Sunteți pe pagina 1din 13

Instrucţiuni proprii SSM 89/99

PREVEDERI COMUNE LUCRĂRILOR DE MONTAJ TEHNOLOGIC ŞI


CONSTRUCŢII METALICE

1. Încarearea şi repartizarea personalului la locurile de muncă

 Încadrarea şi repartizarea personalului pentru activităţile de montaj


tehnologic şi construcţii metalice se face în funcţie de starea de sănătateşi
aptitudinile fizice şi psihice ale solicitanţilor în conformitate cu prevederile
Normelor Generale de Protecţie a Muncii.
 În cazul tehnologiilor de montaj complexe ce implică un număr
mare de lucrători, de utilaje şi dispozitive de montaj şi al unor condiţii de muncă
ce se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru, se vor repartiza numai
lucrători care nu au încălcat anterior disciplina tehnologică şi prevederile
normelor de protecţie a muncii.
 Personalul care execută lucrări de construcţii montaj la înălţime, va
avea vârsta minimă de 18 ani, control medical şi psihologic la încadrarea în
muncă, precum şi control medical periodic conform reglementărilor Ministerului
Sănătăţii.
 Pentru lucrările la înălţime se vor respecta prevederile Normei
specifice de protecţie a muncii pentru lucrul la înălţime.

2. Dotarea cu echipament individual de protecţie (EIP)

 Lucrătorii din activităţile de montaj, indiferent de locul de muncă,


vor purta echipament individual de protecţie.
 Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protecţie
care nu sunt realizate şi certificate conform prevederilor legale în vigoare.
 Persoana juridică care acordă echipament de protecţie este obligată
să asigure menţinerea în stare de utilizare, prin păstrare, cărăţare şi reparare
corespunzătoare.
 Lucrătorii sunt obligaţi să folosească echipamentul individual de
protecţie a muncii pe toată durata programului de lucru.

3. Organizarea locului de muncă

 Înainte de începerea lucrului, conducătorul locului de muncă va lua


măsuri pentru crearea condiţiilor normale şi sigure pentru executarea lucrărilor.
 Pentru executarea lucrărilor la înălţime se vor folosi schele,
podine, platforme prevăzute cu balustrade şi scânduri de bordură.
 Lucrătorii care execută operaţii de montaj în poziţii de echilibru
instabil, vor purta în mod obloigatoriu centuri de siguranţă legate de elemente de
construcţie stabile şi rezistente.

1
 Personalul muncitor cere execută lucrări la înălţime pe pletforme,
schele, scări vor păstra sculele, uneltele şi piesele mărunte în genţi sau lădiţe
destinate acestui scop.
 Este interzis să se execute lucrări de montaj fără un proiect pentru
organizarea lucrului. Înainte de începerea lucrărilor de montaj, personalul tehnic
al şantierului trebuie să ia cunoştinţă în detaliu de prevederile proiectului
tehnologic şi de organizare a lucrărilor.
 În impul funcţionării utilajelor de ridicat, este interzis atât
personalului cât şi mijloacelor de transport să intre în raza de acţiune a acestora.
 Este interezis să se excute orice lucrări de montaj fără un proiect
pentru organizarea lucrului. Înainte de începerea lucrărilor de montaj, personalul
tehnic al şantierului trebuie să ia la cunoştinţă în detaliu de prevederile proiectului
tehnologic şi organizare a lucrărilor.
 În timpul funcţionării utilajelor de ridicat, este interzis atît
personalului cât şi mijloacelor de transport să intre în raza de acţiune a acestora.
 Este interzisă executarea lucrărilor de construcţii-montaj, ca şi
staţionarea lucrărilor sub elementele de construcţii sau sub utilaje care se
montează, fără amenajarea prealabilă a unor podine solide de protecţie. Se
interzice aşezarea podinelor, chiar a celor provizorii, pe elementele construcţiei,
dacă acestea nu sunt definitiv montate.
 Zona de ridicare şi montare a elementelor de construcţii metalice şi
a utilajelor tehnologice trebuie împrejmuită, instalându-se indicatoare vizibile de
avertizare sau interdicţie atât ziua cât şi noaptea.
 În cazul când pe şantier lucrările de montaj sunrt executate de mai
multe unităţi, acestea sunt obligate să încheie convenţii care vor cuprinde clauze
privind protecţia muncii şi PSI.
 Utilajele de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare se vor verifica în
conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR R1-87.
 Pe toată durata efectuării operaţiilor de prindere, ridicare, coborâre
şi montare a subansamblelor construcţiei se va asigura o bună vizibilitate sau
comandă prin comunicare radio şi/sau telefonică cu deserventul mijlocului de
ridicat.
 Toate dispozitivele de prindere a sarcinii auxiliare mijloacelor de
ridicat, trebuie să fie omologate şi se vor alege în funcţie de forma elementului de
construcţie sau utilajului tehnologic care ridică, de poziţia centrului de greutate,
de masa acestuia şi de posibilitatea de scoatere sigură a dispozitivelor după
montarea piesei.
 Lucrările de montaj efectuate la înălţime, în aer liber, în condiţii de
vânt posibil de peste 11 m/s, ninsori, polei sau vizibilitate redusă, sunt interzise.
 Este interzisă executarea lucrărilor de sudură în exterior, la
temperaturi şi în condiţii metodologice care condiţii meteorologice care contravin
reglementărilor tehnice pentru asemenea lucrări.
 La organizarea locului de muncă pentru efectuarea operaţiilor de
montaj, amplasat la înălţime, trebuie respectate şi reglementările de protecţie a
muncii în vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice
operaţiilor respective altele decât pericolul căderii în gol.

