P. 1
Normativ-C56-2002

Normativ-C56-2002

|Views: 11|Likes:
Published by Andi Mir

More info:

Published by: Andi Mir on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

..... 15 7...................................................2.... Domeniul de aplicare .. 16 7.................................................. Documente de referinţă ..............2.................. 15 7.....................Instalaţii de încălzire....................Instalaţii electrice interioare .....2....................................... 9 4...................................Instalaţii de ventilare..... 342 Anexa I..Scop ..........1............ Responsabilul tehnic cu execuţia.... Obiectivele activităţii de control ........................... 170 CUPRINS-partea I l.................................... 106 Caiet Instalaţii IV ............... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ..........................................................1........ Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ........................... Controlul preliminar execuţiei......................... Controlul calităţii lucrărilor aparente.................. 10 6..4.....................................................................................................................................................17 7......................... Prevederi generale .......................................... climatizare şi încălzire cu aer cald ........... 13 7.............................. Responsabilităţi .............. Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ...........................3................... Recepţia lucrărilor ............. 365 Anexa IV... 19 6 .Instalaţii electrice exterioare .... 363 Anexa III......................1.....2.... Aparate de măsură şi control ...........Instalaţii de gaze naturale ............................. Terminologie...................2..........................Conducte magistrale . 8 3.................................... 359 Anexa II................. 13 7.......... 10 6. Terminologie şi definiţii .................... 11 Caiet Instalaţii V ..................... 68 Caiet Instalaţii I I I ...................2..... 10 6.. Efectuarea controlului .instalaţii sanitare ............2.. 230 Caiet Instalaţii VI . Inspectorul de şantier....... 281 Caiet Instalaţii VII ................................... 18 7 Caiet Instalaţii l ............... Documente de referinţă.............. 367 7.................. 9 5................................................ 17 8....... 8 2..........................................................Caiet Instalaţii U ...... Formulare..........

hidrofugă si economie de energie: . transformare.Protecţie împotriva zgomotului. a normelor de protecţie a muncii. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei. 2.conducte magistrale de transport lichide.instalaţii de ventilare climatizare.instalaţii sanitare. a caietului de sarcini. prin responsabilii tehnici cu execuţia. . . controlul calităţii lucrărilor aparente.instalaţii electrice exterioare: . . a celor care devin ascunse si în faze determinante. cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr.N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l.Igienă. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului. .instalaţii de încălzire. 900 din 25. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI.2003 4.Izolaţie termică.instalaţii de gaze. a instrucţiunilor tehnice ISCIR.instalaţii electrice interioare: . .Siguranţă în exploatare. sănătatea oamenilor. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute.Rezistenţă si stabilitate. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. . modificare. cât şi pentru cele de modernizare. TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I.Siguranţă la foc. 9 8 . consolidare sau reparaţie capitală. . 3. aplicându-se pentru lucrările de: . OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . atât pentru lucrări noi. 11. refacerea şi protecţia mediului. in activitatea de control. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. . şi recepţia lor. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice.

5. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. şi proiectantul (după caz). pentru rezolvarea acestora. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. dacă constată neconformităţi. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică.1. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. sunt prezentate în Anexa II.2. conform legii. din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. programul de realizare a lucrărilor. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor. pentru instalaţiile destinate construcţiilor. precum şi a programului de control al proiectantului. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . atestaţi. 6. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. planurile de verificare a execuţiei. 6. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. conform legii. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. corelarea acestora. procedurile de realizare a lucrărilor. certificate sau pentru care există agremente tehnice. ca reprezentant al beneficiarului. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie.

Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: . contracte. pe tot parcursul 7. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică. contract şi normele tehnice în vigoare. . • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens. neagremen- • Participă la efectuarea probelor.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice. . proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente. demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. după caz.corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate. • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. . • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. 50/ 1991. EFECTUAREA CONTROLULUI 7.corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului.dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei. sistarea execuţiei.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare.dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale).existenţa planului de control al calităţii lucrării: . Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: . cât şi eu utilaje de montaj adecvate. • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie.existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant.1. . procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. 12 13 . tate tehnic.). . • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice.existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . • Cere executantului.

. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.dacă fundaţiile. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ. 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7. Se verifică respectarea proiectului de execuţie.lucrări aparente. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. . proprii sau independente. 7. opreşte continuarea lucrărilor.certificatul de calitate al furnizorului. in timpul transportului. . . eşafoadele. .agremente tehnice.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: . 14 . pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier.2.2.lucrări care devin ascunse. precum şi golurile prin elementele de construcţie.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV. .responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate.certificatul de garanţie. din partea executantului şi de inspectorul de şantier. In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului. .dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit. . .1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. şi dacă corespund datelor înscrise în acestea. au fost executate conform proiectului (dimensiuni.l). . probare. Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: .executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate. necesare instalaţiilor.dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . se procedează astfel: .declaraţii de conformitate. ca reprezentant al investitorului.1.partea de construcţii). . după caz. .efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate.certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop.5).instrucţiunile de montare. Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia.. degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ.lucrări în faze determinante. caietului de sarcini. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii. . întreţinere şi exploatare. prevăzute. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

suportul: după pozare.manşonarea elastică la rosturi de dilataţie. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. .cotele de montaj.Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă. .Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. 3.tipul. . plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru . aparate de comandă.Montării posturilor de transformare. . doze de tragere. .alte cote de montaj.suportul.Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii.diametrul. . . în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. . .100 % • Condiţii de admisibilitate . .Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: . alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: . . . .Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă. doze de derivaţii şi doze de aparat. baterii de condensatoare. comutatoare. . suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. . .etanşarea trecerilor.1. . diametrul.tipul şi traseul.trecerile prin ziduri.Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. etanşarea şi manşoanele elastice.Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze.tipul şi diametrul.se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului.nu se admit: .alte tipuri de doze decât cele din deviz. dimensiunea golurilor. • Metoda de verificare . butoane..modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).traseul. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. baterii de acumulatoare. • Momentul verificării . . automatizare şi curenţi slabi). • Gradul da verificare . cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. dozele: vizual. .Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. 22 23 .existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. înainte de montarea tuburilor pe suport.

• Momentul verificării . dacă este cazul.aspectul îmbinării.după executarea îmbinărilor.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. fisuri sau cojeli). înainte de proba de etanşeitate (după caz).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru do/e conform STAS 552.3) 24 25 .alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru ţevi din oţel conform STAS 403. abateri de poziţie între elementele îmbinării): .neetanşeităţi. conform STAS 9562.tipul îmbinării. .aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . -aspectul materialului. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .tipul materialului.etanşeitatea.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990.pentru tuburi PH1.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. lovituri.defecte (deformări. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. fisuri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate . .înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . . .defecte vizibile (deformări. . • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual.vizual: . dacă este cazul. .• Aparatura de verificare .înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru .nu se admit: . • Momentul verificării . . .

nu se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.numărul conductoarelor: vizual. .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării .vizual • Metoda de verificare . . .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.100 % • Condiţii de admisibilitate .2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .vizual • Momentul verificării .tipul conductelor/cablurilor.3. crestături etc. .înainte de tragere • Gradul de verificare .10 0% 27 .alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect). (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect.starea izolaţiei (după caz). Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . 26 • Criteriu/Parametru .numărul si secţiunile conductoarelor. izolaţie deteriorată. pentru fiecare tronson.aspectul.identificarea (culoare.înainte de tragere • Gradul de verificare . .înainte de tragere • Gradul de verificare .lungimile necesare.2.defecte de aspect.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă.2) c) Identificare • Documente încheiate . etichetă) • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare .fiecare colac • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .

după efectuarea legăturilor. înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate .rezistenţa de izolaţie între conductoare.2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. conform normativului I 7.nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .după pozare.2) 28 . • Momentul verificării .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.prin măsurare directă. • Metoda de verificare .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare . 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. înainte de mascare • Gradul de verificare .după pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate .tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării . prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării . conform normativului I 7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. înainte de mascare.pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate . .• Condiţii de admisibilitate .continuitatea electrică • Metoda de verificare . 29 .

. • Momentul verificării . b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV.doze de tragere. . • Documente încheiate . înainte de fixare. doze de derivaţie şi doze de aparat.distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .distanţa între cabluri.încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7.• Gradul de verificare -100% . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 13) • Grad de admisibilitate . .prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. .dimensiunile suportului.cablurile: înainte de pozarea pe suport.abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect.tipul susţinerilor.tipul: vizual. • Documente încheiate .traseul în raport cu elementele de structură. • Momentul verificării .trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură). înainte de fixare.după pozare.accesibilitatea la întreţinere. • Aparatura de verificare . .toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului.se admite: .suportul: după montare. • Gradul de verificare . Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru . . minim 25 % din elementele de susţinere. (când nu este prevăzută în proiect).mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).2) 3. . .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: .mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). .3.prin sondaj.nu se admit: . dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual.traseul.distanţa între două elemente succesive de susţinere.distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. . • Metoda de verificare . 30 31 .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

element de construcţie.cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi. pentru fiecare caz. •. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .nu se admit: . • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .3). 32 33 .cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate .poziţia: vizual: .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . . • Metoda de măsurare .se admite: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .poziţia faţă de alte instalaţii. • Momentul verificării . .distanţele: prin măsurare directă.3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru . .alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect.după pozare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).valoarea distanţei cablu .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . înainte de fixare.prin măsurare directă. Aparatura de verificare . c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .circuitele iluminatului de siguranţă de tip l.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).în cel puţin două puncte diferite.toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.după pozare.se admite: . • Gradul de verificare .se admite: .valoarea distanţei între: .

.4. • Documente încheiate .alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. sau I 7. .3). • Momentul verificării . gradul de protecţie.nu se admit: . .legarea la pământ. • Momentul verificării .înainte de fixare.4. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor. . 35 . . gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual.după poziţionare. gaz. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. gaz. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele faţă de sursele de apă.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere.locul şi suportul de amplasare.distanţele faţă de elementele de construcţie. .3). de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual. . • Metoda de verificare .tipul.bucată cu bucată.distantele: prin măsurare directă.aspectul şi legarea Ia pământ: vizual. .tipul. suportul.aspectul. . Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .• Documente încheiate .reglajul releelor.după poziţionare. dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor. • Gradul de verificare -100%.1. 3.locul. . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare . Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3. • Gradul de verificare -100%. . -înainte de fixare.bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate . în cazul în care nu este indicată în proiect. . • Condiţii de admisibilitate .abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă.

.

.

prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente întocmite .schema electrică a aparatului. Instalaţia de detectare.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de măsură • Documente încheiate . .sistemul de fixare. 3.vizual.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 2.locul de montare.3).3) b) Montarea detectorilor. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% .locul de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .înainte de proha de funcţionare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparatura de verificare .vizual.să corespundă prevederilor proiectului.după racordare.3). • Modul de verificare . • Gradul de verificare .3. • Metoda de verificare .tipul. • Condiţii de admisibilitate .înainte de montare. 41 . • Gradul de verificare • Gradul de verificare . 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării .bucată cu bucată.tipul şi codul produsului. 40 • Criteriu/Parametru .modul de fixare. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .vizual.înainte de proba de funcţionare. . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru .să respecte schema electrică a aparatului. codul de produs. .100%. ale SR EN 54/1.

43 42 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul de montare.după montare. camerelor videocaptoare.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. sirenelor.vizual. • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul.3).modul de tlxare. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitat ' .a calităţii lucrărilor (Anexa IV.sistemul de fixare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .5. a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. . . 3. broaştelor electromagnetice • Documente încheiate .după montare. . 3. • Metoda de verificare .3). . înainte de proba de funcţionare. cititoarelor de cartele.locul de montare.să corespundă datelor din proiect.să respecte prevederile din proiect. • Gradul de verificare -100%.• Condiţii de admisibilitate .tipul şi codul de produs: . Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei.să corespundă cu datele din proiect.aspectul. televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare. • Condiţii de admisibilitate .3).vizual. • Metoda de verificare .

.Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV. • Momentul verificării . a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: . STAS 8114/2-2.după fixare.vizual. 6. • Gradul de verificare -100 %. • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul.respectarea schemei din proiect.după fixare. • Gradul de verificare -100 %.după montarea aparatelor.• Metoda de verificare .vizual. conform STAS 8114/2-1. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -1 00 %. 45 44 . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. -aspectul. • Condiţii de admisibilitate . înainte de verificarea legăturilor.3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . • Momentul verificării .3) 3.înainte de proba de funcţionare.schema electrică de racordare pentru fiecare aparat.respectarea prevederilor din proiect. cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare .3).

47 .respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect. .distanţele faţă de elementele de construcţie.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . • Momentul verificării .bucată cu bucată . în normativul l 7 sau STAS 6646/1.după fixare. .respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect. .stabilitatea corpului de iluminat.3 şi SR 12294. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .2. • Aparatura de verificare • Gradul de verificare . • Documente încheiate .bucată cu bucată.tipul elementelor de fixare. • Momentul verificării .după poziţionare. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .3}.locul de amplasare: vizual. • Metoda de verificare . . . . • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.3). • Metoda de verificare . c) Modul de fixare Criteriu/Parametru .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 46 • Documente încheiate . .tipul elementelor de fixare: vizual.după fixare.prin măsurare.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe.distanţele: prin măsurare directă.schema electrică de racordare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.înainte de fixare.rigiditatea fixării. când nu este indicată. .

nu se admite: . .7. • Condiţii de admisibilitate . de gaz. • Momentul verificării .1. 48 • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare.camera: după amenajare. pe casa liftului. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).7. . . . .3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V. 14). înainte de montarea bateriei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .poziţia de montare: . .tipul aparatelor de măsură şi control.rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. 3. lângă hidranţi de incendiu. baterii de acumulatoare 3.nerespectarea prexederilor proiectului.7.tipul şi po/iţia de montare: vizual. sau de normativul I7.legătura la priza de pământ.suportul/postamentul.bucată cu bucată. Parametru . • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul. .tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare.tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. baterii de condensatoare.• Condiţii de admisibilitate . înainte de efectuarea legăturilor. 49 . • Metoda de verificare .dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. Baterii de acumulatoare • Criteriu.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. aparatele de măsură şi control. . şi legarea la pământ: vizual.camera: .2.dimensiunile spaţiului de montare. .mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111).montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.tipul. .rezistenţa prizei de pământ. în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor.3). 3.

materialele şi poziţia de montare: vizual.• Gradul de verificare -100%. 3.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. . Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare.înainte de fixarea definitivă.tipul. . • Metoda de verificare . 50 51 .14). . Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru . înainte de fixare. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor din proiect.rezistenţa prizei de pământ. . .poziţia de montare şi tipul: vizual. • Aparatura de verificare .conductorul de captare şi de coborâre. 3.rezistenţa prizei de pământ.8.tipul.1. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare.continuitatea electrică. .rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . .după poziţionare. • Momentul verificării . Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3. • Gradul de verificare -100%.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. .materialele şi poziţia de montare. • Documente încheiate .3). . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.elementele prizei de pământ (platbanda.2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .8.8.continuitatea electrică: după montare şi fixare. ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.

patul de cabluri (dacă este cazul).• Gradul de verificare . • Gradul de verificare -1 00 %. postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă.spaţiul/locul.tipul cablului: .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI).100 %. .tip u l.tipul postului şi poziţia de montare: vizual. înainte de montarea echipamentului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de acoperire.canalizaţia pentru cabluri. • Metoda de verificare . • Condilii de admisibilitate . • Gradul de verificare .3).spaţiul/locul.spaţiul/locul: după amenajare. • Momentul verificării . .postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. • Aparatura de verificare . înainte de montare: -tipul: după montare. • Condiţii de admisibilitate .3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. Montarea posturilor de transformare.respectarea prevederilor din proiect. postamentul • Criteriu/Parametru .vizual. • Metoda de verificare . .postamentul şi poziţia de montare.respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor.100%.14).după pozare.să corespundă datelor din proiect. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. . a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. • Aparatura de verificare 53 . 52 .9. • Momentul verificării . tipul de echipament. • Condiţii de admisibilitate . 3. b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru .starea izolaţiei.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. firide şi tablourile generale.• Documente încheiate . redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 54 .asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior.după executarea legăturilor. c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării .tipul.1 00 % . panouri de control optic.3).1. aspectul. • Gradul de verificare -100% .vizual. .3). poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. • Condiţii de admisibilitate . .10. • Metoda de verificare -vizual. grup electrogen. aspectul.asigurarea ramelor.10.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aparate de comandă şi control f i panouri de control optic. 3.să satisfacă cerinţele proiectului. 55 • Criteriu/Parametru -tipul.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee. • Condiţii de admisibilitate .10. • Momentul verificării . d) Executarea legăturilor între postul de transformare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aparate de comandă şi control. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee. 3. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.1.înainte montare. înainte de proba de funcţionare. invertoare. • Criteriu/Parametru -tipul.3). invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru . • Gradul de verificare .tipul.poziţia de montare. . • Metoda de verificare .să respecte datele din proiect.

parametrii de montaj.echipamente incomplete. • Metoda de verificare . ventilaţie. .conectarea bateriei: după montare.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). iluminat.nu se admit: . . marca rea regletelor. etichetarea aparaturii. . aspectul echipamentelor.montarea. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . .izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: . 56 • Momentul verificării . înainte de montare.suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei... valoarea nominală a siguranţelor: vizual. • Metoda de verificare .tipul şi aspectul: după poziţionare.echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. dar înainte de montarea bateriei.sala.2. • Momentul verificării . . . izolarea faţă de pământ: după montare. formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. izolaţie. Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru . .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor.marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.tipul: după poziţionare.tipul. asigurarea echipamentelor. .1.montarea şi consolidarea antiseismică.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect. . • Gradul de verificare „1 0 0 % .ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. tipul bateriilor: vizual.postamentul. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. carcase sparte. parametrii bateriei şi detaliile de montaj. • Condiţii de admisibilitate .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile. . 57 . • Gradul de verificare -10 0%.sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. . . .sala: după amenajare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. . . .alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: . 3.tipul bateriilor. îndoite sau fisurate.alte tipuri de echipamente faţă de proiect. .izolaţia faţă de pământ.siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului.3). marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. formarea şi conectarea bateriei. .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate.3).se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului.tipul cablurilor: înainte de pozare. . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea diagramei de cablaj interior.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.după conectare. formarea şi conectarea bateriei.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. .prin măsurare directă. . Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru . b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .tipul cablurilor sau conductoarelor. • Gradul de verificare -100%.2).respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri.continuitatea conductoarelor. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .modul de pozare. dar înainte de proba de funcţionare. . • Condiţii de admisibilitate .2. 3.diagrama de conectare a cablului.nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea.10. • Momentul verificării .introducerea cablului în echipament. continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare. .100 %. .modul de pozare. 59 58 . ..

mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).• Apararatură de verificare .respectarea prevederilor din proiect.modul de legare.nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100%. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .2.respectarea prevederilor din proiect.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.traseul. • Momentul verificării -după realizare.10. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .locul de amplasare.după conectare. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare -10 0%. 60 . • Condiţii de admisibilitate . 3.modul de conectare la postu! de comandă. .vizual. • Condiţii de admisibilitate .10.3). • Conditii de admisibilitate . Legările de protecţie 3. • Gradul de verificare -100%. Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -vizual.Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru . 3. • Momentul verificării . 10. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. 61 .3.după pozare.3.3).1.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. forţă şi curenţi slabi. . . de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării . .funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. . .funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu. • Metoda de verificare .legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente.11. • Documente încheiate .receptorii de lumină. .3).funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. 63 62 .prin proba de 72 ore.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare.6). . . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. 3.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare.1 00 % . . .legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.înainte de recepţie • Gradul de verificare . .

. . până la 250 V si până la 16 A. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Lămpi electrice cu incandescenţă. Forme si dimensiuni. şi 250 V c. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Tipovariante. Condiţii generale.Lămpi electrice cu incandescenţă. . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 .Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. .Prize. .Tablouri electrice perhru locuinţe. Condiţii tehnice generale de calitate. .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. şi până la 25 A. şi 250 V c. Condiţii tehnice generale de calitate.a. .Siguranţe cu filet t i p D.Iluminatul artificial. . Limite admise. . . . Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri.Protecţia împotriva electrocutărilor.a. şi până la 25 A. . . pentru iluminat general.Iluminatul artificial.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile.Siguranţa circulaţiei. 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 . Condiţii tehnice generale de calitate. . specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC .Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 . . Condiţii pentru iluminat în spitale. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. pentru iluminat general. Dimensiuni. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri).Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. .c.Iluminatul artificial. . Condiţii tehnice generale de calitate. Instalaţii de semnalizare automată. Condiţii tehnice generale.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.c.Prize. Partea 1: Introducere. .Iluminatul artificial.

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.Protecţia împotriva electrocutării.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 . .a. 10/1995. .Legea privind paza obiectivelor. . Condiţii tehnice generale.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. şi 1500 Vc. . Metode de încercare.O. . . . Prescripţii. .Tuburi pentru instalaţii electrice. .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Cabluri şi conducte. . Verificarea calităţii cositoririi. .1996) .Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. 75/11. ID 5 . .04.c. . Corpuri de iluminat fixe de uz general. Cerinţe conform Legea nr. . . execuţie şi verificare.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 .Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit. bunurilor şi valorilor. . 67 66 . .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc. . Prescripţii de proiectare şi montare. Condiţii tehnice speciale. Prescripţii generale.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile.Protecţia împotriva electrocutărilor.Corpuri de iluminat. . I20 Legea 18/1996 ((M.

........................................Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3........9......................... aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei....5........ telefonie..4................. 79 3.............3................... a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică ..2.... 83 3.......6.....................6.. 70 3................... amplificatori de linie CATV etc........... Executarea reţelelor exterioare subterane de energie....................8........... Documente de referinţă ...4............... Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.......... Controlul calităţii lucrărilor...... canale vizitabile sau nevizitabile...... Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)...... 70 2......................................... 70 3............. Executarea reţelelor exterioare urbane. semnale...... Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1.......... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi..... Proba de funcţionare .........................1..9.............2............................2....... Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ................. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet.. Pozarea şi traseul cablurilor .......... Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie .............. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol ...... Legările de protecţie..... 91 3.................... 81 3....... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică......................................................... 75 3........... 91 3... Instalaţii de semnalizare de siguranţă . ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune..................... 84 3.1..... 98 3....6..... a plăcilor de aşezare.. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene ........ 78 3......... tracţiune....9.............. de energie.9..9...............9..............) . Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare........ Montarea canalelor de beton......................... 96 3......... 95 3.... 103 69 ....8...............7........ iluminat public........... bobine de joantă ......1............... semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri................ 77 3.............. 86 3.............. Domeniul de aplicare .............................................................. tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare.................... 82 68 Anexa 1-II..8.................................. galerii şi gospodării de cabluri .6.......... 81 3...... 99 3.................. Instalaţia de legare la pământ ....................................... Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ............ 71 3...............................3..... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal...... 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ)..........1.........2..............10.9....... 93 3.................................. de exterior sau la ramele repartitoare ............. 84 3.5.............................

Executarea reţelelor exterioare urbane. avertizare incendiu. tracţiune. 2. .Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune.Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: . semnalizări. telefonie.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune.lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. canale vizitabile sau nevizitabile. pază-efracţie. . CATV.montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene.fundaţia stâlpilor. galerii şi gospodării de cabluri.). executate pe stâlpi de utilizări comune. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară.Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică.1.executării reţelelor exterioare urbane. management energetic etc. iluminat public.Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor.executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. . . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. telefonie. ceasoflcare şi CATV.montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet. tracţiune. sonorizare. . . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii. .echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. .. interfonie. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici. şanţuri. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune. .1.racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. . ceasoflcare. . amplificatori de linie CATV etc. . semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în. iluminat public. în Anexa l-II. de energie. . pentru stâlpi.Reţele exterioare urbane de energie electrică. telefonie.Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. . 3.montării branşamentelor (aeriene şi subterane). 71 3.executării reţelelor exterioare subterane de energie. tracţiune. TVC1. de energie. telefonie. iluminat public. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . . . aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. control acces. voice-data. 70 .

dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare.dimensiunile: prin măsurare directă. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru ..tipul. . . • Condiţii de admisibilitate . starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. dimensiunea şi poziţia consolelor. .modul de identificare.conductorul de legare la pământ. ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru . .tuburile de protecţie: după montare. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .fundaţia.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Documente încheiate .3). . accesoriile.dimensiunile suporţilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. accesoriile.poziţia de montare a cablurilor. .Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi starea tuburilor.' • Condiţii de admisibilitate . .corespondenţa cu datele din proiect.proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV.tipul consolelor şi cablurilor. .să corespundă datelor din proiect. conductorul de legare la pământ: vizual. .modul de identificare: înainte de tragere.tipul şi starea cablurilor. • Momentul verificării . • Grad de verificare -100%.existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat). prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor. modul de identificare. poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. • Metoda de verificare .tipul.tipul. c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor. .tipul.bucată cu bucată.tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. înainte de fixarea stâlpilor: . tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.accesoriile de montaj. . conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. 72 73 . • Metoda de verificare .parametrii tehnici. • Aparatura de verificare . înainte de executarea legăturilor. • Documente încheiate . . . • Gradul de verificare . înainte de fixare.fundaţia stâlpilor: după executare.

3).accesoriile de montaj.vizual. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. • Momentul verificării . 74 75 .protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie. . canal.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă. • Gradul de verificare . .tipul şi dimensiunile canalizaţiei. pietonul. gaze. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. .vizual.• Metoda de verificare .după montare. galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte.cutiile de conexiuni. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului.prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. • Criteriu/Parametru . 3.bucată cu bucată. -parametrii tehnici. .căminele de tragere.bucată cu bucată.tipul şi modul de aşezare: vizual. . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . . perimetral. canale vizitabile sau nevizitabile.respectarea prevederilor proiectului. decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . termice).la stabilirea traseului. .protecţia anticorozivă (după caz). Executarea reţelelor exterioare subterane de energie.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .după montare.2.

76 . minim 25 % din elementele de susţinere. . . • Gradul de verificare .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului.prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. . .vizual: 100%. . d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare . .modul de izolare/etan sare a conexiunilor.3. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Gradul de verificare .toleranţa de. . 77 • Criteriu/Parametru .se admite: . .pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.continuitatea electrică.distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Documente încheiate .tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare.tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare . • Grad de admisibilitate .prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului.pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru.prin sondaj. 3.tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor.după pozare.tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual.continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .2).se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Documente încheiate .nu se admit: . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. . înainte de fixare. • Metodei de verificare . Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru .abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect.3).10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect). • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .

caracteristicile cablurilor/conductoarelor.1 00 % . 79 • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . . înainte de mascare.discontinuităţi electrice. • Aparatura de verificare . . .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare. • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .rezistenţa prizei de pământ. . • Gradul de verificare -1 00 %. • Metoda de verificare .3).postamentul. • Metoda de verificare . .tipul branşamentului. .alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect.unitatea de măsură şi protecţie. . .mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM).• Aparatura de verificare . • Momentul verificării .locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.continuitatea electrică.parametrii tehnici ai echipamentului. • Documente încheiate . unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.locul de montare şi postamentul: prin măsurare.după montare. .tipul branşamentului. 14).mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). 3.locul de montare.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .5. caracteristicile cablurilor/conduc toarelor. . înainte de montarea echipamentului.cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. 3. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru . .4. 78 .parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. .legarea la priza de pământ. • Documente încheiate .

respectarea prevederilor din proiect.înainte de fixare/mascare. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru .locul de montare.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după po/iţionare. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3.locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Metoda de verificare -vizual. 81 80 .respectarea prevederilor din proiect.• Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de măsurare . . 3. • Metoda de verificare . prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. .1. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . -postamentul: .poziţia de montare.6.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. înainte de montarea echipamentului.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.6. • Gradul de verificare -100%.tipul: .3). • Documente încheiate . • Documente încheiate .parametrii tehnici ai echipamentului. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100% . . Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru .respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de măsurare .3).

. . electrozi): după pozare şi sudare. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. • Metoda de verificare . 83 82 . prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. materialele şi poziţia de montare: vizual.2.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. . . 3.materialele şi poziţia de montare. . înainte de mascare. . • Condiţii de admisibilitate . .7. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. • Momentul verificării .schema. materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor din proiect.tipul.continuitatea electrică: după montare şi fixare.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).100 %.schema electrică de racordare.respectarea prevederilor din proiect. înainte de proba de funcţionare.continuitatea electrică. înainte de mascare. • Documente încheiate .materialele şi poziţia de montare. • Metodei de verificare .schema. • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. înainte de fixare. înainte de fixare. . amplificatori de linie CATV etc. . • Gradul de verificare -1 00 %. .elementele prizei de pământ (platbanda. • Aparatura de verificare .ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare.continuitatea electrică: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .rezistenţa prizei de pământ. • Aparatura de verificare . . înainte de fixare. .tipul.14).continuitatea electrică.) • Criteriu/Parametru .6.rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3.continuitatea electrică: după montare şi fixare.

caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor. caracteristicile tehnice.fixarea stâlpilor metalici. izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. a plăcilor de aşezare. plăcilor de reazem.mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III).fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile.starea fundaţiilor stâlpilor.tipul. starea stâlpilor. . traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor.starea fundaţiilor stâlpilor. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor. . . • Gradul de verificare -100%. . pre fabricatelor sau confecţiilor metalice. numărul şi aspectul accesoriilor.tipul. 84 • Criteriu/parametru -tipul.tipul. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare.• Documente încheiate . 3. -aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. accesoriilor.3). 13).tipul.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. aspectul.fixarea stâlpilor metalici. starea fundaţiilor stâlpilor. .verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. . accesoriilor.8. . a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. • Condiţii de admisibil'itate . aspectul. • Momentul verificării .311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V.8. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual.1. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare . 85 . plăcilor de reazem.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. . prefabricatelor şi confecţiilor metalice. starea stâlpilor. • Aparatura de verificare . caracteristicile tehnice. plăcilor de reazem. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3.

Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 87 .tipul materialelor.100%. • Aparatura de verificare 3. bavuri.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .înainte de mascare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .2.8. • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă.• Metoda de verificare -vizual.aspectul materialelor.aspectul: înainte şi după montare.defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase. .8. încovoieri şi torsionări la tirul de contact: . armături slăbite la izolatori.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).fisuri.diametre.alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: . . . • Documente încheiate . 86 • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . .grosimi. • Aparatura de verificare .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect.fisuri transversale. • Gradul de verificare -100%.defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate. .2.fire rupte.lăţimi.3). Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru . focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector. dislocări ale materialelor de fixat cape.1.respectarea prevederilor proiectului. . . Instalarea cablului purtător. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării -tipul: după montare.lungimi. • Metoda de verificare . . • Momentul verificării .

• Metoda de verificare -tipul.poziţia blocului compensator.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .nu se admite: .după instalare. pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. distanţa între conductoare.legăturile electrice la ace aeriene. . legăturile.3). joncţiuni între grupe de linii etc. 89 88 . cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.înălţimea de pozare.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact. .poziţia pendulelor în deschidere. . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact. precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese.orientarea traverselor rigide şi elastice. . orientarea. . zigzag sau abatere. • Documente încheiate .nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect.înălţimea de pozare.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. . • Gradul de verificare -100% .înălţimea de pozare. • Momentul verificării .nu se admit abateri faţă de proiect pentru: . săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. . . înainte de fixare..orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm). .înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice.înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). . .după poziţionare. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact. .parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă.gabaritul de liberă trecere. • Condiţii de admisibilitate .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: .• Momentul verificării .toleranţele de montaj: . . după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare. c) Montarea • Criteriu/Parametru . poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect.prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor.legăturile de protecţie.100 %. . • Condiţii de admisibilitate -se admite: . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului.legăturile de protecţie.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. .legăturile electrice la acele aeriene.9.9. • Metoda de verificare -vizual. .înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.după realizare. • Documente încheiate . . • Momentul verificării . Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3.3). joncţiuni între grupe de linii etc.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. amenajarea patului cablurilor 3.aspectul şi forma canalului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 91 .1. • Momentul verificării .poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere)..respectarea prevederilor proiectului. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . distanţa între conductoare. Montarea canalelor din beton. • Metoda de verificare -vizual. . .poziţia pendulelor în deschidere.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare.înălţimea de pozare. .orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40). Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru . zigzag sau abatere. . • Gradul de verificare -10 0%.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor.modul de legare. .tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. tuburilor/ţevilor.2. ..modul de realizare a patului cablurilor.8. 3.3). • Condiţii de admisibilitate .2.aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. . . 90 • Criteriu/Parametru .

2.tipul cablurilor.2). .modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal.• Gradul de verificare .pentru canale.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.tipul cablurilor. ecran şi armătură.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. • Grad de admisibilitate nu se admit: . • Gradul de verificare -100%.dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz). .2).fisuri.modul de închidere la capete: după pozarea cablului. tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru .rezistenţa conductoarelor. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual.grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.dimensiunile canalului. tub/ţeava. b) Dimensiunile canalului. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. .modul de pozare. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . . • Momentul verificării . .grosimea patului cablurilor în canal/şanţ.prin măsurare directă. Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru . .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect.tipul cablurilor. . • Momentul verificării .dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3. . • Metoda de verificare . şanţ. spărturi. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . respectiv tuburilor/ţevilor.abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 .1 00 %.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.nu se admit: .pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m.9. • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .

cotele de montaj: prin măsurare directă. aspectul şi cablarea interioară. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. -cotele de montaj.tipul.2).100%. aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Aparatura de verificare .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . .verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: .100%. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . .poziţia.traseul.3).3. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul. . . . 94 95 .încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere.nu se admit: . a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111).Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. cablare interioară. • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor. • Condiţii de admisibilitate .lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.cablaje interioare neconforme cu proiectul. • Gradul de verificare . b) Amplasarea cablurilor 3.tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .9. aspectul şi cablajul interior al cutiei.după montare: pentru poziţie. precum şi lipsa masei izolante.înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: .blocarea cu masă izolantă: .cutii sparte sau fisurate.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Criteriu'parametru . • Metoda de verificare -traseul: vizual. poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă. • Momentul verificării .

parametrii dimensionali: prin măsurare directă. 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .echipamente incomplete.înainte de mascare.Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV. . bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor. . vizibilitatea focurilor de semnal. inferioare celor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . îndoite sau fisurate. • Gradul de verificări.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.2). . aspectul şi cablarea internă a echipamentelor.asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Metoda de verificare .• Documente încheiate .alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect. parametrii dimensionali: după poziţionare. -aspectul.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. . -100%.4.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare .vizibilitatea focurilor de semnal.lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul. carcase sparte.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor.tipul. • Condiţii de admisibilitate .3). .asigurarea echipamentelor.tipul.tipul.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului.9. .distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. • Momentul verificării . .asigurarea echipamentelor: după montare.vizual. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. 3. 97 . aspectul şi cablarea echipamentelor. . semnale. înainte de fixare. . . poziţia. aspectul şi cablarea echipamentelor. • Aparatura de verificare . vizibilitatea focurilor de semnal: vizual.

3). • Condiţii de admisibilitate .montarea cablurilor: vizual.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare.6.3). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Documente încheiate . .nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. 98 . • Criteriu/parametru -tipul -aspectul.1. • Momentul verificării . Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru . 3.modul de legare.vizual. • Metoda de verificare -vizual.9. 3.9.montarea cablurilor în semnal şi dulap.1 0 0% .după realizare. • Gradul de verificare -100%. 99 • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .schema de conectare a echipamentului. . b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj.după conectare. Legările de protecţie 3. • Aparatura de verificare . . Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5. • Momentul verificării -după realizare.6. • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare.3).respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare .9.

3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. înainte de mascare.respectarea prevederilor proiectului. 101 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). • Gradul de verificare .• Gradul de verificare -100%.rezistenţa prizei: prin măsurare.9. .100%.6. • Momentul verificării .3). • Momentul verificării -după realizare.10.6. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru . .legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.tipul şi rezistenţa prizei de pământ.rezistenţa prizei: după montare şi fixare.modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare.3. 14). • Documente încheiate .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .2.respectarea prevederilor proiectului. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara.elementele prizei: după pozare şi sudare. .tipul.100%. .respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 3. modul de conectare şi amplasarea: vizual.9.locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual. 3. la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru . înainte de proba de funcţionare. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .modul de legare.

Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).Linii aeriene.tensiunile de influenţă. Instalaţii neautomate.înainte de recepţie. • Metoda de verificare . .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii.. Prescripţii.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: . . Gabarite. . .funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. Treceri la nivel cu calea ferată.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact. STAS 831 . . . tensiunilor şi curenţilor. Condiţii tehnice generale. 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 . • Aparatura de verificare . Prescripţii. de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).Siguranţa circulaţiei. . STAS 1244/3 . din punct de vedere electric. Treceri la nivel cu calea ferată. .Tuburi pentru instalaţii electrice.Siguranţa circulaţiei.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.Treceri la nivel. .legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. STAS 7933 STAS 11360 . Dimensiuni. Instalaţii de semnalizare automată. de tracţiune şi de telecomunicaţii. • Documente încheiate . STAS 552 STAS 9570/1 .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. .integritatea suspensiei. tensiunile de influenţă. • Momentul de verificare .Căi ferate normale. rezistenţei de izolaţie. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. 103 . STAS 4392 STAS 6990 .integritatea suspensiei. • G ra d u l d e v e rific a re 100% . • Condiţii de admisibilitate .Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi. STAS 1244/2 .funcţionarea receptoarelor electrice: . . de atingere şi de pas.

Protecţia împotriva electrocutărilor. bunurilor şi valorilor. Condiţii tehnice generale de calitate. PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. . STAS 12604/5 . Prescripţii.Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii.O. .Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.04.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Protecţia împotriva electrocutării. Cerinţe conform Legea nr. 118 . . . . . execuţie şi verificare. Instalaţii electrice fixe.1996) . Prescripţii. .SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. Condiţii de amplasare.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. 10/1995.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. ID 5 Legea 18/1996 (M. Prescripţii.c. Rezistenţa electrică.Ţevi din PVC neplastifiată. 105 104 . ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate. . Prescripţii de proiectare. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. Condiţii tehnice generale de calitate.a.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. . Condiţii tehnice generale. Instalaţii electrice fixe.Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. . 75/11. .Legea privind paza obiectivelor. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 .Reţele edilitare subterane. şi 1500 V c. . .Protecţia împotriva electrocutărilor.

......... 143 3........6............C a ie t In s ta la ţii III .......... Domeniul de aplicare ........................1.............. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor........ 108 3.......... Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor................................................ Pompe. ..1..... azot)........................4............2........ Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor .................. 156 3......6............. Conducte interioare ..... 160 3....... CO2..................2......... 117 3............................. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control..... Schimbătoare de căldură.6......... Recipienţi de hidrofor...................... Prevederi comune ..................4..............1... 128 pulverizată... pulberi........... 134 3.......................5...........1....................4...................... Compresoare.. 108 2..4....... Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor.. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor .......3................ Montarea conductelor ...................3....................................2....... 146 3.................. 166 3....................................................... Boilere ..6........................ 109 3....6..1.....2.... 140 3.......... Instalaţii de stingere tip Sprinkler.... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii............................................ 131 3.2.........................7.........6........8........................ Prevederi comune ... 113 3..................... 143 3......1..1............ 157 3.............. abur.......5... drencer şi apă 3.6..................1............................... 137 3.................. Instalaţii de stingere cu gaze inerte ...............4.....................150 106 107 ....................................In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1.........6.......5.........5............... 134 3.......... Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.............4....... Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum. 129 3................................................................. 161 3.... 156 3................................1............................................. 109 3....... Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum..... spumă..... 159 3.................... Proba de funcţionare .. 150 3.................................................... 163 Anexa l-III ........... Documente de referinţă ...... 160 3...... Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ..3...........7...3................6.......... Montarea racordurilor....... 108 3.... Conducte exterioare.............

. . STAS 7656. construcţii agrozootehnice.Staţiile de corectare a calităţii apei.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. sere.1.instalaţiilor de preparare a apei calde de consum.Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci. . .instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. .instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă.Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare.nu se admit: . în Anexa l-III. CO2. 109 2. STAS 530/1. STAS 6898/1. .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. 108 .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci.Instalaţii de stingere a incendiilor.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1.conductelor şi racordurilor. . . • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). .1. STAS 6898/2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. .aspectul materialului.pentru conductele din PP conform NP 003.Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie. • Gradul de verificare -100%. . • Metoda de verificare -vizual: .Staţiile de pompare şi de epurare.pentru conductele din plumb conform STAS 671.obiectelor sanitare şi accesoriilor. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . Montarea conductelor 3.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă.Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum.Executarea surselor de apă. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. • Momentul verificării . . 3. . azot). Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. spumă. abur. . . DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: . 3.1. . . . pulberi.înainte de executarea îmbinărilor. . Nu fac obiectul prezentului normativ: .

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . STAS 6898/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate . b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru .defecte (fisuri. • Condiţii de admisibilitate ..lo c u l d e a m p la sa re.să corespundă prevederilor proiectului. executarea îmbinărilor. după caz. . • Gradul de verificare .înainte de debitare.aspectul îmbinării. • Aparatura de verificare . c) Traseul conductelor . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -100%. arsuri sau cojeli): .prin măsurare directă: . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.3).pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126.după pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.vizual . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul. . • Metode verificare . . STAS 7656. • Metoda de verificare -vizual. 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării. STAS 6898/2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . 111 . STAS 530/1.3). fîletare.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.grosimea.

diferite faţă de prevederile proiectului.• Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.2).aspectul izolaţiei. . abateri de poziţie între elementele îmbinării).după executarea îmbinărilor.grosimea: prin măsurare directă.nu se admit: . după caz (Anexa IV. Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru .3).protecţia izolaţiei.se admite: .defecte vizibile (deformări.defecte vizibile. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . . după caz. • Condiţii de admisibilitate . lovituri. neuniformităţi: .tipul izolaţiei. .toleranţa de + 10 % la grosime. • Gradul de verificare -100%.aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). -grosimea izolaţiei.pentru t i p şi a. 113 . .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .2.înainte de lansarea în şanţ.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.toleranţe la grosime. • Condiţii de adminisibilitate .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia. fisuri. • Documente încheiate .pentru grosime: 10 %.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Metoda de verificare -tipul. când nu este indicată în proiect. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). pentru conductele exterioare.1. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru .vizual. 112 3. • Momentul verificării .spect: 100 %: .nu se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Gradul de verificare . c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru .• Momentul verificării . .pentru conducte din alte materiale conform l 9.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.2). • Condiţii de admisibilitate . 11 4 • Momentul verificării .toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.înainte de izolare.100 %. . .se admite.pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819. realizate prin sudare: .prevă zute în proiect. • Momentul verificării . SR ISO 3458. 115 .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.înainte de pozarea conductelor. conform l 22.mărimea pantei.pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7.100 %.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.nu se admit: . . • Meloda de verificare .scurgerile de apă. .sensul pantei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .valoarea presiunii de încercare pe durata probei: .mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) . • Documente încheiate . mascare etc. • Condiţii de admisibilitate' .după po/arca conductelor. . • Metoda de verificare .denivelări: . • Gradul de verificare .prin proba de presiune la rece. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru .cel puţin o măsurare la 100 m. • Gradul de verificare . conform STAS 305!: .nu se admit: . . SR -4163-3 şi: . când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare .prin măsurare directă.înainte de proba de etanşeitate.

• .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .nu se admit scurgeri de apă vizibile. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Documente încheiate . l 14.valoarea pantei.100%.lipul. d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru .Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.Metoda de verificare . mascare. c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru . • Documente încheiate .1.vizual. • Gradul de verificare .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare. 117 • Condiţii de admisibilitate .vizual. 3. • Gradul de verificare . -aspectul.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru .înainte de izolare. în zona mufelor. • Aparatura de verificare . 116 .3.după proba de presiune etanşeitate: .9).înainte de acoperire. • Aparatura de verificare . la îmbinări. conform STAS 305 l şi I 22.sensul pantei: . • Condiţii de admisibilitate .scurgeri de apă vizibile.1 0 0 % . • Metoda de verificare . • Momentul verificării . pe ţoală durata probei: . .scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.2).nu se admit: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului.8). C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării .: • Condiţii de admisibilitate . pete de umezeală pe conducte.

poziţia: vizual. • Momentul verificării .3). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . spumă. înainte de fixare. P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru .în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. .în cel puţin două puncte diferite.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .în punctele de sprijin (ancorare).după pozare. • Aparatura de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.poziţia relativă între conducte.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.valoarea distanţei între conducte (apă caldă.se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. gaz. • Metoda de verificare .prin măsurare.• Metoda de verificare . pulberi. • Gradul de verificare . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Documente încheiate . • Momentul verificării .după pozare.prin măsurare directă. 119 . abur. 118 • Metoda de verificare .se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect). . azot). b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . apă rece. electrice.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozare. ID49.3).distanţa: prin măsurare directă. . pentru fiecare caz. când nu este indicată în proiect. • Aparatura de verificare . .se admite: . CO2. I6 . înainte de fixare. înainte de fixare. I 7.

120 • Criteriu/Parametru . .în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i.distanţii între două elemente suceesixe de susţinere.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . faţa de cele prevă/ute în proiect.după montarea conductelor. minim 25 % din elementele de fixare.se admite: .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect).prin sondaj.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.după înglobarea în elementele de construcţie. • Documente încheiate . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate .3). f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate . .locul de amplasare. • C o n d iţii d e a d m isib ilita te .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .nu se admit: .numărul.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate . .diametrul interior al manşonului: .prin măsurare directă. m in im 5 0 % d in tre c e ri.înainte de pozare.î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.după poziţionare. • Gradul de verificare .tipul susţinerilor. .3).se a dm ite: .• Aparaturii ele verificare . • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .tipul şi dimensiunile. • Gradul de verificare .alte tipuri de elemente de susţinere. Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru . . • Momentul verificării . . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .in cazul prinderii cu elemente mobile . 121 .p rin so n d a j.distanţa: prin măsurare directa.

3). • Documente încheiate . • Momentul verificării . când toleranţa nu este prevăzută în proiect. h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive. • Momentul verificării .respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul.nu se admite absenţa legării la pământ. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .tipul şi numărul: vizual. g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Metoda de verificare .dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă.legarea la pământ. • Documente încheiate . tipul şi locul de amplasare. . 122 123 .în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz).înainte de probă. • Condiţii de admisibilitate .după montarea conductelor. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -v iz ual. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.înainte de proba de etanşeitate.distanţa dintre două piese de curăţire succesive.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare .3). Gradul de verificare -100%. • • Condiţii de admisibilitate .3).înainte de proba de presiune. • Condiţii de admisibilitate .

• Aparatura de verificare .înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Gradul de verificare -100%.înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. • Criteriu/Parametru .scurgeri de apă. pe toată durata probei: . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .10).scurgeri de apă: . • Momentul verificării . • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.presiunea de încercare: .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări. 124 125 .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare. caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru . • Documente încheiate .pentru conducte din alte materiale conform I9. • Condiţii de admisibilitate .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167.pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819.prin proba de presiune la rece: .nu se admit: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).comportarea la dilatare/contractare.9). .prin proba de presiune la cald conform normativului I9. • Condiţii de admisibilitate .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece. j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru .presiunea de încercare: . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pe toată durata probei: . SR ISO 3458.nu se admit: . • Documente încheiate .deformări datorită dilatărilor/contractărilor. .scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: .

.înainte de vopsire.înainte de vopsire. încreţituri). m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%. izolare sau mascare. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . 15). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru . • Momentul verificării .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. 126 • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100% . spumă.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. 127 . • Criteriu/Parametru . -aspectul: vizual. .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). discontinuităţi. • Condiţii de admisibilitate .înainte de mascare.nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. pulberi.nu se admit: .7). . aplicarea stratului de grund).Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV.încercarea de etanşeitate cu aer.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare -10 0%. izolare sau mascare.• Metoda de verificare .nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Aparatura de verificare .aspect. azot. 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur. • Momentul verificării . .neuniformităţi (băşici. CO2.după proba de presiune/etanşeitate.încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9. • Documente încheiate .

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .4.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Documente încheiate .tipul şi poziţia de montare: vizual. • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).poziţia de montare. .2. 3. 128 .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) .înainte de proba de presiune.• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3.1. . . • Metoda de verificare -vizual. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.3).cotele de montaj.tip ul.3).înainte de proba de presiune. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . 129 Proces. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru . . • Momentul verificării după montarea conductelor. Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul. .amplasarea.după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare .Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. • Momentul verificării . poziţia şi cotele de montaj. . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .prin acţionare directă.spaţiul de acces şi manevră.

• Gradul de verificare -100%.înainte de probare.locul de amplasare.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul.3). .după montarea în instalaţie. conform STAS 6686. . • Momentul verificării .locul de amplasare: vizual. Aparatura de verificare • Documente încheiate . .3).sigilarea (dacă este cazul).tipul.posibilitatea de acces şi manevră.după montarea în instalaţie.înainte de fixare.aspectul obiectelor sanitare: vizual. Gradul de verificare -100% . 130 . • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru . b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Gradul de verificare -100%.• Momentul verificării . • Metoda de verificare -tipul: vizual. .nu se admite absenţa sigiliului. 131 .după poziţionare. • Metoda de verificare . distanţele: prin măsurare directă.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS-8073 şi STAS 2583. • Documente încheiate .distanţele faţă de elementele de construcţie. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • • • Condiţii de admisibilitate . .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect.înainte de probare. c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru . calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru .aspectul. • Condiţii de admisibilitate .

tipul elementelor de fixare: vizual. 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 132 . • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .respectarea tipului de fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . .• Momentul verificării .respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.înainte de proba de funcţionare. când nu sunt indicate în proiect.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.schema de racordare. înainte de fixare.înainte de proba de funcţionare. . • Gradul de verificare . d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru .3).rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor.3). .încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504.rigiditatea fixării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .după poziţionare. • Momentul verificării -după fixare. .bucată cu bucată.bucată cu bucată.după fixare. . • Metodei de verificare -vizual.

. .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.după poziţionarea in instalaţie. • Condiţii de adminisibilitate . • Documente încheiate .modul de prindere.4. • Gradul de verificare 1 0 0 % . • Momentul verificării .parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru .3). -cotele: prin măsurare directă. 134 • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3.cotele de montaj. poziţia de montare si modul de prindere: vizual.locul de amplasare. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 .3). c) Postamentul • Criteriu/ Parametru . • Gradul de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.3.înainte de fixarea definitivă.100%.prin măsurare directă.poziţia de montare.înainte de poziţionarea hidroforului. .dimensiunile • Metoda de verificare . .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) .tipul .după poziţionarea în instalaţie.locul.4. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării .

-vizual. .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător.2. • Metoda de verificare . • d) Aparate de măsură. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .poziţia de montare. 136 137 .vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3).schema de racordare. . • Aparatura de verificare .după execuţia conductelor de legătură. • Momentul verificării . • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . 3. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. • Documente încheiate .după racordare. . • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).vizual.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei. . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%.4.

• Gradul de verificare -100%.• Mom entul verificării .locul de amplasare.3).cotele de montaj. . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.tipul.dimensiunile. . • Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după po/iţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare .dimensiunile: prin măsurare directă. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100 %.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după poziţionarea in instalaţie.locul si pozitia de montare: vizual.înainte de poziţionarea pompei. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . 139 . . • Momentul verificării .3). -cotele: prin măsurare directa.poziţia de montare.înainte de fixarea definitivă.tipul:vizual. b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .3). • Gradul de verificare -100%. 138 • Documente incheiaie .

3).cotele de montaj.vizual. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . 3.după poziţionarea în instalaţie.bucată cu bucată.4. • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.vizual. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.înainte de proba de funcţionare. . .locul de amplasare.locul şi poziţia de montare: vizual.parametrii tehnici. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de fixarea definitivă.după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării . . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%.după execuţia legăturilor. . -cotele: prin măsurare directă. 140 .3). • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru .schema de racordare.poziţia de montare. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 141 .

d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.5.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. : • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).3).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -dimensiunile.bucată cu bucată.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de poziţionarea compresorului. • Momentul verificării .5. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.• Documente încheiate . • Documente încheiate .tipul: vizibil .1. • Gradul de veriţicure .vizual • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual.tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare .după execuţia leuăturitor: . • Gradul c/e verificare -100% . 3. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. 143 142 . Parametru . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .înainte de proba de funcţionare.

grosimea izolaţiei.înainte de fixarea definitivă.3). • Documente încheiate . • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie.1 00 % .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul şi poziţia de montare: vizual.cotele de montaj. d) Izolaţia • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare.cotele: prin măsurare directă.schema de racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. .3). . .înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual. • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .b u c a tă cu b u c a tă . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .1 00 % . • Momentul verificării . .tipul izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . 145 • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .protecţia izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate .după execuţia legăturilor.• Momentul verificării .3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare . .

după poziţionarea în instalaţie.locul şi poziţia de montare: vizual. .poziţia de montare.cotele de montaj. .3). -grosimea: prin măsurare directă. Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .locul de amplasare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). • Gradul de verificare -10 0%. • Aparatura de verificare .5.• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).pentru flecare schimbător.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).după poziţionarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate . -parametrii tehnici.înainte de fixarea definitivă.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Momentul verificării .2. 146 . • Condiţii de admisibilitate . .cotele: prin măsurare directă.după proba de funcţionare. . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .Parametru -tipul. • Momentul verificării .vizual.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.100 %. 147 3. b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului.nu se admit: .

după fixarea boilerului. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.bucată cu bucată.pentru fiecare boiler. • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. • Momentul verificării . c) Aparate de măsură. . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.înainte de proba de funcţionare. .schema de racordare.după execuţia legăturilor.poziţia de montare.protecţia izolaţiei.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .3). • Metoda de verificare -vizual. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .• Aparatura de verificare .după proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .3). • Gradul de verificare .3). 148 149 . • Gradul de verificare -100% .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. • Momentul verificării .grosimea izolaţiei.grosimea: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .

• Documente încheiate . • Criteriu/Parametru -tipul.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare. . .respectarea prevederilor proiectului.nu se admit: . Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă. . abur. . • Aparatura de verificare . numărul. sprinkiere. . . • Metoda de verificare -vizual.înainte de proba de funcţionare. -aspectul.tipul.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.tipul.numărul.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .dimensiunile.numărul. aspectul rezervoarelor. CO2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). numărul. 151 . .6.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). azot) 3. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării -după montarea în instalaţie. drenccre. .3). 150 • Condiţii de admisibilitate . mijloacele de răcire. . • Gradul de verificare -100%. pulberi) 3. dimensiunile. pulberi. aspectul.6. aspectul. b) Montarea rezervoarelor (apă.• Condiţii de admisibilitate . duze) • Criteriu/Parametru . pulverizatoare.tipul. spumă.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. spumă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).aspectul.dimensiunile: prin măsurare directă. .100%.1. înainte de proba de funcţionare. . izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie.mijloacele de răcire/încălzire {după caz). gaze inerte. încălzire: vizual.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Momentul verificării .• Aparatura de verificare . . . unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%.înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. .poziţia.bucată cu bucată.unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă.poziţia şi locul de montare.poziţia şi locul de montare: vizual. în cazul în care proiectul nu ie indică: .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . .± 5 % pentru distanţa între element component tavan.+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .nu se adm it: . • Gradul de verificare . . locul de montare.depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. • Aparatura de verificare . . 153 • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.abateri de Ia prevederile proiectului. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 152 . măsurată în plan vertical.tipul racordului. c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .3). cotele de montaj. • Metoda de verificare -vizual.rigiditatea fixării. prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Gradul de verificare . .cotele de montaj. • Metoda de verificare . .± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.schema de racordare.după racordare.3).rigiditatea fixării.înainte de proba de funcţionare.după montare.

siguranţă. • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul.3).marcarea/inscripţionarea. .3). • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -dimensiunile: prin măsurare.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -tipul. . • Aparatura de verificare • Metoda de verificare .după montarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare.10 0% . • Condiţii de admisibilitate .Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -numărul.100%. • Gradul de verificare .vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi dimensiunile suportului.3). • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . numărul şi aspectul: vizual.înainte de proba de funcţionare. -aspectul.respectarea prevederilor proiectului şi P 118. • Gradul de verificare • Documente încheiate . 154 155 . . • Metoda de verificare -vizual. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. .respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare. f) Dispozitive şi aparate de semnalizare. • Documente încheiate .

ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru .3.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. numărul şi aspectul: vizual. • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).abateri de la prevederile proiectului. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l . . .înainte de proba de funcţionare.3). • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tip u l.numărul. numărul şi aspectul: vizual. • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri. 156 . • Documente încheiate . -dimensiunile. -dimensiunile. -dimensiunile: prin măsurare.tipul şi aspectul: vizual. 3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.aspectul. -dimensiunile: prin măsurare.ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.tipul.dimensiunile: prin măsurare. -aspectul. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . .aspectul.4.3. • Metoda de verificare -tipul. . -n u m ă ru l.după montarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.3). 157 • Metoda de verificare .6. 3. • Gradul de verificare -100%.6.6.după montarea în instalaţie.

tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor. înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .100% . -as pectu l.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie.3).tip u l. • Gradul de verificare .t ip u l . • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .. c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .ti p u l. 3.nu se admit abateri de la prevederile proiectului.3).numărul. • Condiţii de admisibilitate . .dimensiunile: prin măsurare.tipul şi aspectul: vizual.vizual.100%.1 00 % . -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Momentul verificării .tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . . Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru .6. d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru .3). • Documente încheiate . 159 158 .5. . -as pectul.

3). 3. • Aparatura de verificare . numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare .1 3. • Metoda de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor.6.6.Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3.1 160 161 .tipul.3).7. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.aspectul. . Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru . .respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect.după poziţionare. se admit toleranţele: . • Documente încheiate . Instalaţii de stingere tip sprinkler. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).7. • Momentul verificării . .unghiul de înclinare. . • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. -dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.6.în cazul în care proiectul nu indică alte valori.orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .6. • Gradul de verificare .10 0% .6.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de fixarea definitivă. pentru orientare. drencer şi apă pulverizată Conform 3. • Documente încheiate .orientarea spre sud: .± 5 grd. 3. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. pentru unghi. numărul şi aspectul: vizual..± 2 grd. • Metoda de verificare -tipul.

tem peratura apei.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător. .pierderile de apă/gaz.presiunea creată de com presor. .presiunea de pornire/oprire a hidroforului. . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . dozatoarelor-amestecătoarelor. 3. . • Gradul de verificare -100%.3).pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: .menţinerea poziţiei stabile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru .pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: . • Metoda de verificare . 163 • Condiţii de admisibilitate .locul de m ontare. pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură .8.funcţionarea armăturilor. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .. prin verificarea documentelor însoţitoare.3).pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .după montarea instalaţiei.pentru instalaţiile de canalizare: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .debitul de apă/gaz.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 162 .stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini. . • Momentul verificării .condiţiile de scurgere . . • Metoda de verificare .funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%.funcţionarea sprinklerelor. • Momentul verificării . buteliilor de vehiculare a pulberilor.pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: . .nivelul de zgom ot produs de arm ături.după execuţia legăturilor.pentru toate instalaţiile: .schema de racordare: vizual. drencerelor.funcţionarea obiectelor sanitare. .funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. .presiunea de încercare. .schemă de racordare. .respectarea prevederilor proiectului.vizual.înainte de probare. . . prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. • Documente încheiate . . . • Gradul de verificare -100%.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. STAS 11368 . prin măsurare. drencerelor. • Condiţii de admisibilitate .presiunea de încercare. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. . conform I 9. .pentru pompe. SR ISO 6182-1/C2.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 . . .după încheierea execuţiei instalaţiei. . STAS 9576/1 şi SR 13458 .mijloace de măsurare a debitului.pentru lavoare.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. temperatură. 165 164 . conform l 9 sau ID 49 (după caz). .funcţionarea întregii instalaţii. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. .debitul şi temperatura conform I 9.funcţionarea sprinklerelor.pentru sprinklere. buteliilor de vehiculare a pulbe rilor. dozatoare l or-am e stecătoare lor. . . prin măsurare.pierderile de apă/gaz.pentru armături. • Aparatura de verificare . prin măsurare. temperaturii.funcţionarea obiectelor sanitare. prin proba de etanşeitate. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu.pentru drencere şi pulverizatoare.funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. presiune.lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi. • Momentul verificării .temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură. vizual.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. . . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite. . ID 49. vizual.presiunea de pornire/oprire a hidroforului. . presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). STAS 10968/2 . . vizual.6)..condiţiile de scurgere. STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă.pentru vase de closet.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. • Metoda de verificare .presiunea creată de compresor.funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. prin măsurare. STAS 9576/2 şi STAS 12904 .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.

armăturilor şi accesoriilor lor. diagonale şi axiale. STAS 2583 . 167 .Obiecte sanitare ceramice. Condiţii tehnice generale de calitate.Alimentări cu apă. Obiecte din porţelan sanitar.Obiecte sanitare din fontă. Prescripţii de execuţie şi exploatare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Sprinklere. drencere şi pulverizatoare de apă. STAS 6675/3 . Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Indicaţii generale. STAS 530/1 .Ţevi din materiale plastice.Instalaţii sanitare.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. STAS 6686 SR 6819 . Condiţii tehnice generale de calitate. Clasa C. aducţiuni.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 . SR ISO 1167 .Pompe centrifuge. fără sudură. fără sudură.Ţevi de oţel.A n e x a l . SR ISO 3126 . Condiţii tehnice de calitate. Prescripţii fundamentale de proiectare. Metode de încercare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. Prescripţii fundamentale de proiectare. Partea 2: Ţevi de conducte.Sisteme de canalizare. Canalizări interioare. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler.Ţevi de oţel sudate elicoidal. încercări. STAS 5738/2 . prescripţii de proiectare şi de execuţie. emailate. STAS 1795 .I I I SR ISO 3458 . SR ISO 6182-1/C2 . laminate la cald. STAS 6898/2 .Ţevi rotunde trase din cupru.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. STAS I 504 . SR 4163-3 STAS 523/1 . încercări. Clasa B.Instalaţii sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Reţele de distribuţie. . trase sau laminate la rece.Armături sanitare. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare.Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS 7656 . -Alimentări cu apă. STAS 9576 . STAS 5738/1 . Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Studii.Instalaţii sanitare. STAS 9143 . 166 STAS 6898/1 . Partea 1: Ţevi de uz general. (PP) sub presiune. STAS 1478 . diagonale şi axiale.Ţevi de oţel. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. STAS 671 . STAS 3051 . Măsurarea dimensiunilor.Protecţia împotriva incendiilor.Pompe centrifuge. Prescripţii fundamentale de proiectare.Ţevi rotunde extrudate din plumb.

STAS 11368 . Reguli şi metode de verificare a declanşării.STAS 9576/2 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. încercări funcţionale ale lavoarelor. Prescripţii de proiectare. STAS 12507 . Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare.Instalaţii de stingere cu spumă.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale.Normativ pentru proiectarea. .Acustica în construcţii.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 9667 . SR 13458:2000 .Instalaţii de stingere cu abur.Instalaţii fixe cu azot. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. . Prescripţii de proiectare.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. ape i calde. Sprinklere. Metodă de măsurare in situ.Instalaţii sanitare. . Prescripţii de proiectare. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. ll . Prescripţii de proiectare. 169 168 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi.Normativ pentru proiectarea. STAS 12245 .Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. STAS 11976 .Instalaţii sanitare. STAS 12904 . Drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. STAS 10968/2 . I 42 ID 49 STAS 12523 . Reguli şi metode de verificare. I9 I 9/1 122 . Verificarea funcţionării vaselor de closet. .Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. Declanşarea NP 003 sprinklerelor.

....... Montarea echipamentului...................5............... 221 222 225 Cuprins 1...6. Prevederi comune ....... Pompe.............. 3........................2..... 196 3...........7........... 173 3.................................... Proba de presiune la cald ............. 173 3................. Cazane ......................... Domeniul de aplicare ................... 216 3.......... 193 3........... Conducte de alimentare combustibil ......... Proba de eficacitate.................................................... 200 3.... 209 3..... Alte aparate de măsură. 219 170 171 ..........1................................................. 204 3..2........................8....... control şi siguranţă...4.....................................4........................... 172 2.....4...........................1....1....... dozare)........................................ 192 3.........2........ Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare................6....................4...........4....... Proba de presiune la rece..................... Sisteme de expansiune...4....1.......................4.............. 190 3....3..... Schimbătoare de căldură .... 177 3.5................................ 206 3................................. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii...................... Montarea corpurilor de încălzire...............................3.................................1.9....................... 212 3......4............................... 218 3..... Montarea conducte lor ................................. Distribuitoare-colectoare ....................... 172 3......... Documente de referinţă ........ Arzătoare ....... Montarea armături lor .......... Proba de funcţionare Anexa 1-IV...................3......4................... Conducte agent termic..........................220 3 7.........8.. 172 3...4......................4..... Compresoare.....Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3. 196 3............. 202 3................................1............................................

staţii de recuperare a căldurii. Montarea conductelor 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . etc. . • Condiţii de admisibilitate .1. . polietilenă reticulată. 3. STAS 6898/1. . 172 173 .Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport.înainte de executarea îmbinărilor. 2.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. .Instalaţii interioare de încălzire centrală.1. . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.defecte (fisuri. . 3. Pexal .corpurilor de încălzire.3). STAS 6898/2. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: . -aspectul materialului. arsuri pori sau cojeli). . puncte termice etc.Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi.1.conform agrement. • Metoda de verificare -vizual: .Reţele termice şi elemente aferente acestora. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.conductelor.Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare.Surse de căldură (centrale termice.pentru conducte din: cupru. STAS 530/1. . • Momentul verificării .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).nu se admit: .Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). .echipamentelor (din centrale termice. STAS 7656.).).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.1. . în Anexa l-I V.armăturilor.tipul materialului. • Gradul de verificare -10 0%.pentru conductele din PP conform agrement. . Nu fac obiectul prezentului normativ: . puncte termice. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.

filetare.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . abateri de poziţie între elementele îmbinării). lovituri. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . polietilenă reticulată. • Metoda de verificare -vizual. . • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare J -vizual. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS 530/1.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după executarea îmbinărilor. .3).după pozare.să corespundă prevederilor proiectului. fisuri. după caz). • Documente încheiate .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .diametrul conductei. STAS 6898/2. . .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).3).aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. STAS 6898/1. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare -100%. 175 . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării .pentru conducte din: cupru. Pexal.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). pentru conductele exterioare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de lansarea în şanţ. 174 • Momentul verificării . conform agrement.prin măsurare directă: . STAS 7656.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.defecte vizibile (deformări. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .

. executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4. . • Momentul verificării . • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. • Gradul de verificare .tipul izolaţiei. .se admite: .nu se admit: . diferite faţă de prevederile proiectului. .continuitatea izolaţiei la îmbinări.1.toleranţe la grosime. Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru .toleranţa de + 10 % la grosime. neuniformităţi.după pozarea conductelor.aspectul izolaţiei. -mărimea pantei. -grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .• Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.2). .măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor.pentru tip şi aspect: 100 %. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).existenţa protecţiei. după caz. Conducte agent termic 3. ramificaţii şi armături.după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. 176 2.înainte de mascare. .grosimea: prin măsurare directă. termoizolaţiei.defecte vizibile. • Metoda de verificare .1.3). e) Izolaţia . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei. • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. .1.prin măsurare directă.sensul pantei.cel puţin o măsurare la 100 m.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).2. . • Documente încheiate . prevăzute de normativul I 13. . după caz.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate . . .pentru grosime: 10 %.nu se admit: .înainte de proba de etanşeitate.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. 177 .

• Documente încheiate .Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V. • M om entul verificării .cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru.Proces verbal de verificare .aspectul.racorduri şi piese speciale. • Gradul de verificare -100%. -mărimea pantei. • Momentul verificării .• Aparatura de verificare .2.2. • Metoda de verificare -vizu al.prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 179 178 .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Aparatură de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).înainte de pozarea conductelor. .1.mijloace de măsurare. • Gradul de verificare .2). .3). b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement. 3.înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. • Metoda de verificare .înainte de pozarea conductelor. Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul.constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.2). c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.

-mărimea pantei. rigle.• Condiţii de admisibilitate .înainte de pozarea conductelor. .3). • Gradul de verificare .dimensiuni pentru fiecare tip de suport.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).2). • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru .). 3.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.distanţa între suporţi. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .3).2.înainte de pozarea conductelor. • Documente încheiate .Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV. tălpi. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei.3.1.mărimea pantei: prin măsurare directă. . • Gradul de verificare -100%.prin măsurare directă. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru .înainte de proba de etanşeitate.dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi. 1 8 1 180 . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare -sensul: vizual.10 0% . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . întărituri etc. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Momentul verificării .după pozarea conductelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

înainte de fixare.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă. în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate . 3.mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur. . -valoarea pantei.1.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).se admit: . înainte de fixare.măsurare la flecare suport tip estacadă. • Metoda de verificare .după pozare.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Metoda de verificare . a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte). prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .2).valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.4. . .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.se admite: .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.• Gradul de verificare . în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.prin măsurare directă.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta. Conducte interioare . • Momentul verificării .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.2. . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.după pozare.sensul pantei. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele prevăzute de normativul I 13. • Momentul verificării . 182 183 .

3).se admite: .apă caldă/apă fierbinte/abur . .electrice.după pozare. • Metoda de verificare . faţă de cele prevăzute în proiect.elemente de construcţie din materiale combustibile.apă caldă/apă fierbinte/abur .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.tipul: vizual. pentru fiecare caz. 184 185 . • Momentul verificării .prin măsurare directă.prin sondaj. .se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). . • Gradul de verificare .3).valoarea distanţei între conductele de: .3). când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13. minim 25 % din elementele de fixare. . • Metoda de verificare .în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.distanţa între două elemente succesive de susţinere. . I 6. .• Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .în cel puţin două puncte diferite.apă caldă/apă fierbinte/abur . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).apă caldă/apă fierbinte/abur . .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .gaz. • Aparatura de verificare .toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. I 7. • Condiţii de admisibilitate . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate . • Momentul verificării . .apă rece.tipul susţinerilor. înainte de fixare. • Gradul de verificare .abur. • Condiţii de admisibilitate .apa caldă . • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).distanţa: prin măsurare directă.distanţele prevăzute de Normativul 1 13.

numărul. . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate .prin măsurare directă. • Gradul de verificare . .2. 3. Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP. • Documente încheiate . minim 50 % din treceri. polietilenă reticulată. .e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului. .scurgeri de apă. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).înainte de proba de presiune. mascare etc. • Aparatura de verificare .prin proba de presiune la rece. .înainte de izolare. conform normativului I 13.după înglobarea în elementele de construcţie. cupru. Pexal • Momentul verificării .locul de amplasare. • Metoda de verificare . . • Metoda de verificare .încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.valoarea presiunii de încercare pe durata probei. • Gradul de verificare -100%.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.5. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. • Momentul verificării . 186 187 . Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru . tipul şi locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de montarea conductelor.prin sondaj. realizate prin sudare.1. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul.se admite: .respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul. . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.3). • Metoda de verificare -vizual. .după montarea conductelor.

• Aparatura de verificare .2. . pe toată durata probei. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. 3. în zona mufelor la îmbinări.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . • Metoda de verificare . izolării).nu se admit: . discontinuităţi.scurgeri de apă vizibile. . Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru . .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.1. .după efectuarea probei la rece. . . • Metoda de verificare -vizual. aplicarea stratului de grund).10). • Documente încheiate .comportarea la dilatare/contractare.9). • Aparatura de verificare .prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare .6. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.presiunea de încercare. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri.după proba de presiune/etanşeitate. 188 189 .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.neuniformităţi (băşici. Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru .Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). încreţituri). • Condiţii de admisibilitate . pe toată durata probei.100%.7.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.înainte de mascare. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. . • Aparatura de verificare 3. .scurgeri de apă.aspect.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.înaintea finisării (vopsirii. .2.1. • Documente încheiate . pete de umezeală pe conducte.

• Documente încheiate .• Documente încheiate . 3. • Metoda de verificare .3).să corespundă prevederilor proiectului.100%.defecte (fisuri. STAS 530/1. • Metoda de verificare -vizual: .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare. arsuri).neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.aspectul materialului.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 191 • Condiţii de admisibilitate .3). 190 . STAS 530/1. .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu.locul de amplasare. • Momentul verificării .prin măsurare directă: . • Aparatura de verificare .diametrul conductei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Momentul verificării .3. . • Gradul de verificare .după pozare.1. .mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. STAS 7656.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. STAS 7656. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului.înainte de executarea îmbinărilor.3). deformări.înainte de executarea îmbinărilor.nu se admit: .vizual. • Momentul verificării .pentru conductele din PP conform fişei de agrement. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .

numărul de elemente. .după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare . • Condiţii ele admisibilitate .3). • Momentul verificării . 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .3. 193 . • Metoda de verificare -tipul: vizual.amplasarea. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. fişei de agrement). .100%. Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2. .• Gradul de verificare . Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. • Gradul de verificare -100%. .înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare 3. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul. 3. .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.spaţiul de acces şi manevră. .aspectul.aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).după montarea în instalaţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .înainte de probare.prin acţionare directă.3).posibilitatea de acces şi manevră.

• Momentul verificării .respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionare.3).tipul elementelor de fixare. • Gradul de verificare .locul de amplasare.tipul elementelor de fixare: vizual.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare. 195 • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . .rigiditatea fixării. • Metoda de verificare .3). . c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru .înainte de fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Amplasarea . • Gradul de verificare .după poziţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .1 00 % . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .. .3). • Documente încheiate .încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Momentul verificării .înainte de fixare.după fixare.respectarea tipului de fixare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . golire). .locul de amplasare: vizual.• Momentul verificării . • Metoda de verificare . reglare. .rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect.încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.distanţele minime faţă de elementele de construcţie.distanţele: prin măsurare directă. . 194 .stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .bucată cu bucată. .

. c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . Montarea echipamentului 3. • Gradul de verificare -bucată cu bucată. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. -parametrii tehnici. 197 • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .4.schema de racordare.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. . • Momentul verificării .3).locul şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării . pe locul de montaj. • Metoda de verificare .d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -cotele de montaj. • Condiţii de admisibilitate .1. 196 .înainte de fixarea definitivă. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. . • Metoda de verificare .3). • Aparatura de verificare . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare.vizual. • Condiţii de admisibilitate .4.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.vizual.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement.după fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea pe postament.poziţia de montare. în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Gradul de verificare -10 0%.distanţele: prin măsurare directă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .

dimensiunile: prin măsurare directă.după fixarea cazanului. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . d) Aparate de măsură.elemente de preluare a vibraţiilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . . .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .3). . • Metoda de verificare -tipul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a.instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.după execuţia legăturilor. • Documente încheiate .100%.schema de racordare.• Documente încheiate .3). 199 198 . • Metoda de verificare . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. -dimensiunile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .înainte de poziţionarea cazanului.3).vizual.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Momentul verificării . a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.poziţia de montare. c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată.înainte de proba de funcţionare.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .3). • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. 3.3).vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de fixarea definitivă. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual.după poziţionarea în instalaţie.2. • Gradul de verificare . în fişa tehnică sau fişa de agrement. • Momentul verificării .după poziţionarea pe locul de montaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.100%.• Condiţii de admisibilitate .după fixare (inclusiv accesorii).3). .parametrii tehnici.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.înainte de proba de funcţionare. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .schema de funcţionare.locul de amplasare. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 200 .4. 201 • Documente încheiate . . .

3). a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Documente încheiate . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.cotele de montare.locul de amplasare. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.4. instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132. b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie. 202 203 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .10 0% .vizual. 3. • Gradul de verificare -1 00 %. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.bucată cu bucată .respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR.înainte de fixarea definitivă. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. • Documente încheiate .locul şi poziţia de montare: vizual.cotele de montare: prin măsurare directă. . . .după poziţionarea în instalaţie. . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• • Gradul de verificare .3). a normativului l 13.poziţia de montare. • Aparatura de verificare . -parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru .

4.c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare. . • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie.poziţia de montare. . 3. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . . • Momentul verificării . a normativului I 13.3). Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.tipul: vizual. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate .3).100%.cotele de montare. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de fixarea definitivă.corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement. 205 204 .după poziţionarea pe locul de montaj. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul. .4. .parametrii tehnici.respectarea prevederilor proiectului.dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. .dimensiunile. • Aparatura de verificare . a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement. • Gradul de verificare -100% .respectarea prevederilor proiectului. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune).

mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.parametrii tehnici. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.locul de amplasare.schema tehnologică. • Condiţii de admisibilitate .îînainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate . 207 . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului.• Aparatura de verificare . . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare .după poziţionarea în instalaţie.înainte de proba de funcţionare. .locul şi poziţia de montare: vizual.3). • Gradul de verificare -100%.vizual. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3).4.3). 206 • Metoda de verificare .5. .poziţia de montare. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .după fixare (inclusiv accesorii). .bucată cu bucată (pe elemente componente).distanţele: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -cotele de montaj. .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Momentul verificării . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare -vizual. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare .după poziţionarea în instalaţie. a fişei de agrement şi a normativului l 13. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .

Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .schema de racordare. • Gradul de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. 208 3.vizual. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.• Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .parametrii tehnici. • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie. 209 . • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.4.după execuţia legăturilor. • Gradul de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.tipul. • Aparatura de verificare . • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de poziţionarea pompei.3). . . .6.3). -dimensiunile.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.dimensiunile: prin măsurare directă. . • Momentul verificării .1 00 % .3). .înainte de fixarea definitivă. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

după execuţia legăturilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul.• Gradul de verificare . .tipul: vizual. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare '.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .locul şi poziţia de montare.dimensiunile: prin măsurare directă. 211 • Metoda de verificare . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .poziţia de montare.după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. -cotele de montaj.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . vizual.înainte de poziţionarea compresorului. • Metoda de verificare .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .schema de racordare. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).100 %.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Documente încheiate .distanţele: prin măsurare directa. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.dimensiunile. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . .locul de amplasare. 210 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .

prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.după poziţionarea în instalaţie.vizual. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . •Gradul de verificare -100%.locul şi poziţia de montare: vizual.după poziţionarea în instalaţie.locul de amplasare. • Momentul verificării .schema de racordare 213 3. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . . • Metoda de verificare .4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). .. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare 212 . • Condiţii de admisibilitate .3).înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. • Momentul verificării .parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de fixarea definitivă. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3).7. • Gradul de verificare -10 0%. • Metoda de verificare .distanţele: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. -cotele de montaj.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

-existenta protecţiei izolaţiei.grosimea: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .vizual.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.schema de racordare. • Momentul verificării .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re .• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . d) Izolaţia .bucată cu bucată.tipul izolaţiei. • Metoda de verificare -vizual.bucată cu bucată. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . . 214 .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. 215 • Criteriu/Parametru .după execuţia legăturilor. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.după proba de funcţionare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.pentru flecare schimbător.3). •Momentul verificării .3).grosimea izolaţiei. • Momentul verificării -după fixare. . • Metoda de verificare -tipul: vizual. .

• Metoda de verificare -vizual.prin măsurare directă. . • Gradul de verificare -10 0%. • Momentul verificării .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .diametrul. 217 . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).poziţia şi locul de montare.înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Aparatura de verificare . 216 .locul de amplasare. .respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.8. .3. c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare .poziţia şi locul de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate .3). . • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . • Momentul verificării . . Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.diametrul/numărul racordurilor.4.după montare.3). în cazul în care proiectul nu le indică.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.100 %.înainte de montarea în instalaţie. -cotele de montaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare . • Documente încheiate .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie.

• Criteriu/Parametru -tipul. Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru .amplasarea.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. . . 219 3.în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.pentru conducte din PP conform fişei de agrement.5. • Momentul verificării .9. -scurgeri de apă.100%. planşee.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării . pardoseli.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.după poziţionare.după montare. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . . ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate .după racordarea echipamentelor din centrala termică. 218 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . vopsire).poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă. .pentru conducte din alte materiale conform I 13. Alte aparate de măsură. • Metoda de verificare -vizual. agregate.d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri. suprafeţe de încălzire). a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect. . • Metoda de verificare . de mascare sau înglobare în elemente de construcţie.• Momentul verificării . • Gradul de verificare -1 00 %. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.vizual. 3.respectarea tipului de suport.presiunea de încercare. • Documente încheiate . pereţi.prin proba de presiune la rece: . punctele termice.3).

pe toată durata probei.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. - • Criteriu/Parametru .9).după efectuarea probei la rece. compor tarea la dilatare/contractare. • Aparatura de verificare . 3. • Momentul verificării . . pe toată durata probei. . • Momentul verificării . 221 . • Aparatura de verificare . .7.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III). Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru .se admite: .prin proba de presiune la cald conform normativului I13.presiunea de încercare.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.10).nu se admit. • Documente încheiate . . • Condiţii de admisibilitate . plafoane sau pardoseli).mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III). . izolării).deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or. • Gradul de verificare -100%. după închiderea completă a clădirii.10 0% . . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri.• Condiţii de admisibilitate .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare . Proba de eficacitate 3. • Documente încheiate .scurgeri de apă. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.6.înaintea finisării (vopsirii.nu se admit: .gradul de încălzire. .conform normativului I 13.prin proba de eficacitate conform normativului I 13.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. 220 • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C).

.debitul şi temperatura conform 113.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. . temperatura de încercare. . .funcţionarea aparatelor de încălzire. prin măsurare. vizual. .temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. . .funcţionarea aparatelor de încălzire. Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite.funcţionarea alimentării cu combustibil. prin proba de etanşeitate. .condiţiile de scurgere a condensului. -pentru cazane: .indicarea corectă a datelor.după încheierea execuţiei instalaţiei. . • Gradul de verificare -100%.lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. . presiune. . 10). . .temperatura apei. prin acţionare directă a robinetelor. ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă.presiunea de încercare. vizual. .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: . prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual.funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). . - presiunea de încercare. 222 • Momentul verificării . pierderile de apă.funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului. prin măsurare. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil. conform I 13. prin măsurare. nivelul de zgomot produs de armături.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.presiunea aburului.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare. 3. . prin măsurare. vizual.pentru aparatele de măsură şi control: .pierderile de apă. .pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . .• Documente încheiate . .funcţionarea instalaţiei automate de aprindere. .presiunea de pornire/oprire a pompelor.funcţionarea aparatelor de încălzire. prin măsurare.condiţiile de scurgere. 223 ' . . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: .funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil. .temperatura gazelor de ardere. . .funcţionarea arzătoarelor.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. .funcţionarea întregii instalaţii.8.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului. temperatură.presiunea creată de compresor.

mijloace de măsurare a debitului. . Nomenclator..6). Dimensiuni.STAS 1676 .Instrucţiuni tehnice ISCIR .pentru radiatoare din fontă.STAS10400/1 .funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . laminate la cald. Condiţii tehnice speciale de calitate.pentru pompe. STAS 1056 Armături pentru gaze naturale.STAS 54. STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. . Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. . Determinarea rezistenţei la presiune interioară. STAS 1308 sau STAS 3317 . 225 224 . Dimensiuni şi toleranţe. STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel. fără sudură. Tipuri.pentru combustibil lichid.Normativ C 342 .Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. Condiţii tehnice speciale de calitate. Robinete cu cep. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. fără sudură. presiunii şi nivelului de zgomot. SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. gaz sau solid. .pentru robinete de reglare cu ventil. presiuni şi diametre nominale. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. . temperaturii.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. STAS 1601 Armături industriale din fonte. -Normativ I 13. .pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. Fitinguri din fontă maleabilă. Robinet cu cep cu mufe. • Aparatura de verificare . Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Condiţii tehnice speciale de calitate. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici . STAS 530/1 Ţevi de oţel.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . . • Documente încheiate . supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune. Condiţii tehnice de calitate. trase sau laminate la rece.pentru recipiente sub presiune.IPCT.

Temperaturi interioare convenţionale de calcul. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Presiuni nominale. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. Măsurarea dimensiunilor.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Clasa B. Definirea termenilor tehnici. Calculul necesarului de căldura. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. Calculul necesarului de căldură. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 2099 Elemente pentru conducte. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. Numărul anual de grade-zile. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. de oţel. trase sau laminate la rece. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. încercări. diagonale şi axiale. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. Partea 2: Ţevi de conducte. Instalaţii de încălzire. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Diametre nominale. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. Partea 1: Ţevi de uz general. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. 226 227 . diagonale şi axiale. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Mufe pentru ţevi. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. Prescripţii de calcul termotehnic. Robinete de reţinere cu clapă. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. Prescripţii de calcul. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. STAS 2250 Elemente pentru conducte. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. cu flanşe. Clasa C. încercări. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. utilizate la presiune. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Instalaţii de încălzire.

SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Robinete de reglare. Clasificare. Tipuri. presiuni nominale şi diametre. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Tipuri. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. cu flanşe. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. presiuni nominale şi diametre. Instrucţiuni ISCIR. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. presiuni nominale şi diametre. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de comutare. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune.detectarea imperfecţiunilor transversale. Tipuri. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. utilizate la presiune. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. presiuni nominale şi diametre. Tipuri. Robinete de închidere. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte.

233 3.......4... de transfer. Montarea dispozitivelor de ventilare locală ...... clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1........ Montarea capacelor de vizitare şi curăţire................. 252 3...... Hote ..............6. guri de evacuare în exterior)....C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare....................).........7.................. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ..... 255 3........5.................4.........5........... 258 3....3.............5. 243 3............ Punctele de măsurare.................. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii..... 251 3...3......................1..........1. panouri..... Canale montate în ghene/plafoane false.......... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie ...... 249 3................................. 230 245 245 246 247 3........5..........3....1........4.............1............... 3..........3... trape etc............... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede .... 257 3............. 249 3..................... 248 3................ 258 3..... Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ................... Coşuri de evacuare (individuale..2......1. Luminatoare........ reglare şi accesoriile canalelor de aer...3...3.......5.......... 260 231 ..................... 248 3. 234 3... Grile de absorbţie din încăperi ..2.....3.........................5............2.... 256 3..7...........................6....... Absorbţii marginale................7.. Fante de aer (introducere/absorbţie)...... nişe de laborator ......................... Anemostate.........2. antifoc..............1............................... Montarea compensatoarelor de dilatare.... Prevederi comune................................................ 254 3.......2..............5..3..........6...... 258 3.......... Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ................ 244 3......... Panouri de refulare ... 243 manuală sau automată..4. Documente de referinţă ................ cu colector central şi deversor)..3....2....-................. paralele) .2...... Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate)...1.... Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare....................6.......5. 3............... antifum) ...... 233 2. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).... Montarea ramelor cu jaluzele (opuse............ 259 3............ 3...............2......... Montarea dispozitivelor de închidere....... 252 3..... 3...............................4...2................ Duşuri şi perdele de aer............... Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată ......................................................................... Deflectoare ............ 3.... de introducere......... 3.....1............... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3..............2..2....... 3.....................3... 250 3........... 255 3..2....... 253 3...........1... Domeniul de aplicare........5............... de acoperiş.. 3.....3..................1..6..... Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale .. Canale montate aparent ..2....... Prize de aer (de perete.. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre... 3..... Căciuli de protecţie pentru canale de aer..6........ 254 3....3.3.....

............... 276 Anexa 1-V.......................7.......... .....Instalaţiile de avarie. 263 3.......3........... ......................9..........10.............8..... Atenuatoare de zgomot...... 266 1.....7.... Aparate de automatizare..............9.... Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire.......8.............1........... în Anexa 1-V....7.2..... 279 2........................ Instalaţia de alimentare.....................8.7... 267 3..... ..........7.......11........... Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ........Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale.................................................. Generatoare de aer cald ...... 275 3....... ............. Nu fac obiectul prezentului normativ: .......Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată. Separatoare de praf.... măsură şi control ............. .. 260 3... Ventilatoare .............. 271 3....7... DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: .7....Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi....9.7....... 270 3.......5. .........Instalaţii de desprăfuire..7....... 268 3.....................8.. fierbinte....... Recuperatoare de căldură ........ Aeroterme pentru abur/apă caldă.. 264 3.2.Instalaţiile de ventilare de proces.............10.................1........ Aparate cu amestec. 274 3..........Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă"..9. 269 3...... ....... Aparate cu inducţie (climaconvectoare). 232 233 ................ 261 3.......................... vapoare. 3......... Baterii de încălzire şi răcire.......... 270 3........ 276 3..3...............1............ trenuri..Instalaţiile de ventilare din mine. ...... Dulapuri pentru încălzire...... ...... Aparate de răcire ....Instalaţiile de climatizare pentru automobile...........7....8..6........... 261 3........... 265 3...........7....... autocare. 262 3.................. 272 3..........7......4......Instalaţii de climatizare parţială.......8. Ventiloconvectoare.Instalaţii de ventilare de înaltă presiune.......... 273 3..........3. 265 3.............Instalaţii de supraumidificare........ 269 3.................... Proba de funcţionare ............9......Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare.......... ................. Filtre de aer..................... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului..4.....Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.......8....... 273 3.... ............... Ventilatoare de acoperiş .13....................... ...... . Instalaţia de alimentare.........Instalaţii de încălzire cu aer cald........ . Camere de umidificare ...........3.......Instalaţii de desceţare........... Aparate de climatizare.......................................... ...2....... Instalaţia de alimentare...........Instalaţiile de transport pneumatic....................5..

panouri.neuniformităţi vizibile cu ochiul liber. 235 . • Momentul verificării .dispozitivelor de închidere. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . măsură şi control. . • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. • Momentul verificării . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.aparatelor pentru ventilare şi încălzire. . trape etc. . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . . • Gradul de verificare -100%.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). -aspectul materialelor. . Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3.3). . • Gradul de verificare -100%.defecte (fisuri. -aspectul îmbinării.echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare.).aparatelor de automatizare. .gurilor de refulare şi aspiraţie. nu se admit: . conform 15.1. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3.înainte de executarea îmbinărilor. înainte de proba de etanşeitate.1. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. .aparatelor de răcire şi climatizare.după executarea îmbinărilor. reglare şi accesoriilor canalelor de aer.canalelor de aer şi a pieselor speciale. • Condiţii de admisibilitate .dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. arsuri sau cojeli). • Metoda de verificare -vizual.dispozitivelor de ventilare locală. .3.dispozitivelor de ventilare naturală organizată. 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .

3). • Aparatura de verificare . . c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . fisuri. d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. . lovituri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după executarea îmbinărilor. • Momentul verificărilor .vizual.conform normativului I 5.aspect.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.să corespundă prevederilor proiectului.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . conform normativului I 5. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . nici la îmbinările tubulaturilor.înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane.pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.dimensiunile canalelor de ventilare.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. • Momentul verificării .16). 236 237 . • Metoda de verificare .. .înainte de mascare. • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară).vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după proba de etanşeitate. aplicarea stratului de grund). • Condiţii de admisibilitate .conform STAS 9660. • Gradul de verificare .defecte vizibile (deformări.prin măsurare directă: . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru . . abateri de poziţie între elementele îmbinării).

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. . faţă de cele prevăzute în proiect.alte tipuri de elemente de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare -100%. . . .prin sondaj.neuniformităţi (băşici.3). • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .nu se admit: .nu se admit: .vizual. conform proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Gradul de verificare -100%. 238 239 . pentru canalele de aer verticale. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). . încreţituri). • Documente încheiate . • Momentul verificării -după pozare. • Condiţii de admisibilitate .pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare.locul de amplasare. discontinuităţi.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime. • Metoda de verificare -tipul: vizual. .distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării .se admit: . g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.distanţa între două elemente succesive de susţinere. conform proiectului. minim 25 % din elementele de fixare.3).

alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de etanşeitate. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . diferite faţă de prevederile proiectului.mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).după montarea canalelor de aer.grosimea: prin măsurare directa.înainte de acoperirea lor. • Documente încheiate . . • Momentul verificării . .10 0% . neuniformităţi.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Aparatura de verificare . .vizual.prin măsurare. .paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie. • Gradul de verificare -100%.după proba de etanşeitate.defecte vizibile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3.grosimea izolaţiei. • Aparatura de verificare . . când nu este indicată în proiect. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . .1.1. Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru .înainte de mascare. . .3). • Gradul de verificare 3. • Metoda de verificare .3).nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie.aspectul izolaţiei. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . 3.toleranţa de + 10 % la grosime.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.2. • Condiţii de admisibilitate .tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5. 241 240 . • Documente încheiate .se admite: .toleranţe la grosime. .posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor.

2. 3.după proba de etanşeitate. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru . Montarea dispozitivelor de închidere. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -100%.vizual.respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .tipul: vizual. 243 242 .2.3).prin măsurare directă.4.locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .2).aspectul hidroizoiaţiei. • Momentul verificării . .locul de amplasare: prin măsurare directă. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată.2.2.Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV. antifum) • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . antifoc.respectarea prevederilor proiectului.aspectul term o izolaţiei.înainte de proba de funcţionare.3).accesibilitatea la locul de montare a canalelor.1. 3. . Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.1.locul de amplasare. • Aparatura de verificare . . reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3.• Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .

respectarea prevederilor proiectului.după montarea în instalaţie. .după montarea în instalaţie. 3.locul de amplasare. • Aparatura de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului. .locul de amplasare. • Gradul de verificare -100%.2.etanşeitatea. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul.tipul: vizual. .4. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.locul de amplasare: prin măsurare directă. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.3). . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului.înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate . paralele) • Criteriu/Parametru -tipul.2. -poziţia de montaj.respectarea prevederilor proiectului.100%.numărul. . • Metoda de verificare .5. • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.3. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 245 . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înainte de proba de funcţionare. 244 3.după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare .• Momentul verificării .

7.2. înainte de proba de etanşeitate.absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer.6.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -100%. . • Gradul de verificare -100%. . • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate .etanşeitatea. • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru . 246 .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.numărul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. . • Momentul verificării .tipul.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. înainte de proba de etanşeitate.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 247 • Condiţii de admisibilitate .2. 3. • Documente încheiate .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . 16). .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual. 16). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%.absenţa scăpărilor de aer. .locul de amplasare. 3.locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.tipul. numărul şi locul de amplasare.după montarea în instalaţie.tipul. .• Metoda de verificare . numărul şi locul de amplasare.

de transfer.după montarea canalelor de aer.după montarea canalelor de aer.numărul. numărul şi locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. garnitura de etanşare: vizual. • Gradul de verificare .numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. Anemostate • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul .bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă.montarea garniturii de etanşare. .bucată cu bucată. . • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate .tipul şi numărul: vizual.montarea garniturii de etanşare.3.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .1.locul de amplasare. • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor.3. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .2. 248 249 . 3. .3). . 3. -numărul. Panouri de refulare • Criteriu/Parametru . . .tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul. • Documente încheiate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.• Aparatura de verificare .locul de amplasare. 3.locul de amplasare.3.3).3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de montarea plafonului fals. • Momentul verificării . . • Metoda de verificare . Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Momentul verificării . • Documente încheiate .

numărul. . 3.• Metoda de verificare . garnitura de etanşare: vizual. • Momentul verificării . • Documente încheiate .bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Aparatura de verificare . înainte de finisarea plafoanelor.3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . 250 251 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .4.3). • Gradul de verificare .după fixarea de tubulatură.locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare .după montarea pe suporţi.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .3).tipul şi numărul: vizual. numă rul şi locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. înainte de proba de funcţionare. -numărul.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Documente încheiate . • Momentul verificării .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .tipul şi numărul panourilor. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .locul de amplasare: prin măsurare directă. .respectarea prevederilor proiectului.după montare.5. . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual. . • Condiţii de admisibilitate .3. Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. Prize de aer (de perete. .3).bucată cu bucată.vizual.6.3. • Aparatura de verificare .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .locul de amplasare. . • Gradul de verificare . Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .7.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării .tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare . .locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3. . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.aspectul. trape etc. • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. 252 . guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul.tipul şi numărul: vizual. • Metoda de verificare .după montarea în instalaţia de ventilare.3.numărul. 3. .după montarea în instalaţia de ventilare. .materialul. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .tipul.locul de amplasare.4. .) • Criteriu/Parametru . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). de acoperiş. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare . .poziţia de montare. panouri.3). 253 3. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului. .numărul.

• Documente încheiate .după montarea canalelor de aer. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . 3.respectarea prevederilor proiectului.înainte de finisarea canalelor de aer.3. • Documente încheiate . .• Gradul de verificare .2. . .1.locul de amplasare: prin măsurare directă.5.num ărul. 3. • Momentul verificării .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .tipul şi numărul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare. Coşuri de evacuare (individuale. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.5.tipul: vizual. cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l. 3. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2). . . 255 .locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată.3). • Aparatura de verificare .5.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată. .respectarea prevederilor proiectului. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 254 • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .100% .5.3).locul de am plasare. • Metoda de verificare .numărul.

3).locul de amplasare: prin măsurare directă.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -tipul: vizual. . 256 • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . .3).respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare . • Documente încheiate .5.tipul şi numărul: vizual.numărul.5.locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul: vizual. 257 .4. • Aparatura de verificare .bucată cu bucată.bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Momentul verificării -după montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul. . .• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . 3.locul de amplasare: prin măsurare directă.după montarea canalelor verticale de aer.locul de amplasare.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .%.6. • Documente încheiate .după montare. • Metoda de verificare . . • Aparatura de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.6.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. .după montare.tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual. • Gradul de verificare -100.tipul: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. 3. • Momentul verificării .bucată cu bucată. Absorbţii marginale. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul: vizual.după montare. înainte de proba de funcţionare. Hote • Criteriu/Parametru -tipul.bucată cu bucată. • Documente încheiate . .locul de amplasare. .respectarea prevederilor proiectului. .6. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV . înainte de proba de funcţionare. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .6.1.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului.3. • Documente încheiate . . nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul.2. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .montarea dispozitivelor de filtrare (după caz).3).respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. 258 259 . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .3). • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.

3. înainte de proba de funcţionare. . Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. parametrii tehnici. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul. elementele de amortizare.tipul.modul de racordare şi susţinere (după caz).parametrii tehnici. • Metoda de verificare .bucată cu bucată. . . • Documente încheiate .locul de amplasare.după montare.7. • Momentul verificării . 260 261 .3. • Criteriu/Parametru . Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare. . parametrii tehnici. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.poziţia de montare.1. .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării . . Ventilatoare 3. -parametrii tehnici.3).tipul.elementele de amortizare. .locul de amplasare.7. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . poziţia de montare. poziţia de montare.poziţia de montare. .7.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .modul de racordare şi postamentul (după caz).parametrii tehnici. modul de racordare şi susţinere: vizual.3. • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare.2.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). înainte de proba de funcţionare.modul de racordare. • Condiţii de admisibilitate . modul de racordare: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Gradul de verificare . .tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7.

262 . 3.• Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.după montare.locul de amplasare.tipul. • Metoda de verificare .tipul. • Documente încheiate .tipul. • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare. parametrii tehnici. Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare .3). • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .7.4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici. • Gradul de verificare . Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare . . . • Momentul verificării . parametrii tehnici: vizual. parametrii tehnici.5.după montare. 263 3. . înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).7.bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . .după montare. • Gradul de verificare . . modul de racordare şi susţinere vizual.modul de racordare şi susţinere (după caz). înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării . prin verificarea cores pondenţei cu proiectul. modul de racordare şi posta mentul: vizual. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV. -parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată.3). • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.

lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul. . p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te .3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .tipul: vizual. • Aparatura de verificare . m o n tare a le p ro du că to ru lu i.bucată cu bucată.locul de amplasare: prin măsurare directă.7.b u c ată cu b u ca tă. m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l.după montare.locul de amplasare. • A p a ra tu ra d e v erifica re . modul de racordare: vizual.• Documente încheiate . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. Ventiloconvectoare 3.locul de amplasare.7. . • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re .tip u l.modul de racordare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. 265 .7.6. .3). . • M o m en tu l verifică rii . . • G ra d ul d e verific are .7.8. . • Metoda de verificare .modul de racordare.re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV. • Gradul de verificare .du p ă m o ntare.parametrii tehnici. p a ra m e trii te h n ic i.m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul. înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare. 264 3. • Condiţii de admisibilitate . înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re.parametrii tehnici. • Metoda de verificare . parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor .locul de amplasare: prin măsurare directă. . 3.

• Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .3). înainte de proba de funcţionare.modul de susţinere.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.9. modul de racordare: vizual.locul de amplasare.modul de racordare.după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate .tipul.7. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată. . • Documente încheiate .• Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul. . parametrii tehnici. poziţia de montare. .după montare. • Condiţii de admisibilitate .7.10. modul de susţinere: vizual. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .parametrii tehnici.bucată cu bucată. . . înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .după montare. . 266 267 .locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare .parametrii tehnici. • Aparatura de verificare . . . • Aparatura de verificare .tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.3). parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare.bucată cu bucată.3).locul de amplasare. 3.poziţia de montare.locul de amplasare: prin măsurare directă.

distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . modul de racordare şi de susţinere: vizual.modul de racordare.11. • Momentul verificării . .8.tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).panta (după caz).bucată cu bucată. fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. . . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. .izolaţia şi protecţia izolaţiei.3). izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. parametrii tehnici.după montare. . • Metoda de verificare . Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3. • Aparatura de verificare . .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.parametrii tehnici. .respectarea prevederilor proiectului. când nu este prevăzută în proiect.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . Aeroterme pentru abur/apă caldă.distanţele faţă de elementele de construcţie. înainte de proba de funcţionare.modul de susţinere.7. 3. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.3). .1. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. când nu este prevăzută în proiect.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.3. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . — locul de amplasare. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării — după montarea aparatelor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.8. 268 9 26 .

3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. .8.parametrii tehnici. • Metoda de verificare . modul de racordare: vizual.modul de racordare. .locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . . modul de racordare şi postamentul: vizual. parametrii tehnici.postamentul.parametrii tehnici.8 .locul de amplasare. .tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. -parametrii tehnici. . • Documente încheiate . • Documente încheiate .modul de racordare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 271 .8.tipul. • Aparatura de verificare .stabilitatea fixării. • Metoda de verificare . 3. parametrii tehnici. . . înainte de proba de funcţionare.tipul.2. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. parametrii tehnici.3. înainte de proba de funcţionare.elementele de amortizare. • Gradul de verificare .locul de amplasare. • Aparatura de verificare . 4.3. . modul de racordare şi posta mentul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .distanţele: prin măsurare directă.3). Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .3). • Momentul verificării . .bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. elementele de amortizare.distanţele faţă de elementele de construcţie.tipul.postamentul (după caz).după montare.modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . 270 . Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul. . Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul.după montare.

.9. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3.după montarea aparatelor. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . când nu este prevăzută în proiect. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.panta de montare (după caz).mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. parametrii tehnici.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .. înainte de proba de funcţionare.distanţele: prin măsurare directă. . . 272 • Momentul verificării . 273 .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.5. .3).după montare. 3.respectarea prevederilor proiectului. .tipul. . • Momentul verificării . Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul. modul de racordare şi posta mentul: vizual. .locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi distanţele între elementele de susţinere.tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. . -parametrii tehnici. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de montare. .postamentul (după caz). înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru .9.izolaţia şi protecţia izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . . înainte de proba de funcţionare.3). • Condiţii de admisibilitate .modul de racordare.după montare.locul de amplasare.1. • Aparatura de verificare .8.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.bucată cu bucată.

3).3).9.după montare. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . 3.bucată cu bucată. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare.parametrii tehnici. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. 274 • Condiţii de admisibilitate .izolaţia şi protecţia izolaţiei. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.tipul. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Momentul verificării . . locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.bucată cu bucată.2. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul şi distanţele între elementele de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea aparatelor.modul de racordare. • Documente încheiate . .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. .modul de fixare.se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.panta de montare (după caz).distanţele: prin măsurare directă. înainte de proba de funcţionare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 275 .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . .9. .• Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate . parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . . • Aparatura de verificare . .locul de montare. modul de racordare şi fixare: vizual. • Documente încheiate . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.locul de amplasare. când nu este prevăzută în proiect. • Gradul de verificare -100%. . . .respectarea prevederilor proiectului.3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

funcţionarea aparatelor: vizual. . . . . prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . . nivelul de zgomot.locul de amplasare în instalaţie.pierderile de aer prin proba de etanşeitate.pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală.3). . .pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul). Aparate de automatizare. nivelul de zgomot şi vibraţii. cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun. . .după montare. . numărul şi locul de amplasare. măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.pentru camerele de umidificare: temperatura. debitul.pentru ventiloconvectoare: temperatura. . . . temperatura şi debitul aerului.pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. .locul de amplasare: prin măsurare directă. . temperatura şi umiditatea. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . debitul. .11.pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz).debitul. nivelul de zgomot şi vibraţii.tipul şi numărul: vizual.pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea. • Metoda de verificare .numărul.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. . viteza.pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. . .funcţionarea întregii instalaţii. presiunea.pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. înainte de proba de etanşeitate.pentru aparatele cu inducţie: temperatura.3).pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul. viteza.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. conform I 5.pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. umiditatea. 277 3.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor.respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul.bucată cu bucată . . • Momentul verificării . nivelul de zgomot şi vibraţii. . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. 3.pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. conform I5. . . debitul.pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul. vizual. presiunea şi temperatura. presiunea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .pentru ventilatoare: debitul.• Documente încheiate . .pentru canalele de aer: etanşeitatea. 276 .10.

temperaturii. Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. de ventilare şi de gaze naturale. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. 278 279 . SR ISO 1996-1 . Semne convenţionale. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. . STAS 10750 . Terminologie şi clasificare.după încheierea execuţiei instalaţiei. STAS 6156 . STAS 6563 .Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V. temperatură.Acustică în construcţii. Clasificare şi tipizare. STAS 6562 . • Condiţii de admisibilitate . Canale de aer. umiditate.nivelul de zgomot şi vibraţii.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. STAS 9660 .mijloace de măsurare a debitului de aer. Metode de măsurare.. Aparate de măsurat şi control.funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. • Gradul de verificare -100%. Forme şi dimensiuni. ± 5 % pentru temperatură şi presiune.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .Instalaţii de ventilare şi climatizare. STAS 7347/1 .Instalaţii de ventilare şi climatizare. STAS 7465 . prin măsurare.Tuburi Pitot-Prandtl. vitezei. umidităţii. . Rame cu jaluzele.Ventilatoare.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică. vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. de încălzire centrală. presiunii.Instalaţii sanitare.6). STAS 4369 . Terminologie. viteză. • Documente încheiate . vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). . vibraţii şi nivel de zgomot.Măsurarea presiunii. presiune. Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 .Acustică.Instalaţii de încălzire şi ventilare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător.

.... Rame cu jaluzele....... Alte aparate de măsură....4.................. Proba de funcţionare .Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.... Rame cu jaluzele...A.........................3. 297 3........ 283 3......5............ 282 2...... Determinarea caracteristicii de reglare............. 297 STAS 13046/1 ....... Montarea conductelor....... STAS 13046/2 ....Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial...Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale.................................. Distribuitoare-colectoare..........................................................3.................. 307 Anexa 1-V1.3......... Montarea armăturilor ... Conducte gaze naturale ........ Rame cu jaluzele........................1....... Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării... control şi siguranţă.............. . Caiet Instalaţii VI A.... 303 3.............. 296 3.................2.....Instalaţii de ventilare şi condiţionare..... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii................. Montarea echipamentelor....................... STAS 13046/3 . 282 3......Instalaţii de ventilare şi condiţionare.............. 282 3........................................ Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale..... Nivel admisibil de vibraţii..2..1..........................3.2..............1...............3....... 302 3....... ............... Domeniul de aplicare .. 300 3.......................... Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere... Documente de referinţă ..... 283 3..... 310 280 281 . Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1................... Prevederi comune...........1.....Ventilatoare de uz general.....Instalaţii de ventilare şi condiţionare... 287 3.......................STAS 10822 ............ I5 I 5/1 I26 ...... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări. 3.......................1.............

La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile. STAS 7656.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). naturale.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. pori sau cojeli).6 bar. . -echipamentelor. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . . aflate în aval de -tipul materialului. pentru conducte de polietilenă. 282 . .defecte (fisuri. . în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS 6898/2.PE. Nu fac obiectul prezentului normativ: .A.aspectul materialului. • Gradul de verificare -100 % . Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. .pentru conducte din PP conform agrement.conductelor şi racordurilor. STAS 6898/1. -vizual: . conform agrement. pentru conducte de oţel. DOMENIUL DE APLICARE 3. 3. în Anexa 1-VI.pentru conducte din Cu. • Momentul verificării . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.3). arsuri.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. . 283 .1.1. Montarea conductelor 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2. cu presiunea egală sau mai mică de: .Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare. . cu . . .1. . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere. staţia de predare.Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1.4 bar.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar.1.

Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . fîletare.înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.după montarea conductelor. • Metoda de verificare .poziţia de montare. STAS 7656. 284 • Momentul verificării -după pozare. • Momentul verificării . . • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de presiune. • Metoda de verificare . .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.3). • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.tipul şi poziţia de montare: vizual.prin măsurare directă: . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . conform agrement.pentru conducte din Cu. STAS 6898/1.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate .3).locul de amplasare. . • Condiţii de admisibilitate . STAS 6898/2. . -cotele de montaj. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.vizual. . • Gradul de verificare -10 0%. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . STAS 530/1.grosimea.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.să corespundă prevederilor proiectului.cotele de montaj: prin măsurare directă.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 . după caz).

3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.vizual. • Aparatura de verificare . -aspectul îmbinării. • Documente încheiate . abateri de poziţie între elementele îmbinării).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3. -pentru grosime: 10%. neuniformităţi. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).1. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. . • Metoda de verificare -tipul. • Metoda de verificare . . 286 -aspectul izolaţiei.nu se admit: .• Documente încheiate . • Momentul verificării .3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. . Conducte gaze naturale 3. .100%.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru .după executarea îmbinărilor.pentru tip şi aspect: 100%. loviri. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). .tipul izolaţiei.înainte de mascare. fisuri.2).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . după execuţia izolaţiei.înainte de lansarea în şanţ.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). după caz.grosimea izolaţiei. . • Momentul verificării .1. pentru conductele exterioare.2.grosimea: prin măsurare directă.după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). .protecţia izolaţiei.defecte vizibile (deformări.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). -continuitatea izolaţiei la îmbinări. ramificaţii şi armături. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz (Anexa IV.1. • Gradul de verificare .defecte vizibile.2. 287 .

Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi.poziţia de montare. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor NP 029. b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul. • Condiţii de admisibilitate .vizual.2).nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. ..10 0% . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 289 • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . tălpi. • Momentul verificării .distanţa între estacade.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .1. rigle. • Condiţii de admisibilitate .3). 3.2.conform prevederilor proiectului şi NP 029. întărituri etc. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%.prin măsurare directă.3). • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .înainte de pozarea conductelor.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 288 . -cotele de montaj. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul).respectarea prevederilor proiectului. . • Metoda de verificare .racordurile şi piesele speciale.tipul şi poziţia de montare: vizual. .2.).înainte de pozarea conductelor.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Documente încheiate . .Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

• Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. • Documente încheiate .valoarea distanţei între conductele.113. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3. 290 . • Gradul de verificare • Momentul verificării . pentru fiecare caz.după pozare. 3. • Aparatura de verificare . Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .poziţia: vizual. • Documente încheiate . . în punctele de susţinere (ancorare).1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU).în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor. • Condiţii de admisibilitate .2.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile. • Gradul de verificare .distanţa între suporturi. .în cel puţin două puncte diferite. • Momentul verificării .3).nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect.distanţa: prin măsurare directă. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. 291 -100% . când nu este indicată în proiect sau în normativele 16.prin măsurare directă. • Metoda de verificare .se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te.înainte de pozarea conductelor. înainte de fixare.după pozare. • Metoda de verificare .se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. înainte de fixare.3). • Aparatura de verificare .poziţia relativă între conducte.17.modul de fixare.

scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1. . . . • Momentul verificării . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţa între două elemente succesive de susţinere.prin măsurare directă. Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru .2.prin sondaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. 3.3). • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . . • Gradul de verificare .prin sondaj.4.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). minim 50 % din treceri.după înglobarea în elementele de construcţie. • Metoda de verificare .în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. 293 . • Aparatura de verificare .3).distanţa: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .• Aparatura de verificare . .valoarea presiunii de încercare pe durata probei.încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. faţă de cele prevăzute în proiect.încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului.tipul: vizual.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. . • Documente încheiate . . c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. • Condiţii de admisibilitate .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. .înainte de montarea conductelor.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).modul de fixare.se admite: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate . minim 25 % din elementele de fixare.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare . 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului.

. • Documente încheiate .după efectuarea probei cu aer.2. aplicarea stratului de grund).scăpări de aer. . 15). conform normativului I 6.nu se admit: .scăpări de gaze. • Aparatura de verificare .scăpări de gaze pe traseu.prin proba de presiune cu aer. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .100% .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.pentru conducte din PP. cupru. . 295 . 294 3. • Gradul de verificare -100%.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor. • Aparatura de verificare .înaintea finisării (vopsirii. . • Momentul verificării .vizual.2. conform fişei de agrement.nu se admit: .presiunea de încercare.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.6.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. pe toată durata probei.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. . conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR. • Gradul de verificare -100%. Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate . • Metoda de verificare . pe toată durata probei. • Metoda de verificare . .1. • Momentul verificării .prin proba de presiune cu gaze. 3.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).5. .înainte de acoperire etc.1. izolării). 15). • Gradul de verificare . Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .aspect. . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.înainte de izolare. • Momentul verificării . .• Metoda de verificare .după proba de presiune/etanşeitate.

-amplasarea. . • Documente încheiate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii. . .respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV.vizual. în fişa tehnică sau în fişa de agrement.3).parametrii tehnici.spaţiul de acces şi manevră. • Momentul verificării .3) 3. 296 297 .vizual.3.înainte de probare. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Gradul de verificare -100%. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare ..posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare 3.3. • Momentul verificării .3). • Condiţii de admisibilitate . Montarea echipamentelor 3. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -vizual. încreţituri). • Metoda de verificare .după montarea în instalaţie.după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2.1.1 0 0 % . • Metoda de verificare . discontinuităţi.neuniformităţi (băşici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin acţionare directă.înainte de proba de presiune.

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

3). • Condiţii de admisibilitate .să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.diametrul.sensul şi mărimea pantei. dacă e cazul.3). • Condiţii de admisibilitate .după executarea îmbinărilor. -aspectul îmbinării.grosimea.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . 305 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Momentul verificării . .abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. . • Momentul verificării .după pozare. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%. . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare .• Documente încheiate .locul de amplasare. - .vizual. .locul de amplasare: vizual.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. 304 • Documente încheiate .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.sensul şi mărimea pantei: prin măsurare. c) Traseul • Criteriu/Parametru .3). • Metoda de verificare .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

din instalaţiile tehnologice de producere a G. .Laboratoare (sanitare.). Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. altele decât G. • Metoda de verificare . La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131.L. 312 313 .P.Recipientele de stocare a G. la furnizor. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. .P. . • Momentul verificării .calitatea materialelor şi montării conductelor.L.P. Nu fac obiectul prezentului normativ: .1. măsură şi control cu care acestea sunt dotate.1. 3. .Instalaţii de încălzire centrală şi locală.P. 3.înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor. • Condiţii de admisibilitate . .Instalaţiile pentru depozitarea G.) destinate utilizării la consumatori pentru: . .Staţiile de distribuţie care utilizează G.L. şi din staţiile de distribuţie a acestuia. de la furnizor la beneficiar. 2. precum şi pentru transportul G.L.L.1.nu se admit: .1. .P.Prepararea hranei.vizual: .aspectul materialului.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G. .P. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: .respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G.L. drept carburanţi pentru autovehicule.P.P.Recipientele pentru stocarea G. şcolare etc.L. STAS 530/1.. (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.P. siguranţă.L.L. • Gradul de verificare -100%.Instalaţiile pentru gaze combustibile.L..P. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. armătu rilor. . STAS 715/2. Anexa l-VLB. . Montarea conductelor 3.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.

314 . • Documente încheiate . .după pozare. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). după caz). . • Condiţii de admisibil Hale . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. Aparatura de verificare Documente încheiate .twri sau cojeli).3).să corespundă prevederilor proiectului.3).nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). - c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare. STAS 530/1. arsurj. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul. • Gradul de verificare -100%.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Gradul de verificare . -cotelede montaj. • Metoda de verificare . -grosimea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .defecte (fisuri.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. STAS 715/2 • Momentul verificării .prin măsurare directă: . • Momentul verificării .locul de amplasare.înainte de proba de presiune.poziţia de montare. 315 • Melodti de verificare . • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. filetare.tipul şi poziţia de montare: vizual.cotele de montaj: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea conductelor..

e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. neuniformităţi.înainte şi după executarea îmbinărilor.3). . ramificaţii şi armături.Anexa 2).tipul.defecte vizibile (deformări.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . . fisuri. înainte de proba de presiune cu aer. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . loviri. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare 316 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate .aspectul îmbinării.3).defecte vizibile. • Momentul verificării .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Documente încheiate . poziţia şi cotele de montaj.grosimea: prin măsurare directă.înainte de acoperirea tranşei. continuitatea izolaţiei la îmbinări.înainte de lansarea în şanţ. . protecţia izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . . pentru conductele exterioare. .nu se admit: . • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer.pentru tip şi aspect: 100 %. • Aparatura de verificare . după caz.vizual. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. grosimea izolaţiei.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate .• Gradul de verificare .100%. . • Aparatura de verificare . după caz.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Gradul de verificare -100%. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. - aspectul izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru grosime: 100 %. 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te .

• Gradul de verificare .2.tipul şi poziţia de montare: vizual.nu se admit: .).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .cotele de montaj: prin măsurare directă. b) Patul conductelor - • Momentul verificării . • Criteriu Parametru . l. .aspect. • Gradul de verificare -100%.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). . • Aparatura de verificare .Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. . .2.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. •Momentul verificării . • Metoda de verificare . Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării .culoare. .înainte de pozarea conductelor.1.10 0% . • Gradul de verificare . ramificaţii şi armături.poziţia de montare. • M e to d a d e v e rific a re . • Metoda de verificare -vizual. • Condiţii de admisibilitate . 3.respectarea prevederilor Normativului 131.conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 . . • Condiţii de admisibilitate .continuitatea la îmbinări. umflături.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului.cotele de montaj. .g) Vopsirea • Criteriu / Parametru .1.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.defecte vizibile (neuniformităţi. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 318 319 3.3).după proba de presiune cp aer. porţiuni neaderente etc.3). . .aspectul. .vizual.

• Metoda de verificare .valoarea presiunii de etanşeitate.distanţa între suporturi. • Gradul de verificare .dimensiunile suporturilor.conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK. .1. • Aparatura de verificare .3.înainte de izolare.dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. • Documente încheiate .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.1.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Documente încheiate . Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru .scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.înainte de pozarea conductelor.• Aparatura de verificare 3.valoarea presiunii de re/istenţă: . • Metoda de verificare . 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4). .după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: .2.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV.modul de fixare. • Aparatura de verificare .1.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .2.2. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .Anexa 2). .conform I31.3).3. 3. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru .valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%. • Codiţii de admisibilitate .înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .1 00 % . . 320 321 .

d upa pozare. • Momentul verificării .în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. 322 323 . • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). înainte de fixare.modul de fixare.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile. • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are. înainte de fixare.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .100%. Aparatura de verificare I31.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). I13 • Aparatura de verificare . se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). . distanta: prin măsurare directă.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cel puţin două puncte diferite. • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă.3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor. . verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual. distanţa între două elemente succesive de susţinere: . Iată de cele prevă/ute în proiect. . I7.poziţia relatixă între conducte. . • . • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta. când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect. pentru fiecare ea/.valoarea distanţei între conducte.se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte. .

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

tipul.după montare: • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixarea definitivă. . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.3.distanţa intre elemente: prin măsurare directă.3) . cotele de montaj. • Aparatura de verificare 331 .vizual 330 .l0 0 % . • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare .poziţia si locul de montare: vizual: .după poziţionare. • Metoda de verificare . . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect. . • Condiţii de admisibilitate .b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare.vizual • Momentul venficării . .Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării: .după montare.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . • Metzode de verificare . . • Momentul verificării . a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Documente încheiate . 3.3).nu se admit abateri de la prevederile proiectului.amplasarea.3.tipul. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .poziţia de montare. Aparate de măsură.100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare .înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. în cazul în care proiectul nu le indică. • Melodii ile verificare .respectarea tipului.

b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisihiiilate . pori sau cojeli). • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .aspectul materialului.locul de amplasare: vizual: . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . 3. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .3).diametrul: .vizual. arsuri.tipul materialului: . c) Traseul • Criteriu/Parametru .grosimea.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 .alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): . • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare .înainte de executarea îmbinărilor. sensul si mărimea pantei.3). Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . 332 .sensul si mărimea pantei: prin măsurare. dacă e cazul.4.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .100 %.Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte (fisuri.3). • Aparatura de verificăre • Documente încheiate .după pozare.locul de amplasare.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . .grosimea: prin măsurare directă. .protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate .grosimea izolaţiei.. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces . .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după execuţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul. • Momentul verificării .verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 334 • Momentul verificării .tipul izolaţiei. . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate .pentru tip si aspect: 100%: 335 . înainte de punerea în funcţiune.aspectul izolaţiei. 3).după îmbinare. • Meloda de verificare .abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei.tipul îmbinării.vizual. .după executarea îmbinărilor. f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru . aspectul si protecţia izolaţiei: vizual. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru .3). • Momentul verificării . • Metoda de verificare .prin verificarea strângerii.fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere.3).aspectul îmbinării. după caz.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru .rigiditatea fixării. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Gradul de verificare 1 00 % . .

cotele de montaj.nu se admit: . . Montarea recipientelor de stocare a G.Anexa 3).alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): . . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .l 00% • Condiţii de admisibilitate .P.respectarea prevederilor normativului I31 . • Aparatura de verificare .3).pentru grosime: 10%. neuniformităţi. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor.3). • Aparatura de verificare . 337 3. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G. material.5.delecte vizibile. • Momentul verificării . c) Postamentul. . a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru .tipul: .vizual. • Gradul de verificare -100%.parametrii tehnici. • Momentul verificării .L.. la consumator ( I 3 1 .poziţia de montare si modul de prindere: vizual.modul de prindere.locul de amplasare.după pozitionarea în instalaţie .după poziţionarea în instalaţie. împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni.P. • Documente incheiate .L.poziţia de montare. • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Metoda de verificare .înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare .locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare 336 .

• Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.L.continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă. • Metoda de verificare -vizual.respectarea prevederilor din proiect. .înainte de poziţionarea recipientelor. • Momentul verificării .L.presiunea de utilizare la debit maxim şi minim. 3.100 %.P.materialul şi poziţia de montare: .respectarea prevederilor proiectului.3). 339 . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru .100%.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.rezistenţa.Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.continuitatea electrică: . • Momentul verificării .• Metoda de verificare . • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). materialul şi poziţia de montare: vizual: .tipul.după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Documente încheiate . e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate .P. Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.după montare. • Condiţii de admisibilitate .6.schema de racordare. • Momentul verificării .prin măsurare directă.14).după racordare: . la consumator (I31 -Anexa 3). • Documente încheiate .

funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. . repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate. 341 • Condiţii de admisibilitate .funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G.L. I33 .L.: vizual. .). C 8 . .P.Anexa 7). execuţia. I 12. C 20 . .comportarea regulatoarelor.L.*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.L. execuţia. . CR l . Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G. cu capacitatea până la 5000 1.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.P. repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică. .B Documente de referinţă I31 .după inertizarea sistemului..Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. .mijloace de măsurare a debitului..încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: .6).1 0 0 % . • Aparatura de verificare . Anexa l-VI.evacuarea integrală a gazelor de ardere.P.presiunea de utilizare: prin măsurare. C130 .funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G.Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.modul de evacuare a gazelor arse.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare. • Metoda de verificare . montarea.P.comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. 340 .modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. .Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. presiunii (Anexa III). exploatarea. CR 2 . exploatarea.P. (I 31 .P.). I1 4 . .Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G. • Gradul de verificare .Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.L. instalarea. la consumator (I 31 .L. • Momentul verificării .L. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.P. I27 .

....... Proba de funcţionare ....Canalele din staţii de epurare... 343 3.Izolarea conductei....... Verificarea elementelor fizice ale conductelor.... dimensiuni....... Proba de presiune pentru conductele magistrale.7.................. Izolaţia conductelor.... 355 3.... .............. ............8................. pulbere..........Montarea armăturilor.... 356 2.. Nu fac obiectul prez.......4.............. Montarea armăturilor ..........Caiet Ins t alaţii VII 1...............V ............. Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei.Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur.............. .............. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului. Cuprins 1. ...5....................................... A n e x a I ..... 344 3... construcţii agrozootehnice.Conductele din staţii de tratare a apei.. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor ................Conductele din staţii de pompare.............1.......... 343 342 ...........Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului......... Documente de referinţa .6. în Anexa l-VII................ 352 3............... Domeniul de aplicare .. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale .. 346 3.. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor... Marcajul conductelor pe teren.... 350 3..................... 349 3............... 345 3... ......................entului normativ: ........ 341 2...............Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.. spume): .. .......Asamblarea şi etan sarea tuburilor...Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil..........Colectoare de canalizare.............................. DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: ............... 343 3.. sere.........3.... ...............2........... II 358 3...... bioxid de carbon....

• Documente încheiate .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.1. .nu se admit: .vizual. Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru . • Gradul de verificare -100%.3).2.Marcajul conductelor pe teren. STAS 7656.să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. STAS 6898/1. • Aparatura de verificare . incluziuni de alte materiale etc. 344 • Metoda de verificare .finisarea manuală a patului conductei.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. . • Gradul de verificare . 3. . . petrol.tipul m aterialu lu i. . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proba de presiune.defecte (fisuri.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.). goluri.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei.3).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Momentul verificării . sau telecomunicaţii. . 345 .pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei. • Momentul verificării .executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee. . STAS 6898/2.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru .a s p e c t u l m a te r ia l u lu i.vizual: .prin măsurare directă. . STAS 530/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. arsuri.. 3.

înainte de pozarea conductelor.• Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV. .ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.nu se admit: .rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia. starea şanţului .executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat.luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită.3. b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru . • Momentul verificării .La conducte din beton armat precomprimat: . . . cu excepţia îmbinărilor.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: .verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului. • Condiţii de admisibilitate . centru proba de etanşeitate a acesteia.nu se admit: . • Gradul de verificare . straiul de aşezare.înainte de pozarea conductelor. respectându-se panta de montaj proiectată. .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. . eventual cu epuizmente. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro. * Criteriu Parametrii .3).rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.executarea cu apă în şanţ.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.denivelări. • Metoda de verificare .. • Gradul de verificare -100 %.nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: .executarea masivelor de ancoraj conform proiectului. . 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate . eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate.3). .vizual.posibilitatea de inundare a tranşei. . . 3. •C'ondiţii de admisibilitate .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . pentru a nu fi notată: 346 .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor. .respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN).umplutura parţială a conductei.100 %.

pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime. .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. . . . 3.aspectul izolaţiei.nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect.pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi.curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: .4. • Documente încheiate .tipu l şi aspectu l: vizu al. 349 .nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect.La conducte din fonta ductilă: . .. • Metoda de verificare . pentru a compensa contractarea şi dilatarea.defecte de aspect.grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie. urm ătoarele valo ri: .devierea admisibilă în funcţie de diametru.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV . -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i.devierea unghiulară maximă admisibilă. .vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .La conducte din polietilenă (PEID): .se ad m it.existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării.valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare.grosim ea izo laţiei. în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t.100%. . . • Metoda de verificare .La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: .pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .înainte de lan sarea în şanţ. . ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m . . -jocul axial maxim.3).

nu se admit: .2). . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.defecte vizibile. când nu este indicată în proiect • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III). • Documente incheiate .amplasarea.după montarea în instalaţie: .Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.spaţiul de acces şi manevră.100 %. • Momentul verificării .vizual. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). • Condiţii de admisibilitate . . . • Momentul verificării .înainte de probare. • Gradul de verificare -100% .toleranţe la grosime. .se admite: . 350 • Condiţii de admisibilitate. 3. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru .respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare.toleranţa de + 10 % la grosime.3).3).posibilitatea de acces şi manexră. • Metoda de verificare . diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Aparatura de verificare .5. 351 .• Momentul verificării .100%.înainte de proba de presiune.prin acţionare directă. • Aparatura de verificare proiectului. . • Gradul de verificare .după montarea în instalaţie.după îmbinarea in şanţ. • Gradul de verificare .tipul armăturii: . • Metoda de verificare -vizual. neuniformităţi.

.asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. la îmbinări.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical. 353 .probe pe tronsoane de conducte. după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă.înainte de punerea în funcţiune. efectuata conform caietului de sarcini.. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. .acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului.existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu. • umplerea întregii conducte.scurgeri de apă vizibile.3. . în zona mufelor.tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm.durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare). după care.la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim.se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. defecte de sudură. • Metoda de verificare . Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru . fără a depăşi 500 m.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.presiunea de încercare. . pregătite pentru proba de presiune: . 352 . .verificări preliminare: . care se menţine minimum 24 ore. . . • Gradul de verificare -100%.existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei.verificări la proba pe tronsoane: .verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. pete de umezeală pe conducte. rezultate în cursul fazei de montaj. . conform detaliilor de execuţie aprobate: . dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului.se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. adâncituri.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale. . . exfolieri. • Momentul verificării . . pe toată durata probei. • Condiţii de admisibilitate . . • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. .la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă. . la armături şi dispozitive.se execută conform probei pe tronsoane. cu excepţia tuburilor din PEID. ciobiri ale capetelor.nu se admit: . veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat.realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului. .6.proba generală a conductelor magistrale de transport: . care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.scurgerile de apă.existenţa robinetelor de aerisire .

verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor. .o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.închiderea etanşă a tuturor orificiilor. . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . verificându-se suplimentar următoarele: .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.înainte de acoperire.umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .7.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi.după executarea umpluturilor.Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. • Aparatura de verificare .vizual. • Documente încheiate .o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect. conform STAS 3051.panta canalului. . • Metoda de verificare .100 %. 355 • Gradul de verificare .. având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune. Marcajul conductelor pe teren • Criteriu.scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.vizual.existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale.la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. • Momentul verificării . .pierderile de apă. 17).blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei. prin: .• Aparatura de verificare .nu se admit scurgeri de apă vizibile.cota fundului canalului în orice secţiune. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).se admite: . Parametru .respectarea prevederilor proiectului. 18). . • Gradul de verificare -100%. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 354 . . .verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor. 3. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru . . .

. • Documente încheiate .poziţia. vizual. 356 357 . a trotuarelor şi a spaţiile verzi. .poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. prin măsurare.pierderile de apa. • Metoda de verificare .3.încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune.debitul şi presiunea la conductele sub presiune. . vizual.refacerea părţii carosabile. vizual. execuţia şi echiparea căminelor. ± 5 % pentru presiuni. .poziţia. • Condiţii de admisibilitate . Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. .Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. vizual.refacerea părţii carosabile.executarea marcării şi reperării reţelelor.debitul de apă.8. . • Momentul verificării . . execuţia şi echiparea căminelor.funcţionarea întregii conducte. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . vizual. .pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare .execuţia masivelor de ancoraj.după încheierea execuţiei conductei. .spălarea reţelei. vizual. . • Gradul de verificare -100%.6). trotuarelor şi a spaţiilor verzi: .mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III).poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. liber: .presiunea de încercare.respectarea prevederilor proiectului. . vizual. .

7. putând face obiectul unui contract. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are. produs).Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 6675/3 . tară sudură. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului. trase sau laminate la rece.prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. Beneficiar .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. SR 4163-3 . I22 . în scopul prevenirii repetării acestora. 359 358 . defecte sau a altor situaţii nedorite. Caiet de sarcini . în scopul prevenirii repetării acestora. SR ISO 1167 . 3. prescripţii de proiectare şi de execuţie. posibile. Determinarea re/istentei la presiune interioară. Calitate .document stabilit de beneficiar (client). servicii.Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor. condiţie) . Reţele de distribuţie. 6. STAS 3051 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. Prescripţii de execuţie şi exploatare. Studii. existente.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu.Alimentări cu apă.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. STAS 6898/2. SR ISO 3126 . clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. Prescripţii fundamentale de proiectare. laminate la cald. Cerinţă (exigenţă. Acţiune corectivă . Anexa I Terminologie şi definiţii 1.Alimentări cu apă. Acţiune preventivă . prin care se definesc clauzele tehnice.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi. Partea 2: Ţevi de conducte. 5.Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 . Metode de încercare.Ţevi de oţel.Ţevi de oţel sudate elicoidal.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. (SR 10000-1). defecte sau a altor situaţii nedorite. SR6819 . 4.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. 2. STAS 530/1 .Ţevi de oţel. livrat de furnizor. aducţiuni. Condiţii referitoare la calitate .Sisteme de canalizare. Partea 1: Ţevi de uz general.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. STAS 6898/1 . fără sudură. referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. Indicaţii generale.

verificări şi încercări necesare. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. avize ale organelor autorizate. Imbunătăţirea calităţii . 11. documente incorecte sau neadecvate. încercări si verificări.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 . 9. 22.document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. documente sau proceduri care fac ca. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie. o dată ajunsă. 20. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. reglementări 361 16. compusă din piese scrise şi desenate.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). Neconformităţile pot ti defecte fizice. Procedură . rezultate necorespunzătoare la încercări. proiectantului. 19. Conformitate . sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. Control al calităţii în construcţii .partea contractantă care realizează lucrarea. 21. Controlul calităţii . nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii.8.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii. Confirmare . 14. Recepţia lucrărilor de construcţii . 15.evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. Fază determinantă . Inspectorul de şantier . document etc.consemnarea constatării că o entitate (lucrare. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice.o deficienţă în caracteristici. Executanţi (agent economic de execuţie) . Plan de control al calităţii (PCC) . Investitori . metodă) specificat de a îndeplini o activitate. care descrie ansamblul controalelor de calitate. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. pentru un produs. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. cu cerinţele de calitate specificate. 18.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.document al programului de asigurare a calităţii.mod (cale. serviciu.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. Proiect .actul. executantului şi al ISC. caiet de sarcini ctc. 10. Inregistrare .documentaţie tehnică de concepţie. o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă. pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. 13. 17. Neconformitate . A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. 12. documentaţii tehnice de execuţie.

07.176/05.12. 193/28.1999 . Ordinul 13/1996 (M. Responsabil tehnic cu execuţia . 24. 23. HGR 925/1995 (M. cartea tehnică a construcţiei etc. 362 C 14 .Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală. M. 3/13.10.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.12.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.Regulament de verificare şi expertizare tehnică. 363 . Verificare . a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M.O.tehnice aplicabile. 352/10.O.516/25. reprezentant al executantului.O. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.286/11. de calitate a proiectelor.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.O.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.Legea calităţii în construcţii.O.1996) .01.1997) .O.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic.1997) .Regulament privind activitatea de metrologie.1995) .1995) .O.1996) . OG 20/1998 (M. HGR 272/1994 (M.07. 147 bis/1998) .O.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. 5/13.07.O.01. Legea 50/1996 (M.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M. 157/23.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M.

Lucrări de instalaţii interioare.2002 .Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.C. 31/N/21. P 118 SR ISO 8402 .Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 .10.C. . Vocabular.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului.Ordinul nr. 488/04.SA .Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii.M. . . C.l 775 ÎNCERC .Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier . .03. C.C300 . MLPAT MLPTL NRPM O.C.SA .O.C.Ordinul nr.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii. .O. .1995.

Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. 13. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . 14. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. 10.ANEXAIV FORMULARE 1. 11. 367 . 12. Proces-verbal de control preliminar 6.

.......... ..... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p............... n iv e l................................ N u m e le ............................................ ........ A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e ............ 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului..................................................................................... Data ............................ n iv e l.............................) C o n c lu z ii: ................................................. BE NE FIC IA R: ............................................ P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: .................. .....................în tre calitate de p rim ito r.......................... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: ..............................................................^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri..... BENEFICIAR: ................. P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r........................................'............................................................................................... A nexa IV ..............................................d in............................... Concluzii....... planşele nr.................. .....): de predă tor şi de că .................. D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie .........din ............................................. axe.............................. ..Anexa I V................. e e tc ... BENEFICIAR: ........ .................................................în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r.....................................se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri............................. l UNITATEA........................................ p o rţiu n e............... nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate .................. a x...................2 UNITATEA ...............................................prin.................................................................................................. 368 ........... S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.................. R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a ................. solu ţii ind ica te de pro ie ctan t.............. P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr....................................................... ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ................................................. e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc ...................... c o te .......... şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ...................................... ....... Data ..................................................................................................................................................................................................... la term enele înscrise m a i jos................ CO NSTRUCTOR: ........ E XE C U TA NT : ..............): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică .................... .............................. BENEFIC IAR: ............................................. a x e tc .....se (nu se) acceptă predarea-prim irea.......................... ... EXECUTANT: ................................... ......) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r............................................................ etc....................................

.........: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ...... la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu ......................... 371 ..........................c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu ...a r: uto riza t ............................. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate .......... ............. inspe cto ru lui de şantie ........................................................................... de: ....................................................... .. E XE C U T A N T : .......................A nexa IV .....4 I.............................................S ....................................................................................... reprezentat de: ................................... : in pre zen ta executa ntului: .............................................................................................. la o b ie c tiv u ......... 2......... C u ocazia verificării efectuate .................................................................................................... PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r...................................................... ....... B E N E FIC IA R : .................................... l codul ................ de înregistrare la I....................... rep rez entat .................... zi N r..................... *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r....................................................e lu i n r la b o ra t d e ........................................................................................ ............................................................. Anexa IV. verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o ..............................................................d in *)............................................. 3............C ............................................. N r..................................................................................................... cu pa rticipa rea beneficiarului: ............................................................... nr şi a p ro ie cta n tu................................................va nr la b ilă p â n ă la d a ta ....................................................................................... lu i: reprezentat de: .............C .....................3 UNITATEA.................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ 4........ In d om e n iile la fa za d eterm in anta ........................................ c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire ......................................... n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1.............obiectul de urm ătoarele: ........................................................................................... ........S ______________________________________ ................................. m en te : în c h e ia t a s tă .

..... ........L ..................... DE CONTROL PRELIMINAR Nr............. ...................................S ...........................calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ........................................S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA.......................calitatea lu crărilor constatate de inve stito r............... a p ro b ată p rin O rd inu l M ............................................ S e constată că: .....C........................ 31 /N /0 2 .......................... SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ......S......P ...............................In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ................................................................... B E N E F IC IA ............... R P R O IE C T A...................S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :..........................C S o c.....Cu ocazia verificării efectuate la: ............................................... a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: ................................ Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ..............................................................5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r.... LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: .....................din................ Au stat la baza verificărilor următoarele documente: .. ................................................1 0 ...........ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră..............................................S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r.......... .............. vig oa re ...................................... c m it în e x e m p la re ............................ nr................................. :.. c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu ...A ............................................ NT E X E C U T A ......... In b a za c e lo r d e m a i su s ................ BENEFICIAR: ........................ co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: .......................................... l la i............................................... NT 372 ... 373 I................. executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale. Menţiuni speciale ..........T .......... a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA...... ... a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV..............................1 99 5 .........................

..................................................................... in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: .......................Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice.................... ......n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare. ...................................................... r C aiet de sarc ............................ . c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: .............................din......................................... **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te ...................înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i........................................... ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri.......................................................... înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare.....6 UNITATEA............................ 375 374 .......din................................. *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra ....................... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re ...........Anexa IV................................................................ i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o.................................. p e toată în ălţim e a clădirii: .. ................................ In c o n c lu z ie ........................(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: .................................In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re ....................... C oncluzii: ...p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are............................... a: E xecutată în ca drul contractulu .....:.....................c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide............................ *) P roiect n ........ P riv in d lu c ra re ..............................7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr...................... D en u m ire in sta laţie .. N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : ................(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct................ ini P rob a a fost efectua ta conform .. .... Anexa IV........................ din................. E X E C U T A N T : ............ s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ........................ ............ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr................................................................

........................................................ proba .................(bar). ...........în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la . C aiet de sarcini ... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 .................................... conform proiect................... în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: ... T im p de m enţinere la presiunea de ............... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: ......................p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire .(ore)....................... co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare.............................................. ................... 377 .................9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr...................................... N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra ........................................... P roiect nr .....8 UNITATEA....................................................... .................. sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie..... D enum ire instalaţie ...................................... .....con ducte le se pot izo la şi în chide....................................... izo lare term ică )....... P roiect nr ...conductele se pot izola şi închide...................................................... UNITATEA.........variaţii de presiune la m anom etru.......... Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n........... fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re.. de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee ...........................................................................:.... P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r...... a norm ativelor în vigoare..... ...... ..............................................................fisuri.......................................................................... C aiet de sarcini .............. Anexa IV........................................... -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st .................................... D enum ire in sta laţie .................... crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri.............................................din..................................................... Valoarea presiunii de probă .............................................. EXECUTANT:...........................................n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re ..........................................................................Anexa IV..p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri..........................d in....................................................... P roba a fost efe ctua tă co nform ................................................... ....

.......... Contract: ........................................... planşee.........................................(ore).se dispune continuarea lucrărilor.............................. 379 ................................................din....... 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr........................ conform proiect......./dată: ....... ....... *) In tim pul probei nu s-au constatat: .............. ..................... UNITATEA........... de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi .................Anexa I V..... ....................................................... ............ Z ona de lucru în care a apărut neconform .............................. DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr..................................... ............... itatea: R aport de neconform itate nr............................. Tim p de m enţinere la presiunea de.................................................................... probă 0 Tem peratura agentului term ......................deplasări ale punctelor fixe..................... izolare term ică). F aza de lucrare neconform .................................................... D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: .....................................................variaţii de presiune la m anom etru......................... .................... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 .................................dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune........................................ Lucrarea:............................................. Proiect nr .............. sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie... l 0 UNITATEA.. .........................( ic C )............ crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări....................................................... R esponsabil tehnic cu execuţia: ......s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de ...........................................................conductele se pot izola şi închide.................... Anexa I V..Beneficiar ....(bar).......... Proba a fost efectuată conform ............... ă: D ocum entaţia de execuţie: ..............................proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare. C oncluzii: .................................................................................................... leconform itate..................d in................................................. Valoarea presiunii de probă ...................p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire . D enum ire instalaţie ............................................................................ ................... C aiet de sarcini ..... conform proiect......................................fisuri.......................... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: ..............................................

. P rivind instalaţia: ........................................... p roiect nr.................................................................. 1..................................... 381 ...................:................. a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă........................din.................................. ................... M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de ... M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e ......................................................................................................... co n fo rm cu a p a ra tu .........tip...................d in.s l e ria .......................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra ............. C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s ................. PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r..... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ......................................................................... C oncluzii: ...................... D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă .............................................................. 13 UNITATEA................................ nr ......................... E xecutată în cadrul contractului ...... to a re le : 2...............Anexa I V.............................................................

................ *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 .............................................................................................. 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r.... Anexa IV................................................ D enum ire instalaţie: ..........seria ...............................d in...........................................14 UNITATEA......................... C oncluzii: .... lui: .......................... a re a : 2....................... P rob a a fost efectuată confo ... C aiet de sarcini: ........................................................................................... 1..............................C on cluzii: ............................. rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare...........................................ve rifica re a co n tinu ităţii: ...C ondiţii atm osferice: ........ EXECUTANT:............................................................................................... P roiect nr................p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare.............................................. a p a ra t tip................................ N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: ................................... m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: .......................................................................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe .....................................L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ........................din.......Anexa IV..... .................................................................. ....................................... usca t): 3.............. de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr........... în cerca rea a fo st execu tata ..................................................... UNITATEA......................... 383 382 ............................... rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u .................. în cercă rile ........ m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ......................tem peratura aeru .: ....................n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare........................gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ..........................................................

............................ r........ * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie....... 16 UNITATEA ...................din.......................... p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 .............................ca n a lu l se p o a te a co p e ri...........................................................................................şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re .................din................. rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ........................................................... ....s ......................... ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re ................. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr.......................................... ............................ on clu zii: ....... ............................c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e .tro ţie n so n.............. rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s ....... D e n u m ire in s ta la ................. axe.................................................................................. p r e c u m ...........................şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ......................... nivel... UNITATEA.................... îm binare.. N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura .................. EXECUTANT:.............. m o n ta re a p e p o ziţie ........................p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re .................: Caiet de sarcini: .....a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i).................. v e d e rilo **)' ........................ca nr ie t d e sa rcin .......la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie ................................... în a in te ş i d u p ă ..... ....................... alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: .... i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo ..............................................p r la n şe le .. lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le ..............................:................................... m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:................... P ro ie ct n...c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le .......................................................................................... 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr...........Anexa I V...........a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ..... Anexa IV..................................... P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo .... *) p ro ie ct n ........ e ste co re sp u n ză to a re ........... *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 . ....

............................... Proiect nr.........................................18 UNITATEA........................................................ N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ........... Denumire conducta:........conducta se poate acoperi definitiv................. Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:..........................................proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare.... .Anexa IV...... Proba a fost efectuată conform *)........................... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 ..(ore)................................. In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: ............................................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr.(bar).....................................................proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: .......... conform proiect...... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări............... .........................................................................din.......... Concluzii: ................ Timp de menţinere la presiunea de probă:.........variaţii de presiune la manometru.......... ....fisuri........................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->