Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI

1. DESCRIEREA POSTULUI – Specialist Siguranta muncii/Evaluator riscuri/Inspector SSM-SSU

2. GRAD DE SUBORDONARE – Director departament.

3. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI: Actioneaza pentru intarirea disciplinei in munca, efectueaza


controale conform repartitiei si impune masuri pentru imbunatatirea conditiilor de siguranta a muncii si pentru a
preveni aparitia accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.

4. CERINTE PROFESIONALE:
4.1. STUDII – superioare tehnice;
4.2. INSTRUIRE – curs in domeniul SSM de 120 ore, curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii
si stingerii incendiilor, curs responsabil de mediu, Cunoasterea metodelor de evaluare a riscurilor
4.3. ABILITATI – cunostinte operare PC, limba engleza nivel avansat, lucru in echipa, prestanta, cinste,
autoritate si corectitudine;
4.4. EXPERIENTA – minim 2 ani in domeniul naval.

5. DEPRINDERI:
5.1. Capacitate de comunicare interactivă deosebită.
5.2. Lucrul cu documentele specifice (legi, hotarari, norme , proceduri etc.).
5.3. Exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate.
5.4. Capacitatea de organizare eficientă a activităţii şi de respectare a instrucţiunilor scrise şi
verbale.
5.5. Cunoaştere foarte bună a conditiilor de lucru si a riscurilor specifice societatii.
5.6. Deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă.

6. SARCINI:
6.1. Sa cunoasca prevederile legale in vigoare privind securitatea muncii.
6.2. Sa participe si sa absolve cursurile de perfectionare in domeniu.
6.3. Sa-si indeplineasca responsabilitatile si orice alta dispozitie a sefului ierarhic superior.

7. RESPONSABILITATI
7.1. Efectueaza controale pentru imbunatatirea conditiilor de siguranta a muncii si pentru a preveni aparitia
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, verificand:
- asigurarea conditiilor de securitate a muncii in organizarea si desfasurarea proceselor tehnologice;
- dotarea si starea tehnica a aparatelor, utilajelor, mecanismelor, subansamblelor, masinilor etc.,
afisarea instructiunilor de exploatare cu respectarea regulilor de securitate in munca si a normelor S.U.
(situatii de urgenta), afisarea avertizoarelor si propaganda vizuala;
- folosirea corespunzatoare a echipamentelor individuale de protectie;
- respectarea de catre toti salariatii societatii a legilor, regulamentelor si regulilor de securitate in
munca.
7.2. Verifica respectarea prevederilor, regulilor si legilor privind SSM, situatii de urgenta, mediu si
I.S.C.I.R., de catre toti angajatii societatii si ai societatilor subcontractoare/subsidiare.
7.3. Actioneaza pentru intarirea disciplinei in munca.
7.4. Verifica si controleaza modul de respectare a programului de munca, prin:
- inspectii zilnice la locurile de munca, locurile de odihna si recreere si la alte spatii din incinta
societatii;
- consemnarea faptelor si persoanelor identificate in circumstante de nerespectare a programului de
munca; respectarea deontologiei profesionale, a convenientelor privind comportamentul si atitudinea in
relatiile cu alte persoane, a normelor interne si a legilor in vigoare.
7.5. Verificarea legitimatiilor de acces in societate a personalului, respectiv al societatilor
subcontranctoare/subsidiare
7.6. Solicita conducatorilor locurilor de munca, masuri operative de lichidare a deficientelor constatate.
Atunci cand remedierea acestora necesita o durata mai mare de timp sau intra in competenta altor
-1-
organe, aduce la cunostinta sefului ierarhic intocmind lista cu deficientele constatate, masurile ce
trebuie luate, responsabilitati, termene de rezolvare. Urmareste inlaturarea acestor deficiente si
aplicarea masurilor stabilite.
7.7. Verifica modul cum se executa instructajul periodic, aduce imbunatatiri si implementeaza noile cerinte,
duce munca educativa pentru inlaturarea neatentiei, necunoasterii, neglijentei si indiferentei.
7.8. Tine legatura permanenta cu dispecerii navelor pentru a se informa privind starea navei, substantele
existente, lucrarile care se efectueaza; rezolva problemele solicitate de acestia, impune si ajuta la
marcarea locurilor cu pericol de explozie, incendiu, cadere, lovire, alunecare, intoxicare, asfixiere etc.
7.9. Interzice efectuarea simultana a lucrarilor cu materiale sau substante care produc explozii si intoxicatii.
7.10. La anuntarea producerii unui eveniment se deplaseaza imediat la fata locului urmarind:
- asigurarea masurilor de prim ajutor;
- pastrarea starii de fapt, fara a exista pericolul producerii unui nou accident;
- anuntarea sefilor ierarhici superiori;
- identificarea persoanelor care au fost de fata la producerea accidentului;
- prezentarea imediata a ambulatei.
7.11. Participa, dupa caz, la efectuarea cercetarii evenimentelor.
7.12. Urmareste realizarea masurilor prevazute in procesele verbale de control incheiate de organele de
control de la esaloanele superioare.
7.13. Colaboreaza cu colegii de specialitate pentru evaluarea si tinerea evidentei factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca repartizate si propune masuri de
diminuare, stopare, prevenire conform normativelor.
7.14. Receptioneaza din punct de vedere calitativ si a normelor de securitatea muncii, lucrarile de montare
si dare in folosinta a schelei din sectorul repartizat.
7.15. Ia masuri – in limita competentei – de avertizare si propune masuri de sanctionare pentru
nerespectarea dispozitiilor, regulamentelor, normelor, decretelor, legilor in vigoare.
7.16. Verifica atmosfera tancurilor vopsite si a tancurilor care au avut produs petrolier, din punct de vedere
al concentratiei de mese de gaze explozibile in vederea executarii lucrarilor cu foc deschis.
7.17. Ia toate masurile necesare, inclusiv oprirea activitatii, in sectorul repartizat pentru rezolvarea unor
situatii care pot duce la aparitia accidentelor si imbolnavirilor profesionale.
7.18. Marcheaza si semnalizeaza zonele sau situatiile care pot genera accidente, iar cand avertizarea nu este
suficienta pentru eliminarea pericolului, ia sau impune toate masurile pentru eliminarea definitiva.
7.19. Intocmeste materiale de sinteza privind problemele de securitate si sanatate in munca si pune la
dispozitia organelor superioare de control, precum si superiorilor ierarhici, rapoarte, situatii, statistici,
informari, materiale pentru analiza, note explicative privind activitatea de securitate si sanatate in
munca.
7.20. Sa asigure fundamentarea lucrarilor executate, sub semnatura;
7.21. Cunoasterea, aplicarea si respectarea legislatiei de securitatea muncii, mediu, situatii de urgenta,
Regulament intern, Contract Colectiv de Munca, in vigoare.
7.22. Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice cerintele din documentele Sistemului de
Management al Calitãtii ISO 9001;
7.23. Respecta prevederile art.22 si art.23 alin.1 lit.a-i din Legea nr.319/2006 referitor la securitate si
sanatate in munca si anume:
Art. 22 – Fiecare lucrator trebui sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea
sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cât şi alte persoane care pot fi afectate
de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art.23 – (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.22, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport
şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

-2-
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
7.24. Respecta prevederile art. 22 lit.a-g, din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si
anume:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei,
dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice incalcare a normelor
de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de angajator, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are
atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare
impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.
7.25. Intocmeste materiale si participa la sedintele de productie.
7.26. Sa verifice prin audituri modul de implementare al SMI.
7.27. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă,
respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă
pe locuri de muncă/posturi de lucru;
7.28. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.
7.29. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi
ale locurilor de muncă/posturilor de lucru

8. COMPETENTE
8.1. Are acces la toate locurile de munca din societate pentru control privind respectarea normelor de
securitatea muncii.
8.2. Acorda asistenta de specialitate, indicand surse de documentare si cai de solutionare a problemelor de
securitate si sanatate in munca.
8.3. Prezinta si sustine in fata superiorilor, rapoarte sau situatii depistate dupa caz.
8.4. Propune masuri de sanctionare impotriva persoanelor care incalca normele de securitatea muncii si
mediului.

9. PROGRAMUL DE LUCRU: 8 ore/zi – saptamana normala de lucru.

10. AUTORITATEA POSTULUI: Are acces la toate locurile de munca din societate pentru control privind
respectarea normelor de securitatea muncii, poate opri activitatile, in sectorul repartizat, pentru rezolvarea
unor situatii care pot duce la aparitia accidentelor si imbolnavirilor profesionale

-3-
Prezenta “Fisa Post” s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, din care un exemplar la titularul de post
si un exemplar se pastreaza la dosarul sau personal.

Vicepresedinte, Director, Team Leader Titular de post,


Nume: Nume: Nume: Nume:
Data: Data: Data: Data:
Semnatura Semnatura Semnatura Semnatura

Angajator,

-4-

S-ar putea să vă placă și