2
4. Instruirea personalului

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a lucrătorilor în


domeniul protecţiei muncii se vor realiza potrivit prevederilor „Normelor generale
de protecţie a muncii”.
 Lucrătorii vor fi instruţi şi asupra măsurilor de autoprotecţie pe
care trebuie să le aplice pentru a evita accidentarea şi îmbolnăvirea profesională.

PREVEDERI SPECIFICE PE ACTIVITĂŢI

1. Încărcarea, manipularea, transportul, descărcarea şi depozitarea utilajului


tehnologic şi a construcţiilor metalice

 Conducătorul procesului de muncă care supraveghează care


supraveghează activităţi de încărcare – descărcare este obligat să instruiască
personalul asupra metodelor de lucru pentru ca operaţiile respective să se execute
cu respectarea normelor de protecţie a muncii.
 Utilajele de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare se vor verifica în
conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR R1-87.
 Obligaţiile macaragiului sau lae deserventului mijlocului de ridicat,
înaite de începerea lucrului, în timpul lucrului şi după terminarea lucrului,
stabilite prin prescripţii tehnice şi norme specifice de protecţie a muncii, vor fi
verificate în timpul operaţiilor de încărcare-descărcare, de conducătorul locului de
muncă.
 Legarea şi fixarea sarcinilor se vor face numai de către persoane
care au împlinit vărsta de 18 ani instruite şi autorizate pentru a îndeplini această
activitate.
 La încărcarea-decărcarea utilajului tehnologic precum şi a altor
sarcini prin intermediul mijloacelor de ridicat, legătorul de sarcini are următoarele
obligaţii principale:
 Să utilizeze numai organe sau dispozitive inscripţionate cu privire
la sarcinile maxime pe care le suportă şi să nu lege sarcini a căror greutate
depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul dispozitivului sau macaraua
respectivă, ţinând seama de înclinarea ramurilor de cablu sau lanţ;
 Să aleagă organele şi dispozitivele corespunzătoare greutăţii,
formei geometrice, poziţiei centrului de greutate şi numărului de puncte de
ridicare ale utilajului tehnologic;

3
 Să execute şi să asigure prinderea dispozitivului, astfel încât
sarcina să nu se poată deplasa, roti, aluneca sau cădea după operaţia de ridicare;
 Să semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicări de probă până
la înălţimea de cca 100 m de la nivelul solului, verificând echilibrul şi stabilitatea
sarcinii şi să semnalizeze macaragiului continuarea ridicării, precum şi restul de
mişcări pe care trebuie să le execute macaraua, aşezându-se astfel încât să se afle
tot timpul în câmpul vizual al macaragiului.
 Pentru ridicarea utilajului tehnologic sau a altor sarcini care
depăşesc capacitatea de ridicare a mijlocului de ridicat se pot folosi dispozitive
ajutătoare (cricuri, trifoane, paturi de role, plane înclinate).
 Încărcarea şi descărcarea în aceste condiţii se va face cu
respectarea următoarelor obligaţii:
 Terenul trebuie să fie eliberat de toate obictele străine care ar putea
împiedica operaţiile de deplasare, încărcare şi/sau descărcare;
 Terenul cu rezistenţă slabă sau denivelări va fi amenajat cu
scânduri, dulapuri sau grinzi în vederea deplasării utilajului tehnologic sau a
sarcinii.
 Deplasarea ansamblurilor şi subansamblurilor de greutăţi mari,
pentru care nu se pot utiliza mijloace de ridicat se va face cu respectarea
următoarelor condiţii:
 În cazul deplasării pe role, lungimea acestora trebuie în aşa fel
aleasă încât capetele lor să nu iasă mai multe de 30 cm de sub încărcătură;
 Muncitorii trebuie să păstreze distanţa de siguranţă faţă de zona de
tragere;
 Rolele se vor îndepărta sau refolosi numai după eliberarea
completă a acestora de sub sarcină;
 La folosirea planelor înclinate pentru urcarea sau coborârea
utilajelor tehnologice prin intermediul troliilor sau al tirfoarelor, personalul
deservent trebuie să stea la distanţă de siguranţă pentru a nu fi surprins pe piese în
cazul scăpării sau deplasării accidentale a acestora.
 Pentru prinderea în cârligul mijloacelor de ridicat a elementelor
construcţiilor metalice plane sau spaţiale trebuie folosite dispozitive standardizate.
 Toate dispozitivele de prindere şi de legare la cârligul macaralei
trebuie să prezinte posibilitatea de demontare sigură şi rapidă de pe elementul de
construcţie.
 Fixarea cârligelor, cablurilor metalice sau lanţurilor trebuie făcută
astfel încât să excludă posibilitatea desprinderii sau deplasării sarcinii în timpul
ridicării, desfacerea lor pe locul de rezemare trebuie să se facă în modul cel mai
simplu şi fără eforturi mari.
 Pentru dirijarea elementelor de construcţie metaliă în timpul
ridicării, trebuie utilizate ancoraje din frânghii de cânepă sau cabluri din oţel.
 Este interzisă lăsarea sarcinii în poziţie suspendată în timpul
ridicării.
 Este interzisă staţionarea sub sarcinile de construcţie metalică care
se ridică sau se deplasează.

4
 Este interzisă manipularea, transportul şi depozitarea utilajelor
tehnologice şi construcţiilor metalice fără realizarea unui proiect pentru
organizarea lucrului.
 Măsurile de protecţie a muncii prevăzute în proiectele de
organizare sau tehn ologice vor fi însuşite de cei care conduc şi supraveghează
lucrările de manipulare, transport auto sau CF cât şi a celor de depozitare.
 Transportul utilajelor şi construcţiilor metalice cu mijloace auto
sau CF trebuie făcut numai după dotarea acestora cu dispozitive de fixare,
strângere şi rezemare realizate, după proiect aprobat avându-se în vedere
caracteristicile geometrice, greutatea pieselor şi indicaţiile din desenele de
execuţie.
 Circulaţia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care aparţine
persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe căi de circulaţie şi
acces amenajate în acest scop.
 Depozitarea utilajelor tehnologice şi a construcţiilor metalice se va
face în ordinea de montaj, pe suprafeţe stabile.
 Este interzisă depozitarea în stive fără asigurarea stabilităţii şi a
suprafeţelor de rezemare din poziţia de montaj.
Montarea utilajelor tehnologice şi a construcţiilor metalice
1. Condiţii generale

 Montarea utilajelor tehnologice şi a construcţiilor metalice


trebuiesă se facă după un proiect tehnologic care va conţine şi măsurile specifice
de protecţie a muncii, precum şi dotarea cu echipamente individuale de lucru şi de
echipamente individuale de protecţie.
 Conţinutul proiectului tehnologic şi al fişelor tehnologice de
montaj trebuie prelucrat cu lucrătorii care desfăşoară activităţi de montare, de
către conducătorul lucrărilor.
 Fişele tehnologice trebuie să cuprindă pe lângă instrucţiunile
pentru transportul, manipularea şi depozitarea elementelor şi dispozitivelor
auxiliare mijloacelor de ridicat necesare asamblării elementelor de construcţii
metalice sau a utilajelor tehnologice în timpul activităţilor de montaj.
 Pentru montarea elementelor construţiilor metalice şi a utilajelor
tehnologice şi pentru lucrul la înălţime, prin operaţii de sudură, asamblare cu
şuruburi sau nituire cu unelte pneumatice şi electrice se vor utiliza schele,
platforme, eşafodaje, scări de acces respectându-se normele specifice de protecţie
a muncii pentru aceste activităţi.
 Este interzisă ridicarea lucrătorilor pe elemente de construcţii prin
intermediul mijloacelor de ridicat.
 Este interzisă intervenţia asupra elementelor de construcţie sau a
dispozitivelor de prindere, suspendate în cârligul mijlocului de ridicat.
 În cazul în care elementele construcţiilor metalice sau utilajelor
tehnologice sunt necesare schele, acestea vor fi construite şi montate pe elementul
de construcţie, înaite de a fi ridicat acesta la poziţia de montaj.
 În cazul în care nu este posibilă aplicarea condiţiilor prezentate la
articolul precedent, atunci se vor folosi eşafodaje platforme fixe sau rulante

5
prevăzute cu calaje, trenuri sau scări mobile la care platformele de lucru să fie
prevăzute cu parapeţi şi scânduri de bordură, cât şi cu scări de acces construite în
conformitate cu standardele în vigoare;
 Platformele de lucru sau montaj se vor executa după detaliile
prevăzute în proiectele de organizare sau după detaliile de execuţie ale proiectului
tehnologic de montaj;
 Desfacerea cârligului utilajului de ridicat sau la dispozitivului
auxiliar utilajelor tehnologice aduse în poziţia de montaj, se poate efectua numai
după ce s- averificat stabilirea acestor elemente. Stabilirea se asigură, fie prin
lucrări definitive prevăzute în proiectul de execuţie al obiectivului, fie prin lucrări
provizorii prevăzute în proiectul de organizare a lucrărilor de construcţii (tiranţi,
pene, contravânturi, reazeme, sprijiniri, dispozitive de rezemare provizorie).
 Montajul nu poate fi considerat terminat până când elementul de
construcţie sau utilajul tehnologic nu va fi fixat în poziţie definitivă conform
proiectului.

2. Montajul prin îmbinări sudate

 La lucrările de sudură nu sunt admişi decât lucrători calificaţi şi


instruiţi.
 Lucrătorii care execută lucrări de sudură au obligaţia să folosească
echipament de protecţie în timpul lucrului.
 Se interzice folosirea oxigenului din recipienţi pentru alte scopuri
decât sudură.
 În cazul executării de lucrări de sudură în interiorul rezervoarelor
închise sau a altor recipiente, trebuie să se asigure o bună ventilare a locului de
muncă. Lucrările de sudură în spaţii închise se execută pe bază de program de
lucru sub supraveghere.
Sudorii care lucrează în interiorul recipientelor şi rezervoarelor închise, care nu se pot
ventila, vor fi dotaţi cu măşti izolante cu aducţiune de aer din afara recipientului. Se
interzice executarea concomitentă a lucrărilor de sudură electrică, tăiere şi sudură
oxiacetilenică în recipiente şi rezervoare închise.
 Sudarea şi tăierea metalului rezervoarelor, ambalajelor şi altor vase
în care au fost lichide inflamabile şi chimicale este permisă numai după curăţarea,
spălarea şi suflarea acestora cu abur, gaze inerte sau aer. Lucrările de sudură ale
acestor recipiente sau rezervoare se vor executa numai sub supravegherea
persoanei cu atribuţii în acest sens. Înaite de începerea lucrărilor de sudură se vor
umple cu apă aceste vase până aproape de zona de sudare pentru a împiedica
formarea şi concentrarea gazelor în timpul lucrului.
 Se interzice sudarea rezervoarelor şi a conductelor sub presiune.
 Când se execută lucrări în spaţii închise, în poziţie culcat sau în
genunchi, sudorul trebuie să se aşeze pe un covor de cauciuc căptişit cu pâslă
impregnată cu material ignifug. Sudorul va purta o centură de siguranţă, de care
se va lega o funie al cărui capăt va fi ţinut de un muncitor care se găseşte în afara
spaţiului de lucru.

6
 La lucrările în puţuri se va controla dacă în interior nu se află
atmosferă potenţial explozivă sau bioxid de carbon în proporţie periculoasă.
 Iluminarea locurilor de muncă din spaţii închise se face cu lămpi
alimentate la tensiune redusă, nepericuloasă.
 Pe timp de ploaie se interzice executarea lucrărilor de sudură în
spaţiu deschis.
 La executarea lucrărilor de sudură pe schele sau platforme din
lemn se vorlua măsuri pentru evitarea aprinderii acestora.
 Sudorii care lucrează la înălţime vor avea în dotare cutii pentru
păstrarea electrozilor. Se interzice aruncarea de la înălţime a resturilor de
electrozi.
 După efectuarea sudurilor se va efectua controlul calitativ al
acestora luându-se măsuri de remediere când aceasta nu corespunde conform fişei
tehnologice sau proiectului tehnologic.

3. Montajul prin îmbinări cu şuruburi

 Asamblarea prin şuruburi a construcţiilor metalice şi utilajelor


tehnologice trebuie făcută conform proiectelor de execuţie verificându-se
şuruburile sau şaibele, piuliţele şi contrapiuliţele dacă sunt cele prevăzute în
proiect. Şuruburile care prezintă defecte vor fi înlocuite.
 Lucrătorii şi conducătorii punctului de lucru vor verifica dacă:
- grosimea totală a şaibelor nu depăşeşte 70% din diametrul şurubului respectiv;
- există şuruburi oblice, neadmiţându-se şuruburi a căror oblicitate depăşeşte 4% din
grosimea pachetului de piese stânse.
Controlul trebuie făcut la toate şuruburile îmbinărilor; şuruburile cu oblicitate sub limita
admisă nu trebuie să depăşească 15% din numărul total al îmbinării respective.
 Este interzisă sudarea piuliţelor de şuruburi.
 Pentru un număr de 15% din şuruburile unei îmbinări se va face şi
o verificare pe baza momentului de strângere măsurat cu cheia dinamometrică
etalonă.
 Controlul şuruburilor strânse trebuie să se efectueze în timpul
aceluiaşi schimb în care s-a făcut strângerea tuturor şuruburilor din îmbinarea
supusă la verificare.
 După efectuarea controlului şuruburilor de înaltă rezistenţă, toate
îmbinările recepţionate trebuie să fie protejate conform instrucţiunilor tehnice.

4. Montajul prin îmbinări nituite

 Aprinderea cuptoarelor, indiferent de tipul de alimentare, trebuie


făcută cu respectarea instrucţiunilor întocmite pe baza prescripţiilor furnizorului şi
ale proiectantului, care vor fi prelucrate cu lucrătorii şi vor fi afişate la loc vizibil
lângă cuptor, urmărindu-se:
- ventilarea camerei de ardere înainte de aprindere pentru evacuarea
eventualelor acumulări de gaze;
- preîncălzirea lentă, dacă cuptorul este rece;

7
- atunci când aprinde arzătorul, lucrătorul va trebui să stea lateral faţă de uşa
cuptorului;
- deschiderea mai întâi a robinetului de aer şi apoi a celui de conbustibil;
- în cazul în care aprinderea nu s-a produs imediat, se închide admisia
conbustibilului urmată de aerisirea cuptorului, după care se repetă operaţia de
aprindere.
 La oprirea cuptorului se închide mai întâi admisia conbustibilului
şi apoi a aerului.
 Cuptoarele pentru încălzirea niturilor se vor amplasa şi amenaja în
aşa fel încât să fie respectate reglementările în vigoare referitoare la prevenirea şi
stingerea incendiilor.
 Scoaterea şi manipularea niturilor din cuptorul de încălzit se va
face numai cu cleşti destinaţi acestei operaţiuni. Este interzisă aruncarea niturilor.
 În cazul amplasării cuptoarelor pe schele sau platforme, sub cuptor
se vor prevedea pardoseli din materiale termoizolante pentru a se evita aprinderea
podinelor.
 Zona de amplasare a cuptoarelor de încălzit unde lucrează şi altă
muncitori va fi protejată cu paravane.
 Ridicarea ciocanului pneumatic de pe capul nitului care trebuie
bătut se va face numai după oprirea alimentării cu aer comprimat.
 Pornirea ciocanului pneumatic se va face numai când acesta este
pus în poziţie de lucru şi când capătul opus al nitului este bine sprijinit în
contrabuterolă, fixată pe construcţia metalică cu ajutorul unui dispozitiv mecanic.
 Nu vor fi admise niturile care joacă în gaură şi nu strâng piesele,
cele care nu strâng pe tot conturul capului, cele care au rezultat în timpul baterii
cu capul ars sau crăpat, cele care nu umplu gaura complet.
 Atunci când operaţiunile de nituire sau tăiere a niturilor se
efectuează la înălţime se iau măsuri de îngrădire (de ex. Paravane, planşe) contra
căderii sau proiectării.
 Nu se admite corectarea defectelor prin ştemuire sau presare la
rece.
 Este obligatorie stabilirea unui cod de semnale acustice necesar
comunicării între lucrătorii echipei de montaj, datorită zgomotului de mare
intensitate de la locul de montaj.

Montarea utilajelor tehnologice

 Lucrările de montare a utilajelor tehnologice se vor face pe baza


unui proiect tehnologic de montaj, prin care se va preciza ordinea în care se
execută diferitele operaţiuni, ţinându-se seama de dimensiunile, greutăţil şi
poziţiile diferitelor piese şi ansamble.
 La executarea lucrărilor de montaj la înălţime, se admit numai
persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, care au corespuns examenului medical
şi de selacţie proefesională. Este interzis a lucra la înălţime persoanele aflate sub
influenţa băuturilor alccclice, drogurilor, medicamentelor.

8
 Activităţile executate la înălţimea de peste 1,5 m de la sol se vor
executa de pe schele sau podeste de lucru prevăzute cu balustradă şi cu scândură
de bordură, asigurate în mod corespunzător. Lucrătorii vor purta echipamentul
individual de protecţie şi de lucru corespunzător lucrului la înălţime şi specificului
operaţiilor ce trebuie executate.
 Urcarea şi coborârea lucrătorilor pe un utilaj în curs de montare,
trebuie să se facă cu ajutorul scărilor de acces. Se interzice utilizarea de schele
improvizate şi circulaţia personalului muncitor pe sub punctele de lucru.
 Este interzisă sprijinirea schelelor şi podinelor pe utilaje în curs de
montare.
 Elementele în mişcare ale utilajelor care se montează trebuie
îngrădite cu dispozitive de protecţie.
 Utilajele tehnologice care au o înălţime foarte mare şi se aşează în
poziţie verticală, trebuie imediat consolidate cu ajutorul ancorajelor, care vor
putea fi îndepărtate numai după fixarea definitivă în conformitate cu proiectul de
execuţie.
 La montarea pieselor grele, ale căror centre de greutate cad în afara
bazei lor de susţinere se vor lua măsuri de sprijinire sau fixare în poziţia definitivă
şi apoi vor eliberate din cârligul dispozitivului sau al mijlocului de ridicat.
 Este interzisă lăsarea pieselor grele suspendate de mijloacelor de
ridicat în timpul când nu se lucrează.
 Când se execută lucrări la înălţime se vor putea utiliza scări de
perete, dacă operaţiunile nu necesită eforturi fizice mari şi dacă înălţimea la care
se lucrează este mai mică de 4 m. Pentru lucrul la înălţimi mai mari, precum şi în
toate cazurile care necesită eforturi fizice mari se vor utiliza schele fixe sau scări
mobile speciale (prevăzute cu elemente de calare şi blocare) având la partea
superioară platforme de lucru, ultimele verificându-se cel puţin o dată pe lună.
 Dimnesiunile platformelor şi schelelor vor fi astfel alese încât să
permită executarea comodă a diferitelor lucrări. Lăţimea lor nu va fi mai mică de
1 m.
 Accesul la diferitele niveluri ale schelelor sau platformelor se va
putea face pe scări fixe sau pe plane înclinate prevăzute cu şipci transversale.
 Înainte de efectuarea probelor de funcţionare a utilajului în gol, sau
sub sarcină, trebuie luate următoarele măsuri:
- iluminatul locului de muncă corespunzător normativelor în vigoare;
- închiderea canalelor de vizitare, gropilor sau altor goluri care se află în zona
utilajului;
- îndepărtarea personalului muncitor din zona periculoasă;
- îndepărtarea obiectelor străine de pe suprafaţa sau din interiorul utilajului;
- ungerea şi reglarea pieselor mobile ale utilajelor tehnologice;
- existenţa şi buna stare de funcţionare a tuturor dispozitivelor de siguranţă,
aparaturii de măsură şi control, prevăzute în proiect;
 Amenajarea zonelor de lucru periculoase şi organizarea
corespunzătoare a pazei la efectuarea probelor tehnologice.
 Personalul muncitor care ia parte la probele funcţionale utilajelor
tehnologice va fi instruit asupra modului de funcţionare.

9
 Înainte de revitia sau reparaţia care se execută utilajul tehnologic
trebuie deconectat de la alimentarea cu energie. Pe utilaj se vor afişa tăbliţe
avertizoare cu inscripţia „Utilaj în revizie”, „Se interzice punerea în funcţiune”.
 Demontarea utilajelor se va executa în conformitate cu proiectul
tehnologic al lucrărilor, care va trebui să ţină seama de starea fizică a pieselor,
subansamblurilor şi ansamblurilor ce urmează a fi demontate.
 În cursul demontării trebuie efectuat un control permanent cu
privire la stabilitatea pieselor nedemontate.
 Se interzice demontarea simultană a utilajelor tehnologice la două
sau mai multe niveluri pe aceeaşi verticală.

Montarea construcţiilor metalice


Montarea construcţiilor civile şi industriale

 Lucrările de asamblare a construcţiilor metalice la înălţime trebuie


executate de pe schele fixate şi asigurate.
 Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesară pentru a se
putea:
 Măsura temperatura mediului înconjurător şi viteza vântului;
 Dea alarma în caz de pericol;
 Realiza comunicaţiile între diferite puncte de lucru şi operatori.
 Trebuie studiat modul de asamblare a stâlpilor la sol, pe orizontală
sau pe vericală, din tronsoane se va realiza conform tehnologiei de montaj.
 Subansamblurile fermelor metalice (construcţii metalice zăbrelite
plane) vor fi verificate înaintea ridicării la locul de montaj. Nu se admit deformaţii
locale ale alementelor (tălpi, montanţi, diagonale) iar atunci când se constată, se
impune remedierea lor.
 Nu se vor folosi alte puncte de prindere în afara celor indicate de
documentaţia de execuţie sau de proiectul tehnologic de montaj.
 Se interzice lăsarea în stare suspendată a alementelor de
construcţie în curs de ridicare. Desprinderea după montare a elementelor se
admite numai după montare a elementelor se admite numai controlul stabilităţii
lor şi se realizează după cum urmează:
 Pentru stâlpi metalici zăbreliţi numai după ce aceştia au fost fixaţi
cu cel puţin patru buloane de ancorare sau cel puţin trei tiranţi de ancorare în
cazul stâlpilor articulaţi;
 Pentru ferme de acoperiş numai după ce acestea au fost fixate cu
pene şi contravântuiri de fermele montate şi fixate anterior;
 Pentru grinzile căilor podurilor rulante şi ale fermelor numai după
ce au fost fixate de stâlpi cu un număr egal cu cel puţin 50% din numărul găurilor
pentru nituri sau şuruburi prevăzute în proiect;

10
 Pentru elementele fixate prin şuruburi, numai după ce au fost fixate
şuruburile de montaj prevăzute în proiect;
 Pentru trecerea de la o fermă la alta, se vor amenaja podeţe sau
platforme îngrădite, fiind interzis mersul pe talpa superioară a fermelor şi a
grinzilor căii podurilor rulante.
 Lucrările de montare a luminătoarelor, care se execută separat de
lucrările de montare a fermelor de acoperiş, trebuie executate de pe podine,
aşezate pe panele fermelor sau de pe platformele de trecere dintre ferme.
 În cazul construcţiilor metalice civile sau industriale realizate pe
mai multe niveluri, este interzisă executarea lucrărilor de construcţii-montaj ca şi
staţionarea lucrătorilor sub elementele de construcţii care se montează, fără
amenajarea unor podine solide de protecţie. Aceste podine aşezate din două în
două niveluri trebuie să reziste la şocurile pe care le-ar primi în cazul căderii celor
mai grele elemente în timpul montării.

Montarea turnurilor, pilonilor şi stâlpilor

 Tiranţii care fixează elementele care se montează vor trebui prinşi


cu ancore solide, verificate şi vor trebui să fie cel puţin în număr de trei.
 Dacă la asamblarea pe verticală din tronsoane este necesară
ridicarea acestora pe elemente de construcţie definitiv montate anterior, prinderea
scripeţilor sau palanelor este permisă numai după verificarea prealabilă prin calcul
a acestor elemente la sarcinile suplimentare care apar.
 Este obligatorie scoaterea de sub tensiune a conductorilor electrici
din apropierea locului unde se montează cu mijloace de ridicat elemente de
construcţii metalice.
 În cazul asamblării la sol a turnului şi stâlpului, atunci când pentru
deplasarea şi potrivirea elementelor, se utilizează mica mecanizare se interzice
accesul pe sau în interiorul tronsonului.
 Manevrearea macaralelor, troliilor, vinciurilor se va face cu
clichetul în poziţia de siguranţă.
 Coincidenţa găurilor elementelor care se asamblează se va verifica
cu ajutorul dornurilor de centrare, fiind interzisă efectuarea acestei operaţii cu
mâna.
 Conducătorul lucrării, înaintea ridicării elementelor de construcţie
în poziţia definitivă de montaj îşi va însuşi:
1. schema de ridicare, la întocmirea căreia s-a ţinut seama de tipul stâlpului
de montat, modul de asamblare, utilajele şi dispozitivele de care dispune,
caracteristicile terenului;
2. lista utilajelor de mare, medie şi mică mecanizate, a sculelor
corespunzătoare schemei şi tehnologiei adoptate pentru ridicarea stâlpilor;
3. materialul mărunt (şuruburi, piuliţe, şaibe, bailagăre, garnituri) necesare la
fixarea stâlpilor.
 Înainte de a se trece la ridicarea stâlpilor, conducătorul lucrării este
obligat:
1. să verifice starea echipamentului individual de lucru şi protecţie;

11
2. să aplice schema de ridicare primită conform fişei tehnologice;
3. să indice fiecărui lucrător locul său pe teren, să-l instruiască asupra
procedeului de lucru;
4. să verifice dacă întreaga echipă cunoaşte codul de semnalizare pentru
ridicarea stâlpilor;
5. să controleze modul de asamblare a tronsoanelor prin verificarea
prinderilor şi rigidiatea întregului ansamblu;
6. să aibă stabilite locurile de ancorare.
 Pe toată durata ridicării stâlpului şi până la fixarea lui în fundaţie,
sunt interzise:
7. staţionarea sau trecerea pe sub stâlp, pe sub braţul macaralei sau pe sub
cablurile de ridicare;
8. staţionarea sau trecerea printre troliu de ridicare şi stâlpul ajutător;
9. apropierea sau staţionarea în apropierea stâlpilor sau ancorelor în timpul
deplasării sarcinii;
10. coborârea în groapa de fundaţie după începerea ridicării;
11. rămânerea în poziţie suspendată a stâlpului la terminarea zilei de lucru, sau
la întreruperea chiar temporară a procesului de ridicare a acestuia.

Montarea podurilor, pasarelelor etc.

 Lucrările de executare a fundaţiilor, de consolidare a podurilor şi


de realizare a chesoanelor (puţurilor de fundaţie) vor respecta Normele specifice
de protecţie a muncii pentru lucrări de construcţii hidrotehnice, portuare şi canale
navigabile.
 La realizarea podurilor şi pasarelelor auto şi CF vor fi respectate
Normele specifice de protecţie a muncii la lucrările de drumuri, poduri şi
construcţii căi ferate.

Prevederi de proiectare
1. Cerinţe constructive

 Suprafeţele şi înălţimile construcţiilor se vor stabili la strictul


necesar determinat de gabaritul utilajelor tehnologice, de spaţiile minime între
maşini, pentru circulaţie, transporturi, montaj, deservire, întreţinere, reparaţii,
distanţe minime admise de normele specifice de securitate a muncii, stocuri
minime tampon şi stocuri de condiţionare tehnologică.
 La alcătuirea stocurilor se vor adopta scheme de ansamblu prin
care se realizează o conlucrare spaţială avantajoasă a elementelor componente, cu
asigurarea stabilităţii generale şi locale prin măsuri minime necesare.
 Utilajele tehnologice şi elementele construcţiilor metalice se vor
proiecta ţinându-se seama şi de gabaritele de transport, de caracteristicile
mijloacelor de ridicat, de tehnologia de montaj, prevăzându-se în toate cazurile
mijloace auxiliare necesare manipulării.
2. Cerinţe pentru proiectarea tehnologiilor de montaj

12
 Proiectantul utilajelor tehnologice şi al construcţiilor metalice,
executantul şi beneficiarul lucrărilor vor colabora permanent cu proiectantul
tehnologiei de montaj, informându-se reciproc despre posibilităţile de care se
dispune în vederea adoptării celor mai raţionale soluţii şi a aplicării celor mai
avantajoase tehnologii de execuţie.
 Proiectele tehnologice de montaj vor cuprinde fişe tehnologice pe
operaţii şi faze pentru activităţi ca: încărcare, transport, descărcare, manipulare,
depozitare şi montaj.
 Fişele tehnologice de montaj trebuie să prevadă şi dotarea cu scule
şi unelte, dispozitive auxiliare mijloacelor de ridicat, schele, podine, platforme şi
eşafodaje omologate sau realizate după un proiect de execuţie aprobat.
 La proiectarea, omologarea şi folosirea sculelor, uneltelor,
dispozitivelor şi mijloacelor de ridicat cât şi a mijloacelor de îmbinare prin
sudură, găurire sau nituire se vor avea în vedere prevederile prescripţiilor tehnice
ISCIR, ale normelor specifice de protecţie a muncii şi ale standardelor, specifice
fiecărui domeniu.
 Proiectul tehnologic trebuie să prevadă în mod obligatoriu punctele
de prindere ale elementelor de construcţie, pentru operaşiile de manipulare şi
montaj cu indicarea tipului de dispozitiv pentru evitarea accidentelor de muncă.
 Pentru ridicarea ansamblurilor metalice cu greutate mare se va
prevedea prin proiect modul de operare şi semnalizare, respectându-se obligatoriu
prevederile Prescripţiilor tehnice ISCIR R 1-87.
 În cazul construcţiilor speciale şi cu caracter de unicat, unitatea de
proiectare a tehnologiei de montaj va elabora instrucţiuni proprii de securiate a
muncii pentru fiecare operaţie şi fază a lucrărilor de execuţie, cât şi pentru lucrul
cu echipamentele specifice realizării obiectivului.

13

S-ar putea să vă placă și