P. 1
Normativ-C56-2002

Normativ-C56-2002

|Views: 11|Likes:
Published by Andi Mir

More info:

Published by: Andi Mir on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

..Scop .... Responsabilul tehnic cu execuţia....................... 18 7 Caiet Instalaţii l .................. 13 7..................... Obiectivele activităţii de control . Prevederi generale ....................................................................................... Recepţia lucrărilor .......................................... Terminologie......................... 365 Anexa IV. Terminologie şi definiţii .............Instalaţii de încălzire..........................Instalaţii electrice interioare .......... 17 8..................................... 9 5............... Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ......1.......... Documente de referinţă.................17 7............................................2...................... 8 3.............................2........2....... 15 7................................. Controlul preliminar execuţiei.............2..................2.....4...............................1....................................................... 11 Caiet Instalaţii V ................................... Domeniul de aplicare ................... Inspectorul de şantier................ 8 2..................... 10 6............ 363 Anexa III................................ 10 6....... 68 Caiet Instalaţii I I I ................... 16 7............................2..... Responsabilităţi ....................... climatizare şi încălzire cu aer cald .....Conducte magistrale . 281 Caiet Instalaţii VII ............... Formulare........... Documente de referinţă ................................................. 10 6..................................... 13 7..........Instalaţii de ventilare.......... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii .. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ..Instalaţii electrice exterioare ...................2.... Controlul calităţii lucrărilor aparente....................... 367 7.......instalaţii sanitare ...3..... 106 Caiet Instalaţii IV ................ 19 6 .....................................Caiet Instalaţii U ................................................................... Efectuarea controlului ............................................ 15 7....................... Aparate de măsură şi control ........... 342 Anexa I.... 9 4.............. 359 Anexa II.....1............Instalaţii de gaze naturale ....................... 170 CUPRINS-partea I l.............. 230 Caiet Instalaţii VI ....................

.N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I.instalaţii de gaze.Siguranţă în exploatare.conducte magistrale de transport lichide. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. transformare.Rezistenţă si stabilitate. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei.instalaţii electrice interioare: . în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute.instalaţii sanitare. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin. şi recepţia lor.instalaţii de încălzire. . . 3. aplicându-se pentru lucrările de: . 2. consolidare sau reparaţie capitală. . controlul calităţii lucrărilor aparente. beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului. . Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. 11. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . sănătatea oamenilor. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. a celor care devin ascunse si în faze determinante. hidrofugă si economie de energie: . cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. prin responsabilii tehnici cu execuţia. a normelor de protecţie a muncii. modificare. 9 8 .instalaţii electrice exterioare: . atât pentru lucrări noi. a instrucţiunilor tehnice ISCIR. 900 din 25. . .instalaţii de ventilare climatizare.Protecţie împotriva zgomotului.2003 4. a caietului de sarcini. in activitatea de control. cât şi pentru cele de modernizare.Igienă. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice. refacerea şi protecţia mediului.Izolaţie termică.Siguranţă la foc. .

pentru instalaţiile destinate construcţiilor. dacă constată neconformităţi. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. conform legii. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. atestaţi. corelarea acestora. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. programul de realizare a lucrărilor. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. pentru rezolvarea acestora. şi proiectantul (după caz). ca reprezentant al beneficiarului. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. sunt prezentate în Anexa II. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. conform legii. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia. planurile de verificare a execuţiei. precum şi a programului de control al proiectantului. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente.2. 6. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect.1. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. 6.5. certificate sau pentru care există agremente tehnice. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. procedurile de realizare a lucrărilor.

pe tot parcursul 7. EFECTUAREA CONTROLULUI 7.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. 50/ 1991.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice.existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului.1.existenţa planului de control al calităţii lucrării: . sistarea execuţiei. demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: .dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate. după caz. • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie. . contracte. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. . • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. neagremen- • Participă la efectuarea probelor. cât şi eu utilaje de montaj adecvate. . • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. contract şi normele tehnice în vigoare. .dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale).dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare. proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente.). în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei. . • Cere executantului. 12 13 . tate tehnic. • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante. • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier. au fost executate conform proiectului (dimensiuni.5). caietului de sarcini. .certificatul de garanţie. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.lucrări în faze determinante.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: . sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ.certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop.. .2. . întreţinere şi exploatare. . se procedează astfel: . .responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. şi dacă corespund datelor înscrise în acestea. opreşte continuarea lucrărilor. .executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate.l). probare. in timpul transportului.instrucţiunile de montare.2. 7. eşafoadele. proprii sau independente. precum şi golurile prin elementele de construcţie.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii. Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia. Se verifică respectarea proiectului de execuţie. .dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit.dacă fundaţiile. .1.dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului. .lucrări aparente.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. ca reprezentant al investitorului. Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: . 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7. după caz. din partea executantului şi de inspectorul de şantier. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. . Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ. prevăzute.declaraţii de conformitate. degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ. necesare instalaţiilor. indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. . In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului. 14 .partea de construcţii).certificatul de calitate al furnizorului. .lucrări care devin ascunse.efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate.agremente tehnice. . Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

Montării posturilor de transformare.traseul. înainte de montarea tuburilor pe suport.alte tipuri de doze decât cele din deviz. .Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.manşonarea elastică la rosturi de dilataţie.diametrul. . în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect.tipul şi diametrul.Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. . Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru . doze de tragere. .. 3. etanşarea şi manşoanele elastice. diametrul.Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. dimensiunea golurilor. baterii de condensatoare. .Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii.trecerile prin ziduri. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori.100 % • Condiţii de admisibilitate .Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă.existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. . . .Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: . 22 23 . dozele: vizual.se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului. butoane. comutatoare. suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. baterii de acumulatoare.alte cote de montaj.cotele de montaj. plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor. automatizare şi curenţi slabi).nu se admit: .tipul şi traseul. . a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. . alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: . . • Metoda de verificare .etanşarea trecerilor. . aparate de comandă. . .suportul: după pozare.1.Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. • Momentul verificării . . • Gradul da verificare .suportul. .tipul. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. . doze de derivaţii şi doze de aparat. .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. .Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă.

pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990. înainte de proba de etanşeitate (după caz). fisuri.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.etanşeitatea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru do/e conform STAS 552. .înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.defecte vizibile (deformări. . . dacă este cazul.tipul materialului. -aspectul materialului. fisuri sau cojeli).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). abateri de poziţie între elementele îmbinării): .etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer.3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .după executarea îmbinărilor. . . . . conform STAS 9562. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual.neetanşeităţi.nu se admit: . .pentru tuburi PH1. • Metoda de verificare .tipul îmbinării.vizual: .alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect).• Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .aspectul îmbinării. 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .3) 24 25 .aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . dacă este cazul.pentru ţevi din oţel conform STAS 403. lovituri.înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru .defecte (deformări.

tipul conductelor/cablurilor.) • Aparatura de verificare • Documente încheiate . izolaţie deteriorată.2) c) Identificare • Documente încheiate .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare . . . • Metoda de verificare .numărul si secţiunile conductoarelor. pentru fiecare tronson. . (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.vizual • Metoda de verificare .fiecare colac • Condiţii de admisibilitate .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării . .lungimile necesare.numărul conductoarelor: vizual. 26 • Criteriu/Parametru .10 0% 27 .defecte de aspect.100 % • Condiţii de admisibilitate .3.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .2.înainte de tragere • Gradul de verificare .identificarea (culoare.secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă. • Momentul verificării . Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . etichetă) • Metoda de verificare .aspectul. crestături etc.nu se admit: .alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect). .înainte de tragere • Gradul de verificare .starea izolaţiei (după caz).vizual • Momentul verificării .înainte de tragere • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.

după efectuarea legăturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ. • Metoda de verificare .2) 28 . 29 .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.continuitatea electrică • Metoda de verificare . înainte de mascare.nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate .după pozare.nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării .tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării .prin măsurare directă. conform normativului I 7. 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru .rezistenţa de izolaţie între conductoare. . înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate .după pozare. înainte de mascare • Gradul de verificare . conform normativului I 7.

.2) 3. • Momentul verificării .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.traseul în raport cu elementele de structură. dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual. . .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: . • Aparatura de verificare . . . .traseul.suportul: după montare.• Gradul de verificare -100% .3. • Documente încheiate . .doze de tragere.mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III). • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . doze de derivaţie şi doze de aparat. 30 31 . • Momentul verificării .accesibilitatea la întreţinere. • Aparatura de verificare . (când nu este prevăzută în proiect).toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului.nu se admit: . minim 25 % din elementele de susţinere. înainte de fixare. .după pozare. • Gradul de verificare .trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură). .se admite: . Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru . b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru .cablurile: înainte de pozarea pe suport. • Condiţii de admisibilitate . 13) • Grad de admisibilitate .distanţa între cabluri.încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. • Metoda de verificare .abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect.tipul susţinerilor.mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). .distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă.prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. înainte de fixare.distanţa între două elemente succesive de susţinere.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.prin sondaj.tipul: vizual.dimensiunile suportului.distanţa: prin măsurare directă.

nu se admit: .distanţele: prin măsurare directă. •. Aparatura de verificare .valoarea distanţei între: . • Documente încheiate . .în cel puţin două puncte diferite. .valoarea distanţei cablu .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).poziţia: vizual: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Metoda de măsurare .după pozare.poziţia faţă de alte instalaţii.se admite: .element de construcţie. . • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Momentul verificării . . înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Aparatura de verificare .3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru .cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi.se admite: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal.cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . .toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect.cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz.după pozare. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . 32 33 .3).circuitele iluminatului de siguranţă de tip l.se admite: .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . pentru fiecare caz.cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă. • Metoda de verificare .

tipul. gaz.bucată cu bucată.după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate . de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă. . • Documente încheiate .legarea la pământ. . Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3. • Metoda de verificare . 35 . sau I 7. . • Momentul verificării .aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. . . . .locul. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ.locul şi suportul de amplasare. . . gradul de protecţie. -înainte de fixare.distanţele faţă de sursele de apă.aspectul.distantele: prin măsurare directă.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor.tipul.nu se admit: . în cazul în care nu este indicată în proiect.distanţele faţă de elementele de construcţie.alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. • Gradul de verificare -100%.bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate .• Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. gaz. . gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual. .1.după poziţionare.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de fixare. suportul.reglajul releelor. .3). 3.respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere.

.

.

codul de produs.sistemul de fixare.înainte de proha de funcţionare. 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării . c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare. 2. Instalaţia de detectare.locul de montare.4.tipul şi codul produsului.înainte de montare.bucată cu bucată.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .vizual. • Momentul verificării .3) b) Montarea detectorilor.vizual.să corespundă prevederilor proiectului.tipul.locul de montare.schema electrică a aparatului.• Aparatura de verificare . 40 • Criteriu/Parametru . butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% .să respecte schema electrică a aparatului. 3. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .vizual.3. • Modul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . .modul de fixare. ale SR EN 54/1. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3). • Gradul de verificare • Gradul de verificare . . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.100%. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente întocmite .după racordare. • Momentul verificării . • Aparatura de măsură • Documente încheiate .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . 41 .

televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru .aspectul.• Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor.4.vizual. . • Momentul verificării .tipul şi codul de produs: . • Metoda de verificare .sistemul de fixare. a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. broaştelor electromagnetice • Documente încheiate .3).a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . 3.3). Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze.4. • Condiţii de admisibilitat ' . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Sisteme tehnice de pază contra efracţiei.să corespundă cu datele din proiect. 3.locul de montare.după montare. 43 42 .să corespundă datelor din proiect. .5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. sirenelor. înainte de proba de funcţionare.vizual. camerelor videocaptoare.după montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).să respecte prevederile din proiect. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare.locul de montare.modul de tlxare. cititoarelor de cartele.Proces-verbal de verificare-constatare.

conform STAS 8114/2-1. STAS 8114/2-2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după fixare. • Momentul verificării .respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul.respectarea schemei din proiect. • Gradul de verificare -100 %.• Metoda de verificare .după montarea aparatelor. înainte de verificarea legăturilor. • Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . .3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100 %.3) 3.vizual. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare . a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: .înainte de proba de funcţionare.vizual. • Condiţii de admisibilitate .după fixare. 6.schema electrică de racordare pentru fiecare aparat.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV. 45 44 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . -aspectul.vizual. • Gradul de verificare -1 00 %. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).

.2. • Aparatura de verificare • Gradul de verificare .respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect.după fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionare.tipul elementelor de fixare: vizual. . . . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . în normativul l 7 sau STAS 6646/1. • Condiţii de admisibilitate . .distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .schema electrică de racordare.după fixare.bucată cu bucată . • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. .bucată cu bucată. 47 .stabilitatea corpului de iluminat. • Momentul verificării .bucată cu bucată.înainte de fixare.locul de amplasare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . .tipul elementelor de fixare.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . • Momentul verificării . când nu este indicată. . • Metoda de verificare .locul de amplasare. c) Modul de fixare Criteriu/Parametru . 46 • Documente încheiate .rigiditatea fixării.3}. d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru . .b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect.3).3 şi SR 12294. .înainte de proba de funcţionare.distanţele faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare.

înainte de efectuarea legăturilor. • Documente încheiate . . 49 .tipul aparatelor de măsură şi control.rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. • Momentul verificării .montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. .7.mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111). 3. .dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare.tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.camera: . . . lângă hidranţi de incendiu. sau de normativul I7. aparatele de măsură şi control. baterii de condensatoare. de gaz. pe casa liftului. • Gradul de verificare . 14). înainte de montarea bateriei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul.suportul/postamentul. 3.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor.mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). . . .• Condiţii de admisibilitate .3). Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. .2. Baterii de acumulatoare • Criteriu.poziţia de montare: . • Aparatura de verificare . baterii de acumulatoare 3.tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.camera: după amenajare. .1. şi legarea la pământ: vizual.tipul.tipul şi po/iţia de montare: vizual.7.nu se admite: . • Metoda de verificare .nerespectarea prexederilor proiectului.legătura la priza de pământ. în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. • Metoda de verificare .dimensiunile spaţiului de montare.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V.dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . Parametru .rezistenţa prizei de pământ.tipul. . 48 • Documente încheiate .

poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate .elementele prizei de pământ (platbanda. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor din proiect.• Gradul de verificare -100%. . electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare.tipul. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. . . • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă.poziţia de montare şi tipul: vizual. ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. . • Metoda de verificare .14).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. 50 51 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). . .după poziţionare.8.rezistenţa prizei de pământ.tipul. materialele şi poziţia de montare: vizual.continuitatea electrică. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.8.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.conductorul de captare şi de coborâre.1. .rezistenţa prizei de pământ. înainte de fixare. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Momentul verificării . . Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3. • Momentul verificării . • Documente încheiate .materialele şi poziţia de montare. • Aparatura de verificare .continuitatea electrică: după montare şi fixare.rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. 3. • Metoda de verificare . .8.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.2.3). • Condiţii de admisibilitate .

9. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de montarea echipamentului.100%.vizual.respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare . înainte de acoperire. . • Gradul de verificare .postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie.respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor. tipul de echipament.3). Montarea posturilor de transformare. • Condilii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . . • Metoda de verificare .tipul cablului: .spaţiul/locul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.spaţiul/locul. • Momentul verificării . .canalizaţia pentru cabluri.după pozare.tip u l.să corespundă datelor din proiect.postamentul şi poziţia de montare. postamentul • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .100 %. . 52 .starea izolaţiei. • Documente încheiate .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI). postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -1 00 %. .spaţiul/locul: după amenajare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.• Gradul de verificare .tipul postului şi poziţia de montare: vizual. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. • Momentul verificării . b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru .patul de cabluri (dacă este cazul). . înainte de montare: -tipul: după montare.14). • Aparatura de verificare .3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Aparatura de verificare 53 . 3.

d) Executarea legăturilor între postul de transformare.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. • Metoda de verificare . 3. .10.înainte montare. • Condiţii de admisibilitate .10.asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior.după executarea legăturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aparate de comandă şi control. poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de proba de funcţionare.tipul. .tipul. c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării .3).• Documente încheiate . . 55 • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . 3.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee. 54 . poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. • Metoda de verificare -vizual. aparate de comandă şi control f i panouri de control optic.1 00 % . grup electrogen. • Gradul de verificare -100% . invertoare.10. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Momentul verificării .să respecte datele din proiect. firide şi tablourile generale. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee. aspectul. invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru . dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe.1.3). panouri de control optic.asigurarea ramelor.1. aspectul.poziţia de montare.să satisfacă cerinţele proiectului.

nu se admit: .2. . . .suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. ventilaţie.sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. • Gradul de verificare „1 0 0 % . • Momentul verificării . aspectul echipamentelor. îndoite sau fisurate. • Gradul de verificare -10 0%. .alte tipuri de echipamente faţă de proiect.postamentul. parametrii bateriei şi detaliile de montaj. . • Metoda de verificare .montarea. .sala: după amenajare.montarea şi consolidarea antiseismică. 3.tipul: după poziţionare.echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. 56 • Momentul verificării . marca rea regletelor.izolaţia faţă de pământ. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.tipul şi aspectul: după poziţionare. înainte de montare. • Documente încheiate .sala. . . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .10. .respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii. Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor.3).tipul.parametrii de montaj. formarea şi conectarea bateriei.marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.echipamente incomplete. tipul bateriilor: vizual.siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului.poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică.1. asigurarea echipamentelor. • Aparatura de verificare . dar înainte de montarea bateriei. izolarea faţă de pământ: după montare. .alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: . .conectarea bateriei: după montare. valoarea nominală a siguranţelor: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .. • Metoda de verificare . .. carcase sparte. • Condiţii de admisibilitate .ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: . 57 . formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. izolaţie. iluminat. .izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: . .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile. . etichetarea aparaturii. .tipul bateriilor.

• Gradul de verificare . . dar înainte de proba de funcţionare.. • Momentul verificării . 59 58 . . continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare. . . .prin măsurare directă.modul de pozare.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .100 %. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .diagrama de conectare a cablului.tipul cablurilor: înainte de pozare.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual.respectarea diagramei de cablaj interior. • Documente încheiate .continuitatea conductoarelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.10.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).tipul cablurilor sau conductoarelor. . b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. .respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect.după conectare.2). • Aparatura de verificare .rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2.modul de pozare. . • Metoda de verificare .introducerea cablului în echipament. • Gradul de verificare -100%.nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. 3.3). formarea şi conectarea bateriei. .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate.

1. 3. 60 .3. Legările de protecţie 3.3).100%. • Momentul verificării .10. • Conditii de admisibilitate .2.după conectare. • Metoda de verificare . 61 . c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru . .Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru .3.3).respectarea prevederilor din proiect.vizual.nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .modul de legare.modul de conectare la postu! de comandă.traseul. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -10 0%. • Condiţii de admisibilitate .• Apararatură de verificare .locul de amplasare. • Gradul de verificare . • Momentul verificării -după realizare.după pozare.10.3.3).mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual.respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării . 10. • Gradul de verificare -100%.

. .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.înainte de recepţie • Gradul de verificare . .legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente.• Aparatura de verificare • Documente încheiate . .1 00 % . de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale. . .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare. • Documente încheiate . 3.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. .receptorii de lumină.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. forţă şi curenţi slabi. 63 62 .inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.11. .legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare.3). Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .6).prin proba de 72 ore. . .

.Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 .Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. . Treceri la nivel cu calea ferată. pentru iluminat general. . Limite admise. . Tipovariante. şi până la 25 A. . Partea 1: Introducere.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. . 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 . şi 250 V c. Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri).Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. .Siguranţe fuzibile de joasă tensiune.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Dimensiuni.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. . Condiţii tehnice generale de calitate. . Condiţii pentru iluminat în spitale. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . . specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC .Tablouri electrice perhru locuinţe.Siguranţe cu filet t i p D. Partea 4: Echipament de alimentare electrică.Iluminatul artificial. Condiţii tehnice generale de calitate. . Calibre de verificare a prizelor şi fişelor.c. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare.Lămpi electrice cu incandescenţă.Prize. . Forme si dimensiuni.Prize. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii tehnice generale. . Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. . Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri.Siguranţa circulaţiei. . Condiţii tehnice generale de calitate.a. . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.c. .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. până la 250 V si până la 16 A. pentru iluminat general. şi 250 V c. .Iluminatul artificial. şi până la 25 A.Lămpi electrice cu incandescenţă.Protecţia împotriva electrocutărilor.Iluminatul artificial. Condiţii generale.a. Instalaţii de semnalizare automată.Iluminatul artificial.Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe.

Tuburi pentru instalaţii electrice. bunurilor şi valorilor. . 75/11. ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 . . Instalaţii electrice fixe.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. 10/1995. . Verificarea calităţii cositoririi. .STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. Prescripţii de proiectare.O. . Metode de încercare.04.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. . . .Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. . Prescripţii de proiectare şi montare.Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii generale.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.Protecţia împotriva electrocutărilor. . Condiţii tehnice speciale.Protecţia împotriva electrocutărilor.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. şi 1500 Vc.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. .1996) . I20 Legea 18/1996 ((M.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. . . . Corpuri de iluminat fixe de uz general. execuţie şi verificare.a.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. .Corpuri de iluminat.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.Legea privind paza obiectivelor. 67 66 .Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Cerinţe conform Legea nr.c. . Condiţii tehnice generale.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. .Cabluri şi conducte. . Prescripţii. . ID 5 .

................ 91 3...1............. 84 3.................. Controlul calităţii lucrărilor..... Instalaţii de semnalizare de siguranţă ......... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1..... 95 3... Legările de protecţie...... 82 68 Anexa 1-II........... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal............................................ semnale. tracţiune............... 98 3............................... Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ..........................6....... aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei......1..... Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene .............4..... Pozarea şi traseul cablurilor .......6.............. Proba de funcţionare .................................... Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet.............2.....9.............................. amplificatori de linie CATV etc.............. galerii şi gospodării de cabluri .... Documente de referinţă ......................... 96 3..... 70 3........ 77 3........................... 70 2.... Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri........................ canale vizitabile sau nevizitabile...... a plăcilor de aşezare.................. 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ).......... Instalaţia de legare la pământ ...... tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare.. de exterior sau la ramele repartitoare .................................6....................................................................... 103 69 .. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.................................. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol ............................ 75 3................ 86 3.9. 84 3................................3.....4.................................6... semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri................. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică ... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică....9..........Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3.... 91 3..2......... Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie ....................... 93 3.........9............................8.2.... Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)...... 71 3.......... Montarea canalelor de beton..................... 70 3.. 81 3.... telefonie....7......................... iluminat public... 83 3.............10........1.... 78 3................... Executarea reţelelor exterioare subterane de energie........1......... bobine de joantă ........) ............ 99 3... Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ...9............. de energie.8...........................5.9.. 79 3...... Executarea reţelelor exterioare urbane..............8.......................... Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare...... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi............................9...............5.......3............ Domeniul de aplicare ....... 81 3.2.

. de energie. avertizare incendiu. ceasoflcare şi CATV. TVC1. amplificatori de linie CATV etc. executate pe stâlpi de utilizări comune. .Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. control acces. 3.executării reţelelor exterioare subterane de energie. telefonie.1. 70 . iluminat public. . telefonie.montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene. . . management energetic etc. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. tracţiune.Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. .Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune.fundaţia stâlpilor.montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet. de energie. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. voice-data.). în Anexa l-II.Reţele exterioare urbane de energie electrică. iluminat public. CATV. . canale vizitabile sau nevizitabile.montării branşamentelor (aeriene şi subterane). . CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.1. 71 3. . DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: . şanţuri. telefonie. telefonie. . . pentru stâlpi. semnalizări. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii.echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal.executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. interfonie. galerii şi gospodării de cabluri. ceasoflcare. .lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă.Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. . Executarea reţelelor exterioare urbane. . ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. 2. . tracţiune. sonorizare.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. . . iluminat public. tracţiune.racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. pază-efracţie.Instalaţiile de semnalizare de siguranţă.executării reţelelor exterioare urbane.

corespondenţa cu datele din proiect. . c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor.tipul. amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. • Documente încheiate .fundaţia.modul de identificare.existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat). .3).poziţia de montare a cablurilor. 72 73 ..tipul.dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare. înainte de fixare. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. . accesoriile. înainte de executarea legăturilor. . . poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual.tipul. conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. . conductorul de legare la pământ: vizual. • Aparatura de verificare .' • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. modul de identificare. . • Documente încheiate .tipul şi starea cablurilor.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru .accesoriile de montaj.să corespundă datelor din proiect.Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.modul de identificare: înainte de tragere. înainte de fixarea stâlpilor: .conductorul de legare la pământ. ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare.tipul şi starea tuburilor. .tipul. prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).tuburile de protecţie: după montare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .tipul consolelor şi cablurilor. • Grad de verificare -100%. . .dimensiunile: prin măsurare directă. dimensiunea şi poziţia consolelor. • Metoda de verificare . accesoriile. .dimensiunile suporţilor.tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. . • Gradul de verificare .parametrii tehnici.fundaţia stâlpilor: după executare.proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV.

• Metoda de verificare . gaze.tipul şi dimensiunile canalizaţiei. -parametrii tehnici. • Momentul verificării . .bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie. . . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. termice). .cutiile de conexiuni.înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor.3).respectarea prevederilor proiectului.prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. . galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte.protecţia anticorozivă (după caz). . decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul. 3.2.3).tipul şi modul de aşezare: vizual.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .la stabilirea traseului. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie. • Momentul verificării .accesoriile de montaj.căminele de tragere. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. • Criteriu/Parametru .vizual.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă.după montare.respectarea prevederilor proiectului.• Metoda de verificare .după montare.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. perimetral. . semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. 74 75 . • Gradul de verificare . canale vizitabile sau nevizitabile. pietonul. canal. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare.tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni. .tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor.3.prin măsurare directă. . 76 . . • Grad de admisibilitate . . • Gradul de verificare . . minim 25 % din elementele de susţinere.toleranţa de. . • Metoda de verificare . .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . • Documente încheiate .abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect.10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect). .modul de izolare/etan sare a conexiunilor.tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual.dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. .prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.prin sondaj. • Condiţii de admisibilitate .distanţa între două elemente succesive de susţinere.se admite: .• Gradul de verificare .după pozare. • Documente încheiate .tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor.3). .continuitatea electrică.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . 77 • Criteriu/Parametru . d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). 3.vizual: 100%.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Metodei de verificare .2).toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .nu se admit: .pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru. înainte de fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

. înainte de mascare. 78 . • Momentul verificării .alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect. . . . 3. 79 • Condiţii de admisibilitate .• Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.caracteristicile cablurilor/conductoarelor. înainte de montarea echipamentului. .tipul branşamentului.mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM). .alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). .unitatea de măsură şi protecţie. .nu se admit: .postamentul.discontinuităţi electrice. . • Documente încheiate .legarea la priza de pământ.5.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. .după montare. 3.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. • Gradul de verificare -1 00 %. caracteristicile cablurilor/conduc toarelor.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. . .rezistenţa prizei de pământ. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .locul de montare.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare.cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru . prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.continuitatea electrică. • Momentul verificării .4.tipul branşamentului.parametrii tehnici ai echipamentului. 14).locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Documente încheiate . .3).1 00 % .

• Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .3). • Documente încheiate .3).1.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de montarea echipamentului. . prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect.3). Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor din proiect. .tipul: . 81 80 . • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici ai echipamentului. b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de măsurare .parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.după po/iţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100% .6.locul de montare şi postamentul: prin măsurare.respectarea prevederilor din proiect.6. • Aparatura de măsurare . • Momentul verificării . -postamentul: .• Condiţii de admisibilitate . . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare. Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru .înainte de fixare/mascare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de montare.

6. .3. materialele şi poziţia de montare: vizual.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor.) • Criteriu/Parametru .schema.100 %. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.continuitatea electrică.schema electrică de racordare.continuitatea electrică: după montare şi fixare. materialele şi poziţia de montare: vizual.14). Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. • Momentul verificării . .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .rezistenţa prizei de pământ. amplificatori de linie CATV etc.elementele prizei de pământ (platbanda. electrozi): după pozare şi sudare. • Documente încheiate .continuitatea electrică: după montare şi fixare. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru .tipul. • Aparatura de verificare .tipul. .rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare. înainte de mascare.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. înainte de fixare. . • Metodei de verificare .materialele şi poziţia de montare.respectarea prevederilor din proiect.ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. înainte de fixare. . aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. . . • Gradul de verificare .continuitatea electrică: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -1 00 %. 83 82 . Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. .schema. . • Condiţii de admisibilitate .7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. înainte de proba de funcţionare.materialele şi poziţia de montare.continuitatea electrică.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). .2. înainte de mascare. înainte de proba de funcţionare. înainte de fixare. . .respectarea prevederilor din proiect. 3.

starea fundaţiilor stâlpilor. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru .fixarea stâlpilor metalici.311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual. .mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III).fixarea stâlpilor metalici.tipul. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal.tipul. 3.• Documente încheiate . caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor.fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile. verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor. • Aparatura de verificare . .respectarea prevederilor proiectului. accesoriilor. numărul şi aspectul accesoriilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV. aspectul. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. pre fabricatelor sau confecţiilor metalice. .verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.tipul. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare . 13). plăcilor de reazem. .izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. -aspectul. .tipul.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. . caracteristicile tehnice.starea fundaţiilor stâlpilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. starea stâlpilor.1. a plăcilor de aşezare. • Gradul de verificare -100%. a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. plăcilor de reazem.starea fundaţiilor stâlpilor.3). . traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. . aspectul. • Documente încheiate . accesoriilor. 85 .8. starea stâlpilor. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibil'itate . .8. plăcilor de reazem. caracteristicile tehnice. 84 • Criteriu/parametru -tipul. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă.

• Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare 3.1. încovoieri şi torsionări la tirul de contact: . . • Documente încheiate .lungimi.înainte de mascare. • Momentul verificării . Instalarea cablului purtător. dislocări ale materialelor de fixat cape.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. bavuri. .fisuri transversale. • Condiţii de admisibilitate .100%. . .8.aspectul: înainte şi după montare. 87 . • Aparatura de verificare . 86 • Documente încheiate .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect. focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector. .defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.tipul materialelor.defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate. .grosimi.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. . .prin măsurare directă.aspectul materialelor. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. .• Metoda de verificare -vizual.nu se admit: .lăţimi.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .fisuri.fire rupte.2.8. • Momentul verificării -tipul: după montare. • Metoda de verificare . a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru .3).2.diametre.alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: . armături slăbite la izolatori.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de fixare.orientarea traverselor rigide şi elastice.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. orientarea.3). distanţa între conductoare.legăturile electrice la ace aeriene. .după poziţionare. • Momentul verificării . .înălţimea de pozare.parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate -se admite: .nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect. • Gradul de verificare -100% .nu se admite: .poziţia blocului compensator.înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică).orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. .gabaritul de liberă trecere.. . precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact. . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact. .poziţia pendulelor în deschidere. legăturile. . cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.toleranţele de montaj: . 89 88 .prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor. • Metoda de verificare -tipul. . pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. . poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect.după instalare. . • Condiţii de admisibilitate . .100 %.înălţimea de pozare.legăturile de protecţie. joncţiuni între grupe de linii etc.• Momentul verificării . după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare.nu se admit abateri faţă de proiect pentru: . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm). c) Montarea • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .înălţimea de pozare. .înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice. zigzag sau abatere. .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: .înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact.

modul de realizare a patului cablurilor. • Documente încheiate .2.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.aspectul şi forma canalului. • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea canalelor din beton.legăturile electrice la acele aeriene.3). 3. • Metoda de verificare -vizual. .orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. . amenajarea patului cablurilor 3. .9.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.1. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. 90 • Criteriu/Parametru .9. .poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere). • Gradul de verificare -10 0%. distanţa între conductoare. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru .8. • Metoda de verificare -vizual. .înălţimea de pozare. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact. zigzag sau abatere.3).aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. • Momentul verificării .după realizare.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .legăturile de protecţie. .poziţia pendulelor în deschidere. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. 91 . . • Condiţii de admisibilitate .modul de legare..Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tuburilor/ţevilor.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor.2. . joncţiuni între grupe de linii etc..orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40).

dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ.modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal.modul de pozare. • Momentul verificării .9.tipul cablurilor. . • Grad de admisibilitate nu se admit: . 3. . • Gradul de verificare -100%.dimensiunile canalului.• Gradul de verificare . spărturi.fisuri. .nu se admit: .rezistenţa conductoarelor. tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru .tipul cablurilor. . respectiv tuburilor/ţevilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . şanţ.grosimea patului cablurilor în canal/şanţ.2). tub/ţeava. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. b) Dimensiunile canalului. ecran şi armătură. • Metoda de verificare .tipul cablurilor.pentru canale. .abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 . • Metoda de verificare . .1 00 %.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.modul de închidere la capete: după pozarea cablului. • Momentul verificării . .prin măsurare directă. .pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. . . Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz). • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect. . rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.2.2). tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. precum şi lipsa masei izolante. • Metoda de verificare . .9.încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -traseul: vizual. aspectul şi cablajul interior al cutiei.100%. • Criteriu'parametru . -cotele de montaj. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.cotele de montaj: prin măsurare directă.traseul.mijloace de măsurare a dimensiunilor. cablare interioară. 94 95 .după montare: pentru poziţie.cablaje interioare neconforme cu proiectul. • Gradul de verificare .după pozare. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul. • Aparatura de verificare .nu se admit: .lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .3). cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. • Condiţii de admisibilitate . .înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: . . aspectul şi cablarea interioară.cutii sparte sau fisurate.verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru .100%.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul.3. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111).tipul.2). • Momentul verificării .poziţia.Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. . . aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual.• Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .blocarea cu masă izolantă: . b) Amplasarea cablurilor 3. .

. îndoite sau fisurate.asigurarea echipamentelor. .tipul. . . .vizual. -aspectul.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.• Documente încheiate .4. • Momentul verificării . • Momentul verificării .lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie. inferioare celor prevăzute în proiect.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare . 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . vizibilitatea focurilor de semnal. .tipul.3). • Gradul de verificări.asigurarea echipamentelor: după montare.9.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. parametrii dimensionali: după poziţionare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. aspectul şi cablarea echipamentelor. carcase sparte. 3. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru .alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual.echipamente incomplete.Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV. . -100%.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului. • Gradul de verificare -100%.tipul. 97 .2).încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere.parametrii dimensionali: prin măsurare directă. poziţia. aspectul şi cablarea internă a echipamentelor.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor. • Condiţii de admisibilitate . . b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul. aspectul şi cablarea echipamentelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . • Aparatura de verificare . semnale. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor.înainte de mascare.vizibilitatea focurilor de semnal. înainte de fixare. • Metoda de verificare .

nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj.5.1. • Aparatura de verificare .3).9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. Legările de protecţie 3.9. • Condiţii de admisibilitate . 98 .după realizare.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).6.schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .3). • Gradul de verificare . Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru . .după conectare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de conectare a echipamentului.9. • Metoda de verificare .6. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Documente încheiate .3).montarea cablurilor: vizual. . • Documente încheiate .montarea cablurilor în semnal şi dulap.1 0 0% . • Criteriu/parametru -tipul -aspectul.modul de legare. • Momentul verificării -după realizare. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. 3. 99 • Criteriu/Parametru . . 3. Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate .

3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.• Gradul de verificare -100%. .100%. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. • Documente încheiate .tipul şi rezistenţa prizei de pământ.10.6.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.100%. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. • Gradul de verificare .9. • Gradul de verificare . 14). .locul de amplasare.respectarea prevederilor din proiect.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. . .modul de legare. înainte de proba de funcţionare.rezistenţa prizei: după montare şi fixare.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). înainte de mascare.tipul. la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului. .3.rezistenţa prizei: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .3). Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . 3. . 101 . Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare. • Momentul verificării .3).elementele prizei: după pozare şi sudare. modul de conectare şi amplasarea: vizual. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării -după realizare. • Metoda de verificare -vizual.2.9. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

de atingere şi de pas. Instalaţii neautomate. • Aparatura de verificare .Siguranţa circulaţiei. din punct de vedere electric.tensiunile de influenţă. • G ra d u l d e v e rific a re 100% . Instalaţii de semnalizare automată. Prescripţii.funcţionarea receptoarelor electrice: . STAS 552 STAS 9570/1 . 103 .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. . 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 . Treceri la nivel cu calea ferată.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Gabarite. .integritatea suspensiei. Dimensiuni. rezistenţei de izolaţie. • Documente încheiate . . tensiunile de influenţă. Condiţii tehnice generale. STAS 1244/2 .Linii aeriene.6).Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: . STAS 831 . .Căi ferate normale. . • Metoda de verificare .funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.Siguranţa circulaţiei.Tuburi pentru instalaţii electrice. .Treceri la nivel. . Prescripţii. Treceri la nivel cu calea ferată.legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.integritatea suspensiei. de tracţiune şi de telecomunicaţii. • Condiţii de admisibilitate . .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.. .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. STAS 7933 STAS 11360 . Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. . • Momentul de verificare .legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. STAS 4392 STAS 6990 .înainte de recepţie. STAS 1244/3 . tensiunilor şi curenţilor. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). . de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.

Protecţia împotriva electrocutărilor.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.O.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Rezistenţa electrică. .Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă.Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. . ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 . . .Legea privind paza obiectivelor. şi 1500 V c. Prescripţii de proiectare. STAS 12604/5 .Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.Reţele edilitare subterane.Ţevi din PVC neplastifiată.04. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. . . . . ID 5 Legea 18/1996 (M.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. Condiţii tehnice generale de calitate. .Protecţia împotriva electrocutărilor. 10/1995.c. Instalaţii electrice fixe. Condiţii tehnice generale de calitate.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. 118 .Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. . PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 . .Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii. . . Prescripţii. Cerinţe conform Legea nr.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. 75/11.a. Condiţii de amplasare.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. Instalaţii electrice fixe. execuţie şi verificare. 105 104 . .SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Condiţii tehnice generale. bunurilor şi valorilor. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. Prescripţii.1996) .

......1........1..... azot)......2......... 161 3.......6. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor ..................4................ Prevederi comune .............. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. 143 3....4......7..............1.............................. 157 3.....8.......... Proba de funcţionare ............ Montarea racordurilor..................... Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control.. Pompe.............. 156 3..... 160 3.................... Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă...........6.................. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii........ Conducte interioare .... Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ................1........... 166 3.................... abur...... drencer şi apă 3...... Conducte exterioare.................... 109 3...........2.. 160 3............ Recipienţi de hidrofor............................6..3...........................6.. 108 3.....................150 106 107 ..........C a ie t In s ta la ţii III .......... Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor....4.......... Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ..................... Instalaţii de stingere tip Sprinkler.................. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor........................1....................5....6.3............................ 117 3......4....... 134 3... .........................................................6..... 156 3......... 137 3............................. Montarea conductelor . Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor...........................................5............. 113 3................ 109 3............. Boilere . 143 3......................... Schimbătoare de căldură............... Documente de referinţă ... Compresoare.......... 129 3.. Instalaţii de stingere cu gaze inerte ...... 146 3..............................In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1............................................................................7...... CO2.................1...............................1......................5. 128 pulverizată........................... 159 3.......................... Prevederi comune ..................6..........6............ 108 3.. Domeniul de aplicare ............................4.... 163 Anexa l-III . 134 3.......................................2.....................2................................. spumă..1.............. 131 3............... Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum...4.3...6...3.................................5.... 140 3. pulberi.......................2.............. 150 3...... 108 2.1....

Nu fac obiectul prezentului normativ: . . .obiectelor sanitare şi accesoriilor.1.instalaţiilor de preparare a apei calde de consum. 109 2. .Staţiile de pompare şi de epurare. . pulberi.instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. în Anexa l-III. . • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării .Instalaţii de stingere a incendiilor.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. . • Gradul de verificare -100%.Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare. 3.aspectul materialului. . . . Montarea conductelor 3. . STAS 6898/1.pentru conductele din PP conform NP 003. CO2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.înainte de executarea îmbinărilor.instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. 108 .conductelor şi racordurilor.Executarea surselor de apă.1. abur.nu se admit: .armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: . construcţii agrozootehnice. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. STAS 530/1. . . • Metoda de verificare -vizual: .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. .Staţiile de corectare a calităţii apei.1.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. spumă. . . . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . STAS 6898/2. . .Instalaţii de preparare a apei calde de consum. 3. sere.pentru conductele din plumb conform STAS 671.1.instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă.Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. azot). STAS 7656.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă.Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci.

defecte (fisuri. fîletare. STAS 6898/2. STAS 6898/1.să corespundă prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual.3). • Condiţii de admisibilitate .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).aspectul îmbinării. 111 .grosimea. • Metoda de verificare .cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.prin măsurare directă: .. • Momentul verificării .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Metode verificare . executarea îmbinărilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru . • Aparatura de verificare . STAS 7656. STAS 530/1. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul. • Gradul de verificare -100%.3). . 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. • Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .după pozare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . . c) Traseul conductelor . • Momentul verificării . după caz. arsuri sau cojeli): .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de debitare.vizual .lo c u l d e a m p la sa re.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).vizual. • Gradul de verificare -100%.după executarea îmbinărilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.nu se admit: .defecte vizibile (deformări.grosimea: prin măsurare directă. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Documente încheiate . lovituri.aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). abateri de poziţie între elementele îmbinării).2).toleranţe la grosime.după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia. diferite faţă de prevederile proiectului. • Metoda de verificare -tipul. • Metoda de verificare . după caz (Anexa IV.spect: 100 %: . Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .se admite: . când nu este indicată în proiect. -grosimea izolaţiei.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.pentru t i p şi a. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1. • Aparatura de verificare .3).nu se admit: .protecţia izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate . . 112 3. fisuri. • Momentul verificării .• Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz.defecte vizibile. . .pentru grosime: 10 %.înainte de lansarea în şanţ. • Gradul de verificare .2. pentru conductele exterioare.aspectul izolaţiei. • Condiţii de adminisibilitate . . neuniformităţi: . .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .toleranţa de + 10 % la grosime. 113 .tipul izolaţiei.

prin măsurare directă. 115 . când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare .pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7. conform STAS 305!: . .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. 11 4 • Momentul verificării . • Momentul verificării .denivelări: . • Metoda de verificare . c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru . mascare etc. • Gradul de verificare .toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.prevă zute în proiect.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. realizate prin sudare: .înainte de pozarea conductelor. .valoarea presiunii de încercare pe durata probei: .2).100 %.înainte de proba de etanşeitate. • Documente încheiate .pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.nu se admit: .2).schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.prin proba de presiune la rece.se admite. SR ISO 3458. • Gradul de verificare . SR -4163-3 şi: . • Meloda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate' . .sensul pantei.mărimea pantei. . • Condiţii de admisibilitate . .înainte de izolare. • Gradul de verificare . .valori si toleranţe ale pantei diferite de cele. conform l 22.nu se admit: .scurgerile de apă. .mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) .pentru conducte din alte materiale conform l 9. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după po/arca conductelor.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.cel puţin o măsurare la 100 m.100 %.• Momentul verificării .

C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării . • Momentul verificării .Metoda de verificare . • Gradul de verificare . la îmbinări.respectarea prevederilor proiectului.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.8).: • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.sensul pantei: . l 14. .valoarea pantei.100%. • Aparatura de verificare .lipul.după proba de presiune etanşeitate: .9).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . 117 • Condiţii de admisibilitate .vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. mascare.scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • Documente încheiate . 116 .înainte de acoperire.3. • Gradul de verificare .scurgeri de apă vizibile.nu se admit scurgeri de apă vizibile. c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru . • . pe ţoală durata probei: .1 0 0 % . pete de umezeală pe conducte. -aspectul.nu se admit: . conform STAS 305 l şi I 22. d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .1.înainte de izolare.2). în zona mufelor.Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 3.vizual.

abur.după pozare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. ID49. CO2. azot). • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .poziţia relativă între conducte.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. • Aparatura de verificare .• Metoda de verificare . I 7. . electrice.după pozare.prin măsurare. • Gradul de verificare . înainte de fixare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .în punctele de sprijin (ancorare). . pentru fiecare caz. .valoarea distanţei între conducte (apă caldă.distanţa: prin măsurare directă. . pulberi. • Momentul verificării . . • Gradul de verificare .prin măsurare directă.în cel puţin două puncte diferite. • Momentul verificării .3).după pozare. înainte de fixare. gaz.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare. • Documente încheiate .3). 118 • Metoda de verificare .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. I6 .poziţia: vizual. • Momentul verificării . b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . apă rece. • Documente încheiate .se admite: . P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . spumă.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). 119 .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). când nu este indicată în proiect.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9.

f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate .după montarea conductelor.tipul şi dimensiunile.in cazul prinderii cu elemente mobile .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111).prin sondaj.• Aparaturii ele verificare .în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.p rin so n d a j. • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .după înglobarea în elementele de construcţie.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . faţa de cele prevă/ute în proiect.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect). d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .tipul susţinerilor. .3).locul de amplasare.î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V. • Momentul verificării .înainte de pozare.după poziţionare.3). minim 25 % din elementele de fixare. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Condiţii de admisibilitate .distanţii între două elemente suceesixe de susţinere.numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite: . . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Aparatura de verificare .distanţa: prin măsurare directa. . . . m in im 5 0 % d in tre c e ri. 120 • Criteriu/Parametru . 121 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .nu se admit: . • Documente încheiate . • C o n d iţii d e a d m isib ilita te . . Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru .diametrul interior al manşonului: . .se a dm ite: .prin măsurare directă. . • Documente încheiate .3).alte tipuri de elemente de susţinere.

• Momentul verificării . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III).înainte de probă. când toleranţa nu este prevăzută în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .înainte de proba de presiune.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .• Metoda de verificare . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .după montarea conductelor. • Metoda de verificare -v iz ual. • Documente încheiate . . 122 123 .dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%.3).se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive.3). • Momentul verificării .legarea la pământ. tipul şi locul de amplasare.tipul şi numărul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru .nu se admite absenţa legării la pământ. • Momentul verificării .înainte de proba de etanşeitate.în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). .prin măsurare directă.distanţa dintre două piese de curăţire succesive.3).respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. • Gradul de verificare -100%. • • Condiţii de admisibilitate . Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

prin proba de presiune la cald conform normativului I9. • Metoda de verificare .scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.presiunea de încercare: .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare. .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).scurgeri de apă: . SR ISO 3458.i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).nu se admit: . 124 125 .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Metoda de verificare . caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru . • Condiţii de admisibilitate .înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. • Gradul de verificare -100%. pe toată durata probei: . • Condiţii de admisibilitate .9). • Criteriu/Parametru . j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru .10).prin proba de presiune la rece: .nu se admit: . • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: .comportarea la dilatare/contractare.presiunea de încercare: . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%.pentru conducte din alte materiale conform I9. • Documente încheiate .pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819. .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167. • Aparatura de verificare .deformări datorită dilatărilor/contractărilor.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV. • Aparatura de verificare . pe toată durata probei: .scurgeri de apă. • Momentul verificării .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări. • Momentul verificării .

scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%. 126 • Condiţii de admisibilitate . discontinuităţi.• Metoda de verificare . • Documente încheiate . .înainte de mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).după proba de presiune/etanşeitate.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.7).încercarea de etanşeitate cu aer.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. spumă. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie.neuniformităţi (băşici. -aspectul: vizual.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare -100% .înainte de vopsire. • Momentul verificării . • Criteriu/Parametru . . . • Gradul de verificare -10 0%. .nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur. • Momentul verificării . CO2.aspect. • Metoda de verificare .nu se admit: . izolare sau mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pulberi. azot. 15). • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV. • Metoda de verificare . 127 .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9.înainte de vopsire. izolare sau mascare.nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Condiţii de admisibilitate . aplicarea stratului de grund). • Aparatura de verificare . din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru . încreţituri).

. 129 Proces.3).tip ul.poziţia de montare. • Momentul verificării după montarea conductelor.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii.vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) .• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Metoda de verificare -vizual. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . .cotele de montaj. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru .2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .prin acţionare directă.după montarea în instalaţie.3). • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.înainte de proba de presiune.3). • Metoda de verificare -vizual.1. . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de verificare .înainte de proba de presiune. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare -100%.4. Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul.amplasarea. . poziţia şi cotele de montaj. 3.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Documente încheiate .tipul şi poziţia de montare: vizual. 128 . • Condiţii de admisibilitate .

• • • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . . distanţele: prin măsurare directă. . 130 .după poziţionare.distanţele faţă de elementele de construcţie.înainte de fixare. b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.sigilarea (dacă este cazul). 131 .3). Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. .înainte de probare.după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare -tipul: vizual.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. 3. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru . STAS-8073 şi STAS 2583.după montarea în instalaţie.• Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru .aspectul.3. • Momentul verificării .nu se admite absenţa sigiliului. conform STAS 6686. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .3). . c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru . .locul de amplasare: vizual.posibilitatea de acces şi manevră.3).tipul. Gradul de verificare -100% .locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .aspectul obiectelor sanitare: vizual.înainte de probare.

. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. • Momentul verificării . .3). • Condiţii de admisibilitate .schema de racordare. • Gradul de verificare .bucată cu bucată.rigiditatea fixării.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după fixare. • Gradul de verificare . .bucată cu bucată.respectarea tipului de fixare. 132 .înainte de proba de funcţionare. . • Gradul de verificare . • Momentul verificării -după fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionare. când nu sunt indicate în proiect. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Metodei de verificare -vizual.• Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor.înainte de proba de funcţionare.3).bucată cu bucată.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. înainte de fixare. d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru . 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare.încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. .tipul elementelor de fixare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .3).

c) Postamentul • Criteriu/ Parametru .3.după poziţionarea în instalaţie. . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru .4. • Condiţii de adminisibilitate . • Documente încheiate . .înainte de poziţionarea hidroforului.poziţia de montare. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . -cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării .tipul . Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3.cotele de montaj.100%.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare .3).locul de amplasare.parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual. .locul.după poziţionarea in instalaţie.prin măsurare directă. • Metoda de verificare .1.dimensiunile • Metoda de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare 1 0 0 % .4. • Gradul de verificare .modul de prindere.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) .înainte de fixarea definitivă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării . 134 • Condiţii de admisibilitate . poziţia de montare si modul de prindere: vizual.

3). • d) Aparate de măsură. .înainte de proba de funcţionare. . .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.3). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . 136 137 .după racordare. . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată.2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici. -vizual. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.4.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.vizual. • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. 3..Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.poziţia de montare.după execuţia conductelor de legătură. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.3).schema de racordare. • Gradul de verificare .

• Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).dimensiunile: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .tipul:vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). . -cotele: prin măsurare directa.• Mom entul verificării .poziţia de montare.înainte de poziţionarea pompei.dimensiunile.nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . 138 • Documente incheiaie .3). • Metoda de verificare .3). . . • Documente încheiate . . • Momentul verificării . . 139 . • Metoda de verificare .locul de amplasare.cotele de montaj.înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100 %. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .după poziţionarea in instalaţie. • Condiţii de admisibilitate .tipul.3). • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul si pozitia de montare: vizual. . b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după po/iţionarea în instalaţie.Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.parametrii tehnici.3). .cotele de montaj.locul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare . .locul de amplasare. -cotele: prin măsurare directă. . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru . . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .schema de racordare. 140 . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .înainte de proba de funcţionare. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%. 3. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .poziţia de montare.după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.după poziţionarea în instalaţie.bucată cu bucată.3. • Metoda de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate . 141 .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate . . • Momentul verificării .

dimensiunile: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.tipul: vizibil .înainte de poziţionarea compresorului.vizual. : • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Documente încheiate . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Parametru . -dimensiunile.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .3).după execuţia leuăturitor: . • Gradul c/e verificare -100% .vizual • Momentul verificării .tipul. • Momentul verificării . Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.parametrii tehnici.bucată cu bucată. • Metoda de verificare . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu.3). • Documente încheiate .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Gradul de veriţicure . 143 142 .1.5.5. • Aparatura de verificare . Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).

protecţia izolaţiei.tipul izolaţiei.3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .3). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .poziţia de montare.locul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual.după poziţionarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare. d) Izolaţia • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .cotele: prin măsurare directă.înainte de fixarea definitivă. 145 • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare . .schema de racordare.grosimea izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1 00 % .cotele de montaj. . • Momentul verificării .• Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).b u c a tă cu b u c a tă . • Documente încheiate .locul de amplasare.1 00 % . . . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după execuţia legăturilor. . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

• Condiţii de admisibilitate .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .înainte de fixarea definitivă.cotele: prin măsurare directă. 147 3.Parametru -tipul.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Gradul de verificare -10 0%.după poziţionarea în instalaţie.pentru flecare schimbător. .nu se admit: .poziţia de montare. .• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. • Aparatura de verificare . 146 .locul de amplasare.cotele de montaj.3).vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu. b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . . • Momentul verificării .5.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după proba de funcţionare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). • Gradul de verificare . • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .100 %. • Condiţii de admisibilitate . -grosimea: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului.locul şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -parametrii tehnici.3).2.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare -100% .pentru fiecare boiler. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . • Documente încheiate .poziţia de montare. • Gradul de verificare . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. • Gradul de verificare .schema de racordare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după fixarea boilerului.3).grosimea: prin măsurare directă.3).• Aparatura de verificare . .grosimea izolaţiei.înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.după execuţia legăturilor. • Momentul verificării .protecţia izolaţiei.după proba de funcţionare. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. 148 149 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . c) Aparate de măsură.

încălzire: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). gaze inerte.6. spumă.aspectul.1. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie.dimensiunile: prin măsurare directă.3). .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). . sprinkiere. • Metoda de verificare -vizual. . 151 . azot) 3. 150 • Condiţii de admisibilitate .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. mijloacele de răcire. pulverizatoare. aspectul. abur.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. aspectul. duze) • Criteriu/Parametru . pulberi) 3. • Condiţii de admisibilitate . grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).6.nu se admit: .dimensiunile. . . • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.100%. . Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare. • Aparatura de verificare . numărul.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .tipul.• Condiţii de admisibilitate . numărul.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.numărul. aspectul rezervoarelor. . pulberi.înainte de proba de funcţionare.mijloacele de răcire/încălzire {după caz). • Momentul verificării -după montarea în instalaţie.numărul. -aspectul.3). b) Montarea rezervoarelor (apă. înainte de proba de funcţionare. .tipul. . spumă.tipul. dimensiunile. .respectarea prevederilor proiectului. • Criteriu/Parametru -tipul. drenccre. CO2. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .

rigiditatea fixării.+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. .schema de racordare. 152 .cotele de montaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -vizual.3). c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru . .bucată cu bucată. 153 • Condiţii de admisibilitate .unghiul de instalare (pentru duzele de deversare). • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.poziţia şi locul de montare: vizual. .± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. .rigiditatea fixării. cotele de montaj. măsurată în plan vertical. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .3). .• Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . locul de montare.3). .după montare. în cazul în care proiectul nu ie indică: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.poziţia.cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .abateri de Ia prevederile proiectului.± 5 % pentru distanţa între element component tavan. unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%. . • Documente încheiate . .înainte de proba de funcţionare. .poziţia şi locul de montare.+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.după racordare.tipul racordului.nu se adm it: . • Momentul verificării . . prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.

• Momentul verificării . . • Metoda de verificare -vizual.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). siguranţă.înainte de proba de funcţionare. -aspectul. • Condiţii de admisibilitate . -dimensiunile: prin măsurare. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile suportului. . . -numărul. 154 155 . • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi P 118.3).respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100%. • Metoda de verificare -tipul.locul de amplasare.după montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate .marcarea/inscripţionarea.10 0% . numărul şi aspectul: vizual.înainte de proba de funcţionare. f) Dispozitive şi aparate de semnalizare. . . • Aparatura de verificare • Metoda de verificare .Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.

• Gradul de verificare -100%.dimensiunile: prin măsurare. • Documente încheiate . -aspectul. 157 • Metoda de verificare . • Metoda de verificare -tipul.respectarea prevederilor proiectului.ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător. . Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri. • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. • Metoda de verificare . .după montarea în instalaţie. numărul şi aspectul: vizual.4.după montarea în instalaţie. • Momentul verificării .tipul şi aspectul: vizual. -dimensiunile: prin măsurare.3. • Aparatura de verificare .tip u l. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru . -dimensiunile: prin măsurare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.6. -n u m ă ru l. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul. . -dimensiunile. -dimensiunile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l .3). . • Documente încheiate . numărul şi aspectul: vizual.3.aspectul.2. 156 .6.înainte de proba de funcţionare.3). . • Aparatura de verificare .numărul. .abateri de la prevederile proiectului. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.aspectul.6.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .

3. • Metoda de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor. ..3). Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru . d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare. .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.dimensiunile: prin măsurare. • Aparatura de verificare .6. • Condiţii de admisibilitate .100%. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .5.100% . -as pectu l. -as pectul.tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie. înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate .ti p u l.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .tip u l.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).numărul. c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .tipul şi aspectul: vizual.tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie.vizual.3). 159 158 . • Criteriu/Parametru .t ip u l .1 00 % . -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

.6.6.înainte de fixarea definitivă. .3).tipul. . numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate. • Gradul de verificare -100%.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .după poziţionare.în cazul în care proiectul nu indică alte valori. Instalaţii de stingere tip sprinkler. • Momentul verificării . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru unghi.mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare.6.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor.7.± 5 grd. numărul şi aspectul: vizual. • Documente încheiate .1 160 161 .aspectul.6. • Momentul verificării .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.3).orientarea spre sud: . 3. . 3.± 2 grd..7. • Metoda de verificare -tipul. se admit toleranţele: .unghiul de înclinare.10 0% . Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare .orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . pentru orientare. drencer şi apă pulverizată Conform 3. • Condiţii de admisibilitate .respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect. -dimensiunile: prin măsurare.6. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3.1 3. • Condiţii de admisibilitate .

menţinerea poziţiei stabile. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru toate instalaţiile: . . prin verificarea strângerii elementelor demontabile. pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. buteliilor de vehiculare a pulberilor. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului. dozatoarelor-amestecătoarelor. 163 • Condiţii de admisibilitate . . .tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură .schemă de racordare.pierderile de apă/gaz. .tem peratura apei.funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului.pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: . • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare -100%. 162 . • Gradul de verificare -100%.presiunea de încercare. • Momentul verificării .funcţionarea sprinklerelor.debitul de apă/gaz.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător.presiunea creată de com presor. . 3. prin verificarea documentelor însoţitoare.funcţionarea obiectelor sanitare. drencerelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .nivelul de zgom ot produs de arm ături.pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: . • Momentul verificării .schema de racordare: vizual. . . .condiţiile de scurgere .stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini.după montarea instalaţiei. . .funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.3). • Metoda de verificare ..presiunea de pornire/oprire a hidroforului.3).pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: .pentru instalaţiile de canalizare: . .înainte de probare. .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .8.funcţionarea armăturilor. • Metoda de verificare .locul de m ontare.

.pentru pompe. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu.funcţionarea întregii instalaţii.mijloace de măsurare a debitului.pentru sprinklere.temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare.presiunea de încercare. ID 49. vizual.presiunea creată de compresor. prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă. • Condiţii de admisibilitate . STAS 10968/2 . . . vizual. • Momentul verificării . SR ISO 6182-1/C2. . STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . • Documente încheiate .debitul şi temperatura conform I 9. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. . prin măsurare.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă.presiunea de pornire/oprire a hidroforului. vizual. .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.condiţiile de scurgere. • Aparatura de verificare .funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 .± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. .funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. • Metoda de verificare . prin măsurare.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. buteliilor de vehiculare a pulbe rilor.pentru lavoare. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. prin măsurare.pentru drencere şi pulverizatoare.pentru armături. . . conform I 9. . conform l 9 sau ID 49 (după caz). .6).funcţionarea sprinklerelor.funcţionarea obiectelor sanitare. prin măsurare.. . prin proba de etanşeitate. dozatoare l or-am e stecătoare lor. . presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). temperatură. • Gradul de verificare -100%. STAS 11368 . .pentru vase de closet.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. . STAS 9576/2 şi STAS 12904 . temperaturii.după încheierea execuţiei instalaţiei. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. presiune. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. STAS 9576/1 şi SR 13458 . drencerelor.pierderile de apă/gaz. 165 164 .lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi.

Protecţia împotriva incendiilor.Instalaţii sanitare. STAS 1795 . încercări. fără sudură. STAS 5738/2 . STAS 5738/1 . STAS 9576 . Obiecte din porţelan sanitar. aducţiuni.Ţevi rotunde extrudate din plumb. drencere şi pulverizatoare de apă.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 . diagonale şi axiale. STAS 7656 .Obiecte sanitare din fontă.Ţevi de oţel.I I I SR ISO 3458 . Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 6675/3 . diagonale şi axiale. Prescripţii fundamentale de proiectare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Pompe centrifuge.Sisteme de canalizare. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Metode de încercare. STAS 1478 . Prescripţii de execuţie şi exploatare. prescripţii de proiectare şi de execuţie. STAS 9143 . încercări. . Condiţii tehnice generale de calitate. Studii.Ţevi din materiale plastice.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.Alimentări cu apă.Instalaţii sanitare. STAS 2583 . emailate.Ţevi de oţel sudate elicoidal. Canalizări interioare.A n e x a l . Partea 2: Ţevi de conducte. Clasa C.Ţevi rotunde trase din cupru. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. STAS 3051 . fără sudură.Ţevi de oţel. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor. Indicaţii generale. Condiţii tehnice de calitate.Pompe centrifuge. SR 4163-3 STAS 523/1 . SR ISO 6182-1/C2 .Obiecte sanitare ceramice. STAS 6686 SR 6819 . laminate la cald.Ţevi de oţel sudate elicoidal. Prescripţii fundamentale de proiectare. armăturilor şi accesoriilor lor. Sprinklere. STAS 6898/2 . Clasa B. Prescripţii fundamentale de proiectare. Condiţii tehnice generale de calitate. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 530/1 .Armături sanitare. trase sau laminate la rece. 166 STAS 6898/1 . SR ISO 3126 . Partea 1: Ţevi de uz general. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. STAS I 504 . Reţele de distribuţie. STAS 671 . 167 .Instalaţii sanitare.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. Măsurarea dimensiunilor. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. -Alimentări cu apă. SR ISO 1167 . (PP) sub presiune.

Instalaţii de stingere cu abur.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. STAS 11976 . Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. Reguli şi metode de verificare. Drencere şi pulverizatoare de apă. Prescripţii de proiectare.STAS 9576/2 . Sprinklere. Prescripţii de proiectare. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.Instalaţii sanitare. ape i calde. .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. . STAS 12507 . STAS 10968/2 .Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. Metodă de măsurare in situ.Normativ pentru proiectarea. ll . Reguli şi metode de verificare a declanşării.Instalaţii sanitare. .Măsuri de siguranţă contra incendiilor. SR 13458:2000 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. . Prescripţii de proiectare.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. încercări funcţionale ale lavoarelor.Acustica în construcţii. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. Prescripţii de proiectare. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. I 42 ID 49 STAS 12523 .Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor.Instalaţii de stingere cu spumă. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare.Instalaţii fixe cu azot. 169 168 . Verificarea funcţionării vaselor de closet. STAS 12904 . STAS 11368 . STAS 12245 . Declanşarea NP 003 sprinklerelor. I9 I 9/1 122 .Normativ pentru proiectarea. STAS 9667 .

Sisteme de expansiune................................ Proba de eficacitate....3......... Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare......................................1............... Distribuitoare-colectoare ................... 173 3..........................................9............................ 3..............5....... Montarea conducte lor ........................ 196 3..............2.... 172 3.............................. 216 3.....4.........8................. Domeniul de aplicare ........................ Montarea armături lor ...4..............................4..... dozare)............. 193 3.. Documente de referinţă ........220 3 7.......... Cazane ................... 172 2... 218 3..1......... Conducte de alimentare combustibil .......4............ 209 3............. 206 3........... Proba de presiune la cald .....................1...... Proba de funcţionare Anexa 1-IV...............1............................................... 204 3.................. control şi siguranţă....................2.........4........... 192 3............ 172 3.................3................4.......7. 173 3................. 221 222 225 Cuprins 1............. 219 170 171 ................. Proba de presiune la rece..........4...............1.................... Prevederi comune .............. 212 3............3.............8..... Alte aparate de măsură....................................... Montarea echipamentului................................... 202 3......... Montarea corpurilor de încălzire................................Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3.......2... 190 3.............4........5.... Arzătoare ..4... 196 3.. Compresoare.............. 177 3...... Conducte agent termic.1................ 200 3............ Schimbătoare de căldură .........................................4..............................................4............ Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii....................... Pompe.....6....................................6.....................................

în Anexa l-I V.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi. • Gradul de verificare -10 0%.Instalaţii interioare de încălzire centrală.). .conform agrement. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. • Metoda de verificare -vizual: .pentru conducte din: cupru. 3.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: . . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . etc.nu se admit: . puncte termice etc.tipul materialului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1.Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.conductelor. . 2. polietilenă reticulată. . arsuri pori sau cojeli). . . .armăturilor. -aspectul materialului.echipamentelor (din centrale termice.pentru conductele din PP conform agrement.corpurilor de încălzire. .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. . . • Condiţii de admisibilitate . . 172 173 . puncte termice.Reţele termice şi elemente aferente acestora.). Montarea conductelor 3.Surse de căldură (centrale termice.înainte de executarea îmbinărilor. . STAS 7656. Nu fac obiectul prezentului normativ: . staţii de recuperare a căldurii.Instalaţii de preparare a apei calde de consum.1.Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport. • Momentul verificării .3).defecte (fisuri.1. STAS 6898/1.1. STAS 530/1. .Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare. Pexal . 3. STAS 6898/2.

174 • Momentul verificării . STAS 6898/2. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. lovituri. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .aspectul îmbinării. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Gradul de verificare .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). după caz).pentru conducte din: cupru.înainte de lansarea în şanţ.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).defecte vizibile (deformări. • Gradul de verificare -100%. STAS 6898/1. 175 .după pozare.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. • Metoda de verificare .locul de amplasare.după executarea îmbinărilor. filetare. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .3). conform agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .diametrul conductei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru conductele exterioare. • Momentul verificării . . . polietilenă reticulată. • Aparatura de verificare . Pexal. STAS 530/1. • Condiţii de admisibilitate . fisuri.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.3).prin măsurare directă: . . • Metoda de verificare -vizual.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . STAS 7656.să corespundă prevederilor proiectului. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Momentul verificării . • Metoda de verificare J -vizual.

e) Izolaţia . 177 . • Documente încheiate .grosimea: prin măsurare directă.după pozarea conductelor.se admite: . • Gradul de verificare .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).cel puţin o măsurare la 100 m.înainte de proba de etanşeitate. • Metoda de verificare . Conducte agent termic 3.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).înainte de mascare. diferite faţă de prevederile proiectului. 176 2.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.pentru grosime: 10 %. .nu se admit: . .1. ramificaţii şi armături. • Momentul verificării . 3.aspectul izolaţiei. . termoizolaţiei. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4. .tipul izolaţiei. . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei. neuniformităţi.prin măsurare directă.toleranţa de + 10 % la grosime.continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Criteriu/Parametru .1. .2.1. • Gradul de verificare .sensul pantei. . după caz.3). Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru .toleranţe la grosime. • Condiţii de admisibilitate .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. prevăzute de normativul I 13.existenţa protecţiei. . după caz.pentru tip şi aspect: 100 %.• Aparatura de verificare • Documente încheiate .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). . . • Momentul verificării .defecte vizibile.nu se admit: . -grosimea izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -mărimea pantei.măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. . .2). • Condiţii de admisibilitate .

2).• Aparatura de verificare .3). • Metoda de verificare .prin măsurare directă.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. • Condiţii de admisibilitate .aspectul.racorduri şi piese speciale. 179 178 .2. • Aparatură de verificare . • Momentul verificării .constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru .2). • Metoda de verificare -vizu al. • Gradul de verificare -100%.Proces verbal de verificare . • Metoda de verificare .1. • Gradul de verificare . 3. . . -mărimea pantei.2. • Condiţii de admisibilitate . Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul. • Documente încheiate .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V. • Momentul verificării .prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement.cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru. • M om entul verificării .înainte de pozarea conductelor.mijloace de măsurare.înainte de pozarea conductelor.

nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării . • Documente încheiate .înainte de pozarea conductelor.distanţa între suporţi. 3.10 0% . • Momentul verificării .dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).după pozarea conductelor.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -mărimea pantei.3).prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. rigle.3. • Gradul de verificare .3). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . întărituri etc.dimensiuni pentru fiecare tip de suport. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă.înainte de proba de etanşeitate.2).). • Condiţii de admisibilitate . tălpi. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -sensul: vizual. • Documente încheiate . .2. 1 8 1 180 .1. lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru .înainte de pozarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Aparatura de verificare .• Condiţii de admisibilitate .mărimea pantei: prin măsurare directă.

schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.4. • Metoda de verificare .în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta. • Documente încheiate . • Momentul verificării . înainte de fixare. în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.după pozare. 182 183 .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.măsurare la flecare suport tip estacadă.2).2.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei. 3.prin măsurare directă. • Momentul verificării .• Gradul de verificare .1. prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta. • Condiţii de admisibilitate .mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur. .3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .se admit: . • Aparatura de verificare . Conducte interioare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. • Gradul de verificare . -valoarea pantei. • Aparatura de verificare .prin măsurare directă.după pozare. în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de fixare.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele prevăzute de normativul I 13.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). .sensul pantei. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.se admite: .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. . când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte).

.elemente de construcţie din materiale combustibile.distanţele prevăzute de Normativul 1 13.gaz.3).după pozare.abur. I 7. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13.toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .apă caldă/apă fierbinte/abur .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. . I 6. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .electrice.tipul: vizual. pentru fiecare caz.3).apă caldă/apă fierbinte/abur .se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).• Aparatura de verificare . . minim 25 % din elementele de fixare. • Momentul verificării . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . faţă de cele prevăzute în proiect.3).prin măsurare directă. • Metoda de verificare .în cel puţin două puncte diferite. • Condiţii de admisibilitate . înainte de fixare. . .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 184 185 . • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .apă rece.distanţa: prin măsurare directă. .tipul susţinerilor.se admite: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .apă caldă/apă fierbinte/abur .valoarea distanţei între conductele de: .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.apa caldă . .distanţa între două elemente succesive de susţinere.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin sondaj. • Gradul de verificare . . • Momentul verificării .apă caldă/apă fierbinte/abur .

încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.prin măsurare directă.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări.numărul. • Metoda de verificare -vizual.scurgeri de apă. .se admite: . tipul şi locul de amplasare. . • Aparatura de verificare .2. 3. Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP.înainte de montarea conductelor. • Momentul verificării .e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.5. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul.prin sondaj. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .valoarea presiunii de încercare pe durata probei.respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul.3). • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. .înainte de izolare. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul de amplasare. 186 187 .încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului. conform normativului I 13. • Documente încheiate . . Pexal • Momentul verificării . polietilenă reticulată. .3). realizate prin sudare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin proba de presiune la rece. • Condiţii de admisibilitate . mascare etc. • Gradul de verificare -100%.1.după montarea conductelor. minim 50 % din treceri. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. cupru. . • Condiţii de admisibilitate .după înglobarea în elementele de construcţie. . • Metoda de verificare .înainte de proba de presiune.

• Momentul verificării . • Aparatura de verificare 3. pe toată durata probei. • Gradul de verificare .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.100%.după efectuarea probei la rece.neuniformităţi (băşici.scurgeri de apă.10). Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru .înainte de mascare.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . pete de umezeală pe conducte. aplicarea stratului de grund).după proba de presiune/etanşeitate.6.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Gradul de verificare -100%.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. 3. .scurgeri de apă vizibile.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).9).2. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii. • Aparatura de verificare .presiunea de încercare. .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). discontinuităţi. 188 189 . în zona mufelor la îmbinări. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Metoda de verificare .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. • Documente încheiate .comportarea la dilatare/contractare. • Metoda de verificare -vizual. . .2.1. • Aparatura de verificare . .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor. . Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. .• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .aspect.7. încreţituri). .înaintea finisării (vopsirii.1. . • Condiţii de admisibilitate .prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 . • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. pe toată durata probei. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri. izolării).

. . STAS 530/1.• Documente încheiate .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS 7656.3).pentru conductele din PP conform fişei de agrement. • Metoda de verificare .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. STAS 530/1. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .100%. 3. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.1.nu se admit: . .aspectul materialului.înainte de executarea îmbinărilor. . . arsuri).pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului.vizual.3). • Metoda de verificare -vizual: .prin măsurare directă: .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .neuniformitate de culoare pentru conductele din PP. • Condiţii de admisibilitate .diametrul conductei. .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 190 .3.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. • Gradul de verificare .3). pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu. deformări. • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului. • Documente încheiate . • Momentul verificării .înainte de executarea îmbinărilor.mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). STAS 7656.după pozare.defecte (fisuri.respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . 191 • Condiţii de admisibilitate .

3. .înainte de probare.posibilitatea de acces şi manevră.înainte de proba de presiune.numărul de elemente. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare 3.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare -100%. 193 .amplasarea. . . . Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .• Gradul de verificare .100%. • Metoda de verificare . calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul. • Momentul verificării .spaţiul de acces şi manevră.aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Gradul de verificare -100%.3).3). fişei de agrement). 3.aspectul.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).prin acţionare directă. • Condiţii ele admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie.după montarea în instalaţie.2.

.3). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. 195 • Criteriu/Parametru .3).respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. . c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru .după fixare. • Metoda de verificare .distanţele minime faţă de elementele de construcţie.3). • Metoda de verificare . . • Momentul verificării .după poziţionare. .tipul elementelor de fixare.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . 194 .respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. . • Momentul verificării .bucată cu bucată.înainte de fixare.rigiditatea fixării.înainte de fixare. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1 00 % . .locul de amplasare: vizual.distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .tipul elementelor de fixare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Amplasarea . . . • Documente încheiate .încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere.• Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare. .locul de amplasare.. golire).încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate . reglare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea tipului de fixare.după poziţionare.

corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement.respectarea prevederilor proiectului. 3. • Momentul verificării . .3). . • Metoda de verificare . Montarea echipamentului 3. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare. 196 . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. • Momentul verificării .locul de amplasare.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.înainte de fixarea definitivă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.schema de racordare.poziţia de montare.d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . 197 • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.4. • Gradul de verificare -bucată cu bucată. în cartea cazanului sau în fişa de agrement.locul şi poziţia de montare: vizual.4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).distanţele: prin măsurare directă.după poziţionarea pe postament.3).1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -10 0%. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . -cotele de montaj.100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.vizual.vizual. • Condiţii de admisibilitate . pe locul de montaj.după fixare. -parametrii tehnici.

vizual. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a.după fixarea cazanului.3). • Documente încheiate .• Documente încheiate .vizual.bucată cu bucată.înainte de poziţionarea cazanului.respectarea prevederilor proiectului. .după execuţia legăturilor. 199 198 . .înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .100%. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.schema de racordare. -dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .3).elemente de preluare a vibraţiilor.dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.3).poziţia de montare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual. . c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul. . .instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Aparate de măsură. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

.după poziţionarea pe locul de montaj. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare -vizual.100%.schema de funcţionare. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.3). în fişa tehnică sau fişa de agrement. • Momentul verificării .4. • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .3). • Gradul de verificare -100%.după fixare (inclusiv accesorii). • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare.respectarea prevederilor proiectului.vizual.după poziţionarea în instalaţie. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de fixarea definitivă. 200 . • Documente încheiate .parametrii tehnici. . 201 • Documente încheiate .2.3).respectarea prevederilor proiectului. . a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. 3. • Metoda de verificare -vizual. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.locul de amplasare.

202 203 .4.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• • Gradul de verificare .înainte de fixarea definitivă.3). instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132. . . • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate . -parametrii tehnici. Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . .după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .cotele de montare.3. • Gradul de verificare -1 00 %. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare .bucată cu bucată .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .3).poziţia de montare.10 0% . 3.cotele de montare: prin măsurare directă. a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR.locul de amplasare. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. a normativului l 13.vizual. • Momentul verificării . .locul şi poziţia de montare: vizual. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Documente încheiate .după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .

respectarea prevederilor proiectului. 3. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .4. .3).100%. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .3).după poziţionarea pe locul de montaj.c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune). • Momentul verificării . a normativului I 13. • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement.poziţia de montare. • Metoda de verificare . .cotele de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 205 204 .parametrii tehnici.tipul: vizual.4.dimensiunile. • Gradul de verificare -100% .după poziţionarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement.dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul. . . .Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .vizual. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . .înainte de proba de funcţionare.poziţia de montare.locul de amplasare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele: prin măsurare directă.după fixare (inclusiv accesorii).după poziţionarea în instalaţie. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .parametrii tehnici. 206 • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . -cotele de montaj.îînainte de fixarea definitivă.locul şi poziţia de montare: vizual. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .vizual. 207 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Condiţii de admisibilitate .schema tehnologică.5.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Gradul de verificare -100%.bucată cu bucată (pe elemente componente).3).mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Metoda de verificare -vizual.după poziţionarea în instalaţie. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.• Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Momentul verificării . . • Documente încheiate . .respectarea prevederilor proiectului. a fişei de agrement şi a normativului l 13.3).4.3). • Gradul de verificare -100%. 3.

• Condiţii de admisibilitate . -dimensiunile.parametrii tehnici.3). • Documente încheiate . . • Aparatura de verificare .3).după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.bucată cu bucată. . • Documente încheiate . .dimensiunile: prin măsurare directă. .înainte de fixarea definitivă. 208 3. • Gradul de verificare . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .• Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .schema de racordare. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.înainte de poziţionarea pompei.1 00 % . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după execuţia legăturilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.3). . • Metoda de verificare . 209 .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.vizual. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.6. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.4.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare -tipul: vizual.înainte de proba de funcţionare.

-cotele de montaj. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .după poziţionarea în instalaţie.• Gradul de verificare . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .distanţele: prin măsurare directa.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .înainte de poziţionarea compresorului. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .poziţia de montare.3). • Metoda de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Momentul verificării . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.dimensiunile: prin măsurare directă. .tipul: vizual.locul şi poziţia de montare.100 %. vizual. • Aparatura de verificare '. .dimensiunile.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării .locul de amplasare.3). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare. . . 210 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. . 211 • Metoda de verificare .3). • Gradul de verificare -100%.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.după execuţia legăturilor.

poziţia de montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .schema de racordare 213 3. • Momentul verificării .distanţele: prin măsurare directă.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. •Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare 212 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV..locul şi poziţia de montare: vizual.3).înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. .vizual.locul de amplasare.bucată cu bucată. -cotele de montaj. • Condiţii de admisibilitate .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -10 0%. .după poziţionarea în instalaţie.parametrii tehnici.3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .4.7.3). .

3). 214 . .vizual.după proba de funcţionare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate . 215 • Criteriu/Parametru .• Metoda de verificare .schema de racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3).bucată cu bucată. d) Izolaţia .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţia legăturilor. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .grosimea izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate .pentru flecare schimbător. • Gradul de verificare . •Momentul verificării .3). • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .grosimea: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . -existenta protecţiei izolaţiei. • Momentul verificării -după fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV.tipul izolaţiei.înainte de proba de funcţionare.înainte de proba de funcţionare. . • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re .

locul de amplasare. . • Momentul verificării . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru . Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .după montare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -cotele de montaj. • Aparatura de verificare . în cazul în care proiectul nu le indică.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.4.100 %. • Gradul de verificare .3).diametrul/numărul racordurilor.3. • Aparatura de verificare . 216 .poziţia şi locul de montare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .3).3).respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual. 217 . • Gradul de verificare -100%.diametrul. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Documente încheiate . .distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare .prin măsurare directă. • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare.înainte de montarea în instalaţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia şi locul de montare. . c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul.8. • Gradul de verificare -10 0%.

• Momentul verificării .presiunea de încercare. • Metoda de verificare . 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . . -scurgeri de apă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -1 00 %.respectarea tipului de suport.înainte de fixarea definitivă.vizual. suprafeţe de încălzire).după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate .4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect. • Metoda de verificare -vizual. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice.amplasarea.• Momentul verificării . . Alte aparate de măsură. • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . de mascare sau înglobare în elemente de construcţie.d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. 219 3. pardoseli.3). .100%. . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. punctele termice. planşee. . 218 . vopsire).respectarea prevederilor proiectului.înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. • Metoda de verificare .după montare. ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate .3). • Aparatura de verificare .9. pereţi. agregate. .în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C. Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru . .poziţia de montare.pentru conducte din PP conform fişei de agrement.5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri.pentru conducte din alte materiale conform I 13.prin proba de presiune la rece: . • Documente încheiate .după racordarea echipamentelor din centrala termică.

.mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III). • Aparatura de verificare . după închiderea completă a clădirii. . pe toată durata probei.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.prin proba de eficacitate conform normativului I 13. 3.conform normativului I 13. • Aparatura de verificare .prin proba de presiune la cald conform normativului I13. . compor tarea la dilatare/contractare. • Metoda de verificare . pe toată durata probei.după efectuarea probei la rece.mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III).după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C).scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. izolării). . • Documente încheiate . în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.nu se admit.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).10 0% . • Momentul verificării . . Proba de eficacitate 3. • Aparatura de verificare . - • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .nu se admit: .presiunea de încercare.se admite: .scurgeri de apă.efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei.• Condiţii de admisibilitate .6.7.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or.înaintea finisării (vopsirii. plafoane sau pardoseli). • Documente încheiate . • Metoda de verificare . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri.gradul de încălzire.10). • Gradul de verificare -100%.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. 221 . • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare .9).scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru . 220 • Condiţii de admisibilitate . .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.

• Documente încheiate .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. presiune. vizual.presiunea de pornire/oprire a pompelor. . prin măsurare.funcţionarea arzătoarelor.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. . - presiunea de încercare. conform I 13. . . nivelul de zgomot produs de armături.indicarea corectă a datelor. prin măsurare. 10). . . .8. • Gradul de verificare -100%.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului.condiţiile de scurgere a condensului. . . .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: . .debitul şi temperatura conform 113. prin măsurare. 222 • Momentul verificării . • Metoda de verificare . .funcţionarea aparatelor de încălzire.temperatura apei. prin măsurare.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.presiunea aburului.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil.presiunea de încercare.funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). . temperatură.funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil. .pierderile de apă.funcţionarea aparatelor de încălzire. . .presiunea creată de compresor.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare.după încheierea execuţiei instalaţiei. vizual. .funcţionarea instalaţiei automate de aprindere. . .nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. .pentru toate instalaţiile: -debitul de apă. prin proba de etanşeitate. .condiţiile de scurgere. vizual.funcţionarea întregii instalaţii. 223 ' .lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. . prin acţionare directă a robinetelor.temperatura gazelor de ardere. pierderile de apă. -pentru cazane: .funcţionarea aparatelor de încălzire. prin măsurare. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite. ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. .funcţionarea alimentării cu combustibil. . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: . prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual. temperatura de încercare.pentru aparatele de măsură şi control: . 3. .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . • Condiţii de admisibilitate .

STAS 1308 sau STAS 3317 .pentru recipiente sub presiune. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. -Normativ I 13. .Instrucţiuni tehnice ISCIR . STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. .6). Dimensiuni şi toleranţe. fără sudură.pentru robinete de reglare cu ventil.mijloace de măsurare a debitului. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. Condiţii tehnice speciale de calitate. SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.IPCT.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . STAS 1601 Armături industriale din fonte. STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune. 225 224 . presiuni şi diametre nominale. Tipuri. .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.STAS 54.Normativ C 342 .pentru pompe. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. fără sudură. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. Fitinguri din fontă maleabilă.pentru combustibil lichid.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. Determinarea rezistenţei la presiune interioară.pentru radiatoare din fontă.Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare.STAS10400/1 . Nomenclator.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel.. Condiţii tehnice de calitate.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici . presiunii şi nivelului de zgomot. • Documente încheiate . . temperaturii. Condiţii tehnice speciale de calitate.STAS 1676 . . . gaz sau solid. Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. Robinet cu cep cu mufe. Robinete cu cep. • Aparatura de verificare . STAS 530/1 Ţevi de oţel. Dimensiuni. trase sau laminate la rece. laminate la cald. .

trase sau laminate la rece. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. Diametre nominale. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. Calculul necesarului de căldură. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. diagonale şi axiale. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. Definirea termenilor tehnici. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. STAS 2250 Elemente pentru conducte. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. STAS 2099 Elemente pentru conducte. Clasa C. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. încercări. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. de oţel.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. diagonale şi axiale. Partea 2: Ţevi de conducte. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. Prescripţii de calcul termotehnic. Măsurarea dimensiunilor. Prescripţii de calcul. încercări. cu flanşe. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. Calculul necesarului de căldura. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Instalaţii de încălzire. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Partea 1: Ţevi de uz general. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Instalaţii de încălzire. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. Numărul anual de grade-zile. Presiuni nominale. utilizate la presiune. Clasa B. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. 226 227 . STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Robinete de reţinere cu clapă. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. Mufe pentru ţevi.

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel.detectarea imperfecţiunilor transversale. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. presiuni nominale şi diametre. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. presiuni nominale şi diametre. Tipuri. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. cu flanşe. presiuni nominale şi diametre. Robinete de reglare. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. utilizate la presiune. Instrucţiuni ISCIR. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Tipuri. Clasificare. Robinete de închidere. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. Tipuri. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. Robinete de reţinere. presiuni nominale şi diametre. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Tipuri. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. Robinete de comutare. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte.

.2.5. antifum) .. 252 3... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede .. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ........3.....3.............................. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire.................1...................... 255 3.....3............... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie . Deflectoare ...... Documente de referinţă .......... Montarea dispozitivelor de închidere.............. 258 3.......... 3................1..... Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ...3........... 244 3... Coşuri de evacuare (individuale..2....2.......... 248 3....5.............................6..................... 257 3.................... 233 3................. trape etc...... 248 3.3........ Canale montate în ghene/plafoane false...................3.............................................. Grile de absorbţie din încăperi ...... Hote .....3.................. guri de evacuare în exterior)..........1........3..... 234 3........... 250 3........1.. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3...... Domeniul de aplicare............6.........5.......)... paralele) ........6.. Punctele de măsurare... Absorbţii marginale...... de introducere......3..............7......6..2. reglare şi accesoriile canalelor de aer..1....................3....... 3...... 255 3..... clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1.............4.......................5............. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie)................ 243 3............ Panouri de refulare ............... 253 3...............................4............5.. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse............. 249 3........... de acoperiş..... 249 3... panouri....... 258 3....... Montarea compensatoarelor de dilatare.... 3...6.. 254 3.............2................. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate)...... 230 245 245 246 247 3. 3...........1..................................1. 3.............. 3..... Montarea dispozitivelor de ventilare locală ...2...............2........... Anemostate................... Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală .........................1.......5....... 256 3.....5..3.........................1.2....... Prize de aer (de perete........ Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată . 243 manuală sau automată............................ 258 3.................... 251 3.......7... Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare. 3........5...2......... 260 231 ................. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale ... antifoc... de transfer......................................................4... Prevederi comune....2..........2...................................-..................... 233 2...... cu colector central şi deversor)............. Fante de aer (introducere/absorbţie)..............4.2.. Luminatoare...... 3.........6........ 3..........................7... 259 3.......C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare...... 252 3..3.. 254 3... Duşuri şi perdele de aer....3......4..... Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre...... Canale montate aparent ......2..... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii......5.1... nişe de laborator . Căciuli de protecţie pentru canale de aer.

.. 269 3...... .................Instalaţii de climatizare parţială...... ...................................3.Instalaţii de ventilare de înaltă presiune......... 268 3...4.. Ventiloconvectoare. 274 3....... trenuri...............11.........10. Instalaţia de alimentare. Proba de funcţionare .................. autocare........9...........................9.........7...... Atenuatoare de zgomot.......Instalaţii de desprăfuire.. 270 3..................... 266 1.7...... ........... Generatoare de aer cald .... .. 276 Anexa 1-V....... ...........7. ...7.......3............ vapoare.8...8........13.Instalaţiile de climatizare pentru automobile..7...........3............ ..... Instalaţia de alimentare................8.............. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire............. Aparate cu inducţie (climaconvectoare).. .......... .6...............8.....2. 267 3....7...... 276 3. 261 3... Baterii de încălzire şi răcire................ ...............8.................................9............Instalaţiile de ventilare din mine.......7..7...... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.............. 270 3.2..... măsură şi control . fierbinte.. 262 3... Camere de umidificare ...1... Ventilatoare de acoperiş ............... ....1.........................5..................................9.Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare...............3..... Aeroterme pentru abur/apă caldă.......7............ Separatoare de praf....... Filtre de aer..........Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale.......................Instalaţii de încălzire cu aer cald. 232 233 .......... în Anexa 1-V.............. Nu fac obiectul prezentului normativ: ...........Instalaţii de desceţare......Instalaţiile de avarie........... .. Recuperatoare de căldură ..Instalaţiile de transport pneumatic............... 261 3.............................Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi........2. 3....... 260 3...7........ 263 3...8........ Aparate de răcire .9............. Aparate de climatizare............. 265 3.........Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată.... 279 2.................................. Ventilatoare .............4.Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă"... 271 3.................. ..... Instalaţia de alimentare.... Aparate cu amestec........1.... Aparate de automatizare.10.Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu................7.............Instalaţiile de ventilare de proces........... DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: ............ Dulapuri pentru încălzire.......... 272 3.... Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ..................Instalaţii de supraumidificare... 264 3......... .. 273 3............... 275 3...... 273 3..............5.7........... 265 3.... ... 269 3.8.........

3.canalelor de aer şi a pieselor speciale. reglare şi accesoriilor canalelor de aer.dispozitivelor de ventilare naturală organizată. . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . nu se admit: .1. 235 . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. -aspectul îmbinării. . 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.dispozitivelor de închidere. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3.).aparatelor de răcire şi climatizare. . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . . b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3.înainte de executarea îmbinărilor. panouri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -100%. măsură şi control.1. .3).gurilor de refulare şi aspiraţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .dispozitivelor de ventilare locală. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării . înainte de proba de etanşeitate. trape etc. .echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare. • Gradul de verificare -100%.după executarea îmbinărilor. • Condiţii de admisibilitate .aparatelor de automatizare. arsuri sau cojeli).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). . . -aspectul materialelor.neuniformităţi vizibile cu ochiul liber. . conform 15.aparatelor pentru ventilare şi încălzire.dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre.defecte (fisuri. . • Momentul verificării .

abateri de poziţie între elementele îmbinării). prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.după executarea îmbinărilor.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . . nici la îmbinările tubulaturilor.înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară). • Condiţii de admisibilitate .. • Gradul de verificare -100%.dimensiunile canalelor de ventilare.aspect.vizual.conform normativului I 5.prin măsurare directă: .după proba de etanşeitate. • Condiţii de admisibilitate . lovituri. • Documente încheiate . • Momentul verificării . . aplicarea stratului de grund).înainte de mascare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane.3). • Momentul verificărilor .16).să corespundă prevederilor proiectului.defecte vizibile (deformări.pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor. c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . fisuri. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . conform normativului I 5.conform STAS 9660. d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . 236 237 .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.

neuniformităţi (băşici. • Condiţii de admisibilitate .prin sondaj. discontinuităţi. minim 25 % din elementele de fixare. g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual.locul de amplasare. faţă de cele prevăzute în proiect.nu se admit: .se admit: . . .• Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . .pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.vizual.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).distanţa între două elemente succesive de susţinere. conform proiectului. pentru canalele de aer verticale. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: .distanţa: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării -după pozare.3). . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .alte tipuri de elemente de susţinere. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.3). 238 239 .3).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare . încreţituri).nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. conform proiectului.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime.

. . . 3. neuniformităţi. .3).nu se admit: .tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5.după proba de etanşeitate.grosimea: prin măsurare directa.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare .înainte de proba de etanşeitate.toleranţe la grosime. .prin măsurare.paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie. • Gradul de verificare -100%. Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru .după montarea canalelor de aer. • Gradul de verificare -100%.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. 241 240 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru .aspectul izolaţiei. .10 0% .grosimea izolaţiei. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .se admite: .toleranţa de + 10 % la grosime.2.înainte de mascare. • Metoda de verificare .vizual.h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .3.1.nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie.mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).defecte vizibile. .posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. • Aparatura de verificare .1. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .3). • Gradul de verificare 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). când nu este indicată în proiect.înainte de acoperirea lor. . diferite faţă de prevederile proiectului.

Montarea dispozitivelor de închidere.înainte de proba de funcţionare. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.locul de amplasare. • Momentul verificării .2).respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul de amplasare. • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. • Documente încheiate .aspectul term o izolaţiei. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.aspectul hidroizoiaţiei.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . .1. reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3. antifoc. antifum) • Criteriu/Parametru -tipul.2. .Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.după proba de etanşeitate.respectarea prevederilor proiectului.• Condiţii de admisibilitate . 3.2.1. • Momentul verificării .accesibilitatea la locul de montare a canalelor. • Gradul de verificare -100%.tipul: vizual. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . 3. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată.2. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru .4. 243 242 .prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . 3.3).

• Documente încheiate .după montarea în instalaţie. 3. • Metoda de verificare . . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. .după montarea în instalaţie.3). .100%. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de funcţionare. 244 3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.2.respectarea prevederilor proiectului.2.respectarea prevederilor proiectului.numărul.3). .3). paralele) • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .• Momentul verificării . . -poziţia de montaj. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizual. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului.4. • Condiţii de admisibilitate .etanşeitatea. • Metoda de verificare -vizual.3. . • Gradul de verificare . • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.locul de amplasare: prin măsurare directă. . 245 .locul de amplasare. 3.locul de amplasare.5.după montarea în instalaţie.

2. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montarea în instalaţie. 16). . înainte de proba de etanşeitate. numărul şi locul de amplasare. • Metoda de verificare .absenţa scăpărilor de aer.locul de amplasare: prin măsurare directă. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Momentul verificării .tipul. numărul şi locul de amplasare. • Gradul de verificare -100%. .respectarea prevederilor proiectului. înainte de proba de etanşeitate.tipul şi numărul: vizual.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 16).locul de amplasare: prin măsurare directă.numărul.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. 246 . 247 • Condiţii de admisibilitate . .locul de amplasare: prin măsurare directă.absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. • Metoda de verificare . Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru . . • Aparatura de verificare .locul de amplasare. • Documente încheiate .tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.6. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.2.Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.etanşeitatea. .tipul şi numărul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului privind tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Documente încheiate .7. .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Momentul verificării .locul de amplasare. .tipul. • Gradul de verificare -100%. 3.

• Gradul de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . de transfer. • Documente încheiate . Anemostate • Criteriu/Parametru .locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Condiţii de admisibilitate . 248 249 .bucată cu bucată.• Aparatura de verificare . • Documente încheiate .3.tipul şi numărul: vizual.3).montarea garniturii de etanşare. • Metoda de verificare . .respectarea prevederilor proiectului. -numărul.locul de amplasare: prin măsurare directă. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. . • Gradul de verificare .tipul. garnitura de etanşare: vizual.locul de amplasare.bucată cu bucată.3. • Momentul verificării .3.3).locul de amplasare. înainte de montarea plafonului fals.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor. . • Aparatura de verificare . numărul şi locul de amplasare.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie). 3.numărul.1.locul de amplasare. . Panouri de refulare • Criteriu/Parametru .3). .după montarea canalelor de aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea canalelor de aer.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . • Metoda de verificare . de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul . • Documente încheiate . 3. .3.2. 3.tipul.montarea garniturii de etanşare.

• Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. 3. 3. • Condiţii de admisibilitate . -numărul. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .numărul.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. .• Metoda de verificare .tipul şi numărul panourilor. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . garnitura de etanşare: vizual. . Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual.3). • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual. .3.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3. . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului.4. • Condiţii de admisibilitate . numă rul şi locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. înainte de finisarea plafoanelor.locul de amplasare. .3). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . 250 251 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată.bucată cu bucată.după montarea pe suporţi. .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .după fixarea de tubulatură.

după montarea în instalaţia de ventilare. . . • Aparatura de verificare . .) • Criteriu/Parametru . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.6.bucată cu bucată.după montarea în instalaţia de ventilare.poziţia de montare.3). . • Aparatura de verificare .bucată cu bucată. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .aspectul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate .vizual. • Momentul verificării . .respectarea prevederilor proiectului.4.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . .3. .tipul şi numărul: vizual. panouri. . .numărul. • Metoda de verificare . 253 3. • Momentul verificării .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). trape etc. • Momentul verificării .3. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . 252 .tipul şi numărul: vizual.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.locul de amplasare. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare . Prize de aer (de perete. de acoperiş.numărul. • Metoda de verificare . guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul.3. • Documente încheiate .tipul.materialul.

. . 3.• Gradul de verificare .3. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .locul de amplasare: prin măsurare directă. . .locul de amplasare.5.num ărul.locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată. .2). • Momentul verificării .2. . Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.tipul şi numărul: vizual.numărul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1. • Gradul de verificare . 3. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.locul de am plasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.5.locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea canalelor de aer. • Documente încheiate . 255 . 254 • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3. 3.5. . • Documente încheiate .5.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.înainte de finisarea canalelor de aer. Coşuri de evacuare (individuale.tipul: vizual.3).3). • Metoda de verificare .100% .

• Momentul verificării -după montare.după montarea canalelor verticale de aer.locul de amplasare. • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului.3).locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.numărul.locul de amplasare: prin măsurare directă.• Metoda de verificare .tipul şi numărul: vizual. • Metoda de verificare -tipul: vizual. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .după montare. 256 • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .5. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .3).5. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.bucată cu bucată.tipul şi numărul: vizual. 257 .5.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . . . • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .3). 3.4. . . Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

. • Metoda de verificare .bucată cu bucată.6. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului. Hote • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare.tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100.6. • Momentul verificării .6. . • Documente încheiate . .3. 3. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul: vizual.3).după montare.2. înainte de proba de funcţionare. .după montare.6. 3. .locul de amplasare: prin măsurare directă.montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). • Momentul verificării . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .după montare.tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual.locul de amplasare.3. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3. .locul de amplasare: prin măsurare directă.%. • Gradul de verificare . 258 259 . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . Absorbţii marginale.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .locul de amplasare.bucată cu bucată.1.

tipul.bucată cu bucată.3).1. • Documente încheiate .7. • Criteriu/Parametru .7.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . elementele de amortizare.după montare.modul de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. • Momentul verificării .locul de amplasare: prin măsurare directă. Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul. . • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. înainte de proba de funcţionare.tipul. 260 261 .modul de racordare şi postamentul (după caz). -parametrii tehnici.7.poziţia de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .elementele de amortizare. .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .tipul. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .3. modul de racordare: vizual. . .poziţia de montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). parametrii tehnici.locul de amplasare. Ventilatoare 3.parametrii tehnici. .după montare.bucată cu bucată. modul de racordare şi susţinere: vizual.modul de racordare şi susţinere (după caz).7. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . poziţia de montare. . poziţia de montare. . • Documente încheiate . 3. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3.2. • Gradul de verificare . parametrii tehnici. .locul de amplasare: prin măsurare directă.parametrii tehnici. . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .locul de amplasare. .

după montare. • Condiţii de admisibilitate . Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul. Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată. .tipul. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare . . • Momentul verificării .locul de amplasare. • Metoda de verificare . parametrii tehnici. • Gradul de verificare . .7. înainte de proba de funcţionare. modul de racordare şi posta mentul: vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . .bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare . 263 3. înainte de proba de funcţionare.• Metoda de verificare . .5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare. 3. • Momentul verificării .7. înainte de proba de funcţionare.parametrii tehnici. -parametrii tehnici. • Momentul verificării . 262 .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. parametrii tehnici. • Gradul de verificare . modul de racordare şi susţinere vizual. prin verificarea cores pondenţei cu proiectul.3).4.tipul. • Documente încheiate . • Documente încheiate .locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă.3). . . parametrii tehnici: vizual.modul de racordare şi susţinere (după caz).după montare.

.după montare.lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. p a ra m e trii te h n ic i.locul de amplasare. m o n tare a le p ro du că to ru lu i. înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . . . . .re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV.7.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.parametrii tehnici.8.locul de amplasare. • Criteriu/Parametru -tipul. • G ra d ul d e verific are .tipul.3). • A p a ra tu ra d e v erifica re . parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tip u l.du p ă m o ntare.modul de racordare.m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate .bucată cu bucată. Ventiloconvectoare 3. • Condiţii de admisibilitate . .7. • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . 265 .locul de amplasare.b u c ată cu b u ca tă. • M o m en tu l verifică rii . înainte de proba de funcţionare.6.7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor .locul de amplasare: prin măsurare directă. .• Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re . Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul. 3. . . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul. . 264 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul: vizual.parametrii tehnici.modul de racordare. modul de racordare: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). . p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.7.

locul de amplasare: prin măsurare directă. . . • Gradul de verificare .după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .7. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. înainte de proba de funcţionare.tipul. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru . . înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 266 267 .bucată cu bucată. • Documente încheiate .parametrii tehnici.10. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . parametrii tehnici.9.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Momentul verificării .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .3). • Momentul verificării .bucată cu bucată. 3. . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare. • Aparatura de verificare . modul de susţinere: vizual.respectarea prevederilor proiectului.3).bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . .7.tipul. poziţia de montare.după montare.după montare.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . . înainte de proba de funcţionare.poziţia de montare.locul de amplasare. 3. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare . .modul de susţinere. modul de racordare: vizual.tipul. • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici. parametrii tehnici.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3.3). • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.8.modul de susţinere. — locul de amplasare. modul de racordare şi de susţinere: vizual.se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor.distanţele: prin măsurare directă. • Momentul verificării . . . . înainte de proba de funcţionare. 3. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. . . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare.1. fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. când nu este prevăzută în proiect.modul de racordare.distanţele faţă de elementele de construcţie.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.tipul.izolaţia şi protecţia izolaţiei. parametrii tehnici. .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . Aeroterme pentru abur/apă caldă.7.11. când nu este prevăzută în proiect.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . 268 9 26 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.panta (după caz). . • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). .8. • Aparatura de verificare .dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. . . • Momentul verificării — după montarea aparatelor. • Gradul de verificare .după montare. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .3).

8 . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse. • Gradul de verificare . .postamentul (după caz). • Documente încheiate .2. Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3.postamentul. . . -parametrii tehnici.tipul.distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .locul de amplasare.tipul.3. 271 . Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.elementele de amortizare. elementele de amortizare.stabilitatea fixării. . .tipul. modul de racordare şi postamentul: vizual. • Metoda de verificare . parametrii tehnici.tipul. • Condiţii de admisibilitate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .parametrii tehnici.parametrii tehnici. Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru . 4. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .modul de racordare.8. .după montare. . • Gradul de verificare .bucată cu bucată. modul de racordare: vizual. .după montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. parametrii tehnici.locul de amplasare: prin măsurare directă.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.distanţele faţă de elementele de construcţie. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . modul de racordare şi posta mentul: vizual. . parametrii tehnici. • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .8.locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. .3).modul de racordare. 270 . • Documente încheiate . 3. 3.

după montare.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Momentul verificării . Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . • Metoda de verificare .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. . • Condiţii de admisibilitate .9. .locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .după montare.izolaţia şi protecţia izolaţiei.. .bucată cu bucată. 272 • Momentul verificării . .8.distanţele: prin măsurare directă. .respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.1. înainte de proba de funcţionare.tipul. . . • Documente încheiate . • Momentul verificării .3).modul de racordare. -parametrii tehnici.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. .locul de montare.5. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . parametrii tehnici.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. 273 .după montarea aparatelor. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3.panta de montare (după caz). 3. modul de racordare şi posta mentul: vizual.postamentul (după caz). înainte de proba de funcţionare.tipul şi distanţele între elementele de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). când nu este prevăzută în proiect. .3). • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . .

respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare. 3. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare -100%. 275 . • Momentul verificării .panta de montare (după caz). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Documente încheiate . Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.după montare. • Metoda de verificare . 3. .izolaţia şi protecţia izolaţiei.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. modul de racordare şi fixare: vizual. .3). -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării .după montarea aparatelor. 274 • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). parametrii tehnici.9.locul de montare. .9. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare .modul de racordare.parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare.modul de fixare. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. . • Documente încheiate . .2. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. când nu este prevăzută în proiect. . • Gradul de verificare . . • Aparatura de verificare . .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare .• Gradul de verificare .distanţele: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare.3.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.3).tipul.

. debitul. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .locul de amplasare: prin măsurare directă. .11.pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. debitul. prin măsurare. . . .tipul şi numărul: vizual.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). .respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor.3). .pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea.pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. nivelul de zgomot şi vibraţii.pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul.pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. 3. . înainte de proba de etanşeitate.pentru punctele de măsurare: etanşeitatea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Aparate de automatizare. .locul de amplasare în instalaţie. . nivelul de zgomot şi vibraţii.funcţionarea aparatelor: vizual. . .3).pentru ventiloconvectoare: temperatura. . cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun.după montare. .pentru ventilatoare: debitul.• Documente încheiate .pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . vizual. presiunea. temperatura şi umiditatea.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. presiunea.debitul. numărul şi locul de amplasare.numărul.funcţionarea întregii instalaţii. . . nivelul de zgomot şi vibraţii. • Condiţii de admisibilitate .pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. . temperatura şi debitul aerului. nivelul de zgomot. umiditatea.pentru aparatele cu inducţie: temperatura. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul). presiunea şi temperatura. debitul.pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. • Gradul de verificare . viteza. • Momentul verificării . 277 3.pierderile de aer prin proba de etanşeitate. prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului. . viteza.pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul.pentru camerele de umidificare: temperatura. .pentru canalele de aer: etanşeitatea. . conform I5. . 276 . conform I 5. . .bucată cu bucată .10.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

umiditate.Măsurarea presiunii. de ventilare şi de gaze naturale. STAS 4369 .funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare. vibraţii şi nivel de zgomot. STAS 10750 .Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V.Instalaţii de încălzire şi ventilare. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. STAS 6562 .Instalaţii de ventilare şi climatizare. . .nivelul de zgomot şi vibraţii. presiune. . temperatură.Acustică. Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. • Gradul de verificare -100%. umidităţii. STAS 7347/1 .Acustică în construcţii. Terminologie. SR ISO 1996-1 . Semne convenţionale. • Momentul verificării . de încălzire centrală. • Aparatura de verificare . prin măsurare.mijloace de măsurare a debitului de aer. 278 279 .Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.Instalaţii de ventilare şi climatizare.Tuburi Pitot-Prandtl.Instalaţii sanitare. viteză.după încheierea execuţiei instalaţiei.Ventilatoare. vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). STAS 9660 . ± 5 % pentru temperatură şi presiune.. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Rame cu jaluzele. presiunii. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. Terminologie şi clasificare. Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.6). STAS 6563 . Canale de aer. Clasificare şi tipizare. Aparate de măsurat şi control. STAS 7465 . • Condiţii de admisibilitate . Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. temperaturii. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică. Metode de măsurare. vitezei. • Documente încheiate . vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. Forme şi dimensiuni.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. STAS 6156 .

....4.....1................ 310 280 281 ................. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii...... Determinarea caracteristicii de reglare..Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial. Documente de referinţă ..................Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale...... 296 3....2.2................... Montarea echipamentelor....... 282 3........ Proba de funcţionare ..STAS 10822 . I5 I 5/1 I26 ......... 297 3...... Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării...........1.............. 297 STAS 13046/1 . Rame cu jaluzele. Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1..... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări.......... Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale.......... STAS 13046/3 .... Rame cu jaluzele.............. 282 2..............................1............. 283 3.. 303 3.................................Ventilatoare de uz general.....Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare..........A.....3........................ Rame cu jaluzele.......................... 302 3......................Instalaţii de ventilare şi condiţionare............. Distribuitoare-colectoare..... Alte aparate de măsură........3.............. control şi siguranţă....... Domeniul de aplicare . 283 3................................... Montarea conductelor.......... Conducte gaze naturale ................. Prevederi comune........................................................1..... 3........3............Instalaţii de ventilare şi condiţionare.. 300 3.1. Nivel admisibil de vibraţii... Caiet Instalaţii VI A.Instalaţii de ventilare şi condiţionare... STAS 13046/2 ...3.......... Montarea armăturilor ......... 307 Anexa 1-V1.........3... .5....................... 287 3........... Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere...... .................2....................... 282 3...........................

alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). .1. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.6 bar. .pentru conducte din Cu. arsuri.pentru conducte din PP conform agrement. staţia de predare. pori sau cojeli).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . 283 . .conductelor şi racordurilor. aflate în aval de -tipul materialului.4 bar. în Anexa 1-VI. cu presiunea egală sau mai mică de: . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2. -vizual: . STAS 7656. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .A. . pentru conducte de polietilenă. • Gradul de verificare -100 % . DOMENIUL DE APLICARE 3. .1. • Momentul verificării .Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1.1. conform agrement.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.PE. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. cu .1. 282 . Montarea conductelor 3.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere.3). STAS 6898/1.defecte (fisuri. pentru conducte de oţel.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.aspectul materialului. -echipamentelor. a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile. naturale. STAS 6898/2. . în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 . Nu fac obiectul prezentului normativ: . . 3. Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. .

. • Metoda de verificare .tipul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . STAS 530/1. • Documente încheiate .poziţia de montare. • Metoda de verificare . conform agrement. • Momentul verificării .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.înainte de proba de presiune.cotele de montaj: prin măsurare directă.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.pentru conducte din Cu. .grosimea. .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.după montarea conductelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 .prin măsurare directă: . . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . STAS 6898/1.locul de amplasare. poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -cotele de montaj. . 284 • Momentul verificării -după pozare. STAS 7656. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.3). • Gradul de verificare -10 0%. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare.să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Gradul de verificare -100%. STAS 6898/2. fîletare. după caz).3).vizual. • Condiţii de admisibilitate . .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul. • Metoda de verificare .1. .2. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .grosimea izolaţiei. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). -aspectul îmbinării.defecte vizibile (deformări. abateri de poziţie între elementele îmbinării). . • Documente încheiate . • Momentul verificării . fisuri. după execuţia izolaţiei.1.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.• Documente încheiate .după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru .înainte de lansarea în şanţ. • Gradul de verificare .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). loviri. • Aparatura de verificare . Conducte gaze naturale 3. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. -pentru grosime: 10%. . după caz (Anexa IV.înainte de mascare. .tipul izolaţiei. 286 -aspectul izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate .vizual. 287 .2. ramificaţii şi armături. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul. . neuniformităţi.2).grosimea: prin măsurare directă.defecte vizibile. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru tip şi aspect: 100%.100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). după caz. 3.1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). . pentru conductele exterioare.nu se admit: .protecţia izolaţiei.după executarea îmbinărilor. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Gradul de verificare .

.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .distanţa între estacade.2. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.prin măsurare directă.. 289 • Aparatura de verificare .racordurile şi piesele speciale.cotele de montaj: prin măsurare directă.1.tipul şi poziţia de montare: vizual. . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . .respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate .3).existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de pozarea conductelor. -cotele de montaj.vizual.respectarea prevederilor NP 029. b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul.înainte de pozarea conductelor. • Momentul verificării .2). • Condiţii de admisibilitate .). 288 . tălpi.poziţia de montare.10 0% . întărituri etc. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. rigle. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . .înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . 3. • Condiţii de admisibilitate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.conform prevederilor proiectului şi NP 029. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. • Aparatura de verificare .tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi.

• Metoda de verificare . .după pozare. • Momentul verificării . 3. când nu este indicată în proiect sau în normativele 16.3). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te.înainte de pozarea conductelor. . • Gradul de verificare . . • Documente încheiate . înainte de fixare.prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .distanţa: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU).3. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor.valoarea distanţei între conductele. 291 -100% .2.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. . • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. pentru fiecare caz.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile.3). • Metoda de verificare . .poziţia relativă între conducte.în cel puţin două puncte diferite.17.distanţa între suporturi. 290 .1.modul de fixare.poziţia: vizual.113. în punctele de susţinere (ancorare).după pozare. • Gradul de verificare • Momentul verificării .se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru .

valoarea presiunii de încercare pe durata probei.după înglobarea în elementele de construcţie.1. 3.scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. minim 50 % din treceri.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).se admite: . faţă de cele prevăzute în proiect.3). 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . • Metoda de verificare . .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de montarea conductelor.3). • Documente încheiate . .se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru . . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.4. 293 .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Condiţii de admisibilitate .în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.modul de fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Documente încheiate .• Aparatura de verificare . . • Aparatura de verificare .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.prin măsurare directă. . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .prin sondaj. .distanţa: prin măsurare directă. • Gradul de verificare . minim 25 % din elementele de fixare. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. . • Aparatura de verificare .încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Gradul de verificare .tipul: vizual.distanţa între două elemente succesive de susţinere.prin sondaj. • Momentul verificării . .

presiunea de încercare.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor. • Condiţii de admisibilitate .100% .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate .înaintea finisării (vopsirii. . • Aparatura de verificare .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. .1. 15). • Gradul de verificare .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri.nu se admit: . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .6. . .2.pentru conducte din PP. 295 . • Momentul verificării . . pe toată durata probei. 15).variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR.după proba de presiune/etanşeitate.aspect.prin proba de presiune cu aer. • Gradul de verificare -100%. . Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru . izolării).1.după efectuarea probei cu aer. conform fişei de agrement. .scăpări de aer. Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru .înainte de izolare. conform normativului I 6. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . • Aparatura de verificare . 294 3.scăpări de gaze.înainte de acoperire etc. aplicarea stratului de grund).• Metoda de verificare .5.2.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). 3. pe toată durata probei.scăpări de gaze pe traseu.prin proba de presiune cu gaze. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Metoda de verificare . cupru.nu se admit: .vizual. • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

• Condiţii de admisibilitate .neuniformităţi (băşici. • Momentul verificării .posibilitatea de acces şi manevră. discontinuităţi. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Gradul de verificare . . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare 3.3. .respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare.2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.înainte de probare. . în fişa tehnică sau în fişa de agrement.vizual. • Momentul verificării .după montarea în instalaţie. -amplasarea. Montarea echipamentelor 3. • Gradul de verificare -100%.spaţiul de acces şi manevră. • Documente încheiate . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . .3) 3.prin acţionare directă. 296 297 .vizual.1 0 0 % . • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV.după montarea în instalaţie.parametrii tehnici.3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. încreţituri)..

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . -aspectul îmbinării. • Momentul verificării .să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -100%.sensul şi mărimea pantei: prin măsurare.înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: vizual.după pozare. . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .• Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. 304 • Documente încheiate .3).sensul şi mărimea pantei. c) Traseul • Criteriu/Parametru . 305 .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). dacă e cazul.grosimea. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).3).vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. . - . • Momentul verificării .locul de amplasare.diametrul.după executarea îmbinărilor.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

P. .L. STAS 530/1.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).L.respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: . .1.1.L. drept carburanţi pentru autovehicule.L.Instalaţiile pentru gaze combustibile.Instalaţii de încălzire centrală şi locală.P. din instalaţiile tehnologice de producere a G. . • Metoda de verificare . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. şi din staţiile de distribuţie a acestuia. şcolare etc.P. Montarea conductelor 3.1.. STAS 715/2.Recipientele pentru stocarea G.P.P. altele decât G.Recipientele de stocare a G. de la furnizor la beneficiar. Anexa l-VLB.L.L.) destinate utilizării la consumatori pentru: .înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.calitatea materialelor şi montării conductelor.1. • Momentul verificării . aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G.Prepararea hranei.vizual: . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.L. .P. 3.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.L.P. 3.). măsură şi control cu care acestea sunt dotate. .L. Nu fac obiectul prezentului normativ: . (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare. .P.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum.Instalaţiile pentru depozitarea G. .P. • Gradul de verificare -100%.L.Laboratoare (sanitare.Staţiile de distribuţie care utilizează G..aspectul materialului. . La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131. .P. 2. la furnizor. . siguranţă. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. armătu rilor.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate . 312 313 . precum şi pentru transportul G.

locul de amplasare. • Gradul de verificare ..prin măsurare directă: . • Momentul verificării .vizual.tipul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibil Hale . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. STAS 530/1.să corespundă prevederilor proiectului. . . STAS 715/2 • Momentul verificării .3).după pozare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).twri sau cojeli). • Condiţii de admisibilitate . - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea conductelor. Aparatura de verificare Documente încheiate .defecte (fisuri.poziţia de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 314 . . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).3). după caz).înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare. -cotelede montaj. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. filetare.3). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . -grosimea. 315 • Melodti de verificare .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.cotele de montaj: prin măsurare directă.înainte de proba de presiune. arsurj.

nu se admit: .nu se admit: .• Gradul de verificare .vizual. înainte de proba de presiune cu aer. poziţia şi cotele de montaj.3).tipul.aspectul îmbinării.defecte vizibile (deformări. • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .pentru tip şi aspect: 100 %. grosimea izolaţiei.100%.înainte de lansarea în şanţ.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .înainte de acoperirea tranşei.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Documente încheiate . - aspectul izolaţiei. 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te . protecţia izolaţiei. . • Metoda de verificare . e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. abateri de poziţie între elementele îmbinării). aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Aparatura de verificare . f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Metoda de verificare . . . fisuri.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte vizibile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz. după caz. .înainte şi după executarea îmbinărilor.Anexa 2). ramificaţii şi armături. . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . pentru conductele exterioare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).grosimea: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. loviri.pentru grosime: 100 %. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . . neuniformităţi. • Aparatura de verificare 316 .

3. . • M e to d a d e v e rific a re . • Condiţii de admisibilitate . l. porţiuni neaderente etc. .respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării . • Gradul de verificare .conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .3).tipul şi poziţia de montare: vizual.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.aspectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2.Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.1. .poziţia de montare.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. . • Aparatura de verificare . . b) Patul conductelor - • Momentul verificării . . • Metoda de verificare -vizual.după proba de presiune cp aer. . 318 319 3. • Condiţii de admisibilitate .defecte vizibile (neuniformităţi.nu se admit: .înainte de pozarea conductelor.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. . ramificaţii şi armături.cotele de montaj. umflături.aspect. • Metoda de verificare .).respectarea prevederilor Normativului 131.3). Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare .cotele de montaj: prin măsurare directă. .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). .g) Vopsirea • Criteriu / Parametru .1. • Criteriu Parametru . •Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.culoare.10 0% .2.continuitatea la îmbinări. • Condiţii de admisibilitate .

înainte de izolare.2.înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .înainte de pozarea conductelor.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4).2.Anexa 2).valoarea presiunii de re/istenţă: .1. .• Aparatura de verificare 3.1 00 % .Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . • Momentul verificării .după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV.modul de fixare.scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • Aparatura de verificare . Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie. • Gradul de verificare -100%.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.1. . 3.valoarea presiunii de etanşeitate. . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru .3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3.1.dimensiunile suporturilor.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Momentul verificării . 3. • Condiţii de admisibilitate .2. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .3). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru .dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.distanţa între suporturi.conform I31. 320 321 . • Codiţii de admisibilitate .

. 322 323 .d upa pozare. când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării .valoarea distanţei între conducte. • . I13 • Aparatura de verificare .3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.poziţia relatixă între conducte.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. I7. • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). . înainte de fixare. pentru fiecare ea/. se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate .100%. verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual. . • Momentul verificării .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile. • Gradul de verificare . Iată de cele prevă/ute în proiect. • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta. distanta: prin măsurare directă. distanţa între două elemente succesive de susţinere: . • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are.se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte. . Aparatura de verificare I31. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă.în cel puţin două puncte diferite. • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare. .modul de fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

• Metzode de verificare . a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.l0 0 % .3.înainte de fixarea definitivă.b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit abateri de la prevederile proiectului.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare 331 . . • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . cotele de montaj.după montare.distanţa intre elemente: prin măsurare directă.respectarea tipului.înainte de proba de funcţionare.3) . • Momentul verificării . în cazul în care proiectul nu le indică. • Documente încheiate .amplasarea.tipul. • Condiţii de admisibilitate . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect.poziţia si locul de montare: vizual: . 3. • Aparatura de verificare .poziţia de montare. Aparate de măsură. • Momentul verificării: .100%. • Melodii ile verificare . .vizual • Momentul venficării .vizual 330 . .după montare: • Condiţii de admisibilitate .3). .după poziţionare. .tipul.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .

dacă e cazul. 332 . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100 %. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării .3).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.tipul materialului: .înainte de executarea îmbinărilor.defecte (fisuri.grosimea.să corespundă prevederilor proiectului. • Momentul verificării .după pozare. • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor. • Metoda de verificare .locul de amplasare.Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. c) Traseul • Criteriu/Parametru .diametrul: . sensul si mărimea pantei.locul de amplasare: vizual: . • Condiţii de admisibilitate .3). pori sau cojeli).3). • Aparatura de verificăre • Documente încheiate . Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru .alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): . 3. • Condiţii de admisihiiilate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .aspectul materialului. arsuri.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 . • Metoda de verificare prin măsurare directă.sensul si mărimea pantei: prin măsurare.

Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV..aspectul izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru . • Meloda de verificare . .verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.prin verificarea strângerii. .după îmbinare.tipul îmbinării. . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 334 • Momentul verificării .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare 1 00 % . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces . • Metoda de verificare .vizual.fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. .după execuţie. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru .tipul izolaţiei. f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru . .grosimea: prin măsurare directă. 3). • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).grosimea izolaţiei. după caz. • Metoda de verificare -tipul.protecţia izolaţiei.rigiditatea fixării. • Momentul verificării .abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei. aspectul si protecţia izolaţiei: vizual. înainte de punerea în funcţiune.aspectul îmbinării.pentru tip si aspect: 100%: 335 .3). înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).după executarea îmbinărilor.

înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare .P.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). .modul de prindere.Anexa 3).tipul: . • Metoda de verificare .parametrii tehnici.respectarea prevederilor normativului I31 .după pozitionarea în instalaţie .vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): .5.nu se admit: .pentru grosime: 10%. .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G. c) Postamentul.L..P. • Condiţii de admisibilitate . proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului. • Documente încheiate .l 00% • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. Montarea recipientelor de stocare a G. • Gradul de verificare -100%.poziţia de montare si modul de prindere: vizual.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. material. • Momentul verificării . neuniformităţi. 337 3. • Documente incheiate . • Momentul verificării . • Documente încheiate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .3).cotele de montaj.L. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare 336 . a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie.3). . împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni.locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . la consumator ( I 3 1 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .delecte vizibile.

• Gradul de verificare . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate .tipul. e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual.continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă.L.L.rezistenţa.prin măsurare directă. 339 . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .100 %.după racordare: .P.6.14). • Aparatura de verificare . materialul şi poziţia de montare: vizual: .Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.P.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).3). la consumator (I31 -Anexa 3). • Documente încheiate . • Documente încheiate .presiunea de utilizare la debit maxim şi minim. Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru .schema de racordare. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.înainte de poziţionarea recipientelor. • Metoda de verificare .• Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .materialul şi poziţia de montare: .continuitatea electrică: . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor din proiect. • Documente încheiate . 3. .100%.după montare.Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .

I27 .P.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului.modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare. I 12.funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G.: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare. I33 .P. 340 .Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.L. C 8 . . Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G. .Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune. • Momentul verificării . .L. . cu capacitatea până la 5000 1.L.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 341 • Condiţii de admisibilitate .Prescripţii tehnice pentru proiectarea. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.P. presiunii (Anexa III). .L.6).încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: .evacuarea integrală a gazelor de ardere.L.presiunea de utilizare: prin măsurare..L.comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control. .Prescripţii tehnice pentru proiectarea. Anexa l-VI.B Documente de referinţă I31 .Anexa 7). • Gradul de verificare .modul de evacuare a gazelor arse. execuţia.). exploatarea. repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G. montarea. • Aparatura de verificare .: vizual.*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.după inertizarea sistemului.P. la consumator (I 31 .).comportarea regulatoarelor.funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. instalarea. CR 2 . execuţia.P..P. C130 . .funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G. I1 4 . C 20 . (I 31 . CR l . repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate.1 0 0 % .Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.L. exploatarea. • Metoda de verificare .P.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. . .mijloace de măsurare a debitului.

............. II 358 3....Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului.........Colectoare de canalizare.......... ......................... Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale .Canalele din staţii de epurare................... Documente de referinţa ............... Marcajul conductelor pe teren. 352 3........... 345 3.............. pulbere.... 356 2.....3......Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil...... bioxid de carbon............... .. 343 342 .................. Verificarea elementelor fizice ale conductelor..............Asamblarea şi etan sarea tuburilor.........1.........6.... Proba de presiune pentru conductele magistrale..... 341 2.. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor..... în Anexa l-VII.... 344 3......5. 350 3. ......... sere.................V ......2............Izolarea conductei......... 343 3.. ... 355 3.... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului............... Nu fac obiectul prez.....Conductele din staţii de pompare.4.......... Proba de funcţionare .. Cuprins 1. ....Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie........... 343 3....7................... 349 3............................................... Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei......... spume): ...Conductele din staţii de tratare a apei....... Domeniul de aplicare ............................... CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor .......Montarea armăturilor..entului normativ: ............... Izolaţia conductelor............ construcţii agrozootehnice............ Montarea armăturilor .. .8........ 346 3......Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur................... dimensiuni......Caiet Ins t alaţii VII 1.. A n e x a I . ... DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ......

. • Documente încheiate .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei.nu se admit: .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.vizual: . Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru .să corespundă prevederilor proiectului. STAS 7656.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).Marcajul conductelor pe teren.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Aparatura de verificare .prin măsurare directă. • Gradul de verificare .executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei.2. • Condiţii de admisibilitate . . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. sau telecomunicaţii.finisarea manuală a patului conductei. 3.Proba de presiune. goluri.3). • Momentul verificării . • Metoda de verificare . .).a s p e c t u l m a te r ia l u lu i.tipul m aterialu lu i.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. petrol.pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze. . • Gradul de verificare -100%. STAS 6898/1. . • Metoda de verificare . 344 • Metoda de verificare .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. STAS 6898/2.defecte (fisuri. incluziuni de alte materiale etc. • Condiţii de admisibilitate . . STAS 530/1. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. .vizual. arsuri. 3. • Momentul verificării .. 345 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

. centru proba de etanşeitate a acesteia. • Momentul verificării .3).neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. straiul de aşezare. cu excepţia îmbinărilor. respectându-se panta de montaj proiectată.nu se admit: . •C'ondiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100 %.executarea cu apă în şanţ. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV.La conducte din beton armat precomprimat: .vizual.executarea masivelor de ancoraj conform proiectului.nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: . starea şanţului .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: .100 %.înainte de pozarea conductelor. eventual cu epuizmente.verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului. . • Gradul de verificare . 3.rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. .înainte de pozarea conductelor.rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru a nu fi notată: 346 . . .3. • Condiţii de admisibilitate .denivelări.ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate. .executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat. * Criteriu Parametrii .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor. • Metoda de verificare . .umplutura parţială a conductei.3). b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru .luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită. .posibilitatea de inundare a tranşei. .• Momentul verificării . .nu se admit: . Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro.. 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN).

La conducte din polietilenă (PEID): . ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m .aspectul izolaţiei. 3.tipu l şi aspectu l: vizu al. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Metoda de verificare .. . .grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie. . 349 .curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: . -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i.pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. .vizual.La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: .defecte de aspect.4. . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .înainte de lan sarea în şanţ.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării.grosim ea izo laţiei.valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare.pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.se ad m it.La conducte din fonta ductilă: . în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t.3). urm ătoarele valo ri: .100%.pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in. . . • Documente încheiate . . -jocul axial maxim.devierea unghiulară maximă admisibilă.devierea admisibilă în funcţie de diametru.existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare.nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect. • Gradul de verificare . .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV .nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect. pentru a compensa contractarea şi dilatarea.

3).prin acţionare directă. • Gradul de verificare .înainte de proba de presiune. neuniformităţi.se admite: .înainte de probare. .• Momentul verificării . .amplasarea.spaţiul de acces şi manevră.Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Gradul de verificare -100% . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru . • Metoda de verificare .după montarea în instalaţie.3).Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). 351 .după îmbinarea in şanţ.2).5. • Documente incheiate .tipul armăturii: .toleranţe la grosime. 350 • Condiţii de admisibilitate.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.defecte vizibile. • Aparatura de verificare proiectului. . 3. . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III). diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit: .toleranţa de + 10 % la grosime.după montarea în instalaţie: .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.posibilitatea de acces şi manexră. când nu este indicată în proiect • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării . .respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare.100 %. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru .100%. • Aparatura de verificare .

după care.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical. .verificări la proba pe tronsoane: . la armături şi dispozitive.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare. . • Condiţii de admisibilitate .dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu. care nu trebuie să fie mai marc de 2°C. . . pregătite pentru proba de presiune: .proba generală a conductelor magistrale de transport: .realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului. 353 .scurgeri de apă vizibile. . rezultate în cursul fazei de montaj. exfolieri.la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă. .asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale. .existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului. • Metoda de verificare . defecte de sudură.6.existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei. în zona mufelor. . • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. • umplerea întregii conducte. • Momentul verificării .scurgerile de apă. 352 .existenţa robinetelor de aerisire . . la îmbinări. • Gradul de verificare -100%.verificări preliminare: .la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. . Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru . conform detaliilor de execuţie aprobate: . .durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare).probe pe tronsoane de conducte. pe toată durata probei. cu excepţia tuburilor din PEID.nu se admit: . veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat. ciobiri ale capetelor.se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. adâncituri. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului. pete de umezeală pe conducte.presiunea de încercare. .acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului. . efectuata conform caietului de sarcini.se execută conform probei pe tronsoane.se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3.verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. care se menţine minimum 24 ore.3.tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm.. . fără a depăşi 500 m.înainte de punerea în funcţiune. după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă. .

7.vizual.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.pierderile de apă.blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei.vizual. . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . Marcajul conductelor pe teren • Criteriu.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV. .verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi. prin: .scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.înainte de acoperire. Parametru . .umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. • Condiţii de admisibilitate .verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor.respectarea prevederilor proiectului. . verificându-se suplimentar următoarele: . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .se admite: .închiderea etanşă a tuturor orificiilor.verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor.nu se admit scurgeri de apă vizibile.• Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . 354 .3). • Gradul de verificare -100%. .Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. conform STAS 3051. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru . .panta canalului.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate . • Documente încheiate . având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune.o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 18). • Momentul verificării . 355 • Gradul de verificare .o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect.după executarea umpluturilor.existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale. 3. 17)..cota fundului canalului în orice secţiune.100 %. . . .

• Momentul verificării . trotuarelor şi a spaţiilor verzi: .mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III). .executarea marcării şi reperării reţelelor.poziţia.presiunea de încercare.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.pierderile de apa. . . vizual.pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare .debitul de apă. . vizual.funcţionarea întregii conducte. • Documente încheiate . .execuţia masivelor de ancoraj. • Gradul de verificare -100%. a trotuarelor şi a spaţiile verzi. vizual. vizual. ± 5 % pentru presiuni. vizual. . liber: .spălarea reţelei. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .respectarea prevederilor proiectului. . 356 357 .poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune.3. prin măsurare. .după încheierea execuţiei conductei.8.6). . vizual. . • Condiţii de admisibilitate . Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. .refacerea părţii carosabile.refacerea părţii carosabile. . • Metoda de verificare .debitul şi presiunea la conductele sub presiune. execuţia şi echiparea căminelor. execuţia şi echiparea căminelor. vizual.poziţia.

4. referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. trase sau laminate la rece.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are.Ţevi de oţel sudate elicoidal. existente. putând face obiectul unui contract.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. posibile.Alimentări cu apă. Partea 1: Ţevi de uz general. SR6819 .Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 530/1 .Ţevi de oţel sudate elicoidal.Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . 3. 5. Metode de încercare. livrat de furnizor. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului. 6. Partea 2: Ţevi de conducte. (SR 10000-1). prin care se definesc clauzele tehnice.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. tară sudură. fără sudură. în scopul prevenirii repetării acestora. Măsurarea dimensiunilor. SR ISO 3126 . STAS 6898/1 . I22 . Indicaţii generale. 2.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. aducţiuni. Calitate . Acţiune preventivă . STAS 3051 .Ţevi de oţel. laminate la cald. prescripţii de proiectare şi de execuţie. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. 359 358 . în scopul prevenirii repetării acestora.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi. Anexa I Terminologie şi definiţii 1. servicii.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite.Ţevi din materiale plastice. SR 4163-3 . Caiet de sarcini . SR ISO 1167 . Studii.Alimentări cu apă. Determinarea re/istentei la presiune interioară. Condiţii referitoare la calitate . 7. Reţele de distribuţie. Beneficiar . defecte sau a altor situaţii nedorite. STAS 6898/2. Prescripţii fundamentale de proiectare. STAS 6675/3 . defecte sau a altor situaţii nedorite.document stabilit de beneficiar (client). condiţie) . Prescripţii de execuţie şi exploatare. Cerinţă (exigenţă. produs).Ţevi de oţel. Acţiune corectivă .Sisteme de canalizare.

acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 . pentru un produs.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. Imbunătăţirea calităţii . Conformitate . prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. 11. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. executantului şi al ISC.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. Neconformităţile pot ti defecte fizice. rezultate necorespunzătoare la încercări.document al programului de asigurare a calităţii. compusă din piese scrise şi desenate. metodă) specificat de a îndeplini o activitate. reglementări 361 16. 10.o deficienţă în caracteristici. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă. 22. Control al calităţii în construcţii .document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. o dată ajunsă. caiet de sarcini ctc. Confirmare . pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. document etc. 18. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. 15. 14.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. 13.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. Investitori . 21. Plan de control al calităţii (PCC) . Controlul calităţii . care descrie ansamblul controalelor de calitate. Inregistrare .actul. 17.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402).evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. Recepţia lucrărilor de construcţii . Procedură . documentaţii tehnice de execuţie. Inspectorul de şantier . 12. Proiect . 19. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice. documente sau proceduri care fac ca. documente incorecte sau neadecvate.8. Executanţi (agent economic de execuţie) . Fază determinantă .mod (cale. sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. Neconformitate .documentaţie tehnică de concepţie. 9. verificări şi încercări necesare.partea contractantă care realizează lucrarea. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. proiectantului. cu cerinţele de calitate specificate. avize ale organelor autorizate. 20. A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. serviciu. încercări si verificări.

de calitate a proiectelor. 5/13.O.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.O.tehnice aplicabile.O.286/11. Legea 50/1996 (M. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii. 352/10.1997) .01. 193/28. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M.O.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. OG 20/1998 (M.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.Regulament privind activitatea de metrologie.01.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. HGR 272/1994 (M.1995) .Regulament de verificare şi expertizare tehnică.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate. 23. Ordinul 13/1996 (M.07. 24. 363 .1995) . 3/13.07. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. 147 bis/1998) . cartea tehnică a construcţiei etc.12.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. 157/23. Verificare . Responsabil tehnic cu execuţia . reprezentant al executantului.O.Legea calităţii în construcţii.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M.O.10.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie.516/25.07. HGR 925/1995 (M.1997) .O.176/05.1996) .O.O. 362 C 14 . M.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală.1999 .12.1996) .

488/04.C.C300 .1995. MLPAT MLPTL NRPM O.Lucrări de instalaţii interioare. . Vocabular.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii . C.M.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 . .SA .Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii. . .O.Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.C.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.l 775 ÎNCERC .Ordinul nr.O. . P 118 SR ISO 8402 .2002 .Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului. 31/N/21. C.Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.03. .10.C.Ordinul nr.SA .Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier .C.

Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 14. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. 11. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16.ANEXAIV FORMULARE 1. 367 . Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal de control preliminar 6. 12. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. 13. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. 10.

... ....................................... planşele nr....................d in................... .......................... 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului................................................ BE NE FIC IA R: ........................ E XE C U TA NT : ......................... BENEFIC IAR: ................................. e e tc .......................................în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r...... axe.................. CO NSTRUCTOR: .........'.................... c o te .......): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică .......... P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r.....................................în tre calitate de p rim ito r........................... p o rţiu n e......................................... A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e ................................................................................................................. Data ...prin. ....... n iv e l................................................................... ........................................................................... etc......... Concluzii............................................................ ..................................... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p.....................se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri.......) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r...............^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri................................ N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: ......... N u m e le ..................din ...2 UNITATEA .................................. ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ........................................................................................................................... EXECUTANT: .. l UNITATEA........................................ ......................... ....................................................................... a x e tc ................................) C o n c lu z ii: .. P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr....... S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.................... ....................... şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ......................... D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie ............................................. A nexa IV ................ ............. Data ............................ solu ţii ind ica te de pro ie ctan t............................. nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate .................... BENEFICIAR: ................................................................ R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a ................................................Anexa I V...................... n iv e l...................): de predă tor şi de că ........... P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: ..................... a x............................ la term enele înscrise m a i jos..................................................... ............................. e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc .......................................... 368 .................................... BENEFICIAR: ..........................................................se (nu se) acceptă predarea-prim irea................................................................

................. 371 ............................................................................... .......................................................................: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ............................................ la o b ie c tiv u ...3 UNITATEA........................................................... de înregistrare la I........4 I......... ....S ............................................. 4......C .............. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate ....................................................................................................... In d om e n iile la fa za d eterm in anta ................................. *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r......... la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu ....................................................................... N r............... B E N E FIC IA R : ................a r: uto riza t .......................... inspe cto ru lui de şantie ............. verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o .... cu pa rticipa rea beneficiarului: ..............S ______________________________________ .......................................... reprezentat de: ....................................................................................................................................... nr şi a p ro ie cta n tu................................................ c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire .................. rep rez entat ............. l codul ............................ ............................................................. m en te : în c h e ia t a s tă ..... : in pre zen ta executa ntului: ............................... de: ...c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu ..va nr la b ilă p â n ă la d a ta ..... C u ocazia verificării efectuate ............................................... zi N r............................................................d in *).................................................................... E XE C U T A N T : .........................C .............. lu i: reprezentat de: .............................................................................................................................A nexa IV ........................................................................................................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r................................................................................................e lu i n r la b o ra t d e ................................................................................................. 2......................... 3....................................................................................... n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1.................................................. Anexa IV........................................................................................ ..................................obiectul de urm ătoarele: ............................................... .......................

............................................................ DE CONTROL PRELIMINAR Nr... In b a za c e lo r d e m a i su s ................................................... a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV..... S e constată că: ..S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA................. BENEFICIAR: ... LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: .P .........calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse .................S..... 31 /N /0 2 ......... Menţiuni speciale ...................... a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: .........................S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r............................S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :.... :........ executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale... R P R O IE C T A.........................................................ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră........................ ...................... a p ro b ată p rin O rd inu l M ...................1 99 5 .............. ....... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ........................................................................................In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 .......................................C..... .......................................... co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ..................... nr............................................ ...A ........ vig oa re ................................................. NT 372 ........................................................................... B E N E F IC IA ...................din..........................................................................calitatea lu crărilor constatate de inve stito r........................ c m it în e x e m p la re .................T .....L ...................... SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ........................................... c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu ... a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA.................Cu ocazia verificării efectuate la: ...... 373 I............... Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): .....................S .............. ......1 0 ...................5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r. l la i...C S o c.................................................................. NT E X E C U T A .

............In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re ............................................. N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : .... ............................................ înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare..............................c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide.................................... r C aiet de sarc ........................ E X E C U T A N T : .......................... **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te ....................6 UNITATEA................................................................... Anexa IV..............................................................Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice....................... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re ....... *) P roiect n ............................................... P riv in d lu c ra re ... s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ..... *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra ....................... c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: .......... ..... in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: .................înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i.............din............ .. ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri..................... C oncluzii: .....................................................................................(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: ......... ini P rob a a fost efectua ta conform ..........p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are.:. .............(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct................... ..........................din..Anexa IV............................................................................................. din......... In c o n c lu z ie ...... p e toată în ălţim e a clădirii: ........... 375 374 ......................................n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare. a: E xecutată în ca drul contractulu .................... D en u m ire in sta laţie .7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr................................................................ ......................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr........................ i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o....................

..................... C aiet de sarcini ................................................................................. a norm ativelor în vigoare........................din.................................8 UNITATEA.... EXECUTANT:...................(ore)................................................................9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr....... .............d in.... T im p de m enţinere la presiunea de ..................fisuri..................................................................................... ......................... 377 ........variaţii de presiune la m anom etru.................................................................... D enum ire in sta laţie .................. N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra .............Anexa IV............ conform proiect...............conductele se pot izola şi închide............................... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 ............................................................................................. în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: ............. ..........................în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la ... izo lare term ică )......p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire .................................... UNITATEA.... .................................................. Anexa IV.................. -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st .... crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri. P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r................ Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n..................................................................................................... P roiect nr ........................................ P roba a fost efe ctua tă co nform ....................................................... Valoarea presiunii de probă ................. co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare................. ........... de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee .. proba .................... .............. N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: ........ D enum ire instalaţie .......................:.............................................................. .............................................................p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri....(bar)........................con ducte le se pot izo la şi în chide.n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re .................................. P roiect nr ......... sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie.................................... C aiet de sarcini ... fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re.

.................................................................................................... .............Anexa I V.... F aza de lucrare neconform ......................... .......................................s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de ...p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ...................................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: ....... Tim p de m enţinere la presiunea de....................................... .......................................... planşee............................. Contract: ......................... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări......... conform proiect...... UNITATEA...... ...........................................................................variaţii de presiune la m anom etru........................... Anexa I V...............................conductele se pot izola şi închide................................................. 379 ......se dispune continuarea lucrărilor...........................(bar).......................... Proiect nr ..... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 ....................d in.. C aiet de sarcini ........................................................din................................ ...................deplasări ale punctelor fixe.../dată: .............................................................................................................................................................................. 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr...................................................................................................... Valoarea presiunii de probă ...............( ic C )......dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune....................... Lucrarea:......... Z ona de lucru în care a apărut neconform ........................................ D enum ire instalaţie ..... C oncluzii: ...... . l 0 UNITATEA. izolare term ică).................... R esponsabil tehnic cu execuţia: ....................................................................................... de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi ...fisuri.. *) In tim pul probei nu s-au constatat: .... itatea: R aport de neconform itate nr. leconform itate.... probă 0 Tem peratura agentului term ............................................................... D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: ......................................... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr.......... ....(ore)..................... ă: D ocum entaţia de execuţie: ............. Proba a fost efectuată conform ........ conform proiect.............. sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie.......proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare..........Beneficiar ....................... ..........................

......... nr .....................:................... C oncluzii: .......din..... ..... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ..............................................................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra ............................................................................... E xecutată în cadrul contractului ............. D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă ................. a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă...................................................... 381 ........................... to a re le : 2.. co n fo rm cu a p a ra tu .............d in............................. P rivind instalaţia: ........................ C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s ............................. p roiect nr.....tip.............................. M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e .................................... M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de ............ 13 UNITATEA.............................................................................s l e ria ................................... 1.............................................................................................................. PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r.Anexa I V..............................

.......................... 383 382 ................................... D enum ire instalaţie: .. în cercă rile ............................................................................................ P rob a a fost efectuată confo ..................... Anexa IV............ rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare........n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare..............................................................................................................................tem peratura aeru .........................: ........................................................................................................Anexa IV.............................. m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: . a re a : 2.......... P roiect nr..........................din............................................... EXECUTANT:................................................................................. 1....................... *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 .. UNITATEA.... ...................................................................C on cluzii: .......................................p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare......... N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: ....................................................................................... rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u .........................................14 UNITATEA..................................................d in................................................................. C oncluzii: .....gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ........................... a p a ra t tip........ m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ..........L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ...............C ondiţii atm osferice: ................................. . în cerca rea a fo st execu tata ....................................ve rifica re a co n tinu ităţii: ........ 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe .......... de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr.............................. C aiet de sarcini: ..............seria ..... lui: ................... usca t): 3...................

................................................... rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ............ în a in te ş i d u p ă ......................a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i)............ e ste co re sp u n ză to a re ...................................c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le ................. ...........ca n a lu l se p o a te a co p e ri.. lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le .........la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie .................p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re .. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr................................................. i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo .............................. Anexa IV........ 16 UNITATEA ... v e d e rilo **)' ................ UNITATEA............................... on clu zii: .............................. m o n ta re a p e p o ziţie ........................... 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr.....................c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e .....................................................tro ţie n so n........ *) p ro ie ct n .................................. ... P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo .............. ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re ..... îm binare................................................ *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ................................p r la n şe le ................................ P ro ie ct n............. rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ...............a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ................... p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 ......... nivel..........................................................................................din..................... * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie............................................................................. r.................................... D e n u m ire in s ta la ..şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura ..:.................. m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:....... EXECUTANT:.................................................... p r e c u m ............: Caiet de sarcini: ...........Anexa I V...........................................şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re .........ca nr ie t d e sa rcin ....... ......din............................. alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: ....... ....s ..... axe........ ......................

.........din.variaţii de presiune la manometru............... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ..................fisuri. *) S e va indica prescripţia te hnică 386 ..... Concluzii: ............. ...(bar).. Proba a fost efectuată conform *).....proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare.................................... ......................................................................................................... Proiect nr.............................................................proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: .................................conducta se poate acoperi definitiv........... In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: ............... Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:. conform proiect..................................................................... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări........... ..............Anexa IV..............18 UNITATEA.............................................................. Timp de menţinere la presiunea de probă:......(ore)............. Denumire conducta:........................ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr..........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->