MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

... 19 6 ...............4......................................... 17 8.............2...................... 8 2..... 230 Caiet Instalaţii VI ........................................................... Efectuarea controlului .................... Domeniul de aplicare ...1...................... Documente de referinţă ................. 281 Caiet Instalaţii VII ..........................................................................................Conducte magistrale ...........2.Scop ................... 365 Anexa IV................................................................................................. Terminologie................................ 9 5.... 10 6... 106 Caiet Instalaţii IV ...........instalaţii sanitare ..Instalaţii de ventilare......... 10 6..........................................................3.. Obiectivele activităţii de control ............................. 9 4.......... 15 7.. Recepţia lucrărilor ......2................2. Prevederi generale .............................. 13 7...................... 10 6. Controlul preliminar execuţiei...... 170 CUPRINS-partea I l........ Controlul calităţii lucrărilor aparente............... Formulare.........................Instalaţii de încălzire.........1......................... Inspectorul de şantier.....................Instalaţii electrice exterioare ................................ 18 7 Caiet Instalaţii l ......................... Responsabilităţi ................1........... climatizare şi încălzire cu aer cald ........ 363 Anexa III........................17 7............................................. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ........ 359 Anexa II.. 13 7.............................. 8 3... 342 Anexa I.......................................... Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ..... Aparate de măsură şi control ............................................................... 11 Caiet Instalaţii V .......................Instalaţii de gaze naturale . Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ............... Terminologie şi definiţii ...... Responsabilul tehnic cu execuţia............................................. 16 7....................Instalaţii electrice interioare ......... 68 Caiet Instalaţii I I I ....... 367 7...Caiet Instalaţii U ............................... 15 7.........2.. Documente de referinţă....2........................................................2...

consolidare sau reparaţie capitală. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. aplicându-se pentru lucrările de: . cât şi pentru cele de modernizare. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. şi recepţia lor. a celor care devin ascunse si în faze determinante. 900 din 25. . OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: .instalaţii de încălzire. . . beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului.Siguranţă în exploatare. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice.Protecţie împotriva zgomotului. a normelor de protecţie a muncii. . 9 8 .instalaţii de ventilare climatizare. 11. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. atât pentru lucrări noi.Siguranţă la foc. .Izolaţie termică.instalaţii electrice exterioare: .conducte magistrale de transport lichide. 2. refacerea şi protecţia mediului.Rezistenţă si stabilitate. in activitatea de control. a caietului de sarcini. . . Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI.instalaţii de gaze. modificare.Igienă. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin.instalaţii electrice interioare: . prin responsabilii tehnici cu execuţia.2003 4. controlul calităţii lucrărilor aparente. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I. cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. sănătatea oamenilor. . Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. transformare. hidrofugă si economie de energie: . Normativul tratează controlul preliminar execuţiei. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. a instrucţiunilor tehnice ISCIR. 3.instalaţii sanitare.N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l.

privind existenţa documentelor de atestare a calităţii. planurile de verificare a execuţiei. procedurile de realizare a lucrărilor. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia.1.2. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. pentru rezolvarea acestora. corelarea acestora. dacă constată neconformităţi. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. pentru instalaţiile destinate construcţiilor. sunt prezentate în Anexa II. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. precum şi a programului de control al proiectantului. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. conform legii. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. 6. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. conform legii. 6. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. şi proiectantul (după caz).5. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. certificate sau pentru care există agremente tehnice. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. atestaţi. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. programul de realizare a lucrărilor. ca reprezentant al beneficiarului.

sistarea execuţiei. . demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător. proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente.existenţa planului de control al calităţii lucrării: . procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante.existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant.1. precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. .corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate.dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale). Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: . Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . 50/ 1991. . . • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie.). • Cere executantului. în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei. 12 13 . . contracte.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului. tate tehnic.existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. după caz. pe tot parcursul 7. cât şi eu utilaje de montaj adecvate.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice. neagremen- • Participă la efectuarea probelor. contract şi normele tehnice în vigoare.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare. • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. EFECTUAREA CONTROLULUI 7. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică.

ca reprezentant al investitorului.executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . Se verifică respectarea proiectului de execuţie.5). In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.certificatul de garanţie. .2. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.lucrări în faze determinante. in timpul transportului. Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ. se procedează astfel: . şi dacă corespund datelor înscrise în acestea.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV. caietului de sarcini. au fost executate conform proiectului (dimensiuni. .responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier.lucrări aparente.2.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: . proprii sau independente. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7. 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii.lucrări care devin ascunse.. probare.dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului. precum şi golurile prin elementele de construcţie. . . . .agremente tehnice. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ.certificatul de calitate al furnizorului.dacă fundaţiile. .l). opreşte continuarea lucrărilor. eşafoadele.dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit. . pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV. 14 . . întreţinere şi exploatare. Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: . . degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV.certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop. .declaraţii de conformitate. indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. necesare instalaţiilor. Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia. .efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate. 7. . din partea executantului şi de inspectorul de şantier. după caz.partea de construcţii). prevăzute.1.instrucţiunile de montare.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

traseul. etanşarea şi manşoanele elastice. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru . . cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. .suportul: după pozare. • Momentul verificării . suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. . doze de derivaţii şi doze de aparat.etanşarea trecerilor.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: .Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii. .alte tipuri de doze decât cele din deviz.Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. baterii de acumulatoare.tipul şi diametrul.cotele de montaj. dozele: vizual. .existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. .Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă.nu se admit: .trecerile prin ziduri. dimensiunea golurilor. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. • Metoda de verificare .Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. .tipul şi traseul. . automatizare şi curenţi slabi). . . .diametrul. . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. .100 % • Condiţii de admisibilitate . . .Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.alte cote de montaj. alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: .Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare.Montării posturilor de transformare.Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă. doze de tragere.manşonarea elastică la rosturi de dilataţie. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale.1. .. • Gradul da verificare . butoane. comutatoare. 22 23 . 3. în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. .tipul.suportul. plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor.se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului. diametrul. .Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. înainte de montarea tuburilor pe suport. aparate de comandă. .

15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .tipul materialului. .nu se admit: . dacă este cazul.• Aparatura de verificare .defecte (deformări. dacă este cazul. .înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .etanşeitatea. . lovituri. -aspectul materialului. • Momentul verificării .3) 24 25 .după executarea îmbinărilor.pentru do/e conform STAS 552.neetanşeităţi. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .tipul îmbinării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). .defecte vizibile (deformări.înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru . . . conform STAS 9562.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru ţevi din oţel conform STAS 403. • Momentul verificării . fisuri. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual.vizual: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV.alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect). înainte de proba de etanşeitate (după caz).etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. .aspectul îmbinării.pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990. abateri de poziţie între elementele îmbinării): . .3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . fisuri sau cojeli).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru tuburi PH1.

2.vizual • Momentul verificării .aspectul. izolaţie deteriorată.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .tipul conductelor/cablurilor. .fiecare colac • Condiţii de admisibilitate .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V. • Momentul verificării . .nu se admit: .vizual • Metoda de verificare . Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . .lungimile necesare.defecte de aspect. • Metoda de verificare .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .identificarea (culoare.numărul conductoarelor: vizual. pentru fiecare tronson.alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect). (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect. etichetă) • Metoda de verificare .înainte de tragere • Gradul de verificare .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare .secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă. .10 0% 27 .2) c) Identificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării .înainte de tragere • Gradul de verificare .înainte de tragere • Gradul de verificare .3. . crestături etc. 26 • Criteriu/Parametru .numărul si secţiunile conductoarelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.100 % • Condiţii de admisibilitate .starea izolaţiei (după caz).

3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. conform normativului I 7. înainte de mascare • Gradul de verificare .rezistenţa de izolaţie între conductoare.nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate .rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ. înainte de mascare.după efectuarea legăturilor. • Momentul verificării . 29 .prin măsurare directă.după pozare.prin măsurare directă.2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .• Condiţii de admisibilitate . conform normativului I 7.tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării .2) 28 .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . .pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate .continuitatea electrică • Metoda de verificare .după pozare. prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării . 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru .

. minim 25 % din elementele de susţinere.distanţa între două elemente succesive de susţinere.nu se admit: . . • Aparatura de verificare . (când nu este prevăzută în proiect).dimensiunile suportului.după pozare. . . 30 31 .distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă.tipul: vizual. înainte de fixare. • Gradul de verificare .cablurile: înainte de pozarea pe suport. b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.traseul în raport cu elementele de structură.încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7.prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. • Metoda de verificare . . 13) • Grad de admisibilitate . • Momentul verificării . dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual. .traseul. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .tipul susţinerilor. • Gradul de verificare .doze de tragere. • Momentul verificării .distanţa între cabluri. .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . . .se admite: . .prin sondaj.abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect.distanţa: prin măsurare directă.• Gradul de verificare -100% .3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru .suportul: după montare. doze de derivaţie şi doze de aparat. înainte de fixare.mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului. • Documente încheiate .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: . • Documente încheiate .2) 3.trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură).mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III).accesibilitatea la întreţinere.

Aparatura de verificare . •.valoarea distanţei cablu .în cel puţin două puncte diferite. pentru fiecare caz.valoarea distanţei între: .se admite: . .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.se admite: .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Documente încheiate .3).3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . înainte de fixare.• Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate .după pozare. • Momentul verificării .nu se admit: . • Metoda de verificare .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.se admite: . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .poziţia: vizual: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă. 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal.distanţele: prin măsurare directă. • Metoda de măsurare . . c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .circuitele iluminatului de siguranţă de tip l.cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi.după pozare.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia faţă de alte instalaţii. .element de construcţie. 32 33 . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Momentul verificării .alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect.

. dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3.locul.distanţele faţă de elementele de construcţie. . gaz.alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. sau I 7. -înainte de fixare. . gaz. .accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. . 3.reglajul releelor. • Gradul de verificare -100%.tipul.aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. • Momentul verificării .bucată cu bucată. 35 .aspectul. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . . . în cazul în care nu este indicată în proiect.• Documente încheiate .după poziţionare.locul şi suportul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor. gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual.distantele: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . .înainte de fixare. de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual.distanţele faţă de sursele de apă.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionare. .4. gradul de protecţie.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. . • Documente încheiate .respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare . suportul. • Momentul verificării .nu se admit: . . .tipul. .legarea la pământ. .4.bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate .3).3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .1.

.

.

• Documente încheiate . . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .locul de montare.3) b) Montarea detectorilor. Instalaţia de detectare. 2.4.3).schema electrică a aparatului. . • Aparatura de verificare • Documente întocmite . 40 • Criteriu/Parametru . 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării .bucată cu bucată. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% . 3.100%.să corespundă prevederilor proiectului.vizual. • Gradul de verificare . • Aparatura de măsură • Documente încheiate .vizual.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.sistemul de fixare.• Aparatura de verificare .înainte de montare. • Metoda de verificare .tipul şi codul produsului.vizual.tipul. • Condiţii de admisibilitate . ale SR EN 54/1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Modul de verificare .înainte de proha de funcţionare. c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . . • Gradul de verificare • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 41 . codul de produs.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.modul de fixare. • Momentul verificării .locul de montare.3. .să respecte schema electrică a aparatului.3). prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru .după racordare.

după montare.să corespundă datelor din proiect. 43 42 .tipul şi codul de produs: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru .5. • Condiţii de admisibilitat ' . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .sistemul de fixare. a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul. . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .3).4. .să respecte prevederile din proiect. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze.după montare. înainte de proba de funcţionare.aspectul. • Metoda de verificare . 3. 3. .4. • Gradul de verificare -100%.modul de tlxare. broaştelor electromagnetice • Documente încheiate . • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei.să corespundă cu datele din proiect.vizual. camerelor videocaptoare. • Momentul verificării .3).3).• Condiţii de admisibilitate .vizual. cititoarelor de cartele. sirenelor.locul de montare. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare. • Gradul de verificare -100%.locul de montare.a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

6.respectarea prevederilor din proiect. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: .schema electrică de racordare pentru fiecare aparat. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Metoda de verificare . -aspectul.3). • Gradul de verificare -100 %. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS 8114/2-2. • Momentul verificării . conform STAS 8114/2-1. cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .după montarea aparatelor.vizual.după fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3) 3. . • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare.respectarea schemei din proiect. • Momentul verificării .vizual.vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . înainte de verificarea legăturilor.după fixare. 45 44 .3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100 %.Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul. • Gradul de verificare -1 00 %.

respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect. . • Gradul de verificare . • Momentul verificării . . . în normativul l 7 sau STAS 6646/1. • Metoda de verificare .prin măsurare. .rigiditatea fixării.distanţele faţă de elementele de construcţie.b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . c) Modul de fixare Criteriu/Parametru . d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru .locul de amplasare.stabilitatea corpului de iluminat.tipul elementelor de fixare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixare. .respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect. 46 • Documente încheiate . . • Momentul verificării .3). când nu este indicată. • Aparatura de verificare .distanţele: prin măsurare directă.înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Gradul de verificare .bucată cu bucată.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe.bucată cu bucată . • Momentul verificării .locul de amplasare: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).schema electrică de racordare. . .după poziţionare. • Documente încheiate .2.bucată cu bucată.3}. .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.3 şi SR 12294.după fixare. • Gradul de verificare . 47 .după fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .înainte de proba de funcţionare.tipul elementelor de fixare. . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Gradul de verificare . Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie.mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111). baterii de acumulatoare 3. 3. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul.camera: după amenajare.3). Baterii de acumulatoare • Criteriu.rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. .respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor. • Condiţii de admisibilitate .tipul.7. .2.tipul aparatelor de măsură şi control. înainte de montarea bateriei.tipul şi po/iţia de montare: vizual. lângă hidranţi de incendiu.suportul/postamentul. • Metoda de verificare . baterii de condensatoare. de gaz.dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare.nu se admite: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .rezistenţa prizei de pământ.camera: .montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.7. 14). . sau de normativul I7. . . • Aparatura de verificare . . pe casa liftului. aparatele de măsură şi control. • Metoda de verificare . 48 • Documente încheiate . .tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă.1.tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V.• Condiţii de admisibilitate . înainte de efectuarea legăturilor. şi legarea la pământ: vizual. .dimensiunile spaţiului de montare. Parametru . • Documente încheiate .tipul.dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Momentul verificării .nerespectarea prexederilor proiectului. 3.poziţia de montare: .bucată cu bucată. . • Momentul verificării .legătura la priza de pământ.7.mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). în canale de ventilaţie sau coşuri de fum.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . 49 . .

14).8.continuitatea electrică.respectarea prevederilor din proiect. . 3. • Metoda de verificare .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.continuitatea electrică: după montare şi fixare.elementele prizei de pământ (platbanda.8. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare.după poziţionare.înainte de fixarea definitivă.poziţia de montare. . • Aparatura de verificare . Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3. . • Momentul verificării . • Documente încheiate .tipul. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. . 50 51 . • Aparatura de verificare . .1. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.• Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . .materialele şi poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .8.rezistenţa prizei de pământ.conductorul de captare şi de coborâre.3).tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). . . ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.rezistenţa prizei de pământ. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare şi tipul: vizual. .2. înainte de fixare. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru . instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul.rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

9. • Metoda de verificare .postamentul şi poziţia de montare.spaţiul/locul. postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă. înainte de montare: -tipul: după montare.14).• Gradul de verificare . • Gradul de verificare -1 00 %. .tip u l. . • Condiţii de admisibilitate . înainte de acoperire. • Metoda de verificare .starea izolaţiei.să corespundă datelor din proiect. . • Momentul verificării . • Condilii de admisibilitate .după pozare.respectarea prevederilor din proiect. postamentul • Criteriu/Parametru .spaţiul/locul.respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor. • Aparatura de verificare .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. 52 .canalizaţia pentru cabluri. 3. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .tipul cablului: . • Documente încheiate . înainte de montarea echipamentului. tipul de echipament.postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .tipul postului şi poziţia de montare: vizual.100%.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru . Montarea posturilor de transformare. .patul de cabluri (dacă este cazul). • Momentul verificării . a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului.100 %.3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Aparatura de verificare 53 .spaţiul/locul: după amenajare.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI). .

• Metoda de verificare . panouri de control optic. aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după executarea legăturilor.tipul.poziţia de montare. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe. invertoare. 3.vizual. . c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării . poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. aparate de comandă şi control f i panouri de control optic.înainte montare. • Condiţii de admisibilitate . .asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior. firide şi tablourile generale. grup electrogen. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. 54 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . . d) Executarea legăturilor între postul de transformare.10.• Documente încheiate . . înainte de proba de funcţionare. aparate de comandă şi control. 55 • Criteriu/Parametru -tipul.tipul. • Metoda de verificare -vizual. aspectul. • Momentul verificării . Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee.să satisfacă cerinţele proiectului.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee.asigurarea ramelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .să respecte datele din proiect. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. • Gradul de verificare -100% .3). invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru .3).1 00 % . redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3. • Criteriu/Parametru -tipul.10.10.3).1.

. .. 57 .siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului.ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare.respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii. aspectul echipamentelor.echipamente incomplete.1.sala. . .tipul şi aspectul: după poziţionare. 3. .parametrii de montaj. • Aparatura de verificare . . . izolarea faţă de pământ: după montare.postamentul.alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: .tipul bateriilor. dar înainte de montarea bateriei.nu se admit: . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: . .10. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de montare.3). valoarea nominală a siguranţelor: vizual. • Condiţii de admisibilitate .conectarea bateriei: după montare. izolaţie.montarea şi consolidarea antiseismică. parametrii bateriei şi detaliile de montaj.montarea. tipul bateriilor: vizual. iluminat. • Gradul de verificare „1 0 0 % . îndoite sau fisurate. . • Gradul de verificare -10 0%.poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect.tipul. carcase sparte. . • Documente încheiate .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor. .tipul: după poziţionare. asigurarea echipamentelor.alte tipuri de echipamente faţă de proiect.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile. ventilaţie. etichetarea aparaturii. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: . Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru . • Momentul verificării .echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului.suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. 56 • Momentul verificării .sala: după amenajare. . formarea şi conectarea bateriei. marca rea regletelor. . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .2. .izolaţia faţă de pământ. . .. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. . formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă.

dar înainte de proba de funcţionare.tipul cablurilor sau conductoarelor. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . .. • Metoda de verificare .se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. • Gradul de verificare .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate.3).modul de pozare.prin măsurare directă.tipul cablurilor: înainte de pozare. .după conectare. .10.diagrama de conectare a cablului.100 %. . • Aparatura de verificare .rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).modul de pozare.nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.introducerea cablului în echipament. b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .respectarea diagramei de cablaj interior.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . . continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare. .rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri. • Documente încheiate . . • Documente încheiate . 59 58 . • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării . 3.continuitatea conductoarelor.2).respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. . Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . formarea şi conectarea bateriei.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect.

