MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii". Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR INDICATIV C 56-02
Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU

Nr. 10 din 19.11.2001

La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR" Avizul se emite în baza: • redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.; • contractului nr. 358/1999; • avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; • procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă
Vladimir SECARĂ

Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă: Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC ing. Ciprian ENE ÎNCERC ing. Eugen CONSTANTIN INCERC ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A. sing. Cecilia RADU IPCT S.A. ing Octav BĂRBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU A.l.l.R. acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Coordonat de: Preşedinte: Avizat de:

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J Director general: ing. Ion STĂNESCU Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC 5

..............Scop .. Obiectivele activităţii de control ... 15 7. Recepţia lucrărilor ..................................... 170 CUPRINS-partea I l...............................................4......1............................... 10 6......................... 13 7........................instalaţii sanitare ..................... 9 5............. Inspectorul de şantier......................... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii .................Instalaţii de ventilare.................................................. 365 Anexa IV. Prevederi generale ....2.............. Terminologie......... Responsabilităţi ...... 8 2.......... 15 7. Domeniul de aplicare .... Documente de referinţă........................ Formulare................................ Terminologie şi definiţii .......................Instalaţii electrice exterioare ...... 17 8.............................................................Instalaţii de gaze naturale ..2.Instalaţii de încălzire... Responsabilul tehnic cu execuţia..Conducte magistrale ...............................Caiet Instalaţii U ..............................................................................1....................... 281 Caiet Instalaţii VII .............. 11 Caiet Instalaţii V ........................... Controlul preliminar execuţiei........ 10 6.....2................ 18 7 Caiet Instalaţii l ........................................................................................................... 342 Anexa I..... Efectuarea controlului ...........2.................2.......... Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse ................................................... climatizare şi încălzire cu aer cald ......................... 9 4............ 230 Caiet Instalaţii VI .......... Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ............ 363 Anexa III.........1...................... 16 7................ Aparate de măsură şi control ........3.......... 359 Anexa II......................................... 367 7........................ 8 3.............17 7. 68 Caiet Instalaţii I I I .......................................... Controlul calităţii lucrărilor aparente...2....... Documente de referinţă ................... 10 6.......................................................... 13 7.....................Instalaţii electrice interioare ......2........................ 19 6 ....................... 106 Caiet Instalaţii IV .....

a celor care devin ascunse si în faze determinante. a normelor de protecţie a muncii. . TERMINOLOGIE Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa I. atât pentru lucrări noi.instalaţii electrice interioare: . DOMENIUL DE APLICARE Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor. 2.Siguranţă în exploatare.Igienă. sănătatea oamenilor. in activitatea de control. SCOP Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: . consolidare sau reparaţie capitală. a caietului de sarcini. beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului.Rezistenţă si stabilitate. modificare. . cu ordinul ÎNCERC Bucureşti nr. . 9 8 . 3. şi recepţia lor. 900 din 25. controlul calităţii lucrărilor aparente. transformare.Izolaţie termică. . a instrucţiunilor tehnice ISCIR. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor.Protecţie împotriva zgomotului. prin responsabilii tehnici cu execuţia.2003 4.instalaţii de ventilare climatizare. a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului. . . aplicându-se pentru lucrările de: . hidrofugă si economie de energie: .Siguranţă la foc. cât şi pentru cele de modernizare. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL TRANSPORTURILOR TURISMULUI. . 11. refacerea şi protecţia mediului.instalaţii de încălzire. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin.N OR M ATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Indicativ 56-02 Inlocuieşte C 56-85 l.instalaţii sanitare. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. .instalaţii de gaze.conducte magistrale de transport lichide.instalaţii electrice exterioare: .

din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor. • Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care 10 . conform legii. privind existenţa documentelor de atestare a calităţii.1. pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor: • Verifică existenţa tuturor avizelor. RESPONSABILITĂŢI Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier. pentru instalaţiile destinate construcţiilor. precum şi a programului de control al proiectantului. • Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens: • Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei. 11 de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. Responsabilul tehnic cu execuţia • Răspunde faţă de executant. corespund calitativ cu prevederile din aceste documente. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi. sunt prezentate în Anexa II. verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează: detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect. precum si a responsabilului tehnic cu execuţia. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă comune. • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate. certificate sau pentru care există agremente tehnice. atestaţi. corelarea acestora. pentru asigurarea • Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse: • Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări lor ce ulterior devin ascunse: • Sesizează inspectorul de şantier. conform legii. Inspectorul de şantier • Răspunde faţă de investitor.5. planurile de verificare a execuţiei. procedurile de realizare a lucrărilor.2. şi proiectantul (după caz). din contract şi din proiect: • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. 6. • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate. pentru rezolvarea acestora. • Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. 6. ca reprezentant al beneficiarului. • Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare: • Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri • Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si 6. programul de realizare a lucrărilor. acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. dacă constată neconformităţi. • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. • Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde.

existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare: . proiecte: • Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente. cât şi eu utilaje de montaj adecvate. . • Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (proceseverbale în faze determinante. procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. contract şi normele tehnice în vigoare.existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice.dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale). . • Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens. • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. după caz. tate tehnic. • Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic. EFECTUAREA CONTROLULUI 7.corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate.dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului: acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. • Cere executantului. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: . .corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului. . în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: • Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei.). precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: .existenţa planului de control al calităţii lucrării: .existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant. sistarea execuţiei. demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător. pe tot parcursul 7. neagremen- • Participă la efectuarea probelor.existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică.dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare.1. • Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse. 12 13 . • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie. 50/ 1991. . contracte.

probare. .dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucţiunile furnizorului. . 14 . şi dacă corespund datelor înscrise în acestea. opreşte continuarea lucrărilor. poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 . 15 Concluziile verificărilor de la punctul 7. .lucrări aparente.efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate.lucrări în faze determinante. Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: . . eşafoadele.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV. . .dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit. precum şi golurile prin elementele de construcţie. din partea executantului şi de inspectorul de şantier.. proprii sau independente.5). . in timpul transportului. . Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia.executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate. după caz.dacă fundaţiile. întreţinere şi exploatare.instrucţiunile de montare. excepţie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predareprimire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV.2. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ.responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. . .lucrări care devin ascunse.1 2 ) si stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii. ca reprezentant al investitorului. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7. 7. indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate. In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului.dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: .certificatul de calitate al furnizorului. Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.l).certificate de atestare a calităţii şi performanţelor emise de institute specializate abilitate în acest scop. au fost executate conform proiectului (dimensiuni. . Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări. . necesare instalaţiilor. pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier.1.partea de construcţii). degradări de natură să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ.responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.certificatul de garanţie. se procedează astfel: .2. prevăzute.declaraţii de conformitate. caietului de sarcini. Se verifică respectarea proiectului de execuţie. .agremente tehnice.

- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitătilor; - dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru continuarea lucrărilor; - dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. - inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare. 7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente; - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente: 17

In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel: - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. 7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: - verificarea montării elementelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet; - probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia si inspectorului de şantier. Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul16

- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier.

Caiet Instalaţii IInstalaţii electrice interioare
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21 2. Documente de referinţă ................................................................ 21 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21

3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22 3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte).................................................................... 26 3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice................................................ 34 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă ...................................................................... 34 3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi .............................................................. 37
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie si prevederilor contractuale. Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie. Etapele de realizare a recepţiei sunt: - recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; - recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect. Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor reglementări specifice.

incendiu..................................................................... 40 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43
19

18

3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44

1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: - Instalaţii de alimentare cu energie electrică; - Instalaţii interioare de iluminat şi prize; - Instalaţii interioare de forţă; - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.); - Instalaţii de legare la pământ; - Instalaţii de paratrăsnet; - Reţele de incintă; - Instalaţii de semnalizare de siguranţă. Nu fac obiectul prezentului normativ: - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa tare feroviară; - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.

3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de

condensatoare............................................................ 48
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49

3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere).............................................................................. 50 3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte.................................................................... 50 3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale........................................................... 52 3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:

rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Docu mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în Anexa 1-1.

de interior la echipamentele de interior...................... 58 3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 20

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;

21

suportul.Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. automatizare şi curenţi slabi).trecerile prin ziduri. • Metoda de verificare .alte cote de montaj. 3. doze de derivaţii şi doze de aparat. plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor. aparate de comandă. . alte tipuri şi diametre de tub/ ţeava decât cele din proiect: .existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor. . .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). etanşarea şi manşoanele elastice..Montării posturilor de transformare. .diametrul. . baterii de acumulatoare. . .alte tipuri de doze decât cele din deviz.1. . baterii de condensatoare.tipul. . . doze de tragere. dozele: vizual. .cotele de montaj.Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate iluminatului de siguranţă.tipul şi traseul. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă.Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. comutatoare. . Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/Parametru . 22 23 .Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora: . . în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare. .Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. înainte de montarea tuburilor pe suport.Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii. dimensiunea golurilor.etanşarea trecerilor.traseul.tipul şi diametrul. diametrul. .100 % • Condiţii de admisibilitate . .suportul: după pozare.se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului.Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare. .nu se admit: .manşonarea elastică la rosturi de dilataţie. . • Gradul da verificare .Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. butoane. • Momentul verificării . .

. lovituri.pentru tuburi PH1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .defecte (deformări.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. abateri de poziţie între elementele îmbinării): . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate .etanşeitatea. fisuri sau cojeli).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . dacă este cazul.tipul materialului. .pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990. . fisuri.nu se admit: .alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în proiect).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul îmbinării. dacă este cazul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . • Momentul verificării .defecte vizibile (deformări.pentru do/e conform STAS 552.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. • Momentul verificării .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .vizual: .aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate .• Aparatura de verificare .aspectul îmbinării. • Metoda de verificare . înainte de proba de etanşeitate (după caz). • Metoda de verificare -tipul şi aspectul: vizual.pentru ţevi din oţel conform STAS 403. 15) • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . -aspectul materialului. . .neetanşeităţi.3) 24 25 . conform STAS 9562. .după executarea îmbinărilor.înainte de fixare c) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru .

secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă. crestături etc.3. . . pentru fiecare tronson.aspectul.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru .tipul conductelor/cablurilor. .înainte de tragere • Gradul de verificare .identificarea (culoare. (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect. izolaţie deteriorată.2) c) Identificare • Documente încheiate .vizual • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Momentul verificării .numărul si secţiunile conductoarelor. • Metoda de verificare .înainte de tragere • Gradul de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.fiecare colac • Condiţii de admisibilitate . etichetă) • Metoda de verificare .înainte de tragere • Gradul de verificare . .10 0% 27 . Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru .nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare .numărul conductoarelor: vizual.alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect).starea izolaţiei (după caz).nu se admit: .lungimile necesare. 26 • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .2.vizual • Momentul verificării .100 % • Condiţii de admisibilitate .defecte de aspect.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa MI) • Documente încheiate .nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare . prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .• Condiţii de admisibilitate .rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.2) 28 .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.continuitatea electrică • Metoda de verificare . . 13) O Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru . conform normativului I 7.respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru .prin măsurare directă. înainte de mascare • Gradul ele verificare -cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate . conform normativului I 7. înainte de mascare. • Momentul verificării .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate .după efectuarea legăturilor.după pozare.tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării . înainte de mascare • Gradul de verificare . 29 .prin măsurare directă.2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru .rezistenţa de izolaţie între conductoare.după pozare.

distanţa între două elemente succesive de susţinere. 13) • Grad de admisibilitate .cablurile: înainte de pozarea pe suport. • Documente încheiate .încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. minim 25 % din elementele de susţinere. doze de derivaţie şi doze de aparat. • Documente încheiate .tipul susţinerilor. • Momentul verificării .traseul în raport cu elementele de structură. . . dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual.doze de tragere. .suportul: după montare.distanţa între cabluri.se admite: . .după pozare. . Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu parametru . • Aparatura de verificare .prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. (când nu este prevăzută în proiect). înainte de fixare.dimensiunile suportului. b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • C riteriu/ parametru .trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură).nu se admit: .Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. 30 31 .• Gradul de verificare -100% . .2) 3.3. .distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. • Momentul verificării .abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect. • Gradul de verificare .traseul. • Aparatura de verificare .accesibilitatea la întreţinere.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului: .mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). înainte de fixare. .distanţa: prin măsurare directă.mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).prin sondaj.tipul: vizual. . .toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/ suportului. • Metoda de verificare .

circuitele iluminatului de siguranţă de tip l. Aparatura de verificare . • Metoda de măsurare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare .după pozare. .3).în cel puţin două puncte diferite.nu se admit: . . • Momentul verificării .cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi. • Documente încheiate .prin măsurare directă.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Gradul de verificare .• Condiţii de admisibilitate .se admite: .distanţele: prin măsurare directă. înainte de fixare.poziţia faţă de alte instalaţii. c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . pentru fiecare caz. . • Documente încheiate .3) d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/Parametru . . • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz.valoarea distanţei între: .element de construcţie.valoarea distanţei cablu .după pozare. 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal. 32 33 .se admite: .poziţia: vizual: . • Gradul de verificare .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă. . •.se admite: .cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate .

alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. . . .reglajul releelor.înainte de fixare.bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . în cazul în care nu este indicată în proiect.distanţele faţă de elementele de construcţie.bucată cu bucată. .abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă. • Momentul verificării . .distantele: prin măsurare directă. sau I 7. 3. gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.• Documente încheiate . .4. • Momentul verificării . . .după poziţionare. .poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. gaz.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. • Metoda de verificare .locul şi suportul de amplasare.3). . 35 .legarea la pământ. dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ.aspectul şi legarea Ia pământ: vizual.respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare 34 • Metoda de verificare . gradul de protecţie. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3.3). de amplasare şi accesibilitate la manevrare: vizual. • Documente încheiate . Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru . .după poziţionare. . -înainte de fixare.tipul. • Gradul de verificare -100%.tipul.aspectul.se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor.distanţele faţă de sursele de apă. • Gradul de verificare -100%. .1. suportul. gaz. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .locul.

.

.

• Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.schema electrică a aparatului. • Momentul verificării . .înainte de proha de funcţionare.sistemul de fixare.înainte de proba de funcţionare. . ale SR EN 54/1.locul de montare.100%.să corespundă prevederilor proiectului. codul de produs. • Gradul de verificare . . • Gradul de verificare • Gradul de verificare . Instalaţia de detectare. • Aparatura de verificare • Documente întocmite .3).vizual. • Documente încheiate .înainte de montare. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu/ Parametru .tipul.3) b) Montarea detectorilor. • Aparatura de măsură • Documente încheiate .locul de montare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .4. 3.după racordare. c) Modul de racordare • Criteriu/Parametru .tipul şi codul produsului.vizual. • Condiţii de admisibilitate .3). .3. • Metoda de verificare .să respecte schema electrică a aparatului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 2.vizual. . • Metoda de verificare .• Aparatura de verificare .bucată cu bucată. 4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 41 . butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică -100% . 40 • Criteriu/Parametru .modul de fixare.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Modul de verificare .

a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare. • Momentul verificării .4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare .4.aspectul. .modul de tlxare. broaştelor electromagnetice • Documente încheiate .după montare.3). • Aparatura de verificare b) Montarea detectorilor. sirenelor.să corespundă datelor din proiect.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 3.după montare.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .sistemul de fixare. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori a) Tipul şi aspectul • Criteriu/ Parametru -tipul: -aspectul. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .• Condiţii de admisibilitate .locul de montare. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei. 3.3). a) Centrala de pază contra efracţiei • Criteriu/Parametru -tipul şi codul. .tipul şi codul de produs: . • Momentul verificării . camerelor videocaptoare.să corespundă cu datele din proiect.vizual. televiziune în circuit închis (TVCI) şi control acces • Criteriu/Parametru . 43 42 .5. cititoarelor de cartele.să respecte prevederile din proiect. • Condiţii de admisibilitat ' . Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. • Gradul de verificare -100%. . înainte de proba de funcţionare.

respectarea prevederilor din proiect. • Gradul de verificare -100 %.vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .3) 3. cor] de iluminat sau receptor • Metoda de verificare . conform STAS 8114/2-1. 45 44 .înainte de proba de funcţionare. înainte de verificarea legăturilor. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori: . . Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru -tipul. • Condiţii de admisibilitate .după fixare. • Gradul de verificare -1 00 %.după montarea aparatelor.• Metoda de verificare . STAS 8114/2-2.respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea schemei din proiect. • Gradul de verificare -100 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după fixare.vizual.vizual. • Momentul verificării .schema electrică de racordare pentru fiecare aparat. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Criteriu/Parametru . 6. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .3) b) Modul de racordare • Metoda de verificare . -aspectul.Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .

rigiditatea fixării.distanţele faţă de elementele de construcţie. .după fixare.înainte de proba de funcţionare. c) Modul de fixare Criteriu/Parametru . în normativul l 7 sau STAS 6646/1. d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe. . • Documente încheiate . . • Momentul verificării .3). • Condiţii de admisibilitate .3 şi SR 12294.b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată .după fixare.distanţele: prin măsurare directă.prin măsurare. . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . .după poziţionare.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.stabilitatea corpului de iluminat. • Metoda de verificare . 47 .respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect. . • Metoda de verificare . . când nu este indicată. • Aparatura de verificare .3}. 46 • Documente încheiate .schema electrică de racordare.înainte de fixare.tipul elementelor de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare • Gradul de verificare . .bucată cu bucată.2.înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare: vizual.respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect. • Momentul verificării . . • Momentul verificării .locul de amplasare.tipul elementelor de fixare: vizual.bucată cu bucată. • Gradul de verificare .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare: .dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare. înainte de efectuarea legăturilor.suportul/postamentul. . .mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111).respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor.camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. 3. pe casa liftului. în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie.tipul şi po/iţia de montare: vizual.camera: .2.dimensiunile spaţiului de montare.nu se admite: . .tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare. Parametru . 48 • Documente încheiate .nerespectarea prexederilor proiectului. . Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru -tipul. Baterii de acumulatoare • Criteriu. • Momentul verificării .dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. aparatele de măsură şi control. • Documente încheiate .• Condiţii de admisibilitate . . şi legarea la pământ: vizual.camera: după amenajare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. sau de normativul I7. • Momentul verificării . . de gaz. 49 . • Metoda de verificare .tipul aparatelor de măsură şi control. .legătura la priza de pământ.7.mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). .rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. • Gradul de verificare .tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.tipul.1.bucată cu bucată.7. lângă hidranţi de incendiu.3). • Aparatura de verificare . 3.rezistenţa prizei de pământ. . înainte de montarea bateriei. 14). . • Metoda de verificare .3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V. • Condiţii de admisibilitate . baterii de acumulatoare 3. . baterii de condensatoare.tipul. • Aparatura de verificare .7.montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.

3. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionare.elementele prizei de pământ (platbanda. 50 51 .materialele şi poziţia de montare.poziţia de montare. • Metoda de verificare .8.poziţia de montare şi tipul: vizual. . .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj.rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru . ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. . .2. • Documente încheiate .tipul. • Gradul de verificare -100%.1. • Aparatura de verificare . . înainte de fixare.respectarea prevederilor din proiect. .continuitatea electrică. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate .continuitatea electrică: după montare şi fixare. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Momentul verificării . materialele şi poziţia de montare: vizual. înainte de proba de funcţionare. . • Documente încheiate .8.3). . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .8.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .tipul.14).rezistenţa prizei de pământ.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Gradul de verificare -100%. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).conductorul de captare şi de coborâre. 3. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.înainte de fixarea definitivă.rezistenţa prizei de pământ.

postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.14). a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .vizual. 3. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .100 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Condilii de admisibilitate .postamentul şi poziţia de montare. • Documente încheiate .spaţiul/locul.spaţiul/locul. înainte de montarea echipamentului. 52 . • Metoda de verificare .9.spaţiul/locul: după amenajare. postamentul • Criteriu/Parametru . . .starea izolaţiei.canalizaţia pentru cabluri. b) Pozarea cablurilor • C riteriu/ Parametru . . înainte de acoperire. • Aparatura de verificare .100%. Montarea posturilor de transformare.după pozare. .respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de la furnizor. • Momentul verificării .să corespundă datelor din proiect. • Gradul de verificare .3). • Gradul de verificare -1 00 %. • Condiţii de admisibilitate .• Gradul de verificare . înainte de montare: -tipul: după montare.3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.tipul postului şi poziţia de montare: vizual.postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. • Aparatura de verificare 53 .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI). tipul de echipament.patul de cabluri (dacă este cazul).respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare .tip u l.tipul cablului: .

aparate de comandă şi control f i panouri de control optic.10. . • Gradul de verificare . aspectul.3). .1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee.asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior. 3. grup electrogen. .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare .1. 54 .10.1. 55 • Criteriu/Parametru -tipul.să satisfacă cerinţele proiectului. panouri de control optic. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe.asigurarea ramelor. invertoare şi redresoare • C'riteriu/Parametru .• Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). redresoare şi baterii de acumulatoare • Aparatura de verificare • Documente încheiate .vizual. d) Executarea legăturilor între postul de transformare. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .să respecte datele din proiect. .tipul. aparate de comandă şi control.tipul. • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Aparatura de măsură şi control • Momentul verificării .10.înainte montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor. • Condiţii de admisibilitate .după executarea legăturilor. • Gradul de verificare -100% .1 00 % . firide şi tablourile generale. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. 3.poziţia de montare. aspectul. invertoare. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee.

ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate . parametrii bateriei şi detaliile de montaj.10. .izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: .marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. • Aparatura de verificare .sala. dar înainte de montarea bateriei. .tipul.1. Baterii de acumulatoare • C'riteriu/ Parametru . .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontahile..siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului.alte tipuri de echipamente faţă de proiect.postamentul. iluminat. . • Condiţii de admisibilitate . înainte de montare.alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect: . • Gradul de verificare „1 0 0 % .lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor. .conectarea bateriei: după montare.aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: . . . formarea şi conectarea bateriei: prin măsu rare directă. . aspectul echipamentelor. • Metoda de verificare .montarea. carcase sparte. marca rea regletelor. • Documente încheiate .sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. ventilaţie. • Metoda de verificare . marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. .nu se admit: . . îndoite sau fisurate. . • Momentul verificării . izolaţie. formarea şi conectarea bateriei.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .tipul: după poziţionare. 56 • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -10 0%. .echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. valoarea nominală a siguranţelor: vizual. etichetarea aparaturii.2.montarea şi consolidarea antiseismică.3). . 3. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.tipul bateriilor.suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei.izolaţia faţă de pământ. asigurarea echipamentelor.tipul şi aspectul: după poziţionare..schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect. tipul bateriilor: vizual. izolarea faţă de pământ: după montare.parametrii de montaj. 57 .echipamente incomplete. .poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică.respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii. .sala: după amenajare. .

după conectare. .3).respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. . 59 58 . . • Documente încheiate . 3. .modul de pozare.2).prin măsurare directă. b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .100 %.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri.continuitatea conductoarelor. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Momentul verificării .tipul cablurilor sau conductoarelor.nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).diagrama de conectare a cablului. • Aparatura de verificare . dar înainte de proba de funcţionare.10. continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare.introducerea cablului în echipament. .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .modul de pozare.se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. • Metoda de verificare .2.tipul cablurilor: înainte de pozare.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. . • Documente încheiate .. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . . • Condiţii de admisibilitate . formarea şi conectarea bateriei. .rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.respectarea diagramei de cablaj interior.

3.3). 10. • Metoda de verificare -vizual.3). • Conditii de admisibilitate . • Gradul de verificare -10 0%.Legările de echipolenţializare • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării -după realizare.după pozare.modul de conectare la postu! de comandă.2.respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare -vizual.3).3.nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate .10.3. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru .100%. • Gradul de verificare -100%.1. • Momentul verificării .după conectare. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .traseul.10. • Condiţii de admisibilitate . 60 . • Metoda de verificare . Legările de protecţie 3.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor din proiect.• Apararatură de verificare . 3.3. • Condiţii de admisibilitate . 61 .modul de legare.locul de amplasare.

. . de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării .funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori.lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. 63 62 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. forţă şi curenţi slabi. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). .funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.6).legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.• Aparatura de verificare • Documente încheiate .legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.1 00 % . .11. • Documente încheiate .legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. . .3). . . • Condiţii de admisibilitate . Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru . .funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente. .inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu.înainte de recepţie • Gradul de verificare .prin proba de 72 ore.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu latoare. .receptorii de lumină. 3. • Metoda de verificare .

Condiţii tehnice generale de calitate.c.a.Prize. Condiţii tehnice generale de calitate. Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). Instalaţii de semnalizare automată.Prize.Iluminatul artificial. . . specifice Documente de referinţă STAS 6115/3 SR EN 54/1 SR EN 54/2+AC . şi 250 V c.c.Iluminatul artificial. . .Iluminatul artificial. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor.Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii tehnice generale.Siguranţe cu filet t i p D.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. .Iluminatul artificial. .Lămpi electrice cu incandescenţă. Condiţii pentru iluminat în spitale. Partea 1: Introducere. . Partea 4: Echipament de alimentare electrică.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. . Tipovariante. . . Condiţii tehnice generale de calitate. şi 250 V c. Forme si dimensiuni.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. până la 250 V si până la 16 A.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Tablouri electrice perhru locuinţe.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. . . Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. 65 STAS 6865 STAS 6990 STAS 7804 STAS 3184/4 64 . . Condiţii tehnice generale de calitate. fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.a.Siguranţa circulaţiei. Limite admise.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri. pentru iluminat general.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune.Lămpi electrice cu incandescenţă. .Anexa l-I STAS 4173/1 STAS 6115/1 .Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. Dimensiuni. şi până la 25 A. . . pentru iluminat general. SR 6646/5 STAS 6675/1 STAS 6824 SR 6646/1 SR EN 54/4+AC SR 6646/3 SR 6646/4 STAS 452/1 STAS 552 STAS 1244/3 STAS 2612 STAS 3184/3 . Treceri la nivel cu calea ferată. Condiţii generale. . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c. . şi până la 25 A.

Protecţia împotriva electrocutărilor. Corpuri de iluminat fixe de uz general. I20 Legea 18/1996 ((M. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.Protecţia împotriva electrocutărilor. .O. . Prescripţii generale. Verificarea calităţii cositoririi.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Prescripţii. .STAS 7933 STAS 8114/2 STAS 9954/1 . execuţie şi verificare.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. 10/1995. Instalaţii electrice fixe. şi 1500 Vc. .Cabluri şi conducte. . ID 5 .c.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Metode de încercare. .04. . Condiţii tehnice speciale. . bunurilor şi valorilor. Prescripţii de proiectare şi montare.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile.Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit. Instalaţii electrice fixe.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la l000 Vc.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. 67 66 .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. Condiţii tehnice generale.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.Tuburi pentru instalaţii electrice.Legea privind paza obiectivelor.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. 75/11. . ID 33 STAS l î 360 STAS 11388/9 STAS 12604 STAS 12604/4 STAS 12604/5 ID 50 PD 184 PE 107 PE 116 *NP016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 I 7/1 I18 .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Corpuri de iluminat. .a. Cerinţe conform Legea nr. .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. . . . . .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Protecţia împotriva electrocutării. . .1996) . Prescripţii de proiectare.

.....................9.... Montarea canalelor de beton.............9............ Instalaţia de legare la pământ ......... galerii şi gospodării de cabluri ....9...........9....................... 86 3........ 99 3............... Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ.... 84 3..................................8...7.........2.... a plăcilor de aşezare............. 77 3.............. 83 3...........................5..................................1.... Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor aparataj şi distribuţie .......... Controlul calităţii lucrărilor..................... 91 3....................1.............3.......... 70 2.............................. 101 instalaţia de coborâre şi priza de pământ)...................6.............. semnale............... 91 3..................... 95 3...8.........3.................... ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune............................. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie........ 71 3....10............. Pozarea şi traseul cablurilor ....................... 78 3..... 79 3... Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele electrogene ............ Instalaţii de semnalizare de siguranţă ..... Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri... telefonie..6............. 70 3..... 98 3.............. 84 3........9....5.. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare........ Executarea reţelelor exterioare urbane....... Documente de referinţă .......9.....8............1........................ 93 3... Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi............ inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol ..... Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet.......... Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică... Legările de protecţie........................... 70 3... 81 3..) ............... de energie.............. 81 3... 96 3...... 82 68 Anexa 1-II.........1............... bobine de joantă ........................ iluminat public..................6. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri...................4... amplificatori de linie CATV etc.................... de exterior sau la ramele repartitoare ........................... Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal..............................4.............9......... Domeniul de aplicare . 103 69 ............2............ Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică ....... aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.................... Proba de funcţionare ..................Caiet Instalaţii II_____________________Instalaţii electrice exterioare 3........................... tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. canale vizitabile sau nevizitabile......2.................... tracţiune............................. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru Cuprins 1............................2......6.............. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică .................. 75 3.. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)...

. .montării branşamentelor (aeriene şi subterane). executate pe stâlpi de utilizări comune.. telefonie. 70 . .Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. control acces. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în.). galerii şi gospodării de cabluri. iluminat public. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. şanţuri. .executării reţelelor exterioare urbane. . . telefonie. voice-data. . iluminat public. sonorizare. interfonie. CATV.Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor.1.racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ. management energetic etc. pentru stâlpi. . aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. telefonie.Reţele exterioare urbane de energie electrică. 2. iluminat public. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . 3. telefonie.Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. tracţiune.1. Executarea reţelelor exterioare urbane. . avertizare incendiu. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: . semnalizări. amplificatori de linie CATV etc. canale vizitabile sau nevizitabile. . . TVC1. de energie.montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune. 71 3. . . tracţiune. în Anexa l-II.fundaţia stâlpilor. pază-efracţie.executării reţelelor exterioare subterane de energie.conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. de energie. .lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. ceasoflcare. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/ Parametru -tipul şi parametrii tehnici.Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal.montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene.echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a ntregii instalaţii. ceasoflcare şi CATV.executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. . tracţiune. .

.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).tipul şi starea cablurilor. . .tipul consolelor şi cablurilor. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. • Metoda de verificare . amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. 72 73 . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . .modul de identificare. c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor.tipul. . tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare.tipul. . prin verificarea cores pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor. accesoriile. modul de identificare. .dimensiunile suporţilor. . • Grad de verificare -100%. accesoriile. conduc torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare.conductorul de legare la pământ. • Gradul de verificare .tuburile de protecţie: după montare.modul de identificare: înainte de tragere. . .dimensiunile: prin măsurare directă. conductorul de legare la pământ: vizual.poziţia de montare a cablurilor. . înainte de fixarea stâlpilor: . înainte de fixare.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru . .Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. dimensiunea şi poziţia consolelor.corespondenţa cu datele din proiect.proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa IV.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).parametrii tehnici. . • Documente încheiate . • Momentul verificării .bucată cu bucată.fundaţia stâlpilor: după executare.fundaţia.dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare.să corespundă datelor din proiect. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .accesoriile de montaj. .existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat). înainte de executarea legăturilor.' • Condiţii de admisibilitate .tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru .tipul.tipul şi starea tuburilor.tipul.

protecţia anticorozivă (după caz). canal. decorativ l • Criteriu/Parametru -tipul.prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. . canale vizitabile sau nevizitabile. 74 75 .respectarea prevederilor proiectului. -parametrii tehnici. . • Condiţii de admisibilitate . gaze.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte.bucată cu bucată. . semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.cutiile de conexiuni. . • Gradul de verificare .căminele de tragere. • Condiţii de admisibilitate .la stabilirea traseului. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . 3. . . Executarea reţelelor exterioare subterane de energie.2.tipul şi dimensiunile canalizaţiei.înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. • Metoda de verificare .după montare. • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării .modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă. perimetral. pietonul.accesoriile de montaj. .tipul şi modul de aşezare: vizual.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. termice).protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie.după montare.vizual.3).• Metoda de verificare . . prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.

Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor.vizual: 100%.după pozare.continuitatea electrică: după executarea conexiunilor. . • Condiţii de admisibilitate .• Gradul de verificare .tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor.3. 76 . • Momentul verificării . • Grad de admisibilitate .2). .abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. • Metodei de verificare . . minim 25 % din elementele de susţinere.tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni.modul de izolare/etan sare a conexiunilor. . • Gradul de verificare .nu se admit: . Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru .tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual. • Documente încheiate .dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. .se admite: .toleranţa de. . . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Documente încheiate . . • Metoda de verificare .10% la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect).respectarea prevederilor proiectului.continuitatea electrică. • Gradul de verificare .prin sondaj.distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Momentul verificării . înainte de fixare. 3.tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate .pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru.pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.prin măsurare directă. 77 • Criteriu/Parametru .prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Distanţele între elementele de susţinere • Aparatura de verificare .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .

locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. • Metoda de verificare .• Aparatura de verificare . . 14). înainte de montarea echipamentului. 79 • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . • Documente încheiate .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare. • Momentul verificării .legarea la priza de pământ.continuitatea electrică.unitatea de măsură şi protecţie.mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM). .locul de montare şi postamentul: prin măsurare. 3. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . 3.tipul branşamentului. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.rezistenţa prizei de pământ.alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). .postamentul.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. . . • Gradul de verificare -1 00 %. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare .nu se admit: .discontinuităţi electrice. . Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru .parametrii tehnici ai echipamentului.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. caracteristicile cablurilor/conduc toarelor. 78 .5.3).tipul branşamentului.alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect. . înainte de mascare.1 00 % . .după montare.parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. .caracteristicile cablurilor/conductoarelor. .4. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru . .locul de montare.cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată.

parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de măsurare . • Aparatura de măsurare .după po/iţionare. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/ Parametru . • Gradul de verificare -100%. 3. • Documente încheiate .respectarea prevederilor din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia de montare. b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru . înainte de montarea echipamentului.3).6. .locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici ai echipamentului. înainte de proba de funcţionare.6.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).respectarea prevederilor din proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -vizual.locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. • Momentul verificării . 81 80 .3). • Gradul de verificare -100% .3).parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.tipul: .1. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Momentul verificării . • Documente încheiate .înainte de fixare/mascare.locul de montare. • Metoda de verificare . . .• Condiţii de admisibilitate . Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3. -postamentul: . prin verifi carea corespondenţei cu datele din proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Aparatura de verificare . materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor. . înainte de mascare. . materialele şi poziţia de montare: vizual. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.100 %. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.elementele prizei de pământ (platbanda.continuitatea electrică.continuitatea electrică: după montare şi fixare.respectarea prevederilor din proiect.7.2.rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare.schema electrică de racordare. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare .continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru . înainte de proba de funcţionare.14). . . . . • Metodei de verificare . . înainte de fixare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. înainte de mascare. înainte de fixare. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. • Momentul verificării . 3.schema.materialele şi poziţia de montare. • Documente încheiate . înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor din proiect.continuitatea electrică: după montare şi fixare. înainte de proba de funcţionare.schema.continuitatea electrică: prin măsurare directă.6.conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. .rezistenţa prizei de pământ. . .continuitatea electrică. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. .tipul. electrozi): după pozare şi sudare.3.) • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). • Gradul de verificare . . • Gradul de verificare -1 00 %.materialele şi poziţia de montare.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Momentul verificării .tipul.mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). amplificatori de linie CATV etc.ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. 83 82 .

tipul. plăcilor de reazem.starea fundaţiilor stâlpilor. numărul şi aspectul accesoriilor. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. 13). a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere. . • Condiţii de admisibil'itate . caracteristicile tehnice.verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. plăcilor de reazem. plăcilor de reazem.mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). prefabricatelor şi confecţiilor metalice.starea fundaţiilor stâlpilor. . a plăcilor de aşezare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru . Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. 84 • Criteriu/parametru -tipul.tipul. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual. • Gradul de verificare -100%. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare . . . aspectul. aspectul.8. caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor. accesoriilor. . . Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. pre fabricatelor sau confecţiilor metalice.fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor dernontabile.tipul.fixarea stâlpilor metalici.respectarea prevederilor proiectului. accesoriilor. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. 85 . caracteristicile tehnice.fixarea stâlpilor metalici.3). izolarea şi conectarea echipa mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. starea fundaţiilor stâlpilor. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V.• Documente încheiate . • Momentul verificării . .tipul.1. . 3. -aspectul. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă. verticali tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor.8. . starea stâlpilor. starea stâlpilor.

• Gradul de verificare .3).nu se admit: . bavuri.alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect: .alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .tipul materialelor. • Documente încheiate .defecte la protecţia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase. . focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector.fisuri transversale. • Momentul verificării -tipul: după montare. .100%.grosimi.lungimi. dislocări ale materialelor de fixat cape.fire rupte. 87 .diametre.aspectul: înainte şi după montare. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. armături slăbite la izolatori. • Condiţii de admisibilitate . a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare .8. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .respectarea prevederilor proiectului.înainte de mascare.8.2. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. 86 • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -vizual.1. • Momentul verificării . .3).fisuri.• Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă. .aspectul materialelor. Instalarea cablului purtător. • Aparatura de verificare 3.lăţimi. încovoieri şi torsionări la tirul de contact: .defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate. . • Gradul de verificare -100%.

. • Documente încheiate . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag si abaterea este de +1 cm). • Condiţii de admisibilitate -se admite: .prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori lor.înălţimea de pozare.înălţimea de pozare. • Gradul de verificare -100% . .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .nu se admite: . săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact. • Gradul de verificare . cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.după instalare.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. orientarea. înainte de fixare. .parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. c) Montarea • Criteriu/Parametru . 89 88 . poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .orientarea traverselor rigide şi elastice.nu se admit abateri faţă de proiect pentru: .poziţia pendulelor în deschidere. legăturile. • Metoda de verificare -tipul. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact.după poziţionare. .nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. .înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact. zigzag sau abatere. . după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare. . . joncţiuni între grupe de linii etc. .• Momentul verificării . pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. .legăturile de protecţie..înălţimea de pozare.3).poziţia blocului compensator. .100 %. . precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese.toleranţele de montaj: .gabaritul de liberă trecere.legăturile electrice la ace aeriene.înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). . distanţa între conductoare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice.

.tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor.9.2. joncţiuni între grupe de linii etc.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol..modul de legare. • Momentul verificării .aspectul şi forma canalului. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. 3. .8. .înălţimea de pozare. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru . amenajarea patului cablurilor 3.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. tuburilor/ţevilor la traversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. tuburilor/ţevilor. .modul de realizare a patului cablurilor. 90 • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact. zigzag sau abatere. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -vizual.legăturile de protecţie..poziţia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere). • Metoda de verificare -vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . Montarea canalelor din beton. distanţa între conductoare.respectarea prevederilor proiectului.aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare.după realizare. • Momentul verificării .9.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. 91 . . .3). • Condiţii de admisibilitate .2. • Gradul de verificare -10 0%.1.poziţia pendulelor în deschidere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. . .legăturile electrice la acele aeriene. .orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40). .

• Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . ecran şi armătură. .tipul cablurilor.rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. 3.alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect.tipul cablurilor. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.prin măsurare directă.• Gradul de verificare . • Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2. Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru .9. tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • C 'riter iu/parametru .rezistenţa conductoarelor. .nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect. şanţ. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). spărturi.pentru canale. tub/ţeava.2). .abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect 92 93 .modul de pozare.2). .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.fisuri. .modul de închidere la capete: după pozarea cablului. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual.modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.1 00 %. • Condiţii de admisibilitate .grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor. respectiv tuburilor/ţevilor.dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz). . . . . .dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ.rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică.dimensiunile canalului.grosimea patului cablurilor în canal/şanţ. • Grad de admisibilitate nu se admit: .nu se admit: . • Momentul verificării . b) Dimensiunile canalului. .tipul cablurilor. • Condiţii de admisibilitate .pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.

3).după montare: pentru poziţie.verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie: .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. 94 95 . aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual.tipul. aspectul şi cablajul interior al cutiei.cutii sparte sau fisurate.cablaje interioare neconforme cu proiectul.Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect. • Condiţii de admisibilitate .9. • Condiţii de admisibilitate . cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.3. • Aparatura de verificare . poziţia şi cotele de montaj • C'riteriu Parametru . b) Amplasarea cablurilor 3.traseul. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111). • Metoda de verificare -traseul: vizual. aspectul şi cablarea interioară.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .blocarea cu masă izolantă: .mijloace de măsurare a dimensiunilor. . precum şi lipsa masei izolante. . Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie a) Tipul. .încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. cablare interioară.tipul.2). • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .poziţia. • Criteriu'parametru . -cotele de montaj.• Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .100%.după pozare.100%. .cotele de montaj: prin măsurare directă. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit: .înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor: .

3. . îndoite sau fisurate. . aspectul şi cablarea echipamentelor. . .încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere. parametrii dimensionali: după poziţionare.tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . aspectul şi cablarea echipamentelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . vizibilitatea focurilor de semnal.tipul.lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.• Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare .vizibilitatea focurilor de semnal. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual. .4.asigurarea echipamentelor. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect. . • Metoda de verificare .asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Condiţii de admisibilitate .parametrii dimensionali: prin măsurare directă.înainte de mascare.2). .vizual. poziţia. 97 . semnale.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării . . aspectul şi cablarea internă a echipamentelor.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului. inferioare celor prevăzute în proiect. . .Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV.asigurarea echipamentelor: după montare.tipul.respectarea prevederilor proiectului. carcase sparte. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.9. înainte de fixare.echipamente incomplete. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/ Parametru .3). . 96 • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . -aspectul. • Gradul de verificări.verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor. -100%.

• Documente încheiate .3). • Momentul verificării . 99 • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare . Legările de echipotenţializare • Condiţii de admisibilitate .6.mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).după conectare. 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .9. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare . • Metoda de verificare .schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare.1. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%. . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru . Legările de protecţie 3.9. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării -după realizare. .respectarea prevederilor proiectului.3).schema de conectare a echipamentului. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual.nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. 3. . • Criteriu/parametru -tipul -aspectul.montarea cablurilor: vizual.modul de legare.3).după realizare.6.5.1 0 0% . • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj. 98 .vizual.9.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.montarea cablurilor în semnal şi dulap.

elementele prizei: după pozare şi sudare. .mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . înainte de mascare.2.6. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru . înainte de proba de funcţionare. modul de conectare şi amplasarea: vizual.respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Condiţii de admisibilitate .3).10. • Momentul verificării -după realizare.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual.modul de legare.rezistenţa prizei: prin măsurare.9.9. la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare .tipul şi rezistenţa prizei de pământ.6. 14). • Gradul de verificare . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate 3.respectarea prevederilor proiectului.legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.locul de amplasare. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru .100%. .3. .tipul.• Gradul de verificare -100%.rezistenţa prizei: după montare şi fixare.legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. 101 . . .100%. 3.

de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.Căi ferate normale.integritatea suspensiei. STAS 4392 STAS 6990 . .Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi. rezistenţei de izolaţie. • Momentul de verificare . Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. STAS 7933 STAS 11360 . • Metoda de verificare .înainte de recepţie. STAS 1244/2 .funcţionarea receptoarelor electrice: . Prescripţii. tensiunilor şi curenţilor. • Condiţii de admisibilitate .lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact.lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare. din punct de vedere electric. Instalaţii de semnalizare automată. Instalaţii neautomate.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.Treceri la nivel. • G ra d u l d e v e rific a re 100% . STAS 552 STAS 9570/1 . . . . . 103 . de atingere şi de pas. . de tracţiune şi de telecomunicaţii.funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare: . STAS 831 . • Documente încheiate . Condiţii tehnice generale. .Siguranţa circulaţiei.legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.Siguranţa circulaţiei. .tensiunile de influenţă. Dimensiuni.Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.6). tensiunile de influenţă. Gabarite.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Treceri la nivel cu calea ferată. .. Prescripţii. 102 Anexa 1-II Documente de referinţă STAS 1244/1 .legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. . Treceri la nivel cu calea ferată.Tuburi pentru instalaţii electrice.Linii aeriene. STAS 1244/3 . .mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). • Aparatura de verificare .integritatea suspensiei.

Rezistenţa electrică. Cerinţe conform Legea nr.Reţele edilitare subterane. execuţie şi verificare.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii. şi 1500 V c. .Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. STAS 12604/5 . 118 . ID 5 Legea 18/1996 (M. 10/1995.Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii de amplasare. 75/11. Instalaţii electrice fixe. ID 33 ID 50 PD 184 STAS 12604/4 . . Condiţii tehnice generale de calitate.04. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.O.1996) . Prescripţii.Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.SR 8591 STAS 4905 STAS 4483/1 STAS 6675/1 STAS 7757/1 STAS 6271 STAS 12604 . . Prescripţii. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii ferate. . . 105 104 . . Condiţii tehnice generale de calitate.Protecţia împotriva electrocutării. .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. .a.c. . Condiţii tehnice generale. bunurilor şi valorilor. .Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. .Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii.Legea privind paza obiectivelor. .Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. .Ţevi din PVC neplastifiată.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. . Prescripţii. .Protecţia împotriva electrocutărilor. PE 107 PE 116 NP 016 Instrucţia 350 Instrucţia 351 Instrucţia 352 I7 .

....... 108 3..................6..1...............................7......6................1...........6........................ 134 3....... 160 3...... 109 3..3.................. ..............................................1........ Conducte exterioare...3.........2..............4.....5....8.........7..1. 108 3..... Pompe.......1...................3........ 166 3................ Prevederi comune ............2..... azot)................................................... 156 3........6.... Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor.............. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor ........................ Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ........ Montarea conductelor .................... Domeniul de aplicare ................................. Compresoare......1....................... 146 3........ 159 3........................5......4.............5...............................................4................. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă......... 137 3........... 131 3................. 161 3. 128 pulverizată................... 143 3......4... Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor......... 150 3................................................6... Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum....................................... 157 3.......... 109 3..... 140 3..................... Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum....................... 143 3.. abur... Recipienţi de hidrofor.. Schimbătoare de căldură............................. drencer şi apă 3..............5..................................... pulberi............... Instalaţii de stingere cu gaze inerte ................ Montarea racordurilor....C a ie t In s ta la ţii III .............................1.................. 163 Anexa l-III ............ Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control.................. Prevederi comune ............. 113 3..1......2.......................... Conducte interioare ............................. 117 3.. Documente de referinţă . 134 3.......................... spumă.......4.....6....... 160 3......3..................... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii..............1........ 156 3..150 106 107 ................2..... Boilere .............. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor.............2... 129 3. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ......................................................6. CO2......................6..... Proba de funcţionare .........4...................In s ta la ţii s a n ita re Cuprins 1....... 108 2.6..... Instalaţii de stingere tip Sprinkler....

pentru conductele din plumb conform STAS 671. 3.instalaţiilor de preparare a apei calde de consum.obiectelor sanitare şi accesoriilor.1.instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. 109 2.Executarea surselor de apă. . . . Montarea conductelor 3. . .1. . .instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă. 3.Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare. .Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. .armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci.Instalaţii de stingere a incendiilor. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1.conductelor şi racordurilor.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1.nu se admit: . .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. azot). . . .pentru conductele din PP conform NP 003. STAS 6898/1. . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. .instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum.înainte de executarea îmbinărilor. Nu fac obiectul prezentului normativ: . în Anexa l-III. spumă. • Condiţii de admisibilitate .Staţiile de pompare şi de epurare. • Momentul verificării . .Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie. sere. STAS 530/1.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. . pulberi. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului. CO2. .aspectul materialului. 108 . abur. construcţii agrozootehnice. • Gradul de verificare -100%. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . • Metoda de verificare -vizual: . STAS 7656.1. . STAS 6898/2.Staţiile de corectare a calităţii apei.

• Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. 111 . STAS 6898/2. executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare -100%.lo c u l d e a m p la sa re. .să corespundă prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual.Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).grosimea. • Condiţii de admisibilitate .după pozare.aspectul îmbinării. • Metoda de verificare . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -diametrul. STAS 7656.pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126. STAS 6898/1. după caz.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte (fisuri.. • Aparatura de verificare .3).neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.3). c) Traseul conductelor . • Gradul de verificare . STAS 530/1. • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 110 • Criteru/'Parametru -tipul îmbinării.vizual .3). • Metode verificare . • Momentul verificării .înainte de debitare. .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). b) Dimensiunile • Criteriu/ Parametru .prin măsurare directă: .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. fîletare. arsuri sau cojeli): .

3). abateri de poziţie între elementele îmbinării). pentru conductele exterioare. 112 3. • Documente încheiate .toleranţa de + 10 % la grosime. când nu este indicată în proiect.2. după caz (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1.• Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).nu se admit: .pentru grosime: 10 %.pentru t i p şi a. lovituri. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit: .toleranţe la grosime.grosimea: prin măsurare directă.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. • Gradul de verificare .2).aspectul izolaţiei.defecte vizibile (deformări. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . diferite faţă de prevederile proiectului.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . după caz.spect: 100 %: .protecţia izolaţiei. fisuri. .tipul izolaţiei. -grosimea izolaţiei. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -tipul. • Momentul verificării . aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.înainte de lansarea în şanţ.după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia. 113 .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).se admite: .defecte vizibile.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect): .după executarea îmbinărilor. . Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu / Parametru .aspectul: -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). . • Condiţii de adminisibilitate . neuniformităţi: . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului: .

Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de izolare. conform STAS 305!: . • Momentul verificării . . SR -4163-3 şi: .înainte de pozarea conductelor. • Documente încheiate .toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei.valori si toleranţe ale pantei diferite de cele.100 %.prevă zute în proiect.se admite.înainte de proba de etanşeitate.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. când nu este indicată în proiect • Aparatura ac i enficare . realizate prin sudare: .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.prin proba de presiune la rece. . conform l 22.scurgerile de apă. 115 . • Meloda de verificare .cel puţin o măsurare la 100 m.prin măsurare directă. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru . mascare etc. .• Momentul verificării .după po/arca conductelor. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . .pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.sensul pantei. • Condiţii de admisibilitate' .denivelări: .2). • Metoda de verificare .nu se admit: .valoarea presiunii de încercare pe durata probei: .pentru conducte din alte materiale conform l 9.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.nu se admit: . .pentru conducte din PVC conform I l şi STAS 6675/7.mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) .100 %. • Gradul de verificare .mărimea pantei.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/ Parametru . SR ISO 3458. 11 4 • Momentul verificării . . .

mascare.lipul.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.Metoda de verificare . la îmbinări.respectarea prevederilor proiectului.100%. c) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/ Parametru .1.: • Condiţii de admisibilitate . pete de umezeală pe conducte. pe ţoală durata probei: . • Gradul de verificare . -aspectul.2).9).vizual. 117 • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .după proba de presiune etanşeitate: . • Metoda de verificare .scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare • Criteriu/Parametru . C 127 şi STAS 7335/3 • Momentul verificării .valoarea pantei. în zona mufelor. • Aparatura de verificare .nu se admit scurgeri de apă vizibile.scurgeri de apă vizibile.înainte de izolare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .sensul pantei: .nu se admit: . • Documente încheiate . .Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV. 3. • . conform STAS 305 l şi I 22.înainte de acoperire.1 0 0 % .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3. l 14.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) de încercare. • Documente încheiate . • Momentul verificării . 116 .8).vizual.

• Condiţii de admisibilitate . când nu este indicată în proiect. . pentru fiecare caz.distanţa: prin măsurare directă.• Metoda de verificare . I6 . • Documente încheiate .toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevă/ută în proiect). .se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte. abur. .în punctele de sprijin (ancorare). P oziţia şi distanţele între conducte Criteriu/Parametru . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9. pulberi. • Momentul verificării . • Metoda de verificare .după pozare.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. . • Documente încheiate . azot). apă rece. • Momentul verificării . CO2.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). înainte de fixare. b) Distanţele si paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru . 118 • Metoda de verificare . .se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la valoarea pantei. ID49. înainte de fixare.prin măsurare directă. • Gradul de verificare . gaz.după pozare. • Momentul verificării . I 7.valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare. • Aparatura de verificare .după pozare.poziţia relativă între conducte.mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.se admite: .în cel puţin două puncte diferite. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . spumă. electrice. • Gradul de verificare .valoarea distanţei între conducte (apă caldă. înainte de fixare.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.poziţia: vizual. 119 .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.3). • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .3).

se admite: .alte tipuri de elemente de susţinere. • C o n d iţii d e a d m isib ilita te . Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare -tipul: vizual.3).î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d1 e 0±% p e n t r u v a l o a r e a lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te pardoseala.• Aparaturii ele verificare .3). minim 25 % din elementele de fixare.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect).p rin so n d a j. • Gradul de verificare . • Momentul verificării -în cazul prinderii cu elemente fixe .înainte de pozare. .nu se admit: .distanţa: prin măsurare directa. . 120 • Criteriu/Parametru . 121 .se a dm ite: .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate .prin sondaj.prin măsurare directă.tipul susţinerilor. . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Documente încheiate .distanţii între două elemente suceesixe de susţinere. .diametrul interior al manşonului: .tipul şi dimensiunile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.după montarea conductelor. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .3). m in im 5 0 % d in tre c e ri. • Gradul de verificare .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.in cazul prinderii cu elemente mobile .după înglobarea în elementele de construcţie. faţa de cele prevă/ute în proiect. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .după poziţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111). d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .în c ad rare a în to le ra n ţa d1 e0 +% p e n t r u d i a m e t r u l in te rio r a l m a n şo n u lu i. • Metoda de verificare .locul de amplasare.numărul. . • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

tipul şi locul de amplasare.înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -v iz ual. . când toleranţa nu este prevăzută în proiect.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Momentul verificării .3).respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. • • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru . h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .nu se admite absenţa legării la pământ.dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă.legarea la pământ.în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). .după montarea conductelor. • Gradul de verificare -100%.prin măsurare directă.• Metoda de verificare . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul şi numărul: vizual.distanţa dintre două piese de curăţire succesive. 122 123 . • Aparatura de verificare -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III).se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive. . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Gradul de verificare -100%.3).înainte de proba de etanşeitate.înainte de probă.

variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.scurgeri de apă: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).presiunea de încercare: .prin proba de presiune la rece: .pentru conducte din alte materiale conform I9.10). SR ISO 3458. • Aparatura de verificare .scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Documente încheiate .înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum.scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul: . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . • Documente încheiate .pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO 1167.comportarea la dilatare/contractare.pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS 6819. . pe toată durata probei: . • Condiţii de admisibilitate . j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu Parametru .nu se admit: .scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări.prin proba de presiune la cald conform normativului I9.presiunea de încercare: . • Momentul verificării .nu se admit: . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%.deformări datorită dilatărilor/contractărilor.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.9). k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare . .scurgeri de apă.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa IV. 124 125 . pe toată durata probei: .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare.i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece. • Criteriu/Parametru . caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/ Parametru .

. izolare sau mascare. • Gradul de verificare -100% . • Criteriu/Parametru . pulberi. spumă. • Momentul verificării .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. 1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur.nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Metoda de verificare . discontinuităţi.încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati vului I9. 126 • Condiţii de admisibilitate . izolare sau mascare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate . aplicarea stratului de grund).înainte de vopsire.încercarea de etanşeitate cu aer. .înainte de mascare. • Gradul de verificare -10 0%. din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/ Parametru . . . • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .• Metoda de verificare . m) Calitatea protecţiei anticorozive • Gradul de verificare -100%.înainte de vopsire. • Condiţii de admisibilitate .respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). -aspectul: vizual. • Metoda de verificare . .Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. CO2. • Momentul verificării . 15). 127 . azot.7).Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.nu se admit: .aspect.după proba de presiune/etanşeitate.nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.neuniformităţi (băşici. încreţituri). • Momentul verificării .

3). • Aparatura de verificare .poziţia de montare.2.respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.înainte de proba de presiune. • Momentul verificării .spaţiul de acces şi manevră.cotele de montaj: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.tip ul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . . Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu Parametru -tipul.4.amplasarea. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.3).prin acţionare directă.cotele de montaj.tipul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare -100%. . .Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după montarea conductelor. . • Metoda de verificare -vizual. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .3). 3. • Metoda de verificare -vizual. . Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru .înainte de proba de presiune.vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .1. 129 Proces. . . 128 .după montarea în instalaţie.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) . • Condiţii de admisibilitate . poziţia şi cotele de montaj.• Aparaturii de verificare • Documente încheiate 3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate . .după montarea în instalaţie. 130 . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Gradul de verificare -100% .înainte de probare.3).după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .după poziţionare.înainte de probare. . 3. Aparatura de verificare • Documente încheiate . b) Amplasarea • Metoda de verificare -vizual. calitatea şi integritatea • Criteriu/ Parametru . distanţele: prin măsurare directă. 131 .aspectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. conform STAS 6686.sigilarea (dacă este cazul). • Metoda de verificare . STAS-8073 şi STAS 2583. .distanţele faţă de elementele de construcţie.locul de amplasare: vizual.3.nu se admite absenţa sigiliului. .posibilitatea de acces şi manevră. .3).3).locul de amplasare.aspectul obiectelor sanitare: vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/ Parametru . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru .tipul. • Metoda de verificare -tipul: vizual.• Momentul verificării . • • • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului privind tipul. .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect.

• Momentul verificării . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .3).înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . 132 .încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504. • Gradul de verificare .după fixare.stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru .• Momentul verificării . • Documente încheiate .3).înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. .respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate .rigiditatea fixării.bucată cu bucată. • Metodei de verificare -vizual.respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. .bucată cu bucată. • Aparatura de verificare .tipul elementelor de fixare: vizual. când nu sunt indicate în proiect. • Gradul de verificare .bucată cu bucată. .respectarea tipului de fixare.după poziţionare. 133 c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru -tipul elementelor de fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .schema de racordare. • Momentul verificării -după fixare. . .

3.1. .cotele de montaj. .prin măsurare directă.locul de amplasare. • Gradul de verificare 1 0 0 % .100%.înainte de fixarea definitivă.înainte de poziţionarea hidroforului.după poziţionarea in instalaţie.4. 134 • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .dimensiunile • Metoda de verificare .tipul .4.3). • Condiţii de adminisibilitate .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare .3). -cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării .parametri tehnici • Metoda de verificare Vizual. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa II I) . • Metoda de verificare .locul. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/ Parametru .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: 135 . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . poziţia de montare si modul de prindere: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru . . c) Postamentul • Criteriu/ Parametru .poziţia de montare.după poziţionarea în instalaţie.modul de prindere.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării . Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3.

vizual. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.înainte de proba de funcţionare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . 3. • Momentul verificării .după racordare. • d) Aparate de măsură.după execuţia conductelor de legătură. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei. .poziţia de montare.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 136 137 . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .. . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . .3).parametrii tehnici. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.vizual. -vizual.bucată cu bucată. • M e to d a d e v e r ific a re e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .2. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.3).schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate .

b ) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de poziţionarea pompei.dimensiunile.3). c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .poziţia de montare. .Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu nile indicate de proiectant/producător.cotele de montaj. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului: . -cotele: prin măsurare directa. 138 • Documente incheiaie .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). • Metoda de verificare . .după poziţionarea in instalaţie.locul de amplasare.înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).100 %. • Gradul de verificare -100%.după po/iţionarea în instalaţie. .tipul:vizual. . • Aparatura de verificare .locul si pozitia de montare: vizual. • Gradul de verificare . 139 .dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). . • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. • Momentul verificării .3). • Condiţii de admisibilitate respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.• Mom entul verificării . • Gradul de verificare -100%. .

respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după poziţionarea în instalaţie. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Metoda de verificare . 140 .bucată cu bucată. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Param etru . 3. -cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării .d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare -100%. .schema de racordare.poziţia de montare. .înainte de fixarea definitivă.vizual.locul de amplasare. • Metoda de verificare .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după execuţia legăturilor.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Condiţii de admisibilitate .3. • Momentul verificării . . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100%.parametrii tehnici. .locul şi poziţia de montare: vizual. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.4.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie.vizual.înainte de proba de funcţionare.cotele de montaj. • Momentul verificării . 141 .

prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. • Metoda de verificare . • Gradul de veriţicure .tipul: vizibil . 3.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . 143 142 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).5.tipul. • Condiţii de admisibilitate .1.3).3). c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Documente încheiate . : • Condiţii de admisibilitate .înainte de poziţionarea compresorului.înainte de proba de funcţionare.dimensiunile: prin măsurare directă. . -dimensiunile. d) Modul de racordare m instalaţie • Criteriu/ Parametru schema de racordare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Gradul c/e verificare -100% .respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/parametru -tipul: .vizual • Momentul verificării .vizual. • Metoda de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. Parametru .5.după execuţia leuăturitor: . Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.

după poziţionarea în instalaţie.înainte de fixarea definitivă.locul şi poziţia de montare: vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului 144 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare . d) Izolaţia • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . . • Metoda de verificare -vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.cotele: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . 145 • Criteriu/Parametru . . • Gradul de verificare . .înainte de proba de funcţionare.grosimea izolaţiei. • Documente încheiate .1 00 % . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare . .• Momentul verificării .protecţia izolaţiei. • Momentul verificării . c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .după execuţia legăturilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare. . • Condiţii de admisibilitate .tipul izolaţiei.3). • Gradul de verificare .b u c a tă cu b u c a tă .poziţia de montare.locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .1 00 % . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .cotele de montaj.3): b) Amplasarea în instalaţie • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .

după proba de funcţionare. • Momentul verificării .pentru flecare schimbător. .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . • Momentul verificării .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .Parametru -tipul.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3).grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.• Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual. .cotele de montaj. 146 .înainte de fixarea definitivă. . • Gradul de verificare -10 0%. Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu.nu se admit: .locul de amplasare. • Aparatura de verificare . -grosimea: prin măsurare directă. • Criteriu/Parametru .după poziţionarea în instalaţie.poziţia de montare.cotele: prin măsurare directă.100 %.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).5. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. • Momentul verificării .3).2.vizual. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . b) Amplasarea în instalaţie • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . -parametrii tehnici.după poziţionarea în instalaţie. 147 3.

• Gradul de verificare . • Metoda de verificare -tipul şi protecţia: vizual.după execuţia legăturilor. • Gradul de verificare -100% . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual. 148 149 . • Momentul verificării . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . .• Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -vizual.protecţia izolaţiei.grosimea: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .schema de racordare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul.după proba de funcţionare. . e) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Aparate de măsură.grosimea izolaţiei.pentru fiecare boiler.după fixarea boilerului. • Condiţii de admisibilitate .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.poziţia de montare.3). • Gradul de verificare .3).înainte de proba de funcţionare.

mijloacele de răcire/încălzire {după caz). • Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru -tipul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul. • Momentul verificării . -aspectul. grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz). . aspectul. • Documente încheiate . dimensiunile. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare. .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. numărul.respectarea prevederilor proiectului.nu se admit: . . Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă. aspectul rezervoarelor. aspectul. . pulberi) 3.100%.6.tipul.aspectul. izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie. pulverizatoare.6. sprinkiere.3).3). pulberi. . spumă. b) Montarea rezervoarelor (apă.1. înainte de proba de funcţionare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător). spumă.dimensiunile. gaze inerte.tipul. . drenccre. încălzire: vizual. abur.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. CO2. . • Momentul verificării -după montarea în instalaţie. * • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . . azot) 3.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. 151 . numărul. duze) • Criteriu/Parametru .tipul.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare . . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -vizual. . • Aparatura de verificare .• Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. 150 • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile: prin măsurare directă.înainte de proba de funcţionare.numărul. mijloacele de răcire.numărul.

3).+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur.3). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .poziţia şi locul de montare: vizual.după montare.poziţia şi locul de montare. . c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .• Aparatura de verificare .rigiditatea fixării. • Gradul de verificare . • Momentul verificării .+ 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. 153 • Condiţii de admisibilitate . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.schema de racordare. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100%. • Aparatura de verificare .rigiditatea fixării.abateri de Ia prevederile proiectului.nu se adm it: .depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. . . .bucată cu bucată.3). .cotele de montaj.± 5 % pentru distanţa între element component pereţi. locul de montare. . • Metoda de verificare .± 5 % pentru distanţa între element component tavan.după racordare.tipul racordului. • Documente încheiate .unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).înainte de proba de funcţionare.cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă. • Documente încheiate . măsurată în plan vertical.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Condiţii de admisibilitate .poziţia. . în cazul în care proiectul nu ie indică: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare -vizual. prin verificarea strângerii elementelor demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Gradul de verificare . cotele de montaj. 152 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

10 0% . • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare.vizual.înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare -tipul. . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul. • Gradul de verificare . -numărul.3). • Gradul de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare -100%. 154 155 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .3). siguranţă. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul şi dimensiunile suportului. • Documente încheiate . • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare -vizual.Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru .100%. • Aparatura de verificare .după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului şi P 118. f) Dispozitive şi aparate de semnalizare.marcarea/inscripţionarea. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare • Metoda de verificare .respectarea prevederilor proiectului. -dimensiunile: prin măsurare.înainte de proba de funcţionare. numărul şi aspectul: vizual. -aspectul. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului.

abateri de la prevederile proiectului. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. -dimensiunile: prin măsurare. numărul şi aspectul: vizual. . -dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . 3.3). • Metoda de verificare -tipul. -n u m ă ru l.tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor.6. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru -t ip u l . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .6. . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru .tipul şi aspectul: vizual. -dimensiunile.aspectul.2.înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării .4. . 157 • Metoda de verificare . -aspectul.3. • Momentul verificării . Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru -tipul.după montarea în instalaţie. -dimensiunile. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.respectarea prevederilor proiectului. numărul şi aspectul: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . . • Gradul de verificare -100%. .3.tip u l.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).tipul. . 156 .ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.după montarea în instalaţie. • Documente încheiate .numărul.6. • Aparatura de verificare .dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate .aspectul.înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .

numărul. • Metoda de verificare . înainte de proba de funcţionare. -tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. • Documente încheiate .nu se admit abateri de la prevederile proiectului.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru . -as pectul. .ti p u l.tipul şi aspectul: vizual. • Momentul verificării . 159 158 .dimensiunile: prin măsurare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare . 3.100% .100%. .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .3).nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate ..6. • Gradul de verificare . -as pectu l. . c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru .tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare .tip u l. înainte de proba de funcţionare.t ip u l . • Criteriu/Parametru .5. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .1 00 % .vizual. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie.

3). . -dimensiunile: prin măsurare.3). numărul şi aspectul: vizual.1 160 161 .6.6.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6..în cazul în care proiectul nu indică alte valori. • Documente încheiate . . 3.unghiul de înclinare.respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă zute în proiect. drencer şi apă pulverizată Conform 3. 3. .7. • Gradul de verificare .înainte de fixarea definitivă. înainte de proba de funcţionare. numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în instalaţie.± 2 grd.6. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru -stabilitate.după poziţionare.7. se admit toleranţele: . • Documente încheiate . Instalaţii de stingere tip sprinkler. • Gradul de verificare -100%. pentru unghi.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).nu se admit abateri de la prevederile proiectului. . • Momentul verificării .10 0% .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor.± 5 grd. • Aparatura de verificare .tipul.orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -tipul. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru .orientarea spre sud: . • Momentul verificării .Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3.6. . • Metoda de verificare .tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.1 3.aspectul. pentru orientare. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .

dozatoarelor-amestecătoarelor.după execuţia legăturilor. .menţinerea poziţiei stabile.funcţionarea obiectelor sanitare. . • Gradul de verificare -100%.pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: .stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini.presiunea de pornire/oprire a hidroforului. • Condiţii de admisibilitate . . drencerelor.după montarea instalaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 163 • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .condiţiile de scurgere .. 3.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. .presiunea creată de com presor.funcţionarea armăturilor. • Gradul de verificare -100%.vizual.debitul de apă/gaz.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . prin verificarea documentelor însoţitoare. • Metoda de verificare .3). . pulverizaţoarelor şi duzelor de deversare.pierderile de apă/gaz. . .nivelul de zgom ot produs de arm ături.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece: .schema de racordare: vizual.pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: .tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schim bătoarelor de căldură . . .pentru toate instalaţiile: .funcţionarea sprinklerelor.respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ producător.tem peratura apei. c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru .pentru instalaţiile de canalizare: . prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Momentul verificării . 162 .locul de m ontare.8.presiunea de încercare. • Momentul verificării .funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. . .schemă de racordare. buteliilor de vehiculare a pulberilor.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: .înainte de probare.3). .

. prin măsurare.presiunea creată de compresor.funcţionarea obiectelor sanitare. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.condiţiile de scurgere. STAS 10968/2 . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. • Metoda de verificare . . .6). .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. SR ISO 6182-1/C2. buteliilor de vehiculare a pulbe rilor.temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură. conform l 9 sau ID 49 (după caz). conform I 9. . STAS 11368 . STAS 9576/2 şi STAS 12904 . temperaturii.presiunea de pornire/oprire a hidroforului. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. prin măsurare. . . vizual. STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . . . drencerelor.presiunea de încercare. prin măsurare.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: STAS 9667 . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: -± 10% pentru debite.funcţionarea sprinklerelor.debitul şi temperatura conform I 9. . .pentru armături.funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. STAS 9576/1 şi SR 13458 . . vizual. presiune.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.pentru pompe..mijloace de măsurare a debitului. presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). ID 49.pentru sprinklere.pentru lavoare.după încheierea execuţiei instalaţiei. prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. 165 164 . prin proba de etanşeitate.pentru vase de closet.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. dozatoare l or-am e stecătoare lor. . .lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşe i taţi.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare.funcţionarea întregii instalaţii. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. • Documente încheiate . • Momentul verificării . prin măsurare. • Aparatura de verificare . .pentru drencere şi pulverizatoare.pierderile de apă/gaz. vizual. . prin încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă. temperatură.

STAS 9576 . diagonale şi axiale. Studii. STAS 5738/1 . Sistemul de stingere automată de tip sprinkler.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. STAS 1795 .A n e x a l . aducţiuni. SR ISO 6182-1/C2 . STAS 6686 SR 6819 . STAS 7656 . STAS 9143 . armăturilor şi accesoriilor lor. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare. STAS 6675/3 . Indicaţii generale. Sprinklere. STAS 5738/2 . încercări. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 2583 . trase sau laminate la rece. STAS 530/1 . încercarea de etanşeitate la presiune interioară.Obiecte sanitare din fontă.Ţevi de oţel. Prescripţii de execuţie şi exploatare. Clasa B. SR ISO 1167 . prescripţii de proiectare şi de execuţie. 166 STAS 6898/1 . STAS 671 . .Protecţia împotriva incendiilor.Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Ţevi de oţel. emailate.Armături sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. drencere şi pulverizatoare de apă. Partea 2: Ţevi de conducte. laminate la cald. Clasa C.Instalaţii sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate. Determinarea rezistentei ia presiune interioară. STAS 1478 .Ţevi din materiale plastice. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.Instalaţii sanitare. SR 4163-3 STAS 523/1 . 167 . Măsurarea dimensiunilor. fără sudură. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor.Ţevi rotunde extrudate din plumb.Pompe centrifuge.Ţevi din policlorură de vinii neplastifată.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă Documente de referinţă STAS 404/1 . STAS 6898/2 . Prescripţii fundamentale de proiectare.Pompe centrifuge. -Alimentări cu apă. (PP) sub presiune. Condiţii tehnice generale de calitate. Partea 1: Ţevi de uz general. fără sudură. Canalizări interioare.Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS I 504 . Obiecte din porţelan sanitar.Sisteme de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare. SR ISO 3126 . Condiţii tehnice de calitate.Alimentări cu apă.Ţevi rotunde trase din cupru.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Reţele de distribuţie. încercări. STAS 3051 .I I I SR ISO 3458 .Instalaţii sanitare. diagonale şi axiale. Metode de încercare.Obiecte sanitare ceramice. Condiţii tehnice generale de calitate.Ţevi de oţel sudate elicoidal.

169 168 . Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. Prescripţii de proiectare. I 42 ID 49 STAS 12523 . Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă.STAS 9576/2 . Reguli şi metode de verificare.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea. .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.Instalaţii sanitare. SR 13458:2000 .Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. Prescripţii de proiectare. STAS 12904 . ll .Instalaţii de stingere cu spumă. I9 I 9/1 122 . Prescripţii de proiectare. STAS 9667 . STAS 11368 . Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. Drencere şi pulverizatoare de apă.Instalaţii de stingere cu abur. Sprinklere.Normativ pentru proiectarea. STAS 10968/2 .Normativ pentru proiectarea. ape i calde. . . Prescripţii de proiectare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Acustica în construcţii. Metodă de măsurare in situ.Instalaţii fixe cu azot.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Reguli şi metode de verificare a declanşării. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 11976 .Instalaţii sanitare.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. Declanşarea NP 003 sprinklerelor. Verificarea funcţionării vaselor de closet. -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. încercări funcţionale ale lavoarelor. . executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale. STAS 12245 . STAS 12507 .

................. Montarea conducte lor .........6...................... Proba de funcţionare Anexa 1-IV................ Prevederi comune .............. Alte aparate de măsură.1................ Proba de presiune la rece..7............ 172 3....................................... 200 3.......... 172 2........9.................. 190 3....................................6...... Montarea corpurilor de încălzire...... Documente de referinţă ................. 209 3........... Pompe............8............................. 206 3..................................... 3.8........................Caiet Instalaţii IVInstalatii de încălzire __________________________________________________________________________ 3.......4...................................1....... Arzătoare ............220 3 7............................3.............2........4...................................................................................1. 173 3....... Proba de eficacitate...2...... 193 3.......................... dozare)......... 196 3.................. Montarea echipamentului................3.............4.......................2.....1...................................4........................... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii........ Sisteme de expansiune................ Schimbătoare de căldură . Proba de presiune la cald ......1..... Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare............................. Distribuitoare-colectoare ........... 173 3.....4................ 202 3....... Domeniul de aplicare ......................4...3............. 216 3.. control şi siguranţă. 218 3............................................ 219 170 171 ................ 192 3... Compresoare... 221 222 225 Cuprins 1..4...............5............ 177 3. Conducte agent termic..... 196 3....5.................................. 212 3..............................4..... Conducte de alimentare combustibil .......4.................................... 172 3............... 204 3.....................4... Cazane ...... Montarea armături lor ....4...........................................................1.........

defecte (fisuri.1. Nu fac obiectul prezentului normativ: . . .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. . arsuri pori sau cojeli). 2. etc.nu se admit: .neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. . staţii de recuperare a căldurii.înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare -10 0%. 3. Pexal . 3.Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). .1.Instalaţii de preparare a apei calde de consum. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.armăturilor.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). . • Condiţii de admisibilitate .corpurilor de încălzire. puncte termice etc. . .Reţele termice şi elemente aferente acestora. .Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare. în Anexa l-I V. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: .). puncte termice. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .conductelor. STAS 6898/1. . STAS 530/1.Surse de căldură (centrale termice.conform agrement. polietilenă reticulată. • Metoda de verificare -vizual: .Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport.).echipamentelor (din centrale termice. .Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi.tipul materialului. STAS 7656. . • Momentul verificării . Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru .pentru conductele din PP conform agrement. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .1.Instalaţii interioare de încălzire centrală.1. 172 173 .pentru conducte din: cupru.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. STAS 6898/2. . Montarea conductelor 3. -aspectul materialului.3).

alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare -vizual.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă: . STAS 7656. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . pentru conductele exterioare. • Metoda de verificare J -vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. Pexal. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . lovituri. • Condiţii de admisibilitate .să corespundă prevederilor proiectului.diametrul conductei. • Momentul verificării . filetare.după executarea îmbinărilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). STAS 6898/2. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate . .după pozare.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.defecte vizibile (deformări.b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate . după caz). • Metoda de verificare .înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. 174 • Momentul verificării .3). STAS 6898/1.3).cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. .pentru conducte din: cupru.aspectul îmbinării. fisuri. • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare. polietilenă reticulată. conform agrement. . abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . 175 .înainte de lansarea în şanţ. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. STAS 530/1. .

• Condiţii de admisibilitate . . .sensul pantei.nu se admit: . prevăzute de normativul I 13.se admite: . ramificaţii şi armături.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). .1.defecte vizibile. .pentru grosime: 10 %.grosimea: prin măsurare directă. termoizolaţiei.aspectul izolaţiei.prin măsurare directă.pentru tip şi aspect: 100 %.1.tipul izolaţiei. .după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). .toleranţa de + 10 % la grosime. • Gradul de verificare . 177 . • Metoda de verificare -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după pozarea conductelor. • Metoda de verificare . e) Izolaţia .1. -mărimea pantei. • Gradul de verificare .2.nu se admit: .• Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).înainte de mascare.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. • Condiţii de admisibilitate .existenţa protecţiei. Conducte agent termic 3.măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor.înainte de proba de etanşeitate.3). neuniformităţi.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. executate din materiale combustibile din clasele C3 şi C4. după caz. • Documente încheiate .cel puţin o măsurare la 100 m. . după caz. • Momentul verificării . -grosimea izolaţiei. • Criteriu/Parametru . după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.continuitatea izolaţiei la îmbinări. . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţe la grosime. . 3. .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. . 176 2. Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru . diferite faţă de prevederile proiectului.2).

• Metoda de verificare .Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa I V. • Documente încheiate .înainte de pozarea conductelor.cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi diametru.înainte de pozarea conductelor.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.2. 179 178 . • Documente încheiate . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. -mărimea pantei.constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement. • Aparatură de verificare .racorduri şi piese speciale.3).mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).prin măsurare directă. • Metoda de verificare -vizu al.• Aparatura de verificare .1. • Gradul de verificare . Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru -diametrul.mijloace de măsurare. • Momentul verificării .aspectul. • Gradul de verificare -100%. • M om entul verificării .2). • Condiţii de admisibilitate . 3. . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces verbal de verificare . b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . . • Gradul de verificare -100%.2.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Metoda de verificare .înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor.

.). lucrărilor b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru .mărimea pantei: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.3). • Gradul de verificare -100%.nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.10 0% .mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).2.înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare -sensul: vizual. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru -sensul pantei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.prin măsurare directă.• Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .prin măsurare directă. întărituri etc.să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de etanşeitate.înainte de pozarea conductelor. 1 8 1 180 .dimensiuni pentru fiecare tip de suport. . • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . tălpi.distanţa între suporţi. 3. • Documente încheiate . Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru . • Momentul verificării . • Gradul de verificare .Proces-verbal pentru verificarea calităţii ascunse (Anexa IV. rigle.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .2). • Aparatura de verificare .dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .după pozarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate . . -mărimea pantei.3. • Momentul verificării .

în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru . 3.distanţele prevăzute de normativul I 13. în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte.se admite: . • Momentul verificării .valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.3) b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .după pozare.după pozare. .sensul pantei. • Documente încheiate . . Conducte interioare . -valoarea pantei. • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte).încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductăelement finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).prin măsurare directă. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Gradul de verificare . înainte de fixare.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.4.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Aparatura de verificare . înainte de fixare.mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei. • Documente încheiate .2).în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta. prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta. • Metoda de verificare .2. • Metoda de verificare . 182 183 . .se admit: . • Gradul de verificare .1. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .măsurare la flecare suport tip estacadă. • Gradul de verificare .valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.prin măsurare directă.

. minim 25 % din elementele de fixare. I 6.3). .mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). 184 185 . .se admite: .tipul susţinerilor.în cel puţin două puncte diferite. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării .distanţele prevăzute de Normativul 1 13.toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte.apa caldă . d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru .elemente de construcţie din materiale combustibile. • Momentul verificării . când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . I 7. • Documente încheiate • Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.abur.electrice.apă caldă/apă fierbinte/abur .3). • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).apă caldă/apă fierbinte/abur .prin sondaj.distanţa: prin măsurare directă. • Documente încheiate .în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. • Metoda de verificare .apă caldă/apă fierbinte/abur . .după pozare. .apă rece.valoarea distanţei între conductele de: . . . • Gradul de verificare .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.distanţa între două elemente succesive de susţinere.tipul: vizual. pentru fiecare caz.prin măsurare directă. • Metoda de verificare . faţă de cele prevăzute în proiect. .Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparatura de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Documente încheiate .gaz.apă caldă/apă fierbinte/abur . înainte de fixare.3). • Condiţii de admisibilitate .

.1.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. tipul şi locul de amplasare.locul de amplasare. 186 187 .3).încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul interior al manşonului.scurgeri de apă. .se admite: . • Metoda de verificare -vizual.înainte de izolare.numărul. . polietilenă reticulată. • Gradul de verificare . Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement pentru conducte din PP. . .5. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru -tipul. minim 50 % din treceri. mascare etc.prin proba de presiune la rece.2. • Gradul de verificare -100%.după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. 3.e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. realizate prin sudare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de presiune. . • Momentul verificării . conform normativului I 13. • Documente încheiate .după montarea conductelor. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru .înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul. .valoarea presiunii de încercare pe durata probei.lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.prin măsurare directă.după înglobarea în elementele de construcţie.prin sondaj. • Aparatura de verificare . Pexal • Momentul verificării . cupru.

. în zona mufelor la îmbinări. .100%. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii. aplicarea stratului de grund).înaintea finisării (vopsirii. încreţituri).nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.10). în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. pe toată durata probei. 3. Protecţia anticorozivă • Criteriu Parametru .comportarea la dilatare/contractare.1. .înainte de mascare. • Aparatura de verificare 3.1. discontinuităţi. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .neuniformităţi (băşici. 188 189 . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .• Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Metoda de verificare -vizual. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri.aspect.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). izolării). .respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti rea suprafeţelor.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.după efectuarea probei la rece.Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9).prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. . . Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte • Criteriu/Parametru .2. pe toată durata probei.6.scurgeri de apă.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul.după proba de presiune/etanşeitate. • Momentul verificării .2.7. • Documente încheiate .nu se admit: . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare . . • Aparatura de verificare .presiunea de încercare. pete de umezeală pe conducte.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. .scurgeri de apă vizibile. .

1.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare. . • Metoda de verificare .înainte de executarea îmbinărilor. . STAS 7656.locul de amplasare.diametrul conductei.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. deformări.• Documente încheiate .prin măsurare directă: .pentru conductele din PP conform fişei de agrement.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de executarea îmbinărilor. . . STAS 7656. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru -tipul materialului.defecte (fisuri.aspectul materialului.nu se admit: .3). • Gradul de verificare .Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . • Gradul de verificare -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. • Aparatura de verificare .3). • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . 190 .100%. . . 3. arsuri).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Documente încheiate .după pozare. • Metoda de verificare -vizual: .vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 191 • Condiţii de admisibilitate . pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu.3. • Condiţii de admisibilitate . STAS 530/1. STAS 530/1.să corespundă prevederilor proiectului.3).pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. • Momentul verificării .

nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).amplasarea. • Gradul de verificare -100%.3). Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.după montarea în instalaţie.3). • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare 3. . • Condiţii de admisibilitate . fişei de agrement). . • Momentul verificării .2. • Metoda de verificare -vizual.aspectul. . 192 proiectului privind tipul • Documente încheiate . . • Metoda de verificare -tipul: vizual.3. . . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii ele admisibilitate .după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de probare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).vizual. 193 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .posibilitatea de acces şi manevră.prin acţionare directă. Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor armăturii şi locul ei de amplasare.aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs.100%.• Gradul de verificare . • Momentul verificării .numărul de elemente.înainte de proba de presiune.spaţiul de acces şi manevră. 3. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru . calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametrii -tipul.

respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.înainte de fixare.tipul elementelor de fixare.respectarea tipului de fixare.• Momentul verificării . . .distanţele minime faţă de elementele de construcţie. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru ..stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere. • Gradul de verificare . .respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. • Documente încheiate . . • Metoda de verificare .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 194 . .înainte de fixare.3). • Condiţii de admisibilitate . reglare.locul de amplasare.tipul elementelor de fixare: vizual.după poziţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. .după poziţionare. . . • Condiţii de admisibilitate .distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. golire).locul de amplasare: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.1 00 % .înainte de proba de funcţionare. 195 • Criteriu/Parametru .după fixare. b) Amplasarea .încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare . . • Metoda de verificare . .rigiditatea fixării.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .

.după fixare.distanţele: prin măsurare directă. c) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .după poziţionarea pe postament. • Gradul de verificare . în cartea cazanului sau în fişa de agrement. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.respectarea prevederilor proiectului. -cotele de montaj. • Gradul de verificare -10 0%. 197 • Documente încheiate .schema de racordare. 3. • Momentul verificării . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement.4.locul de amplasare. • Aparatura de verificare .1.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu mentele însoţitoare. 196 . • Condiţii de admisibilitate .3).vizual. . • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .poziţia de montare.înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare -bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Montarea echipamentului 3.locul şi poziţia de montare: vizual. pe locul de montaj. -parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .3).d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru . . • Condiţii de admisibilitate .4.100%. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.după poziţionarea în instalaţie.înainte de fixarea definitivă.

-dimensiunile.3).după execuţia legăturilor.respectarea prevederilor proiectului. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de poziţionarea cazanului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după fixarea cazanului. . • Condiţii de admisibilitate ~ respectarea prevederilor proiectului şi a. • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. • Gradul de verificare . a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . . d) Aparate de măsură.100%.dimensiunile: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -tipul: vizual.poziţia de montare. .• Documente încheiate .instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.schema de racordare.bucată cu bucată.vizual. • Momentul verificării . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . • Documente încheiate . c) Postamentul • Criteriu/Parametru -tipul.3).3). . .elemente de preluare a vibraţiilor.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual. 199 198 .

. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). în fişa tehnică sau fişa de agrement.parametrii tehnici. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .100%. • Metoda de verificare -vizual. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .• Condiţii de admisibilitate .3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului.poziţia de montare.după fixare (inclusiv accesorii). • Metoda de verificare -vizual. 3. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .2. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . .după poziţionarea în instalaţie. . 201 • Documente încheiate .după poziţionarea pe locul de montaj.4.schema de funcţionare. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare -100%. .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Documente încheiate . 200 .înainte de fixarea definitivă. • Momentul verificării .3).vizual. • Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .

• Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Gradul de verificare -1 00 %. .înainte de fixarea definitivă.vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . -parametrii tehnici. a fişei de agrement şi a instrucţiu nilor 1SCIR. b) Amplasarea în instalaţie Condiţii de admisibilitate .3). 3. • Condiţii de admisibilitate .10 0% . • Aparatura de verificare .poziţia de montare. . • Documente încheiate . . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.locul şi poziţia de montare: vizual. Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) • Criteriu/Parametru .cotele de montare: prin măsurare directă.bucată cu bucată .locul de amplasare.4. • Metoda de verificare . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a normativului l 13.• • Gradul de verificare . 202 203 .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după poziţionarea în instalaţie.respectarea prevederilor proiectului. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement.cotele de montare. • Gradul de verificare . . • Momentul verificării . • Momentul verificării . instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132.3.respectarea prevederilor proiectului.3).

după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100%. • Momentul verificării .c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru -tipul.după poziţionarea pe locul de montaj.corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate . . .înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu lul sau vasul de expansiune). a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement.respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul: vizual.Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării .dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . .4.4. .înainte de fixarea definitivă.dimensiunile. • Gradul de verificare . • Momentul verificării . .poziţia de montare. . a normativului I 13. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici •C riteriu/P a ram etru -tipul. • Metoda de verificare . Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare. 3. 205 204 .3). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare -100% .cotele de montare.vizual. • Metoda de verificare .3). • Condiţii de admisibilitate .parametrii tehnici. . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%.respectarea prevederilor proiectului.

distanţele: prin măsurare directă.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate .locul şi poziţia de montare: vizual.• Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului. 3.locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). 206 • Metoda de verificare .bucată cu bucată (pe elemente componente). • Condiţii de admisibilitate .înainte de proba de funcţionare.parametrii tehnici.vizual.după poziţionarea în instalaţie. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .3).3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după fixare (inclusiv accesorii). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Momentul verificării .3). • Metoda de verificare -vizual.schema tehnologică. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .poziţia de montare.5. • Momentul verificării . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . • Momentul verificării . . . .după poziţionarea în instalaţie. -cotele de montaj. 207 . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. a fişei de agrement şi a normativului l 13.îînainte de fixarea definitivă.4.

• Gradul de verificare .3). -dimensiunile. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare -tipul: vizual.parametrii tehnici.1 00 % . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .după execuţia legăturilor.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător. 209 . • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de poziţionarea pompei. • Momentul verificării . . 208 3.tipul. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Documente încheiate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Aparatura de verificare .• Condiţii de admisibilitate . • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual. • Momentul verificării .după poziţionarea în instalaţie.4. . .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate . c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .3). • Condiţii de admisibilitate .dimensiunile: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -vizual.bucată cu bucată.schema de racordare.înainte de fixarea definitivă.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .3).

poziţia de montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţele: prin măsurare directa.• Gradul de verificare .nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu nile indicate de proiectant/producător.schema de racordare. • Momentul verificării . -cotele de montaj. 211 • Metoda de verificare . .corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.100 %.3). .după poziţionarea în instalaţie.3). • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . 210 . . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare '. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare -vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după execuţia legăturilor.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare -100%. • Documente încheiate . • Metoda de verificare . .înainte de poziţionarea compresorului. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%.locul şi poziţia de montare. . • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate .tipul: vizual.dimensiunile: prin măsurare directă.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu /Parametru .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru .dimensiunile. vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Metoda de verificare . . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3).corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. .schema de racordare 213 3.4.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului..3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . •Gradul de verificare -100%. .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate .după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării .locul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. • Gradul de verificare -10 0%. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare . Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare 212 .3).poziţia de montare. -cotele de montaj.vizual. • Condiţii de admisibilitate .7. • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .înainte de fixarea definitivă. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .distanţele: prin măsurare directă.parametrii tehnici.

Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate . d) Izolaţia . • Momentul verificării .după execuţia legăturilor. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3). 215 • Criteriu/Parametru . .• Metoda de verificare . -existenta protecţiei izolaţiei.3).grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare . e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . 214 .înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . . .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător).după proba de funcţionare.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului • A p a ra tu ra d e v erific a re .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.tipul izolaţiei. • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării -după fixare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). •Momentul verificării .schema de racordare.bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3). • Gradul de verificare . • Gradul de verificare .bucată cu bucată.vizual. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare -tipul: vizual.pentru flecare schimbător.Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimea: prin măsurare directă.

8. .3. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . 217 . • Aparatura de verificare . Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare -100%.3).prin măsurare directă. • Momentul verificării .nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. • Momentul verificării .diametrul.3).locul de amplasare. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).100 %.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare -vizual.poziţia şi locul de montare.respectarea prevederilor proiectului. c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru -tipul.4. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare .respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare -10 0%.diametrul/numărul racordurilor. • Momentul verificării .3). în cazul în care proiectul nu le indică. 216 . . • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate • Metoda de verificare . .distanţa între elemente: prin măsurare directă. -cotele de montaj.poziţia şi locul de montare: vizual.înainte de montarea în instalaţie.

219 3. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare . vopsire). control şi siguranţă • Criteriu/Parametru -tipul. punctele termice.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru . pardoseli.înainte de fixarea definitivă. ' • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . .înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare.3). 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru conducte din alte materiale conform I 13. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .pentru conducte din PP conform fişei de agrement. .• Momentul verificării . • Criteriu/Parametru -tipul.4.vizual. • Momentul verificării . pereţi.după poziţionare. 218 .în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.respectarea prevederilor proiectului.poziţia de montare. . . suprafeţe de încălzire).5. .d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare -100%. agregate. • Momentul verificării .respectarea tipului de suport.prin proba de presiune la rece: . • Metoda de verificare -vizual. . .100%. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate .amplasarea. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri.după racordarea echipamentelor din centrala termică.3). . planşee. de mascare sau înglobare în elemente de construcţie. • Documente încheiate . a materialelor şi dimensiu nilor prevăzute în proiect.după montare.presiunea de încercare. • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -1 00 %. -scurgeri de apă. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice.9. Alte aparate de măsură.

• Documente încheiate . după închiderea completă a clădirii. • Aparatura de verificare .10).mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).prin proba de presiune la cald conform normativului I13.mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III).prin proba de eficacitate conform normativului I 13.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Aparatura de verificare . 220 • Condiţii de admisibilitate .gradul de încălzire. • Documente încheiate .7. - • Criteriu/Parametru . . 221 . • Momentul verificării .presiunea de încercare. . • Gradul de verificare -100%. 3. Proba de eficacitate 3. • Condiţii de admisibilitate .6.după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C). • Gradul de verificare .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.după efectuarea probei la rece.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.nu se admit: .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. .efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or. • Metoda de verificare .Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. pe toată durata probei.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. .înaintea finisării (vopsirii. izolării). . .• Condiţii de admisibilitate . .se admite: .10 0% . Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru . mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri. pe toată durata probei.conform normativului I 13.9). plafoane sau pardoseli).nu se admit.scurgeri de apă. • Momentul verificării . compor tarea la dilatare/contractare. • Metoda de verificare .

funcţionarea aparatelor de încălzire.Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. 10).temperatura apei. .funcţionarea arzătoarelor. ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. 222 • Momentul verificării .funcţionarea aparatelor de încălzire. . pierderile de apă. .lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi.pierderile de apă.condiţiile de scurgere a condensului. . prin măsurare. . prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual. .temperatura gazelor de ardere. prin măsurare. .funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului. .funcţionarea întregii instalaţii. . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . temperatură.8.condiţiile de scurgere. • Gradul de verificare -100%.pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . nivelul de zgomot produs de armături. 223 ' .pentru aparatele de măsură şi control: .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. temperatura de încercare. .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte: . prin măsurare. . . . conform I 13. -pentru cazane: .funcţionarea aparatelor de încălzire.• Documente încheiate . - presiunea de încercare. . • Condiţii de admisibilitate .funcţionarea instalaţiei automate de aprindere. . prin acţionare directă a robinetelor. . 3.presiunea de pornire/oprire a pompelor. prin măsurare. vizual. vizual. vizual.presiunea creată de compresor.debitul şi temperatura conform 113. • Metoda de verificare .presiunea aburului. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil. .funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat). . prin măsurare. .temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului. presiune.indicarea corectă a datelor. .după încheierea execuţiei instalaţiei. . .pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: .presiunea de încercare. . Pentru toleranţele nepreci zate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite.funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer vorului de zi de combustibil.nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2.temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare. prin proba de etanşeitate.pentru toate instalaţiile: -debitul de apă. .funcţionarea alimentării cu combustibil. .

STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. Nomenclator. Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Determinarea rezistenţei la presiune interioară.pentru pompe. gaz sau solid. fără sudură. SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Condiţii tehnice speciale de calitate.Instrucţiuni tehnice ISCIR . .STAS10400/1 . STAS 530/1 Ţevi de oţel.Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. laminate la cald.pentru radiatoare din fontă.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici . -Normativ I 13. . presiunii şi nivelului de zgomot. Robinete cu cep. .STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . Robinet cu cep cu mufe.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: .mijloace de măsurare a debitului. Condiţii tehnice speciale de calitate.IPCT. Dimensiuni. Dimensiuni şi toleranţe. .. • Documente încheiate . Fitinguri din fontă maleabilă. presiuni şi diametre nominale. . STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. STAS 1308 sau STAS 3317 . STAS 1056 Armături pentru gaze naturale.STAS 1676 . Condiţii tehnice speciale de calitate. . STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune.6). fără sudură.Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. trase sau laminate la rece.STAS 54.pentru combustibil lichid.Normativ C 342 . Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. temperaturii. . STAS 1601 Armături industriale din fonte.pentru robinete de reglare cu ventil. Tipuri. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. • Aparatura de verificare . Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. 225 224 . Condiţii tehnice de calitate. STAS 404/1 STAS 471 Ţevi de oţel.pentru recipiente sub presiune.

STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. STAS 2099 Elemente pentru conducte. încercări. STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire centrală. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. 226 227 . STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Numărul anual de grade-zile. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. Măsurarea dimensiunilor. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. SR4839 STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. STAS 2250 Elemente pentru conducte. Diametre nominale. utilizate la presiune. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. Instalaţii de încălzire. Mufe pentru ţevi. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. Calculul necesarului de căldură. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. diagonale şi axiale. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. Clasa C. Prescripţii de calcul termotehnic. Presiuni nominale. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. Condiţii tehnice speciale de calitate. Partea 1: Ţevi de uz general. Calculul necesarului de căldura. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru STAS 5738/1 Pompe centrifuge. diagonale şi axiale. Definirea termenilor tehnici. Clasa B. Partea 2: Ţevi de conducte.STAS 1797/2 STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire centrală. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. de oţel. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Robinete de reţinere cu clapă. Prescripţii de calcul. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. încercări. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Instalaţii de încălzire. cu flanşe. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. trase sau laminate la rece. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile.

Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. presiuni nominale şi diametre. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. presiuni nominale şi diametre. longitudinale şi/sau I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Robinete de reglare. Robinete de închidere. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Tipuri.detectarea imperfecţiunilor transversale. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. 135 SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Instrucţiuni ISCIR. Clasificare. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. cu flanşe. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. presiuni nominale şi diametre. STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. Tipuri. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. utilizate la presiune. Robinete de comutare. presiuni nominale şi diametre. I 29 SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. 140 I 36 l 37 C1 C4 C 15 NP 029 228 229 . Tipuri. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. Tipuri. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

....... 3..............3..... Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate).................................3......... Canale montate în ghene/plafoane false............... 258 3......... Deflectoare .......... 259 3........3...5.).....1..........3.......................... 3. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie)...................4.......2........ Grile de absorbţie din încăperi ............. 3.......6.................1........... Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ............... Hote ... 233 3..... 3.......2. panouri.6.....1.......C a ie t In s ta la V ţiiInstalaţii de ventilare........ 244 3.............. Montarea compensatoarelor de dilatare. 250 3...................-.............1... 233 2............... Domeniul de aplicare................ Montarea ramelor cu jaluzele (opuse........... antifum) .....5................. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre..4.... 253 3...............................................1.................................. 254 3..... Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie .... Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare......6.... Panouri de refulare .......5. Luminatoare..... 252 3............ 255 3..............4..5..............................................2. 230 245 245 246 247 3.. Anemostate.... 258 3...... Căciuli de protecţie pentru canale de aer................ Prize de aer (de perete..............4.............5. Montarea dispozitivelor de închidere... Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare 234 234 241 241 242 243 3................3........................6..... 260 231 ....... reglare şi accesoriile canalelor de aer........................6.....1...4.. 254 3............................. de transfer...........1...2.....3.6............. 243 3..2..1.... 249 3. 251 3.. guri de evacuare în exterior). 258 3. Fante de aer (introducere/absorbţie).......... Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale ................3.... 248 3................. Punctele de măsurare......5...................5.........3...1........................ 256 3.....................2..... 3........ Prevederi comune................. 3.......... Coşuri de evacuare (individuale.5........... Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată ...... cu colector central şi deversor). nişe de laborator ........... 234 3.. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.......... Duşuri şi perdele de aer............. antifoc.. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală ... Montarea dispozitivelor de ventilare locală .......2........... de introducere...2. Documente de referinţă ............... Canale montate în aer liber sau în spaţii umede ... Absorbţii marginale......5...................1.. 255 3.. 249 3.3... 3........3. Canale montate aparent ........... Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ..3....2..........2....... 3........ 243 manuală sau automată. 252 3........................7..............3..7........3.......................................2............ 3.... paralele) ..... trape etc.... Montarea capacelor de vizitare şi curăţire.. 257 3.............................. clim atizare şi încălzire cu aer cald Cuprins 1................................... 248 3..... de acoperiş........7...........2......2......

............ fierbinte..............................................7....................Instalaţii de desceţare.................................. ........Instalaţii de climatizare parţială............... ....... 266 1........ 261 3..............1....... 270 3.5. 273 3.......... 275 3....8... Camere de umidificare .............3....... ... 272 3........................... 276 3.............. Filtre de aer........... Aparate cu inducţie (climaconvectoare). .. ..Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă"................ ... 264 3.... Instalaţia de alimentare.....8.....4.............. ...... vapoare... ................. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire...8........ 265 3... 262 3... Aparate de climatizare.............................Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare............................. 276 Anexa 1-V................. Proba de funcţionare . 265 3..7.. 269 3..... Generatoare de aer cald ..................... 270 3...8..Instalaţiile de avarie.9..... Ventiloconvectoare................... 279 2....... 261 3...... Nu fac obiectul prezentului normativ: ....Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale............... Aparate cu amestec.. Instalaţia de alimentare.. ...7.... Atenuatoare de zgomot..Instalaţii de supraumidificare.......................8...4......... ............7..Instalaţiile de ventilare de proces. în Anexa 1-V............. .........7..7. Aparate de automatizare.... Separatoare de praf.......Instalaţii de ventilare de înaltă presiune...... ...7..... trenuri................................ .. 271 3.2.......... DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: ..... 273 3..............10...........10. Instalaţia de alimentare....... măsură şi control ....... Aeroterme pentru abur/apă caldă........7..............6................... 263 3....8.......... Recuperatoare de căldură ...7. Dulapuri pentru încălzire.......Instalaţii de desprăfuire..7......3.13....Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu..2..11............ Ventilatoare .................................5....Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi.......... ........... Aparate de răcire ...7..... 267 3................8.....9........1.Instalaţiile de climatizare pentru automobile................Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată..9......Instalaţiile de ventilare din mine..Instalaţii de încălzire cu aer cald.. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.................9.1........................2.................... Baterii de încălzire şi răcire............ 3....... 268 3....................... autocare. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ..... Ventilatoare de acoperiş .............Instalaţiile de transport pneumatic...... 274 3...3....9......... 269 3.....7........... .. 260 3. 232 233 ...3.........

dispozitivelor de ventilare locală.dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare 3. reglare şi accesoriilor canalelor de aer. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de etanşeitate. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3.echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare. .aparatelor pentru ventilare şi încălzire. panouri. . .3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. • Gradul de verificare -100%. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul materialelor. -aspectul îmbinării.gurilor de refulare şi aspiraţie. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .defecte (fisuri. .1. .canalelor de aer şi a pieselor speciale.aparatelor de automatizare. . măsură şi control.aparatelor de răcire şi climatizare.dispozitivelor de ventilare naturală organizată. • Gradul de verificare -100%. • Metoda de verificare -vizual.neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.). nu se admit: . La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.dispozitivelor de închidere. • Momentul verificării . • Metoda de verificare -vizual. 235 . trape etc. .alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). arsuri sau cojeli).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). .după executarea îmbinărilor.1.3). . conform 15. . • Momentul verificării . 234 • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. .înainte de executarea îmbinărilor. -aspectul materialelor.

să corespundă prevederilor proiectului.conform STAS 9660.3).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru (secţiune dreptunghiulară).respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. nici la îmbinările tubulaturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .după executarea îmbinărilor.vizual. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate . lovituri.defecte vizibile (deformări. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun.. • Momentul verificării . . abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Documente încheiate . d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate .conform normativului I 5.16). . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru .3).prin măsurare directă: .pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor. • Gradul de verificare -100%. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după proba de etanşeitate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). conform normativului I 5. • Metoda de verificare .înainte de protecţia anticorozivă şi izolare. • Metoda de verificare . aplicarea stratului de grund). 236 237 . • Momentul verificărilor . fisuri. c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .înainte de mascare.dimensiunile canalelor de ventilare.aspect.vizual.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane.

faţă de cele prevăzute în proiect. .distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Aparatura de verificare . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru . .se admit: .pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare. . • Metoda de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Gradul de verificare -100%. 238 239 . minim 25 % din elementele de fixare. • Documente încheiate .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. • Condiţii de admisibilitate .3).3).• Gradul de verificare -100%. . • Gradul de verificare .locul de amplasare. conform proiectului. pentru canalele de aer verticale. • Momentul verificării -după pozare.distanţa între două elemente succesive de susţinere.prin sondaj.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).neuniformităţi (băşici. . g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor.nu se admit: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).nu se admit: . încreţituri). • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . conform proiectului. .vizual. • Momentul verificării .pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .alte tipuri de elemente de susţinere. • Condiţii de admisibilitate .abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălţime.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. discontinuităţi.3).toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .prin măsurare. neuniformităţi.după proba de etanşeitate. . diferite faţă de prevederile proiectului.înainte de acoperirea lor. 3.defecte vizibile.toleranţa de + 10 % la grosime. • Documente încheiate .vizual.înainte de proba de etanşeitate.grosimea izolaţiei. Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru .grosimea: prin măsurare directa.3.tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati vului I 5.se admite: .2. • Momentul verificării . • Documente încheiate . .înainte de mascare. 241 240 . • Momentul verificării . . . Canale montate aparent • Criteriu/Parametru . .3).nu se admit: . . • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III). • Metoda de verificare .după montarea canalelor de aer.h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei.3).paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. . când nu este indicată în proiect.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor. . • Gradul de verificare 3. . . • Metoda de verificare .nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. • Momentul verificării .1.aspectul izolaţiei.10 0% .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare -100%.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV. • Aparatura de verificare .toleranţe la grosime.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).1. • Gradul de verificare -100%.

• Metoda de verificare .tipul: vizual.aspectul hidroizoiaţiei. • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului. . • Momentul verificării . Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru .vizual. antifoc.2. 3.1. antifum) • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. 3.aspectul term o izolaţiei.2.respectarea prevederilor proiectului: • Aparatura de verificare • Documente încheiate .3).locul de amplasare.2). • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare .2. 243 242 . .prin măsurare directă.accesibilitatea la locul de montare a canalelor. • Gradul de verificare -100%. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. 3.4.2.1.3). reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . -100%.Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. Montarea dispozitivelor de închidere.după proba de etanşeitate. .înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . Montarea clapetelor de reglare şi si barelor • Criteriu/Parametru .

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Momentul verificării . 245 . prin verificarea corespondenţei cu prevede rile proiectului.respectarea prevederilor proiectului.• Momentul verificării .4. • Gradul de verificare -100%.locul de amplasare.3). Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.3).numărul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării .locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate .2.respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare -vizual. . 244 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montarea în instalaţie. • Documente încheiate .locul de amplasare.2.respectarea prevederilor proiectului. . Montarea colurilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru -tipul.3. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru -tipul.100%. • Aparatura de verificare . .5. • Gradul de verificare . • Metoda de verificare . 3. • Aparatura de verificare .tipul: vizual.înainte de proba de funcţionare. . paralele) • Criteriu/Parametru -tipul. .etanşeitatea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare -100%. .după montarea în instalaţie.2. -poziţia de montaj.după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate . . . 3.

numărul şi locul de amplasare. 246 .etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .absenţa scăpărilor de aer. . • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . . numărul şi locul de amplasare. înainte de proba de etanşeitate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. .tipul.etanşeitatea.locul de amplasare: prin măsurare directă.6. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.2.locul de amplasare: prin măsurare directă. .locul de amplasare.absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. .locul de amplasare. 16). • Momentul verificării . .respectarea prevederilor proiectului.tipul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. . Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru . 3. • Momentul verificării .7. • Condiţii de admisibilitate .2.tipul şi numărul: vizual. înainte de proba de etanşeitate.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. • Momentul verificării .tipul şi numărul: vizual.numărul.locul de amplasare: prin măsurare directă.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. 16). • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. . Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru . 247 • Condiţii de admisibilitate .• Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Documente încheiate . • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.

locul de amplasare.după montarea canalelor de aer. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Aparatura de verificare . 3.după montarea canalelor de aer. -numărul. . .3. • Momentul verificării .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Panouri de refulare • Criteriu/Parametru .bucată cu bucată. • Momentul verificării . • Documente încheiate .3).tipul. de introducere • Criteriu/Parametru -t i pul . 248 249 .tipul.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare . Anemostate • Criteriu/Parametru .3.tipul şi numărul: vizual. .3.locul de amplasare. • Metoda de verificare .2. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. de transfer.montarea garniturii de etanşare. garnitura de etanşare: vizual.bucată cu bucată.3). • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .3.respectarea prevederilor proiectului privind tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. înainte de montarea plafonului fals.1. . . 3. . Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie).3.3). • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare -tipul şi numărul grilelor. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.numărul. numărul şi locul de amplasare. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. 3.montarea garniturii de etanşare. • Gradul de verificare .numărul. • Condiţii de admisibilitate .

• Condiţii de admisibilitate .tipul şi numărul panourilor.respectarea prevederilor proiectului.respectarea prevederilor proiectului. garnitura de etanşare: vizual. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Metoda de verificare .tipul şi numărul: vizual. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare .3).5.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru -tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.după fixarea de tubulatură.bucată cu bucată.după montare. • Documente încheiate . 3. . • Condiţii de admisibilitate .3.bucată cu bucată.numărul. -numărul.• Metoda de verificare . • Momentul verificării .locul de amplasare.locul de amplasare.bucată cu bucată. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru -tipul. . • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . înainte de finisarea plafoanelor. • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Documente încheiate .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .tipul şi numărul: vizual. • Documente încheiate .3. • Momentul verificării .3).respectarea prevederilor proiectului privind tipul. . • Aparatura de verificare . 250 251 .4.după montarea pe suporţi. • Aparatura de verificare . numă rul şi locul de amplasare.

locul de amplasare. .6.înainte de proba de funcţionare.3).numărul. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare . 3.poziţia de montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .după montarea în instalaţia de ventilare.3).) • Criteriu/Parametru . trape etc. • Aparatura de verificare .bucată cu bucată.vizual.3.respectarea prevederilor proiectului.materialul. . . panouri. Prize de aer (de perete.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montarea în instalaţia de ventilare.3. • Momentul verificării . • Momentul verificării . • Documente încheiate . • Gradul de verificare .locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).aspectul. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.tipul şi numărul: vizual.numărul.3. 253 3. • Condiţii de admisibilitate . . 252 .7.tipul şi numărul: vizual. de acoperiş. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare: prin măsurare directă. .tipul.locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate .4. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru -tipul. . guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . . Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre.bucată cu bucată.

Coşuri de evacuare (individuale. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare: prin măsurare directă.bucată cu bucată.tipul şi numărul: vizual. .respectarea prevederilor proiectului. 255 . cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru — tip u l. 3.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Documente încheiate .locul de amplasare.3. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.numărul.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2).5. • Momentul verificării . • Metoda de verificare . Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru -tipul. .respectarea prevederilor proiectului.3).respectarea prevederilor proiectului.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).5. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Deflectoare • Criteriu/Parametru -tipul.după montarea canalelor de aer. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . 3.num ărul. . .• Gradul de verificare .înainte de finisarea canalelor de aer. 254 • Condiţii de admisibilitate . .5.5. • Gradul de verificare . Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3. • Gradul de verificare .locul de am plasare.bucată cu bucată.3). • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . 3.1.2.tipul: vizual. .100% . • Momentul verificării . • Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.

mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare. • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.numărul.bucată cu bucată.bucată cu bucată. 3.tipul şi numărul: vizual. . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare -tipul: vizual. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . Luminatoare • Criteriu/Parametru -tipul.3).respectarea prevederilor proiectului. .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. .5.5.3).locul de amplasare: prin măsurare directă.respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare . 3. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .5.bucată cu bucată. • Gradul de verificare . .• Metoda de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă. 256 • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării -după montare. . • Documente încheiate . 257 . .locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării .după montarea canalelor verticale de aer.tipul şi numărul: vizual. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării .3).

• Documente încheiate . • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.2. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului. înainte de proba de funcţionare. .3. • Gradul de verificare -100.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. . • Aparatura de verificare . .%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. • Condiţii de admisibilitate .tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual. • Metoda de verificare . • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.locul de amplasare: prin măsurare directă. .bucată cu bucată. .după montare. • Documente încheiate . înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare. • Gradul de verificare .locul de amplasare: prin măsurare directă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6.6.tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate .6.tipul: vizual. 3.3).montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). 3. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . înainte de proba de funcţionare. 258 259 .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. • Aparatura de verificare .bucată cu bucată. • Metoda de verificare .locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .6. . nişe de laborator • Criteriu/Parametru -tipul.respectarea prevederilor proiectului.locul de amplasare. • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .1. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Hote • Criteriu/Parametru -tipul.după montare. Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru -tipul.3). • Condiţii de admisibilitate . Absorbţii marginale.

• Momentul verificării .7.bucată cu bucată.7.3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Documente încheiate .poziţia de montare. • Aparatura de verificare .modul de racordare şi postamentul (după caz). • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.bucată cu bucată. .locul de amplasare. poziţia de montare.tipul.1.3).3. • Aparatura de verificare .locul de amplasare. 260 261 . înainte de proba de funcţionare. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3. .după montare. parametrii tehnici.parametrii tehnici. .tipul. • Criteriu/Parametru . . • Metoda de verificare . Ventilatoare 3.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3.poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate . . .locul de amplasare. Filtre de aer • Criteriu/Parametru -tipul. .7.parametrii tehnici.după montare.tipul.2. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Gradul de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.modul de racordare. . înainte de proba de funcţionare.elementele de amortizare. . Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Parametru -tipul. parametrii tehnici. . modul de racordare şi susţinere: vizual.locul de amplasare: prin măsurare directă. -parametrii tehnici. • Momentul verificării . poziţia de montare. . . . • Metoda de verificare .modul de racordare şi susţinere (după caz).7. elementele de amortizare. 3. modul de racordare: vizual.

.după montare. înainte de proba de funcţionare.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7. • Gradul de verificare . -parametrii tehnici. • Gradul de verificare .5. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.tipul.locul de amplasare. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .4. • Momentul verificării . 3. modul de racordare şi posta mentul: vizual.după montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.bucată cu bucată. . înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea cores pondenţei cu proiectul.modul de racordare şi susţinere (după caz).locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .• Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate . 263 3.parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare. 262 . • Condiţii de admisibilitate . Separatoare de praf • Criteriu/Parametru -tipul. . Camere de umidifîcare • Criteriu/Parametru -tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Momentul verificării .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. .după montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. parametrii tehnici: vizual. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . parametrii tehnici.3).tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării .7.tipul. modul de racordare şi susţinere vizual.locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . .

. • Metoda de verificare . 264 3.locul de amplasare: prin măsurare directă.tip u l.7.b u c ată cu b u ca tă.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor .3).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. . 265 . înainte de proba de funcţionare.7. .parametrii tehnici. p rin v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul.locul de amplasare. modul de racordare: vizual. înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) • D o cu m ente înch eiate . • Metoda de verificare .lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. .3).8. • Gradul de verificare . • Documente încheiate • C o n d iţii d e a d m isibilita te .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.• Documente încheiate .du p ă m o ntare.7. . • Aparatura de verificare . m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l.tipul: vizual. Aparate de amestec • Criteriu/Parametru -tipul. . m o n tare a le p ro du că to ru lu i.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare.6.modul de racordare. • A p a ra tu ra d e v erifica re . 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru -tipul. Ventiloconvectoare 3. • M o m en tu l verifică rii . . p a ra m e trii te h n ic i.parametrii tehnici. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru -tipul.tipul. • G ra d ul d e verific are . . . parametrii tehnici.re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .7. . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării • M eto d a d e verifica re .modul de racordare.bucată cu bucată.locul de amplasare.

3).3). .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după montare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul. . .9.locul de amplasare. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici.tipul.tipul.• Momentul verificării . parametrii tehnici.locul de amplasare: prin măsurare directă.locul de amplasare: prin măsurare directă.bucată cu bucată. 266 267 .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării . 3.7.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare . • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .7. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate .locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate .modul de racordare. poziţia de montare. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru -tipul. 3.modul de susţinere. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . . • Aparatura de verificare . înainte de proba de funcţionare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .parametrii tehnici. modul de racordare: vizual. . • Condiţii de admisibilitate . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. • Gradul de verificare . parametrii tehnici. • Metoda de verificare .după montare.poziţia de montare.bucată cu bucată. • Gradul de verificare . modul de susţinere: vizual.după montare. • Metoda de verificare . Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru .

dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. modul de racordare şi de susţinere: vizual. • Momentul verificării .bucată cu bucată. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. -tipul şi distanţele între elementele de susţinere. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.după montare.modul de racordare. • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare . . • Gradul de verificare . când nu este prevăzută în proiect. 268 9 26 . .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Condiţii de admisibilitate . când nu este prevăzută în proiect. • Documente încheiate .8.7.11. .1. — locul de amplasare. • Gradul de verificare -100%.se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.modul de susţinere. . 3.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.izolaţia şi protecţia izolaţiei. . . fierbinte • Criteriu/Parametru -tipul. • Momentul verificării — după montarea aparatelor.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3). înainte de proba de funcţionare.distanţele: prin măsurare directă. . Aeroterme pentru abur/apă caldă.3.distanţele faţă de elementele de construcţie. • Aparatura de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . înainte de proba de funcţionare.panta (după caz). .respectarea prevederilor proiectului. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.parametrii tehnici. • Metoda de verificare . . parametrii tehnici.8.tipul.tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.

parametrii tehnici. .locul de amplasare: prin măsurare directă.8.8. parametrii tehnici.3. înainte de proba de funcţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.bucată cu bucată.3).modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ evacuare a gazelor arse.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).stabilitatea fixării. • Documente încheiate .locul de amplasare. Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru -tipul. elementele de amortizare.elementele de amortizare.3.8 . înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate . • Gradul de verificare .modul de racordare. 3. .tipul.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. 3. • Metoda de verificare .locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .după montare.tipul. • Metoda de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. .după montare. . .parametrii tehnici.distanţele: prin măsurare directă. -parametrii tehnici. parametrii tehnici. parametrii tehnici. .bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). modul de racordare: vizual.postamentul.tipul. . • Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 271 . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.postamentul (după caz).respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . . .distanţele faţă de elementele de construcţie. 270 . Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru -tipul.modul de racordare. Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru .tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare . . modul de racordare şi postamentul: vizual. modul de racordare şi posta mentul: vizual.2. 4. . .3). • Aparatura de verificare .

272 • Momentul verificării .izolaţia şi protecţia izolaţiei. . .postamentul (după caz). . înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul.modul de racordare. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinerelocul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.respectarea prevederilor proiectului. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3. .3). .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.. • Documente încheiate .tipul şi distanţele între elementele de susţinere. înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare: prin măsurare directă.9. • Metoda de verificare . -parametrii tehnici.panta de montare (după caz). • Gradul de verificare .9. .1. . înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării .tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. 3.locul de montare.locul de amplasare. Aparate de răcire • Criteriu/Parametru -tipul.după montare. • Condiţii de admisibilitate .după montare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.după montarea aparatelor. modul de racordare şi posta mentul: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . 3.distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare -100%. • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). când nu este prevăzută în proiect.3). 273 . .tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.5.8.stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).bucată cu bucată. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.

tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. . • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.modul de racordare.2.după montare. .bucată cu bucată. • Documente încheiate . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . parametrii tehnici. 274 • Condiţii de admisibilitate .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. modul de racordare şi fixare: vizual. .parametrii tehnici. .bucată cu bucată.distanţele: prin măsurare directă.după montarea aparatelor. .respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. 3.locul de amplasare.3). • Aparatura de verificare .respectarea prevederilor proiectului.locul de montare. înainte de proba de funcţionare. când nu este prevăzută în proiect. . Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. 275 . -tipul şi distanţele între elementele de susţinere. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3.tipul. .3. • Momentul verificării .se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.• Gradul de verificare . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .panta de montare (după caz). locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Aparatura de verificare . • Documente încheiate .9.izolaţia şi protecţia izolaţiei. înainte de proba de funcţionare.9.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare . • Metoda de verificare .3).modul de fixare. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).

presiunea.funcţionarea întregii instalaţii. conform I 5. . . . .respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul. conform I5. debitul.pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul.pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor. Aparate de automatizare.pentru ventiloconvectoare: temperatura. 276 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .după montare. . măsură şi control • Criteriu/Parametru -tipul.pentru aparatele cu inducţie: temperatura. presiunea.bucată cu bucată . cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun.pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul. .pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.funcţionarea aparatelor: vizual.pentru camerele de umidificare: temperatura.• Documente încheiate . 277 3. .3). vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.debitul.pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. temperatura şi debitul aerului. 3.pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. . . umiditatea. debitul. • Momentul verificării . . . . . • Metoda de verificare .pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura.pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul). .pentru punctele de măsurare: etanşeitatea.11.pierderile de aer prin proba de etanşeitate. nivelul de zgomot şi vibraţii.pentru canalele de aer: etanşeitatea. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru .pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. viteza.tipul şi numărul: vizual. înainte de proba de etanşeitate.10. .pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). nivelul de zgomot şi vibraţii.3). .pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. prin măsurare. . presiunea şi temperatura. . numărul şi locul de amplasare. viteza. temperatura şi umiditatea.pentru ventilatoare: debitul. . • Gradul de verificare . . .pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea. nivelul de zgomot. .locul de amplasare în instalaţie. • Metoda de verificare . . prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . nivelul de zgomot şi vibraţii.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.numărul. debitul. .pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea.pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. .

Ventilatoare.Acustică în construcţii. • Documente încheiate . de încălzire centrală. Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. Canale de aer. STAS 7465 .funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. prin măsurare. vibraţii şi nivel de zgomot. viteză. . Terminologie şi clasificare.Instalaţii de ventilare şi climatizare.funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.. Forme şi dimensiuni. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. temperatură.Instalaţii de încălzire şi ventilare. Semne convenţionale. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje. • Aparatura de verificare . Anexa l-V Documente de referinţă STAS 185/6 . SR ISO 1996-1 .Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. . temperaturii. vitezei. Aparate de măsurat şi control. presiune. STAS 6562 .nivelul de zgomot şi vibraţii. Clasificare şi tipizare.Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa I V. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer. • Gradul de verificare -100%. Terminologie. • Condiţii de admisibilitate . presiunii.Tuburi Pitot-Prandtl.Acustică. ± 5 % pentru temperatură şi presiune. STAS 6563 . umidităţii. • Momentul verificării . STAS 9660 . de ventilare şi de gaze naturale. vitezei şi debitului cu tuburi PitotPrandtl. 278 279 .încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale.Instalaţii sanitare. umiditate. Rame cu jaluzele. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.Măsurarea presiunii. STAS 4369 .mijloace de măsurare a debitului de aer. vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III).Instalaţii de ventilare şi climatizare. STAS 10750 . Metode de măsurare. STAS 7347/1 .după încheierea execuţiei instalaţiei. . STAS 6156 .6).

... Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.....Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial...1............. 282 2.... STAS 13046/2 ..........3.........1.....5..3........ Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale....... 310 280 281 ..............................A........................... control şi siguranţă........................................ 297 3..3........ Alte aparate de măsură.... 296 3.....3....... Distribuitoare-colectoare...............3........... Conducte gaze naturale ..................1.. 287 3................... 307 Anexa 1-V1................ 303 3.... I5 I 5/1 I26 ....... Determinarea caracteristicii de reglare....Instalaţii de ventilare şi condiţionare.. Montarea conductelor......... Documente de referinţă ............ Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării. Proba de funcţionare ........................... Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări.......................2.......1.....Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale...Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Caiet Instalaţii VI A.2........Ventilatoare de uz general................ Instalaţii de gaze naturale Cuprins 1.......1... .. 3.............4................................... STAS 13046/3 .............. Montarea armăturilor ......................... .......................... 283 3........... Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere.................. Rame cu jaluzele....STAS 10822 ................... 282 3. 297 STAS 13046/1 ........................... 300 3....................2......Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare......... Nivel admisibil de vibraţii.............Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu jaluzele... Domeniul de aplicare .. Prevederi comune. 283 3......... 302 3....... 282 3......... Rame cu jaluzele.. Montarea echipamentelor..........................

. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere. . .pentru conducte din PP conform agrement. . în conformitate cu Metoda de verificare normativul l 6 .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.4 bar. pori sau cojeli). arsuri. • Momentul verificării . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. • Gradul de verificare -100 % . -vizual: . pentru conducte de polietilenă.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. STAS 7656. . a) Aspectul şi natura materialului Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste • Criteriu/Parametru mele de alimentare cu gaze naturale combustibile.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. Prevederi comune Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. conform agrement.Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1. STAS 6898/2. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate 2. DOMENIUL DE APLICARE 3. naturale.Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.PE. .A. staţia de predare.1.3). în Anexa 1-VI. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: . cu presiunea egală sau mai mică de: .1.pentru conducte din Cu. 282 .Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare. STAS 6898/1.înainte de executarea îmbinărilor * presiune mai mare de 6 bar.conductelor şi racordurilor. -echipamentelor.aspectul materialului.defecte (fisuri. Montarea conductelor 3.1. pentru conducte de oţel. aflate în aval de -tipul materialului.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). Nu fac obiectul prezentului normativ: . . . 283 . cu .6 bar. 3. .

• Condiţii de admisibilitate .b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul. poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . . . STAS 6898/1. • Metoda de verificare .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. fîletare.tipul şi poziţia de montare: vizual.nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). 284 • Momentul verificării -după pozare.înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate . -cotele de montaj. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru .pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement.locul de amplasare.3).grosimea. • Aparatura de verificare -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.vizual.cotele de montaj: prin măsurare directă. STAS 7656.Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . .pentru conducte din Cu.să corespundă prevederilor proiectului. • Momentul verificării . • Gradul de verificare -10 0%. .prin măsurare directă: . . • Metoda de verificare . STAS 6898/2.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) 285 . • Condiţii de admisibilitate . d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. STAS 530/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.poziţia de montare. • Metoda de verificare . conform agrement. după caz). • Documente încheiate .3).înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare.după montarea conductelor.

tipul izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . -continuitatea izolaţiei la îmbinări.defecte vizibile. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru -tipul.1.100%. .3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.• Documente încheiate . . loviri. fisuri. • Metoda de verificare .grosimea: prin măsurare directă.2. abateri de poziţie între elementele îmbinării). aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz (Anexa IV. -pentru grosime: 10%. • Gradul de verificare . neuniformităţi. • Momentul verificării .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). .1. • Gradul de verificare .înainte de lansarea în şanţ. 286 -aspectul izolaţiei.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru . 3.după executarea îmbinărilor.defecte vizibile (deformări. • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .1. .vizual.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). 287 . . pentru conductele exterioare. ramificaţii şi armături.2.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru tip şi aspect: 100%.protecţia izolaţiei. după execuţia izolaţiei. • Metoda de verificare -tipul. Conducte gaze naturale 3.grosimea izolaţiei. . -aspectul îmbinării. . după caz. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).2). • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Momentul verificării .înainte de mascare.nu se admit: . • Documente încheiate .

• Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .prin măsurare directă.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.racordurile şi piesele speciale.înainte de pozarea conductelor. b) Patul conductelor • Criteriu Parametru -aspectul. • Gradul de verificare . -cotele de montaj.poziţia de montare.10 0% .vizual.cotele de montaj: prin măsurare directă.1. • Momentul verificării .3).tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale estacadelor (stâlpi. .distanţa între estacade. întărituri etc.3). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate .respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . • Gradul de verificare -100%.conform prevederilor proiectului şi NP 029.Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 289 • Aparatura de verificare . 3.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este cazul). • Momentul verificării . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .2.respectarea prevederilor NP 029.2.). .. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru .Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare . tălpi. 288 .2). • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. rigle. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.tipul şi poziţia de montare: vizual.înainte de pozarea conductelor. .

valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .prin măsurare directă. • Momentul verificării .modul de fixare.se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).în cel puţin două puncte diferite.valoarea distanţei între conductele.distanţa: prin măsurare directă.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile. • Momentul verificării . .3).în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. • Metoda de verificare . 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.după pozare. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .3. . • Documente încheiate .3). 290 . • Condiţii de admisibilitate . înainte de fixare.mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).distanţa între suporturi. în punctele de susţinere (ancorare). • Gradul de verificare .b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru -dimensiunile suporturilor. • Condiţii de admisibilitate . . .poziţia: vizual.se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc te.înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare • Momentul verificării .poziţia relativă între conducte. pentru fiecare caz.nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ cele prevăzute în proiect. 291 -100% . • Gradul de verificare . când nu este indicată în proiect sau în normativele 16. • Documente încheiate . • Metoda de verificare -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.2.17. înainte de fixare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU). . • Condiţii de admisibilitate . b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru .după pozare.113.1.

. . • Gradul de verificare .distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . Proba depresiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru . . • Documente încheiate .după înglobarea în elementele de construcţie. .încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul interior al manşonului. .tipul: vizual. • Momentul verificării .scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.se admite: .4. • Gradul de verificare .prin sondaj.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare . 3.se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru -tipul susţinerilor. • Documente încheiate .nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. • Condiţii de admisibilitate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate . minim 25 % din elementele de fixare.prin sondaj.1.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). minim 50 % din treceri.înainte de montarea conductelor.3).încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Metoda de verificare .lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.2. . .în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.• Aparatura de verificare .distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).prin măsurare directă.valoarea presiunii de încercare pe durata probei. 293 . 292 d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru -diametrul interior al manşonului. • Momentul verificării . .modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. . faţă de cele prevăzute în proiect. .modul de fixare.3).

conform normativului I 6.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. conform I 6 şi Instrucţiunilor Tehnice ISCIR. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru .scăpări de gaze pe traseu. 15).nu se admit: .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. .nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare -100%. .înainte de acoperire etc. 294 3. • Documente încheiate . 295 .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).100% . pe toată durata probei. • Momentul verificării .presiunea de încercare. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare . • Momentul verificării .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.pentru conducte din PP.prin proba de presiune cu aer. conform fişei de agrement.5. • Momentul verificării .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .2.1.• Metoda de verificare .2.Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.după proba de presiune/etanşeitate. 15).prin proba de presiune cu gaze.înainte de izolare.1. .vizual. izolării). mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. • Condiţii de admisibilitate .6. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). cupru.scăpări de gaze.respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă tirea suprafeţelor. . • Gradul de verificare . . Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate . aplicarea stratului de grund). . pe toată durata probei.după efectuarea probei cu aer. .scăpări de aer. . • Metoda de verificare .aspect. • Aparatura de verificare . 3.înaintea finisării (vopsirii. .

prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.vizual.înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ (Anexa IV.posibilitatea de acces şi manevră. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru -tipul armăturii.respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare.vizual. • Metoda de verificare . • Momentul verificării . în fişa tehnică sau în fişa de agrement.. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare -vizual.spaţiul de acces şi manevră. • Condiţii de admisibilitate .după montarea în instalaţie.3.3). • Momentul verificării .neuniformităţi (băşici. • Aparatura de verificare 3.2. 296 297 . . .1 0 0 % . -amplasarea.3) 3. încreţituri). Montarea echipamentelor 3.prin acţionare directă. • Gradul de verificare -100%. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3).înainte de probare. • Documente încheiate .după montarea în instalaţie. . discontinuităţi. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru -tipul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.3. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru .parametrii tehnici. • Gradul de verificare .

• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

• Gradul de verificare
-100%.

• Aparatura de - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru

c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru - schema de racordare. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu nilor ISCIR. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

- lo cu l d e a m p la sa re ; - p o z iţia d e m o n ta r e .
• Metoda de verificare - poziţia: vizual; locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare - 10 0% . • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI. 298

299

3.3.2. Distribuitoare-colectoare

a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul; -diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda de verificare - prin măsurare directă. • Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate
'

• Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - nu se admit abateri de la prevederile proiectului; - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru -tipul; - amplasarea. •Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după poziţionare; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru - poziţia şi locul de montare; -cotele de montaj. • Metoda de verificare - poziţia şi locul de montare: vizual; - distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după montare; - înainte de proba de funcţionare.
300

• Condiţii de admisibilitate - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen siunilor prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

301

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Aparate de semnalizare şi control -tipul;

• Gradul de verificare -100%.

-locul de amplasare. • Metoda de verificare -vizual.
• Momentul verificării - înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă • Criteriu/Parametru - tipul; - poziţia de montare, • Metoda de verificare -vizual. • Momentul verificării - după montare.

3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului

• Criteriu/Parametru -tipul materialului; -aspectul materialului. • Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare - 100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Aparatura de verificare

302

303

abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. • Momentul verificării .3).după executarea îmbinărilor.sensul şi mărimea pantei: prin măsurare. • Gradul de verificare -100%.• Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .grosimea. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare • Momentul verificării •Metoda de verificare prin m ăsurare directă. - . .locul de amplasare: vizual. 304 • Documente încheiate . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). -aspectul îmbinării.diametrul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).locul de amplasare. c) Traseul • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .vizual. . .3).după pozare.să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare .3).sensul şi mărimea pantei. dacă e cazul.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării. 305 . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru .înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .

• Aparatura de verificare
• Documente încheiate

- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Modul de fixare

• Metoda de verificare -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării - după execuţie, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare - pentru tip şi aspect: 100 %; - pentru grosime: 10 %. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării. • Metoda de verificare - prin verificarea strângerii. • Momentul verificării - după îmbinare. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.5. Proba de funcţionare
) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de încercare; - temperatura fluidului de încercare; - temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

a

f) Izolaţia
• Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei; - aspectul izolaţiei; - grosimea izolaţiei; - protecţia izolaţiei, după caz.
306

• Metoda de verificare - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. • Momentul verificării - după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte;
307

- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.
• Gradul de verificare - 1 00 % . • Condiţii de admisibilitate - nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei; - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. 15).

- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual.

• Momentul verificării - după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ±10%; - evacuarea integrală a gazelor de ardere; - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; - modul de evacuare a gazelor de ardere; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale; - comportarea regulatoarelor; - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.
• Metoda de verificare -funcţionareaîntregii instalaţii: vizual; - presiunea de utilizare: prin măsurare; - modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii măsurare; - funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual;

309

308

Anexa 1-VI.A Documente de referinţă
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale. I6 I 6/1 l 6 PE C 130 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

C aiet Instalaţii VI-B. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)
Cuprins
1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312 2. Documente de referinţă .............................................................. 312 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

I12 I14 I127

3.1. Montarea conductelor ..................................................... 313 - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313 sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a 3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321 elementelor de construcţii metalice îngropate. 3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327 conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. a G.P.L.................................................................. 327 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329 3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331

- Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336 oţel. 3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339 - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice Anexa 1-VI.B ............................................................................. 3 41 activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

310

311

3. 3.P.Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.Prepararea hranei. siguranţă.L. şcolare etc..P.P. din instalaţiile tehnologice de producere a G.L.1. . (fixe sau mobile) ţi echipamentele de reglare.L.vizual: . precum şi pentru transportul G.L.înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.L. . . STAS 715/2. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru -tipul materialului.Instalaţiile pentru gaze combustibile. .P. STAS 530/1.L. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului 131.Instalaţiile pentru depozitarea G.P. aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum. armătu rilor. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. . la furnizor.P.aspectul materialului. . altele decât G. .nu se admit: .) destinate utilizării la consumatori pentru: .Recipientele de stocare a G. . de la furnizor la beneficiar. • Condiţii de admisibilitate .L.calitatea materialelor şi montării conductelor..P.).1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 2.P.P. drept carburanţi pentru autovehicule.L.L.respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G. . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . măsură şi control cu care acestea sunt dotate.Recipientele pentru stocarea G.1. şi din staţiile de distribuţie a acestuia. • Gradul de verificare -100%.Instalaţii de încălzire centrală şi locală. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică: . Anexa l-VLB.Laboratoare (sanitare. .Staţiile de distribuţie care utilizează G.1.P.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). Nu fac obiectul prezentului normativ: .L. 312 313 . Montarea conductelor 3.

- c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru . • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare . STAS 715/2 • Momentul verificării .defecte (fisuri. filetare. 314 .poziţia de montare.. arsurj. . • Metoda de verificare .înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor (debitare.să corespundă prevederilor proiectului. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru -tipul. • Documente încheiate .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.prin măsurare directă: . • Momentul verificării . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. -cotelede montaj. STAS 530/1.cotele de montaj: prin măsurare directă.3). 315 • Melodti de verificare .3). -grosimea. • Condiţii de admisibilitate .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibil Hale .tipul şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare . • Momentul verificării .după montarea conductelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Metoda de verificare .înainte de proba de presiune. .twri sau cojeli). după caz). Aparatura de verificare Documente încheiate . .locul de amplasare.3).cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.după pozare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.

• Metoda de verificare . abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Condiţii de admisibilitate . f) Izolaţia • Criteriu/Parametru -tipul izolaţiei. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. 317 • C o n d iţii d e a d m is ib ilita te . ramificaţii şi armături.tipul. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.aspectul îmbinării. .100%. .înainte de lansarea în şanţ. .vizual. • Aparatura de verificare 316 .înainte şi după executarea îmbinărilor. • Condiţii de admisibilitate . după caz. după caz. • Aparatura de verificare . loviri. poziţia şi cotele de montaj. e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru -tipul îmbinării.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. continuitatea izolaţiei la îmbinări. protecţia izolaţiei.• Gradul de verificare . . grosimea izolaţiei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de acoperirea tranşei.Anexa 2).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .defecte vizibile (deformări. - aspectul izolaţiei. • Metoda de verificare . înainte de proba de presiune cu aer.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru grosime: 100 %. • Momentul verificării . neuniformităţi. pentru conductele exterioare. fisuri.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .3).defecte vizibile. • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării -după proba de presiune cu aer.pentru tip şi aspect: 100 %.nu se admit: . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .nu se admit: .3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . • Gradul de verificare .grosimea: prin măsurare directă.

Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. . Conducte montate în exteriorul clădirilor • Momentul verificării .cotele de montaj: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . .2.continuitatea la îmbinări.existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). .cotele de montaj. • Aparatura de verificare .1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .nu se admit: .culoare. • Gradul de verificare .tipul şi poziţia de montare: vizual.înainte de pozarea conductelor.).aspectul. • Condiţii de admisibilitate .defecte vizibile (neuniformităţi.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100%.aspect. . ramificaţii şi armături. 3.respectarea prevederilor proiectului.3). Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru -tipul.după proba de presiune cp aer. • Criteriu Parametru . umflături.poziţia de montare. b) Patul conductelor - • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate . .1.3). l. porţiuni neaderente etc. .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.2. • Metoda de verificare -vizual. 318 319 3. .conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 . •Momentul verificării .respectarea prevederilor Normativului 131.înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect. . • M e to d a d e v e rific a re .10 0% . . • Condiţii de admisibilitate .g) Vopsirea • Criteriu / Parametru . . • Gradul de verificare .

• Aparatura de verificare . • Gradul de verificare . • Codiţii de admisibilitate . .2. .nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.dimensiunile suporturilor. 3.scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV.1 00 % . • Momentul verificării .3.valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru . • Aparatura de verificare .Anexa 2).2.conform I31. • Condiţii de admisibilitate . • Documente încheiate .1.înainte de izolare.Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .3. • Gradul de verificare -100%.distanţa între suporturi.valoarea presiunii de etanşeitate.1.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru .modul de fixare.înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli minare): .înainte de pozarea conductelor. . Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele si paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru .• Aparatura de verificare 3. . • Momentul verificării .3).1.valoarea presiunii de re/istenţă: .2.conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Documente încheiate . 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4). 3.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant: . • Metoda de verificare . 320 321 .dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.

în cel puţin două puncte diferite. . . • Gradul de verificare . • Metoda de verificare poziţia : vizual distanţa: prin măsurare directă. pentru fiecare ea/. se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). . I7. • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV 3). I13 • Aparatura de verificare .poziţia relatixă între conducte. Iată de cele prevă/ute în proiect.100%. 322 323 . verificare-constatare a b) Poziţia si distanţele între conducte • Criteriu/Parametru • Metoda de verificare tipul: vizual.valoarea distanţei între conducte. înainte de fixare.în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in proiect.3) mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III): c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu Parametru calităţii tipul susţinerilor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).d upa pozare. distanta: prin măsurare directă.• Metoda de verificare prin măsurare direct ă • Condiţii de admisibilitate . • . • Gradul de verificare • Momentul verificării după po/are.se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre conducte. Aparatura de verificare I31. înainte de fixare.modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile. . • Condiţii de admisibilitate .modul de fixare. • Momentul verificării . . când nu este indicată în proiect sau in normativele • Momentul verificării . • Gradul de verificare in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta. distanţa între două elemente succesive de susţinere: . • Documente încheiate Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.

• Aparatura de verificare • mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu Parametru valoarea presiunii de rezistenţă; - valoarea presiunii de etanşeitate; - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Metoda de verificare - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR. • Momentul verificării - înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă); - înainte de vopsire. • Gradul de verificare -100%. • Condiţii de admisibilitate - conform I3 1 . • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) d) Manşoane de protecţie • Crriteriu Parametru - diametrul interior al manşonului; - lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare - prin măsurare directa.

• Momentul verificării - după înglobarea în elementele de construcţie; - înainte de montarea conductelor. • Gradul de verificare . - prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Condiţii de admisibilitate - se admite: - încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul interior al manşonului; . - încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Documente încheiate - Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).

3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru - tipul armăturii; - amplasarea. 325

324

• Metoda de verificare -vizual • Momentul verificării după montarea in instalaţie: înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100%

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L. Tipul si parametrii tehnici

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/ Parametru
- tipul; - parametrii tehnici. • Metoda de verificare - vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement. • Momentul verificării - după poziţionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare
-100%

h) Accesul si posibilitatea de manevrare

• Criteriu/ Parametru spaţiul de acces si manevră. -

• Metoda de verificare vizal prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de probare. • Gradul de verificare: 100% •Condiţii de admisibilitate - posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Condiţii de admisibilitate - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.
• Aparatura de verificare • Documente incheiale Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

326

327

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu Parametru

• Gradul de verificare -bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru - diametrul; - diametrul şi numărul racordurilor. • Metoda iie venficiire prin măsurare directă.

locul de amplasare: - poziţia de montare.
• Metoda de verificare - poziţia: vizual: - locul de amplasare; prin măsurare. • Momentul verificării - după poziţionarra în instalaţie. • Gradul de verificare - 100 %.

verificare-constatare

a

calităţii

• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fisei de agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Momentul verificării - înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

• Criteriu/Parametru - schema de racordare.
• Metoda de verificare - vizual. • Momentul verificării - după fixare (inclusiv accesorii); - înainte de proba de funcţionare.

328

329

control şi siguranţă • Criteriu/Parametru componente si elementele de construcţie.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.100%.b) Amplasarea - • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare.vizual • Momentul venficării .se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100% • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării . 3.respectarea prevederilor proiectului.nu se admit abateri de la prevederile proiectului. .Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate . . .l0 0 % .după poziţionare. .poziţia si locul de montare: vizual: . a materialelor si a dimensiunilor prevăzute în proiect.vizual 330 . în cazul în care proiectul nu le indică.3) .după montare.3). • Gradul de verificare c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu/Parametru .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) . • Gradul de verificare .înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării: . .înainte de fixarea definitivă.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). cotele de montaj.3. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.respectarea tipului. • Documente încheiate . • Melodii ile verificare . • Aparatura de verificare . Aparate de măsură.distanţa intre elemente: prin măsurare directă. • Metoda de verificare .după montare: • Condiţii de admisibilitate . • Aparatura de verificare . • Metzode de verificare . • Aparatura de verificare 331 .3.tipul.poziţia de montare.amplasarea.tipul.

3).modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect): 333 . • Metoda de verificare prin măsurare directă.3). • Condiţii de admisibilitate .sensul si mărimea pantei: prin măsurare.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. c) Traseul • Criteriu/Parametru .nu se admit: . dacă e cazul. • Gradul de verificare .alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în proiect): .100 %. 3.diametrul: . • Aparatura de verificăre • Documente încheiate .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .să corespundă prevederilor proiectului.grosimea. Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul si natura materialului • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării .defecte (fisuri.locul de amplasare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru • Momentul verificării .înainte de executarea îmbinărilor. pori sau cojeli). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Condiţii de admisihiiilate . • Metoda de verificare . • Monienlu/ verificării înainte de executarea îmbinărilor.aspectul materialului. sensul si mărimea pantei.locul de amplasare: vizual: .cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.după pozare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.tipul materialului: . • Aparatura de verificare .vizual. arsuri.3). • Gradul de verificare . 332 .Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Metoda de verificare . • Momentul verificării .tipul izolaţiei. • Momentul verificării .după îmbinare.după executarea îmbinărilor.după execuţie.pentru tip si aspect: 100%: 335 . după caz.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aspectul si protecţia izolaţiei: vizual. 334 • Momentul verificării .3).aspectul izolaţiei. . . • Condiţii de admisibilitate . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/ Parametru . • Gradul de verificare 1 00 % .aspectul îmbinării.fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. f) Izolaţia • Criteriu/ Parametru .nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).tipul îmbinării.grosimea: prin măsurare directă.Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces .rigiditatea fixării.vizual. 3).3).prin verificarea strângerii. . . • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente incheiate e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru .protecţia izolaţiei.verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate . înainte de punerea în funcţiune.grosimea izolaţiei. • Meloda de verificare . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). . • Metoda de verificare -tipul. .

. • Aparatura de verificare 336 . • Momentul verificării . material. • Metoda de verificare . .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.L.L.P.parametrii tehnici.modul de prindere.locul de amplasare.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate .cotele de montaj.3). Montarea recipientelor de stocare a G. împrejmuirea (după caz) • CriteriuzParametru dimensiuni. • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor. la consumator ( I 3 1 .după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării .după pozitionarea în instalaţie .P.3).delecte vizibile.tipul: . proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.înainte de montarea defintiivă • Gradul de verificare .l 00% • Condiţii de admisibilitate .Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. .respectarea prevederilor normativului I31 . • Documente încheiate . c) Postamentul.pentru grosime: 10%. • Gradul de verificare -100%.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă.vizual. a) Tipul si parametrii tehnici • Criteriu/Parametru . • Documente incheiate .5.nu se admit: . • Aparatura de verificare . . 337 3.poziţia de montare. neuniformităţi. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru .poziţia de montare si modul de prindere: vizual. • Metoda de verificare . • Condiţii de admisibilitate .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): .Anexa 3).

Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. la consumator (I31 -Anexa 3). • Momentul verificării . Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru .materialul şi poziţia de montare: .după montare. • Metoda de verificare -vizual. • Documente încheiate . 3. • Documente încheiate . • Aparatura de verificare 338 • Condiţii de admisibilitate .după racordare: .L.P. materialul şi poziţia de montare: vizual: . • Condiţii de admisibilitate . .după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G. • Momentul verificării .mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). • Momentul verificării .6.14).înainte de poziţionarea recipientelor.P.3).rezistenţa.respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.L.continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă. • Gradul de verificare -100%. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare .continuitatea electrică: .respectarea prevederilor din proiect.respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare .100 %.100%. e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru -tipul: • Condiţii de admisibilitate . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/ Parametru . • Documente încheiate .presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.prin măsurare directă.• Metoda de verificare .tipul. 339 .schema de racordare.

Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. . • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.P.L.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.*după probele de rezistenţă şi etanşeitate.Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune.P. CR 2 . CR l . .comportarea regulatoarelor.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.: vizual.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G. . instalarea. I 12.1 0 0 % . . . C 20 .B Documente de referinţă I31 .după inertizarea sistemului. presiunii (Anexa III). repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate.)..mijloace de măsurare a debitului. • Metoda de verificare .L.P.L.L.încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: . C 8 . exploatarea. Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G.evacuarea integrală a gazelor de ardere. Anexa l-VI.L.funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de utilizare a G. I27 .: vizual si prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare.modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare. montarea. C130 . exploatarea.). • Momentul verificării ..Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. I1 4 .P.L. execuţia. la consumator (I 31 . .comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.L.6). . .Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.P. I33 . (I 31 .Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. execuţia.P. • Gradul de verificare . cu capacitatea până la 5000 1. • Aparatura de verificare .Anexa 7).funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului.funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. 341 • Condiţii de admisibilitate .P. 340 .Prescripţii tehnice pentru proiectarea.presiunea de utilizare: prin măsurare.modul de evacuare a gazelor arse.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel. .

.................. 344 3... 343 342 ....... 356 2.. dimensiuni.............................. 349 3................. Verificarea elementelor fizice ale conductelor...............V ............. .... Montarea armăturilor .... spume): ..... Documente de referinţa ..6...............5..... Proba de presiune pentru conductele magistrale.............. II 358 3............... 355 3..Conductele din staţii de pompare.......... Proba de funcţionare .... .. Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei.......... construcţii agrozootehnice..............4.......Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur.. ...................Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului...Montarea armăturilor............... 341 2... DOMENIUL DE APLICARE Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale: .2. 350 3...........Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ......... ...Izolarea conductei........................8....................... DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului......... în Anexa l-VII....... Marcajul conductelor pe teren........... Cuprins 1.................entului normativ: . 343 3.... Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor. pulbere...............Colectoare de canalizare...... sere............... 352 3..Asamblarea şi etan sarea tuburilor.......... CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE la: Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor ......... Nu fac obiectul prez......Caiet Ins t alaţii VII 1............Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.... .......... A n e x a I . 345 3........... 346 3..... bioxid de carbon................ 343 3....3.............1..7...... Domeniul de aplicare .........Canalele din staţii de epurare.. .....Conductele din staţii de tratare a apei................... . Izolaţia conductelor.....

să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare . • Metoda de verificare .nu se admit: .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. 3. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru -diametrul conductei.3). sau telecomunicaţii. STAS 7656.vizual: .2. • Documente încheiate . . 3. STAS 6898/1. . • Metoda de verificare .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării . petrol. STAS 6898/2.1. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte.a s p e c t u l m a te r ia l u lu i.vizual. arsuri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .finisarea manuală a patului conductei.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. incluziuni de alte materiale etc. • Gradul de verificare -100%. . STAS 530/1. • Condiţii de admisibilitate .).executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee. • Momentul verificării . goluri.cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.defecte (fisuri. .3).prin măsurare directă. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru . .Marcajul conductelor pe teren.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .. 344 • Metoda de verificare . • Gradul de verificare .pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei.înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. 345 .tipul m aterialu lu i. . Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • CriteriuzParametru .pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proba de presiune. . .

.respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: . . eventual cu epuizmente. straiul de aşezare. . .rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia.executarea masivelor de ancoraj conform proiectului. • Gradul de verificare .3). b)Montarea conductelor • C'riteriu/ Parametru .• Momentul verificării .executarea cu apă în şanţ. * Criteriu Parametrii .. pentru a nu fi notată: 346 .protejarea conductei montate împotriva pătrunderii mpurităţilor. •C'ondiţii de admisibilitate .ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. • Metoda de verificare . • Gradul de verificare -100 %. • Momentul verificării .verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului. . 3.nu se admit: .respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV. .rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.3. • Condiţii de admisibilitate .executarea patului de pozare si montarea conductei numai în uscat.nu se admit: .respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN). respectându-se panta de montaj proiectată. .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. starea şanţului .vizual. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de reze maro.luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită.umplutura parţială a conductei.La conducte din beton armat precomprimat: .posibilitatea de inundare a tranşei. eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate. 347 • Aparatura de verificare • Documente încheiate .Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . . cu excepţia îmbinărilor. .nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare: . . centru proba de etanşeitate a acesteia.denivelări.100 %.3).înainte de pozarea conductelor.înainte de pozarea conductelor.

.devierea admisibilă în funcţie de diametru.se ad m it. . . • Gradul de verificare . . • Momentul verificării . • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare .curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: .devierea unghiulară maximă admisibilă. • Condiţii de admisibilitate -nu se admit: .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: . 349 . -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. • Metoda de verificare . .aspectul izolaţiei.100%.4.pentru fonta ductilă: 348 O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in.grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie. • Documente încheiate . Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru -tip u l izo la ţie i.3). . .nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect. .existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării. .La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: .pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.înainte de lan sarea în şanţ.valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare. în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t. pentru a compensa contractarea şi dilatarea. ecart 19 m m O Joc axial m axim funcţie de diam etru: D n 60÷200 D n 250÷1000 30 m m 40 m m . .grosim ea izo laţiei.pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. urm ătoarele valo ri: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).vizual..tipu l şi aspectu l: vizu al. -jocul axial maxim. 3. .nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect.La conducte din fonta ductilă: .La conducte din polietilenă (PEID): .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor (A n exa IV .existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare.defecte de aspect.

. .tipul armăturii: . diferite faţă de prevederile • Condiţii de admisibilitate .Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.prin acţionare directă. .100%. . • Aparatura de verificare .mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).toleranţa de + 10 % la grosime.5. 351 .după montarea în instalaţie: . 350 • Condiţii de admisibilitate. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Gradul de verificare .toleranţe la grosime.• Momentul verificării .după îmbinarea in şanţ.2).100 %. • Condiţii de admisibilitate .se admite: . • Momentul verificării .spaţiul de acces şi manevră. când nu este indicată în proiect • Documente încheiate . • Gradul de verificare -100% .alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).înainte de probare.respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi focul ci de amplasare.înainte de proba de presiune. 3.Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3).după montarea în instalaţie.nu se admit: . • Documente incheiate . b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/ Parametru .Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare proiectului. neuniformităţi. • Metoda de verificare -vizual. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru . . .posibilitatea de acces şi manexră.defecte vizibile.3).amplasarea. • Metoda de verificare . • Momentul verificării .vizual.

existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei.scurgerile de apă. . • Gradul de verificare -100%. • Momentul verificării . • umplerea întregii conducte.scurgeri de apă vizibile. pete de umezeală pe conducte. pregătite pentru proba de presiune: .realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării şanţului. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. conform detaliilor de execuţie aprobate: . rezultate în cursul fazei de montaj. Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru . la armături şi dispozitive. . . .6.nu se admit: . care se menţine minimum 24 ore.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu. ciobiri ale capetelor. care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.înainte de punerea în funcţiune. fără a depăşi 500 m. cu excepţia tuburilor din PEID.acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului. 352 .se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei.3. la îmbinări. . . veriflcându-se: • montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat. 353 .la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. .. . adâncituri.verificări la proba pe tronsoane: . . .se execută conform probei pe tronsoane.durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare). • Metoda de verificare .presiunea de încercare.tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4 atm. .verificări preliminare: .existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical. efectuata conform caietului de sarcini. după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă. • etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. defecte de sudură.la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă.verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. . în zona mufelor.asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. .probe pe tronsoane de conducte.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale. după care.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu nea de încercare. . pe toată durata probei.se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3.existenţa robinetelor de aerisire .proba generală a conductelor magistrale de transport: . exfolieri. . • Condiţii de admisibilitate .

.după executarea umpluturilor.se admite: . Parametru .verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor. • Documente încheiate .o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect. • Aparatura de verificare .verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome trice a bornelor. • Momentul verificării .o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului. • Gradul de verificare -100%. 355 • Gradul de verificare . 18).pierderile de apă.panta canalului. • Momentul verificării .scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi.umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. Marcajul conductelor pe teren • Criteriu. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu /Parametru . . • Condiţii de admisibilitate .închiderea etanşă a tuturor orificiilor. având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune. • Metoda de verificare .la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale. 3.vizual. verificându-se suplimentar următoarele: . • Metoda de verificare .mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep tibile de deplasare în timpul probei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . .vizual.7. 17). . conform STAS 3051. . prin: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .. .• Aparatura de verificare . .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.nu se admit scurgeri de apă vizibile. 354 .înainte de acoperire.cota fundului canalului în orice secţiune.respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate . .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate .100 %.Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV.3). .

încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei pentru debit şi presiune. • Documente încheiate .poziţia. .debitul de apă.după încheierea execuţiei conductei. execuţia şi echiparea căminelor. a trotuarelor şi a spaţiile verzi.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.6). Proba de funcţionare • Criteriu/parametru . execuţia şi echiparea căminelor.refacerea părţii carosabile.poziţia. .debitul şi presiunea la conductele sub presiune. • Gradul de verificare -100%. . vizual. prin măsurare. . vizual. .poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. vizual. • Condiţii de admisibilitate . ± 5 % pentru presiuni. .8. liber: . . 356 357 . • Momentul verificării . vizual.3. Pentru toleranţele neprecizate se adm următoarele valori: ± 5 % pentru debite. .respectarea prevederilor proiectului.pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel • Aparatura de verificare .Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. . . vizual.spălarea reţelei. .mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III). vizual.execuţia masivelor de ancoraj.refacerea părţii carosabile. .presiunea de încercare.pierderile de apa.executarea marcării şi reperării reţelelor. vizual. • Metoda de verificare . trotuarelor şi a spaţiilor verzi: .funcţionarea întregii conducte.

359 358 . Calitate .document stabilit de beneficiar (client). Studii. Indicaţii generale. STAS 6675/3 . 2. SR ISO 3126 .acţiune întreprinsă pentru eliminarea cau/elor unor neconformităţi. trase sau laminate la rece.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. lucrări) şi care serveşte ca bază pentru oferta furnizorului. SR ISO 1167 .Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. SR6819 . Anexa I Terminologie şi definiţii 1. Acţiune corectivă . STAS 6898/2. 3. Partea 2: Ţevi de conducte. aducţiuni.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. Prescripţii de execuţie şi exploatare. Acţiune preventivă . Partea 1: Ţevi de uz general. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. STAS 6898/1 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. tară sudură.Anexa 1-VII Documente de referinţă STAS 404/1 .Alimentări cu apă. în scopul prevenirii repetării acestora. defecte sau a altor situaţii nedorite. fără sudură.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are. defecte sau a altor situaţii nedorite. SR 4163-3 . (SR 10000-1).Ţevi de oţel sudate elicoidal. în scopul prevenirii repetării acestora. servicii. referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. 6. putând face obiectul unui contract. produs). livrat de furnizor.Ţevi de oţel. Beneficiar . Măsurarea dimensiunilor. STAS 3051 . I22 . laminate la cald. Caiet de sarcini . STAS 530/1 .ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. Prescripţii fundamentale de proiectare. Condiţii referitoare la calitate . 4.Alimentări cu apă. existente. 7.Ţevi de oţel. condiţie) .prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite.Ţevi din materiale plastice.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. posibile. prescripţii de proiectare şi de execuţie. Metode de încercare. Reţele de distribuţie. 5.Sisteme de canalizare. Determinarea re/istentei la presiune interioară.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Cerinţă (exigenţă. prin care se definesc clauzele tehnice.

consemnarea constatării că o entitate (lucrare. avize ale organelor autorizate. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. 10. 22. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice. reglementări 361 16. 14. verificări şi încercări necesare. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. 13.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura 360 . Inspectorul de şantier . executantului şi al ISC.document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. compusă din piese scrise şi desenate. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. o dată ajunsă.partea contractantă care realizează lucrarea. caiet de sarcini ctc.o deficienţă în caracteristici. Recepţia lucrărilor de construcţii . în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. pentru un produs. 18. 19. Neconformităţile pot ti defecte fizice. 12. Fază determinantă . 11.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. Inregistrare . documente sau proceduri care fac ca.documentaţie tehnică de concepţie. care descrie ansamblul controalelor de calitate. Controlul calităţii . proiectantului.document al programului de asigurare a calităţii. Imbunătăţirea calităţii . document etc. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. 17. Plan de control al calităţii (PCC) . metodă) specificat de a îndeplini o activitate. documentaţii tehnice de execuţie.actul. 9. serviciu. Confirmare . 21. Executanţi (agent economic de execuţie) . Procedură . rezultate necorespunzătoare la încercări. Investitori .evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. A avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier.mod (cale.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. Proiect .stadiul fizic la care o lucrare de construcţii.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. Conformitate . 15. cu cerinţele de calitate specificate. documente incorecte sau neadecvate. Neconformitate . sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă. 20. Control al calităţii în construcţii . în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.8. încercări si verificări.

286/11. Ordinul 13/1996 (M. 362 C 14 .O.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.O. 24.O.07.Regulament de verificare şi expertizare tehnică. Responsabil tehnic cu execuţia .01.1999 . 193/28.1997) .Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. M.O. cartea tehnică a construcţiei etc.Regulament privind activitatea de metrologie.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. Legea 50/1996 (M. 23.O.tehnice aplicabile.12. OG 20/1998 (M. 5/13.07.1995) . 147 bis/1998) . reprezentant al executantului.O.O.1996) .1997) .1995) .Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. 352/10. Verificare . 157/23.O.12. de calitate a proiectelor.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.O. HGR 272/1994 (M.516/25.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.1996) .01. 363 .176/05. HGR 925/1995 (M.10. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.Legea calităţii în construcţii.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M. 3/13.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală. Anexă II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.07.

.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului.O.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.Ordinul nr. . 31/N/21.SA .Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii.C. . P 118 SR ISO 8402 .Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier . 488/04. C.C. .Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.Lucrări de instalaţii interioare.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii 364 .10.Ordinul nr. Vocabular.2002 . C.1995.03. .Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii. .Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii .l 775 ÎNCERC .C.C.O.SA .M.C300 .Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. MLPAT MLPTL NRPM O.

Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. 10.ANEXAIV FORMULARE 1. 11. 13. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. 12. 14. 367 . Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor 9. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal de control preliminar 6. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. exterioare de canalizare Proces-verbal pentru proba de presiune la rece Proces-verbal pentru proba de presiune la cald Dispoziţie de şantier (informativ) Raport de neconformitate (informativ) Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15.

............................se (nu se) acceptă predarea-prim irea.. EXECUTANT: .... 369 A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului..................în tre calitate de p rim ito r.. A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e .....Anexa I V...................................... a x......................... .....................................): F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ..................................................^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri............................................ .........d in...............) V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r..................... a x e tc .........2 UNITATEA .............................................................................. A nexa IV .... Concluzii......................................... 368 ...'.............. BENEFICIAR: .......................... BENEFICIAR: ........................... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra EXECUTANT: ................................................din ....................... ................................ P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E FRO NT DE LUCRU Nr..... axe............................... N u m e le ...................................................................................... ....... c o te ................................................................................................................................... ro ie c tu l n r p la n ş e lo r ...... e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc .................în de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r.................................... etc....................... P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE N r................................................. ............................................................ .................... D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie ............................... rii: V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p............... solu ţii ind ica te de pro ie ctan t................. ........ l UNITATEA............. . R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a ......................... Data .................................................................... p o rţiu n e........................................... n iv e l........... BE NE FIC IA R: ..prin............. ...................................................................................................... şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ... P re n u m e le S e m n ă tu ra CONSTRUCTO R: ................... planşele nr..................................................................................................................................... S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r.....) C o n c lu z ii: .................................................................se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri................... E XE C U TA NT : ... BENEFIC IAR: .............................. ................................................................... la term enele înscrise m a i jos......................................... Data .............. nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate ........... CO NSTRUCTOR: .............................): de predă tor şi de că ............................... n iv e l........................................................... e e tc ..........................

........................... rep rez entat ..................................... inspe cto ru lui de şantie ................................................................................................ m en te : în c h e ia t a s tă .............. *) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l 370 A te s ta t n r.................... zi N r...................... 2................................................. de înregistrare la I........ .................................... B E N E FIC IA R : ..S .......................................C ................................................ nr şi a p ro ie cta n tu...........3 UNITATEA..................................................................... 4.....................C ..................a r: uto riza t ............ verificat de: A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o ........ l codul ...................................................................................... N r........... la: A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu .............................................. lu i: reprezentat de: .....................e lu i n r la b o ra t d e ... ..................................................................S ______________________________________ ...................................................A nexa IV ................................................................................................. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă | C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e specialitate .......................................... ...........4 I.......... 371 .............................................................................................................. C u ocazia verificării efectuate ............................................................................................................................................................... c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t construire ................................. .........................................................................va nr la b ilă p â n ă la d a ta .................. reprezentat de: ..... E XE C U T A N T : ..........................................................................................: responsabil tehnic cu execuţia: M en ţiun i sp e cia le : N u m e le ş i p re n u m e le N um ele P renu m ele S em nătu ra P R O IE C TA N T : ................... ......................................... Anexa IV.. n c lu zii): N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile 1.................................................................................... la o b ie c tiv u ................................................ cu pa rticipa rea beneficiarului: ................................................................................................................. In d om e n iile la fa za d eterm in anta .......................................................................................................................................................... 3....................... PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE P R O C E S -V E R B A L D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R N r....................... : in pre zen ta executa ntului: ................... de: ...........d in *)............. ..........obiectul de urm ătoarele: .................................c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu .

...................................................... 31 /N /0 2 ................. co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ............ BENEFICIAR: ....... a reg le m e ntă rilo r teh n ice în UNITATEA..............C S o c...........................S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a exe cuţie i lucră rilo r................................................ l la i................S .............................L ....din........A ........................ .......................................................................... LE: Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: ........................................................................................P .....................S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re : M E N Ţ IU N I S P E C IA.ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră.................................................1 99 5 . Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ......................................S...... a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV.............................. S e constată că: .........1 0 ................................. B E N E F IC IA .............................................. c m it în e x e m p la re .. NT E X E C U T A ....... nr.. DE CONTROL PRELIMINAR Nr....... NT 372 ....... vig oa re ......calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse .........C...................................... Menţiuni speciale ... a p ro b ată p rin O rd inu l M ......... executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale........................ ..................... Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ......................................Cu ocazia verificării efectuate la: ............... ................................................. 373 I...... R P R O IE C T A.....T .................................. a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d: ................ :.................................... In b a za c e lo r d e m a i su s .................................................... c â te u n e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu ...........5 fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r.. SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to ............................................................In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 ..............S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :.. ................ ..........calitatea lu crărilor constatate de inve stito r........

........................ c u m e n te : în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: ............................................................................. N um ele P renum ele S em nătura B E N E F IC IA R : ..........n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e îm binare.............. .............................. ........... ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri.. r C aiet de sarc ...........................................c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i închide.........(n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct...................înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i. In c o n c lu z ie ..............(ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei O bs e rv a ţii: .................................................. in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m urm ează: ................................................................ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr.............................. E X E C U T A N T : .... ....................................din....................... a: E xecutată în ca drul contractulu . ...................6 UNITATEA................................. ini P rob a a fost efectua ta conform ....................Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice......... D en u m ire in sta laţie ....... *) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re **) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă N u m e le BENEFICIAR: EXECUTANT: P re n u m e le S e m n ă tu ra ........................7 UNITATEA: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr................. i nr A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o......................................din........................................................... s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile c o re s p u n ...................................:........ *) P roiect n ................................................................ .............................. Anexa IV.. .... p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re ............................ C oncluzii: ................... P riv in d lu c ra re ........... înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul conductelor şi la punctele de îm binare...Anexa IV... 375 374 ..............In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re ......................... p e toată în ălţim e a clădirii: ............... **) In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te ..... din.................................................................................................p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are.

.............. ........................................................9 PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr................ de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi p lanşee ...... D enum ire instalaţie ....................................(ore)..... conform proiect.............................................. Valoarea presiunii de probă .............................................................................. P roiect nr ... ..................................... în tim pul p robe i nu s-au constatat: Concluzii: ................................ ................................................. crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri........n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii: îm b in a re .....d in... C aiet de sarcini ............... * ) Se va indica prescripţia tehnică *)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă 376 .......din................. a norm ativelor în vigoare...........................Anexa IV.................. D enum ire in sta laţie .............. .............................................................................conductele se pot izola şi închide.............. EXECUTANT:.................................................. 377 ....................................... N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BENEFICIAR: EXECUTANT: BENEFICIAR: ..... P R O C E S -V E R B A L PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE N r................. sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie.......................(bar)...........con ducte le se pot izo la şi în chide.. T im p de m enţinere la presiunea de ...în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la ....................................................................................................... izo lare term ică )........................................ P roiect nr .... UNITATEA.......................... -p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st ................................... fo rm 'i condu ctelor şi la punctele de îm b ina re. Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n............................................... co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare................................................. P roba a fost efe ctua tă co nform ... C aiet de sarcini .. Anexa IV.............................fisuri...............p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire .................................. N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra .........p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi executarea ultim ei lip ituri................................................... ......... proba ..................... ........ ..................variaţii de presiune la m anom etru................................................:....................................................................8 UNITATEA.......................

.......... .................................................... DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr..................(bar)....................................................... 379 ........................ Valoarea presiunii de probă ................ probă 0 Tem peratura agentului term ......( ic C )........................p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ........................... D enum ire instalaţie ...................d in...................................fisuri............ conform proiect......................................................din........................................... Tim p de m enţinere la presiunea de............................................................... *) S e v a in dic pa re sc rip ţia te hn ica 378 ................................................................. itatea: R aport de neconform itate nr.. Lucrarea:... D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: ..(ore)............................................................... izolare term ică)..................proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a norm ativelor în vigoare..... .......... conform proiect............................ Proba a fost efectuată conform .....dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii: bune................................... *) In tim pul probei nu s-au constatat: ...........conductele se pot izola şi închide.......................... de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi ../dată: .............................................. F aza de lucrare neconform .................................... ........................................................... Z ona de lucru în care a apărut neconform .......................... sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie.............. .......... 11 PROCES-VERBAL "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr...............variaţii de presiune la m anom etru..................... .......................................................s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de ... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Prenum ele S em nătura Numele Prenum ele Sem nătura Inspector de şantier: .................... C oncluzii: ..... l 0 UNITATEA.......................................... ă: D ocum entaţia de execuţie: ................... ..................................................................... C aiet de sarcini ...... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări...................Beneficiar .................................. Proiect nr ........................................... leconform itate.... planşee.......................................deplasări ale punctelor fixe................................................................ ... Contract: ..... R esponsabil tehnic cu execuţia: ..... UNITATEA...... ........ Anexa I V.........se dispune continuarea lucrărilor...................................................................................Anexa I V.....

.................................... M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e .......................................................din.................. ................tip........................................... C oncluzii: ..................................... E xecutată în cadrul contractului .................... a p a ra tu l d e m ă s u ra t indicând rezistenţă nulă....................... PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR N r..............................................:.................................................... nr ......................... P rivind instalaţia: .. co n fo rm cu a p a ra tu ............................ 1.... C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a c a b lu rilo r e le c tric e ):s ................... M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r a fost de .....Anexa I V...d in.... N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura ............... 13 UNITATEA.............................................. to a re le : 2........................................................................................... 381 ........... D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă ............................... p roiect nr.......................s l e ria ......................................................................a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra ............................

... în cerca rea a fo st execu tata ................................. *) S e v a in d ic a p re ste c rip h n ic ţia ă 4 . 15 PROCES-VERBAL D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T N r.......... a p a ra t tip............................................................. P rob a a fost efectuată confo ................................................. EXECUTANT:.................................................d in.....p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r din proiect şi a norm ativelor în vigoare...............................ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe ......................................C ondiţii atm osferice: ......................... rm *) în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l conductelor şi la punctele de îm binare........................... ................ rsie : M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u ..................Anexa IV... m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra BE NE FICIAR: E XE CU TA NT: ......................................................... C oncluzii: ................... P roiect nr..: ........................................................ usca t): 3.........................................................................................................din.................................................. m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: ..................14 UNITATEA......... de: PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr..tem peratura aeru .............seria ................................................................................................................................................................gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ......... a re a : 2... Anexa IV............................................................................................................................ 1....... D enum ire instalaţie: ............................ în cercă rile ..................................................... UNITATEA.......................................... 383 382 ...............................ve rifica re a co n tinu ităţii: .....L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc ............................................................................................... C aiet de sarcini: .....n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e îm binare.................. N um ele P renum ele S em nătura BENEFICIAR: .. lui: .C on cluzii: ... ...

... i P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo . ..: Caiet de sarcini: ............. rm **) E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ..... r.................la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e C de r ile p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie .......p r la n şe le ............................................ e ste co re sp u n ză to a re ...........din...... on clu zii: .........................şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ................. v e d e rilo **)' ........................... PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr..............................tro ţie n so n............a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l tra n sve rsa le ............................................ 16 UNITATEA .......................... p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve n re dşi n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e clim a tiza re 1 5 -9 8 ............................ P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo .......................................... ........c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i în ch id e ............... *) S e va indica prescripţia tehnică 384 385 ......................................... rm *) in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s .......... 17 A3T4T>WJ PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr... P ro ie ct n................................................................. lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le ......Anexa I V................... ........... Anexa IV.....ca n a lu l se p o a te a co p e ri........................ * ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.................................... *) p ro ie ct n ......................s ......a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i (tro n so n u lu i)................................................................................................................... nivel......ca nr ie t d e sa rcin .............................................................. ................................................c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le .. N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: Concluzii: P re nu m e le S e m n ă tu ra N um ele Prenum ele Sem nătura ..........:........................ în a in te ş i d u p ă ................ UNITATEA............ ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re ....... îm binare............................. p r e c u m .. EXECUTANT:...............................................şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e ptila re ve e rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re ............................ ................ axe..............din..................... m e to d a * * * ) Denumire instalaţie:................ m o n ta re a p e p o ziţie ............................ alte repere) **) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun BENEFICIAR: .... D e n u m ire in s ta la .....p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re ..................

........................................................................ N um ele BENEFICIAR: EXECUTANT: P renum ele S em nătura .......................... ...........................................................(ore)...fisuri......................... .............. PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE Nr.......................... Caiet de sarcini Valoarea presiunii de probă:................................proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare.. ............. Timp de menţinere la presiunea de probă:.. Proiect nr...............variaţii de presiune la manometru................................Anexa IV..........(bar)..18 UNITATEA............................... Proba a fost efectuată conform *)................din...........proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei: ....................................... Denumire conducta:....................................... In tim pu l pro b ei nu s-au con statat: .....................................conducta se poate acoperi definitiv.............. crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări........ Concluzii: ..... *) S e va indica prescripţia te hnică 386 ................ conform proiect........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful