Sunteți pe pagina 1din 2

Model decizie desemnare lucrator desemnat ANTET DECIZIA nr.......................... din data .....................

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile comerciale; Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea nr. 319/2006, art 8; Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, sectiunea 3 Domnul/Doamna....................in calitate de Director General al........................emite urmatoarea: DECIZIE Art.1 Incepand cu data de ............................. 1. Domnul/Doamna...................., avand functia de ................... 2. Domnul/Doamna....................., avand functia de ................... se numesc lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitatea de protectie si prevenire a riscurilor profesionale in cadrul S.C................................. Art2. Persoanele nominalizate la articolul 1, vor avea sarcini si atributii conform fisei postului si vor duce la indeplinire prezenta decizie. Director General, - componenta serviciului de SSM ANTET DECIZIA nr.......................... din data ..................... Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile comerciale; Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea nr. 319/2006; Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, art 20 Domnul/Doamna....................in calitate de Director General al........................emite urmatoarea: DECIZIE Art.1 Se constituie serviciu intern de prevenire si protectie la nivelul ................................................ subordonat direct Directorului General. Art2. Din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie, vor face parte persoanele desemnate cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, la nivelul unitatii. Prezenta decizie se va aduce la cunostinta tuturor departamentelor societatii. Director General, - conducatorii locurilor de munca; In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 c.m.u, privind societatile comerciale, In conformitate cu prevederile Legii nr. 53 / 2003 c.m.u, In conformitate cu prevederile aplicabile ale Legii nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare. Administratorul, emite

DECIZIA

1. Se numeste dl. _________________________________, in functia de __________________, conducator al locului de munca, cu atributiile, obligatiile si raspunderile conform fisei postului. 2. In calitate de persoana cu responsabilitati in organizarea si conducerea procesului de munca, va urmari si respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca stabilite de conducerea societatii. 3. Atributiile si obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca vizeaza respectarea de catre lucratori a prevederilor art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006. 4. In cazul producerii unui eveniment, accident de munca, accident usor sau incident periculos, dl. ________________________________________ are obligatia informarii directe, corecte, complete si imediate a conducerii societatii, prin orice mijloace (art. 26 din Legea nr. 319/2006). 5. Dl. _______________________________________ are obligatia de a efectua instruirea la locul de munca si periodica (art.

96, 101 din H.G. nr. 1425/2006), de a nu primi la munca lucratorii care nu au efectuata instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in toate cele trei faze (art. 82 din H.G. nr. 1425/2006) si fara a fi acesta consemnat si semnat de catre persoanele care au efectuat si verificat instruirea (art. 86 (3) din H.G. nr. 1425/2006). 6. In caz de pericol grav si iminent de accidentare, asa cum este definit la art. 5 lit. l din Legea nr. 319/2006, conducat orul locului de munca are obligatia de a respecta prevederile art. 107 din H.G. nr. 1425/2006. 7. Conducatorul locului de munca va pastra fisele de instruire impreuna cu o copie a fisei de aptitudini. 8. Se va comunica persoanei in cauza, in termen de maximum 5 zile de la emitere de catre compartimentul personal si va produce efecte din momentul luarii la cunostinta. ADMINISTRATOR, Am luat la cunostinta, Nume prenume______________________ Data: ________________

S-ar putea să vă placă și