• Gradul de verificare .10. • Condiţii de admisibilitate . 3.după pozare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100%. • Metoda de verificare -vizual.modul de conectare la postu! de comandă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării -după realizare. • Condiţii de admisibilitate .Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru .traseul. • Gradul de verificare -10 0%. 10. Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru . Legările de protecţie 3.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect.2.3). • Conditii de admisibilitate .vizual.nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .10. 61 .1.3). • Momentul verificării . • Metoda de verificare .• Apararatură de verificare .3). . 60 . 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .3.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .3. • Metoda de verificare -vizual.după conectare.locul de amplasare.modul de legare.

.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.6). Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). forţă şi curenţi slabi.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. . .prin proba de 72 ore.lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare. 63 62 . .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. .• Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare.11. . • Metoda de verificare . • Documente încheiate . .receptorii de lumină.1 00 % .legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. • Condiţii de admisibilitate .inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu. de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .3).înainte de recepţie • Gradul de verificare .legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.

Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 . Dimensiuni. .Siguranţe cu filet t i p D.Prize. Condiţii tehnice generale de calitate.Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. . Instalaţii de semnalizare automată.c. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. .Prize.Tablouri electrice perhru locuinţe. .Lămpi electrice cu incandescenţă. . . Condiţii tehnice generale. Tipovariante. Condiţii generale. Limite admise. Forme si dimensiuni.Siguranţa circulaţiei.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.a. . Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. . specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC . . Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri. până la 250 V si până la 16 A.a.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.Iluminatul artificial. şi până la 25 A. .Iluminatul artificial. şi 250 V c. . Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). . . Calibre de verificare a prizelor şi fişelor. 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 . . Partea 1: Introducere. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. . Condiţii tehnice generale de calitate. .Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.c. pentru iluminat general.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. Condiţii tehnice generale de calitate.Iluminatul artificial. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . . Condiţii pentru iluminat în spitale. pentru iluminat general. Condiţii tehnice generale de calitate. Treceri la nivel cu calea ferată.Iluminatul artificial.Lămpi electrice cu incandescenţă. şi 250 V c. şi până la 25 A. .Protecţia împotriva electrocutărilor.

.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Corpuri de iluminat fixe de uz general. .Corpuri de iluminat. . Prescripţii. . ID 5 . Cerinţe conform Legea nr. Condiţii tehnice speciale. bunurilor şi valorilor. Prescripţii generale.a. Verificarea calităţii cositoririi.Tuburi pentru instalaţii electrice.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. 67 66 . . 75/11.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor.c. .04.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. Prescripţii de proiectare şi montare.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. execuţie şi verificare. . . . .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. Prescripţii de proiectare.Legea privind paza obiectivelor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 .Protecţia împotriva electrocutărilor. .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. Metode de încercare.1996) . .Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit.Protecţia împotriva electrocutării.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc. . ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 . . Condiţii tehnice generale. I20 Legea 18/1996 ((M. .O.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. Instalaţii electrice fixe.Protecţia împotriva electrocutărilor.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. şi 1500 Vc. .Cabluri şi conducte. . .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. Instalaţii electrice fixe. 10/1995. .

............................... 98 3.1....................... tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare............................. 91 3......................................... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică........................ inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol ........ 84 3..2..4.6........1.............1....... a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică ...............................3............6............... Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ....... Pozarea şi traseul cablurilor ....... aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.................. canale vizitabile sau nevizitabile.................... semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri...........2....... 84 3......8..... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi............................. Montarea canalelor de beton..............2...................... semnale......9.. Controlul calităţii lucrărilor. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)..8.....4...... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal..........6.... 70 3............8...... 99 3...............................5.. 71 3..................... 93 3....................................................9........... 83 3...................2.........6....... ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.................................. telefonie............. amplificatori de linie CATV etc. 75 3..... Instalaţii de semnalizare de siguranţă ....................... Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet.....9...........9.3... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1.... bobine de joantă ... iluminat public.5............9....... 77 3..............Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3.......................... 81 3............ 79 3...... Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ....... Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene ............ 96 3.... 70 2... Instalaţia de legare la pământ .............. Proba de funcţionare .......... Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.10........... 78 3.............. 81 3........................ 95 3.. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie .) ....... Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.. tracţiune................................. de energie...............9.............9................ 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ).....7... galerii şi gospodării de cabluri ....................... a plăcilor de aşezare.......... 103 69 . 82 68 Anexa 1-II.............. 86 3.. Executarea reţelelor exterioare urbane................ de exterior sau la ramele repartitoare ....1........... 91 3..................................................... Executarea reţelelor exterioare subterane de energie..... Legările de protecţie... Documente de referinţă .. 70 3........................................................... Domeniul de aplicare .....................

Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară.Reţele exterioare urbane de energie electrică.1. management energetic etc. . . .echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. telefonie. voice-data. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii. . galerii şi gospodării de cabluri. pentru stâlpi. iluminat public. avertizare incendiu. ceasoflcare. executate pe stâlpi de utilizări comune.executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. canale vizitabile sau nevizitabile. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.. .racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. interfonie.Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal.montării branşamentelor (aeriene şi subterane). şanţuri.Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. în Anexa l-II. CATV.Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor. telefonie. 71 3. . iluminat public. TVC1.montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene.executării reţelelor exterioare urbane. .lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. . sonorizare. Executarea reţelelor exterioare urbane. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. 70 . control acces. telefonie. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: . .montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet.).Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. de energie. tracţiune. tracţiune. .conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. iluminat public.Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. . amplificatori de linie CATV etc. semnalizări. . de energie.1. . . pază-efracţie.executării reţelelor exterioare subterane de energie. telefonie. . .fundaţia stâlpilor. 3. ceasoflcare şi CATV. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. 2. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. tracţiune.

parametrii tehnici.fundaţia stâlpilor: după executare. conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. • Documente încheiate . .modul de identificare: înainte de tragere. • Grad de verificare -100%. c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor. • Momentul verificării .fundaţia.tipul. amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. . .3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. . . starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare.tipul. ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru . dimensiunea şi poziţia consolelor. • Metoda de verificare .să corespundă datelor din proiect. . . accesoriile.dimensiunile: prin măsurare directă..dimensiunile suporţilor. • Momentul verificării .proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV.tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. . modul de identificare. • Aparatura de verificare . . înainte de fixarea stâlpilor: . • Metoda de verificare .accesoriile de montaj.tuburile de protecţie: după montare. înainte de executarea legăturilor.modul de identificare.existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat).dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare. • Documente încheiate . accesoriile. .3). 72 73 .corespondenţa cu datele din proiect.bucată cu bucată. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare.tipul consolelor şi cablurilor. • Gradul de verificare .' • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor.conductorul de legare la pământ. .tipul.tipul. conductorul de legare la pământ: vizual.tipul şi starea tuburilor. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare a cablurilor.tipul şi starea cablurilor. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . înainte de fixare. • Aparatura de verificare .

vizual.protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. • Metoda de verificare .înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. 74 75 . • Criteriu/Parametru . .respectarea prevederilor proiectului.accesoriile de montaj. galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte. pietonul. decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul. .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -parametrii tehnici.protecţia anticorozivă (după caz). • Momentul verificării . • Gradul de verificare . perimetral. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.după montare.bucată cu bucată.3). canal. .cutiile de conexiuni.căminele de tragere. canale vizitabile sau nevizitabile. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie.respectarea prevederilor proiectului.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. termice). • Condiţii de admisibilitate .la stabilirea traseului. • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile canalizaţiei. . • Metoda de verificare . gaze. • Condiţii de admisibilitate .2. 3.vizual.• Metoda de verificare .tipul şi modul de aşezare: vizual.după montare.bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . .

. • Documente încheiate .distanţa între două elemente succesive de susţinere.3).• Gradul de verificare .pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . .prin măsurare directă.pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru.tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual. . 77 • Criteriu/Parametru .prin sondaj.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate . 3.dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare.2). . • Documente încheiate .toleranţa de.respectarea prevederilor proiectului. Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru .modul de izolare/etan sare a conexiunilor. • Metodei de verificare .tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor. 76 .3. d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni. .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.continuitatea electrică: după executarea conexiunilor. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual: 100%.tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor. .se admite: .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. . • Grad de admisibilitate .se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării .după pozare. . minim 25 % din elementele de susţinere.prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.continuitatea electrică. înainte de fixare. • Metoda de verificare .10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect. • Gradul de verificare . . • Gradul de verificare .

5. înainte de montarea echipamentului. . • Documente încheiate .după montare. 14). . . caracteristicile cablurilor/conduc toarelor.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.legarea la priza de pământ.continuitatea electrică.locul de montare. . • Metoda de verificare .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare.4. • Momentul verificării .postamentul. 79 • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici ai echipamentului. 3.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . .tipul branşamentului.discontinuităţi electrice. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -1 00 %.alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect).parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. . • Momentul verificării . 78 . . • Gradul de verificare . înainte de mascare. .locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.tipul branşamentului. 3.caracteristicile cablurilor/conductoarelor. .nu se admit: . unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual. .unitatea de măsură şi protecţie. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM).mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). • Documente încheiate .• Aparatura de verificare . Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru .1 00 % .3).cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. înainte de proba de funcţionare. .alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect.rezistenţa prizei de pământ.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%.parametrii tehnici ai echipamentului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . -postamentul: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor din proiect.respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . 81 80 . • Documente încheiate .respectarea prevederilor din proiect. . . • Aparatura de măsurare . prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect. 3.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. înainte de proba de funcţionare.6. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3.locul de montare şi postamentul: prin măsurare.3).înainte de fixare/mascare. înainte de montarea echipamentului. Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de măsurare .locul de montare.după po/iţionare.tipul: . • Condiţii de admisibilitate .3). • Gradul de verificare -100% .• Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. .1. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).poziţia de montare.6.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.

.continuitatea electrică: după montare şi fixare.conductorul de captare şi de coborâre: după pozare.schema electrică de racordare. • Aparatura de verificare .continuitatea electrică.continuitatea electrică: după montare şi fixare.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.) • Criteriu/Parametru . instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru . înainte de proba de funcţionare. materialele şi poziţia de montare: vizual. înainte de proba de funcţionare.continuitatea electrică. 83 82 .100 %.tipul. .rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare. • Metodei de verificare . Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. 3. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.schema.continuitatea electrică: prin măsurare directă.materialele şi poziţia de montare. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor din proiect.7.schema.tipul.materialele şi poziţia de montare. înainte de mascare.rezistenţa prizei de pământ. • Documente încheiate . materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor. înainte de fixare.6. . materialele şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării . . Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. . .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). . înainte de fixare. .3.14). • Condiţii de admisibilitate .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. amplificatori de linie CATV etc. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . electrozi): după pozare şi sudare.elementele prizei de pământ (platbanda.respectarea prevederilor din proiect. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate .ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.2. . • Gradul de verificare -1 00 %. . înainte de fixare. .

accesoriilor. pre fabricatelor sau confecţiilor metalice. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. • Gradul de verificare -100%. starea stâlpilor. . plăcilor de reazem.tipul. izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. prefabricatelor şi confecţiilor metalice.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.tipul. caracteristicile tehnice. caracteristicile tehnice. starea fundaţiilor stâlpilor. • Documente încheiate . accesoriilor. plăcilor de reazem. a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. a plăcilor de aşezare. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. • Momentul verificării . starea stâlpilor. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru . Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. . 85 .fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile.fixarea stâlpilor metalici. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .fixarea stâlpilor metalici. 3. aspectul. .mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III).starea fundaţiilor stâlpilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. -aspectul. plăcilor de reazem.8. . .8. • Aparatura de verificare . 13). numărul şi aspectul accesoriilor.3). traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. prefabricatelor şi confecţiilor metalice.311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor. caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor. aspectul.1.respectarea prevederilor proiectului. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă. .tipul.starea fundaţiilor stâlpilor. • Condiţii de admisibil'itate .• Documente încheiate . 84 • Criteriu/parametru -tipul.tipul. .

defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase. dislocări ale materialelor de fixat cape. 87 . • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare 3.înainte de mascare. • Documente încheiate .defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).aspectul materialelor. .alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: . .8. .fire rupte.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector.diametre.8.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .fisuri.prin măsurare directă. a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .grosimi.tipul materialelor. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .lungimi.2. • Condiţii de admisibilitate .3).respectarea prevederilor proiectului.• Metoda de verificare -vizual.2.1. • Momentul verificării -tipul: după montare.aspectul: înainte şi după montare.100%.nu se admit: .3). . . . Instalarea cablului purtător. armături slăbite la izolatori. • Metoda de verificare .lăţimi.alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect. 86 • Documente încheiate . încovoieri şi torsionări la tirul de contact: . . Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. . • Gradul de verificare -100%. bavuri. • Condiţii de admisibilitate .fisuri transversale.

• Condiţii de admisibilitate . legăturile. .înălţimea de pozare.toleranţele de montaj: .înălţimea de pozare.prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor. . poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect. • Gradul de verificare . .înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). . . joncţiuni între grupe de linii etc. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact. zigzag sau abatere.poziţia blocului compensator.• Momentul verificării . . • Metoda de verificare -tipul. • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admite: . ..legăturile electrice la ace aeriene. precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare.100 %. orientarea.după poziţionare. 89 88 . c) Montarea • Criteriu/Parametru . săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm).poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.după instalare.legăturile de protecţie. • Condiţii de admisibilitate -se admite: .orientarea traverselor rigide şi elastice. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice.gabaritul de liberă trecere.parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.înălţimea de pozare.nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect. . • Aparatura de verificare .poziţia pendulelor în deschidere. pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare. . .nu se admit abateri faţă de proiect pentru: .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: . înainte de fixare.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact. • Gradul de verificare -100% .3). . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact. • Documente încheiate . distanţa între conductoare. .

3).după realizare.9. • Momentul verificării .2..2.aspectul şi forma canalului. . • Documente încheiate . .8. .legăturile electrice la acele aeriene. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. 91 . • Momentul verificării . .1. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. • Gradul de verificare -10 0%. • Metoda de verificare -vizual. joncţiuni între grupe de linii etc.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor. . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.9. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru . tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. tuburilor/ţevilor.modul de realizare a patului cablurilor.poziţia pendulelor în deschidere.orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40). distanţa între conductoare. 90 • Criteriu/Parametru . Montarea canalelor din beton. • Metoda de verificare -vizual.înălţimea de pozare. • Condiţii de admisibilitate . zigzag sau abatere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3)..respectarea prevederilor proiectului.poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. . amenajarea patului cablurilor 3.modul de legare. . 3.legăturile de protecţie.aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. .

• Metoda de verificare .pentru canale. .rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. b) Dimensiunile canalului.prin măsurare directă. .tipul cablurilor. . tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru . Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . .• Gradul de verificare .alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect.2).9.rezistenţa conductoarelor. şanţ.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. ecran şi armătură.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m. . • Momentul verificării .1 00 %.fisuri. .nu se admit: . • Gradul de verificare -100%. .2).modul de închidere la capete: după pozarea cablului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul cablurilor.abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 . • Momentul verificării . . tub/ţeava.2. .grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor. rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.modul de pozare. respectiv tuburilor/ţevilor. • Gradul de verificare . .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal. • Condiţii de admisibilitate . spărturi. • Condiţii de admisibilitate . .dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ.grosimea patului cablurilor în canal/şanţ.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect.tipul cablurilor.dimensiunile canalului. • Metoda de verificare . • Grad de admisibilitate nu se admit: . . 3. • Documente încheiate . modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz).

• Condiţii de admisibilitate .verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: .• Aparatura de verificare . • Momentul verificării .nu se admit: .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .blocarea cu masă izolantă: . • Documente încheiate .100%. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . aspectul şi cablarea interioară.cutii sparte sau fisurate. .încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. • Metoda de verificare -traseul: vizual.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru .cablaje interioare neconforme cu proiectul.cotele de montaj: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. cablare interioară. • Metoda de verificare . b) Amplasarea cablurilor 3.traseul. aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual.după pozare. -cotele de montaj.înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: . • Gradul de verificare . . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.tipul. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul.3. • Aparatura de verificare .după montare: pentru poziţie.100%. • Criteriu'parametru . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor.Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111). . precum şi lipsa masei izolante. 94 95 .3).alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.2). • Gradul de verificare . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul. .poziţia.9. aspectul şi cablajul interior al cutiei.

parametrii dimensionali: după poziţionare.tipul. .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.tipul. semnale. 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul. . 97 . poziţia.vizibilitatea focurilor de semnal. .distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. aspectul şi cablarea internă a echipamentelor.tipul.înainte de mascare. îndoite sau fisurate.4. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. inferioare celor prevăzute în proiect.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului. -100%.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor.parametrii dimensionali: prin măsurare directă. . aspectul şi cablarea echipamentelor.2). 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). aspectul şi cablarea echipamentelor.respectarea prevederilor proiectului.• Documente încheiate . înainte de fixare. .echipamente incomplete. • Gradul de verificări.asigurarea echipamentelor: după montare. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual.Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV. . . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect.asigurarea echipamentelor. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru .vizual. vizibilitatea focurilor de semnal.9. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Momentul verificării .lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere. . . . -aspectul. carcase sparte. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . . • Metoda de verificare .3).

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .6.montarea cablurilor în semnal şi dulap. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .1 0 0% .montarea cablurilor: vizual.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap.după realizare. • Aparatura de verificare .după conectare.schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare.9. • Momentul verificării -după realizare. • Metoda de verificare .6. 99 • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .respectarea prevederilor proiectului.9. . • Momentul verificării .schema de conectare a echipamentului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Criteriu/parametru -tipul -aspectul. 3. • Gradul de verificare -100%.• Documente încheiate . 98 . Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru . Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare .5. • Documente încheiate . 3. . Legările de protecţie 3.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).9. • Metoda de verificare -vizual.3).1.3). • Condiţii de admisibilitate .modul de legare.3).

modul de legare. • Momentul verificării .tipul şi rezistenţa prizei de pământ.elementele prizei: după pozare şi sudare.locul de amplasare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . înainte de mascare. la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 14).• Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3.2.3.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare.respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.3). 3. 3. înainte de proba de funcţionare.9.6. • Momentul verificării -după realizare. .6.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale. modul de conectare şi amplasarea: vizual.10. • Metoda de verificare -vizual. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. • Condiţii de admisibilitate . 101 . .tipul. .9.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.rezistenţa prizei: după montare şi fixare. .100%. • Metoda de verificare . . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .3).rezistenţa prizei: prin măsurare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .

Dimensiuni. .integritatea suspensiei. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel. Prescripţii. • Aparatura de verificare .Treceri la nivel.Linii aeriene.Siguranţa circulaţiei.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. tensiunilor şi curenţilor.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare. de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact. Prescripţii.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: .mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). • G ra d u l d e v e rific a re 100% . Gabarite. Treceri la nivel cu calea ferată. • Condiţii de admisibilitate .Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.funcţionarea receptoarelor electrice: .tensiunile de influenţă. .înainte de recepţie. .Siguranţa circulaţiei. . STAS 552 STAS 9570/1 .6). Instalaţii de semnalizare automată. . rezistenţei de izolaţie. STAS 1244/2 . STAS 7933 STAS 11360 .Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi. .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. . .funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact. • Momentul de verificare . STAS 831 . Treceri la nivel cu calea ferată. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică..legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente.Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. . de tracţiune şi de telecomunicaţii. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 .Tuburi pentru instalaţii electrice.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. tensiunile de influenţă. de atingere şi de pas. 103 . STAS 4392 STAS 6990 .Căi ferate normale. Condiţii tehnice generale. din punct de vedere electric. .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. STAS 1244/3 .integritatea suspensiei. Instalaţii neautomate. .

Ţevi din PVC neplastifiată.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. Condiţii tehnice generale. Prescripţii de proiectare.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. . .Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii tehnice generale de calitate.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate. 118 . . Instalaţii electrice fixe.1996) . Prescripţii. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. 75/11. .Legea privind paza obiectivelor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.c.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii. PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 .Protecţia împotriva electrocutării. . Prescripţii. Instalaţii electrice fixe. 10/1995.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Condiţii tehnice generale de calitate. 105 104 . STAS 12604/5 . ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 . .Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.O.a. Prescripţii. .04. execuţie şi verificare. .Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. Cerinţe conform Legea nr. .Protecţia împotriva electrocutărilor.Reţele edilitare subterane. . . Rezistenţa electrică.Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. .SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . bunurilor şi valorilor.Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Condiţii de amplasare. . şi 1500 V c. . .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. ID 5 Legea 18/1996 (M.

.............................2...........4.... Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ....4................... 134 3...... Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ................ Proba de funcţionare ..... ....... Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor.6............ Instalaţii de stingere cu gaze inerte ....3......................1.......... 146 3................ 143 3..... 109 3.....1. 108 3...... 150 3.................. Domeniul de aplicare ... azot)................................... Conducte exterioare..4.............. 108 3..... Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor ..............5........ 156 3........5............4...........................................................................6... 157 3.. Schimbătoare de căldură. 166 3............ Instalaţii de stingere tip Sprinkler..........6...................5........ drencer şi apă 3.... Compresoare......3.......... Conducte interioare ........3.7....... Recipienţi de hidrofor............. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă............... Documente de referinţă ..................2..............................8.... CO2....................... 137 3............... Boilere ............... 161 3........................... 108 2.... 143 3....C a ie t In s ta la ţii III ........ Prevederi comune ..... 128 pulverizată...... 134 3..................................................7...... 129 3.4............ Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum............. Montarea conductelor ..................6.1. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum.......150 106 107 ..In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1........................................2.... abur.......6... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii....................... 163 Anexa l-III .............. Montarea racordurilor........1...........5..6................... 159 3...1...........6............................... 113 3.............3.... 117 3............................2.. 140 3....2......... 156 3..... pulberi.............. Pompe............................................1....................................... Prevederi comune .1..............................................1.......................... Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor............... 160 3.1....................................6............................. 109 3.... 131 3. spumă....................................................................................... 160 3.................................... Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control..... Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor......4.6......

. Montarea conductelor 3. .instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. spumă.conductelor şi racordurilor. 109 2. sere. STAS 6898/1.Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă.aspectul materialului.Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.instalaţiilor de preparare a apei calde de consum. . .Instalaţii de stingere a incendiilor.pentru conductele din plumb conform STAS 671. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului.instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă.1. . Nu fac obiectul prezentului normativ: .instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. abur. . .pentru conductele din PP conform NP 003. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.obiectelor sanitare şi accesoriilor. . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . .Staţiile de corectare a calităţii apei. STAS 530/1.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. 3.înainte de executarea îmbinărilor.1. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .1. . . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.Staţiile de pompare şi de epurare. azot). . .Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).Instalaţii de preparare a apei calde de consum. . . STAS 6898/2. . construcţii agrozootehnice. STAS 7656. • Metoda de verificare -vizual: .Executarea surselor de apă. 3. • Gradul de verificare -100%. CO2.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. în Anexa l-III. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: .1. pulberi. . .pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. 108 .Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci. • Momentul verificării . .

111 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . • Metoda de verificare .să corespundă prevederilor proiectului. . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.. arsuri sau cojeli): .Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metode verificare . STAS 7656. executarea îmbinărilor.prin măsurare directă: .vizual . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . după caz.3).pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . STAS 6898/1.înainte de debitare. STAS 530/1. • Metoda de verificare -vizual. STAS 6898/2.grosimea. . c) Traseul conductelor . • Gradul de verificare . . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru .defecte (fisuri. • Gradul de verificare -100%.aspectul îmbinării. fîletare.3).după pozare.lo c u l d e a m p la sa re.3).

• Condiţii de admisibilitate .2.după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.2). -grosimea izolaţiei. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).defecte vizibile.defecte vizibile (deformări. • Metoda de verificare -tipul. 112 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de adminisibilitate .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .înainte de lansarea în şanţ. lovituri. • Gradul de verificare -100%.pentru grosime: 10 %.aspectul izolaţiei.grosimea: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .• Momentul verificării .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.tipul izolaţiei. • Documente încheiate .toleranţa de + 10 % la grosime. când nu este indicată în proiect.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .1.spect: 100 %: . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru . neuniformităţi: .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . după caz (Anexa IV.se admite: . fisuri.aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).protecţia izolaţiei. • Momentul verificării . diferite faţă de prevederile proiectului. . 113 . . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.toleranţe la grosime. . abateri de poziţie între elementele îmbinării). pentru conductele exterioare.nu se admit: .pentru t i p şi a.după executarea îmbinărilor. .vizual. după caz. • Gradul de verificare .nu se admit: . . Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru .

nu se admit: .cel puţin o măsurare la 100 m. mascare etc. . SR -4163-3 şi: . .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. realizate prin sudare: . . conform STAS 305!: .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .după po/arca conductelor.2). • Gradul de verificare . .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. conform l 22. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de etanşeitate.prin măsurare directă.100 %.valoarea presiunii de încercare pe durata probei: .toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.sensul pantei.pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819. .• Momentul verificării .înainte de izolare. 11 4 • Momentul verificării . 115 . când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare .prevă zute în proiect.pentru conducte din alte materiale conform l 9. • Metoda de verificare .2).înainte de pozarea conductelor.prin proba de presiune la rece.se admite. c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru .pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Meloda de verificare . • Condiţii de admisibilitate' .mărimea pantei.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.100 %. . • Momentul verificării . b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru .denivelări: . • Gradul de verificare .valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.nu se admit: .scurgerile de apă. SR ISO 3458.

l 14.înainte de acoperire. la îmbinări.scurgeri de apă vizibile. -aspectul. .sensul pantei: .vizual. • Momentul verificării .Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV. • .8).1. conform STAS 305 l şi I 22. • Documente încheiate .valoarea pantei. • Documente încheiate .9).3.respectarea prevederilor proiectului. mascare. C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării . în zona mufelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru . d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru . 116 . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .lipul. pete de umezeală pe conducte.100%. • Gradul de verificare . Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .vizual.: • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .1 0 0 % .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare.Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . 3.nu se admit scurgeri de apă vizibile.2).după proba de presiune etanşeitate: . 117 • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .înainte de izolare.scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. pe ţoală durata probei: .la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.

în punctele de sprijin (ancorare). . înainte de fixare. • Gradul de verificare .se admite: .după pozare.prin măsurare directă.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect). • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). când nu este indicată în proiect.se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. • Documente încheiate . pentru fiecare caz. I6 .prin măsurare. .după pozare. • Gradul de verificare .în cel puţin două puncte diferite. • Condiţii de admisibilitate . spumă.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. apă rece. P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru . înainte de fixare. înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia: vizual. . • Condiţii de admisibilitate . CO2. • Documente încheiate .valoarea distanţei între conducte (apă caldă.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. electrice.poziţia relativă între conducte. • Momentul verificării . I 7. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .distanţa: prin măsurare directă.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.• Metoda de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. abur.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). ID49. azot).3).după pozare. • Aparatura de verificare . . pulberi.3). 118 • Metoda de verificare . • Momentul verificării . gaz. 119 . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9. . • Aparatura de verificare .

• Aparatura de verificare . minim 25 % din elementele de fixare. • Documente încheiate .tipul şi dimensiunile. • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se a dm ite: . • Metoda de verificare -tipul: vizual. . • Gradul de verificare . 120 • Criteriu/Parametru . .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.înainte de pozare.diametrul interior al manşonului: . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • C o n d iţii d e a d m isib ilita te .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru .î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.prin sondaj.tipul susţinerilor.distanţii între două elemente suceesixe de susţinere.numărul. • Aparatura de verificare .3). • Gradul de verificare .• Aparaturii ele verificare .după poziţionare. .3).după montarea conductelor. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.se admite: . • Metoda de verificare . m in im 5 0 % d in tre c e ri.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de elemente de susţinere.locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111). • Documente încheiate . faţa de cele prevă/ute în proiect.prin măsurare directă. 121 . • Momentul verificării . .distanţa: prin măsurare directa.după înglobarea în elementele de construcţie.nu se admit: .p rin so n d a j.3). .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect). . .in cazul prinderii cu elemente mobile .

• Documente încheiate .înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • • Condiţii de admisibilitate .după montarea conductelor. tipul şi locul de amplasare.legarea la pământ. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul.dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admite absenţa legării la pământ.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. .3). 122 123 . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de probă.3). • Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul: vizual. când toleranţa nu este prevăzută în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). • Documente încheiate . g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru .3). . .se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive.înainte de proba de etanşeitate. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -v iz ual.distanţa dintre două piese de curăţire succesive.• Metoda de verificare .

• Momentul verificării .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări.prin proba de presiune la cald conform normativului I9.scurgeri de apă: .presiunea de încercare: . • Metoda de verificare .comportarea la dilatare/contractare.înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.deformări datorită dilatărilor/contractărilor.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV. • Criteriu/Parametru .scurgeri de apă. SR ISO 3458.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece. • Gradul de verificare -100%.scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: .nu se admit: . • Documente încheiate .scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.nu se admit: . • Aparatura de verificare .prin proba de presiune la rece: . . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167. 124 125 . j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru . pe toată durata probei: .9).pentru conducte din alte materiale conform I9. pe toată durata probei: .pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819.presiunea de încercare: .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.10).

• Momentul verificării . 127 .aspect. izolare sau mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Condiţii de admisibilitate .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor. . spumă.neuniformităţi (băşici. • Momentul verificării .respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. încreţituri). pulberi. aplicarea stratului de grund). discontinuităţi.înainte de vopsire. 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur.Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV. izolare sau mascare.încercarea de etanşeitate cu aer. azot.după proba de presiune/etanşeitate. .• Metoda de verificare . • Criteriu/Parametru . -aspectul: vizual. • Momentul verificării . m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%. 126 • Condiţii de admisibilitate .înainte de vopsire.încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări.nu se admit: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Metoda de verificare .nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Metoda de verificare .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100% . • Gradul de verificare -10 0%.înainte de mascare.7). 15). • Aparatura de verificare . din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru . CO2. .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. . • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate .

• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. 3.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Metoda de verificare -vizual. poziţia şi cotele de montaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după montarea în instalaţie. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.amplasarea. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi poziţia de montare: vizual. 128 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) . .1. . . • Momentul verificării după montarea conductelor.3).3). Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul.poziţia de montare.prin acţionare directă.2. 129 Proces. • Gradul de verificare -100%.tip ul. .cotele de montaj. • Documente încheiate .vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . .înainte de proba de presiune. • Condiţii de admisibilitate . Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru . .spaţiul de acces şi manevră.cotele de montaj: prin măsurare directă.• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3.Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.3).înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare . .

înainte de probare. • • • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. . Gradul de verificare -100% . Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. • Momentul verificării .după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . conform STAS 6686. Aparatura de verificare • Documente încheiate . 131 . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de fixare. • Gradul de verificare -100%. .3).3). . .locul de amplasare: vizual.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.după montarea în instalaţie.sigilarea (dacă este cazul).nu se admite absenţa sigiliului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3.aspectul. distanţele: prin măsurare directă. STAS-8073 şi STAS 2583.distanţele faţă de elementele de construcţie. 3.aspectul obiectelor sanitare: vizual. • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).• Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 130 . • Metoda de verificare .posibilitatea de acces şi manevră. .înainte de probare. . c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru . calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru .după montarea în instalaţie.locul de amplasare. b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual.tipul. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .

bucată cu bucată. • Gradul de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.rigiditatea fixării.• Momentul verificării . 132 . înainte de fixare. • Gradul de verificare .respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.după fixare. • Momentul verificării -după fixare. • Metoda de verificare .bucată cu bucată.schema de racordare. • Aparatura de verificare . .3). .încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504. .tipul elementelor de fixare: vizual.stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare. când nu sunt indicate în proiect.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după poziţionare. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).respectarea tipului de fixare. • Metodei de verificare -vizual.

.prin măsurare directă.după poziţionarea in instalaţie.parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.tipul .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru .înainte de poziţionarea hidroforului. 134 • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile • Metoda de verificare .înainte de fixarea definitivă.modul de prindere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.100%.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . . c) Postamentul • Criteriu/ Parametru . • Condiţii de adminisibilitate .locul.3. • Metoda de verificare .1. • Momentul verificării .3).respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 .poziţia de montare.3). . • Gradul de verificare 1 0 0 % . -cotele: prin măsurare directă. . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate .4. poziţia de montare si modul de prindere: vizual. • Documente încheiate . Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru . • Gradul de verificare .cotele de montaj.4.

• Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. -vizual. 136 137 .după racordare. • Momentul verificării .parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare ..3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. . • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . 3.vizual. • Condiţii de admisibilitate . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .schema de racordare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare -100%.4.bucată cu bucată.poziţia de montare. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei. • d) Aparate de măsură.2.3). • Momentul verificării .după execuţia conductelor de legătură.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare .

b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de fixarea definitivă.după po/iţionarea în instalaţie.Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 139 .nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile. . 138 • Documente incheiaie . • Metoda de verificare .dimensiunile: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . -cotele: prin măsurare directa.tipul.• Mom entul verificării .cotele de montaj. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .tipul:vizual. . • Momentul verificării . c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .înainte de poziţionarea pompei.locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea in instalaţie. • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).100 %. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .3). • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . • Momentul verificării . .3).poziţia de montare.locul si pozitia de montare: vizual.

• Gradul de verificare -100%. 141 . .vizual. • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru . 3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.schema de racordare. . • Momentul verificării .bucată cu bucată.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).poziţia de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul de amplasare.4. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .după execuţia legăturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%.3). • Momentul verificării . 140 .3). • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.3. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare. .locul şi poziţia de montare: vizual.înainte de fixarea definitivă. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. -cotele: prin măsurare directă. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.cotele de montaj.vizual.după poziţionarea în instalaţie. .parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .

Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .după execuţia leuăturitor: . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.tipul: vizibil .1. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de veriţicure . • Gradul c/e verificare -100% . . • Documente încheiate . 3.3).dimensiunile: prin măsurare directă. 143 142 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.3).înainte de poziţionarea compresorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5.5. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare .vizual. -dimensiunile.bucată cu bucată. Parametru .vizual • Momentul verificării .parametrii tehnici. : • Condiţii de admisibilitate .• Documente încheiate . • Metoda de verificare . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

. • Condiţii de admisibilitate .3). • Documente încheiate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .schema de racordare.cotele de montaj. • Gradul de verificare .locul de amplasare.după poziţionarea în instalaţie. . • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual. . .3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .cotele: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare. 145 • Criteriu/Parametru . .protecţia izolaţiei. • Momentul verificării . d) Izolaţia • Criteriu/Parametru .grosimea izolaţiei.1 00 % .• Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .b u c a tă cu b u c a tă .după execuţia legăturilor.înainte de fixarea definitivă.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul şi poziţia de montare: vizual.tipul izolaţiei.înainte de proba de funcţionare. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .1 00 % . • Gradul de verificare .după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. .

• Gradul de verificare -10 0%. • Metoda de verificare . .după proba de funcţionare.pentru flecare schimbător.Parametru -tipul.după poziţionarea în instalaţie.• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . .3).locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . -parametrii tehnici.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Gradul de verificare . 147 3.poziţia de montare. b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu.cotele de montaj.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului.3). 146 .cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie.înainte de fixarea definitivă.5.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.2. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). .locul de amplasare.vizual.100 %. -grosimea: prin măsurare directă.nu se admit: . • Criteriu/Parametru .

• Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. 148 149 . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .grosimea izolaţiei. .bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Momentul verificării .schema de racordare.după execuţia legăturilor.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100% . • Documente încheiate . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .după proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Aparatura de verificare .grosimea: prin măsurare directă.pentru fiecare boiler.după fixarea boilerului. . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Aparate de măsură.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3).poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.protecţia izolaţiei. . • Metoda de verificare -vizual.

drenccre.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). • Metoda de verificare -vizual. 151 . abur.dimensiunile. sprinkiere. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare. . .100%. • Aparatura de verificare . pulberi. înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. • Momentul verificării -după montarea în instalaţie.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. încălzire: vizual. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit: . -aspectul. • Momentul verificării . pulverizatoare. . . . • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .mijloacele de răcire/încălzire {după caz). • Gradul de verificare .3). aspectul rezervoarelor. numărul. b) Montarea rezervoarelor (apă.aspectul.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. .1.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului. azot) 3. CO2. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă. gaze inerte. numărul.respectarea prevederilor proiectului. duze) • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. mijloacele de răcire.6. • Metoda de verificare .tipul.3). pulberi) 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .numărul. . spumă. . .tipul. . grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 150 • Condiţii de admisibilitate . aspectul.dimensiunile: prin măsurare directă. spumă.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. dimensiunile. .numărul. . aspectul.• Condiţii de admisibilitate .tipul. izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie.tipul.

.tipul racordului.poziţia.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%. locul de montare.depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .după racordare. • Condiţii de admisibilitate . măsurată în plan vertical.schema de racordare. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . . cotele de montaj.rigiditatea fixării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . .3).bucată cu bucată.3).3). . 153 • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.poziţia şi locul de montare: vizual. prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. . 152 . • Documente încheiate .abateri de Ia prevederile proiectului.după montare.înainte de proba de funcţionare.poziţia şi locul de montare.+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată.• Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele de montaj. .nu se adm it: .+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. .± 5 % pentru distanţa între element component tavan. .rigiditatea fixării. în cazul în care proiectul nu ie indică: .unghiul de instalare (pentru duzele de deversare). • Aparatura de verificare . . c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru . . . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .

• Momentul verificării . numărul şi aspectul: vizual. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -tipul. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montarea în instalaţie. -numărul. • Gradul de verificare • Documente încheiate . .respectarea prevederilor proiectului şi P 118.înainte de proba de funcţionare.marcarea/inscripţionarea. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.3).Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru .10 0% . • Metoda de verificare -vizual. .100%.respectarea prevederilor proiectului.3). • Gradul de verificare -100%.tipul şi dimensiunile suportului. 154 155 . • Documente încheiate . • Momentul verificării . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . f) Dispozitive şi aparate de semnalizare. • Condiţii de admisibilitate . -dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării . siguranţă. . . • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul.vizual.locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . -aspectul.înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Metoda de verificare .înainte de proba de funcţionare.3).

tip u l. 3.respectarea prevederilor proiectului.înainte de proba de funcţionare. -dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul.aspectul.tipul şi aspectul: vizual. 3. • Momentul verificării .după montarea în instalaţie.6.aspectul. . . numărul şi aspectul: vizual. .4. numărul şi aspectul: vizual.numărul. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .2.abateri de la prevederile proiectului. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l .3). .dimensiunile: prin măsurare. .6. • Condiţii de admisibilitate .3. . Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri. • Documente încheiate . -dimensiunile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . 157 • Metoda de verificare . -aspectul.după montarea în instalaţie. -dimensiunile: prin măsurare. • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. -n u m ă ru l. 156 . Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri. • Aparatura de verificare . . • Gradul de verificare -100%.ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.6. -dimensiunile.3).3. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -tipul. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul.

. 3. .ti p u l. d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru .100% .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Momentul verificării . • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .100%.3). -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. • Documente încheiate .tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .tip u l.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.dimensiunile: prin măsurare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .1 00 % . 159 158 .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Documente încheiate .3).înainte de proba de funcţionare.6. . înainte de proba de funcţionare. -as pectu l. • Gradul de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor. c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.t ip u l .numărul.5.vizual. • Metoda de verificare .tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie.tipul şi aspectul: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. -as pectul.3).

• Momentul verificării .± 2 grd.6.10 0% .3).± 5 grd.după poziţionare.Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3. înainte de proba de funcţionare. .7. Instalaţii de stingere tip sprinkler. • Documente încheiate .6. -dimensiunile: prin măsurare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7. • Metoda de verificare -tipul.aspectul. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru orientare. .orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.tipul. • Aparatura de verificare .1 3.mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).6.orientarea spre sud: . Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru . . numărul şi aspectul: vizual. .unghiul de înclinare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor. .6. • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.. • Condiţii de admisibilitate .6.3). • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.în cazul în care proiectul nu indică alte valori. • Gradul de verificare .respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect.1 160 161 . 3. numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie. drencer şi apă pulverizată Conform 3. • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare . pentru unghi. se admit toleranţele: . • Metoda de verificare . 3.

• Metoda de verificare . prin verificarea strângerii elementelor demontabile.8. 162 . • Metoda de verificare .3).stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini.tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură .tem peratura apei.funcţionarea armăturilor.menţinerea poziţiei stabile. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru . buteliilor de vehiculare a pulberilor.schemă de racordare. . • Gradul de verificare -100%.pentru toate instalaţiile: .vizual. . prin verificarea documentelor însoţitoare.înainte de probare. .locul de m ontare. .respectarea prevederilor proiectului. .presiunea de pornire/oprire a hidroforului. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . 3.debitul de apă/gaz.pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: . 163 • Condiţii de admisibilitate .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . drencerelor.funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. . . . . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.funcţionarea sprinklerelor. .condiţiile de scurgere .presiunea creată de com presor. • Momentul verificării .pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: . dozatoarelor-amestecătoarelor. .nivelul de zgom ot produs de arm ături.3).pierderile de apă/gaz. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .presiunea de încercare.schema de racordare: vizual..pentru instalaţiile de canalizare: . .funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.după execuţia legăturilor.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător. .pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: .după montarea instalaţiei. . pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .funcţionarea obiectelor sanitare.

.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. ID 49.pentru sprinklere. . buteliilor de vehiculare a pulbe rilor. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. . prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă.debitul şi temperatura conform I 9. temperaturii. STAS 9576/1 şi SR 13458 . vizual. prin proba de etanşeitate.funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. . STAS 9576/2 şi STAS 12904 . • Aparatura de verificare . prin măsurare.funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. .funcţionarea întregii instalaţii.pierderile de apă/gaz.pentru armături.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare.pentru lavoare.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 .presiunea creată de compresor. • Documente încheiate . STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . SR ISO 6182-1/C2. . pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. STAS 10968/2 . .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.condiţiile de scurgere. prin măsurare. prin măsurare.funcţionarea obiectelor sanitare. conform I 9. • Condiţii de admisibilitate . prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. STAS 11368 . 165 164 .funcţionarea sprinklerelor. . presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III).lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi. . conform l 9 sau ID 49 (după caz). vizual. presiune.pentru pompe. . temperatură.pentru vase de closet.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.6).temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură. • Momentul verificării . . prin măsurare. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual.presiunea de pornire/oprire a hidroforului.mijloace de măsurare a debitului.pentru drencere şi pulverizatoare.presiunea de încercare. . . dozatoare l or-am e stecătoare lor. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. . . vizual. drencerelor. .după încheierea execuţiei instalaţiei. .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.

Obiecte din porţelan sanitar. STAS 6686 SR 6819 . STAS 9143 . STAS 9576 .I I I SR ISO 3458 . Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor. încercarea de etanşeitate la presiune interioară.Instalaţii sanitare.Ţevi de oţel sudate elicoidal.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. drencere şi pulverizatoare de apă. STAS 2583 . încercări.Ţevi de oţel. SR ISO 1167 . Prescripţii fundamentale de proiectare. STAS 6898/2 . SR 4163-3 STAS 523/1 .Obiecte sanitare din fontă. Prescripţii de execuţie şi exploatare. trase sau laminate la rece. Măsurarea dimensiunilor. emailate. Studii. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii tehnice de calitate.Ţevi de oţel sudate elicoidal. Sprinklere. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare.Pompe centrifuge. SR ISO 3126 . Condiţii tehnice generale de calitate. Prescripţii fundamentale de proiectare.Ţevi rotunde trase din cupru.Obiecte sanitare ceramice.Ţevi de oţel.Protecţia împotriva incendiilor. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. prescripţii de proiectare şi de execuţie. aducţiuni. Canalizări interioare. STAS 3051 .Instalaţii sanitare. STAS 5738/2 .Sisteme de canalizare. Clasa B. SR ISO 6182-1/C2 . Indicaţii generale. .Alimentări cu apă. STAS 1478 . (PP) sub presiune.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. fără sudură.Instalaţii sanitare.Armături sanitare. Reţele de distribuţie. 167 . Prescripţii fundamentale de proiectare. Clasa C. armăturilor şi accesoriilor lor. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. încercări.Pompe centrifuge.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. 166 STAS 6898/1 .Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 . STAS 6675/3 . laminate la cald. STAS 1795 .Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. STAS 671 .A n e x a l . STAS I 504 . diagonale şi axiale. -Alimentări cu apă. fără sudură. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Partea 2: Ţevi de conducte. Partea 1: Ţevi de uz general. diagonale şi axiale. STAS 530/1 . STAS 5738/1 .Ţevi din materiale plastice. STAS 7656 .Ţevi rotunde extrudate din plumb. Metode de încercare.

Instalaţii sanitare. Sprinklere. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. Declanşarea NP 003 sprinklerelor. STAS 10968/2 .Normativ pentru proiectarea. . Verificarea funcţionării vaselor de closet. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 12245 . STAS 9667 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. Prescripţii de proiectare. . Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Reguli şi metode de verificare. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă.STAS 9576/2 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.Instalaţii de stingere cu spumă. I9 I 9/1 122 .Instalaţii fixe cu azot.Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Normativ pentru proiectarea.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. STAS 11368 .Acustica în construcţii. -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. I 42 ID 49 STAS 12523 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. ll . SR 13458:2000 .Instalaţii de stingere cu abur. STAS 12507 . Drencere şi pulverizatoare de apă. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. Prescripţii de proiectare.Instalaţii sanitare. Prescripţii de proiectare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. 169 168 . încercări funcţionale ale lavoarelor. ape i calde. Reguli şi metode de verificare a declanşării.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. Prescripţii de proiectare. STAS 12904 . . Metodă de măsurare in situ. . STAS 11976 .

............................................................... Conducte agent termic..... Proba de presiune la rece..6..... Schimbătoare de căldură ......3..................... 3................... Proba de presiune la cald ..4. 209 3.........................4......................4................................................ 196 3................................................................................. Montarea corpurilor de încălzire......2........1....................... Domeniul de aplicare ............4.. control şi siguranţă........... 190 3.. Prevederi comune ... Cazane ..................................................... 173 3.......7.......... dozare)..... 196 3...........3........4...1. Distribuitoare-colectoare ......... Proba de eficacitate....... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................. Proba de funcţionare Anexa 1-IV...Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3................. 219 170 171 .............3. Documente de referinţă .......................................................................... 193 3................... Arzătoare ..............2............. 192 3........ 173 3........6..........................................1......4...9.... Compresoare..1...... Montarea armături lor ..4. Conducte de alimentare combustibil .... Montarea conducte lor .. Sisteme de expansiune........ 172 3................................................1........................... 172 2.................................... 216 3....... 200 3...........4.4....... 218 3................... Pompe.........8..4..............................1...................5........ 204 3......5............. 177 3. 206 3.... 172 3........................................................220 3 7..... Alte aparate de măsură.................. 212 3.... 221 222 225 Cuprins 1.............. Montarea echipamentului....... 202 3..................4......................................................8.........2.............. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare............................

.conform agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . .pentru conducte din: cupru. 3.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).nu se admit: .Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport.defecte (fisuri. . STAS 6898/2. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . arsuri pori sau cojeli). . Montarea conductelor 3.înainte de executarea îmbinărilor. STAS 7656. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . . • Gradul de verificare -10 0%. etc.1. .).1. Pexal . STAS 530/1.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Surse de căldură (centrale termice. polietilenă reticulată.armăturilor. . .1.Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare.1. puncte termice. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: . -aspectul materialului.echipamentelor (din centrale termice.3). . puncte termice etc.Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). .corpurilor de încălzire. STAS 6898/1. • Metoda de verificare -vizual: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. 3. 2. • Condiţii de admisibilitate . . în Anexa l-I V. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. 172 173 .tipul materialului. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.Instalaţii de preparare a apei calde de consum.Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi. • Momentul verificării .pentru conductele din PP conform agrement.Reţele termice şi elemente aferente acestora. Nu fac obiectul prezentului normativ: . .conductelor.Instalaţii interioare de încălzire centrală.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. staţii de recuperare a căldurii.).

aspectul îmbinării.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare.3). polietilenă reticulată. STAS 6898/1.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). 175 . lovituri.pentru conducte din: cupru. pentru conductele exterioare. filetare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Metoda de verificare -vizual. 174 • Momentul verificării . . . • Condiţii de admisibilitate . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. • Metoda de verificare J -vizual. STAS 7656.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .diametrul conductei.defecte vizibile (deformări. . • Gradul de verificare -100%.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.înainte de lansarea în şanţ. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Aparatura de verificare .după pozare.după executarea îmbinărilor.prin măsurare directă: . • Gradul de verificare .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . fisuri. • Condiţii de admisibilitate . .3). • Momentul verificării . STAS 530/1.să corespundă prevederilor proiectului. după caz).înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. STAS 6898/2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Pexal. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). . abateri de poziţie între elementele îmbinării). conform agrement.

• Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual.pentru tip şi aspect: 100 %. 177 . neuniformităţi. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).aspectul izolaţiei.1. termoizolaţiei. e) Izolaţia . • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de etanşeitate. .2.măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. .grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării . .prin măsurare directă. prevăzute de normativul I 13.sensul pantei. 3.nu se admit: .după pozarea conductelor. diferite faţă de prevederile proiectului. • Momentul verificării .2). • Gradul de verificare .defecte vizibile. .3). • Condiţii de admisibilitate . . .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.toleranţa de + 10 % la grosime.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. .existenţa protecţiei.1. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . -mărimea pantei.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Gradul de verificare .pentru grosime: 10 %. după caz.toleranţe la grosime.cel puţin o măsurare la 100 m. după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei.se admite: . Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru .înainte de mascare.• Aparatura de verificare • Documente încheiate .1.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). 176 2. după caz. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul izolaţiei. . .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). -grosimea izolaţiei. Conducte agent termic 3. executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.nu se admit: . . . ramificaţii şi armături.

179 178 .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizu al. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.înainte de pozarea conductelor.aspectul. • Documente încheiate . -mărimea pantei.2). . • Gradul de verificare -100%.2.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).Proces verbal de verificare . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.racorduri şi piese speciale.2.înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor.1.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .înainte de pozarea conductelor. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru .constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V.mijloace de măsurare.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru.3).prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement.2). • M om entul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .prin măsurare directă.• Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . • Aparatură de verificare . Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul. • Condiţii de admisibilitate .

.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.10 0% . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tălpi. • Metoda de verificare . rigle. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .3).distanţa între suporţi.înainte de pozarea conductelor.mărimea pantei: prin măsurare directă. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.înainte de pozarea conductelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Documente încheiate .2. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.prin măsurare directă. • Metoda de verificare . . • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV.dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi.).Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .3).înainte de proba de etanşeitate.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. • Documente încheiate . Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru . 1 8 1 180 .2).după pozarea conductelor. • Metoda de verificare -sensul: vizual.3. 3.1. -mărimea pantei. întărituri etc. lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. .dimensiuni pentru fiecare tip de suport.

în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).sensul pantei. -valoarea pantei. când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte).după pozare.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. . .se admite: .• Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2). • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . .măsurare la flecare suport tip estacadă. • Aparatura de verificare .asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei.mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Aparatura de verificare .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.distanţele prevăzute de normativul I 13.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării .în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei. • Metoda de verificare .1. • Gradul de verificare .toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).după pozare. a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.se admit: . înainte de fixare. 3.prin măsurare directă.4. înainte de fixare. prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta. • Metoda de verificare . 182 183 .2. • Momentul verificării . .3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.prin măsurare directă. în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte. Conducte interioare .

• Metoda de verificare .3).în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. .gaz. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Gradul de verificare .în cel puţin două puncte diferite.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).valoarea distanţei între conductele de: .distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Aparatura de verificare . înainte de fixare.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. pentru fiecare caz.prin sondaj. • Momentul verificării .apă rece.abur. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13. • Condiţii de admisibilitate . I 7. faţă de cele prevăzute în proiect. .distanţele prevăzute de Normativul 1 13. .prin măsurare directă.după pozare. • Documente încheiate .apă caldă/apă fierbinte/abur . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate .tipul susţinerilor.electrice.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .tipul: vizual.în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. . 184 185 . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . minim 25 % din elementele de fixare. • Metoda de verificare . . .• Aparatura de verificare .apă caldă/apă fierbinte/abur .elemente de construcţie din materiale combustibile.3).distanţa: prin măsurare directă. • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.apă caldă/apă fierbinte/abur . .apă caldă/apă fierbinte/abur .se admite: . • Momentul verificării . I 6.apa caldă .

locul de amplasare.se admite: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Pexal • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. .2. cupru. 3. Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP.5.după înglobarea în elementele de construcţie. .prin proba de presiune la rece. .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. minim 50 % din treceri.3). mascare etc.1. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul. realizate prin sudare. . tipul şi locul de amplasare. polietilenă reticulată. . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .valoarea presiunii de încercare pe durata probei. • Gradul de verificare -100%. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.numărul.înainte de izolare.înainte de proba de presiune.încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului.respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul.după montarea conductelor.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Aparatura de verificare .încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. . conform normativului I 13.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.scurgeri de apă. • Condiţii de admisibilitate . 186 187 . . • Metoda de verificare .înainte de montarea conductelor. • Momentul verificării .prin măsurare directă.prin sondaj.

• Documente încheiate .scurgeri de apă.scurgeri de apă vizibile.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.neuniformităţi (băşici. pete de umezeală pe conducte. discontinuităţi.aspect.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. .2.7. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri. • Metoda de verificare -vizual. . • Momentul verificării .după proba de presiune/etanşeitate.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.2. în zona mufelor la îmbinări.1. pe toată durata probei.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).înainte de mascare.nu se admit: . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Aparatura de verificare 3. . aplicarea stratului de grund). pe toată durata probei. . • Documente încheiate . izolării). • Gradul de verificare -100%. .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. • Momentul verificării .6. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 188 189 .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.înaintea finisării (vopsirii.10).100%. încreţituri).prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 . • Metoda de verificare .după efectuarea probei la rece. .1. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii. • Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .presiunea de încercare.comportarea la dilatare/contractare. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru . Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru .9). 3.

.3). • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Metoda de verificare . pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .pentru conductele din PP conform fişei de agrement. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului.100%.respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare.3). deformări. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de executarea îmbinărilor. • Documente încheiate .nu se admit: .defecte (fisuri. • Metoda de verificare . 190 . • Momentul verificării . STAS 7656.să corespundă prevederilor proiectului. STAS 7656.locul de amplasare. .3.diametrul conductei. arsuri). • Condiţii de admisibilitate . .aspectul materialului. • Metoda de verificare -vizual: . 191 • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).vizual. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare. . • Momentul verificării .1. STAS 530/1. .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. STAS 530/1.• Documente încheiate .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.prin măsurare directă: .mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru conductele de oţel conform STAS 404/1.3).înainte de executarea îmbinărilor.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.

înainte de probare. fişei de agrement).după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate . calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul.numărul de elemente.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare.spaţiul de acces şi manevră.prin acţionare directă. . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.amplasarea.100%. .3.aspectul.vizual. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.posibilitatea de acces şi manevră.• Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate . .după montarea în instalaţie.înainte de proba de presiune. • Momentul verificării .3). 193 .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). . .3). Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul.2.3). 3. • Condiţii ele admisibilitate . • Aparatura de verificare 3.aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs. • Gradul de verificare -100%. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

3). .după fixare.înainte de fixare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.distanţele: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .locul de amplasare.bucată cu bucată.înainte de fixare. golire). . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect.respectarea tipului de fixare. . .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.rigiditatea fixării. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Momentul verificării . 195 • Criteriu/Parametru . .tipul elementelor de fixare: vizual. .1 00 % .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 194 . b) Amplasarea .3). • Documente încheiate ..• Momentul verificării .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . reglare.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare .stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere.bucată cu bucată.distanţele minime faţă de elementele de construcţie.înainte de proba de funcţionare. . c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: vizual.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.tipul elementelor de fixare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . . -cotele de montaj.schema de racordare. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. 196 . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -bucată cu bucată. -parametrii tehnici.4. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .vizual.după poziţionarea în instalaţie.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare.100%.după fixare.locul de amplasare.după poziţionarea pe postament.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Gradul de verificare -10 0%.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea echipamentului 3. 197 • Documente încheiate . • Momentul verificării . în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Gradul de verificare .d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .4.înainte de fixarea definitivă. 3. • Momentul verificării . pe locul de montaj.locul şi poziţia de montare: vizual.distanţele: prin măsurare directă. c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.înainte de proba de funcţionare.1. • Momentul verificării .poziţia de montare.vizual. • Condiţii de admisibilitate .3). .

• Momentul verificării . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul.schema de racordare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. . .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare . . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 199 198 . • Documente încheiate .• Documente încheiate . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.3). • Metoda de verificare -tipul: vizual. a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .dimensiunile: prin măsurare directă. .elemente de preluare a vibraţiilor.după execuţia legăturilor.100%. • Metoda de verificare .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.înainte de poziţionarea cazanului. d) Aparate de măsură.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după fixarea cazanului.3). -dimensiunile.poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a. .instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement.vizual.

• Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement. • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare -vizual. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare . a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.schema de funcţionare.vizual. • Condiţii de admisibilitate . 200 .înainte de fixarea definitivă.după fixare (inclusiv accesorii). .• Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Momentul verificării .3). c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.100%. 3.4.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .parametrii tehnici.înainte de proba de funcţionare.2.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). .după poziţionarea în instalaţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.după poziţionarea pe locul de montaj. • Momentul verificării .poziţia de montare. în fişa tehnică sau fişa de agrement. 201 • Documente încheiate . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.

a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.locul de amplasare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement.• • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -1 00 %. • Metoda de verificare .3. . 202 203 . • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. 3.vizual. b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .poziţia de montare.după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132. • Aparatura de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .cotele de montare: prin măsurare directă. a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.după poziţionarea în instalaţie. -parametrii tehnici.respectarea prevederilor proiectului.înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . .locul şi poziţia de montare: vizual.cotele de montare. a normativului l 13.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.3).3).4.10 0% .

dimensiunile. • Gradul de verificare -100%. 3.parametrii tehnici.cotele de montare.tipul: vizual. • Gradul de verificare -100% . • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie.dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .4. . Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul.vizual.înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).100%. .după poziţionarea pe locul de montaj.corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare. . • Documente încheiate . 205 204 . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement.poziţia de montare. . . . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . a normativului I 13.3).3).respectarea prevederilor proiectului.4.

• Documente încheiate . • Momentul verificării .3).respectarea prevederilor proiectului.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparatura de verificare .schema tehnologică. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . 207 .îînainte de fixarea definitivă. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.parametrii tehnici. • Momentul verificării . . . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.distanţele: prin măsurare directă. a fişei de agrement şi a normativului l 13.locul şi poziţia de montare: vizual.înainte de proba de funcţionare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.5.vizual.poziţia de montare. .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual.după poziţionarea în instalaţie. 3. • Metoda de verificare .4. • Condiţii de admisibilitate . -cotele de montaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .după fixare (inclusiv accesorii).bucată cu bucată (pe elemente componente). 206 • Metoda de verificare .

vizual.înainte de fixarea definitivă.după poziţionarea în instalaţie. 209 .tipul.bucată cu bucată.3).• Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.înainte de poziţionarea pompei. • Documente încheiate .3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Momentul verificării . .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Condiţii de admisibilitate . 208 3. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .4.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3). .6. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici.schema de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .după execuţia legăturilor. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -tipul: vizual.dimensiunile: prin măsurare directă. -dimensiunile. • Momentul verificării . . • Metoda de verificare . .1 00 % .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

după execuţia legăturilor. -cotele de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare '. • Gradul de verificare -100%. vizual.dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare . .locul şi poziţia de montare.distanţele: prin măsurare directa.schema de racordare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de poziţionarea compresorului. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .3).tipul.• Gradul de verificare . • Documente încheiate .locul de amplasare. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru .poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizual. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile: prin măsurare directă.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3).3). • Momentul verificării . . • Aparatura de verificare . 211 • Metoda de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . 210 .100 %. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Gradul de verificare -100%.

vizual. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare 212 . -cotele de montaj.parametrii tehnici.poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . .3).3).4. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare.bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -10 0%.după poziţionarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul şi poziţia de montare: vizual. . . • Momentul verificării . Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de fixarea definitivă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .schema de racordare 213 3.înainte de proba de funcţionare.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. •Gradul de verificare -100%.după poziţionarea în instalaţie.7. ..

.bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Momentul verificării -după fixare. -existenta protecţiei izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. 215 • Criteriu/Parametru .schema de racordare. .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .tipul izolaţiei.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re .după proba de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual.grosimea izolaţiei. •Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare. 214 . d) Izolaţia . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru flecare schimbător. • Documente încheiate .după execuţia legăturilor.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3).bucată cu bucată. • Gradul de verificare .• Metoda de verificare . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Gradul de verificare .3).grosimea: prin măsurare directă.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare .3). • Documente încheiate .3).după montare. în cazul în care proiectul nu le indică. 216 . • Documente încheiate . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .poziţia şi locul de montare: vizual. .4. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . -cotele de montaj. 217 . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -10 0%.diametrul.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. • Momentul verificării .locul de amplasare.poziţia şi locul de montare.distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. .3). • Aparatura de verificare .8.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.diametrul/numărul racordurilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. • Gradul de verificare -100%.înainte de montarea în instalaţie.prin măsurare directă. . Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100 %.

100%.vizual.prin proba de presiune la rece: . .respectarea prevederilor proiectului. punctele termice. planşee.pentru conducte din PP conform fişei de agrement.presiunea de încercare.9. 3. • Metoda de verificare . • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. • Documente încheiate . pereţi.amplasarea.după racordarea echipamentelor din centrala termică. . .după montare. a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect. • Metoda de verificare .după poziţionare. 218 . suprafeţe de încălzire).d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. .• Momentul verificării .în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C. Alte aparate de măsură.pentru conducte din alte materiale conform I 13.4. 219 3. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). agregate.respectarea tipului de suport. • Gradul de verificare -1 00 %. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . de mascare sau înglobare în elemente de construcţie.poziţia de montare. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. vopsire). pardoseli. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Momentul verificării .înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri. . -scurgeri de apă. ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru . .3). .5.

• Momentul verificării . . • Aparatura de verificare .10 0% .7.mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III). .prin proba de eficacitate conform normativului I 13. • Condiţii de admisibilitate . 3. • Aparatura de verificare .conform normativului I 13.presiunea de încercare. .mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. - • Criteriu/Parametru . pe toată durata probei. după închiderea completă a clădirii.gradul de încălzire.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C).scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.10).deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or.înaintea finisării (vopsirii. • Metoda de verificare .după efectuarea probei la rece. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . plafoane sau pardoseli). • Metoda de verificare . . în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. .nu se admit.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pe toată durata probei. Proba de eficacitate 3. . compor tarea la dilatare/contractare. • Gradul de verificare .scurgeri de apă.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. .nu se admit: . 220 • Condiţii de admisibilitate .efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. • Momentul verificării .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.• Condiţii de admisibilitate .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.se admite: .6. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri. • Documente încheiate . 221 . izolării).prin proba de presiune la cald conform normativului I13.9).

.presiunea de încercare. vizual. . . 222 • Momentul verificării . - presiunea de încercare.funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului.temperatura apei. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite. prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . .funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat).pentru aparatele de măsură şi control: .funcţionarea arzătoarelor.funcţionarea întregii instalaţii.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare. . temperatură. . .indicarea corectă a datelor.condiţiile de scurgere a condensului. vizual. . .pierderile de apă. . conform I 13. prin proba de etanşeitate. .după încheierea execuţiei instalaţiei. 3. . prin măsurare.funcţionarea alimentării cu combustibil. ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. • Gradul de verificare -100%. prin măsurare. • Metoda de verificare . pierderile de apă.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă.lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. . . 223 ' . . .presiunea aburului. presiune.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil. . vizual. . -pentru cazane: .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: .temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .funcţionarea instalaţiei automate de aprindere. . temperatura de încercare.8. prin măsurare. 10).• Documente încheiate .debitul şi temperatura conform 113.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.funcţionarea aparatelor de încălzire.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. . . nivelul de zgomot produs de armături.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.funcţionarea aparatelor de încălzire.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului. . .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: . . .presiunea creată de compresor.temperatura gazelor de ardere.funcţionarea aparatelor de încălzire. prin acţionare directă a robinetelor.presiunea de pornire/oprire a pompelor. prin măsurare.condiţiile de scurgere. prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual.

225 224 . . laminate la cald. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.6). supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune.STAS 54. Condiţii tehnice speciale de calitate.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici . STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. • Documente încheiate . presiunii şi nivelului de zgomot.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare.pentru combustibil lichid. Dimensiuni şi toleranţe. Determinarea rezistenţei la presiune interioară. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel..Instrucţiuni tehnice ISCIR .pentru robinete de reglare cu ventil. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru.pentru radiatoare din fontă. presiuni şi diametre nominale.STAS 1676 . Dimensiuni. fără sudură. .pentru recipiente sub presiune. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 1601 Armături industriale din fonte. . Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel.Normativ C 342 . Condiţii tehnice de calitate. temperaturii. . STAS 530/1 Ţevi de oţel. Robinet cu cep cu mufe. trase sau laminate la rece. .pentru pompe. . gaz sau solid. fără sudură.mijloace de măsurare a debitului. Tipuri. Fitinguri din fontă maleabilă.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. -Normativ I 13. Robinete cu cep. • Aparatura de verificare . . STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel. STAS 1308 sau STAS 3317 .IPCT. Nomenclator.STAS10400/1 . SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil.

STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Prescripţii de calcul. încercări. 226 227 . STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. Clasa C. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. Condiţii tehnice speciale de calitate. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. Măsurarea dimensiunilor. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. utilizate la presiune. Robinete de reţinere cu clapă. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. Presiuni nominale. Instalaţii de încălzire. cu flanşe. diagonale şi axiale. STAS 2250 Elemente pentru conducte. de oţel. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Diametre nominale. Calculul necesarului de căldură. Definirea termenilor tehnici. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldura. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. Mufe pentru ţevi. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. Numărul anual de grade-zile. STAS 2099 Elemente pentru conducte. Clasa B. Prescripţii de calcul termotehnic. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. încercări. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. trase sau laminate la rece. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. diagonale şi axiale. Partea 1: Ţevi de uz general.

Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. cu flanşe. presiuni nominale şi diametre. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. Instrucţiuni ISCIR. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. presiuni nominale şi diametre. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. presiuni nominale şi diametre. Tipuri. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Tipuri. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. Clasificare. Robinete de reglare. Robinete de comutare. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.detectarea imperfecţiunilor transversale. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . Tipuri. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. Tipuri. Robinete de închidere. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. presiuni nominale şi diametre. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala.

..5.3............. 258 3...... Prevederi comune...................C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare........ Hote ............ Panouri de refulare ..1.........6............6...............2..1.......2.................. Canale montate în ghene/plafoane false.........3............................................5..... Montarea ramelor cu jaluzele (opuse. Canale montate aparent ..........................7..... Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ... trape etc......... Căciuli de protecţie pentru canale de aer......................2.... Deflectoare ....... 233 2...2...5.....4.....7.......4............................. 244 3.1..........4..... Montarea capacelor de vizitare şi curăţire..1............ 3..........3... Montarea dispozitivelor de închidere.....3.3.. Prize de aer (de perete.......6..5.. guri de evacuare în exterior)........ Duşuri şi perdele de aer............. Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ........... reglare şi accesoriile canalelor de aer. 3..5............3... 251 3.....3.... Punctele de măsurare... Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie)...............3...... Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare.............. 256 3..2......5................1......5..2....... Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată .. 248 3.. nişe de laborator . paralele) ............. Domeniul de aplicare.........2...............1. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre.........................2........ Grile de absorbţie din încăperi ........................... Fante de aer (introducere/absorbţie)........ 257 3.............. 250 3........ 258 3...... de introducere...... 258 3... Anemostate....... antifoc................2.. 3......................................2... Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate)......... de transfer..4...................................... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3.................... cu colector central şi deversor).. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie ..........3.....1................. 243 3.......... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii................... Documente de referinţă ...........3. 249 3...... Montarea dispozitivelor de ventilare locală .................... 254 3. 243 manuală sau automată.......................... Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ........5...............1......... 249 3..2. 255 3.......1. de acoperiş........ Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale .....6..5............... panouri...... Coşuri de evacuare (individuale...... 253 3.........3.......................3........ 255 3.......... 254 3.. 3...............3.... 3..4............................................. 3....... Absorbţii marginale................................................. 3.........2........... antifum) .... 233 3..... clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1............. Montarea compensatoarelor de dilatare........2...............6.7................-.. 3..... 230 245 245 246 247 3........ 234 3..... 3.)... 260 231 ...1. Luminatoare............... 252 3........... 252 3. 248 3........................... 259 3..................... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede ............6.........

7....8.............7.. vapoare..4...................3....Instalaţii de climatizare parţială... ..... ............................. Aparate de automatizare............. ... DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: .........Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi....Instalaţii de desceţare.....................Instalaţiile de avarie... .. Generatoare de aer cald ...... 273 3..... . 274 3....... 268 3..........9...7..7.........7.........8..............Instalaţii de încălzire cu aer cald... 260 3..... 270 3........ ... Aparate cu inducţie (climaconvectoare).............3............2..10........... 271 3... ... trenuri.......... 276 Anexa 1-V...... Nu fac obiectul prezentului normativ: ................................................... în Anexa 1-V.......... Atenuatoare de zgomot... Ventilatoare de acoperiş .......................Instalaţiile de transport pneumatic.............................9..8...............8.................. Camere de umidificare ........... 265 3.................... Baterii de încălzire şi răcire.....Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale... Instalaţia de alimentare........... Aeroterme pentru abur/apă caldă........Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu....5.............2. Ventilatoare ...9...Instalaţiile de ventilare de proces..........Instalaţii de ventilare de înaltă presiune..3..................7.....4........... 265 3.....1.......... fierbinte. ..... Aparate de răcire ...1.7..... 272 3.......... ................... ........ 3.11............... 273 3..... 232 233 .9.. 262 3...7........Instalaţii de supraumidificare......8..... Recuperatoare de căldură ........ . 263 3...1..................... Filtre de aer............Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare............10................... 266 1.....8............. autocare..7... Proba de funcţionare .....Instalaţiile de ventilare din mine... Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ..... ...Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată.......... 269 3............................. 267 3......................... .. Aparate de climatizare......7..... Instalaţia de alimentare...3..... 261 3..7..9....... Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire..................... 275 3..... 264 3........ 279 2...5.. Ventiloconvectoare....... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.................... măsură şi control .2.. 276 3................ Separatoare de praf....................... Dulapuri pentru încălzire.... 270 3...... 261 3. ........................7........ 269 3..8.....6................Instalaţiile de climatizare pentru automobile....13.... Aparate cu amestec................................Instalaţii de desprăfuire.......Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă"....... Instalaţia de alimentare....... .......

dispozitivelor de închidere.3.după executarea îmbinărilor.canalelor de aer şi a pieselor speciale. • Condiţii de admisibilitate .aparatelor de automatizare. • Gradul de verificare -100%.aparatelor de răcire şi climatizare. -aspectul îmbinării. . • Metoda de verificare -vizual. 235 . Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3.dispozitivelor de ventilare locală.3). panouri. . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . măsură şi control. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . . • Momentul verificării .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). -aspectul materialelor.înainte de executarea îmbinărilor. . • Momentul verificării . conform 15.aparatelor pentru ventilare şi încălzire. nu se admit: .defecte (fisuri. înainte de proba de etanşeitate. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .1. trape etc. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .).alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare.1. • Metoda de verificare -vizual.dispozitivelor de ventilare naturală organizată.neuniformităţi vizibile cu ochiul liber. .gurilor de refulare şi aspiraţie. reglare şi accesoriilor canalelor de aer.1. . • Gradul de verificare -100%.dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. . b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3. arsuri sau cojeli). 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după executarea îmbinărilor.după proba de etanşeitate. conform normativului I 5.prin măsurare directă: .aspect. • Documente încheiate . lovituri. • Gradul de verificare -100%.16).defecte vizibile (deformări.să corespundă prevederilor proiectului.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară).Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .dimensiunile canalelor de ventilare. • Condiţii de admisibilitate .. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun. e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru . .conform normativului I 5. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . aplicarea stratului de grund). . .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.înainte de mascare. 236 237 .pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.3). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). abateri de poziţie între elementele îmbinării).nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.vizual. nici la îmbinările tubulaturilor. • Momentul verificărilor .conform STAS 9660. • Momentul verificării . . fisuri. • Metoda de verificare .

minim 25 % din elementele de fixare.alte tipuri de elemente de susţinere. . conform proiectului.3). conform proiectului. • Gradul de verificare -100%.vizual. faţă de cele prevăzute în proiect. .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: . . • Metoda de verificare -tipul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare .se admit: . • Documente încheiate .prin sondaj.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .distanţa: prin măsurare directă.3). pentru canalele de aer verticale. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării -după pozare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .locul de amplasare. g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .3).nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .neuniformităţi (băşici. • Metoda de verificare . . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . 238 239 . .• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . încreţituri).distanţa între două elemente succesive de susţinere. discontinuităţi.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate .

1.10 0% .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.nu se admit: . diferite faţă de prevederile proiectului. • Documente încheiate . când nu este indicată în proiect. • Metoda de verificare .h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.1.tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5.defecte vizibile.3).grosimea izolaţiei.înainte de mascare. neuniformităţi. . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . . Canale montate aparent • Criteriu/Parametru .înainte de proba de etanşeitate.înainte de acoperirea lor. 241 240 .după proba de etanşeitate. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie. .după montarea canalelor de aer.aspectul izolaţiei. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. .prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate .3).se admite: .mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III). • Momentul verificării . .3. • Gradul de verificare 3.toleranţa de + 10 % la grosime.grosimea: prin măsurare directa.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).toleranţe la grosime. . .posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. . • Aparatura de verificare .2. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .vizual. • Condiţii de admisibilitate . .

• Condiţii de admisibilitate .aspectul term o izolaţiei. .• Condiţii de admisibilitate . antifoc.2.respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 243 242 . antifum) • Criteriu/Parametru -tipul.1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare: prin măsurare directă. Montarea dispozitivelor de închidere.2. • Aparatura de verificare .3). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. 3.după proba de etanşeitate.tipul: vizual. • Metoda de verificare .prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3. .accesibilitatea la locul de montare a canalelor. • Momentul verificării .vizual. 3. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată.locul de amplasare.1.2.2).4.aspectul hidroizoiaţiei.2.locul de amplasare.Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.respectarea prevederilor proiectului. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru . Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . -100%. • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . 3. .

4. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare -vizual. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul. 245 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . paralele) • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.2.5.respectarea prevederilor proiectului.3. . 244 3. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Documente încheiate . . .înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .100%. . 3.locul de amplasare.etanşeitatea. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.3). • Aparatura de verificare .numărul.tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .2.3). . .3). • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.2. 3. • Condiţii de admisibilitate . -poziţia de montaj.• Momentul verificării .locul de amplasare. • Aparatura de verificare . Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului.după montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului.după montarea în instalaţie. . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului.înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de etanşeitate. . .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.tipul şi numărul: vizual.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul.tipul. numărul şi locul de amplasare. • Metoda de verificare .locul de amplasare.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. . înainte de proba de etanşeitate. 16). • Momentul verificării .6. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie.Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare -100%. numărul şi locul de amplasare. • Momentul verificării . 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 16).absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.locul de amplasare: prin măsurare directă. 3. . • Metoda de verificare .tipul şi numărul: vizual.tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru . . 247 • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 246 . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . . • Documente încheiate .locul de amplasare: prin măsurare directă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.• Metoda de verificare .numărul.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .etanşeitatea.absenţa scăpărilor de aer. • Aparatura de verificare .7.2.

3).locul de amplasare. Panouri de refulare • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).respectarea prevederilor proiectului. .• Aparatura de verificare . de transfer.locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare.3.numărul.bucată cu bucată. garnitura de etanşare: vizual.3.3. numărul şi locul de amplasare. .1. 3. .tipul. Anemostate • Criteriu/Parametru . Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare . • Documente încheiate .după montarea canalelor de aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .numărul. . 248 249 . .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . .montarea garniturii de etanşare. înainte de montarea plafonului fals. 3.3. . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).3. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .montarea garniturii de etanşare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.3).după montarea canalelor de aer.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor.2.tipul şi numărul: vizual. -numărul.

• Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după fixarea de tubulatură. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare . garnitura de etanşare: vizual.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.bucată cu bucată. . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului. .numărul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. . • Momentul verificării . -numărul.după montarea pe suporţi.3). Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de finisarea plafoanelor. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).5.3). • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Metoda de verificare . numă rul şi locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată.3. 250 251 .tipul şi numărul: vizual. 3.3. • Documente încheiate .locul de amplasare.după montare. . . .locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .• Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată. • Momentul verificării .tipul şi numărul panourilor.

locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .3). • Condiţii de admisibilitate .materialul. • Metoda de verificare . . • Momentul verificării . .3. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată.numărul. 252 . • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .numărul. 3. .aspectul.tipul şi numărul: vizual.4. • Momentul verificării .locul de amplasare.locul de amplasare.locul de amplasare.tipul. .3. panouri.vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montarea în instalaţia de ventilare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de acoperiş. • Aparatura de verificare .3).respectarea prevederilor proiectului. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul şi numărul: vizual. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. .) • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . • Gradul de verificare . trape etc.3. Prize de aer (de perete. .bucată cu bucată. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul. guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul. . 253 3.7.înainte de proba de funcţionare.6.poziţia de montare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montarea în instalaţia de ventilare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . . • Documente încheiate .

• Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.numărul. • Metoda de verificare . Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3.100% . • Momentul verificării .2. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l.tipul şi numărul: vizual.locul de amplasare.locul de amplasare.înainte de finisarea canalelor de aer. • Momentul verificării . .locul de am plasare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.3).5.3.1.num ărul. 3.bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului.după montarea canalelor de aer. • Condiţii de admisibilitate .• Gradul de verificare . . Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .2). 254 • Condiţii de admisibilitate . Coşuri de evacuare (individuale.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . 255 .5.bucată cu bucată. . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate . 3.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5. Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului.tipul: vizual. .5. • Metoda de verificare .

• Gradul de verificare .locul de amplasare. .locul de amplasare. .5.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă.3).bucată cu bucată. • Momentul verificării .tipul şi numărul: vizual.bucată cu bucată.5.după montarea canalelor verticale de aer. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 256 • Condiţii de admisibilitate .4. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate . • Documente încheiate . .locul de amplasare: prin măsurare directă. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).5. • Aparatura de verificare . 257 . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . .• Metoda de verificare .bucată cu bucată.tipul şi numărul: vizual. • Momentul verificării -după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . 3. • Aparatura de verificare . 3. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Aparatura de verificare .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului. .după montare.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare. . • Gradul de verificare -100.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul: vizual.locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. • Momentul verificării .locul de amplasare.1. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată.3). .3). înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .tipul: vizual. • Metoda de verificare .locul de amplasare.montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). înainte de proba de funcţionare. .%. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .3. . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Hote • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . Absorbţii marginale. 3. . • Metoda de verificare .6.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare.tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă.6. 258 259 . • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.6. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate .după montare. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3.3.6. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul. 3. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .

• Condiţii de admisibilitate . modul de racordare: vizual. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . -parametrii tehnici. • Aparatura de verificare .3. • Documente încheiate .1.parametrii tehnici.modul de racordare şi susţinere (după caz).3. .7. . . înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . elementele de amortizare. .7.locul de amplasare. parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3). 3.după montare.bucată cu bucată. poziţia de montare.locul de amplasare. • Momentul verificării .bucată cu bucată. poziţia de montare. modul de racordare şi susţinere: vizual.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare.elementele de amortizare.tipul.7.după montare. • Gradul de verificare .2. . parametrii tehnici. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. . • Criteriu/Parametru . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.7.locul de amplasare: prin măsurare directă. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3. .modul de racordare şi postamentul (după caz). 260 261 . • Metoda de verificare . Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul.3).tipul.parametrii tehnici. . . Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul.tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă.poziţia de montare. Ventilatoare 3. . . . • Metoda de verificare . • Documente încheiate .

parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. .5.tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . modul de racordare şi susţinere vizual. • Aparatura de verificare .3). . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. 263 3. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. 3. .tipul.după montare.7. • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare. -parametrii tehnici.după montare. 262 .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).4.3). modul de racordare şi posta mentul: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă.7. . • Metoda de verificare .locul de amplasare.• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea cores pondenţei cu proiectul. parametrii tehnici. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .locul de amplasare.bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.tipul. . parametrii tehnici: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă.modul de racordare şi susţinere (după caz). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

tipul: vizual.locul de amplasare.tip u l. .după montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 265 .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul. parametrii tehnici. . m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l. 3.modul de racordare.modul de racordare.7.3).locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă.3). . • Criteriu/Parametru -tipul. • M o m en tu l verifică rii . • A p a ra tu ra d e v erifica re . Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul.• Documente încheiate .b u c ată cu b u ca tă. 264 3. .locul de amplasare. • G ra d ul d e verific are . Ventiloconvectoare 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor .parametrii tehnici. .lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. • Metoda de verificare . .bucată cu bucată.7.du p ă m o ntare.7. • Gradul de verificare . Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul. . înainte de proba de funcţionare.3). . modul de racordare: vizual. • Metoda de verificare .6. .re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV. • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . .8.locul de amplasare.m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate .7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. p a ra m e trii te h n ic i.tipul. m o n tare a le p ro du că to ru lu i. • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te . înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re.parametrii tehnici.

.7.3). 3.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . .• Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). modul de racordare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . 266 267 . parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .10. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .parametrii tehnici. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru .7.3).bucată cu bucată.tipul.parametrii tehnici. • Documente încheiate .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .modul de susţinere.modul de racordare.tipul. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . parametrii tehnici. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montare.9. 3. • Documente încheiate .locul de amplasare. .tipul. .poziţia de montare. • Aparatura de verificare . . Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul. . modul de susţinere: vizual.3). înainte de proba de funcţionare.după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .după montare.respectarea prevederilor proiectului. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). poziţia de montare. înainte de proba de funcţionare. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .

bucată cu bucată. • Gradul de verificare . . • Documente încheiate . — locul de amplasare. . .distanţele: prin măsurare directă.modul de susţinere.11.modul de racordare. când nu este prevăzută în proiect. parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .3).3.izolaţia şi protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare -100%. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.respectarea prevederilor proiectului. . • Momentul verificării .8. • Metoda de verificare .panta (după caz).3).tipul. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . înainte de proba de funcţionare.1. • Condiţii de admisibilitate . . 3. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare şi de susţinere: vizual. • Momentul verificării — după montarea aparatelor.după montare. • Aparatura de verificare .parametrii tehnici.se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 268 9 26 .8.distanţele faţă de elementele de construcţie. fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . când nu este prevăzută în proiect.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. . . locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Aeroterme pentru abur/apă caldă.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).7.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. înainte de proba de funcţionare.

modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse. • Metoda de verificare . .locul de amplasare.tipul. 270 . elementele de amortizare.8.modul de racordare. 3. 4. • Condiţii de admisibilitate . modul de racordare şi postamentul: vizual.3). . înainte de proba de funcţionare. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . .3. • Documente încheiate . • Momentul verificării .3. • Metoda de verificare . .tipul. .bucată cu bucată. . • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. parametrii tehnici.după montare. parametrii tehnici. .locul de amplasare.elementele de amortizare. • Aparatura de verificare .modul de racordare. Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul.tipul. • Aparatura de verificare . Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru . -parametrii tehnici.stabilitatea fixării.8. • Metoda de verificare . parametrii tehnici. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.distanţele faţă de elementele de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.postamentul. .parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. 271 .3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.parametrii tehnici. modul de racordare: vizual.8 . . . Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul.tipul.distanţele: prin măsurare directă. .după montare.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .postamentul (după caz). • Documente încheiate .2. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. modul de racordare şi posta mentul: vizual. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.

8. înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare. .locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului.tipul şi distanţele între elementele de susţinere. 272 • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . modul de racordare şi posta mentul: vizual. Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montare.9. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3. • Momentul verificării .. . .după montarea aparatelor.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.postamentul (după caz).după montare. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.9. • Documente încheiate . . • Momentul verificării . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). când nu este prevăzută în proiect. • Gradul de verificare -100%. 3.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.5.tipul.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. .bucată cu bucată. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.modul de racordare.3). parametrii tehnici.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. -parametrii tehnici. .locul de montare. .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. 273 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . • Condiţii de admisibilitate . 3.panta de montare (după caz). înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare . .izolaţia şi protecţia izolaţiei.1.distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

3. parametrii tehnici. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.modul de racordare.modul de fixare.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. înainte de proba de funcţionare. . • Gradul de verificare . înainte de proba de funcţionare. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere. . modul de racordare şi fixare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.9.izolaţia şi protecţia izolaţiei. • Metoda de verificare . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.2. • Documente încheiate . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .3).3). . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 274 • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . .tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Gradul de verificare -100%.după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .9.bucată cu bucată.locul de montare.parametrii tehnici. când nu este prevăzută în proiect.• Gradul de verificare .dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.după montarea aparatelor. . locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.distanţele: prin măsurare directă. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul.panta de montare (după caz). • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare . 275 .respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .bucată cu bucată.

. cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun. temperatura şi umiditatea. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . . • Condiţii de admisibilitate . .pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. .numărul.pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. . . . nivelul de zgomot şi vibraţii.pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul).după montare. debitul. debitul. presiunea şi temperatura. .pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura.pentru ventilatoare: debitul.funcţionarea aparatelor: vizual.3).pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. • Metoda de verificare .tipul şi numărul: vizual. .pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea.pentru ventiloconvectoare: temperatura. .pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul.• Documente încheiate .pentru aparatele cu inducţie: temperatura. . numărul şi locul de amplasare. 277 3.bucată cu bucată . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor. nivelul de zgomot. conform I 5. nivelul de zgomot şi vibraţii.11.pentru camerele de umidificare: temperatura. presiunea.respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . viteza.3). .pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea.pentru canalele de aer: etanşeitatea. . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . umiditatea. vizual. . .pierderile de aer prin proba de etanşeitate. 3.10. • Momentul verificării .pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. nivelul de zgomot şi vibraţii.funcţionarea întregii instalaţii. .debitul. • Gradul de verificare . Aparate de automatizare. conform I5. presiunea. . . temperatura şi debitul aerului.locul de amplasare: prin măsurare directă. înainte de proba de etanşeitate. 276 . .pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul. debitul.locul de amplasare în instalaţie.pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. prin măsurare. viteza.pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. . . prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului. .

Tuburi Pitot-Prandtl. ± 5 % pentru temperatură şi presiune. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. • Aparatura de verificare . Terminologie şi clasificare. STAS 10750 . • Condiţii de admisibilitate . de încălzire centrală. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. umiditate. Aparate de măsurat şi control. umidităţii. STAS 9660 . Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. • Gradul de verificare -100%. viteză. STAS 4369 . Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. STAS 6562 . • Momentul verificării .lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. vibraţii şi nivel de zgomot.mijloace de măsurare a debitului de aer. Terminologie.Instalaţii de încălzire şi ventilare. prin măsurare. Forme şi dimensiuni. STAS 7465 . Partea 1: Mărimi şi procedee de bază. temperatură. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 ..funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. presiune.Acustică. SR ISO 1996-1 .Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. 278 279 .Instalaţii de ventilare şi climatizare.Măsurarea presiunii.Instalaţii de ventilare şi climatizare. Rame cu jaluzele.Instalaţii sanitare. Canale de aer. . vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III).funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.nivelul de zgomot şi vibraţii. Semne convenţionale. STAS 6563 . temperaturii.6). presiunii.Ventilatoare.Acustică în construcţii. vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl.după încheierea execuţiei instalaţiei. de ventilare şi de gaze naturale. vitezei.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V. Clasificare şi tipizare. STAS 6156 . Metode de măsurare. . STAS 7347/1 . • Documente încheiate . .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.

............................ 296 3. 303 3..... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări. 300 3..... Proba de funcţionare .....1...STAS 10822 ..........................................A...3....................................1.......3............ Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1............. 283 3..... Rame cu jaluzele.................Instalaţii de ventilare şi condiţionare...... Documente de referinţă . 287 3.... ... Caiet Instalaţii VI A..... Prevederi comune.................... Rame cu jaluzele........ 283 3............. Determinarea caracteristicii de reglare................... Nivel admisibil de vibraţii...... Montarea armăturilor .. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii........ 3.... Distribuitoare-colectoare.. 310 280 281 .......... Rame cu jaluzele.. Domeniul de aplicare ............. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale................ Montarea conductelor..........1.....1........................ 297 3......................................2..... 282 3.....5...3... 297 STAS 13046/1 ....1..3..... STAS 13046/2 ....... 302 3................. Montarea echipamentelor.......... control şi siguranţă.......Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale..........................4.............. 282 3.Instalaţii de ventilare şi condiţionare..............Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Conducte gaze naturale .......... 282 2... 307 Anexa 1-V1......Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial..3........ Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere............ Alte aparate de măsură...................... Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării............ I5 I 5/1 I26 ...............2................. STAS 13046/3 .....................Ventilatoare de uz general.................Instalaţii de ventilare şi condiţionare....................................2. ........

283 .1.pentru conducte din PP conform agrement. . .conductelor şi racordurilor. pori sau cojeli). La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.pentru conducte din Cu. . -echipamentelor.aspectul materialului.înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar. aflate în aval de -tipul materialului. . arsuri. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Gradul de verificare -100 % . STAS 6898/2. naturale.6 bar. cu presiunea egală sau mai mică de: . cu . conform agrement. .Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. STAS 6898/1.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 .1.Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2. .1. staţia de predare.4 bar. . -vizual: . pentru conducte de oţel. în Anexa 1-VI.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. .Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare. STAS 7656. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. DOMENIUL DE APLICARE 3. Montarea conductelor 3.defecte (fisuri.A. .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. Nu fac obiectul prezentului normativ: . a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile.3).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).PE. 3. 282 . pentru conducte de polietilenă.1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

• Gradul de verificare . STAS 530/1.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. după caz). • Gradul de verificare -100%. .3). STAS 6898/1.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .înainte de proba de presiune. .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare . -cotele de montaj.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . 284 • Momentul verificării -după pozare. • Condiţii de admisibilitate .grosimea. • Documente încheiate .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). . • Gradul de verificare -10 0%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. STAS 6898/2.să corespundă prevederilor proiectului. conform agrement.pentru conducte din Cu. STAS 7656. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . fîletare.vizual. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . .prin măsurare directă: .poziţia de montare. .după montarea conductelor.tipul şi poziţia de montare: vizual. . • Momentul verificării .

pentru tip şi aspect: 100%. -aspectul îmbinării. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.2). fisuri. după execuţia izolaţiei.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare .1.• Documente încheiate . pentru conductele exterioare. -pentru grosime: 10%. • Gradul de verificare . .grosimea izolaţiei.nu se admit: .1. Conducte gaze naturale 3. 3.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .1.grosimea: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . neuniformităţi.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).protecţia izolaţiei.2. . loviri. . • Metoda de verificare -tipul. -continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul. . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . ramificaţii şi armături. după caz. 286 -aspectul izolaţiei.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.după executarea îmbinărilor. abateri de poziţie între elementele îmbinării).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .înainte de mascare.3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.vizual.defecte vizibile.tipul izolaţiei. după caz (Anexa IV.înainte de lansarea în şanţ. 287 . . • Momentul verificării .defecte vizibile (deformări. .100%.

.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. • Condiţii de admisibilitate .conform prevederilor proiectului şi NP 029. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). întărituri etc.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3).racordurile şi piesele speciale.2).cotele de montaj: prin măsurare directă. rigle.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .. • Metoda de verificare . tălpi.respectarea prevederilor NP 029. • Metoda de verificare . b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul.prin măsurare directă.tipul şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .).nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.respectarea prevederilor proiectului.10 0% . • Gradul de verificare . . 288 . • Gradul de verificare -100%.înainte de pozarea conductelor. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Metoda de verificare . .1. • Condiţii de admisibilitate .2. • Documente încheiate . 3.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul).înainte de pozarea conductelor. -cotele de montaj.tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi.2.Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . 289 • Aparatura de verificare .vizual.distanţa între estacade.

. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.valoarea distanţei între conductele. • Aparatura de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU).prin măsurare directă.după pozare.distanţa: prin măsurare directă.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. . • Gradul de verificare .poziţia: vizual. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .3.3).se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te. • Documente încheiate .modul de fixare. • Documente încheiate . 290 .113.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect.înainte de pozarea conductelor.2.1. când nu este indicată în proiect sau în normativele 16.în cel puţin două puncte diferite. pentru fiecare caz. înainte de fixare. • Momentul verificării .se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). 291 -100% .distanţa între suporturi.3). • Aparatura de verificare .b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor. • Condiţii de admisibilitate .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile. • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). înainte de fixare. 3.după pozare. .poziţia relativă între conducte. • Metoda de verificare . . • Gradul de verificare • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . în punctele de susţinere (ancorare). .17. • Metoda de verificare .

în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.4. 293 .• Aparatura de verificare .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .2.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare . . faţă de cele prevăzute în proiect. minim 50 % din treceri. • Condiţii de admisibilitate . .3). • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de montarea conductelor. minim 25 % din elementele de fixare.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării .după înglobarea în elementele de construcţie.se admite: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Gradul de verificare . 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. • Documente încheiate . .3).valoarea presiunii de încercare pe durata probei. .prin sondaj.tipul: vizual.încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. . .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului.3).distanţa între două elemente succesive de susţinere.1.prin sondaj.distanţa: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .modul de fixare.

variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .nu se admit: . . conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR. pe toată durata probei.scăpări de aer. • Aparatura de verificare .• Metoda de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Metoda de verificare . 15).deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. . . . 15).mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).prin proba de presiune cu aer. • Aparatura de verificare .scăpări de gaze pe traseu. • Gradul de verificare .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.nu se admit: .100% . • Metoda de verificare .1.prin proba de presiune cu gaze.înaintea finisării (vopsirii. 295 .1.2. izolării). .presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. . • Documente încheiate . .după efectuarea probei cu aer. • Gradul de verificare -100%. conform fişei de agrement.după proba de presiune/etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .6.pentru conducte din PP.scăpări de gaze.2. .înainte de izolare. • Documente încheiate .aspect. . Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru . conform normativului I 6. • Momentul verificării . 294 3. • Condiţii de admisibilitate . aplicarea stratului de grund). cupru.înainte de acoperire etc.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. 3.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. pe toată durata probei.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.5.vizual.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor. • Momentul verificării .

b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . . • Momentul verificării .1. . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual. în fişa tehnică sau în fişa de agrement.. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .neuniformităţi (băşici.după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.vizual.3). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. 296 297 .posibilitatea de acces şi manevră. .înainte de proba de presiune. • Condiţii de admisibilitate . Montarea echipamentelor 3.3. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.1 0 0 % .3) 3.prin acţionare directă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. -amplasarea.înainte de probare. • Aparatura de verificare 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .parametrii tehnici. discontinuităţi.vizual.2.după montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. încreţituri).3).spaţiul de acces şi manevră.3.

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

locul de amplasare.să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Gradul de verificare -100%. 304 • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. c) Traseul • Criteriu/Parametru .vizual.abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. 305 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).• Documente încheiate . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Metoda de verificare . . • Momentul verificării . -aspectul îmbinării.3).diametrul. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimea. .sensul şi mărimea pantei.după pozare.locul de amplasare: vizual.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.după executarea îmbinărilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Momentul verificării .înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . .sensul şi mărimea pantei: prin măsurare. dacă e cazul.3). - . • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă. • Metoda de verificare .

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

P.L.L.L.Recipientele pentru stocarea G. • Gradul de verificare -100%.1. Montarea conductelor 3.1.1.L.calitatea materialelor şi montării conductelor. 2. . . STAS 715/2. armătu rilor.Instalaţiile pentru gaze combustibile. . 3.Instalaţiile pentru depozitarea G. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.).L.P.respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G.Prepararea hranei. de la furnizor la beneficiar.L.P. 312 313 .Recipientele de stocare a G.înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum. .1. la furnizor. • Metoda de verificare . .) destinate utilizării la consumatori pentru: . .nu se admit: . din instalaţiile tehnologice de producere a G.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). drept carburanţi pentru autovehicule.P. siguranţă. STAS 530/1. . .Staţiile de distribuţie care utilizează G.. 3.. măsură şi control cu care acestea sunt dotate.vizual: . . (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare.P. aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.L.L.P. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului.L. altele decât G. • Momentul verificării . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: .P. Anexa l-VLB. precum şi pentru transportul G. şi din staţiile de distribuţie a acestuia.P. Nu fac obiectul prezentului normativ: .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. şcolare etc.P.L.Instalaţii de încălzire centrală şi locală. .P. • Condiţii de admisibilitate .aspectul materialului.Laboratoare (sanitare. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131.

arsurj.după montarea conductelor.să corespundă prevederilor proiectului.3). .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare . -grosimea. 315 • Melodti de verificare .defecte (fisuri. .twri sau cojeli).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).cotele de montaj: prin măsurare directă. . STAS 530/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de presiune. • Metoda de verificare .tipul şi poziţia de montare: vizual. - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă: . -cotelede montaj. Aparatura de verificare Documente încheiate . • Condiţii de admisibil Hale .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.locul de amplasare.3). • Momentul verificării .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare . filetare.după pozare. • Momentul verificării . după caz). • Condiţii de admisibilitate .3).vizual.. • Gradul de verificare -100%. STAS 715/2 • Momentul verificării . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . 314 .

fisuri. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate . după caz.înainte de lansarea în şanţ. continuitatea izolaţiei la îmbinări.nu se admit: .nu se admit: . - aspectul izolaţiei. . • Gradul de verificare -100%.înainte de acoperirea tranşei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).tipul. . f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. loviri. • Condiţii de admisibilitate . abateri de poziţie între elementele îmbinării). . poziţia şi cotele de montaj. . după caz. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare .Anexa 2).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare 316 .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. grosimea izolaţiei.100%. . • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer. 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te .defecte vizibile. • Aparatura de verificare . ramificaţii şi armături.pentru grosime: 100 %.• Gradul de verificare .pentru tip şi aspect: 100 %.defecte vizibile (deformări.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.înainte şi după executarea îmbinărilor. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Momentul verificării . pentru conductele exterioare.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . neuniformităţi. • Condiţii de admisibilitate .grosimea: prin măsurare directă.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare .3). înainte de proba de presiune cu aer. e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.aspectul îmbinării.

l. • Metoda de verificare .defecte vizibile (neuniformităţi. .continuitatea la îmbinări.cotele de montaj: prin măsurare directă.după proba de presiune cp aer.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.1.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.nu se admit: . Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării .aspectul. • Condiţii de admisibilitate .g) Vopsirea • Criteriu / Parametru . . . .3).respectarea prevederilor Normativului 131. . • Metoda de verificare -vizual.culoare.conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 . • Aparatura de verificare . • Criteriu Parametru .alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.2. umflături. • M e to d a d e v e rific a re .1.10 0% . .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). .2.). • Condiţii de admisibilitate .3).respectarea prevederilor proiectului. porţiuni neaderente etc. ramificaţii şi armături.vizual. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .poziţia de montare.tipul şi poziţia de montare: vizual.înainte de pozarea conductelor. b) Patul conductelor - • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare .cotele de montaj.aspect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Gradul de verificare -100%.Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. 3. •Momentul verificării . . . 318 319 3.

Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru .1.valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV.înainte de pozarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru .Anexa 2). . .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.înainte de izolare.3).Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. 320 321 . • Documente încheiate . .valoarea presiunii de etanşeitate.• Aparatura de verificare 3. • Aparatura de verificare .1 00 % . • Documente încheiate .2.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.3. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4).mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. .1.dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .2. • Codiţii de admisibilitate .înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .valoarea presiunii de re/istenţă: .conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).conform I31. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .1. • Aparatura de verificare .dimensiunile suporturilor.după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: .2.modul de fixare.distanţa între suporturi. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . 3. 3. Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .

. distanta: prin măsurare directă.100%. Aparatura de verificare I31. • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate . • .d upa pozare.în cel puţin două puncte diferite.valoarea distanţei între conducte. înainte de fixare. • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . distanţa între două elemente succesive de susţinere: . • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3).nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are. I7.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.poziţia relatixă între conducte. . 322 323 . verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual.se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). pentru fiecare ea/. înainte de fixare.3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor. . • Momentul verificării .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect. se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). Iată de cele prevă/ute în proiect. • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta.modul de fixare.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile. I13 • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare . când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării .

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

• Momentul verificării . • Metoda de verificare .înainte de fixarea definitivă. .respectarea prevederilor proiectului.după montare: • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3) .respectarea tipului.distanţa intre elemente: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .vizual • Momentul venficării . • Momentul verificării: .3. 3.3.poziţia de montare.l0 0 % .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. cotele de montaj. . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru .după poziţionare.înainte de proba de funcţionare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.poziţia si locul de montare: vizual: .după montare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.vizual 330 . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect.tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Aparatura de verificare 331 . • Condiţii de admisibilitate . în cazul în care proiectul nu le indică.b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare. .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . Aparate de măsură. . • Metzode de verificare . • Aparatura de verificare . a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.amplasarea.100%.tipul. .3). • Melodii ile verificare . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .

după pozare. Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru .100 %.defecte (fisuri.Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: . • Metoda de verificare prin măsurare directă.alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): .aspectul materialului. • Gradul de verificare -100%. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . pori sau cojeli).tipul materialului: . arsuri.3). c) Traseul • Criteriu/Parametru .vizual.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .3).grosimea. • Gradul de verificare .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.3). • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor. • Aparatura de verificăre • Documente încheiate .locul de amplasare: vizual: .locul de amplasare. sensul si mărimea pantei. • Gradul de verificare .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 .înainte de executarea îmbinărilor. • Condiţii de admisihiiilate .4.diametrul: . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. dacă e cazul.sensul si mărimea pantei: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .să corespundă prevederilor proiectului. 332 . • Condiţii de admisibilitate .

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .tipul izolaţiei. .tipul îmbinării.rigiditatea fixării.pentru tip si aspect: 100%: 335 . • Metoda de verificare . 3). 334 • Momentul verificării .fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. aspectul si protecţia izolaţiei: vizual. • Gradul de verificare .prin verificarea strângerii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. . înainte de punerea în funcţiune. • Momentul verificării . • Gradul de verificare 1 00 % .protecţia izolaţiei..3).grosimea: prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . .aspectul îmbinării.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).după îmbinare. f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru . • Meloda de verificare .după executarea îmbinărilor.grosimea izolaţiei.aspectul izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul. . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces . după caz.abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei.după execuţie. . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru .vizual.

a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru .nu se admit: . • Aparatura de verificare 336 .poziţia de montare si modul de prindere: vizual.tipul: .modul de prindere. . Montarea recipientelor de stocare a G.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .L. • Condiţii de admisibilitate .delecte vizibile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ).pentru grosime: 10%.3).3). . • Metoda de verificare . c) Postamentul. neuniformităţi.5.P. • Momentul verificării . • Documente încheiate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor.locul de amplasare.poziţia de montare.P. proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.cotele de montaj.l 00% • Condiţii de admisibilitate .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G. . .vizual. • Metoda de verificare .parametrii tehnici.înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare . material.respectarea prevederilor normativului I31 .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. la consumator ( I 3 1 . • Momentul verificării . 337 3.după pozitionarea în instalaţie ..locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie. împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni. • Documente incheiate .Anexa 3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.L. • Gradul de verificare -100%.

materialul şi poziţia de montare: .presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.tipul.continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă. la consumator (I31 -Anexa 3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru .după racordare: . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate . 339 .P.înainte de poziţionarea recipientelor.respectarea prevederilor din proiect. materialul şi poziţia de montare: vizual: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .6.schema de racordare.P.14). • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Metoda de verificare .prin măsurare directă. • Documente încheiate .continuitatea electrică: .3).L.• Metoda de verificare . Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate .rezistenţa. • Documente încheiate .L.după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.100%. • Documente încheiate .100 %.după montare.

. .Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. instalarea.. .L..Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune.P.P.comportarea regulatoarelor. repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate. cu capacitatea până la 5000 1. • Metoda de verificare .încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: .evacuarea integrală a gazelor de ardere.P. • Momentul verificării .Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.L. I 12. C 20 . 340 . CR 2 . C130 . execuţia.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. . exploatarea. .L.modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare.P. exploatarea.L.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G. . presiunii (Anexa III). C 8 .B Documente de referinţă I31 .Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. montarea. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.).Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.*după probele de rezistenţă şi etanşeitate. .funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G.funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului.modul de evacuare a gazelor arse.: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare.: vizual. • Aparatura de verificare .L. I1 4 . . • Gradul de verificare .L. CR l .Anexa 7). repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.). (I 31 . .6). Anexa l-VI. la consumator (I 31 .mijloace de măsurare a debitului.Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G. 341 • Condiţii de admisibilitate .1 0 0 % .comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.P.presiunea de utilizare: prin măsurare. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.L.P.P. execuţia. I33 . I27 .după inertizarea sistemului.

................3.........entului normativ: ......4...... 343 342 ..7...6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului......... în Anexa l-VII..... 355 3............ A n e x a I ....... 343 3.. ..... 346 3.........Conductele din staţii de tratare a apei.Caiet Ins t alaţii VII 1............ sere...............................Izolarea conductei... 356 2.... Proba de presiune pentru conductele magistrale..................... Izolaţia conductelor...... Documente de referinţa .. 343 3.... 352 3. Cuprins 1..Conductele din staţii de pompare........ II 358 3.. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor ... Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor.........................Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului.............Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie............. 350 3............ Verificarea elementelor fizice ale conductelor. 341 2..... Domeniul de aplicare ... 344 3....Colectoare de canalizare...............8... Montarea armăturilor ............ ...... ................................... Nu fac obiectul prez.Canalele din staţii de epurare................. 349 3......... dimensiuni........................5.......... ........2....1.............. spume): ... ... Marcajul conductelor pe teren. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ........................ DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ...........Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil.... Proba de funcţionare ........ bioxid de carbon.. construcţii agrozootehnice...................Montarea armăturilor...... Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei.............Asamblarea şi etan sarea tuburilor......... pulbere... ...........V .... 345 3...........Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur. ............

. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.defecte (fisuri. petrol. sau telecomunicaţii. STAS 6898/1. incluziuni de alte materiale etc. STAS 6898/2.vizual.a s p e c t u l m a te r ia l u lu i. goluri. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei.nu se admit: .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. . • Momentul verificării . • Momentul verificării .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. • Metoda de verificare .tipul m aterialu lu i. • Gradul de verificare -100%. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . STAS 530/1. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).).Marcajul conductelor pe teren.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3). . • Documente încheiate .vizual: . 3.Proba de presiune. • Gradul de verificare .prin măsurare directă. 345 . STAS 7656. 3. .executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee.pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.să corespundă prevederilor proiectului.înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. .pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). 344 • Metoda de verificare . arsuri. . Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru .1.2.finisarea manuală a patului conductei. Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

* Criteriu Parametrii . respectându-se panta de montaj proiectată.executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro.vizual. .respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN).Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: . . starea şanţului .ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.3). centru proba de etanşeitate a acesteia. cu excepţia îmbinărilor.3. straiul de aşezare.rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.înainte de pozarea conductelor.verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului.rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia.nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: .nu se admit: .luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită.• Momentul verificării .înainte de pozarea conductelor.executarea cu apă în şanţ. . . 3. 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate . eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor.La conducte din beton armat precomprimat: . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100 %.umplutura parţială a conductei. pentru a nu fi notată: 346 .denivelări. .posibilitatea de inundare a tranşei. •C'ondiţii de admisibilitate .3).respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. .. b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV.100 %. • Condiţii de admisibilitate . . .executarea masivelor de ancoraj conform proiectului. eventual cu epuizmente. .

nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect.grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie. 349 .se ad m it. pentru a compensa contractarea şi dilatarea. .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. .4. .curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: .grosim ea izo laţiei.vizual.devierea admisibilă în funcţie de diametru. .valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV .La conducte din polietilenă (PEID): .100%. .pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime. ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: .tipu l şi aspectu l: vizu al. în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t. .defecte de aspect.înainte de lan sarea în şanţ.devierea unghiulară maximă admisibilă.La conducte din fonta ductilă: . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i. -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . urm ătoarele valo ri: . .. -jocul axial maxim. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).aspectul izolaţiei.nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării.La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: . • Metoda de verificare .pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. 3. . . .

100 %. . . • Aparatura de verificare proiectului. • Momentul verificării . 3.3).amplasarea. diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate .Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare. • Gradul de verificare -100% . • Metoda de verificare -vizual.defecte vizibile. .spaţiul de acces şi manevră.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).după îmbinarea in şanţ.după montarea în instalaţie: . • Metoda de verificare .100%. .vizual. • Aparatura de verificare .tipul armăturii: .Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru . 350 • Condiţii de admisibilitate.toleranţa de + 10 % la grosime.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .posibilitatea de acces şi manexră.toleranţe la grosime. .după montarea în instalaţie.3).înainte de proba de presiune. 351 .• Momentul verificării .nu se admit: .2). • Gradul de verificare .5.înainte de probare. neuniformităţi.se admite: .prin acţionare directă. când nu este indicată în proiect • Documente încheiate . • Documente incheiate . • Momentul verificării .

realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului. .presiunea de încercare.verificări la proba pe tronsoane: .se execută conform probei pe tronsoane.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale.înainte de punerea în funcţiune.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu.asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii.existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei. rezultate în cursul fazei de montaj. • Metoda de verificare . Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru .probe pe tronsoane de conducte. pete de umezeală pe conducte. . . adâncituri. .scurgerile de apă.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical.la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. .se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. efectuata conform caietului de sarcini. .la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.scurgeri de apă vizibile. . fără a depăşi 500 m. 353 . defecte de sudură.3. • Condiţii de admisibilitate .verificări preliminare: .proba generală a conductelor magistrale de transport: . dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului. care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. . . exfolieri. . ciobiri ale capetelor. pregătite pentru proba de presiune: .existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului. conform detaliilor de execuţie aprobate: .tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm.acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului.verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. . • Momentul verificării . . care se menţine minimum 24 ore. .6. . după care.. la îmbinări. veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat. • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane.durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare). • Gradul de verificare -100%.nu se admit: . . la armături şi dispozitive.existenţa robinetelor de aerisire . • umplerea întregii conducte. după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă. cu excepţia tuburilor din PEID. în zona mufelor. 352 . pe toată durata probei.

umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. .înainte de acoperire. prin: .o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului. 17).verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor..100 %.pierderile de apă.vizual.după executarea umpluturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .închiderea etanşă a tuturor orificiilor. conform STAS 3051. . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .panta canalului.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. 354 .existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale. • Documente încheiate .verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi.respectarea prevederilor proiectului.nu se admit scurgeri de apă vizibile.7. .se admite: . Marcajul conductelor pe teren • Criteriu. • Condiţii de admisibilitate . . verificându-se suplimentar următoarele: .vizual. . .verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor. 3. având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune. . . Parametru . 18).cota fundului canalului în orice secţiune.Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV.scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru .• Aparatura de verificare . . • Documente încheiate . 355 • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect. • Momentul verificării . • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.

Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. .mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III).poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.debitul şi presiunea la conductele sub presiune. execuţia şi echiparea căminelor. .funcţionarea întregii conducte.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. . . vizual.spălarea reţelei. vizual. .poziţia. execuţia şi echiparea căminelor.8. . • Gradul de verificare -100%. vizual.debitul de apă.după încheierea execuţiei conductei. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .refacerea părţii carosabile. vizual.pierderile de apa.presiunea de încercare. . . a trotuarelor şi a spaţiile verzi. 356 357 .refacerea părţii carosabile.poziţia.3. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . vizual.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.execuţia masivelor de ancoraj. vizual. ± 5 % pentru presiuni. • Momentul verificării . . . .executarea marcării şi reperării reţelelor. . trotuarelor şi a spaţiilor verzi: .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune. vizual.pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare .6). liber: . prin măsurare.respectarea prevederilor proiectului.

Ţevi de oţel sudate elicoidal. Caiet de sarcini . Condiţii referitoare la calitate .Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. 2. Reţele de distribuţie.Ţevi de oţel. 5. 359 358 .Ţevi de oţel. Indicaţii generale. STAS 6898/1 .document stabilit de beneficiar (client). posibile.Sisteme de canalizare. 6.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Acţiune preventivă .Alimentări cu apă. aducţiuni. în scopul prevenirii repetării acestora.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Studii. Beneficiar .Ţevi din materiale plastice. STAS 530/1 . servicii. STAS 3051 . produs).Ţevi de oţel sudate elicoidal. Anexa I Terminologie şi definiţii 1. prin care se definesc clauzele tehnice. Partea 1: Ţevi de uz general. defecte sau a altor situaţii nedorite.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului.Alimentări cu apă. SR 4163-3 .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. 3. existente. referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. Prescripţii de execuţie şi exploatare. fără sudură. I22 . Prescripţii fundamentale de proiectare. trase sau laminate la rece. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are. în scopul prevenirii repetării acestora. SR ISO 1167 . prescripţii de proiectare şi de execuţie.Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . condiţie) . (SR 10000-1). Cerinţă (exigenţă. tară sudură. defecte sau a altor situaţii nedorite. putând face obiectul unui contract. Metode de încercare.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. livrat de furnizor. Acţiune corectivă . Partea 2: Ţevi de conducte. SR6819 . Determinarea re/istentei la presiune interioară. 7. STAS 6898/2. SR ISO 3126 . Calitate . Măsurarea dimensiunilor. 4.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. STAS 6675/3 . laminate la cald.

livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. Neconformităţile pot ti defecte fizice. 13. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. Inregistrare . care descrie ansamblul controalelor de calitate. o dată ajunsă. sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. 15. Neconformitate .actul. 19. rezultate necorespunzătoare la încercări.documentaţie tehnică de concepţie. Imbunătăţirea calităţii . avize ale organelor autorizate. executantului şi al ISC.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 . Proiect . cu cerinţele de calitate specificate. 22. document etc. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. compusă din piese scrise şi desenate. Controlul calităţii . 10. pentru un produs. Fază determinantă .tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.o deficienţă în caracteristici. serviciu. reglementări 361 16. verificări şi încercări necesare. Conformitate . 11. pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. metodă) specificat de a îndeplini o activitate.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. proiectantului.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice. 12.partea contractantă care realizează lucrarea. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie. Plan de control al calităţii (PCC) . 9.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate.8. 17. caiet de sarcini ctc. documentaţii tehnice de execuţie. Procedură .document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. 14. Control al calităţii în construcţii . A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. 21. 18.mod (cale. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare.document al programului de asigurare a calităţii. 20. încercări si verificări.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. Investitori . Recepţia lucrărilor de construcţii . documente incorecte sau neadecvate.evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). Inspectorul de şantier . documente sau proceduri care fac ca. o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă. Confirmare . Executanţi (agent economic de execuţie) .

Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.516/25. 157/23. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M.Legea calităţii în construcţii.1995) .1995) .O. 5/13.176/05. 352/10. 193/28.O.12.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. reprezentant al executantului.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M. Responsabil tehnic cu execuţia .O.1997) .07.07.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. HGR 272/1994 (M. 362 C 14 .O.Regulament de verificare şi expertizare tehnică.1996) .12. 363 .confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.O.07. 3/13. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. 23.Regulament privind activitatea de metrologie.O. OG 20/1998 (M. cartea tehnică a construcţiei etc.tehnice aplicabile.1996) .O.1997) .01.01. Verificare . HGR 925/1995 (M.1999 . Ordinul 13/1996 (M.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. de calitate a proiectelor. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. M. Legea 50/1996 (M.286/11. 24. 147 bis/1998) .1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.10.O.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M.O.

C.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 .l 775 ÎNCERC .03.C.Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. .O. . . MLPAT MLPTL NRPM O. .10. Vocabular.Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier .Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.C.Ordinul nr.Lucrări de instalaţii interioare.Ordinul nr.M. . .SA .SA .C300 . C.2002 . 31/N/21.1995. P 118 SR ISO 8402 .O.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului. C.C.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii. 488/04.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .

Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. 12. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. 14. 11. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7.ANEXAIV FORMULARE 1. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. 10. 367 . Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . Proces-verbal de control preliminar 6. 13. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3.

.............................................. ............................................ R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a . n iv e l... e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc ............................................................................. N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: ................................): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ............................. BENEFICIAR: ............................................................................................... solu ţii ind ica te de pro ie ctan t..................................... la term enele înscrise m a i jos... ..............................................................................prin.........................................................'..) C o n c lu z ii: ...................................... c o te ....... P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: .............................................^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri................................................................................................................................................................. ..................... P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr....................................................................................... p o rţiu n e............................. e e tc ........ şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ...........se (nu se) acceptă predarea-prim irea.............................. 368 ... ro ie c tu l n r p la n ş e lo r .... Data ...........................................) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r...se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri.......................2 UNITATEA ................ N u m e le .................................... BENEFIC IAR: ................... A nexa IV ..................... 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului..... ...............Anexa I V.....în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r.........): de predă tor şi de că ... nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate ............................................................................................................................ BENEFICIAR: ..................................................................... a x e tc . Data ............................. Concluzii................... n iv e l...................................................... .......................în tre calitate de p rim ito r................................................................................ EXECUTANT: ....... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p... ... ........................................................................................................ axe.............................d in...........din . etc............................................... .......... ........................... .... planşele nr................ S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.. l UNITATEA................... CO NSTRUCTOR: ........................................ P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r......................... E XE C U TA NT : ...... A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e .......................................... a x................. D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie ........... BE NE FIC IA R: .........

.................... ..va nr la b ilă p â n ă la d a ta ....................................... Anexa IV.............................. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate ...................................................a r: uto riza t ..............................................d in *)......e lu i n r la b o ra t d e ................... zi N r.................................................. B E N E FIC IA R : ...................................... ....... In d om e n iile la fa za d eterm in anta ..................................................... 371 .................. lu i: reprezentat de: .....c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu .................................... cu pa rticipa rea beneficiarului: ................... la o b ie c tiv u .............................................................obiectul de urm ătoarele: .................................. l codul .......... : in pre zen ta executa ntului: ........... 2..................................................................................... nr şi a p ro ie cta n tu.... verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o ..C ........................................................................................................ *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r................. C u ocazia verificării efectuate ... n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1.......................................................... N r............................................. reprezentat de: .........3 UNITATEA............................................................................... de: ...: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ....................................... inspe cto ru lui de şantie .......................................................................................................................... ....................................................................................................... m en te : în c h e ia t a s tă ....................... de înregistrare la I.................................................................... 3............................................................................................. rep rez entat ...................... ................................................. ............................................................................................. E XE C U T A N T : . c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire ...........A nexa IV .............................................................4 I..................................................... la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu ...................................C .........................S .................................................................................................................................................................... 4.......................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r..................S ______________________________________ ........................................ .....................................

............................... 373 I............ SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ................... R P R O IE C T A.....S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :......... executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale....Cu ocazia verificării efectuate la: ........... .............. a p ro b ată p rin O rd inu l M ...................... c m it în e x e m p la re ................................. ........... vig oa re .......T ............ ............ a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA....din...L ............................................C S o c........................................1 99 5 ....A ................................................ ................ In b a za c e lo r d e m a i su s .....calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ............S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r.................... a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: ................................................... BENEFICIAR: .................... ............................................ B E N E F IC IA ............. :.................................................................................... LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: ..................................................... c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu ..... 31 /N /0 2 .......P . a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV.................... l la i........ Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ..............S............................ NT E X E C U T A ............................................................1 0 .... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ..........................................S .................5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r................................................................ co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ......S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA..................................................................ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră..... nr.......................... Menţiuni speciale ..............In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ..........calitatea lu crărilor constatate de inve stito r............. NT 372 ............. DE CONTROL PRELIMINAR Nr............................................................C... S e constată că: ................

............................................................................................ In c o n c lu z ie .....................In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re .................. P riv in d lu c ra re ..................................................................................................................................... D en u m ire in sta laţie ......................din...................................... r C aiet de sarc ..................... ..... C oncluzii: . *) P roiect n .................................................... ............... s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ....................................... in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: ............................................................................ p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re .............(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: ......... ini P rob a a fost efectua ta conform ..... **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te ..............................din.......................6 UNITATEA..............................................................n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare. ...Anexa IV......................Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice...(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct...7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr.....înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i...................................... N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : .. *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra .. Anexa IV..... ............. p e toată în ălţim e a clădirii: ............ c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: ................ din. ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri.............. E X E C U T A N T : .........................c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide............................p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are.... 375 374 ....................... ..................... a: E xecutată în ca drul contractulu .................................................... ........................................ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr...........:. înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare....................... i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o.........

.................. Anexa IV.............. a norm ativelor în vigoare.............. C aiet de sarcini ............................ sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie.............................................. ...... P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r...variaţii de presiune la m anom etru........... P roiect nr ........................... C aiet de sarcini .......................................p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri.............. Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n..................................................... conform proiect....... proba ........................................ .......9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr.......................................... ......................în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la .......................................................... izo lare term ică )................................................................... ....................... co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare... ........................... ............... .............. de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee .....Anexa IV....................... crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri.................... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: .....................................................................................n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re ...........................................................conductele se pot izola şi închide...(bar).... -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st ........... P roiect nr .......... UNITATEA............................................................................. 377 ..................................................................con ducte le se pot izo la şi în chide............d in................. N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra ....................p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire ......................................................din...........:................(ore)..............8 UNITATEA........ Valoarea presiunii de probă .. EXECUTANT:................................................. P roba a fost efe ctua tă co nform ....... D enum ire in sta laţie .... în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: . fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re.....................fisuri........................................... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 ................................................... D enum ire instalaţie ........................................................................... T im p de m enţinere la presiunea de ..........

.........conductele se pot izola şi închide...................fisuri................ sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie.............. .....................................................................p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ............ Proba a fost efectuată conform ................................./dată: .... izolare term ică).........deplasări ale punctelor fixe.................. *) In tim pul probei nu s-au constatat: ............................................................................................................... D enum ire instalaţie ........variaţii de presiune la m anom etru.......................... UNITATEA............. Anexa I V......................................... ..................................... Tim p de m enţinere la presiunea de....... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr..................................................(bar)..................................................................................... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 ................................................................... 379 ................ Proiect nr .................Beneficiar ............................................................din...............se dispune continuarea lucrărilor...... ............................ N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: .......( ic C )......d in.............................................. Valoarea presiunii de probă .... .. Lucrarea:.....dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune...... de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi . l 0 UNITATEA........................................................... itatea: R aport de neconform itate nr..... ...............................................proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare... leconform itate........................... conform proiect..................................... probă 0 Tem peratura agentului term .................................. 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr..................................... Contract: ..................Anexa I V......................... Z ona de lucru în care a apărut neconform ........(ore).................................. D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: ...........s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de ....................... ă: D ocum entaţia de execuţie: ................................. planşee...... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări...... C aiet de sarcini ...................... F aza de lucrare neconform ........ conform proiect.......................................... C oncluzii: .............................................. .......................................... ....................... R esponsabil tehnic cu execuţia: ......... ..................................

................ to a re le : 2........s l e ria ........... M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de .......................................... a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă............................ D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă .............................Anexa I V.....tip..............................................................d in..... 381 ..:......................... PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r...... co n fo rm cu a p a ra tu ...... M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e .................................................... C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s .......................................... p roiect nr...............................................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra ........................................................................... E xecutată în cadrul contractului ....................... 13 UNITATEA....... P rivind instalaţia: .......................................................................................... 1............ N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ............... C oncluzii: .... nr ............................................................................... ............................................din................

..................................................... 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r..........C ondiţii atm osferice: ............... P rob a a fost efectuată confo ............................................................C on cluzii: ..............L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc .................................................................... Anexa IV...................................................................d in.. *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 ........p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare................................................n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare......................................gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte .............14 UNITATEA.......................................................................... a re a : 2.............................. C aiet de sarcini: ..seria ......................................................... de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr..........................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe ..................... rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare......................................................................Anexa IV......................................... .................... în cerca rea a fo st execu tata ........ UNITATEA............................. rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u .. .................. m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: ......................................... EXECUTANT:........................................................................................................................................... m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: .............. usca t): 3.............................. P roiect nr...................tem peratura aeru ..... 383 382 ..........din...................................ve rifica re a co n tinu ităţii: ....................................................... C oncluzii: .................................. D enum ire instalaţie: .............. în cercă rile ... a p a ra t tip.............................................. lui: .: ............................. N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: ............. 1.......

...........: Caiet de sarcini: .şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re .......................c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le ................... i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo ................ ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re .............................. nivel..a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ................................................ .................................................. ...... r. îm binare.................din...............................ca nr ie t d e sa rcin ...............................şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ............................. rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ....................................p r la n şe le ....................... ......................................................... în a in te ş i d u p ă ....tro ţie n so n..................... UNITATEA... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr........... * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.................. *) p ro ie ct n ............... ......... *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ....................la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie ................. v e d e rilo **)' ...............c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e ............. on clu zii: ............................... Anexa IV.................a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i)........... p r e c u m .......... m o n ta re a p e p o ziţie .......... P ro ie ct n.............. lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le ................ 16 UNITATEA ..............................................................................................................................s ....................ca n a lu l se p o a te a co p e ri.................... P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo .........p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re ............................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura ......... e ste co re sp u n ză to a re ................:............................. p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 .................................din................................. EXECUTANT:.............. D e n u m ire in s ta la ............................... axe........................... ............................................. alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: ............ m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:............. 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr.Anexa I V. rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin .....

.......... .(bar)........conducta se poate acoperi definitiv................ In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: ...................................... Denumire conducta:............................proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: ............................................. conform proiect.... Proiect nr.....................variaţii de presiune la manometru........................................ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura .................................. Proba a fost efectuată conform *)......... Timp de menţinere la presiunea de probă:.............................................................din......................................................... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 . Concluzii: ....proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare........ Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:........................ crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări...................................Anexa IV...........................(ore)...........................18 UNITATEA..fisuri...... ........... .....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful