Sunteți pe pagina 1din 30

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA


TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de StatȘef al ISCI R nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 245 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR

2.4.1. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea


tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu
modificările și competările ulterioare
Acte modificatoare:
1. Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 83/2012
2 Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 29 august 2012
3 Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 225/2013

SUBIECT
ART. 1 Se aprobă Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevăzute în tabelul anexă de mai jos
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prescripția
Nr.
tehnică Tipul instalației/echipamentul ui Parametri maximi
crt.
aplicabilă
Q(max) = 10 t/h sau
D(max) = 5 Gcal/h sau
1. C1-2010 Cazane de abur și cazane de apă fierbinte
T(max) = 250° C sau
P(max) = 16 bar
Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii
Guvernului nr. 584/2004, art. 12,
2. C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune având V(max) = 50.000 l sau
P(max) = 40 bar sau
T(max) = 440° C

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 246 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția
Nr.
tehnică Tipul instalației/echipamentul ui Parametri maximi
crt.
aplicabilă
Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii
Guvernului nr. 584/2004, art. 12,
3. C6-2010 Conducte pentru fluide sub presiune
având P(max) = 40 bar sau
T(max) = 440° C
Cazane de apă caldă și cazane de abur de P(max) = 6.000 kW sau
4. C9-2010
joasă presiune Q(max) = 2 t/h
P(max) = 40 bar sau
5. C10-2010 Conducte de abur și conducte de apă fierbinte
T(max) = 440° C
Macarale S(n) = 20 t
Mecanisme de ridicat S(n) = 10 t
Stivuitoare S(n) = 5 t
Platforme autoridicătoare deplasabile /
6. R1-2010
nedeplasabile, cu excepția celor pentru S(n) = 1 t
persoane cu dizabilități
Elevatoare pentru vehicule S(n) = 5 t
Mașini de ridicat de tip special S(n) = 5 t
Ascensoare, cu excepția celor aferente
7. R2-2010 instituțiilor publice,de interes public sau care Indiferent de sarcină
oferă servicii publice

ART. 2 Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice -
Colecţia ISCIR ca operator RSVTI trebuie să se autorizeze în condiţiile prevăzute în metodologia
prevăzută la art. 1.

ANEXA 1 METODOLOGIE privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea


tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

Extrase:
ART. 1 (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională şi autorizarea operatorilor RSVTI,
persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice ISCIR privind
siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al
instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar,
cu organizatori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile
necesare în vederea desfăşurării activităţii.

ART. 2 ÎÎn sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei
persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 247 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise; c) avizare - procedura
de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul
reglementat de prezenta metodologie;
g) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

ART. 3 Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma


de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.

ART. 4 Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza
autorizaţiei emise de către ISCIR.

ART. 5 Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un
program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

ART. 6 (1) Persoanele juridice care doresc să organizeze şi să deruleze programe de instruire pentru
operatori RSVTI trebuie avizate de către ISCIR.
(2) În vederea avizării, persoana juridică depune la ISCIR următoarele:
a) adresa de solicitare;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională,
conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;
c) programa analitică cu tematica prevăzută în anexa nr. 1;
Anexa 1 la metodologiePrograma analitică (modul A) a programului de instruire în vederea
autorizării
Tema Numărul de ore de predare
Legislația din România referitoare la domeniul de activitate al
ISCIR:
Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a
instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările și completările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și
funcțio- narea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu 6
modificările și comple-tările ulterioare
Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene
specifice: Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea
condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor,cu modificările
și completărileulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili
gazoși, republicată, cu modificările și completările ulterioare

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 248 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Tema Numărul de ore de predare


Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a recipientel or simple sub presiune,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub
presiune transportabile, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condițiile introducerii
pe piață a mașinilor
Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu
modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condițiilor
de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru
persoane, cu modificările și completările ulterioare
Prescripții tehnice
Responsabilitățile operatorului RSVTI
Responsabilitățile operatorului RSVTI - persoană fizică
Responsabilitățile operatorului RSVTI - persoană juridică
Responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor instalațiilor /
echipamentelor
Cercetarea avariilor și accidentelor
Autorizarea funcționării instalațiilor
Autorizarea funcționării instalațiilor sub presiune
Autorizarea funcționării instalațiilor de ridicat
Verificarea instalațiilor în timpul exploatării, periodic, la sca-
dență sau după reparare
Instalații sub presiune:
Cazane de abur și apă fierbinte
Cazane de apă caldă și abur de joasă presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
8
Conducte de abur și apă fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Instalații de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele și platforme autoridicătoare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scenă și trape de decoruri
Echipamente de agrement
Autorizarea/Prelungirea valabilității autorizațiilor personalului
2
dedeservire

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 249 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Tema Numărul de ore de predare


Fochiști
Laboranți operatori pentru tratarea apei
Automatiști pentru supraveghere și întreținere
Operatori la instalațiile de alimentare cu GPL auto
Macaragii
Legători de sarcină
Manevranți
Stivuitoriști
Liftieri
Mecanici troliști
Programa analitică (modul B) a programului de instruire în vederea prelungirii valabilită
ții
autorizației
Tema Numărul de ore de predare
Modificări legislative și prescripții tehnice ISCIR 4
Efectuarea supravegherii tehnice prin prisma modificărilor
4
legisla- tive la instalații sub presiune și instalații de ridicat
Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca
2
operator RSVTI
Aplicații practice, studii de caz rezultate ca urmare a activității
2
de operator RSVTI
d) suportul de curs.
3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi, în cazul în care acestea corespund
prevederilor prezentei metodologii, ISCIR eliberează adresa de avizare/respingere a persoanei
juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE
Antet ISCIR ................ Nr. de înregistrare ....../.......
Către............................
Adresă .....................
CUI ........................
Tel./Fax ...................
În atenția .................
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......../......., înregistrată la ția
Inspec
de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de Ridicat cu nr. ......../........., privind
solicitarea de avizare pentru desfășurarea de cursuri conform programei analitice ..........*) și suportului
de curs aferent în vederea autorizării de către ția Inspec
de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de Ridicat a cursanților pentru ocupația/calificarea de
operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări ........, vă comunicăm avizul nostru
favorabil/respingerea solicitării.----------
*) Se menționează modul A sau modul B.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 250 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Programa de pregătireși suportul de curs respectă/nu respectă prevederile ........ ................... și ale
legislației în vigoare privind formarea profesională a adulților.
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislației în vigoare.
Inspector de statșef al Inspecției de Statpentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiun e și
Instalațiilor de Ridicat,.........................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)------------
(4) În cazul respingerii avizării, ISCIR comunică motivele respingerii.
(5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Articolul 13 La sfârșitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanților documentul


care confirmă participarea la programul de instruire conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

MODEL DE DOCUMENT ELIBERAT DE CĂTRE ORGANIZATORPENTRU OPERATOR RSVTI


Antet persoană juridică
Nr. ..... din .................
ADEVERINȚĂ
Domnul/Doamna ......................., CNP ................., a participat în perioada .............. la programul
de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a instala țiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR în vederea autorizării ca operator RSVTI.Programul de instruire a fost aprobat
de către Inspec ția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și
Instalațiilor de Ridicat prin Adresa nr. ........... din data de ..................
Director,..............................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Articolul 14 Persoana juridică avizată care nu anunță organizarea unui program de instruire în
termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) nu are dreptul să elibereze participanților documentul care să
confirme participarea la programul de instruire.

Articolul 15 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfășurare a programului de instruire.

Articolul 16 (1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o


persoană juridică avizată de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca
operator RSVTI.
(2) Participanții care absolvă programul de instruire pot fi examinați după terminarea acestuia, în baza
cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi examinați la o dată ulterioară.
(3) Solicitarea privind examinarea după terminarea programului de instruire se depune odată cu
documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), iar decizia ISCIR se comunică odată cu transmiterea
documentului prevăzut la art. 11 alin. (3).

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 251 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Articolul 17 Examenul de autorizare se susține cu ISCIR.


Articolul 20 (1) Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea
obținerii autorizației ca operator RSVTI pot participa la reexaminare în condițiile prevăzute la art.
18 pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data
finalizării programului de instruire.
(2) Examenul de autorizare se susține cu ISCIR , care planifică candidații înscriși.
Articolul 21 (1) Pentru candidații care la examenul de autorizare au fost declarați "ADMIS", ISCIR
eliberează o autorizație conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Anexa nr. 5 la metodologie


MODEL DE AUTORIZAȚIEA OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ FIZICĂ
față

verso

(2) Autorizația eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani


de la data eliberării.
(3) Pe baza autoriza ției eliberate, operatorul RSVTI de ține o
ștampilă de identificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 252 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca


operatori RSVTI

ART. 39 (1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au
obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie
efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

SECŢIUNEA a 3-a Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare / utilizatoare de instalaţii


/ echipamente din domeniul ISCIR

ART. 40 (1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR
mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile / echipamentele
din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul / utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice
care deţin instalaţii / echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai
multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător
fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;

CAPITOLUL V Măsuri administrative

SECŢIUNEA 1 Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice avizate pentru formarea


profesională şi a formatorilor atestaţi
ART. 41 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor juridice avizate pentru
formarea profesională se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a avizului acordat de către ISCIR în cazul
încălcării prevederilor art. 37 lit. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a avizului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării
prevederilor art. 37 lit. b) - f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR
pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un
inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării avizului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei juridice prin
care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi
conduce la retragerea avizului.
(5) Reacordarea avizului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni şi a reluării
procedurii conform prezentei metodologii.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 253 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ART. 42 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice atestate de către


ISCIR ca formatori se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a atestatului acordat de către ISCIR în cazul
încălcării prevederilor art. 38 lit. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a atestatului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării
prevederilor art. 38 lit. b). (
2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR
pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un
inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării atestatului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei fizice prin
care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi
conduce la retragerea definitivă a atestatului.
(5) Reacordarea atestatului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni.

SECŢIUNEA a 2-a Măsuri administrative aplicabile persoanelor fizice autorizate ca operator


RSVTI

ART. 43 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice autorizate ca operator


RSVTI se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizaţiei în cazul încălcării
prevederilor art. 39 alin. (2) lit. g) - v);
b) retragerea autorizaţiei şi a talonului pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării
prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) - f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR
pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un
inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării autorizaţiei şi a talonului se face la cererea persoanei fizice prin care se
angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce
la retragerea autorizaţiei.
(5) Reacordarea autorizaţiei în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni şi după
susţinerea unui nou examen conform prevederilor prezentei metodologii.

SECŢIUNEA a 3-a Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI

ART. 44 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor juridice autorizate ca operator


RSVTI se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea pe o perioadă de maximum 3 luni a autorizaţiei, în cazul încălcării prevederilor art. 39
alin. (3) lit. a), b) şi e);
b) retragerea autorizaţiei pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit.
c) şi d).

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 254 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.4.2. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/2011

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în


domeniul ISCIR, cu modificările și completarile ulterioare

Acte modificatoare
M1: Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 46/2012 Modificările şi completările
efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic.

ART.1 Se aprobă Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în


domeniul ISCIR, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Persoanele fizice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice
ISCIR ca personal tehnic de specialitate trebuie să fie atestate în condiţiile prevăzute în
metodologia menţionată la art. 1.
ART.3 Persoanele fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au atestate
valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr.
465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 255 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

domeniul ISCIR, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca personal


tehnic de specialitate până la data expirării valabilităţii acestora.
ART.4 La data expirării perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului
Inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice
care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini
condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.
ART. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului de stat
şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a
personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice
alte dispoziţii contrare.
Extrase:
METODOLOGIE
privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


SECŢIUNEA 1 Scopul metodologiei
ART. 1 (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională a personalului tehnic de
specialitate în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa
în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al
instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a personalului tehnic de
specialitate să se facă unitar de către persoane juridice avizate de către Inspecţia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), cu
formatori atestaţi de către ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispoziţia
participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.
ART. 2
(2) În conţinutul prezentei metodologii sunt folosite următoarele abrevieri:
a) RADTA - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice
de automatizare;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 256 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) RADTE - personal tehnic de specialitate


responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi
supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic;

c) RADTI - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de


instalare;

d) RADTP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice


preliminare pentru montare/reparare;

e) RSL - personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 257 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

f) RTS - personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura;

g) RTEND - responsabil tehnic pentru examinări nedistructive;

h) RTED - responsabil tehnic pentru examnări distructive;

i) RVTA - personal tehnic specializat responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor;

j) RVT - personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 258 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde este nevoie de acest personal tehnic de specialitate atestat ISCIR


Activităţile supuse regimului de autorizare ISCIR şi categoriile de personal tehnic de
specialitate aferent acestora

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 259 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SECŢIUNEA a 3-a Domeniu de aplicare


ART. 3 Personalul tehnic de specialitate (specificat mai sus) este atestat de către ISCIR după
participarea la un program de instruire
Câteva aspecte legate de programele de instruire specificate mai sus:

CAPITOLUL II Organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire în vederea


atestării personalului tehnic de specialitate
SECŢIUNEA 1 Atestarea formatorilor

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 260 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ART. 4 (1) Persoanele fizice care doresc să participe în calitate de formatori la programele de instruire
trebuie atestate de către ISCIR.
(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul de mai
jos:

SECŢIUNEA a 2-a Avizarea persoanelor juridice care organizează programe de instruire


ART. 6 (1) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR.
(4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea programelor de instruire în vederea atestării personalului tehnic de


specialitate

ART. 11 La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul care


să confirme participarea la programul de instruire (se recomandă utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. 4).
ART. 12 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui program de instruire în termenul
prevăzut la art. 9 nu are dreptul să elibereze participanţilor documentul care să confirme participarea
la programul de instruire.
ART. 13 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.

SECŢIUNEA a 4-a Organizarea examenului de atestare a personalului tehnic de specialitate


ART. 14 (1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire organizat de o persoană
juridică avizată de către ISCIR se pot înscrie la examenul de atestare.
ART. 15 Examenul de atestare se susţine cu ISCIR.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale


ART. 43 (1) Personalul tehnic de specialitate poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este
atestat conform prezentei metodologii, în baza unui contract individual de muncă încheiat în condiţiile
legii.
(2) Contractul individual de muncă poate fi încheiat cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă.
(3) Personalul tehnic de specialitate RADTI/ RADTP /RADTA poate să presteze serviciile/lucrările
pentru care este atestat conform prezentei metodologii şi ca activitate independentă, în condiţiile legii.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 261 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.4.3. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 7/2013

referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane (existente încă în uz)


În ciuda evidentelor progrese tehnologice înregistrate în industria ascensoarelor, a implementării Directivelor și
standardelor care reglementează la nivel EU performanța și securitatea funcțională a ascensoarelor de persoane (și de
mărfuri), astăzi pe lângă numeroase ascensoare moderne care funcționează în diferitele clădiri publice și rezidențiale,
există în funcționare și folosire curentă foarte multe ascensoare de persoane care au o vechime în utilizare uneori cu
mult peste 20 ani. De fapt peste jumătate din toate ascensoarele care funcționează în prezent în România sunt mai
vechi de 20 ani. Am ”armonizat” legisla ția și astfel noile lifturi sunt conforme cu cele mai noi și exigente cerințe de
securitate în vigoare pe piața EU, dar lifturile vechi, încă în funcțiune, nu au fost ”armonizate” Ce e de făcut?
Un posibil răspuns poate fi găsit în Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 7/2013:
Art. 1. -
Pentru îmbunătățirea securității ascensoarelor de persoane, ca primă etapă de implementare a
cerințelor SNEL (Safety Norm for Existing Lifts - Norme de securitate pentru ascensoare
existente), se aprobă următoarele măsuri:
a) iluminatul puțului ascensorului: puțul ascensorului trebuie prevăzut, cel puțin, cu o instalație de
iluminat electric permanent, conform cerințelor standardelor aplicabile;

b) evitarea riscului de cădere a persoanelor în pu țul ascensorului: ascensoarele trebuie dotate,


cel puțin, cu un dispozitiv tip apărătoare/șorț, care poate fi fixă/fix sau telescopică/telescopic, conform
cerințelor standardelor aplicabile.
Lista standardelor aplicabile este următoarea:
1. SR EN 81-80: 2004 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare
existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătă țirea securității ascensoarelor de persoane și a
ascensoarelor de materiale și persoane existente;
2. SR EN 81-21: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și mon tarea ascensoarelor. Ascensoare
de persoaneși de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane și de materiale în clădiri
existente;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 262 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. SR EN 81-1 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 1:
Ascensoare electrice;
4. SR EN 81-2 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 1:
Ascensoare hidraulice.
Notă: Standardele Europene pentru lifturi (în total există 44 standarde EU pentru lifturi)

Influențe
Documentație exterioare
suport Siguranța la
foc
Accesibilitate

Aplicați standardele Europene


corespunzătoare în funcție de scopul
liftului sau în funcție de riscurile
l t
Siguranța de

Eficiența
Clădirile existente cu energetică
limitările lor
Ascensoarele
existente

Evoluția cerințelor
de securitate în
standardele
și reglementările
EU în ceea ce
privește
construcția și
folosirea lifturilor

Art. 2. - Prevederile art. 1 se vor aplica la ascensoarele aflate în funcțiune, mai puțin la cele
care au fost fabricate/montate cu aceste dotări.
Art. 3. - Lucrările privind dotarea ascensoarelor cu instala țiile/dispozitivele prevăzute în
prezentul ordin se consideră lucrări de reparare care nu intră sub țainciden art. 74 din

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 263 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

prescripția tehnică PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și


mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", aprobată prin Ordinul ministrului economiei,
comerțului și mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT R1-
2010 "Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare , platforme autoridicătoare
și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de
ridicat de tip special)”, PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de
persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare
a elementelor de transmitere a șcării,
mi a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a
elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi
textile, funii și altele asemenea", PT R8 -2010 "Scări și trotuare rulante" , și se efectuează cu
respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.
Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013 pentru
fiecare ascensor care va fi scadent la verificarea tehnică periodică, urmând să se acorde o
nouă scadență de funcționare numai în cazul dotării acestora conform prevederilor prezentului
ordin.
Informații suplimentare pertinente:
SNEL (Norma de siguranță pentru ascensoarele existente)
50% din lifturile existente în Europa au peste 20 de ani vechime (în funcționare), având diferite
standarde de siguranță . Utilizatorii se așteaptă la un nivel de siguranță uniform, fără riscuri
Standardul EN 81 Partea 80: ”Reguli pentru îmbunătățirea siguranței ascensoarelor existente
din clădiri pentru persoane și mărfuri” definește 74 de riscuri / potențiale de risc
și furnizează următoarele ”instrumente” pentru minimizarea riscurilor?
• Ghid și listă de verificare pentru identificarea riscurilor
• metodă de valuare a potențialului de risc (frecvență și gravitate)
• Definirea claselor de clasificare a profilurilor de risc

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 264 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deși Ordinul nr. 7/2013 nu are în vedere decât contracararea a două riscuri posibil existente la
ascensoarele vechi, care sunt încă în func țiune, reamintim că SNEL (Standard EN 81-80 / 2004)
identifică cel puțin 74 riscuri, dintre care prezentăm în continuare câteva exemple:

Câteva considerente despre SNEL (Safety Norm for Existing Lifts)

Lifturile mai vechi, care au fost instalați înainte de introducerea Directivei 95/16 /CE, la 1 iulie 1999,
(în prezent modificatăși completată și înlocuită c u Directiva 2014/33/EU) pot fi periculoase în
anumite cazuri / situații.
Experții din industria lifturilor au elaborat o listă cu 74 de riscuri care pot exista pe ascensoare vechi.
Unele dintre aceste riscuri sunt foarte grave. Acestea pot duce la accidente mortale și ar trebui să fie
urgent eliminate002E
Dificultatea în oprirea din func ționare a vechilor ascensoare (care au peste 20 de ani de serviciu
continuu !), pe motiv că nu îndeplinesc cerințele de securitate ale Directivei 95/16 /CE , sau, mai nou
ale Directivei 2014/33/EU) este că, în general, aceste Directive EU nu sunt retroactive și sunt impuse
doar lifturilor noi, construite și puse în funcțiune după intrarea Directivelor în vigoare.
Este cazul a peste 1.5 milioane de ascensoare instalate în Europa de la aplicarea Directivei 95/16
/CE . Dar și cazul celor peste 3.5 milioane de lifturi / ascensoare instalate înainte de 1999, pentru
care s-a aplicat legislația națională a fiecărui stat membru, referitoare la domeniul respectiv.

Fiecare legislație națională ar trebui să fie actualizată și îmbunătățită pentru a impune cu


obligativitate modernizarea urgentă a ascensoarelor existente care necesită o actualizare a
siguranței.
Această modernizare / actualizare de siguranță este foarte diferit ă de la lift la lift, în funcție de vârsta
lor. Aceasta variază în funcție de legislația și standardele care s-au aplicat în perioada când aceste
lifturi vechi au fost construiteși puse în funcțiune. Ținând cont de aceste aspecte este important de
precizat că și costul ”actualizării siguranței lifturilor vechi” variază în consecință.

Cea mai bună cale de urmat a fost evaluarea de către CEN (European Committee for Standardization)
a tuturor riscurilor existente la ascensoare, indiferent de tipul lor sau de vârstă. Experții au enumerat
74 dintre ele cu diferite grade de urgență și au definit măsurile adecvate pentru a suprima riscurile.
Astfel a fost elaborată Noua normă europeană EN 81-80, Norma de siguran ță pentru
ascensoarele existente (SNEL).
SNEL este originală în conceptul său, deoarece solicită ca fiecare autoritate națională în domeniu să -
și treacă în revistă propria legislație națională în domeniu și să identifice elementele lipsă ale legislației
care să acopere riscurile pentru utilizatori / pasageriși pentru lucrătorii / tehnicienii care execută
diverse lucrări la lift (de obicei lucrări de între
ținere). Acest proces de ”filtrare a legislației naționale în
domeniu” a fost aplicat cu succes în astfel țări de ca Franța, Spania, Austria, Belgia, Germania,
Norvegia și guvernele au luat decizii esențiale: legi și decrete de aplicare, decrete regale, regulamente
sau recomandări simple; calea aleasă variază de lațară la țară, dar dacă toate se aplică EN 81-80,
Europa va obține o armonizare de facto a legislaț iei sale pentru ascensoarele existente și
pentru a îmbunătăți radical siguranța celor 5 milioane de ascensoare aflate în uz în Europa

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 265 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Un bun exemplu de rezultate ținute


ob prin aplicarea EN 81-80 la lifturile vechi, este Fran
ța, unde
accidentele fatale au fost prectic eradicate și numărul de accidente a scăzut la o treime.
Țările din Asia și America de Nord sunt foarte interesate de standardul european EN 81-80, și au cerut
Sistemului de standardizare internațională ISO, să înceapă să lucreze la un standard similar care să
se aplice în întreaga lume.
Din păcate multețări din EU nu au legiferat la nivel național SNEL, ba nici măcar nu s -au apucat de
procesul de ”filtrare” a legislației naționale cerut de EN 81 -80.

Asta deoarece Nu există nicio obligație .


Totuși importanța adoptării SNEL la nivel național este foarte mare pentru a eradica cele mai multe
riscuri pe ascensoarele existente.
S-a constatat că Cele mai multe accidente fatale care a avut loc la ascensoarele din Europa
în ultimul deceniu ar fi putut fi evitată dacă SNEL ar fi fost implementată peste tot!
În continuare sunt prezentate (exemple) 11 de situații care ucid oameni în fiecare an în Europa,
pe ascensoare instalate înainte 1999și care nu au fost modernizate după cerințele SNEL (EN 81-80).
Fiecare desen prezintă accidentul sau situa ția periculoasă pentru utilizatorul ascensorului sau
pentru lucrătorul / tehnicianul care efectua lucrări de între ținere la ascensor, precum și situația, după
”modernizarea / actualizarea securității liftu lui” când situația de risc a fost eradicată.
Numărul (numerele) de identificare a riscurilor (dintre cele 74 specificate de standard) sunt cele
preluate din standardul EN 81-80 împreună cu o scurtă descriere a riscului / situației periculoase.

Risc 3 - sistem de acționare cu oprire defectuasă / lipsa preciziei de aliniere a podelei cabinei
cu podeaua palierului stației liftului

Lipsa preciziei de aliniere la nivel a podelei cabinei liftului cu podeaua


palierului stației (existența unei dieferențe de niv el / decalări între podeaua
cabinei și podeaua palierului stației) poate face ca oamenii să se
dezechilibreze / împiedice și să cadă sau mai rău, să dea cu capul de peretele
holului sau de pereții din interiorul cabinei liftului.
În cazul unui utilizator în scaun rulant, care abordează urcarea în cabina
liftului cu spatele, acest risc poate ucide persoana cu dizabilită ți prin
ruperea gâtului sau spargerea craniului

Noile sisteme de comandă și control, sistemele de reglare a troliului și


dispozitivele de re-aliniere a podelei cabinei cu podeaua palieruluițieista
asigură garantat că ascensorul se ”auto-corectează” și este întotdeauna la
nivelul potrivit. Precizia opririi cabinei trebuie sa fie de +/- 10 mm, o precizie
de aliniere a nivelelor podelelor cabinei și palierului se păstrează în limitele de
+/- 20 mm. Dacă, în timpul (de exemplu) fazelor de urcare în / încărcare și de
coborâre din / descărcare cabina liftului, valoarea preciziei de aliniere a
podelelor depășește de 20 mm, trebuie să se corecteze.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 266 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 6 – închiderea puțului liftului cu pereți parțiali / grilaje balustradă de sârmă împletită)
Obiecte, membrele sau părțile corpului pot trece peste balustradă și ajunge în
spațiul gol al puțului liftului, provocând forfecarea și zdrobirea membrelo r sau
chiar moartea la ”întâlnirea” cu cabina sau contragreutatea care se șcă mi în
sus și în jos în puțul liftului . Ascensoarele instalate pe o scară mare, unde
treptele scării urcă în spirală în jurul ascensorului, trebuie să aibă incinte de
rulare complet închise (puțuri închise complet) și nici o posibilitate pentru
oameni să pună intenționat sau nu o parte din corpul lor în interiorul puțului
liftului. Ascensoarele extrem de silențioase care coboară chiar în acel moment
pot decapita o persoană care s-ar uita în jos în puțul liftului sau ar chema pe
cineva de la un palier inferior aplecându-se în puțul liftului.

Soluția este o incintă complet închisă pentru puțul liftului, care se poate face în
același fel cu balustrada parțială din fier forjat sau din material lemnos, de
exemplu,dar, de asemenea, din pereți îmbinați din plăci de plexiglas sau chiar
sticlă de grosime minim 6mm, asigurându-vă că nici un animal (pisica) sau
omul își pot pune viața în pericol.

Risc 31 – dispozitiv nesigur / nesecurizat de blocare / închidere a ușii de palier (stație)

Ușa de la stație de acces spre puțul liftului (ușa basculantă cu balamale care ar
trebui să se poată deschide doar dacă înțiestaeste parcată aliniat cabina )-
pentru acces în cabină când aceasta se află în stație este închisă, dar nu este
închisă corect – închidere securizată, persoana deschide șua. Cabina liftului
nu în spatele ușii, persoana cade în jos în puțul liftului și este grav rănită sau
chiar ucisă.

Cel mai bun mijloc de a preveni acest tip de accidente este instalarea unui
dispozitiv de blocare securizată la fiecare șă u de acces spre puțul liftului de la
fiecare ”stație” / de la fiecare palier. Ușa (preferabil glisantă și nu cu balama) se
poate deschide doar dacă la nivelul sta ției / palie rului respectiv se află parcată
corect aliniată (podea la podea) cabina liftului, pentru a permite accesul
călătorului în cabină.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 267 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 39 – lungime inadecvată a ”șorțului” de protecție de sub cabina liftului

Salvarea persoanelor blocate în cabina liftului atuncă când cabina liftului este
oprită între etaje iar podeaua cabinei este deasupra podelei palierului / sta ției
de lift. Dacă sub cabină nu există o apărătoare / un ș” orț” de protecție suficient
de lung, persoana care încearcă opera țiunea de salvare a celor blocați în
cabină poate cădea ea însăși în puțul liftului.
bine.

Un ”șorț” de protecție este poziționat sub cabina liftului (fix sau telescopic). In
caz de oprire a cabinei între 2 etaje, în cazul pasagerilor blocați în cabină care
încearccă să iasă din cabină, și să ajungă / să sară pe platforma palierului de
jos se întâmplă deseori ca aceștia să-și piardă echilibrul în ultima secundăși
să cadă în puțul liftului în cazul în care ”șorțul” / apărătoarea de sub cabină nu
este suficient de lung / ă. Porțiunea verticală a ”șorțului” trebuie să fie de
cel puțin 0,75 m.

Risc 30 – lipsa sau inadecvarea dispozitivelor de siguranță a ușilor acționate motorizat

Persoana trece prin spațiul dintre ușile motorizate când ușile încep să se
închidă. Usile automate / motorizate se închid rapidși cu forță, lovind
lungimea întregului corp al persoana care intră sau iese din cabină.
Persoanele fragile, cele în vârstă sau cele cu dizabilități pot avea membre
sau un șold rupte de pe urma șocului provocat de ușile motorizate care se
închid sau de pe urma căderii ulterioare.

Ușile cu acționare electrică / motorizată trebuie să aibă o protecție adecvată ,


adică un dispozitiv de protecție de închidere, detectând prezența unui corp /
obstacol în caleși să se redeschidă după cel mult o atingere ușoară a
corpului / obstacolului interpus între ușile care se închideau . Adesea în acest
scop, sunt instalate dispozitive sensibile la schimbările de lumină (de
exemplu fotocelule).

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 268 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 46 – lipsa sau inadecvarea ilumiatului de siguranță în cabină

În cazul ”căderii tensiunii” / întreruperii sursei de alimentare cu energie


electrică, un utilizator / un călător aflat în cabina liftului nu are întotdeauna la
îndemână o sursă proprie, independentă de lumină. Este, în aceste condiții de
întuneric, dificil de găsit butonul potrivit pentru a merge în sus sau în jos sau
pentru a solicita asistență prin apăsarea butonului de avarie / alarmă / butonul
intercom. Panica și claustrofobia pot pune stăpânire pe călătorul aflat în cabina
liftului.

Toate ascensoarele trebuie să fie echipate cu iluminare de siguranță


în cazul unei căderi de tensiune.

Risc 50 – lipsa sau inadecvarea frânelor de siguranță (paracăzătoarelor) și sau a


regulatoarelor de supra- viteză

Supra-viteza / accelerarea de coborâre sau căderea liberă a cabinei liftului,


din cauza defectării paracăzătoareloe / frânelor de siguranță ale cabinei sau
a cablurilor de suspendare, ruperea axului scripeților de tracțiune ,
defecțiunea frânelor troliului etc. Dacă frânele de siguranță /
paracăzătoarele de pe cabină nu reușe sc să șiî îndeplinească funcția,
cabina ascensorului este în cădere liberăși poate provoca grave accidente
sau chiar accidente mortale.

Trebuie să existe o frână de siguranță (paracăzătoare) de ultimă generație


montată pe cabinăși care să se înțepenească pe glisierele de ghidaj ale
cabinei și un regulator de supra-viteză pe toate ascensoarele existente,
care să determine oprirea în siguranță a cabinei în caz de cădere liberă.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 269 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 27 – Geam inadecvat la ușa palierului / stației

Dacă există un panou de sticlă într-o ușă de stație / de palier, acesta trebuie să
fie din sticlă securizată sau armată, ceea ce face imposibil pentru ca o persoană
să spargă sticla prin lovire / impact și să-și bage mâna sau un obiect prin
deschidere. Aceasta poate duce (depinde cât de mare este deschiderea
rămasă în urma spargerii geamului) la căderea în puț, forfecarea membrelor,
vătămări grave sau chiar moarte.

Toate ascensoarele cu panou de sticlă în ușile de palier / stație trebuie să fie


echipate cu geam securizat / armat / incasabil

Risc 52 – Niciun mijloc de protecție contra supra-viezei / accelerării la deplasarea în sus a


cabinei la ascensoarele cu tracțiune, cu contragreutate
Supra-viteza / accelerarea cabinei în direcția ascendentă se poate produce
din cauza defectării motorului ma șinii de tracțiune a axului troliului, a
defectării frânei de pe troliu de tracțiune , defecțiunea sistemului electric
sistemul, etc. Persoana din cabina liftului este rănită când cabina atinge
acoperișul puțului liftului. Dacă este vorba de un tehnician de mentenan ță
aflat pe acoperișul cabinei, acesta va fi zdrobit între acoperișul cabinei și
tavanul puțului.
Dacă nu există mijloace de protec ție ins talate pentru evitarea depășirii
vitezei de deplasare în sus, cvabina ascensorului ar putea țâșni în sus foarte
rapid și să se zdrobească la impactul cu tavanul puțului liftului.

Toate ascensoarele cu tracțiune și contragreutate trebuie să fie echipate cu


mijloacele de protecție necesare contra depășrii limitei de viteză de
deplasare a cabinei în sus.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 270 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 17 și 23 – lipsa iluminatului sau iluminat inadecvat în puțul liftului și iluminat


necorespunzător în camera mașinii de tracțiune / camera troliului

Puțul liftului este o zonă de lucru pentru tehnicieniși inspectorii și poate fi un


spațiu periculos de lucru dacă nu este luminat suficient și corect.

Camera troliului / mașinii de ridicare și puțul liftului vor fi


Iluminate cu o sursă de lumină care poate fi oprită când nu este necesară
iluminarea respectivelor spații (de lucru) .

Risc 68 – Inexistența unui întrerupător principal a tuturor circuitelor electrice securizabil

O persoană comută întrerupătorul de activare a circuitelor electrice ale


ascensorului în poziția ”pornit”/”activat” în timp ce o altă persoană lucrează la
lift. Rezultat: persoana de întreținere / inspecție care lucrează pe lift este
electrocutată / strivită sau zdrobită. Pot fi pricinuite leziuni / răniri utilizatorilor
sau lucrătorilor; pot avea loc, de exemplu electrocutări grave,șocuri electrice
sau mișcări / deplasări neintenționate ale cabinei care pot răni / accidenta
mecanicul care lucrează în puț.

Întrerupătorul principal trebuie să poată fi blocat / ”încuiat” de mecanic


când lucrează la lift.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 271 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.4.4. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 163/2012

pentru aprobarea metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi


modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

METODOLOGIE privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor


scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
1. Deţinătorul va declara la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) intenţia de a efectua un studiu pe baza căruia să se permită prelungirea
autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice
periodice fără efectuarea reviziei interioare (RI) până la RI + IP (încercarea la presiune).

2. Anunţarea se va efectua cu cel puţin 3 luni înaintea expirării scadenţei la RI; lucrarea trebuie
terminată înainte de expirarea scadenţei la RI pentru a decide ce fel de control se va efectua la
expirarea scadenţei.
3. Societatea care efectuează studiul va preciza, în scris, la ISCIR ce metodă de studiu se va utiliza.
4. Societatea care efectuează studiul va prezenta la ISCIR metoda pe care urmează să o aplice, în
vederea avizării; pentru a fi avizată, aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:
a) Identificarea instalaţiei/echipamentului
b) Date ale proiectului original şi ale construcţiei
c) Procese-verbale şi/sau rapoarte de inspecţie precedente
d) Modificări/Reparaţii/Limitări de parametri

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 272 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

e) Înregistrări ale procesului de operare, cu predilecţie ale parametrilor maximi admişi, luaţi în
calcul la proiectare şi identificaţi pe placa de timbru
f) Înregistrări ale procesului de mentenanţă
g) Modalitatea şi experienţa supravegherii
h) Dispozitive de siguranţă şi protecţie
i) Instalarea
j) Evaluarea consecinţelor cedării
k) Sănătatea şi siguranţa personalului
l) Deteriorarea mediului şi consecinţe asupra vecinătăţilor (tehnice, dar şi sociale)
m) Alte date relevante
n) Măsuri compensatorii propuse în funcţie de rezultatele finale
5. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să aibă şi să menţină un proces adecvat al datelor esenţiale legate
de instalaţie. Aceste date esenţiale furnizează echipei de evaluare o bază pentru care să judece
operarea în continuare în condiţii de siguranţă.

6. Dacă nu au fost menţinute înregistrări precise sau complete, atunci evaluarea va deveni inevitabil
subiectivă, ceea ce ar putea să inducă riscuri mai înalte decât dacă ar fi disponibile mai multe
informaţii; în acest caz, executanţii au posibilitatea ajustării coeficienţilor de risc în funcţie de datele
din teren.
7. Este, de asemenea, important dacă deţinătorul a efectuat o "verificare tehnică în utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic" care permite reflectarea obiectivă a condiţiilor tehnice de
evaluare.
8. Rezultatele finale, avizate de către personalul tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei
tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic (RADTE), vor fi prezentate la ISCIR, care va efectua procesele-verbale de prelungire.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 273 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Alte câteva acte de reglementare din domeniul ISCIR, care pot fi de interes pentru RSVTI

1. ORDIN Nr. 100 din 18 mai 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea calitatii de
expert tehnic extrajudiciar in domeniul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune si Instalatiilor de Ridicat publicat in M. O. Nr. 383 din 2 iunie 2015.

2. LISTA DE TARIFE ISCIR publicata in M.O. Nr. 716 din 20 august 2018.

3. ORDINUL ISCIR NR. 146 din 21 iunie 2013 – Tarife acceptare programe-rapoarte investigatii
tehnice.

4. ORDIN Nr. 259 din 19 decembrie 2011 privind unele masuri administrative in domeniul ISCIR
publicat in M.O. Nr. 921 din 23 decembrie 2011.

5. HOTARAREA Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe publicata in M.O. Nr.46 din 13 ianuarie 2005.

COMMUNICATE:

1. Comunicat privind verificarea tehnica la platforme ridicatoare


deplasabile/nedeplasabile.
2. Comunicat privind examinarea in vederea atestarii ca RVT.
3. Comunicat privind desfasurarea examenelor in vederea atestarii personalului
tehnic de specialitate.
4. Comunicat privind prelungirea valabilitatii atestatelor personalului tehnic de
specialitate.
5. Comunicat privind tarifarea prelungirii valabilitatii atestatelor personalului tehnic
de specialitate.
6. Comunicat privind modificarea Ordinului ISCIR nr. 130-2011.
7. Comunicat privind modificarea parametrilor maximali ai
instalatiilor/echipamentelor.
8. Comunicat privind asigurarea regimului chimic al cazanelor.
9. Comunicat privind examinarea in vederea autorizarii personalului care efectueaza
examinari nedistructive.
10. Comunicat privind autorizarea/prelungirea valabilitatii autorizatiilor personalului
care efectueaza examinari nedistructive, respectiv autorizarea/reautorizarea
sudorilor.
11. Circulara privind limitarea valabilitatii autorizatiei de „Operator statie umplere
GPL”.
12. Circulara privind intocmirea rapoartelor preliminare pentru PEVIT in cazul
necesitatii efectuarii de reparatii.
13. Comunicat privind continutul minim al programelor de investigatii/examinari cu
caracter tehnic.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 274 of 911