MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

................................................ 68 Caiet Instalaţii I I I ..................... Formulare............. Documente de referinţă................... 359 Anexa II.......... Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ...... 13 7........... Aparate de măsură şi control ....................2.............2............... 13 7. 16 7...............Instalaţii electrice interioare ..................................... 363 Anexa III.....................3.. 15 7......... 9 5..................Caiet Instalaţii U ........ Recepţia lucrărilor ........... 10 6................................. Terminologie şi definiţii .............. Documente de referinţă ................... 170 CUPRINS-partea I l. Responsabilul tehnic cu execuţia...............................................................................2.............................. 8 3........... 10 6......................................................... 15 7............. Terminologie...................Instalaţii de încălzire. Domeniul de aplicare ............................ Prevederi generale ............................ 367 7..............................................................4................................................... 19 6 .....2................................1.......... Inspectorul de şantier..........Instalaţii electrice exterioare ..... Controlul preliminar execuţiei.......17 7.................. 230 Caiet Instalaţii VI . 8 2........................... 9 4.....2...1............................................................................................ Controlul calităţii lucrărilor aparente.........................................2.................. 11 Caiet Instalaţii V ..................instalaţii sanitare ........................................................ 10 6..... Obiectivele activităţii de control ...................Conducte magistrale .... 281 Caiet Instalaţii VII ......... 106 Caiet Instalaţii IV ... 17 8.. climatizare şi încălzire cu aer cald ...................................................................Instalaţii de gaze naturale ...............Scop ..........Instalaţii de ventilare...... Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante .................. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ...................1...............2.............. Responsabilităţi ... Efectuarea controlului .... 365 Anexa IV.... 342 Anexa I..................... 18 7 Caiet Instalaţii l ...

instalaţii electrice interioare: . 2. consolidare sau reparaţie capitală.Igienă.Izolaţie termică. în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii.instalaţii de gaze. .instalaţii electrice exterioare: . in activitatea de control. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin. a instrucţiunilor tehnice ISCIR. beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului. a caietului de sarcini. transformare. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor.instalaţii de încălzire. a celor care devin ascunse si în faze determinante. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . 900 din 25. hidrofugă si economie de energie: . Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. a normelor de protecţie a muncii. cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. cât şi pentru cele de modernizare. . . . 9 8 . controlul calităţii lucrărilor aparente. refacerea şi protecţia mediului.instalaţii sanitare. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice. . Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI.2003 4. .Protecţie împotriva zgomotului. 3. . modificare.conducte magistrale de transport lichide. prin responsabilii tehnici cu execuţia. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. 11.instalaţii de ventilare climatizare. aplicându-se pentru lucrările de: .Rezistenţă si stabilitate. atât pentru lucrări noi. .Siguranţă în exploatare.N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l. şi recepţia lor. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei.Siguranţă la foc. sănătatea oamenilor.

• Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. dacă constată neconformităţi. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. ca reprezentant al beneficiarului. conform legii. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. şi proiectantul (după caz). programul de realizare a lucrărilor. conform legii. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. pentru rezolvarea acestora.1. sunt prezentate în Anexa II. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. corelarea acestora. procedurile de realizare a lucrărilor. certificate sau pentru care există agremente tehnice. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. 6. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. 6. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6.5. planurile de verificare a execuţiei. precum şi a programului de control al proiectantului. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. atestaţi. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia.2. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. pentru instalaţiile destinate construcţiilor.

procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. . . Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . . demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului. după caz. cât şi eu utilaje de montaj adecvate.1. contracte. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.existenţa planului de control al calităţii lucrării: . precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: .dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale). • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. contract şi normele tehnice în vigoare.existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant. 12 13 . aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică. sistarea execuţiei.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare. 50/ 1991. pe tot parcursul 7. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. neagremen- • Participă la efectuarea probelor. • Cere executantului. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. EFECTUAREA CONTROLULUI 7. • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie. • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante. în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei. tate tehnic. .existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: .).dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. . • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate.

Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: . Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7. . Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia.5).l).dacă fundaţiile. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ. precum şi golurile prin elementele de construcţie. . au fost executate conform proiectului (dimensiuni. caietului de sarcini. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. probare.instrucţiunile de montare.lucrări în faze determinante. in timpul transportului. pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier. şi dacă corespund datelor înscrise în acestea.responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. necesare instalaţiilor. . Se verifică respectarea proiectului de execuţie. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV.efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate. . prevăzute.executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate.2. .declaraţii de conformitate.partea de construcţii). Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ. ca reprezentant al investitorului. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . eşafoadele. 7.dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit. In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului. proprii sau independente. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.certificatul de garanţie. .dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: . . după caz. opreşte continuarea lucrărilor.2. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii. 14 .1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.lucrări aparente. .certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop.dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. . indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. . .1.. întreţinere şi exploatare. se procedează astfel: . . . din partea executantului şi de inspectorul de şantier.certificatul de calitate al furnizorului.lucrări care devin ascunse.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV.agremente tehnice. degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ. 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

. suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. doze de derivaţii şi doze de aparat.Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. comutatoare. . . baterii de condensatoare.Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii. înainte de montarea tuburilor pe suport. aparate de comandă. . automatizare şi curenţi slabi). • Metoda de verificare ..cotele de montaj.tipul şi diametrul.tipul. . Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru .Montării posturilor de transformare. .Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. . . dimensiunea golurilor. .diametrul.alte cote de montaj.etanşarea trecerilor. diametrul.suportul: după pozare. • Momentul verificării .Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1.Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă.100 % • Condiţii de admisibilitate . doze de tragere.alte tipuri de doze decât cele din deviz. etanşarea şi manşoanele elastice. alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: . . .nu se admit: .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). 3. baterii de acumulatoare.manşonarea elastică la rosturi de dilataţie. .suportul. . în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori.Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă. • Gradul da verificare . butoane.existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. . a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor. .trecerile prin ziduri. în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. . 22 23 .Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice.Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului.Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. dozele: vizual. .traseul.tipul şi traseul. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. . .

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual: . • Momentul verificării . .înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.pentru tuburi PH1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . lovituri. fisuri. .pentru ţevi din oţel conform STAS 403.aspectul îmbinării. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual. 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .etanşeitatea. -aspectul materialului.tipul îmbinării.înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru .aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . . . • Metoda de verificare .• Aparatura de verificare . . fisuri sau cojeli).nu se admit: . • Momentul verificării .etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. abateri de poziţie între elementele îmbinării): .3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990. .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate . conform STAS 9562.tipul materialului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3) 24 25 . înainte de proba de etanşeitate (după caz).după executarea îmbinărilor.defecte (deformări. .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). .pentru do/e conform STAS 552. dacă este cazul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect). dacă este cazul.neetanşeităţi.defecte vizibile (deformări.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.100 % • Condiţii de admisibilitate .lungimile necesare.2) c) Identificare • Documente încheiate . (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării .vizual • Momentul verificării .10 0% 27 .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 26 • Criteriu/Parametru . .numărul si secţiunile conductoarelor. • Metoda de verificare .tipul conductelor/cablurilor. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect).nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare . . • Momentul verificării .3. .numărul conductoarelor: vizual.2.aspectul.starea izolaţiei (după caz).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. izolaţie deteriorată.înainte de tragere • Gradul de verificare .înainte de tragere • Gradul de verificare . etichetă) • Metoda de verificare .defecte de aspect. .nu se admit: . . crestături etc.secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă.fiecare colac • Condiţii de admisibilitate . pentru fiecare tronson.vizual • Metoda de verificare .identificarea (culoare.înainte de tragere • Gradul de verificare .

Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.rezistenţa de izolaţie între conductoare. înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă. conform normativului I 7.tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării . • Momentul verificării . 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru . prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării .• Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate .după efectuarea legăturilor.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.prin măsurare directă.pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate . înainte de mascare. conform normativului I 7.2) 28 .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare .2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . înainte de mascare • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.continuitatea electrică • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare.după pozare. 29 .

distanţa între cabluri.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III).distanţa: prin măsurare directă.încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. minim 25 % din elementele de susţinere.tipul susţinerilor. • Momentul verificării .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: . • Gradul de verificare .• Gradul de verificare -100% .doze de tragere. . Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru .cablurile: înainte de pozarea pe suport.tipul: vizual. • Aparatura de verificare . .se admite: . 13) • Grad de admisibilitate .2) 3.nu se admit: . .accesibilitatea la întreţinere. .distanţa între două elemente succesive de susţinere. 30 31 . • Momentul verificării .după pozare. • Documente încheiate .distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă.dimensiunile suportului. (când nu este prevăzută în proiect). . înainte de fixare. . înainte de fixare.mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III). • Aparatura de verificare .traseul.abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect. .suportul: după montare.3. doze de derivaţie şi doze de aparat. • Gradul de verificare .toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului.prin sondaj. • Documente încheiate . .prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. • Metoda de verificare .trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură).traseul în raport cu elementele de structură. b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru . . .

.se admite: . pentru fiecare caz. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .• Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite: .element de construcţie. • Gradul de verificare .după pozare. •. .cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi.poziţia faţă de alte instalaţii.3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. înainte de fixare.alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect. • Documente încheiate . Aparatura de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .valoarea distanţei cablu . .nu se admit: .după pozare.cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Metoda de măsurare . 32 33 .valoarea distanţei între: . 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal.3).cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. • Documente încheiate .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.circuitele iluminatului de siguranţă de tip l. • Gradul de verificare .cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate .în cel puţin două puncte diferite.poziţia: vizual: .se admite: .distanţele: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Momentul verificării .

de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor. sau I 7. . suportul. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor. • Gradul de verificare -100%. . . gradul de protecţie. . . .după poziţionare. 35 .distantele: prin măsurare directă.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .4. -înainte de fixare. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .nu se admit: . 3.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă.alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect.aspectul. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3. gaz.distanţele faţă de elementele de construcţie. • Gradul de verificare -100%.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere.respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare . . • Momentul verificării .4.înainte de fixare. dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ.bucată cu bucată.după poziţionare.aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. .• Documente încheiate . gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul. .tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . în cazul în care nu este indicată în proiect. gaz.1. .bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate .3). .reglajul releelor.distanţele faţă de sursele de apă. .legarea la pământ. . Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .locul şi suportul de amplasare.tipul.3).

.

.

. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Aparatura de verificare . • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.3).100%. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru . 2. .bucată cu bucată.modul de fixare.3. 40 • Criteriu/Parametru .schema electrică a aparatului. c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .tipul şi codul produsului. ale SR EN 54/1. 41 .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. codul de produs.3) b) Montarea detectorilor. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de măsură • Documente încheiate .4.locul de montare.după racordare. .tipul.înainte de proha de funcţionare.vizual.să respecte schema electrică a aparatului.vizual. .înainte de montare. • Aparatura de verificare • Documente întocmite .vizual. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. Instalaţia de detectare. 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării . • Modul de verificare . .3).sistemul de fixare. • Gradul de verificare • Gradul de verificare .locul de montare.să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . 3.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .după montare.4.aspectul. • Condiţii de admisibilitat ' .după montare. înainte de proba de funcţionare.modul de tlxare. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze.tipul şi codul de produs: .3). 3.locul de montare. • Momentul verificării .locul de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.să corespundă datelor din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. sirenelor. . • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare.4. • Gradul de verificare -100%.să respecte prevederile din proiect. broaştelor electromagnetice • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. . a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. 43 42 . camerelor videocaptoare. cititoarelor de cartele.3).Proces-verbal de verificare-constatare.5. • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor. televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru .vizual. • Condiţii de admisibilitate .a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare .• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . Sisteme tehnice de pază contra efracţiei. .să corespundă cu datele din proiect.sistemul de fixare. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul.

• Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100 %.3).3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . înainte de verificarea legăturilor.respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul.respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării .3) 3. -aspectul. • Gradul de verificare -1 00 %.Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . STAS 8114/2-2.schema electrică de racordare pentru fiecare aparat. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după fixare. 6. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .vizual. • Momentul verificării .vizual. conform STAS 8114/2-1. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: .înainte de proba de funcţionare. 45 44 .după montarea aparatelor.după fixare. • Condiţii de admisibilitate . cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea schemei din proiect. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul. • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare.vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100 %.

tipul elementelor de fixare.înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată.înainte de fixare.după fixare.distanţele: prin măsurare directă.după fixare. c) Modul de fixare Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect.bucată cu bucată.3}. • Condiţii de admisibilitate .tipul elementelor de fixare: vizual. • Gradul de verificare .3).locul de amplasare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . când nu este indicată.după poziţionare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru .stabilitatea corpului de iluminat.rigiditatea fixării. . • Momentul verificării . • Momentul verificării .distanţele faţă de elementele de construcţie. . .2. • Metoda de verificare .schema electrică de racordare.prin măsurare.bucată cu bucată . în normativul l 7 sau STAS 6646/1.respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect. .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe. . 46 • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Gradul de verificare . . . . .b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .3 şi SR 12294. • Aparatura de verificare . 47 .

Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de montarea bateriei.tipul. • Condiţii de admisibilitate .• Condiţii de admisibilitate .3). .nu se admite: . baterii de condensatoare.mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare. • Aparatura de verificare . înainte de efectuarea legăturilor. .tipul şi po/iţia de montare: vizual. .tipul aparatelor de măsură şi control.7. lângă hidranţi de incendiu.tipul. Baterii de acumulatoare • Criteriu. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V.tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare. baterii de acumulatoare 3.suportul/postamentul.camera: . în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. . .bucată cu bucată. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7.rezistenţa prizei de pământ. • Aparatura de verificare .2.dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. . . • Metoda de verificare . 49 .mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111). • Momentul verificării . aparatele de măsură şi control.legătura la priza de pământ. 3.poziţia de montare: . • Documente încheiate .nerespectarea prexederilor proiectului. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie.rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. pe casa liftului. • Momentul verificării . .camera: după amenajare. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . sau de normativul I7. 14).dimensiunile spaţiului de montare.1. .7.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor. .camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. şi legarea la pământ: vizual.montarea tablourilor electrice sub conducte de apă. 48 • Documente încheiate . de gaz. Parametru .tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.

. 50 51 .rezistenţa prizei de pământ. . materialele şi poziţia de montare: vizual.conductorul de captare şi de coborâre.rezistenţa prizei de pământ. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de fixare. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru .elementele prizei de pământ (platbanda. • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare.înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare .după poziţionare.continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Momentul verificării .14).poziţia de montare.materialele şi poziţia de montare. . • Condiţii de admisibilitate .tipul. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.1. 3. .continuitatea electrică.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3.poziţia de montare şi tipul: vizual.8.tipul. 3. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).3).respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj.rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. .• Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .2.8.8. .respectarea prevederilor din proiect. • Gradul de verificare -100%. . • Documente încheiate . .

postamentul şi poziţia de montare.respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor. • Gradul de verificare -1 00 %.spaţiul/locul. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Montarea posturilor de transformare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.starea izolaţiei. • Momentul verificării .tip u l. postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă.tipul cablului: .după pozare.patul de cabluri (dacă este cazul).3). tipul de echipament.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI).să corespundă datelor din proiect. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . înainte de montare: -tipul: după montare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare 53 . 3. • Condiţii de admisibilitate . a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. .100 %. .spaţiul/locul.vizual. . • Condilii de admisibilitate .• Gradul de verificare .tipul postului şi poziţia de montare: vizual.9. b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.canalizaţia pentru cabluri.spaţiul/locul: după amenajare.postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. . înainte de montarea echipamentului. postamentul • Criteriu/Parametru . înainte de acoperire. . 52 .14).100%.respectarea prevederilor din proiect. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.

înainte montare. aparate de comandă şi control. • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de proba de funcţionare. c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării . 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor.3).să respecte datele din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. grup electrogen. panouri de control optic.3). aparate de comandă şi control f i panouri de control optic. aspectul. • Condiţii de admisibilitate . . 3.3).vizual. firide şi tablourile generale. . • Metoda de verificare -vizual.asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior.tipul.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee.tipul. invertoare.1 00 % . d) Executarea legăturilor între postul de transformare. 54 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după executarea legăturilor. . redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1.să satisfacă cerinţele proiectului.1.10. . • Gradul de verificare -100% . • Momentul verificării . dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe. 55 • Criteriu/Parametru -tipul. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .10.poziţia de montare.asigurarea ramelor. aspectul.• Documente încheiate .

. • Metoda de verificare . 57 . îndoite sau fisurate. . formarea şi conectarea bateriei. tipul bateriilor: vizual. ventilaţie. .ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. . . etichetarea aparaturii. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .nu se admit: .montarea şi consolidarea antiseismică.marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: .poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. . . • Condiţii de admisibilitate .montarea. asigurarea echipamentelor. .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor.respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii..tipul bateriilor.tipul: după poziţionare. carcase sparte. .10. • Documente încheiate .sala. dar înainte de montarea bateriei. . . înainte de montare. valoarea nominală a siguranţelor: vizual. parametrii bateriei şi detaliile de montaj. . Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . 56 • Momentul verificării .parametrii de montaj.suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. • Gradul de verificare -10 0%. marca rea regletelor..2. . . 3.echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului.tipul. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.postamentul.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: . • Condiţii de admisibilitate .conectarea bateriei: după montare.sala: după amenajare.alte tipuri de echipamente faţă de proiect. formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă.izolaţia faţă de pământ. iluminat.sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. .tipul şi aspectul: după poziţionare.alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: .siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului.3). . prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. izolaţie. aspectul echipamentelor.1.echipamente incomplete. • Gradul de verificare „1 0 0 % . • Aparatura de verificare . . izolarea faţă de pământ: după montare.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect.

respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect.10. • Documente încheiate . .respectarea diagramei de cablaj interior.100 %.diagrama de conectare a cablului.2).3). • Gradul de verificare . ..Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2.tipul cablurilor: înainte de pozare.modul de pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. . • Condiţii de admisibilitate . .tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. • Momentul verificării .după conectare.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). . b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . 3. continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri.modul de pozare.tipul cablurilor sau conductoarelor. • Documente încheiate .prin măsurare directă. .se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. . . • Aparatura de verificare . 59 58 .respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. formarea şi conectarea bateriei. .introducerea cablului în echipament. dar înainte de proba de funcţionare.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate.continuitatea conductoarelor. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului. • Condiţii de admisibilitate .

