Sunteți pe pagina 1din 295

BULETINUL

Vol. 10

2006

” – Indicativ NP I 7 – 2002, aprobat de

MLPTL cu ordinul nr. 1055/26.07.2002

...........................................................

5

ORDINUL NR. 1055 din 26.07.2002

c.” indicativ NP – I 7-02

În conformitate cu prevederile art.

38 alin.

2

din Legea

nr.

Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare

ul

ORDIN

Art. 1 „Normativ pentru ” indicativ NP – I 7-02,

prezentul ordin. Art. 2 Tehnologii în Constru Art. 3 ” indicativ NP – I 7 – 98. Art. 4. îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA

MINISTERUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

AVIZ Nr. 6 din 11.07.2002

La cererea – ICECON S.A, î îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 p î rnului nr. 114/2000, „NORMATIV PENTRU ” – INDICATIV I 7 – 02.

Avizul se emite în baza:

 • l ICECON S.A., cu

 • l contractului nr. 400/2001;

 • l procesului - comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

Colonel, ing. Mihai ROTH

MINISTERUL

NORMATIV PENTRU ELECTRICE 1000 V c.a. c.c. INDICATIV I.7 - 2002

Elaborat de:

TEHNOLOGII DE MECANIZ -

 • I

Responsabil de tem

Coordonat de:

prof. dr. ing. Polidor BRATU ing. Cezar RIZZOLI

TERITORIULUI –

Director General

Avizat de:

ing. Ion ST NESCU ing. Ligia FORSEA

CONSILIUL TEHNICO- I TERITORIULUI

CUPRINS

Cap. 1. Domeniul de aplicare ..........................................................10

Cap.

................................12

.................................................12

.......................................................21

e externe. Categorii ..........................................22

Cap.

.................................................................23

.................................................23 .................................................25 ............................26

............30 .............................................33

Cap.

..........................................39

..............................39 ................................................69

riva efectelor termice în serviciu normal .............................................................80

tensiunilor minime............................................................82

Cap. 5. M

.

............................................90

montarea materialelor ......................................................90

.................123 ...............144 ..............................................150

Cap. 6. V .....................................152

Cap. 7. C ...................158

 • 7.

.................................158 ............................................161 ..............................167

pe ......................168

..........................173 luminoase .......................................................................180 ..............................183

7.8. Linii de cont transportat ......................................................................185

...........................................186

........194

informatice ..................................................................195

...............................................198

.....................204

.........214 ......................230

Anexa 1

Prevederi conexe Normativului I 7 .......................................237

Anexa 2 conform -3 .....................245

Anexa 3 electrice î ..............................251

Anexa 4 ............................258

Anexa 5 în ext ..............................................269

Anexa 6 ........270

Anexa 7

la conductoare neizolate, libere în aer ...................................273

Anexa 8

Cur la conductoare izolate ............................................................274

Anexa 9 ntate în aer ...................276

Anexa 10

admisibili temperatura mediului ambiant ...............................................277

Anexa 11 ..................278

Anexa 12

......................................................279

Anexa 13 cablu cu U 0 / U = 0,6/1 kV ....................................................288

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA

Indicativ

I7-02

ELECTRICE CU TENSIUNI

INDICATIV NP – I 7 – 02

I.7-98

1. DOMENIU DE APLICARE

1.1.

c. (civile); milare;

temporare; ;

 • 1.2.

 • 150

speciale.

Elaborat de:

Aprobat de: MINISTRUL

PE

ICECON -

1055 din 26.07.2002

b.

circuitele,

altele

decât

circuitele

interne

ale

aparatelor,

lucrând la tensiuni d

 • c. orice sistem de pozare care nu face obiectul standardelor receptoarelor;

are ale consumatorilor exteriori

altele similare (exclusiv circuitele interne ale aparatelor);

1.3. ;

 • b. echipamentul electric al autovehiculelor;

velor; ; ;

 • g. împrejmuirile electrice;

snetelor;

consumatorii publici.

1.4. tehnologice prevederile prezentului normativ se ap

care nu contravin prevederilor prezentului normativ.

1.5. eferitoare la

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • - motului.

1.6. de instalare ale echipamentului electric.

1.7.

2. TERMINOLOGIE, CLAS

termeni specifici:

2.1.1. Alime

-

normal.

2.1.2.

Alimentare de

normale.

 • 2.1.3. Alimentar

utilizatorilor.

care sunt în exploatarea consumatorului.

Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale

consumatorului.

receptorului.

 

Suma

puterilor

instalate

ale

receptoarelor

fixe

sau

mobile

alimentate din coloana sau circuitul respectiv.

r ) a unui receptor P I ) C I ) al acestuia.

P a ) a unui receptor P r randamentul real al receptorului (h r ).

2.1.10.

Coeficient de simultaneitate (C s )

Valoarea raportului dintre suma puterilor nominale ale

tuturor receptoarelor consumatorului racordate la circuitul sau coloana

C I )

unui consumator sau receptor.

I D )

care parcurg toate conductoarele active ale unui circuit într-un punct al

 • 2.1.13. C I Dn )

I n )

care este

I max )

T 1 / T 2 = 8/20 ms,

I n )

 

Curentul

de

cr

T 1 /T 2

=

8/20

m

deteriora.

 

U p ) - care I n .

U c )

I n echipamentelor de protejat.

m - toarelor tip eclator.

mânt.

-rezidual Aparatul

nominal).

2.1.24. Întreruptor automat (disjunctor)

Aparatul mecanic

- -un transformator de separare sau un convertizor cu

consumatorului.

Tabloul electric alimentat dintr- sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.

Tabloul electric alimentat dintr-

Sigu electric.

de la tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal.

2.1.32.

Calea d consumator.

2.1.34.

Circuit electric

-

iliare.

piscine

electric.

Efectul patofiziologic care apare la trecerea unui curent electric

prin corpul omului sau prin corpul unui animal.

2.1.38.

Electrocutare

.

Contactul nemijlocit sau prin intermediul unui element conduc-

active ale unei instala

Contactul

persoanelor

sau

animalelor

domestice

sau

de

electric.

Curentul care, traversând corpul uman sau al animalelor, poate

provoca efecte patofiziologice.

2.1.42. Tensiune de atingere

simultan accesibile.

L )

n cazul

S - 75 % la temperatura C; -

iculos)

- %,

dar cel mult

97 %, la temperatura aerului peste 30 C, dar cel mult 35 C;

 • -

 • - parte c

  • -

  • -

os (mediu foarte periculos) - aerului peste 35 C; - zona de manipulare; -

ntul.

electric de a suporta efectul termic al unui curent electric în regim

temperatura admi

electric de a suporta efectul electrodinamic al unui curent de -

Conductorul sau orice parte conductoare din punct de vedere

PEN.

2.1.53.

sunt sub tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune în caz de defect.

Partea conducto

defect.

ului de trecere a unui curent rezultat dintr-un defect.

etc.) lipite pe suport.

inflamabile ile cuprinse între – 20 ± 40 C).

gazoase)

pot acumula permanent sau accidental gaze, vapori de lichide sau

pulberi combustibi

zone cu pericol de explozie în vederea reducerii pericolului de

Temperatura mini liber, pe care praful depozitat în strat de 5 mm ajunge de la sine la o

 • 2.1.62. t E

Timpul necesar pen

2.2.1. PE –

2.2.2.

N- Conductor neutru

Co

contribui la transportul energiei electrice.

2.2.3.

PEN

2.2.4.

SEN

Sistem

electr

 

2.2.5.

PATA

atingere.

2.2.6.

PACD

defect.

2.2.7.

DDR

rezidual.

2.2.8.

TFJS

 

2.2.9.

TFJP -

 

2.3. Inf

2.3.1.

-un

cod format

dintr-

SR CEI 60364-

A: Mediu;

 • 2.3.2. Categoriile de influe

CEI 60364-

 • 2.3.3.

 • 3.1.1.

 • 3.1.2.

rdare.

-

 • 3.1.3.

 • 3.1.4. Electrici

autorizare.

 • 3.1.5.

3.1.6. ate

 • 3.1.7.

temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar ut în pericol de a suferi arsuri.

 • 3.1.8. Conductoarele active inclusiv conductorul neutru ale

- -

3.1.9.

subcap.4.4.

3.1.10.

fuzibile, cleme cu intrare etc.).

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

echipament ).

3.1.14.

Toate materiale

 • 3.1.15.

echipamente

3.2.1. Caracteristicile generale ale mat - de beneficiar -

3.2.2.

muncii nr. 90/1996.

3.2.3.

Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se face în

3.2.4. canale etc. suporturi (console, poduri, bride, cle incombustibile, clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, clasele CA2a

3.2.5. -se

Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de

 • 3.2.6. se aleg cu anumite

-

 • 3.2.7. -

as

 • 3.2.8.

etc.

în care ele sunt incluse.

 • 3.2.9. Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie

3.3.1. amplaseaz -

PE 107.

3.3.2. Conductoarele, barele, tuburile etc., se pot dispune pe

- petroliere lichefiate;

 • - de (cu temperatura peste +40°C).

Tabelul 3.1.

   

1),2) [cm]

 

Conduc-

     

toare,

Elementul

bare,

tuburi (ale

circuit sau

fluide incombustibile

Conducte sau

fluide

combustibile

Elemente de

3)

de la care

 

din

circuite

diferite)

Trasee paralele

   

Reci

 

Calde

Trasee paralele

     

T£+40°C

T>+40°C

Incombustibile

Combustibile

Trasee

paralele

Trasee

paralele

Conductoare

                   

neizolate 4)

montate pe

10

10

10

10

10

10

100

100

10

20

izolatoare,

                   

interior

Conductoare

                   

izolate 4)

montate pe

5

5

5

5

200

150

50

50

5

10

izolatoare,

                   

interior

   

1),2) [cm]

 

Conduc-

     

toare,

bare,

Elementul de la care

tuburi (ale

circuit sau

din

fluide incombustibile

Conducte sau

fluide

combustibile

Elemente de

3)

circuite

diferite)

Trasee paralele

Reci

Calde

Trasee paralele

 

Incombustibile

Combustibile

T£+40°C

T>+40°C

 

Bare

                   

electrice

montate pe

 • 5 5

 • 5 5

5

5

50

 

50

5

10

izolatoare

 

Tubur

                   

montate:

tub

- aparent în

met.

ghene;

 • 0 5

 • 0 3

100

50

10

 

5

0

0

-

sub

 

tub

PVC

înglobate

 • 0 5

 • 0 3

20

5

10

 

5

0

3

Conduc-

                   

toare cu

manta

montate:

- aparent

 • 0 5

 • 0 3

100

50

10

 

5

0

3

-

sub

 

 • 0 5

 • 0 3

20

5

10

 

5

0

3

Cabluri

 

Conform normativului PE 107

 

 • 1.

conductoarelor, barelor, tuburilor, dozelor.

 • 2.

 • 3.

conform prevederilor din cap.7.14.

 • 4.

…7 ale tabelului sunt de

conform art. 5.1.49.

3.3.3.

3.3.4.

P 100.

3.3.5.

3.3.6. conducte sau utilaje pe care s

aparate cu grad minim IP 33 cu carcasa din material plastic etc.).

3.3.7. canalelor de ventilare.

3.3.8. Montarea în contact direct cu materiale combustibile se

admite numai pentru: cabluri rezistente la foc (conform PE 107), cu

IP 54.

3.3.9. Montarea pe materiale combustibile a conductelor

- IP 54, se face interpunând - materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min.

0,5 - -

 • 3.3.10.

3.4. electrice

3.4.1. - rmativul PE 106, iar - în normativul PE 107.

3.4.2.

3.4.3.

- în normativul PE 124.

-

(subcap.7.5, 7.13). Justificat, se poate prevedea la consumator alimentare de

acordul investitorului.

3.4.4.

 • - baterii de acumulatoare;

 • - pile electrice sau surse neîntreruptibile (UPS);

 • -

3.4.5.

 • -

 • - nui operator.

3.4.6. durata de comutare poate fi:

 • -

 • -

 • - de 0,5 s.;

 • - de 15 s.; - cu o întrer de 15 s.

3.4.7.

(de ex. în blocul operator din spitale, centrul de dirijare al zborurilor

(fig. 3.7).

3.4.8.

3.4.9.

peste 30 A.

or

peste 30 A (de ex. transformatoare de sudare), care pot fi alimentate

3.4.10. - nistrative, se -

3.4.11. -

-

-

3.4.12.

prevederii la consumato

deformat, conform normativului PE 143.

 • 3.4.13. Amplasarea contoare

tare

a

3.4.14. - recepto

3.5.1. e pentru notarea

T – – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de I – - foarte mare.

rapo T – - N – p

S

printr-un conductor PE separat de conductoarele active,

C – fi combinate într-un singur conductor (PEN).

 • 3.5.2. Schema TN are

este un curent de scurtcircuit. Se disting trei tipuri de scheme TN în fu

 • - Schema TN-

- când trebuie separate PE de N pentru asigurarea

- la ultimul tablou spre consumator;

 • - Schema TN- combinate într- (fig. 3.2);

 • - Schema TN-C- sunt combinate într- schemei (fig. 3.3).

IT

JT

L2

L1

L3

N

PE

PE

IT JT L2 L1 L3 N PE PE Fig. 3.1. Schema TN-S IT JT L1 L2

Fig. 3.1. Schema TN-S

IT JT L1 L2 L3 PEN N PE PE N
IT
JT
L1
L2
L3
PEN
N
PE
PE
N

Fig. 3.2. Schema TN-C

IT SCHEMA TN-C SCHEMA TN-S JT L1 L2 L3 PEN N PE PE N PE N
IT SCHEMA TN-C
SCHEMA TN-S
JT
L1
L2
L3
PEN
N
PE
PE
N
PE
N

Fig. 3.3. -C- S

IT LT N PE
IT
LT
N
PE

L1

L2

L3

N

Fig. 3.4. Schema TT

3.5.3.

Sche

3.5.3. Sche – Fig. 3.5. Schema TT 3.5.4. nt -un prim defect – 37

Fig. 3.5. Schema TT

3.5.4. nt -un prim defect

Fig. 3.6. Schema TT – cu neutru distribuit IT JT L1 L2 L3 Z PE Fig.

Fig. 3.6. Schema TT – cu neutru distribuit

IT JT L1 L2 L3 Z PE
IT
JT
L1
L2
L3
Z
PE

Fig. 3.7. Schema IT -

3.5.5.

În schema IT limitarea curentului rezultat în cazul unui

al

limiteze curentul de defect la valori cuprinse între 150

...

230

mA

4.1. Protec

 • 4.1.1.

sau indirecte.

 • 4.1.2. -se în vedere

va alege pe criterii tehnico-

 • 4.1.3.

-se din NSSMUEE 111 – NORME SPECIFICE

DE SECURITATE A MUNCII LA UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE.

 • 4.1.4.

-o combinare a acestora.

4.1.5.

4.1.6.

 • 364-4- - itului

va

fi

sub

limita

-

Tabelul 4.1.A

Domenii de tensiuni în curent alternativ

 

Domeniul de

tensiune

(scheme IT)*

Între faze

Între faze

I

U £ 50

U £ 50

U £ 50

II

50 < U £ 600

50 < U £ 1000

50 < U £ 1000

U – (*) –

faze.

Tabelul 4.1.B

Domenii de tensiuni în curent continuu

   

Sisteme izolate

Domeniul de

tensiune

Între poli

Între poli

I

U £ 120

U £ 120

U £ 120

II

120 < U £ 900

120 < U £ 1500

120 < U £ 1500

U – (*) –

tensiunii dintre poli.

(filtrat).

de instalare.

 • 4.1.7.

a) transformator de separare (SR EN 60742/98) sau

transfor- decât valorile indica

sursei de la pct. a), (de ex. separate, grup motor-generator cu

separare);

termic – generator);

d) dispozitive electronice în care s-

4.1.8.

b) masele mater

TFJS;

ale circuitelor

secundare la un transformator de separare;

utilizeze conducte electrice distincte;

pentru tensiunea cea mai mare din

acestea sunt supuse:

f)

pe

ci

conductoare ale circuitului;

distinct prin etichete fixate sigur sau prin mijloace adecvate sau

i) transformatoarele sau grupurile de motor – generator treb conform art. 4.1.20 („

„foarte periculoase” definite conform STAS 8275;

putând suporta tensiunea de încercare de 500 V timp de 1 min.

4.1.9.

 • -

 • - ente electrice neînchise;

 • -

4.1.10. b) prevederea de carca

accesibilitate;

al rezidual cu I D £ 30 mA,

4.1.11.

 • m

-

4.1.12. tfel încât în mod - „car

active sunt mecanic solidare cu obstacolele sau obstacolele sunt din

4.1.13. Protec

- balustrade sau panouri grilaj);

-

4.1.14. -

bilitate”

zonei de accesibilitate.

conform SR CEI 60364-4- -un obstacol (de ex. balustrade, panouri-grilaj) care

obstacol.

4.1.15.

de max. 30 mA.

4.1.16. simultan în co

4.1.17.

-

definite conform STAS 8275;

-

indirecte.

b)

pas maxim admise.

4.1.18.

prin:

A. „f

 • a) f CEI 60536) sau echivalente;

 • b) izolarea amplasamentelor, conform SR CEI 60 364-4-41;

 • c)

 • d)

B. „întreruper -

- , chiar la

4.1.19. tfel de mijloace sau

e; b) instalarea echipamentelor (fixarea, racordarea lor etc.) se face

echipamentul;

face periodic;

 • d) în normele de produs tr

4.1.20. echipamentelor care au

 • printr-

etc. - 7 MW;

-o parte în alta;

e unor

- lelor sau a echipamentelor astfel protejate.

4.1.21.

un element conductor oarecare, în cazul în care acestea s-

în afara zonei de accesibilitate la atingere.

utilizare.

 • 4.1.22.

receptoare a unui element intermediar care poate fi:

 • -

în

1000 V;

 • - grup motor-

secundar,

-

instalate conform prevederilor de la art.

c) circuitul separat nu va avea nici un punct comun cu alt circuit

d) circuitul separat va fi pozat în tub separat s

vor fi cu carcase din material izolant;

la masele altui circuit;

-

- masele circuitelor separate trebuie legate între ele prin lelor; aceste conductoare

masele altor circuite sau la elemente conductoare; -

anterior; la cablurile flexibile, aceste conductoare vor fi

cuprinse în cablu;

- al doilea

prevederile STAS 12216.

4.1.23. -

4.1.24. treru- o tensiune de atingere prezuma

un timp suficient pentru crearea unui risc fiziopatologic periculos

„întreruperea auto-

-

-

(DDR) – art. 4.1.29

...

4.1.35.

 • -

– conductoare lungi

 • -

 • 4.1.25.

„întreruperea aut -

„semnalizare” la primul defect, respectându-

- de -

- -

- -

- masele care nu sunt simultan accesibile, în schemele IT pot fi

lega

- - - din acest

specifice;

-

2 2

elemente:

conductele de gaze;

elementele metalice ale cons

-

de egalizare.

4.1.26. În schema TN trebuie resp

PEN).

r nu mai mare de 4W.

voace un curent de scurtcircuit defect într-

în care:

Z a ¥ I n £ U o

Z a - I n - -un timp mai mic decât cel din tabelul 4.2, în A; U o -

4.1.37.

(conductor PEN) sau separat (PE, N) conform SR CEI 60364-3, în

con

automate:

 • -

 • - defect (PACD).

e neutru sunt

- - la art. 4.1.27 pentru schema TT. În acest c de la schema TT.

PE se va face în amonte de dispozitivul PACD.

Tabelul 4.2.

U0 [V]

Timp de deconectare [s]

120

0,8

230

0,4

277

0,4

400

0,2

> 400

0,1

 • 4.1.27.

 • - dispo

 • - rezidual (DDR);

 • - dispozitive PATA – atunci când dispozitivele de mai sus nu pot fi utilizate.

 • a)

-un

- conformi- tate cu SR CEI 60364-4-41:

în care:

R p ¥ I a £ U L

I a - în A; R p - U - U L în V.

a n L (art. 4.1.25.).

 • 4.1.28. tive de

 • -

 • -

 • - rezidual.

a) Masele echipamentelor trebuie legate la priza de legare la

R p ¥ I d £ U L

în care:

R p - I d - curentul de de - I d

d) Este obligatorie prevederea unui dispozitiv de control al

conform SR CEI 60 364-4-41.

 • 4.1.29. e

 • - - - vitarea declan-

;

 • -

undelor de impuls.

pot fi:

 • -

 • - a

  • -

 • -

 • -

 • -

  • -

  • -

  • - p

  • -

produce un curent continuu neted;

cestea sunt prin

 • 4.1.30.

 • 4.1.31. Selectivitatea dispozitivelor difere

DDR2 DDR3 DDR1
DDR2
DDR3
DDR1

Fig. 4.1.

unde:

I

1 2

D

n

 • I D n 2

I Dn1 I Dn2

4.1.32. -

4.1.33. -

 • - (disjunctor ;

- rezidual instalat la intrarea în tabloul de apartament sau

periculoase definite conform STAS 8275.

- rezidual instalat la intrarea în tabloul de apartament sau periculoase definite conform STAS 8275. a.

a.

- rezidual instalat la intrarea în tabloul de apartament sau periculoase definite conform STAS 8275. a.

b

Fig. 4.2.

4.1.34. se

4.1.35. Timpii maximi de întrerupere pentru asigurarea

Tabelul 4.3 Timpi maximi de întrerupere ai dispozi

Tensiune de atingere

Timpi maximi de întrerupere ai

[V]

 

[s]

 

Curent alternativ

Curent continuu

< 50

5

5

 • 50 5

 

5

 
 • 75 0,60

5

 
 • 90 0,45

5

 
 • 120 0,34

5

 
 • 150 0,27

1

 
 • 220 0,17

0,40

 
 • 280 0,12

0,30

 
 • 350 0,08

0,20

 
 • 500 0,04

0,10

4.1.36. - -

-

a) Trebuie interconectate toate elementele metalice simultan a

aparatelor);

e, fie prin conductoarele de

tare prin

în care:

Z £

U

L

I

a

Z -

U L

-

I a - valoarea U L , în A.

Conductoarele suplimentare de e

(art. 4.1.11 … 4.1.52).

 • 4.1.37.

rea

-

 • 4.1.38.

nductoarele active, ele vor

4.1.39. drept conductoare de protec

conform tab. 4.4.; c) permit, pe traseul lor, racordarea altor conductoare de

4.1.40. metali

izându-se astfel încât

tabelului 4.4.;

4.1.41. Se interzice folosirea elementelor conductoare ale

neutru (PEN).

4.1.42.

4.1.43.

- dinamice.

4.1.44. -un circuit de

4.1.45. gur -un singur punct, cu se împiedice orice posibilitate

4.1.46. un singur conduct

2 Cu sau 16 mm 2 pentru conductorul d

conductorul de neutru, ele trebuie legate la borne separate. Nu se admite folosirea în comun, pentru mai multe circuite, a ilor.

4.1.47. in materiale diferite celei rezultate din tabelul 4.4. £ 2 . În toate c -un cablu sau conductoare în tuburi, el va avea 2 .

Tabelul 4.4.

de fa s [mm 2 ]

sPE [mm 2 ]

s £ 16

s

16 < s £ 35

16

s > 35

s / 2

4.1.48. din minim 10 mm 2 2

mase.

- ductoare

4.1.49. -

u 10 mm 2

50 mm 2 pentru OL.

- minime:

16 mm 2 sau funie);

100 mm 2 pentru OL

 • -

100 mm 2

16 mm 2 Cu.

4.1.50.

etc.).

4.1.51.

4.1.52. conduct - de 100 mm 2 2 funie.

Clasificarea echipamentelor electrice din punctul de vedere

4.1.53. l 4.5.

Tabelul 4.5.

 

Art. nr.

 

echipamentelor

 
 

1)

0

I

2)

II

3)

III

 

         

- clasa II sau echivalente;

-

 

-

A

A

4.1.19

-

A

A(a)

A

-

4.1.20

-

A(b)

A(b)

A(b)

-

4.1.21

- -

A

A(a)

A

-

4.1.22

A

A(a)

A

-

4.1.23

A(a)

 

A

A

-

4.1.24

-

         

securitate (TFJS, TFJP)

-

 

-

 

-

A

4.1.6

A – lele respective sau nu se A(a) – A(b) –

4.1.54. portabile, utilizate în „locuri periculoase” „foarte periculoase” În locuri „ admise pentru corpuri de iluminat este de 230 V.

Tabelul 4.6.

 

Tensiune

Amplasare 1)

 

În afara

„zonei”

În

2) 3)

Tipul corpurilor

de iluminat

30

V

   

-

fixe, incan-

A

A(c)

(scheme TN sau TT)

descente

-

fixe,

A

A(c)

fluorescente

-un conduc-

-

cu vapori de

A

A(c)

mercur

 • -

corpului de iluminat decât cu scule speciale

 • - un dispozitiv de deconectar

133 V

   

-

incandescente

A

A(c)

(schema IT) asigurându-se limitarea tensiunilor

   

subteran trebuie

(CPI)

24

V

     

-

portabile

A

A(c)

TFJS

-

A

A(c)

cu incandes-

e

A – admis

A(c) - 1. amplasare în “zona de accesibilitate” sau în afara ei; zona de accesibilitate

stabili conform cap. 5.

4.1.55. e din tabelul 4.6. corpurile de iluminat din iluminatul de

alimentate numai în cazul întreruperii iluminatului normal.

4.1.56. electrice la

 • 60601-1-

4.1.57. specifice d

Tabelul 4.7.

ile de sudare cu arc electric

Tensiuni maxime admise de

 

alimentare

În curent alternativ:

 

500 V, pentru alimentarea

transformatorului de sudare

Transformatoarele pentru sudare vor fi

întreruperea arcului electric, fie pentru

limitarea tensiunii de mers în gol la o valoarea

respectiv 48 V pt. „mediu periculos” sau cu

sudare, la mers în gol (la bornele

de sudare)

nepericuloase pentru operator în cazul

În curent continuu la bornele de

 

convertizoare:

indirecte.

65 V, în subteran

4.1.58.

1, 2.

4.2.1

Conductoarele

active

ale

circuitelor

electrice

trebuie

sau scurt-

circuitelor.

unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un

conductoarelor.

unul sau mai multe dintre conductoarele lui sunt parcurse de un curent

-un timp destul

4.2.2.

- -

- -

fuzibile);

-

4.2.3. e a receptoarelor.

4.2.4.

în care:

I C £ I N £ I adm

I 2 £ 1,45 I adm

I C I N I N este curentul de reglaj ales), în A; I adm tabelului 4.8); I 2 I prospectele pentru aparate (cel mai mare curent de încercare –

Tabelul 4.8.

din

 

 

Conducte electrice

conductoa-

în tub (max 3

cu mai multe

cu un singur

relor

conductoare

conductoare, în aer

conductor, în aer

[mm 2 ]

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

1

 

-

14

 • 11 19

 • - -

 

1,5

 

-

18

 • 13 24

 • - -

 

2,5

 
 • 19 15

25

21

32

26

4

 
 • 25 19

34

27

43

33

6

 
 • 32 25

44

34

54

43

10

 
 • 46 34

60

47

74

58

16

 
 • 60 44

80

63

98

78

25

 
 • 79 62

 

82

 • 105 101

130

 

35

101

78

 
 • 130 125

100

159

 

50

127

97

 

125

 • 160 156

198

 

70

161

124

 
 • 200 194