Sunteți pe pagina 1din 11

ÎNTOCMIT APROBAT

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


NR.
Lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorozive

Organizarea de şantier şi/sau a locului de muncă şi a activităţilor

Art. 1. Organizarea de şantier şi/sau a locului de muncă, precum şi a activităţilor de luvrări în construcţii
sunt obligatorii şi constituie parte componentă a documentaţiilor tehnologice de execuţie urmărind să
asigure totalitatea măsurilor de organizare şi condiţiile necesare de securitate şi sănătate a salariaţilor.
Art. 2. Documentaţia de organizare de şantier/loc de muncă va conţine un plan de securitate şi sănătate în
care vor fi precizate măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
Art. 3. Atunci când lucrările se efectuează concomitent de mai mulţi executanţi, între aceştia se vor
încheia convenţii, care să cuprindă clauze privind protecţia muncii.

Circulaţia pe drumurile din şantier

Art. 4.
- Căile de circulaţie pentru mijloacele de transport şi pietoni vor fi realizate pe bază de proiecte de
organizare aprobate, adoptându-se pe cât posibil soluţia inelară şi sensul unic.
- Circulaţia va fi reglementată prin marcaje şi indicatoare.
Art. 5. Personalul din şantier este obligat să se asigure şi să traverseze căile de acces la şantier şi cele din
şantier numai prin locurile de trecere, după asigurarea prealabilă.
Art. 6. Pe timpul nopţii, căile de circulaţie, trecerile pentru pietoni, scările de acces şi depozitele pentru
materiale aferente vor fi luminate.
Art. 7. Este interzisă depozitarea pe căile de circulaţie şi aleile şantierelor, a materialelor, a utilajelor, a
schelelor, materialelor precum şi a altor accesorii necesare în execuţia lucrărilor. Acestea vor fi permanent
menţinute curate şi deblocate.
Art. 8.
- Lucrările de izolaţii care se desfăşoară în şantiere plasate în imediata apropiere a drumurilor
publice, vor fi împrejmuite şi marcate cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului în
zona de lucru.
- De-a lungul drumului, obligatoriu se vor construi copertine de protecţie.
- Schelele montate de-a lungul drumurilor publice vor fi protejate pe toată lungimea cu plase de
protecţie.
Art. 9. Atunci când lucrările de izolaţie se execută sub cota terenului natural sau în subsoluri, beneficiarul
lucrării este obligat să prezinte executantului un plan cu toate lucrările deja executate, fără a omite nici un
detaliu.

Protecţia împotriva electrocutării

Art. 10. Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor respecta legile în vigoare
pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.
Art. 11. Se interzice executarea oricăror lucrări de reparaţii sau intervenţii la sculele şi utilajele acţionate
electric, înainte de a fi oprite şi deconectate de la reţeaua electrică de alimentare.

1
Art. 12. Pe timpul întreruperilor de lucru sau la terminarea programului, orice sculă sau utilaj ecţionat
electric vor fi deconectate de la reţeaua electrică de alimentare.

Protecţia pentru lucrul la înălţime

Art. 13.
- Elementele pentru lucrul la înălţime, componente ale schelelor, eşafodajelor şi scărilor netipizate,
utilizate la executarea sarcinilor de muncă vor fi stabilite de proiectant prin fişe tehnologice
aprobate de conducerea agentului economic.
- Pentru elementele de susţinere tipizate vor fi respectate instrucţiunile de montaj exploatări
prezentate în cartea tehnică aferentă elementului utilizat.
Art. 14.
- Accesul la locul de muncă se face numai pe scări montate definitiv sau pe scări mobile rezemate şi
asigurate contra alunecărilor sau prăbuşirilor.
- Este interzis accesul pe trasee alese arbitrar, necorespunzătoare sau neamenajate.
Art. 15. Deşeurile de materiale rezultate prin demolarea sau dezafectarea unor izolaţii vechi se
pachetizează şi se depozitează separat în vederea evacuării. Este interzisă alunecarea acestora de la
înălţimea de lucru.

Protecţia pe timp friguros

Art. 16.
- Se consideră timp friguros în sensul prezentelor norme perioada în care temperatura în mediul de
muncă este sub +5°C.
- Perioada convenţională (15 noiembrie-15 martie) de timp friguros va putea fi prelungită pe bază de
date statistice specifice locului unde este amplasat şantierul, de comun acord cu beneficiarul.
Art. 17. Este obligatorie organizarea de controale asupra focurilor sau a sistemelor de încălzire existente
în depozite, vestiare, puncte pentru servitul mesei, ateliere. La terminarea programului de lucru, orice
sursă locală de încălzire va fi închisă (oprită) sau scoasă de sub tensiune.
Art. 18. Este interzisă iniţierea de focuri deschise atât în interiorul cât şi în exteriorul construcţiilor, fără
aprobarea şi controlul permanent al organizatorului şi conducătorului punctului de lucru.
Art. 19. În locurile închise cu emanaţii de gaze sau vapori inflamabili este interzisă utilizarea flăcării
deschise. Aceste spaţii vor fi marcate cu indicatoare de avertizare sau interdicţie. Pentru fumat se vor
amenaja locuri speciale marcate cu indicator "Loc pentru fumat".
Art. 20. Mijloacele de stingere a incendiilor (vase cu apă, stingătoare cu spumă chimică sau praf şi CO2)
vor fi ferite de îngheţ pentru a putea fi tilizabile în cazuri de necesitate.

Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor

Art. 21. Pentru execuţia lucrărilor de izolaţii prin folosirea materialelor şi substanţelor care sunt de natură
combustibilă, inflamabilă, explozivă sau toxică, în toate fazele de lucru elaborate prin fişele tehnologice
de execuţie, vor fi prevăzute obligatoriu măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor conform
reglementărilor în vigoare.
Art. 22. Ori de câte ori se constată că măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sunt
necorespunzătoare sau insuficiente, se vor lua obligatoriu măsuri suplimentare sau se întrerupe executarea
lucrărilor.

2
Art. 23. Conducătorul locului de muncă, precum şi înlocuitorul acestuia, răspund de luarea şi de
respectarea măsurilor PSI pe durata executării lucrărilor.
Art. 24. La toate locurile de muncă unde există pericol de incendiu sau explozie este obligatorie marcarea
zonei de lucru cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului în zonă.
Art. 25. Pentru intervenţia operativă sau evacuarea în caz de incendiu, în punctele de lucru sau de
depozitare a materialelor se vor asigura spaţii libere pentru intervenţia formaţiilor PSI.
Art. 26. Pentru toate depozitele de materiale şi atelierele productive este obligatorie afişarea în locuri
vizibile a planurilor de evacuare. Sistemele de alarmare a incendiilor de la locurile de muncă vor fi
menţinute în permanenţă în stare de funcţionare.
Art. 27. La locurile de muncă unde se utilizează materiale combustibile sau inflamabile se vor depozita
cantităţi ce vor fi consumate în execuţie imediat şi nu mai mult decât necesarul pentru un schimb de lucru,
cu respectarea sarcinii admisibile de încărcare a schelei sau platformei de lucru.
Art. 28. Materialele uşor inflamabile (solvenţi organici, chituri, răşini, produse petroliere) nu se
depozitează în vase, deschise sau în apropierea locului de muncă. După golire, vasele se umplu cu apă.
Art. 29.
- Toate spaţiile de depozitare a materialelor combustibile, inflamabile, explozive sau toxice vor fi
marcate cu avertizare şi interdicţie.
- Toate depozitele de asemenea materiale, vor fi dotate obligatoriu cu mijloace tehnice de intervenţie
corespunzătoare caracteristicilor substanţelor depozitate şi a reglementărilor de prevenire şi
stingere a incendiilor.

Izolaţii termice
Izolaţii la conducte şi aparate

Art. 30.
- În timpul confecţionării şi montării saltelelor, rogojinilor din vată minerală sau de sticlă şi altor
materiale asemănătoare, este obligatorie purtarea echipamentului de protecţie, cu care salariatul a
fost dotat, corespunzător factorilor de risc.
- Salopetele trebuie să fie încheiate şi strânse la guler şi mâneci.
Art. 31. În timpul aşezării şi fixării elementelor de izolaţii termice pe elementele de construcţie aflate în
apropierea conductorilor electrici, se întrerupe alimentarea cu energie electrică în zona de lucru.
Art. 32. În locurile unde se confecţionează saltele sau se lucrează cu materiale izolatoare ce produc praf,
este interzisă depozitarea de alimente sau servirea meselor. Depozitarea de alimente şi servirea mesei se
vor realiza în încăperi izolate şi închise, ferite de suspensiile de pulberi de parf din zona de lucru.
Art. 33. Este interzisă circulaţia pe conductele ce se izolează termic. Se vor utiliza schele şi platforme de
lucru stabilite prin fişele tehnologice de execuţie.
Art. 34. Pe durata efectuării probelor tehnologice este interzisă staţionarea personalului în apropierea
conductelor supuse probelor la o distanţă mai mică decât distanţa de securitate stabilită prin instrucţiuni.

3
Lucrări de tinichigerie pentru protecţia izolaţiilor termice la conducte şi aparate

Art. 35. După finalizarea lucrărilor de izolaţii termice la conductele şi aparate, lucrările de tinichigerie
aferente pot începe numai în condiţiile în care căile de acces, scările, platformele de lucru şi schelele sunt
degajate de orice alte materiale care pot împiedica accesul şi lucrul în condiţii de securitate al tinichigiilor.
Art. 36. Atunci când lucrările de tinichigerie se execută la înălţime se vor respecta legislaţia în vigoare
pentru lucrul la înălţime.
Art. 37. Personalul care utilizează pistolul pentru împlântat bolţuri, trebuie să fie instruit în privinţa
manipulării, utilizării, întreţinerii şi folosirii pistolului.
Art. 38. Personalul care utilizează pistolul pentru împlântat bolţuri, trebuie să fie apt din punct de vedere
medical pentru această operaţie.
Art. 39. Utilizarea pistolului pentru împlântat bolţuri este permisă numai persoanelor care au obţinut
autorizaţia, potrivit reglementărilor în vigoare privind utilizarea pistolului şi a regimului de lucru cu
materiale explozive.
Art. 40. Depozitarea, transportul, manipularea, utilizarea şi deţinerea prevederilor privind regimul
materiilor explozive şi a Normelor tehnice de aplicare a acestei legi.

Izolaţii de acoperişuri, terase şi pereţi

Art. 41. După finalizarea lucrărilor de izolaţii termice la conducte şi aparate, lucrările de tinichigerie
aferente pot începe numai în condiţiile în care căile de acces, scările, platformele de lucru şi schelele sunt
degajate de orice alte materiale care pot împiedica accesul şi lucrul în condiţii de securitate al tinichigiilor.
Art. 42. Atunci când lucrările de tinichigerie se execută la înălţime se vor respecta prevederile legislaţiei
în vigoare pentru lucrul la înălţime.
Art. 43. Personalul care utilizează pistolul pentru împlântat bolţuri, trebuie să fie instruit în privinţa
manipulării, utilizării, întreţinerii şi folosirii pistolului.
Art. 44. Personalul care utilizează pistolul pentru împlântat bolţuri, trebuie să fie apt din punct de vedere
medical pentru această operaţie.
Art. 45. Utilizarea pistolului pentru împlântat bolţuri este permisă numai persoanelor care au obţinut
autorizaţia, potrivit reglementărilor în vigoare privind utilizarea pistolului şi a regimului de lucru cu
materiale explozive.
Art. 46. Depozitarea, transportul, manipularea, utilizarea şi deţinerea de materiale explozive trebuie să se
facă conform legislaţiei în vigoare privind regimul materiilor explozive .

Izolaţii de acoperişuri, terase şi pereţi

Art. 47. Pregătirea amorselor de bitum topit cu solvenţi organici existenţi într-o gamă foarte variată
trebuie să se facă numai în condiţiile prevăzute prin fişele tehnologice de execuţie şi cu respectarea
reglementărilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Lucrări de montare a conductelor preizolate de transport al agentului termic

Art. 48. Transportul conductelor preizolate cu mijloace auto, se face prin aşezarea pe suporţi din lemn de
esenţă moale şi ancorate cu chingi confecţionate din materiale textile.
Art. 49. Este interzisă depozitarea "în vrac sau amestecat" a diferitelor tipodimensiuni de conducte
preizolate.

4
Art. 50. Locul de depozitare a conductelor preizolate, trebuie să fie o suprafaţă plană, fără denivelări,
lipsită de umiditate. Piesele de montaj de construcţie special (corpuri, ramificaţii) se aşează separat la
locul de muncă.
Art. 51. Locul de lucru trebuie să fie asigurat cu alimentarea cu energie electrică pentru iluminat şi forţă
necesară sudării capetelor conductelor care trebuie pozate pe traseu, luându-se măsuri pentru evitarea
electrocutării.
Art. 52. Înainte de montajul conductelor, fie într-un şanţ săpat, fie într-un canal termic existent, acestea
trebuie să fie curăţate, iar suprafaţa de aşezare să fie plană.
Art. 53. Pământul săpat se depozitează pe o singură parte asigurându-se un spaţiu de manevră/circulaţie
de minimum 0,5m.
Art. 54. Pentru asamblarea la suprafaţă a mai multor tronsoane de conducte, malul de şanţ sau canal
trebuie să fie degajat de orice material/pământ săpat.
Art. 55. Sudorii care efectuează operaţiuni de sudură trebuie să fie calificaţi şi autorizaţi conform
reglementărilor în vigoare.
Art. 56. În timpul lucrărilor de sudură, capetele de conducte preizolate se acoperă cu material textil
umezit.
Art. 57. Toate operaţiile legate de manipularea, depozitarea, pregătirilor şi aşezarea pentru montaj trebuie
să se facă cu respectarea tehnologiei de montaj şi sub supravegherea conducătorului locului de muncă.
Art. 58. Pe durata injectării cu poliuretan a capetelor/ramificaţiilor sudate, lucrătorii vor respecta normele
de protecţie a muncii prevăzute în instrucţiunile de exploatare a instalaţiei şi vor purta echipamentului de
protecţie.

Izolaţii hidrofuge
Topirea bitumului

Art. 59.
- Topirea bitumului se va realiza numai cu utilaje construite în acest scop (topitoare de bitum, maşini
de topit şi pompat), care să fie certificate din punctul de vedere al protecţiei muncii şi al
reglementărilor PSI în vigoare.
- Locul unde se desfăşoară topirea bitumului va fi marcat cu indicatoare de avertizare şi interzicere a
accesului persoanelor străine.
Art. 60. Se interzice amplasarea utilajelor pentru topit bitum în locuri unde există posibilitatea degajării
vaporilor de substanţe inflamabile sau unde sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile.

Art. 61.
- Instalaţiile şi utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ, nivelate,
acoperite cu un balast sau nisip cu grosimea de munimum 10 cm.
- Dimensiunile platformei trebuie să depăşească în toate direcţiile dimensiunile utilajului cu cel
puţin 1m pe fiecare latură.
Art. 62. La topirea bitumului se vor utiliza numai sistemele de ardere şi combustibili prevăzuţi în cartea
tehnică a utilajului de topit.
Art. 63.
- Supravegherea topirii bitumului se face numai de personal instruit şi care cunoaşte procesul
tehnologic de topire a bitumului.
- Se interzice lăsarea nesupravegheată a utilajelor în timpul topirii bitumului.

5
Art. 64.
- Fiecare gospodărie de bitum trebuie să fie prevăzută cu materiale de intervenţie necesare pentru
stingerea unui eventual incendiu (stingătoare, lăzi cu nisip, lopeţi).
- Se interzice stingerea cu apă în cazanul de bitum fierbinte.
Art. 65.
- Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul topirii, cazanele de topit se vor umple la capacitatea
de ¾ din volumul lor.
- Masa de bitum care se introduce în utilajele pentru topit bitum, se sparge în bucăţi mărunte şi nu
trebuie să prezinte urme de umezeală.
- Se interzice utilizarea utilajelor pentru topit bitum fără capacele cu care sunt prevăzute.
Art. 66.
- În cazul încălzirii cazanelor cu combustibil lichid, rezervorul de alimentare al injectoarelor se
amplasează la minimum 1,5m de focar.
- Rezerva de combustibil necesar pentru alimentare se amplasează la cel puţin 10m de orice sursă de
foc.
Art. 67. Personalul care lucrează la prepararea, încălzirea şi topirea bitumului, trebuie să fie instruit să
respecte următoarele reguli:
- la încărcarea utilajului, materialul nu trebuie să fie umed;
- deserventul să fie dotat cu achipament individual de protecţie şi cu materiale igienico-sanitare
corespunzătoare riscurilor de arsuri cu bitum fierbinte;
- să verifice ca, la descărcarea bitumului topit vasele de prelucrare să nu conţină apă;
- să verifice bitumul topit numai prin vanele cu care este prevăzut utilajul, iar din cazanele de topit
numai cu vase destinate în acest scop prevăzute cu mâner lung.
Art. 68. Se interzice utilizarea găleţilor la scoaterea bitumului topit direct din cuvele utilajelor de topire.
Art. 69. La terminarea lucrului, este obligatorie stingerea focului pentru topit bitum, astfel:
- la utilajele cu combustibil lichid sau gaz se închide robinetul care alimentează arzătorul;
- la utilajele care utilizează combustibil solid, focul se stinge cu apă;
- la utilajele acţionate electric, se întrerupe sursa de alimentare cu curent electric.
După stingerea focurilor, cazanele pentru topit bitum se acoperă cu capace metalice.

Prepararea amorsajului bitum-solvent

Art. 70.
- Locul de preparare a bitumului tăiat pentru amorsaje trebuie să fie amplasat la minimum 30m de
orice sursă de foc, inclusiv de cazanul de topit.
- La alegerea amplasamentului se va ţine cont de direcţia şi intensitatea vântului, pentru a nu antrena
vaporii inflamabili spre sursele de foc.
Art. 71. Este interzisă prepararea bitumului tăiat, în interiorul construcţiilor sau în încăperi închise.
Art. 72. Amestecul pentru amorsaj se realizează numai prin turnarea treptată a bitumului fierbinte peste
solvent.
Art. 73.
- Operaţia de efectuare a amorsajului bitum-solvent se face numai de personal instruit şi cunoscător
al procedeului de formare a amestecului.
- În zona de lucru sunt interzise fumatul şi orice surse de foc deschis.
- La locul de efectuare a amorsajului se vor asigura mijloace de intervenţie PSI corespunzătoare.

6
Transportul bitumului topit

Art. 74.
- Transportul bitumului topit de la utilajul de topire la locul de utilizare se va face numai în vase de
construcţie special, prevăzute cu capace şi umplute la ¾ din capacitate.
- Este interzis transportul cu vase improvizate.
Art. 75. Ridicarea vaselor cu bitum pe clădiri la locul de utilizare, precum şi coborârea acestora, se va
face numai cu mijloace mecanizate cu respectarea tuturor prevederilor de protecţie a muncii specifice
instalaţiilor de ridicat.
Art. 76. Zonele de încărcare şi descărcare a bitumului topit se vor delimita şi marca cu indicatoare de
avertizare sau interzicere a accesului şi circulaţiei personalului în perioadele de încărcare-ridicare şi
coborâre.
Art. 77. Este interzis transportul vaselor cu bitum topit pe scări, rampe de acces sau schele improvizate.
Art. 78. În săpările pentru fundaţiile la cuve, rezervoare, şanţuri, coborârea vaselor cu bitum topit se va
efectua numai cu mijloace mecanizate.
Art. 79. Operaţiile de încărcare, transport şi descărcare a bitumului topit se vor face numai sub
supravegherea permanentă a unor persoane instruite şi cunoscătoare a codului de semnalizare a operaţiilor
de ridicare-coborâre cu instalaţiile de ridicat.

Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri şi terase

Art. 80. Înainte de începerea lucrărilor de izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri şi terase, se va
verifica închiderea tuturor golurilor existente. Toate golurile tehnologice vor fi împrejmuite şi acoperite cu
plase de protecţie.
Art. 81. În jurul punctelor de lucru, pe o rază de 2m, este interzis accesul personalului care nu participă la
lucrare. Zona se marchează cu indicatoare de avertizare.
Art. 82.
- Pe acoperişuri şi terase se vor depozita materialele necesare lucrărilor de izolaţii numai în
cantităţile necesare utilizării pe durata unui schimb de lucru.
- Se va verifica starea tehnică a şapei înainte de începerea lucrărilor.
Art. 83. În condiţiile lucrului cu mastic fierbinte personal muncitor va benefecia de echipamente de
protecţie H.G. 1048/06.

Izolaţii realizate cu folii bitumate cu bitum aditivat, lipite cu flacără

Art. 84.
- Buteliile cu gaze lichefiate se depozitează în spaţii semideschise sau şoproane executate din
materiale necombustibile, unde temperatura mediului ambiant nu va depăşi +40°C.
- În jurul depozitului cu butelii este interzisă depozitarea oricăror materiale inflamabile sau lucrul cu
foc deschis.
Art. 85.
- Este interzisă utilizarea buteliilor cu gaz lichefiat fără regulator de presiune verificat metrologic.
- Este interzisă utilizarea buteliilor neomologate sau neverificate conform prescripţiilor tehnice
ISCIR.

7
Art. 86. Furtunul de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie să prezinte pori, fisuri sau semne de
îmbătrânire, care să conducă la pierderi de gaz lichefiat. Înainte de utilizare este obligatorie verificarea
stării furtunului de alimentare, pe toată lungimea folosită.
Art. 87. Arzătorul pentru încălzirea foliilor pentru lipit trebuie să aibă robinetul de reglaj în bună stare de
funcţionare.
Art. 88. Este interzisă trecerea gazului lichefiat din butelie în recipiente de altă construcţie sau destinaţie,
decât cele omologate în acest scop.
Art. 89. Se va respecta ordinea de aprindere şi stingere a arzătorului cu flacără alimentat de la butelia cu
gaz lichefiat, în următoarea ordine:
- la aprindere: - se asigură flacăra deschisă de la orice sursă existentă (brichetă, chibrit);
- se deschide robinetul arzătorului:
- se deschide robinetul buteliei de gaz.
- la stingere: - se strânge robinetul buteliei;
- se strânge robinetul arzătorului.
Art. 90. Este interzisă lăsarea deschisă a vreunui robinet în intervalul de pregătire a frontului de lucru între
două lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de masă.
Art. 91. Butelia de gaz lichefiat se va amplasa la minimum 10m de punctul de lucru cu flacără deschisă.

Izolaţii realizate cu folii PVC etanşate prin sudură cu aer fierbinte

Art. 92. Sunt interzise fumatul şi flacăra deschisă în apropierea materialelor inflamabile care se utilizează
(adezivi şi lichid PVC).
Art. 93. Racordarea sculelor şi utilajelor acţionate electric la tablourile electrice de distribuţie se va face
numai de electricieni autorizaţi.
Art. 94. Este interzisă utilizarea sculelor şi utilajelor acţionate electric fără a avea legătura la împământare
sau a fi racordate la nulul de protecţie.
Art. 95. Execuţia lucrărilor de izolaţie cu folii bitumate sau PVC se face pe fronturi de lucru la care fazele
procesului de lucru se finalizează în ziua respectivă.
Art. 96. Lucrările de izolaţii prezentate în acest capitol nu se execută pe timp de ploaie, ceaţă, vânt
puternic sau temperaturi sub +5°C.

Izolaţii la cuve, bazine şi rezervoare

Art. 97. Pentru executarea izolaţiilor hidrofuge la cuve, bazine şi rezervoare, amorsajele se vor realiza cu
emulsii bituminoase neinflamabile.
Art. 98. Pe durata executării amorsajului, se interzic fumatul şi flacăra deschisă atât în interiorul bazinelor
şi rezervoarelor cât şi în cuvele deschise.
Art. 99. Pentru efectuarea lucrărilor de izolaţii iluminatul în bazine şi rezervoare se va face numai cu
lămpi alimentate la tensiune redusă, nepericuloasă.
Art. 100.
- Lucrările de izolaţii în interiorul bazinelor, rezervoarelor sau cuvelor se execută numai sub
supravegherea permanentă din exterior a lucrătorilor aflaţi în interior, de către alt lucrător instruit
desemnat în acest sens de către şeful de lucrare.
- În situaţiile de pericol sau de comportament deosebit semnalat din interior, supraveghetorul are
obligaţia de a opri lucrarea şi de a lua măsuri pentru salvarea celor aflaţi în pericol.

8
Art. 101. Pe toată durata lucrărilor de izolaţii la cuve, bazinele şi rezervoarele, conturul exterior al
acestora va fi împrejmuit şi marcat cu indicatoare de avertizare şi interzicere a accesului în zona de lucru.
Art. 102. La izolarea căminelor sau cuvelor cu suprafeţe mici, bitumul se va introduce cu dispozitive
destinate în acest scop pentru a asigura protecţia lucrătorilor aflaţi în spaţiul de lucru.
Art. 103. În cazul în care ritmul de desfacere a lucrărilor de izolaţii impune lucrul pe mai multe niveluri,
este obligatorie luarea de măsuri pentru coordonarea şi supravegherea continuă de către un coordonator de
lucrare a tuturor fronturilor de lucru pentru a se lua măsuri de prevenire a accidentelor de muncă,
incendiilor sau avariilor tehnice.
Art. 104. La izolaţiile hidrofuge la care se execută pereţii exteriori se va asigura un spaţiu de lucru minim
ca lăţime, stabilit prin proiect, iar malurile şanţurilor sau gropilor se vor sprijini pentru a se evita
alunecările sau prăbuşirile de pământ peste personalul care execută lucrarea.

Protecţii anticorosive
Pregătirea lucrărilor

Art. 105. La organizarea, executarea lucrărilor de protecţii anticorozive se vor avea în vedere:
- caracteristicile materialelor folosite (toxice, inflamabile, iritante, explozive);
- varietatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice folosite la realizarea lucrărilor;
- condiţiile deosebite de lucru posibile: în spaţii închise sau în vase, recipiente, rezervoare, subsoluri,
canale, în condiţii de mediu cu temperaturi reci sau calde;
- execuţia în condiţii de exploatare sau de suprapunere cu alte categorii de lucrări.
Art. 106. Pentru realizarea lucrărilor în condiţii de siguranţă este obligatorie respectarea cumulativă a
tuturor prevederilor, prescripţiilor tehnice şi instrucţiunilor date de furnizorii de materiale, precum şi a
condiţiilor locale de execuţie a lucrărilor, conform caietului de sarcini şi fişei tehnologice de execuţie.
Art. 107. Lucrările de protecţii anticorozive se execută numai de personal apt din punct de vedere medical
pentru această categorie de lucrări, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii.

Manipularea şi depozitarea materiilor inflamabile sau explozive

Art. 108.
- Operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se execută numai de personal instruit şi care
trebuie să cunoască proprietăţile, caracteristicile, riscurile potenţiale şi măsurile ce trebuie luate în
caz de accident sau producere de incendii.
- Conducătorul formaţiei de lucru sau de depozit să supravegheze permanent operaţiile de
manipulare, transport şi de depozitare a materiilor inflamabile sau explozive.
Art. 109.
- Este interzisă achiziţionarea de materiale inflamabile sau explozive fără a cere furnizorului
documentele însoţitoare de transport, depozitare şi utilizare în condiţii de siguranţă.
- Eticheta se păstrează pe ambalaj, pe toată durata consumului şi existenţei de substanţe în ambalaj.
Art. 110. În mijlocul de transport şi pe durata transportului, ambalajele vor fi asigurate pentru a se evita
frecările, loviturile sau deformaţiile la provocatoare de scântei.
Art. 111. Mijloacele de transport trebuie să fie amenajate şi acoperite pentru a evita expunerea încărcăturii
la acţiunea razelor solare sau a intemperiilor respectându-se prescripţiile furnizorului.
Art. 112. Conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a conduce fără şocuri, uniform, să aibă
permanent stingătoare de incendii, cu umplutura corespunzătoare materialelor pe care le transportă.

9
Art. 113. În timpul manipulării, butoaie/bidoanele nu trebuie târâte sau rostogolite pe pardoseală pentru a
se evita producerea de scântei. Manipularea se face lent, fără şocuri, în poziţie verticală şi cu capacul în
sus.
Art. 114.
- Depozitarea produselor inflamabile sau explozive se face numai în spaţiile destinate şi amenajate
în acest scop.
- Este interzisă depozitarea sau transportul în alte vase decât cele indicate de producător sau furnizor
pe eticheta ambalajului.
Art. 115.
- Este obligatorie utilizarea lămpilor pentru iluminat artificial în construcţie antiexplozivă.
- Elementele instalaţiilor de ventilare şi iluminat (doze, întrerupătoare, contactoare, prize) vor fi
amplasate în exteriorul spaţiilor de depozitare.
Art. 116. Sistemul de încălzire va fi indirect, prin calorifer sau registru de apă caldă sau abur,
temperaturile nedepăşind indicaţiile furnizorului.
Art. 117. Deschiderea ambalajelor cu substanţe inflamabile se face cu chei sau scule care să nu producă
scântei.

Pregătirea substanţelor pentru protecţie


Pe cale mecanică

Art. 118. Toate sculele, dispozitivele şi echipamentele tehnice indicate prin tehnologia de lucru, trebuie să
fie în stare de funcţionare, să fie certificate din punctul de vedere al protecţiei muncii şi în construcţie
antiexplozivă.
Art. 119.
- Uneltele de mână folosite în mediile cu dezvoltare de gaze şi vapori explozivi, vor fi confecţionate
din materiale care să nu producă scântei prin lovire sau frecare.
- Pentru ştersul manual se vor folosi perii sau cârpe care nu se încarcă cu electricitate statică.
Art. 120. Pentru curăţarea suprafeţelor mari la care sunt utilizate instalaţii de sablare, se vor respecta
instrucţiunile de exploatare din cartea tehnică a instalaţiei.

Pe cale mecanică

Art. 121. Pregătirea suprafeţelor pe cale chimică prin degresarea cu solvenţi organici, solubili şi
inflamabili, este obligatorie şi se va face cu luarea măsurilor de ventilare şi eliminare a oricăror surse de
aprindere a amestecurilor explozive, vapori-aer.
Art. 122. Materialele textile folosite la ştergerea suprafeţelor se păstrează în lăzi metalice cu capac şi se
depozitează în locuri izolate, ferite de orice sursă de foc şi se evacuează la sfârşitul programului de lucru.

Protecţia peliculară cu amorse de grunduri, vopsele, emailuri şi lacuri

Art. 123. Prepararea şi diluarea acestor materiale se face numai în spaţii separate de cele în care se
execută protecţia anticorozivă. La locul de muncă se vor aduce cantităţi la nivelul de consum indicat prin
tehnologia de aplicare.
Art. 124. În spaţiile închise se va asigura o împrospătare continuă a aerului prin sisteme de ventilaţie care
să funcţioneze la parametrii proiectanţi.

10
Art. 125.
- Instalaţiile de ventilaţie trebuie să fie în construcţie antiexplozivă.
- Ventilaţia va funcţiona cel puţin 15 minute înainte şi după terminarea programului de lucru.
Art. 126.
- La folosirea aparatelor sau instalaţiilor mecanice pentru vopsire, se vor respecta prescripţiile
proiectantului şi furnizorului instalaţiei, precum şi instrucţiunile proprii pentru activităţile de
vopsire.
- În cazul folosirii unor materiale noi, se vor respecta instrucţiunile de folosire şi preparare indicate
de producătorul de materiale.

Protecţia cu mase de şpaclu

Art. 127. Prepararea maselor de şpaclu anticorozive se face în alt spaţiu decât în locurile de utilizare.
Art. 128. Transportul şi depozitarea componentelor lichide ale chiturilor şi solvenţilor se face numai în
recipiente închise ermetic.
Art. 129. În cazul folosirii maselor de şpaclu bituminoase, la prepararea şi aplicarea amorselor, se vor lua
şi respecta toate măsurile de protecţie a muncii şi reglementările privind prevenirea şi stingerea
incendiilor.

Protecţia cu folii

Art. 130. La aplicarea foliilor anticorozive cu adezivi şi materiale auxiliare toxice şi inflamabile se vor lua
măsuri de securitate pentru ca să nu se creeze atmosferă toxică sau explozivă.
Art. 131. Se interzice lăsarea bidoanelor cu solvenţi şi adezivi la punctul de lucru după terminarea
programului.

Protecţia cu plăci şi cărămizi antiacide

Art. 132. La activitatea de protecţie anticorozivă cu plăci şi cărămizi antiacide se vor respecta prevederile
prevăzute în fişele tehnologice de execuţie.

11