3).respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 10.3.1. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -100%.după conectare.după pozare.100%.• Apararatură de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10.3).nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .3). • Gradul de verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate . . • Conditii de admisibilitate .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Momentul verificării . 3.modul de conectare la postu! de comandă. 61 .traseul.3. 60 . Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru .vizual. Legările de protecţie 3. • Metoda de verificare -vizual. 3.respectarea prevederilor din proiect.modul de legare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării -după realizare.Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru .2.locul de amplasare.3. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .10. • Momentul verificării .

lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare. . 63 62 . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.receptorii de lumină.1 00 % . forţă şi curenţi slabi.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente. .legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.prin proba de 72 ore.funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale. . • Documente încheiate . 3. • Condiţii de admisibilitate . Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . . . .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare. . • Metoda de verificare .3).11.înainte de recepţie • Gradul de verificare .• Aparatura de verificare • Documente încheiate .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .6). .

.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. şi 250 V c. Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). Forme si dimensiuni. Condiţii tehnice generale.Prize. . .Tablouri electrice perhru locuinţe.Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 .Iluminatul artificial. 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 .Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. . . .Iluminatul artificial. .c. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. .Iluminatul artificial. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . . . şi 250 V c. pentru iluminat general. Dimensiuni. Condiţii tehnice generale de calitate. şi până la 25 A. .Siguranţe cu filet t i p D.a.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Limite admise. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. Condiţii tehnice generale de calitate. .Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. pentru iluminat general. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare.Lămpi electrice cu incandescenţă. . Condiţii generale. Partea 4: Echipament de alimentare electrică.Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe.Iluminatul artificial. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor. şi până la 25 A.Protecţia împotriva electrocutărilor.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Partea 1: Introducere. .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Condiţii pentru iluminat în spitale. Instalaţii de semnalizare automată. .Siguranţa circulaţiei.a.c. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. Treceri la nivel cu calea ferată. Condiţii tehnice generale de calitate. .Lămpi electrice cu incandescenţă.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune.Prize. . . până la 250 V si până la 16 A. Tipovariante. specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC .

O.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Condiţii tehnice generale. . . ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 . .Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii generale. bunurilor şi valorilor.Protecţia împotriva electrocutării. execuţie şi verificare. Metode de încercare. 10/1995.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. . Prescripţii.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. .Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Prescripţii de proiectare şi montare. ID 5 . .Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. . Cerinţe conform Legea nr.Legea privind paza obiectivelor. Verificarea calităţii cositoririi.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.Corpuri de iluminat. . . .Protecţia împotriva electrocutărilor.04. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare. şi 1500 Vc.Tuburi pentru instalaţii electrice. .1996) .Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. . 67 66 .STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.c. .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. I20 Legea 18/1996 ((M. Condiţii tehnice speciale. .Cabluri şi conducte.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. . 75/11. . . Instalaţii electrice fixe.Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile.a.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. . Corpuri de iluminat fixe de uz general. .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.

.... 84 3..............................6. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei................. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ...................... 96 3.................. Controlul calităţii lucrărilor............. semnale... 91 3.4.2........1... 78 3..... inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol .... tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare........... 75 3......................4............... 95 3............ 70 3.........9........ semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri.......... a plăcilor de aşezare............. 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ).........2.. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.... ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.......................... 98 3.... iluminat public......... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi.. canale vizitabile sau nevizitabile.9...1..............8................ 70 3............ Documente de referinţă ..................... Instalaţia de legare la pământ .... Executarea reţelelor exterioare urbane...................... 71 3........ 86 3.................................................................. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie ................8........................................... 99 3........ Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet.... Executarea reţelelor exterioare subterane de energie........ 77 3......1.................3........... bobine de joantă ...... 81 3. de energie...............3..........9...) ....6........ Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare... Proba de funcţionare ....7........ Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene ............................... Legările de protecţie....2..... telefonie............................Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3....10................8... 93 3.......................................................... Instalaţii de semnalizare de siguranţă ......................5................. amplificatori de linie CATV etc.........6...9. tracţiune.................9.............. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ.................... de exterior sau la ramele repartitoare .................... Pozarea şi traseul cablurilor .... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1..........6...... 82 68 Anexa 1-II................. 79 3............9.........5......................................1.... Montarea canalelor de beton......... Domeniul de aplicare ..... 84 3................. 103 69 ...................... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal.......... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică.....2............. 91 3..... 70 2........ galerii şi gospodării de cabluri ................. 81 3.. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică ......9..... 83 3...................................... Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)........................................

telefonie. ceasoflcare şi CATV. . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. iluminat public.Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. . 71 3. 70 . executate pe stâlpi de utilizări comune.fundaţia stâlpilor. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. telefonie. . ceasoflcare. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: . sonorizare. . telefonie. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: ..executării reţelelor exterioare subterane de energie. . . .executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi.Reţele exterioare urbane de energie electrică. 2. canale vizitabile sau nevizitabile. interfonie.montării branşamentelor (aeriene şi subterane). 3. în Anexa l-II. galerii şi gospodării de cabluri. şanţuri. pază-efracţie. de energie. iluminat public. tracţiune. control acces.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune.lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune. TVC1.Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. CATV.montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet.Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. de energie. . management energetic etc.1.Instalaţiile de semnalizare de siguranţă.). semnalizări. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. . aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. . .montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene. . pentru stâlpi. . iluminat public.1.echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. tracţiune. voice-data. telefonie. amplificatori de linie CATV etc. .executării reţelelor exterioare urbane. avertizare incendiu. . . tracţiune. Executarea reţelelor exterioare urbane.Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor.

. . accesoriile.parametrii tehnici.tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.tipul şi starea cablurilor.dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare..existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat).modul de identificare: înainte de tragere. conductorul de legare la pământ: vizual.poziţia de montare a cablurilor. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. . • Metoda de verificare .accesoriile de montaj.tipul. conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare.tipul consolelor şi cablurilor. accesoriile. . . poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. • Gradul de verificare .tuburile de protecţie: după montare. . înainte de fixare. tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru . . • Documente încheiate .fundaţia.fundaţia stâlpilor: după executare.tipul. .dimensiunile: prin măsurare directă. prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor. .dimensiunile suporţilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Documente încheiate .conductorul de legare la pământ.tipul.' • Condiţii de admisibilitate . . c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor. • Momentul verificării .bucată cu bucată. 72 73 . amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie.modul de identificare. • Aparatura de verificare .proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV.3).3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate . .tipul. înainte de executarea legăturilor. dimensiunea şi poziţia consolelor. înainte de fixarea stâlpilor: .tipul şi starea tuburilor. • Grad de verificare -100%. .Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa cu datele din proiect.să corespundă datelor din proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). modul de identificare. • Aparatura de verificare . . • Metoda de verificare .

• Criteriu/Parametru . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.la stabilirea traseului.respectarea prevederilor proiectului. . . . canal. • Condiţii de admisibilitate .protecţia anticorozivă (după caz).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).cutiile de conexiuni. perimetral. pietonul.protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie.vizual.accesoriile de montaj.prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . .tipul şi dimensiunile canalizaţiei.3). Executarea reţelelor exterioare subterane de energie. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. 74 75 .căminele de tragere. decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă. -parametrii tehnici. gaze.vizual.2.înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri.• Metoda de verificare . .tipul şi modul de aşezare: vizual. . termice). canale vizitabile sau nevizitabile. galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte. 3. • Metoda de verificare .după montare. • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.

prin măsurare directă.modul de izolare/etan sare a conexiunilor. minim 25 % din elementele de susţinere. 3.pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.vizual: 100%.prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .• Gradul de verificare . • Metodei de verificare . Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . . • Documente încheiate .toleranţa de.3.nu se admit: .continuitatea electrică.pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru.2).tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor. .distanţa între două elemente succesive de susţinere. înainte de fixare.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. .se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor. .tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. . • Gradul de verificare .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni. 76 . d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului.tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare. .se admite: .abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect. • Metoda de verificare . • Grad de admisibilitate . 77 • Criteriu/Parametru . .dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect). • Documente încheiate .continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.prin sondaj. • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). .după pozare.

• Gradul de verificare .tipul branşamentului.nu se admit: .tipul branşamentului.3). • Documente încheiate .alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect. înainte de proba de funcţionare. 14). • Gradul de verificare -1 00 %. • Momentul verificării .continuitatea electrică. . 3. • Aparatura de verificare . . Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . .legarea la priza de pământ.4. • Metoda de verificare .după montare.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .parametrii tehnici ai echipamentului.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare. 3. . înainte de mascare.• Aparatura de verificare .caracteristicile cablurilor/conductoarelor.mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM).Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. caracteristicile cablurilor/conduc toarelor.5. unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III).locul de montare şi postamentul: prin măsurare. 78 .postamentul. înainte de montarea echipamentului. . . . .discontinuităţi electrice. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect).locul de montare.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. . Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . . 79 • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.1 00 % . . • Documente încheiate .rezistenţa prizei de pământ.unitatea de măsură şi protecţie.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3.locul de montare. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru . • Momentul verificării .• Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici ai echipamentului. • Aparatura de măsurare .respectarea prevederilor din proiect. • Documente încheiate .1. • Gradul de verificare -100% .respectarea prevederilor din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3).înainte de fixare/mascare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare. 81 80 . • Aparatura de măsurare . • Momentul verificării .după po/iţionare. -postamentul: .3).parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. înainte de montarea echipamentului. b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor din proiect. • Documente încheiate .6. .tipul: . • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. 3. prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. . • Metoda de verificare -vizual. • Documente încheiate .6.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. electrozi): după pozare şi sudare. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. • Aparatura de verificare .schema. .materialele şi poziţia de montare. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. .rezistenţa prizei de pământ.7.continuitatea electrică: după montare şi fixare. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . .schema. .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).materialele şi poziţia de montare. .continuitatea electrică. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare.3. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.continuitatea electrică.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. înainte de mascare. înainte de fixare. . materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor.2.respectarea prevederilor din proiect. • Gradul de verificare -1 00 %. 83 82 . înainte de fixare.tipul. amplificatori de linie CATV etc. . .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III).respectarea prevederilor din proiect.continuitatea electrică: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . • Metodei de verificare .rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare. • Gradul de verificare . înainte de mascare. înainte de fixare. .) • Criteriu/Parametru . 3. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.tipul.schema electrică de racordare. • Momentul verificării . aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. materialele şi poziţia de montare: vizual.elementele prizei de pământ (platbanda. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .100 %.6.14). . • Documente încheiate . .ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.continuitatea electrică: după montare şi fixare. .conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. • Momentul verificării .

traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. starea stâlpilor. • Aparatura de verificare . . accesoriilor.tipul.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. • Gradul de verificare -100%. plăcilor de reazem.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV. accesoriilor. . .tipul.tipul. . a plăcilor de aşezare.mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). 3.3). verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor.starea fundaţiilor stâlpilor. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. 85 . starea fundaţiilor stâlpilor.8. . .311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. numărul şi aspectul accesoriilor. starea stâlpilor. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. 84 • Criteriu/parametru -tipul.fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile. • Documente încheiate . izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. aspectul. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual.respectarea prevederilor proiectului.1.fixarea stâlpilor metalici. -aspectul. plăcilor de reazem. pre fabricatelor sau confecţiilor metalice.• Documente încheiate . a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru .fixarea stâlpilor metalici. 13). b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. • Momentul verificării .8. caracteristicile tehnice. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă. . prefabricatelor şi confecţiilor metalice. . aspectul.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. .tipul. caracteristicile tehnice. a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor.starea fundaţiilor stâlpilor. plăcilor de reazem. • Condiţii de admisibil'itate .

. • Gradul de verificare .defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate. • Momentul verificării . . .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). dislocări ale materialelor de fixat cape.grosimi.alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: . Instalarea cablului purtător. armături slăbite la izolatori.înainte de mascare. • Metoda de verificare -vizual.fisuri transversale. .8. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru . focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector.1.100%.diametre.fisuri.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. . 86 • Documente încheiate . • Aparatura de verificare 3. • Condiţii de admisibilitate . .• Metoda de verificare -vizual.defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase.lăţimi.3).8.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă. bavuri. • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .2.tipul materialelor. • Metoda de verificare .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect.lungimi.fire rupte. încovoieri şi torsionări la tirul de contact: .aspectul materialelor. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .aspectul: înainte şi după montare. • Momentul verificării -tipul: după montare. 87 . • Gradul de verificare -100%.

legăturile de protecţie.înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică).prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor. . • Gradul de verificare -100% .înălţimea de pozare. 89 88 . joncţiuni între grupe de linii etc. zigzag sau abatere.poziţia pendulelor în deschidere. • Momentul verificării . . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m. .după instalare. .după poziţionare.nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect. c) Montarea • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate -se admite: . distanţa între conductoare.legăturile electrice la ace aeriene.poziţia blocului compensator. .poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.orientarea traverselor rigide şi elastice. . poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact.nu se admit abateri faţă de proiect pentru: .înălţimea de pozare.parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese. • Metoda de verificare -tipul. • Gradul de verificare . . .nu se admite: . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact.înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice. săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.• Momentul verificării .gabaritul de liberă trecere.înălţimea de pozare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).. . legăturile.3). .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: . după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare. . . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact.toleranţele de montaj: . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm).100 %. înainte de fixare.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. • Documente încheiate . . orientarea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

2.respectarea prevederilor proiectului.înălţimea de pozare. joncţiuni între grupe de linii etc.poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere).aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. .2.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact. Montarea canalelor din beton.3). • Condiţii de admisibilitate . 3. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. zigzag sau abatere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.9. distanţa între conductoare. . .după realizare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru . .aspectul şi forma canalului. . .. .modul de realizare a patului cablurilor.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor. • Momentul verificării .9. • Gradul de verificare -10 0%.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. tuburilor/ţevilor.modul de legare. • Metoda de verificare -vizual. .8. 90 • Criteriu/Parametru .3). . amenajarea patului cablurilor 3.. • Momentul verificării . 91 .înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. .poziţia pendulelor în deschidere. • Metoda de verificare -vizual.legăturile electrice la acele aeriene.legăturile de protecţie.

ecran şi armătură.grosimea patului cablurilor în canal/şanţ.modul de închidere la capete: după pozarea cablului. tub/ţeava. • Momentul verificării .rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.tipul cablurilor. .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual. Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare .• Gradul de verificare . ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect. respectiv tuburilor/ţevilor. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m.dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Gradul de verificare -100%.2).nu se admit: . . .rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi.alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect. rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.modul de pozare. .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .2).1 00 %. .modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal.fisuri. .dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .tipul cablurilor.9. spărturi. .2. • Gradul de verificare . .tipul cablurilor.pentru canale.dimensiunile canalului. .grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.rezistenţa conductoarelor. tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru . • Condiţii de admisibilitate . b) Dimensiunile canalului. • Metoda de verificare .abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 . şanţ. • Grad de admisibilitate nu se admit: . • Documente încheiate . 3.prin măsurare directă.

a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111).tipul. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -traseul: vizual. . b) Amplasarea cablurilor 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cablaje interioare neconforme cu proiectul.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3.100%.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor.9. . • Criteriu'parametru .3).100%. • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare . aspectul şi cablarea interioară. .după pozare. • Metoda de verificare .• Aparatura de verificare . .blocarea cu masă izolantă: .cotele de montaj: prin măsurare directă.verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: . • Gradul de verificare . precum şi lipsa masei izolante.cutii sparte sau fisurate.poziţia. -cotele de montaj.după montare: pentru poziţie.înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: . aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual.tipul. cablare interioară.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate.2). aspectul şi cablajul interior al cutiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă. • Momentul verificării .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul.traseul.nu se admit: .Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Momentul verificării . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. 94 95 . poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru .

• Gradul de verificări.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. .9. . semnale.parametrii dimensionali: prin măsurare directă. . .vizibilitatea focurilor de semnal.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor.echipamente incomplete.înainte de mascare. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru . vizibilitatea focurilor de semnal: vizual. aspectul şi cablarea internă a echipamentelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de fixare. 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . .respectarea prevederilor proiectului. 3. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV. . . • Metoda de verificare . inferioare celor prevăzute în proiect. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor. aspectul şi cablarea echipamentelor. parametrii dimensionali: după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate . Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul.tipul. . carcase sparte.• Documente încheiate . poziţia.2).vizual. -aspectul. . • Aparatura de verificare . . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 97 .3). vizibilitatea focurilor de semnal. • Momentul verificării . b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul.asigurarea echipamentelor. îndoite sau fisurate. • Momentul verificării .asigurarea echipamentelor: după montare. -100%.încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere. • Gradul de verificare -100%.4. aspectul şi cablarea echipamentelor.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor.tipul.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.1 0 0% . Legările de protecţie 3. Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . 99 • Criteriu/Parametru .montarea cablurilor în semnal şi dulap. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).vizual. • Gradul de verificare -100%. . Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru .montarea cablurilor: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).modul de legare.nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului.9. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. 3. • Momentul verificării . • Momentul verificării -după realizare. 98 . • Aparatura de verificare .1.6.după conectare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .9. .3). • Criteriu/parametru -tipul -aspectul.5. • Metoda de verificare .schema de conectare a echipamentului.• Documente încheiate .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).9.respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj. .6. • Momentul verificării .după realizare. • Metoda de verificare -vizual. 3.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .elementele prizei: după pozare şi sudare. • Metoda de verificare -vizual.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. . . • Momentul verificării .• Gradul de verificare -100%.6. • Condiţii de admisibilitate . 3.respectarea prevederilor din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru .modul de legare.100%. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. 14).2.respectarea prevederilor proiectului. 3. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare.tipul şi rezistenţa prizei de pământ.3). înainte de proba de funcţionare. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării -după realizare.9.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.10.6. .locul de amplasare. .rezistenţa prizei: prin măsurare. înainte de mascare.3).mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3. • Gradul de verificare . .tipul. modul de conectare şi amplasarea: vizual.respectarea prevederilor proiectului.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.9. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 101 . la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru .100%. • Condiţii de admisibilitate .3.rezistenţa prizei: după montare şi fixare.

STAS 831 .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. . Prescripţii.integritatea suspensiei. . tensiunilor şi curenţilor. • G ra d u l d e v e rific a re 100% ..Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. Prescripţii. . Treceri la nivel cu calea ferată. .integritatea suspensiei.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. .legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. de tracţiune şi de telecomunicaţii. Dimensiuni. • Aparatura de verificare .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare. Treceri la nivel cu calea ferată. • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). • Documente încheiate . Instalaţii neautomate.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Gabarite.Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Linii aeriene.Căi ferate normale. . 103 . Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.tensiunile de influenţă. 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 . de atingere şi de pas.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. Condiţii tehnice generale. .funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact.înainte de recepţie.Tuburi pentru instalaţii electrice. . STAS 552 STAS 9570/1 . STAS 1244/2 . STAS 1244/3 .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. . rezistenţei de izolaţie. . din punct de vedere electric. de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.funcţionarea receptoarelor electrice: .Siguranţa circulaţiei. STAS 4392 STAS 6990 . • Metoda de verificare . • Momentul de verificare . STAS 7933 STAS 11360 .Siguranţa circulaţiei.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. Instalaţii de semnalizare automată.6). tensiunile de influenţă.Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi.Treceri la nivel.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: .

.Protecţia împotriva electrocutărilor.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.1996) . . PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 . Condiţii de amplasare. 75/11.Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii.a.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. execuţie şi verificare.Reţele edilitare subterane. .Ţevi din PVC neplastifiată. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 .Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. . .Protecţia împotriva electrocutărilor. . .Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Prescripţii de proiectare. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate.c. 10/1995.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. ID 5 Legea 18/1996 (M. Prescripţii. . .Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. . 105 104 .Legea privind paza obiectivelor. Instalaţii electrice fixe.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. 118 . şi 1500 V c.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. Prescripţii.Protecţia împotriva electrocutării. Condiţii tehnice generale de calitate.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. . Condiţii tehnice generale de calitate. . .Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii.SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . bunurilor şi valorilor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. .Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. STAS 12604/5 . Prescripţii.04. Instalaţii electrice fixe. Rezistenţa electrică. Condiţii tehnice generale. Cerinţe conform Legea nr. .O. .

..............................6.In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1........ Recipienţi de hidrofor.... 108 3........... Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor...4.5.2...............6...........1......3.....................................4......4.5............... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii....... Documente de referinţă ....2.1................ Boilere ..........2.1...1..6... Prevederi comune ............. abur........... azot)............6.............. Prevederi comune ........ 109 3.................. pulberi....................... 143 3..............6.3. 166 3......6..6.......................................................... 140 3................................. Pompe........................... 131 3............. 117 3.................. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.................................................................................................................. 160 3...........................4....... spumă. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control..... 137 3......................................... 156 3.................. 113 3........150 106 107 .......... Compresoare............... Instalaţii de stingere tip Sprinkler.......................................... 157 3.6........................... ..... Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ...........................5........7.1.1........ CO2............. 134 3..................... drencer şi apă 3....... 128 pulverizată......................... Instalaţii de stingere cu gaze inerte ........................... Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum..................... Conducte exterioare................................C a ie t In s ta la ţii III ................. 109 3....................................8.........2.. 108 2........................ Schimbătoare de căldură.. 163 Anexa l-III .....3.....5..........................................1..........4............ Montarea racordurilor..................... 161 3........................ 146 3....... Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor... Conducte interioare .... 150 3........ Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum.... 160 3....2................................7... Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor....3..... Domeniul de aplicare ........6........1........... Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor .................. 156 3..... 108 3.1.................. Proba de funcţionare .. 129 3.................... Montarea conductelor ............... 159 3........ 143 3... Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ..4....... 134 3..............

.conductelor şi racordurilor. . construcţii agrozootehnice. în Anexa l-III. 109 2. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. .pentru conductele din PP conform NP 003. .instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. spumă.Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum.obiectelor sanitare şi accesoriilor. STAS 6898/2. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: .Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare.Executarea surselor de apă. . . 108 . . CO2. Nu fac obiectul prezentului normativ: . . .1. . . 3.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă. .aspectul materialului.instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă. Montarea conductelor 3. sere. . . pulberi.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). azot).1.înainte de executarea îmbinărilor. • Condiţii de admisibilitate . .pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. • Momentul verificării . STAS 6898/1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Instalaţii de stingere a incendiilor.Instalaţii de preparare a apei calde de consum.Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci.pentru conductele din plumb conform STAS 671.1. STAS 530/1. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.instalaţiilor de preparare a apei calde de consum. STAS 7656.instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. 3. .nu se admit: . • Metoda de verificare -vizual: .1. • Gradul de verificare -100%. . . abur. .Staţiile de pompare şi de epurare.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Staţiile de corectare a calităţii apei.

.Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.aspectul îmbinării.pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .lo c u l d e a m p la sa re. STAS 6898/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Metode verificare . . după caz.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . STAS 7656.. • Aparatura de verificare . fîletare. arsuri sau cojeli): . b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru .cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). c) Traseul conductelor . STAS 530/1.grosimea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul. executarea îmbinărilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual . .defecte (fisuri.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .după pozare. 111 . 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării.prin măsurare directă: .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.înainte de debitare. STAS 6898/2.3).

după caz. • Gradul de verificare . diferite faţă de prevederile proiectului.după executarea îmbinărilor.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia.aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). 113 .grosimea: prin măsurare directă.spect: 100 %: . . Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru .se admite: . • Condiţii de admisibilitate . .2. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. lovituri.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .vizual. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Gradul de verificare -100%. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). pentru conductele exterioare. 112 3. • Condiţii de adminisibilitate . după caz (Anexa IV. când nu este indicată în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.tipul izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul. • Documente încheiate .2). fisuri.toleranţa de + 10 % la grosime. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.înainte de lansarea în şanţ.3).• Momentul verificării . -grosimea izolaţiei. . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru .defecte vizibile.defecte vizibile (deformări. • Metoda de verificare .aspectul izolaţiei.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).toleranţe la grosime. neuniformităţi: . . • Aparatura de verificare .1.pentru t i p şi a. .nu se admit: .protecţia izolaţiei.nu se admit: .pentru grosime: 10 %.

prevă zute în proiect. . .pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7.înainte de proba de etanşeitate.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. conform STAS 305!: . • Gradul de verificare .100 %.• Momentul verificării .denivelări: . când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare .nu se admit: .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. • Gradul de verificare .prin măsurare directă. c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru . SR -4163-3 şi: .înainte de izolare.nu se admit: . SR ISO 3458. • Meloda de verificare .toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei. .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.sensul pantei.pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.pentru conducte din alte materiale conform l 9.cel puţin o măsurare la 100 m. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate' . • Gradul de verificare .100 %. . mascare etc.mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) . .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări.mărimea pantei. conform l 22. 115 . • Condiţii de admisibilitate . 11 4 • Momentul verificării .2).după po/arca conductelor.prin proba de presiune la rece. • Documente încheiate . . .înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .se admite. realizate prin sudare: .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.valoarea presiunii de încercare pe durata probei: .2).scurgerile de apă. • Metoda de verificare .

• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. 3.lipul. • Documente încheiate .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare.sensul pantei: .valoarea pantei. c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pete de umezeală pe conducte.înainte de izolare.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. la îmbinări.Metoda de verificare .3.înainte de acoperire.Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.2). . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .1. • Gradul de verificare .nu se admit scurgeri de apă vizibile.100%. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • .8). l 14. • Documente încheiate .9).Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. în zona mufelor.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .scurgeri de apă vizibile. -aspectul. 116 .: • Condiţii de admisibilitate .după proba de presiune etanşeitate: . d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru . conform STAS 305 l şi I 22. • Aparatura de verificare .nu se admit: . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. mascare.1 0 0 % . • Aparatura de verificare . C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării .vizual. 117 • Condiţii de admisibilitate . pe ţoală durata probei: .vizual.

• Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.3).prin măsurare directă. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). .• Metoda de verificare .prin măsurare.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.se admite: . apă rece. înainte de fixare. . • Documente încheiate . pulberi. • Gradul de verificare .distanţa: prin măsurare directă.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect). .în cel puţin două puncte diferite.după pozare.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.după pozare. I6 . gaz. 118 • Metoda de verificare . electrice. • Momentul verificării . • Momentul verificării .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare. ID49. • Gradul de verificare . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).în punctele de sprijin (ancorare).poziţia relativă între conducte. I 7. • Momentul verificării . spumă.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru .după pozare.3). CO2. . 119 . când nu este indicată în proiect.valoarea distanţei între conducte (apă caldă. b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . pentru fiecare caz. • Aparatura de verificare .se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. • Condiţii de admisibilitate . azot).Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia: vizual. . abur.

120 • Criteriu/Parametru .tipul susţinerilor.in cazul prinderii cu elemente mobile . • Momentul verificării .3).nu se admit: . . m in im 5 0 % d in tre c e ri.tipul şi dimensiunile. • Gradul de verificare .locul de amplasare. . • Gradul de verificare .î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.se a dm ite: .după înglobarea în elementele de construcţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111).înainte de pozare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .p rin so n d a j.distanţa: prin măsurare directa.numărul. • Documente încheiate .distanţii între două elemente suceesixe de susţinere.diametrul interior al manşonului: . • Metoda de verificare . . faţa de cele prevă/ute în proiect. Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -tipul: vizual. . minim 25 % din elementele de fixare.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparaturii ele verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .3).lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect).după poziţionare. .în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i. . • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.prin sondaj. • Condiţii de admisibilitate .după montarea conductelor. . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . . • C o n d iţii d e a d m isib ilita te . • Aparatura de verificare .alte tipuri de elemente de susţinere. • Documente încheiate . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).se admite: . 121 . • Aparatura de verificare .prin măsurare directă.

tipul şi numărul: vizual.după montarea conductelor. • Momentul verificării . • Documente încheiate .3).înainte de probă.legarea la pământ. Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).înainte de proba de presiune. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .nu se admite absenţa legării la pământ. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de etanşeitate.• Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. când toleranţa nu este prevăzută în proiect.prin măsurare directă. • Metoda de verificare -v iz ual.dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă.3).în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz).respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive. • Gradul de verificare -100%. .distanţa dintre două piese de curăţire succesive. g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru . • • Condiţii de admisibilitate . 122 123 . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . . • Momentul verificării . h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru . tipul şi locul de amplasare.

pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167.pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819. .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări. SR ISO 3458. • Gradul de verificare -100%.prin proba de presiune la rece: .nu se admit: . caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%. . • Metoda de verificare .deformări datorită dilatărilor/contractărilor.pentru conducte din alte materiale conform I9. pe toată durata probei: .scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Condiţii de admisibilitate . pe toată durata probei: . • Metoda de verificare .înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.presiunea de încercare: .scurgeri de apă. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .presiunea de încercare: .scurgeri de apă: .scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate .înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum.i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece.nu se admit: .prin proba de presiune la cald conform normativului I9. 124 125 . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV. • Criteriu/Parametru .9).10). • Momentul verificării . • Momentul verificării .comportarea la dilatare/contractare. j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru .

pulberi. • Condiţii de admisibilitate . . • Criteriu/Parametru . încreţituri).Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV. • Aparatura de verificare .nu se admit: .înainte de vopsire. • Momentul verificării . . 127 .înainte de vopsire.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Momentul verificării . azot. • Metoda de verificare . spumă.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. aplicarea stratului de grund). .neuniformităţi (băşici.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100% . • Momentul verificării .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.aspect. • Gradul de verificare -10 0%. -aspectul: vizual.• Metoda de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. discontinuităţi.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%. 15).încercarea de etanşeitate cu aer. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9. • Metoda de verificare . 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur.după proba de presiune/etanşeitate. 126 • Condiţii de admisibilitate .7). izolare sau mascare. . . din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru .înainte de mascare. CO2. izolare sau mascare.

spaţiul de acces şi manevră.• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3. poziţia şi cotele de montaj.după montarea în instalaţie. . • Documente încheiate .amplasarea.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .înainte de proba de presiune.tip ul. • Gradul de verificare -100%. . .vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. .prin acţionare directă.1. • Momentul verificării după montarea conductelor.poziţia de montare. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . . 128 . • Gradul de verificare -100%.cotele de montaj.4.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 129 Proces. . Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul.tipul şi poziţia de montare: vizual.Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) . • Metoda de verificare .3).înainte de proba de presiune.3).3).2. • Metoda de verificare -vizual.

3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual. conform STAS 6686. • • • Condiţii de admisibilitate .aspectul. • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru .3). c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru .nu se admite absenţa sigiliului. calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. • Condiţii de admisibilitate .sigilarea (dacă este cazul).3). . .înainte de fixare.după poziţionare.posibilitatea de acces şi manevră.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual.• Momentul verificării . STAS-8073 şi STAS 2583. Gradul de verificare -100% . Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. distanţele: prin măsurare directă.aspectul obiectelor sanitare: vizual. • Momentul verificării .înainte de probare. .distanţele faţă de elementele de construcţie.locul de amplasare: vizual.locul de amplasare. • Gradul de verificare -100%.după montarea în instalaţie.3. 130 . • Documente încheiate . . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de probare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.tipul.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . 131 . • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie. Aparatura de verificare • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

132 . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .înainte de proba de funcţionare. .rigiditatea fixării.3). • Gradul de verificare .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).tipul elementelor de fixare: vizual. .stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. • Metoda de verificare . d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .după fixare.după poziţionare. • Metodei de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.respectarea tipului de fixare. .bucată cu bucată. • Gradul de verificare . înainte de fixare.• Momentul verificării . • Momentul verificării -după fixare.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . când nu sunt indicate în proiect. • Aparatura de verificare .schema de racordare. .încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504.3).respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.bucată cu bucată. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare.

. poziţia de montare si modul de prindere: vizual.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru . 134 • Condiţii de admisibilitate .parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual.locul de amplasare.cotele de montaj.3. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) . . c) Postamentul • Criteriu/ Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . .3).4. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .4. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate .înainte de poziţionarea hidroforului.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.1.modul de prindere. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării . . Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru .tipul . • Condiţii de adminisibilitate .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 .prin măsurare directă.după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare 1 0 0 % .poziţia de montare. -cotele: prin măsurare directă. • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă.dimensiunile • Metoda de verificare .100%.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.după poziţionarea in instalaţie.locul.

• Momentul verificării .parametrii tehnici. • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.bucată cu bucată.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .poziţia de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • d) Aparate de măsură.4.după racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.. • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .schema de racordare.2. . 3.vizual. • Condiţii de admisibilitate .vizual.3). . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . .după execuţia conductelor de legătură. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.3).înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . -vizual. 136 137 .

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. .nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.tipul.locul si pozitia de montare: vizual. • Gradul de verificare .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .100 %. • Momentul verificării . 139 . • Condiţii de admisibilitate . -cotele: prin măsurare directa.după po/iţionarea în instalaţie. .3). 138 • Documente incheiaie . . .3).înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare.înainte de poziţionarea pompei. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .• Mom entul verificării .dimensiunile.dimensiunile: prin măsurare directă. • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea in instalaţie.cotele de montaj. • Momentul verificării .tipul:vizual.

.4. 140 . . • Gradul de verificare -100%.vizual. .3). • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul şi poziţia de montare: vizual.după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .cotele de montaj. • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă.după execuţia legăturilor.d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare . 3.3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . . • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare .înainte de proba de funcţionare. -cotele: prin măsurare directă. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . 141 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .locul de amplasare.bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. . • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.parametrii tehnici.schema de racordare.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru .vizual.poziţia de montare.

Parametru .5.parametrii tehnici. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu. • Metoda de verificare . • Gradul de veriţicure . • Aparatura de verificare .vizual. -dimensiunile. 3.3).1. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.vizual • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.bucată cu bucată. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul.înainte de poziţionarea compresorului. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).5.tipul: vizibil . Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: .3).• Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia leuăturitor: . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . : • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.3).nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Gradul c/e verificare -100% .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.dimensiunile: prin măsurare directă. 143 142 .înainte de proba de funcţionare. d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.

• Gradul de verificare . . . • Metoda de verificare -vizual.după poziţionarea în instalaţie.schema de racordare.înainte de fixarea definitivă. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . d) Izolaţia • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .protecţia izolaţiei.b u c a tă cu b u c a tă .3).1 00 % .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . 145 • Criteriu/Parametru . .3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . .locul de amplasare. • Documente încheiate . • Momentul verificării .cotele de montaj.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia legăturilor. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.tipul izolaţiei. • Gradul de verificare .poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).grosimea izolaţiei.cotele: prin măsurare directă.• Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .1 00 % .locul şi poziţia de montare: vizual. . • Condiţii de admisibilitate . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .locul de amplasare.• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.cotele: prin măsurare directă. -grosimea: prin măsurare directă.după proba de funcţionare. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .100 %.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate .3).Parametru -tipul.după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării . 146 . • Condiţii de admisibilitate . -parametrii tehnici. • Momentul verificării .cotele de montaj.2.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru flecare schimbător. . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. • Gradul de verificare -10 0%. .5.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . . • Momentul verificării .vizual. Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .înainte de fixarea definitivă.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).locul şi poziţia de montare: vizual. 147 3.3). . • Gradul de verificare .

3). • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. .înainte de proba de funcţionare. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .după proba de funcţionare.3).grosimea izolaţiei. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . 148 149 . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru fiecare boiler. • Momentul verificării .poziţia de montare.protecţia izolaţiei. c) Aparate de măsură.după fixarea boilerului. . • Condiţii de admisibilitate . .• Aparatura de verificare .bucată cu bucată.după execuţia legăturilor. • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100% . . • Gradul de verificare . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.schema de racordare. • Gradul de verificare .grosimea: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. • Metoda de verificare -vizual.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

.tipul. .100%.numărul. mijloacele de răcire. aspectul. • Condiţii de admisibilitate .3).respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual. încălzire: vizual. .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Gradul de verificare -100%. aspectul rezervoarelor. izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie. . înainte de proba de funcţionare.nu se admit: . grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).tipul. • Momentul verificării . pulberi) 3.înainte de proba de funcţionare.• Condiţii de admisibilitate . Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare. . • Gradul de verificare . .respectarea prevederilor proiectului. dimensiunile. duze) • Criteriu/Parametru . .tipul.1.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. spumă. pulverizatoare. azot) 3. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate . abur. • Momentul verificării -după montarea în instalaţie. gaze inerte. numărul. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă. pulberi. CO2.tipul. .dimensiunile: prin măsurare directă.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. . numărul. • Documente încheiate . aspectul. b) Montarea rezervoarelor (apă. .6.6. sprinkiere.dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.aspectul. • Metoda de verificare .numărul. 150 • Condiţii de admisibilitate . . • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. spumă. drenccre.3). 151 .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). -aspectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Aparatura de verificare .mijloacele de răcire/încălzire {după caz).

+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Momentul verificării . . . în cazul în care proiectul nu ie indică: .după montare.înainte de proba de funcţionare.înainte de proba de funcţionare. .± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.rigiditatea fixării. • Momentul verificării . măsurată în plan vertical.+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur.• Aparatura de verificare .cotele de montaj.cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă.poziţia şi locul de montare.nu se adm it: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.rigiditatea fixării. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual. .poziţia. c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată. • Metoda de verificare . locul de montare. prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.tipul racordului. unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%.3). . • Gradul de verificare . . .abateri de Ia prevederile proiectului. . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . . • Aparatura de verificare .după racordare. • Documente încheiate . 153 • Condiţii de admisibilitate .poziţia şi locul de montare: vizual. .3). cotele de montaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe.unghiul de instalare (pentru duzele de deversare). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate .schema de racordare. .± 5 % pentru distanţa între element component tavan. 152 . • Gradul de verificare .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.

• Documente încheiate . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi P 118. siguranţă. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.marcarea/inscripţionarea.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .vizual.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul. 154 155 .tipul şi dimensiunile suportului. -numărul. • Metoda de verificare -vizual. -aspectul.înainte de proba de funcţionare.3).100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .10 0% .3). • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare -tipul. . • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru .locul de amplasare. f) Dispozitive şi aparate de semnalizare.3). . • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare. numărul şi aspectul: vizual. • Aparatura de verificare • Metoda de verificare . .după montarea în instalaţie. -dimensiunile: prin măsurare.

după montarea în instalaţie. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l . . . • Documente încheiate .3).4. 3.înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .3. • Momentul verificării . Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -dimensiunile: prin măsurare. • Momentul verificării .după montarea în instalaţie. . • Gradul de verificare -100%. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.numărul.respectarea prevederilor proiectului. -dimensiunile.3). numărul şi aspectul: vizual. -dimensiunile.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. • Aparatura de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .tipul şi aspectul: vizual. . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri. numărul şi aspectul: vizual. .abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare -100%.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.6. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. -aspectul. • Metoda de verificare -tipul.tipul.6. -n u m ă ru l.aspectul. • Momentul verificării .aspectul.ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.dimensiunile: prin măsurare. • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare. 3. 157 • Metoda de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -dimensiunile: prin măsurare. . 156 .tip u l.

nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Documente încheiate . • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.100% .ti p u l.6.tip u l. 159 158 . înainte de proba de funcţionare.1 00 % . Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru . .dimensiunile: prin măsurare.tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie. 3. -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.100%.3). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . .tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Criteriu/Parametru .3). • Condiţii de admisibilitate .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor. • Condiţii de admisibilitate .numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .3). înainte de proba de funcţionare.vizual.. -as pectu l.t ip u l . d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .tipul şi aspectul: vizual.5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -as pectul.

• Aparatura de verificare . • Documente încheiate .6.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV..Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3. .orientarea spre sud: . • Condiţii de admisibilitate . b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate. • Gradul de verificare -100%. . .tipul. • Metoda de verificare . numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie.7.orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă.1 3.7.6. se admit toleranţele: . pentru orientare. . pentru unghi. • Metoda de verificare -tipul. • Aparatura de verificare .10 0% . drencer şi apă pulverizată Conform 3. • Momentul verificării .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.1 160 161 .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. 3.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor.3).6. • Momentul verificării .după poziţionare.unghiul de înclinare.± 5 grd.aspectul. -dimensiunile: prin măsurare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . Instalaţii de stingere tip sprinkler.respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect.6.± 2 grd.în cazul în care proiectul nu indică alte valori. 3. numărul şi aspectul: vizual. . înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru .înainte de fixarea definitivă.6.

.respectarea prevederilor proiectului.presiunea de încercare.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. . buteliilor de vehiculare a pulberilor. .funcţionarea obiectelor sanitare. pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.3).înainte de probare.condiţiile de scurgere . . prin verificarea strângerii elementelor demontabile. . .pentru toate instalaţiile: .stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .nivelul de zgom ot produs de arm ături. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru . . drencerelor. • Condiţii de admisibilitate .8.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .funcţionarea armăturilor. . . dozatoarelor-amestecătoarelor.tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură .. .după montarea instalaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.presiunea creată de com presor. .debitul de apă/gaz. .pentru instalaţiile de canalizare: .schemă de racordare. 162 . prin verificarea documentelor însoţitoare.locul de m ontare.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: .presiunea de pornire/oprire a hidroforului. • Metoda de verificare .pierderile de apă/gaz.menţinerea poziţiei stabile.3). 3. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .schema de racordare: vizual.funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. 163 • Condiţii de admisibilitate .tem peratura apei.vizual.pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: .după execuţia legăturilor. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.funcţionarea sprinklerelor. • Metoda de verificare .

• Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a debitului.lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi. drencerelor. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. • Documente încheiate .funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. .pentru lavoare. STAS 10968/2 .presiunea de pornire/oprire a hidroforului. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. . prin măsurare. . prin proba de etanşeitate. presiune.funcţionarea sprinklerelor. 165 164 . SR ISO 6182-1/C2.pentru vase de closet.pentru drencere şi pulverizatoare. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. ID 49. temperaturii.debitul şi temperatura conform I 9. buteliilor de vehiculare a pulbe rilor.presiunea de încercare. vizual. • Momentul verificării . .pierderile de apă/gaz.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. . . vizual.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. conform l 9 sau ID 49 (după caz). .funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. .pentru armături. . presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). STAS 9576/1 şi SR 13458 .6).temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. temperatură. prin măsurare. STAS 9576/2 şi STAS 12904 .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.funcţionarea obiectelor sanitare. • Condiţii de admisibilitate .funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului.funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă.funcţionarea întregii instalaţii. prin măsurare. . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. prin măsurare. . STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .presiunea creată de compresor.după încheierea execuţiei instalaţiei. . prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 . . .. . conform I 9. STAS 11368 . vizual. dozatoare l or-am e stecătoare lor. .condiţiile de scurgere.pentru sprinklere.pentru pompe.

aducţiuni. încercarea de etanşeitate la presiune interioară.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. drencere şi pulverizatoare de apă. STAS 2583 . Clasa B.Alimentări cu apă.Instalaţii sanitare. Condiţii tehnice de calitate. Partea 1: Ţevi de uz general. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.Armături sanitare. Clasa C. prescripţii de proiectare şi de execuţie. diagonale şi axiale. diagonale şi axiale. Condiţii tehnice generale de calitate. încercări.Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Partea 2: Ţevi de conducte. încercări. STAS 5738/1 . fără sudură. fără sudură. laminate la cald.Instalaţii sanitare. Sprinklere.Obiecte sanitare ceramice. Metode de încercare. STAS 530/1 .Protecţia împotriva incendiilor. Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare. emailate. STAS 1795 .Ţevi de oţel. SR ISO 3126 . Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor. STAS 3051 . STAS 9143 . (PP) sub presiune. -Alimentări cu apă. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. armăturilor şi accesoriilor lor.I I I SR ISO 3458 .Sisteme de canalizare. STAS 9576 .Măsuri de siguranţă contra incendiilor. STAS 5738/2 . STAS I 504 . STAS 671 . STAS 6898/2 .Pompe centrifuge. Obiecte din porţelan sanitar.Ţevi din materiale plastice. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. Reţele de distribuţie. SR ISO 6182-1/C2 .Ţevi rotunde trase din cupru.Ţevi de oţel sudate elicoidal. trase sau laminate la rece. STAS 6686 SR 6819 . Sistemul de stingere automată de tip sprinkler. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. Prescripţii fundamentale de proiectare.Ţevi de oţel. 167 . .Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.A n e x a l . Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 7656 . 166 STAS 6898/1 .Obiecte sanitare din fontă. SR ISO 1167 . Măsurarea dimensiunilor. Condiţii tehnice generale de calitate. Indicaţii generale. STAS 1478 .Pompe centrifuge.Ţevi de oţel sudate elicoidal. Prescripţii de execuţie şi exploatare. Studii. Prescripţii fundamentale de proiectare.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 . SR 4163-3 STAS 523/1 .Ţevi rotunde extrudate din plumb.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 6675/3 .

Declanşarea NP 003 sprinklerelor. 169 168 . . Sprinklere. ape i calde. STAS 10968/2 . Drencere şi pulverizatoare de apă. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. STAS 12507 . .Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. Verificarea funcţionării vaselor de closet.Normativ pentru proiectarea. -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. I 42 ID 49 STAS 12523 . Prescripţii de proiectare. STAS 11976 . execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. I9 I 9/1 122 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi.Instalaţii de stingere cu abur. Metodă de măsurare in situ. . Prescripţii de proiectare.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.Normativ pentru proiectarea.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. SR 13458:2000 . Prescripţii de proiectare. încercări funcţionale ale lavoarelor. Reguli şi metode de verificare. STAS 11368 . STAS 12904 . Reguli şi metode de verificare a declanşării. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. STAS 12245 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC.Instalaţii fixe cu azot. STAS 9667 .Instalaţii de stingere cu spumă.Acustica în construcţii. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare.Instalaţii sanitare.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Prescripţii de proiectare. ll .Măsuri de siguranţă contra incendiilor. .STAS 9576/2 .Instalaţii sanitare.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea.

............. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare...2................................. Conducte agent termic..9............................4. Pompe.... Compresoare........ Documente de referinţă ..4........... 196 3. Montarea conducte lor .. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii........ 172 3...........................1.... Cazane .........6.................... 172 2............ 202 3... Alte aparate de măsură.4.. Proba de eficacitate..............5...4...... Proba de presiune la cald ..3..........220 3 7.....................4............................. 190 3...... 218 3....................... Proba de presiune la rece...... 206 3... 221 222 225 Cuprins 1.........4....6.......................................... 3.....................................................................2.............................................. control şi siguranţă............................ Domeniul de aplicare ............................ 173 3...........4........ Montarea echipamentului......................... 204 3.............................1................................................................. 196 3................ Proba de funcţionare Anexa 1-IV.......................... Montarea armături lor ... 200 3................. Distribuitoare-colectoare ............... 212 3............ 173 3................................ Montarea corpurilor de încălzire. Schimbătoare de căldură .................8.......4....Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3.............1............ 177 3............................ 193 3.. Prevederi comune .... Arzătoare ......5..................2........... 219 170 171 .............8...4........1.......4....... 216 3..................................................................... Conducte de alimentare combustibil .........3............7. dozare).... 192 3.....4......1....................................................................... Sisteme de expansiune........................ 209 3........................................1.3.. 172 3.................

.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.nu se admit: .pentru conducte din: cupru.defecte (fisuri.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). Montarea conductelor 3. . . etc. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .).1. în Anexa l-I V. . 3.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. puncte termice.Reţele termice şi elemente aferente acestora.Surse de căldură (centrale termice. . . • Condiţii de admisibilitate .Instalaţii interioare de încălzire centrală.conductelor.Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Gradul de verificare -10 0%. 2. .tipul materialului. staţii de recuperare a căldurii.).Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport.1.conform agrement. . .1.3). DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: .Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). arsuri pori sau cojeli). Pexal . • Metoda de verificare -vizual: . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. Nu fac obiectul prezentului normativ: . STAS 6898/1. . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .pentru conductele din PP conform agrement.1. STAS 7656. STAS 6898/2.Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare. . 172 173 . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . STAS 530/1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.corpurilor de încălzire. . polietilenă reticulată.armăturilor.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. • Momentul verificării . 3.echipamentelor (din centrale termice. -aspectul materialului.înainte de executarea îmbinărilor. puncte termice etc.

STAS 6898/2. lovituri. Pexal. • Documente încheiate . STAS 7656. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .3). pentru conductele exterioare. STAS 6898/1. conform agrement. după caz). • Gradul de verificare -100%. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. fisuri. STAS 530/1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .locul de amplasare. abateri de poziţie între elementele îmbinării).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.după executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare .diametrul conductei. • Gradul de verificare -100%.3).înainte de lansarea în şanţ. .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.pentru conducte din: cupru. 174 • Momentul verificării . • Momentul verificării .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .după pozare.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Metoda de verificare J -vizual. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).defecte vizibile (deformări.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. polietilenă reticulată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .prin măsurare directă: . . 175 . .să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare .aspectul îmbinării. filetare.

1. -mărimea pantei.defecte vizibile.existenţa protecţiei. .tipul izolaţiei. • Metoda de verificare .continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Condiţii de admisibilitate .1.grosimea: prin măsurare directă. • Documente încheiate .aspectul izolaţiei. după caz. executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI). . . • Momentul verificării .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. e) Izolaţia . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.• Aparatura de verificare • Documente încheiate .se admite: . neuniformităţi.prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţe la grosime. după caz. • Gradul de verificare . 176 2. • Gradul de verificare . prevăzute de normativul I 13.2). . .măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor.pentru grosime: 10 %. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. • Momentul verificării . Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru .1.după pozarea conductelor.sensul pantei. diferite faţă de prevederile proiectului. . ramificaţii şi armături.nu se admit: . .toleranţa de + 10 % la grosime. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de etanşeitate.înainte de mascare.pentru tip şi aspect: 100 %.3). . . .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Criteriu/Parametru . 3.cel puţin o măsurare la 100 m. 177 . . .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). Conducte agent termic 3.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.2. -grosimea izolaţiei.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). termoizolaţiei.nu se admit: .

să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul.Proces verbal de verificare . • Momentul verificării . 3.înainte de pozarea conductelor. • Aparatură de verificare . 179 178 .racorduri şi piese speciale. • Metoda de verificare -vizu al.înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. • Documente încheiate .prin măsurare directă.înainte de pozarea conductelor.constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. • Gradul de verificare -100%.1.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • M om entul verificării .• Aparatura de verificare .prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement.aspectul.2). . b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .2. -mărimea pantei.cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .2.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. . • Metoda de verificare .Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V. • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.2).mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).mijloace de măsurare.

3.dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi.Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mărimea pantei: prin măsurare directă.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).3. lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru .înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Documente încheiate . întărituri etc.prin măsurare directă. • Metoda de verificare -sensul: vizual.2. • Momentul verificării .). • Metoda de verificare .10 0% .Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV.înainte de pozarea conductelor. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru . 1 8 1 180 .nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. . • Gradul de verificare -100%.înainte de proba de etanşeitate.• Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). rigle.dimensiuni pentru fiecare tip de suport. tălpi. • Gradul de verificare .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.prin măsurare directă. . • Documente încheiate .nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .după pozarea conductelor. • Aparatura de verificare .distanţa între suporţi. -mărimea pantei.1. .2). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .

încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.4. 182 183 .• Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .sensul pantei.după pozare.2).toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.măsurare la flecare suport tip estacadă.după pozare. când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte). înainte de fixare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. .se admit: . -valoarea pantei. • Aparatura de verificare .mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile. • Documente încheiate . 3. • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta.se admite: .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.prin măsurare directă. prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta.2.3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . Conducte interioare .asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei. • Momentul verificării .prin măsurare directă. înainte de fixare.distanţele prevăzute de normativul I 13. .

• Metoda de verificare .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.după pozare.în cel puţin două puncte diferite.în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. . înainte de fixare. .tipul susţinerilor. I 7.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).valoarea distanţei între conductele de: .apă rece.se admite: .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.apă caldă/apă fierbinte/abur . • Gradul de verificare .apă caldă/apă fierbinte/abur .apă caldă/apă fierbinte/abur .apa caldă . minim 25 % din elementele de fixare. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13.elemente de construcţie din materiale combustibile. • Momentul verificării . 184 185 .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).distanţa: prin măsurare directă. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). pentru fiecare caz.prin sondaj.gaz. . • Aparatura de verificare .prin măsurare directă.distanţele prevăzute de Normativul 1 13.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Documente încheiate . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate .3). I 6. • Aparatura de verificare . .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . .apă caldă/apă fierbinte/abur . . . . • Metoda de verificare . faţă de cele prevăzute în proiect.• Aparatura de verificare .electrice. • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizual. • Momentul verificării . • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Condiţii de admisibilitate .abur. .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. 186 187 . cupru.5. 3. • Gradul de verificare -100%.se admite: . tipul şi locul de amplasare. • Momentul verificării .prin sondaj. • Condiţii de admisibilitate . polietilenă reticulată.valoarea presiunii de încercare pe durata probei.2.numărul. .prin măsurare directă.încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.locul de amplasare. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul. .încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului.3).respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul. • Condiţii de admisibilitate . . Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP. realizate prin sudare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . mascare etc. • Documente încheiate .scurgeri de apă. conform normativului I 13. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -100%.înainte de izolare. . minim 50 % din treceri. . • Aparatura de verificare .înainte de proba de presiune.prin proba de presiune la rece. .după înglobarea în elementele de construcţie.după montarea conductelor. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. • Gradul de verificare . Pexal • Momentul verificării .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.1. . • Momentul verificării .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. • Metoda de verificare .înainte de montarea conductelor.3).

Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .100%. . • Aparatura de verificare .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.după proba de presiune/etanşeitate.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.înainte de mascare. 3.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul.comportarea la dilatare/contractare. discontinuităţi. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Momentul verificării . pete de umezeală pe conducte. . 188 189 .2.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare -100%.prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 .1. . plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.nu se admit: . • Aparatura de verificare 3. • Gradul de verificare .neuniformităţi (băşici. pe toată durata probei. Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru .9).7.după efectuarea probei la rece. izolării). • Condiţii de admisibilitate . aplicarea stratului de grund). . • Metoda de verificare -vizual. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri.10).scurgeri de apă vizibile. . în zona mufelor la îmbinări.1. încreţituri). pe toată durata probei. .presiunea de încercare.6.înaintea finisării (vopsirii. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.aspect. . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). .scurgeri de apă.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.2.

alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).nu se admit: . . . deformări.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP. 3. • Metoda de verificare . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu.• Documente încheiate .3). • Aparatura de verificare .respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.prin măsurare directă: .pentru conductele din PP conform fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului.locul de amplasare. • Momentul verificării . arsuri). .defecte (fisuri.vizual.după pozare.3. STAS 530/1. • Documente încheiate . .100%. • Momentul verificării . STAS 530/1. STAS 7656.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.înainte de executarea îmbinărilor.diametrul conductei. .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1.să corespundă prevederilor proiectului. . 190 .aspectul materialului.3). • Gradul de verificare . 191 • Condiţii de admisibilitate . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . STAS 7656. • Metoda de verificare .înainte de executarea îmbinărilor.3).

3). • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul.amplasarea. • Gradul de verificare -100%. 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate .3). Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. 193 .100%.înainte de proba de presiune.3). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .prin acţionare directă.numărul de elemente. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).3. . • Aparatura de verificare 3. . .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .după montarea în instalaţie.• Gradul de verificare . • Condiţii ele admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.posibilitatea de acces şi manevră. . fişei de agrement). • Metoda de verificare -vizual.spaţiul de acces şi manevră.aspectul.după montarea în instalaţie. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .înainte de probare.2. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. 3.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare.

respectarea tipului de fixare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Gradul de verificare .1 00 % . b) Amplasarea . . 194 . • Documente încheiate .rigiditatea fixării. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare .după poziţionare. .• Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de fixare. reglare.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .3). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.tipul elementelor de fixare.respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. • Metoda de verificare . .tipul elementelor de fixare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). . .locul de amplasare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .3).rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. golire). . • Metoda de verificare .după fixare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . .după poziţionare. .bucată cu bucată. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . 195 • Criteriu/Parametru ..respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.distanţele: prin măsurare directă.distanţele minime faţă de elementele de construcţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .înainte de fixare.

4.vizual.1. -parametrii tehnici. • Gradul de verificare -10 0%. pe locul de montaj.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Gradul de verificare -bucată cu bucată. .înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . 197 • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare . 196 .vizual. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare.locul şi poziţia de montare: vizual.distanţele: prin măsurare directă. în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Gradul de verificare . Montarea echipamentului 3. .după poziţionarea pe postament. • Metoda de verificare . 3. • Condiţii de admisibilitate .d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie.100%. -cotele de montaj.schema de racordare.poziţia de montare. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement.3). • Aparatura de verificare .după fixare. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3).4. . c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .

• Metoda de verificare . . .3). • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului.după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100%. a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul.• Documente încheiate . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a.vizual. 199 198 .înainte de poziţionarea cazanului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).elemente de preluare a vibraţiilor.instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement. .3). • Metoda de verificare -tipul: vizual.bucată cu bucată.după fixarea cazanului. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .schema de racordare. • Momentul verificării .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .poziţia de montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -dimensiunile.3).înainte de proba de funcţionare.vizual.dimensiunile: prin măsurare directă. . . d) Aparate de măsură. • Condiţii de admisibilitate .

vizual. .după poziţionarea pe locul de montaj. • Condiţii de admisibilitate .schema de funcţionare. • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .poziţia de montare. • Momentul verificării .4.după fixare (inclusiv accesorii). a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Aparatura de verificare . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. 200 .înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare .parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Condiţii de admisibilitate . . 201 • Documente încheiate . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Documente încheiate . în fişa tehnică sau fişa de agrement. . • Metoda de verificare . 3.3). • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului.după poziţionarea în instalaţie.3). • Metoda de verificare -vizual. . • Gradul de verificare -100%.100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.3).locul de amplasare.2.

Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul şi poziţia de montare: vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.3). a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement. 202 203 .10 0% .• • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .4.cotele de montare: prin măsurare directă.poziţia de montare. . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de fixarea definitivă. b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate . -parametrii tehnici.vizual. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. • Gradul de verificare -1 00 %.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132.3. .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . 3. .cotele de montare. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement. a normativului l 13.după poziţionarea în instalaţie.

Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.4. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .cotele de montare. • Gradul de verificare .înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . .parametrii tehnici. • Aparatura de verificare .dimensiunile.dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă.după poziţionarea în instalaţie.după poziţionarea pe locul de montaj. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul.4. • Condiţii de admisibilitate .vizual.c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul.poziţia de montare. • Momentul verificării . 3. • Gradul de verificare -100% . • Metoda de verificare -vizual. 205 204 .locul de amplasare.100%. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). . a normativului I 13.corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. . .tipul: vizual. a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .3). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

3).locul şi poziţia de montare: vizual. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect. 207 .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .îînainte de fixarea definitivă.3).după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate . 206 • Metoda de verificare .distanţele: prin măsurare directă. . • Momentul verificării .vizual.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.după poziţionarea în instalaţie. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Aparatura de verificare . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată (pe elemente componente).4. . • Gradul de verificare .schema tehnologică. .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.5. • Gradul de verificare -100%.după fixare (inclusiv accesorii). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .poziţia de montare. -cotele de montaj. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Metoda de verificare -vizual. a fişei de agrement şi a normativului l 13.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Momentul verificării . .parametrii tehnici.

• Gradul de verificare . -dimensiunile. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual. . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată.înainte de fixarea definitivă.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare -vizual.după execuţia legăturilor. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -tipul: vizual. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . 208 3. .dimensiunile: prin măsurare directă.1 00 % .înainte de poziţionarea pompei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. . • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Gradul de verificare .6. • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .schema de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 209 .tipul. . • Metoda de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.parametrii tehnici.3).• Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru .

după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .dimensiunile. • Condiţii de admisibilitate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul: vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru .3). • Aparatura de verificare '.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).locul şi poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate . 210 .schema de racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.• Gradul de verificare . • Momentul verificării .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Documente încheiate .după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare .distanţele: prin măsurare directa. 211 • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.100 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . vizual.poziţia de montare.3).înainte de poziţionarea compresorului. .locul de amplasare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .dimensiunile: prin măsurare directă. . . • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării . -cotele de montaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul.

poziţia de montare. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare 212 . .vizual.parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie.3).4.7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). .bucată cu bucată. . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.după poziţionarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .schema de racordare 213 3. • Gradul de verificare -10 0%.înainte de fixarea definitivă. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Documente încheiate . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -cotele de montaj. •Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate ..locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .

bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . •Momentul verificării . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).schema de racordare.după proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . • Momentul verificării -după fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate .grosimea izolaţiei. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). 215 • Criteriu/Parametru .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .după execuţia legăturilor.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. . • Documente încheiate .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare .• Metoda de verificare . d) Izolaţia . 214 . • Metoda de verificare -tipul: vizual. .grosimea: prin măsurare directă.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare. . -existenta protecţiei izolaţiei.pentru flecare schimbător.vizual.

• Gradul de verificare -10 0%. • Aparatura de verificare . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . . 216 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .4.prin măsurare directă. • Momentul verificării .3. . • Gradul de verificare -100%.diametrul/numărul racordurilor.3). • Condiţii de admisibilitate .poziţia şi locul de montare.locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare .3). -cotele de montaj.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).diametrul.8. în cazul în care proiectul nu le indică. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .3).100 %. • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare. 217 . .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul. .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .poziţia şi locul de montare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .după montare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.distanţa între elemente: prin măsurare directă.

agregate.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -1 00 %.9.amplasarea. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .pentru conducte din alte materiale conform I 13.poziţia de montare. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. .5.respectarea tipului de suport.• Momentul verificării . planşee.după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate . Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru . pardoseli. 218 .4.100%. . . • Documente încheiate .d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. pereţi. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. -scurgeri de apă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). punctele termice. 3. .în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.prin proba de presiune la rece: .3).după racordarea echipamentelor din centrala termică.după montare. 219 3. de mascare sau înglobare în elemente de construcţie. • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare .3). reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice. . . suprafeţe de încălzire). vopsire). ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate .pentru conducte din PP conform fişei de agrement. .înainte de fixarea definitivă. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri. • Momentul verificării . Alte aparate de măsură. a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect.presiunea de încercare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. .

• Aparatura de verificare .efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. .după efectuarea probei la rece. pe toată durata probei. .nu se admit.prin proba de eficacitate conform normativului I 13. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.nu se admit: .după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C). • Aparatura de verificare .10 0% . 220 • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III). izolării). .conform normativului I 13. - • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or.mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III). • Metoda de verificare . Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .scurgeri de apă. Proba de eficacitate 3.prin proba de presiune la cald conform normativului I13.6.9).Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. 3. .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. • Metoda de verificare . .gradul de încălzire. 221 .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Documente încheiate . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri. plafoane sau pardoseli).presiunea de încercare.10).înaintea finisării (vopsirii.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Gradul de verificare . . • Momentul verificării . compor tarea la dilatare/contractare.7.se admite: . după închiderea completă a clădirii.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Aparatura de verificare . pe toată durata probei.• Condiţii de admisibilitate .

pierderile de apă. .presiunea creată de compresor. prin măsurare. . . . prin măsurare.8.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă.funcţionarea aparatelor de încălzire.funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). prin măsurare. . . .pierderile de apă. .funcţionarea instalaţiei automate de aprindere.debitul şi temperatura conform 113. prin proba de etanşeitate. • Condiţii de admisibilitate .• Documente încheiate .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. . presiune. . vizual. • Metoda de verificare . prin măsurare.pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: .funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului. 223 ' . .presiunea aburului. prin acţionare directă a robinetelor. .condiţiile de scurgere a condensului.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.temperatura gazelor de ardere. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite.funcţionarea întregii instalaţii. .indicarea corectă a datelor. . vizual.presiunea de pornire/oprire a pompelor. 222 • Momentul verificării .pentru aparatele de măsură şi control: . .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. prin măsurare. .funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului. -pentru cazane: .presiunea de încercare. 3.funcţionarea aparatelor de încălzire. . prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual. vizual. . 10). ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. conform I 13.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare.condiţiile de scurgere.funcţionarea alimentării cu combustibil. temperatură. . .lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . .funcţionarea arzătoarelor. • Gradul de verificare -100%. . - presiunea de încercare. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil.funcţionarea aparatelor de încălzire.după încheierea execuţiei instalaţiei. .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . . nivelul de zgomot produs de armături. temperatura de încercare.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.temperatura apei.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. .

fără sudură.pentru robinete de reglare cu ventil. Robinet cu cep cu mufe. trase sau laminate la rece. STAS 1601 Armături industriale din fonte. Fitinguri din fontă maleabilă. STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. . fără sudură. 225 224 . Condiţii tehnice speciale de calitate. .pentru combustibil lichid.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . -Normativ I 13. presiuni şi diametre nominale. Condiţii tehnice de calitate. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. temperaturii. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .Instrucţiuni tehnice ISCIR . . Dimensiuni şi toleranţe. STAS 530/1 Ţevi de oţel. .pentru recipiente sub presiune. Determinarea rezistenţei la presiune interioară. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. gaz sau solid.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici .pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. Robinete cu cep. STAS 1308 sau STAS 3317 .STAS 54. laminate la cald. Condiţii tehnice speciale de calitate.. . Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.Normativ C 342 . Condiţii tehnice speciale de calitate.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.pentru radiatoare din fontă.STAS 1676 . Nomenclator. Tipuri. . Dimensiuni. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil.Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet.IPCT.6).mijloace de măsurare a debitului.pentru pompe. presiunii şi nivelului de zgomot.STAS10400/1 . SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. .

226 227 . Prescripţii de calcul. Robinete de reţinere cu clapă. Diametre nominale. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. STAS 2250 Elemente pentru conducte. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Partea 1: Ţevi de uz general. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. diagonale şi axiale. Clasa B. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. Instalaţii de încălzire. Presiuni nominale. încercări. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. diagonale şi axiale. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Clasa C. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. Definirea termenilor tehnici. Măsurarea dimensiunilor. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. Prescripţii de calcul termotehnic. încercări. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Instalaţii de încălzire. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. cu flanşe. Numărul anual de grade-zile. SR ISO 7121 Robinete cu sferă.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. Calculul necesarului de căldura. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. de oţel. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. STAS 2099 Elemente pentru conducte. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. Condiţii tehnice speciale de calitate. Mufe pentru ţevi. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. utilizate la presiune. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. trase sau laminate la rece. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Partea 2: Ţevi de conducte. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. Calculul necesarului de căldură.

SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Tipuri. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Tipuri. Robinete de închidere. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. utilizate la presiune. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune.detectarea imperfecţiunilor transversale. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Tipuri. Robinete de reglare. presiuni nominale şi diametre. presiuni nominale şi diametre. presiuni nominale şi diametre. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. Clasificare. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. presiuni nominale şi diametre. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Robinete de comutare. Robinete de reţinere. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. Tipuri. cu flanşe. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. Instrucţiuni ISCIR.

.... 243 3..................... 3..................... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3..... Montarea compensatoarelor de dilatare....5.......... Absorbţii marginale.......... Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată ........ Căciuli de protecţie pentru canale de aer.................1...............1....... Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale ............ Canale montate în ghene/plafoane false...1................................ 244 3.............. Duşuri şi perdele de aer...1.. 3.. 248 3..........3.....3... Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) .C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare......................... 259 3. 3.............................4....3...2...... 243 manuală sau automată...5.......... 258 3...... 254 3.. 3.........2........ Coşuri de evacuare (individuale......5......6..4.............. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate)....... 260 231 .........2... Anemostate.................... 234 3..............2.............6.. Domeniul de aplicare.. 253 3.. reglare şi accesoriile canalelor de aer...5.. antifoc.. 258 3..5....................... 248 3....7......... paralele) ...-........ Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre....... 233 2.......... 3........1..1.)................. clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1..2.............................6............... Prevederi comune............ nişe de laborator ......3..... Prize de aer (de perete... 252 3..... Documente de referinţă .. 230 245 245 246 247 3.... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede .............2..................... 257 3....................6............................... 251 3.................................... 249 3. 3......2.4...2...... Punctele de măsurare.....1................ panouri. guri de evacuare în exterior)......5......... Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).......3......2..6...............................3.... antifum) ...............1..7............5..................................................................2....... Montarea capacelor de vizitare şi curăţire.3. 252 3...................... 3. cu colector central şi deversor).. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare...... 3. Fante de aer (introducere/absorbţie)..6....... Montarea dispozitivelor de închidere.....4........ de transfer. Hote ...................................2......2................ 255 3.................. Luminatoare..........7..... Panouri de refulare .................................. trape etc..3... 254 3..3............................. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse....... 3........5.... 256 3.... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie ...1....... 255 3...................3.......3.................. 250 3....... Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor .......... 258 3.. 233 3..... Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ............................ Deflectoare ......... Grile de absorbţie din încăperi ........... Montarea dispozitivelor de ventilare locală .. Canale montate aparent .. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii... 249 3.....................4.5............. de introducere.................2.... de acoperiş......3...1..........3.............

..... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului......... 264 3..7.........................1.............. ........ 274 3.. Recuperatoare de căldură ....7............. 276 3........ ..... 273 3... 261 3............ ................ Aeroterme pentru abur/apă caldă. . 270 3...................2.......................... Dulapuri pentru încălzire... 232 233 . Instalaţia de alimentare.....3..............Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată.. .......... 269 3...........1.......3...11...... Ventilatoare de acoperiş ............... 3..7......8.. autocare........... ..Instalaţii de ventilare de înaltă presiune. Generatoare de aer cald ..... fierbinte...10....................2. Instalaţia de alimentare.... Camere de umidificare .....8.........Instalaţiile de ventilare de proces..... 260 3............................7....Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă"..Instalaţii de desceţare... 262 3..................... 269 3..8..... ... 271 3...9............. .......5.... Filtre de aer..... 261 3................ Aparate cu inducţie (climaconvectoare).. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: ........................................... .......... ...... .....Instalaţiile de climatizare pentru automobile.....8... Aparate cu amestec..... Nu fac obiectul prezentului normativ: ..................Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.... 276 Anexa 1-V... ..........Instalaţii de climatizare parţială...7. vapoare. 275 3..8. 268 3... 272 3....9.Instalaţiile de transport pneumatic................. Separatoare de praf................7........... măsură şi control ............ Montarea aparatelor de răcire şi climatizare .........................4..............9..9.Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare. Ventilatoare ...............................5......10.... Aparate de răcire ...13... Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire......7........9......Instalaţii de încălzire cu aer cald.3.7...Instalaţii de supraumidificare. 265 3.. Instalaţia de alimentare................. Proba de funcţionare ........7..............................3............8......... ..... .. Ventiloconvectoare...1......Instalaţii de desprăfuire.... trenuri..... în Anexa 1-V............................Instalaţiile de avarie.... 265 3......Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale.. Baterii de încălzire şi răcire............. Aparate de automatizare....2.... 279 2........ 266 1.......7..8............ 263 3..................7....4..................................... ........ 270 3........ 273 3...............7...Instalaţiile de ventilare din mine... Aparate de climatizare..... Atenuatoare de zgomot...............6........................................................... 267 3..........Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi....

-aspectul îmbinării. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. . b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3. .aparatelor de automatizare.).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. . măsură şi control.echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . panouri. trape etc. -aspectul materialelor.neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.3. • Metoda de verificare -vizual. nu se admit: . reglare şi accesoriilor canalelor de aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. conform 15.dispozitivelor de închidere.canalelor de aer şi a pieselor speciale.dispozitivelor de ventilare naturală organizată. . .aparatelor de răcire şi climatizare. • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării . înainte de proba de etanşeitate.1. • Gradul de verificare -100%.1.gurilor de refulare şi aspiraţie. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1.înainte de executarea îmbinărilor.3). • Gradul de verificare -100%.aparatelor pentru ventilare şi încălzire. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . • Momentul verificării . .dispozitivelor de ventilare locală. . . 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. arsuri sau cojeli). .defecte (fisuri.după executarea îmbinărilor. 235 . .

• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. lovituri. • Momentul verificărilor .defecte vizibile (deformări. • Gradul de verificare -100%. aplicarea stratului de grund). 236 237 . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.conform normativului I 5. .după proba de etanşeitate. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .aspect.vizual. . • Metoda de verificare . abateri de poziţie între elementele îmbinării).nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane. d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru .după executarea îmbinărilor. c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .dimensiunile canalelor de ventilare. • Metoda de verificare . conform normativului I 5. • Documente încheiate . .vizual. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.prin măsurare directă: . .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).16).să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate ..pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. fisuri.înainte de mascare. • Momentul verificării .conform STAS 9660.înainte de protecţia anticorozivă şi izolare. nici la îmbinările tubulaturilor.

3). faţă de cele prevăzute în proiect.distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării -după pozare. . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . încreţituri). .3). .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Metoda de verificare -tipul: vizual.prin sondaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .locul de amplasare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Condiţii de admisibilitate .pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. . . 238 239 . . conform proiectului.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime. pentru canalele de aer verticale. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .alte tipuri de elemente de susţinere.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.nu se admit: .• Gradul de verificare -100%.distanţa între două elemente succesive de susţinere.nu se admit: . minim 25 % din elementele de fixare. • Metoda de verificare . conform proiectului. .neuniformităţi (băşici.vizual. • Condiţii de admisibilitate .se admit: . discontinuităţi. g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. .

înainte de mascare.3). Canale montate aparent • Criteriu/Parametru . Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru . .3. 3.aspectul izolaţiei. • Gradul de verificare -100%.toleranţa de + 10 % la grosime.10 0% . diferite faţă de prevederile proiectului. • Metoda de verificare .defecte vizibile.toleranţe la grosime.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).înainte de acoperirea lor.1. .prin măsurare.grosimea: prin măsurare directa.după montarea canalelor de aer. .după proba de etanşeitate.grosimea izolaţiei. .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. .tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5. neuniformităţi. . • Documente încheiate . .1.mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.3). . • Gradul de verificare 3.înainte de proba de etanşeitate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.2. 241 240 . • Momentul verificării . . . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%. când nu este indicată în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite: . • Momentul verificării .paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie.nu se admit: .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare .vizual. • Metoda de verificare .

2. . • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare.tipul: vizual.aspectul hidroizoiaţiei.2.respectarea prevederilor proiectului. antifoc. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru . 3.1. Montarea dispozitivelor de închidere.1. 3.aspectul term o izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV. reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3.2.prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .• Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă.accesibilitatea la locul de montare a canalelor.respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru .2). 243 242 . Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Momentul verificării .Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .vizual.4. 3. . antifum) • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Aparatura de verificare .după proba de etanşeitate. • Documente încheiate . -100%.3).

• Gradul de verificare -100%. -poziţia de montaj.3). Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul. paralele) • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.2. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Metoda de verificare -vizual.3.etanşeitatea. • Documente încheiate . 3. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .după montarea în instalaţie.• Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Montarea ramelor cu jaluzele (opuse. • Documente încheiate . prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .3).5. .tipul: vizual.2. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.după montarea în instalaţie. . . • Gradul de verificare -100%.100%.înainte de proba de funcţionare. 3.numărul. 245 .2.după montarea în instalaţie. . . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . . 244 3. .locul de amplasare. • Aparatura de verificare .

6. numărul şi locul de amplasare.2. Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru . numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.2.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare.absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. 16).etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.absenţa scăpărilor de aer. • Aparatura de verificare . .locul de amplasare: prin măsurare directă.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . 3.tipul. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. .tipul şi numărul: vizual.tipul şi numărul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .numărul. numărul şi locul de amplasare.• Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 247 • Condiţii de admisibilitate . . 16).locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. . • Gradul de verificare -100%. .tipul. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . înainte de proba de etanşeitate. • Momentul verificării .tipul. • Momentul verificării .etanşeitatea. 3. 246 . .respectarea prevederilor proiectului privind tipul.7.Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. înainte de proba de etanşeitate.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare. .după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .

după montarea canalelor de aer. 3. • Documente încheiate .locul de amplasare.3.tipul.respectarea prevederilor proiectului.• Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . 3.după montarea canalelor de aer. înainte de montarea plafonului fals. .numărul. .3.tipul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.montarea garniturii de etanşare. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . -numărul. • Momentul verificării .locul de amplasare: prin măsurare directă. 3.locul de amplasare. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. . .3). garnitura de etanşare: vizual. . numărul şi locul de amplasare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Anemostate • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .2.1. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .3). • Metoda de verificare .bucată cu bucată. • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . Panouri de refulare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul . de transfer. 248 249 .3.3).numărul.3. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).tipul şi numărul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).montarea garniturii de etanşare.bucată cu bucată.3.locul de amplasare.

respectarea prevederilor proiectului privind tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . . garnitura de etanşare: vizual. • Momentul verificării . .3.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare .locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare. 3.bucată cu bucată. numă rul şi locul de amplasare.bucată cu bucată.3). • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul.5. • Documente încheiate .tipul şi numărul: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). -numărul.3). • Documente încheiate .tipul şi numărul panourilor. • Gradul de verificare . .bucată cu bucată.locul de amplasare.• Metoda de verificare .după fixarea de tubulatură. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . 250 251 . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .tipul şi numărul: vizual. înainte de finisarea plafoanelor.3. 3.locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.după montarea pe suporţi.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare .numărul. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .

respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. • Documente încheiate .locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare.după montarea în instalaţia de ventilare. . • Metoda de verificare . . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. . Prize de aer (de perete.3.3.) • Criteriu/Parametru .după montarea în instalaţia de ventilare. • Momentul verificării .poziţia de montare. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.bucată cu bucată.7. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .tipul. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.numărul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de proba de funcţionare. panouri.locul de amplasare: prin măsurare directă.vizual.locul de amplasare. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 3. . . .materialul. de acoperiş.tipul şi numărul: vizual. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . .3). trape etc.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .3). 253 3. . Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. • Momentul verificării .6.bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului. 252 .aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul.4.numărul.tipul şi numărul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .

Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3.2).5.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . 3. 3. • Aparatura de verificare .tipul şi numărul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizual. . Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.2.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate .3).locul de amplasare: prin măsurare directă.3).locul de amplasare. .înainte de finisarea canalelor de aer. . • Metoda de verificare .numărul. . 255 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3.5.100% . 3. 254 • Condiţii de admisibilitate . .• Gradul de verificare .5. .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .bucată cu bucată.1. • Gradul de verificare .locul de am plasare. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului.5.bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul.num ărul. Coşuri de evacuare (individuale.după montarea canalelor de aer.locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

257 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .tipul şi numărul: vizual. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -tipul: vizual.după montarea canalelor verticale de aer.locul de amplasare.tipul şi numărul: vizual. .respectarea prevederilor proiectului.5.3). • Gradul de verificare .numărul. • Condiţii de admisibilitate .• Metoda de verificare . • Documente încheiate .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . 256 • Condiţii de admisibilitate .3).bucată cu bucată.după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5.locul de amplasare: prin măsurare directă. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare. 3.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Momentul verificării .5.bucată cu bucată. • Momentul verificării -după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . .4. . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare . Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul.3). . . • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.

• Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul: vizual. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .3).bucată cu bucată.%.bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după montare.după montare. .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100.6. • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizual.3.locul de amplasare.după montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate .2. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul. Hote • Criteriu/Parametru -tipul. . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 258 259 .3. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3.1.locul de amplasare.montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă.6.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV . • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare.tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual. nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul. 3. • Documente încheiate . Absorbţii marginale. . 3.6. .respectarea prevederilor proiectului. . • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.3).6.locul de amplasare: prin măsurare directă.

• Metoda de verificare . • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. .2.3.7. . 260 261 .parametrii tehnici. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .7.1. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Documente încheiate .parametrii tehnici. elementele de amortizare.modul de racordare şi susţinere (după caz). • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare şi postamentul (după caz). .bucată cu bucată. 3.tipul. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). -parametrii tehnici. poziţia de montare. înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare.7.modul de racordare. • Momentul verificării . .elementele de amortizare.după montare.tipul.7. Ventilatoare 3. . .poziţia de montare. parametrii tehnici. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare. . modul de racordare: vizual. Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul.poziţia de montare. • Gradul de verificare .3.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare. • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. parametrii tehnici. poziţia de montare. modul de racordare şi susţinere: vizual.tipul.bucată cu bucată. .

• Aparatura de verificare .tipul. . . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . 3. • Gradul de verificare . Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul. -parametrii tehnici.bucată cu bucată. . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă.• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .modul de racordare şi susţinere (după caz).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 262 . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .7.locul de amplasare. . parametrii tehnici.după montare.după montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare: prin măsurare directă. modul de racordare şi susţinere vizual.parametrii tehnici. • Documente încheiate .locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare.3).tipul. • Momentul verificării .locul de amplasare: prin măsurare directă. modul de racordare şi posta mentul: vizual. • Momentul verificării .4.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. parametrii tehnici.5.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.bucată cu bucată. . • Documente încheiate . . prin verificarea cores pondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare. înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV. • Aparatura de verificare . parametrii tehnici: vizual.7. • Aparatura de verificare .tipul. 263 3.

p a ra m e trii te h n ic i. • Aparatura de verificare .du p ă m o ntare. • M o m en tu l verifică rii . . m o n tare a le p ro du că to ru lu i.după montare. m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l. înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re.b u c ată cu b u ca tă. Ventiloconvectoare 3. .modul de racordare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare. • Gradul de verificare .8. 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3).7. .parametrii tehnici.• Documente încheiate . Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul. modul de racordare: vizual.7. . • G ra d ul d e verific are . . .re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV.7. 265 . înainte de proba de funcţionare. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor . 264 3. . .locul de amplasare. . • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re .6.parametrii tehnici. .bucată cu bucată.7.locul de amplasare. • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. parametrii tehnici.3).tip u l.tipul. . • Condiţii de admisibilitate .modul de racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă.tipul: vizual.3). • Criteriu/Parametru -tipul. • A p a ra tu ra d e v erifica re .m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate .locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

înainte de proba de funcţionare. .3). • Gradul de verificare . .după montare. 3. .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul. parametrii tehnici. modul de racordare: vizual. • Gradul de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .după montare.parametrii tehnici.tipul.7. • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul.modul de racordare. modul de susţinere: vizual. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului.9.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.7. . parametrii tehnici.tipul.3).bucată cu bucată.după montare. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .10. înainte de proba de funcţionare.parametrii tehnici.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare. • Aparatura de verificare .• Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). poziţia de montare. . . • Documente încheiate .poziţia de montare.locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.modul de susţinere. 266 267 .3). 3. • Documente încheiate .

• Aparatura de verificare .după montare.1. înainte de proba de funcţionare.modul de racordare.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).distanţele: prin măsurare directă. Aeroterme pentru abur/apă caldă.3. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . când nu este prevăzută în proiect.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru .8. .tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul. . • Metoda de verificare . modul de racordare şi de susţinere: vizual. parametrii tehnici. . . • Momentul verificării — după montarea aparatelor.3). • Metoda de verificare . . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. — locul de amplasare. 3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.parametrii tehnici. .modul de susţinere. înainte de proba de funcţionare. . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor.11. . • Condiţii de admisibilitate .distanţele faţă de elementele de construcţie. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3.tipul.8.3). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).panta (după caz). când nu este prevăzută în proiect.izolaţia şi protecţia izolaţiei. • Documente încheiate .7. 268 9 26 .

3). parametrii tehnici. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.bucată cu bucată.postamentul.elementele de amortizare. 4. Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . .3. • Aparatura de verificare .8. elementele de amortizare. .postamentul (după caz). înainte de proba de funcţionare.parametrii tehnici. -parametrii tehnici. .tipul. • Documente încheiate .tipul. 271 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. . • Gradul de verificare .distanţele: prin măsurare directă. modul de racordare şi postamentul: vizual.2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare şi posta mentul: vizual. parametrii tehnici.tipul. 3.după montare. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse. modul de racordare: vizual.8. .locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3. Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru .parametrii tehnici. .distanţele faţă de elementele de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare .tipul. înainte de proba de funcţionare. .8 . . .după montare.modul de racordare.3. • Condiţii de admisibilitate . parametrii tehnici.stabilitatea fixării. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .locul de amplasare.modul de racordare. 270 . .3). . • Momentul verificării .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. .distanţele: prin măsurare directă.locul de montare. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare .după montare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. 272 • Momentul verificării . • Metoda de verificare . Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3. modul de racordare şi posta mentul: vizual.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului.3). .5.modul de racordare. când nu este prevăzută în proiect. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. . . . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.tipul.9. înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici.bucată cu bucată. .panta de montare (după caz).9.locul de amplasare. 273 . • Aparatura de verificare . .8. 3. • Aparatura de verificare . . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.3). • Documente încheiate . Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.. • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).izolaţia şi protecţia izolaţiei. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare .1. • Documente încheiate . .după montarea aparatelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).tipul şi distanţele între elementele de susţinere.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. .tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.postamentul (după caz). -parametrii tehnici.

9. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Momentul verificării . Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 274 • Condiţii de admisibilitate . . .modul de fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Documente încheiate .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.după montarea aparatelor. • Metoda de verificare .izolaţia şi protecţia izolaţiei.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . când nu este prevăzută în proiect.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.distanţele: prin măsurare directă.locul de amplasare.tipul. • Condiţii de admisibilitate . .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. . 3. .respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată.9.bucată cu bucată.3). . modul de racordare şi fixare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare . . 3.parametrii tehnici.2. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 275 .panta de montare (după caz). parametrii tehnici. • Documente încheiate .locul de montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare . înainte de proba de funcţionare. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.după montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul.• Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. înainte de proba de funcţionare. .3).

• Metoda de verificare . umiditatea. presiunea. temperatura şi debitul aerului. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. debitul. . . . . presiunea şi temperatura.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă. . 276 . • Momentul verificării . debitul.numărul.3). . prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.11.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. înainte de proba de etanşeitate.bucată cu bucată .3).după montare. conform I5. .funcţionarea întregii instalaţii. .pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul.pierderile de aer prin proba de etanşeitate. . nivelul de zgomot şi vibraţii.pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul.locul de amplasare în instalaţie. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Documente încheiate . 277 3.pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). 3.pentru canalele de aer: etanşeitatea.pentru aparatele cu inducţie: temperatura. . . . . .respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul. prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . . . .pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. .pentru ventilatoare: debitul.pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală.10. • Metoda de verificare .funcţionarea aparatelor: vizual.pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul).pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. debitul. conform I 5.pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. . . nivelul de zgomot. viteza.pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea. nivelul de zgomot şi vibraţii. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . • Gradul de verificare . cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun. nivelul de zgomot şi vibraţii. presiunea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. viteza. . . Aparate de automatizare. numărul şi locul de amplasare.pentru camerele de umidificare: temperatura.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor.pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.tipul şi numărul: vizual.debitul.pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. . . vizual. temperatura şi umiditatea.pentru ventiloconvectoare: temperatura.

Rame cu jaluzele. Canale de aer.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie.. vitezei. Forme şi dimensiuni. umidităţii. STAS 4369 .Tuburi Pitot-Prandtl.Instalaţii de ventilare şi climatizare.Instalaţii sanitare. viteză.6). • Gradul de verificare -100%. Metode de măsurare. temperatură. • Documente încheiate .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. STAS 9660 . STAS 6156 . . STAS 10750 . presiune.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. presiunii. • Condiţii de admisibilitate .Instalaţii de ventilare şi climatizare. temperaturii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. 278 279 . prin măsurare. Semne convenţionale.Acustică.mijloace de măsurare a debitului de aer. Clasificare şi tipizare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.după încheierea execuţiei instalaţiei. Terminologie. • Momentul verificării . de încălzire centrală.nivelul de zgomot şi vibraţii.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V. Aparate de măsurat şi control. SR ISO 1996-1 .Măsurarea presiunii. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. Terminologie şi clasificare.Instalaţii de încălzire şi ventilare. STAS 6562 . vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. . Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.Acustică în construcţii. Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 . STAS 7465 . vibraţii şi nivel de zgomot. STAS 6563 .Ventilatoare.Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. de ventilare şi de gaze naturale. . vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III).funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare. umiditate. STAS 7347/1 . • Aparatura de verificare . Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. ± 5 % pentru temperatură şi presiune.

................. 302 3...........Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial.... 283 3...........2........ Documente de referinţă ............1.............................. Rame cu jaluzele..............3.......Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare..2.................. Montarea armăturilor ...... control şi siguranţă... 297 3...................................... Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1.............................. 297 STAS 13046/1 . 307 Anexa 1-V1...................... ... Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale.......................... Montarea echipamentelor..............Ventilatoare de uz general...1..........5.................Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale........ 282 2.......1......................................... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări. 300 3...... 287 3. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere..... Rame cu jaluzele..1............ Rame cu jaluzele...... 296 3....... ..............STAS 10822 ....Instalaţii de ventilare şi condiţionare..... Montarea conductelor.3...... Prevederi comune...4..................................... Domeniul de aplicare .............3. I5 I 5/1 I26 .... 310 280 281 ....................2........1. 3......... Distribuitoare-colectoare.. STAS 13046/2 ............................ STAS 13046/3 ........ 283 3...... Nivel admisibil de vibraţii..... 282 3...... Conducte gaze naturale ........................3..... Proba de funcţionare .... 303 3........ Determinarea caracteristicii de reglare...... Alte aparate de măsură.... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii......... 282 3........3........................A... Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării.....Instalaţii de ventilare şi condiţionare.......... Caiet Instalaţii VI A.....................Instalaţii de ventilare şi condiţionare.

-vizual: .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. . 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2. pentru conducte de oţel.Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1. pori sau cojeli).3). 283 .A. naturale.1. arsuri.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100 % . . . STAS 7656.pentru conducte din PP conform agrement.conductelor şi racordurilor. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.aspectul materialului. pentru conducte de polietilenă. . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 .1. -echipamentelor. aflate în aval de -tipul materialului.1. 282 . cu presiunea egală sau mai mică de: .Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare.6 bar.PE.pentru conducte din Cu.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. STAS 6898/2. staţia de predare. a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile. STAS 6898/1.4 bar. conform agrement. DOMENIUL DE APLICARE 3.1. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . Nu fac obiectul prezentului normativ: . în Anexa 1-VI. Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. cu .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). . • Momentul verificării . Montarea conductelor 3. . . .defecte (fisuri.înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar.Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere. .

nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). 284 • Momentul verificării -după pozare.înainte de proba de presiune. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . STAS 6898/2.prin măsurare directă: .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Gradul de verificare -100%. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 . . după caz). • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului.locul de amplasare.cotele de montaj: prin măsurare directă. conform agrement.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Condiţii de admisibilitate .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.după montarea conductelor.grosimea.vizual. fîletare. • Condiţii de admisibilitate . . poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . STAS 6898/1.3). • Momentul verificării .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. STAS 7656. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare.3). . STAS 530/1. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -10 0%.tipul şi poziţia de montare: vizual. -cotele de montaj. .poziţia de montare.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conducte din Cu. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. ramificaţii şi armături. .înainte de mascare.3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. după caz. • Documente încheiate .3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . pentru conductele exterioare. neuniformităţi.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). după caz (Anexa IV.vizual.2.protecţia izolaţiei.nu se admit: .1. 287 . -pentru grosime: 10%. 3.pentru tip şi aspect: 100%.100%. . • Condiţii de admisibilitate .grosimea izolaţiei. • Momentul verificării . după execuţia izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . abateri de poziţie între elementele îmbinării). Conducte gaze naturale 3. • Momentul verificării . fisuri.1.defecte vizibile (deformări. -continuitatea izolaţiei la îmbinări.înainte de lansarea în şanţ.2). . Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Aparatura de verificare .defecte vizibile. . 286 -aspectul izolaţiei.după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare . . .grosimea: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -tipul.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).tipul izolaţiei. loviri.după executarea îmbinărilor.• Documente încheiate .1. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. -aspectul îmbinării.

• Momentul verificării . 3.Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. -cotele de montaj.2. • Condiţii de admisibilitate . Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru .).Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.racordurile şi piesele speciale. • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi. . . • Documente încheiate .distanţa între estacade.3).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.1. • Momentul verificării .tipul şi poziţia de montare: vizual. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. tălpi. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10 0% .3).conform prevederilor proiectului şi NP 029. .respectarea prevederilor NP 029. • Aparatura de verificare ..mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .cotele de montaj: prin măsurare directă. întărituri etc. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .poziţia de montare.2).înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.vizual. . b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul. 289 • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul). 288 . rigle. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă.înainte de pozarea conductelor.înainte de pozarea conductelor.

modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile. • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.113.după pozare. • Metoda de verificare . . Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .3).distanţa: prin măsurare directă.distanţa între suporturi.înainte de pozarea conductelor.se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare • Momentul verificării . • Documente încheiate .modul de fixare. • Momentul verificării . . în punctele de susţinere (ancorare). • Gradul de verificare . înainte de fixare. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Gradul de verificare .b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor. 3.după pozare.poziţia relativă între conducte. • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU).în cel puţin două puncte diferite. .3. • Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată în proiect sau în normativele 16. 291 -100% .1. • Metoda de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.3). pentru fiecare caz.17.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect. • Momentul verificării .valoarea distanţei între conductele. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru .2. 290 .se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te.poziţia: vizual. . înainte de fixare.prin măsurare directă.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 293 .încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.1.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Metoda de verificare . .tipul: vizual.se admite: . • Documente încheiate .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.• Aparatura de verificare . minim 25 % din elementele de fixare.distanţa între două elemente succesive de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . . • Aparatura de verificare . 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. faţă de cele prevăzute în proiect. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. . .modul de fixare.distanţa: prin măsurare directă.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. .prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .prin sondaj.prin sondaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .3).4. • Documente încheiate .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. minim 50 % din treceri. • Momentul verificării . . 3.3). . • Aparatura de verificare .după înglobarea în elementele de construcţie. • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).valoarea presiunii de încercare pe durata probei.2.înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului. • Documente încheiate . Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru .3).

• Gradul de verificare . Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru .6. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .înainte de acoperire etc.scăpări de aer. pe toată durata probei. • Documente încheiate .scăpări de gaze pe traseu. pe toată durata probei.100% .• Metoda de verificare .1. • Condiţii de admisibilitate . conform fişei de agrement.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor. 294 3.pentru conducte din PP. cupru.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. 15). mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. .5. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Documente încheiate .presiunea de încercare. . 15).2. aplicarea stratului de grund). . • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. conform normativului I 6. • Condiţii de admisibilitate .înaintea finisării (vopsirii.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. . .1. • Metoda de verificare .prin proba de presiune cu aer.scăpări de gaze. • Metoda de verificare .nu se admit: .aspect.după efectuarea probei cu aer. 3.înainte de izolare. izolării).prin proba de presiune cu gaze.nu se admit: . 295 . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .2. . .vizual. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. . .după proba de presiune/etanşeitate.

posibilitatea de acces şi manevră. .3. • Condiţii de admisibilitate .3. încreţituri).vizual. . • Momentul verificării . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .3).3) 3. .spaţiul de acces şi manevră. -amplasarea. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.prin acţionare directă. 296 297 . • Aparatura de verificare 3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.1 0 0 % ..vizual. Montarea echipamentelor 3. • Condiţii de admisibilitate .înainte de probare.2.după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. în fişa tehnică sau în fişa de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV.1.neuniformităţi (băşici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Gradul de verificare .3). • Documente încheiate . • Metoda de verificare . discontinuităţi.înainte de proba de presiune.după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%.parametrii tehnici.

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

să corespundă prevederilor proiectului. • Momentul verificării .3).• Documente încheiate . -aspectul îmbinării.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).sensul şi mărimea pantei: prin măsurare. • Momentul verificării .după pozare. c) Traseul • Criteriu/Parametru .3). . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). - . .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).după executarea îmbinărilor.grosimea.diametrul. . • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare. . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . 305 . dacă e cazul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . 304 • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare .abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. • Metoda de verificare .sensul şi mărimea pantei.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .locul de amplasare: vizual.3). • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

măsură şi control cu care acestea sunt dotate.L. 3. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131..aspectul materialului. şcolare etc.1. 3. Anexa l-VLB. STAS 530/1. armătu rilor.P.L. altele decât G.P. la furnizor. .P.L.Instalaţii de încălzire centrală şi locală.P.L. Nu fac obiectul prezentului normativ: . • Metoda de verificare . şi din staţiile de distribuţie a acestuia.1.P. • Momentul verificării .P.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum. .L. . drept carburanţi pentru autovehicule. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Prepararea hranei. 2.P. de la furnizor la beneficiar. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. .L.P. .Laboratoare (sanitare.). aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G. STAS 715/2.. • Condiţii de admisibilitate .Instalaţiile pentru gaze combustibile. • Gradul de verificare -100%. din instalaţiile tehnologice de producere a G. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: .respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G.L.vizual: . .P. .nu se admit: .înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.Recipientele pentru stocarea G. .Recipientele de stocare a G. . precum şi pentru transportul G.L.calitatea materialelor şi montării conductelor.P. 312 313 . siguranţă.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice. Montarea conductelor 3.1.L. (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. .) destinate utilizării la consumatori pentru: .Instalaţiile pentru depozitarea G.Staţiile de distribuţie care utilizează G.1.L.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).

• Gradul de verificare .vizual.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .twri sau cojeli).prin măsurare directă: . . STAS 715/2 • Momentul verificării .poziţia de montare..înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul. • Momentul verificării . Aparatura de verificare Documente încheiate .după pozare. . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . filetare.înainte de proba de presiune.după montarea conductelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -grosimea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Gradul de verificare -100%.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte (fisuri.tipul şi poziţia de montare: vizual. arsurj.să corespundă prevederilor proiectului. • Metoda de verificare . 315 • Melodti de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Documente încheiate .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . -cotelede montaj. 314 . • Condiţii de admisibil Hale . • Metoda de verificare . STAS 530/1. . • Aparatura de verificare .cotele de montaj: prin măsurare directă.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). după caz).3).

respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Documente încheiate .înainte de acoperirea tranşei.Anexa 2).nu se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru grosime: 100 %.aspectul îmbinării. protecţia izolaţiei. loviri. după caz. • Momentul verificării . abateri de poziţie între elementele îmbinării).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .defecte vizibile (deformări.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte vizibile. după caz. fisuri. . - aspectul izolaţiei. • Aparatura de verificare .100%.înainte şi după executarea îmbinărilor.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). .3).înainte de lansarea în şanţ. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te . • Documente încheiate . grosimea izolaţiei.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. pentru conductele exterioare.• Gradul de verificare . . • Gradul de verificare .grosimea: prin măsurare directă. ramificaţii şi armături.vizual.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate .tipul. . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare 316 .pentru tip şi aspect: 100 %. neuniformităţi. poziţia şi cotele de montaj. • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . . continuitatea izolaţiei la îmbinări. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.3). e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. înainte de proba de presiune cu aer. .

porţiuni neaderente etc.). .nu se admit: .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Gradul de verificare -100%. . Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .cotele de montaj.1.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.g) Vopsirea • Criteriu / Parametru .cotele de montaj: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .tipul şi poziţia de montare: vizual.aspectul. • M e to d a d e v e rific a re . . . . • Metoda de verificare -vizual.aspect.conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Patul conductelor - • Momentul verificării . •Momentul verificării .înainte de pozarea conductelor.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .vizual. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul.Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). • Criteriu Parametru . . • Gradul de verificare .continuitatea la îmbinări.după proba de presiune cp aer.10 0% .2.respectarea prevederilor Normativului 131.defecte vizibile (neuniformităţi. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.3).2. 318 319 3.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Aparatura de verificare . . ramificaţii şi armături. l.culoare. . • Gradul de verificare .1. umflături. . . 3.

• Condiţii de admisibilitate . 3. • Momentul verificării .3).înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .valoarea presiunii de etanşeitate. • Metoda de verificare .1.dimensiunile suporturilor. • Gradul de verificare . .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.3. • Documente încheiate . 3. • Codiţii de admisibilitate . 320 321 . Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru .1.scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.înainte de izolare.• Aparatura de verificare 3. Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .1 00 % . Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4).2.2.1. • Aparatura de verificare .distanţa între suporturi. .3.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV.2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de fixare. • Gradul de verificare -100%.Anexa 2).după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: .valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie.înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare . .dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK.valoarea presiunii de re/istenţă: .conform I31.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . • Documente încheiate .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

322 323 . distanta: prin măsurare directă. I13 • Aparatura de verificare . . .în cel puţin două puncte diferite. distanţa între două elemente succesive de susţinere: .valoarea distanţei între conducte.modul de fixare. • Gradul de verificare .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. . înainte de fixare. Aparatura de verificare I31. • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect. • Momentul verificării . • . când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării .3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile. . . • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). pentru fiecare ea/. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). Iată de cele prevă/ute în proiect.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. I7.poziţia relatixă între conducte.d upa pozare. înainte de fixare. verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă. • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta.100%.se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte.

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

• Momentul verificării .după poziţionare. .Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual 330 . • Gradul de verificare . • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare .100%. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .poziţia si locul de montare: vizual: .tipul. cotele de montaj. • Momentul verificării: . • Metzode de verificare . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.după montare. • Melodii ile verificare .după montare: • Condiţii de admisibilitate .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .amplasarea.3) . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect. 3. în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare 331 . .tipul.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .respectarea tipului.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate .vizual • Momentul venficării .înainte de proba de funcţionare.3. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3.distanţa intre elemente: prin măsurare directă.b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare. • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. . Aparate de măsură.l0 0 % .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .

332 .3). • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 .nu se admit: .tipul materialului: . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare prin măsurare directă. Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru . arsuri. • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor.100 %.3). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .să corespundă prevederilor proiectului. c) Traseul • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării .diametrul: . dacă e cazul. • Aparatura de verificăre • Documente încheiate . • Momentul verificării .Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.sensul si mărimea pantei: prin măsurare.înainte de executarea îmbinărilor.după pozare.locul de amplasare.locul de amplasare: vizual: . • Gradul de verificare -100%.4.aspectul materialului.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. pori sau cojeli). 3.defecte (fisuri. • Metoda de verificare .vizual. sensul si mărimea pantei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Condiţii de admisihiiilate .grosimea. • Gradul de verificare .3).

rigiditatea fixării.după executarea îmbinărilor. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru . . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . înainte de punerea în funcţiune.pentru tip si aspect: 100%: 335 .abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces .aspectul îmbinării.grosimea: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . • Meloda de verificare .după execuţie. • Metoda de verificare -tipul.tipul îmbinării.3). .după îmbinare. • Momentul verificării .grosimea izolaţiei. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). după caz. • Momentul verificării . . 3).Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Gradul de verificare 1 00 % .prin verificarea strângerii.protecţia izolaţiei.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . 334 • Momentul verificării .3). aspectul si protecţia izolaţiei: vizual.aspectul izolaţiei. . • Gradul de verificare .fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere.tipul izolaţiei..

împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni. • Condiţii de admisibilitate .înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare .pentru grosime: 10%.poziţia de montare si modul de prindere: vizual.după pozitionarea în instalaţie .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare 336 . • Documente încheiate .l 00% • Condiţii de admisibilitate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea recipientelor de stocare a G. .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). .3).P.locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie. neuniformităţi.respectarea prevederilor normativului I31 . • Condiţii de admisibilitate . • Documente incheiate .vizual.3).nu se admit: .P.L.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). c) Postamentul. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor.delecte vizibile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV..L.tipul: . a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru . . la consumator ( I 3 1 . material.parametrii tehnici. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .Anexa 3). • Aparatura de verificare .locul de amplasare.cotele de montaj. • Documente încheiate . proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): .5. • Metoda de verificare .poziţia de montare.modul de prindere. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. 337 3.

Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.respectarea prevederilor proiectului.100 %.Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).• Metoda de verificare .P.după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.L. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .rezistenţa.presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.L. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .înainte de poziţionarea recipientelor. • Condiţii de admisibilitate .6.după racordare: . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . materialul şi poziţia de montare: vizual: . e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Documente încheiate . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru .3). • Momentul verificării .materialul şi poziţia de montare: . • Gradul de verificare .tipul. la consumator (I31 -Anexa 3).schema de racordare.P.respectarea prevederilor din proiect.continuitatea electrică: .14). • Aparatura de verificare . Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă.după montare. • Momentul verificării .continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă. 339 .100%. • Metoda de verificare -vizual.

.6).comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.P.încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: .L. instalarea.după inertizarea sistemului. I1 4 .). . Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G. • Aparatura de verificare . repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.P. . presiunii (Anexa III).P.L.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.P. 340 . (I 31 . . cu capacitatea până la 5000 1.P.L. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G.mijloace de măsurare a debitului. I33 . la consumator (I 31 .evacuarea integrală a gazelor de ardere.Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. C 8 .Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. . execuţia.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare.funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. execuţia.L. • Momentul verificării .P. C130 .: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.B Documente de referinţă I31 .L.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. . 341 • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare .L.comportarea regulatoarelor. exploatarea.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. CR 2 .).Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune.L..Anexa 7). .P.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.presiunea de utilizare: prin măsurare. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil. repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate. I 12.Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.: vizual.modul de evacuare a gazelor arse. exploatarea. I27 .*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G.. • Metoda de verificare . . montarea.1 0 0 % . C 20 . CR l . Anexa l-VI.

..... Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor....... Izolaţia conductelor.... .....4.......................V ..Asamblarea şi etan sarea tuburilor....... 341 2.................... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului................ 349 3.. 352 3....... Marcajul conductelor pe teren. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ..... ............ ... DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ..................................................................................... 346 3..... 343 3.. Documente de referinţa ...........2.......Caiet Ins t alaţii VII 1.. .... 344 3............ Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei...entului normativ: ................ 343 3................. Nu fac obiectul prez.....6.Colectoare de canalizare......Izolarea conductei... ............ 345 3...... construcţii agrozootehnice..Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.................................7..Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur..........5.. Cuprins 1......... 343 342 . A n e x a I . ..... II 358 3..........Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil...... CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor . pulbere.... Proba de funcţionare . .. Montarea armăturilor .Conductele din staţii de pompare..............Conductele din staţii de tratare a apei........1.... sere...... bioxid de carbon...8... dimensiuni............. Verificarea elementelor fizice ale conductelor. Proba de presiune pentru conductele magistrale... 350 3................ 355 3............Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului..Montarea armăturilor.......... spume): ...... în Anexa l-VII........ 356 2................3...........Canalele din staţii de epurare.................... Domeniul de aplicare .........

• Momentul verificării .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. • Documente încheiate .defecte (fisuri. . . incluziuni de alte materiale etc. • Gradul de verificare .finisarea manuală a patului conductei. STAS 6898/2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. STAS 6898/1. petrol. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit: . arsuri.pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze. STAS 530/1. 3.pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei. . • Momentul verificării .3). • Condiţii de admisibilitate . 3. .Proba de presiune.executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee.a s p e c t u l m a te r ia l u lu i.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.1. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .prin măsurare directă. Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru . sau telecomunicaţii. .să corespundă prevederilor proiectului.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). STAS 7656.3).tipul m aterialu lu i.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 344 • Metoda de verificare . goluri.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 345 .Marcajul conductelor pe teren. • Aparatura de verificare .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte.vizual. . .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.. • Condiţii de admisibilitate .).vizual: . • Gradul de verificare -100%. . Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru .2.

.3). . .denivelări.umplutura parţială a conductei.verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului.rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. 3. .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: .100 %. cu excepţia îmbinărilor.rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia. straiul de aşezare.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: . •C'ondiţii de admisibilitate .nu se admit: . centru proba de etanşeitate a acesteia. . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .3).• Momentul verificării . * Criteriu Parametrii . . eventual cu epuizmente.respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN). respectându-se panta de montaj proiectată.executarea masivelor de ancoraj conform proiectului.luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită. . pentru a nu fi notată: 346 . eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate. • Momentul verificării . .. . 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate .executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat.vizual.executarea cu apă în şanţ.ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.posibilitatea de inundare a tranşei.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. • Metoda de verificare . starea şanţului .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro. • Gradul de verificare -100 %. . b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru . .înainte de pozarea conductelor.La conducte din beton armat precomprimat: .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor.înainte de pozarea conductelor.

aspectul izolaţiei.valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare. în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV . . -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă.nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect. • Metoda de verificare . pentru a compensa contractarea şi dilatarea.devierea admisibilă în funcţie de diametru.defecte de aspect.pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. • Metoda de verificare . .100%.curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: . .curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: . . . . • Documente încheiate .nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect. 349 .La conducte din polietilenă (PEID): .grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării. .La conducte din fonta ductilă: . .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. . • Gradul de verificare .grosim ea izo laţiei. Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i. . urm ătoarele valo ri: . • Momentul verificării .4.pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime. • Aparatura de verificare .devierea unghiulară maximă admisibilă. -jocul axial maxim.3). 3.înainte de lan sarea în şanţ. .La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: .pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in. ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)..tipu l şi aspectu l: vizu al.vizual. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .se ad m it.

• Metoda de verificare .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).100 %. 3. . când nu este indicată în proiect • Documente încheiate .Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.amplasarea.după montarea în instalaţie: .nu se admit: .prin acţionare directă.după montarea în instalaţie. 351 .toleranţa de + 10 % la grosime.toleranţe la grosime. • Aparatura de verificare .se admite: .vizual.2).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.defecte vizibile. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .înainte de probare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare.spaţiul de acces şi manevră. .înainte de proba de presiune. • Documente incheiate .• Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III). Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru .după îmbinarea in şanţ.Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.5.3). neuniformităţi. • Metoda de verificare -vizual. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru .posibilitatea de acces şi manexră. • Aparatura de verificare proiectului. • Gradul de verificare . . . • Gradul de verificare -100% .tipul armăturii: . diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .3).100%. • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării . 350 • Condiţii de admisibilitate.

dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului. în zona mufelor.se execută conform probei pe tronsoane. efectuata conform caietului de sarcini. defecte de sudură.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical.scurgerile de apă. .tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm.realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare. .verificări preliminare: . .existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului. Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru . • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. . care nu trebuie să fie mai marc de 2°C. după care. . 352 .existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei.existenţa robinetelor de aerisire .acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului.presiunea de încercare.durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare).nu se admit: . exfolieri. • umplerea întregii conducte. fără a depăşi 500 m.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale. adâncituri. .verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. • Metoda de verificare . .3. cu excepţia tuburilor din PEID. rezultate în cursul fazei de montaj. la armături şi dispozitive. .înainte de punerea în funcţiune.se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3.6. veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat. pe toată durata probei.asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. 353 . .scurgeri de apă vizibile.la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă.verificări la proba pe tronsoane: . • Gradul de verificare -100%. care se menţine minimum 24 ore. • Momentul verificării . pregătite pentru proba de presiune: . ciobiri ale capetelor. .se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. . . după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu. . • Condiţii de admisibilitate . .la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. pete de umezeală pe conducte. .probe pe tronsoane de conducte.. la îmbinări. conform detaliilor de execuţie aprobate: .proba generală a conductelor magistrale de transport: .

• Documente încheiate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).se admite: .cota fundului canalului în orice secţiune. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . . 17).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 18). . .la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. • Documente încheiate . . 354 .pierderile de apă.respectarea prevederilor proiectului.umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. conform STAS 3051. . ..verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi. prin: .verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor.după executarea umpluturilor.vizual.o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect. Parametru . • Metoda de verificare .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . Marcajul conductelor pe teren • Criteriu. • Metoda de verificare .100 %. • Momentul verificării . • Momentul verificării . 3.o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.7.panta canalului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru .nu se admit scurgeri de apă vizibile. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale. având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune.Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV.vizual. .scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. . 355 • Gradul de verificare .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.înainte de acoperire.blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei. .• Aparatura de verificare . verificându-se suplimentar următoarele: .închiderea etanşă a tuturor orificiilor.

• Documente încheiate . . liber: . Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. • Condiţii de admisibilitate . .debitul şi presiunea la conductele sub presiune. .6). . execuţia şi echiparea căminelor.după încheierea execuţiei conductei.poziţia. vizual. vizual.presiunea de încercare. . vizual. . vizual.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune. execuţia şi echiparea căminelor.refacerea părţii carosabile. a trotuarelor şi a spaţiile verzi.mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III). vizual.8.pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare .debitul de apă.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea întregii conducte. prin măsurare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. ± 5 % pentru presiuni.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.pierderile de apa.executarea marcării şi reperării reţelelor. . vizual. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . . trotuarelor şi a spaţiilor verzi: .poziţia. vizual.refacerea părţii carosabile. . • Gradul de verificare -100%.spălarea reţelei. . .execuţia masivelor de ancoraj. 356 357 . .3.

STAS 6675/3 . 6. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Prescripţii de execuţie şi exploatare. Cerinţă (exigenţă. Acţiune corectivă . Beneficiar . Determinarea re/istentei la presiune interioară. Anexa I Terminologie şi definiţii 1.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. 2. Acţiune preventivă .Alimentări cu apă. trase sau laminate la rece.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. posibile. putând face obiectul unui contract. servicii.Ţevi de oţel.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. 4.document stabilit de beneficiar (client). prescripţii de proiectare şi de execuţie. 3. Partea 1: Ţevi de uz general. (SR 10000-1).Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . în scopul prevenirii repetării acestora. STAS 3051 . aducţiuni. Prescripţii fundamentale de proiectare. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului. SR ISO 1167 .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi. Măsurarea dimensiunilor.Ţevi din materiale plastice. defecte sau a altor situaţii nedorite. fără sudură. existente. laminate la cald. Studii. I22 . prin care se definesc clauzele tehnice. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. Caiet de sarcini . SR 4163-3 .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. Reţele de distribuţie.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. tară sudură.Ţevi de oţel. Indicaţii generale. SR6819 . Condiţii referitoare la calitate .Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. STAS 6898/2. Metode de încercare. STAS 6898/1 . 5. SR ISO 3126 . referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia.Sisteme de canalizare. 359 358 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. livrat de furnizor.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. produs). 7.Ţevi de oţel sudate elicoidal. în scopul prevenirii repetării acestora. defecte sau a altor situaţii nedorite. condiţie) .Alimentări cu apă. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 530/1 . Calitate .

Confirmare . 17.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. 13.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. 21. verificări şi încercări necesare.document al programului de asigurare a calităţii. sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier.partea contractantă care realizează lucrarea. 10. care descrie ansamblul controalelor de calitate. Neconformităţile pot ti defecte fizice. 11. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. 14. Neconformitate .mod (cale.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. Controlul calităţii . Conformitate . în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. o dată ajunsă.documentaţie tehnică de concepţie. Imbunătăţirea calităţii . document etc. Executanţi (agent economic de execuţie) . A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. încercări si verificări.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 . 12. rezultate necorespunzătoare la încercări. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. caiet de sarcini ctc.evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. Fază determinantă . 22. Inregistrare . Inspectorul de şantier . pentru un produs. compusă din piese scrise şi desenate. 18. documente sau proceduri care fac ca. 15.document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. 9. o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă. documentaţii tehnice de execuţie. serviciu. documente incorecte sau neadecvate. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.actul. pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. 20. Investitori . avize ale organelor autorizate.8. Recepţia lucrărilor de construcţii .o deficienţă în caracteristici. cu cerinţele de calitate specificate. Plan de control al calităţii (PCC) . Procedură .satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). reglementări 361 16. 19. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. metodă) specificat de a îndeplini o activitate.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. proiectantului. executantului şi al ISC.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. Control al calităţii în construcţii . Proiect .

HGR 925/1995 (M.Regulament privind activitatea de metrologie.12. 157/23. 23.O. reprezentant al executantului.12. OG 20/1998 (M.O.O.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.O.Regulament de verificare şi expertizare tehnică. de calitate a proiectelor. 147 bis/1998) .O. 24.1999 . 363 . 3/13.O.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.07. Ordinul 13/1996 (M. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M.1996) . Responsabil tehnic cu execuţia .1996) . Verificare . 193/28.07. 5/13.10.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. cartea tehnică a construcţiei etc.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală. HGR 272/1994 (M.O. 362 C 14 .tehnice aplicabile.516/25.O.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic.1995) . Legea 50/1996 (M.01.286/11.1997) .176/05. 352/10.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.Legea calităţii în construcţii.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie.07.O.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.1997) . M.1995) .01.

2002 . C.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .l 775 ÎNCERC . . .Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. P 118 SR ISO 8402 . C.1995. 31/N/21.C300 .Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.O.O.C.Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier .C.SA .C.M. Vocabular.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 . .Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. .SA .Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului. 488/04. MLPAT MLPTL NRPM O.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.Ordinul nr.Ordinul nr.C.03.10.Lucrări de instalaţii interioare. . .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. 367 . Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. 11. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal de control preliminar 6. 10.ANEXAIV FORMULARE 1. 12. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 13. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. 14.

...... A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e ............ ......... l UNITATEA.................................................... ....................): de predă tor şi de că ... planşele nr................. etc................... BENEFICIAR: .... R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a .....se (nu se) acceptă predarea-prim irea............................................... EXECUTANT: ............................................................ ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ....................... E XE C U TA NT : .....................................d in................................................ BE NE FIC IA R: .....................................................................................................................................) C o n c lu z ii: .................................. ............. nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate ..... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: .................................... BENEFICIAR: ............ solu ţii ind ica te de pro ie ctan t.........................................................................................): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ............................. 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului.................................... ................................................................................. e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc .................................din ... Data .. .............. P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r...........................................'........ n iv e l... p o rţiu n e........... şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ................ .................... c o te .......... CO NSTRUCTOR: .................. BENEFIC IAR: .... S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r...... ........................... n iv e l........................ ................................ N u m e le ...................2 UNITATEA ................................................................................. P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr.... 368 ............ ........................în tre calitate de p rim ito r...................) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r......................................................... P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: ...................................... a x.............................................. axe...........Anexa I V......... la term enele înscrise m a i jos.......................................... a x e tc .................prin. e e tc ........... Data ....................................................................................................................................................................................................... A nexa IV ..................... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p.............în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r...................................... Concluzii............ D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie .................................................................................^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri...................................... ......................................................................se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri...........

.......................................d in *)........................................... d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate .................................A nexa IV ..obiectul de urm ătoarele: ................................................................................................................................................................. *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r.... ...........c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu . Anexa IV.............................................................................................................................................................................................................. 2.................. ......... E XE C U T A N T : .......................C . n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1................................................. lu i: reprezentat de: .................................................. C u ocazia verificării efectuate ........................va nr la b ilă p â n ă la d a ta ............ la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu .............................................................................. zi N r............................................ .. ........... verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o ........... ............................................................... B E N E FIC IA R : .a r: uto riza t .......................................................................................................... l codul ....................... de înregistrare la I........................ : in pre zen ta executa ntului: .................................. In d om e n iile la fa za d eterm in anta .........................e lu i n r la b o ra t d e ............................................................................ 371 .............................................................................................................................C ..................................... cu pa rticipa rea beneficiarului: ................................................3 UNITATEA..................................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r...................................... N r...................... de: ........S ______________________________________ ............................................. la o b ie c tiv u ....................................... 4................................................. rep rez entat ..... m en te : în c h e ia t a s tă ...S ........... ..................................: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ............................. nr şi a p ro ie cta n tu.............................................................................................................................................................................4 I............................................... inspe cto ru lui de şantie .................... 3.............................. c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire ........................................ reprezentat de: .......................

S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :............ a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: ............C............. ................1 99 5 ..... Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): .................. co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ............................ In b a za c e lo r d e m a i su s ..........................Cu ocazia verificării efectuate la: ............................................. ...... NT 372 . 31 /N /0 2 ..............C S o c...................... :...................................................... BENEFICIAR: . ........T ...........................din........... DE CONTROL PRELIMINAR Nr......In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ................................................S ................... a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV........................................... a p ro b ată p rin O rd inu l M .......................P ...................................................... c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu ........................................................................................................................ a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA............... l la i....................S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA.........................................................calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ...........................1 0 ........S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r..A .. S e constată că: ........................ SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ..................................................ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră..S....................................L .... c m it în e x e m p la re ..................... vig oa re . B E N E F IC IA ............................5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r............................ ......calitatea lu crărilor constatate de inve stito r..................................................... 373 I.... LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: ........... Menţiuni speciale ............................... NT E X E C U T A ....... ....................... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ................... executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale....... nr.................................. R P R O IE C T A.............

...din.................................. *) P roiect n .... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re ............................. **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te . ......................................p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are.................... D en u m ire in sta laţie ............ a: E xecutată în ca drul contractulu ...................... din............................ r C aiet de sarc ......................... C oncluzii: ..................................................................................... ini P rob a a fost efectua ta conform ............ 375 374 ................................................................................ s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ............c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide....................din.. ............(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct...............................................................................................................................(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: ................ ........ in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: ........ ............... ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri............................ p e toată în ălţim e a clădirii: ......... P riv in d lu c ra re ......Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice.... *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra .....................înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i......In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re ......................... E X E C U T A N T : ...........6 UNITATEA............................................. Anexa IV.............. i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o......................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr.................. N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : ..............n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare.......:............... c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: ............................................. ....7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr..... ....................... In c o n c lu z ie ...............................................Anexa IV........................................... înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare........

............... P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r...........p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri....................8 UNITATEA...... P roiect nr ................... D enum ire in sta laţie . T im p de m enţinere la presiunea de ............................................................................................................. ...... 377 .............................................................9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr.. C aiet de sarcini .................................................................................. ................ N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra ......................................................................... conform proiect..... în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: ...............................conductele se pot izola şi închide.............................................p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire .........n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re ...din.................................. sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie.......... Valoarea presiunii de probă ............... proba ........................... Anexa IV...................................... P roiect nr ............ ....................................................... -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st ........fisuri................ N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: ...........................................................Anexa IV............................................... Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n..............................(ore)......... D enum ire instalaţie ....variaţii de presiune la m anom etru................................d in.................................................... UNITATEA....... P roba a fost efe ctua tă co nform .............................................................. EXECUTANT:...................... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 .................................... fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re...................................... crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri............. ........... ................................................... C aiet de sarcini ........................(bar).........în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la ..................................:... .. a norm ativelor în vigoare.. izo lare term ică )........................................................ ............con ducte le se pot izo la şi în chide........... co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare.................... de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee .

..deplasări ale punctelor fixe............................... conform proiect.................................................... C oncluzii: ....................................... itatea: R aport de neconform itate nr........ conform proiect.........s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de ................................... ....... ............................................(ore)...........................................................................................fisuri............ Anexa I V..........................Beneficiar .... C aiet de sarcini ................. ă: D ocum entaţia de execuţie: ................................... ........................... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 ...proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare.............................Anexa I V..........se dispune continuarea lucrărilor.............. *) In tim pul probei nu s-au constatat: ................................................... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări....................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: ....... UNITATEA...................................... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr...................... l 0 UNITATEA.................... sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie............................. 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr............. . Z ona de lucru în care a apărut neconform ........ D enum ire instalaţie ....................... F aza de lucrare neconform .variaţii de presiune la m anom etru............ Proba a fost efectuată conform ..... izolare term ică).............. Tim p de m enţinere la presiunea de....................... .............dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune.................................... planşee..................... D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: .............................................................................................. probă 0 Tem peratura agentului term .............................. ......................................... R esponsabil tehnic cu execuţia: ......... leconform itate............................................... 379 ........... Lucrarea:...................../dată: ........... Contract: ................. Proiect nr ................................................conductele se pot izola şi închide.....................................................................................................................................................din.............. ...........................d in..... Valoarea presiunii de probă ................p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ..............(bar).......... ....................( ic C ).................................................... de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi ...............

.:.......... PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r.................. D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă ... nr ........din................................................... co n fo rm cu a p a ra tu .......s l e ria ........................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura .............. M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de .......... p roiect nr..................tip......... .................... C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s .................... 381 ..............................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra .................................... C oncluzii: ................................................Anexa I V....................................................... 13 UNITATEA........................... E xecutată în cadrul contractului ............. 1.................................................................................................d in................. a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă............................................................................................................. P rivind instalaţia: ................................................. M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e ...... to a re le : 2................................................

................................................................................ m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ............... 1....... m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: ........................ în cerca rea a fo st execu tata .............................C on cluzii: ..................... C oncluzii: ................ a re a : 2...................... a p a ra t tip............. lui: .............. .... N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: ... rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u ......... *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 .......................................................................................Anexa IV............................... 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r...... de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr.........................................gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ...................... rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare......................................................... în cercă rile ............................ Anexa IV............. 383 382 ..................................................... P rob a a fost efectuată confo ....n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare................ EXECUTANT:........ D enum ire instalaţie: ........................................................ P roiect nr.............................................................................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe ........................14 UNITATEA..........................................................................seria ... C aiet de sarcini: ....d in.................................. usca t): 3..............................................ve rifica re a co n tinu ităţii: ... UNITATEA...............................tem peratura aeru ......................L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ..............................................................................p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare..................C ondiţii atm osferice: ...................................................................................... ............din....................................................................................: ..............

..............c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le ....... on clu zii: .............................................................ca nr ie t d e sa rcin ........la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie .. p r e c u m .............................................................................................. ... ........ *) p ro ie ct n ...................................................................... axe..... rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ........................... în a in te ş i d u p ă ..................................s ................................ D e n u m ire in s ta la .................ca n a lu l se p o a te a co p e ri.....:..şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 .................. Anexa IV.. i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo .............. N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura ..... 16 UNITATEA ........................ m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:.... îm binare................................................... P ro ie ct n.............. alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: ...............din...................... nivel.................. .......................................... 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr......................... *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ...... ... rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ........... ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re ............. e ste co re sp u n ză to a re .......................................................................... r....................c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e .....................................................................tro ţie n so n...........................p r la n şe le ....: Caiet de sarcini: ................................a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i)...............................Anexa I V...... EXECUTANT:. v e d e rilo **)' .....din..p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re . ......... m o n ta re a p e p o ziţie ........................................a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ........................................... * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.............................. UNITATEA.....şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re ........................... P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo ............ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr...... lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le ........ p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 .................................

.......................conducta se poate acoperi definitiv.............fisuri.................................................... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări...... ...........Anexa IV................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura .......................................... Proba a fost efectuată conform *)....(ore)...................proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare.....variaţii de presiune la manometru........................................................proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: .............. Timp de menţinere la presiunea de probă:.......................................... ........................... Proiect nr........din.................................................. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr.............................(bar).......................... In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: ............... conform proiect..................... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 ....... Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:.................. ................... Denumire conducta:............... Concluzii: .............18 UNITATEA...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful