MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

.... 15 7............ Recepţia lucrărilor ................................................................. Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ..................................................1..................................................................................Instalaţii electrice exterioare ..... 10 6.instalaţii sanitare ......Scop ............................2.............1......................... 19 6 ......... Aparate de măsură şi control ........Instalaţii de ventilare.....2............. 359 Anexa II.1.................... Terminologie şi definiţii .. climatizare şi încălzire cu aer cald .......................... 17 8.... 170 CUPRINS-partea I l... 8 2...... 9 4..2..2........Instalaţii electrice interioare ......................................................................Instalaţii de gaze naturale .... 11 Caiet Instalaţii V ................. 8 3............................ Obiectivele activităţii de control ..................................... 10 6...............................................................3...... 342 Anexa I............................................ Controlul preliminar execuţiei............. Domeniul de aplicare ....Instalaţii de încălzire.............. 13 7........... Inspectorul de şantier...........Conducte magistrale ....2. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ........................ 18 7 Caiet Instalaţii l .................17 7..................... 230 Caiet Instalaţii VI .... Controlul calităţii lucrărilor aparente........ 68 Caiet Instalaţii I I I ....... Documente de referinţă......... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ...................... Terminologie....................Caiet Instalaţii U .................................. Documente de referinţă ....... Prevederi generale ....... 9 5.. 365 Anexa IV.................................... 15 7.......................2....................................................................... 13 7................................................ 363 Anexa III..............................2....................... 367 7.................4.. Formulare............................. Efectuarea controlului ........... 16 7.... Responsabilul tehnic cu execuţia.. 281 Caiet Instalaţii VII ........... 10 6................................ 106 Caiet Instalaţii IV ........................................................ Responsabilităţi .............................

aplicându-se pentru lucrările de: . Normativul tratează controlul preliminar execuţiei.Siguranţă în exploatare. .instalaţii de ventilare climatizare. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. controlul calităţii lucrărilor aparente.instalaţii sanitare. . . în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. 900 din 25.instalaţii de gaze. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. şi recepţia lor. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr.instalaţii electrice interioare: .N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l. 9 8 . transformare. a celor care devin ascunse si în faze determinante.Protecţie împotriva zgomotului.Rezistenţă si stabilitate. cât şi pentru cele de modernizare.Siguranţă la foc. 11. prin responsabilii tehnici cu execuţia. atât pentru lucrări noi.2003 4. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I. a normelor de protecţie a muncii. sănătatea oamenilor. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin. a instrucţiunilor tehnice ISCIR. refacerea şi protecţia mediului.instalaţii electrice exterioare: .Igienă. . . . . in activitatea de control. modificare.Izolaţie termică. . 3. 2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . consolidare sau reparaţie capitală. beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. a caietului de sarcini. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii.instalaţii de încălzire. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice.conducte magistrale de transport lichide. hidrofugă si economie de energie: .

• Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. atestaţi. şi proiectantul (după caz). conform legii. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia. corelarea acestora. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect.5. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. 6. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 .2. pentru instalaţiile destinate construcţiilor. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. ca reprezentant al beneficiarului. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii. planurile de verificare a execuţiei. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. dacă constată neconformităţi. 6. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. sunt prezentate în Anexa II. programul de realizare a lucrărilor. certificate sau pentru care există agremente tehnice. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. procedurile de realizare a lucrărilor. precum şi a programului de control al proiectantului. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. conform legii. pentru rezolvarea acestora. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate.1.

sistarea execuţiei. cât şi eu utilaje de montaj adecvate. în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului. pe tot parcursul 7.). demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător. • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. • Cere executantului. contracte. • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens. .corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate. tate tehnic. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. neagremen- • Participă la efectuarea probelor. precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. după caz.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice. Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente. contract şi normele tehnice în vigoare. EFECTUAREA CONTROLULUI 7. 50/ 1991.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr.dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare.1. • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie. .existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: . • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante. .existenţa planului de control al calităţii lucrării: . 12 13 . procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. . . aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică.dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale).

. pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări. 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7. . In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului. . excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV.lucrări care devin ascunse. din partea executantului şi de inspectorul de şantier. eşafoadele.efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate. ca reprezentant al investitorului. in timpul transportului.certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.declaraţii de conformitate.2. 14 .5). Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: . proprii sau independente. . .1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. precum şi golurile prin elementele de construcţie. probare. au fost executate conform proiectului (dimensiuni. Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV. opreşte continuarea lucrărilor.certificatul de calitate al furnizorului.certificatul de garanţie.dacă fundaţiile. . . . întreţinere şi exploatare.agremente tehnice. . şi dacă corespund datelor înscrise în acestea. Se verifică respectarea proiectului de execuţie. .partea de construcţii). poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . . degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ.lucrări aparente.2.dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit. Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: ..executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate. 7. . indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7.instrucţiunile de montare.dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului. necesare instalaţiilor.l). . prevăzute. se procedează astfel: .responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. caietului de sarcini.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii.lucrări în faze determinante. după caz.1. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

doze de derivaţii şi doze de aparat.1.traseul. . doze de tragere. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. .tipul.Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. .trecerile prin ziduri. • Metoda de verificare . .Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. .Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: . dimensiunea golurilor.tipul şi traseul. . .diametrul. . baterii de acumulatoare. . comutatoare. înainte de montarea tuburilor pe suport.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.Montării posturilor de transformare.cotele de montaj. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru . dozele: vizual.alte cote de montaj.alte tipuri de doze decât cele din deviz.Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. 22 23 .se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului. 3. .existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. .Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă. .manşonarea elastică la rosturi de dilataţie.Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. . . . aparate de comandă. • Gradul da verificare . • Momentul verificării .tipul şi diametrul..nu se admit: .suportul: după pozare.suportul. . butoane.Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă. alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: .Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii. etanşarea şi manşoanele elastice. automatizare şi curenţi slabi). . suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor.100 % • Condiţii de admisibilitate . baterii de condensatoare. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. diametrul.Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. . în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. .etanşarea trecerilor.

etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după executarea îmbinărilor. lovituri. . fisuri.pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990. -aspectul materialului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . .vizual: . • Momentul verificării .aspectul îmbinării. fisuri sau cojeli).defecte (deformări. abateri de poziţie între elementele îmbinării): .defecte vizibile (deformări.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .nu se admit: .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru tuburi PH1.înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .pentru do/e conform STAS 552.neetanşeităţi. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru ţevi din oţel conform STAS 403.3) 24 25 .tipul materialului.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. dacă este cazul.• Aparatura de verificare . conform STAS 9562.tipul îmbinării.3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . .înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii. . înainte de proba de etanşeitate (după caz).etanşeitatea.aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare . . . dacă este cazul. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual. • Momentul verificării .

identificarea (culoare.vizual • Metoda de verificare .starea izolaţiei (după caz).3.alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect). .numărul si secţiunile conductoarelor. .numărul conductoarelor: vizual.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.nu se admit: . . crestături etc.10 0% 27 .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare .2.lungimile necesare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.înainte de tragere • Gradul de verificare .secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă. pentru fiecare tronson.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării .aspectul. • Momentul verificării .2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru . . (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect.vizual • Momentul verificării .defecte de aspect.fiecare colac • Condiţii de admisibilitate . izolaţie deteriorată. 26 • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de tragere • Gradul de verificare . etichetă) • Metoda de verificare . Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .100 % • Condiţii de admisibilitate .înainte de tragere • Gradul de verificare .tipul conductelor/cablurilor.2) c) Identificare • Documente încheiate .

nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru . 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate . • Momentul verificării . prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Metoda de verificare . 29 .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare .prin măsurare directă. înainte de mascare • Gradul de verificare .prin măsurare directă. înainte de mascare.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.după efectuarea legăturilor.continuitatea electrică • Metoda de verificare .2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .• Condiţii de admisibilitate .pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate .rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării .rezistenţa de izolaţie între conductoare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. conform normativului I 7. înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate .2) 28 .după pozare.după pozare.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. conform normativului I 7.

• Metoda de verificare .după pozare.cablurile: înainte de pozarea pe suport.• Gradul de verificare -100% .distanţa: prin măsurare directă.tipul: vizual. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . . dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . . 13) • Grad de admisibilitate .2) 3. • Momentul verificării .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: .trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură). înainte de fixare.traseul.3.se admite: .distanţa între cabluri.distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7.distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). • Documente încheiate .accesibilitatea la întreţinere.suportul: după montare. (când nu este prevăzută în proiect).dimensiunile suportului.mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).tipul susţinerilor.doze de tragere.traseul în raport cu elementele de structură.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului.abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect. • Documente încheiate .prin sondaj. b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru . • Gradul de verificare . . . . . . înainte de fixare.nu se admit: . doze de derivaţie şi doze de aparat. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru . .prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. minim 25 % din elementele de susţinere. 30 31 .

după pozare.valoarea distanţei între: . . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.• Condiţii de admisibilitate . Aparatura de verificare .cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia faţă de alte instalaţii.după pozare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). pentru fiecare caz.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării .3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit: . 32 33 .prin măsurare directă. • Documente încheiate . .cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi.poziţia: vizual: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .se admite: .element de construcţie.alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect.circuitele iluminatului de siguranţă de tip l. • Metoda de verificare .se admite: . • Condiţii de admisibilitate . 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal. • Gradul de verificare .în cel puţin două puncte diferite.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . înainte de fixare. • Momentul verificării . • Documente încheiate .3). . • Gradul de verificare .valoarea distanţei cablu .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.se admite: .distanţele: prin măsurare directă.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). •. • Metoda de măsurare .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. . c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .

3. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3.nu se admit: . .după poziţionare. dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ. 35 . . . gradul de protecţie. .locul.bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate . Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixare. • Gradul de verificare -100%. suportul. • Momentul verificării .1. .bucată cu bucată. . sau I 7. .aspectul.alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .3). . .4. .distanţele faţă de sursele de apă.legarea la pământ.distanţele faţă de elementele de construcţie.• Documente încheiate . gaz. gaz. în cazul în care nu este indicată în proiect.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă.tipul.reglajul releelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual.4.locul şi suportul de amplasare. • Gradul de verificare -100%. .după poziţionare. .tipul. gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . -înainte de fixare. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor.distantele: prin măsurare directă.aspectul şi legarea Ia pământ: vizual.respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare .accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. • Documente încheiate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

.

.

• Metoda de verificare . . • Aparatura de verificare • Documente întocmite .înainte de proha de funcţionare.100%.să corespundă prevederilor proiectului. ale SR EN 54/1. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru . Instalaţia de detectare. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.tipul. • Modul de verificare . butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% . • Aparatura de măsură • Documente încheiate . • Metoda de verificare . c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .vizual. 3.înainte de proba de funcţionare.3). • Gradul de verificare .după racordare.înainte de montare.vizual. .3) b) Montarea detectorilor. • Momentul verificării . 2. . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. • Gradul de verificare • Gradul de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .schema electrică a aparatului.locul de montare.tipul şi codul produsului.• Aparatura de verificare .4.3.modul de fixare.să respecte schema electrică a aparatului. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 41 .vizual.locul de montare. .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. codul de produs.3). 40 • Criteriu/Parametru . 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării .sistemul de fixare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

3). 43 42 . .să respecte prevederile din proiect.vizual.5.aspectul. • Gradul de verificare -100%.sistemul de fixare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .să corespundă datelor din proiect.• Condiţii de admisibilitate .modul de tlxare. înainte de proba de funcţionare.după montare.locul de montare. camerelor videocaptoare.după montare.Proces-verbal de verificare-constatare. a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul.4.3). broaştelor electromagnetice • Documente încheiate . 3. cititoarelor de cartele. . • Gradul de verificare -100%. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze.locul de montare. înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor. • Metoda de verificare .tipul şi codul de produs: . • Momentul verificării . televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru . sirenelor. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să corespundă cu datele din proiect. • Condiţii de admisibilitat ' .vizual. .a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .3).

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .3) 3. • Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru .Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare . 6.respectarea prevederilor din proiect.după fixare. . conform STAS 8114/2-1. 45 44 .înainte de proba de funcţionare.respectarea schemei din proiect. înainte de verificarea legăturilor.după montarea aparatelor.vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .schema electrică de racordare pentru fiecare aparat. • Gradul de verificare -100 %. • Momentul verificării . Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -1 00 %.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul. -aspectul. STAS 8114/2-2.vizual.3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100 %.după fixare. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: .• Metoda de verificare .

. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare.distanţele: prin măsurare directă.tipul elementelor de fixare: vizual. 46 • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect. • Metoda de verificare .stabilitatea corpului de iluminat.bucată cu bucată .schema electrică de racordare. • Momentul verificării . . • Metoda de verificare .b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .înainte de fixare.3 şi SR 12294. .înainte de proba de funcţionare. . • Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată.după poziţionare. 47 .tipul elementelor de fixare. în normativul l 7 sau STAS 6646/1. • Momentul verificării . d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată. • Gradul de verificare .2. .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe.locul de amplasare: vizual. • Aparatura de verificare .distanţele faţă de elementele de construcţie.bucată cu bucată.3}. • Momentul verificării . .3). . c) Modul de fixare Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .rigiditatea fixării. • Aparatura de verificare • Gradul de verificare .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .după fixare.respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect.prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate .după fixare. .

• Momentul verificării .7.legătura la priza de pământ. • Momentul verificării . înainte de efectuarea legăturilor.mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111). • Documente încheiate .tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul.camera: după amenajare.tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. . .2.7.• Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .montarea tablourilor electrice sub conducte de apă. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. • Aparatura de verificare . .mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). Baterii de acumulatoare • Criteriu.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă.nerespectarea prexederilor proiectului. . şi legarea la pământ: vizual. 3.dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. . .dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare.tipul. . 48 • Documente încheiate . . baterii de acumulatoare 3.1.rezistenţa prizei de pământ.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor.suportul/postamentul. .bucată cu bucată. Parametru . de gaz.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de montarea bateriei. sau de normativul I7.tipul şi po/iţia de montare: vizual.tipul. • Aparatura de verificare . pe casa liftului. 49 . • Condiţii de admisibilitate . aparatele de măsură şi control. baterii de condensatoare. în canale de ventilaţie sau coşuri de fum.dimensiunile spaţiului de montare. .camera: .3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V. .tipul aparatelor de măsură şi control.rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. 3. 14). lângă hidranţi de incendiu.poziţia de montare: .3).nu se admite: .7. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor din proiect.8.rezistenţa prizei de pământ.1.14). 50 51 . .după poziţionare. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare. . . ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.8.• Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare. • Aparatura de verificare .rezistenţa prizei de pământ.continuitatea electrică. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . materialele şi poziţia de montare: vizual.elementele prizei de pământ (platbanda.conductorul de captare şi de coborâre. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. • Momentul verificării . • Documente încheiate . .tipul.3).3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare şi tipul: vizual. • Momentul verificării . .8.continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Metoda de verificare .tipul. .rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.materialele şi poziţia de montare. . Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3.2. . Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. . 3.înainte de fixarea definitivă. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . 3. .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).

• Aparatura de verificare 53 .• Gradul de verificare . 3. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . înainte de montarea echipamentului.canalizaţia pentru cabluri.9. .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI).tipul postului şi poziţia de montare: vizual.spaţiul/locul: după amenajare. • Condilii de admisibilitate . Montarea posturilor de transformare.după pozare.100%.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . .postamentul şi poziţia de montare. b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. postamentul • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . .3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. . • Gradul de verificare -1 00 %.100 %.respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării .să corespundă datelor din proiect. . tipul de echipament. • Condiţii de admisibilitate . înainte de acoperire. • Documente încheiate .14).postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. . • Metoda de verificare .respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor. înainte de montare: -tipul: după montare.tip u l. postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă.tipul cablului: .vizual.spaţiul/locul. • Momentul verificării . a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului.spaţiul/locul.starea izolaţiei.patul de cabluri (dacă este cazul). 52 .

3.tipul.să respecte datele din proiect. redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .vizual. 55 • Criteriu/Parametru -tipul. panouri de control optic. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. • Condiţii de admisibilitate . invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual. • Criteriu/Parametru -tipul.tipul.1.10. . d) Executarea legăturilor între postul de transformare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100% .să satisfacă cerinţele proiectului.1 00 % . aparate de comandă şi control f i panouri de control optic.1. .3). poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. aspectul. firide şi tablourile generale. • Momentul verificării .asigurarea ramelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior. 3.după executarea legăturilor. grup electrogen. invertoare.înainte montare.10.poziţia de montare. aparate de comandă şi control.3).10. • Condiţii de admisibilitate . . aspectul.• Documente încheiate . 54 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee.3). c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. • Metoda de verificare .

izolaţie. 56 • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .3). ventilaţie. asigurarea echipamentelor. . izolarea faţă de pământ: după montare.poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. carcase sparte. parametrii bateriei şi detaliile de montaj.marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. . .tipul. îndoite sau fisurate. . formarea şi conectarea bateriei.siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .montarea. dar înainte de montarea bateriei. . . valoarea nominală a siguranţelor: vizual. etichetarea aparaturii. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.postamentul.alte tipuri de echipamente faţă de proiect. . . iluminat.echipamente incomplete.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. marca rea regletelor. aspectul echipamentelor.alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: .1.conectarea bateriei: după montare. . 57 .izolaţia faţă de pământ. .tipul: după poziţionare.nu se admit: . tipul bateriilor: vizual.2.. • Gradul de verificare „1 0 0 % . . . .izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: . .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor. • Momentul verificării .sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni.parametrii de montaj. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii. . • Gradul de verificare -10 0%.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: . Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru .montarea şi consolidarea antiseismică.. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.tipul şi aspectul: după poziţionare.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect.sala: după amenajare.sala.tipul bateriilor. . 3. formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. înainte de montare. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. .10.echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile.

3). b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . 3.respectarea diagramei de cablaj interior.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Condiţii de admisibilitate . . .rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.modul de pozare.10. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).2).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .introducerea cablului în echipament.diagrama de conectare a cablului. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Momentul verificării . . • Documente încheiate .tipul cablurilor: înainte de pozare. .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate.se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare.100 %.respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. .2. . dar înainte de proba de funcţionare.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual.modul de pozare.după conectare. • Aparatura de verificare .continuitatea conductoarelor.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri. .nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.tipul cablurilor sau conductoarelor. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . 59 58 . formarea şi conectarea bateriei.

3.3). 3.locul de amplasare. • Gradul de verificare . Legările de protecţie 3. • Conditii de admisibilitate . 60 .Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual.3).• Apararatură de verificare .10. Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor din proiect.1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .vizual.3. 61 .modul de conectare la postu! de comandă.traseul.după pozare.modul de legare. • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .după conectare. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .100%.3). • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .2.respectarea prevederilor din proiect.10. 10. • Gradul de verificare -10 0%.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Momentul verificării .3. . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării -după realizare.

forţă şi curenţi slabi.• Aparatura de verificare • Documente încheiate .inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.1 00 % .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare.6). • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). • Documente încheiate .legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente. . .3). . de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.prin proba de 72 ore. • Metoda de verificare . . . • Condiţii de admisibilitate .lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare. 3.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori.înainte de recepţie • Gradul de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. 63 62 .receptorii de lumină. . . .legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare. .11.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. .funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .

.Iluminatul artificial.Iluminatul artificial.Protecţia împotriva electrocutărilor. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.a. 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 . Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri).Iluminatul artificial.Siguranţe cu filet t i p D. Condiţii generale. Tipovariante. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor. Condiţii tehnice generale de calitate. .Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 . .Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general.c.a. pentru iluminat general.Siguranţa circulaţiei.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. . .Lămpi electrice cu incandescenţă. pentru iluminat general. Condiţii tehnice generale de calitate. Forme si dimensiuni. . . şi până la 25 A.Tablouri electrice perhru locuinţe. .Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.Prize. până la 250 V si până la 16 A. şi 250 V c. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii tehnice generale de calitate.Iluminatul artificial. specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC . . Treceri la nivel cu calea ferată. Limite admise. Instalaţii de semnalizare automată. Dimensiuni. şi 250 V c. . şi până la 25 A.c. . .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. . SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . .Prize. Partea 1: Introducere. .Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. .Lămpi electrice cu incandescenţă. Condiţii tehnice generale. . . Condiţii pentru iluminat în spitale. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune.

.Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit. Prescripţii generale.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc. 67 66 . Prescripţii de proiectare.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz.Cabluri şi conducte. . şi 1500 Vc.c.O. Metode de încercare. . .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. I20 Legea 18/1996 ((M. 10/1995. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.Tuburi pentru instalaţii electrice. 75/11. Condiţii tehnice speciale.Legea privind paza obiectivelor. . execuţie şi verificare. bunurilor şi valorilor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Corpuri de iluminat. . . .STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 . Instalaţii electrice fixe.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. Cerinţe conform Legea nr. Verificarea calităţii cositoririi.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. . Condiţii tehnice generale.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. . ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 . .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. Corpuri de iluminat fixe de uz general. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. .1996) .Protecţia împotriva electrocutărilor. ID 5 .04. .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.a. .Protecţia împotriva electrocutării. . .Protecţia împotriva electrocutărilor. .Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. Prescripţii de proiectare şi montare. .

tracţiune.....2.............. telefonie..........9.................. tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare..............4.............. Pozarea şi traseul cablurilor .......2..................... 70 2...1........................ Instalaţia de legare la pământ .........9............................10. 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ)........................................................ Documente de referinţă ...Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3.................. 79 3........................... 91 3.............. 70 3................ 98 3...) .....1.............................. Instalaţii de semnalizare de siguranţă .... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal.... a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică ................................... 103 69 . 83 3..... 78 3... a plăcilor de aşezare.................................6. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie..... 96 3.. 99 3.................................6.....4............................. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie ...........................9.. 77 3........................................... 81 3..8...... galerii şi gospodării de cabluri ...6.... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi........3. 81 3.......... 70 3............ 86 3................................. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ... Legările de protecţie... ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune..........................8............. Proba de funcţionare ...................... 93 3... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1.. 82 68 Anexa 1-II..9............................ bobine de joantă .................... Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet....2......5.2. 95 3.......... Domeniul de aplicare .................8....... Montarea canalelor de beton............. 71 3...... amplificatori de linie CATV etc.........1.................... Executarea reţelelor exterioare urbane.................. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.......... Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)....5... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică.... Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ....................................... 84 3............... 91 3............................... semnale........................ de exterior sau la ramele repartitoare .....3.............9.... 84 3.......9...7...... Controlul calităţii lucrărilor...... canale vizitabile sau nevizitabile........ aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei...............6. de energie... 75 3..... semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene .....................................................9.......................... inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol .... Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri..1.................... iluminat public.....

racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. management energetic etc.Reţele exterioare urbane de energie electrică. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: .Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor. . telefonie.Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . în Anexa l-II. . . . tracţiune. iluminat public.executării reţelelor exterioare subterane de energie. .echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal.montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene.). CATV. tracţiune. control acces. iluminat public. . telefonie.1. Executarea reţelelor exterioare urbane. .montării branşamentelor (aeriene şi subterane). ceasoflcare.montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet. galerii şi gospodării de cabluri. pentru stâlpi. . . TVC1. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. tracţiune. . CATV executate pe stâlpi de utilizări comune. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii. amplificatori de linie CATV etc. interfonie. . de energie. 3.Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. şanţuri.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. ceasoflcare şi CATV. 70 . .lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. sonorizare.Instalaţiile de semnalizare de siguranţă.. .1. telefonie. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. 2.executării reţelelor exterioare urbane. . de energie. semnalizări.fundaţia stâlpilor. iluminat public.Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. avertizare incendiu. canale vizitabile sau nevizitabile. 71 3. executate pe stâlpi de utilizări comune. pază-efracţie. . .executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. telefonie. voice-data.

fundaţia.tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.conductorul de legare la pământ. dimensiunea şi poziţia consolelor. • Aparatura de verificare .3). înainte de fixarea stâlpilor: .tipul. conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare.tipul.bucată cu bucată.tipul şi starea cablurilor.tipul. • Documente încheiate .tipul.accesoriile de montaj.să corespundă datelor din proiect.modul de identificare. conductorul de legare la pământ: vizual. .fundaţia stâlpilor: după executare.existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat). . • Metoda de verificare . .modul de identificare: înainte de tragere. înainte de executarea legăturilor. • Documente încheiate . starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. • Gradul de verificare .parametrii tehnici. c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . . amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru .dimensiunile suporţilor. .dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare. • Grad de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . accesoriile.proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV. accesoriile. . . poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. • Momentul verificării . modul de identificare. tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. .tipul consolelor şi cablurilor. • Aparatura de verificare .dimensiunile: prin măsurare directă.poziţia de montare a cablurilor. 72 73 . . înainte de fixare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). . . . • Momentul verificării .' • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor.tuburile de protecţie: după montare.corespondenţa cu datele din proiect.tipul şi starea tuburilor. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare..

. • Momentul verificării .modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă.protecţia anticorozivă (după caz).respectarea prevederilor proiectului.căminele de tragere. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.accesoriile de montaj. perimetral. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie. 3.• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . -parametrii tehnici.după montare.protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri.vizual. .cutiile de conexiuni. .bucată cu bucată.tipul şi dimensiunile canalizaţiei. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect.vizual.tipul şi modul de aşezare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .3). canal.3). .înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. 74 75 . . galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte.la stabilirea traseului. decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Metoda de verificare . gaze. canale vizitabile sau nevizitabile. . pietonul. .după montare. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. termice).2.

. d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare .distanţa între două elemente succesive de susţinere.după pozare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . .• Gradul de verificare .toleranţa de.pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru.modul de izolare/etan sare a conexiunilor. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2).tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).continuitatea electrică. . . înainte de fixare. • Documente încheiate .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni. Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru . 3. • Metodei de verificare .se admite: .se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare .10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect). • Metoda de verificare .vizual: 100%.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual. . • Documente încheiate .3.pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată. .tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor. . 77 • Criteriu/Parametru .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate .3). • Momentul verificării .dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă.prin sondaj. minim 25 % din elementele de susţinere.respectarea prevederilor proiectului.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului.continuitatea electrică: după executarea conexiunilor. 76 . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect.nu se admit: .prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . . • Grad de admisibilitate .prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.

5.parametrii tehnici ai echipamentului. înainte de montarea echipamentului.unitatea de măsură şi protecţie. • Momentul verificării .3).continuitatea electrică. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. • Documente încheiate .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Momentul verificării .după montare. .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare. . înainte de proba de funcţionare.caracteristicile cablurilor/conductoarelor. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . caracteristicile cablurilor/conduc toarelor.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.discontinuităţi electrice. . Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru . . 3. • Gradul de verificare -1 00 %.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III).parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare . . Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru . .• Aparatura de verificare . . înainte de mascare.legarea la priza de pământ.tipul branşamentului. 14). .locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM). unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.4. • Documente încheiate . .locul de montare. .tipul branşamentului. • Aparatura de verificare . 79 • Condiţii de admisibilitate . . .alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect.1 00 % .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. . 78 .rezistenţa prizei de pământ.cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată.postamentul.nu se admit: .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după po/iţionare.respectarea prevederilor din proiect.locul de montare.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. înainte de montarea echipamentului. • Aparatura de verificare . b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de măsurare .3).poziţia de montare. . • Momentul verificării . Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru .parametrii tehnici ai echipamentului. • Metoda de verificare .3). • Documente încheiate .respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare -vizual.3). -postamentul: . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .1.6. • Documente încheiate . • Aparatura de măsurare .• Condiţii de admisibilitate . .înainte de fixare/mascare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.tipul: . • Gradul de verificare -100% .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. . 3. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3. 81 80 . prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect.

înainte de mascare.respectarea prevederilor din proiect.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. electrozi): după pozare şi sudare. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.continuitatea electrică: prin măsurare directă. • Momentul verificării .tipul.continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Gradul de verificare -1 00 %.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).continuitatea electrică. . . • Metodei de verificare .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .continuitatea electrică. • Condiţii de admisibilitate .schema.schema.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. înainte de proba de funcţionare. 83 82 .100 %. înainte de mascare. amplificatori de linie CATV etc.rezistenţa prizei de pământ. înainte de proba de funcţionare. .materialele şi poziţia de montare. . • Aparatura de verificare . instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru .7. • Momentul verificării .materialele şi poziţia de montare.6. . 3.schema electrică de racordare. .respectarea prevederilor din proiect. materialele şi poziţia de montare: vizual. înainte de fixare.) • Criteriu/Parametru .tipul.3.rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare.2. .elementele prizei de pământ (platbanda.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. • Metoda de verificare . .conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. .14). înainte de fixare. . . • Documente încheiate . materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor. . materialele şi poziţia de montare: vizual. înainte de fixare. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.

respectarea prevederilor proiectului. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. caracteristicile tehnice. caracteristicile tehnice. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. 13). • Documente încheiate . .tipul.fixarea stâlpilor metalici. numărul şi aspectul accesoriilor.tipul. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV.• Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). prefabricatelor şi confecţiilor metalice. pre fabricatelor sau confecţiilor metalice.1.tipul. aspectul.fixarea stâlpilor metalici.8. a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. . izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă. plăcilor de reazem. • Gradul de verificare -100%. aspectul. a plăcilor de aşezare. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .3). caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor. starea fundaţiilor stâlpilor. starea stâlpilor. -aspectul. plăcilor de reazem.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. . . izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. .starea fundaţiilor stâlpilor. . Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV.starea fundaţiilor stâlpilor. • Momentul verificării .311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. .fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. starea stâlpilor.8. 3.tipul. accesoriilor. • Aparatura de verificare . 84 • Criteriu/parametru -tipul. 85 . plăcilor de reazem. . accesoriilor. • Condiţii de admisibil'itate . .

grosimi. 87 .fisuri transversale. • Documente încheiate . . • Metoda de verificare . .1. încovoieri şi torsionări la tirul de contact: . . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .tipul materialelor. . . • Aparatura de verificare .lungimi. Instalarea cablului purtător. a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: .defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate.fire rupte. bavuri.fisuri. • Momentul verificării . .lăţimi. • Aparatura de verificare 3. • Metoda de verificare -vizual. armături slăbite la izolatori.defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase.3). • Gradul de verificare .alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector.• Metoda de verificare -vizual.aspectul: înainte şi după montare. 86 • Documente încheiate .2.prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%.aspectul materialelor.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).diametre. .înainte de mascare. .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect. dislocări ale materialelor de fixat cape. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3.8. . • Momentul verificării -tipul: după montare. • Condiţii de admisibilitate .2. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.8.100%.

• Momentul verificării .înălţimea de pozare.înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate -se admite: . distanţa între conductoare.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. • Aparatura de verificare .prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor. . . .după instalare.• Momentul verificării .nu se admit abateri faţă de proiect pentru: .legăturile electrice la ace aeriene. • Gradul de verificare .3). legăturile.poziţia pendulelor în deschidere. . .înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice. pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact. înainte de fixare.gabaritul de liberă trecere. cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. . c) Montarea • Criteriu/Parametru ..nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm). . . 89 88 .poziţia blocului compensator.orientarea traverselor rigide şi elastice. • Documente încheiate .100 %. . . .înălţimea de pozare. după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare. orientarea. .nu se admite: .înălţimea de pozare. • Condiţii de admisibilitate .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: .toleranţele de montaj: . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).legăturile de protecţie. . zigzag sau abatere.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. joncţiuni între grupe de linii etc.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact. • Metoda de verificare -tipul. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact. • Gradul de verificare -100% . poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect. precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese.

modul de realizare a patului cablurilor. .poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere).tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.aspectul şi forma canalului.. .2. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru .8.poziţia pendulelor în deschidere.orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. distanţa între conductoare. zigzag sau abatere.9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. . • Condiţii de admisibilitate . .legăturile electrice la acele aeriene.2.înălţimea de pozare.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor. • Metoda de verificare -vizual. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. 91 . 3.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare.după realizare. .3).. . 90 • Criteriu/Parametru . tuburilor/ţevilor.respectarea prevederilor proiectului.aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare.9.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.1. • Metoda de verificare -vizual. Montarea canalelor din beton. joncţiuni între grupe de linii etc. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare.3). . . • Gradul de verificare -10 0%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .modul de legare. • Momentul verificării . .legăturile de protecţie. • Documente încheiate . amenajarea patului cablurilor 3. • Momentul verificării . . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact.

respectiv tuburilor/ţevilor.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile canalului.2).nu se admit: . .dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz). ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.modul de închidere la capete: după pozarea cablului.pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m. ecran şi armătură.rezistenţa conductoarelor.tipul cablurilor. . • Metoda de verificare .pentru canale. • Gradul de verificare . tub/ţeava.fisuri. tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru .tipul cablurilor.2).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal. • Momentul verificării .2.• Gradul de verificare . tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 . b) Dimensiunile canalului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. . .9.grosimea patului cablurilor în canal/şanţ. .1 00 %. . . 3. . şanţ. spărturi.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect. • Gradul de verificare -100%. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual.dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.modul de pozare. • Metoda de verificare . Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . . • Documente încheiate . rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare. • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă.tipul cablurilor. • Momentul verificării . • Grad de admisibilitate nu se admit: .alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect.

cutii sparte sau fisurate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). cablare interioară.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. aspectul şi cablarea interioară.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării . . .încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111). .lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -traseul: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă. precum şi lipsa masei izolante.după pozare. • Aparatura de verificare .cotele de montaj: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .tipul.verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: .100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .traseul.9. .nu se admit: .tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor. poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru .poziţia. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere.• Aparatura de verificare .după montare: pentru poziţie. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul. 94 95 . • Criteriu'parametru . b) Amplasarea cablurilor 3.înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: . . aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual.3. -cotele de montaj. • Documente încheiate .3).cablaje interioare neconforme cu proiectul.blocarea cu masă izolantă: . aspectul şi cablajul interior al cutiei.100%. • Gradul de verificare .2).alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.

carcase sparte. inferioare celor prevăzute în proiect.încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere.înainte de mascare.asigurarea echipamentelor: după montare. vizibilitatea focurilor de semnal. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual. • Condiţii de admisibilitate .3).vizibilitatea focurilor de semnal. poziţia.echipamente incomplete. • Gradul de verificări. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru . -100%. .9.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect. • Aparatura de verificare .2). • Momentul verificării .parametrii dimensionali: prin măsurare directă. . Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. . aspectul şi cablarea echipamentelor. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). semnale. • Gradul de verificare -100%.vizual.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor. . îndoite sau fisurate. . . 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .tipul. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . aspectul şi cablarea echipamentelor.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. .asigurarea echipamentelor. . bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor. . parametrii dimensionali: după poziţionare.lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.• Documente încheiate . b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului.4. aspectul şi cablarea internă a echipamentelor.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul.tipul. . 97 . 3.respectarea prevederilor proiectului. . -aspectul. înainte de fixare.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .3). 3.după conectare.schema de conectare a echipamentului.• Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Criteriu/parametru -tipul -aspectul.după realizare.6.9. . înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării -după realizare. 3.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).9.montarea cablurilor: vizual.5. 98 .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.1 0 0% .montarea cablurilor în semnal şi dulap.1. 99 • Criteriu/Parametru . Legările de protecţie 3. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru .3).schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . .respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj. .9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Gradul de verificare .modul de legare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap.

legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. .• Gradul de verificare -100%.100%.9.respectarea prevederilor din proiect. modul de conectare şi amplasarea: vizual. 3. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . .elementele prizei: după pozare şi sudare. • Metoda de verificare .rezistenţa prizei: prin măsurare.rezistenţa prizei: după montare şi fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3. 101 .3.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . .6. . la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru .100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul.modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .3). • Momentul verificării .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare. înainte de mascare. • Gradul de verificare . 3. • Condiţii de admisibilitate .tipul şi rezistenţa prizei de pământ.2.respectarea prevederilor proiectului. 14). • Momentul verificării -după realizare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10.9.locul de amplasare. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru .3).6. • Documente încheiate . Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara.modul de legare.

Dimensiuni. • Condiţii de admisibilitate . 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 . . • Metoda de verificare .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. Condiţii tehnice generale. STAS 1244/2 . Instalaţii neautomate.Siguranţa circulaţiei. . .înainte de recepţie.integritatea suspensiei.Siguranţa circulaţiei.Tuburi pentru instalaţii electrice.Linii aeriene.Treceri la nivel. . .Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi.integritatea suspensiei.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. • Aparatura de verificare . de tracţiune şi de telecomunicaţii.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.. Gabarite. tensiunilor şi curenţilor. . Prescripţii.6).Căi ferate normale. • G ra d u l d e v e rific a re 100% .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. STAS 552 STAS 9570/1 . Treceri la nivel cu calea ferată. Prescripţii. . STAS 1244/3 . din punct de vedere electric. STAS 831 . .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. .Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).tensiunile de influenţă.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact. STAS 7933 STAS 11360 .Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. STAS 4392 STAS 6990 . Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. de atingere şi de pas.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii.legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. 103 .funcţionarea receptoarelor electrice: . tensiunile de influenţă. Treceri la nivel cu calea ferată. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel. . de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: . rezistenţei de izolaţie. Instalaţii de semnalizare automată. • Momentul de verificare . . • Documente încheiate .

Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Prescripţii. .Protecţia împotriva electrocutării. Rezistenţa electrică. .SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . . .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. . .Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii.O. .a. . ID 5 Legea 18/1996 (M.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. . Prescripţii. Condiţii tehnice generale.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. 118 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. bunurilor şi valorilor.Reţele edilitare subterane. .Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cerinţe conform Legea nr.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. STAS 12604/5 . . 105 104 . .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Prescripţii de proiectare. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 .Legea privind paza obiectivelor.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. 75/11.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. . Prescripţii. 10/1995.Protecţia împotriva electrocutărilor.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii. . . execuţie şi verificare. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii de amplasare.c. PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 .Protecţia împotriva electrocutărilor. şi 1500 V c. Condiţii tehnice generale de calitate.Ţevi din PVC neplastifiată. . Instalaţii electrice fixe. Instalaţii electrice fixe.1996) .04.

................ 163 Anexa l-III ........ Montarea racordurilor... Pompe........ 166 3..............5...........C a ie t In s ta la ţii III ......... 108 3............ 108 2...... 113 3....... 109 3......... Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum............. Recipienţi de hidrofor..1.......... Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor .................... Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum..................... 146 3............................................................. 134 3.............. azot)......... ........... Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor................................4.......................1......2.......... 160 3.........6...........................4. 140 3.................................3.....................1..... drencer şi apă 3................6...3..................6............6....5.....6................................. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii .............................1... Conducte exterioare..In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1.............................................. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control..1........ Boilere .................. 143 3...............................2.6... 161 3..... Compresoare... abur.... spumă..........150 106 107 .............. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.......4. Domeniul de aplicare ............................................. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor.............. 143 3. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor .... Instalaţii de stingere cu gaze inerte .....................................4................................2.............. 160 3................ 159 3...... Schimbătoare de căldură.......7............... 137 3.. pulberi...................1..............5.............................................. 109 3...... 117 3..6........6...... 156 3.1..... Montarea conductelor .6....................2...............5.............7.3............................................2........................... 150 3................1............ CO2.4............. 134 3.............. Prevederi comune ............ Proba de funcţionare ....................................................... 131 3.................... Prevederi comune ....4......... 108 3............ 156 3...... Conducte interioare . 128 pulverizată...1....... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.....3.............. Instalaţii de stingere tip Sprinkler............... 157 3............. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor.............. 129 3....................... Documente de referinţă ....8.

pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. STAS 6898/2. STAS 530/1. construcţii agrozootehnice.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). sere.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. 3. . . .Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie. . . .Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare. .conductelor şi racordurilor.aspectul materialului.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .Staţiile de pompare şi de epurare. . 109 2. 3. pulberi.1. . . .1. . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. . • Metoda de verificare -vizual: . azot).Staţiile de corectare a calităţii apei.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: .instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci.nu se admit: . spumă. STAS 6898/1. abur.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.Executarea surselor de apă.obiectelor sanitare şi accesoriilor.Instalaţii de stingere a incendiilor.instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. • Condiţii de admisibilitate .pentru conductele din PP conform NP 003.1. CO2. . .1. • Momentul verificării .pentru conductele din plumb conform STAS 671. STAS 7656.Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci. . .înainte de executarea îmbinărilor.instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă. .armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. în Anexa l-III.instalaţiilor de preparare a apei calde de consum. . 108 . Montarea conductelor 3. Nu fac obiectul prezentului normativ: . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. • Gradul de verificare -100%.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. fîletare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru . .3).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. • Condiţii de admisibilitate .înainte de debitare. • Gradul de verificare .grosimea. 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării.aspectul îmbinării.. executarea îmbinărilor. STAS 7656.3). STAS 530/1. • Aparatura de verificare . după caz.să corespundă prevederilor proiectului. • Metode verificare . • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul.defecte (fisuri.vizual . • Metoda de verificare .prin măsurare directă: .Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS 6898/2. • Momentul verificării .3). STAS 6898/1.după pozare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . • Gradul de verificare -100%. 111 .lo c u l d e a m p la sa re.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Traseul conductelor . • Momentul verificării . arsuri sau cojeli): .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. neuniformităţi: . • Metoda de verificare -tipul.spect: 100 %: . diferite faţă de prevederile proiectului.aspectul izolaţiei. .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia. .pentru grosime: 10 %. • Aparatura de verificare .protecţia izolaţiei. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.nu se admit: .aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). . . .pentru t i p şi a.1.2).2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .tipul izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. după caz (Anexa IV. • Documente încheiate .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). fisuri.înainte de lansarea în şanţ. abateri de poziţie între elementele îmbinării).vizual.defecte vizibile.după executarea îmbinărilor.defecte vizibile (deformări. pentru conductele exterioare. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru .se admite: . lovituri. Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru . • Condiţii de admisibilitate .• Momentul verificării . • Metoda de verificare .3). 113 .grosimea: prin măsurare directă.toleranţe la grosime. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .toleranţa de + 10 % la grosime. după caz. -grosimea izolaţiei. • Condiţii de adminisibilitate .nu se admit: . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . 112 3. • Gradul de verificare -100%. . când nu este indicată în proiect.

nu se admit: .înainte de pozarea conductelor.scurgerile de apă. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru .pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate' . SR ISO 3458.înainte de proba de etanşeitate.valoarea presiunii de încercare pe durata probei: . mascare etc.• Momentul verificării . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) . 115 . când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare . .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. . . • Gradul de verificare .valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.denivelări: .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.se admite.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7. • Meloda de verificare .pentru conducte din alte materiale conform l 9. • Momentul verificării . . c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru . conform l 22.sensul pantei.mărimea pantei. • Condiţii de admisibilitate . .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări.nu se admit: .100 %. realizate prin sudare: .2). 11 4 • Momentul verificării .prevă zute în proiect.2). conform STAS 305!: .înainte de izolare. .prin proba de presiune la rece. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .prin măsurare directă. SR -4163-3 şi: .după po/arca conductelor.cel puţin o măsurare la 100 m. . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.100 %.toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.

8). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. în zona mufelor. la îmbinări. C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării .lipul. c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru .2).scurgeri de apă vizibile.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • .1.scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. 117 • Condiţii de admisibilitate .sensul pantei: .1 0 0 % . d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru . mascare.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.100%.9). • Aparatura de verificare .nu se admit scurgeri de apă vizibile. . 116 .Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .vizual.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .înainte de acoperire.înainte de izolare. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . l 14.valoarea pantei.3. pete de umezeală pe conducte.nu se admit: .respectarea prevederilor proiectului. -aspectul. • Momentul verificării . Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV. conform STAS 305 l şi I 22.după proba de presiune etanşeitate: . pe ţoală durata probei: . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . 3.vizual.: • Condiţii de admisibilitate .

I 7. • Condiţii de admisibilitate .valoarea distanţei între conducte (apă caldă. • Documente încheiate . • Momentul verificării .prin măsurare. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9.se admite: . P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.după pozare. • Gradul de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).poziţia relativă între conducte. . înainte de fixare. b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . apă rece. • Condiţii de admisibilitate .se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. • Momentul verificării . I6 . .în cel puţin două puncte diferite.distanţa: prin măsurare directă.• Metoda de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . azot).mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). când nu este indicată în proiect. .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. CO2.prin măsurare directă. înainte de fixare.poziţia: vizual. • Gradul de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare.3). ID49. electrice. • Momentul verificării .după pozare. . gaz. 118 • Metoda de verificare .după pozare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . 119 .toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect). • Aparatura de verificare .în punctele de sprijin (ancorare).valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Gradul de verificare . spumă. abur. . pulberi. pentru fiecare caz.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

• Aparaturii ele verificare . .numărul.distanţii între două elemente suceesixe de susţinere.distanţa: prin măsurare directa.în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .se a dm ite: . • Metoda de verificare .tipul şi dimensiunile.mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111). . .diametrul interior al manşonului: . • C o n d iţii d e a d m isib ilita te .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .prin sondaj. faţa de cele prevă/ute în proiect.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .alte tipuri de elemente de susţinere.după montarea conductelor. minim 25 % din elementele de fixare. • Documente încheiate . . . .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Aparatura de verificare .3).se admite: . • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .3). • Gradul de verificare .după poziţionare. • Documente încheiate . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . 121 .3).după înglobarea în elementele de construcţie. .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.p rin so n d a j. • Condiţii de admisibilitate . 120 • Criteriu/Parametru .î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.înainte de pozare.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect).tipul susţinerilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual. .in cazul prinderii cu elemente mobile .locul de amplasare.nu se admit: . Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru . m in im 5 0 % d in tre c e ri.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.

• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. • Documente încheiate .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. când toleranţa nu este prevăzută în proiect. tipul şi locul de amplasare.se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi numărul: vizual.distanţa dintre două piese de curăţire succesive. 122 123 . . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .nu se admite absenţa legării la pământ. Gradul de verificare -100%.după montarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare -100%. • • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .legarea la pământ. . h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .înainte de proba de etanşeitate. • Metoda de verificare -v iz ual.înainte de probă. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru .înainte de proba de presiune.dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă.

• Momentul verificării .10). k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%. pe toată durata probei: .scurgeri de apă.presiunea de încercare: .scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. SR ISO 3458. • Condiţii de admisibilitate .înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum. • Documente încheiate .presiunea de încercare: .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.nu se admit: .nu se admit: . • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .scurgeri de apă: .prin proba de presiune la rece: . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV. 124 125 .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.prin proba de presiune la cald conform normativului I9. caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. . pe toată durata probei: . j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167.deformări datorită dilatărilor/contractărilor.comportarea la dilatare/contractare.i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece.scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: .pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .pentru conducte din alte materiale conform I9. • Aparatura de verificare .9).

127 .nu se admit: . . • Documente încheiate .înainte de mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 126 • Condiţii de admisibilitate . 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur.nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru .• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . încreţituri).scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. -aspectul: vizual. izolare sau mascare. azot. pulberi.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare -100% . • Documente încheiate . . . • Gradul de verificare -10 0%. spumă.încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9.după proba de presiune/etanşeitate. 15).încercarea de etanşeitate cu aer.neuniformităţi (băşici.Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV.respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . izolare sau mascare.înainte de vopsire. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Criteriu/Parametru . CO2.înainte de vopsire. aplicarea stratului de grund).nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Momentul verificării . .după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.7). discontinuităţi.aspect. m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%. . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .

a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare. • Aparatura de verificare . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare . • Documente încheiate .înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după montarea în instalaţie. 128 .prin acţionare directă. . .3).tip ul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele de montaj. Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul. . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3.cotele de montaj: prin măsurare directă.spaţiul de acces şi manevră.vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare. . 129 Proces.4. 3. • Momentul verificării .3). • Metoda de verificare -vizual.înainte de proba de presiune.3).2. .amplasarea. • Metoda de verificare -vizual.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. • Gradul de verificare -100%. poziţia şi cotele de montaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) . Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru .tipul şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării după montarea conductelor.1.

locul de amplasare.aspectul obiectelor sanitare: vizual. STAS-8073 şi STAS 2583. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -tipul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 131 .după montarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.sigilarea (dacă este cazul). conform STAS 6686.aspectul. • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru . 130 . . Gradul de verificare -100% .3).înainte de probare.nu se admite absenţa sigiliului.tipul. • Metoda de verificare . b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual. Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Gradul de verificare -100%. .după poziţionare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Momentul verificării . 3. • Momentul verificării . distanţele: prin măsurare directă.locul de amplasare: vizual.distanţele faţă de elementele de construcţie. .înainte de fixare.înainte de probare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Momentul verificării . c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru .posibilitatea de acces şi manevră. • Condiţii de admisibilitate . calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru .3.după montarea în instalaţie. . . • Condiţii de admisibilitate . Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. • • • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect.

înainte de fixare.stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. .3). . d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .după poziţionare.3). • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare.încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. • Condiţii de admisibilitate .respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. • Metodei de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . .3). • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Momentul verificării -după fixare.rigiditatea fixării.respectarea tipului de fixare. 132 .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. când nu sunt indicate în proiect. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare. .schema de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare.tipul elementelor de fixare: vizual.• Momentul verificării .după fixare.

134 • Condiţii de admisibilitate .1. • Momentul verificării .tipul . .locul. poziţia de montare si modul de prindere: vizual. . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea in instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru . c) Postamentul • Criteriu/ Parametru . . Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3.parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 .3).după poziţionarea în instalaţie.4.înainte de fixarea definitivă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării .modul de prindere.înainte de poziţionarea hidroforului.prin măsurare directă.poziţia de montare.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare . -cotele: prin măsurare directă. .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.4.locul de amplasare. • Momentul verificării . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru . • Documente încheiate .3. • Gradul de verificare 1 0 0 % .cotele de montaj.100%.3).dimensiunile • Metoda de verificare . • Condiţii de adminisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) .

-vizual. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia conductelor de legătură. • Condiţii de admisibilitate .4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3).înainte de proba de funcţionare. .. • Metoda de verificare .2. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare .după racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. • Momentul verificării .schema de racordare.vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei. . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 136 137 .vizual.bucată cu bucată. • Gradul de verificare -100%. • d) Aparate de măsură.3). • Momentul verificării .poziţia de montare. • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .3). • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici.

• Gradul de verificare -100%.după poziţionarea in instalaţie.tipul.cotele de montaj. • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3).tipul:vizual. • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile. 138 • Documente incheiaie . . 139 . .înainte de fixarea definitivă.• Mom entul verificării . • Gradul de verificare -100%.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Gradul de verificare .nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.dimensiunile: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: .poziţia de montare.3). • Aparatura de verificare . b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după po/iţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare . c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .înainte de poziţionarea pompei. . • Documente încheiate . -cotele: prin măsurare directa. .locul si pozitia de montare: vizual. • Metoda de verificare .3). .100 %.

poziţia de montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.cotele de montaj. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%.vizual.3). • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .locul şi poziţia de montare: vizual.3. • Condiţii de admisibilitate . 141 .4.bucată cu bucată. . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .înainte de fixarea definitivă. .după execuţia legăturilor.locul de amplasare. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .schema de racordare. -cotele: prin măsurare directă.3). • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. 140 . 3. .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul c/e verificare -100% . 143 142 . -dimensiunile.vizual • Momentul verificării .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . Parametru .• Documente încheiate . 3. : • Condiţii de admisibilitate .1.3).respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.parametrii tehnici.dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.5. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu.înainte de poziţionarea compresorului. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .bucată cu bucată. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.3).tipul.tipul: vizibil . .după execuţia leuăturitor: .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .5.3). Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: . • Gradul de veriţicure . d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.

poziţia de montare. .tipul izolaţiei.protecţia izolaţiei. . d) Izolaţia • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .cotele de montaj. • Gradul de verificare .după poziţionarea în instalaţie.grosimea izolaţiei.b u c a tă cu b u c a tă . .locul de amplasare. • Metoda de verificare .schema de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .cotele: prin măsurare directă. .1 00 % .3). • Documente încheiate .locul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare .3). • Gradul de verificare . • Momentul verificării .după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1 00 % . • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate .• Momentul verificării .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie. 145 • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .înainte de fixarea definitivă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare .

alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).înainte de fixarea definitivă. -parametrii tehnici.3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. 146 . • Gradul de verificare .3).Parametru -tipul. . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -10 0%.poziţia de montare. .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .pentru flecare schimbător.după proba de funcţionare.5.nu se admit: . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Condiţii de admisibilitate .locul şi poziţia de montare: vizual.2.cotele: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.cotele de montaj. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . -grosimea: prin măsurare directă.• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . 147 3. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. . • Aparatura de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu. .100 %.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

3). control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. c) Aparate de măsură. • Metoda de verificare -vizual.după execuţia legăturilor.grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.• Aparatura de verificare . . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.schema de racordare.după proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.grosimea: prin măsurare directă.bucată cu bucată.3). . • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. • Momentul verificării . 148 149 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .poziţia de montare. • Gradul de verificare -100% . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .pentru fiecare boiler. • Metoda de verificare -vizual.protecţia izolaţiei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .după fixarea boilerului.

• Condiţii de admisibilitate . numărul. • Documente încheiate .3). Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare. 150 • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare.6.tipul. aspectul rezervoarelor. spumă. numărul. • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . . sprinkiere. încălzire: vizual. • Aparatura de verificare . duze) • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizual.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.aspectul. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.6.numărul.mijloacele de răcire/încălzire {după caz). pulberi) 3. . • Momentul verificării -după montarea în instalaţie. grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).• Condiţii de admisibilitate .3). . izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare. CO2. gaze inerte. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. spumă.dimensiunile: prin măsurare directă.tipul. .nu se admit: . .Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. dimensiunile.tipul. mijloacele de răcire. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100%. .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). aspectul. b) Montarea rezervoarelor (apă. . . aspectul.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. pulberi. 151 .1. azot) 3. • Momentul verificării . abur. .numărul. .dimensiunile. -aspectul. pulverizatoare.tipul.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). . drenccre. .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. locul de montare.depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. .+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . .schema de racordare.abateri de Ia prevederile proiectului.± 5 % pentru distanţa între element component tavan. • Documente încheiate .nu se adm it: . .tipul racordului. cotele de montaj. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . 152 . • Momentul verificării .poziţia şi locul de montare: vizual. . . • Metoda de verificare . .poziţia şi locul de montare.unghiul de instalare (pentru duzele de deversare). • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după racordare.rigiditatea fixării.cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -vizual. c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru .poziţia.• Aparatura de verificare .3).după montare. prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .cotele de montaj.3).bucată cu bucată. măsurată în plan vertical. . unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%.rigiditatea fixării. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. în cazul în care proiectul nu ie indică: . . • Documente încheiate . 153 • Condiţii de admisibilitate .± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. .înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare .3).

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul. -numărul.3). siguranţă. • Documente încheiate .100%. • Gradul de verificare -100%.vizual. • Gradul de verificare .după montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului.marcarea/inscripţionarea. .locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului şi P 118.respectarea prevederilor proiectului. -aspectul.3). • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare. -dimensiunile: prin măsurare.tipul şi dimensiunile suportului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Metoda de verificare .3). 154 155 . . f) Dispozitive şi aparate de semnalizare. numărul şi aspectul: vizual.înainte de proba de funcţionare. . • Gradul de verificare • Documente încheiate .10 0% .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare -tipul.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .

4. . .numărul.aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. . • Condiţii de admisibilitate . 3. . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l .2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tip u l.înainte de proba de funcţionare. numărul şi aspectul: vizual.dimensiunile: prin măsurare.6.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul. numărul şi aspectul: vizual.3.abateri de la prevederile proiectului.3. • Aparatura de verificare .6. 156 .3). • Metoda de verificare . .aspectul.ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător. 157 • Metoda de verificare . -aspectul. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri. • Gradul de verificare -100%. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -tipul. -dimensiunile. -n u m ă ru l.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . -dimensiunile.după montarea în instalaţie.tipul. • Documente încheiate . -dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării . .după montarea în instalaţie. .3).tipul şi aspectul: vizual.6. • Aparatura de verificare . 3. • Momentul verificării . Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -dimensiunile: prin măsurare.

tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.6. • Gradul de verificare . Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare . -as pectul.5. 159 158 . înainte de proba de funcţionare.dimensiunile: prin măsurare.3). • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. -as pectu l.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1 00 % .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.tip u l. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .3).ti p u l. • Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .t ip u l . • Criteriu/Parametru .100% ..vizual. • Gradul de verificare . c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.3).tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie. d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru .tipul şi aspectul: vizual.100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).numărul. • Documente încheiate . 3.

• Gradul de verificare -100%. numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor. • Condiţii de admisibilitate . -dimensiunile: prin măsurare. pentru orientare.aspectul.10 0% .3).7.± 5 grd.mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .± 2 grd.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.. . . . 3.respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect.6.Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3.în cazul în care proiectul nu indică alte valori. 3.6.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.7. . numărul şi aspectul: vizual.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare . Instalaţii de stingere tip sprinkler. • Metoda de verificare .după poziţionare. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate. se admit toleranţele: . pentru unghi.unghiul de înclinare. • Momentul verificării .orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă.orientarea spre sud: . Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .6.tipul. • Metoda de verificare -tipul.6. • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare.înainte de fixarea definitivă.1 160 161 .1 3. • Documente încheiate .6. • Condiţii de admisibilitate . drencer şi apă pulverizată Conform 3.3).

. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . prin verificarea documentelor însoţitoare.pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .8.după execuţia legăturilor. .după montarea instalaţiei. . . .funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tem peratura apei.funcţionarea sprinklerelor. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.funcţionarea armăturilor. .3). drencerelor. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură . • Momentul verificării .pentru toate instalaţiile: .condiţiile de scurgere . dozatoarelor-amestecătoarelor.pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: .3). • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. 3.presiunea de pornire/oprire a hidroforului. prin verificarea strângerii elementelor demontabile. 163 • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .vizual.schema de racordare: vizual.presiunea de încercare. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru .nivelul de zgom ot produs de arm ături.schemă de racordare.menţinerea poziţiei stabile.locul de m ontare.pentru instalaţiile de canalizare: .pierderile de apă/gaz.funcţionarea obiectelor sanitare. • Gradul de verificare -100%. 162 .stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini.debitul de apă/gaz. . . pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare. . .înainte de probare.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător. .presiunea creată de com presor. .pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: . buteliilor de vehiculare a pulberilor. • Momentul verificării ..

pentru drencere şi pulverizatoare.lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi.funcţionarea întregii instalaţii. vizual.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 . prin măsurare. temperatură.după încheierea execuţiei instalaţiei. STAS 9576/1 şi SR 13458 . .pentru lavoare. temperaturii. . SR ISO 6182-1/C2. vizual. STAS 10968/2 . prin proba de etanşeitate.. vizual. • Condiţii de admisibilitate . . .funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. prin măsurare. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. dozatoare l or-am e stecătoare lor. 165 164 .funcţionarea obiectelor sanitare.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.pierderile de apă/gaz. ID 49.presiunea de pornire/oprire a hidroforului.condiţiile de scurgere.funcţionarea sprinklerelor. . • Aparatura de verificare . conform I 9. • Metoda de verificare . . presiune. prin măsurare.pentru pompe. • Momentul verificării .debitul şi temperatura conform I 9. . .funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare.6). prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual.temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. . .presiunea creată de compresor. • Documente încheiate . . buteliilor de vehiculare a pulbe rilor.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.pentru sprinklere. .pentru vase de closet.funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. STAS 9576/2 şi STAS 12904 .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. . . drencerelor. prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă. STAS 11368 .mijloace de măsurare a debitului.pentru armături. • Gradul de verificare -100%. prin măsurare. conform l 9 sau ID 49 (după caz). presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.presiunea de încercare. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .

prescripţii de proiectare şi de execuţie. STAS 530/1 . STAS 6675/3 . Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. 166 STAS 6898/1 .Armături sanitare. 167 . Clasa B.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. STAS 9576 . Prescripţii fundamentale de proiectare.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. Clasa C.Instalaţii sanitare.Instalaţii sanitare. Prescripţii fundamentale de proiectare. Partea 1: Ţevi de uz general.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată.Ţevi rotunde extrudate din plumb. SR ISO 1167 . Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 2583 .I I I SR ISO 3458 .Alimentări cu apă.Obiecte sanitare ceramice.Ţevi din materiale plastice. armăturilor şi accesoriilor lor. Sprinklere. aducţiuni. Determinarea rezistentei ia presiune interioară.Protecţia împotriva incendiilor. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 9143 . Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. SR ISO 6182-1/C2 . Canalizări interioare. STAS 1795 .Pompe centrifuge. laminate la cald. STAS 6686 SR 6819 . Metode de încercare.Sisteme de canalizare. Condiţii tehnice de calitate. STAS 5738/1 . Prescripţii de execuţie şi exploatare. Obiecte din porţelan sanitar. STAS 6898/2 . STAS 3051 . STAS 7656 . emailate. Condiţii tehnice generale de calitate.A n e x a l .Ţevi de oţel. SR 4163-3 STAS 523/1 . Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. trase sau laminate la rece. încercarea de etanşeitate la presiune interioară.Instalaţii sanitare. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. SR ISO 3126 .Pompe centrifuge. STAS 1478 . drencere şi pulverizatoare de apă. încercări. diagonale şi axiale. încercări.Ţevi de oţel. Indicaţii generale. Studii. Condiţii tehnice generale de calitate. Măsurarea dimensiunilor. STAS 671 . fără sudură. Prescripţii fundamentale de proiectare. diagonale şi axiale. . STAS I 504 . Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor.Ţevi de oţel sudate elicoidal.Obiecte sanitare din fontă. fără sudură. STAS 5738/2 . -Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie.Ţevi rotunde trase din cupru. (PP) sub presiune.

Instalaţii sanitare. încercări funcţionale ale lavoarelor. .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. STAS 10968/2 . Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. ll .STAS 9576/2 . Prescripţii de proiectare. STAS 9667 . -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. Reguli şi metode de verificare a declanşării. I9 I 9/1 122 . Declanşarea NP 003 sprinklerelor.Instalaţii sanitare. . ape i calde.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. Verificarea funcţionării vaselor de closet. .Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Sprinklere. Metodă de măsurare in situ.Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Acustica în construcţii.Instalaţii de stingere cu abur. I 42 ID 49 STAS 12523 . executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. Prescripţii de proiectare. STAS 11368 .Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. Prescripţii de proiectare.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor.Instalaţii de stingere cu spumă. STAS 12904 . Prescripţii de proiectare. STAS 12245 .Normativ pentru proiectarea. Drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de verificare. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. 169 168 .Instalaţii fixe cu azot.Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. . STAS 12507 .Normativ pentru proiectarea. SR 13458:2000 . Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. STAS 11976 .

9......................... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii............... 172 3........ 212 3.. Sisteme de expansiune... 221 222 225 Cuprins 1.... Cazane .....4............. Proba de eficacitate.................... 173 3..................................................... Prevederi comune ....................... Domeniul de aplicare .. Montarea conducte lor .. 196 3.......4.. 216 3......5.. 192 3....4............ 202 3......... Montarea echipamentului..................... Conducte agent termic........................................................................ 209 3............. 219 170 171 ...........2..................... 177 3......2.........4.............. Proba de presiune la rece...... Conducte de alimentare combustibil ....................................... Proba de funcţionare Anexa 1-IV.......... 193 3. dozare).. 173 3............................................6......7.4...............................................4.....1........................................................4..................4.................................................2.......................................... Compresoare.3.....................................4............................ Montarea armături lor ........ 218 3...................... Proba de presiune la cald .................Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3............1.. Schimbătoare de căldură ..... 200 3....... Arzătoare ..6.... 3........1..1...................8.................220 3 7......................................................3...... Montarea corpurilor de încălzire........... 196 3.................................. Alte aparate de măsură.......... 172 3.............. 172 2...........1..1.... Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare................... control şi siguranţă............................................ Documente de referinţă .4..... Distribuitoare-colectoare .............................................. 204 3..... 206 3. Pompe..........8....... 190 3....3...........4............5............

corpurilor de încălzire.tipul materialului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.1. .1. staţii de recuperare a căldurii.pentru conductele din PP conform agrement. STAS 530/1.Surse de căldură (centrale termice.defecte (fisuri. puncte termice etc. STAS 6898/2. etc.1.armăturilor.Reţele termice şi elemente aferente acestora.Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare.Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport. în Anexa l-I V.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: . . . Nu fac obiectul prezentului normativ: . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. polietilenă reticulată.Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). STAS 6898/1. Montarea conductelor 3.Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi. . STAS 7656.). arsuri pori sau cojeli). .). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . puncte termice.nu se admit: .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.1.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. 3. -aspectul materialului. .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. .Instalaţii interioare de încălzire centrală. • Gradul de verificare -10 0%. • Momentul verificării .conform agrement. . 2. 3. . 172 173 . Pexal .conductelor.echipamentelor (din centrale termice. .3). • Metoda de verificare -vizual: .pentru conducte din: cupru. • Condiţii de admisibilitate . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .înainte de executarea îmbinărilor. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . . .

pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.aspectul îmbinării.să corespundă prevederilor proiectului. . fisuri. 174 • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . lovituri. • Condiţii de admisibilitate . STAS 7656.pentru conducte din: cupru.diametrul conductei.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. STAS 530/1. 175 . conform agrement. • Metoda de verificare .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement.3). după caz). polietilenă reticulată. Pexal. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .prin măsurare directă: . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . pentru conductele exterioare.înainte de lansarea în şanţ.locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare J -vizual. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). . înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .defecte vizibile (deformări. STAS 6898/2. . filetare. • Momentul verificării .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare.după pozare. . • Gradul de verificare -100%. abateri de poziţie între elementele îmbinării). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.după executarea îmbinărilor. STAS 6898/1.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .

2).prin măsurare directă. .continuitatea izolaţiei la îmbinări.înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate .grosimea: prin măsurare directă. • Documente încheiate . .pentru grosime: 10 %.1. .1. . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei.2.se admite: . 3.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.pentru tip şi aspect: 100 %. după caz. diferite faţă de prevederile proiectului.1.existenţa protecţiei. • Gradul de verificare . Conducte agent termic 3.defecte vizibile. -grosimea izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul izolaţiei.cel puţin o măsurare la 100 m.măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. • Momentul verificării .după pozarea conductelor.nu se admit: .nu se admit: . .toleranţa de + 10 % la grosime.toleranţe la grosime. • Metoda de verificare .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). .înainte de proba de etanşeitate.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. 176 2.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. • Criteriu/Parametru .aspectul izolaţiei.sensul pantei. . . Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru .• Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). . . 177 . executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4. • Condiţii de admisibilitate . ramificaţii şi armături. e) Izolaţia .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. . prevăzute de normativul I 13. după caz. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . . termoizolaţiei. neuniformităţi. -mărimea pantei.

• Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizu al.cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru. -mărimea pantei.• Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . .racorduri şi piese speciale. • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.2).înainte de pozarea conductelor.2). • Condiţii de admisibilitate . b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare. 179 178 .3). .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • M om entul verificării .înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. • Aparatură de verificare .aspectul.constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement.înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare . 3.prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .2.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.Proces verbal de verificare . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1. Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul. • Momentul verificării .Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V.

1 8 1 180 . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2. • Momentul verificării . întărituri etc. 3.după pozarea conductelor. • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV. tălpi. • Momentul verificării . rigle.).înainte de pozarea conductelor. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). -mărimea pantei.înainte de pozarea conductelor. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru .1. • Aparatura de verificare .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.distanţa între suporţi. • Gradul de verificare -100%.• Condiţii de admisibilitate .3.Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).prin măsurare directă.înainte de proba de etanşeitate. .10 0% .2). • Metoda de verificare -sensul: vizual. • Documente încheiate .mărimea pantei: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .3).dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi.dimensiuni pentru fiecare tip de suport.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

.sensul pantei. • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.prin măsurare directă.4. 182 183 . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .după pozare.mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur.valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile. . când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte).• Gradul de verificare . .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.după pozare.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta. • Momentul verificării . Conducte interioare .prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .2). în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta.se admit: . • Documente încheiate .se admite: . • Aparatura de verificare .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .distanţele prevăzute de normativul I 13.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei.valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Metoda de verificare . -valoarea pantei. înainte de fixare. . în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.2.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. 3.3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).măsurare la flecare suport tip estacadă.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării .1.

.prin măsurare directă. . pentru fiecare caz.după pozare. . . faţă de cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare .valoarea distanţei între conductele de: .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).apă caldă/apă fierbinte/abur .distanţa între două elemente succesive de susţinere.3).se admite: .distanţa: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . . 184 185 .elemente de construcţie din materiale combustibile.tipul susţinerilor. minim 25 % din elementele de fixare.tipul: vizual.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .apă caldă/apă fierbinte/abur . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . . • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. I 6.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.• Aparatura de verificare .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. . • Condiţii de admisibilitate . înainte de fixare.gaz.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .prin sondaj.în cel puţin două puncte diferite. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .3).apă caldă/apă fierbinte/abur .apă caldă/apă fierbinte/abur .apă rece.toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).apa caldă . • Gradul de verificare .3). • Aparatura de verificare .se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). . .electrice. I 7.distanţele prevăzute de Normativul 1 13. c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate . • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13.abur.

. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. minim 50 % din treceri. • Aparatura de verificare . 186 187 . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de izolare. • Metoda de verificare -vizual.2. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru . Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP. • Metoda de verificare .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări.3).e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.prin proba de presiune la rece. .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. .5. realizate prin sudare. .înainte de proba de presiune.locul de amplasare.valoarea presiunii de încercare pe durata probei.se admite: .după montarea conductelor.prin sondaj.înainte de montarea conductelor.după înglobarea în elementele de construcţie. polietilenă reticulată.încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3. • Condiţii de admisibilitate . mascare etc. • Momentul verificării . Pexal • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .scurgeri de apă. • Documente încheiate .încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului. • Momentul verificării .3). .1. conform normativului I 13. cupru. • Gradul de verificare -100%.numărul. • Gradul de verificare .prin măsurare directă. . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . tipul şi locul de amplasare. .

deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare .100%. • Condiţii de admisibilitate .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. • Aparatura de verificare . în zona mufelor la îmbinări.1. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor. pe toată durata probei. • Gradul de verificare -100%.înainte de mascare. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.după efectuarea probei la rece.presiunea de încercare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).6.scurgeri de apă. • Momentul verificării . aplicarea stratului de grund). izolării).• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. . . .înaintea finisării (vopsirii. . Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru . discontinuităţi.prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 .după proba de presiune/etanşeitate.2. . 188 189 . . încreţituri).Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.comportarea la dilatare/contractare.7.aspect.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.10). • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare 3.1. . pete de umezeală pe conducte. • Momentul verificării .9).neuniformităţi (băşici.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.scurgeri de apă vizibile. • Gradul de verificare .nu se admit: . .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pe toată durata probei. • Documente încheiate .2. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . 3.

Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare. . . • Documente încheiate . .• Documente încheiate . • Metoda de verificare . 191 • Condiţii de admisibilitate . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului. • Momentul verificării .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . STAS 7656.mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .1. • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.nu se admit: .prin măsurare directă: . pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu. • Condiţii de admisibilitate . .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).diametrul conductei. • Momentul verificării . • Momentul verificării .înainte de executarea îmbinărilor.100%.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. • Aparatura de verificare . 190 . STAS 7656.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.3. STAS 530/1. • Metoda de verificare .vizual. deformări. • Metoda de verificare -vizual: .locul de amplasare. STAS 530/1.înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . arsuri).3).3).defecte (fisuri.să corespundă prevederilor proiectului.3).după pozare.aspectul materialului.

. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea în instalaţie.vizual. • Aparatura de verificare 3.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).3). . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul.• Gradul de verificare .3).3. .numărul de elemente. .respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare.după montarea în instalaţie.spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de verificare -tipul: vizual.posibilitatea de acces şi manevră.2. • Gradul de verificare -100%. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul.înainte de probare.aspectul. • Condiţii de admisibilitate . .înainte de proba de presiune. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . 193 . 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate . . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.amplasarea. . fişei de agrement).3). • Condiţii ele admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . 3. • Gradul de verificare -100%.100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .prin acţionare directă.

locul de amplasare: vizual. • Gradul de verificare .după poziţionare. • Metoda de verificare .bucată cu bucată.înainte de fixare.3).stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .tipul elementelor de fixare: vizual. .distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 194 . . • Momentul verificării .după fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Gradul de verificare .înainte de fixare.• Momentul verificării . c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. .rigiditatea fixării.distanţele minime faţă de elementele de construcţie.bucată cu bucată. . • Condiţii de admisibilitate .1 00 % .3). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. . • Gradul de verificare . .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Momentul verificării ..înainte de proba de funcţionare. reglare.respectarea tipului de fixare. golire). . 195 • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate .respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Amplasarea . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul elementelor de fixare.după poziţionare.

corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement. c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . 196 .după poziţionarea pe postament.distanţele: prin măsurare directă.vizual.după fixare.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. . 197 • Documente încheiate . • Gradul de verificare -10 0%. -parametrii tehnici. • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .3). • Gradul de verificare -bucată cu bucată.100%. pe locul de montaj. . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.4. .1. -cotele de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. Montarea echipamentului 3. în cartea cazanului sau în fişa de agrement. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare. • Gradul de verificare .locul de amplasare.înainte de proba de funcţionare.3). • Condiţii de admisibilitate .4. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare .locul şi poziţia de montare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. 3. • Metoda de verificare .schema de racordare.înainte de fixarea definitivă.

3).instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement.100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual.elemente de preluare a vibraţiilor. . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. 199 198 .3). d) Aparate de măsură.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul.vizual. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Momentul verificării .dimensiunile: prin măsurare directă.bucată cu bucată. .• Documente încheiate . • Momentul verificării .vizual.după execuţia legăturilor. • Gradul de verificare . a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.înainte de poziţionarea cazanului.după fixarea cazanului.poziţia de montare.schema de racordare. . • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -dimensiunile.înainte de proba de funcţionare.3). .

parametrii tehnici. . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .după fixare (inclusiv accesorii). a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării .vizual. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Momentul verificării .înainte de fixarea definitivă.100%.3).2. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .schema de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .4. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . în fişa tehnică sau fişa de agrement. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.3). 200 .poziţia de montare.3).locul de amplasare.după poziţionarea pe locul de montaj. • Condiţii de admisibilitate . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului. .înainte de proba de funcţionare. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR.respectarea prevederilor proiectului.• Condiţii de admisibilitate . . 201 • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.

• Metoda de verificare .3).• • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).10 0% . • Momentul verificării . . a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie.3).locul de amplasare. 3. instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132.cotele de montare.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -1 00 %.înainte de fixarea definitivă. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement. Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate .3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Condiţii de admisibilitate . a normativului l 13. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării . -parametrii tehnici. • Documente încheiate . a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .cotele de montare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .locul şi poziţia de montare: vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Documente încheiate .poziţia de montare. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.4.vizual.după poziţionarea în instalaţie.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. 202 203 .3).

3). 205 204 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a normativului I 13. • Metoda de verificare .dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100% .c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului. .locul de amplasare. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul. .poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate . .înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune).corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement.100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .4. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie.4.3). . • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . 3. a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement. • Aparatura de verificare . Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare. • Gradul de verificare .tipul: vizual. . • Gradul de verificare -100%. . • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici. .după poziţionarea pe locul de montaj.dimensiunile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).cotele de montare.respectarea prevederilor proiectului.vizual.înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare .

. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .schema tehnologică.locul şi poziţia de montare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Momentul verificării . 3.vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .4.3).5. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). . . a fişei de agrement şi a normativului l 13.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect. . -cotele de montaj.înainte de proba de funcţionare.după poziţionarea în instalaţie.3).îînainte de fixarea definitivă. 207 .• Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.parametrii tehnici.după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare.după fixare (inclusiv accesorii). . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Documente încheiate .3). 206 • Metoda de verificare .distanţele: prin măsurare directă.bucată cu bucată (pe elemente componente). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizual.

• Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . • Metoda de verificare -vizual.bucată cu bucată. .tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. 209 . 208 3.1 00 % .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Criteriu/Parametru . .vizual.3). • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . • Momentul verificării .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. -dimensiunile.după execuţia legăturilor. .parametrii tehnici. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie.înainte de poziţionarea pompei.6.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .dimensiunile: prin măsurare directă.4. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. .schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Condiţii de admisibilitate .3).

.dimensiunile.după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare '.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .după poziţionarea în instalaţie.• Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Momentul verificării . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .3). .locul şi poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. vizual.100 %. -cotele de montaj.locul de amplasare.distanţele: prin măsurare directa.poziţia de montare.înainte de poziţionarea compresorului.schema de racordare. • Gradul de verificare -100%. . • Momentul verificării .tipul.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.tipul: vizual.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.3).dimensiunile: prin măsurare directă. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . 211 • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . 210 . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .

• Momentul verificării .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare . -cotele de montaj.3).7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -10 0%.3). c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .. •Gradul de verificare -100%. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.după poziţionarea în instalaţie. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare 212 .înainte de fixarea definitivă.după poziţionarea în instalaţie. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .schema de racordare 213 3. .4.parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare.locul şi poziţia de montare: vizual. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . • Metoda de verificare .3).

respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. 214 .după proba de funcţionare. . • Condiţii de admisibilitate .3). • Metoda de verificare -vizual.bucată cu bucată.grosimea: prin măsurare directă. .3).pentru flecare schimbător. 215 • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV. -existenta protecţiei izolaţiei. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Izolaţia .vizual. • Momentul verificării -după fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). • Metoda de verificare -tipul: vizual.schema de racordare.tipul izolaţiei.înainte de proba de funcţionare.grosimea izolaţiei. . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.• Metoda de verificare . • Gradul de verificare . •Momentul verificării . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia legăturilor. • Momentul verificării .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .poziţia şi locul de montare.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare.4.prin măsurare directă.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.diametrul. în cazul în care proiectul nu le indică.100 %. • Documente încheiate .3). . • Gradul de verificare -10 0%. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . . . • Condiţii de admisibilitate .3. • Momentul verificării .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. 217 .după montare.poziţia şi locul de montare: vizual. • Momentul verificării . Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .3). c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de proba de funcţionare. 216 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . -cotele de montaj. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .înainte de montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului.8. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .diametrul/numărul racordurilor.distanţa între elemente: prin măsurare directă.

. . Alte aparate de măsură.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. punctele termice.după montare. • Condiţii de admisibilitate . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. suprafeţe de încălzire).100%.• Momentul verificării . 218 . vopsire).amplasarea. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea tipului de suport.d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%.pentru conducte din PP conform fişei de agrement.după racordarea echipamentelor din centrala termică. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri.presiunea de încercare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . pereţi. .vizual. 219 3.9.3).4.înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. • Momentul verificării . . .înainte de fixarea definitivă. • Criteriu/Parametru -tipul. pardoseli.în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.după poziţionare. de mascare sau înglobare în elemente de construcţie. • Documente încheiate .5.prin proba de presiune la rece: . • Gradul de verificare -1 00 %. a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect. .pentru conducte din alte materiale conform I 13. -scurgeri de apă. . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. agregate. ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru .3). planşee.poziţia de montare.

Proba de eficacitate 3. 220 • Condiţii de admisibilitate .după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C). . pe toată durata probei.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . plafoane sau pardoseli).6.după efectuarea probei la rece. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. . • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . 3. după închiderea completă a clădirii. compor tarea la dilatare/contractare. • Metoda de verificare .conform normativului I 13. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).înaintea finisării (vopsirii. 221 . . pe toată durata probei.gradul de încălzire.9).se admite: . . • Aparatura de verificare . - • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . izolării).prin proba de eficacitate conform normativului I 13.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. • Gradul de verificare -100%. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri. • Documente încheiate . Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. • Momentul verificării .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.10).prin proba de presiune la cald conform normativului I13.presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate . .scurgeri de apă.10 0% .mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III).scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.nu se admit. . • Aparatura de verificare .nu se admit: . .7.mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).

.pierderile de apă. prin măsurare. . . -pentru cazane: . . .funcţionarea alimentării cu combustibil. • Condiţii de admisibilitate . . vizual.funcţionarea instalaţiei automate de aprindere. . .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.indicarea corectă a datelor. . . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil. 10). vizual. .lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. . prin proba de etanşeitate. - presiunea de încercare.funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului.funcţionarea aparatelor de încălzire. . 222 • Momentul verificării .8.temperatura gazelor de ardere.funcţionarea arzătoarelor. prin măsurare. .presiunea creată de compresor. • Gradul de verificare -100%. .temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. .funcţionarea aparatelor de încălzire.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: .pentru aparatele de măsură şi control: .după încheierea execuţiei instalaţiei. prin măsurare. temperatura de încercare.presiunea de încercare. .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.temperatura apei.presiunea de pornire/oprire a pompelor. . 223 ' .debitul şi temperatura conform 113.• Documente încheiate .temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil. . prin măsurare.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: .funcţionarea aparatelor de încălzire.condiţiile de scurgere a condensului.presiunea aburului. nivelul de zgomot produs de armături. 3. prin acţionare directă a robinetelor.condiţiile de scurgere.funcţionarea întregii instalaţii. conform I 13.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă.funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). temperatură.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . presiune. vizual.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului. . ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. . • Metoda de verificare . . . . prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual. prin măsurare.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare. . pierderile de apă.

pentru pompe.pentru robinete de reglare cu ventil. • Documente încheiate .Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte.STAS10400/1 .STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. fără sudură. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. trase sau laminate la rece. Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici .6).pentru radiatoare din fontă. STAS 1308 sau STAS 3317 . Nomenclator. -Normativ I 13. gaz sau solid. Tipuri. . presiuni şi diametre nominale. temperaturii.Instrucţiuni tehnice ISCIR . STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. presiunii şi nivelului de zgomot. STAS 530/1 Ţevi de oţel. Determinarea rezistenţei la presiune interioară. .STAS 1676 .. . STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru.Normativ C 342 . STAS 1601 Armături industriale din fonte.IPCT.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii.pentru combustibil lichid. . Dimensiuni şi toleranţe. . 225 224 . laminate la cald. Robinete cu cep.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . . Condiţii tehnice speciale de calitate. . SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.pentru recipiente sub presiune. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune. Fitinguri din fontă maleabilă.mijloace de măsurare a debitului. fără sudură. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinet cu cep cu mufe. Condiţii tehnice speciale de calitate. Condiţii tehnice speciale de calitate. Condiţii tehnice de calitate. • Aparatura de verificare . Dimensiuni.STAS 54.

STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Clasa B. Diametre nominale. Partea 1: Ţevi de uz general. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. Instalaţii de încălzire. utilizate la presiune. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. Calculul necesarului de căldura. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. încercări. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. Calculul necesarului de căldură. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Măsurarea dimensiunilor. Prescripţii de calcul termotehnic. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Instalaţii de încălzire. STAS 2099 Elemente pentru conducte. Numărul anual de grade-zile. Robinete de reţinere cu clapă.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. cu flanşe. Definirea termenilor tehnici. Clasa C. încercări. diagonale şi axiale. STAS 2250 Elemente pentru conducte. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Prescripţii de calcul. de oţel. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. trase sau laminate la rece. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. diagonale şi axiale. 226 227 . SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Mufe pentru ţevi. Presiuni nominale. Partea 2: Ţevi de conducte. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid.

Robinete de reţinere. Robinete de închidere. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. presiuni nominale şi diametre. Tipuri. Instrucţiuni ISCIR. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. cu flanşe. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. Tipuri. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . presiuni nominale şi diametre. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. Clasificare. Robinete de comutare. Tipuri. Robinete de reglare. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. presiuni nominale şi diametre. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Tipuri. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. presiuni nominale şi diametre. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum.detectarea imperfecţiunilor transversale.

........ 252 3....... panouri.......... de acoperiş.....6................4..................3...... 243 manuală sau automată........3........................................6................................. 254 3..................... 3.....4.......6.......................... Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ...... 252 3.. paralele) .....................3....... antifoc............... Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate).. 258 3............. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare...... Absorbţii marginale...6............5........3......................... 244 3....... 249 3. nişe de laborator .........................1. 3...1...1........... reglare şi accesoriile canalelor de aer...... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie ....... Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre............. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii..........3.. Canale montate în ghene/plafoane false. 3.................7....3........ Hote .6................................. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.....................5..... Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ....4....1.....6..... Fante de aer (introducere/absorbţie).....2...... 248 3............... Montarea dispozitivelor de închidere....1.2............ Deflectoare ..... antifum) ................................7............. 259 3... 255 3..... 3... 3.......... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3......... 3.............5. Prevederi comune.................. 233 2..5........... Panouri de refulare .2.. Luminatoare............3.......... Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale ...C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare...................... 3. 243 3........2.... 260 231 ......5.....2.. 257 3........2..................5... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede .. Grile de absorbţie din încăperi ..... Anemostate.......... 3...... 256 3........... Canale montate aparent ..........3..4......... Montarea dispozitivelor de ventilare locală ............. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).....2....1. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată .. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire..............5. 258 3.......... de transfer........... Documente de referinţă ......1. 230 245 245 246 247 3.................... 254 3.................2........... Coşuri de evacuare (individuale....................... 251 3...... 233 3.................................... Duşuri şi perdele de aer........5...-..................2.... guri de evacuare în exterior)....7....... 234 3....... 255 3.... cu colector central şi deversor).....................2. 248 3.......................... 258 3...3.. Prize de aer (de perete. de introducere........1........ trape etc..................3....... 253 3.3........................... Domeniul de aplicare..........3. Punctele de măsurare..... Căciuli de protecţie pentru canale de aer.................)................ Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor .......................2.. 250 3...... Montarea compensatoarelor de dilatare... clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1.2..............2...3.................4........5......................1.........1....... 3... 249 3......

.. .. 274 3.......11.9.............. Generatoare de aer cald ..... 260 3.7......... 269 3............... Filtre de aer...10..............7. 268 3...................................Instalaţii de ventilare de înaltă presiune.... Atenuatoare de zgomot... 261 3.....................Instalaţii de încălzire cu aer cald....... Baterii de încălzire şi răcire.. . autocare..............7...9..................8........7.... măsură şi control .....5.......2....4............ 264 3.......2... Dulapuri pentru încălzire.... trenuri.4.....................3..8................................. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. 267 3.. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire... 232 233 ................Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare.... Aparate de climatizare..............Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă".. 269 3..... DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: ....9.. Separatoare de praf.. 265 3........ Ventilatoare de acoperiş ........ Ventilatoare ...8......... ........................ 270 3...................................................... 273 3............ Nu fac obiectul prezentului normativ: ... Ventiloconvectoare. 270 3..........................8. ....... Instalaţia de alimentare.. în Anexa 1-V..... Recuperatoare de căldură .7...... Aeroterme pentru abur/apă caldă.......... .........8.. 279 2..Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi... fierbinte.........3...Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată.........7.............................. ....................7............... ...Instalaţii de supraumidificare.......10...... ..Instalaţiile de ventilare din mine.....6.. .....Instalaţiile de avarie... 266 1... Aparate cu inducţie (climaconvectoare).9. ........3...................Instalaţii de desceţare. Camere de umidificare . 273 3.9.......Instalaţiile de ventilare de proces........ Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ....8................ Instalaţia de alimentare........... Aparate cu amestec.................... 261 3...Instalaţiile de transport pneumatic......... ..... 275 3.. .......... Instalaţia de alimentare.3.........5..... 265 3................2.1........1...... .... 276 3..Instalaţii de desprăfuire.... Aparate de răcire ....7.....................8.....Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.... 262 3......................Instalaţii de climatizare parţială...... 263 3.....7...................7.......... ...... 272 3..............7....Instalaţiile de climatizare pentru automobile.................... vapoare.......................... 3.........7. ............. Proba de funcţionare .....................13....................................1....... 276 Anexa 1-V. 271 3. Aparate de automatizare........Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale..............

Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. .dispozitivelor de ventilare naturală organizată. măsură şi control. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -aspectul materialelor.echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare.după executarea îmbinărilor. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3. 235 .defecte (fisuri.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .neuniformităţi vizibile cu ochiul liber. . . . • Momentul verificării .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).aparatelor de răcire şi climatizare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .1.1.gurilor de refulare şi aspiraţie.aparatelor de automatizare.3. trape etc.1. -aspectul îmbinării. • Gradul de verificare -100%. reglare şi accesoriilor canalelor de aer.dispozitivelor de ventilare locală. conform 15.3).dispozitivelor de închidere. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. arsuri sau cojeli). • Metoda de verificare -vizual. înainte de proba de etanşeitate.canalelor de aer şi a pieselor speciale. • Condiţii de admisibilitate . . nu se admit: .înainte de executarea îmbinărilor.). panouri. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . .aparatelor pentru ventilare şi încălzire. • Metoda de verificare -vizual.

nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). fisuri. • Metoda de verificare .înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. aplicarea stratului de grund). • Momentul verificării .conform STAS 9660.16).. conform normativului I 5. • Condiţii de admisibilitate .înainte de mascare.dimensiunile canalelor de ventilare. . • Documente încheiate .vizual. nici la îmbinările tubulaturilor. c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară).vizual. • Momentul verificării . d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .să corespundă prevederilor proiectului. lovituri. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificărilor . . • Condiţii de admisibilitate . abateri de poziţie între elementele îmbinării).după proba de etanşeitate.prin măsurare directă: . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .conform normativului I 5. 236 237 . • Metoda de verificare .aspect.defecte vizibile (deformări. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.după executarea îmbinărilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .

pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. conform proiectului. • Metoda de verificare -tipul: vizual.prin sondaj. faţă de cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării -după pozare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).vizual. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . conform proiectului. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).• Gradul de verificare -100%. încreţituri).distanţa: prin măsurare directă. .locul de amplasare.distanţa între două elemente succesive de susţinere.3). discontinuităţi.alte tipuri de elemente de susţinere. pentru canalele de aer verticale.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . • Gradul de verificare .3).pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare. . • Condiţii de admisibilitate . 238 239 .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.se admit: . g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. minim 25 % din elementele de fixare.neuniformităţi (băşici.

defecte vizibile. • Aparatura de verificare .toleranţe la grosime. . • Momentul verificării . . . . • Metoda de verificare . . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). • Gradul de verificare 3.înainte de acoperirea lor.1. • Momentul verificării .după montarea canalelor de aer. • Metoda de verificare .tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5.paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie.nu se admit: .se admite: . diferite faţă de prevederile proiectului. • Gradul de verificare -100%.prin măsurare. 3.mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).aspectul izolaţiei.înainte de proba de etanşeitate.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. • Documente încheiate . neuniformităţi. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru .3).grosimea izolaţiei.3).h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. .toleranţa de + 10 % la grosime.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. • Condiţii de admisibilitate .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. .3. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .1. .după proba de etanşeitate.vizual.grosimea: prin măsurare directa.10 0% . 241 240 . când nu este indicată în proiect. . Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .înainte de mascare.

antifoc.înainte de proba de funcţionare.după proba de etanşeitate. • Gradul de verificare -100%.aspectul hidroizoiaţiei.4.1. 3.locul de amplasare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. 3. • Momentul verificării .3).Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.accesibilitatea la locul de montare a canalelor. antifum) • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru .2).locul de amplasare.1. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). 243 242 . . -100%. • Metoda de verificare . .prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. . • Condiţii de admisibilitate . Montarea dispozitivelor de închidere.tipul: vizual. • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă.2. 3.• Condiţii de admisibilitate .2.2.aspectul term o izolaţiei.vizual. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3. • Aparatura de verificare .

. • Metoda de verificare . . • Momentul verificării .5.locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .100%.înainte de proba de funcţionare.etanşeitatea.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului. paralele) • Criteriu/Parametru -tipul.tipul: vizual. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .• Momentul verificării . Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.locul de amplasare: prin măsurare directă.2.după montarea în instalaţie. 3. 244 3. . Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul.4.înainte de proba de funcţionare. 245 .3). • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .3.după montarea în instalaţie. .3). • Metoda de verificare -vizual. . 3.numărul.2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului. • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.2.după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -100%. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul. . • Condiţii de admisibilitate . -poziţia de montaj.

• Documente încheiate .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Metoda de verificare .tipul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.locul de amplasare.locul de amplasare.tipul.respectarea prevederilor proiectului.etanşeitatea. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .7.6. 3.tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).numărul.tipul şi numărul: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. înainte de proba de etanşeitate.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. 3. . • Momentul verificării . . 16). numărul şi locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. . 246 .2. .2.Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea în instalaţie. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.absenţa scăpărilor de aer. Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .• Metoda de verificare . 16).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . . numărul şi locul de amplasare. .absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. înainte de proba de etanşeitate. .locul de amplasare: prin măsurare directă. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. 247 • Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul: vizual.

locul de amplasare.• Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul . -numărul. 3.3. garnitura de etanşare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .montarea garniturii de etanşare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie). • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .3). • Gradul de verificare .3.numărul. • Momentul verificării .după montarea canalelor de aer.după montarea canalelor de aer. • Documente încheiate .tipul. 3. • Documente încheiate .3. • Metoda de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . Anemostate • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .3.locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Panouri de refulare • Criteriu/Parametru . 248 249 .locul de amplasare: prin măsurare directă. . 3. • Momentul verificării .bucată cu bucată.2. numărul şi locul de amplasare.numărul.3). înainte de montarea plafonului fals.locul de amplasare. de transfer.tipul. .tipul şi numărul: vizual. .locul de amplasare: prin măsurare directă. . . .3).montarea garniturii de etanşare. • Aparatura de verificare .3.bucată cu bucată.

• Gradul de verificare . • Documente încheiate .bucată cu bucată. • Gradul de verificare .3). • Momentul verificării .locul de amplasare: prin măsurare directă. . numă rul şi locul de amplasare.locul de amplasare. • Gradul de verificare .tipul şi numărul: vizual. înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.tipul şi numărul panourilor. . • Aparatura de verificare .locul de amplasare.4.5. 3.3.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . .3). • Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă. 250 251 .după montare.locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Momentul verificării . Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după fixarea de tubulatură.după montarea pe suporţi. • Metoda de verificare . Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. -numărul. • Documente încheiate .3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.numărul. garnitura de etanşare: vizual.bucată cu bucată. • Momentul verificării . 3. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. înainte de finisarea plafoanelor. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . .

6.aspectul. .) • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare.3.numărul. • Momentul verificării . panouri. 3. • Momentul verificării . . • Momentul verificării . trape etc.bucată cu bucată. 252 .după montarea în instalaţia de ventilare.numărul.tipul. 253 3.3).3. .tipul şi numărul: vizual. guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .bucată cu bucată.materialul.vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .tipul şi numărul: vizual. . Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul.7. • Metoda de verificare .3).locul de amplasare. .respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.4. • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . .înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă. Prize de aer (de perete. .locul de amplasare: prin măsurare directă.după montarea în instalaţia de ventilare. . • Aparatura de verificare . de acoperiş. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.poziţia de montare.locul de amplasare. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3.

3. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului.1.înainte de finisarea canalelor de aer.5. .tipul şi numărul: vizual.• Gradul de verificare . • Gradul de verificare . • Documente încheiate . Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 254 • Condiţii de admisibilitate .3.locul de amplasare.2.locul de amplasare: prin măsurare directă.2). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului.num ărul. • Condiţii de admisibilitate . Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3.locul de amplasare.3).locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . 255 . .3).tipul: vizual. • Metoda de verificare .5.5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Coşuri de evacuare (individuale. . cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l.5. 3. .respectarea prevederilor proiectului.100% .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .locul de am plasare. .bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montarea canalelor de aer.numărul. • Momentul verificării .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. 3.bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .

3. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Condiţii de admisibilitate .• Metoda de verificare .locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.5.5.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -tipul: vizual. 256 • Condiţii de admisibilitate . .3).respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului. . . • Documente încheiate . 257 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată. Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul.tipul şi numărul: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .bucată cu bucată.locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.4. • Momentul verificării -după montare.după montarea canalelor verticale de aer.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . . • Momentul verificării . • Documente încheiate .tipul şi numărul: vizual. . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . .după montare.

3. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul: vizual.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .1.respectarea prevederilor proiectului. . • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100.respectarea prevederilor proiectului. . .tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. înainte de proba de funcţionare.6. • Metoda de verificare .locul de amplasare.montarea dispozitivelor de filtrare (după caz).6.după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare.3).tipul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare.%. • Momentul verificării .6. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . . nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. 3. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .după montare.locul de amplasare: prin măsurare directă. Hote • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .3.locul de amplasare: prin măsurare directă. . .3).3). 258 259 . . Absorbţii marginale.

• Momentul verificării . .3). . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .poziţia de montare. modul de racordare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. .7.locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă. elementele de amortizare. Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .2. poziţia de montare. .tipul.locul de amplasare.modul de racordare şi susţinere (după caz).1. modul de racordare şi susţinere: vizual. -parametrii tehnici. Ventilatoare 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.poziţia de montare. parametrii tehnici. parametrii tehnici.7.parametrii tehnici.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.elementele de amortizare.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .3).7. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . .7. • Documente încheiate .tipul. • Gradul de verificare . Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul. poziţia de montare. înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Criteriu/Parametru .modul de racordare.3. • Documente încheiate . . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . • Momentul verificării .parametrii tehnici. .bucată cu bucată.3.după montare. 260 261 .tipul. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3.modul de racordare şi postamentul (după caz).

• Documente încheiate .locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.7.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .4.după montare. -parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare.tipul. • Gradul de verificare . Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul. . • Condiţii de admisibilitate .după montare.5. .locul de amplasare: prin măsurare directă. modul de racordare şi posta mentul: vizual.tipul. . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . parametrii tehnici: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Momentul verificării .tipul.modul de racordare şi susţinere (după caz). . 262 . • Condiţii de admisibilitate . modul de racordare şi susţinere vizual. • Documente încheiate . parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici. .• Metoda de verificare . • Metoda de verificare .după montare. 263 3. . parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare . prin verificarea cores pondenţei cu proiectul.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă.bucată cu bucată. • Momentul verificării .3). înainte de proba de funcţionare.7.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • G ra d ul d e verific are . . p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul.locul de amplasare. Ventiloconvectoare 3.7. • Metoda de verificare .re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV. parametrii tehnici. înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . . .tipul: vizual.7.după montare. 265 .parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Gradul de verificare .6.tipul.locul de amplasare. .b u c ată cu b u ca tă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor .lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. modul de racordare: vizual. • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re .modul de racordare. p a ra m e trii te h n ic i.• Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l. • Metoda de verificare .7. Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul.3).locul de amplasare: prin măsurare directă.8. • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te .m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate .du p ă m o ntare. .locul de amplasare.tip u l. . . înainte de proba de funcţionare.modul de racordare.7. • M o m en tu l verifică rii . Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul. .locul de amplasare: prin măsurare directă.3).parametrii tehnici. • A p a ra tu ra d e v erifica re . . m o n tare a le p ro du că to ru lu i. 3.bucată cu bucată. 264 3. • Criteriu/Parametru -tipul. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate .3).

. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.parametrii tehnici. .7.10. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul.7.bucată cu bucată. • Documente încheiate .locul de amplasare. • Aparatura de verificare . modul de susţinere: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. 266 267 . Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru .parametrii tehnici. . înainte de proba de funcţionare. 3. .tipul.3). • Condiţii de admisibilitate .9. • Momentul verificării .modul de racordare. parametrii tehnici.tipul. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate . . parametrii tehnici. poziţia de montare.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Momentul verificării .3).3). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .după montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.• Momentul verificării .modul de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.după montare.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .după montare. 3. • Condiţii de admisibilitate . modul de racordare: vizual.

fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.3).distanţele faţă de elementele de construcţie. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3. când nu este prevăzută în proiect. — locul de amplasare.7. • Momentul verificării — după montarea aparatelor. . . Aeroterme pentru abur/apă caldă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .8.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. 3. • Metoda de verificare .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. • Gradul de verificare .3.tipul. • Documente încheiate . -tipul şi distanţele între elementele de susţinere. înainte de proba de funcţionare.panta (după caz). . modul de racordare şi de susţinere: vizual. când nu este prevăzută în proiect. .modul de racordare.1. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.11.8. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele: prin măsurare directă. .tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare -100%. . • Aparatura de verificare .parametrii tehnici. parametrii tehnici. 268 9 26 . Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .după montare.izolaţia şi protecţia izolaţiei.modul de susţinere.respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). modul de racordare: vizual.8 . înainte de proba de funcţionare. 3. .tipul. . . Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. . Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. elementele de amortizare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 270 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. • Gradul de verificare . . 3.parametrii tehnici. • Momentul verificării . parametrii tehnici. • Metoda de verificare .bucată cu bucată. modul de racordare şi posta mentul: vizual. • Documente încheiate . Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .8.modul de racordare.tipul. parametrii tehnici. parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate .distanţele: prin măsurare directă.postamentul (după caz).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.tipul.3). .stabilitatea fixării. . . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montare.distanţele faţă de elementele de construcţie. 271 . • Momentul verificării .2. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.postamentul. .3). • Aparatura de verificare . -parametrii tehnici. .bucată cu bucată. înainte de proba de funcţionare.8.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. . modul de racordare şi postamentul: vizual.elementele de amortizare.tipul.după montare. 4.3.parametrii tehnici.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare.modul de racordare.modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse.

locul de amplasare.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).izolaţia şi protecţia izolaţiei.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de montare. 3.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. modul de racordare şi posta mentul: vizual. • Aparatura de verificare .postamentul (după caz).9. • Gradul de verificare .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .după montare. când nu este prevăzută în proiect. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3. .după montarea aparatelor. • Condiţii de admisibilitate . . . . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3.panta de montare (după caz).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.9.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. parametrii tehnici.modul de racordare. 273 .după montare. • Momentul verificării .8. înainte de proba de funcţionare. 272 • Momentul verificării . . • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.1. • Gradul de verificare -100%. . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. . . înainte de proba de funcţionare. . Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul.distanţele: prin măsurare directă. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5.bucată cu bucată. -parametrii tehnici. • Documente încheiate . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. .tipul şi distanţele între elementele de susţinere.tipul..

. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. • Aparatura de verificare . modul de racordare şi fixare: vizual.• Gradul de verificare .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. . locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare .izolaţia şi protecţia izolaţiei.tipul. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 275 . .3).bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). 3.bucată cu bucată.3). • Gradul de verificare . • Documente încheiate . . Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul. 3. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.2. înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare.3.9. • Condiţii de admisibilitate . . . -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.modul de fixare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.modul de racordare. • Aparatura de verificare . 274 • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.panta de montare (după caz). • Metoda de verificare . . • Momentul verificării . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de montare.după montarea aparatelor. când nu este prevăzută în proiect. • Documente încheiate .parametrii tehnici.distanţele: prin măsurare directă. parametrii tehnici.9.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.

viteza.pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea. .pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Documente încheiate .11. .10. debitul. nivelul de zgomot. . vizual.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. 277 3. .pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul).bucată cu bucată . • Condiţii de admisibilitate .pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul. presiunea şi temperatura. 3. . • Gradul de verificare . .respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul. Aparate de automatizare. . nivelul de zgomot şi vibraţii. nivelul de zgomot şi vibraţii. prin măsurare.locul de amplasare în instalaţie.pentru ventiloconvectoare: temperatura.3).tipul şi numărul: vizual. • Momentul verificării . .3). debitul. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . .pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. viteza.pierderile de aer prin proba de etanşeitate.pentru camerele de umidificare: temperatura. . . 276 .locul de amplasare: prin măsurare directă. temperatura şi umiditatea. . . debitul. .pentru aparatele cu inducţie: temperatura. umiditatea.pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. înainte de proba de etanşeitate. temperatura şi debitul aerului. • Metoda de verificare . numărul şi locul de amplasare. conform I5.pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz).numărul. . . . .debitul.funcţionarea aparatelor: vizual. . presiunea. .pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. .pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. • Metoda de verificare . conform I 5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. presiunea. nivelul de zgomot şi vibraţii. prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.pentru canalele de aer: etanşeitatea.pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. . .după montare.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor.funcţionarea întregii instalaţii. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul.pentru ventilatoare: debitul.

Instalaţii de ventilare şi climatizare. STAS 7465 . STAS 9660 . Semne convenţionale.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.după încheierea execuţiei instalaţiei. STAS 6156 . Rame cu jaluzele. viteză. umiditate. • Gradul de verificare -100%. Terminologie. . Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer.Ventilatoare. . vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). Aparate de măsurat şi control.nivelul de zgomot şi vibraţii.funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare. prin măsurare. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. de încălzire centrală. vibraţii şi nivel de zgomot. Clasificare şi tipizare. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . presiunii.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare . vitezei. Terminologie şi clasificare. SR ISO 1996-1 .mijloace de măsurare a debitului de aer. Canale de aer. temperaturii. de ventilare şi de gaze naturale. • Momentul verificării . STAS 10750 .Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune.Instalaţii sanitare. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale.Acustică. Metode de măsurare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător.6).Instalaţii de încălzire şi ventilare. Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 .Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. 278 279 . temperatură. STAS 4369 .. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.Măsurarea presiunii. umidităţii. presiune. Forme şi dimensiuni. vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. STAS 6563 . Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere.Acustică în construcţii.Tuburi Pitot-Prandtl. Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.Instalaţii de ventilare şi climatizare. STAS 6562 . . ± 5 % pentru temperatură şi presiune. STAS 7347/1 .

...........1..............3.. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii........................1.. 296 3............... 283 3. Alte aparate de măsură.......................................................... 307 Anexa 1-V1. 3............. Caiet Instalaţii VI A.................3................................ Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări.................3......... Montarea echipamentelor.......... Documente de referinţă .............. Domeniul de aplicare ............Instalaţii de ventilare şi condiţionare...2....... 282 2.. Prevederi comune......Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare..............STAS 10822 ......... 297 3.. .........1.......... Distribuitoare-colectoare....... Montarea armăturilor ... Conducte gaze naturale ....... Rame cu jaluzele... Rame cu jaluzele.......................... STAS 13046/3 .3...................... Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării........................1............... control şi siguranţă... 283 3.. ..Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale............... 282 3.......Instalaţii de ventilare şi condiţionare.................. 297 STAS 13046/1 ......... Rame cu jaluzele................ 303 3......4.. 287 3... 310 280 281 . Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale. Montarea conductelor.............. Determinarea caracteristicii de reglare.............................. 300 3.......3.. Proba de funcţionare ...... Nivel admisibil de vibraţii..........5. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. STAS 13046/2 .2............ 282 3. 302 3....Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial..........2.......Instalaţii de ventilare şi condiţionare..... I5 I 5/1 I26 ................................Ventilatoare de uz general.................... Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1....................................1..A........

naturale.aspectul materialului.4 bar. STAS 6898/2. în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 . pentru conducte de polietilenă. cu . DOMENIUL DE APLICARE 3.6 bar. pori sau cojeli). Montarea conductelor 3. • Momentul verificării . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. . . conform agrement. aflate în aval de -tipul materialului. .conductelor şi racordurilor. staţia de predare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2.Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere.1.pentru conducte din PP conform agrement. .defecte (fisuri. STAS 7656.1. . .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile.Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. STAS 6898/1.A.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -vizual: . Nu fac obiectul prezentului normativ: . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . -echipamentelor.Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare.1. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . pentru conducte de oţel. • Gradul de verificare -100 % .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. 3.1. arsuri. .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.pentru conducte din Cu. în Anexa 1-VI. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 283 . . 282 .PE.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar. . cu presiunea egală sau mai mică de: . .3).

vizual. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . STAS 530/1.poziţia de montare. STAS 7656. . .3). • Condiţii de admisibilitate .tipul şi poziţia de montare: vizual. -cotele de montaj. poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare . STAS 6898/1.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.pentru conducte din Cu.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Condiţii de admisibilitate . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.după montarea conductelor.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Metoda de verificare .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).să corespundă prevederilor proiectului.locul de amplasare. fîletare.înainte de proba de presiune. . • Documente încheiate .înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare.cotele de montaj: prin măsurare directă.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .prin măsurare directă: . STAS 6898/2. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul. conform agrement. 284 • Momentul verificării -după pozare. . după caz). • Gradul de verificare -100%. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -10 0%.grosimea. .

după executarea îmbinărilor. • Metoda de verificare -tipul.defecte vizibile (deformări. 286 -aspectul izolaţiei.tipul izolaţiei.după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).• Documente încheiate .defecte vizibile. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. fisuri. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. . . • Momentul verificării . .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit: .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.grosimea izolaţiei.înainte de lansarea în şanţ.înainte de mascare.pentru tip şi aspect: 100%. • Aparatura de verificare . -aspectul îmbinării. Conducte gaze naturale 3. -pentru grosime: 10%. 287 .2. • Momentul verificării .vizual. . după caz.1. -continuitatea izolaţiei la îmbinări.100%.2). înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). abateri de poziţie între elementele îmbinării). . • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Metoda de verificare .protecţia izolaţiei.2.1. după caz (Anexa IV.3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare . pentru conductele exterioare. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul. loviri. • Gradul de verificare . ramificaţii şi armături.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru .grosimea: prin măsurare directă. după execuţia izolaţiei. neuniformităţi. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .1.

2.2).poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1. . • Metoda de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . 288 . . întărituri etc.racordurile şi piesele speciale. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor NP 029. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru ..mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă.tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi. • Momentul verificării .). . .vizual.3). • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Gradul de verificare -100%.înainte de pozarea conductelor. .3).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. rigle. 3.tipul şi poziţia de montare: vizual. 289 • Aparatura de verificare .10 0% . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului.2. tălpi. -cotele de montaj.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţa între estacade. b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul.conform prevederilor proiectului şi NP 029. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .înainte de pozarea conductelor.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul). • Documente încheiate . • Gradul de verificare .înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU).modul de fixare.înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile.3. . • Metoda de verificare .poziţia: vizual. • Momentul verificării .distanţa: prin măsurare directă.17. • Aparatura de verificare .în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. . 291 -100% .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate .după pozare. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare • Momentul verificării .b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . când nu este indicată în proiect sau în normativele 16. b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru .se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te.în cel puţin două puncte diferite.poziţia relativă între conducte.1.distanţa între suporturi. .după pozare. • Documente încheiate . în punctele de susţinere (ancorare). • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. pentru fiecare caz. înainte de fixare.valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. 290 . 3.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .2. • Documente încheiate . .valoarea distanţei între conductele. • Gradul de verificare .se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Momentul verificării . înainte de fixare.113. • Condiţii de admisibilitate .3).3).

. .3). 293 . • Metoda de verificare . .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. 3. . • Momentul verificării . • Documente încheiate .1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. minim 50 % din treceri. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor.3). • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.valoarea presiunii de încercare pe durata probei.după înglobarea în elementele de construcţie. .prin sondaj.tipul: vizual. • Gradul de verificare . minim 25 % din elementele de fixare.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparatura de verificare .încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. . • Aparatura de verificare . faţă de cele prevăzute în proiect. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă.prin sondaj. . • Metoda de verificare .4.se admite: . • Momentul verificării .înainte de montarea conductelor. 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.modul de fixare. .distanţa: prin măsurare directă.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Aparatura de verificare . Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

2. pe toată durata probei.• Metoda de verificare . .prin proba de presiune cu aer. • Documente încheiate . • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .prin proba de presiune cu gaze. . .înainte de acoperire etc. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . 294 3. 15). • Documente încheiate .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. aplicarea stratului de grund).scăpări de gaze pe traseu.înainte de izolare.nu se admit: . 295 .nu se admit: .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1. 3. . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . . .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.1.5. • Momentul verificării . . conform fişei de agrement.după efectuarea probei cu aer. • Aparatura de verificare .aspect. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .înaintea finisării (vopsirii. Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru .6. conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri.2. cupru.scăpări de gaze.vizual. izolării).100% . pe toată durata probei.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). conform normativului I 6. . • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 15).respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor.scăpări de aer.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.presiunea de încercare. • Momentul verificării .după proba de presiune/etanşeitate.pentru conducte din PP.

• Documente încheiate .vizual. încreţituri). Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.1 0 0 % .neuniformităţi (băşici.prin acţionare directă.3) 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .3).1. • Aparatura de verificare 3.. . . -amplasarea. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare .parametrii tehnici.3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare. Montarea echipamentelor 3.înainte de probare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie. • Momentul verificării . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .3. • Metoda de verificare -vizual. în fişa tehnică sau în fişa de agrement.înainte de proba de presiune. • Metoda de verificare .vizual. discontinuităţi. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .posibilitatea de acces şi manevră.2. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. 296 297 .spaţiul de acces şi manevră.3).

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

să corespundă prevederilor proiectului. . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . 304 • Documente încheiate . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. 305 .după executarea îmbinărilor.înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare. - .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Gradul de verificare -100%. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă. • Momentul verificării .grosimea.diametrul.3).3).modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. -aspectul îmbinării.sensul şi mărimea pantei: prin măsurare.sensul şi mărimea pantei.locul de amplasare. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .vizual. dacă e cazul. . • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare: vizual.• Documente încheiate . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . c) Traseul • Criteriu/Parametru . .3). • Condiţii de admisibilitate .

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

drept carburanţi pentru autovehicule. • Metoda de verificare . .L.1.Instalaţii de încălzire centrală şi locală. aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G.Staţiile de distribuţie care utilizează G.P. 3.P.calitatea materialelor şi montării conductelor. .vizual: .Recipientele de stocare a G.L.L. • Momentul verificării . precum şi pentru transportul G. Anexa l-VLB.Instalaţiile pentru gaze combustibile.P.respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131. STAS 715/2. STAS 530/1. .).Laboratoare (sanitare.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.. • Gradul de verificare -100%. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: . .L. .P. 2. .Instalaţiile pentru depozitarea G. armătu rilor.1. măsură şi control cu care acestea sunt dotate.P.aspectul materialului. .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. 3.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.L. (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare.L. • Condiţii de admisibilitate . siguranţă.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). 312 313 . .L.. .P.P.1.L. şi din staţiile de distribuţie a acestuia.P.1.P. de la furnizor la beneficiar.L. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. .P. din instalaţiile tehnologice de producere a G. altele decât G.L. Nu fac obiectul prezentului normativ: .Prepararea hranei.înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.nu se admit: .Recipientele pentru stocarea G.) destinate utilizării la consumatori pentru: . Montarea conductelor 3. şcolare etc. la furnizor.

după caz).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.twri sau cojeli). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .prin măsurare directă: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare.înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare.3).poziţia de montare. . STAS 715/2 • Momentul verificării .3). Aparatura de verificare Documente încheiate . • Condiţii de admisibil Hale .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. 314 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului.înainte de proba de presiune. • Metoda de verificare .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. -cotelede montaj. .după montarea conductelor.cotele de montaj: prin măsurare directă.după pozare. • Gradul de verificare -100%. - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .tipul şi poziţia de montare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 315 • Melodti de verificare . STAS 530/1. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.3).defecte (fisuri. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . arsurj. • Condiţii de admisibilitate . .. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.vizual. filetare. -grosimea.

abateri de poziţie între elementele îmbinării).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz.aspectul îmbinării. • Aparatura de verificare . neuniformităţi. loviri. înainte de proba de presiune cu aer. protecţia izolaţiei. fisuri. . poziţia şi cotele de montaj. • Aparatura de verificare 316 . pentru conductele exterioare.nu se admit: . ramificaţii şi armături.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.defecte vizibile.3). 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.pentru grosime: 100 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate . - aspectul izolaţiei. grosimea izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare -100%.Anexa 2).tipul.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .nu se admit: . . f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).grosimea: prin măsurare directă.înainte de lansarea în şanţ. . • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer. după caz. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . .vizual.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).înainte de acoperirea tranşei. • Documente încheiate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).înainte şi după executarea îmbinărilor.100%. continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Aparatura de verificare . .defecte vizibile (deformări.• Gradul de verificare . • Metoda de verificare . .pentru tip şi aspect: 100 %.

după proba de presiune cp aer. Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării . • Criteriu Parametru . ramificaţii şi armături.10 0% .respectarea prevederilor proiectului.2.cotele de montaj: prin măsurare directă. .2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor Normativului 131. •Momentul verificării .tipul şi poziţia de montare: vizual. b) Patul conductelor - • Momentul verificării . . • Gradul de verificare . .înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare .alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .1.aspect.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .culoare. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .1. • Condiţii de admisibilitate .).3).vizual. .Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.g) Vopsirea • Criteriu / Parametru . .continuitatea la îmbinări. umflături.poziţia de montare. 318 319 3.cotele de montaj. • Aparatura de verificare . porţiuni neaderente etc. 3.defecte vizibile (neuniformităţi. . . • M e to d a d e v e rific a re . . . • Condiţii de admisibilitate . l. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.aspectul. .cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.

înainte de izolare.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.înainte de pozarea conductelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru . . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK. 320 321 .valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie.2.1.distanţa între suporturi. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Codiţii de admisibilitate . 3. Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru .modul de fixare.2. • Documente încheiate . 3. • Aparatura de verificare .valoarea presiunii de re/istenţă: .dimensiunile suporturilor. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4).3.1.2.1 00 % .înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: .dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.3.valoarea presiunii de etanşeitate.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .Anexa 2).1. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .conform I31.• Aparatura de verificare 3. .3).scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . . .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

• Gradul de verificare . I7. Iată de cele prevă/ute în proiect.d upa pozare.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. înainte de fixare. se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.poziţia relatixă între conducte. Aparatura de verificare I31. • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta. .valoarea distanţei între conducte. .se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării . în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect. 322 323 . • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual.100%. I13 • Aparatura de verificare . • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3).modul de fixare. . pentru fiecare ea/.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . distanţa între două elemente succesive de susţinere: . • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are. .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile.în cel puţin două puncte diferite. • . înainte de fixare.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate .3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor. • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă. distanta: prin măsurare directă.

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.distanţa intre elemente: prin măsurare directă.după poziţionare. . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . • Metzode de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .3).tipul. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual 330 .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare 331 .poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .tipul.3) . • Melodii ile verificare .înainte de fixarea definitivă. .3.respectarea prevederilor proiectului.b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare.după montare. .100%. cotele de montaj.după montare: • Condiţii de admisibilitate .Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru .l0 0 % . în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect. • Documente încheiate . Aparate de măsură.3. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării: . 3. . . • Momentul verificării .respectarea tipului.amplasarea.vizual • Momentul venficării .poziţia si locul de montare: vizual: .

3). • Condiţii de admisihiiilate .locul de amplasare. c) Traseul • Criteriu/Parametru .3). • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificăre • Documente încheiate .aspectul materialului. sensul si mărimea pantei. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării . dacă e cazul.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 .100 %.sensul si mărimea pantei: prin măsurare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimea. • Gradul de verificare .după pozare.să corespundă prevederilor proiectului.alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru . 332 .3). • Metoda de verificare .nu se admit: .vizual.defecte (fisuri. pori sau cojeli).înainte de executarea îmbinărilor.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.locul de amplasare: vizual: . • Aparatura de verificare . 3.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor. arsuri. • Gradul de verificare .tipul materialului: . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .diametrul: .

aspectul izolaţiei. 334 • Momentul verificării . .3).pentru tip si aspect: 100%: 335 . .vizual.fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). după caz.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţie. . . • Momentul verificării . • Momentul verificării . aspectul si protecţia izolaţiei: vizual. 3). . • Gradul de verificare .aspectul îmbinării. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . înainte de punerea în funcţiune.verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Gradul de verificare 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate .rigiditatea fixării.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .după îmbinare. • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru ..tipul îmbinării.după executarea îmbinărilor. f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru . • Metoda de verificare -tipul.protecţia izolaţiei. • Meloda de verificare . • Metoda de verificare . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru .grosimea: prin măsurare directă. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei.prin verificarea strângerii. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces .grosimea izolaţiei.tipul izolaţiei.

poziţia de montare. împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni.P.după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor normativului I31 . • Condiţii de admisibilitate .5.înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente incheiate .tipul: .3). • Metoda de verificare .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): . . .vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G.l 00% • Condiţii de admisibilitate .P. a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru . neuniformităţi. . • Metoda de verificare .cotele de montaj.după pozitionarea în instalaţie .parametrii tehnici.L.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). la consumator ( I 3 1 . • Documente încheiate .3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.nu se admit: ..modul de prindere.Anexa 3).poziţia de montare si modul de prindere: vizual.delecte vizibile. . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare 336 . • Aparatura de verificare .pentru grosime: 10%. • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor. • Momentul verificării . 337 3. Montarea recipientelor de stocare a G.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă.L.locul de amplasare. material. c) Postamentul.

mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).rezistenţa. • Metoda de verificare .6.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G. materialul şi poziţia de montare: vizual: .P.respectarea prevederilor din proiect.100%.prin măsurare directă. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.înainte de poziţionarea recipientelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . la consumator (I31 -Anexa 3).100 %.tipul. • Documente încheiate .• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate . e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate . . 3. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru .P.L. • Momentul verificării .Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după racordare: .continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă.3). • Gradul de verificare -100%.schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate .continuitatea electrică: . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.14). • Gradul de verificare . • Documente încheiate .după montare.L. 339 . Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru .presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.materialul şi poziţia de montare: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .

la consumator (I 31 . . . • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. execuţia. . repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G. . 340 . I1 4 . C 20 .P.Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.). C 8 .1 0 0 % .). I 12.P.L. 341 • Condiţii de admisibilitate ..modul de evacuare a gazelor arse. montarea.L. execuţia.comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.L.L.*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.P.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. I33 .evacuarea integrală a gazelor de ardere. exploatarea. presiunii (Anexa III).funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G. exploatarea.Prescripţii tehnice pentru proiectarea. • Aparatura de verificare . instalarea. CR l . instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil. CR 2 . I27 . .: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.6).după inertizarea sistemului. .Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.Anexa 7).L.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.mijloace de măsurare a debitului.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.P.funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G.P. (I 31 .Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel. .Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. .P.comportarea regulatoarelor. . cu capacitatea până la 5000 1.B Documente de referinţă I31 .P.L.presiunea de utilizare: prin măsurare.funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate. • Momentul verificării .încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: .: vizual.modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare. C130 .Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune. Anexa l-VI.Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.L. Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G.. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .

......Izolarea conductei. DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ................ .... Proba de funcţionare ......... ...... II 358 3.... Cuprins 1........ Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei..........2.Colectoare de canalizare..........Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie................................. Documente de referinţa .................................. ... Marcajul conductelor pe teren.... 356 2..... în Anexa l-VII.......Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului........ .......Caiet Ins t alaţii VII 1................... ... 346 3......6............. bioxid de carbon...........Conductele din staţii de pompare.............4......... 343 3. Izolaţia conductelor.......... Domeniul de aplicare ........... 352 3....................3. sere.............. construcţii agrozootehnice.. Proba de presiune pentru conductele magistrale.....Montarea armăturilor......... dimensiuni....Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur... 343 342 ........................ Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ..... 344 3...1........Canalele din staţii de epurare........7..entului normativ: .... pulbere........V ............. 355 3..Conductele din staţii de tratare a apei....... 349 3... Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor... Nu fac obiectul prez......... CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor ................. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului.... 350 3....................Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil....Asamblarea şi etan sarea tuburilor. Montarea armăturilor ...... A n e x a I ..8................ spume): .. 341 2.................5..... 345 3......... Verificarea elementelor fizice ale conductelor....... ...................... ....... 343 3...

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . sau telecomunicaţii. • Metoda de verificare .3).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.a s p e c t u l m a te r ia l u lu i. .defecte (fisuri. . • Aparatura de verificare ..prin măsurare directă. STAS 7656.nu se admit: . arsuri. .vizual: .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.vizual. STAS 530/1.executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee. 3.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să corespundă prevederilor proiectului. petrol.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. incluziuni de alte materiale etc.înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru . • Gradul de verificare -100%. 3. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei. . .Proba de presiune.înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.Marcajul conductelor pe teren.).tipul m aterialu lu i. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. • Condiţii de admisibilitate . 345 . 344 • Metoda de verificare .1. STAS 6898/1. • Momentul verificării .pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei. goluri.3). • Documente încheiate . Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru .2. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . STAS 6898/2. • Gradul de verificare . . • Metoda de verificare .pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.finisarea manuală a patului conductei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.

centru proba de etanşeitate a acesteia.rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia. eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate.nu se admit: . starea şanţului . 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate . b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru . . .înainte de pozarea conductelor.3).luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită.• Momentul verificării .executarea masivelor de ancoraj conform proiectului.ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN).posibilitatea de inundare a tranşei. straiul de aşezare.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat. • Momentul verificării .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.3. • Gradul de verificare .La conducte din beton armat precomprimat: . eventual cu epuizmente. * Criteriu Parametrii . pentru a nu fi notată: 346 . •C'ondiţii de admisibilitate .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: . cu excepţia îmbinărilor.100 %. • Metoda de verificare .rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. . .vizual.verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului. 3.denivelări.nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: .nu se admit: .umplutura parţială a conductei. respectându-se panta de montaj proiectată.3). • Gradul de verificare -100 %. • Condiţii de admisibilitate . .. . . .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro.înainte de pozarea conductelor. .executarea cu apă în şanţ.

• Momentul verificării .pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. .se ad m it.vizual.La conducte din fonta ductilă: ..3).curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: .devierea unghiulară maximă admisibilă.pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.La conducte din polietilenă (PEID): . • Metoda de verificare . în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t. 349 . urm ătoarele valo ri: .grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării. .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: . .defecte de aspect. -jocul axial maxim.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect. • Documente încheiate . .tipu l şi aspectu l: vizu al. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Metoda de verificare .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. • Gradul de verificare .4. . .aspectul izolaţiei.100%. . .înainte de lan sarea în şanţ. Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i. • Aparatura de verificare .grosim ea izo laţiei.La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: . pentru a compensa contractarea şi dilatarea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV . 3. .nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect. -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă.valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare. ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m .pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in.devierea admisibilă în funcţie de diametru. .

• Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Momentul verificării .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3).tipul armăturii: .amplasarea.2).Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 351 .respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru . . 3. .defecte vizibile.după montarea în instalaţie. .după îmbinarea in şanţ. • Momentul verificării .100 %. • Aparatura de verificare .vizual.5. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -100% .se admite: .toleranţa de + 10 % la grosime. neuniformităţi.înainte de probare. 350 • Condiţii de admisibilitate.100%. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru . diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. • Gradul de verificare . • Documente incheiate .după montarea în instalaţie: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .prin acţionare directă.toleranţe la grosime. • Metoda de verificare .înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare proiectului.posibilitatea de acces şi manexră. .nu se admit: . .spaţiul de acces şi manevră. • Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată în proiect • Documente încheiate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).3).

defecte de sudură.presiunea de încercare. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. • Momentul verificării . . 352 . • Metoda de verificare .eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical. . .existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei.se execută conform probei pe tronsoane.6. .scurgeri de apă vizibile.probe pe tronsoane de conducte. . . • umplerea întregii conducte.verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. fără a depăşi 500 m. . la îmbinări.existenţa robinetelor de aerisire . 353 . • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. .durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare). dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului. • Gradul de verificare -100%.verificări la proba pe tronsoane: . pe toată durata probei.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare. pregătite pentru proba de presiune: . la armături şi dispozitive. care nu trebuie să fie mai marc de 2°C. .realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului.înainte de punerea în funcţiune. Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru .3. după care. ciobiri ale capetelor. .se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. .la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. conform detaliilor de execuţie aprobate: . efectuata conform caietului de sarcini. în zona mufelor.nu se admit: . pete de umezeală pe conducte. . .proba generală a conductelor magistrale de transport: . adâncituri.existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului. rezultate în cursul fazei de montaj. veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat.asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. .acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului.se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu.tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm.verificări preliminare: . exfolieri.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale. . cu excepţia tuburilor din PEID.la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă. după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă.. care se menţine minimum 24 ore.scurgerile de apă. • Condiţii de admisibilitate .

• Documente încheiate . conform STAS 3051. . .scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.cota fundului canalului în orice secţiune.verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor.• Aparatura de verificare .7.vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit scurgeri de apă vizibile. verificându-se suplimentar următoarele: .blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei. . b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV. . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .panta canalului. • Metoda de verificare .închiderea etanşă a tuturor orificiilor. • Documente încheiate . 18).o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect.existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.respectarea prevederilor proiectului. 355 • Gradul de verificare . . . Parametru .100 %. • Condiţii de admisibilitate . .după executarea umpluturilor. .pierderile de apă.se admite: . Marcajul conductelor pe teren • Criteriu. .o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.3).Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 17). prin: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.înainte de acoperire. • Momentul verificării .verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor.vizual. . 354 .umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. • Condiţii de admisibilitate .. având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi.

3. • Momentul verificării .8. . Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. vizual. ± 5 % pentru presiuni.poziţia.respectarea prevederilor proiectului.pierderile de apa. a trotuarelor şi a spaţiile verzi.poziţia.debitul şi presiunea la conductele sub presiune. vizual. vizual. . . vizual.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. • Documente încheiate .execuţia masivelor de ancoraj.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. . • Gradul de verificare -100%. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . 356 357 .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III).6). . liber: . vizual. vizual. trotuarelor şi a spaţiilor verzi: . .funcţionarea întregii conducte. • Metoda de verificare . execuţia şi echiparea căminelor. . execuţia şi echiparea căminelor. .presiunea de încercare. .după încheierea execuţiei conductei.refacerea părţii carosabile. vizual.spălarea reţelei.debitul de apă. . • Condiţii de admisibilitate .executarea marcării şi reperării reţelelor.refacerea părţii carosabile. . .pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare . prin măsurare.

STAS 3051 . servicii.document stabilit de beneficiar (client). Prescripţii fundamentale de proiectare.Ţevi de oţel. SR ISO 3126 .ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. 3.Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . laminate la cald. Caiet de sarcini . Partea 2: Ţevi de conducte. Determinarea re/istentei la presiune interioară. Metode de încercare. STAS 530/1 .Ţevi din materiale plastice.Ţevi de oţel. 359 358 . I22 .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. Indicaţii generale.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. STAS 6898/2.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. Acţiune preventivă . Reţele de distribuţie. defecte sau a altor situaţii nedorite. prescripţii de proiectare şi de execuţie.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. produs). Măsurarea dimensiunilor. SR 4163-3 . (SR 10000-1). putând face obiectul unui contract. 2. condiţie) . 7. livrat de furnizor. 5. posibile.Ţevi de oţel sudate elicoidal. SR6819 . 4. existente.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. 6.Sisteme de canalizare. STAS 6898/1 .Alimentări cu apă. Condiţii referitoare la calitate . Beneficiar . Calitate . fără sudură. în scopul prevenirii repetării acestora. trase sau laminate la rece. Acţiune corectivă . Prescripţii de execuţie şi exploatare. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are.Alimentări cu apă.Ţevi de oţel sudate elicoidal. aducţiuni. prin care se definesc clauzele tehnice. SR ISO 1167 . defecte sau a altor situaţii nedorite. Cerinţă (exigenţă.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. tară sudură. în scopul prevenirii repetării acestora. Studii. Anexa I Terminologie şi definiţii 1. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului. Partea 1: Ţevi de uz general. STAS 6675/3 .

o deficienţă în caracteristici.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). Neconformitate . care descrie ansamblul controalelor de calitate. Controlul calităţii . Fază determinantă . caiet de sarcini ctc. 19.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 . 17. 15. Imbunătăţirea calităţii .evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. 18. 10. 12.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. 13. Recepţia lucrărilor de construcţii . o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă.actul. 9. avize ale organelor autorizate. serviciu.mod (cale. verificări şi încercări necesare. documentaţii tehnice de execuţie. o dată ajunsă. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. reglementări 361 16. document etc. Procedură . Plan de control al calităţii (PCC) . încercări si verificări. 14. Executanţi (agent economic de execuţie) . Inregistrare . nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente.document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. metodă) specificat de a îndeplini o activitate.document al programului de asigurare a calităţii. Neconformităţile pot ti defecte fizice. sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie.8. cu cerinţele de calitate specificate. Control al calităţii în construcţii .stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. rezultate necorespunzătoare la încercări. documente sau proceduri care fac ca.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii.documentaţie tehnică de concepţie.partea contractantă care realizează lucrarea. Confirmare . documente incorecte sau neadecvate. proiectantului. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice. Inspectorul de şantier . executantului şi al ISC. Conformitate . pentru un produs. 11.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. compusă din piese scrise şi desenate. 20. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. 21. 22. Proiect . Investitori .) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate.

O.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M. 352/10. M.O.1999 . 3/13. 23.O.12.176/05.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală.O.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. 24. de calitate a proiectelor.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. cartea tehnică a construcţiei etc.O.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.07. 193/28. HGR 925/1995 (M.10.Legea calităţii în construcţii. reprezentant al executantului.Regulament de verificare şi expertizare tehnică.07.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. Verificare .O.07.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate. Ordinul 13/1996 (M.O.12.01. 147 bis/1998) .1995) .Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.1997) .O.1997) . 362 C 14 . a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M. HGR 272/1994 (M. 363 .1996) .tehnice aplicabile. OG 20/1998 (M. Responsabil tehnic cu execuţia .1996) .Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.286/11. 5/13. 157/23. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.1995) .516/25.01.Regulament privind activitatea de metrologie. Legea 50/1996 (M.O.

O. . . 31/N/21.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului.SA .10. C.C.M.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.C. 488/04.2002 .Ordinul nr.SA .03.Ordinul nr.C. Vocabular.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier .C300 . . C.Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 .Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. .l 775 ÎNCERC .Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. .O. . P 118 SR ISO 8402 .C.1995.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii. MLPAT MLPTL NRPM O.Lucrări de instalaţii interioare.

14. 12. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 11. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. 13. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. 10. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. 367 . Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal de control preliminar 6. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17.ANEXAIV FORMULARE 1.

...............................................................'.........se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri.. şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ..... ........................................................................................................................................................ CO NSTRUCTOR: ......................... .............. p o rţiu n e..................d in..................................... EXECUTANT: ............................................................. 368 ... n iv e l.................................................................................. ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ............................... P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r..................... BENEFICIAR: ...................................Anexa I V...................................... l UNITATEA............ n iv e l........ Data .................... ................................) C o n c lu z ii: . c o te .. S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.............................din .................................................................. Concluzii............ e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc ..................în tre calitate de p rim ito r... R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a ......................... a x.. Data ....................................................... N u m e le ............................................. D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie ................................................................................. etc........... .. BE NE FIC IA R: .......... A nexa IV .....^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri.......................... E XE C U TA NT : ................................ ................................... BENEFIC IAR: .... A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e ................................................... solu ţii ind ica te de pro ie ctan t.......................................... ......................în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r......................................): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ................ e e tc .................................................................prin.................) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r............................... ....... a x e tc ........................ ................................. la term enele înscrise m a i jos.............................................. 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului...................................................... P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr.. rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p...............................................................................se (nu se) acceptă predarea-prim irea..................................... nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate .........................2 UNITATEA ...... P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: .............. planşele nr........................................ ..................): de predă tor şi de că ...................................... axe......... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: ................. .... BENEFICIAR: ...............................................................................................................

............. cu pa rticipa rea beneficiarului: ....................................................................4 I.................................................... N r............................. nr şi a p ro ie cta n tu............................................... de: ................................ la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu ................................................... rep rez entat .... inspe cto ru lui de şantie ........................................................................................... 2...... lu i: reprezentat de: ....................................................................................... 4................................................................... B E N E FIC IA R : ................................................................................................................................................................a r: uto riza t .......................... l codul ...........................................e lu i n r la b o ra t d e .............. m en te : în c h e ia t a s tă ... .. .............................................................................................................. *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r............................................... ........................................................................................... c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire ............ 371 ................................ de înregistrare la I....................C ......................................A nexa IV ................................................................................................obiectul de urm ătoarele: .................................................................................................... .......................3 UNITATEA............................... : in pre zen ta executa ntului: .............. PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r.......................d in *)............................ ............................. reprezentat de: ................. zi N r..S ... la o b ie c tiv u ...c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu ..............................................................................................................................................C ......................................................................................... d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate .....................................................................................................................: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ....S ______________________________________ ... ........... n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1................ Anexa IV........................... E XE C U T A N T : ........ 3..................................... C u ocazia verificării efectuate .......va nr la b ilă p â n ă la d a ta .............................................. verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o ................................. In d om e n iile la fa za d eterm in anta .........

.......1 0 ................................. B E N E F IC IA ................Cu ocazia verificării efectuate la: .......................................................................... ..............................S..... Menţiuni speciale .........................................................In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ..... c m it în e x e m p la re ..T . LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: .............. Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ......................... a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV.......S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :.............. 373 I............... a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: ..........................................C....................................................... vig oa re ......................calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ...........S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r.......................................................................S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA...................5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r........ R P R O IE C T A.................................................................. co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ........................................................... .A ............................calitatea lu crărilor constatate de inve stito r.....S ...... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: .............. SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ............................ l la i................................... In b a za c e lo r d e m a i su s .ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră.................................. BENEFICIAR: .............. a p ro b ată p rin O rd inu l M ....... :..P ... 31 /N /0 2 ...1 99 5 .................... c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu .............................................. DE CONTROL PRELIMINAR Nr.................................... ..L .........C S o c.........din... .................. S e constată că: .............................................................................. NT E X E C U T A ............................................................... a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA........... ................ nr..... NT 372 . executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale.........

..:......... ................ a: E xecutată în ca drul contractulu ..... Anexa IV........................................ *) P roiect n ..... .........(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: ..................... .... **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te ................................. P riv in d lu c ra re ......................................................................Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice......... ...... E X E C U T A N T : ....................înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i.....Anexa IV........n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare................................................... *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra ..........................................................................c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide.......... din................................................................... D en u m ire in sta laţie ... ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri... p e toată în ălţim e a clădirii: . PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr..........................................In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re ...............din.............................................. In c o n c lu z ie .............................................................. înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare................................. 375 374 .......................... C oncluzii: ..... r C aiet de sarc ................... N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : ............................................... in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: ... i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o............................. c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: .......................................................... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re ........ ........................................................(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct................................din......7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr......... s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ......... ............p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are..................................... ini P rob a a fost efectua ta conform .............6 UNITATEA..............

.. P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r............... de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee ..... Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n....... D enum ire instalaţie .....................con ducte le se pot izo la şi în chide... în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: ................ EXECUTANT:..9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr..8 UNITATEA............................................... P roba a fost efe ctua tă co nform .............. P roiect nr .......... ............ sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie..... UNITATEA.....................................................................................................................Anexa IV......... a norm ativelor în vigoare... T im p de m enţinere la presiunea de ......................... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 ....................fisuri........................................................................... ...... 377 ...................................din........:........................... crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri............ proba ................................................................ D enum ire in sta laţie ...................(ore)................................. -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st ............p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire .....................................variaţii de presiune la m anom etru.......................................................n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re ............................. izo lare term ică )........................ ....................................conductele se pot izola şi închide................................. ..............d in............................................................................................................................ N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra ...................................................... co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare.........................(bar)...........................................în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la ........... .......................................... C aiet de sarcini ............................ Valoarea presiunii de probă .... ........................... Anexa IV.............. conform proiect. N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: ................... P roiect nr .. fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re..... C aiet de sarcini ..........................p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri............. ....................................................................................

........................ de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi ............................................. N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: ......................... D enum ire instalaţie .............. R esponsabil tehnic cu execuţia: .Anexa I V........................................... planşee............................... ă: D ocum entaţia de execuţie: ...Beneficiar ......................................................proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare.................... .........................se dispune continuarea lucrărilor..................... Proiect nr .............. ......dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune.............................din................................................( ic C ).(ore)................ Contract: .......................................................................................................... leconform itate....................p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ........................... Anexa I V.......... itatea: R aport de neconform itate nr................... UNITATEA............. Valoarea presiunii de probă ............... Tim p de m enţinere la presiunea de............. Lucrarea:... izolare term ică)....................................................................... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 ........................................................................... ........................................................... F aza de lucrare neconform ...................................... conform proiect..deplasări ale punctelor fixe......... D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: .............. C oncluzii: ..... *) In tim pul probei nu s-au constatat: .......... Proba a fost efectuată conform ............ ..................................... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr. ................................................................................................................. probă 0 Tem peratura agentului term . conform proiect.......................................................... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări...................................s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de ............ l 0 UNITATEA.........variaţii de presiune la m anom etru.. C aiet de sarcini ......../dată: ....................... 379 ..........d in..................fisuri.. ..................... ... 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr....................................................(bar)................................................. sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie........................... .....conductele se pot izola şi închide...................... Z ona de lucru în care a apărut neconform .........................................................

.............................. a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă..... 13 UNITATEA........ E xecutată în cadrul contractului ............................................d in................din.......................................................... 1............ M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de ... to a re le : 2..a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra .. nr ....................... C oncluzii: .tip................................................................................................................................ M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e ............ D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă ................................................. C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s .........................................................................Anexa I V.......... p roiect nr....... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ................ ...................................:.............................................................................. co n fo rm cu a p a ra tu ..................s l e ria ......................................................... 381 ................................ PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r.......... P rivind instalaţia: ......................

......................................... N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: .......................................... 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r........................ P rob a a fost efectuată confo ........................................................................................................................seria ..............................C ondiţii atm osferice: ....din................................................. *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 .......................C on cluzii: .................................. P roiect nr.......................................................................... Anexa IV................ ...........................................................................p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare.......... 1......... D enum ire instalaţie: ............................................................................ EXECUTANT:............................................... C aiet de sarcini: .................................................. usca t): 3................................. a p a ra t tip............................................................................ m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ... 383 382 ............ve rifica re a co n tinu ităţii: .....................................................: .....................................14 UNITATEA.......................... a re a : 2.........ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe ................tem peratura aeru ...................L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ............ în cerca rea a fo st execu tata .............. în cercă rile .d in.....Anexa IV..................................gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ............................................................... C oncluzii: ....................... de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr. rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare..............n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare.................................. UNITATEA.................... rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u ........... m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: ................. .... lui: ............................

...... 16 UNITATEA ............................................................................... e ste co re sp u n ză to a re ...............................................ca nr ie t d e sa rcin ..................... r.......................... ...............c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e ..................................................... i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo ............... Anexa IV.......... m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:.............. * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.....a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i)....şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ...........................Anexa I V.......................p r la n şe le ........ m o n ta re a p e p o ziţie ..............la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie ............ ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re .................... ....................................... p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 .........din......................................................din.......tro ţie n so n................................... P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo .................. D e n u m ire in s ta la ...........................................................ca n a lu l se p o a te a co p e ri..................... rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ................p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re ..........şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re .......... UNITATEA.. în a in te ş i d u p ă ............................................ N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura ... ............ ............................................................ v e d e rilo **)' ........................... on clu zii: ... ... EXECUTANT:................... *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ...................................................... p r e c u m ........... 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr. nivel........ alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: .:.... lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le .. P ro ie ct n........................................................................................c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le ....................... axe................s .....a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le .................... *) p ro ie ct n .. îm binare............ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr............................................: Caiet de sarcini: . rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ...................

... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 ........proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: ..................................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr.. .. Denumire conducta:............................ .................variaţii de presiune la manometru.....................(bar).............din..............conducta se poate acoperi definitiv........................18 UNITATEA....... Proba a fost efectuată conform *).......................................... Concluzii: .......... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări..................................... Timp de menţinere la presiunea de probă:...(ore)........proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare...................................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ................................ In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: .. Proiect nr...........................fisuri................ conform proiect.............................Anexa IV......................................... ................ Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:................................................................