MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

8 3...................Instalaţii electrice exterioare ............ Responsabilităţi ...2...................... 359 Anexa II.......... 230 Caiet Instalaţii VI ..... Terminologie..........instalaţii sanitare ..................................... climatizare şi încălzire cu aer cald .2.............. 19 6 ............2.. 11 Caiet Instalaţii V ........ 15 7........ 17 8...3............1... 16 7................................................................ 170 CUPRINS-partea I l... 9 5.....................................................1....... Obiectivele activităţii de control ......... 15 7..................................... Domeniul de aplicare ..................... Formulare......... Terminologie şi definiţii ... 18 7 Caiet Instalaţii l ... Aparate de măsură şi control ......................... 9 4.................... Responsabilul tehnic cu execuţia................................2........................................1....................... 10 6.......................................................................... 13 7.....Instalaţii de ventilare.... Documente de referinţă............................................... 106 Caiet Instalaţii IV ..Caiet Instalaţii U ..................................................................Scop .......................... Prevederi generale ..Conducte magistrale ....Instalaţii electrice interioare ...................................... Controlul preliminar execuţiei........................ Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse .............. Documente de referinţă ..........Instalaţii de gaze naturale ..............2................ Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii .................. 10 6. 363 Anexa III............................... Controlul calităţii lucrărilor aparente....................2.................................................2...... Inspectorul de şantier....... Recepţia lucrărilor ............. 8 2............................................. 281 Caiet Instalaţii VII . Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ... 13 7. 367 7...................................................................................................... Efectuarea controlului . 10 6................................. 365 Anexa IV...4............. 68 Caiet Instalaţii I I I ...........................Instalaţii de încălzire...17 7............................................................................... 342 Anexa I.

prin responsabilii tehnici cu execuţia. in activitatea de control.instalaţii electrice interioare: .Rezistenţă si stabilitate. a normelor de protecţie a muncii. 9 8 . 900 din 25. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice. a instrucţiunilor tehnice ISCIR.Siguranţă la foc. cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. 3. .instalaţii de încălzire.instalaţii electrice exterioare: . . Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. a celor care devin ascunse si în faze determinante. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei. transformare. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului.2003 4.Igienă. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii.Protecţie împotriva zgomotului.Siguranţă în exploatare. . consolidare sau reparaţie capitală.instalaţii sanitare. . Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. refacerea şi protecţia mediului.conducte magistrale de transport lichide. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I. atât pentru lucrări noi. 2. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin. . hidrofugă si economie de energie: . DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii.instalaţii de ventilare climatizare. .Izolaţie termică. modificare. sănătatea oamenilor. a caietului de sarcini.instalaţii de gaze. controlul calităţii lucrărilor aparente. şi recepţia lor. . Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI. în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. 11.N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l. aplicându-se pentru lucrările de: . cât şi pentru cele de modernizare. .

conform legii. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. procedurile de realizare a lucrărilor. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. şi proiectantul (după caz). • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde.1. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. sunt prezentate în Anexa II. ca reprezentant al beneficiarului. planurile de verificare a execuţiei. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. programul de realizare a lucrărilor. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia. pentru rezolvarea acestora. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. 6. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. atestaţi. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. corelarea acestora. dacă constată neconformităţi. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor.5.2. pentru instalaţiile destinate construcţiilor. certificate sau pentru care există agremente tehnice. 6. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. precum şi a programului de control al proiectantului. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. conform legii. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii.

. precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta.). tate tehnic. • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante. demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător. contracte.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice. după caz. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: . proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente. .existenţa planului de control al calităţii lucrării: .1. procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. pe tot parcursul 7.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului. cât şi eu utilaje de montaj adecvate. contract şi normele tehnice în vigoare. .existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant.existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . 12 13 . aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. . .dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale). neagremen- • Participă la efectuarea probelor. în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei. Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare.dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens. • Cere executantului. 50/ 1991.corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate. sistarea execuţiei. EFECTUAREA CONTROLULUI 7.

certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări. . . sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ. in timpul transportului. .2. probare.dacă fundaţiile. precum şi golurile prin elementele de construcţie. şi dacă corespund datelor înscrise în acestea.executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate.dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit.agremente tehnice. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV. . Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. prevăzute.1. 14 . după caz.certificatul de garanţie. indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . . necesare instalaţiilor.lucrări care devin ascunse. se procedează astfel: . . Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7. . Se verifică respectarea proiectului de execuţie. . întreţinere şi exploatare.lucrări în faze determinante. In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului.l). 7.. au fost executate conform proiectului (dimensiuni.lucrări aparente. Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.instrucţiunile de montare. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.5). .partea de construcţii). Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV.declaraţii de conformitate. pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier. ca reprezentant al investitorului. eşafoadele.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: .certificatul de calitate al furnizorului.dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului.responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. proprii sau independente.2. . degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ. opreşte continuarea lucrărilor.efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate. caietului de sarcini. . din partea executantului şi de inspectorul de şantier. . 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7. . Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: .

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

. . • Momentul verificării . cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. . . alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: . .manşonarea elastică la rosturi de dilataţie. .suportul. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice.alte cote de montaj. dozele: vizual.etanşarea trecerilor. . .Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. dimensiunea golurilor. . doze de tragere. 3. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. etanşarea şi manşoanele elastice.Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă. .tipul şi traseul.Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: . automatizare şi curenţi slabi). . .Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă. • Metoda de verificare .traseul.Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare. . .Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii.Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare. doze de derivaţii şi doze de aparat. .diametrul.nu se admit: . diametrul. suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. 22 23 .se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului.tipul. baterii de acumulatoare.trecerile prin ziduri.alte tipuri de doze decât cele din deviz. .existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor.1.tipul şi diametrul.Montării posturilor de transformare. aparate de comandă.100 % • Condiţii de admisibilitate . . .Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. . în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. butoane. comutatoare.. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru .suportul: după pozare. • Gradul da verificare .cotele de montaj. înainte de montarea tuburilor pe suport.

alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).tipul materialului.nu se admit: . lovituri.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării .înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparatura de verificare .tipul îmbinării. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate . conform STAS 9562.pentru ţevi din oţel conform STAS 403. . . -aspectul materialului. înainte de proba de etanşeitate (după caz). fisuri. .3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . .defecte (deformări. 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . .etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer.înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii. fisuri sau cojeli). . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .neetanşeităţi.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV.aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .după executarea îmbinărilor. • Momentul verificării .vizual: . dacă este cazul.defecte vizibile (deformări.etanşeitatea. dacă este cazul. • Metoda de verificare .3) 24 25 .pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990.aspectul îmbinării. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru do/e conform STAS 552. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual. abateri de poziţie între elementele îmbinării): .pentru tuburi PH1.

etichetă) • Metoda de verificare .100 % • Condiţii de admisibilitate .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare . (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect. .3. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării . .2) c) Identificare • Documente încheiate .2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect).înainte de tragere • Gradul de verificare . • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.identificarea (culoare.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.nu se admit: .secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .tipul conductelor/cablurilor.fiecare colac • Condiţii de admisibilitate .starea izolaţiei (după caz). .aspectul.10 0% 27 . .defecte de aspect.vizual • Metoda de verificare . crestături etc.2.vizual • Momentul verificării .înainte de tragere • Gradul de verificare .înainte de tragere • Gradul de verificare . 26 • Criteriu/Parametru .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .lungimile necesare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.numărul si secţiunile conductoarelor. pentru fiecare tronson.numărul conductoarelor: vizual. izolaţie deteriorată.

continuitatea electrică • Metoda de verificare .după efectuarea legăturilor.rezistenţa de izolaţie între conductoare.nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării .2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru . conform normativului I 7.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . conform normativului I 7.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.după pozare.pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate . înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.prin măsurare directă. înainte de mascare.rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării .prin măsurare directă. • Metoda de verificare .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare . înainte de mascare • Gradul de verificare . 29 .respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2) 28 .mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate . 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . .după pozare.

dimensiunile suportului. înainte de fixare. . (când nu este prevăzută în proiect). .trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură).suportul: după montare.se admite: . • Documente încheiate .tipul: vizual.traseul. .cablurile: înainte de pozarea pe suport. • Documente încheiate . 13) • Grad de admisibilitate . . .doze de tragere.distanţa între cabluri.nu se admit: . înainte de fixare.încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7.prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. .distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III). b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .3. . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .• Gradul de verificare -100% .după pozare. • Aparatura de verificare .prin sondaj. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual.distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . doze de derivaţie şi doze de aparat. .traseul în raport cu elementele de structură. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru .toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului.mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III).distanţa între două elemente succesive de susţinere. .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. minim 25 % din elementele de susţinere.tipul susţinerilor.accesibilitatea la întreţinere. 30 31 .2) 3.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: .abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect.

•. • Gradul de verificare .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.element de construcţie.cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz.distanţele: prin măsurare directă.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .valoarea distanţei între: .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.nu se admit: .poziţia faţă de alte instalaţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.se admite: . • Aparatura de verificare .circuitele iluminatului de siguranţă de tip l.poziţia: vizual: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal.cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi. c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . . • Aparatura de verificare . pentru fiecare caz. .se admite: .după pozare. • Metoda de măsurare .valoarea distanţei cablu . • Momentul verificării .se admite: .alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect. 32 33 .după pozare. înainte de fixare. Aparatura de verificare . .în cel puţin două puncte diferite. . • Momentul verificării .prin măsurare directă.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). . • Metoda de verificare .• Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Documente încheiate .

. • Gradul de verificare -100%.• Documente încheiate . .tipul. gaz.distanţele faţă de elementele de construcţie.1.bucată cu bucată. .3). gaz. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor. .legarea la pământ. . 35 .distanţele faţă de sursele de apă.aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. • Documente încheiate . -înainte de fixare. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . sau I 7.3).bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate .4. • Metoda de verificare . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . .alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect.tipul. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul şi suportul de amplasare. gradul de protecţie.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă.locul. . . . de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual. . 3. .nu se admit: . • Momentul verificării . gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual. . suportul.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor. • Gradul de verificare -100%.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. • Condiţii de admisibilitate .aspectul.4. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionare.înainte de fixare.respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare . .distantele: prin măsurare directă. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3.reglajul releelor.după poziţionare. în cazul în care nu este indicată în proiect.

.

.

locul de montare. 41 .vizual. • Gradul de verificare . c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. .vizual.vizual. • Metoda de verificare .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să corespundă prevederilor proiectului.să respecte schema electrică a aparatului.3). . . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. • Documente încheiate . 3. ale SR EN 54/1.100%. Instalaţia de detectare.schema electrică a aparatului.tipul. 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării .modul de fixare. • Modul de verificare . . 40 • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3) b) Montarea detectorilor. . • Metoda de verificare .3. • Momentul verificării . codul de produs. • Aparatura de măsură • Documente încheiate . semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru .sistemul de fixare.după racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.înainte de montare.bucată cu bucată.tipul şi codul produsului.locul de montare.4. • Gradul de verificare • Gradul de verificare .• Aparatura de verificare .înainte de proha de funcţionare. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% . 2. • Condiţii de admisibilitate .3). • Aparatura de verificare • Documente întocmite . • Momentul verificării .

Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. 43 42 .aspectul.sistemul de fixare. 3.modul de tlxare. • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . broaştelor electromagnetice • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.după montare.3).vizual. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. cititoarelor de cartele. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare.3).locul de montare. • Metoda de verificare .locul de montare. • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor.• Condiţii de admisibilitate .să corespundă cu datele din proiect. a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. sirenelor. • Condiţii de admisibilitat ' .3).tipul şi codul de produs: . 3. înainte de proba de funcţionare. . • Momentul verificării .a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să respecte prevederile din proiect. • Condiţii de admisibilitate . .5.4. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul. televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru .după montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.vizual.să corespundă datelor din proiect. camerelor videocaptoare.

după fixare.Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV. • Gradul de verificare -100 %. conform STAS 8114/2-1. cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -1 00 %.după montarea aparatelor. • Momentul verificării . • Criteriu/Parametru .respectarea schemei din proiect. 6.3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. STAS 8114/2-2.respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul. . înainte de verificarea legăturilor.3).înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100 %.respectarea prevederilor din proiect.după fixare.înainte de proba de funcţionare.schema electrică de racordare pentru fiecare aparat.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 45 44 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Condiţii de admisibilitate . Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -aspectul. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .vizual.• Metoda de verificare .3) 3.

• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect.înainte de fixare.distanţele: prin măsurare directă.locul de amplasare. în normativul l 7 sau STAS 6646/1.prin măsurare. • Gradul de verificare .3). .3 şi SR 12294.locul de amplasare: vizual. .schema electrică de racordare. d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Gradul de verificare . .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe. .bucată cu bucată .după fixare.stabilitatea corpului de iluminat. . . • Documente încheiate .tipul elementelor de fixare. 47 .3}.înainte de proba de funcţionare.b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Gradul de verificare .tipul elementelor de fixare: vizual. c) Modul de fixare Criteriu/Parametru .distanţele faţă de elementele de construcţie. . • Momentul verificării . .2.respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect. • Metoda de verificare . când nu este indicată. .înainte de proba de funcţionare.după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată.rigiditatea fixării. • Aparatura de verificare .după fixare. 46 • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

legătura la priza de pământ. şi legarea la pământ: vizual.tipul. baterii de acumulatoare 3. .bucată cu bucată. • Metoda de verificare . 49 .tipul aparatelor de măsură şi control. • Aparatura de verificare .dimensiunile spaţiului de montare. .camera: . • Momentul verificării .tipul şi po/iţia de montare: vizual.tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare.rezistenţa prizei de pământ. în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. . • Aparatura de verificare .7. 14).dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare. .poziţia de montare: . pe casa liftului. . . .7. .mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).suportul/postamentul. sau de normativul I7.nu se admite: .camera: după amenajare.rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor.3). . baterii de condensatoare. • Metoda de verificare . aparatele de măsură şi control. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. 48 • Documente încheiate .7. înainte de montarea bateriei.dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111).2. Parametru . înainte de efectuarea legăturilor. • Gradul de verificare . 3.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. 3. Baterii de acumulatoare • Criteriu.montarea tablourilor electrice sub conducte de apă. . • Momentul verificării .tipul. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . .tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. lângă hidranţi de incendiu.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de gaz.• Condiţii de admisibilitate .nerespectarea prexederilor proiectului.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă.

materialele şi poziţia de montare: vizual.după poziţionare. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de fixare. 3. . electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.1.respectarea prevederilor din proiect.14). • Documente încheiate .rezistenţa prizei de pământ. • Condiţii de admisibilitate .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. .8.materialele şi poziţia de montare. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).înainte de fixarea definitivă. ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. .3). . înainte de proba de funcţionare. .continuitatea electrică.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .8. 3.poziţia de montare.2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 50 51 .• Gradul de verificare -100%.continuitatea electrică: după montare şi fixare.8.rezistenţa prizei de pământ. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. • Momentul verificării .poziţia de montare şi tipul: vizual.elementele prizei de pământ (platbanda. • Aparatura de verificare .conductorul de captare şi de coborâre. • Documente încheiate . .tipul. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3. .

• Condiţii de admisibilitate . 3. • Metoda de verificare .să corespundă datelor din proiect.patul de cabluri (dacă este cazul). tipul de echipament. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. .postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. • Condiţii de admisibilitate . .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI). • Gradul de verificare -1 00 %.respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor. .3).spaţiul/locul: după amenajare.starea izolaţiei. 52 .spaţiul/locul. • Aparatura de verificare 53 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.tip u l. • Gradul de verificare .100%.canalizaţia pentru cabluri.tipul cablului: .respectarea prevederilor din proiect. postamentul • Criteriu/Parametru .3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.postamentul şi poziţia de montare. .după pozare.vizual. • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate . postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă. .100 %. înainte de montare: -tipul: după montare. • Metoda de verificare . Montarea posturilor de transformare.9.• Gradul de verificare . • Condilii de admisibilitate .tipul postului şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării . înainte de acoperire.14). înainte de montarea echipamentului. b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru .spaţiul/locul. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

• Metoda de verificare -vizual.să satisfacă cerinţele proiectului. . aparate de comandă şi control. . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. 55 • Criteriu/Parametru -tipul. 3. redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.3).tipul.3). invertoare. .tipul.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile.asigurarea ramelor. 3. grup electrogen. 54 . înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. aspectul.1. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe. panouri de control optic. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . d) Executarea legăturilor între postul de transformare.10. . Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee. aspectul.3). c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării .înainte montare. invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .1 00 % .• Documente încheiate .să respecte datele din proiect. poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. aparate de comandă şi control f i panouri de control optic.1. firide şi tablourile generale. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior.poziţia de montare. • Gradul de verificare -100% .10.după executarea legăturilor. • Criteriu/Parametru -tipul.

.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: .parametrii de montaj. • Momentul verificării . . . .echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. formarea şi conectarea bateriei.tipul bateriilor.poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. .alte tipuri de echipamente faţă de proiect. • Aparatura de verificare . . marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. parametrii bateriei şi detaliile de montaj. .2. formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. . valoarea nominală a siguranţelor: vizual.izolaţia faţă de pământ. dar înainte de montarea bateriei. Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru .postamentul.sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni.ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile. • Condiţii de admisibilitate . 3.. aspectul echipamentelor. marca rea regletelor..mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1. îndoite sau fisurate.tipul. .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor.conectarea bateriei: după montare. ventilaţie. iluminat. • Condiţii de admisibilitate .marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.sala.montarea. carcase sparte. .schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect. .nu se admit: . • Gradul de verificare „1 0 0 % . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului.respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii.izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: . 56 • Momentul verificării . .alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: . . tipul bateriilor: vizual. izolaţie. înainte de montare.10. etichetarea aparaturii.tipul: după poziţionare. 57 .3).tipul şi aspectul: după poziţionare. .echipamente incomplete. • Metoda de verificare . . • Metoda de verificare . izolarea faţă de pământ: după montare. . asigurarea echipamentelor. . • Gradul de verificare -10 0%.sala: după amenajare.montarea şi consolidarea antiseismică. • Documente încheiate .

• Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).3). continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare.tipul cablurilor sau conductoarelor.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate. • Condiţii de admisibilitate . .după conectare. • Gradul de verificare -100%. . • Momentul verificării . .introducerea cablului în echipament.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. 3. .prin măsurare directă. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .diagrama de conectare a cablului. . • Condiţii de admisibilitate .10.respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect.modul de pozare.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. formarea şi conectarea bateriei.modul de pozare.continuitatea conductoarelor. • Documente încheiate .. dar înainte de proba de funcţionare. . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .tipul cablurilor: înainte de pozare.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Gradul de verificare .100 %.2. 59 58 .nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului. . .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2). • Documente încheiate .respectarea diagramei de cablaj interior. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului.

100%. 60 . • Conditii de admisibilitate . Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -10 0%.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru . .traseul.3.3).3).3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 61 .vizual. • Momentul verificării .modul de conectare la postu! de comandă.10. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .modul de legare.respectarea prevederilor din proiect.nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).1. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare -vizual.2.• Apararatură de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). 10. • Metoda de verificare . Legările de protecţie 3.10. • Momentul verificării .locul de amplasare.după conectare.după pozare.respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării -după realizare.

Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. 3.receptorii de lumină. . . . . .1 00 % . .lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. . . .inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu.• Aparatura de verificare • Documente încheiate . Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.prin proba de 72 ore.6). de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. forţă şi curenţi slabi. 63 62 . • Condiţii de admisibilitate .legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. .3). • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . .legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente.11.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare.înainte de recepţie • Gradul de verificare .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.

fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. . Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. şi 250 V c.Iluminatul artificial. Instalaţii de semnalizare automată. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor. Condiţii tehnice generale.a. Condiţii tehnice generale de calitate. . . şi până la 25 A.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. Forme si dimensiuni. până la 250 V si până la 16 A.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Condiţii generale.c.Lămpi electrice cu incandescenţă.Protecţia împotriva electrocutărilor.a. .Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 . Dimensiuni.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. . . Treceri la nivel cu calea ferată. pentru iluminat general. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . Condiţii tehnice generale de calitate.Siguranţa circulaţiei. specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC . . 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 . Tipovariante. pentru iluminat general. Partea 1: Introducere. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.Tablouri electrice perhru locuinţe. . Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Condiţii tehnice generale de calitate.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. . . Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri.Prize.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Iluminatul artificial. .Iluminatul artificial.Lămpi electrice cu incandescenţă.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Condiţii pentru iluminat în spitale.Siguranţe cu filet t i p D.Iluminatul artificial.c. şi până la 25 A. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. şi 250 V c. . . . Condiţii tehnice generale de calitate.Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. . . . Limite admise.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. .Prize.

Protecţia împotriva electrocutărilor. . . .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 .O.a. Condiţii tehnice speciale. Corpuri de iluminat fixe de uz general.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. . Verificarea calităţii cositoririi.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc. 67 66 . . . Prescripţii de proiectare. Condiţii tehnice generale. . . .Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. . Metode de încercare.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Tuburi pentru instalaţii electrice.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Protecţia împotriva electrocutării. .Corpuri de iluminat. .STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 . . 75/11.Cabluri şi conducte.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. I20 Legea 18/1996 ((M.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. Prescripţii de proiectare şi montare.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Instalaţii electrice fixe. şi 1500 Vc.Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.c. .04. execuţie şi verificare. ID 5 . bunurilor şi valorilor.Protecţia împotriva electrocutărilor.Legea privind paza obiectivelor. . . 10/1995.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii generale.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.1996) . Cerinţe conform Legea nr. . .

70 3...........2.4...) ....... 71 3... Pozarea şi traseul cablurilor ....6.................9............ a plăcilor de aşezare......................... 81 3....................................10................. 70 3.... Legările de protecţie............. 91 3........ a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică .............9....8...................4.. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune..9... 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ)........ 81 3......3....................1.. 79 3................... 84 3.......... Executarea reţelelor exterioare subterane de energie..... Executarea reţelelor exterioare urbane. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet...................... 96 3............ bobine de joantă ...............2.............................. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal........................... 103 69 ..................... 82 68 Anexa 1-II............... 86 3...6....................6.......... 75 3...8...... 78 3..................... Proba de funcţionare ............................... 99 3........... semnale..5. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri.......................................2................................ 95 3...................6.. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ............ aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei............. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene .........1........................... tracţiune..5............. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică.... 77 3.........................9.9......... galerii şi gospodării de cabluri . 83 3...................3.1....... Instalaţia de legare la pământ ............. 93 3..............................7...................................................... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1......................... iluminat public.9.. de exterior sau la ramele repartitoare ......... Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)........... Domeniul de aplicare ...................................................... Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri......... Controlul calităţii lucrărilor....8............... amplificatori de linie CATV etc.... 91 3. telefonie..................................Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3............................... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi..................... Documente de referinţă ... canale vizitabile sau nevizitabile.. de energie....... Montarea canalelor de beton..... Instalaţii de semnalizare de siguranţă ....................... Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.....9................... Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ......................... tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare.... 70 2. 98 3.. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie ........2. 84 3........... inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol .....1...

iluminat public. tracţiune. executate pe stâlpi de utilizări comune.montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: .. de energie. .montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet.1.executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.montării branşamentelor (aeriene şi subterane).Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. . şanţuri. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. . telefonie. tracţiune.Reţele exterioare urbane de energie electrică. telefonie. pentru stâlpi. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . 3. .executării reţelelor exterioare subterane de energie. control acces. . galerii şi gospodării de cabluri. tracţiune. management energetic etc. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.).Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. interfonie. de energie. . CATV. telefonie. voice-data. avertizare incendiu. . . canale vizitabile sau nevizitabile. . .Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. . aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. Executarea reţelelor exterioare urbane. sonorizare. telefonie. ceasoflcare şi CATV. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii.Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. 71 3.1.racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ.Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor. ceasoflcare.fundaţia stâlpilor. . amplificatori de linie CATV etc. în Anexa l-II.lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă.echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. . 70 . iluminat public. 2. semnalizări. pază-efracţie. . . . iluminat public. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. TVC1.executării reţelelor exterioare urbane.

c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor.tipul.accesoriile de montaj. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare.' • Condiţii de admisibilitate . .să corespundă datelor din proiect.corespondenţa cu datele din proiect.modul de identificare.tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. .proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV. • Documente încheiate . poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. înainte de fixare.modul de identificare: înainte de tragere.3).tipul consolelor şi cablurilor.tipul. modul de identificare.tuburile de protecţie: după montare. • Metoda de verificare . . .parametrii tehnici. 72 73 . înainte de fixarea stâlpilor: . .fundaţia. . . ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru .tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. .dimensiunile: prin măsurare directă. • Documente încheiate . . • Gradul de verificare . dimensiunea şi poziţia consolelor. . . accesoriile. .tipul şi starea tuburilor.existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat).3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .. amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. • Grad de verificare -100%. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare. tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.bucată cu bucată. • Momentul verificării . înainte de executarea legăturilor.tipul.tipul şi starea cablurilor.fundaţia stâlpilor: după executare. accesoriile.dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . conductorul de legare la pământ: vizual. • Metoda de verificare .poziţia de montare a cablurilor.dimensiunile suporţilor.conductorul de legare la pământ. . prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Aparatura de verificare .

după montare. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . pietonul.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă.la stabilirea traseului.• Metoda de verificare .vizual. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.respectarea prevederilor proiectului.2. • Momentul verificării .prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul.cutiile de conexiuni. . galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte. • Momentul verificării . .tipul şi dimensiunile canalizaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .după montare. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. . termice).căminele de tragere. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. canale vizitabile sau nevizitabile. . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . -parametrii tehnici. . canal.accesoriile de montaj. perimetral.3).tipul şi modul de aşezare: vizual.bucată cu bucată.protecţia anticorozivă (după caz). • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie. 74 75 . • Gradul de verificare . gaze.3).vizual. 3.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie.

dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Gradul de verificare .prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului.3. minim 25 % din elementele de susţinere. • Metoda de verificare . . 76 .prin măsurare directă. .modul de izolare/etan sare a conexiunilor.se admite: .tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual.continuitatea electrică: după executarea conexiunilor. • Gradul de verificare .toleranţa de. d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .2). . . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual: 100%. înainte de fixare. . .abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect.continuitatea electrică.se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării .3). • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare. 77 • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin sondaj. • Documente încheiate . • Metodei de verificare . Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru .tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor.• Gradul de verificare .nu se admit: . • Grad de admisibilitate . . .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni. . • Momentul verificării . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect).distanţa între două elemente succesive de susţinere.după pozare.pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru. .

4. .nu se admit: . • Gradul de verificare -1 00 %.continuitatea electrică.rezistenţa prizei de pământ. 3.1 00 % .legarea la priza de pământ.discontinuităţi electrice. 3. caracteristicile cablurilor/conduc toarelor.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. înainte de mascare. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru . 79 • Condiţii de admisibilitate .alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect. .unitatea de măsură şi protecţie.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.tipul branşamentului. • Documente încheiate .5.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare. 78 . înainte de proba de funcţionare. . înainte de montarea echipamentului.3). • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. . .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect).mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM).• Aparatura de verificare . . .locul de montare. . . Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .locul de montare şi postamentul: prin măsurare.caracteristicile cablurilor/conductoarelor.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.parametrii tehnici ai echipamentului.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. • Momentul verificării . . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). 14). .după montare.tipul branşamentului. • Gradul de verificare . .postamentul.

.3). b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru .înainte de fixare/mascare. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.3). • Condiţii de admisibilitate .tipul: . • Momentul verificării .3).respectarea prevederilor din proiect. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 81 80 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.locul de montare. • Documente încheiate .6. • Metoda de verificare -vizual. Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru . . • Documente încheiate . prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect. • Aparatura de măsurare .locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100% . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de măsurare .poziţia de montare.1. • Condiţii de admisibilitate .6.respectarea prevederilor din proiect. înainte de montarea echipamentului. • Metoda de verificare . 3.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Momentul verificării . -postamentul: .parametrii tehnici ai echipamentului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor din proiect.după po/iţionare.

. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .2. . înainte de mascare.conductorul de captare şi de coborâre: după pozare.continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Momentul verificării .7.continuitatea electrică.continuitatea electrică.schema. .14).respectarea prevederilor din proiect. .schema. . înainte de mascare.continuitatea electrică: prin măsurare directă. înainte de fixare. • Gradul de verificare . 3. materialele şi poziţia de montare: vizual. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.3. înainte de fixare.respectarea prevederilor din proiect. . • Condiţii de admisibilitate .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Condiţii de admisibilitate .materialele şi poziţia de montare. • Documente încheiate . .ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. 83 82 .100 %. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru . . amplificatori de linie CATV etc. . înainte de proba de funcţionare. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. electrozi): după pozare şi sudare. • Metodei de verificare . materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor.materialele şi poziţia de montare.tipul.rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .continuitatea electrică: după montare şi fixare.6.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). înainte de fixare.rezistenţa prizei de pământ. . materialele şi poziţia de montare: vizual.tipul. . . • Gradul de verificare -1 00 %. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.) • Criteriu/Parametru .schema electrică de racordare.elementele prizei de pământ (platbanda.

a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare.1. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. prefabricatelor şi confecţiilor metalice.tipul. • Condiţii de admisibil'itate . verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor.fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile.8. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă.tipul. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. . • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. .respectarea prevederilor proiectului. . accesoriilor. numărul şi aspectul accesoriilor. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual. prefabricatelor şi confecţiilor metalice.• Documente încheiate . .311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. starea stâlpilor. a plăcilor de aşezare. 3. plăcilor de reazem. starea stâlpilor. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru .verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. caracteristicile tehnice.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. 84 • Criteriu/parametru -tipul. plăcilor de reazem. . • Momentul verificării . plăcilor de reazem. caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor.tipul. caracteristicile tehnice.starea fundaţiilor stâlpilor. accesoriilor.8. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). . aspectul. starea fundaţiilor stâlpilor.fixarea stâlpilor metalici. .fixarea stâlpilor metalici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. 13).izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. . traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .starea fundaţiilor stâlpilor. izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. 85 .tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV. -aspectul. • Aparatura de verificare . pre fabricatelor sau confecţiilor metalice. . aspectul.

• Condiţii de admisibilitate . .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimi.respectarea prevederilor proiectului. a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru .defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate.nu se admit: . • Gradul de verificare -100%.înainte de mascare. • Momentul verificării -tipul: după montare.diametre.3). încovoieri şi torsionări la tirul de contact: .100%. .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect. focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector.tipul materialelor. Instalarea cablului purtător.2.1. 86 • Documente încheiate .defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase.2.• Metoda de verificare -vizual. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. .8. .fire rupte. dislocări ale materialelor de fixat cape.fisuri transversale. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). bavuri. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare 3. • Metoda de verificare -vizual. • Metoda de verificare .fisuri.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .8. • Gradul de verificare .alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: .lăţimi. . . . . 87 . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .3).aspectul: înainte şi după montare.prin măsurare directă.aspectul materialelor. armături slăbite la izolatori.lungimi.

. după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact.legăturile de protecţie.poziţia pendulelor în deschidere.înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice.după poziţionare.poziţia blocului compensator. pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m.după instalare.parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. .înălţimea de pozare.înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: . . săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. .înălţimea de pozare.100 %. .gabaritul de liberă trecere. . înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate -se admite: . zigzag sau abatere. poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact.nu se admite: . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact. . . . • Gradul de verificare -100% . • Aparatura de verificare .înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). c) Montarea • Criteriu/Parametru . orientarea.. 89 88 . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.înălţimea de pozare. .orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. distanţa între conductoare.orientarea traverselor rigide şi elastice. joncţiuni între grupe de linii etc.legăturile electrice la ace aeriene. .prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor. • Metoda de verificare -tipul. • Condiţii de admisibilitate . . cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m. legăturile. precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese. • Gradul de verificare .nu se admit abateri faţă de proiect pentru: . . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm).• Momentul verificării .toleranţele de montaj: .nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect. • Documente încheiate .

• Momentul verificării . tuburilor/ţevilor.legăturile electrice la acele aeriene. 90 • Criteriu/Parametru .după realizare.poziţia pendulelor în deschidere.legăturile de protecţie.9. zigzag sau abatere.3).aspectul şi forma canalului.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. . Montarea canalelor din beton. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. .8. .orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).1. 3.modul de realizare a patului cablurilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. .modul de legare. • Gradul de verificare -10 0%. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru . . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor.aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. ... • Condiţii de admisibilitate . . . . amenajarea patului cablurilor 3. • Momentul verificării . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. 91 . distanţa între conductoare.poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere). .înălţimea de pozare.2. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. joncţiuni între grupe de linii etc.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. • Documente încheiate .tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. • Metoda de verificare -vizual.2.respectarea prevederilor proiectului. .9.

prin măsurare directă.nu se admit: . .9.modul de închidere la capete: după pozarea cablului. .rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.tipul cablurilor. .2.1 00 %.rezistenţa conductoarelor. • Metoda de verificare . tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru . ecran şi armătură.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).tipul cablurilor. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . .alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect.abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 . • Condiţii de admisibilitate . Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.tipul cablurilor. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru canale. respectiv tuburilor/ţevilor. • Gradul de verificare -100%. spărturi. • Metoda de verificare . b) Dimensiunile canalului. • Momentul verificării .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz).modul de pozare. 3. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual. . . • Momentul verificării . .dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ. • Documente încheiate . şanţ. • Gradul de verificare .pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect.• Gradul de verificare .grosimea patului cablurilor în canal/şanţ. .2). tub/ţeava.modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal. • Grad de admisibilitate nu se admit: .dimensiunile canalului.fisuri. . .rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. .

2). . aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual.Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.poziţia.3).alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor. -cotele de montaj. • Documente încheiate . .după pozare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Momentul verificării . . • Momentul verificării . . Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul.• Aparatura de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.9.tipul.încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. b) Amplasarea cablurilor 3. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111).cutii sparte sau fisurate.blocarea cu masă izolantă: . cablare interioară. aspectul şi cablarea interioară. poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru .după montare: pentru poziţie.cablaje interioare neconforme cu proiectul. 94 95 .tipul.traseul. • Condiţii de admisibilitate .cotele de montaj: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . aspectul şi cablajul interior al cutiei. • Metoda de verificare -traseul: vizual. . • Gradul de verificare . • Criteriu'parametru .înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: .3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100%. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.100%.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. precum şi lipsa masei izolante. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere.

tipul.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor. poziţia.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . -aspectul. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru . înainte de fixare. • Gradul de verificare -100%.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. aspectul şi cablarea internă a echipamentelor.tipul. . • Momentul verificării .asigurarea echipamentelor. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .3). . -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.• Documente încheiate . semnale. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .parametrii dimensionali: prin măsurare directă.înainte de mascare. parametrii dimensionali: după poziţionare. .4. îndoite sau fisurate. 97 .respectarea prevederilor proiectului.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului.2). • Aparatura de verificare . vizibilitatea focurilor de semnal. • Momentul verificării . • Gradul de verificări. aspectul şi cablarea echipamentelor. • Metoda de verificare .încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere.asigurarea echipamentelor: după montare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV.9. 3.tipul. .vizual. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual. . . inferioare celor prevăzute în proiect. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri. . • Condiţii de admisibilitate . carcase sparte.echipamente incomplete. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul. . aspectul şi cablarea echipamentelor.vizibilitatea focurilor de semnal.

vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . .nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. înainte de proba de funcţionare.montarea cablurilor: vizual. Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual.1.modul de legare.6.9. 3.schema de conectare a echipamentului.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III). 98 .după conectare.după realizare. • Gradul de verificare -100%.9. Legările de protecţie 3. • Momentul verificării .9.• Documente încheiate . Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru . 99 • Criteriu/Parametru .3). • Metoda de verificare .schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. .montarea cablurilor în semnal şi dulap.6. • Documente încheiate .1 0 0% . • Momentul verificării . • Criteriu/parametru -tipul -aspectul. • Aparatura de verificare . 3. • Momentul verificării -după realizare. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .5.3). • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate 3.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.• Gradul de verificare -100%.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.2. înainte de proba de funcţionare. . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . 3. • Documente încheiate .modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare. la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru . . .6. • Gradul de verificare . Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.3).locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .3.9.respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate . .elementele prizei: după pozare şi sudare.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).modul de legare. 14). .rezistenţa prizei: prin măsurare. 101 . 3.100%. modul de conectare şi amplasarea: vizual.10. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului.6.rezistenţa prizei: după montare şi fixare.tipul şi rezistenţa prizei de pământ. • Metoda de verificare . înainte de mascare.100%.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării -după realizare. • Metoda de verificare -vizual.9.

Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel. . .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. • Condiţii de admisibilitate . STAS 7933 STAS 11360 . • G ra d u l d e v e rific a re 100% .Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.6).Siguranţa circulaţiei. . rezistenţei de izolaţie. de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact. .Căi ferate normale.funcţionarea receptoarelor electrice: .funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact. . tensiunilor şi curenţilor.înainte de recepţie.Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. . STAS 552 STAS 9570/1 . tensiunile de influenţă. Prescripţii. din punct de vedere electric. .Siguranţa circulaţiei.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.tensiunile de influenţă. . STAS 1244/2 . . • Metoda de verificare . de atingere şi de pas. STAS 831 .legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. STAS 1244/3 . Prescripţii. 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 .integritatea suspensiei. • Momentul de verificare . Instalaţii de semnalizare automată. Condiţii tehnice generale.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. Gabarite.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. Instalaţii neautomate. 103 . Treceri la nivel cu calea ferată. Treceri la nivel cu calea ferată. . .Treceri la nivel.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: . Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. Dimensiuni. de tracţiune şi de telecomunicaţii.integritatea suspensiei. • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi.Tuburi pentru instalaţii electrice. • Documente încheiate . STAS 4392 STAS 6990 .mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III)..funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.Linii aeriene.

Protecţia împotriva electrocutării. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate. Prescripţii.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. .Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.Protecţia împotriva electrocutărilor. 10/1995. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 .Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.Reţele edilitare subterane. . 75/11.O. . . . . execuţie şi verificare. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii tehnice generale.SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. Prescripţii.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii.Legea privind paza obiectivelor.Ţevi din PVC neplastifiată. bunurilor şi valorilor.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.Protecţia împotriva electrocutărilor. . .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. Cerinţe conform Legea nr. Instalaţii electrice fixe. .Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. ID 5 Legea 18/1996 (M. Instalaţii electrice fixe. . PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 .1996) .04.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. Prescripţii de proiectare. . . . Prescripţii.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.a.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. .Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Condiţii de amplasare.Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Rezistenţa electrică. şi 1500 V c. 105 104 . Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 12604/5 .c. 118 .Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.

.......................... 157 3......4.................. Compresoare....... abur.... 156 3...............................1...... Instalaţii de stingere cu gaze inerte ........7...............................6........... Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă...................... Boilere .... Prevederi comune ........................... 134 3........... 134 3......................... azot)... 140 3............. 117 3.................................. Conducte exterioare.... Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor ... Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ... spumă....4.... Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii .............. 163 Anexa l-III ..............3.......1...... 131 3..............2................. 108 2.. drencer şi apă 3..... 113 3....... 161 3.......................................................................... Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum.......3... 109 3...1..........4............. Documente de referinţă .......................................... Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor...........In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1......................................150 106 107 ...............1...2..................... 159 3................ Domeniul de aplicare ............... Montarea racordurilor.............. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor....... 143 3........................... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii...........6... 108 3......5................................... 160 3. 156 3..........8..............6...3....6..6............ 109 3................... 166 3...... Conducte interioare .. 128 pulverizată................. Montarea conductelor ....6..........................1... Pompe..............5..6. Proba de funcţionare ........ Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum................................... Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor...5......... 150 3........3.......1.. 143 3........6.......................................1....................... 146 3............ Recipienţi de hidrofor.................................4............... 129 3...1. Schimbătoare de căldură..........C a ie t In s ta la ţii III .................................... CO2................... Instalaţii de stingere tip Sprinkler.....................2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control........................................................................................................ .....................4.....1.................5..2.....4... Prevederi comune .7... 160 3. 108 3... pulberi..........2.........6... 137 3...................

Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).Executarea surselor de apă.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. construcţii agrozootehnice.instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. azot). pulberi. . 108 . .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. 3.Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci. STAS 7656. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.conductelor şi racordurilor. . .nu se admit: . . spumă.1.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. . . Nu fac obiectul prezentului normativ: . DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: . abur. CO2.Staţiile de pompare şi de epurare. STAS 6898/2.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă. . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual: . . . sere.Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. 109 2. . .instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă.Instalaţii de stingere a incendiilor. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . .1.obiectelor sanitare şi accesoriilor.pentru conductele din PP conform NP 003. . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . Montarea conductelor 3.aspectul materialului.Staţiile de corectare a calităţii apei. .1.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. .instalaţiilor de preparare a apei calde de consum.1. STAS 6898/1.instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. • Momentul verificării .Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare. STAS 530/1.Instalaţii de preparare a apei calde de consum.înainte de executarea îmbinărilor. . • Gradul de verificare -100%. 3. în Anexa l-III.pentru conductele din plumb conform STAS 671. .

arsuri sau cojeli): .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . executarea îmbinărilor. fîletare. 111 . b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru .vizual .lo c u l d e a m p la sa re. STAS 6898/1. • Gradul de verificare .grosimea. . • Aparatura de verificare .3). • Metoda de verificare -vizual.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să corespundă prevederilor proiectului.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).înainte de debitare. după caz.prin măsurare directă: . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . STAS 530/1. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare -100%. 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). STAS 7656. STAS 6898/2.defecte (fisuri.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metode verificare . .3).pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul.aspectul îmbinării..după pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . c) Traseul conductelor .

. .2).pentru t i p şi a. • Gradul de verificare .defecte vizibile (deformări.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .înainte de lansarea în şanţ. .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.1. • Metoda de verificare -tipul. 112 3. pentru conductele exterioare.protecţia izolaţiei. -grosimea izolaţiei. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. fisuri.după executarea îmbinărilor. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.se admite: .spect: 100 %: .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).3).nu se admit: . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru . neuniformităţi: . • Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată în proiect. . • Gradul de verificare -100%. 113 . după caz. • Condiţii de adminisibilitate .• Momentul verificării .toleranţe la grosime.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).defecte vizibile.2.nu se admit: . • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia.vizual. după caz (Anexa IV.pentru grosime: 10 %.toleranţa de + 10 % la grosime. • Documente încheiate . Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru . • Aparatura de verificare .grosimea: prin măsurare directă.tipul izolaţiei. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). lovituri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .aspectul izolaţiei. diferite faţă de prevederile proiectului. abateri de poziţie între elementele îmbinării).

se admite. 11 4 • Momentul verificării . SR ISO 3458.mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) .prin proba de presiune la rece.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.nu se admit: .prevă zute în proiect. • Gradul de verificare . c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . mascare etc.100 %. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru . conform l 22. • Momentul verificării .înainte de pozarea conductelor.pentru conducte din alte materiale conform l 9. • Meloda de verificare .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.înainte de izolare.denivelări: .• Momentul verificării .100 %. realizate prin sudare: . • Condiţii de admisibilitate .cel puţin o măsurare la 100 m.valoarea presiunii de încercare pe durata probei: . .nu se admit: . SR -4163-3 şi: . .sensul pantei. • Documente încheiate . 115 . .scurgerile de apă.pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. . conform STAS 305!: .valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.prin măsurare directă. .pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.2).2). • Condiţii de admisibilitate' . • Metoda de verificare .mărimea pantei. • Gradul de verificare .înainte de proba de etanşeitate.toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. .după po/arca conductelor. când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare .

înainte de acoperire. 116 .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Momentul verificării .2). -aspectul.sensul pantei: .valoarea pantei. • Condiţii de admisibilitate .scurgeri de apă vizibile. pe ţoală durata probei: . • Metoda de verificare . în zona mufelor. pete de umezeală pe conducte.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .lipul.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. • Gradul de verificare .Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.1.8). • Aparatura de verificare .scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • .nu se admit scurgeri de apă vizibile. 117 • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .100%. • Aparatura de verificare .vizual. 3.9). • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. la îmbinări. mascare.înainte de izolare.: • Condiţii de admisibilitate . l 14. . Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru . conform STAS 305 l şi I 22. • Documente încheiate . C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru .1 0 0 % .nu se admit: .3.după proba de presiune etanşeitate: .vizual.Metoda de verificare .

• Documente încheiate .3). P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. • Condiţii de admisibilitate .se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. înainte de fixare. pentru fiecare caz. • Momentul verificării . abur.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). înainte de fixare. b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .după pozare. înainte de fixare. apă rece. . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9. 118 • Metoda de verificare . spumă.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect).• Metoda de verificare . ID49. • Metoda de verificare .după pozare. CO2.prin măsurare.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). 119 .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. I 7. pulberi. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .poziţia: vizual.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. când nu este indicată în proiect.se admite: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cel puţin două puncte diferite. • Gradul de verificare . I6 . . • Condiţii de admisibilitate .după pozare.3).valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Momentul verificării .valoarea distanţei între conducte (apă caldă. electrice. .în punctele de sprijin (ancorare). . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . gaz.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. azot).poziţia relativă între conducte.prin măsurare directă.distanţa: prin măsurare directă.

numărul. .tipul şi dimensiunile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .in cazul prinderii cu elemente mobile .tipul susţinerilor. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . m in im 5 0 % d in tre c e ri. • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .după înglobarea în elementele de construcţie. 121 .se a dm ite: .se admite: .• Aparaturii ele verificare . 120 • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. . Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .prin sondaj. • Metoda de verificare -tipul: vizual.3).3). f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate .prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V. • Documente încheiate .după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare . . minim 25 % din elementele de fixare.înainte de pozare.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.diametrul interior al manşonului: . . • Momentul verificării .distanţa: prin măsurare directa. .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111).î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.p rin so n d a j. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .după montarea conductelor.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect).distanţii între două elemente suceesixe de susţinere. • C o n d iţii d e a d m isib ilita te . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de elemente de susţinere.în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i.nu se admit: .3). . faţa de cele prevă/ute în proiect.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.

nu se admite absenţa legării la pământ. • Gradul de verificare -100%.tipul şi numărul: vizual. când toleranţa nu este prevăzută în proiect. h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru .3).înainte de proba de etanşeitate. 122 123 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive. . .distanţa dintre două piese de curăţire succesive. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .înainte de proba de presiune.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării .prin măsurare directă. tipul şi locul de amplasare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .legarea la pământ. • • Condiţii de admisibilitate .3).înainte de probă.în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare -v iz ual.după montarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Metoda de verificare . Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .3).

• Criteriu/Parametru .înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum.i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece.pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819.prin proba de presiune la cald conform normativului I9. pe toată durata probei: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru . • Gradul de verificare -100%.scurgeri de apă: . 124 125 .10). • Metoda de verificare . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%.nu se admit: .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.scurgeri de apă.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).comportarea la dilatare/contractare.pentru conducte din alte materiale conform I9. • Aparatura de verificare . . pe toată durata probei: . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Metoda de verificare . SR ISO 3458.scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: . j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru . • Condiţii de admisibilitate .prin proba de presiune la rece: . .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări.presiunea de încercare: .scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Documente încheiate .deformări datorită dilatărilor/contractărilor.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV.înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.9).presiunea de încercare: .nu se admit: . • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Momentul verificării .

• Metoda de verificare .7). .nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Momentul verificării .încercarea de etanşeitate cu aer. pulberi. .aspect.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor. spumă.după proba de presiune/etanşeitate. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . 15).înainte de vopsire. încreţituri).după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. CO2.încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9. • Gradul de verificare -10 0%. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 127 . azot.nu se admit: . • Momentul verificării .înainte de mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Momentul verificării . 126 • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100% .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Criteriu/Parametru . din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru . -aspectul: vizual. . .respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur.Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV.înainte de vopsire.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. • Metoda de verificare .nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). izolare sau mascare. discontinuităţi. m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%. .neuniformităţi (băşici. aplicarea stratului de grund).scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. izolare sau mascare.

• Momentul verificării . . Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul.după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare . .4. • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de presiune. • Documente încheiate .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual.vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele de montaj. • Gradul de verificare -100%.poziţia de montare.spaţiul de acces şi manevră. • Condiţii de admisibilitate .1. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) .3). .tip ul. • Metoda de verificare . • Momentul verificării după montarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 128 .prin acţionare directă.3).respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.amplasarea. poziţia şi cotele de montaj.cotele de montaj: prin măsurare directă. 129 Proces. . • Gradul de verificare -100%.2.3). . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .înainte de proba de presiune.• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3. 3.Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi poziţia de montare: vizual. . Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru .

Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. • Metoda de verificare .locul de amplasare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).respectarea prevederilor proiectului privind tipul.după montarea în instalaţie. calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru . • Metoda de verificare -tipul: vizual. Aparatura de verificare • Documente încheiate .sigilarea (dacă este cazul).tipul. c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru . • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru . • • • Condiţii de admisibilitate .după poziţionare.după montarea în instalaţie. .înainte de probare. .posibilitatea de acces şi manevră.înainte de fixare. .nu se admite absenţa sigiliului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .aspectul. Gradul de verificare -100% . • Condiţii de admisibilitate .• Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Gradul de verificare -100%. .distanţele faţă de elementele de construcţie. 3. STAS-8073 şi STAS 2583. .3). • Momentul verificării . b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual.3. • Documente încheiate . conform STAS 6686. • Momentul verificării .3). • Gradul de verificare -100%. 131 . distanţele: prin măsurare directă.aspectul obiectelor sanitare: vizual. 130 .înainte de probare. .

tipul elementelor de fixare: vizual.după fixare. . d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .3). când nu sunt indicate în proiect. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .3).respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.3). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504. .înainte de proba de funcţionare.respectarea tipului de fixare.bucată cu bucată. 132 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Momentul verificării .schema de racordare.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . .bucată cu bucată. • Momentul verificării -după fixare. . • Gradul de verificare .stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. • Metodei de verificare -vizual.rigiditatea fixării.după poziţionare. 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Momentul verificării .1.3. . 134 • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea in instalaţie.tipul . • Metoda de verificare .înainte de poziţionarea hidroforului. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3. c) Postamentul • Criteriu/ Parametru .parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual.locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) .4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . poziţia de montare si modul de prindere: vizual. . • Documente încheiate . .100%. • Gradul de verificare . • Condiţii de adminisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.înainte de fixarea definitivă. .prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru .3).după poziţionarea în instalaţie.dimensiunile • Metoda de verificare . • Momentul verificării .poziţia de montare. -cotele: prin măsurare directă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 .locul.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare 1 0 0 % .modul de prindere.4.3).cotele de montaj.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • d) Aparate de măsură. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Momentul verificării . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării .4. . • Metoda de verificare .3). 136 137 .vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR..după execuţia conductelor de legătură. • Gradul de verificare .parametrii tehnici.3).înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . . 3.vizual.schema de racordare.după racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). -vizual.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.poziţia de montare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. . • Aparatura de verificare .

după po/iţionarea în instalaţie.cotele de montaj. • Metoda de verificare .tipul.tipul:vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).înainte de poziţionarea pompei.dimensiunile. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .• Mom entul verificării .locul de amplasare. 139 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.poziţia de montare.după poziţionarea in instalaţie. • Aparatura de verificare . . .Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV. b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de fixarea definitivă.dimensiunile: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.100 %.locul si pozitia de montare: vizual. 138 • Documente incheiaie .3).3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . • Condiţii de admisibilitate . . . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Documente încheiate . -cotele: prin măsurare directa. • Gradul de verificare . . c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .

.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru . • Metoda de verificare .bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare. 3. -cotele: prin măsurare directă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Momentul verificării . 140 . .după execuţia legăturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.cotele de montaj.parametrii tehnici.3. • Condiţii de admisibilitate . .d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%.4. • Metoda de verificare .vizual.vizual.înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după poziţionarea în instalaţie.3).înainte de proba de funcţionare. 141 .poziţia de montare.după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare. . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). : • Condiţii de admisibilitate .vizual • Momentul verificării .bucată cu bucată. • Momentul verificării . . d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.tipul: vizibil . • Gradul de veriţicure .3). 3. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: . • Aparatura de verificare .tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia leuăturitor: . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . -dimensiunile.5. • Metoda de verificare .înainte de poziţionarea compresorului. Parametru .parametrii tehnici. • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. 143 142 .3). c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul c/e verificare -100% .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.5.• Documente încheiate .dimensiunile: prin măsurare directă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.

145 • Criteriu/Parametru . .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele de montaj. • Momentul verificării .grosimea izolaţiei.poziţia de montare. • Gradul de verificare .după poziţionarea în instalaţie. • Documente încheiate .locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .după execuţia legăturilor.înainte de proba de funcţionare. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . .protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1 00 % .cotele: prin măsurare directă.• Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.b u c a tă cu b u c a tă . . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare.locul de amplasare.înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1 00 % . • Metoda de verificare -vizual.tipul izolaţiei. .după poziţionarea în instalaţie.3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare . d) Izolaţia • Criteriu/Parametru . .

• Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). .după poziţionarea în instalaţie. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100 %.cotele: prin măsurare directă.locul şi poziţia de montare: vizual.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5. 146 .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.nu se admit: . • Gradul de verificare -10 0%. 147 3.cotele de montaj.vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. • Momentul verificării . -parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu. • Momentul verificării . . -grosimea: prin măsurare directă.după poziţionarea în instalaţie.2.Parametru -tipul.înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .3).poziţia de montare.3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .locul de amplasare. • Metoda de verificare .• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.pentru flecare schimbător. .după proba de funcţionare.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.grosimea: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate .3).bucată cu bucată. .înainte de proba de funcţionare.• Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia legăturilor.după fixarea boilerului. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.după proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Aparate de măsură. • Momentul verificării . .poziţia de montare. • Gradul de verificare . 148 149 .3).protecţia izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .grosimea izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.pentru fiecare boiler. . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare -100% . .3). e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .

. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare . aspectul. • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Criteriu/Parametru -tipul. mijloacele de răcire. . aspectul rezervoarelor.tipul. spumă. abur. • Metoda de verificare -vizual. .• Condiţii de admisibilitate . pulberi.6. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare.nu se admit: .dimensiunile: prin măsurare directă.3). aspectul. numărul. b) Montarea rezervoarelor (apă. încălzire: vizual.tipul. . gaze inerte. • Momentul verificării -după montarea în instalaţie. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate . izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. CO2. • Metoda de verificare . azot) 3.100%.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. . drenccre. 151 . .3).6.respectarea prevederilor proiectului.tipul. • Aparatura de verificare . . dimensiunile. înainte de proba de funcţionare. pulverizatoare. .numărul. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloacele de răcire/încălzire {după caz).înainte de proba de funcţionare. . • Documente încheiate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). 150 • Condiţii de admisibilitate .1. grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz). duze) • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . numărul. spumă.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.aspectul. . pulberi) 3.respectarea prevederilor proiectului. . sprinkiere.tipul. -aspectul. • Momentul verificării .numărul.

. • Gradul de verificare . .± 5 % pentru distanţa între element component tavan. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .nu se adm it: . 152 . .3). • Documente încheiate . .rigiditatea fixării. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . măsurată în plan vertical.bucată cu bucată. .rigiditatea fixării.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. 153 • Condiţii de admisibilitate .3).poziţia.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). în cazul în care proiectul nu ie indică: .înainte de proba de funcţionare.înainte de proba de funcţionare. .• Aparatura de verificare .după racordare.tipul racordului.+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată.± 5 % pentru distanţa între element component pereţi. c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . . cotele de montaj.schema de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare .poziţia şi locul de montare.cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă.abateri de Ia prevederile proiectului.depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. .poziţia şi locul de montare: vizual.cotele de montaj. • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -vizual.+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. locul de montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%. . • Gradul de verificare .după montare.

3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi dimensiunile suportului. . f) Dispozitive şi aparate de semnalizare.10 0% .înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi P 118. • Momentul verificării . • Gradul de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . . siguranţă.100%. . .vizual. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după montarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -tipul. • Condiţii de admisibilitate .Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . -dimensiunile: prin măsurare. • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul. -aspectul.înainte de proba de funcţionare. numărul şi aspectul: vizual. 154 155 .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). -numărul.marcarea/inscripţionarea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .3). • Aparatura de verificare • Metoda de verificare . • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.numărul.3. • Metoda de verificare .după montarea în instalaţie.aspectul.6.6. -aspectul. .respectarea prevederilor proiectului.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l . • Aparatura de verificare .tipul şi aspectul: vizual.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . 3.după montarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare. .abateri de la prevederile proiectului.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. .3). • Documente încheiate . • Momentul verificării . -dimensiunile.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . 156 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru . -n u m ă ru l. • Gradul de verificare -100%. 3. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. numărul şi aspectul: vizual. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .tip u l. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării .ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător. 157 • Metoda de verificare .2. . -dimensiunile: prin măsurare. . Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri. -dimensiunile. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -tipul.6.aspectul.4. • Gradul de verificare -100%.dimensiunile: prin măsurare. . numărul şi aspectul: vizual.

• Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. înainte de proba de funcţionare. .1 00 % .ti p u l. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru . • Criteriu/Parametru .tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.dimensiunile: prin măsurare.t ip u l . • Metoda de verificare . -as pectul. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .3). -as pectu l.3). ..mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tip u l. • Momentul verificării .numărul. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).100%.tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor.5. • Metoda de verificare .vizual.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Documente încheiate . .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .tipul şi aspectul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .6. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare .100% . 3. 159 158 .3).

3. drencer şi apă pulverizată Conform 3. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă.aspectul.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor.3). . numărul şi aspectul: vizual.7.după poziţionare. 3.6.6. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect.6. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .. înainte de proba de funcţionare.± 2 grd.3).în cazul în care proiectul nu indică alte valori.7.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.10 0% . pentru orientare. • Condiţii de admisibilitate .1 3. pentru unghi. se admit toleranţele: .orientarea spre sud: .Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.unghiul de înclinare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .6. -dimensiunile: prin măsurare. . .orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru . numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie. • Documente încheiate . Instalaţii de stingere tip sprinkler. • Condiţii de admisibilitate .± 5 grd.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul.1 160 161 .6. • Metoda de verificare -tipul. . .mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).

funcţionarea obiectelor sanitare. drencerelor.tem peratura apei.respectarea prevederilor proiectului.presiunea de pornire/oprire a hidroforului.funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului..schema de racordare: vizual.locul de m ontare.menţinerea poziţiei stabile. prin verificarea strângerii elementelor demontabile. .presiunea de încercare. . • Condiţii de admisibilitate . . . . . dozatoarelor-amestecătoarelor.pentru toate instalaţiile: . • Momentul verificării .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .înainte de probare. prin verificarea documentelor însoţitoare. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. 162 . . 163 • Condiţii de admisibilitate .funcţionarea armăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .8.stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini.pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: .vizual.debitul de apă/gaz. .funcţionarea sprinklerelor.3). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.nivelul de zgom ot produs de arm ături.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător. . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .presiunea creată de com presor.pentru instalaţiile de canalizare: . .pierderile de apă/gaz. .după montarea instalaţiei. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .condiţiile de scurgere .pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: . buteliilor de vehiculare a pulberilor.tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură .schemă de racordare. • Metoda de verificare .pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: . . 3.după execuţia legăturilor. • Momentul verificării .

. conform l 9 sau ID 49 (după caz). SR ISO 6182-1/C2. . .funcţionarea obiectelor sanitare. . ID 49. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. . prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. conform I 9.funcţionarea sprinklerelor. presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III).presiunea de încercare.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. .funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. dozatoare l or-am e stecătoare lor. • Momentul verificării . . prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă. .6).pentru sprinklere.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 .± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.presiunea creată de compresor.pentru armături.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. prin proba de etanşeitate. 165 164 .mijloace de măsurare a debitului. vizual. . temperatură. STAS 10968/2 . prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. vizual. prin măsurare. drencerelor. • Metoda de verificare . STAS 11368 .lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi. .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.pentru vase de closet. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. . STAS 9576/1 şi SR 13458 ..condiţiile de scurgere. STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . . prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. • Condiţii de admisibilitate .temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură. • Documente încheiate . STAS 9576/2 şi STAS 12904 .funcţionarea întregii instalaţii.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. presiune.debitul şi temperatura conform I 9.după încheierea execuţiei instalaţiei. • Gradul de verificare -100%. prin măsurare.pentru drencere şi pulverizatoare. buteliilor de vehiculare a pulbe rilor. . vizual. temperaturii.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.presiunea de pornire/oprire a hidroforului.pentru pompe.pentru lavoare. . .pierderile de apă/gaz. • Aparatura de verificare . prin măsurare. prin măsurare. .funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului.

A n e x a l .Obiecte sanitare ceramice. Prescripţii fundamentale de proiectare. Prescripţii fundamentale de proiectare.Armături sanitare. Clasa C. Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 9143 .Măsuri de siguranţă contra incendiilor. aducţiuni. Condiţii tehnice generale de calitate. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. încercări. SR 4163-3 STAS 523/1 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. . Indicaţii generale.Ţevi de oţel sudate elicoidal. 166 STAS 6898/1 . fără sudură. STAS 671 . (PP) sub presiune.Protecţia împotriva incendiilor. STAS 6686 SR 6819 .Instalaţii sanitare.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Studii. Condiţii tehnice generale de calitate. Canalizări interioare.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare.Instalaţii sanitare.Pompe centrifuge. diagonale şi axiale. fără sudură. STAS 1795 . STAS 530/1 . trase sau laminate la rece. STAS 6898/2 . STAS 9576 . Sistemul de stingere automată de tip sprinkler.Alimentări cu apă. 167 . SR ISO 3126 . Reţele de distribuţie. emailate. prescripţii de proiectare şi de execuţie. SR ISO 1167 . diagonale şi axiale. Partea 1: Ţevi de uz general. STAS 3051 . STAS 2583 . STAS I 504 . STAS 5738/1 . Sprinklere. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.Obiecte sanitare din fontă.Pompe centrifuge. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Clasa B. -Alimentări cu apă. drencere şi pulverizatoare de apă. STAS 1478 .Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 . STAS 6675/3 . Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor. Prescripţii de execuţie şi exploatare. STAS 5738/2 .Ţevi de oţel. Metode de încercare. laminate la cald.I I I SR ISO 3458 . Condiţii tehnice de calitate.Ţevi rotunde extrudate din plumb. Partea 2: Ţevi de conducte.Ţevi din materiale plastice. Obiecte din porţelan sanitar.Ţevi rotunde trase din cupru. Măsurarea dimensiunilor. STAS 7656 . armăturilor şi accesoriilor lor.Sisteme de canalizare. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. SR ISO 6182-1/C2 .Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. Prescripţii fundamentale de proiectare. încercări. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare.Instalaţii sanitare.Ţevi de oţel.

-Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. STAS 11368 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 12904 . ll . încercări funcţionale ale lavoarelor.Instalaţii sanitare. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. Metodă de măsurare in situ. ape i calde. Sprinklere. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare.Instalaţii de stingere cu abur. I 42 ID 49 STAS 12523 . .Instalaţii fixe cu azot. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. . STAS 12507 .STAS 9576/2 .Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. Drencere şi pulverizatoare de apă.Normativ pentru proiectarea. Prescripţii de proiectare. Declanşarea NP 003 sprinklerelor.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. I9 I 9/1 122 . STAS 9667 . STAS 12245 . SR 13458:2000 . STAS 11976 .Instalaţii sanitare. Reguli şi metode de verificare. 169 168 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. Prescripţii de proiectare. Verificarea funcţionării vaselor de closet. Reguli şi metode de verificare a declanşării. . STAS 10968/2 .Normativ pentru proiectarea. . Prescripţii de proiectare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Prescripţii de proiectare.Acustica în construcţii.Instalaţii de stingere cu spumă.

...................................................... Alte aparate de măsură................................ Montarea armături lor ........ Montarea echipamentului.............. 173 3.....................................1........4.......... 218 3........................................ 202 3...........................1............................... Proba de funcţionare Anexa 1-IV.......... Prevederi comune .......................4........2...4.................. 212 3........5..........................2.3.. Schimbătoare de căldură ............................ dozare)...... 177 3........... 192 3.. Proba de presiune la rece..... 190 3....... Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.........220 3 7..4........................3................6............................... Distribuitoare-colectoare .....................5.............................................4...................4...... Sisteme de expansiune... 193 3............................. 196 3...... Montarea corpurilor de încălzire........................... 204 3......9.......... Conducte de alimentare combustibil .................. 221 222 225 Cuprins 1........ 216 3...............4....4.........4.. 172 3..................................................................................................... 172 2......... Proba de eficacitate.................. Conducte agent termic.... Cazane .....1..................1...... 196 3............ Documente de referinţă ........4.......7...........8.. Pompe.......................6......1.........................................2.................. 209 3............. Arzătoare ...Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3..................4............ 173 3.............. control şi siguranţă.8..... 3.........3... Proba de presiune la cald ..... Compresoare........... 200 3........ 172 3................... Domeniul de aplicare ......................... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii............. 206 3......1.... Montarea conducte lor ............ 219 170 171 .........................

. STAS 6898/1.nu se admit: . • Gradul de verificare -10 0%. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. • Momentul verificării . .defecte (fisuri. .1.înainte de executarea îmbinărilor.1.1.pentru conducte din: cupru. .Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). .conform agrement. 3. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .Instalaţii interioare de încălzire centrală. staţii de recuperare a căldurii.). STAS 6898/2. 2. . polietilenă reticulată. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.armăturilor. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. puncte termice. arsuri pori sau cojeli). etc. • Condiţii de admisibilitate . . .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. 3.Reţele termice şi elemente aferente acestora. . 172 173 . Nu fac obiectul prezentului normativ: . .3). puncte termice etc.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Surse de căldură (centrale termice. -aspectul materialului. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).corpurilor de încălzire. Pexal .Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare. .Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport.1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi. .).Instalaţii de preparare a apei calde de consum. Montarea conductelor 3. • Metoda de verificare -vizual: .conductelor.tipul materialului. STAS 7656. în Anexa l-I V. STAS 530/1. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .echipamentelor (din centrale termice.pentru conductele din PP conform agrement.

pentru conductele exterioare. • Documente încheiate .3). STAS 7656. 175 .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Momentul verificării .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . lovituri. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 174 • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . filetare. după caz).alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).3).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. polietilenă reticulată.pentru conducte din: cupru. . abateri de poziţie între elementele îmbinării). .locul de amplasare. .după pozare.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare J -vizual. .diametrul conductei.să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate .înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. Pexal.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).înainte de lansarea în şanţ. • Aparatura de verificare . fisuri.prin măsurare directă: .aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). conform agrement. • Momentul verificării . STAS 6898/2. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -100%. STAS 530/1.defecte vizibile (deformări. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . STAS 6898/1. .după executarea îmbinărilor.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .1. Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru . . . când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).1. diferite faţă de prevederile proiectului.toleranţa de + 10 % la grosime. . .2. • Condiţii de admisibilitate . după caz.sensul pantei.pentru grosime: 10 %.existenţa protecţiei.nu se admit: . 3.prin măsurare directă.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. Conducte agent termic 3. • Metoda de verificare . 177 .pentru tip şi aspect: 100 %.2).după pozarea conductelor.aspectul izolaţiei.1. 176 2. . executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . . e) Izolaţia . ramificaţii şi armături.nu se admit: . neuniformităţi. • Criteriu/Parametru . după caz.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. . -grosimea izolaţiei.cel puţin o măsurare la 100 m.defecte vizibile.grosimea: prin măsurare directă.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. prevăzute de normativul I 13.3). . -mărimea pantei. • Momentul verificării . . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .înainte de mascare.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. .înainte de proba de etanşeitate.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. termoizolaţiei. .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz).continuitatea izolaţiei la îmbinări.• Aparatura de verificare • Documente încheiate .tipul izolaţiei.se admite: .toleranţe la grosime.

2).3). • Momentul verificării .înainte de pozarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.înainte de pozarea conductelor.Proces verbal de verificare .racorduri şi piese speciale.constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).2. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru . Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul. • Aparatură de verificare .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Metoda de verificare .aspectul.• Aparatura de verificare .1.2).2. . • Metoda de verificare .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. . 179 178 .cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru. 3. • Condiţii de admisibilitate . • M om entul verificării . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. • Documente încheiate . • Documente încheiate .Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizu al. • Momentul verificării .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Gradul de verificare . -mărimea pantei.mijloace de măsurare.

1 8 1 180 .dimensiuni pentru fiecare tip de suport.Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Gradul de verificare .2. 3. • Metoda de verificare .după pozarea conductelor.înainte de pozarea conductelor.dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi.înainte de pozarea conductelor.prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).3). • Metoda de verificare -sensul: vizual.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.distanţa între suporţi. .1.prin măsurare directă. -mărimea pantei. rigle.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Momentul verificării . . Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru . .2).• Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).3. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . • Documente încheiate .10 0% .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.înainte de proba de etanşeitate. • Metoda de verificare .mărimea pantei: prin măsurare directă. lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru . întărituri etc. tălpi. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.). • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după pozare. în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .se admite: .sensul pantei.după pozare. . înainte de fixare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. Conducte interioare . 3. 182 183 .2. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare . -valoarea pantei. • Metoda de verificare .măsurare la flecare suport tip estacadă. • Gradul de verificare . .toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).2).3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte). prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta.valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta. .se admit: .prin măsurare directă.încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.distanţele prevăzute de normativul I 13.1.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Metoda de verificare .asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei.4. • Documente încheiate .mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Documente încheiate .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. înainte de fixare.• Gradul de verificare .prin măsurare directă. • Momentul verificării .

apă caldă/apă fierbinte/abur .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .după pozare.apa caldă . .elemente de construcţie din materiale combustibile. • Metoda de verificare .distanţele prevăzute de Normativul 1 13.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .electrice. pentru fiecare caz. • Condiţii de admisibilitate .apă caldă/apă fierbinte/abur .gaz.apă caldă/apă fierbinte/abur . . • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .3). • Documente încheiate .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). faţă de cele prevăzute în proiect.toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare . 184 185 .valoarea distanţei între conductele de: .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.prin măsurare directă.distanţa: prin măsurare directă.în cel puţin două puncte diferite. . .prin sondaj. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13.se admite: . • Momentul verificării . I 6. .• Aparatura de verificare .tipul susţinerilor.apă caldă/apă fierbinte/abur . înainte de fixare. . .3). I 7. d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate . minim 25 % din elementele de fixare.în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.abur.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Gradul de verificare . . .tipul: vizual. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .apă rece.distanţa între două elemente succesive de susţinere.

valoarea presiunii de încercare pe durata probei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). .înainte de montarea conductelor.prin măsurare directă. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru .încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. realizate prin sudare.5.după montarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate . minim 50 % din treceri. • Gradul de verificare -100%.2.înainte de izolare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după înglobarea în elementele de construcţie. 3. • Gradul de verificare -100%.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. Pexal • Momentul verificării . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.scurgeri de apă. cupru. • Metoda de verificare .locul de amplasare.3). • Condiţii de admisibilitate .e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. • Momentul verificării . Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP. • Momentul verificării . 186 187 . polietilenă reticulată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.se admite: . . • Metoda de verificare . . . . . tipul şi locul de amplasare.prin sondaj. conform normativului I 13. . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual.respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul.1. • Aparatura de verificare .numărul.încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului.prin proba de presiune la rece.înainte de proba de presiune. mascare etc. .

• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Momentul verificării .1. aplicarea stratului de grund).prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 . • Aparatura de verificare .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.scurgeri de apă vizibile. .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.după proba de presiune/etanşeitate.2.2. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.10). încreţituri).înaintea finisării (vopsirii.100%.neuniformităţi (băşici.9). 3.7.nu se admit: . în zona mufelor la îmbinări. discontinuităţi. . Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru . • Aparatura de verificare .scurgeri de apă. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .comportarea la dilatare/contractare.aspect.presiunea de încercare. pe toată durata probei.6. • Momentul verificării . în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. .înainte de mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Metoda de verificare .1.după efectuarea probei la rece.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. . • Aparatura de verificare 3. . pe toată durata probei. . Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. . . mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri. 188 189 .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor. pete de umezeală pe conducte. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. izolării).

• Metoda de verificare .3). • Momentul verificării . . • Documente încheiate . STAS 530/1. .100%. pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu.după pozare. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. STAS 7656.mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .aspectul materialului.să corespundă prevederilor proiectului.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. 3. .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . 190 . • Momentul verificării .3).1. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare .înainte de executarea îmbinărilor. 191 • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare -vizual: . .3).• Documente încheiate . STAS 7656. • Condiţii de admisibilitate . STAS 530/1.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.nu se admit: . arsuri).defecte (fisuri.prin măsurare directă: .înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare .3. deformări.diametrul conductei.

spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Momentul verificării . Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. .vizual. • Aparatura de verificare 3.aspectul.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare. fişei de agrement). b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .după montarea în instalaţie.înainte de proba de presiune. 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate .înainte de probare.prin acţionare directă. • Condiţii ele admisibilitate .3.amplasarea. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .3).aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs. • Gradul de verificare -100%.numărul de elemente. .posibilitatea de acces şi manevră. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea în instalaţie. . . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .3).• Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual. . 193 .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).2.100%.

distanţele: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.după fixare.. reglare. 195 • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .1 00 % . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.distanţele minime faţă de elementele de construcţie. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului privind tipul.înainte de fixare. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .după poziţionare. .încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Amplasarea .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere. .înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).locul de amplasare.3).rigiditatea fixării.locul de amplasare: vizual. golire). .tipul elementelor de fixare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .3).după poziţionare. 194 .respectarea tipului de fixare.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. .• Momentul verificării .tipul elementelor de fixare: vizual. .respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. .bucată cu bucată. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . . .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .distanţele: prin măsurare directă. 197 • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.1.vizual.schema de racordare.după poziţionarea pe postament. .3). • Momentul verificării . • Momentul verificării .4.poziţia de montare. -parametrii tehnici. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -10 0%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. Montarea echipamentului 3.înainte de fixarea definitivă.4. pe locul de montaj.vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare. • Condiţii de admisibilitate . . în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Gradul de verificare . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.locul de amplasare.locul şi poziţia de montare: vizual.după fixare. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement.100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Momentul verificării .d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . 196 . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -cotele de montaj.

dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.schema de racordare. .instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de poziţionarea cazanului. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .vizual.• Documente încheiate .3).înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după execuţia legăturilor.după fixarea cazanului.vizual. . -dimensiunile.3).100%.elemente de preluare a vibraţiilor. • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a.poziţia de montare. .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . d) Aparate de măsură. • Momentul verificării . . . • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Gradul de verificare . 199 198 . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .bucată cu bucată. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.respectarea prevederilor proiectului.

• Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare. în fişa tehnică sau fişa de agrement. 3.respectarea prevederilor proiectului. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea pe locul de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. . • Documente încheiate . . • Metoda de verificare .4. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3). . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .schema de funcţionare.după fixare (inclusiv accesorii). • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .100%.înainte de proba de funcţionare. . 201 • Documente încheiate .3).vizual.parametrii tehnici.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. 200 . • Momentul verificării .• Condiţii de admisibilitate .3). • Metoda de verificare -vizual. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare.după poziţionarea în instalaţie.2.

. • Aparatura de verificare .cotele de montare: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .10 0% .vizual. .cotele de montare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .3). Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru . b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate .4. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .locul şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării .3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. a normativului l 13.3).bucată cu bucată .după poziţionarea în instalaţie.poziţia de montare.3). instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132.respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului.• • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare -1 00 %. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 202 203 .locul de amplasare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după poziţionarea în instalaţie.înainte de fixarea definitivă. a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement.

parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate . .poziţia de montare.c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare -100%.după poziţionarea în instalaţie.4.respectarea prevederilor proiectului. . .100%.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.înainte de fixarea definitivă. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul.3). • Momentul verificării . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . .4. • Metoda de verificare .după poziţionarea pe locul de montaj.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare .tipul: vizual.înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune).cotele de montare.dimensiunile. .corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement. a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare. 3. 205 204 . a normativului I 13. . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100% .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). 206 • Metoda de verificare . • Momentul verificării . 3.după poziţionarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect. 207 .după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .4. .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.parametrii tehnici.• Aparatura de verificare .3).înainte de proba de funcţionare. . -cotele de montaj. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare -100%. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată (pe elemente componente).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. .distanţele: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . a fişei de agrement şi a normativului l 13. • Documente încheiate .3).schema tehnologică.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . .după fixare (inclusiv accesorii).5.3).locul şi poziţia de montare: vizual.îînainte de fixarea definitivă. .

• Gradul de verificare . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . • Documente încheiate . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .parametrii tehnici. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.schema de racordare. 209 .1 00 % .tipul. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Criteriu/Parametru .dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). • Condiţii de admisibilitate .după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .3). 208 3. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Momentul verificării . -dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată.înainte de fixarea definitivă. .înainte de poziţionarea pompei.după poziţionarea în instalaţie.vizual.6.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.

• Documente încheiate .tipul: vizual.• Gradul de verificare . • Documente încheiate .100 %. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 211 • Metoda de verificare .locul şi poziţia de montare.3).nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .dimensiunile: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare '.tipul. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .poziţia de montare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizual.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.distanţele: prin măsurare directa.3).înainte de poziţionarea compresorului. • Momentul verificării .3). • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . .după poziţionarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare -100%. . 210 . • Aparatura de verificare . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia legăturilor. vizual. . -cotele de montaj. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Momentul verificării .schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

•Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .vizual.parametrii tehnici. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -10 0%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.schema de racordare 213 3.distanţele: prin măsurare directă.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. .bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .7.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .3). • Gradul de verificare . -cotele de montaj.4. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.înainte de fixarea definitivă.3).după poziţionarea în instalaţie. • Documente încheiate . .înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare.. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare 212 .după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .poziţia de montare.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru flecare schimbător. • Metoda de verificare -vizual. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . .grosimea: prin măsurare directă.după execuţia legăturilor.3).3). -existenta protecţiei izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul: vizual.grosimea izolaţiei. • Momentul verificării -după fixare.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Documente încheiate . . .după proba de funcţionare.3). •Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.bucată cu bucată.vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 214 . 215 • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .schema de racordare. d) Izolaţia .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re .tipul izolaţiei.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .• Metoda de verificare . • Gradul de verificare .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .4. • Aparatura de verificare . . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare . 216 .după montare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . 217 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .diametrul.100 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.8. .înainte de montarea în instalaţie. . în cazul în care proiectul nu le indică. c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul.diametrul/numărul racordurilor.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.locul de amplasare.poziţia şi locul de montare.înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual. -cotele de montaj. • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie.3). • Gradul de verificare -10 0%.3).3.3). • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .distanţa între elemente: prin măsurare directă.poziţia şi locul de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .

după racordarea echipamentelor din centrala termică. 218 . vopsire).4.respectarea prevederilor proiectului. punctele termice. . de mascare sau înglobare în elemente de construcţie. Alte aparate de măsură. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. 3. . • Metoda de verificare .100%.poziţia de montare. -scurgeri de apă. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -1 00 %.după montare. . • Momentul verificării . ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. planşee. .9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .pentru conducte din PP conform fişei de agrement.în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.amplasarea.vizual. pardoseli. suprafeţe de încălzire). .d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . agregate.5.prin proba de presiune la rece: .3). reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice.înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate . pereţi. Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru .presiunea de încercare. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Momentul verificării . 219 3. • Metoda de verificare -vizual.respectarea tipului de suport. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.după poziţionare. a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect.pentru conducte din alte materiale conform I 13.

scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.presiunea de încercare. 220 • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III). mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri. 3. • Aparatura de verificare .gradul de încălzire. pe toată durata probei.prin proba de presiune la cald conform normativului I13.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .6. Proba de eficacitate 3. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. . în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. izolării). • Documente încheiate .prin proba de eficacitate conform normativului I 13.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. plafoane sau pardoseli).• Condiţii de admisibilitate . pe toată durata probei.10).9). .efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or. Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. . după închiderea completă a clădirii. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.se admite: . .înaintea finisării (vopsirii. - • Criteriu/Parametru .scurgeri de apă.7.10 0% . • Aparatura de verificare .conform normativului I 13. . 221 .după efectuarea probei la rece. • Metoda de verificare .după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C).nu se admit.nu se admit: . compor tarea la dilatare/contractare.

. 223 ' .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare.funcţionarea arzătoarelor.debitul şi temperatura conform 113. . . . prin măsurare. . vizual. . nivelul de zgomot produs de armături. prin proba de etanşeitate. . .presiunea aburului.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil. temperatură.presiunea de pornire/oprire a pompelor.funcţionarea instalaţiei automate de aprindere.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului.indicarea corectă a datelor.presiunea creată de compresor. prin acţionare directă a robinetelor.condiţiile de scurgere. prin măsurare.temperatura gazelor de ardere. • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. . 3.funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. .8.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: .după încheierea execuţiei instalaţiei. 222 • Momentul verificării . . . ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. . prin măsurare. temperatura de încercare.funcţionarea aparatelor de încălzire. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . -pentru cazane: . . .presiunea de încercare.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. .• Documente încheiate .pentru aparatele de măsură şi control: . . . presiune.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: . . - presiunea de încercare. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). prin măsurare. .condiţiile de scurgere a condensului.pierderile de apă.funcţionarea întregii instalaţii. . vizual. • Metoda de verificare .funcţionarea aparatelor de încălzire. . vizual.funcţionarea alimentării cu combustibil.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă. pierderile de apă. . . conform I 13. • Gradul de verificare -100%.temperatura apei. 10). .funcţionarea aparatelor de încălzire. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite. prin măsurare.

Determinarea rezistenţei la presiune interioară. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. . Condiţii tehnice de calitate. fără sudură. . . .funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: .STAS 1676 . SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Condiţii tehnice speciale de calitate. Robinete cu cep. • Aparatura de verificare . fără sudură.pentru robinete de reglare cu ventil. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. presiuni şi diametre nominale.. laminate la cald.STAS10400/1 .Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel.IPCT.Normativ C 342 . STAS 1601 Armături industriale din fonte.mijloace de măsurare a debitului. Tipuri. . Condiţii tehnice speciale de calitate. • Documente încheiate . Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. Fitinguri din fontă maleabilă. -Normativ I 13.pentru radiatoare din fontă. STAS 530/1 Ţevi de oţel. gaz sau solid. Robinet cu cep cu mufe. Nomenclator.Instrucţiuni tehnice ISCIR .pentru pompe. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. Dimensiuni şi toleranţe. STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel. STAS 1308 sau STAS 3317 .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. presiunii şi nivelului de zgomot. . . trase sau laminate la rece.pentru combustibil lichid. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici . STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. 225 224 . Condiţii tehnice speciale de calitate. Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . temperaturii.STAS 54. Dimensiuni.6).pentru recipiente sub presiune.

cu flanşe. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. Clasa B. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. încercări. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. STAS 2250 Elemente pentru conducte. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. trase sau laminate la rece. Partea 1: Ţevi de uz general.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. Calculul necesarului de căldură. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Prescripţii de calcul. diagonale şi axiale. Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. Definirea termenilor tehnici. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. Diametre nominale. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldura. 226 227 . Condiţii tehnice speciale de calitate. Măsurarea dimensiunilor. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Instalaţii de încălzire. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. de oţel. utilizate la presiune. Robinete de reţinere cu clapă. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. încercări. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. Presiuni nominale. STAS 2099 Elemente pentru conducte. Clasa C. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. Mufe pentru ţevi. diagonale şi axiale. Prescripţii de calcul termotehnic. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice.

135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Robinete de reglare. presiuni nominale şi diametre. Robinete de închidere. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. presiuni nominale şi diametre. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. Clasificare.detectarea imperfecţiunilor transversale. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. Robinete de comutare. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Robinete de reţinere. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. presiuni nominale şi diametre. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. presiuni nominale şi diametre. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Tipuri. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Tipuri. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Tipuri. Tipuri. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . utilizate la presiune. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. cu flanşe. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni ISCIR.

2.......... 3.. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată . panouri....... 244 3........................ 249 3............. antifum) ..... Montarea dispozitivelor de închidere......................3.... paralele) .... Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare......... 260 231 ......... 3.............. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie)......... Duşuri şi perdele de aer....2.. 255 3.... 258 3............. 3...1... 258 3........ clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1............1..... 256 3...... Absorbţii marginale.... Montarea ramelor cu jaluzele (opuse................... 255 3..5.............................. Fante de aer (introducere/absorbţie).. Montarea compensatoarelor de dilatare...........5..2................5. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre..3..........2..4.................... reglare şi accesoriile canalelor de aer........ 253 3.....3............... Prize de aer (de perete.......2........2. nişe de laborator ..................3....... 251 3.....5.4.............. 248 3................4...........1.............6.......... Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ........5........6........ Montarea capacelor de vizitare şi curăţire.... 243 3.... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede ... 3.............2.2................. 3............... 252 3....3............ de transfer...4.... 234 3..............)....... Deflectoare .. antifoc........... 3.. 230 245 245 246 247 3....... de introducere...... Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale ..........7.......... 248 3..............1..... Documente de referinţă ...2.3.....2......................7................... Punctele de măsurare............................ Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ..-......... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie ....1....3..................6............................... Anemostate.......... 3........................ 3.................. Prevederi comune.. cu colector central şi deversor)........ Canale montate în ghene/plafoane false...3........2........... 257 3.................3..........................................3...........1...................5.....3..3............. de acoperiş...... trape etc........... 259 3.......... Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate)..........5.. Coşuri de evacuare (individuale...............1.....................................................6.......... Canale montate aparent ............1......... guri de evacuare în exterior).......5........2... 249 3... Montarea dispozitivelor de ventilare locală .... 243 manuală sau automată......................... Hote ........ 258 3..........1....6.... Grile de absorbţie din încăperi .........5............... Panouri de refulare ......6... 250 3.......1....2......... Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) .................. Luminatoare........ Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii..........3...... Căciuli de protecţie pentru canale de aer.... 233 3.. 254 3. 3............................ 254 3........... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3.....C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare...4..7................. Domeniul de aplicare..... 252 3.............. 233 2..

.......... 263 3.. . Ventilatoare ..............Instalaţiile de transport pneumatic......................... ........ Aeroterme pentru abur/apă caldă........5.........8..... 232 233 ..........Instalaţiile de ventilare din mine. Ventiloconvectoare...7.......Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale......... 261 3................ 3.... Proba de funcţionare ............ 274 3......... ..................7. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire..7....... 264 3...........3..Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi.. Aparate de răcire .....7..9................................ Recuperatoare de căldură .. .....8... 260 3..4...8.7.3. ..8..8.....1.Instalaţiile de climatizare pentru automobile.. Camere de umidificare .......13. Nu fac obiectul prezentului normativ: .7............................... ......... vapoare.......9.... 272 3... Instalaţia de alimentare.....1.......... 276 3............... 273 3.Instalaţii de desprăfuire.Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată......9..3......Instalaţii de ventilare de înaltă presiune....... 265 3....................... Dulapuri pentru încălzire........ în Anexa 1-V................7........7........................ Generatoare de aer cald ............................... Instalaţia de alimentare.........7.....5.....9.10........ ..... fierbinte......... .....2.......... trenuri......2.. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: ...........7.... Aparate cu inducţie (climaconvectoare).......... 262 3..8. 275 3........ ..... Ventilatoare de acoperiş ..... Atenuatoare de zgomot.......Instalaţiile de ventilare de proces.... Aparate cu amestec...... Filtre de aer... 279 2................... 269 3..Instalaţii de desceţare...................................1.... 265 3................. 268 3..................... 261 3............ 276 Anexa 1-V.....................7..3.......... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.......... 270 3........................... ........8.. Instalaţia de alimentare.. 269 3................. ....... Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ....... 267 3....Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare.......Instalaţii de climatizare parţială.. autocare.. 266 1.7. Baterii de încălzire şi răcire.....Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.Instalaţiile de avarie...2....................Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă".... Aparate de climatizare........................................... . .......10....11................4........ 270 3...........Instalaţii de supraumidificare........... 271 3.Instalaţii de încălzire cu aer cald............................. Separatoare de praf.......................................... ....9.... Aparate de automatizare..... măsură şi control ............ ..................6....... 273 3........

defecte (fisuri. . nu se admit: . . -aspectul materialelor. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare.dispozitivelor de închidere.dispozitivelor de ventilare locală.gurilor de refulare şi aspiraţie. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de etanşeitate.canalelor de aer şi a pieselor speciale. -aspectul îmbinării.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).3).dispozitivelor de ventilare naturală organizată. • Momentul verificării . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după executarea îmbinărilor. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .3. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. panouri.aparatelor pentru ventilare şi încălzire. trape etc. • Metoda de verificare -vizual. măsură şi control. . .).aparatelor de automatizare.aparatelor de răcire şi climatizare.1. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). . • Gradul de verificare -100%.dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. • Gradul de verificare -100%.1. . .neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.înainte de executarea îmbinărilor. • Momentul verificării .1. conform 15. . 235 . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . reglare şi accesoriilor canalelor de aer. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3. arsuri sau cojeli). • Metoda de verificare -vizual.

d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului.defecte vizibile (deformări.aspect. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după executarea îmbinărilor. conform normativului I 5.. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Documente încheiate . prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.3). 236 237 .dimensiunile canalelor de ventilare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară). • Momentul verificării . c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificărilor .3).conform STAS 9660. • Metoda de verificare . aplicarea stratului de grund). lovituri. e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă: . abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Aparatura de verificare .conform normativului I 5.vizual.vizual. nici la îmbinările tubulaturilor. • Metoda de verificare .pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor. .nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.după proba de etanşeitate.16). .înainte de protecţia anticorozivă şi izolare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. fisuri.

discontinuităţi.pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime.alte tipuri de elemente de susţinere. • Momentul verificării -după pozare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. 238 239 . . • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). faţă de cele prevăzute în proiect. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . . .prin sondaj.neuniformităţi (băşici. • Metoda de verificare -tipul: vizual.distanţa: prin măsurare directă.3). • Aparatura de verificare . .se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .locul de amplasare. f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .distanţa între două elemente succesive de susţinere. conform proiectului.nu se admit: .vizual.3). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate . încreţituri). conform proiectului. minim 25 % din elementele de fixare. pentru canalele de aer verticale. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).• Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). .

grosimea: prin măsurare directa. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). .se admite: . . 241 240 . • Metoda de verificare .tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5. • Condiţii de admisibilitate .vizual.grosimea izolaţiei. 3.3.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. . .1. Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru .după montarea canalelor de aer.defecte vizibile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de acoperirea lor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . . .3).2. • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Gradul de verificare 3. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.nu se admit: . • Metoda de verificare .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. când nu este indicată în proiect.paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie. diferite faţă de prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%. .10 0% .toleranţa de + 10 % la grosime. .h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. .1.aspectul izolaţiei. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).toleranţe la grosime.înainte de mascare. • Documente încheiate . neuniformităţi.înainte de proba de etanşeitate.posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. .3).după proba de etanşeitate.prin măsurare.

3).vizual. • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3.respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2).1.Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). 3. • Aparatura de verificare . 3. • Momentul verificării .locul de amplasare. • Gradul de verificare -100%.aspectul hidroizoiaţiei.accesibilitatea la locul de montare a canalelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .1. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .4. 3. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .prin măsurare directă.• Condiţii de admisibilitate .aspectul term o izolaţiei.2.înainte de proba de funcţionare.2. antifum) • Criteriu/Parametru -tipul. 243 242 .respectarea prevederilor proiectului.2.după proba de etanşeitate. .tipul: vizual. . Montarea dispozitivelor de închidere. • Metoda de verificare . -100%. antifoc.2.

3.după montarea în instalaţie. .numărul. • Gradul de verificare .4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. 3. • Momentul verificării .5. • Metoda de verificare .locul de amplasare. . .locul de amplasare: prin măsurare directă.2. • Gradul de verificare -100%. .3). Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Documente încheiate .3). 244 3. .înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul. paralele) • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .• Momentul verificării .locul de amplasare.100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. 245 . Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). .etanşeitatea. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului. • Documente încheiate . . .tipul: vizual. • Momentul verificării . -poziţia de montaj. • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului.3.după montarea în instalaţie.2. • Condiţii de admisibilitate .

Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .7. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare. . numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru .tipul. • Documente încheiate . numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. numărul şi locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. 246 .respectarea prevederilor proiectului privind tipul.6.2.tipul şi numărul: vizual. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).absenţa scăpărilor de aer. . . 3.tipul.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . numărul şi locul de amplasare.tipul. 16). • Momentul verificării . înainte de proba de etanşeitate.tipul şi numărul: vizual.2.Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . 16). .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 247 • Condiţii de admisibilitate . . • Documente încheiate .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . .numărul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.etanşeitatea.• Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. înainte de proba de etanşeitate. .

• Documente încheiate .3). 248 249 . . . • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi numărul: vizual. de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. -numărul. .• Aparatura de verificare .3).locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul.după montarea canalelor de aer. .locul de amplasare.bucată cu bucată.numărul. • Documente încheiate .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .montarea garniturii de etanşare. . numărul şi locul de amplasare.3. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).2. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3.1. 3. .tipul. • Condiţii de admisibilitate . Panouri de refulare • Criteriu/Parametru . Anemostate • Criteriu/Parametru . de transfer. • Aparatura de verificare .după montarea canalelor de aer. 3. .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului privind tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. . înainte de montarea plafonului fals. 3.3. • Condiţii de admisibilitate .montarea garniturii de etanşare.locul de amplasare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Momentul verificării .3.numărul.3. garnitura de etanşare: vizual.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . .

3. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. garnitura de etanşare: vizual.5. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .3). -numărul.respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .tipul şi numărul panourilor. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .bucată cu bucată. • Gradul de verificare .după montarea pe suporţi. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă.după montare. înainte de finisarea plafoanelor. înainte de proba de funcţionare.numărul. .tipul şi numărul: vizual. • Metoda de verificare .locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă. .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . . • Metoda de verificare .3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).4.3).locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. 250 251 . . numă rul şi locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după fixarea de tubulatură.• Metoda de verificare . • Momentul verificării . . • Documente încheiate . 3. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .

bucată cu bucată. • Metoda de verificare .tipul şi numărul: vizual. .6. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .aspectul. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul.) • Criteriu/Parametru . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .locul de amplasare. Prize de aer (de perete. • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.poziţia de montare. guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul.după montarea în instalaţia de ventilare. de acoperiş. . .respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate .3).locul de amplasare: prin măsurare directă.numărul.3. . 3.7.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).4. 252 . • Momentul verificării . . .3. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . panouri.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3.vizual.tipul şi numărul: vizual.3). trape etc. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Aparatura de verificare . . • Gradul de verificare . 253 3.numărul.locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Documente încheiate .după montarea în instalaţia de ventilare.materialul.înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată.

respectarea prevederilor proiectului. . • Aparatura de verificare . Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).5. . Coşuri de evacuare (individuale.tipul şi numărul: vizual.respectarea prevederilor proiectului.numărul.locul de amplasare. • Aparatura de verificare . .bucată cu bucată.înainte de finisarea canalelor de aer.• Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).bucată cu bucată. 255 . • Gradul de verificare . .5. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.100% . • Momentul verificării .2).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul. .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.2. 254 • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă.num ărul.tipul: vizual.locul de am plasare. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3.după montarea canalelor de aer.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l. • Metoda de verificare . .1.5.

5. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului. .tipul şi numărul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .3). • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare.• Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . . . • Metoda de verificare -tipul: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare: prin măsurare directă.numărul.bucată cu bucată. Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului.3). • Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare . 256 • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării -după montare.4.5.bucată cu bucată.locul de amplasare. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).5.după montarea canalelor verticale de aer. 257 .3). . • Documente încheiate .după montare. • Gradul de verificare . . 3. .

• Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6.bucată cu bucată. înainte de proba de funcţionare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .locul de amplasare.3).3.respectarea prevederilor proiectului.2.tipul: vizual.3). Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. .locul de amplasare. 3. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul.după montare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . . • Momentul verificării . . nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . 3.tipul: vizual. • Metoda de verificare .3. • Metoda de verificare .locul de amplasare.6.bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). Absorbţii marginale. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1. înainte de proba de funcţionare.după montare. • Documente încheiate . .%. înainte de proba de funcţionare.6.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă. Hote • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .6. • Documente încheiate .locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Aparatura de verificare . .după montare. • Gradul de verificare . 258 259 . • Documente încheiate .

înainte de proba de funcţionare.1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare: prin măsurare directă.bucată cu bucată.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . parametrii tehnici. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3. • Metoda de verificare .modul de racordare şi postamentul (după caz).tipul.3. poziţia de montare. . .7. înainte de proba de funcţionare.3). • Aparatura de verificare . . • Aparatura de verificare . .locul de amplasare: prin măsurare directă.modul de racordare şi susţinere (după caz).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Gradul de verificare . parametrii tehnici. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. . • Momentul verificării . 260 261 . elementele de amortizare.locul de amplasare. .3. Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. modul de racordare şi susţinere: vizual. • Metoda de verificare . Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul.după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare: vizual.parametrii tehnici.7.parametrii tehnici.7.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.tipul. -parametrii tehnici. . poziţia de montare. .elementele de amortizare. 3. .poziţia de montare.poziţia de montare. .modul de racordare. . • Condiţii de admisibilitate . .2. .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Criteriu/Parametru .7. Ventilatoare 3.tipul. • Documente încheiate .locul de amplasare.

. .după montare. • Documente încheiate . parametrii tehnici: vizual.4. înainte de proba de funcţionare.tipul. . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. modul de racordare şi susţinere vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă.parametrii tehnici. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.7. Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul.modul de racordare şi susţinere (după caz).tipul. . • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare .bucată cu bucată. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după montare.3). -parametrii tehnici. parametrii tehnici. Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.bucată cu bucată. parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare. modul de racordare şi posta mentul: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare.• Metoda de verificare .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . prin verificarea cores pondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .5. • Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .după montare. . 3. 263 3. • Momentul verificării . 262 .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Gradul de verificare .7.

bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .3). • Criteriu/Parametru -tipul.lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. m o n tare a le p ro du că to ru lu i.locul de amplasare.modul de racordare. parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .locul de amplasare. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Ventiloconvectoare 3.locul de amplasare. • Metoda de verificare . 265 . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.parametrii tehnici. . Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor . . p a ra m e trii te h n ic i. m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l. • A p a ra tu ra d e v erifica re . . p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul. • Condiţii de admisibilitate .6. • Metoda de verificare .m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate .du p ă m o ntare.tip u l. . modul de racordare: vizual.tipul: vizual. • G ra d ul d e verific are . • Gradul de verificare . • M o m en tu l verifică rii .parametrii tehnici.locul de amplasare: prin măsurare directă. înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re.3). 264 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.7.7.8.7. .• Documente încheiate .locul de amplasare: prin măsurare directă. .b u c ată cu b u ca tă.modul de racordare. .3). .după montare. 3. • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te .tipul.7. • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re .re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici.9.locul de amplasare: prin măsurare directă. înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru . parametrii tehnici.tipul. poziţia de montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .3).bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .tipul. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . parametrii tehnici.modul de racordare. • Condiţii de admisibilitate . Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .3).locul de amplasare. .după montare.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . 266 267 . • Aparatura de verificare . 3. • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare . .parametrii tehnici.10. 3. • Condiţii de admisibilitate .după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7.modul de susţinere. • Documente încheiate .• Momentul verificării .locul de amplasare. .7. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . modul de susţinere: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).după montare. . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .poziţia de montare.respectarea prevederilor proiectului.tipul. modul de racordare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.

se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. . înainte de proba de funcţionare.8. fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3.11. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru .3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).distanţele faţă de elementele de construcţie. . • Momentul verificării .izolaţia şi protecţia izolaţiei. când nu este prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare . — locul de amplasare.8. .distanţele: prin măsurare directă. • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3. .7. . • Metoda de verificare . .1.modul de susţinere.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.panta (după caz). când nu este prevăzută în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Momentul verificării — după montarea aparatelor. . . • Gradul de verificare . -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.parametrii tehnici. • Aparatura de verificare .după montare. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Metoda de verificare .3). . • Documente încheiate .bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). . parametrii tehnici. modul de racordare şi de susţinere: vizual. • Condiţii de admisibilitate . locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.tipul.se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor.modul de racordare. 268 9 26 . • Condiţii de admisibilitate . Aeroterme pentru abur/apă caldă.

distanţele: prin măsurare directă.modul de racordare.3). . • Aparatura de verificare . parametrii tehnici.parametrii tehnici. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul. .după montare. . modul de racordare şi posta mentul: vizual.8 .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare: prin măsurare directă.distanţele faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare .3. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .postamentul (după caz).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . modul de racordare: vizual. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .tipul. 4. elementele de amortizare. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Momentul verificării .postamentul.modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse.tipul. • Gradul de verificare . parametrii tehnici.2. • Metoda de verificare .locul de amplasare.stabilitatea fixării.8. 3. 271 . • Aparatura de verificare . . parametrii tehnici. Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de proba de funcţionare. Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru . 270 .parametrii tehnici.bucată cu bucată. . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.elementele de amortizare.locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. . .modul de racordare.tipul.tipul. . • Condiţii de admisibilitate .3). -parametrii tehnici. . modul de racordare şi postamentul: vizual.bucată cu bucată. . înainte de proba de funcţionare.8.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. 3. .

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montare. 3.9.3). • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montarea aparatelor. -parametrii tehnici.locul de montare. .modul de racordare. .tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. 272 • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 273 . înainte de proba de funcţionare. .1. înainte de proba de funcţionare.3). înainte de proba de funcţionare.postamentul (după caz). când nu este prevăzută în proiect.5.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . 3. • Metoda de verificare .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . .după montare.izolaţia şi protecţia izolaţiei. • Metoda de verificare .locul de amplasare. . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.8..tipul. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru .locul de amplasare: prin măsurare directă. .distanţele: prin măsurare directă. . modul de racordare şi posta mentul: vizual.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Momentul verificării . .respectarea prevederilor proiectului. Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi distanţele între elementele de susţinere. • Momentul verificării .panta de montare (după caz). .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . parametrii tehnici.9.

parametrii tehnici.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . .2. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. . .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici.locul de montare.9. 275 .distanţele: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.izolaţia şi protecţia izolaţiei.modul de fixare. înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. • Momentul verificării . . . 3. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .bucată cu bucată. .respectarea prevederilor proiectului.• Gradul de verificare . înainte de proba de funcţionare. când nu este prevăzută în proiect.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul.3).după montare. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . .tipul. 274 • Condiţii de admisibilitate . .panta de montare (după caz).3).3. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare şi fixare: vizual. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după montarea aparatelor.9.bucată cu bucată. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.modul de racordare.

debitul.pentru ventilatoare: debitul. . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .bucată cu bucată . presiunea şi temperatura.pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. .tipul şi numărul: vizual.după montare.funcţionarea întregii instalaţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . temperatura şi debitul aerului.pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor.pierderile de aer prin proba de etanşeitate. . . .pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală.pentru camerele de umidificare: temperatura.pentru aparatele cu inducţie: temperatura.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .11. conform I 5.pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. înainte de proba de etanşeitate. debitul. • Metoda de verificare .funcţionarea aparatelor: vizual. presiunea. . 3.pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea.3).10. .pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. nivelul de zgomot şi vibraţii.numărul. . . . 276 . debitul. . . .pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul). numărul şi locul de amplasare. .debitul. • Gradul de verificare . .• Documente încheiate . conform I5. . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. . . 277 3. . . umiditatea.locul de amplasare în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea. presiunea. nivelul de zgomot şi vibraţii.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). . .pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. . temperatura şi umiditatea. vizual.3). viteza.pentru canalele de aer: etanşeitatea. nivelul de zgomot.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. • Momentul verificării . prin măsurare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun. Aparate de automatizare.pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul. nivelul de zgomot şi vibraţii.locul de amplasare: prin măsurare directă.pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul.pentru ventiloconvectoare: temperatura.respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul. viteza.

Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. STAS 7465 . Rame cu jaluzele. Clasificare şi tipizare. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. SR ISO 1996-1 . STAS 6156 . temperaturii. STAS 10750 . Terminologie şi clasificare.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. STAS 6562 ..mijloace de măsurare a debitului de aer. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. Canale de aer. STAS 4369 . . • Documente încheiate . STAS 7347/1 . presiune. 278 279 . prin măsurare.după încheierea execuţiei instalaţiei.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. STAS 6563 .Instalaţii de încălzire şi ventilare. viteză.Acustică în construcţii. Terminologie. Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 .Instalaţii de ventilare şi climatizare. umidităţii. Aparate de măsurat şi control.6). • Aparatura de verificare . Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. • Condiţii de admisibilitate . Partea 1: Mărimi şi procedee de bază. vitezei.Instalaţii de ventilare şi climatizare. de ventilare şi de gaze naturale.nivelul de zgomot şi vibraţii. vibraţii şi nivel de zgomot.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V. de încălzire centrală. • Gradul de verificare -100%. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Semne convenţionale. STAS 9660 . temperatură. .Instalaţii sanitare. Forme şi dimensiuni. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. • Momentul verificării . presiunii. vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III).Tuburi Pitot-Prandtl.funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare.Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune.Acustică. Metode de măsurare.Ventilatoare.Măsurarea presiunii. . ± 5 % pentru temperatură şi presiune. umiditate.

..1.......... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii......... 310 280 281 ............ 297 3. Alte aparate de măsură............................STAS 10822 .....2.............. 287 3..... 283 3.....3..................Instalaţii de ventilare şi condiţionare... 282 2................ Prevederi comune. 297 STAS 13046/1 ... Conducte gaze naturale ... Nivel admisibil de vibraţii.................... Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1...... Domeniul de aplicare ......................... 283 3.... Determinarea caracteristicii de reglare....... Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale.. control şi siguranţă......2.... Montarea armăturilor . 3... 282 3...........A....3......... 303 3........................ 307 Anexa 1-V1........... STAS 13046/3 .................................... Rame cu jaluzele......Instalaţii de ventilare şi condiţionare......1.............. Montarea echipamentelor...3.... Rame cu jaluzele................... Caiet Instalaţii VI A...... 300 3... Proba de funcţionare .........................Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial.1...............1.............. 282 3.......................4. Distribuitoare-colectoare. I5 I 5/1 I26 .2...............Instalaţii de ventilare şi condiţionare..........1.......... 302 3..5..Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare................................................... Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere.... 296 3.... ..3.................... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări.............. Montarea conductelor... ............... Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării......3.................................Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale.....................Ventilatoare de uz general... Documente de referinţă ...................... STAS 13046/2 ....... Rame cu jaluzele......................

neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere.conductelor şi racordurilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Nu fac obiectul prezentului normativ: .Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare.PE. Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. . STAS 6898/1.defecte (fisuri. Montarea conductelor 3. a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile. naturale.pentru conducte din PP conform agrement. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 . . pentru conducte de polietilenă.1. . aflate în aval de -tipul materialului. • Momentul verificării . pentru conducte de oţel. -vizual: .aspectul materialului. .3).1. . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru conducte din Cu. DOMENIUL DE APLICARE 3.6 bar. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. conform agrement.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2. . pori sau cojeli). staţia de predare. • Gradul de verificare -100 % . 283 .înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. cu presiunea egală sau mai mică de: . arsuri.Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1.4 bar.A. 282 . -echipamentelor. . 3. cu . STAS 7656. STAS 6898/2.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. . .1. în Anexa 1-VI.1.

pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Momentul verificării .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Documente încheiate . . • Momentul verificării .prin măsurare directă: .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.3).Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.după montarea conductelor. . . conform agrement.3).înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. • Gradul de verificare -100%.să corespundă prevederilor proiectului.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibilitate . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .înainte de proba de presiune. STAS 7656. • Condiţii de admisibilitate . poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).cotele de montaj: prin măsurare directă.poziţia de montare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). după caz). 284 • Momentul verificării -după pozare.grosimea. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. STAS 530/1. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare.pentru conducte din Cu. .tipul şi poziţia de montare: vizual. . fîletare. STAS 6898/1.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . STAS 6898/2. -cotele de montaj. • Gradul de verificare -10 0%.

100%. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .protecţia izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. . -continuitatea izolaţiei la îmbinări. .tipul izolaţiei.grosimea: prin măsurare directă. .grosimea izolaţiei. Conducte gaze naturale 3. după execuţia izolaţiei. după caz (Anexa IV.• Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . 286 -aspectul izolaţiei. • Gradul de verificare .2).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).defecte vizibile.1.înainte de lansarea în şanţ.nu se admit: . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. ramificaţii şi armături.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru . neuniformităţi. .defecte vizibile (deformări. . Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul.după executarea îmbinărilor.2. . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .pentru tip şi aspect: 100%.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. -aspectul îmbinării. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). fisuri.vizual. .3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. • Momentul verificării .înainte de mascare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. -pentru grosime: 10%. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Metoda de verificare -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).1. pentru conductele exterioare. 3. după caz. loviri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 287 .

2. • Gradul de verificare -100%. b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul.Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . tălpi. • Documente încheiate . • Momentul verificării . .prin măsurare directă.2. 289 • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .racordurile şi piesele speciale. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).înainte de pozarea conductelor. .tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi.tipul şi poziţia de montare: vizual. • Metoda de verificare .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. .vizual.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.distanţa între estacade..). • Metoda de verificare . rigle. • Condiţii de admisibilitate .3). • Momentul verificării .conform prevederilor proiectului şi NP 029.Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10 0% . .2).cotele de montaj: prin măsurare directă. 288 . întărituri etc.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Momentul verificării . • Documente încheiate .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul). 3.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.poziţia de montare.1. • Condiţii de admisibilitate . -cotele de montaj. • Aparatura de verificare .înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor NP 029.respectarea prevederilor proiectului.

în cel puţin două puncte diferite. 290 .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Gradul de verificare • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect sau în normativele 16. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor.poziţia: vizual.distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării .se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare .modul de fixare.poziţia relativă între conducte.după pozare.3.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .17.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .după pozare. • Aparatura de verificare .prin măsurare directă. . înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. .înainte de pozarea conductelor. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . înainte de fixare.113.valoarea distanţei între conductele.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).2. • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate .3). • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. 291 -100% . 3. pentru fiecare caz.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU). • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile.se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te. în punctele de susţinere (ancorare). • Documente încheiate .1.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect.distanţa între suporturi. .

293 .3).se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă.4.3). . • Documente încheiate .prin sondaj. .în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.valoarea presiunii de încercare pe durata probei. . . • Gradul de verificare . 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. .după înglobarea în elementele de construcţie.2. • Condiţii de admisibilitate .înainte de montarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţa: prin măsurare directă. Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru .prin sondaj. faţă de cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Documente încheiate .• Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. minim 50 % din treceri.1.3).se admite: .încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului.tipul: vizual.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . minim 25 % din elementele de fixare. • Momentul verificării .distanţa între două elemente succesive de susţinere.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Momentul verificării .modul de fixare.

nu se admit: . .1. cupru. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .1.vizual.presiunea de încercare.pentru conducte din PP.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). izolării). • Documente încheiate . .2.scăpări de gaze. • Momentul verificării .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor.100% .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare . aplicarea stratului de grund). conform normativului I 6. • Gradul de verificare . pe toată durata probei.scăpări de aer. . • Gradul de verificare -100%.2. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .scăpări de gaze pe traseu. • Aparatura de verificare .prin proba de presiune cu aer. . .după efectuarea probei cu aer. . • Momentul verificării .prin proba de presiune cu gaze.5.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 3. 15). 295 . pe toată durata probei. • Gradul de verificare -100%.nu se admit: .înaintea finisării (vopsirii.înainte de acoperire etc.6. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Metoda de verificare .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. 294 3.înainte de izolare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. .aspect.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.după proba de presiune/etanşeitate. • Aparatura de verificare . conform fişei de agrement. 15). • Documente încheiate . Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru . conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR. .• Metoda de verificare .

prin acţionare directă. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.vizual. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . 296 297 . • Documente încheiate .înainte de proba de presiune. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Aparatura de verificare 3.după montarea în instalaţie.3). în fişa tehnică sau în fişa de agrement.înainte de probare.neuniformităţi (băşici. • Condiţii de admisibilitate .3).1 0 0 % . Montarea echipamentelor 3. -amplasarea.parametrii tehnici.1.vizual. . • Metoda de verificare . . • Metoda de verificare -vizual. încreţituri).3.3) 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V..3.după montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare.2. • Momentul verificării . Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .spaţiul de acces şi manevră. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . discontinuităţi. • Momentul verificării . .posibilitatea de acces şi manevră.

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

c) Traseul • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .sensul şi mărimea pantei. • Metoda de verificare . . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. . • Momentul verificării . -aspectul îmbinării.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. 305 .3).• Documente încheiate . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).diametrul.înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare .locul de amplasare: vizual.să corespundă prevederilor proiectului.3). dacă e cazul. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă. • Aparatura de verificare .după pozare.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).grosimea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . .sensul şi mărimea pantei: prin măsurare. .3).după executarea îmbinărilor.vizual. • Condiţii de admisibilitate . - . 304 • Documente încheiate .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare -100%.

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

3. • Metoda de verificare .înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.L.P. .Prepararea hranei.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum.L. . . măsură şi control cu care acestea sunt dotate.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.1. 3. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului.Instalaţiile pentru depozitarea G.1.Recipientele pentru stocarea G. . . • Gradul de verificare -100%. . STAS 530/1.P. . .P.P.P.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).) destinate utilizării la consumatori pentru: . La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131.L. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.P. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: . şi din staţiile de distribuţie a acestuia. 312 313 . Anexa l-VLB. precum şi pentru transportul G.Staţiile de distribuţie care utilizează G. drept carburanţi pentru autovehicule. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P. (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare.P.L. • Condiţii de admisibilitate .Instalaţii de încălzire centrală şi locală.1.vizual: .nu se admit: . STAS 715/2. • Momentul verificării . la furnizor. 2.L.P.aspectul materialului. din instalaţiile tehnologice de producere a G. Montarea conductelor 3. .Instalaţiile pentru gaze combustibile.L.L. altele decât G.P. Nu fac obiectul prezentului normativ: . şcolare etc. armătu rilor.calitatea materialelor şi montării conductelor. de la furnizor la beneficiar..Recipientele de stocare a G.Laboratoare (sanitare.respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G. .L.L.).Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.. aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G. siguranţă.1.L.

poziţia de montare. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.3).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.prin măsurare directă: . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). filetare.. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Momentul verificării .defecte (fisuri.cotele de montaj: prin măsurare directă. 315 • Melodti de verificare . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul. după caz). - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . arsurj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. .vizual. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul şi poziţia de montare: vizual.înainte de proba de presiune.să corespundă prevederilor proiectului. STAS 715/2 • Momentul verificării . • Metoda de verificare . -cotelede montaj.3).înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). STAS 530/1. • Metoda de verificare . -grosimea.după pozare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibil Hale . Aparatura de verificare Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea conductelor. • Documente încheiate . 314 .twri sau cojeli).

după caz.pentru tip şi aspect: 100 %. fisuri.vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). înainte de proba de presiune cu aer. • Metoda de verificare . abateri de poziţie între elementele îmbinării). f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.3). • Momentul verificării .grosimea: prin măsurare directă. poziţia şi cotele de montaj. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer.defecte vizibile. 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te . • Gradul de verificare .3). ramificaţii şi armături.100%.Anexa 2). protecţia izolaţiei.înainte de acoperirea tranşei. • Aparatura de verificare . neuniformităţi. .aspectul îmbinării. loviri. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . .• Gradul de verificare . continuitatea izolaţiei la îmbinări. după caz. - aspectul izolaţiei. .nu se admit: .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). .înainte de lansarea în şanţ. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.pentru grosime: 100 %. .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare -100%. e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.înainte şi după executarea îmbinărilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru conductele exterioare. . • Documente încheiate .tipul.nu se admit: .defecte vizibile (deformări. • Aparatura de verificare 316 .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .

înainte de pozarea conductelor. porţiuni neaderente etc.aspectul. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului. . b) Patul conductelor - • Momentul verificării . . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .culoare. . 3.1.nu se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). • Gradul de verificare .Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.cotele de montaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . . • Condiţii de admisibilitate .2.vizual.respectarea prevederilor Normativului 131.). • Gradul de verificare -100%. Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării .1. umflături.defecte vizibile (neuniformităţi. ramificaţii şi armături. • Criteriu Parametru .conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .2. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul.3).cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. . • M e to d a d e v e rific a re .cotele de montaj: prin măsurare directă. .aspect.g) Vopsirea • Criteriu / Parametru . . • Gradul de verificare .după proba de presiune cp aer. 318 319 3. • Metoda de verificare -vizual.10 0% . • Condiţii de admisibilitate . l. •Momentul verificării .poziţia de montare.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.tipul şi poziţia de montare: vizual. .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.continuitatea la îmbinări. • Metoda de verificare .

1 00 % .• Aparatura de verificare 3. . 3.1.înainte de pozarea conductelor. • Momentul verificării . Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru .valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie.2.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4). • Gradul de verificare . • Codiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .înainte de izolare. . 320 321 .1.scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • Documente încheiate .după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: . Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru . 3. • Metoda de verificare .distanţa între suporturi.dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. .Anexa 2).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .dimensiunile suporturilor.conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .valoarea presiunii de etanşeitate.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.3.2.3.modul de fixare.valoarea presiunii de re/istenţă: . . • Momentul verificării . • Documente încheiate .înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV.conform I31.2. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .1.

modul de fixare. • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).poziţia relatixă între conducte. • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. . . Iată de cele prevă/ute în proiect. • Momentul verificării . I7. • .100%. când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării . 322 323 .d upa pozare. Aparatura de verificare I31.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. .se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte. distanta: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .în cel puţin două puncte diferite. distanţa între două elemente succesive de susţinere: .3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor. . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are. înainte de fixare. pentru fiecare ea/.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect. înainte de fixare. . • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate .valoarea distanţei între conducte. I13 • Aparatura de verificare . se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual.

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

.Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .l0 0 % . • Aparatura de verificare 331 .înainte de fixarea definitivă.respectarea tipului.3).3) .după montare. 3.distanţa intre elemente: prin măsurare directă.b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare.după poziţionare. • Documente încheiate . Aparate de măsură. • Melodii ile verificare . . . • Momentul verificării . .vizual • Momentul venficării . • Metoda de verificare . . a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Gradul de verificare .după montare: • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.tipul.vizual 330 .3.100%.poziţia si locul de montare: vizual: . în cazul în care proiectul nu le indică.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Metzode de verificare . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect.tipul.3.respectarea prevederilor proiectului.poziţia de montare.amplasarea. cotele de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării: .înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .

• Gradul de verificare .după pozare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . 332 . dacă e cazul. • Condiţii de admisihiiilate . • Condiţii de admisibilitate . sensul si mărimea pantei. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.sensul si mărimea pantei: prin măsurare.3). • Aparatura de verificare .grosimea.Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. arsuri.defecte (fisuri.4.3).100 %. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru .locul de amplasare.3).tipul materialului: .înainte de executarea îmbinărilor.vizual. pori sau cojeli).locul de amplasare: vizual: .aspectul materialului.alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): . 3. • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor.să corespundă prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Aparatura de verificăre • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Metoda de verificare .diametrul: .nu se admit: .• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării . • Metoda de verificare prin măsurare directă.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 . c) Traseul • Criteriu/Parametru .

.vizual.după îmbinare. 334 • Momentul verificării . . • Momentul verificării ..fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . 3). după caz. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .după executarea îmbinărilor.tipul izolaţiei.3). .verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Gradul de verificare 1 00 % . • Metoda de verificare -tipul.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Condiţii de admisibilitate .grosimea izolaţiei.după execuţie. .tipul îmbinării. • Meloda de verificare . . • Gradul de verificare .prin verificarea strângerii.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces .grosimea: prin măsurare directă. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).pentru tip si aspect: 100%: 335 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de punerea în funcţiune. aspectul si protecţia izolaţiei: vizual.abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei.aspectul izolaţiei.rigiditatea fixării.protecţia izolaţiei.3). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru . f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru .aspectul îmbinării.

• Condiţii de admisibilitate . neuniformităţi.nu se admit: .L.după pozitionarea în instalaţie .tipul: . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .Anexa 3). • Condiţii de admisibilitate . la consumator ( I 3 1 . proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului. Montarea recipientelor de stocare a G. c) Postamentul.P. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor. • Aparatura de verificare 336 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Gradul de verificare -100%.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.cotele de montaj.P.l 00% • Condiţii de admisibilitate .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G.poziţia de montare.pentru grosime: 10%. • Momentul verificării .locul de amplasare. 337 3. a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru .modul de prindere. • Metoda de verificare .parametrii tehnici. • Aparatura de verificare .poziţia de montare si modul de prindere: vizual.. .respectarea prevederilor normativului I31 . .înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare .vizual. împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni. .după poziţionarea în instalaţie. • Documente incheiate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): .locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. .delecte vizibile.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .L. material. • Aparatura de verificare .

L. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare.înainte de poziţionarea recipientelor.după racordare: . 339 .rezistenţa.Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual. • Documente încheiate .P.• Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Documente încheiate .prin măsurare directă. materialul şi poziţia de montare: vizual: .presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.după montare.continuitatea electrică: . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .100 %.100%. • Gradul de verificare .continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă.materialul şi poziţia de montare: . e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G. .L. Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru . la consumator (I31 -Anexa 3). • Gradul de verificare -100%.3).respectarea prevederilor din proiect.P. • Documente încheiate . • Momentul verificării .tipul.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).14). 3. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .6.

.mijloace de măsurare a debitului. • Aparatura de verificare . I 12.: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare. repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică. CR 2 ..B Documente de referinţă I31 . . • Metoda de verificare .funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G.Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G. . .L.L.P. .Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Prescripţii tehnice pentru proiectarea. Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G.Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune. presiunii (Anexa III).Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.). CR l . repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate. C 20 .P.P.evacuarea integrală a gazelor de ardere.comportarea regulatoarelor.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel. exploatarea.L.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: . .funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G.P.modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. exploatarea.1 0 0 % .6). • Momentul verificării .P.P.*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.: vizual.Anexa 7).L. la consumator (I 31 . .după inertizarea sistemului. 340 . cu capacitatea până la 5000 1.Prescripţii tehnice pentru proiectarea. (I 31 .presiunea de utilizare: prin măsurare. execuţia. montarea. I27 .L.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil. C130 . .comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control. 341 • Condiţii de admisibilitate . I1 4 . I33 .L.. instalarea.modul de evacuare a gazelor arse.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.).funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. Anexa l-VI.L. • Gradul de verificare . . execuţia. C 8 .P.

.. Domeniul de aplicare .... Documente de referinţa ..Conductele din staţii de pompare.... 352 3..... Izolaţia conductelor.Montarea armăturilor.... ............................... pulbere...... 343 3.....Colectoare de canalizare..........3.. 356 2..... Cuprins 1. 355 3..... 344 3...Canalele din staţii de epurare....entului normativ: ................ 346 3....... construcţii agrozootehnice................ 341 2.....5.......... sere....Izolarea conductei............ II 358 3.. . 343 3.... Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor......... Marcajul conductelor pe teren.Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului. bioxid de carbon......V ............... 343 342 . ........................... spume): ......... .8..Caiet Ins t alaţii VII 1............... Proba de presiune pentru conductele magistrale....................................... 349 3....... Nu fac obiectul prez........ în Anexa l-VII...............Asamblarea şi etan sarea tuburilor........ .. A n e x a I .........1..................................6....Conductele din staţii de tratare a apei......... Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale .. DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ........ Proba de funcţionare ... ...7..... Verificarea elementelor fizice ale conductelor.......... CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor ............................ Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei......Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.................................2..... .......... 345 3........... dimensiuni......4. Montarea armăturilor ........Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur........Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil...... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului..................... 350 3....

• Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. . • Momentul verificării .prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .a s p e c t u l m a te r ia l u lu i. STAS 530/1.3).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.3).executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee. STAS 7656.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru . 3. 344 • Metoda de verificare .să corespundă prevederilor proiectului. . Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru . . sau telecomunicaţii.pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei.tipul m aterialu lu i.Proba de presiune. arsuri.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. .defecte (fisuri.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . STAS 6898/1. . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei. incluziuni de alte materiale etc.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 345 . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. petrol. • Metoda de verificare .2.vizual: . .).. 3. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.finisarea manuală a patului conductei. • Metoda de verificare .nu se admit: .vizual. .Marcajul conductelor pe teren. STAS 6898/2.1. goluri.

neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. . .executarea masivelor de ancoraj conform proiectului. b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru ..umplutura parţială a conductei. . •C'ondiţii de admisibilitate .La conducte din beton armat precomprimat: .nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor. * Criteriu Parametrii . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. straiul de aşezare.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .înainte de pozarea conductelor.denivelări.• Momentul verificării . pentru a nu fi notată: 346 .ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.posibilitatea de inundare a tranşei.3). eventual cu epuizmente. 3. respectându-se panta de montaj proiectată. .rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: .rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. • Gradul de verificare .executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat. • Gradul de verificare -100 %. 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului.100 %. .executarea cu apă în şanţ.3). . • Condiţii de admisibilitate . centru proba de etanşeitate a acesteia. • Momentul verificării . . Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro. eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate.respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN).3.luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită. .nu se admit: . .înainte de pozarea conductelor. cu excepţia îmbinărilor.nu se admit: . starea şanţului . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV.vizual.

La conducte din polietilenă (PEID): . .devierea unghiulară maximă admisibilă. -jocul axial maxim. .înainte de lan sarea în şanţ.grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie.devierea admisibilă în funcţie de diametru.valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare. • Gradul de verificare . 349 . ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m . . .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: . pentru a compensa contractarea şi dilatarea.curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: .vizual.grosim ea izo laţiei.. .tipu l şi aspectu l: vizu al.se ad m it. .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t.La conducte din fonta ductilă: . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in.100%.nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect. . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV .pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.aspectul izolaţiei.pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .4.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării. 3.nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . • Momentul verificării .defecte de aspect. urm ătoarele valo ri: . .3).La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: . . -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă.

• Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . . . diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate . 3.5. neuniformităţi.3).amplasarea.• Momentul verificării .după montarea în instalaţie: . .100 %.înainte de probare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3). • Momentul verificării . . • Gradul de verificare -100% .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.2).vizual.înainte de proba de presiune.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare -vizual.defecte vizibile.se admite: .spaţiul de acces şi manevră. • Aparatura de verificare proiectului. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţe la grosime. • Documente incheiate . .tipul armăturii: .nu se admit: .Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru . • Momentul verificării . 351 . .posibilitatea de acces şi manexră.după îmbinarea in şanţ.100%.după montarea în instalaţie. când nu este indicată în proiect • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . 350 • Condiţii de admisibilitate.prin acţionare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III). • Metoda de verificare .toleranţa de + 10 % la grosime.

• Metoda de verificare .verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. .presiunea de încercare. conform detaliilor de execuţie aprobate: . la îmbinări. .existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei.verificări la proba pe tronsoane: . • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. la armături şi dispozitive. pe toată durata probei. ciobiri ale capetelor.verificări preliminare: . se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. . . fără a depăşi 500 m. .tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm. .se execută conform probei pe tronsoane. . veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat. care nu trebuie să fie mai marc de 2°C. • Gradul de verificare -100%. care se menţine minimum 24 ore.scurgeri de apă vizibile.3. • Condiţii de admisibilitate . în zona mufelor.probe pe tronsoane de conducte. .starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale.se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. .la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului.proba generală a conductelor magistrale de transport: . • umplerea întregii conducte.realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului.scurgerile de apă..se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. . • Momentul verificării .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu. cu excepţia tuburilor din PEID. . pete de umezeală pe conducte.înainte de punerea în funcţiune.acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului.existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului.la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim.6. efectuata conform caietului de sarcini. rezultate în cursul fazei de montaj. . . exfolieri. 352 . după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă.existenţa robinetelor de aerisire .asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. după care. pregătite pentru proba de presiune: . defecte de sudură.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical. 353 . adâncituri.nu se admit: . Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru . . .durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare).

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit scurgeri de apă vizibile.o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.panta canalului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale.cota fundului canalului în orice secţiune.100 %. • Condiţii de admisibilitate . având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune. .umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. .verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor. • Momentul verificării .• Aparatura de verificare .după executarea umpluturilor. verificându-se suplimentar următoarele: . . . 18).vizual.Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. . 17).blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei. • Metoda de verificare . 355 • Gradul de verificare .3). • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. prin: . Marcajul conductelor pe teren • Criteriu. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Documente încheiate .. .se admite: . .7. • Gradul de verificare -100%. conform STAS 3051.scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. 3. • Documente încheiate . .verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor. .la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru .închiderea etanşă a tuturor orificiilor.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).pierderile de apă.înainte de acoperire.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi. .vizual. 354 . Parametru .

Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.debitul de apă. vizual.8. .refacerea părţii carosabile. vizual.mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III). 356 357 . vizual. a trotuarelor şi a spaţiile verzi. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .6). ± 5 % pentru presiuni. execuţia şi echiparea căminelor.pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare . . . vizual.debitul şi presiunea la conductele sub presiune.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. • Documente încheiate . . execuţia şi echiparea căminelor. vizual. .poziţia. • Metoda de verificare . vizual. .respectarea prevederilor proiectului.funcţionarea întregii conducte. . • Momentul verificării . . trotuarelor şi a spaţiilor verzi: . .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune.executarea marcării şi reperării reţelelor. prin măsurare. Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite.pierderile de apa.după încheierea execuţiei conductei. . . .3. • Gradul de verificare -100%. vizual.execuţia masivelor de ancoraj. • Condiţii de admisibilitate .spălarea reţelei.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.poziţia.refacerea părţii carosabile.presiunea de încercare. liber: .

putând face obiectul unui contract. Măsurarea dimensiunilor. Caiet de sarcini . Metode de încercare. STAS 3051 . prin care se definesc clauzele tehnice. SR 4163-3 . STAS 6898/2.Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . laminate la cald. fără sudură. Studii.document stabilit de beneficiar (client). servicii. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. (SR 10000-1). 4. defecte sau a altor situaţii nedorite. Indicaţii generale.Ţevi de oţel sudate elicoidal.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are. Reţele de distribuţie. existente.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite.Alimentări cu apă.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. Partea 1: Ţevi de uz general. Condiţii referitoare la calitate . referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. SR ISO 3126 . Beneficiar . Prescripţii fundamentale de proiectare. Cerinţă (exigenţă. livrat de furnizor. SR ISO 1167 . posibile. Prescripţii de execuţie şi exploatare. Acţiune corectivă .Ţevi de oţel sudate elicoidal.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. I22 .Ţevi din materiale plastice. trase sau laminate la rece.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. produs). Anexa I Terminologie şi definiţii 1. Calitate . clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. 5.Ţevi de oţel. SR6819 . în scopul prevenirii repetării acestora. prescripţii de proiectare şi de execuţie. Partea 2: Ţevi de conducte. 7. 2. 6. Determinarea re/istentei la presiune interioară. 359 358 . condiţie) . în scopul prevenirii repetării acestora. STAS 530/1 . STAS 6898/1 .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. tară sudură.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.Ţevi de oţel. STAS 6675/3 . aducţiuni. defecte sau a altor situaţii nedorite. Acţiune preventivă . 3.Alimentări cu apă.Sisteme de canalizare.

Inspectorul de şantier . 21.o deficienţă în caracteristici.evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. Confirmare . Procedură . pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. metodă) specificat de a îndeplini o activitate. document etc. o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. 22. 17. documente sau proceduri care fac ca. Plan de control al calităţii (PCC) . Imbunătăţirea calităţii . documentaţii tehnice de execuţie.document al programului de asigurare a calităţii. verificări şi încercări necesare. cu cerinţele de calitate specificate. rezultate necorespunzătoare la încercări. Recepţia lucrărilor de construcţii . 9.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. Investitori . 15.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie. care descrie ansamblul controalelor de calitate.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 .) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. proiectantului. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. 18. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice.document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute.8. Fază determinantă . reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. Neconformitate . 19. avize ale organelor autorizate. sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate.documentaţie tehnică de concepţie. Conformitate . serviciu. reglementări 361 16. caiet de sarcini ctc. pentru un produs. Proiect .persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. 14. Control al calităţii în construcţii .absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate.mod (cale.partea contractantă care realizează lucrarea. A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). 20. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. 13. Executanţi (agent economic de execuţie) . prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. 12. o dată ajunsă. Neconformităţile pot ti defecte fizice.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. încercări si verificări. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. 10. Inregistrare . compusă din piese scrise şi desenate. documente incorecte sau neadecvate. 11. Controlul calităţii .actul. executantului şi al ISC. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente.

1995) . 5/13.01.12.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M. 147 bis/1998) .1996) . Ordinul 13/1996 (M.07.O.07.O. OG 20/1998 (M.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. 363 .Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.07.O.1995) .O. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.O.10.1997) .Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. reprezentant al executantului.1999 .176/05.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii. de calitate a proiectelor.01. 193/28. cartea tehnică a construcţiei etc.O.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. 3/13. 362 C 14 . Responsabil tehnic cu execuţia .Regulament de verificare şi expertizare tehnică.286/11. Legea 50/1996 (M. M.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.Regulament privind activitatea de metrologie.12. 157/23.tehnice aplicabile. 23. HGR 272/1994 (M. HGR 925/1995 (M. 24. Verificare . 352/10.Legea calităţii în construcţii. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.O.O.O.1997) .516/25.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M.1996) .Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală.

P 118 SR ISO 8402 .Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .2002 .Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului. C.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.Ordinul nr. .Lucrări de instalaţii interioare. . MLPAT MLPTL NRPM O.03.1995.SA .O.C.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 .C. .Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.C. 488/04. C. Vocabular.C.Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier .C300 . .Ordinul nr.M.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. .O.Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. .l 775 ÎNCERC .10. 31/N/21.SA .

Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. Proces-verbal de control preliminar 6. 10. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 367 . Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. 12. 13. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7.ANEXAIV FORMULARE 1. 14. 11. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17.

şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re .................................................................................................................... Data .... EXECUTANT: ........ N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: .............................. Data ....................... .............. a x e tc ..................... D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie .. E XE C U TA NT : ........................................................................................ ...................... 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului.................... BE NE FIC IA R: ................................................ la term enele înscrise m a i jos..................... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p.. S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.................................................................... ............ ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ................................. ................................................................................................2 UNITATEA ............................... n iv e l...... 368 ..... P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r...din .................................................... axe............................................... P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr........................... ............................................ c o te . ........................................... nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate ........) C o n c lu z ii: ......................................... e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc ............ etc............^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri............. BENEFICIAR: ...d in................... e e tc ............) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r.........................se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri...... l UNITATEA....................prin.... n iv e l......................... ........ ...................... R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a ...................... p o rţiu n e.........................................în tre calitate de p rim ito r...............................................................................................): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ............ N u m e le ........................................................................ CO NSTRUCTOR: ................................................................ BENEFIC IAR: ...................................... Concluzii....................... a x........................................... A nexa IV ..............................Anexa I V.................................. P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: ...... A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e ....................): de predă tor şi de că .................. BENEFICIAR: .......................................................... planşele nr................................................................................. solu ţii ind ica te de pro ie ctan t..........în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r.................................................................................. .................................'............................................se (nu se) acceptă predarea-prim irea...................... .............

...............................c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu ............ la o b ie c tiv u .............................. B E N E FIC IA R : ....... *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r....e lu i n r la b o ra t d e .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................... n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1................... zi N r.......................... de: .............. lu i: reprezentat de: ...................................... N r........................ d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate ............ 3...................................................... ...................... 2................ cu pa rticipa rea beneficiarului: ......................... m en te : în c h e ia t a s tă ...............................................4 I.... c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire .................................... C u ocazia verificării efectuate ...................................................... de înregistrare la I.................. 4......................................... inspe cto ru lui de şantie ........................................... la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu ...........obiectul de urm ătoarele: ....................................................: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : .......................................... ...................................................C ...................................................................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r................................................................................ Anexa IV.............................. ................................................................va nr la b ilă p â n ă la d a ta ....................... rep rez entat ...................................a r: uto riza t ....................................................... E XE C U T A N T : ... reprezentat de: ................................S ...................S ______________________________________ . verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o .......................................................... ..............................d in *)...................................................................................................................... nr şi a p ro ie cta n tu...........3 UNITATEA.......................................................... : in pre zen ta executa ntului: ....................... .............................. In d om e n iile la fa za d eterm in anta .............................................................................................................................................A nexa IV ................................................. 371 .............................................. l codul ...........C ......................

.............................................. B E N E F IC IA .................................................. c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu .......................................1 99 5 ...A .............. 373 I....Cu ocazia verificării efectuate la: ..... co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ...............................S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA................. nr...........................P .......S....... NT 372 .............................1 0 ...................S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :....... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: .....................................................S ..calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ............................................................................................................ a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA.................................................... l la i............. vig oa re .................................................5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r....................................................C S o c.............. SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ................................................ Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ............ .................... 31 /N /0 2 .............. .......... :......................L .... BENEFICIAR: .........................................................din................. NT E X E C U T A ... DE CONTROL PRELIMINAR Nr......................................................... a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV.................. a p ro b ată p rin O rd inu l M . c m it în e x e m p la re .......... S e constată că: ...... executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale................calitatea lu crărilor constatate de inve stito r. ............... In b a za c e lo r d e m a i su s ................................ LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: ....C............... .................... a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: .... Menţiuni speciale .......ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră.............................. .........In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ................. R P R O IE C T A.......S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r.........................T ................

...................................... **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te .............. ....6 UNITATEA...................(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct......... 375 374 ............... ini P rob a a fost efectua ta conform ............................................. P riv in d lu c ra re ................7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr............................................................. . r C aiet de sarc ........................ N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : ................................. *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra ..................... ................................. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr..... c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: ..................... i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o....................n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare....... D en u m ire in sta laţie .......................................................................... a: E xecutată în ca drul contractulu ...................................din... s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ...............Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice... ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri.................. C oncluzii: ....... ........................................... p e toată în ălţim e a clădirii: ...........................................In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re ...............înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i..........(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: .......................... din.......................... Anexa IV..................... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re ............................. .......................p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are............Anexa IV...... *) P roiect n ... E X E C U T A N T : ...din............................................................... in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: ..........................c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide............................:................................ In c o n c lu z ie ....................... . înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare..............................................................................

................................................................................ co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare...... ............... Anexa IV........ ....................................................... proba ... sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie................ -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st .................... .............................. crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri..d in....................................:........................................................p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri................................................. ......................(bar). 377 ........................ .................. * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 . P roiect nr .....................................p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire ...... EXECUTANT:..........9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr........ în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: .................. N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: ............................. P roba a fost efe ctua tă co nform .............din..........n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re ............................................................... C aiet de sarcini ............................................................................................................................ ................................ P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r. Valoarea presiunii de probă ............................... D enum ire instalaţie ...... C aiet de sarcini ................... UNITATEA............................................fisuri....... de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee .............................(ore)..................................... izo lare term ică )........... fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re.......Anexa IV..........................................conductele se pot izola şi închide.......... a norm ativelor în vigoare...con ducte le se pot izo la şi în chide........variaţii de presiune la m anom etru.......................................................................................................................... . N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra ...........................................................în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la ........................................................ Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n................ P roiect nr ... D enum ire in sta laţie .............................. conform proiect.............. T im p de m enţinere la presiunea de ......8 UNITATEA......................

....................................... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr......................................................................... .....d in..... ...........( ic C ).....................variaţii de presiune la m anom etru...... conform proiect...proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare..................................... ..............................s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de .......Anexa I V................................................................. ....... F aza de lucrare neconform ................................................................. ............................ C aiet de sarcini .................Beneficiar .......................................................................dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune.............................(ore).......... sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie......................... ...... Z ona de lucru în care a apărut neconform ................ Lucrarea:.................... *) In tim pul probei nu s-au constatat: ........................... de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi .................................................... Proiect nr .............. itatea: R aport de neconform itate nr... . probă 0 Tem peratura agentului term .................................................................... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 ..................................... conform proiect................... Proba a fost efectuată conform ... Tim p de m enţinere la presiunea de.............conductele se pot izola şi închide............... leconform itate................. Anexa I V....... C oncluzii: .......................................................... ..............p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ....................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: . UNITATEA../dată: ....fisuri.................................................. 379 . ă: D ocum entaţia de execuţie: ................................................................ Contract: ............................... 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr.................... izolare term ică)...(bar)................se dispune continuarea lucrărilor......... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări....................................................... Valoarea presiunii de probă ........................................ D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: ........................................... R esponsabil tehnic cu execuţia: .................................... D enum ire instalaţie .............din..........................deplasări ale punctelor fixe.............................................................................. l 0 UNITATEA...................................... planşee.........

.. D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă .................................................... P rivind instalaţia: .............................................. 13 UNITATEA......................................................................................:.... PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r....................................Anexa I V...............s l e ria ................................... to a re le : 2...................... M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de ....................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra ...................... M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e ....................................... C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s .................................................. a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă....din................................................................d in................................. 1...........tip........................ E xecutată în cadrul contractului ............ 381 ................................................................... ..................................... p roiect nr............. C oncluzii: .. co n fo rm cu a p a ra tu ................................. nr ........... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ...........

... N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: ................................... UNITATEA........................................................................................................................................................................... rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u .......... D enum ire instalaţie: ... 1...................................Anexa IV... *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 .................................................................................................: ............................................... a re a : 2............................................................. m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ............................................................ m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: ........................... 383 382 ....... EXECUTANT:...................... de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr.. 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r...............seria .......................................d in............ a p a ra t tip.....................................................................................................................................C on cluzii: ..n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare...............14 UNITATEA.................. în cerca rea a fo st execu tata ................................ .......................................din...........tem peratura aeru .....L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ............................ P rob a a fost efectuată confo .................. lui: ....................... în cercă rile ................................. rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare.... P roiect nr...... usca t): 3..... C aiet de sarcini: .............................................................................. C oncluzii: ....................p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare..................gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte .................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe ..ve rifica re a co n tinu ităţii: ............................................................... Anexa IV..........C ondiţii atm osferice: .................................... ........................

.....la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie ....................................................:......................................................c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e .................................................Anexa I V............. rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ................. m o n ta re a p e p o ziţie ....p r la n şe le ... în a in te ş i d u p ă .................................. D e n u m ire in s ta la . ................................................................... p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 ...........şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re ...... alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: ................................ 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr..................... ................. e ste co re sp u n ză to a re .din..a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i).............ca nr ie t d e sa rcin ...................... ... îm binare........ ........... v e d e rilo **)' ...................................a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ........................................ ........ * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.......... *) p ro ie ct n .....: Caiet de sarcini: ....c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le ............. m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:................................................şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ............. Anexa IV........ p r e c u m ..din.............................. r... axe.. i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo ...................................................p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re ........................................................................................... nivel...s ........................ P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo ................ rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ..........tro ţie n so n........................ on clu zii: .. 16 UNITATEA ...........................................................................ca n a lu l se p o a te a co p e ri......................................... lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le ........ UNITATEA................................................. N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura .............................................. EXECUTANT:.... ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re . P ro ie ct n... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr................ *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ..............................

............. Timp de menţinere la presiunea de probă:......................................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr.... Denumire conducta:...... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări....................................conducta se poate acoperi definitiv...................................................................................................fisuri.. Proiect nr......(ore).....Anexa IV................................ conform proiect.18 UNITATEA.........proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare......... ............................. Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:............(bar)......................variaţii de presiune la manometru.................. N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ................................din...... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 ............................ Proba a fost efectuată conform *)...................... In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: ...................................... .................proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: ..... Concluzii: ............................. ....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful