Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

Denumirea postului: Salvamar


Nivelul postului: De execuţie
Scopul principal al postului: Supravegherea înotătorilor; Prevenirea înecurilor sau a
altor incidente in zona ştrandului.
Vechimea în specialitatea necesară: — Cerinţe specifice pentru ocuparea postului:
Studii de specialitate: —
Perfecţionări (specializări): Curs de specializare salvamar. Cunoştinţe de
operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel):
— Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere):
— Abilităţii, calităţi şi aptitudini necesare:
• Capacitate de planificare şi acţionare strategică.
• Promptitudine şi eficienţă în efectuarea Lucrărilor,
• Respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie,
• Capacitate de lucru independent şi în echipă,
• Adaptabilitate,
• Spirit de iniţiativă,
• Asumarea responsabilităţilor,
• Aplicarea regulilor de înot pentru a preveni apariţia accidentelor,
• Observarea permanentă a zonei de responsabilitate, pentru identificarea rapidă a
urgenţei şi intervenţia eficientă,
• Executarea imediată a salvărilor de la înec sau a altor acţiuni necesare,
• Acordarea imediată a primului-ajutor când este necesar,

• Comunicarea permanentă cu înotătorii şi alte persoane.
Depune efort pentru bunul mers al activităţii, in vederea desfăşurării unei activităţi cât
mai eficiente;

Atribuţii:
1. veghează la securitatea vizitatorilor şi va da primul ajutor în caz de nevoie;
2. asigură permanenţă pe timpul programului de lucru şi răspunde pentru acest lucru;
3. observă şi supraveghează atent activitatea din zona debarcaderului de la lacul
Siutghiol din Ovidiu, în timpul programului de lucru;
4. aplică tehnici de salvare de la înec, scoate victima din mediul periculos;
5. participă şi supraveghează la activitatea de amenajare, cu materiale de
avertizare, panouri de avertizare şi imformare, şi altele;
6. respecta programul de lucru de luni până vineri de la 10 - 20. respectiv
sâmbătă şi duminică de la 10 - 22, în condiţii optime de muncă, odihnit, sănătos, fără
a fi sub influenţa băuturilor al colice, a medicamentelor sau a drogurilor;
7. nu părăseşte locul de muncă fară aprobarea şefului;
8. în timpul programului de muncă este interzis a executa alte lucrări care sunt în
afara atribuţiilor de serviciu;
9. zilnic pregăteşte luciul de apă pentru înot;
10. zilnic va curăţa şi spala de câte ori este cazul. în interiorul şi in jurul celor două
bazine;
11. zilnic va informa conducătorul locului de muncă asupra neregulilor constatate în
sectorul de muncă stabilit;
12. în permanenţă va veghea la respectarea programului şi regulamentului de către
vizitatori;
13. va educa şi informa participanţii asupra situaţiei curente:
14. va avertiza participanţii asupra pericolelor;
15. va interzice accesul în apă cu băuturi de orice fel şi cu mâncare;
16. îşi însuşeşte şi respectă instrucţiunile PSI şi masurile de securitate si
sanatate in munca, si răspunde pentru eventualele consecinţe ale nerespectării
acestora;
17. are obligaţia de a depune efort pentru bunul mers al activităţii, respectarea
disciplinei în muncă, promovarea unui climat corespunzător, cu toate persoanele cu care vine
în contact;

Atribuţii şi îndatoriri privind securitatea şi sănătatea în muncă:


Fiecare lucrător trebuie să îşi desfaşoare activitate a, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile saleîn timpul procesului de
muncă.
în mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la aliniatul anterior, lucrătorul
are următoarele obligaţii;
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele din dotare;
h) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, să îl înapoieze sau
să îl pună la locul destinat pentru păstrate:
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, proprii, în special ale maşinilor, aparaturii,
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucratorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană:
1) să coopereze cu angajatorul sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricărei măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectrorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrărilor;
g) să coopereze, atât cât este necesar, cu angajatrul şi / sau cu lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului să se asigure că ediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşască şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
j) se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la
tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, stabilizatoare, instalaţii de
climatizare, sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice.
Limite de competenţă: conform cerinţelor postului Delegarea de atribuţii: - Sfera relaţională:
Intern:
a) Relaţii ierarhice:
subordonat faţă de şefii ierarhici;
b) Relaţii funcţionale: colaborează cu celelalte birouri şi compartimente din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
c) Relaţii de control: în limitele stabilite prin dispoziţia primarului;

întocmit de:
Nume şi prenume:
Funcţia de conducere:
Smnătura: ...............................
Data întocmirii:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

Nume şi prenume: ........................................


Semnătura: .................................................
Data:

S-ar putea să vă placă și