Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ……….

SRL
Fisa de post
Protectionist silvic

I.Identificarea postului
1.Numele si prenumele titularului: ............
2.Denumirea postului: Protectionist silvic-
3.Cod COR: 621007
4.Departamentul / locatia: Mediu
5. Nivelul postului: Executie
6. Relatii ierarhice :Se subordoneaza Sefului de departament

II.Descrierea postului
1.Scopul general al postului
Ocupantul postului are in vederea protectia terenului silvic.
Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de
parti.
2.Competente personale:
- sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de
observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de
comunicare etc.);
- sa nu aiba antecedente penale
- sa fie apt din punct de vedere medical
3.Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza
corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.
- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor
de serviciu stabilite in prezenta fisa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le
are in gestiune;
Atributii
- sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in
acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in
atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
- sa aiba in vedere efectuarea de controale, revizii, interventii pentru eliminarea
deficientelor si incidentelor aparute
- sa verifice rapoartele zilnice de analiza a apelor, solului
- sa aiba in vedere intretinerea si conservarea fondului forestier
- sa aiba in vedere reperarea si marcarea arborilor de taiat si estimarea volumului de
lemn
- sa aiba in vedere taierea, fasonarea si depozitarea lemnelor
- sa aiba in vedere supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure
si participarea la operatiuni de stingere a incendiilor
- sa supravegheze modul in care se colecteaza, transporta si depoziteaza deseurile
produse si tine evidenta lor lunara
- sa respecte normele tehnice de protectia muncii si P.S.I.
- sa urmareasca modul de realizare al investitiilor si lucrarilor de protectia mediului si
raporteaza trimestrial stadiul derularii lor la termenele stabilite
- sa intocmeasca rapoarte si informari privind modul in care sunt respectate prevederile
legale privind protectia mediului si le aduce la cunostinta conducerii societatii
- sa urmareasca si sa comunice orice modificare survenita in legislatia nationala privind
protectia mediului, pentru luarea masurilor operative de incadrare in prevederile legii
- sa cunoaasca si sa aduca la cunostinta tuturor celor interesati, limitele maxime
admise prin autorizatia de mediu si standardele romanesti de calitate aer, apa de
suprafata si apa potabila
- sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
- sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
- sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfasoara serviciul;
- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie
de pericol;
- sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si
masurile de aplicare a acestora;
- sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de alti angajati;
- sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse
de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
- sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut;
- sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.
4.Obligatii si Restrictii:
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de
la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile
legale;
- sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in
cadrul spatiului de lucru;
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau
pe timpul serviciului;
5.Conditiile de lucru ale postului
Desfasurarea activitatii pe teren
Cazurile speciale sunt stabilite cu atentie in cadrul echipei de lucru;
a.Conditii de formare profesionala
Participa la sesiuni de formare si perfectionare.
b.Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
- Doar in situatii de urgenta

III.Specificatiile postului
1.Nivelul de studii Studii postliceale/ superioare
Pregatire profesionala si experienta practica in domeniu.
2. Aptitudini si competente personale
- incredere in sine;
- gandire laterala
- atentie;
- ascultare activa
- indemanare;
- concentrare;
- punctualitate;
- capacitatea de a invata;
- aptitudini tehnice;
- limba straina;
- orientat catre client si realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limita
- dispusa intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte
3.Program de lucru
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.

Program: L-V: ............................, cu pauza de masa,


S-D: ..................................................

IV. Responsabilitati privind SSM si PSI:


A) În domeniul SSM: - titularul de post este obligat:
 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de muncă.
 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace de producţie;
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
 să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
 să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 sa nu vina la serviciu in stare de ebrietate; sa nu introduca sau sa faciliteze introducerea de produse
alcoolice si/sau stupefiante la locul de munca;
 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
B) În domeniul SU - titularul de post este obligat:
 să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu
defecţiuni sau cu improvizaţii;
 să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;
 să nu lase nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune;
 să nu intervină în instalaţiile electric
 să nu folosească chibrituri, lumânări, brichete sau alte surse de aprindere, în spaţii cu pericol de incendiu,
respectiv în încăperi în care sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile
 să nu fumeze decât în locuri special amenajate;
 să retină următoarele numere de telefon:
o 112 – Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
o ______________________________________
o ______________________________________
şi să le apeleze atunci când este cazul.

Data:……………
Numele si semnatura titularului postului, Numele si semnatura superiorului ierarhic,

APR O BAT
Administrator,

S-ar putea să vă placă și