MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

....2.................................................. 367 7.................................... Inspectorul de şantier......................... 13 7....... 8 2.2....... 8 3..................................... 170 CUPRINS-partea I l........Instalaţii de gaze naturale .........3.... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii .......2....................................... Responsabilul tehnic cu execuţia................ 17 8.................1.................. 342 Anexa I.............................................. Terminologie şi definiţii ...........2...... 9 5.... Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ..........1................................ 18 7 Caiet Instalaţii l ......................................17 7.................. 9 4...........2.............. Efectuarea controlului ........................ Controlul calităţii lucrărilor aparente...4........... Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ..................................Caiet Instalaţii U ..................... 106 Caiet Instalaţii IV .. 10 6............ 16 7...................................... Terminologie............. Recepţia lucrărilor ..... 281 Caiet Instalaţii VII .........instalaţii sanitare ......................................................................... Documente de referinţă ....... climatizare şi încălzire cu aer cald ..............................................Instalaţii de ventilare................Conducte magistrale ..............Instalaţii electrice interioare . Responsabilităţi .... Obiectivele activităţii de control ........ 10 6............... 365 Anexa IV............Instalaţii de încălzire....................... 13 7..............................Instalaţii electrice exterioare ... 230 Caiet Instalaţii VI ....... 68 Caiet Instalaţii I I I ...................................................................... 15 7........ 10 6.................................................. Documente de referinţă..............................................2.. Controlul preliminar execuţiei.. Prevederi generale ............ 19 6 ....................2....Scop ................................................................................................1..... 15 7.................... Domeniul de aplicare .......................... 11 Caiet Instalaţii V ................ Formulare........... 359 Anexa II.... Aparate de măsură şi control ..... 363 Anexa III..............................

N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l.Izolaţie termică.instalaţii electrice exterioare: .Siguranţă în exploatare. şi recepţia lor. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. 9 8 . hidrofugă si economie de energie: .instalaţii sanitare. beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului. . 3. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. refacerea şi protecţia mediului. prin responsabilii tehnici cu execuţia.Siguranţă la foc.instalaţii electrice interioare: .Protecţie împotriva zgomotului.Igienă. atât pentru lucrări noi. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI. a celor care devin ascunse si în faze determinante. . cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. . Normativul tratează controlul preliminar execuţiei.2003 4. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice. cât şi pentru cele de modernizare. transformare. 2. a instrucţiunilor tehnice ISCIR. 900 din 25.instalaţii de gaze.Rezistenţă si stabilitate.instalaţii de încălzire. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. . consolidare sau reparaţie capitală. . in activitatea de control. 11. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I. controlul calităţii lucrărilor aparente.conducte magistrale de transport lichide. . a normelor de protecţie a muncii. sănătatea oamenilor. aplicându-se pentru lucrările de: .instalaţii de ventilare climatizare. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. . modificare. în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. . a caietului de sarcini.

conform legii.2. 6.5. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. procedurile de realizare a lucrărilor. planurile de verificare a execuţiei. programul de realizare a lucrărilor. pentru instalaţiile destinate construcţiilor. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. precum şi a programului de control al proiectantului. conform legii. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii. 6. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. certificate sau pentru care există agremente tehnice. sunt prezentate în Anexa II.1. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. pentru rezolvarea acestora. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. ca reprezentant al beneficiarului. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. şi proiectantul (după caz). Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia. atestaţi. dacă constată neconformităţi. corelarea acestora. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie.

cât şi eu utilaje de montaj adecvate. pe tot parcursul 7. • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. EFECTUAREA CONTROLULUI 7. .dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale). contracte.dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. tate tehnic. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.existenţa planului de control al calităţii lucrării: . demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător. • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice. procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. neagremen- • Participă la efectuarea probelor. . Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . sistarea execuţiei. • Cere executantului. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: . • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare. precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta.1. în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei. • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. .existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant. 12 13 . proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului.corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate. . • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . contract şi normele tehnice în vigoare. după caz. 50/ 1991. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. .). • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică.

.certificatul de calitate al furnizorului. necesare instalaţiilor.partea de construcţii).dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului.5).agremente tehnice. eşafoadele.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun.2. . sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ.lucrări în faze determinante.efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate.l).declaraţii de conformitate. . Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: . 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7..certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop. Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia. prevăzute. In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7. .dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit. opreşte continuarea lucrărilor. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . . precum şi golurile prin elementele de construcţie. ca reprezentant al investitorului. după caz. . . şi dacă corespund datelor înscrise în acestea. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.2.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV. .instrucţiunile de montare. probare.lucrări aparente. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii. Se verifică respectarea proiectului de execuţie.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: .lucrări care devin ascunse.1. se procedează astfel: . 14 . degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ. indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. au fost executate conform proiectului (dimensiuni. . întreţinere şi exploatare. . .responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. proprii sau independente.executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate. din partea executantului şi de inspectorul de şantier.dacă fundaţiile. pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier. in timpul transportului.certificatul de garanţie. 7. caietului de sarcini. Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. . . normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

butoane. automatizare şi curenţi slabi).cotele de montaj. în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. dozele: vizual. suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă.etanşarea trecerilor. . 3. plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă.Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: .diametrul. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. . Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru .alte cote de montaj. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: .alte tipuri de doze decât cele din deviz.1. . • Momentul verificării . . aparate de comandă. . .traseul. baterii de acumulatoare. dimensiunea golurilor.trecerile prin ziduri. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. 22 23 . . înainte de montarea tuburilor pe suport.Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze.100 % • Condiţii de admisibilitate . comutatoare.tipul şi traseul. • Gradul da verificare .existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. baterii de condensatoare..suportul.nu se admit: . • Metoda de verificare .tipul şi diametrul. etanşarea şi manşoanele elastice. doze de tragere.suportul: după pozare.Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. .Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii.Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă.Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă.tipul.Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). .se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului. . . . doze de derivaţii şi doze de aparat. . .Montării posturilor de transformare. . diametrul.manşonarea elastică la rosturi de dilataţie. . . .

tipul îmbinării. fisuri sau cojeli). dacă este cazul.aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). . • Metoda de verificare . .pentru ţevi din oţel conform STAS 403. .înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.neetanşeităţi. abateri de poziţie între elementele îmbinării): .3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .defecte vizibile (deformări.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. dacă este cazul.pentru tuburi PH1. lovituri.3) 24 25 .defecte (deformări. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual. fisuri. . • Momentul verificării . .vizual: .etanşeitatea. . 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .aspectul îmbinării.nu se admit: . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990. -aspectul materialului. .• Aparatura de verificare .pentru do/e conform STAS 552.înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru . conform STAS 9562.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul materialului.alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect).după executarea îmbinărilor. înainte de proba de etanşeitate (după caz). .

Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.înainte de tragere • Gradul de verificare . (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect. . pentru fiecare tronson.înainte de tragere • Gradul de verificare .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare .lungimile necesare. .secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă.3.10 0% 27 .defecte de aspect. .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.nu se admit: .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării .2) c) Identificare • Documente încheiate .vizual • Momentul verificării .numărul si secţiunile conductoarelor.) • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . • Momentul verificării .numărul conductoarelor: vizual.fiecare colac • Condiţii de admisibilitate .100 % • Condiţii de admisibilitate .identificarea (culoare. izolaţie deteriorată. .starea izolaţiei (după caz).alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect). Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .tipul conductelor/cablurilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. 26 • Criteriu/Parametru .2.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .aspectul.înainte de tragere • Gradul de verificare .vizual • Metoda de verificare . etichetă) • Metoda de verificare . crestături etc.

rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Metoda de verificare .2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. înainte de mascare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. conform normativului I 7.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 29 .• Condiţii de admisibilitate .continuitatea electrică • Metoda de verificare .nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .după efectuarea legăturilor. înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate .după pozare. prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării . • Momentul verificării . conform normativului I 7.rezistenţa de izolaţie între conductoare. 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. . înainte de mascare • Gradul de verificare .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) 28 .după pozare.

• Aparatura de verificare .distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru . • Metoda de verificare . 13) • Grad de admisibilitate . • Documente încheiate . .distanţa între cabluri. • Gradul de verificare .toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului. 30 31 . .accesibilitatea la întreţinere.încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7.suportul: după montare.traseul în raport cu elementele de structură. . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării . înainte de fixare.distanţa între două elemente succesive de susţinere.cablurile: înainte de pozarea pe suport. • Metoda de verificare . . minim 25 % din elementele de susţinere. .se admite: .mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III). • Momentul verificării . .tipul susţinerilor.3. . înainte de fixare.tipul: vizual.• Gradul de verificare -100% .după pozare.trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură). Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru .prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. doze de derivaţie şi doze de aparat.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.2) 3.traseul. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .doze de tragere. . dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: . .dimensiunile suportului. . (când nu este prevăzută în proiect).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.prin sondaj.abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect.

. 32 33 .poziţia: vizual: .după pozare.se admite: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).valoarea distanţei cablu .3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru . Aparatura de verificare .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi. • Condiţii de admisibilitate .valoarea distanţei între: . . . • Documente încheiate .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cel puţin două puncte diferite.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării . .nu se admit: . pentru fiecare caz.se admite: . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Gradul de verificare .element de construcţie. 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal.prin măsurare directă. înainte de fixare.• Condiţii de admisibilitate .cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .poziţia faţă de alte instalaţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Momentul verificării .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).se admite: .3).după pozare.circuitele iluminatului de siguranţă de tip l.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).distanţele: prin măsurare directă. •.alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect. • Metoda de măsurare . • Aparatura de verificare . c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .

.alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . -înainte de fixare. .distanţele faţă de elementele de construcţie.după poziţionare.respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare .4. gradul de protecţie.distantele: prin măsurare directă.bucată cu bucată. suportul. în cazul în care nu este indicată în proiect.3). .tipul.1.3). • Gradul de verificare -100%.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor.nu se admit: . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . .aspectul şi legarea Ia pământ: vizual.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere.reglajul releelor. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . 35 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ. .înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate . .bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate . .distanţele faţă de sursele de apă. gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual.tipul. gaz. • Momentul verificării .aspectul.locul. sau I 7. 3.legarea la pământ.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă. • Gradul de verificare -100%.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere.locul şi suportul de amplasare. .după poziţionare.• Documente încheiate . Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3.4. de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual. . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . gaz.

.

.

Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . Instalaţia de detectare. . • Modul de verificare .3. .3). • Aparatura de verificare • Documente întocmite . 40 • Criteriu/Parametru .să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .înainte de montare. 41 .să respecte schema electrică a aparatului. • Gradul de verificare • Gradul de verificare .vizual.înainte de proha de funcţionare. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.după racordare. • Aparatura de măsură • Documente încheiate . .sistemul de fixare.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.4. codul de produs.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată. 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării .tipul. • Momentul verificării . .modul de fixare. ale SR EN 54/1.locul de montare.100%. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .schema electrică a aparatului.tipul şi codul produsului. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru .locul de montare. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% . • Momentul verificării .3).• Aparatura de verificare . 2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.vizual. c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .3) b) Montarea detectorilor. .

înainte de proba de funcţionare. camerelor videocaptoare. . • Condiţii de admisibilitat ' . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor.4. broaştelor electromagnetice • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare.să corespundă datelor din proiect. • Momentul verificării .să corespundă cu datele din proiect. 3. 43 42 .să respecte prevederile din proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .3). • Momentul verificării . .• Condiţii de admisibilitate .după montare. 3.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de montare. sirenelor.sistemul de fixare. • Gradul de verificare -100%.modul de tlxare.3). a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru .a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi codul de produs: . Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. cititoarelor de cartele.vizual.locul de montare. • Metoda de verificare .aspectul.3). în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul.vizual. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .după montare.5. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei.

-aspectul.3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare .după fixare.respectarea schemei din proiect.3) 3. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -1 00 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare -100 %. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. 45 44 . • Criteriu/Parametru .Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV.vizual.respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul. cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare .după montarea aparatelor. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: .respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării .• Metoda de verificare .3).vizual. înainte de verificarea legăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema electrică de racordare pentru fiecare aparat.după fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 6. • Momentul verificării . STAS 8114/2-2. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul.vizual. • Gradul de verificare -100 %. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. conform STAS 8114/2-1. • Condiţii de admisibilitate .

bucată cu bucată.tipul elementelor de fixare. • Metoda de verificare .bucată cu bucată.2.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe. • Documente încheiate . .după fixare. • Momentul verificării .distanţele faţă de elementele de construcţie.respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect. . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . .schema electrică de racordare. când nu este indicată.locul de amplasare.tipul elementelor de fixare: vizual.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.prin măsurare. c) Modul de fixare Criteriu/Parametru . .înainte de fixare.3). . . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. 47 .3 şi SR 12294.3}.după poziţionare.b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . .bucată cu bucată . • Gradul de verificare .după fixare. .distanţele: prin măsurare directă.stabilitatea corpului de iluminat.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). în normativul l 7 sau STAS 6646/1. • Aparatura de verificare • Gradul de verificare .locul de amplasare: vizual. 46 • Documente încheiate .rigiditatea fixării.respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect.

baterii de acumulatoare 3.tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. aparatele de măsură şi control.bucată cu bucată.nerespectarea prexederilor proiectului.tipul.7. sau de normativul I7.2. 3.legătura la priza de pământ.dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. .montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi po/iţia de montare: vizual.nu se admite: . 3.tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare.tipul aparatelor de măsură şi control. pe casa liftului. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .camera: .• Condiţii de admisibilitate . . Parametru .7.tipul. • Gradul de verificare .1.mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).rezistenţa prizei de pământ. Baterii de acumulatoare • Criteriu. .dimensiunile spaţiului de montare.camera: după amenajare. . • Condiţii de admisibilitate . înainte de efectuarea legăturilor. • Documente încheiate . Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul. lângă hidranţi de incendiu. . . . 14). 49 .3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V.3). în canale de ventilaţie sau coşuri de fum.poziţia de montare: . înainte de montarea bateriei.mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111). .dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare. şi legarea la pământ: vizual. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. 48 • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. • Momentul verificării . • Momentul verificării . .rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. . baterii de condensatoare.suportul/postamentul. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . de gaz.7. .

. .2.materialele şi poziţia de montare. • Aparatura de verificare .1. 50 51 . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . .rezistenţa prizei de pământ.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj.conductorul de captare şi de coborâre.continuitatea electrică: după montare şi fixare. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .8.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.8. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor din proiect. înainte de proba de funcţionare. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. materialele şi poziţia de montare: vizual. .înainte de fixarea definitivă.tipul.• Gradul de verificare -100%. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru .poziţia de montare şi tipul: vizual.14). Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.continuitatea electrică.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .poziţia de montare. • Momentul verificării .după poziţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). . • Documente încheiate .tipul.3). .rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare. . • Momentul verificării .elementele prizei de pământ (platbanda.8. . ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de fixare. • Gradul de verificare -100%. 3. 3. • Aparatura de verificare .rezistenţa prizei de pământ.

a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului.3). • Momentul verificării .patul de cabluri (dacă este cazul). • Aparatura de verificare 53 .14). Montarea posturilor de transformare. . • Momentul verificării . b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru .postamentul şi poziţia de montare.respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor.3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.100 %.tipul postului şi poziţia de montare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Documente încheiate . . .starea izolaţiei. înainte de acoperire. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de montarea echipamentului.100%. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .tip u l.după pozare. • Gradul de verificare -1 00 %.spaţiul/locul. • Aparatura de verificare . tipul de echipament. • Condilii de admisibilitate .tipul cablului: . 3. postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă.canalizaţia pentru cabluri.spaţiul/locul: după amenajare.postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.spaţiul/locul.respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate .vizual. • Metoda de verificare . 52 .• Gradul de verificare .să corespundă datelor din proiect. . postamentul • Criteriu/Parametru .9. • Gradul de verificare .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI). . . înainte de montare: -tipul: după montare.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee.să respecte datele din proiect.să satisfacă cerinţele proiectului.1. aspectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior. . 3.• Documente încheiate . redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate .10. 54 .asigurarea ramelor. . poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării . 3. aparate de comandă şi control f i panouri de control optic. 55 • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare -vizual. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee. invertoare.10. d) Executarea legăturilor între postul de transformare. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.3). • Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru -tipul.poziţia de montare. firide şi tablourile generale. . • Metoda de verificare .1 00 % . înainte de proba de funcţionare.10.tipul. • Gradul de verificare .3). • Momentul verificării . panouri de control optic.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aparate de comandă şi control.1. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile.înainte montare. • Gradul de verificare -100% . • Condiţii de admisibilitate . grup electrogen. invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru . aspectul.după executarea legăturilor.3).

postamentul.tipul: după poziţionare. asigurarea echipamentelor. parametrii bateriei şi detaliile de montaj.lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor.tipul şi aspectul: după poziţionare. izolaţie. înainte de montare.ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. izolarea faţă de pământ: după montare. . • Documente încheiate . Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru .montarea şi consolidarea antiseismică. 3. . . • Condiţii de admisibilitate . .alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: . • Condiţii de admisibilitate . 57 .echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. ventilaţie.3).1.sala.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: . • Momentul verificării .sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. .10. etichetarea aparaturii. .conectarea bateriei: după montare. .tipul. .tipul bateriilor. îndoite sau fisurate.2. . formarea şi conectarea bateriei. iluminat.montarea. .marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. .echipamente incomplete. formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. • Metoda de verificare .. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.alte tipuri de echipamente faţă de proiect. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . tipul bateriilor: vizual. 56 • Momentul verificării . .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile.sala: după amenajare. • Gradul de verificare -10 0%. aspectul echipamentelor.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect.izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: . • Gradul de verificare „1 0 0 % . carcase sparte. . dar înainte de montarea bateriei. .suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului. . .. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .parametrii de montaj.izolaţia faţă de pământ.nu se admit: . valoarea nominală a siguranţelor: vizual.respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii. marca rea regletelor.

rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).diagrama de conectare a cablului.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. . • Metoda de verificare .continuitatea conductoarelor. 59 58 .2). • Momentul verificării .prin măsurare directă.10.nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.respectarea diagramei de cablaj interior.modul de pozare. • Gradul de verificare .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . .100 %. 3. • Gradul de verificare -100%. . • Condiţii de admisibilitate . b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .2. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . .după conectare.tipul cablurilor: înainte de pozare.introducerea cablului în echipament.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul cablurilor sau conductoarelor.respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea.respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect. . .modul de pozare.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate. • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate . formarea şi conectarea bateriei. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. dar înainte de proba de funcţionare.se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului.

Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .10. 3.3). 3. Legările de protecţie 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.vizual. .3). • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare. • Conditii de admisibilitate .respectarea prevederilor din proiect.100%. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după conectare. • Momentul verificării .• Apararatură de verificare .traseul.modul de conectare la postu! de comandă.3. 60 .locul de amplasare.3).Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru .1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .modul de legare. 10. • Gradul de verificare -100%.3. • Metoda de verificare -vizual.2.3.10.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării -după realizare. 61 .respectarea prevederilor din proiect. • Gradul de verificare -10 0%.

. .6). . .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori.receptorii de lumină. • Metoda de verificare . .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.prin proba de 72 ore.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.• Aparatura de verificare • Documente încheiate . de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare. forţă şi curenţi slabi.1 00 % . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .3).legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare. . .înainte de recepţie • Gradul de verificare . .legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente. 3.funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare. • Condiţii de admisibilitate . . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). 63 62 .11. .

Calibre de verificare a prizelor şi fişelor.Siguranţa circulaţiei.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Treceri la nivel cu calea ferată. până la 250 V si până la 16 A.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune.Prize.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.a. . Limite admise. . .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Condiţii tehnice generale de calitate. .Iluminatul artificial. Tipovariante. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri. şi până la 25 A. Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. .a. şi 250 V c. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare.Lămpi electrice cu incandescenţă.Lămpi electrice cu incandescenţă. . SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . . Condiţii generale. . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. Condiţii tehnice generale de calitate. .Tablouri electrice perhru locuinţe. Condiţii tehnice generale de calitate. 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Iluminatul artificial. . şi până la 25 A. . Partea 1: Introducere.Iluminatul artificial.c. . Forme si dimensiuni.Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 . . pentru iluminat general.Prize.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. Condiţii pentru iluminat în spitale. specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC . pentru iluminat general.Siguranţe cu filet t i p D. . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. Condiţii tehnice generale de calitate. . .c.Protecţia împotriva electrocutărilor. Dimensiuni. Instalaţii de semnalizare automată.Iluminatul artificial. .Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. . Condiţii tehnice generale. şi 250 V c. Partea 4: Echipament de alimentare electrică.

Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. . Prescripţii de proiectare şi montare.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. . Prescripţii.1996) . . Instalaţii electrice fixe.Tuburi pentru instalaţii electrice. Corpuri de iluminat fixe de uz general. . 75/11. Prescripţii de proiectare. . 67 66 . . Instalaţii electrice fixe.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. . Condiţii tehnice speciale. . ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 . 10/1995.Legea privind paza obiectivelor.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. . şi 1500 Vc. . .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. .Corpuri de iluminat. Verificarea calităţii cositoririi.a.STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 .Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. . Metode de încercare.Cabluri şi conducte. execuţie şi verificare.Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit.O.Protecţia împotriva electrocutării.04.Protecţia împotriva electrocutărilor. . bunurilor şi valorilor. Condiţii tehnice generale.c.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. Cerinţe conform Legea nr.Protecţia împotriva electrocutărilor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. Prescripţii generale. .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. . . ID 5 . I20 Legea 18/1996 ((M.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. .

Pozarea şi traseul cablurilor .... Instalaţii de semnalizare de siguranţă .......... telefonie......................... aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei............ Controlul calităţii lucrărilor........9....9..... Proba de funcţionare ......... 98 3... canale vizitabile sau nevizitabile.......... Executarea reţelelor exterioare urbane..... Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ......6.........................8.................... 84 3..........6............................ 70 3...9........ Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene ...............10........................................................7...............5............................2... semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri........ Legările de protecţie....4..........8. tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare..................9.............2......4.............2................ 86 3.........8... 103 69 ...Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3.......... semnale..................................................... Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet...... de exterior sau la ramele repartitoare ............................ 95 3...6. Domeniul de aplicare .......................................... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie ........ 83 3.....................................1.. 77 3........ 82 68 Anexa 1-II................ Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi... 99 3..3...... 93 3............... 75 3................. 70 3.......................9.... Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.........1................. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane).. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri...........9.................... bobine de joantă .................................... de energie....3..............................1.............. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ............. 81 3...................... 81 3.............................. 84 3............... iluminat public. 91 3..2......... galerii şi gospodării de cabluri ............5......... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1... amplificatori de linie CATV etc..... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică.......1...................... Instalaţia de legare la pământ ........... tracţiune.................. 78 3.. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune........................... 71 3.............. 91 3..9......... Executarea reţelelor exterioare subterane de energie..... 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ). a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică ...... Montarea canalelor de beton............. Documente de referinţă .... inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol ....................... 96 3........6......) ...... 79 3............. 70 2.................. a plăcilor de aşezare......................

Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. telefonie.executării reţelelor exterioare urbane. .1. TVC1. . Executarea reţelelor exterioare urbane. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet. 71 3. . management energetic etc. control acces. . .executării reţelelor exterioare subterane de energie..montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene.executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi.Reţele exterioare urbane de energie electrică. amplificatori de linie CATV etc. sonorizare. interfonie. iluminat public. telefonie. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.1. 70 . ceasoflcare şi CATV. pentru stâlpi. 3.lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. . tracţiune. .Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal.). tracţiune. semnalizări.montării branşamentelor (aeriene şi subterane).Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. ceasoflcare. voice-data. telefonie.Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. canale vizitabile sau nevizitabile. .Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. . de energie. CATV. iluminat public. avertizare incendiu.racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. iluminat public. şanţuri. 2. în Anexa l-II.echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. . galerii şi gospodării de cabluri. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: . . . . pază-efracţie. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. . . semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. . executate pe stâlpi de utilizări comune. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune. tracţiune. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: .fundaţia stâlpilor. de energie. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. telefonie.

• Aparatura de verificare . . • Documente încheiate . modul de identificare.fundaţia stâlpilor: după executare.proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru . • Grad de verificare -100%.conductorul de legare la pământ.' • Condiţii de admisibilitate . c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor. . • Condiţii de admisibilitate .tuburile de protecţie: după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. dimensiunea şi poziţia consolelor.tipul consolelor şi cablurilor.modul de identificare: înainte de tragere.Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul.tipul. . accesoriile.tipul şi starea tuburilor. poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare.dimensiunile: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . înainte de executarea legăturilor. . • Momentul verificării . 72 73 .modul de identificare. . • Aparatura de verificare .poziţia de montare a cablurilor. • Gradul de verificare . tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.. amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie.corespondenţa cu datele din proiect.accesoriile de montaj. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. accesoriile. . .existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat).tipul. . conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. înainte de fixarea stâlpilor: .fundaţia. • Metoda de verificare .3).tipul şi starea cablurilor. • Documente încheiate .dimensiunile suporţilor. .dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare.bucată cu bucată. .tipul. • Momentul verificării . . ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru . conductorul de legare la pământ: vizual.parametrii tehnici. prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor.să corespundă datelor din proiect. înainte de fixare.

decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul. . 3.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă.protecţia anticorozivă (după caz). gaze. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie.3).vizual. pietonul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .3). -parametrii tehnici. . . • Condiţii de admisibilitate . canale vizitabile sau nevizitabile. . • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare .accesoriile de montaj.• Metoda de verificare . 74 75 .prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.căminele de tragere.tipul şi dimensiunile canalizaţiei. • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. termice).bucată cu bucată. . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .tipul şi modul de aşezare: vizual.după montare.bucată cu bucată. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .cutiile de conexiuni. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . perimetral. .la stabilirea traseului.2. canal.după montare. • Momentul verificării .vizual. .protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie.

tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. • Metodei de verificare . 76 . • Gradul de verificare .prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.se admite: .pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru. . d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului.continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2). . Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .distanţa între două elemente succesive de susţinere.3. . . . • Documente încheiate .nu se admit: .prin sondaj.tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor. .modul de izolare/etan sare a conexiunilor. înainte de fixare.3).tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni.10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect). . • Condiţii de admisibilitate . 77 • Criteriu/Parametru .abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect.pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .vizual: 100%. • Grad de admisibilitate . . • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor. minim 25 % din elementele de susţinere.după pozare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .• Gradul de verificare . 3.prin măsurare directă.toleranţa de.continuitatea electrică.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului.

3. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru .legarea la priza de pământ. • Metoda de verificare .rezistenţa prizei de pământ. . . • Documente încheiate .5. înainte de proba de funcţionare.postamentul. 79 • Condiţii de admisibilitate .după montare. . • Gradul de verificare -1 00 %.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. .unitatea de măsură şi protecţie.4.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Momentul verificării .parametrii tehnici ai echipamentului. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .nu se admit: . . .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). • Documente încheiate . • Gradul de verificare . 3.alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect.mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM).parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. .3). prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.continuitatea electrică. 14).Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual. caracteristicile cablurilor/conduc toarelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). • Momentul verificării . . înainte de montarea echipamentului.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. . .1 00 % .tipul branşamentului.caracteristicile cablurilor/conductoarelor. 78 .cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. .• Aparatura de verificare .locul de montare. înainte de mascare. .discontinuităţi electrice. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru .tipul branşamentului.

3).• Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de fixare/mascare. .tipul: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor din proiect.6. • Documente încheiate .respectarea prevederilor din proiect. • Documente încheiate .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Aparatura de verificare .1. prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect. • Gradul de verificare -100%.parametrii tehnici ai echipamentului. • Momentul verificării .după po/iţionare.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. 81 80 . b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru . 3. • Gradul de verificare -100% . • Condiţii de admisibilitate .3). • Aparatura de măsurare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de montarea echipamentului. .poziţia de montare. -postamentul: . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare . Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru .locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .locul de montare. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3. • Aparatura de măsurare .respectarea prevederilor din proiect.6.

• Momentul verificării .tipul. înainte de fixare.materialele şi poziţia de montare. înainte de fixare.continuitatea electrică: după montare şi fixare.2.100 %. . electrozi): după pozare şi sudare. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . . . • Documente încheiate .ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.continuitatea electrică. înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor din proiect.continuitatea electrică: după montare şi fixare. . 83 82 . Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ.rezistenţa prizei de pământ. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. amplificatori de linie CATV etc.continuitatea electrică. materialele şi poziţia de montare: vizual.conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. • Gradul de verificare -1 00 %.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III).rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare. . • Metodei de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.14). . • Metoda de verificare . 3.elementele prizei de pământ (platbanda. înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate .3.schema electrică de racordare. materialele şi poziţia de montare: vizual. înainte de mascare. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.schema.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). . • Aparatura de verificare .6.materialele şi poziţia de montare. . • Momentul verificării .respectarea prevederilor din proiect. înainte de proba de funcţionare.continuitatea electrică: prin măsurare directă.schema. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.7.tipul. . • Condiţii de admisibilitate . înainte de mascare. . prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.) • Criteriu/Parametru . materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor.

b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare . .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . aspectul.tipul.tipul.starea fundaţiilor stâlpilor. .verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. caracteristicile tehnice. • Documente încheiate . traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual. accesoriilor. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. • Gradul de verificare -100%. 13).311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. . traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV.tipul. .fixarea stâlpilor metalici. 84 • Criteriu/parametru -tipul. caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor. • Momentul verificării .• Documente încheiate .fixarea stâlpilor metalici. starea stâlpilor. 85 .mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). . a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibil'itate .starea fundaţiilor stâlpilor. prefabricatelor şi confecţiilor metalice.tipul.8. izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. accesoriilor.8. plăcilor de reazem. verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor. . a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. . plăcilor de reazem.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. . izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă. starea fundaţiilor stâlpilor.3). numărul şi aspectul accesoriilor.fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile. plăcilor de reazem. 3. .1. starea stâlpilor. a plăcilor de aşezare. pre fabricatelor sau confecţiilor metalice. aspectul. -aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. caracteristicile tehnice.

dislocări ale materialelor de fixat cape.respectarea prevederilor proiectului.2. • Metoda de verificare . armături slăbite la izolatori.1.aspectul: înainte şi după montare. . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate. încovoieri şi torsionări la tirul de contact: . 87 . • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect.fire rupte. Instalarea cablului purtător. focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). bavuri. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare 3.aspectul materialelor. . . . • Metoda de verificare -vizual. . . .fisuri transversale.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.lungimi.înainte de mascare. 86 • Documente încheiate . Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3.8.3).tipul materialelor. • Momentul verificării -tipul: după montare.3).alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.8. • Gradul de verificare -100%.prin măsurare directă.defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase.lăţimi.100%. a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru .grosimi.fisuri.diametre. . • Momentul verificării .2. • Gradul de verificare .nu se admit: .• Metoda de verificare -vizual.

nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare -tipul.înălţimea de pozare.înălţimea de pozare. săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.toleranţele de montaj: . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact. . .poziţia blocului compensator. pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. .după poziţionare.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.nu se admite: . după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare. . .gabaritul de liberă trecere.orientarea traverselor rigide şi elastice. cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.înălţimea de pozare.nu se admit abateri faţă de proiect pentru: .înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). • Condiţii de admisibilitate . . .orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact. .poziţia pendulelor în deschidere.legăturile de protecţie. . . .100 %.prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor..• Momentul verificării . .legăturile electrice la ace aeriene. • Condiţii de admisibilitate -se admite: . distanţa între conductoare. zigzag sau abatere. legăturile. • Aparatura de verificare . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact. poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect. precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese. • Gradul de verificare -100% . .3).după instalare. . joncţiuni între grupe de linii etc. orientarea. • Momentul verificării .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: .parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. c) Montarea • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . 89 88 .înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice.

.după realizare. • Momentul verificării . .poziţia pendulelor în deschidere.poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere).1..legăturile de protecţie.modul de legare.9..2. 90 • Criteriu/Parametru .înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare.aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. .orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40). • Documente încheiate .înălţimea de pozare.8. Montarea canalelor din beton. • Metoda de verificare -vizual. .tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. • Metoda de verificare -vizual.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.modul de realizare a patului cablurilor.3).aspectul şi forma canalului.9. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 91 . zigzag sau abatere. . distanţa între conductoare. .3). .2. • Gradul de verificare -10 0%.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului.legăturile electrice la acele aeriene. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . joncţiuni între grupe de linii etc. amenajarea patului cablurilor 3. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact.respectarea prevederilor proiectului. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. . • Momentul verificării . . 3. tuburilor/ţevilor. • Condiţii de admisibilitate .

• Grad de admisibilitate nu se admit: . • Metoda de verificare .modul de închidere la capete: după pozarea cablului. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .9.modul de pozare. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi.• Gradul de verificare . .fisuri.grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual. respectiv tuburilor/ţevilor.dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ. 3. . . rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.tipul cablurilor. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate. Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru .pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Momentul verificării . .pentru canale. spărturi.dimensiunile canalului.modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal.dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz).rezistenţa conductoarelor.abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 . . • Momentul verificării .grosimea patului cablurilor în canal/şanţ. b) Dimensiunile canalului.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect. .prin măsurare directă.nu se admit: .2. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect. şanţ. . .tipul cablurilor. tub/ţeava.2). . . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică.1 00 %.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. ecran şi armătură.2).tipul cablurilor.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.

• Metoda de verificare -traseul: vizual. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). precum şi lipsa masei izolante.Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 94 95 .3). . aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual. . .mijloace de măsurare a dimensiunilor.cablaje interioare neconforme cu proiectul. aspectul şi cablarea interioară.9.3.tipul. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.2).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. • Condiţii de admisibilitate . -cotele de montaj.100%.traseul.poziţia. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111). • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .după montare: pentru poziţie. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. . • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea cablurilor 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit: . Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul.tipul.blocarea cu masă izolantă: .• Aparatura de verificare . aspectul şi cablajul interior al cutiei. .cotele de montaj: prin măsurare directă.după pozare. • Metoda de verificare . poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru .100%. • Momentul verificării . .alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: .încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. cablare interioară.cutii sparte sau fisurate. • Aparatura de verificare . • Criteriu'parametru .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: . • Documente încheiate .

cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.vizual. . -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .asigurarea echipamentelor. parametrii dimensionali: după poziţionare.9.echipamente incomplete. • Gradul de verificare -100%. -aspectul. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual.încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere. .Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV.4. • Momentul verificării . aspectul şi cablarea echipamentelor.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. • Metoda de verificare . . . . îndoite sau fisurate. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . aspectul şi cablarea internă a echipamentelor. semnale. . bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor. inferioare celor prevăzute în proiect.respectarea prevederilor proiectului. înainte de fixare.vizibilitatea focurilor de semnal. • Gradul de verificări. 3.tipul. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri. . carcase sparte.asigurarea echipamentelor: după montare. poziţia.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). aspectul şi cablarea echipamentelor. • Condiţii de admisibilitate . . .2).3).• Documente încheiate . .lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.parametrii dimensionali: prin măsurare directă.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect.tipul.înainte de mascare. • Aparatura de verificare .alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului. 97 .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. vizibilitatea focurilor de semnal.tipul.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Metoda de verificare -vizual. 99 • Criteriu/Parametru .după realizare.9. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru . . . • Documente încheiate .9.• Documente încheiate . • Criteriu/parametru -tipul -aspectul.1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare.5. . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .montarea cablurilor în semnal şi dulap. • Condiţii de admisibilitate .6. Legările de protecţie 3. • Momentul verificării .3). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . 3.3).9.nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. înainte de proba de funcţionare.6. Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj. 98 .după conectare.modul de legare.vizual.montarea cablurilor: vizual. • Momentul verificării -după realizare.schema de conectare a echipamentului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .1 0 0% .3).

respectarea prevederilor proiectului. .100%.2. • Aparatura de verificare . înainte de mascare. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. 101 .locul de amplasare.respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare -vizual.• Gradul de verificare -100%. la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru .rezistenţa prizei: după montare şi fixare.rezistenţa prizei: prin măsurare.6.9. . • Momentul verificării .3). Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. • Gradul de verificare . .100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.tipul. • Momentul verificării -după realizare. 3.3. modul de conectare şi amplasarea: vizual. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . 14).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . . 3.modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare.tipul şi rezistenţa prizei de pământ. • Metoda de verificare .9.modul de legare. .respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. .6.elementele prizei: după pozare şi sudare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3.

Prescripţii. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. Treceri la nivel cu calea ferată. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . STAS 552 STAS 9570/1 . de tracţiune şi de telecomunicaţii.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact.integritatea suspensiei.funcţionarea receptoarelor electrice: . • G ra d u l d e v e rific a re 100% . Instalaţii de semnalizare automată. tensiunilor şi curenţilor.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. tensiunile de influenţă. STAS 1244/2 .legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. .Treceri la nivel.înainte de recepţie. Prescripţii. STAS 7933 STAS 11360 . . STAS 831 . Gabarite.Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.tensiunile de influenţă. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. • Documente încheiate . . Condiţii tehnice generale. .Siguranţa circulaţiei.Siguranţa circulaţiei. Dimensiuni. STAS 1244/3 . 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 .6). .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. .integritatea suspensiei. Instalaţii neautomate. de atingere şi de pas. . rezistenţei de izolaţie. . STAS 4392 STAS 6990 .Căi ferate normale. • Momentul de verificare . • Metoda de verificare .legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. 103 .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.Tuburi pentru instalaţii electrice.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: .mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. . . de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. Treceri la nivel cu calea ferată. din punct de vedere electric.Linii aeriene.. .

Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii. Condiţii tehnice generale de calitate.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. Cerinţe conform Legea nr. . execuţie şi verificare. ID 5 Legea 18/1996 (M. .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. . .Reţele edilitare subterane. bunurilor şi valorilor. Prescripţii.Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. 75/11.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. 118 .Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. .Protecţia împotriva electrocutării.04.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. Prescripţii. Condiţii de amplasare.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.1996) . .Legea privind paza obiectivelor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . .c.Ţevi din PVC neplastifiată.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.a.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. 105 104 .Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii.Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii. şi 1500 V c. STAS 12604/5 . . Condiţii tehnice generale. 10/1995. Instalaţii electrice fixe. . . .O.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. Prescripţii de proiectare. Condiţii tehnice generale de calitate. . . . Rezistenţa electrică. PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 . .

.......4.... Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum.........7...................1..... Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control.........1...........150 106 107 .5........................6......................................................1.................... spumă.......................................................8.......... 160 3.............. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor......... 109 3.............3.........................2................ Conducte interioare ................. 108 3.... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii....... 108 2...1.4......4.................................. Domeniul de aplicare ..... 159 3..... drencer şi apă 3..1.................... Schimbătoare de căldură.....................6.. 156 3..6................6......... Pompe.................... Documente de referinţă ......1. 129 3..... Prevederi comune ........... Compresoare....6.......... Montarea conductelor .. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum..............................1....................... 166 3............... azot)....... 143 3................................................................. 161 3......... Conducte exterioare..... 134 3.... 150 3........................... ......... Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă........ Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor...........3...... 109 3.....6........5..............2... 163 Anexa l-III ............... Recipienţi de hidrofor......4..................... Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor ..2........6..4........................................ 134 3. Instalaţii de stingere tip Sprinkler.................................... 108 3......................3............ Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor .... 156 3...........2. Instalaţii de stingere cu gaze inerte ...........In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1.. 146 3..... abur......... CO2...............1.....4............... Montarea racordurilor.5..................................1....... 113 3... pulberi.. 117 3.................................................. Boilere ............ 128 pulverizată.............. 140 3............6..... Proba de funcţionare ... 160 3..........5........ 131 3.......................7................C a ie t In s ta la ţii III ......3............... 137 3.................. Prevederi comune ...... 143 3................................................................................................ Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor...2......... 157 3....................... Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ...6...............

instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă. CO2.pentru conductele din plumb conform STAS 671.Executarea surselor de apă. azot). 3. Montarea conductelor 3. STAS 530/1. . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.nu se admit: .armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. .1.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). . STAS 7656. spumă.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum.1. .înainte de executarea îmbinărilor.aspectul materialului.Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare. sere.Staţiile de pompare şi de epurare.Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. construcţii agrozootehnice. . Nu fac obiectul prezentului normativ: . . . STAS 6898/1. • Gradul de verificare -100%. 108 .pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. .Staţiile de corectare a calităţii apei. • Condiţii de admisibilitate . abur. .pentru conductele din PP conform NP 003.obiectelor sanitare şi accesoriilor. .instalaţiilor de preparare a apei calde de consum.Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. . în Anexa l-III. STAS 6898/2. 109 2. 3. .1.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Momentul verificării . . . . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . • Metoda de verificare -vizual: .1. pulberi. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: .Instalaţii de stingere a incendiilor. . .Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă.instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. . .conductelor şi racordurilor.

• Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare .prin măsurare directă: . • Metoda de verificare . executarea îmbinărilor.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 111 . 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării. • Momentul verificării .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . STAS 530/1. fîletare. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.lo c u l d e a m p la sa re.să corespundă prevederilor proiectului. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul.pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru . • Metode verificare .înainte de debitare. STAS 6898/1. • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). după caz.aspectul îmbinării.3). .după pozare. STAS 7656.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte (fisuri. arsuri sau cojeli): .grosimea. . STAS 6898/2.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC. c) Traseul conductelor .vizual . • Condiţii de admisibilitate .cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV..

pentru grosime: 10 %. .nu se admit: . când nu este indicată în proiect. • Momentul verificării .3). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. • Gradul de verificare .• Momentul verificării . diferite faţă de prevederile proiectului. . • Aparatura de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). neuniformităţi: . 112 3. 113 . după caz. lovituri.1. .defecte vizibile. • Metoda de verificare -tipul.toleranţe la grosime. Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru . fisuri.înainte de lansarea în şanţ.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .nu se admit: . .2.se admite: .grosimea: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . pentru conductele exterioare.protecţia izolaţiei.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. • Condiţii de adminisibilitate . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru t i p şi a. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia.defecte vizibile (deformări. abateri de poziţie între elementele îmbinării).2).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.după executarea îmbinărilor. după caz (Anexa IV.aspectul izolaţiei. -grosimea izolaţiei.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).tipul izolaţiei.spect: 100 %: .toleranţa de + 10 % la grosime. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru .

neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. .valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.înainte de izolare.pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.denivelări: . 115 .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări.cel puţin o măsurare la 100 m.toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.scurgerile de apă.mărimea pantei. . c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. conform l 22. 11 4 • Momentul verificării . . .nu se admit: .prin măsurare directă.2).100 %.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.se admite. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .înainte de pozarea conductelor.prin proba de presiune la rece. . . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate' . realizate prin sudare: . • Momentul verificării .pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7.pentru conducte din alte materiale conform l 9.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare . • Gradul de verificare . SR ISO 3458.prevă zute în proiect.2).valoarea presiunii de încercare pe durata probei: . • Documente încheiate .după po/arca conductelor. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) . mascare etc.sensul pantei.• Momentul verificării . SR -4163-3 şi: .nu se admit: .înainte de proba de etanşeitate. conform STAS 305!: . .100 %. • Meloda de verificare .

scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.vizual.1 0 0 % . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. . • Gradul de verificare . pe ţoală durata probei: . l 14. 117 • Condiţii de admisibilitate .lipul.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru .nu se admit scurgeri de apă vizibile. • Aparatura de verificare . în zona mufelor. la îmbinări. conform STAS 305 l şi I 22. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .2).9).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.după proba de presiune etanşeitate: .sensul pantei: . • Condiţii de admisibilitate .scurgeri de apă vizibile.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) . • Momentul verificării .înainte de acoperire. • Metoda de verificare . C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării .3.Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.nu se admit: . mascare. • Documente încheiate . -aspectul.Metoda de verificare .valoarea pantei. pete de umezeală pe conducte.înainte de izolare. • .: • Condiţii de admisibilitate . c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru .8).vizual.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Aparatura de verificare . 116 .1. 3.100%.

cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.după pozare. înainte de fixare. • Aparatura de verificare .prin măsurare directă. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. I6 . b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .în punctele de sprijin (ancorare).distanţa: prin măsurare directă. înainte de fixare.poziţia: vizual. înainte de fixare. • Documente încheiate . ID49. • Metoda de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.în cel puţin două puncte diferite. • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . . abur. .3). . I 7. P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru . pentru fiecare caz. 119 . pulberi. 118 • Metoda de verificare . .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.poziţia relativă între conducte. • Gradul de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).prin măsurare.după pozare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. . • Gradul de verificare .• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .după pozare. electrice. spumă.3). apă rece. când nu este indicată în proiect. azot). • Aparatura de verificare .se admite: . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . CO2.valoarea distanţei între conducte (apă caldă. gaz.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect).

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . 121 . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111). • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .distanţii între două elemente suceesixe de susţinere.3). • Gradul de verificare .în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i. • C o n d iţii d e a d m isib ilita te . .alte tipuri de elemente de susţinere. faţa de cele prevă/ute în proiect.• Aparaturii ele verificare .se admite: . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .nu se admit: .diametrul interior al manşonului: .locul de amplasare. . .se a dm ite: .prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . 120 • Criteriu/Parametru . minim 25 % din elementele de fixare. • Metoda de verificare -tipul: vizual.după poziţionare.înainte de pozare.tipul şi dimensiunile. m in im 5 0 % d in tre c e ri. • Condiţii de admisibilitate . Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru .3). • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .după înglobarea în elementele de construcţie.distanţa: prin măsurare directa.tipul susţinerilor. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate .in cazul prinderii cu elemente mobile .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala. . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea conductelor. . • Aparatura de verificare . .3).prin sondaj. .p rin so n d a j.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect). . • Documente încheiate .numărul.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.

înainte de proba de presiune. • • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .înainte de proba de etanşeitate. Gradul de verificare -100%. . • Documente încheiate . • Momentul verificării . h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. . când toleranţa nu este prevăzută în proiect.prin măsurare directă. • Metoda de verificare -v iz ual.după montarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . .nu se admite absenţa legării la pământ. • Metoda de verificare . 122 123 . tipul şi locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive.legarea la pământ. • Condiţii de admisibilitate . g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru .respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .distanţa dintre două piese de curăţire succesive.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). • Documente încheiate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .înainte de probă.• Metoda de verificare .

scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pe toată durata probei: .9).prin proba de presiune la rece: .scurgeri de apă: . SR ISO 3458.deformări datorită dilatărilor/contractărilor. • Momentul verificării .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167. j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru . .scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: . . 124 125 .i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece.comportarea la dilatare/contractare. • Condiţii de admisibilitate .presiunea de încercare: .pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819.10).nu se admit: . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.presiunea de încercare: . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%.prin proba de presiune la cald conform normativului I9. • Documente încheiate .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.scurgeri de apă. • Momentul verificării .pentru conducte din alte materiale conform I9. • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV.înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum. • Criteriu/Parametru .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări. caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru .nu se admit: . pe toată durata probei: .înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .

127 . • Documente încheiate . . pulberi.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . .înainte de vopsire.respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. 126 • Condiţii de admisibilitate .înainte de vopsire. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . încreţituri). aplicarea stratului de grund).Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV. .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). discontinuităţi. • Gradul de verificare -10 0%. • Momentul verificării .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor. • Documente încheiate .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru . • Momentul verificării . CO2.nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. azot.înainte de mascare.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. izolare sau mascare. • Momentul verificării . m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%.nu se admit: .aspect.după proba de presiune/etanşeitate. • Metoda de verificare .încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9.neuniformităţi (băşici.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur. spumă. • Gradul de verificare -100% .• Metoda de verificare . 15).încercarea de etanşeitate cu aer. . izolare sau mascare. . -aspectul: vizual.7). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .

. .1. 129 Proces. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizual.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -vizual. • Documente încheiate . 128 .înainte de proba de presiune.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.amplasarea.după montarea în instalaţie.3). .cotele de montaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) .prin acţionare directă. • Momentul verificării . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de presiune. • Momentul verificării după montarea conductelor.2. . • Gradul de verificare -100%.tipul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . 3.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.spaţiul de acces şi manevră.4.3).respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. . . .Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). poziţia şi cotele de montaj. Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul.tip ul. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3.poziţia de montare.

nu se admite absenţa sigiliului.după montarea în instalaţie. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .înainte de fixare. • Gradul de verificare -100%. • • • Condiţii de admisibilitate . calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru . c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru .aspectul obiectelor sanitare: vizual. . Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul.3. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. STAS-8073 şi STAS 2583. • Gradul de verificare -100%.sigilarea (dacă este cazul). 131 . .locul de amplasare: vizual. Gradul de verificare -100% .• Momentul verificării . • Documente încheiate .aspectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de probare. . • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru .locul de amplasare.după poziţionare. • Metoda de verificare -tipul: vizual. .posibilitatea de acces şi manevră. 3.înainte de probare. 130 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).3).3). . conform STAS 6686. distanţele: prin măsurare directă. b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual.după montarea în instalaţie.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. • Condiţii de admisibilitate .distanţele faţă de elementele de construcţie.

schema de racordare. . .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. . 132 .bucată cu bucată. când nu sunt indicate în proiect.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.3). înainte de fixare.bucată cu bucată.tipul elementelor de fixare: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după poziţionare. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .după fixare.3). • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .• Momentul verificării . . • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea tipului de fixare.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. .stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor.înainte de proba de funcţionare. • Metodei de verificare -vizual. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.3).rigiditatea fixării. • Momentul verificării -după fixare. 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare. • Documente încheiate .

• Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . poziţia de montare si modul de prindere: vizual.poziţia de montare. • Documente încheiate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) .100%.3). 134 • Condiţii de admisibilitate .modul de prindere.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3. • Gradul de verificare 1 0 0 % .parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .4.dimensiunile • Metoda de verificare .tipul . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării . -cotele: prin măsurare directă.1.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare . c) Postamentul • Criteriu/ Parametru . • Metoda de verificare .după poziţionarea in instalaţie. .prin măsurare directă. . .după poziţionarea în instalaţie.înainte de fixarea definitivă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 . • Condiţii de adminisibilitate .4.cotele de montaj.locul.locul de amplasare.3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.3.înainte de poziţionarea hidroforului.

după execuţia conductelor de legătură. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.4.după racordare. • Metoda de verificare .poziţia de montare. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .3). Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.2. -vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. ..3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.schema de racordare. 3. .vizual.bucată cu bucată.parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • d) Aparate de măsură. .vizual. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . . 136 137 . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .

înainte de fixarea definitivă.cotele de montaj. 139 . • Aparatura de verificare .100 %. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.dimensiunile: prin măsurare directă.locul si pozitia de montare: vizual. -cotele: prin măsurare directa. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . .după poziţionarea in instalaţie. • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de poziţionarea pompei. 138 • Documente incheiaie . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.3).nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.3).poziţia de montare. . • Momentul verificării . .tipul. .• Mom entul verificării .dimensiunile.Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV.după po/iţionarea în instalaţie. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Metoda de verificare .tipul:vizual.

parametrii tehnici.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . 3. 141 .vizual. • Momentul verificării .d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul şi poziţia de montare: vizual. -cotele: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Condiţii de admisibilitate . . .cotele de montaj. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru . • Momentul verificării . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare.după execuţia legăturilor.locul de amplasare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 140 . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată.4.după poziţionarea în instalaţie.3. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%.vizual. • Metoda de verificare .schema de racordare. .3).înainte de fixarea definitivă.poziţia de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .

• Metoda de verificare .înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.dimensiunile: prin măsurare directă. 3. • Gradul de veriţicure .5. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu.bucată cu bucată.1. 143 142 . • Momentul verificării . : • Condiţii de admisibilitate .3). • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. Parametru .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.• Documente încheiate . • Documente încheiate .5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizibil . • Metoda de verificare .vizual. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: .înainte de poziţionarea compresorului. d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.tipul.3). -dimensiunile.3).parametrii tehnici. • Gradul c/e verificare -100% . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după execuţia leuăturitor: .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.vizual • Momentul verificării .

grosimea izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă.poziţia de montare. . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 . .• Momentul verificării . 145 • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate .protecţia izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .tipul izolaţiei. • Metoda de verificare -vizual.3). • Condiţii de admisibilitate .cotele de montaj.locul şi poziţia de montare: vizual. .1 00 % .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .1 00 % . . • Gradul de verificare . d) Izolaţia • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării .3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare .locul de amplasare.cotele: prin măsurare directă.după execuţia legăturilor.b u c a tă cu b u c a tă . • Documente încheiate . • Momentul verificării .

cotele: prin măsurare directă.după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.după poziţionarea în instalaţie.după proba de funcţionare.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. .pentru flecare schimbător.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).3).100 %. • Metoda de verificare .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.locul şi poziţia de montare: vizual. • Metoda de verificare . Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. 146 . b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . .5. . -parametrii tehnici. 147 3. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .locul de amplasare.• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. • Criteriu/Parametru .2. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării . .cotele de montaj. • Gradul de verificare -10 0%.poziţia de montare.3). -grosimea: prin măsurare directă. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .

3). • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare -vizual. .poziţia de montare.după fixarea boilerului.• Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare . c) Aparate de măsură.după proba de funcţionare. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.pentru fiecare boiler. • Documente încheiate . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. 148 149 .protecţia izolaţiei. .3). .3).înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100% .schema de racordare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .după execuţia legăturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimea: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .bucată cu bucată.grosimea izolaţiei.

Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.numărul. numărul. • Momentul verificării -după montarea în instalaţie. mijloacele de răcire.100%.dimensiunile: prin măsurare directă. dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . aspectul.respectarea prevederilor proiectului.numărul.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). gaze inerte. 151 . -aspectul.3). . 150 • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . încălzire: vizual. duze) • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului. sprinkiere. spumă. izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie. . b) Montarea rezervoarelor (apă. pulberi) 3.3). spumă. . pulverizatoare.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. azot) 3. numărul.înainte de proba de funcţionare.tipul. aspectul rezervoarelor. . grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz). * • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . . . CO2.tipul.aspectul. • Gradul de verificare .1. • Metoda de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor.tipul.dimensiunile.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Momentul verificării . . înainte de proba de funcţionare. .nu se admit: .mijloacele de răcire/încălzire {după caz). • Criteriu/Parametru -tipul.6. pulberi. • Condiţii de admisibilitate . .tipul.• Condiţii de admisibilitate . abur. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. . aspectul. • Gradul de verificare -100%. drenccre.6.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .

.după montare. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . cotele de montaj.3).± 5 % pentru distanţa între element component tavan.3). 153 • Condiţii de admisibilitate .rigiditatea fixării.unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.rigiditatea fixării.poziţia şi locul de montare: vizual.abateri de Ia prevederile proiectului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării .cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.schema de racordare.nu se adm it: . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.înainte de proba de funcţionare.după racordare.• Aparatura de verificare . • Momentul verificării .poziţia. măsurată în plan vertical. . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Documente încheiate . unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%. • Aparatura de verificare . c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru . . în cazul în care proiectul nu ie indică: .tipul racordului.cotele de montaj. • Metoda de verificare -vizual. locul de montare. 152 . . .3).înainte de proba de funcţionare.depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. .poziţia şi locul de montare. • Documente încheiate . . .+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

3). măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului. 154 155 . siguranţă. . f) Dispozitive şi aparate de semnalizare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -tipul. . .10 0% . . • Metoda de verificare -vizual. numărul şi aspectul: vizual.locul de amplasare.Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru . -dimensiunile: prin măsurare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare • Documente încheiate .după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi P 118.100%.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Metoda de verificare .3). • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).înainte de proba de funcţionare.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%.marcarea/inscripţionarea. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare. -aspectul. • Momentul verificării . -numărul. • Condiţii de admisibilitate .tipul şi dimensiunile suportului.vizual. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

3. • Metoda de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. . • Aparatura de verificare .ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.4. . numărul şi aspectul: vizual. -dimensiunile. .după montarea în instalaţie.3). • Documente încheiate . Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.înainte de proba de funcţionare. -n u m ă ru l. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l .6. . Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul.6.înainte de proba de funcţionare. 3.dimensiunile: prin măsurare.aspectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .tipul şi aspectul: vizual.abateri de la prevederile proiectului.numărul.după montarea în instalaţie. . • Gradul de verificare -100%. -dimensiunile: prin măsurare. .tipul. • Gradul de verificare -100%. 157 • Metoda de verificare .2.3. -dimensiunile: prin măsurare. • Aparatura de verificare . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru . Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. . • Momentul verificării . • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.aspectul. -dimensiunile.3.tip u l. 156 . • Metoda de verificare -tipul. .6.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. numărul şi aspectul: vizual. -aspectul. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3).t ip u l . 159 158 .1 00 % .înainte de proba de funcţionare.ti p u l.numărul. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . înainte de proba de funcţionare. . -as pectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . 3. c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru . • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie. -as pectu l.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.100%.3). .tip u l.. • Momentul verificării .tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare . d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru .5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.100% . • Gradul de verificare .6.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual. .dimensiunile: prin măsurare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .3).tipul şi aspectul: vizual. • Documente încheiate . -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

orientarea spre sud: .1 3.unghiul de înclinare.Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3.7.6. • Gradul de verificare -100%. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate. se admit toleranţele: .± 2 grd.. pentru unghi. • Momentul verificării . . .6.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor.10 0% .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. pentru orientare.aspectul.după poziţionare.3). • Momentul verificării .6.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). drencer şi apă pulverizată Conform 3. -dimensiunile: prin măsurare. 3. numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă.6.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare . Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru . . numărul şi aspectul: vizual.în cazul în care proiectul nu indică alte valori. • Metoda de verificare . .respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect.orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -tipul.± 5 grd. Instalaţii de stingere tip sprinkler.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . 3. • Documente încheiate .tipul. .mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1 160 161 . • Documente încheiate .7.6.

pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.. prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . buteliilor de vehiculare a pulberilor. . c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru .presiunea de pornire/oprire a hidroforului.3).funcţionarea obiectelor sanitare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . prin verificarea documentelor însoţitoare. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după execuţia legăturilor. .schemă de racordare.condiţiile de scurgere .tem peratura apei. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. drencerelor. . .vizual.stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini.funcţionarea armăturilor. 3.schema de racordare: vizual.pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: .locul de m ontare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.debitul de apă/gaz. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . • Condiţii de admisibilitate .funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. • Gradul de verificare -100%.presiunea creată de com presor. dozatoarelor-amestecătoarelor.3).pierderile de apă/gaz. .nivelul de zgom ot produs de arm ături. • Momentul verificării .menţinerea poziţiei stabile. 162 .funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.respectarea prevederilor proiectului.tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură .funcţionarea sprinklerelor.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător. .după montarea instalaţiei. .pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: .înainte de probare. • Metoda de verificare .pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: . .pentru instalaţiile de canalizare: . .8.presiunea de încercare. .pentru toate instalaţiile: . 163 • Condiţii de admisibilitate . .

Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. vizual.temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură.funcţionarea întregii instalaţii. prin proba de etanşeitate. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. .pentru armături.după încheierea execuţiei instalaţiei. dozatoare l or-am e stecătoare lor. prin măsurare. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual.pentru sprinklere. STAS 9576/2 şi STAS 12904 .funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. . pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. vizual.pentru drencere şi pulverizatoare.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. . . • Documente încheiate .pentru lavoare. STAS 10968/2 . temperatură. ID 49. STAS 11368 . prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei.pierderile de apă/gaz.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III).. drencerelor. • Momentul verificării . temperaturii.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.presiunea creată de compresor.condiţiile de scurgere. SR ISO 6182-1/C2.mijloace de măsurare a debitului.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 . STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .pentru pompe. • Gradul de verificare -100%. buteliilor de vehiculare a pulbe rilor.funcţionarea sprinklerelor.presiunea de încercare. . prin măsurare.lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi. conform l 9 sau ID 49 (după caz).presiunea de pornire/oprire a hidroforului. . 165 164 . presiune.funcţionarea obiectelor sanitare. . . • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . vizual.funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. . prin măsurare. conform I 9. . .6). . . prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă. prin măsurare. .± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.debitul şi temperatura conform I 9. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. STAS 9576/1 şi SR 13458 .pentru vase de closet.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. . • Aparatura de verificare .

drencere şi pulverizatoare de apă. STAS 671 . Sprinklere. Indicaţii generale.Ţevi din materiale plastice.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 .Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Condiţii tehnice de calitate. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.Instalaţii sanitare.Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS 5738/1 . STAS I 504 . STAS 9576 . Prescripţii de execuţie şi exploatare. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. Clasa C. armăturilor şi accesoriilor lor.Ţevi rotunde extrudate din plumb. laminate la cald.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. STAS 1478 . Prescripţii fundamentale de proiectare. încercări. fără sudură. STAS 6675/3 . SR ISO 3126 . aducţiuni. Prescripţii fundamentale de proiectare. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. SR ISO 1167 .Obiecte sanitare ceramice. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler.A n e x a l . diagonale şi axiale. -Alimentări cu apă.Armături sanitare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. (PP) sub presiune. Condiţii tehnice generale de calitate. 167 . STAS 2583 . încercări. Măsurarea dimensiunilor. Reţele de distribuţie.Obiecte sanitare din fontă.Instalaţii sanitare. STAS 1795 . STAS 6898/2 .Ţevi rotunde trase din cupru. Clasa B. prescripţii de proiectare şi de execuţie. SR 4163-3 STAS 523/1 . încercarea de etanşeitate la presiune interioară.Alimentări cu apă.Instalaţii sanitare.Protecţia împotriva incendiilor. Condiţii tehnice generale de calitate. Obiecte din porţelan sanitar. STAS 7656 .Pompe centrifuge. Metode de încercare. STAS 9143 . . Condiţii tehnice generale de calitate. Prescripţii fundamentale de proiectare.Pompe centrifuge. diagonale şi axiale. Partea 2: Ţevi de conducte. Studii. STAS 6686 SR 6819 . SR ISO 6182-1/C2 . 166 STAS 6898/1 . fără sudură.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. STAS 3051 . Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. STAS 530/1 .Ţevi de oţel sudate elicoidal.Sisteme de canalizare. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor.Ţevi de oţel. Canalizări interioare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. trase sau laminate la rece. Partea 1: Ţevi de uz general. STAS 5738/2 .I I I SR ISO 3458 . emailate.Ţevi de oţel.

Prescripţii de proiectare.Instalaţii de stingere cu abur. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. 169 168 . STAS 9667 .Normativ pentru proiectarea. Verificarea funcţionării vaselor de closet. Prescripţii de proiectare. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.STAS 9576/2 . Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. ape i calde.Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. STAS 11368 . încercări funcţionale ale lavoarelor. Metodă de măsurare in situ. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare.Instalaţii sanitare. Declanşarea NP 003 sprinklerelor. Prescripţii de proiectare. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. STAS 12904 . Reguli şi metode de verificare. Reguli şi metode de verificare a declanşării. Drencere şi pulverizatoare de apă. SR 13458:2000 . I 42 ID 49 STAS 12523 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. STAS 10968/2 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. ll . .Acustica în construcţii. . -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. STAS 12507 . Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor.Instalaţii fixe cu azot.Normativ pentru proiectarea. I9 I 9/1 122 . . STAS 12245 . STAS 11976 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. . Prescripţii de proiectare.Instalaţii sanitare.Instalaţii de stingere cu spumă.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. Sprinklere.

..........4.......4............................................4..... 206 3.. Schimbătoare de căldură ...............................7..... 216 3.................... 172 2.................................3.. Conducte de alimentare combustibil ............ control şi siguranţă......4.................................................... Domeniul de aplicare ............... Compresoare... 196 3...................4....1..............................5.................. 204 3.. Cazane ...... 196 3............... 172 3... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................. 193 3..................... Arzătoare .................................... Montarea conducte lor ................. 218 3....4...........5....................................... Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.....................................................2.... 212 3....................1...................................Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3................6. 3........4.......... 192 3. 177 3....... Alte aparate de măsură......................... 202 3...... Distribuitoare-colectoare ................ Proba de presiune la rece..........8.....2............................... 173 3..............................1...........4.......... Proba de funcţionare Anexa 1-IV........ Prevederi comune ...............................4.4.. dozare)............ 209 3............... 173 3...... 221 222 225 Cuprins 1..................................... 190 3............................... 200 3..........1..... Sisteme de expansiune............ Montarea echipamentului......................................................... Conducte agent termic...2.......... Documente de referinţă ..................... Proba de eficacitate.............. Proba de presiune la cald .............3..1............ 219 170 171 ................9.....................220 3 7.........6........... Montarea corpurilor de încălzire... Pompe..................................8. 172 3......3..................1....4..... Montarea armături lor .....

• Momentul verificării .echipamentelor (din centrale termice. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . STAS 7656. 172 173 . etc.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. puncte termice. STAS 530/1. STAS 6898/2. . • Metoda de verificare -vizual: .nu se admit: . . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.armăturilor.conductelor. 3. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. .1. • Gradul de verificare -10 0%. STAS 6898/1.1.Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport. Pexal . 2. puncte termice etc. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . .defecte (fisuri.înainte de executarea îmbinărilor. . . polietilenă reticulată. Nu fac obiectul prezentului normativ: .Instalaţii interioare de încălzire centrală.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.). .Surse de căldură (centrale termice.Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). .pentru conducte din: cupru. • Condiţii de admisibilitate .conform agrement. -aspectul materialului. arsuri pori sau cojeli). staţii de recuperare a căldurii.corpurilor de încălzire. . .tipul materialului. Montarea conductelor 3. în Anexa l-I V.Reţele termice şi elemente aferente acestora.pentru conductele din PP conform agrement.Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi.3).).Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. . . 3.1. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. .

să corespundă prevederilor proiectului. . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . Pexal.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. • Metoda de verificare J -vizual. • Gradul de verificare -100%. STAS 6898/1. 174 • Momentul verificării .locul de amplasare. STAS 7656.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Documente încheiate . polietilenă reticulată. • Gradul de verificare . lovituri. • Gradul de verificare -100%.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . STAS 530/1. 175 .diametrul conductei. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).după executarea îmbinărilor.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de verificare .după pozare. . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . pentru conductele exterioare. conform agrement. • Condiţii de admisibilitate .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. după caz).defecte vizibile (deformări. filetare. STAS 6898/2.3).aspectul îmbinării.prin măsurare directă: . fisuri.3). • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conducte din: cupru. • Momentul verificării . . . abateri de poziţie între elementele îmbinării).înainte de lansarea în şanţ.

alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).pentru tip şi aspect: 100 %. .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4.2). 3. . prevăzute de normativul I 13. 177 . • Documente încheiate .1. .continuitatea izolaţiei la îmbinări. -mărimea pantei.după pozarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. e) Izolaţia . . după caz.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.cel puţin o măsurare la 100 m.înainte de proba de etanşeitate. . • Gradul de verificare .nu se admit: . diferite faţă de prevederile proiectului.înainte de mascare. -grosimea izolaţiei.3). .grosimea: prin măsurare directă.existenţa protecţiei.1. neuniformităţi. .se admite: .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. termoizolaţiei.măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. Conducte agent termic 3. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI). .• Aparatura de verificare • Documente încheiate .sensul pantei. • Condiţii de admisibilitate .toleranţa de + 10 % la grosime. Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .2. • Metoda de verificare . după caz. . • Gradul de verificare . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei. 176 2. • Momentul verificării . • Momentul verificării .aspectul izolaţiei. ramificaţii şi armături. .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.nu se admit: .toleranţe la grosime.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Criteriu/Parametru .1. .defecte vizibile.tipul izolaţiei.pentru grosime: 10 %. .

înainte de pozarea conductelor.2.constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul. • M om entul verificării . • Momentul verificării .aspectul.prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement.înainte de pozarea conductelor. .2.1. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . • Documente încheiate . -mărimea pantei.Proces verbal de verificare . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare.prin măsurare directă. • Documente încheiate .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate . • Aparatură de verificare . • Gradul de verificare -100%.2).Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3. 179 178 .racorduri şi piese speciale. • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate .• Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Metoda de verificare -vizu al.2).cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru.

c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.• Condiţii de admisibilitate .1. • Condiţii de admisibilitate .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .înainte de pozarea conductelor. lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Documente încheiate . .2). • Momentul verificării .3).).înainte de proba de etanşeitate. • Gradul de verificare .mărimea pantei: prin măsurare directă.dimensiuni pentru fiecare tip de suport.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .2. -mărimea pantei.înainte de pozarea conductelor.distanţa între suporţi. 1 8 1 180 .nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.prin măsurare directă.dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. rigle.Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . întărituri etc.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV. . 3.3. • Metoda de verificare .prin măsurare directă. tălpi.10 0% . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .după pozarea conductelor. • Metoda de verificare -sensul: vizual. .

schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).se admit: . în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte).2). 3.prin măsurare directă. • Metoda de verificare .prin măsurare directă. • Metoda de verificare .valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta.• Gradul de verificare . • Momentul verificării . înainte de fixare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .distanţele prevăzute de normativul I 13.2. • Momentul verificării . 182 183 .încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite: .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.4. -valoarea pantei. . .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).sensul pantei.după pozare. în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei. • Documente încheiate .3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .măsurare la flecare suport tip estacadă.1.după pozare. Conducte interioare . prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta. înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Aparatura de verificare .

înainte de fixare. • Metoda de verificare .distanţa între două elemente succesive de susţinere.gaz. I 6. d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .valoarea distanţei între conductele de: .în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. minim 25 % din elementele de fixare. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .tipul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13. c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .elemente de construcţie din materiale combustibile.apa caldă .în cel puţin două puncte diferite.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). .apă caldă/apă fierbinte/abur .prin măsurare directă. .apă caldă/apă fierbinte/abur . . .distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .• Aparatura de verificare .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.electrice. faţă de cele prevăzute în proiect. pentru fiecare caz. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .abur.apă caldă/apă fierbinte/abur .apă caldă/apă fierbinte/abur .3). • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .apă rece. .prin sondaj.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).se admite: .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. .distanţele prevăzute de Normativul 1 13. • Documente încheiate . . . • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul susţinerilor. 184 185 . • Momentul verificării . I 7.

. • Condiţii de admisibilitate .numărul. • Gradul de verificare .încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .prin proba de presiune la rece.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.înainte de izolare. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru . . • Gradul de verificare -100%. mascare etc. . • Gradul de verificare -100%.5. polietilenă reticulată. .1. 3. . 186 187 . • Documente încheiate . tipul şi locul de amplasare. .valoarea presiunii de încercare pe durata probei. cupru.locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul.prin măsurare directă.3). • Metoda de verificare .după înglobarea în elementele de construcţie. minim 50 % din treceri. • Metoda de verificare -vizual. .e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.înainte de proba de presiune.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.se admite: . Pexal • Momentul verificării .înainte de montarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate . Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP. • Momentul verificării .după montarea conductelor.încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. realizate prin sudare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . conform normativului I 13.2.prin sondaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3).scurgeri de apă.

după efectuarea probei la rece. . 188 189 . . pe toată durata probei.10). .• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).7.prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 . în zona mufelor la îmbinări. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .înaintea finisării (vopsirii.6. . aplicarea stratului de grund).scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. izolării). . • Aparatura de verificare .după proba de presiune/etanşeitate.9). • Documente încheiate .comportarea la dilatare/contractare. încreţituri). pete de umezeală pe conducte. Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru . Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.nu se admit: .100%. • Documente încheiate . pe toată durata probei. 3. .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.2. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare 3.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). discontinuităţi. • Metoda de verificare . plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.presiunea de încercare.înainte de mascare. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.2.neuniformităţi (băşici.1.aspect.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.scurgeri de apă vizibile.scurgeri de apă. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Gradul de verificare . .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. . • Aparatura de verificare . mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri.1.

b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .diametrul conductei.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). .pentru conductele din PP conform fişei de agrement. arsuri). deformări.locul de amplasare.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului. . pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu.3).• Documente încheiate . STAS 530/1. • Metoda de verificare .nu se admit: . • Metoda de verificare -vizual: .după pozare.înainte de executarea îmbinărilor. . • Gradul de verificare .1. • Momentul verificării . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . 191 • Condiţii de admisibilitate . 190 . • Aparatura de verificare .aspectul materialului.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1.prin măsurare directă: . • Momentul verificării .vizual.3. • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.100%. STAS 530/1. . STAS 7656. • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .să corespundă prevederilor proiectului.respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).defecte (fisuri.înainte de executarea îmbinărilor. .3). • Documente încheiate . STAS 7656.

b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . .3). • Gradul de verificare -100%.spaţiul de acces şi manevră. .3).vizual.amplasarea. .3). • Momentul verificării .înainte de probare. • Metoda de verificare -vizual. 193 .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).numărul de elemente.100%.• Gradul de verificare .aspectul. • Aparatura de verificare 3.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare.după montarea în instalaţie.după montarea în instalaţie. 3.aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs.prin acţionare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -tipul: vizual. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii ele admisibilitate . . fişei de agrement). • Momentul verificării . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.posibilitatea de acces şi manevră. Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. • Gradul de verificare -100%. .2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .3.

• Metoda de verificare . .• Momentul verificării .stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere. golire).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .distanţele: prin măsurare directă.după poziţionare. 195 • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .respectarea tipului de fixare. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .distanţele minime faţă de elementele de construcţie.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)..3).respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. . • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea .înainte de fixare.tipul elementelor de fixare: vizual. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . .1 00 % . • Momentul verificării .bucată cu bucată. 194 . .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.3).respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. • Momentul verificării . reglare.înainte de fixare.locul de amplasare: vizual.după fixare.3). . .rigiditatea fixării. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .după poziţionare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul elementelor de fixare.

196 . Montarea echipamentului 3. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -bucată cu bucată. .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul şi poziţia de montare: vizual. 197 • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .vizual. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -10 0%. c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .4.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.înainte de fixarea definitivă. -parametrii tehnici.3).după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare. . • Aparatura de verificare .schema de racordare. • Momentul verificării .100%. • Metoda de verificare .d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . .vizual. -cotele de montaj. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.poziţia de montare. • Metoda de verificare . pe locul de montaj.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement. în cartea cazanului sau în fişa de agrement.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).după poziţionarea pe postament.distanţele: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .după fixare.1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . 3. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.

înainte de poziţionarea cazanului. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Documente încheiate .3).după fixarea cazanului. -dimensiunile.instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement. • Gradul de verificare . .100%. d) Aparate de măsură. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a. . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.elemente de preluare a vibraţiilor. .dimensiunile: prin măsurare directă.poziţia de montare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.• Documente încheiate . • Momentul verificării . .după execuţia legăturilor. • Metoda de verificare .bucată cu bucată. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.schema de racordare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.3).vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. 199 198 .

. • Metoda de verificare . . • Gradul de verificare -100%.după poziţionarea pe locul de montaj. • Metoda de verificare -vizual.3). • Metoda de verificare -vizual.după fixare (inclusiv accesorii). • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.3). • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .• Condiţii de admisibilitate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.schema de funcţionare. .după poziţionarea în instalaţie. 200 .înainte de fixarea definitivă.3). 3. • Momentul verificării . 201 • Documente încheiate .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.100%. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Gradul de verificare .poziţia de montare. • Documente încheiate .locul de amplasare.înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .parametrii tehnici. în fişa tehnică sau fişa de agrement. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . • Momentul verificării . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .

a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. 202 203 .vizual. • Gradul de verificare -1 00 %. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .înainte de fixarea definitivă.după poziţionarea în instalaţie.3. a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate .cotele de montare: prin măsurare directă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .locul şi poziţia de montare: vizual. Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. -parametrii tehnici.3). • Aparatura de verificare .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.după poziţionarea în instalaţie.poziţia de montare. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării .10 0% . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 3. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).cotele de montare.respectarea prevederilor proiectului.• • Gradul de verificare .bucată cu bucată . . a normativului l 13. .3).

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de fixarea definitivă.după poziţionarea în instalaţie.cotele de montare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. 3. • Momentul verificării . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. .tipul: vizual. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul.parametrii tehnici. 205 204 . .dimensiunile. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . a normativului I 13.c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .locul de amplasare.după poziţionarea pe locul de montaj. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.100%. .4.corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -100% . . a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement. • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune).3). • Aparatura de verificare .4. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .3). • Gradul de verificare . .

locul şi poziţia de montare: vizual. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.după fixare (inclusiv accesorii).bucată cu bucată (pe elemente componente). • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.distanţele: prin măsurare directă. • Documente încheiate . 206 • Metoda de verificare .4. 3. • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .schema tehnologică.3). • Momentul verificării . .• Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Gradul de verificare -100%. .după poziţionarea în instalaţie.îînainte de fixarea definitivă. . • Momentul verificării .5. 207 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.parametrii tehnici. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . -cotele de montaj. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării . . a fişei de agrement şi a normativului l 13.3). • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .poziţia de montare.3).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de poziţionarea pompei.după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare .parametrii tehnici. • Metoda de verificare -tipul: vizual.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de fixarea definitivă.3).tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 208 3. • Documente încheiate . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.4. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.dimensiunile: prin măsurare directă.după execuţia legăturilor. . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.6. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .1 00 % . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .bucată cu bucată. 209 . • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare .3). • Documente încheiate . -dimensiunile.3). • Aparatura de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare. • Momentul verificării .• Condiţii de admisibilitate .

3). • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.dimensiunile: prin măsurare directă. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .tipul. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul: vizual.înainte de poziţionarea compresorului.după poziţionarea în instalaţie. . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .3).dimensiunile. • Aparatura de verificare '.după execuţia legăturilor. 210 . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare. • Documente încheiate .schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .3).• Gradul de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . -cotele de montaj. 211 • Metoda de verificare . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100 %. .locul şi poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . vizual.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.distanţele: prin măsurare directa.

respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare .schema de racordare 213 3.parametrii tehnici.vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după poziţionarea în instalaţie. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .. . •Gradul de verificare -100%.7.3). • Momentul verificării .locul de amplasare.poziţia de montare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele: prin măsurare directă. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . -cotele de montaj.3). • Documente încheiate . Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. • Gradul de verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).după poziţionarea în instalaţie.4.înainte de fixarea definitivă. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare 212 .

pentru flecare schimbător.grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării -după fixare. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .grosimea izolaţiei. .3). • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV. 215 • Criteriu/Parametru . •Momentul verificării . • Documente încheiate .bucată cu bucată. 214 .schema de racordare.• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3).3).vizual.după execuţia legăturilor.înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul izolaţiei. • Gradul de verificare . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. d) Izolaţia . • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . . . -existenta protecţiei izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul: vizual.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .bucată cu bucată.după proba de funcţionare.

• Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. .3). • Aparatura de verificare . .4.100 %.respectarea prevederilor proiectului. 217 .înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -10 0%.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .diametrul/numărul racordurilor.după montare. • Momentul verificării . .diametrul.8. 216 . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.poziţia şi locul de montare. • Condiţii de admisibilitate . în cazul în care proiectul nu le indică. Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .înainte de montarea în instalaţie. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului.3).locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare . c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie.3. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -cotele de montaj.înainte de proba de funcţionare.distanţa între elemente: prin măsurare directă.poziţia şi locul de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . .

reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice. pereţi. • Metoda de verificare -vizual.5. Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru .vizual.pentru conducte din alte materiale conform I 13.amplasarea. agregate.presiunea de încercare. • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.9. • Momentul verificării . .poziţia de montare.după poziţionare. punctele termice.respectarea tipului de suport. . a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. 219 3. . a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri. 3.100%.pentru conducte din PP conform fişei de agrement. • Aparatura de verificare . vopsire). pardoseli. • Condiţii de admisibilitate . .prin proba de presiune la rece: . suprafeţe de încălzire). -scurgeri de apă.• Momentul verificării . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .respectarea prevederilor proiectului. Alte aparate de măsură. .în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Criteriu/Parametru -tipul. de mascare sau înglobare în elemente de construcţie. • Momentul verificării . .3).după racordarea echipamentelor din centrala termică. • Gradul de verificare -1 00 %. ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare .d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. 218 . planşee.după montare.

7. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. • Metoda de verificare .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . .prin proba de presiune la cald conform normativului I13.după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C). • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.10).se admite: . Proba de eficacitate 3.după efectuarea probei la rece. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III). compor tarea la dilatare/contractare.nu se admit: .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or. plafoane sau pardoseli). 221 .scurgeri de apă. . 3. izolării).prin proba de eficacitate conform normativului I 13. - • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. . . • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.conform normativului I 13. .înaintea finisării (vopsirii. .efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. 220 • Condiţii de admisibilitate .presiunea de încercare.• Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .gradul de încălzire.mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).9). pe toată durata probei.6. • Documente încheiate . după închiderea completă a clădirii.nu se admit. • Aparatura de verificare . pe toată durata probei.10 0% .

Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. .presiunea de încercare.pierderile de apă. . . .pentru aparatele de măsură şi control: .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .după încheierea execuţiei instalaţiei. . .funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil.funcţionarea arzătoarelor. temperatura de încercare.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă. 222 • Momentul verificării . 223 ' .funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului. prin măsurare. presiune. .funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). -pentru cazane: .funcţionarea alimentării cu combustibil. . 3. . prin măsurare. vizual.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare.funcţionarea instalaţiei automate de aprindere.presiunea de pornire/oprire a pompelor. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil.debitul şi temperatura conform 113. . prin proba de etanşeitate.temperatura apei.funcţionarea aparatelor de încălzire.lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. • Condiţii de admisibilitate . prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual.funcţionarea aparatelor de încălzire. .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. .indicarea corectă a datelor. • Metoda de verificare .presiunea creată de compresor.• Documente încheiate .funcţionarea întregii instalaţii. - presiunea de încercare. vizual. . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite. .condiţiile de scurgere a condensului. prin măsurare. • Gradul de verificare -100%.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. . . nivelul de zgomot produs de armături. 10).temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. . . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .funcţionarea aparatelor de încălzire. prin măsurare.temperatura gazelor de ardere.presiunea aburului. . . pierderile de apă.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: . .condiţiile de scurgere. prin acţionare directă a robinetelor. vizual. conform I 13. prin măsurare.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: . .8. .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. temperatură.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului. . ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. .

Condiţii tehnice speciale de calitate. trase sau laminate la rece. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. Dimensiuni. Tipuri. Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. fără sudură.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .pentru robinete de reglare cu ventil. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune. SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. .Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici .STAS10400/1 . . STAS 1601 Armături industriale din fonte. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. STAS 530/1 Ţevi de oţel.pentru combustibil lichid. . Robinet cu cep cu mufe.Instrucţiuni tehnice ISCIR . .mijloace de măsurare a debitului. . -Normativ I 13. Nomenclator. Dimensiuni şi toleranţe. . STAS 1308 sau STAS 3317 .STAS 1676 . . STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel.pentru pompe. Robinete cu cep. • Documente încheiate . Condiţii tehnice speciale de calitate.STAS 54. presiuni şi diametre nominale. Fitinguri din fontă maleabilă. • Aparatura de verificare . Condiţii tehnice speciale de calitate. presiunii şi nivelului de zgomot.pentru radiatoare din fontă. fără sudură. STAS 1056 Armături pentru gaze naturale..pentru recipiente sub presiune. gaz sau solid. temperaturii. Determinarea rezistenţei la presiune interioară. Condiţii tehnice de calitate.IPCT.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: .6).Normativ C 342 . 225 224 .Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. laminate la cald.

Robinete de reţinere cu clapă. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. de oţel. 226 227 .STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general. Definirea termenilor tehnici. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. Clasa B. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Diametre nominale. Mufe pentru ţevi. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. Presiuni nominale. Instalaţii de încălzire. utilizate la presiune. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. încercări. diagonale şi axiale. Prescripţii de calcul termotehnic. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. Instalaţii de încălzire. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. încercări. Prescripţii de calcul. STAS 2250 Elemente pentru conducte. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. diagonale şi axiale. Calculul necesarului de căldură. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Clasa C. Partea 2: Ţevi de conducte. cu flanşe. STAS 2099 Elemente pentru conducte. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. Măsurarea dimensiunilor. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. Calculul necesarului de căldura. Numărul anual de grade-zile. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. trase sau laminate la rece. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel.

Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. presiuni nominale şi diametre. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de închidere. Clasificare. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. cu flanşe. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. Robinete de comutare. Robinete de reţinere. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. Tipuri. Instrucţiuni ISCIR. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. Tipuri. presiuni nominale şi diametre.detectarea imperfecţiunilor transversale. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. Tipuri. presiuni nominale şi diametre. Robinete de reglare. presiuni nominale şi diametre. utilizate la presiune. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Tipuri.

. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ....... Canale montate în ghene/plafoane false.3.....3.....2..2. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate).......6...........6........4......1........... 260 231 .1...........1.... antifum) .. 258 3..............4...... Canale montate aparent .. 3.7........... 252 3...................... Prize de aer (de perete............ Fante de aer (introducere/absorbţie)......... 254 3.........1... cu colector central şi deversor).............. Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ..........6.. 3...... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3..-............................. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ............ 248 3.5.............. 254 3...................3.................5..............3.....................4.... paralele) ..... 258 3............... Montarea compensatoarelor de dilatare. 243 3...............3.2.................... 259 3........ 257 3........ Montarea dispozitivelor de ventilare locală ...1..3............ Absorbţii marginale.....3............... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii............7.......2.....4... de acoperiş.......2................ 233 3. panouri..1........1......2.. 255 3.............. 3.........5......... Montarea capacelor de vizitare şi curăţire. Deflectoare .............. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre..... 243 manuală sau automată.........................5.........6.... clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1............................... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede . trape etc...........6...2. de introducere.5.......C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare......5.......... 256 3.. Domeniul de aplicare........2.......................3.. 234 3........... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie .................. Montarea dispozitivelor de închidere..........4...........3.......................................... 248 3. 249 3..... Grile de absorbţie din încăperi .................. 230 245 245 246 247 3.........7.................. Punctele de măsurare......... 251 3..................2.... 253 3.......... 244 3.. Prevederi comune......... guri de evacuare în exterior).............................................. de transfer.. Căciuli de protecţie pentru canale de aer... 252 3.. 249 3.. reglare şi accesoriile canalelor de aer... 3.3. 255 3............................................................ Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată ..........1......5.............................5........... Anemostate.......... 3. 258 3......2.............. Documente de referinţă .... Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale .... antifoc............ 233 2....................... Duşuri şi perdele de aer............................ 3................).................................... 3.. nişe de laborator ..........1...2...3... Montarea ramelor cu jaluzele (opuse........ 3..... Luminatoare........................ Panouri de refulare ......6.....5....... Hote ......1.3... Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare............ Coşuri de evacuare (individuale......2.......... 3.....3....... 250 3........... Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie)...........2..

............7.............3................ trenuri.................7.........Instalaţii de desceţare....... 232 233 .8........ 273 3..............10. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire...........Instalaţiile de ventilare din mine.........8......7........... ..... 264 3.....Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă"... 269 3..11........................... Ventiloconvectoare...7....... 270 3.....3.......... Aparate de climatizare.......... vapoare..9.............. autocare............ 270 3.......... ....Instalaţii de ventilare de înaltă presiune. Dulapuri pentru încălzire...........7........ 279 2..5....... ...........................10........ Aparate cu amestec..... 261 3.... în Anexa 1-V....... Separatoare de praf..7. 276 Anexa 1-V..... Aparate de automatizare.. ..............................3....Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi..1....... 260 3... Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ...... ............................Instalaţiile de avarie.. 266 1..... Ventilatoare de acoperiş .....1...... DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: ....4................2.......8...9... Proba de funcţionare .......9.Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată...2......... .... 269 3......... Generatoare de aer cald ........ Atenuatoare de zgomot.... ..................2...... 274 3..... Recuperatoare de căldură ....4...............7.Instalaţii de supraumidificare......................... Aparate cu inducţie (climaconvectoare).... Aparate de răcire ....... ..... 271 3......Instalaţiile de transport pneumatic....Instalaţiile de climatizare pentru automobile............. Baterii de încălzire şi răcire............Instalaţiile de ventilare de proces.....8.. 273 3................7.............5... ....... 263 3......... 276 3................ Instalaţia de alimentare....... măsură şi control ........8........... ................... ........... 265 3..... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului..... 275 3...... .........7.....Instalaţii de desprăfuire..................... 3... 272 3... Instalaţia de alimentare...... 268 3.....8................................. Ventilatoare .............. 262 3........... 265 3..8....... ....... Aeroterme pentru abur/apă caldă..........3.............Instalaţii de încălzire cu aer cald........................Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare.............7..Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.......6...13...... ...... Instalaţia de alimentare...... Nu fac obiectul prezentului normativ: ..Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale.....9.......... fierbinte......... 261 3.. 267 3.......7.................... Filtre de aer...........9...........1..........7....Instalaţii de climatizare parţială........... Camere de umidificare ....... .............

• Gradul de verificare -100%. -aspectul îmbinării. măsură şi control. . . -aspectul materialelor.aparatelor de răcire şi climatizare. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . nu se admit: . .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .aparatelor de automatizare. 235 . • Metoda de verificare -vizual.defecte (fisuri.aparatelor pentru ventilare şi încălzire.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3.1.dispozitivelor de ventilare naturală organizată.echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). . • Momentul verificării .1. . arsuri sau cojeli). trape etc. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . .neuniformităţi vizibile cu ochiul liber. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.). • Metoda de verificare -vizual.canalelor de aer şi a pieselor speciale.gurilor de refulare şi aspiraţie. • Momentul verificării .dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. conform 15. reglare şi accesoriilor canalelor de aer. . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor.dispozitivelor de ventilare locală.1. • Gradul de verificare -100%.3). înainte de proba de etanşeitate.3.după executarea îmbinărilor.înainte de executarea îmbinărilor. .dispozitivelor de închidere. panouri. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3. • Condiţii de admisibilitate .

. • Condiţii de admisibilitate . aplicarea stratului de grund).pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor. abateri de poziţie între elementele îmbinării).aspect.dimensiunile canalelor de ventilare. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.16).3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de mascare.vizual.înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.3). e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru . d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . .prin măsurare directă: . • Metoda de verificare . .conform normativului I 5.nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.după executarea îmbinărilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV..conform STAS 9660.după proba de etanşeitate.să corespundă prevederilor proiectului. conform normativului I 5. fisuri. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . lovituri.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară). nici la îmbinările tubulaturilor. c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . 236 237 . . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Momentul verificărilor .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .defecte vizibile (deformări.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.vizual. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

vizual. .prin sondaj. faţă de cele prevăzute în proiect.pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. • Condiţii de admisibilitate . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . pentru canalele de aer verticale. .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).nu se admit: . .se admit: . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). minim 25 % din elementele de fixare. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. .distanţa între două elemente succesive de susţinere.• Gradul de verificare -100%. . 238 239 .distanţa: prin măsurare directă. .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual. conform proiectului. g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).neuniformităţi (băşici.alte tipuri de elemente de susţinere. • Aparatura de verificare . discontinuităţi.locul de amplasare. conform proiectului.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării -după pozare. încreţituri). • Momentul verificării .nu se admit: .

• Momentul verificării .înainte de proba de etanşeitate.toleranţa de + 10 % la grosime. • Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată în proiect. • Gradul de verificare -100%.după montarea canalelor de aer.înainte de acoperirea lor.se admite: . . .vizual. . • Metoda de verificare .1.înainte de mascare.toleranţe la grosime. • Documente încheiate .nu se admit: .grosimea izolaţiei.posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. • Metoda de verificare .prin măsurare. • Aparatura de verificare . 241 240 . .10 0% .mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. .defecte vizibile. • Momentul verificării .3). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5.3). .aspectul izolaţiei. diferite faţă de prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimea: prin măsurare directa. Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru .după proba de etanşeitate. 3.2.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . . • Documente încheiate .3.paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie.h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru . . • Gradul de verificare -100%. neuniformităţi. • Momentul verificării . • Gradul de verificare 3.1.

accesibilitatea la locul de montare a canalelor.respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV.2).4.aspectul term o izolaţiei.• Condiţii de admisibilitate . antifoc.1. 3. • Metoda de verificare .2. antifum) • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare . Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru .locul de amplasare.prin măsurare directă.vizual. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2.2.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3). • Metoda de verificare . • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . . Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru . . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. -100%. 3.2. • Gradul de verificare -100%.aspectul hidroizoiaţiei.locul de amplasare. • Documente încheiate . Montarea dispozitivelor de închidere.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 243 242 .3). reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3. 3.înainte de proba de funcţionare.după proba de etanşeitate. • Condiţii de admisibilitate . .tipul: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării .

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .etanşeitatea.locul de amplasare. • Momentul verificării .5. .respectarea prevederilor proiectului.• Momentul verificării . . Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul.după montarea în instalaţie.tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .3.înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului. • Metoda de verificare -vizual.după montarea în instalaţie. .2. . 3.3). • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.locul de amplasare: prin măsurare directă. 3. . • Gradul de verificare . -poziţia de montaj.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .100%.4. • Metoda de verificare .2. • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare.2. • Gradul de verificare -100%.după montarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare.numărul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 245 . paralele) • Criteriu/Parametru -tipul. 244 3.respectarea prevederilor proiectului.3). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate . . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .

• Condiţii de admisibilitate .tipul.• Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.numărul. • Momentul verificării .etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. .7. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. . .tipul şi numărul: vizual. .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 16).etanşeitatea.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. 247 • Condiţii de admisibilitate . Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru .6. .absenţa scăpărilor de aer. • Gradul de verificare -100%.tipul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.locul de amplasare. . • Condiţii de admisibilitate .absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. . numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. 16).locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Momentul verificării . 246 .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. numărul şi locul de amplasare.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. numărul şi locul de amplasare. înainte de proba de etanşeitate. 3. . • Gradul de verificare -100%.2.respectarea prevederilor proiectului. 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Momentul verificării . • Documente încheiate . Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru .după montarea în instalaţie.locul de amplasare. înainte de proba de etanşeitate.locul de amplasare: prin măsurare directă.

Anemostate • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . 248 249 . . • Documente încheiate .numărul.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare.montarea garniturii de etanşare. de transfer. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. . Panouri de refulare • Criteriu/Parametru .1.tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .numărul. 3. 3.3).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3.bucată cu bucată. • Metoda de verificare .3. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. numărul şi locul de amplasare.locul de amplasare. . Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .după montarea canalelor de aer.după montarea canalelor de aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). . .• Aparatura de verificare . garnitura de etanşare: vizual.montarea garniturii de etanşare. .locul de amplasare: prin măsurare directă. înainte de montarea plafonului fals.3. 3. • Metoda de verificare .locul de amplasare. de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie). • Documente încheiate .bucată cu bucată.3.2.tipul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. -numărul.

3. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . 250 251 .locul de amplasare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . 3. înainte de proba de funcţionare. garnitura de etanşare: vizual. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .după montare. • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. -numărul. . .4. Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . numă rul şi locul de amplasare.după montarea pe suporţi. • Aparatura de verificare .tipul şi numărul: vizual.bucată cu bucată. . .numărul. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.bucată cu bucată. .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul panourilor. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .după fixarea de tubulatură.respectarea prevederilor proiectului.3). înainte de finisarea plafoanelor.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Momentul verificării .3).5.tipul şi numărul: vizual.bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. • Gradul de verificare .3). • Documente încheiate .locul de amplasare.

de acoperiş.7.tipul. • Gradul de verificare . .tipul şi numărul: vizual. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată.aspectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre.3). . Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul.tipul şi numărul: vizual.locul de amplasare. 252 . • Aparatura de verificare . .respectarea prevederilor proiectului.) • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . panouri. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .după montarea în instalaţia de ventilare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . .numărul. . guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 253 3.materialul.4. . • Momentul verificării . 3. • Momentul verificării . trape etc.3.vizual. • Metoda de verificare .locul de amplasare.după montarea în instalaţia de ventilare.6.numărul. • Metoda de verificare .poziţia de montare. . .locul de amplasare.3).3.locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare: prin măsurare directă. Prize de aer (de perete.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare. .3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .

100% .locul de amplasare: prin măsurare directă.5. . 3. • Momentul verificării .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de am plasare. • Aparatura de verificare . Coşuri de evacuare (individuale.respectarea prevederilor proiectului. Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 254 • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .• Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .înainte de finisarea canalelor de aer. • Metoda de verificare . .după montarea canalelor de aer. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul.3.respectarea prevederilor proiectului. 3. 3.num ărul.5. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare. • Metoda de verificare .tipul: vizual. .locul de amplasare: prin măsurare directă. . . . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2.5.3). • Aparatura de verificare .bucată cu bucată.tipul şi numărul: vizual. • Gradul de verificare .locul de amplasare.numărul.1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . 255 .5.respectarea prevederilor proiectului.2).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). .tipul şi numărul: vizual.respectarea prevederilor proiectului.numărul.4. .bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Documente încheiate .5. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).5.locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. 257 .locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă.după montarea canalelor verticale de aer. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării -după montare. • Momentul verificării .bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .3). 256 • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .după montare.bucată cu bucată. .• Metoda de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual.5. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul: vizual. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul. 3. . • Documente încheiate . Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .locul de amplasare.

după montare.2.bucată cu bucată.%.3).bucată cu bucată.tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate . .6. înainte de proba de funcţionare.3).după montare. Hote • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).montarea dispozitivelor de filtrare (după caz).6. 3. .locul de amplasare. • Metoda de verificare . Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3.locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual.tipul: vizual.1. 258 259 . 3. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100.3.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul.6. • Aparatura de verificare . . Absorbţii marginale. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare .6. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV . • Aparatura de verificare . . . • Condiţii de admisibilitate .după montare. • Documente încheiate .3. înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. .

tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . . modul de racordare şi susţinere: vizual.7. 260 261 .bucată cu bucată.parametrii tehnici. parametrii tehnici. • Gradul de verificare .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.parametrii tehnici. • Documente încheiate .3).modul de racordare şi postamentul (după caz). . modul de racordare: vizual. .modul de racordare. • Metoda de verificare . .2. • Metoda de verificare . .după montare.după montare. • Condiţii de admisibilitate .7.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul.poziţia de montare. .1. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3. .7. • Condiţii de admisibilitate . elementele de amortizare.7.elementele de amortizare.3. poziţia de montare.tipul.3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Ventilatoare 3. înainte de proba de funcţionare. . Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul. -parametrii tehnici.locul de amplasare: prin măsurare directă. 3. parametrii tehnici.poziţia de montare. poziţia de montare. . . • Aparatura de verificare . • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată. • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare. • Momentul verificării . .modul de racordare şi susţinere (după caz). .locul de amplasare. Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. .

Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . . • Momentul verificării . . .după montare.7. • Momentul verificării .4. înainte de proba de funcţionare. înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . 263 3. -parametrii tehnici. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul.7. .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. modul de racordare şi posta mentul: vizual. .tipul. 3. înainte de proba de funcţionare.după montare. . parametrii tehnici. • Gradul de verificare .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Documente încheiate .3). • Aparatura de verificare . parametrii tehnici. • Gradul de verificare .5. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă. 262 .locul de amplasare: prin măsurare directă.parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare şi susţinere (după caz).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.bucată cu bucată.• Metoda de verificare . • Metoda de verificare . Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată.după montare. • Aparatura de verificare .3). parametrii tehnici: vizual. modul de racordare şi susţinere vizual. prin verificarea cores pondenţei cu proiectul.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul.tipul.tip u l. • G ra d ul d e verific are . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .locul de amplasare.re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV. • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re . .7. • A p a ra tu ra d e v erifica re .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor . • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te . 3.3). • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . 264 3.• Documente încheiate . p a ra m e trii te h n ic i. 265 . m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l.lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. m o n tare a le p ro du că to ru lu i.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • M o m en tu l verifică rii . parametrii tehnici. modul de racordare: vizual.7. .modul de racordare.du p ă m o ntare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.b u c ată cu b u ca tă. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare. • Aparatura de verificare . • Criteriu/Parametru -tipul.6. . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).locul de amplasare: prin măsurare directă.7. Ventiloconvectoare 3.3). • Metoda de verificare .8. .parametrii tehnici.modul de racordare. . Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul.parametrii tehnici. .m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate . .bucată cu bucată. Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul.după montare. .locul de amplasare.tipul: vizual. înainte de proba de funcţionare.7.

• Gradul de verificare . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). .parametrii tehnici. . • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare . parametrii tehnici.3). 3.locul de amplasare: prin măsurare directă.bucată cu bucată.parametrii tehnici. .respectarea prevederilor proiectului.tipul.poziţia de montare.tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . 3. parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare. modul de susţinere: vizual. . . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .locul de amplasare. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .după montare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .• Momentul verificării .tipul. 266 267 . • Documente încheiate .9. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montare.modul de susţinere.bucată cu bucată. modul de racordare: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. .7. poziţia de montare.după montare. • Metoda de verificare . Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .locul de amplasare. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .7. • Momentul verificării .10.3).modul de racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.

.3).dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. • Gradul de verificare -100%.modul de racordare. fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul.modul de susţinere. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării — după montarea aparatelor. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.tipul.3). . . .7. modul de racordare şi de susţinere: vizual.panta (după caz). . • Metoda de verificare .8. . 3. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3.după montare.izolaţia şi protecţia izolaţiei. .distanţele: prin măsurare directă.3. când nu este prevăzută în proiect.bucată cu bucată.1. parametrii tehnici. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . când nu este prevăzută în proiect.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării .distanţele faţă de elementele de construcţie. 268 9 26 . înainte de proba de funcţionare. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . .parametrii tehnici. .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.8. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. Aeroterme pentru abur/apă caldă. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). înainte de proba de funcţionare.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .11. — locul de amplasare.

tipul.după montare. parametrii tehnici.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul.8 . . .postamentul. . elementele de amortizare. . • Momentul verificării . -parametrii tehnici. 271 . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.modul de racordare. modul de racordare şi postamentul: vizual.distanţele: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse.8. .bucată cu bucată.3. . • Metoda de verificare . Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .după montare.3).parametrii tehnici. • Documente încheiate . 4.tipul.modul de racordare. 3. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .tipul.stabilitatea fixării.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Momentul verificării .8. parametrii tehnici. .tipul. modul de racordare: vizual. . parametrii tehnici.2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. înainte de proba de funcţionare. modul de racordare şi posta mentul: vizual. . 270 .locul de amplasare.bucată cu bucată.locul de amplasare.distanţele faţă de elementele de construcţie. .3. . • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.elementele de amortizare.parametrii tehnici. • Metoda de verificare . Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul.postamentul (după caz). 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.

izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .. .distanţele: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.locul de montare. înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului.8.tipul şi distanţele între elementele de susţinere. modul de racordare şi posta mentul: vizual.9.după montarea aparatelor. 273 . 272 • Momentul verificării .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. când nu este prevăzută în proiect.1. . înainte de proba de funcţionare. -parametrii tehnici. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. • Momentul verificării .3).modul de racordare. . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .după montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . . Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3.tipul. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării .5. 3. • Gradul de verificare .după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Documente încheiate . parametrii tehnici. .panta de montare (după caz).bucată cu bucată. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.izolaţia şi protecţia izolaţiei.3). înainte de proba de funcţionare. . Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul. .postamentul (după caz).9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.

dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. • Documente încheiate . 274 • Condiţii de admisibilitate . 3. .3.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul. când nu este prevăzută în proiect.3).bucată cu bucată.după montarea aparatelor. • Aparatura de verificare .izolaţia şi protecţia izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .distanţele: prin măsurare directă.panta de montare (după caz).3).modul de racordare.2. modul de racordare şi fixare: vizual. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. înainte de proba de funcţionare.9. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere. • Documente încheiate . 3.• Gradul de verificare . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate .modul de fixare. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. . • Metoda de verificare .locul de montare.tipul. . • Aparatura de verificare .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). .9. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . . . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. 275 . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. parametrii tehnici.bucată cu bucată. .parametrii tehnici.

locul de amplasare în instalaţie. . conform I 5. înainte de proba de etanşeitate. prin măsurare. . .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Aparate de automatizare.tipul şi numărul: vizual. .pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. . . . conform I5.pentru canalele de aer: etanşeitatea. . presiunea şi temperatura. • Gradul de verificare . .pentru aparatele cu inducţie: temperatura.bucată cu bucată .pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura.pentru camerele de umidificare: temperatura. presiunea. . numărul şi locul de amplasare. . 3.pierderile de aer prin proba de etanşeitate. • Condiţii de admisibilitate . 276 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul. .numărul. . cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun. .pentru ventiloconvectoare: temperatura. . prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului. vizual. .pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. . debitul. nivelul de zgomot şi vibraţii. nivelul de zgomot.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz).pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul).pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea.10.debitul. debitul. nivelul de zgomot şi vibraţii.după montare. presiunea. .3). • Metoda de verificare .11. umiditatea. • Metoda de verificare . .funcţionarea aparatelor: vizual.respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea.pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală.pentru ventilatoare: debitul. . temperatura şi umiditatea. • Momentul verificării .pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. . nivelul de zgomot şi vibraţii.locul de amplasare: prin măsurare directă. . temperatura şi debitul aerului. viteza. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului.• Documente încheiate . viteza.funcţionarea întregii instalaţii. debitul.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor. .pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. 277 3.pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul.

± 5 % pentru temperatură şi presiune.Acustică în construcţii. de încălzire centrală. STAS 4369 .funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.Acustică. Canale de aer. vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. Forme şi dimensiuni.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. Partea 1: Mărimi şi procedee de bază. vitezei.mijloace de măsurare a debitului de aer. • Documente încheiate . Terminologie şi clasificare. • Momentul verificării . SR ISO 1996-1 . STAS 10750 . . Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 .nivelul de zgomot şi vibraţii.Instalaţii de încălzire şi ventilare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. presiunii. . Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). . presiune. 278 279 . de ventilare şi de gaze naturale. temperatură. • Aparatura de verificare .. vibraţii şi nivel de zgomot. Metode de măsurare. prin măsurare. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. umidităţii. STAS 9660 . Clasificare şi tipizare. • Gradul de verificare -100%. STAS 6562 . Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. STAS 7465 . STAS 6156 .Instalaţii de ventilare şi climatizare. viteză. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. temperaturii. Aparate de măsurat şi control.funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare.după încheierea execuţiei instalaţiei.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V. Terminologie.Instalaţii sanitare. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. • Condiţii de admisibilitate . STAS 6563 .Măsurarea presiunii.6). Semne convenţionale.Ventilatoare.Instalaţii de ventilare şi climatizare. Rame cu jaluzele.Tuburi Pitot-Prandtl.Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. STAS 7347/1 . umiditate.

... 297 STAS 13046/1 ............... Montarea armăturilor .....1..............2.... Montarea echipamentelor............... Nivel admisibil de vibraţii....... I5 I 5/1 I26 ....... control şi siguranţă.. 282 3...........Instalaţii de ventilare şi condiţionare.Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale........ 302 3.......... 287 3............ Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării.................. 282 3....3..............................3........... 282 2.. Determinarea caracteristicii de reglare................. 303 3........ STAS 13046/3 .....1....................... 300 3........ Proba de funcţionare ......... Montarea conductelor................... STAS 13046/2 ............... 307 Anexa 1-V1...3... 296 3...... ......Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare............Ventilatoare de uz general.......STAS 10822 ............ Rame cu jaluzele................... Alte aparate de măsură...... Rame cu jaluzele.......... Prevederi comune........................ 297 3..................... 310 280 281 .......... Domeniul de aplicare ................ Caiet Instalaţii VI A.... .3........Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial..............5.......... Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale...2.... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări.1...............4.................. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere................................... 3.......2.....1............................... 283 3.. Distribuitoare-colectoare... 283 3.Instalaţii de ventilare şi condiţionare............................ Conducte gaze naturale ....A..... Documente de referinţă ............ Rame cu jaluzele.............. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii...1....................... Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1.......Instalaţii de ventilare şi condiţionare...................3.

Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere.3). pentru conducte de polietilenă. arsuri. a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile.înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . STAS 6898/2.conductelor şi racordurilor. .4 bar. STAS 7656.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.1.defecte (fisuri. . pentru conducte de oţel. STAS 6898/1. . 282 .pentru conducte din PP conform agrement. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 . cu . -echipamentelor. . aflate în aval de -tipul materialului. -vizual: . . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Montarea conductelor 3. pori sau cojeli).PE.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.1.A. 283 . 3. . cu presiunea egală sau mai mică de: . DOMENIUL DE APLICARE 3. Nu fac obiectul prezentului normativ: . staţia de predare. .1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2.aspectul materialului.6 bar. . conform agrement. naturale. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. .1. în Anexa 1-VI.Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare.Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conducte din Cu. • Gradul de verificare -100 % .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.

• Gradul de verificare -100%.tipul şi poziţia de montare: vizual. STAS 530/1.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Metoda de verificare .înainte de proba de presiune. STAS 6898/2. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -10 0%. după caz).pentru conducte din Cu. • Gradul de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . -cotele de montaj.poziţia de montare. fîletare.3). . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 . 284 • Momentul verificării -după pozare. conform agrement. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.cotele de montaj: prin măsurare directă. . .vizual.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.după montarea conductelor. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). STAS 7656.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare .să corespundă prevederilor proiectului. STAS 6898/1.locul de amplasare.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul. .grosimea.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement.prin măsurare directă: . .3).

2. . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.• Documente încheiate . Conducte gaze naturale 3. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.după executarea îmbinărilor. pentru conductele exterioare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . .defecte vizibile (deformări. fisuri. -continuitatea izolaţiei la îmbinări.nu se admit: .1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).2).tipul izolaţiei. • Momentul verificării . • Momentul verificării .vizual. după caz. abateri de poziţie între elementele îmbinării).înainte de lansarea în şanţ. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -tipul.înainte de mascare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 286 -aspectul izolaţiei. -aspectul îmbinării.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1.2.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru .defecte vizibile.protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare . după caz (Anexa IV. . neuniformităţi. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .1. 287 . 3. după execuţia izolaţiei.pentru tip şi aspect: 100%. loviri.grosimea izolaţiei. ramificaţii şi armături. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul.grosimea: prin măsurare directă.după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). -pentru grosime: 10%.100%.

• Metoda de verificare .înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.racordurile şi piesele speciale. • Metoda de verificare .3). . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .10 0% .înainte de pozarea conductelor. tălpi. • Momentul verificării . 289 • Aparatura de verificare .tipul şi poziţia de montare: vizual. întărituri etc. • Gradul de verificare -100%. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru .2.tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.vizual. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.poziţia de montare.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul). • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .cotele de montaj: prin măsurare directă. -cotele de montaj.distanţa între estacade.respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor NP 029. . .2).Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul. . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. rigle. • Condiţii de admisibilitate .înainte de pozarea conductelor.1.. 288 .).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).prin măsurare directă. • Documente încheiate .conform prevederilor proiectului şi NP 029.

1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU). înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. înainte de fixare.se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te.113. 3.distanţa: prin măsurare directă.2. . • Gradul de verificare • Momentul verificării .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). în punctele de susţinere (ancorare).valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Metoda de verificare . Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .distanţa între suporturi. . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . 291 -100% . • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.în cel puţin două puncte diferite. • Documente încheiate .după pozare.3. • Documente încheiate .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare .poziţia relativă între conducte. • Aparatura de verificare . pentru fiecare caz. . • Gradul de verificare .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile.modul de fixare.b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor.se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).3). • Gradul de verificare . . b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru .înainte de pozarea conductelor.valoarea distanţei între conductele.17. .poziţia: vizual. când nu este indicată în proiect sau în normativele 16. • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă.3).după pozare. 290 . • Momentul verificării .

4.se admite: .se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.1.după înglobarea în elementele de construcţie.2. • Documente încheiate .distanţa: prin măsurare directă.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. . . minim 50 % din treceri. • Documente încheiate .3). • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . .distanţa între două elemente succesive de susţinere.valoarea presiunii de încercare pe durata probei. 3. faţă de cele prevăzute în proiect.modul de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare .prin măsurare directă. Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . . . .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.prin sondaj. • Gradul de verificare .prin sondaj.încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Gradul de verificare .• Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .3).înainte de montarea conductelor. 293 . . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul: vizual. • Documente încheiate .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. . . minim 25 % din elementele de fixare. 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.100% . . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri.după efectuarea probei cu aer. .prin proba de presiune cu gaze. .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.nu se admit: . • Documente încheiate . Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .după proba de presiune/etanşeitate. .scăpări de aer.aspect.nu se admit: .înainte de acoperire etc.presiunea de încercare.scăpări de gaze.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. 295 . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%. 15). • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . 3.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). . cupru. .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. conform fişei de agrement.6.scăpări de gaze pe traseu. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . . Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru . conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR.vizual.1. izolării).respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor.• Metoda de verificare .2. 15).nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.5. conform normativului I 6.înaintea finisării (vopsirii. aplicarea stratului de grund). 294 3. • Aparatura de verificare .pentru conducte din PP.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).înainte de izolare. • Condiţii de admisibilitate .2.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Momentul verificării .1. .prin proba de presiune cu aer. pe toată durata probei. • Momentul verificării . pe toată durata probei. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .

1 0 0 % . • Aparatura de verificare 3. • Gradul de verificare .vizual.3. • Momentul verificării . -amplasarea. • Documente încheiate .2. 296 297 .1.spaţiul de acces şi manevră.respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare.înainte de probare. • Condiţii de admisibilitate .3). în fişa tehnică sau în fişa de agrement. • Metoda de verificare .3.vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Gradul de verificare -100%.după montarea în instalaţie.prin acţionare directă. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .posibilitatea de acces şi manevră.după montarea în instalaţie. .înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV. • Momentul verificării .3) 3. . • Condiţii de admisibilitate . Montarea echipamentelor 3. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. discontinuităţi. • Metoda de verificare -vizual..neuniformităţi (băşici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. încreţituri).parametrii tehnici.

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

305 . • Metoda de verificare . c) Traseul • Criteriu/Parametru .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).locul de amplasare.locul de amplasare: vizual. • Gradul de verificare -100%. .înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare .• Documente încheiate .diametrul. • Metoda de verificare .abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.3). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare.după executarea îmbinărilor.3). -aspectul îmbinării. dacă e cazul.să corespundă prevederilor proiectului.vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .grosimea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. 304 • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. - . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă.3). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .sensul şi mărimea pantei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . • Momentul verificării .sensul şi mărimea pantei: prin măsurare. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

L.).P. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .1. . din instalaţiile tehnologice de producere a G. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. drept carburanţi pentru autovehicule.P.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.L.L. 3.Recipientele pentru stocarea G. • Metoda de verificare .P. Anexa l-VLB. armătu rilor. măsură şi control cu care acestea sunt dotate. .P. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. precum şi pentru transportul G.L.) destinate utilizării la consumatori pentru: .Recipientele de stocare a G.Prepararea hranei. siguranţă.P. . aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G..P. .Staţiile de distribuţie care utilizează G.Instalaţiile pentru gaze combustibile. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: .P. Nu fac obiectul prezentului normativ: .nu se admit: .P.Instalaţiile pentru depozitarea G.Instalaţii de încălzire centrală şi locală. de la furnizor la beneficiar.P. 3. STAS 715/2.L. . La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131.aspectul materialului. (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare.vizual: . DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. . 312 313 .L.L.1. şi din staţiile de distribuţie a acestuia.Laboratoare (sanitare. . Montarea conductelor 3.L.L. .1. .1. altele decât G.respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).L.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum.înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor. • Momentul verificării . la furnizor.P. STAS 530/1.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.. 2.calitatea materialelor şi montării conductelor. . şcolare etc.

3). 314 . • Aparatura de verificare . -cotelede montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 315 • Melodti de verificare . STAS 715/2 • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .după montarea conductelor.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. . după caz). • Metoda de verificare .tipul şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de presiune.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Documente încheiate .twri sau cojeli).3). arsurj. • Momentul verificării .după pozare.cotele de montaj: prin măsurare directă. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.defecte (fisuri. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).prin măsurare directă: . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. STAS 530/1. • Gradul de verificare . -grosimea.înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare. Aparatura de verificare Documente încheiate ..să corespundă prevederilor proiectului. - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .locul de amplasare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. filetare. .poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibil Hale .3).vizual.

loviri. • Aparatura de verificare 316 . continuitatea izolaţiei la îmbinări.nu se admit: .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). neuniformităţi. pentru conductele exterioare. • Aparatura de verificare .defecte vizibile (deformări. fisuri.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . • Documente încheiate .Anexa 2).3).• Gradul de verificare .100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .înainte de acoperirea tranşei. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .grosimea: prin măsurare directă. după caz.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). .pentru grosime: 100 %. după caz.nu se admit: . f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte şi după executarea îmbinărilor.tipul. - aspectul izolaţiei. poziţia şi cotele de montaj. ramificaţii şi armături. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.pentru tip şi aspect: 100 %. .aspectul îmbinării. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .vizual. .defecte vizibile. . abateri de poziţie între elementele îmbinării).înainte de lansarea în şanţ. • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer. 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te . . • Momentul verificării . protecţia izolaţiei.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. grosimea izolaţiei. . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. înainte de proba de presiune cu aer.

nu se admit: . . • Condiţii de admisibilitate .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).10 0% . umflături.aspect.2.3).după proba de presiune cp aer.culoare.aspectul.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Criteriu Parametru .înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.respectarea prevederilor proiectului. . .1. • Metoda de verificare .g) Vopsirea • Criteriu / Parametru . •Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .). • Condiţii de admisibilitate .2. b) Patul conductelor - • Momentul verificării .defecte vizibile (neuniformităţi.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .respectarea prevederilor Normativului 131. . l. • Gradul de verificare . ramificaţii şi armături. .1.3). • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual. 3. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare.conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .înainte de pozarea conductelor.cotele de montaj. • M e to d a d e v e rific a re .continuitatea la îmbinări. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .tipul şi poziţia de montare: vizual. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul. porţiuni neaderente etc. • Aparatura de verificare . 318 319 3. .cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.vizual. Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării . . .

Anexa 2).valoarea presiunii de etanşeitate.1.dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.3. • Documente încheiate . Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . 320 321 .1 00 % .scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: .2.conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK.înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): . .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .dimensiunile suporturilor. 3.1.3). • Condiţii de admisibilitate .valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie.2.3.valoarea presiunii de re/istenţă: .conform I31. .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .distanţa între suporturi. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.2. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4). • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. . 3.modul de fixare. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru .• Aparatura de verificare 3. • Gradul de verificare .înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . • Codiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de izolare.1.

poziţia relatixă între conducte. • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are. • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). înainte de fixare. I7. . • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Iată de cele prevă/ute în proiect.modul de fixare. se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).100%.se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte. Aparatura de verificare I31.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). distanta: prin măsurare directă. când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării .valoarea distanţei între conducte. 322 323 . . • Momentul verificării .• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate . I13 • Aparatura de verificare . • . • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă.d upa pozare. .în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. distanţa între două elemente succesive de susţinere: .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta. .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile.în cel puţin două puncte diferite. • Condiţii de admisibilitate . pentru fiecare ea/. înainte de fixare. verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual. . în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor. • Gradul de verificare .

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

cotele de montaj. • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru .amplasarea. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.respectarea tipului. • Aparatura de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. 3. • Momentul verificării . Aparate de măsură. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie. în cazul în care proiectul nu le indică.3).tipul. • Momentul verificării: .vizual • Momentul venficării . .înainte de fixarea definitivă.după montare: • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . .l0 0 % .100%.poziţia si locul de montare: vizual: . a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.3. • Condiţii de admisibilitate .3) .după poziţionare. • Metzode de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate .vizual 330 .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. • Documente încheiate .3. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect.distanţa intre elemente: prin măsurare directă. .tipul.poziţia de montare. • Metoda de verificare .Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Melodii ile verificare . • Aparatura de verificare 331 .

3.defecte (fisuri.tipul materialului: . • Condiţii de admisihiiilate .locul de amplasare.după pozare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Metoda de verificare .diametrul: . • Gradul de verificare -100%.nu se admit: . • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului.Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pori sau cojeli). • Condiţii de admisibilitate .vizual.grosimea.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare .locul de amplasare: vizual: . dacă e cazul.aspectul materialului.100 %. c) Traseul • Criteriu/Parametru .3).alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): .sensul si mărimea pantei: prin măsurare.înainte de executarea îmbinărilor.3). 332 . • Aparatura de verificare .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 . arsuri. Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru . • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor.4.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Aparatura de verificăre • Documente încheiate . • Gradul de verificare . sensul si mărimea pantei. • Metoda de verificare prin măsurare directă.

după executarea îmbinărilor.prin verificarea strângerii.rigiditatea fixării.tipul izolaţiei.aspectul îmbinării.tipul îmbinării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .3).fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru .aspectul izolaţiei.protecţia izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. . • Meloda de verificare . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces .grosimea izolaţiei. • Momentul verificării . . . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Metoda de verificare -tipul. după caz. înainte de punerea în funcţiune. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate .. aspectul si protecţia izolaţiei: vizual. • Gradul de verificare 1 00 % .3). 334 • Momentul verificării .pentru tip si aspect: 100%: 335 .după execuţie. 3).vizual. .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după îmbinare. • Gradul de verificare . .abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare . f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru .grosimea: prin măsurare directă.

• Momentul verificării . • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . . neuniformităţi.Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G. . • Aparatura de verificare 336 .poziţia de montare si modul de prindere: vizual. • Documente incheiate .L.Anexa 3).vizual.pentru grosime: 10%.3).5. împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni. • Documente încheiate .după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă.P. proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele de montaj.poziţia de montare. Montarea recipientelor de stocare a G. • Aparatura de verificare . .tipul: . la consumator ( I 3 1 .respectarea prevederilor normativului I31 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .l 00% • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor. material.după pozitionarea în instalaţie .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): .L.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ).. • Metoda de verificare .3).înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare . • Documente încheiate . a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru . 337 3.parametrii tehnici.P. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .nu se admit: . .delecte vizibile.modul de prindere. • Aparatura de verificare . c) Postamentul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.

• Momentul verificării .înainte de poziţionarea recipientelor.3).100%. • Documente încheiate .continuitatea electrică: . • Metoda de verificare . e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate . materialul şi poziţia de montare: vizual: . 3.respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .P.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.prin măsurare directă.tipul.L. • Metoda de verificare -vizual.6.după montare.Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . 339 .presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G. .L.rezistenţa.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .100 %.P. • Gradul de verificare .materialul şi poziţia de montare: .• Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -100%. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru . la consumator (I31 -Anexa 3).14).schema de racordare. Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.după racordare: . • Momentul verificării .continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.P. .P.încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: . montarea. I1 4 . . • Metoda de verificare .Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune. exploatarea. Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G. . execuţia. exploatarea. cu capacitatea până la 5000 1. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.L.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.P.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.).L.: vizual. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.P. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .Prescripţii tehnice pentru proiectarea.funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.L.L.funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. I27 . . instalarea.funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. presiunii (Anexa III). repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate.L.Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.L. execuţia. CR l . 340 .modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare.P.1 0 0 % .Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate.P. C 20 .comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.). la consumator (I 31 . . C130 .comportarea regulatoarelor.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare.presiunea de utilizare: prin măsurare. (I 31 .B Documente de referinţă I31 .Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.. • Gradul de verificare .Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G..modul de evacuare a gazelor arse. repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.evacuarea integrală a gazelor de ardere. 341 • Condiţii de admisibilitate .6).Anexa 7). . C 8 . Anexa l-VI. CR 2 .L.mijloace de măsurare a debitului.P. . I 12. . I33 .după inertizarea sistemului.

.... A n e x a I ....2......... spume): ........entului normativ: .......... .. sere....... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului...... Verificarea elementelor fizice ale conductelor... dimensiuni................................ Montarea armăturilor ....Asamblarea şi etan sarea tuburilor.......Izolarea conductei... bioxid de carbon..3....................... 355 3.Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil.. ........Caiet Ins t alaţii VII 1.......... 346 3...... 343 3..7...Conductele din staţii de tratare a apei.... construcţii agrozootehnice..Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ......Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie... Domeniul de aplicare .......Colectoare de canalizare.............................4.... Nu fac obiectul prez......................... 350 3................6.Canalele din staţii de epurare............... Proba de funcţionare .... Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor....................... 344 3... 343 342 .......... 345 3.. .................Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur.......... Marcajul conductelor pe teren......Montarea armăturilor......V ........ ..... 352 3................5......... ... Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei............... pulbere........... Izolaţia conductelor......... Documente de referinţa .........8.... Cuprins 1.................... Proba de presiune pentru conductele magistrale. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor ......Conductele din staţii de pompare..... .............. II 358 3......... în Anexa l-VII.. .. 343 3... 356 2....... DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ................................ 349 3.... 341 2......................1.....

pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei. 344 • Metoda de verificare . .a s p e c t u l m a te r ia l u lu i.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).să corespundă prevederilor proiectului.). • Gradul de verificare -100%. STAS 6898/2. 3. STAS 530/1. STAS 7656.. . goluri. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Marcajul conductelor pe teren. . • Momentul verificării . .2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). incluziuni de alte materiale etc. • Gradul de verificare .vizual: . • Condiţii de admisibilitate . 3.vizual.3). • Metoda de verificare . • Documente încheiate .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. • Metoda de verificare .defecte (fisuri. .Proba de presiune.înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. STAS 6898/1. • Condiţii de admisibilitate . arsuri. . Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru .executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Aparatura de verificare . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. sau telecomunicaţii.nu se admit: .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.tipul m aterialu lu i. • Momentul verificării . 345 . . Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru . petrol.finisarea manuală a patului conductei.1.

straiul de aşezare. • Condiţii de admisibilitate .înainte de pozarea conductelor. .3).nu se admit: .verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului.înainte de pozarea conductelor. centru proba de etanşeitate a acesteia. . .ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. •C'ondiţii de admisibilitate . pentru a nu fi notată: 346 . starea şanţului .umplutura parţială a conductei. respectându-se panta de montaj proiectată. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: .La conducte din beton armat precomprimat: . Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro.nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: . 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . . eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate. cu excepţia îmbinărilor.100 %. 3. .rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. .luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.executarea cu apă în şanţ. * Criteriu Parametrii ..rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia.• Momentul verificării . eventual cu epuizmente.nu se admit: .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. . . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV. .vizual. .denivelări.executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat.executarea masivelor de ancoraj conform proiectului. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100 %. b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru .3).3.posibilitatea de inundare a tranşei.respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN).protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor.

Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i. în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t.pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in..pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: . .100%.La conducte din polietilenă (PEID): .curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: . .3). . . 349 .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. . .La conducte din fonta ductilă: . . -jocul axial maxim. .înainte de lan sarea în şanţ.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării.4. • Metoda de verificare . urm ătoarele valo ri: . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .aspectul izolaţiei. -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. 3. .defecte de aspect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV .valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare.se ad m it. .pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi.grosim ea izo laţiei.tipu l şi aspectu l: vizu al. • Documente încheiate .grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie.nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect. ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m .nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect. pentru a compensa contractarea şi dilatarea. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .vizual. • Metoda de verificare .devierea unghiulară maximă admisibilă.devierea admisibilă în funcţie de diametru.

• Gradul de verificare .Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.100 %.înainte de proba de presiune.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.după montarea în instalaţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).prin acţionare directă. 351 . • Condiţii de admisibilitate .înainte de probare. diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual.3). • Aparatura de verificare proiectului. • Momentul verificării . neuniformităţi. 350 • Condiţii de admisibilitate.amplasarea.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). . • Momentul verificării . .nu se admit: . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100% . . când nu este indicată în proiect • Documente încheiate . .respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare.100%.• Momentul verificării .Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.posibilitatea de acces şi manexră. . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru . . .2).tipul armăturii: .după îmbinarea in şanţ. • Aparatura de verificare .toleranţe la grosime.spaţiul de acces şi manevră.defecte vizibile.toleranţa de + 10 % la grosime. • Metoda de verificare . • Documente incheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru .vizual. 3.după montarea în instalaţie: .se admite: .5.

pete de umezeală pe conducte. conform detaliilor de execuţie aprobate: . veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat.verificări preliminare: .se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. . .acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului. 352 .existenţa robinetelor de aerisire .la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim.nu se admit: .durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare). efectuata conform caietului de sarcini.scurgeri de apă vizibile. 353 . . fără a depăşi 500 m.3.. . . care se menţine minimum 24 ore. adâncituri.scurgerile de apă. în zona mufelor. ciobiri ale capetelor.proba generală a conductelor magistrale de transport: .la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă. cu excepţia tuburilor din PEID. • Gradul de verificare -100%. . Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru .realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului. .tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm. exfolieri. pregătite pentru proba de presiune: . după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă. . • Metoda de verificare . care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.6.se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. • umplerea întregii conducte. la îmbinări. • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării .existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului. .asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. .dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu. după care.verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale.se execută conform probei pe tronsoane.presiunea de încercare. la armături şi dispozitive. .înainte de punerea în funcţiune. .probe pe tronsoane de conducte. • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. defecte de sudură. . dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului. rezultate în cursul fazei de montaj.verificări la proba pe tronsoane: . . se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. pe toată durata probei.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical.

• Aparatura de verificare .7. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune.umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. • Condiţii de admisibilitate .. 3.după executarea umpluturilor. • Gradul de verificare -100%. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru .pierderile de apă.nu se admit scurgeri de apă vizibile.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.panta canalului. • Condiţii de admisibilitate . .cota fundului canalului în orice secţiune. .Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV.înainte de acoperire. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect. • Aparatura de verificare .se admite: .vizual. . prin: .o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului. . conform STAS 3051.scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Documente încheiate .existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale.3). .verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi. 354 . Parametru . 17).respectarea prevederilor proiectului.închiderea etanşă a tuturor orificiilor. . .blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 355 • Gradul de verificare . .vizual. verificându-se suplimentar următoarele: . 18).100 %.verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor. Marcajul conductelor pe teren • Criteriu. .

presiunea de încercare. vizual. • Momentul verificării .pierderile de apa. .3. vizual.8. 356 357 .executarea marcării şi reperării reţelelor. . ± 5 % pentru presiuni. vizual.6). vizual. prin măsurare. . vizual. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . .poziţia. .mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III).după încheierea execuţiei conductei.funcţionarea întregii conducte.debitul de apă. execuţia şi echiparea căminelor. execuţia şi echiparea căminelor.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. .spălarea reţelei. a trotuarelor şi a spaţiile verzi. trotuarelor şi a spaţiilor verzi: . . vizual.refacerea părţii carosabile.pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare . .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune. . .poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.debitul şi presiunea la conductele sub presiune. • Documente încheiate . Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. • Metoda de verificare . . liber: . .respectarea prevederilor proiectului.refacerea părţii carosabile. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .poziţia. vizual.execuţia masivelor de ancoraj.

laminate la cald. putând face obiectul unui contract. Metode de încercare. SR ISO 1167 .Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Indicaţii generale. prescripţii de proiectare şi de execuţie. livrat de furnizor. STAS 530/1 . Anexa I Terminologie şi definiţii 1.Sisteme de canalizare.Ţevi de oţel. fără sudură. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. tară sudură.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi. Partea 2: Ţevi de conducte.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. STAS 6898/1 . SR6819 .Alimentări cu apă.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. Prescripţii fundamentale de proiectare. Cerinţă (exigenţă. I22 . Măsurarea dimensiunilor.Ţevi de oţel. defecte sau a altor situaţii nedorite. 2. posibile. SR ISO 3126 . STAS 3051 .Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . Prescripţii de execuţie şi exploatare. 359 358 . Acţiune preventivă . STAS 6898/2.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor.Ţevi din materiale plastice. existente. Reţele de distribuţie.Ţevi de oţel sudate elicoidal.Ţevi de oţel sudate elicoidal. Caiet de sarcini . SR 4163-3 . Studii. 6. trase sau laminate la rece. Beneficiar . Canale ale reţelelor exterioare de canali/are. produs). 7. Condiţii referitoare la calitate . servicii. referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. condiţie) . 5. aducţiuni. Calitate . STAS 6675/3 . lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului. Determinarea re/istentei la presiune interioară.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. Partea 1: Ţevi de uz general. în scopul prevenirii repetării acestora. 3. prin care se definesc clauzele tehnice. în scopul prevenirii repetării acestora. (SR 10000-1). defecte sau a altor situaţii nedorite. 4. Acţiune corectivă .Alimentări cu apă.document stabilit de beneficiar (client).

13. 15. documente sau proceduri care fac ca. proiectantului. reglementări 361 16. document etc. 21.mod (cale.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. Confirmare . sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. 10. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. rezultate necorespunzătoare la încercări.evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. Controlul calităţii .) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire.8. Fază determinantă . în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. executantului şi al ISC. Neconformităţile pot ti defecte fizice. încercări si verificări. Imbunătăţirea calităţii . documente incorecte sau neadecvate. 19. A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. Plan de control al calităţii (PCC) . verificări şi încercări necesare.actul. Inspectorul de şantier . 14.documentaţie tehnică de concepţie. Conformitate .acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 .) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. 11. o dată ajunsă.o deficienţă în caracteristici. Neconformitate . compusă din piese scrise şi desenate.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. caiet de sarcini ctc. Executanţi (agent economic de execuţie) . Control al calităţii în construcţii .document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. pentru un produs.partea contractantă care realizează lucrarea. Procedură . Recepţia lucrărilor de construcţii . reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). serviciu. Inregistrare . 20.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. Investitori . o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă. 12. documentaţii tehnice de execuţie. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. Proiect . prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice. 22.document al programului de asigurare a calităţii. care descrie ansamblul controalelor de calitate. pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. avize ale organelor autorizate. 9. cu cerinţele de calitate specificate. 17. metodă) specificat de a îndeplini o activitate.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. 18.

1995) . Ordinul 13/1996 (M.O.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. 193/28.1997) .Legea calităţii în construcţii.01.12.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 5/13.O.1995) .1997) . 3/13.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală.O.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.tehnice aplicabile.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M. de calitate a proiectelor.07. 363 .1999 . Responsabil tehnic cu execuţia .12.516/25. 23.176/05.10. M. HGR 272/1994 (M. HGR 925/1995 (M.07. reprezentant al executantului. OG 20/1998 (M.07.O.1996) .O.O.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii. 352/10. 362 C 14 .01. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M. cartea tehnică a construcţiei etc. 24.286/11.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.O. 147 bis/1998) . Verificare .Regulament de verificare şi expertizare tehnică. Legea 50/1996 (M.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.O.1996) .O.Regulament privind activitatea de metrologie. 157/23.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.

Ordinul nr. .Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.2002 .10.C300 . . .O. 488/04.Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier . P 118 SR ISO 8402 .Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.M.Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. 31/N/21. . MLPAT MLPTL NRPM O.C.l 775 ÎNCERC .03.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .C.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului. C. .SA . C.O.C.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii.SA .C.Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 . . Vocabular.Lucrări de instalaţii interioare.Ordinul nr.1995.

ANEXAIV FORMULARE 1. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. 10. 13. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. 11. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. 14. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. 367 . Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal de control preliminar 6. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 12. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17.

......... n iv e l................................................. p o rţiu n e.............): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ....se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri.................... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p............................. axe................................în tre calitate de p rim ito r............................................................. c o te ........................................... a x...... A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e ...................) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r... S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r......................................... BENEFICIAR: . .................................^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri.....................................din ............................................................................................... a x e tc ...... etc.......................................... ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ............................................................. ........................se (nu se) acceptă predarea-prim irea............................................... ............................. Concluzii...................................................................... P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r............... e e tc ......2 UNITATEA ................ BE NE FIC IA R: .... BENEFIC IAR: ... A nexa IV .... şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ............................... E XE C U TA NT : .............. n iv e l........d in............................................................ ............................ R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a .............................................................................................. 368 ..................................................... l UNITATEA..................................................): de predă tor şi de că . BENEFICIAR: ... .................. .................................. Data .................................................................................................................................................................. D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie ................................... P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: ........................în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r................ CO NSTRUCTOR: ...................................................... N u m e le ................................prin...... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: .............. planşele nr................... 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului............................................ nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate .........................................................................................Anexa I V...............................................) C o n c lu z ii: .............. e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc ................... la term enele înscrise m a i jos.. .......... EXECUTANT: ............................ ...................... solu ţii ind ica te de pro ie ctan t.......... ............. ..................................................................................... P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr............'.... Data .

...................................................................................................................... *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r..................... inspe cto ru lui de şantie .........................................................................................................................................................a r: uto riza t ............... 2......... lu i: reprezentat de: .................................................. reprezentat de: . m en te : în c h e ia t a s tă ....................................................................................................d in *).........................va nr la b ilă p â n ă la d a ta ......... ..................................................................S ...............................C ................................. c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire .............. ...................................................... de înregistrare la I............................................................C .................................... C u ocazia verificării efectuate ........................4 I........................... E XE C U T A N T : ............................................................... B E N E FIC IA R : .......... la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu ................................ 4...... : in pre zen ta executa ntului: ........................... 3................................ PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r........................................................ N r...........e lu i n r la b o ra t d e .......................................................... de: ..................................................................obiectul de urm ătoarele: .......A nexa IV .....................................................................................................................................................................: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ..........3 UNITATEA.................................. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate . In d om e n iile la fa za d eterm in anta .....................................................................................................................................................................................................c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu .................................... cu pa rticipa rea beneficiarului: ................................ ............................................. Anexa IV..... l codul ............. n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1.......... nr şi a p ro ie cta n tu..... 371 .................................... zi N r........................................... .................................. ..................S ______________________________________ ........................ rep rez entat ......................... la o b ie c tiv u ......... ................................... verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o ........................................................................

...........5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r.................In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ....ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră................din.Cu ocazia verificării efectuate la: ......... 31 /N /0 2 .................. a p ro b ată p rin O rd inu l M ........... ...................................... Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ........... DE CONTROL PRELIMINAR Nr.................... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ................................... ................... In b a za c e lo r d e m a i su s ................... R P R O IE C T A............................ co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ............. c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu ........ vig oa re ................................................................ ... LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: ........... ..............L .......... BENEFICIAR: ........... 373 I....P ............... B E N E F IC IA . a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV.....calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ............................................1 0 .............. .................S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA......................... SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to . NT 372 ..S ..............................................S.................................... l la i......................... S e constată că: .......................................... :............calitatea lu crărilor constatate de inve stito r. a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA........C..................A .......................1 99 5 ............................... nr......................S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r...........................................C S o c.................................. c m it în e x e m p la re .............. executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale.................................................................................................. NT E X E C U T A ..............................................................................................................T .....................S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :................ Menţiuni speciale ..................... a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: .........................

............................................................................................................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr................................ ini P rob a a fost efectua ta conform ..... ..............c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide........................................................(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: .................................................. a: E xecutată în ca drul contractulu ........din.n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare...................... P riv in d lu c ra re ......................................................(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct.............6 UNITATEA............... ....înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i.... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re . c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: .............din............Anexa IV... Anexa IV.................... *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra ..................................................... D en u m ire in sta laţie . ...........................p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are............................ p e toată în ălţim e a clădirii: .......... In c o n c lu z ie ................ *) P roiect n ..................................... ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri......................... C oncluzii: .................. s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ........................................................................ din......................................... E X E C U T A N T : .................................................:............................ **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te .......................................7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr............. 375 374 ...................................................... N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : ......................... .................... ...... i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o............ in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: . r C aiet de sarc .....In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re . înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare...........Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice..... .

N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra ........................ EXECUTANT:.......................:.. Anexa IV....................... în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: ........ C aiet de sarcini ........................ P roiect nr ........................... a norm ativelor în vigoare...................variaţii de presiune la m anom etru......................... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 ......................conductele se pot izola şi închide............con ducte le se pot izo la şi în chide.......................d in........... D enum ire instalaţie ...................................Anexa IV.............................................. P roiect nr ............... P roba a fost efe ctua tă co nform .................................... proba ........ P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r.......................................................................n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re .............................. .................... ..........(ore).....................................................................................................................8 UNITATEA..................................................................... Valoarea presiunii de probă .................... C aiet de sarcini ................................9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr.. fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re........................................... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: .............. -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st ..................................... .... .................................................................................din........ 377 ............................................... UNITATEA.................... ............................................p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri.... T im p de m enţinere la presiunea de ........................... Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n.............. sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie.................................. D enum ire in sta laţie ....... izo lare term ică ).......................... .........................(bar).........în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la ............... de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee .............. crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri.......... conform proiect.... co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare............................................... ..................fisuri.........................p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire .............................................

.............. probă 0 Tem peratura agentului term .............................conductele se pot izola şi închide.......................... leconform itate............................ ......... ...............p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ................. *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 .... R esponsabil tehnic cu execuţia: ................ F aza de lucrare neconform ...........s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de .................... ă: D ocum entaţia de execuţie: .............Beneficiar ............................... 379 ............................................ .. C aiet de sarcini ..... planşee...................... UNITATEA....................................................................... Tim p de m enţinere la presiunea de............................ itatea: R aport de neconform itate nr.......... D enum ire instalaţie ............... Anexa I V.............. conform proiect....................................... C oncluzii: .............deplasări ale punctelor fixe......fisuri............. de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi .............................se dispune continuarea lucrărilor............................................... .........................................................variaţii de presiune la m anom etru............ Z ona de lucru în care a apărut neconform .................. izolare term ică).......................................din.............................................. ........................ crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări...... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr.. Proiect nr ......................................................................... D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: .................................................................................... Valoarea presiunii de probă .................................. 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr..... ............................................................................proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare.(bar)........................................................ N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: .....d in..........................( ic C ).................(ore)................................................ sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie................................................. Lucrarea:............................................................./dată: ....... Contract: .............. conform proiect.......................Anexa I V............. *) In tim pul probei nu s-au constatat: ......... l 0 UNITATEA.........dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune............................ ......... Proba a fost efectuată conform ... .............................................................

.. P rivind instalaţia: ....... to a re le : 2....... 381 .................................... E xecutată în cadrul contractului ..................................................................................... M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e ................ p roiect nr. 13 UNITATEA........................................................d in................................... co n fo rm cu a p a ra tu ...................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra ..................................:....... C oncluzii: ................................................................................................tip. D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă ........................s l e ria .........................din......... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ............ nr . M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de .......................................................................................................................................................... 1............... ................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r.... C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s .... a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă...............................................................Anexa I V...

............................................L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ......Anexa IV...seria ........................................ D enum ire instalaţie: ......... lui: ............................. a re a : 2............................................................... 383 382 ..........gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ...... usca t): 3......................................................ve rifica re a co n tinu ităţii: .................C on cluzii: ................................................................ rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u ............................................ EXECUTANT:............................ în cerca rea a fo st execu tata ...d in.... UNITATEA................... m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: .......................C ondiţii atm osferice: ............................. P rob a a fost efectuată confo ................ C aiet de sarcini: ................................ ......................................... Anexa IV.......................................................................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe ............................................................................................. C oncluzii: .......: ............................p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare........................................................din................................................................................ *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 ........ în cercă rile .....................................n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare.................... P roiect nr......... a p a ra t tip......................................................................................................................................... .....................tem peratura aeru ........... 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r................... N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: .............14 UNITATEA.... rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare......................................... 1.. m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ............................................. de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr...

........................................p r la n şe le .. p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 ...... ......a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i). UNITATEA............................................................................................ on clu zii: .c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le .................................................şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re ............c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e . .... i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo ..... axe................................ e ste co re sp u n ză to a re ..............................tro ţie n so n................................din................. .......... rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ..................................................... Anexa IV.. P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo ........................ . ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re .............. 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr............................ .......................... în a in te ş i d u p ă .................................. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr............... *) p ro ie ct n ........................din. rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ...... m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:......................... lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le ...ca nr ie t d e sa rcin ...................................................... p r e c u m .......s .......................................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura .............:.......... nivel...................................... r..... v e d e rilo **)' .............................................................................şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ....... P ro ie ct n.Anexa I V.................. * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.................................................................................... îm binare..... *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ....................p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re ................................ alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: ..................... D e n u m ire in s ta la ...........................................................a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ..... 16 UNITATEA ........la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie ................: Caiet de sarcini: ... EXECUTANT:...............ca n a lu l se p o a te a co p e ri..................... m o n ta re a p e p o ziţie ....

................................... ................ Concluzii: .variaţii de presiune la manometru.. ........................Anexa IV...............proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: .... .......... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 .....................................din......... Proba a fost efectuată conform *)........................... Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:............................................. Proiect nr... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr.........................................(ore)............................. Timp de menţinere la presiunea de probă:.............proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare...(bar)...................................... Denumire conducta:.....18 UNITATEA...................................................... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.fisuri....... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ...................................... conform proiect............................................conducta se poate acoperi definitiv............................................... In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful