Sunteți pe pagina 1din 50

 

Parlamentul României - Lege nr. 289/2002 din 15 mai 2002

Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de


protecţie 
În vigoare de la 20 iulie 2002
Formă aplicabilă de la 26 februarie 2014

Consolidarea din data de 12 februarie 2021 are la bază republicarea din


Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 26 februarie 2014 şi include modificările
aduse prin următoarele acte: OUG 38/2014; OUG 50/2016; L 21/2017; L
150/2017; OUG 65/2018;
Ultimul amendament în 27 iulie 2019.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

   Art. 1. -   Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de


protecţie, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 -
Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 2. -   Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecţie sunt de
următoarele tipuri: 
   a) pentru protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători şi
pentru ameliorarea condiţiilor climaterice din perimetrul apărat; 
   b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune; 
   c) pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva
înzăpezirilor; 
   d) pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra curenţilor, viiturilor, gheţii şi
altele; 
   e) pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale. 
   Art. 3. -   (1) Perdelele forestiere de protecţie pot fi, după caz, proprietate
publică sau privată şi constituie bun de interes naţional. 
   (2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de
protecţie se exercită în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 
   Art. 4. -   (1) Reţeaua de perdele forestiere de protecţie formează Sistemul
naţional al perdelelor forestiere de protecţie. 
   (2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului naţional al perdelelor
forestiere de protecţie se declară de utilitate publică. 
   (3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură
realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie. 
   (4) În cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se
aprobă Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia
autostrăzilor şi drumurilor naţionale, denumit în continuare Program, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 

1
   (5) Documentaţiile tehnico-economice se realizează de către structurile
teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în
calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate
publică şi realizarea obiectivelor de investiţii privind înfiinţarea perdelelor
forestiere de protecţie se face de către Regia Naţională a Pădurilor -
Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentaţiilor
tehnico-economice transmise în condiţiile legii de structurile teritoriale ale
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
   (6) Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se asigură de la
bugetul de stat, din Fondul de ameliorare cu destinaţie funciară, în limita
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile şi
din Fondul de mediu. 
   (7) Realizarea obiectivelor de investiţii privind înfiinţarea perdelelor
forestiere de protecţie se face de către Regia Naţională a Pădurilor -
Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, sau în regie proprie, pe baza
documentaţiilor tehnico-economice transmise în condiţiile legii de structurile
teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
   Art. 5. -   (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi pentru crearea de
cordoane forestiere. 
   (2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantaţii de arbori şi arbuşti
forestieri, care unesc trupuri de pădure sau reţele de perdele forestiere de
protecţie, aflate la distanţe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea
lăţimi de până la 30 m şi se amplasează la marginea tarlalelor cultivate
agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor şi malurilor sau în jurul
localităţilor. În aceste cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele
forestiere de protecţie şi preiau funcţiile de protecţie ale acestora. 

CAPITOLUL II
Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecţie,
amplasarea şi înfiinţarea acestora 

   Art. 6. -   (1) Perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole se


înfiinţează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării şi
Podişul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se
face pe bază de documentaţii tehnice, de regulă în reţele rectangulare, în mod
eşalonat, în ordinea urgenţelor, prioritate având terenurile situate în zonele
cele mai aride, la propunerea autorităţii publice centrale pentru agricultură şi
dezvoltare rurală. 
   (2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele ţării, pe
terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare şi de
împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010
privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează
şi terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru
fixarea lor. 

2
   (3) Perdelele forestiere pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport
se înfiinţează de o parte sau de alta a acestora, pe porţiunile afectate frecvent
de depuneri masive de zăpadă. 
   (4) Perdelele forestiere pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra
curenţilor, viiturilor şi sloiurilor de gheaţă se realizează de-a lungul acestora în
aliniamente rectangulare, pe lăţimi şi lungimi diferite, în funcţie de orografia
terenului, viteza curentului apei, de înălţimea valurilor şi de forţa de împingere
a gheţurilor. 
   (5) Perdelele forestiere pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective
economice şi sociale se realizează în jurul comunităţilor urbane şi rurale, al
unităţilor industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale şi
strategice. 
   (6) În cazul înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie în cadrul unei arii
naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice. 
   (7) În cazul în care terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de
protecţie sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile
legale referitoare la protecţia solului şi subsolului. 
   Art. 7. -   (1) Necesitatea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie se
fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică,
ale căror servicii se achiziţionează în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile
publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 
   (2) Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie se face de persoane juridice atestate potrivit
legii, ale căror servicii se achiziţionează în condiţiile legislaţiei privind
achiziţiile publice. 
   (3) Execuţia perdelelor forestiere de protecţie se face în baza studiilor
tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu: 
   a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de
protecţie: orientarea, lăţimea şi distanţa dintre perdelele forestiere de
protecţie, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri; 
   b) lucrările de întreţinere până la declararea închiderii stării de masiv; 
   c) investiţia specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecţie,
precum şi alte date necesare; 
   d) identificarea proprietarilor, dacă este posibil; 
   e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecţie; 
   f) documentaţia cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecţie
1970, avizată de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui
rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. 
   (4) La solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,
prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară
faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor
prezentei legi. 

3
   (5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege terenul agricol pe care
se înfiinţează perdele forestiere de protecţie. 
   (6) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură prin structurile silvice teritoriale,
în urma finalizării procedurii sau a renunţării la efectuarea investiţiilor. 
   (7) Avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor
forestiere de protecţie se face de comisia tehnico-economică constituită la
nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
   (8) Executarea perdelelor forestiere de protecţie în siturile Natura 2000 se
face după obţinerea actului de reglementare care va rezulta în urma
procedurii de evaluare adecvată. 
   Art. 8. -   (1) Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie este obligatorie
pentru persoanele fizice şi juridice ale căror suprafeţe au fost cuprinse în
documentaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 
   (2) «abrogat» 
   Art. 9. - «abrogat» 
   Art. 10. -   Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecţie
au destinaţie silvică şi se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de
zile de la recepţia lucrărilor de împădurire. 
   Art. 11. -   Recepţia lucrărilor de realizare a Sistemului naţional al perdelelor
forestiere de protecţie se face cu participarea obligatorie a: 
   a) deţinătorului terenului; 
   b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvică a autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură; 
   c) reprezentantului unităţii specializate pentru executarea lucrărilor de
împădurire. 

CAPITOLUL III
Procedura de expropriere 

   Art. 12. - «abrogat» 


   Art. 13. - «abrogat» 
   Art. 14. - «abrogat» 
   Art. 15. - «abrogat» 
   Art. 16. - «abrogat» 
   Art. 17. - «abrogat» 
   Art. 18. - «abrogat» 
   Art. 19. - «abrogat» 
   Art. 20. - «abrogat» 
   Art. 21. - «abrogat» 
   Art. 22. -   Faptele persoanelor fizice şi juridice prin care acestea împiedică
realizarea perdelelor forestiere de protecţie constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 300 lei până la 1.200 lei, dacă forma în care
are loc aceasta nu constituie o faptă mai gravă pedepsită de lege ca
infracţiune. 

4
   Art. 23. -   (1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la
art. 22 se fac de către personalul silvic împuternicit, ofiţerii şi agenţii de poliţie
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române. 
   (2) Prevederile art. 22 referitoare la contravenţii se completează cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare. 
   (3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile stabilite potrivit
prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. 
   (4) În situaţia în care fapta prevăzută la art. 22 constituie infracţiune, se
aplică prevederile legii penale. Competenţa de constatare a infracţiunii
aparţine structurilor specializate ale statului, conform legislaţiei în vigoare. 

CAPITOLUL IV
Gospodărirea perdelelor forestiere de protecţie 

   Art. 24. -   Perdelele forestiere de protecţie sunt supuse unor norme tehnice
silvice, elaborate în condiţiile art. 44, având ca finalitate asigurarea gestionării
durabile a acestora, în vederea exercitării funcţiilor de protecţie pentru care au
fost înfiinţate. 
   Art. 25. -   (1) Deţinătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecţie au
obligaţia să ia măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, să respecte
dispoziţiile cu privire la protecţia pădurilor şi la circulaţia materialelor
lemnoase, prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în alte reglementări specifice domeniului, şi să execute lucrări de
îngrijire, conform normelor tehnice. 
   (2) Organele silvice, prefecţii, consiliile judeţene şi locale, unităţile de poliţie,
jandarmerie, unităţile şi formaţiunile de pompieri, unităţile Ministerului Apărării
Naţionale, potrivit atribuţiilor ce le revin prin lege, îi vor sprijini pe deţinătorii de
perdele forestiere de protecţie în acţiunile de pază a vegetaţiei forestiere şi de
stingere a incendiilor de pădure. 
   (3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protecţie, Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile sale teritoriale, va prelua
asupra sa paza şi gospodărirea vegetaţiei forestiere respective, pe bază de
contracte sau convenţii încheiate cu solicitanţii. 
   (4) Perdelele forestiere de protecţie se administrează prin ocoalele silvice de
stat din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. 
   Art. 26. -   Reducerea suprafeţei perdelelor forestiere de protecţie, indiferent
de forma de proprietate, este interzisă. Dispoziţiile art. 35-37 din Legea nr.
46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 
   Art. 27. -   Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de
protecţie se face de către persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1). 

5
   Art. 28. -   (1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de
protecţie este permisă numai cu marcarea prealabilă, contra cost, de către
ocolul silvic a arborilor de extras. 
   (2) Materialul lemnos subţire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub
îndrumarea personalului silvic, fără marcarea prealabilă a acestuia. 
   Art. 29. -   Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi/sau
structurile teritoriale de specialitate ale acesteia organizează controlul asupra
modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecţie. 
   Art. 30. -   Păşunatul este interzis în perdelele forestiere de protecţie.
Dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, rămân aplicabile. 

CAPITOLUL V
Finanţarea lucrărilor de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere
de protecţie 

   Art. 31. -   (1) Sursele de finanţare pentru întocmirea documentaţiilor


tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protecţie, precum şi
pentru realizarea respectivelor lucrări sunt următoarele: 
   a) fondul de ameliorare a fondului funciar şi alocaţii de la bugetul de stat,
potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 33
din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
   c) fondul pentru mediu; 
   d) alocaţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor; 
   e) sponsorizări de la societăţi reglementate de Legea societăţilor nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fundaţii şi
altele; 
   f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen
lung; 
   g) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de
executarea lucrărilor de ameliorare; 
   h) alte surse legale. 
   (2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de
coordonator tehnic al acţiunilor de realizare a Sistemului naţional al perdelelor
forestiere de protecţie, va solicita anual includerea în bugetul de stat a
fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor. 
   (3) «abrogat» 
   (4) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate executa, în calitate de
autoritate contractantă, sau în regie proprie, lucrări pentru înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie pe care poate să le deconteze din surse
proprii sau din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; contravaloarea
lucrărilor pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie decontate din
fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se recuperează de la bugetul

6
de stat prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pe
baza recepţiilor, a statelor de plată sau a altor documente justificative legal
întocmite. 
   Art. 32. -   Întocmirea studiilor şi a documentaţiilor tehnicoeconomice pentru
realizarea perdelelor forestiere de protecţie prevăzute la art. 7 se finanţează
din sursele prevăzute la art. 31. 
   Art. 33. -   (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură,
împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de
protecţie, va întocmi până la data de 30 mai a fiecărui an situaţia fondurilor
existente, conform surselor prevăzute la art. 31 destinate realizării Sistemului
naţional al perdelelor forestiere de protecţie, pe fiecare tip, pentru anul
următor. 
   (2) Fondurile necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat a perdelelor
forestiere de protecţie vor fi solicitate anual de către direcţia de specialitate din
cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură până la data de
30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinaţia
respectivă. 
   (3) Sumele constituite în condiţiile prevăzute la art. 31 vor fi depuse în
conturi bancare purtătoare de dobândă şi vor fi utilizate în exerciţiul financiar
al anului următor, cu excepţia alocaţiilor de la bugetul de stat. 
   (4) Anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse spre
finanţare în cadrul Programului. 
   Art. 34. -   Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va
aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de
protecţie a terenurilor agricole pentru prevenirea şi combaterea fenomenului
de secetă şi a deşertificării. 
   (2) Reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
vor elabora un raport anual privind activităţile de realizare a perdelelor
forestiere de protecţie a terenurilor agricole, care va fi prezentat comisiilor de
specialitate din cele două Camere ale Parlamentului. 

CAPITOLUL VI
Răspunderi şi sancţiuni 

   Art. 35. -   Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz,


răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a
persoanei vinovate, potrivit legii. 
   Art. 36. -   (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile art.
106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 98-100, 102 şi 104-107 din Legea nr. 26/1996,
precum şi cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice. 

7
   (2) Contravenţiilor prevăzute în Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile şi
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat. 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale 

   Art. 37. -   (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este
coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor
forestiere de protecţie şi colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-
Şişeşti", precum şi cu alte instituţii şi operatori economici interesaţi. 
   (2) În cazul imobilelor expropriate, autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură asigură actualizarea anuală a inventarului centralizat
al bunurilor proprietate publică a statului. 
   Art. 38. -   La nivelul judeţelor în care urmează să se creeze reţele de
perdele forestiere de protecţie se înfiinţează comandamente judeţene sub
responsabilitatea directă a prefecţilor, constituite din conducerile direcţiilor
pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale direcţiilor silvice
judeţene, ale altor instituţii interesate, precum şi din primarii localităţilor, care
vor analiza periodic stadiul realizării programului anual de înfiinţare a
perdelelor forestiere de protecţie la nivel de localitate, respectiv la nivel de
judeţ. 
   Art. 39. -   Componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile structurilor
prevăzute la art. 37 şi 38 se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
   Art. 40. -   Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii şi activităţii
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în teritoriu, în vederea realizării
Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie. 
   Art. 41. -   Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va
raporta anual Guvernului situaţia identificării terenurilor destinate realizării
Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie. 
   Art. 42. -   Pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de
protecţie deţinătorii acestora nu datorează taxele şi impozitele prevăzute de
lege. 
   Art. 43. -   Deţinătorii de terenuri împădurite, în condiţiile prezentei legi, vor
asigura cu continuitate, după închiderea stării de masiv, pe cheltuială proprie,
lucrările de îngrijire, pază şi protecţie a vegetaţiei forestiere, cu respectarea
normelor tehnice silvice pentru această categorie. 
   Art. 44. -   Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va
elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi

8
norme tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei
forestiere din perdelele forestiere de protecţie. 
   Art. 45. -   Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
ANEXĂ  

PROGRAMUL NAŢIONAL
de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor
naţionale 

Nr. crt. D.R.D.P. Judeţul DN

0 1 2 3
1 Bucureşti Ilfov 1 18+

2 26+

3 26+

4 26+

5 37+

6 Prahova 1 42+

7 48+

8 50+

9 57+

10 59+

11 67+

12 71+

13 Ilfov 2 17+

14 Ialomiţa 60+

15 61+
16 Ilfov 3 22+

17 Călăraşi 23+

18 Ilfov 4 12+

19 13+

20 Călăraşi 17+

21 19+

22 7 15+

23 17+

24 17+

9
25 17+

26 CB 4+

27 6+

28 7+

29 7+

30 7+

31 8+

32 14+

33 16+

34 39+

35 41+

36 46+

37 54+

38 56+

39 Giurgiu A1 13+

40 Abrogat prin art. unic, pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr


41 Abrogat prin art. unic, pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr
TOTAL ILFOV

42 Bucureşti Giurgiu 41 24+

43 31+

44 40+

45 45+

46 51+

47 59+

48 5 23+

49 25+

50 27+

51 28+

52 35+

53 5B 3+

54 6+

55 11+

56 12+

57 14+

58 27+

59 29+

60 35+

10
61 6 18+

62 27+

63 61 3+

64 19+

65 27+

66 A1 42+

67 48+

68 Ilfov A2 12+

69 21+

70 28+

TOTAL GIURGIU

71 Bucureşti Călăraşi 3 25+

72 26+

73 27+

74 28+

75 30+

76 30+

77 34+

78 36+

79 36+

80 37+

81 41+

82 42+

83 44+

84 47+

85 48+

86 49+

87 31 48+

88 4 21+

89 28+

90 30+

91 4 32+

92 39+

93 45+

94 46+

95 56+

11
96 41 8+

97 13+

98 14+

99 15+

100 19+

101 A2 44+

102 55+

103 59+

TOTAL CĂLĂRAŞI

104 Bucureşti Ialomiţa 1D 27+

105 27+

106 28+

107 34+

108 36+

109 37+

110 2 47+

111 52+

112 58+

113 60+

114 61+

115 63+

116 65+

117 67+

118 2A 11+

119 12+

TOTAL IALOMIŢA

120 Bucureşti Dâmboviţa 1A 26+

121 26+

122 33+

123 33+

124 34+

125 34+

126 37+

127 38+

128 43+

129 43+

12
130 46+

131 1A 47+

132 61 47+

133 62+

134 7 24+

135 25+

136 32+

137 33+

138 33+

139 38+

140 7 39+

141 42+

142 44+

143 51+

144 59+

145 60+

146 75+

147 71 9+

148 11+

149 15+

150 19+

151 22+

152 23+

153 27+

154 35+

155 36+

156 39+

157 43+

158 A1 50+

159 50+

160 51+

161 54+

162 56+

163 57+

164 58+

165 59+

13
166 59+

167 59+

168 61+

169 67+

170 71+

171 77+

TOTAL DÂMBOVIŢA

172 Bucureşti Argeş 65 99+

173 112+

174 113+

175 113+

176 65A 34+

177 41+

178 48+

179 73 59+

180 86+

181 86+

182 87+

183 A1 81+

184 87+

185 86+

186 90+

187 95+

188 99+

189 103+

TOTAL ARGEŞ

190 Bucureşti Teleorman 5C 37+

191 51 19+

192 23+

193 25+

194 28+

195 6 65+

196 81+

197 81+

198 83+

199 51A 2+

14
200 3+

201 15+

202 52 5+

203 65A 58+

204 65+

205 72+

206 77+

207 92+

208 96+

209 101+

210 102+

211 110+

212 114+

213 114+

214 123+

215 123+

216 127+

217 127+

218 128+

219 128+

220 129+

221 129+

222 65E 0+

223 0+

224 4+

225 65E 11+

226 11+

227 16+

228 18+

229 18+

230 25+

231 25+

232 32+

233 33+

TOTAL TELEORMAN

234 Bucureşti Prahova 1 39+

15
235 41+

236 42+

237 42+

238 42+

239 43+

240 51+

241 57+

242 58+

243 58+

244 59+

245 59+

246 61+

247 61+

248 63+

249 64+

250 71+

251 71+

252 72+

253 73+

254 73+

255 74+

256 75+

257 76+

258 77+

259 79+

260 80+

261 84+

262 137+

263 1A 54+

264 73+

265 76+

266 1D 4+

267 5+

268 12+

269 16+

270 Bucureşti Prahova 1D 23+

16
271 72 66+

272 68+

TOTAL PRAHOVA

273 Bucureşti Buzău 1B 63+

274 2 67+

275 69+

276 71+

277 72+

278 77+

279 77+

280 77+

281 Ialomiţa 2 60+

282 80+

283 83+

284 128+

285 128+

286 129+

287 130+

288 131+

289 132+

290 133+

291 135+

292 136+

293 137+

294 137+

295 138+

296 139+

297 148+

298 151+

299 2B 12+

300 12+

301 13+

302 16+

303 20+

304 28+

305 29+

17
306 30+

307 31+

308 32+

309 2C 0+

310 0+

311 6+

312 6+

313 8+

314 12+

315 Bucureşti Buzău 2C 13+

316 17+

317 20+

318 21+

319 22+

320 28+

321 31+

322 32+

323 46+

324 47+

325 22 2+

326 3+

327 3+

328 4+

329 4+

330 22 8+

331 8+

332 9+

333 9+

334 10+

335 10+

336 12+

337 12+

338 14+

339 19+

340 21+

341 21+

18
342 22+

343 23+

344 23+

345 23+

346 24+

347 25+

348 27+

TOTAL BUZĂU

TOTAL D.R.D.P. BUCUREŞTI

349 Craiova Olt 6 138+

350 146+

351 152+

352 156+

353 166+

354 179+

355 54 2+

356 5+

357 9+

358 10+

359 Craiova Olt 54 10+

360 15+

361 17+

362 17+

363 19+

364 19+

365 20+

366 20+

367 26+

368 26+

369 30+

370 31+

371 31+

372 35+

373 36+

374 37+

375 52+

19
376 53+

377 54A 4+

378 64 2+

379 2+

380 4+

381 4+

382 5+

383 9+

384 9+

385 14+

386 14+

387 17+

388 17+

389 19+

390 22+

391 24+

392 24+

393 26+

394 26+

395 32+

396 32+

397 34+

398 36+

399 37+

400 43+

401 57+

402 58+

403 65 21+

404 29+

405 Craiova Olt 65 37+

406 54+

407 58+

408 60+

409 65+

410 67+

411 69+

20
412 72+

413 76+

414 79+

415 82+

416 84+

417 87+

TOTAL OLT

418 Craiova Mehedinţi 56A 34+

419 36+

420 43+

421 45+

422 57+

423 19+

424 24+

425 28+

426 34+

427 36+

428 40+

429 44+

430 57+

431 58+

432 56B 9+

433 24+

434 11+

435 14+

436 16+

437 19+

438 22+

439 25+

440 28+

441 56C 0+

442 0+

443 1+

444 5+

445 8+

446 8+

21
447 10+

448 14+

449 26+

450 Craiova Mehedinţi 56C 31+

451 46+

452 49+

453 CDTS 9+

TOTAL MEHEDINŢI

454 Craiova Dolj 55 17+

455 27+

456 28+

457 29+

458 34+

459 46+

460 48+

461 49+

462 62+

463 55A 6+

464 20+

465 27+

466 42+

467 44+

468 51+

469 58+

470 87+

471 90+

472 56 14+

473 15+

474 22+

475 26+

476 39+

477 44+

478 48+

479 62+

480 66+

481 56A 5+

22
482 65 17+

483 65C 8+

484 14+

485 5+

486 17+

487 28+

488 6 199+

489 215+

490 190+

491 193+

492 6 207+

493 215+

494 6B 4+

495 Craiova Dolj 6B 5+

TOTAL DOLJ

TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA

496 Timişoara Arad 69 26+

497 26+

498 33+

499 33+

500 36+

501 36+

502 39+

503 39+

504 41+

505 41+

506 42+

507 42+

508 7 523+

509 524+

510 578+

511 580+

512 581+

513 583+

514 79 32+

515 50+

23
516 79A 119+

517 Timiş A1 508+

518 508+

519 514+

520 514+

521 517+

522 517+

523 523+

524 523+

525 530+

TOTAL ARAD

526 Timişoara Caraş-Severin 6 408+

527 413+

528 431+

529 436+

530 393+

531 398+

532 57 98+

533 142+

534 132+

535 132+

536 135+

537 135+

538 Timişoara Caraş-Severin 57 78+

539 98+

540 98+

541 117+

542 164+

543 57B 11+

544 26+

545 66+

546 83+

547 94+

548 58 26+

549 31+

550 52+

24
551 60+

552 58B 34+

553 37+

554 39+

555 41+

556 67D 89+

557 68 3+

TOTAL CARAŞ-SEVERIN

558 Timişoara Hunedoara 68A 54+

559 7 356+

560 356+

561 369+

562 369+

TOTAL HUNEDOARA

563 Timişoara Bihor 57 4+

564 24+

565 50+

566 67D 76+

TOTAL BIHOR

567 Timişoara Timiş 6 531+

568 531+

569 571+

570 516+

571 518+

572 520+

573 525+

574 530+

575 538+

576 539+

577 540+

578 542+

579 571+

580 592+

581 Timişoara Timiş 6 604+

582 612+

583 632+

25
584 638+

585 57 185+

586 186+

587 186+

588 190+

589 194+

590 58B 50+

591 50+

592 61+

593 59 26+

594 26+

595 33+

596 54+

597 60+

598 59A 12+

599 20+

600 34+

601 38+

602 59B 5+

603 9+

604 16+

605 18+

606 18+

607 23+

608 29+

609 39+

610 50+

611 52+

612 57+

613 61+

614 68+

615 72+

616 73+

617 59C 3+

618 11+

619 15+

26
620 29+

621 38+

622 69 7+

623 7+

624 24+

625 24+

626 15+

627 Timişoara Timiş 69 18+

628 35+

629 39+

630 41+

TOTAL TIMIŞ

TOTAL D.R.D.P. TIMIŞOARA

631 Cluj Alba 1 359+

632 370+

633 372+

634 387+

635 388+

636 390+

637 392+

638 394+

639 7 330+

640 331+

641 333+

TOTAL ALBA

642 Cluj Bihor 1H 18+

643 20+

644 22+

645 23+

646 19 19+

647 25+

648 59+

649 19E 2+

650 8+

651 16+

652 20+

27
653 23+

654 26+

655 30+

656 19D 4+

657 6+

658 9+

659 2+

660 19B 2+

661 5+

662 7+

663 30+

664 79 93+

665 94+

666 79 103+

667 105+

TOTAL BIHOR

668 Cluj Cluj 1 439+

669 451+

670 453+

671 458+

672 509+

673 510+

674 510+

675 1C 23+

676 36+

677 1R 23+

678 26+

679 16 30+

680 32+

681 75 154+

682 *VOCE 2+

TOTAL CLUJ

683 Cluj Satu Mare 1C 182+

684 184+

685 185+

686 193+

28
687 198+

688 200+

689 181+

690 1F 150+

691 163+

692 165+

693 166+

694 171+

695 19 78+

696 80+

697 90+

698 92+

699 99+3

700 100+

701 149+

702 78+

703 19A 21+

704 28+

705 42+

TOTAL SATU MARE

706 Cluj Bistriţa-Năsăud 17 106+

707 111+

708 111+

709 Bistriţa-Năsăud 113+

710 113+

711 Cluj Bistriţa-Năsăud 17 114+

TOTAL BISTRIŢA-NĂSĂUD

TOTAL D.R.D.P. CLUJ

*VOCE=varianta de ocolire Cluj-est

712 Iaşi Bacău 2 238+

713 239+

714 240+

715 246+

716 248+

717 262+

29
718 263+

719 265+

720 274+

721 278+

722 298+

723 302+

724 311+

725 2F 5+

726 6+

727 15+

728 16+

729 17+

730 17+

731 25+

732 2G 20+

733 20+

734 39+

735 40+

736 42+

737 43+

738 11 157+

739 11A 18+

740 31+

741 32+

742 32+

743 12A 84+

744 90+

TOTAL BACĂU

745 Iaşi Vaslui 2F 46+

746 48+

747 50+

748 52+

749 60+

750 76+

751 11A 78+

752 Iaşi Vaslui 11A 85+

30
753 86+

754 88+

755 90+

756 91+

757 15D 108+

758 109+

759 24 56+

760 81+

761 85+

762 91+

763 94+

764 98+

765 139+

766 146+

767 150+

768 24A 8+

769 22+

770 33+

771 42+

772 52+

773 63+

774 66+

775 74+

776 64+

777 67+

778 69+

779 80+

780 24B 11+

781 14+

782 16+

783 19+

784 36+

785 38+

786 41+

787 43+

788 44+

31
789 26 81+

TOTAL VASLUI

790 Iaşi Iaşi 2 382+

791 24 152+

792 157+

793 175+

794 184+

795 209+

796 211+

797 24C 1+

798 1+

799 Iaşi Iaşi 24C 2+

800 2+

801 24+

802 31+

803 40+

804 40+

805 42+

806 28 0+

807 7+

808 10+

809 11+

810 14+

811 20+

812 32+

813 37+

814 40+

815 44+

816 103+

817 105+

818 106+

819 108+

820 108+

821 120+

822 120+

823 132+

32
824 132+

825 133+

826 133+

827 133+

828 134+

829 134+

830 140+

831 28A 11+

832 15+

833 30+

834 31+

835 28B 2+

836 11+

837 21+

838 31+

839 36+

TOTAL IAŞI

840 Iaşi Botoşani 24C 50+

841 53+

842 56+

843 59+

844 59+

845 64+

846 Iaşi Botoşani 24C 79+

847 79+

848 82+

849 83+

850 86+

851 86+

852 88+

853 88+

854 91+

855 92+

856 98+

857 100+

858 100+

33
859 102+

860 103+

861 106+

862 109+

863 109+

864 114+

865 114+

866 114+

867 119+

868 123+

869 123+

870 129+

871 138+

872 28B 40+

873 59+

874 29 25+

875 29+

876 45+

877 46+

878 47+

879 47+

880 51+

881 54+

882 59+

883 60+

884 66+

885 72+

886 72+

887 77+

888 78+

889 82+

890 82+

891 85+

892 91+

893 29A 42+

894 Iaşi Botoşani 29A 43+

34
895 45+

896 49+

897 51+

898 53+

899 54+

900 54+

901 57+

902 59+

903 66+

904 69+

905 78+

906 80+

907 85+

908 88+

909 91+

910 29B 17+

911 19+

912 20+

913 22+

914 26+

915 29C 0+

916 3+

917 5+

918 42+

919 29D 3+

920 12+

921 21+

922 24+

923 29+

924 34+

925 35+

926 39+

927 44+

928 44+

929 29E 2+

TOTAL BOTOŞANI

35
930 Iaşi Suceava 2 396+

931 403+

932 421+

933 423+

934 426+

935 427+

936 471+

937 472+

938 476+

939 2E 46+

940 46+

941 Iaşi Suceava 2E 47+

942 48+

943 48+

944 2H 17+

945 28+

946 38+

947 2K 1+

948 15C 58+

949 68+

950 17 243+

951 243+

952 245+

953 238+

954 241+

955 242+

956 242+

957 17A 64+

958 66+

959 72+

960 79+

961 81+

962 81+

963 83+

964 29 12+

965 18+

36
966 19+

967 29A 13+

968 15+

969 16+

TOTAL SUCEAVA

970 Iaşi Vrancea 11A 34+

971 41+

972 52+

973 53+

974 58+

975 59+

976 62+

977 63+

978 2 174+

979 175+

980 194+

981 206+

982 207+

983 209+

984 221+

985 223+

986 227+

987 2D 5+

988 Iaşi Vrancea 2L 0+

989 2M 0+

990 3+

991 2N 0+

992 9+

993 13+

994 23 1+

995 4+

996 9+

997 11+

998 12+

999 23+

1000 23A 0+

37
1001 11+

1002 22+

1003 34+

1004 23B 3+

1005 17+

1006 20+

1007 24 0+

1008 1+

TOTAL VRANCEA

1009 Iaşi Galaţi 24 11+

1010 16+

1011 30+

1012 40+

1013 24D 17+

1014 38+

1015 43+

1016 45+

1017 51+

1018 51+

1019 62+

1020 73+

1021 75+

1022 25 34+

1023 40+

1024 44+

1025 26 28+

1026 32+

1027 44+

1028 54+

1029 80+

1030 V TEC 0+

TOTAL GALAŢI

1031 Iaşi Neamţ 2 341+

1032 343+

1033 347+

1034 Iaşi Neamţ 2 347+

38
1035 351+

1036 15B 59+

1037 15C 9+

1038 9+

1039 10+

1040 15+

1041 23+

1042 25+

1043 36+

1044 46+

1045 50+

1046 15D 2+

1047 6+

1048 7+

1049 7+

1050 10+

1051 11+

1052 16+

1053 17+

1054 20+

1055 20+

1056 21+

1057 22+

1058 23+

1059 23+

1060 26+

1061 28+

1062 31+

TOTAL NEAMŢ

TOTAL D.R.D.P. IAŞI

1063 Constanţa Constanţa 2A 131+

1064 134+

1065 153+

1066 168+

1067 181+

1068 188+

39
1069 190+

1070 191+

1071 192+

1072 194+

1073 3 190+

1074 255+

1075 253+

1076 251+

1077 235+

1078 233+

1079 222+

1080 Constanţa Constanţa 3 217+

1081 216+

1082 214+

1083 213+

1084 212+

1085 211+

1086 210+

1087 210+

1088 209+

1089 209+

1090 208+

1091 208+

1092 207+

1093 207+

1094 204+

1095 201+

1096 201+

1097 200+

1098 194+

1099 192+

1100 173+

1101 173+

1102 172+

1103 161+

1104 156+

40
1105 147+

1106 142+

1107 3C 7+

1108 22 239+

1109 241+

1110 244+

1111 244+

1112 261+

1113 257+

1114 283+

1115 265+

1116 255+

1117 22A 65+

1118 22C 34+

1119 34+

1120 32+

1121 29+

1122 27+

1123 24+

1124 23+

1125 22+

1126 22+

1127 19+

1128 Constanţa Constanţa 22C 12+

1129 39 30+

1130 31+

1131 29+

1132 38 10+

1133 31+

1134 34+

1135 44+

1136 39E 1+

TOTAL CONSTANŢA

1137 Constanţa Călăraşi 3 51+

1138 57+

1139 64+

41
1140 80+

1141 84+

1142 99+

1143 103+

1144 106+

1145 51+

1146 58+

1147 62+

1148 70+

1149 70+

1150 76+

1151 80+

1152 83+

1153 88+

1154 108+

1155 108+

1156 3A 1+

1157 3+

1158 6+

1159 11+

1160 22+

1161 23+

1162 27+

1163 2+

1164 2+

1165 3+

1166 5+

1167 6+

1168 10+

1169 11+

1170 12+

1171 23+

1172 24+

1173 28+

1174 3B 10+

1175 Constanţa Călăraşi 3B 18+

42
1176 21+

1177 26+

1178 21 102+

1179 112+

1180 114+

1181 119+

1182 115+

1183 117+

1184 31 23+

1185 A2 65+

1186 70+

1187 72+

1188 73+

1189 78+

1190 85+

1191 86+

1192 88+

1193 90+

1194 91+

1195 94+

1196 102+

1197 103+

1198 105+

1199 108+

1200 111+

1201 114+

1202 116+

1203 119+

1204 122+

1205 126+

1206 128+

1207 131+

1208 132+

1208 bis Ialomiţa A2 134+

1209 Ialomiţa A2 139+

43
1210 146+

1211 Constanţa A2 182+

1212 183+

1213 184+

1214 185+

1215 186+

1216 188+

1217 191+

1218 192+

1219 194+

1220 196+

1221 197+

1222 199+

1223 200+

1224 202+

1225 204+

1226 205+

1227 Constanţa A2 206+

1228 207+

1229 208+

1230 209+

1231 210+

1232 A4 0+

1233 6+

1234 13+

TOTAL CĂLĂRAŞI

1235 Constanţa Ialomiţa 2A 32+

1236 2C 49+

1237 53+

1238 3A 69+

1239 3B 60+

1240 75+

1241 21A 4+

1242 8+

1243 14+

1244 A2C2 3+

44
1245 11+

1246 Constanţa Ialomiţa A2C2 13+

1247 2A 16+

1248 20+

1249 22+

1250 47+

1251 48+

1252 50+

1253 56+

1254 56+

1255 92+

1256 100+

1257 100+

1258 2C 56+

1259 21 92+

1260 93+

1261 94+

TOTAL IALOMIŢA

1262 Constanţa Tulcea 22 102+

1263 119+

1264 119+

1265 120+

1266 142+

1267 156+

1268 198+

1269 198+

1270 208+

1271 224+

1272 230+

1273 234+

1274 234+

1275 235+

1276 236+

1277 119+

1278 150+

1279 151+

45
1280 152+

1281 186+

1282 190+

1283 193+

1284 22A 4+

1285 5+

1286 6+

1287 47+

1288 58+

1289 59+

1290 5+

1291 6+

1292 11+

1293 Constanţa Tulcea 22A 11+

1294 41+

1295 42+

1296 46+

1297 22D 2+

1298 2+

1299 2+

1300 3+

1301 3+

1302 4+

1303 22+

1304 22+

1305 33+

1306 22F 8+

TOTAL TULCEA

1307 Constanţa Brăila 2B 38+

1308 40+

1309 40+

1310 41+

1311 42+

1312 42+

1313 50+

1314 50+

46
1315 51+

1316 52+

1317 54+

1318 54+

1319 55+

1320 56+

1321 56+

1322 57+

1323 59+

1324 60+

1325 60+

1326 67+

1327 70+

1328 72+

1329 72+

1330 74+

1331 75+

1332 75+

1333 76+

1334 81+

1335 81+

1336 82+

1337 83+

1338 85+

1339 86+

1340 Constanţa Brăila 2B 90+

1341 91+

1342 91+

1343 92+

1344 93+

1345 94+

1346 94+

1347 95+

1348 96+

1349 99+

1350 106+

47
1351 106+

1352 106+

1353 106+

1354 107+

1355 42+

1356 42+

1357 47+

1358 49+

1359 50+

1360 54+

1361 55+

1362 56+

1363 61+

1364 88+

1365 21 16+

1366 22+

1367 24+

1368 25+

1369 28+

1370 28+

1371 29+

1372 37+

1373 37+

1374 39+

1375 40+

1376 47+

1377 48+

1378 48+

1379 49+

1380 50+

1381 50+

1382 51+

1383 52+

1384 53+

1385 53+

1386 54+

48
1387 56+

1388 Constanţa Brăila 21 56+

1389 14+

1390 28+

1391 30+

1392 40+

1393 45+

1394 49+

1395 58+

1396 22 35+
22
1397 39+

1398 40+

1399 40+

1400 43+

1401 44+

1402 45+

1403 46+

1404 47+

1405 47+

1406 53+

1407 54+

1408 56+

1409 57+

1410 61+

1411 65+

1412 65+

1413 65+

1414 66+

1415 70+

1416 71+

1417 72+

1418 73+

1419 70+

1420 69+

1421 57+

1422 51+

49
1423 23 69+

1424 70+

1425 71+

1426 73+

1427 75+

1428 75+

1429 75+

1430 76+

1431 76+

1432 78+

1433 79+

1434 79+

1435 81+

1436 Constanţa Brăila 23 82+

1437 49+

1438 53+

1439 68+

1440 71+

1441 72+

1442 74+

TOTAL BRĂILA

TOTAL D.R.D.P. CONSTANŢA

TOTAL C.N.A.D.N.R.

50

S-ar putea să vă placă și