Sunteți pe pagina 1din 194

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 900


din 25.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice


„Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02

In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995,


privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al
Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11,
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul
ORDIN:
Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru
verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
construcţiilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional de
Cercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti
şi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglemen-
tarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii".
Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON
TUDOR NUTREA

1
Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul National de
CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3
MINISTERUL DE INTERNE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
CORPUL POMPIERILOR MILITARI TURISMULUI
INSPECTORATUL GENERAL
NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII Şl
AVIZ RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII
Nr. 10 din 19.11.2001 AFERENTE CONSTRUCŢIILOR
La cererea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE- INDICATIV C 56-02
DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUC-
ŢIILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit Elaborat de:
atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi
Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
Pompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU
modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu
Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU
lucra rea „NORMATI V PENTRU VE RI FICAREA CALI TĂŢI I
Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE Responsabil temă: ing. Melania CRUCEANU
CONSTRUCŢIILOR"
Elaboratori: ing. Melania CRUCEANU ÎNCERC
Avizul se emite în baza: ing. Ciprian ENE ÎNCERC
• redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările ing. Eugen CONSTANTIN INCERC
solicitate de către l.G.C.P.M.; ing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SA
• contractului nr. 358/1999; ing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A.
• avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000; sing. Cecilia RADU IPCT S.A.
• procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţei ing Octav BĂRBUNEANU ICECON
comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului ing. Viorel POPESCU ing. Cornel
Pompierilor Militari. CHIOREANU ing. Leonte
SIMIONESCU
COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI
General de brigadă Coordonat de: A.l.l.R.
Vladimir SECARĂ Preşedinte: acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

Avizat de:
LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL
INSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J
Ing. Ştefan FIRESCU Director general: ing. Ion STĂNESCU
Responsabil de temă: ing. Mihai CRAINIC
4
5
Caiet Instalaţii U - Instalaţii electrice exterioare ................ 68
Caiet Instalaţii I I I - instalaţii sanitare ............................... 106
Caiet Instalaţii IV - Instalaţii de încălzire......................... 170
Caiet Instalaţii V - Instalaţii de ventilare, climatizare şi
CUPRINS-partea I încălzire cu aer cald .................................................. 230
Caiet Instalaţii VI - Instalaţii de gaze naturale ................. 281
l.Scop .................................................................................................... 8 Caiet Instalaţii VII - Conducte magistrale ....................... 342

2. Domeniul de aplicare ....................................................................... 8

3. Obiectivele activităţii de control .................................................... 9 Anexa I. Terminologie şi definiţii ................................................ 359

4. Terminologie....................................................................................... 9 Anexa II. Documente de referinţă................................................. 363

5. Documente de referinţă ........................................................... 10


Anexa III. Aparate de măsură şi control ....................................... 365

Anexa IV. Formulare.................................................................... 367


6. Responsabilităţi ............................................................................... 10
6.1. Responsabilul tehnic cu execuţia................................. 10
6.2. Inspectorul de şantier................................................... 11

7. Efectuarea controlului ................................................................... 13


7.1. Controlul preliminar execuţiei...................................... 13
7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii ...................... 15
7.2.1. Prevederi generale ............................................ 15
7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente................. 16
7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin 7
ascunse .............................................................17
7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în ta/e
determinante ...................................................... 17

8. Recepţia lucrărilor ......................................................................... 18


Caiet Instalaţii l - Instalaţii electrice interioare .................. 19

6
NORMATIV PENTRU VERIFICAREA Normativul tratează controlul preliminar execuţiei, controlul
Indicativ 56-02 calităţii lucrărilor aparente, a celor care devin ascunse si în faze
CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE
INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR Inlocuieşte C 56-85
determinante, şi recepţia lor. aplicându-se pentru lucrările de:
- instalaţii electrice interioare:
- instalaţii electrice exterioare:
- instalaţii sanitare;
- instalaţii de încălzire;
l. SCOP - instalaţii de ventilare climatizare;
- instalaţii de gaze;
Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru - conducte magistrale de transport lichide.
activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii.
Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care
trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de 3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi
Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă
parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii
acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995:
lucrărilor de instalaţii.
- Rezistenţă si stabilitate;
Normativul stabileşte responsabilităţile care revin, in activitatea
- Siguranţă în exploatare;
de control, beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi
- Siguranţă la foc;
executantului, prin responsabilii tehnici cu execuţia.
- Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia
Normativul stabileşte documentele în care se consemnează
mediului;
rezultatele verificărilor.
- Izolaţie termică, hidrofugă si economie de energie:
- Protecţie împotriva zgomotului.

2. DOMENIUL DE APLICARE Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma


Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor respectarea în execuţie a proiectului, a caietului de sarcini, a condi-
de instalaţii destinate construcţiilor, atât pentru lucrări noi, cât şi ţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice, a instrucţiunilor tehnice
pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau ISCIR. a normelor de protecţie a muncii, în limitele indicatorilor de
reparaţie capitală. calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de: 4. TERMINOLOGIE


în Construcţii şi Economia Construcţiilor MINISTRUL Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO
TRANSPORTURILOR 8402 şi în Anexa I.
TURISMULUI, cu ordinul
ÎNCERC Bucureşti
nr. 900 din 25. 11.2003
9

8
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ corespund calitativ cu prevederile din aceste documente, din contract
Documentele de referinţă comune, pentru instalaţiile destinate şi din proiect:
construcţiilor, sunt prezentate în Anexa II. • Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi
a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există
agremente tehnice;
• Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat
6. RESPONSABILITĂŢI
şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previzi-
Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de uni în acest sens:
şantier, precum si a responsabilului tehnic cu execuţia, din faza
• Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se
de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor.
efectuează pe parcursul execuţiei;
• Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse:
6.1. Responsabilul tehnic cu execuţia
• Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrări
• Răspunde faţă de executant, conform legii, pentru asigurarea
lor ce ulterior devin ascunse:
verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează:
• Sesizează inspectorul de şantier, ca reprezentant al beneficia-
• Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor si rului, şi proiectantul (după caz), dacă constată neconformităţi. pentru
detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect,
rezolvarea acestora.
atestaţi;
• Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execu-
ţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a 6.2. Inspectorul de şantier
execuţiei, programul de realizare a lucrărilor; • Răspunde faţă de investitor, conform legii, pentru asigurarea
• Intocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor:
care le coordonează tehnic şi de care răspunde; • Verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor precum şi
• Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică;
necesare pentru verificare: • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea
• Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor
de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite de verificatori atestaţi;
reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele
• Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi determinante, precum şi a programului de control al proiectantului;
echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care • Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele
utilizate, privind existenţa documentelor de atestare a calităţii,
10 11
corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de • Participă la efectuarea probelor;
calitate, contracte, proiecte:
• Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează
• Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente, neagremen- cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de
tate tehnic; reglementările legale.
• Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile Ia
care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;
• Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea 7. EFECTUAREA CONTROLULUI
corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în
documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; 7.1. Controlul preliminar execuţiei
• Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul Inspectorul de şantier verifică:
acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de - existenţa autori/atici de construire conform Legii nr. 50/
proiectant sau de organele abilitate; 1991, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la
aceasta;
• Cere executantului, după caz. sistarea execuţiei, demontarea
- corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale
sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor
elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru proiectului;
elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: - existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la
executant.
• Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconfor-
mităţile ivite pe parcursul execuţiei;
Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier
• Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele verifică:
stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul - existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi
efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii conform legislaţiei în vigoare:
care schimbă condiţiile iniţiale;
- existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de
• Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi execuţie specifice;
dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a - existenţa planului de control al calităţii lucrării:
tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice; - dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de
mică mecanizare, cât şi eu utilaje de montaj adecvate;
• Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse;
- dotarea executantului cu aparatura de măsură şi control
• Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului
semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese- 13/1996 şi Listelor speciale anuale);
verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin - dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund
ascunse etc.); prevederilor proiectului:

12
13
- dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt 7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii
însoţite de:
- certificatul de calitate al furnizorului; 7.2.1. Prevederi generale
- certificatul de garanţie, indicând perioada de timp în
care se garantează caracteristicile declarate; Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu
- certificate de atestare a calităţii şi performanţelor execuţia, din partea executantului şi de inspectorul de şantier, ca
emise de institute specializate abilitate în acest scop; reprezentant al investitorului.
- instrucţiunile de montare, probare, întreţinere şi Se verifică respectarea proiectului de execuţie, caietului de
exploatare; sarcini, normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de
- declaraţii de conformitate; prevenire şi stingere a incendiilor.
- agremente tehnice.
Se verifică respectarea momentului montării elementelor de
şi dacă corespund datelor înscrise în acestea;
instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii.
- dacă condiţiile pentru păstrarea si depozitarea materiale
Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de
lor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere
planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului
a incendiilor si instrucţiunile furnizorului;
normativ.
- dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au
suferit, in timpul transportului, degradări de natură să le Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru:
compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ; - lucrări aparente;
- efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate, - lucrări care devin ascunse;
proprii sau independente, pentru materialele şi echipamentele - lucrări în faze determinante.
asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru
echipamentele care au fost asamblate pe şantier; Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi
- dacă fundaţiile, eşafoadele. prevăzute, precum şi golurile tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele
prin elementele de construcţie, necesare instalaţiilor, au fost trei tipuri de lucrări.
executate conform proiectului (dimensiuni, poziţii) şi au
In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se
calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt
constată neîncadrarea în prevederile proiectului, sau în condiţiile de
tratate în C56 - partea de construcţii).
admisibilitate prevăzute în prezentul normativ, se procedează astfel:
- responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de
Concluziile verificărilor de la punctul 7.1 se consemnează în şantier, după caz. opreşte continuarea lucrărilor;
Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.5). excepţie tăcând - responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport
ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predare- de neconformitate (Anexa IV.1 2 ) si stabileşte împreună cu
primire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier proiectantul soluţiile care se impun;
(Anexa IV.l). - executantul reface lucrările conform soluţiilor din rapor-
tul de neconformitate;

14 15
- responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu
verifică rezolvarea neconformitătilor; execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier, pentru fiecare fa/ă de
- dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul lucrare.
de şantier emite Dispoziţie de şantier (Anexa IV.I I ) pentru
continuarea lucrărilor;
7.2.3. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse
- dacă se constată în continuare existenţa de
neconformităţi. Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a
- inspectorul de şantier dispune refacerea acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie, se
lucrărilor până la înlăturarea acestora. efectuează:
- controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a
In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a
prin sondaj, se procedează astfel: elementelor componente;
- dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai - proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă.
efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje;
- dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu
necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei
lucrare. de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcţie.
Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).
7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul
Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: de şantier.
- verificarea montării elementelor de instalaţie conform
prevederilor fiecărui caiet;
- probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot
7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante
proba sau pot funcţiona independent. Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o
Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului,
instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru executantului şi proiectantului.
fiecare verificare. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant
cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR
Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de
efectuarea probelor. 272/1994).
Pentru lucrările în faze determinante se efectuează:
Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu - controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a
execuţia si inspectorului de şantier. calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a ele-
Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de mentelor componente:
verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul-
17
16
- verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea Caiet Instalaţii I-
lucrărilor (stabilite de proiectant).
Instalaţii electrice interioare
Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu
execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al
execuţiei. Cuprins
Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie
de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. 1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 21
Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal 2. Documente de referinţă ................................................................ 21
de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4),
întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................... 21
de şantier. 3.1. Montarea tuburilor / ţevilor de protecţie şi a accesoriilor
acestora pentru instalaţii interioare...................................... 22
3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau
8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR canalizaţii (plinte).................................................................... 26
3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a
Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă si
preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcţiune, certificându-se accesoriilor acestora în instalaţii interioare ......................... 30
faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei 3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu
de execuţie si prevederilor contractuale. se află în tablourile electrice................................................ 34
Recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor se 3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat
efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare,
şi forţă ...................................................................... 34
modificare, transformare, consolidare sau reparaţie.
3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de
Etapele de realizare a recepţiei sunt:
- recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; curenţi slabi .............................................................. 37
- recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie 3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare
prevăzută în proiect. incendiu..................................................................... 40
Recepţia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind 3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune
calitatea în construcţii. „Regulamentului de recepţie a lucrărilor de în circuit închis (TVCI) şi control acces ................... 42
construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) şi a altor 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în doze. în
reglementări specifice.
clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori ......... 43

18 19
3.6. Montarea corpurilor de iluminat...........................................44 1. DOMENIUL DE APLICARE
3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie.
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei
baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare................. 48 lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie si baterii de de instalaţii electrice destinate construcţiilor:
- Instalaţii de alimentare cu energie electrică;
condensatoare............................................................ 48
- Instalaţii interioare de iluminat şi prize;
3.7.2. Baterii de acumulatoare..............................................49 - Instalaţii interioare de forţă;
3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva - Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie, voice-data,
interfonie, recepţie programe R.Tv., sonorizare, instalaţii de
şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de
detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu; sisteme
atingere).............................................................................. 50 tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei, televiziune în circuit
3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor închis - TVCI -, instalaţii de control acces etc.);
- Instalaţii de legare la pământ;
indirecte.................................................................... 50
- Instalaţii de paratrăsnet;
3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, - Reţele de incintă;
instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 51 - Instalaţii de semnalizare de siguranţă.
3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor Nu fac obiectul prezentului normativ:
electrogene şi executarea legăturilor în firide şi - Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie,
în tablourile generale........................................................... 52 telecomunicaţii, şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploa
tare feroviară;
3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă.................................. 55 - Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.
3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior:
rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi
control, panouri de control optic, invertoare, 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Docu
redresoare şi baterii de acumulatoare......................... 55 mentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor Anexa 1-1.
de interior la echipamentele de interior...................... 58
3.10.3 Legările de protecţie..................................................60 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE
3.11. Proba de funcţionare...........................................................62 INSTALAŢII
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:
Anexa 1-1 - Documente de referinţă ............................................... 64 - Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor
acestora;
20 21
- Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi - trecerile prin ziduri, plafoane şi rosturi de existenţa şi
sau canalizaţii; dimensiunea golurilor;
- Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a acceso- - etanşarea trecerilor;
riilor acestora: - manşonarea elastică la rosturi de dilataţie; doze de
- Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află tragere, doze de derivaţii şi doze de aparat;
în tablourile electrice (întrerupătoare, comutatoare, butoane, - suportul.
aparate de comandă, automatizare şi curenţi slabi);
- Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze, în clemele • Metoda de verificare
din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori; - tipul şi traseul, etanşarea şi manşoanele elastice, dozele:
- Montării corpurilor de iluminat şi a celor destinate vizual;
iluminatului de siguranţă; - diametrul, dimensiunea golurilor, suportul şi cotele de
- Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie, baterii montaj: prin măsurare directă.
de condensatoare, baterii de acumulatoare;
- Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva
• Momentul verificării
şocurilor electrice;
- existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea
- Montării posturilor de transformare, a grupurilor electro-
tuburilor/ţevilor;
gene şi executarea legăturilor în firide şi in tablourile generale;
- tipul, diametrul, cotele de montaj al tuburilor/ţevilor:
- Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă;
după pozare;
- Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de ilumi-
- suportul: după pozare, înainte de montarea tuburilor pe
nat de siguranţă.
suport.
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a
întregii instalaţii. • Gradul da verificare
- 100 %

3.1. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a • Condiţii de admisibilitate


accesoriilor acestora pentru instalaţii - nu se admit:
interioare - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect);
- alte cote de montaj, alte tipuri şi diametre de tub/
a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie ţeava decât cele din proiect:
- alte tipuri de doze decât cele din deviz;
• Criteriu/Parametru - se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi
- traseul; suportului, în cazul în care acest lucru nu este specificat în
- tipul şi diametrul; proiect.
- cotele de montaj;

22 23
• Aparatura de verificare c) Tipul de îmbinare
- aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I )
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul îmbinării;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - aspectul îmbinării;
(Anexa IV.3) - etanşeitatea, dacă este cazul.
• Metoda de verificare
b) Aspectul şi natura materialului -tipul şi aspectul: vizual;
- etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer.
• Criteriu/Parametru
- tipul materialului;
-aspectul materialului. • Momentul verificării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanşei-
• Metoda de verificare tate (după caz);
- vizual: - înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.
- pentru tuburi si ţevi din PVC conform STAS 6990;
- pentru tuburi PH1. conform STAS 9562;
• Gradul de verificare
- pentru ţevi din oţel conform STAS 403;
-100%
- pentru do/e conform STAS 552.

• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate


- înainte de fixare - nu se admit:
- alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în
• Gradul de verificare proiect);
-100% - defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de
poziţie între elementele îmbinării):
• Condiţii de admisibilitate
-nu se admit: - neetanşeităţi. dacă este cazul.
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
proiect); • Aparatura de verificare
- defecte (deformări, fisuri sau cojeli).
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor tuburilor/ţevilor (Anexa IV. 15)
(Anexa IV.3)

24
25
3.2. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi • Metoda de verificare
sau canalizaţii (plinte) - numărul conductoarelor: vizual;
- secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă.
a) Tipul şi aspectul
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
- tipul conductelor/cablurilor; - înainte de tragere
- aspectul;
- starea izolaţiei (după caz). • Gradul de verificare
- fiecare colac
• Metoda de verificare
- vizual • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de
• Momentul verificării cele prevăzute în proiect)
- înainte de tragere

• Gradul de verificare • Aparatura de verificare


- 100 % - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa
III)
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit: • Documente încheiate
- alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevă- - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
zute în proiect); (Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
- defecte de aspect, (culori diferite faţă de cele lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2)
prescrise în proiect, izolaţie deteriorată, crestături etc.)

• Aparatura de verificare c) Identificare


• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - identificarea (culoare, etichetă)
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin
ascunse (Anexa l V.2) • Metoda de verificare
- vizual
b) Dimensiuni • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - înainte de tragere
- numărul si secţiunile conductoarelor;
- lungimile necesare, pentru fiecare tronson. • Gradul de verificare
- 10 0%
26
27
• Condiţii de admisibilitate e) Continuitatea electrică
- respectarea prevederilor proiectului • Criteriu/Parametru
- continuitatea electrică
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - prin măsurare directă, conform normativului I 7, prin
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
• Momentul verificării
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) - după pozare, înainte de mascare

• Gradul de verificare
d) Legăturile electrice
- pentru fiecare conductor
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate
- tipul şi elementele de legătură (după caz)
- nu se admit discontinuităţi electrice
• Metoda de verificare
• Aparatura de verificare
-vizual
- mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice
(Anexa MI)
• Momentul verificării
- după efectuarea legăturilor, înainte de mascare
• Documente încheiate
- Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a
• Gradul ele verificare
rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. 13)
-cel puţin 15 %

• Condiţii de admisibilitate
O Rezistenţa de izolaţie
- nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute
în proiect • Criteriu/Parametru
- rezistenţa de izolaţie între conductoare;
• Aparatura de verificare - rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - prin măsurare directă, conform normativului I 7.
(Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) • Momentul verificării
- după pozare, înainte de mascare.

29
28
• Gradul de verificare • Grad de admisibilitate
-100%. - nu se admit:
- abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile
• Condiţii de admisibilitate suportului prevăzute în proiect;
- încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. - trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub
montat îngropat în elemente de structură);
• Aparatura de verificare - toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului:
- mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). - se admite:
- toleranţa de + 1 0 % la dimensiunile canalizaţiei/
• Documente încheiate suportului, (când nu este prevăzută în proiect).
- Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a
rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. 13) • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).

3.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare • Documente încheiate


- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor
şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare
ce devin ascunse (Anexa IV.2)
a) Trasee şi suporţi
• Criteriu parametru b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere
- traseul în raport cu elementele de structură;
• C riteriu/ parametru
- dimensiunile suportului;
- tipul susţinerilor;
- accesibilitatea la întreţinere;
- distanţa între cabluri;
- doze de tragere, doze de derivaţie şi doze de aparat.
- distanţa între două elemente succesive de susţinere.
• Metoda de verificare
- traseul, dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: • Metoda de verificare
vizual; - tipul: vizual;
- distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. - distanţa: prin măsurare directă.

• Momentul verificării • Momentul verificării


- suportul: după montare, înainte de fixare; - după pozare, înainte de fixare.
- cablurile: înainte de pozarea pe suport.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare - prin sondaj, minim 25 % din elementele de susţinere.
- prin măsurare: cel puţin l măsurătoare la 10 m.

30 31
• Condiţii de admisibilitate • Aparatura de verificare
- nu se admit: - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
- alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele
prevăzute în proiect; • Documente încheiate
- se admite: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente
(Anexa 1V.3).
de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

• Aparatura de verificare d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - poziţia faţă de alte instalaţii;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - valoarea distanţei între:
(Anexa IV.3) - cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi;
- cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă;
- cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz;
c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie - circuitele iluminatului de siguranţă de tip l, 2 şi 3 şi
circuitele iluminatului normal.
• Criteriu/Parametru
- valoarea distanţei cablu - element de construcţie.
• Metoda de verificare
- poziţia: vizual:
• Metoda de măsurare
- distanţele: prin măsurare directă.
- prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării
- după pozare.
- după pozare, înainte de fixare.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare
- în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare caz,
- cel puţin în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - se admite:
- se admite: - toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între tuburi/
- toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu - cabluri când nu este indicată în proiect.
element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).
•. Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
32
33
• Documente încheiate • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
(Anexa IV.3).

3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare b) Amplasarea


ce nu se află în tablourile electrice • Criteriu/Parametru
- locul şi suportul de amplasare;
3.4.1. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă - distanţele faţă de elementele de construcţie;
- distanţele faţă de sursele de apă, gaz;
a) Tipul şi aspectul - accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere.
• Criteriu/Parametru
• Metoda de verificare
- tipul, gradul de protecţie;
- aspectul; - locul, suportul, de amplasare şi accesibilitate la
- reglajul releelor; manevrare: vizual;
- legarea la pământ. - distantele: prin măsurare directă.

• Metoda de verificare • Momentul verificării


- tipul, gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual, prin - după poziţionare;
verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele -înainte de fixare.
însoţitoare de la furnizor;
• Gradul de verificare
- aspectul şi legarea Ia pământ: vizual.
-100%;
- bucată cu bucată
• Momentul verificării
- după poziţionare;
- înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
• Gradul de verificare - abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de
-100%; conductele de apă, gaz;
- bucată cu bucată. - poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în
exploatare şi întreţinere;
• Condiţii de admisibilitate - alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect;
- respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz)
- se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor, în
cazul în care nu este indicată în proiect, dacă aceasta nu
• Aparatura de verificare
contravine altor interdicţii din acest normativ, sau I 7.

34 35
• Aparatura de verificare - locul de montare;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - modul de fixare.
• Documente încheiate • Modul de verificare
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de proba de funcţionare.
c) Modul de racordare
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- 100%.
- schema electrică a aparatului.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - să corespundă prevederilor proiectului.
- vizual. • Aparatura de măsură
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după racordare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de proha de funcţionare. (Anexa l V.3)
• Gradul de verificare
-100% . b) Montarea detectorilor, butoanelor de comandă manuală şi
dispozitivelor de avertizare optică şi acustică
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- să respecte schema electrică a aparatului. - tipul şi codul produsului;
- locul de montare;
• Aparatura de verificare - sistemul de fixare.
• Documente întocmite • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - vizual, prin verificarea corespondenţei cu prevederile
(Anexa IV.3). proiectului, ale SR EN 54/1. 2. 4 şi cu prevederile furnizorului
• Momentul verificării
3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare - înainte de montare.
incendiu
• Gradul de verificare
a) Centrala de semnalizare incendiu - bucată cu bucată.
• Criteriu/ Parametru
- tipul, codul de produs;
41

40
• Condiţii de admisibilitate
b) Montarea detectorilor, sirenelor, camerelor
- să corespundă datelor din proiect. videocaptoare, cititoarelor de cartele, broaştelor
electromagnetice
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul şi codul de produs:
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - locul de montare;
(Anexa IV.3). - modul de tlxare.

• Metoda de verificare
3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracţiei, televiziune în - vizual.
circuit închis (TVCI) şi control acces

a) Centrala de pază contra efracţiei • Momentul verificării


- după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/Parametru
-tipul şi codul; • Gradul de verificare
- aspectul; -100%.
- locul de montare;
- sistemul de fixare. • Condiţii de admisibilitat'
- să corespundă cu datele din proiect.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. • Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-verbal de verificare-constatare.a calităţii lucrărilor
- după montare, înainte de proba de funcţionare. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100%. 3.5. Conectarea conductoarelor şi cablurilor în
• Condiţii de admisibilitate doze, în clemele din tablouri/cutii de
conexiuni şi la receptori
- să respecte prevederile din proiect.
• Aparatura de verificare a) Tipul şi aspectul

• Documente încheiate • Criteriu/ Parametru


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -tipul:
(Anexa IV.3). -aspectul.

43

42
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- după montarea aparatelor, a corpurilor de iluminat şi a (Anexa IV.3)
altor receptori:
- înainte de proba de funcţionare. 3.
6. Montarea corpurilor de iluminat
• Gradul de verificare
-100 %. a) Tipul şi aspectul
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
-tipul;
- respectarea prevederilor din proiect. -aspectul.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - vizual, conform STAS 8114/2-1. STAS 8114/2-2.
- Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo
(Anexa IV.3) • Momentul verificării
- după fixare;
- înainte de proba de funcţionare.
b) Modul de racordare
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- schema electrică de racordare pentru fiecare aparat, cor] -1 00 %.
de iluminat sau receptor
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi
- vizual. aspectul.

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- după fixare, înainte de verificarea legăturilor.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100 %. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea schemei din proiect.
45
44
b) Amplasarea • Metoda de verificare
- tipul elementelor de fixare: vizual;
• Criteriu/Parametru - rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor
- locul de amplasare; demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.
- distanţele faţă de elementele de construcţie.
• Momentul verificării
- după fixare;
• Metoda de verificare
- înainte de proba de funcţionare.
- locul de amplasare: vizual;
- distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Momentul verificării
- după poziţionare; • Condiţii de admisibilitate
- înainte de fixare. - respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect;
- stabilitatea corpului de iluminat.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată . • Aparatura de verificare

• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect, în
(Anexa IV.3).
normativul l 7 sau STAS 6646/1.2.3 şi SR 12294;
- se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţe, când nu
este indicată.
d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - schema electrică de racordare.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - prin măsurare.
(Anexa IV.3}.
• Momentul verificării
- după fixare;
- înainte de proba de funcţionare.
c) Modul de fixare
Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- tipul elementelor de fixare; - bucată cu bucată.
- rigiditatea fixării. .

46 47
• Condiţii de admisibilitate • Gradul de verificare
- respectarea schemei electrice de racordare a corpului de - bucată cu bucată.
iluminat indicată de proiect sau furnizor, sau de normativul I7.
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare - nu se admite:
- mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). - nerespectarea prexederilor proiectului;
- montarea tablourilor electrice sub conducte de apă.
• Documente încheiate
de gaz. lângă hidranţi de incendiu, pe casa liftului, în
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
canale de ventilaţie sau coşuri de fum.
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de - mijloace de măsurarea dimensiunilor şi a rezistenţei prizei
distribuţie, baterii de condensatoare, de pământ (Anexa 111).
baterii de acumulatoare
• Documente încheiate
3.7.1. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
condensatoare (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ
(Anexa i V. 14).
• Criteriu/Parametru
-tipul;
- dimensiunile spaţiului de montare; 3.7.2. Baterii de acumulatoare
- legătura la priza de pământ;
- tipul aparatelor de măsură şi control; • Criteriu. Parametru
- rezistenţa prizei de pământ. - camera:
- tipul;
• Metoda de verificare - poziţia de montare:
- tipul, aparatele de măsură şi control, şi legarea la pământ: - suportul/postamentul.
vizual;
- dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare • Metoda de verificare
directă. - tipul şi po/iţia de montare: vizual;
- camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
- dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare; • Momentul verificării
- tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare, - camera: după amenajare, înainte de montarea bateriei;
înainte de efectuarea legăturilor; - tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea clemenţilor
- rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. bateriei.

48 49
• Gradul de verificare
-100%. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de • Aparatura de verificare
montaj. - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei
prizei de pământ (Anexa III).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.14).
(Anexa IV.3).

3.8.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare,


3.8. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului instalaţia de coborâre şi priza de pământ)
împotriva şocurilor electrice (tensiunilor • Criteriu/Parametru
accidentale de atingere) -tipul;
- materialele şi poziţia de montare;
3.8.1. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte - continuitatea electrică;
• Criteriu/Parametru - rezistenţa prizei de pământ.
- tipul;
- poziţia de montare; • Metoda de verificare
- rezistenţa prizei de pământ.
- tipul, materialele şi poziţia de montare: vizual;
• Metoda de verificare - continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin
- poziţia de montare şi tipul: vizual; măsurare directă.
- rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - conductorul de captare şi de coborâre, ţevile de protecţie
- după poziţionare; pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după
- înainte de fixarea definitivă. montare, înainte de fixare;
- elementele prizei de pământ (platbanda, electrozi) şi
• Gradul de verificare rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare;
-100%. - continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de
proba de funcţionare.
50

51
• Gradul de verificare - postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie,
- 100 %. înainte de montare:
-tipul: după montare.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect. • Gradul de verificare
- 100%.
• Aparatura de verificare
- mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a • Condilii de admisibilitate
rezistenţei prizei de pământ (Anexa NI). - respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de
montaj de la furnizor.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Aparatura de verificare
(Anexa l V.3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
(Anexa IV.14). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa 1V.3).
3.9. Montarea posturilor de transformare, a
grupurilor electrogene şi executarea
legăturilor în firide şi în tablourile generale b) Pozarea cablurilor
• C riteriu/ Parametru
a) Amenajarea spaţiului/locului, tipul de echipament, - tipul cablului:
postamentul
- starea izolaţiei;
- patul de cabluri (dacă este cazul).
• Criteriu/Parametru
. - spaţiul/locul; • Metoda de verificare
- tip u l; - vizual.
- postamentul şi poziţia de montare;
- canalizaţia pentru cabluri. • Momentul verificării
- după pozare, înainte de acoperire.
• Metoda de verificare
- tipul postului şi poziţia de montare: vizual; • Gradul de verificare
- spaţiul/locul, postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: -1 00 %.
prin măsurare directă.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - să corespundă datelor din proiect.
- spaţiul/locul: după amenajare, înainte de montarea
echipamentului; • Aparatura de verificare

52 53
• Momentul verificării
• Documente încheiate
- după executarea legăturilor, înainte de proba de funcţionare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.

c) Aparatura de măsură şi control • Condiţii de admisibilitate


- să satisfacă cerinţele proiectului.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Aparatura de verificare
- poziţia de montare.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte montare.
3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă
• Gradul de verificare
- 1 00 % . 3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi
dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control,
• Condiţii de admisibilitate panouri de control optic, invertoare, redresoare şi
- să respecte datele din proiect. baterii de acumulatoare

• Aparatura de verificare 3.10.1.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee,


aparate de comandă şi control f i panouri de control
• Documente încheiate optic, invertoare şi redresoare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • C'riteriu/Parametru
(Anexa IV.3). - tipul, aspectul, poziţia şi cotele de montaj pentru
amplasarea echipamentelor;
- tipul, aspectul, poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor
d) Executarea legăturilor între postul de transformare,
fuzibile;
grup electrogen, firide şi tablourile generale.
- asigurarea ramelor, dulapurilor cu relee şi a panourilor de
• Criteriu/Parametru control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu
-tipul. şuruburi şi piuliţe;
- asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior;
• Metoda de verificare
- vizual.
55
54
- marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii; • Aparatura de verificare
- izolaţia faţă de pământ. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Metoda de verificare • Documente încheiate


- tipul, aspectul echipamentelor, marcarea regletelor şi - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
etichetarea aparaturii, valoarea nominală a siguranţelor: vizual; (Anexa IV.3).
- asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii ..
elementelor demontahile; 3.10.1.2. Baterii de acumulatoare
- ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin
măsurare. • C'riteriu/ Parametru
- sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni, iluminat,
• Momentul verificării ventilaţie, izolaţie;
- tipul bateriilor;
- tipul şi aspectul: după poziţionare;
- parametrii de montaj, asigurarea echipamentelor, marca - poziţia de montare a postamentului şi consolidarea
rea regletelor. etichetarea aparaturii, izolarea faţă de pământ: antiseismică;
după montare. - montarea, formarea şi conectarea bateriei.
• Gradul de verificare • Metoda de verificare
„100%. - sala, tipul bateriilor: vizual;
- montarea şi consolidarea antiseismică; prin verificarea
• Condiţii de admisibilitate strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în
- echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului; elementele de construcţii;
- aparatul de comanda si control sau panourile de control - postamentul, formarea şi conectarea bateriei: prin măsu
optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: rare directă.
- siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului;
- izolaţia faţa de pământ trebuie sa fie conformă cu • Momentul verificării
prevederile proiectului şi reglementările caii ferate: - sala: după amenajare, dar înainte de montarea bateriei;
- nu se admit: - tipul: după poziţionare, înainte de montare;
- alte tipuri de echipamente faţă de proiect; - suportul: înainte de montarea clemenţilor bateriei;
- echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite sau - conectarea bateriei: după montare.
fisurate; • Gradul de verificare
- alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru
-10 0%.
parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect:
- lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor; • Condiţii de admisibilitate
- schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect. - respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea
sălii, parametrii bateriei şi detaliile de montaj;
56
57
- respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea,
formarea şi conectarea bateriei. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la
• Aparatura de verificare reglementările căii ferate;
- se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
numai cu avizul proiectantului.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Aparatura de verificare
(Anexa IV.3). - mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).

• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
3.10.2. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de
(Anexa l V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
interior la echipamentele de interior
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).
a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor
• Criteriu/Parametru
b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor
- tipul cablurilor sau conductoarelor;
- rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate • Criteriu/Parametru
celelalte la cabluri; - diagrama de conectare a cablului.
- continuitatea conductoarelor;
- modul de pozare; • Metoda de verificare
- introducerea cablului în echipament. - prin măsurare directă.
• Metoda de verificare
- tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual; • Momentul verificării
- rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin - după conectare, dar înainte de proba de funcţionare.
măsurare directă.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării -100%.
- tipul cablurilor: înainte de pozare;
- modul de pozare, continuitatea conductoarelor şi rezis- • Condiţii de admisibilitate
tenţa de izolaţie: după montare. - respectarea diagramei de cablaj interior;
- respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din
• Gradul de verificare proiect;
- 100 %. - nu se admite modificarea schemelor electrice sau a
fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.
58
59
• Metoda de verificare
• Apararatură de verificare
- vizual.
- mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III),

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -după realizare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-10 0%.
c) Traseul cablurilor sau conductoarelor
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare;
- traseul. - respectarea prevederilor din proiect.

• Metoda de verificare • Aparatura de verificare


-vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- după pozare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 100%.
3.10.3.2. Conectarea echipamentelor la priza de pământ
• Conditii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- nu se admit modificări ale locului de amplasare şi
- modul de conectare la postu! de comandă.
traseului (faţă de prevederile proiectului)

• Aparatura de verificare • Metoda de verificare


-vizual.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii • Momentul verificării
lucrărilor (Anexa IV.3). - după conectare.

3.10.3. Legările de protecţie • Gradul de verificare


-100%.
3. 10.3.1.Legările de echipolenţializare
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate
- modul de legare.
- respectarea prevederilor din proiect.
60

61
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare - funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Aparatura de verificare
(Anexa IV.3). -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).

• Documente încheiate
3.11. Proba de funcţionare - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei
(Anexa IV.6).
• Criteriu/Parametru
- legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen;
- legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale;
- legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare;
- legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare
şi diferite echipamente;
- legăturile electrice de alimentare dintre echipamente;
- inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare;
- lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare;
- funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de
incendiu;
- funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu
latoare;
- funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de
condensatori;
- funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă;
- receptorii de lumină, forţă şi curenţi slabi.

• Metoda de verificare 63
- prin proba de 72 ore, de funcţionare a întregii instalaţii

• Momentul verificării
- înainte de recepţie

• Gradul de verificare
- 100%.

62
Anexa l-I STAS 4173/1 - Siguranţe fuzibile de joasă tensiune.
Condiţii generale.

STAS 6115/1 - Lămpi electrice cu incandescenţă, pentru


iluminat general. Tipovariante.
Documente de referinţă
STAS 6115/3 - Lămpi electrice cu incandescenţă, pentru
SR EN 54/1 - Sisteme de detectare şi de alarmă la iluminat general. Condiţii tehnice generale de
incendiu. Partea 1: Introducere. calitate.

SR EN 54/2+AC - Sisteme de detectare şi de alarmă la SR 6646/1 - Iluminatul artificial. Condiţii tehnice pentru
incendiu. Partea 2: Echipament de control şi iluminatul interior şi din incintele ansambluri-
semnalizare. lor de clădiri.

SR EN 54/4+AC - Sisteme de detectare şi de alarmă la SR 6646/3 - Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru
incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare iluminatul în clădiri civile.
electrică.
SR 6646/4 - Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru
STAS 452/1 - Siguranţe cu filet t i p D. Condiţii tehnice iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi
generale de calitate. similare (birouri).

STAS 552 - Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru SR 6646/5 - Iluminatul artificial. Condiţii specifice
instalaţii electrice. Dimensiuni. pentru iluminat în spitale.

STAS 1244/3 - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea STAS 6675/1 - Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.
ferată. Instalaţii de semnalizare automată. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 2612 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite STAS 6824 - Lămpi fluorescente tubulare pentru ilumi-
admise. natul general. Condiţii tehnice generale de
calitate.
STAS 3184/3 - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice
până la 380 V c.a. şi 250 V c.c. şi până la STAS 6865 - Conducte cu izolaţie din PVC pentru
25 A. Forme si dimensiuni. instalaţii electrice fixe.

STAS 3184/4 - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice STAS 6990 - Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC
până la 380 V c.a. şi 250 V c.c. şi până la neplastifiată.
25 A. Calibre de verificare a prizelor şi fişelor,
STAS 7804 - Tablouri electrice perhru locuinţe. Condiţii
până la 250 V si până la 16 A.
tehnice generale.

64 65
STAS 7933 - Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. ID 5 - Normativ departamental pentru proiectarea
şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de
STAS 8114/2 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat
cale ferată cu CED.
fixe de uz general. Condiţii tehnice speciale.
ID 33 - Normativ departamental de protecţia omului
STAS 9954/1 - Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu
şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor
pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor
ferate electrificate monofazat de 25 kV şi
inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.
50 Hz.
STAS l î 360 - Tuburi pentru instalaţii electrice. Condiţii
ID 50 - Normativ departamental pentru proiectarea
tehnice generale.
lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor
STAS 11388/9 - Cabluri şi conducte. Metode de încercare. CED.
Verificarea calităţii cositoririi.
PD 184 - Normativ departamental pentru proiectarea
STAS 12604 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor
generale. din transporturi şi telecomunicaţii pentru
asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.
STAS 12604/4 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instala-
ţii electrice fixe. Prescripţii. PE 107 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
reţelelor de cabluri electrice.
STAS 12604/5 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instala-
ţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, PE 116 - Normativ de încercări şi măsurători la
execuţie şi verificare. echipamente şi instalaţii electrice.
I7 - Normativ pentru proiectarea şi executarea *NP016 - Normativ privind proiectarea clădirilor de
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la locuinţe. Cerinţe conform Legea nr. 10/1995.
l000 Vc.a. şi 1500 Vc.c.
Instrucţia 350 - Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi
I 7/1 - Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimen- repararea instalaţiilor TTR.
sionare a coloanelor electrice din clădirile de
locuit. Instrucţia 351 - Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi
repararea instalaţiilor SCB.
I18 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în Instrucţia 352 - Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi
clădiri civile şi industriale. repararea instalaţiilor ELF.
I20 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a Legea 18/1996 ((M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza obiecti-
construcţiilor. velor, bunurilor şi valorilor.

66 67
3.7. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat
Caiet Instalaţii II-
public / publicitar / decorativ; aparate de semnalizare
_____________________Instalaţii electrice exterioare
luminoasă pentru dirijarea circulaţiei; amplificatori de
linie CATV etc.) ................................................................ 83
Cuprins 3.8. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică............. 84
3.8.1. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau
1. Domeniul de aplicare ..................................................................... 70 metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor de sprijin
şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea
2. Documente de referinţă ........................................................... 70
electrică .................................................................... 84
3. Controlul calităţii lucrărilor......................................................... 70 3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru
3.1. Executarea reţelelor exterioare urbane, de energie, tracţiunea electrică ................................................... 86
iluminat public, tracţiune, telefonie, ceasoficare şi 3.9. Instalaţii de semnalizare de siguranţă .................................. 91
CATV executate pe stâlpi de utilizări comune..................... 71 3.9.1. Montarea canalelor de beton, tuburilor / ţevilor de
3.2. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie, la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul
semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: de cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea
şanţuri, canale vizitabile sau nevizitabile, galerii şi cablurilor se face direct în sol ................................... 91
gospodării de cabluri ........................................................... 75 3.9.2. Pozarea şi traseul cablurilor ...................................... 93
3.3. Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor 3.9.3. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru
electrice de semnalizare şi de curenţi slabi.......................... 77 aparataj şi distribuţie ................................................ 95
3.4. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane)................... 78 3.9.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri,
3.5. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor semnale, bobine de joantă ......................................... 96
electrogene .......................................................................... 79 3.9.5. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele

3.6. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de exterior sau la ramele repartitoare ........................ 98
de paratrăsnet...................................................................... 81 3.9.6. Legările de protecţie.................................................. 99
3.10. Proba de funcţionare ....................................................... 101
3.6.1. Instalaţia de legare la pământ ................................... 81
3.6.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare,
instalaţia de coborâre şi priza de pământ).................. 82 Anexa 1-II...................................................................................................... 103

68 69
- executării reţelelor exterioare subterane de energie,
1. DOMENIUL DE APLICARE semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în; şanţuri,
canale vizitabile sau nevizitabile. galerii şi gospodării de
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei cabluri;
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii - executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice
de instalaţii: de semnalizare şi de curenţi slabi;
- Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor; - montării branşamentelor (aeriene şi subterane);
- Reţele exterioare urbane de energie electrică, iluminat - montării posturilor de transformare şi a grupurilor
public, telefonie, tracţiune, CATV executate pe stâlpi de electrogene;
utilizări comune; - montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor
- Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru
de paratrăsnet;
energie electrică, semnalizări, telefonie, interfonie, voice-data, - racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat
avertizare incendiu, pază-efracţie, control acces, TVC1, CATV, public/publicitar/decorativ; aparate de semnalizare luminoasă
sonorizare, ceasoflcare, management energetic etc.; pentru dirijarea circulaţiei, amplificatori de linie CATV etc.);
- Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe
- echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact
stâlpi de beton armat sau metal;
pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal;
- Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de
- conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de
întoarcere a curentului de tracţiune;
- Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. întoarcere a curentului de tracţiune;
- lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare
Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de de siguranţă.
telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare
feroviară. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a
ntregii instalaţii.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3.1. Executarea reţelelor exterioare urbane, de


Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în energie, iluminat public, tracţiune, telefonie,
Anexa l-II. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de
utilizări comune

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor


acestora
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:
- executării reţelelor exterioare urbane, de energie, • Criteriu/ Parametru
iluminat public, tracţiune, telefonie, ceasoflcare şi CATV, -tipul şi parametrii tehnici, pentru stâlpi; .
executate pe stâlpi de utilizări comune; - fundaţia stâlpilor;

70
71
- conductorul de legare la pământ;
• Metoda de verificare
- dimensiunile suporţilor;
- tipul consolelor şi cablurilor, modul de identificare,
- existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi
poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor:
corpurile de iluminat).
vizual;
• Metoda de verificare - dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare.
- fundaţia, tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile,
conductorul de legare la pământ: vizual, prin verificarea cores • Momentul verificării
pondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele - tipul, starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare;
însoţitoare ale stâlpilor; - tipul, starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de
- dimensiunile: prin măsurare directă. montare, înainte de executarea legăturilor;
- tuburile de protecţie: după montare, înainte de fixare;
• Momentul verificării - modul de identificare: înainte de tragere.
- fundaţia stâlpilor: după executare, înainte de fixarea
stâlpilor: • Grad de verificare
- tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile, conduc -100%.'
torul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare.
• Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare - să corespundă datelor din proiect.
- bucată cu bucată.
• Aparatura de verificare
• Condiţii de admisibilitate - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- corespondenţa cu datele din proiect.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii lucrărilor
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). (Anexa IV.3).
• Documente încheiate
- proces-verbal de verificare-consţatare a calităţii (Anexa
c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor,
IV.3) amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de
b) Montarea cablurilor conectică pentru instalaţiile de telefonie, ceasoficare şi
tracţiune
• Criteriu/Parametru
- tipul, dimensiunea şi poziţia consolelor; • Criteriu/Parametru
- tipul şi starea cablurilor; - tipul;
- tipul şi starea tuburilor; - parametrii tehnici;
- modul de identificare; - accesoriile de montaj.
- poziţia de montare a cablurilor.

72
73
• Metoda de verificare
• Condiţii de admisibilitate
- vizual, prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice
înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. - respectarea prevederilor proiectului.

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- după montare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- bucată cu bucată. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
3.2. Executarea reţelelor exterioare subterane de
• Aparatura de verificare energie, semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi
• Documente încheiate de incintă) în: şanţuri, canale vizitabile sau
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor nevizitabile, galerii şi gospodării de cabluri
(Anexa IV.3).
a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor
• Criteriu/Parametru
d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte, perimetral,
- tipul şi dimensiunile canalizaţiei;
pietonul, decorativ - modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii
• Criteriu/Parametru de instalaţii (apă, canal, gaze, termice);
l
- căminele de tragere;
-tipul; - cutiile de conexiuni;
-parametrii tehnici; - protecţia anticorozivă (după caz).
- accesoriile de montaj.
• Metoda de verificare
• Metoda de verificare - tipul şi modul de aşezare: vizual;
- vizual, prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice - prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect.
înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - la stabilirea traseului;
- după montare. - înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor;
• Gradul de verificare - protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau
- bucată cu bucată. conductorului de protecţie.

74 75
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- vizual: 100%; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Documente încheiate
• Grad de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- nu se admit: (Anexa IV.3).
- abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului
prevăzute în proiect;
- toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. 3.3. Executarea conexiunilor şi
- se admite: derivaţiilor cablurilor electrice de
- toleranţa de- 10% la dimensiunile şanţului/canalului semnalizare şi de curenţi slabi
(când nu este prevăzută în proiect).
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
- tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor;
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni;
• Documente încheiate - modul de izolare/etan sare a conexiunilor;
- continuitatea electrică.
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). • Metoda de verificare
- tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual;
- dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă.
d) Distanţele între elementele de susţinere • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de
- distanţa între două elemente succesive de susţinere. executarea îmbinărilor;
- tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul
• Metodei de verificare de îmbinare: înainte de fixare;
- prin măsurare directă. - continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- după pozare, înainte de fixare. - pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un
tronson de acelaşi diametru;
• Gradul de verificare - pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.
- prin sondaj, minim 25 % din elementele de susţinere.
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- se admite toleranţa de + 10% pentru distanţa între două - respectarea prevederilor proiectului.
elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).
77
76
• Aparatura de verificare - discontinuităţi electrice;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii - alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de
electrice (Anexa III). cele prevăzute în proiect.

• Documente încheiate • Aparatura de verificare


- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor - mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi
(Anexa IV.3). rezistenţei prizei de pământ (Anexa IM).
• Documente încheiate
3.4. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
• Criteriu/Parametru (Anexa IV. 14).
- tipul branşamentului;
- caracteristicile cablurilor/conductoarelor;
- unitatea de măsură şi protecţie; 3.5. Montarea posturilor de transformare şi
- continuitatea electrică;
a grupurilor electrogene
- legarea la priza de pământ;
- rezistenţa prizei de pământ. a) Montarea posturilor de transformare aeriene
• Metoda de verificare • Criteriu/Parametru
- tipul branşamentului, caracteristicile cablurilor/conduc - locul de montare;
toarelor, unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: - postamentul;
vizual; - parametrii tehnici ai echipamentului.
- continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin
măsurare. • Metoda de verificare
- locul de montare şi postamentul: prin măsurare;
• Momentul verificării - parametrii tehnici ai echipamentului: vizual, prin
- după montare, înainte de mascare. verificarea corespondenţei cu datele din proiect.

• Gradul de verificare • Momentul verificării


- 100%. - locul de montare şi postamentul: după executarea
acestora, înainte de montarea echipamentului;
• Condiţii de admisibilitate - parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea
- nu se admit: echipamentului, înainte de proba de funcţionare.
- alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele
prevăzute în proiect); • Gradul de verificare
- cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată; -1 00 %.

79
78
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- respectarea prevederilor din proiect. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Aparatura de măsurare (Anexa IV.3).
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate 3.6. Montarea instalaţiilor de legare la pământ
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor şi a instalaţiilor de paratrăsnet
(Anexa IV.3).
3.6.1. Instalaţia de legare la pământ
b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor
electrogene pe platforme şi în construcţii special • Criteriu/ Parametru
amenajate - tipul:
- poziţia de montare.
• Criteriu/Parametru
• Metoda de verificare
- locul de montare; -vizual.
-postamentul: • Momentul verificării
- parametrii tehnici ai echipamentului, - după po/iţionare;
- înainte de fixare/mascare.
• Metoda de verificare
- locul de montare şi postamentul: prin măsurare; • Gradul de verificare
- parametrii tehnici ai echipamentului: vizual, prin verifi -100%.
carea corespondenţei cu datele din proiect.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor din proiect.
- locul de montare şi postamentul: după executarea
acestora, înainte de montarea echipamentului; • Aparatura de verificare
- parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
echipamentului, înainte de proba de funcţionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect,
• Aparatura de măsurare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
81
80
3.6.2. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare, • Documente încheiate
instalaţia de coborâre şi priza de pământ) - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Criteriu/Parametru (Anexa l V.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
- tipul; (Anexa IV.14).
- materialele şi poziţia de montare;
- continuitatea electrică;
- rezistenţa prizei de pământ. 3.7. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de
iluminat public/publicitar/ decorativ; aparate de
• Metodei de verificare
- tipul, materialele şi poziţia de montare: vizual, prin semnalizare luminoasă pentru dirijarea
verificarea corespondenţei cu datele din proiect; circulaţiei; amplificatori de linie CATV etc.)
- continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin
măsurare directă. • Criteriu/Parametru
- materialele şi poziţia de montare;
• Momentul verificării - schema electrică de racordare;
- conductorul de captare şi de coborâre: după pozare, - continuitatea electrică.
înainte de fixare;
- ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi • Metoda de verificare
piesele de separaţie: după montare, înainte de fixare; - schema, materialele şi poziţia de montare: vizual;
- elementele prizei de pământ (platbanda, electrozi): după - continuitatea electrică: prin măsurare directă.
pozare şi sudare, înainte de mascare;
- continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de • Momentul verificării
proba de funcţionare; - schema, materialele şi poziţia de montare: după executarea
- rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare, legăturilor, înainte de fixare;
înainte de mascare. - continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de
proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
- 100 %. • Gradul de verificare
-1 00 %.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Aparatura de verificare
- mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi • Aparatura de verificare
rezistenţei prizei de pământ {Anexa III). - mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).

82 83
• Documente încheiate - fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa elementelor dernontabile, a înglobării fixe în elementele de
IV.311 şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a construcţii şi a stării tensorilor de ancorare.
rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa l V. 13).
• Momentul verificării
- starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor
3.8. Linii electrice de contact pentru tracţiunea de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea
electrică stâlpilor;
- tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor,
3.8.1. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau accesoriilor, prefabricatelor şi confecţiilor metalice, verticali
metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor de sprijin şi tatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după
a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică poziţionarea stâlpilor;
- fixarea stâlpilor metalici, izolarea şi conectarea echipa
a) Montajul
mentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al
• Criteriu/Parametru curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor.
- tipul, caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor, pre
fabricatelor sau confecţiilor metalice; • Gradul de verificare
- verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă -100%.
trecere;
• Condiţii de admisibil'itate
- starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor
- respectarea prevederilor proiectului.
de sprijin şi blocurilor de ancorare;
- fixarea stâlpilor metalici; • Aparatura de verificare
- izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului - mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii
la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune; (Anexa III).
- tipul, numărul şi aspectul accesoriilor.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, (vezi Anexa IV.3).
accesoriilor, prefabricatelor şi confecţiilor metalice, starea
fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin şi
blocurilor de ancorare: vizual; b) Calitatea protecţiei anticorozive
- verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă
trecere, izolarea şi conectarea echipamentului metalic al • Criteriu/parametru
stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: -tipul;
prin măsurare directă; -aspectul.

84
85
• Gradul de verificare
• Metoda de verificare -100%.
-vizual.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - nu se admit:
- înainte de mascare. - alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele
prevăzute în proiect;
• Gradul de verificare
- alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute
- 100%.
în proiect:
• Condiţii de admisibilitate - fisuri transversale, bavuri, încovoieri şi torsionări la
- respectarea prevederilor proiectului. tirul de contact:
- fire rupte, focare de coroziune sau dislocări ale
• Aparatura de verificare mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate;
- defecte la protecţia anticorozivă la componentele
• Documente încheiate executate din materiale feroase;
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor - fisuri, dislocări ale materialelor de fixat cape,
(Anexa IV.3). armături slăbite la izolatori.

• Aparatura de verificare
3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru
• Documente încheiate
tracţiunea electrică
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
3.8.2.1. Instalarea cablului purtător, a firului de contact şi a (Anexa IV.3).
accesoriilor
a) Aspectul şi natura materialelor
b) Dimensiunile
• Criteriu/Parametru
- tipul materialelor; • Criteriu/Parametru
- aspectul materialelor. - lungimi;
- lăţimi;
• Metoda de verificare - grosimi;
-vizual. - diametre.

• Momentul verificării • Metoda de verificare


-tipul: după montare; - prin măsurare directă.
- aspectul: înainte şi după montare.
87
86
• Momentul verificării - legăturile electrice la ace aeriene, joncţiuni între grupe de
- după poziţionare, înainte de fixare. linii etc.;
- legăturile de protecţie;
• Gradul de verificare - toleranţele de montaj:
- 100 %. - gabaritul de liberă trecere.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală
-tipul, legăturile, orientarea, poziţiile: vizual prin verifica-
de cele prevăzute în proiect.
rea corespondenţei cu indicaţiile din proiect;
• Aparatura de verificare - parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). măsurare directă.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după instalare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100%.

c) Montarea • Condiţii de admisibilitate


• Criteriu/Parametru -se admite:
- înnădirea cablului purtător sau a firului de contact: - înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri
- înălţimea de pozare, panta zigzagului în aliniament şi cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici
abaterea în curbă a firului de contact; lipiturile executate de fabrică), după cum urmează: în linii
- înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact, curente şi în linii directe din staţii de ce! mult două puncte
săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă; pe o zonă de ancorare, cu distanţa între înnădiri de cel
- înălţimea de pozare, zigzag sau abatere, distanţa între puţin 200 m; pe restul liniilor din staţii (în afara celor
conductoare, tipul elementului de fixare la punctele de susţinere directe) se admit înnădiri cu distanţa între ele de cel puţin
cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact; 200 m;
- orientarea traverselor rigide şi elastice; - nu se admite:
- orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei - înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice;
zone de ancorare; - prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatori
- poziţia pendulelor în deschidere; lor, precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese;
- poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia - nu se admit abateri faţă de proiect pentru:
faţă de sol; - înălţimea de pozare, panta zigzagului în aliniament
- poziţia blocului compensator; şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranţa la zigzag
si abaterea este de +1 cm);

88 89
- înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact
săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă; • Gradul de verificare
- înălţimea de pozare, zigzag sau abatere, distanţa -10 0%.
între conductoare, tipul elementului de fixare la punctele
de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de • Condiţii de admisibilitate
contact; - respectarea prevederilor proiectului.
- orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa
pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal • Aparatura de verificare
este de 1/40);
- orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei • Documente încheiate
zone de ancorare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- poziţia pendulelor în deschidere; (Anexa IV.3).
- poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi
poziţia faţă de sol;
- poziţia blocului compensator {compensatorul să nu
intre în gabaritul de liberă trecere); 3.9. Instalaţii de semnalizare de siguranţă
- legăturile electrice la acele aeriene, joncţiuni între 3.9.1. Montarea canalelor din beton, tuburilor/ţevilor la
grupe de linii etc.; traversări şi amenajarea patului pentru traseul de
- legăturile de protecţie. cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea
cablurilor se face direct în sol
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor a) Tipul şi aspectul canalului, tuburilor/ţevilor, amenajarea
(Anexa IV.3). patului cablurilor
• Criteriu/Parametru
- tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor;
3.8.2.2. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a - aspectul şi forma canalului;
curentului de fracţiune - modul de realizare a patului cablurilor.
• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare
- modul de legare. -vizual.
• Metoda de verificare • Momentul verificării
-vizual. - tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de
executarea canalelor;
• Momentul verificării
- aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după
- după realizare.
executare.

90 91
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- 1 00 %. mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- nu se admit: - Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
- alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect; devin ascunse (Anexa IV.2).
- fisuri, spărturi, ale tuburilor/ţevilor şi canalelor
prefabricate.
; • Aparatura de verificare 3.9.2. Pozarea şi traseul cablurilor

• Documente încheiate a) Pozarea cablurilor


- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce • Criteriu/Parametru
devin ascunse (Anexa IV.2). - tipul cablurilor;
- rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate
b) Dimensiunile canalului, tuburilor/ţevilor şi grosimea celelalte şi faţă de mantaua metalică, ecran şi armătură;
- rezistenţa conductoarelor;
patului cablurilor
- modul de pozare.
• C 'riter iu/parametru
- dimensiunile canalului, respectiv tuburilor/ţevilor; • Metoda de verificare
- grosimea patului cablurilor în canal/şanţ. - tipul cablurilor, modul de închidere la capete şi modul de
pozare: vizual;
• Metoda de verificare - rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin
- prin măsurare directă. măsurare directă.
• Momentul verificării • Momentul verificării
- dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ; - tipul cablurilor, rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de
- dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau izolaţie: înainte de pozare;
după realizarea canalului (după caz);
- modul de închidere la capete: după pozarea cablului;
- grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor. - modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal, şanţ,
• Gradul de verificare tub/ţeava.
- pentru canale, tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi;
- pentru patul cablurilor cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Gradul de verificare
-100%.
• Grad de admisibilitate
nu se admit: • Condiţii de admisibilitate
- abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ - nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect.
ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect

92 93
3.9.3. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau
• Aparatura de verificare
pentru apărataj şi distribuţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor, a rezistenţei
electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111). a) Tipul, aspectul şi cablarea interioară, poziţia şi
cotele de montaj
• Documente încheiate
- Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • C'riteriu Parametru
(Anexa I V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii - tipul, aspectul şi cablajul interior al cutiei;
lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). - blocarea cu masă izolantă:
- verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă
pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie:
b) Amplasarea cablurilor - încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere.
• Criteriu'parametru • Metoda de verificare
- traseul; - tipul, aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual;
-cotele de montaj. - poziţia, cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de
liberă trecere: prin măsurare directă.
• Metoda de verificare
-traseul: vizual; • Momentul verificării
- cotele de montaj: prin măsurare directă. - înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor:
- după montare: pentru poziţie, cablare interioară, cotele de
• Momentul verificării montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere.
- după pozare.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare - 100%.
- 100%.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - nu se admit:
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului. - alte tipuri decât cele prevăzute în proiect;
• Aparatura de verificare - cutii sparte sau fisurate;
- cablaje interioare neconforme cu proiectul;
• Documente încheiate - lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor orificiile neutilizate, precum şi lipsa masei izolante.
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

95
94
• Documente încheiate - verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor;
- Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor - încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera
(AnexaIV.3). trecere;
- asigurarea echipamentelor;
- vizibilitatea focurilor de semnal.
b) Calitatea protecţiei anticorozive • Metoda de verificare
- tipul, aspectul şi cablarea echipamentelor, vizibilitatea
• Criteriu/Parametru focurilor de semnal: vizual;
-tipul;
- parametrii dimensionali: prin măsurare directă;
-aspectul.
- asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii
• Metoda de verificare elementelor demontabile.
- vizual. • Momentul verificării
- tipul, aspectul şi cablarea echipamentelor, vizibilitatea
• Momentul verificării focurilor de semnal, parametrii dimensionali: după poziţionare,
- înainte de mascare. înainte de fixare;
• Gradul de verificări; - asigurarea echipamentelor: după montare.
-100%.
• Gradul de verificare
• Condiţii de admisibilitate -100%.

- respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate


-nu se admit:
• Aparatura de verificare - alte tipuri de echipamente faţă de prevederile
proiectului;
• Documente încheiate
- echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite sau
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce fisurate;
devin ascunse (Anexa IV.2). - alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de
montaj mai mari faţă de prevederile din proiect;
3.9.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri, - lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie;
semnale, bobine de joantă - distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor,
inferioare celor prevăzute în proiect.
a) Tipul şi aspectul echipamentelor, poziţia, cotele de
montaj şi introducerile de cablu • Aparatura de verificare

• Criteriu/ Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul, aspectul şi cablarea internă a echipamentelor;
97
96
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - montarea cablurilor: vizual;
(Anexa IV.3). - schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de
izolaţie): prin măsurare.
b) Calitatea protecţiei anticorozive • Momentul verificării
- după conectare, înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/parametru
-tipul • Gradul de verificare
-aspectul. - 100%.

• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de
-vizual. montaj;
• Momentul verificării - nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal
-după realizare. şi dulap.
• Gradul de verificare
• Aparatura de verificare
-100%.
- mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie
• Condiţii de admisibilitate (Anexa III).
- respectarea prevederilor proiectului.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). 3.9.6. Legările de protecţie

3.9.6.1. Legările de echipotenţializare


3.9.5. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de • Criteriu/Parametru
exterior sau la ramele repartitoare - modul de legare.

• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare


- schema de conectare a echipamentului; - vizual.
- montarea cablurilor în semnal şi dulap.
• Momentul verificării
- după realizare.
98
99
• Gradul de verificare 3.9.6.3. Priza de pământ şi conectarea ei
-100%.
• Criteriu/Parametru
- tipul şi rezistenţa prizei de pământ;
• Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare;
- respectarea prevederilor proiectului. - modul de conectare la postul de comandă sau la
dulapurile exterioare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - tipul, modul de conectare şi amplasarea: vizual;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - rezistenţa prizei: prin măsurare.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- elementele prizei: după pozare şi sudare, înainte de
3.9.6.2. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara, la mascare;
circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune - rezistenţa prizei: după montare şi fixare, înainte de proba
• Criteriu/Parametru de funcţionare.
- modul de legare. • Gradul de verificare
- 100%.
• Metoda de verificare
-vizual. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Momentul verificării
-după realizare. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).
• Gradul de verificare
- 100%. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
- respectarea prevederilor proiectului. (Anexa IV. 14).

• Aparatura de verificare
3.10. Proba de funcţionare
• Documente încheiate
• Criteriu/Parametru
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen;
(Anexa IV.3).
- legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale;

101
- legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente; Anexa 1-II
- legăturile electrice de alimentare dintre echipamente;
- funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă;
- funcţionarea receptoarelor electrice:
- integritatea suspensiei, din punct de vedere electric;
Documente de referinţă
- tensiunile de influenţă, de atingere şi de pas;
- lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru
STAS 1244/1 - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea
barele de alimentare. ferată. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii
• Metoda de verificare la nivel.
- funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi:
prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul STAS 1244/2 - Treceri la nivel. Instalaţii neautomate. Prescripţii.
de transformare:
STAS 1244/3 - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea
- integritatea suspensiei, tensiunile de influenţă, de atingere
ferată. Instalaţii de semnalizare automată.
şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a
liniei electrice de contact;
STAS 4392 - Căi ferate normale. Gabarite.
- funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi:
prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs)
STAS 6990 - Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC
pentru liniile electrice de contact;
- lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru neplastifiată.
barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii, rezistenţei
de izolaţie, tensiunilor şi curenţilor. STAS 7933 - Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane.
• Momentul de verificare
- înainte de recepţie. STAS 11360 - Tuburi pentru instalaţii electrice. Condiţii tehnice
generale.
• G ra d u l d e v e rific a re
100% . STAS 552 - Do/e de aparat şi doze de ramificaţie pentru
• Condiţii de admisibilitate instalaţii electrice. Dimensiuni.
- funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.
• Aparatura de verificare STAS 9570/1 - Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi
- mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). cabluri în localităţi.

• Documente încheiate STAS 831 - Linii aeriene. Utilizarea în comun a stâlpilor


- Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei pentru linii de energie electrică, de tracţiune şi de
(Anexa IV.6). telecomunicaţii. Prescripţii.

102
103 .
SR 8591 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. ID28 -Normativul departamental privind amplasamentul şi
sistemul constructiv de pozare unitară a
STAS 4905 - Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de
cablurilor CF şi Tc în profil transversal al căii
telecomunicaţii.
ferate.
STAS 4483/1 - Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii.
Condiţii tehnice generale de calitate. ID 33 - Normativ departamental de protecţia omului şi a
instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate
STAS 6675/1 - Ţevi din PVC neplastifiată. Condiţii tehnice electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz.
generale de calitate.
ID 50 - Normativ departamental pentru proiectarea
STAS 7757/1 - Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.
Condiţii tehnice generale.
PD 184 - Normativ departamental pentru proiectarea
STAS 6271 - Prize de pământ pentru instalaţii de telecomuni- şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din
caţii. Rezistenţa electrică. Prescripţii. transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea
protecţiei împotriva incendiilor.
STAS 12604 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii.
PE 107 - Normativ pentru proiectarea şi executarea
STAS 12604/4 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii
reţelelor de cabluri electrice.
electrice fixe. Prescripţii.
PE 116 - Normativ de încercări şi măsurători la echipa-
STAS 12604/5 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii
mente şi instalaţii electrice.
electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi
verificare. NP 016 - Normativ privind proiectarea clădirilor de
locuinţe. Cerinţe conform Legea nr. 10/1995.
I7 - Normativ pentru proiectarea si executarea instala-
ţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi Instrucţia 350 - Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea
1500 V c.c.
instalaţiilor TTR.
118 - Normativ pentru proiectarea şi executarea Instrucţia 351 - Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea
instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri instalaţiilor SCB.
civile şi industriale.
Instrucţia 352 - Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea
ID 5 - Normativ departamental pentru proiectarea şi instalaţiilor ELF.
executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale
ferată cu CED. Legea 18/1996 (M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza obiecti-
velor, bunurilor şi valorilor.
104
105
C a ie t In s ta la ţii III - In s ta la ţii s a n ita re 3.6.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor ......... 156
3.6.3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor............... 156

Cuprins 3.6.4. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor ........... 157


3.6.5. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor........... 159
1. Domeniul de aplicare .............................................................. 108 3.6.6. Instalaţii de stingere cu gaze inerte ......................... 160
3.6.7. Instalaţii de stingere tip Sprinkler, drencer şi apă
2. Documente de referinţă ............................................................... 108
pulverizată............................................................... 160
3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 108 3.7. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde
3.1. Montarea conductelor ........................................................ 109 de consum......................................................................... 161
3.1.1. Prevederi comune ................................................... 109 3.8. Proba de funcţionare ......................................................... 163
3.1.2. Conducte exterioare................................................. 113
3.1.3. Conducte interioare ................................................ 117
Anexa l-III ........................................................................................... 166
3.1.4. Montarea racordurilor.............................................. 128
3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi
control............................................................................... 129
3.3. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor..................... 131
3.4. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii ...................... 134
3.4.1. Recipienţi de hidrofor.............................................. 134
3.4.2. Pompe...................................................................... 137
3.4.3. Compresoare........................................................... 140
3.5. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde
de consum................................................................................... 143
3.5.1. Schimbătoare de căldură.......................................... 143
3.5.2. Boilere .................................................................... 146
3.6. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor
(cu apă. abur, CO2, spumă, pulberi, azot).......................... 150
3.6.1. Prevederi comune .......... .......................................150
107

106
1. DOMENIUL DE APLICARE - instalaţiilor de preparare a apei calde de consum;
- instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă, abur, CO2,
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei spumă, pulberi, azot);
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii - instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum,
de instalaţii sanitare destinate construcţiilor:
- Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă; La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a
- Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare;
întregii instalaţii.
- Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci;
- Instalaţii de preparare a apei calde de consum;
- Instalaţii de stingere a incendiilor; 3.1. Montarea conductelor
- Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum.
3.1.1. Prevederi comune
Nu fac obiectul prezentului normativ: a) Aspectul şi natura materialului
- Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din
industrie, sere, construcţii agrozootehnice; • Criteriu/Parametru
- Staţiile de corectare a calităţii apei; -tipul materialului;
- Staţiile de pompare şi de epurare; - aspectul materialului.
- Executarea surselor de apă.
• Metoda de verificare
-vizual:
- pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ - pentru conductele din PP conform NP 003;
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1,
Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
Anexa l-III. - pentru conductele din cupru conform STAS 523/1;
- pentru conductele din plumb conform STAS 671.
• Momentul verificării
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR - înainte de executarea îmbinărilor.
DE INSTALAŢII
• Gradul de verificare
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: -100%.
- conductelor şi racordurilor; • Condiţii de admisibilitate
- armăturilor şi aparatelor de măsură şi control; - nu se admit:
- obiectelor sanitare şi accesoriilor; - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
- instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci; proiect);
109
108
- defecte (fisuri, arsuri sau cojeli): • Documente încheiate
- neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP şi - Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor
PVC. (Anexa IV.3).

• Aparatura de verificare c) Traseul conductelor

• Documente încheiate • Criteriu/ Parametru


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - lo c u l d e a m p la sa re.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
-vizual.
b) Dimensiunile
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după pozare.
-diametrul; • Gradul de verificare
- grosimea.
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă: • Condiţii de admisibilitate
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în
STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; proiect).
- pentru conductele din materiale plastice conform
STAS 3126. • Aparatura de verificare

• Momentul verificării • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de debitare, fîletare, executarea îmbinărilor, după
caz. (Anexa IV.3).
d) Tipul de îmbinare
• Gradul de verificare
- cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi • Criteru/'Parametru
diametru.
-tipul îmbinării;
• Condiţii de admisibilitate
- să corespundă prevederilor proiectului. - aspectul îmbinării. .
• Metode verificare
• Aparatura de verificare
- vizual 111
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

110
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune - pentru t i p şi a.spect: 100 %:
la rece sau de etanşeitate (după caz); - pentru grosime: 10 %.
- înainte de lansarea în şanţ, pentru conductele exterioare.
• Condiţii de adminisibilitate
• Gradul de verificare - nu se admit:
-100%. - alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în
proiect):
• Condiţii de admisibilitate - defecte vizibile, neuniformităţi:
- nu se admit: - grosimi diferite faţă de prevederile proiectului:
- alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
- toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile
proiect);
proiectului.
- defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de
- se admite:
poziţie între elementele îmbinării). - toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată
în proiect.
• Aparatura de verificare
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa l V.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
e) Izolaţia lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2).
• Criteriu/Parametru
- tipul izolaţiei;
- aspectul izolaţiei; 3.1.2. Conducte exterioare
-grosimea izolaţiei;
- protecţia izolaţiei, după caz. a) Patul conductelor
• Metoda de verificare • Criteriu / Parametru
-tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual; - aspectul:
- grosimea: prin măsurare directă. -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este
cazul).
• Momentul verificării
- după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) • Metoda de verificare
şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia; - vizual.
112

113
• Momentul verificării - valori si toleranţe ale pantei diferite de cele,prevă
- înainte de pozarea conductelor. zute în proiect.
- se admite, conform STAS 305!:
• Gradul de verificare - toleranţa de ± 10 % la \aloarea pantei, când nu este
- 100 %. indicată în proiect
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura ac i enficare
- respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3;
- mijloace de măsurare a pantei (Anexa II I) .
- nu se admit:
- denivelări: • Documente încheiate
- neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată - Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
lungimea şanţului. devin ascunse (Anexa IV.2).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate c) Proba de presiune la rece pentru conductele
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce de alimentare cu apă
devin ascunse (Anexa IV.2).
• Criteriu/ Parametru
- valoarea presiunii de încercare pe durata probei:
b) Panta conductelor de canalizare - scurgerile de apă.
• Criteriu/Parametru
• Meloda de verificare
- sensul pantei;
- prin proba de presiune la rece. conform l 22. SR -4163-3
- mărimea pantei.
şi:
• Metoda de verificare - pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS
- prin măsurare directă. 6819. SR ISO 3458;
- pentru conducte din PVC conform I l şi STAS
• Momentul verificării 6675/7;
- după po/arca conductelor; - pentru conducte din alte materiale conform l 9.
- înainte de proba de etanşeitate.
• Gradul de verificare • Momentul verificării
- după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant
- cel puţin o măsurare la 100 m.
a ultimei îmbinări, realizate prin sudare:
• Condiţii de admisibilitate' - înainte de izolare, mascare etc.
- nu se admit:
- schimbarea sensului pantei faţă de prevederile • Gradul de verificare
proiectului; - 100 %.

114 115
- • Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- nu se admit: - Proccs-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
- variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) exterioare de canalizare (Anexa IV.8).
:
de încercare, pe ţoală durata probei:
- scurgeri de apă vizibile, pete de umezeală pe
conducte, în zona mufelor, la îmbinări. c) Calitatea protecţiei anticorozive

• Aparatura de verificare • Criteriu/ Parametru


- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) . - lipul;
-aspectul.
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa • .Metoda de verificare
IV.9). - vizual.
• Momentul verificării
- după proba de presiune etanşeitate:
d) Proba de etanşeitate pentru eonduetele de canalizare - înainte de izolare, mascare.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de - 100%.
îmbinare.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului, l 14, C 127 şi STAS
- vizual. conform STAS 305 l şi I 22. 7335/3
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- înainte de acoperire;
• Documente încheiate
- la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.
Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
• Gradul de verificare devin ascunse (Anexa IV.2).
- 100%.

• Condiţii de admisibilitate 3.1.3. Conducte interioare a)


- nu se admit scurgeri de apă vizibile.
Sensul şi valoarea pantei
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). - sensul pantei:
- valoarea pantei.

117
116
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- prin măsurare. - se admite:
- toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-
• Momentul verificării element finit de construcţie (când nu este prevă/ută în
- după pozare, înainte de fixare. proiect).
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. - mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu (Anexa IV.3).
privire la sensul şi valoarea pantei;
- se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 1 0 % la P
valoarea pantei, când nu este indicată în proiect. oziţia şi distanţele între conducte
• Aparatura de verificare Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). - poziţia relativă între conducte;
- valoarea distanţei între conducte (apă caldă, apă rece,
• Documente încheiate gaz, electrice, abur, CO2, spumă, pulberi, azot).
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- poziţia: vizual;
b) Distanţele si paralelismului între conducte şi - distanţa: prin măsurare directă.
elementele de construcţie
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după pozare, înainte de fixare.
- valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- prin măsurare directă. - în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare caz.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după pozare, înainte de fixare. - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
• Gradul de verificare - se admite toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între
- în punctele de sprijin (ancorare); conducte, când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9,
- în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de I6 , I 7, ID49.
conductă.

118 119
• Aparaturii ele verificare Manşoanele de protecţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - diametrul interior al manşonului:
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de
{Anexa l V.3). construcţie.

• Metoda de verificare
d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere - prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
- tipul susţinerilor; - după înglobarea în elementele de construcţie;
- distanţii între două elemente suceesixe de susţinere. - după montarea conductelor.
• Metoda de verificare
• Gradul de verificare
-tipul: vizual; - p rin so n d a j, m in im 5 0 % d in tre c e ri.
- distanţa: prin măsurare directa.
• Momentul verificării • C o n d iţii d e a d m isib ilita te
- se a dm ite:
-în cazul prinderii cu elemente fixe - înainte de pozare;
- î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d 1e 0+% p e n t r u d i a m e t r u l
- in cazul prinderii cu elemente mobile - după poziţionare.
in te rio r a l m a n şo n u lu i;
• Gradul de verificare - î n c a d r a r e a î n t o l e r a n ţ a d 1e 0±% p e n t r u v a l o a r e a
- prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare. lu n g i m i i c u c a r e p a r te a su p e r i o a r ă a m a n ş o n u l u i d e p ă şe ş te
• Condiţii de admisibilitate pardoseala.
- nu se admit: • Aparatura de verificare
- alte tipuri de elemente de susţinere, faţa de cele - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
prevă/ute în proiect;
- se admite: • Documente încheiate
- toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
de susţinere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect). (Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111). f) Montarea compensatoarelor de dilatare
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - tipul şi dimensiunile;
(Anexa IV.3). - numărul;
- locul de amplasare.
120
121
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- tipul şi numărul: vizual; - se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă
- dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. dintre două piese de curăţire succesive, când toleranţa nu este
• Momentul verificării prevăzută în proiect.
- după montarea conductelor; • Aparatura de verificare
- înainte de proba de presiune. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa
III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
-100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul,
tipul şi locul de amplasare.
h) L egarea la pământ a conductelor de transport şi
• Aparatura de verificare distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor
-mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - legarea la pământ.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3).
-v iz ual.

• Momentul verificării
g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare - înainte de probă.
• Criteriu/Parametru
- distanţa dintre două piese de curăţire succesive. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate

• Momentul verificării - nu se admite absenţa legării la pământ.


- în timpul sau după montarea conductelor de canalizare • Aparatura de verificare
(după caz);
- înainte de proba de etanşeitate. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).

122

123
i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece, j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă
caldă şi pentru stingerea incendiilor
• Criteriu Parametru
• Criteriu/ Parametru - presiunea de încercare:
- presiunea de încercare: - scurgeri de apă:
- scurgeri de apă. - comportarea la dilatare/contractare.
• Metoda de verificare • Metoda de verificare
- prin proba de presiune la rece: - prin proba de presiune la cald conform normativului I9.
- pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS
6819. SR ISO 3458; • Momentul verificării
- pentru conducte din PVC conform I l si SR ISO - înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu
1167; la obiectele sanitare şi !a celelalte puncte de consum.
- pentru conducte din alte materiale conform I9.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării -100%.
- înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu
la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
• Gradul de verificare - variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu
-
-100%. nea de încercare, pe toată durata probei:
- scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul:
• Condiţii de admisibilitate - deformări datorită dilatărilor/contractărilor.
- nu se admit:
- variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea • Aparatura de verificare
de încercare, pe toată durata probei: - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa
III).
- scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa
III). IV.10).
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (A nexa k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare
IV.9).
• Criteriu/Parametru
- scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de
îmbinare,

124 125
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- încercarea de etanşeitate conform prevederilor normati -10 0%.
vului I9.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări.
- după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări;
- înainte de vopsire, izolare sau mascare. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Gradul de verificare
-100%. • Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
• Condiţii de admisibilitate ţevilor (Anexa IV. 15).
- nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la
îmbinări.
m) Calitatea protecţiei anticorozive
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Criteriu/Parametru
- respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti
• Documente încheiate rea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund);
- Proces-verhal pentru încercarea de etanşeitate a conduc- - aspect.
telor interioare de canalizare (Anexa IV.7).
• Metoda de verificare
- respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor
care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în
1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur, CO2,
tehnologie;
spumă, pulberi, azot, din instalaţiile de stingere a
-aspectul: vizual.
incendiilor
• Criteriu/ Parametru . • Momentul verificării - după proba de
- scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de presiune/etanşeitate;
îmbinare. - înainte de mascare.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


- încercarea de etanşeitate cu aer. -100%.

• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- nu se admit:
- înainte de vopsire, izolare sau mascare. - nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă;
- neuniformităţi (băşici, încreţituri), discontinuităţi,
126
127
• Aparaturii de verificare 3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de
• Documente încheiate măsură şi control
Proces- vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul
de montare
• Criteriu/Parametru
3.1.4. Montarea racordurilor - tip ul;
a) Tipul şi amplasarea - amplasarea.

• Criteriu Parametru • Metoda de verificare


-tipul; -vizual.
- poziţia de montare;
- cotele de montaj. • Momentul verificării
- după montarea în instalaţie;
• Metoda de verificare - înainte de proba de presiune.
- tipul şi poziţia de montare: vizual; • Gradul de verificare
- cotele de montaj: prin măsurare directă.
-100%.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
după montarea conductelor; - respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii,
- înainte de proba de presiune. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
-100%.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, (Anexa IV.3).
poziţia şi cotele de montaj.

• Aparatura de verificare b) Accesul şi posibilitatea de manevrare


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)
.
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - spaţiul de acces şi manevră.
- Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii
lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
-vizual;
- prin acţionare directă.
128
129
• Momentul verificării 3.3. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor
- după montarea în instalaţie;
- înainte de probare. a) Tipul, calitatea şi integritatea

• Gradul de verificare • Criteriu/ Parametru


-100%. - tipul;
- aspectul.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- posibilitatea de acces şi manevră.
-tipul: vizual;
• Aparatura de verificare - aspectul obiectelor sanitare: vizual, conform STAS 6686,
STAS-8073 şi STAS 2583.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). - după poziţionare;
- înainte de fixare.
• Gradul de verificare
c) Sigilarea armăturilor
-100%.
• Criteriu/ Parametru
• Condiţii de admisibilitate
- sigilarea (dacă este cazul).
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul;
• Metoda de verificare - încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de
-vizual. STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după montarea în instalaţie;
- înainte de probare. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate b) Amplasarea


- nu se admite absenţa sigiliului.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
- locul de amplasare;
• Documente încheiate
- distanţele faţă de elementele de construcţie.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare

130 - locul de amplasare: vizual;


- distanţele: prin măsurare directă.

131
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după poziţionare; - respectarea tipului de fixare;
- înainte de fixare. - stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect;
(Anexa IV.3).
- încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504, când
nu sunt indicate în proiect.

• Aparatura de verificare d) Modul de racordare a obiectelor sanitare


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metodei de verificare
(Anexa IV.3). -vizual.

• Momentul verificării
c) Modul de fixare - după fixare;
- înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/Parametru
-tipul elementelor de fixare; • Gradul de verificare
- rigiditatea fixării. - bucată cu bucată.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- tipul elementelor de fixare: vizual; - respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.
- rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor • Aparatura de verificare
demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.
• Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-după fixare; (Anexa IV.3).
- înainte de proba de funcţionare.
133
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.

132
3.4. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii • Metoda de verificare
- locul, poziţia de montare si modul de prindere: vizual;
3.4.1. Recipiente de hidrofor -cotele: prin măsurare directă.
a) Tipul şi parametrii tehnici • Momentul verificării
• Criteriu/ Parametru
- după poziţionarea in instalaţie.

- tipul • Gradul de verificare


- 100%.
- parametri tehnici
• Condiţii de adminisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de
Vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise montare ale producătorului
în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (AnexaII I) .
- după poziţionarea în instalaţie;
- înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa l V.3).
100%.

• Condiţii de admisibilitate c) Postamentul


- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. • Criteriu/ Parametru
- dimensiunile
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- înainte de poziţionarea hidroforului.
• Gradul de verificare
b) Amplasarea în instalaţie
100%
• Criteriu Parametru
- locul de amplasare;
- poziţia de montare; • Condiţii de admisibilitate
- modul de prindere; - respectarea prevederilor proiectului si a
- cotele de montaj. instrucţiunilor tehnice ale producătorului:

134
135
- nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu-
nile indicate de proiectant/producător. e) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - schema de racordare.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - vizual.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după racordare;
- înainte de proba de funcţionare.
• d) Aparate de măsură, control şi siguranţă
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - bucată cu bucată.
-tipul;
- poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
• M e to d a d e v e r ific a re tehnice ale producătorului.
. -vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- după execuţia conductelor de legătură. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
-100%.

• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor 3.4.2. Pompe
ISCIR. a) Tipul şi parametrii tehnici
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
-tipul;
• Documente încheiate - parametrii tehnici.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.

136 137
• Mom entul verificării • Aparatura de verificare
- după poziţionarea in instalaţie; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa
111).
- înainte de fixarea definitivă.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor
-100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. c) Postam entul si elementele de amortizare a zgomotelor
şi a
vibraţiilor
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul;
- dimensiunile. .
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
b
) Amplasarea în instalaţie - tipul:vizual;
• Criteriu/Parametru - dimensiunile: prin măsurare directă.
- locul de amplasare;
• Momentul verificării
- poziţia de montare;
- înainte de poziţionarea pompei.
- cotele de montaj.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- locul si pozitia de montare: vizual; -100%.

-cotele: prin măsurare directa. • Condiţii de admisibilitate


• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului:
- după po/iţionarea în instalaţie. - nu se adm it toleranţe m ai m ari de 5 % faţă de dim ensiu
-
• Gradul de verificare nile indicate de proiectant/producător.
- 100 %.
• Aparatura de verificare
• Condiţii de admisibilitate - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa
III).
respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. • Documente incheiaie
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
138 (Anexa IV.3).

139
d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare
-100%.
• Criteriu/Param etru
- schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
- vizual. proiectului.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după execuţia legăturilor;
- înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate b) Amplasarea în instalaţie
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului. • Criteriu/Parametru
- locul de amplasare;
• Aparatura de verificare - poziţia de montare;
• Documente încheiate - cotele de montaj.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Metoda de verificare
(Anexa 1V.3).
- locul şi poziţia de montare: vizual;
-cotele: prin măsurare directă.
3.4.3. Compresoare • Momentul verificării
a) Tipul şi parametrii tehnici - după poziţionarea în instalaţie.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -100%.
- parametrii tehnici.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în montare ale producătorului.
documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziţionarea în instalaţie;
- înainte de fixarea definitivă.
141
140
• Documente încheiate d) Modul de racordare m instalaţie
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Criteriu/ Parametru
(Anexa IV.3).
schema de racordare.
• Metoda de verificare
c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a
- vizual
vibraţiilor
• Momentul verificării
• Criteriu, Parametru
- tipul; - după execuţia leuăturitor:
-dimensiunile. - înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de veriţicure
• Metoda de verificare - bucată cu bucată.
- tipul: vizibil
- dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului si a
• Momentul verificării instrucţiunilor tehnice ale producătorului.
- înainte de poziţionarea compresorului.
• Aparatura de verificare
• Gradul c/e verificare • Documente încheiate
-100%. : - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului; 3.5. Montarea instalaţiilor pentru prepararea
- nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu apei calde de consum
nile indicate de proiectant/producător.
3.5.1. Schimbătoare de căldură
• Aparatura de verificare
a) Tipul şi parametrii tehnici
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).
• Criteriu/parametru
• Documente încheiate -tipul:
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - parametrii tehnici.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.

143
142
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după poziţionarea în instalaţie; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de fixarea definitivă.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- 1 00 % . (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederih c) Modul de racordare în instalaţie
proiectului:
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - schema de racordare.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -vizual.
(Anexa IV.3): • Momentul verificării
- după execuţia legăturilor;
- înainte de proba de funcţionare.
b) Amplasarea în instalaţie
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - b u c a tă cu b u c a tă .
- locul de amplasare;
- poziţia de montare; • Condiţii de admisibilitate
- cotele de montaj. - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului.
• Metoda de verificare
- locul şi poziţia de montare: vizual; • Aparatura de verificare
- cotele: prin măsurare directă. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării
(Anexa IV.3).
- după poziţionarea în instalaţie.

• Gradul de verificare
- 1 00 % . d) Izolaţia
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate - tipul izolaţiei;
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de - grosimea izolaţiei;
montare ale producătorului
- protecţia izolaţiei.
144
145
• Metoda de verificare • Momentul verificării
-tipul şi protecţia: vizual; - după poziţionarea în instalaţie;
-grosimea: prin măsurare directă. - înainte de fixarea definitivă.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării
- 100 %,
- după proba de funcţionare.
• Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare
- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
- pentru flecare schimbător.
proiectului.
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit: • Aparatura de verificare
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect • Documente încheiate
sau de producător); - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau (Anexa IV.3).
producătorului.

• Aparatura de verificare
b) Amplasarea în instalaţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - locul de amplasare;
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor - poziţia de montare;
(Anexa IV.3). - cotele de montaj.

• Metoda de verificare
3.5.2. Boilere - locul şi poziţia de montare: vizual;
- cotele: prin măsurare directă.
a) Tipul şi parametrii tehnici
• Criteriu,Parametru • Momentul verificării
-tipul; - după poziţionarea în instalaţie.
-parametrii tehnici. • Gradul de verificare
• Metoda de verificare -10 0%.
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
• Condiţii de admisibilitate
documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului.
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului.

146 147
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -vizual.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după execuţia legăturilor;
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcţionare.

• Gradul de verificare
c) Aparate de măsură, control şi siguranţă - bucată cu bucată.
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate
-tipul;
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
- poziţia de montare.
tehnice ale producătorului.
• Metoda de verificare
• Aparatura de verificare
-vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- după fixarea boilerului.
(Anexa 1V.3).
• Gradul de verificare
-100%. e) Izolaţia
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor -tipul izolaţiei;
ISCIR. - grosimea izolaţiei;
- protecţia izolaţiei.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate -tipul şi protecţia: vizual;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - grosimea: prin măsurare directă.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după proba de funcţionare.
d) Modul de racordare în instalaţie
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - pentru fiecare boiler.
- schema de racordare.

148 149
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit: - respectarea prevederilor proiectului.
*
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect
sau de producător); • Aparatura de verificare
- grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau
producătorului. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Aparatura de verificare (Anexa IV.3).
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate b) Montarea rezervoarelor (apă, gaze inerte, spumă,
- Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa
IV.3). pulberi)
• Criteriu/Parametru
- tipul;
3.6. Montarea instalaţiilor pentru stingerea - numărul;
incendiilor (cu apă, abur, CO2, spumă, pulberi, - dimensiunile;
- aspectul;
azot) - tipul şi dimensiunile postamentului/suportului;
- mijloacele de răcire/încălzire {după caz);
3.6.1. Prevederi comune - tipul, aspectul, grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).
a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de • Metoda de verificare
deversare, sprinkiere, drenccre, pulverizatoare, duze) - tipul, numărul, aspectul, mijloacele de răcire, încălzire:
• Criteriu/Parametru vizual;
-tipul; - dimensiunile: prin măsurare directă.
- numărul;
-aspectul. , • Momentul verificării
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
• Metoda de verificare montarea rezervoarelor;
-vizual. - tipul, numărul, dimensiunile, aspectul rezervoarelor,
izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în
• Momentul verificării
instalaţie, înainte de proba de funcţionare.
-după montarea în instalaţie;
- înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare
-100%.
• Gradul de verificare
- 100%. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
150
151
• Aparatura de verificare - + 5 % pentru distanţa între element component -
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). obiecte din jur;
- ± 5 % pentru distanţa între element component -
• Documente încheiate
tavan, măsurată în plan vertical;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). - ± 5 % pentru distanţa între element component -
pereţi.

c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Aparatura de verificare


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
- poziţia şi locul de montare; • Documente încheiate
- cotele de montaj; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- rigiditatea fixării; (Anexa 1V.3).
- unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).
• Metoda de verificare d) Modul de racordare în instalaţie
- poziţia şi locul de montare: vizual; • Criteriu/Parametru
- cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă; - schema de racordare;
- rigiditatea fixării; prin verificarea strângerii elementelor - tipul racordului.
demontabiie şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.
• Metoda de verificare
• Momentul verificării -vizual.
- după montare;
- înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării
- după racordare;
• Gradul de verificare - înainte de proba de funcţionare.
- poziţia, locul de montare, cotele de montaj, unghiul de • Gradul de verificare
instalare şi rigiditatea fixării: 100%.
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- nu se adm it: - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
- abateri de Ia prevederile proiectului; tehnice ale producătorului.
- depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe, în
cazul în care proiectul nu ie indică: • Aparatura de verificare
- + 5 % pentru distanţa între element component -
suprafaţă protejată; • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
152
153
Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru - respectarea prevederilor proiectului şi P 118.
- marcarea/inscripţionarea. • Aparatura de verificare
• Metoda de verificare • Documente încheiate
- vizual.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
- înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare g) Montarea buteliilor de comandă
- 100%.
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate -tipul;
- respectarea prevederilor proiectului. -numărul;
-aspectul;
• Aparatura de verificare - tipul şi dimensiunile suportului.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -tipul, numărul şi aspectul: vizual;
(Anexa IV.3).
-dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
f) Dispozitive şi aparate de semnalizare, siguranţă, - după montarea în instalaţie;
măsură şi control - înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -100%.
- locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
-vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de proba de funcţionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- 10 0% .
(Anexa IV.3).

154

155
3.6.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor • Metoda de verificare
h) Hidranţi de apă (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi) -tipul, numărul şi aspectul: vizual;
• Criteriu/Parametru - dimensiunile: prin măsurare.
- tip u l; • Momentul verificării
- numărul; - după montarea în instalaţie;
- aspectul; - înainte de proba de funcţionare.
-dimensiunile.
• Gradul de verificare
• Metoda de verificare -100%.
- tipul, numărul şi aspectul: vizual;
-dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate
-nu se admit:
• Momentul verificării - abateri de la prevederile proiectului;
- după montarea în instalaţie; - ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.
- înainte de proba de funcţionare.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
-100%.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului. (Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.6.4. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor
• Documente încheiate a) Generatoare pentru producerea spumei şi
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor camere de înspumare
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
-tipul;
3.6.3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor -aspectul;
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
a) Hidranţi de abur (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi)
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru - tipul şi aspectul: vizual;
-t ip u l ; -dimensiunile: prin măsurare.
-n u m ă ru l;
• Momentul verificării
- aspectul;
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
-dimensiunile.
montarea generatoarelor;
156
157
- tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în • Aparatura de verificare
instalaţie, înainte de proba de funcţionare. -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- 100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Aparatura de verificare d) Dispozitive de etanşare şi scuturi de protecţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tip u l;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -as pectul.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare - vizual.
• Criteriu/Parametru • Momentul verificării
- ti p u l; - înainte de proba de funcţionare.
-as pectu l;
• Gradul de verificare
-tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
- 100% .
• Metoda de verificare
- tipul şi aspectul: vizual; • Condiţii de admisibilitate
- dimensiunile: prin măsurare. - nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Momentul verificării
• Aparatura de verificare
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
montarea dozatoarelor; • Documente încheiate
- tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
instalaţie, înainte de proba de funcţionare. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 1 00 % .
3.6.5. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului. a) Montarea buteliilor de vehiculare
• Criteriu/Parametru
- t ip u l ;
158 - numărul;

159
- aspectul; 3.7. Montarea instalaţiilor solare de preparare
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. a apei calde de consum
• Metoda de verificare a) Poziţia de montare a captatorilor solari
-tipul, numărul şi aspectul: vizual;
-dimensiunile: prin măsurare. • Criteriu/Parametru
- orientarea spre sud:
• Momentul verificării - unghiul de înclinare.
- tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de
montarea buteliilor; • Metoda de verificare
- tipul, numărul şi aspectul buteliilor: după montarea în - orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare
instalaţie, înainte de proba de funcţionare. directă.
• Gradul de verificare • Momentul verificării
- 10 0% . - după poziţionare;
- înainte de fixarea definitivă.
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare
-100%.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate
- respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevă
• Documente încheiate zute în proiect;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - în cazul în care proiectul nu indică alte valori, se admit
(Anexa IV.3). toleranţele:
- ± 5 grd. pentru orientare;
- ± 2 grd. pentru unghi.
3.6.6.Instalaţii de stingere cu gaze inerte
• Aparatura de verificare
Conform 3.6.1 - mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).
• Documente încheiate
3.6.7. Instalaţii de stingere tip sprinkler, drencer şi - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
apă pulverizată (Anexa IV.3).
Conform 3.6.1
b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru
-stabilitate;

160
161
- schemă de racordare. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Metoda de verificare
- stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini, • Aparatura de verificare
prin verificarea strângerii elementelor demontabile;
• Documente încheiate
- schema de racordare: vizual, prin verificarea documentelor
însoţitoare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după execuţia legăturilor;
- înainte de probare. 3.8. Proba de funcţionare
• Gradul de verificare • Criteriu/parametru
-100%. - pentru toate instalaţiile:
- debitul de apă/gaz;
• Condiţii de admisibilitate - presiunea de încercare;
- menţinerea poziţiei stabile; - pierderile de apă/gaz;
- respectarea schem ei de racordare prevăzută de proiectant/ - funcţionarea armăturilor;
producător. - nivelul de zgom ot produs de arm ături.
• Aparatura de verificare - pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi rece:
• Documente încheiate - tem peratura apei;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - funcţionarea obiectelor sanitare.
(Anexa IV.3). - pentru instalaţiile de canalizare:
- condiţiile de scurgere
- pentru instalaţiile de ridicare a presiunii:
c) M ontarea paravanelor de protecţie contra vântului - presiunea de pornire/oprire a hidroforului;
- presiunea creată de com presor;
• Criteriu/Parametru - funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului.
- locul de m ontare. - pentru instalaţiile de preparare a apei calde:
• Metoda de verificare - tem peratura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi
- vizual. schim bătoarelor de căldură
- pentru instalaţiile de stingere a incendiilor:
• Momentul verificării - funcţionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizaţoa-
- după montarea instalaţiei. relor şi duzelor de deversare;
- funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei,
• Gradul de verificare dozatoarelor-amestecătoarelor, buteliilor de vehiculare a
-100%.
pulberilor;

162 163
- funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. • Condiţii de admisibilitate
- încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect
• Metoda de verificare
pentru debit, temperatură, presiune, Pentru toleranţele nepreci
- funcţionarea întregii instalaţii, vizual;
zate se admit următoarele valori:
- debitul şi temperatura conform I 9, prin încercarea de
-± 10% pentru debite;
funcţionare la apă rece şi caldă;
- ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.
- presiunea de încercare, prin măsurare;
- lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz
- pierderile de apă/gaz, prin proba de etanşeitate, conform
I 9, ID 49; prin neetanşe i taţi;
- nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei
10968/2; conform:
- funcţionarea obiectelor sanitare, prin manevrarea STAS 9667 - pentru lavoare;
elementelor de acţionare şi vizual; STAS 11368 - pentru vase de closet;
- condiţiile de scurgere, vizual; STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 - pentru pompe;
- presiunea de pornire/oprire a hidroforului, prin măsurare; STAS 9576/1 şi SR 13458 - pentru drencere şi
- presiunea creată de compresor, prin măsurare; pulverizatoare; SR ISO 6182-1/C2,
- funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului, prin STAS 9576/2 şi STAS 12904 - pentru sprinklere;
acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin STAS 10968/2 - pentru armături.
controlul vizual al nivelului apei; • Aparatura de verificare
- temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi - mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii
schimbătoarelor de căldură, prin măsurare;
şi nivelului de zgomot (Anexa III).
- funcţionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizatoarelor
şi duzelor de deversare, prin manevrarea elementelor de • Documente încheiate
acţionare şi vizual; - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei
- funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei, (Anexa IV.6).
dozatoare l or-am e stecătoare lor, buteliilor de vehiculare a pulbe 165
rilor, vizual;
- funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă, prin
acţionarea manuală sau simularea unui incendiu, conform l 9
sau ID 49 (după caz).
• Momentul verificării
- după încheierea execuţiei instalaţiei.
• Gradul de verificare
-100%.

164
A n e x a l - I I I SR ISO 3458 - Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă
(PP) sub presiune, încercarea de etanşeitate la
presiune interioară.
Documente de referinţă
SR 4163-3 -Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii
STAS 404/1 - Ţevi de oţel, fără sudură, laminate la cald. de execuţie şi exploatare.
STAS 5738/1 - Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări.
STAS 523/1 - Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de
Clasa C.
calitate.
STAS 5738/2 - Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări.
STAS 530/1 - Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la Clasa B.
rece.
SR ISO 6182-1/C2 - Protecţia împotriva incendiilor. Sistemul de
STAS 671 - Ţevi rotunde extrudate din plumb. stingere automată de tip sprinkler. Partea 1:
Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor.
SR ISO 1167 - Ţevi din materiale plastice pentru transportul
lichidelor. Determinarea rezistentei ia presiune STAS 6675/3 - Ţevi din policlorură de vinii neplastifată. Metode
interioară. de încercare. Indicaţii generale.
STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii STAS 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porţelan
civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de sanitar. Condiţii tehnice generale de calitate.
proiectare.
SR 6819 - Alimentări cu apă, aducţiuni. Studii, prescripţii de
STAS I 504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a proiectare şi de execuţie.
obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor.
STAS 6898/1 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz
STAS 1795 - Instalaţii sanitare. Canalizări interioare. Prescripţii general.
fundamentale de proiectare. STAS 6898/2 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de
STAS 2583 - Obiecte sanitare din fontă, emailate. Condiţii conducte.
tehnice generale de calitate. STAS 7656 - Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.
STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor STAS 9143 - Armături sanitare. Condiţii tehnice generale de
exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de calitate.
proiectare.
STAS 9576 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Sprinklere,
SR ISO 3126 - Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiu- drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de
nilor. verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare.

166
167
STAS 9576/2 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Declanşarea NP 003 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploa-
sprinklerelor. Reguli şi metode de verificare. tarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu
ţevi din polipropilenă.
STAS 9667 - Instalaţii sanitare, încercări funcţionale ale lavoa-
relor. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de I9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instala-
funcţionare. ţiilor sanitare.
STAS 10968/2 - Acustica în construcţii. Nivelul zgomotelor produse
de armăturile din instalaţiile sanitare. Metodă de I 9/1 -Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.
măsurare in situ.
122 - Normativ privind proiectarea şi executarea
STAS 11368 - Instalaţii sanitare. Verificarea funcţionării vaselor conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare
de closet. şi canalizare a localităţilor.

STAS 11976 - Instalaţii de stingere cu spumă. Prescripţii de I 42 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploata-
proiectare. rea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru
prepararea, ape i calde.
STAS 12245 - Instalaţii de stingere cu abur. Prescripţii de
proiectare.
ID 49 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploa-
STAS 12507 - Instalaţii fixe cu azot. Prescripţii de proiectare. tarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale.

STAS 12523 - Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. Prescripţii de


proiectare.

STAS 12904 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Sprinklere.


Reguli şi metode de verificare a declanşării.

SR 13458:2000 - Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. Capete


de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a
incendiilor cu apă. Drencere şi pulverizatoare de
apă. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor
hidraulice de funcţionare.
169
ll - Normativ pentru proiectarea şi executarea instala-
ţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din
PVC.

168
Caiet Instalaţii IV- 3.6. Proba de presiune la cald - ...................................................220
3 7. Proba de eficacitate.................................................. 221
Instalatii de încălzire
__________________________________________________________________________ 3.8. Proba de funcţionare 222
Anexa 1-IV........................................................................... 225
Cuprins

1. Domeniul de aplicare ................................................................... 172

2. Documente de referinţă ............................................................... 172

3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 172


3.1. Montarea conducte lor ....................................................... 173
3.1.1. Prevederi comune ................................................... 173
3.1.2. Conducte agent termic........................................... 177
3.1.3. Conducte de alimentare combustibil ....................... 190
3.2. Montarea armături lor ........................................................ 192
3.3. Montarea corpurilor de încălzire........................................ 193
3.4. Montarea echipamentului................................................... 196
3.4.1. Cazane .................................................................... 196
3.4.2. Arzătoare ................................................................ 200
3.4.3. Sisteme de expansiune........................................... 202
3.4.4. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare,
dozare).................................................................. 204
3.4.5. Pompe................................................................... 206
3.4.6. Compresoare......................................................... 209
3.4.7. Schimbătoare de căldură ....................................... 212
3.4.8. Distribuitoare-colectoare ....................................... 216 171
3.4.9. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă............ 218
3.5. Proba de presiune la rece.................................................... 219

170
1. DOMENIUL DE APLICARE 3.1. Montarea conductelor

Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei 3.1.1. Prevederi comune


lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii
de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: a) Aspectul şi natura materialului
- Surse de căldură (centrale termice, puncte termice, staţii de • Criteriu/Parametru
recuperare a căldurii, etc.); - tipul materialului;
- Reţele termice şi elemente aferente acestora; -aspectul materialului,
- Instalaţii interioare de încălzire centrală;
- Instalaţii de preparare a apei calde de consum. • Metoda de verificare
-vizual:
Nu fac obiectul prezentului normativ: - pentru conductele din PP conform agrement;
- Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din - pentru conductele din oţel conform STAS 404/1,
industrie şi din diverse activităţi; STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
- Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de - pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată,
termoficare; Pexal - conform agrement.
- Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport;
- Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii • Momentul verificării
caracteristică instalaţiilor de ventilare). - înainte de executarea îmbinărilor.

• Gradul de verificare
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ -10 0%.
Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în
Anexa l-I V. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR proiect);
- defecte (fisuri, arsuri pori sau cojeli);
DE INSTALAŢII - neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.

Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: • Aparatura de verificare


- conductelor;
- armăturilor; • Documente încheiate
- corpurilor de încălzire; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- echipamentelor (din centrale termice, puncte termice etc.). (Anexa 1V.3).
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a
întregii instalaţii.

172 173
b) Dimensiunile • Momentul verificării
- după pozare.
• Criteriu/Parametru
- diametrul conductei. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă: • Condiţii de admisibilitate
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în
STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656; proiect).
- pentru conductele din materiale plastice conform
• Aparatura de verificare
fişei de agrement;
- pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată, • Documente încheiate
Pexal, conform agrement. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare,
filetare, după caz). d) Tipul de îmbinare
• Gradul de verificare • Criteriu/Parametru
- cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi -tipul îmbinării;
diametru. - aspectul îmbinării.
• Condiţii de admisibilitate • Metoda de verificare
- să corespundă prevederilor proiectului.
J

-vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune
• Documente încheiate la rece sau de etanşeitate (după caz);
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - înainte de lansarea în şanţ, pentru conductele exterioare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100%.
c) Traseul conductelor
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru -nu se admit:
- locul de amplasare. - alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
proiect);
• Metoda de verificare
- defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de
-vizual.
poziţie între elementele îmbinării),

174
175
• Aparatura de verificare
- se admite:
• Documente încheiate - toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor în proiect
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).
e) Izolaţia
• Documente încheiate
• Criteriu/Parametru - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- tipul izolaţiei; (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
- aspectul izolaţiei; lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2), după caz.
-grosimea izolaţiei;
- continuitatea izolaţiei la îmbinări, ramificaţii şi armături;
- existenţa protecţiei, termoizolaţiei, după caz; 3.1.
2. Conducte agent termic
- măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile
termice şi protecţiile lor, executate din materiale combustibile 3.1.2.1. Conducte exterioare montate în canale
din clasele C3 şi C4, prevăzute de normativul I 13.
• Metoda de verificare a) Panta conductelor
-tipul şi aspectul izolaţiei: vizual; • Criteriu/Parametru
- grosimea: prin măsurare directă. - sensul pantei;
-mărimea pantei.
• Momentul verificării
- după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz); • Metoda de verificare
- înainte de mascare, după execuţia izolaţiei şi înainte de - prin măsurare directă.
realizarea protecţiei. • Momentul verificării
• Gradul de verificare - după pozarea conductelor;
- pentru tip şi aspect: 100 %; - înainte de proba de etanşeitate.
- pentru grosime: 10 %.
• Gradul de verificare
• Condiţii de admisibilitate - cel puţin o măsurare la 100 m.
- nu se admit:
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect); • Condiţii de admisibilitate
- defecte vizibile, neuniformităţi; - nu se admit:
- grosimi diferite faţă de prevederile proiectului; - schimbarea sensului pantei faţă de prevederile
- toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile proiectului;
proiectului. - valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute
în proiect.
176

177
b) Patul conductelor
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Criteriu/Parametru
- aspectul;
• Documente încheiate - existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce cazul).
devin ascunse (Anexa IV.2). • Metoda de verificare
-vizu al.
3.1.2.2. Conducte exterioare montate în sol • M om entul verificării
(Conducte preîzolate) - înainte de pozarea conductelor.
a) Dimensiuni conducte • Gradul de verificare
-100%.
• Criteriu/Parametru
-diametrul; • Condiţii de admisibilitate
- racorduri şi piese speciale. - să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de
agrement. • Documente încheiate
- Proces-verbat pentru verificarea calităţii lucrărilor
• Momentul verificării ascunse (Anexa I V.2).
- înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor.

• Gradul de verificare
c) Panta conductelor
- cel p uţin o v e rific are p e fie ca re tron son d e ace la şi
diametru. • Criteriu/Parametru
-sensul pantei;
• Condiţii de admisibilitate -mărimea pantei.
- să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Metoda de verificare
- prin măsurare directă.
• Aparatură de verificare
- mijloace de măsurare. • Momentul verificării
- înainte de pozarea conductelor.
• Documente încheiate
- Proces verbal de verificare - constatare a calităţii • Gradul de verificare
lucrărilor (Anexa IV.3). -100%.

179
178
• Condiţii de admisibilitate b) Dimensiuni suporţi pe estacade
- să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - dimensiuni pentru fiecare tip de suport;
- distanţa între suporţi.
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
ascunse (Anexa IV.2). - prin măsurare directă.
• Momentul verificării
- înainte de pozarea conductelor.
3.1.2.3. Conducte exterioare montate aerian
• Gradul de verificare
a) Dimensiuni estacade -100%.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi, rigle, - nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât
tălpi, întărituri etc.). cele prevăzute în proiect.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- prin măsurare directă. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Momentul verificării • Documente încheiate


- înainte de pozarea conductelor. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 10 0% .

• Condiţii de admisibilitate c) Panta conductelor


- nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât • Criteriu/Parametru
cele prevăzute în proiect. -sensul pantei;
-mărimea pantei.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Metoda de verificare
-sensul: vizual;
• Documente încheiate - mărimea pantei: prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după pozarea conductelor;
- înainte de proba de etanşeitate.

180
181
• Gradul de verificare
- măsurare la flecare suport tip estacadă. - mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este
posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur;
• Condiţii de admisibilitate - încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea
-nu se admit: pantei, când nu este indicată în proiect (agent termic apa
- schimbarea sensului pantei faţă de prevederile caldă sau fierbinte).
proiectului;
• Aparatura de verificare
- valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute
în proiect. - mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3)
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). b) Distanţele şi paralelismul între conducte şi
elementele de construcţie
3.1.2.4. Conducte interioare • Criteriu/Parametru
- valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie;
a) Sensul şi valoarea pantei
- valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă
• Criteriu/Parametru fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.
- sensul pantei;
-valoarea pantei. • Metoda de verificare
- prin măsurare directă.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă. • Momentul verificării
- după pozare, înainte de fixare.
• Momentul verificării
- după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare
- în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de
• Gradul de verificare conducta, în punctele de susţinere (ancorare)
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - se admit:
- se admite: - toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-
- asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei, element finit de construcţie (când nu este prevăzută în
prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura proiect);
panta, în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte; - distanţele prevăzute de normativul I 13.

182
183
• Aparatura de verificare • Documente încheiate
- mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3).
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere
• Criteriu/Parametru
c) Poziţia şi distanţele între conducte - tipul susţinerilor;
• Criteriu/Parametru - distanţa între două elemente succesive de susţinere.
- valoarea distanţei între conductele de:
• Metoda de verificare
- apă caldă/apă fierbinte/abur - apă rece; - tipul: vizual;
- apa caldă - abur; - distanţa: prin măsurare directă.
- apă caldă/apă fierbinte/abur - gaz;
- apă caldă/apă fierbinte/abur - electrice; • Momentul verificării
- apă caldă/apă fierbinte/abur - elemente de construcţie - în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;
din materiale combustibile. - în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.
• Metoda de verificare
• Gradul de verificare
- prin măsurare directă. - prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.
• Momentul verificării
• Condiţii de admisibilitate
- după pozare, înainte de fixare.
- nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere, faţă de
• Gradul de verificare cele prevăzute în proiect;
- în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare caz. - se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două
elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în
• Condiţii de admisibilitate proiect).
- se admite:
- toleranţa de ± 1 0 % pentru distanţa între conducte, • Aparatura de verificare
când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13, - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
I 6, I 7;
• Documente încheiate
- distanţele prevăzute de Normativul 1 13.
• Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
• Aparatura de verificare (Anexa IV.3).
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

184 185
e) Manşoanele de protecţie • Metoda de verificare
-vizual.
• Criteriu/Parametru
-diametrul interior al manşonului; • Momentul verificării
- lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de - după montarea conductelor;
construcţie. - înainte de proba de presiune.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- prin măsurare directă. -100%.

• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate


- după înglobarea în elementele de construcţie; - respectarea prevederilor proiectului cu privire la
- înainte de montarea conductelor. numărul, tipul şi locul de amplasare.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- se admite: (Anexa IV.3).
- încadrarea în toleranţa de + 1 0 % pentru diametrul
interior al manşonului;
- încadrarea în toleranţa de ± l0 % pentru valoarea 3.1.2.5. Proba de presiune la rece pentru conducte
lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
• Criteriu/Parametru
pardoseala.
• Aparatura de verificare - valoarea presiunii de încercare pe durata probei;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - scurgeri de apă.

• Documente încheiate • Metoda de verificare


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi - prin proba de presiune la rece, conform normativului I 13,
(Anexa IV.3). Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agrement
pentru conducte din PP, cupru, polietilenă reticulată, Pexal

• Momentul verificării
f) Montarea compensatoarelor de dilatare
- după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant
• Criteriu/Parametru a ultimei îmbinări, realizate prin sudare;
-tipul; - înainte de izolare, mascare etc.
- numărul;
• Gradul de verificare
- locul de amplasare. -100%.

186
187
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
-nu se admit: -nu se admit:
- variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea - variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea
de încercare, pe toată durata probei; de încercare, pe toată durata probei;
- scurgeri de apă vizibile, pete de umezeală pe - scurgeri de apă vizibile pe tot traseul;
conducte, în zona mufelor la îmbinări. - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
dilatărilor/contractărilor.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa • Documente încheiate
IV.9).
- Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
IV.10).
3.1.2.6. Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă
fierbinte 3.1.2.7. Protecţia anticorozivă

• Criteriu/Parametru • Criteriu Parametru


- presiunea de încercare; - respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti
- scurgeri de apă; rea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund);
- comportarea la dilatare/contractare. - aspect.
• Metoda de verificare
• Metoda de verificare
-vizual.
- prin proba de presiune la cald conform normativului 1 1 3 .
• Momentul verificării
• Momentul verificării - după proba de presiune/etanşeitate;
- după efectuarea probei la rece; - înainte de mascare.
- înaintea finisării (vopsirii, izolării), mascării sau
închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în • Gradul de verificare
şanţuri, în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate -100%.
în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi,
• Condiţii de admisibilitate
plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.
- nu se admit:
• Gradul de verificare - nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă;
- 100%. - neuniformităţi (băşici, încreţituri), discontinuităţi.
• Aparatura de verificare
188
189
• Documente încheiate
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor b) Dimensiunile
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
- diametrul conductei.

3.1.3. Conducte de alimentare combustibil • Metoda de verificare


- prin măsurare directă:
a) Aspectul şi natura materialului - pentru conductele din PP conform fişei de agrement;
• Criteriu/'Parametru - pentru conductele de oţel conform STAS 404/1,
-tipul materialului; STAS 530/1, STAS 7656.
- aspectul materialului. • Momentul verificării
- înainte de executarea îmbinărilor.
• Metoda de verificare
-vizual: • Gradul de verificare
- pentru conductele din PP conform fişei de agrement; -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.
- pentru conductele de oţel conform STAS 404/1, STAS • Condiţii de admisibilitate
530/1, STAS 7656.
- să corespundă prevederilor proiectului.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- înainte de executarea îmbinărilor. - mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- 100%. - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în c) Traseul conductelor
proiect); • Criteriu/Parametru
- defecte (fisuri, deformări, arsuri); - locul de amplasare;
- neuniformitate de culoare pentru conductele din PP. - respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării
de evacuare, pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de
• Aparatura de verificare incendiu.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după pozare.
190
191
• Gradul de verificare b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
- 100%. • Criteriu/Parametru
• Condiţii ele admisibilitate - spaţiul de acces şi manevră.
- nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în • Metoda de verificare
proiect). - vizual;
• Aparatura de verificare - prin acţionare directă.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după montarea în instalaţie;
(Anexa IV.3). - înainte de probare.
• Gradul de verificare
-100%.
3.2. Montarea armăturilor
• Condiţii de admisibilitate
a) Tipul armăturii şi locul de montare
- posibilitatea de acces şi manevră.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare
-tipul armăturii;
- amplasarea. • Documente încheiate
• Metoda de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-vizual. (Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după montarea în instalaţie; 3.3. Montarea corpurilor de încălzire
- înainte de proba de presiune.
a)Tipul, calitatea şi integritatea
• Gradul de verificare
-100%. • Criteriu/Parametrii
• Condiţii de admisibilitate -tipul;
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul - numărul de elemente;
armăturii şi locul ei de amplasare. - aspectul.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
-tipul: vizual;
• Documente încheiate
- aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). produs, fişei de agrement).

192
193
• Momentul verificării - respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere
- după poziţionare; al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13
- înainte de fixare. şi adoptate în proiect.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- 1 00 % .
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul; (Anexa IV.3).
- încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de
norma de produs sau fişa de agrement.
c) Modul de fixare
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul elementelor de fixare;.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - rigiditatea fixării.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- tipul elementelor de fixare: vizual;
b) Amplasarea - rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor
• Criteriu/Parametru demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii.
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- distanţele minime faţă de elementele de construcţie. - după fixare;
• Metoda de verificare - înainte de proba de funcţionare.
- locul de amplasare: vizual; • Gradul de verificare
- distanţele: prin măsurare directă. - bucată cu bucată.
• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate
- după poziţionare; - respectarea tipului de fixare;
- înainte de fixare. - stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături
• Gradul de verificare de închidere, reglare, golire).
- bucată cu bucată.
• Aparatura de verificare
• Condiţii de admisibilitate
• Documente încheiate
- respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs
sau fişa de agrement; (Anexa IV.3).

194 195
d) Modul de racordare - înainte de fixarea definitivă.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- schema de racordare. - 100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- vizual. - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
• Momentul verificării proiectului sau în fişa de agrement.
- după fixare; • Aparatura de verificare
- înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
-bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate c) Amplasarea în instalaţie
- respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
- poziţia de montare;
• Documente încheiate -cotele de montaj.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- locul şi poziţia de montare: vizual;
- distanţele: prin măsurare directă.
3.4. Montarea echipamentului • Momentul verificării
3.4.1. Cazane - după poziţionarea în instalaţie.

a) Tipul şi parametrii tehnici • Gradul de verificare


-10 0%.
• Criteriu/Parametru
-tipul; -parametrii • Condiţii de admisibilitate
tehnici. - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de
montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement, a
• Metoda de verificare normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu
mentele însoţitoare, în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
- după poziţionarea pe postament, pe locul de montaj;
197
196
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor d) Aparate de măsură, control şi siguranţă
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
-tipul;
- poziţia de montare.
c) Postamentul
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru - vizual.
-tipul;
-dimensiunile; • Momentul verificării
- elemente de preluare a vibraţiilor. - după fixarea cazanului.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


-tipul: vizual; - 100%.
- dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
- înainte de poziţionarea cazanului. ISCIR şi fişei de agrement.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare
-100%. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
~ respectarea prevederilor proiectului şi a.instrucţiunilor
tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement;
e) Modul de racordare în instalaţie
- nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu
nile indicate de proiectant/producător. • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după execuţia legăturilor;
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.

198 199
• Condiţii de admisibilitate b) Amplasarea în instalaţie
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a instrucţiu- • Criteriu/Parametru
nilor ISCIR. - locul de amplasare;
- poziţia de montare.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
• Documente încheiate -vizual.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Momentul verificării
(Anexa IV.3). - după poziţionarea în instalaţie.
• Gradul de verificare
3.4.2. Arzătoare - 100%.

a) Tipul şi parametrii tehnici • Condiţii de admisibilitate


- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de
• Criteriu/Parametru montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement, a
-tipul; normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIR CI.
- parametrii tehnici.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoţitoare, în fişa tehnică sau fişa de agrement. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării
- după poziţionarea pe locul de montaj; (Anexa IV.3).
- înainte de fixarea definitivă.
• Gradul de verificare c) Modul de racordare în instalaţie
-100%.

• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru


- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile - schema de funcţionare.
proiectului sau ale fişei de agrement. • Metoda de verificare
• Aparatura de verificare -vizual.

• Documente încheiate • Momentul verificării


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după fixare (inclusiv accesorii);
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcţionare.

200 201
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată . - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a instrucţiu
(Anexa IV.3).
nilor 1SCIR.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate b) Amplasarea în instalaţie
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3). - locul de amplasare;
- poziţia de montare;
- cotele de montare.
3.4.3. Sisteme de expansiune
(module sau vase de expansiune închise/deschise) • Metoda de verificare
- locul şi poziţia de montare: vizual;
a) Tipul şi parametrii tehnici - cotele de montare: prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru
• Momentul verificării
-tipul;
- după poziţionarea în instalaţie.
-parametrii tehnici.
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu- -1 00 %.
mentele însoţitoare, a instrucţiunilor tehnice date de producător
şi/sau în fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de
• Momentul verificării montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.
- după poziţionarea în instalaţie;
- înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare
- 10 0% . • Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile (Anexa IV.3).
proiectului, a normativului l 13, instrucţiunilor ISCIR şi STAS
7132.

202
203
c) Elemente de montare ( suporturi) pentru
sistemul de expansiune • Metoda de verificare
- vizual.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Momentul verificării
- dimensiunile; - după poziţionarea pe locul de montaj;
- cotele de montare. - înainte de fixarea definitivă.

• Metoda de verificare . • Gradul de verificare


- tipul: vizual; -100% .
- dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
- corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului
• Momentul verificării şi a fişei de agrement.
- înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modu
lul sau vasul de expansiune). • Aparatura de verificare

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- 100%. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare b) Amplasarea în instalaţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - locul de amplasare;
- Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor - poziţia de montare.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
-vizual.
• Momentul verificării
3.4.4. Staţia de tratare a apei de alimentare
(dedurizare, dozare) - după poziţionarea în instalaţie.

a) Tipul şi parametrii tehnici • Gradul de verificare


-100%.
•C riteriu/P a ram etru
• Condiţii de admisibilitate
-tipul;
- respectarea prevederilor proiectului, a normativului I 13,
- parametrii tehnici.
a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de
agrement.

204 205
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea corespondenţei datelor tehnice
• Documente încheiate
înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa I V.3).
• Momentul verificării
- după poziţionarea în instalaţie;
c) Modul de racordare în instalaţie - îînainte de fixarea definitivă.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- schema tehnologică. -100%.
• Metoda de verificare
-vizual. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
- după fixare (inclusiv accesorii); proiectului.
- înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- bucată cu bucată (pe elemente componente). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului, a fişei de agrement şi a normati- b) Amplasarea în instalaţie
vului l 13.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
• Documente încheiate - poziţia de montare;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -cotele de montaj.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- locul şi poziţia de montare: vizual;
3.4.5. Pompe - distanţele: prin măsurare directă.
a) Tipul şi parametrii tehnici • Momentul verificării
- după poziţionarea în instalaţie.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Gradul de verificare
- parametrii tehnici. -100%.

206 207
• Condiţii de admisibilitate d) Modul de racordare în instalaţie
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului. • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după execuţia legăturilor;
(Anexa IV.3). - înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a
- bucată cu bucată.
vibraţiilor
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
- tipul;
tehnice ale producătorului.
-dimensiunile.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate
-tipul: vizual; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- dimensiunile: prin măsurare directă. (Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de poziţionarea pompei.
3.4.6. Compresoare
• Gradul de verificare
- 1 00 % . a) Tipul şi parametrii tehnici
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor -tipul;
tehnice ale producătorului; - parametrii tehnici.
- nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu
nile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu-
• Aparatura de verificare mentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
• Documente încheiate - după poziţionarea în instalaţie;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - înainte de fixarea definitivă.
(Anexa IV.3).
209
208
• Gradul de verificare c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor
- 100 %. şi a vibraţiilor

• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru


- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile - tipul;
proiectului. - dimensiunile.

• Aparatura de verificare • Metoda de verificare


• Documente încheiate - tipul: vizual;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - dimensiunile: prin măsurare directă.
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- înainte de poziţionarea compresorului.
b) Amplasarea în instalaţie • Gradul de verificare
• Criteriu /Parametru -100%.
- locul de amplasare; • Condiţii de admisibilitate
- poziţia de montare; - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
-cotele de montaj. tehnice ale producătorului;
- nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiu
• Metoda de verificare
nile indicate de proiectant/producător.
- locul şi poziţia de montare; vizual;
- distanţele: prin măsurare directa. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziţionarea în instalaţie. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de d) Modul de racordare în instalaţie
montare ale producătorului. • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
'- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - după execuţia legăturilor;
(Anexa IV.3).
211
210
- înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- bucată cu bucată. (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor b) Amplasarea în instalaţie
tehnice ale producătorului.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
• Documente încheiate - poziţia de montare;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -cotele de montaj.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- locul şi poziţia de montare: vizual;
- distanţele: prin măsurare directă.
3.4.7. Schimbătoare de căldură a)
• Momentul verificării
Tipul şi parametrii tehnici - după poziţionarea în instalaţie.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -10 0%.
- parametrii tehnici.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în montare ale producătorului.
documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după poziţionarea în instalaţie;
- înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate
•Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile
proiectului. c) Modul de racordare în instalaţie
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - schema de racordare

213
212
• Metoda de verificare - grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau
- vizual. producătorului
• Momentul verificării • A p a ra tu ra d e v erific a re
- după execuţia legăturilor; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de proba de funcţionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor
- bucată cu bucată. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor e) Modul de racordare în instalaţie
tehnice ale producătorului.
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- schema de racordare.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
{Anexa IV.3). -vizual.
• Momentul verificării
-după fixare;
d) Izolaţia
- înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/Parametru
- tipul izolaţiei; • Gradul de verificare
- grosimea izolaţiei; - bucată cu bucată.
-existenta protecţiei izolaţiei.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor
-tipul: vizual;
tehnice ale producătorului.
- grosimea: prin măsurare directă.
•Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după proba de funcţionare.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor
- pentru flecare schimbător. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
-nu se admit: 215
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect
sau de producător);

214
3.4.8. Distribuitoare-colectoare • Gradul de verificare
a) Dimensiunile - 100 %.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- diametrul; - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
- diametrul/numărul racordurilor. - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele
componente şi elementele de construcţie, în cazul în care
• Metoda de verificare proiectul nu le indică.
- prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de montarea în instalaţie.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului. c) Aparate de semnalizare şi control
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
• Documente încheiate - locul de amplasare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). -vizual.
• Momentul verificării
b) Amplasarea
- înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/Parametru
• Gradul de verificare
- poziţia şi locul de montare;
-10 0%.
-cotele de montaj.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului.
- poziţia şi locul de montare: vizual;
- distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după montare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de proba de funcţionare. (Anexa IV.3).

216
217
d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului • Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru -100%.
-tipul; • Condiţii de admisibilitate
- amplasarea. - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
• Metoda de verificare tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.
-vizual. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după poziţionare; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de fixarea definitivă. (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
' - 100%.
• Condiţii de admisibilitate 3.5. Proba de presiune la rece
- respectarea tipului de suport, a materialelor şi dimensiu • Criteriu/Parametru
nilor prevăzute în proiect. - presiunea de încercare;
-scurgeri de apă.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - prin proba de presiune la rece:
• Documente încheiate - pentru conducte din PP conform fişei de agrement;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - pentru conducte din alte materiale conform I 13.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după racordarea echipamentelor din centrala termică,
punctele termice, reţelele de conducte şi aparatele consumatoare
3.4.9. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă de căldură (corpuri statice, agregate, suprafeţe de încălzire);
• Criteriu/Parametru - înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare,
-tipul; vopsire), de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în
- poziţia de montare. şanţuri, pereţi, planşee. pardoseli, de mascare sau înglobare
în elemente de construcţie;
• Metoda de verificare - în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari
- vizual. de + 5°C.
- • Momentul verificării • Gradul de verificare
- după montare. -1 00 %.
218

219
• Condiţii de admisibilitate • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit; - nu se admit:
- variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea - variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de
de încercare, pe toată durata probei; presiunea de încercare, pe toată durata probei;
- scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări; - scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări;
- se admite: - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
- efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror d i l atăr i l or/contractăr i l or.
rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai • Aparatura de verificare
reduse decât restul instalaţiei. - mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). - Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
• Documente încheiate IV.10).
- Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa
IV.9).
3.7. Proba de eficacitate
• Criteriu/Parametru
3.6. Proba de presiune la cald - gradul de încălzire.
• Criteriu/Parametru
- presiunea de încercare; • Metoda de verificare
- scurgeri de apă; - prin proba de eficacitate conform normativului I 13.
- compor
tarea la dilatare/contractare. • Momentul verificării
• Metoda de verificare - după efectuarea probelor la rece şi la cald (când
- prin proba de presiune la cald conform normativului I13. temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu
variază cu mai mult de ± 3°C).
• Momentul verificării
- după efectuarea probei la rece; • Gradul de verificare
- înaintea finisării (vopsirii, izolării), mascării sau -100%.
închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în
şanţuri, în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate • Condiţii de admisibilitate
în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi, - conform normativului I 13.
plafoane sau pardoseli), după închiderea completă a clădirii. • Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).
- 10 0% .

220 221
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa
IV. 10). - funcţionarea întregii instalaţii, vizual;
- debitul şi temperatura conform 113;
- presiunea de încercare, prin măsurare;
- pierderile de apă. prin proba de etanşeitate, conform I 13;
3.8. Proba de funcţionare
- nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS
• Criteriu/parametru 10968/2;
- pentru toate instalaţiile: - funcţionarea aparatelor de încălzire, prin manevrarea
-debitul de apă; elementelor de acţionare/reglare şi vizual;
- presiunea de - condiţiile de scurgere, vizual;
încercare; - presiunea de pornire/oprire a pompelor, prin măsurare;
- temperatura - presiunea creată de compresor, prin măsurare;
de încercare; - funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer
- pierderile de apă; vorului de zi de combustibil, prin acţionare directă a robinetelor,
- nivelul de zgomot produs de armături. de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de
- pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic apă combustibil;
caldă/fierbinte: - temperatura gazelor de ardere, prin măsurare;
- temperatura apei; - temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de
- funcţionarea aparatelor de încălzire. căldură, prin măsurare;
- pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: - temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare,
- condiţiile de scurgere a condensului; vizual;
- presiunea aburului; - funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde
- funcţionarea aparatelor de încălzire, funcţionarea este realizată automat).
-pentru cazane:
• Momentul verificării
- funcţionarea alimentării cu combustibil;
- după încheierea execuţiei instalaţiei.
- funcţionarea arzătoarelor;
- funcţionarea instalaţiei automate de aprindere; • Gradul de verificare
- funcţionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare -100%.
a fumului;
• Condiţii de admisibilitate
- funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi
de siguranţă ale cazanului; - încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect
- pentru instalaţiile de preparare a apei calde: pentru debit, temperatură, presiune. Pentru toleranţele nepreci
zate se admit următoarele valori:
- temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele
de căldură; ± 10% pentru debite;
- pentru aparatele de măsură şi control: ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.
- indicarea corectă a datelor. - lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi;

223
222 '
- funcţionarea în parametrii normali a elementelor instala-
ţiei conform: Anexa 1-IV
- Instrucţiuni tehnice ISCIR - pentru recipiente sub
presiune, supape de siguranţă destinate echipării cazanelor
şi recipienţilor sub presiune; Documente de referinţă
-Normativ I 13;
- Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare; STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Dimensiuni şi
- STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 - pentru pompe; toleranţe.
- Normativ C 342 - pentru termoizolaţii la elementele
de instalaţii; STAS 404/1 Ţevi de oţel, fără sudură, laminate la cald.
- Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici
STAS 471 Fitinguri din fontă maleabilă. Nomenclator.
- IPCT;
- STAS 54, STAS 1308 sau STAS 3317 - pentru STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de
combustibil lichid, gaz sau solid; calitate.
- STAS10400/1 - pentru robinete de reglare cu ventil;
- STAS 1676 - pentru radiatoare din fontă. STAS 530/1 Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece.
• Aparatura de verificare STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. Robinet cu cep cu
- mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii mufe. Dimensiuni.
şi nivelului de zgomot.
• Documente încheiate STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. Tipuri, presiuni şi
- Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei diametre nominale.
(Anexa IV.6). SR ISO 1167 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichide-
lor. Determinarea rezistenţei la presiune interioară.

STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de


închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.
Condiţii tehnice speciale de calitate.

STAS 1601 Armături industriale din fonte. Robinete cu cep.


Condiţii tehnice speciale de calitate.

STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de


reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil.
Condiţii tehnice speciale de calitate.

225
224
STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radia- SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.
toarelor de fontă.
Definirea termenilor tehnici.
STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldura.
Prescripţii de calcul. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz
general.
STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de
Temperaturi interioare convenţionale de calcul. conducte.
STAS 2099 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
SR ISO 7121 Robinete cu sferă, de oţel, cu flanşe.
STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presi- STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă
uni de încercare şi presiuni de lucru maxime
admisibile. la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având
temperatura maximă de 115°C.
SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor.
STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel.
STAS 3417 Coşuri şi canale de rum pentru instalaţii de încălzire
STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Protejarea conductelor
centrală. Prescripţii de calcul termotehnic.
la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine.
SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP)
STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.
sub presiune, încercarea de etanşeitate la presiune
interioară. STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate
longitudinal.
SR4839 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.
STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid.
SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Prinderea acţionărilor multitur
la robinete. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de
reţinere cu clapă. Condiţii tehnice speciale de calitate.
STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. Mufe pentru ţevi.
STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal, trase sau laminate la
STAS 5738/1 Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări. rece.
Clasa C.
STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de
STAS 5738/2 Pompe centrifuge, diagonale şi axiale, încercări. căldură.
Clasa B.
SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux, utilizate la
presiune. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru
226
227
I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire
detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau
transversale. centrală.
I 29 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de
SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor
sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Exami- încălzire perimetrală la clădiri industriale.
narea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. 135 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi
SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate Ia presiune. Clasificarea şi certi- exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din
ficarea personalului pentru examinări nedistructive. tablă de oţel ROTERM.

SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate, utilizate la presiune. I 36 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării
Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru instalaţiilor din centrale şi puncte termice.
detectarea imperfecţiunilor de laminare.
l 37 Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin
STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă
închidere. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. caldă şi fierbinte.

STAS 1175 î Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de 140 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-
reţinere. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire
centrală.
STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de
comutare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre. C1
C4 Instrucţiuni ISCIR.
STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de
C 15
reglare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre.
NP 029 Normativ de proiectare pentru reţele termice cu
STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Suprafaţa echivalentă
conducte preizolate montate în sol, utilizate la
termic a corpurilor de încălzire.
transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde
SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul, cu de consum.
flanşe. Lungimi de legătura faţă-la-faţă.

SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.


Clasificare.

I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor


de încălzire centrală.

228 229
3.3. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie ............................ 248
C a ie t In s ta la Vţii- 3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie),
Instalaţii de ventilare, de transfer, de introducere....................................... 248
clim atizare şi încălzire cu aer cald 3.3.2. Anemostate........................................................... 249
3.3.3. Panouri de refulare .................................................. 249
3.3.4. Fante de aer (introducere/absorbţie)......................... 250
Cuprins 3.3.5. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau
contratreptele gradenelor) ....................................... 251
1. Domeniul de aplicare............................................................. 233
3.3.6. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau
2. Documente de referinţă ........................................................ 233 pentru ventilare transversală ................................... 252
3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiş, guri de
3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii............................... 234
evacuare în exterior)............................................... 252
3.1. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale .........-...... 234
3.4. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre,
3.1.1. Prevederi comune.................................................. 234
panouri, trape etc.).............................................................. 253
3.1.2. Canale montate aparent ......................................... 241
3.5. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată .. 254
3.1.3. Canale montate în ghene/plafoane false................... 241
3.5.1. Grile de absorbţie din încăperi ............................... 254
3.1.4. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede ..... 242
3.5.2. Coşuri de evacuare (individuale, cu colector
3.2. Montarea dispozitivelor de închidere, reglare şi
central şi deversor)................................................ 255
accesoriile canalelor de aer.............................................. 243
3.5.3. Deflectoare ........................................................... 255
3.2.1. Montarea clapetelor de reglare şi şibărelor ............. 243
3.5.4. Luminatoare............................................................. 256
3.2.2. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare
3.5.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer................ 257
manuală sau automată, antifoc, antifum) ................ 243
3.6. Montarea dispozitivelor de ventilare locală ...................... 258
3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele) ...... 244
3.6.1. Hote ..................................................................... 258
3.2.4. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare
3.6.2. Absorbţii marginale, nişe de laborator ................... 258
(profilate sau neprofilate)...................................... 245
3.6.3. Duşuri şi perdele de aer.......................................... 259
3.2.5. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire............... 245
3.2.6. Punctele de măsurare............................................. 246 3.7. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei
3.2.7. Montarea compensatoarelor de dilatare................... 247 de ventilare şi climatizare................................................ 260

230

231
3.7.1. Ventilatoare ............................................................ 260
3.7.2. Baterii de încălzire şi răcire..................................... 261
3.7.3. Filtre de aer............................................................. 261
1. DOMENIUL DE APLICARE
3.7.4. Separatoare de praf.................................................. 262 Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a
recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor
3.7.5. Camere de umidificare ............................................ 263
categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor:
3.7.6. Ventiloconvectoare.................................................. 264 - Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile
3.7.7. Aparate cu inducţie (climaconvectoare)................... 265 şi industriale;
3.7.8. Aparate cu amestec.................................................. 265 - Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată;
- Instalaţii de climatizare parţială;
3.7.9. Atenuatoare de zgomot............................................ 266
- Instalaţii de climatizare "numai aer”/”aer apă";
3.7.10. Recuperatoare de căldură ..................................... 267 - Instalaţii de încălzire cu aer cald;
3.7.13. Instalaţia de alimentare.......................................... 268 - Instalaţii de desceţare;
3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire................ 269 - Instalaţii de desprăfuire;
- Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare;
3.8.1. Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte............... 269
- Instalaţii de supraumidificare;
3.8.2. Generatoare de aer cald .......................................... 270 - Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în
3.8.3. Dulapuri pentru încălzire......................................... 270 caz de incendiu;
3.8.4. Ventilatoare de acoperiş ......................................... 271 - Instalaţii de ventilare de înaltă presiune.
3.8.5. Instalaţia de alimentare............................................ 272
Nu fac obiectul prezentului normativ:
3.9. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ...................... 273 - Instalaţiile de ventilare din mine;
3.9.1. Aparate de răcire .................................................... 273 - Instalaţiile de ventilare de proces;
3.9.2. Aparate de climatizare............................................. 274 - Instalaţiile de transport pneumatic;
- Instalaţiile de climatizare pentru automobile, autocare,
3.9.3. Instalaţia de alimentare............................................ 275
trenuri, vapoare;
3.10. Aparate de automatizare, măsură şi control ..................... 276 - Instalaţiile de avarie;
3.11. Proba de funcţionare ....................................................... 276 - Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care
folosesc izotopi radioactivi.

Anexa 1-V..................................................................................... 279

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în
Anexa 1-V.
232
233
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR • Momentul verificării
DE INSTALAŢII - înainte de executarea îmbinărilor.

Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: • Gradul de verificare


- canalelor de aer şi a pieselor speciale; -100%.
- dispozitivelor de închidere, reglare şi accesoriilor canalelor
de aer; • Condiţii de admisibilitate
- gurilor de refulare şi aspiraţie; -nu se admit:
- dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre, - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
panouri, trape etc.); proiect);
- dispozitivelor de ventilare naturală organizată; - defecte (fisuri, arsuri sau cojeli);
- dispozitivelor de ventilare locală;
- echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi - neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.
climatizare; • Aparatura de verificare
- aparatelor pentru ventilare şi încălzire;
- aparatelor de răcire şi climatizare; • Documente încheiate
- aparatelor de automatizare, măsură şi control. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a (Anexa IV.3).
întregii instalaţii.
b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare
• Criteriu/Parametru
3.1. Montarea canalelor de aer şi -tipul îmbinării;
a pieselor speciale -aspectul îmbinării.
• Metoda de verificare
3.1.1. Prevederi comune
-vizual.
a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanşeitate.
-tipul materialelor;
-aspectul materialelor. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
-vizual, conform 15. . nu se admit:
234
- alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
proiect);

235
- defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare
poziţie între elementele îmbinării).
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - vizual, prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă
(Anexa IV.3).
cu săpun.
c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.
- dimensiunile canalelor de ventilare. • Gradul de verificare
-100%.
• Metoda de verificare
- prin măsurare directă: • Condiţii de admisibilitate
. - conform STAS 9660; - nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane, nici la
- conform normativului I 5. îmbinările tubulaturilor.

• Momentul verificărilor • Aparatura de verificare


- după executarea îmbinărilor.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.16).
diametru (secţiune dreptunghiulară).

• Condiţii de admisibilitate e) Calitatea protecţiei anticorozive


- să corespundă prevederilor proiectului. • Criteriu/Parametru
- respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregăti-
• Aparatura de verificare
rea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund);
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- aspect.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). - vizual, conform normativului I 5.
• Momentul verificării
- după proba de etanşeitate;
- înainte de mascare.

236
237
• Gradul de verificare g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de
-100%. susţinere a canalelor de ventilare

• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru


- nu se admit: -tipul susţinerilor;
- nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă; - distanţa între două elemente succesive de susţinere.
- neuniformităţi (băşici, încreţituri), discontinuităţi.
• Metoda de verificare
• Aparatura de verificare -tipul: vizual, conform proiectului;
- distanţa: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Momentul verificării
(Anexa IV.3). - pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare;
- pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.
f) Traseul canalelor de ventilare • Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.
- locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit:
• Metoda de verificare - alte tipuri de elemente de susţinere, faţă de cele
. - vizual, conform proiectului. prevăzute în proiect;
- abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l
• Momentul verificării
metru înălţime, pentru canalele de aer verticale.
-după pozare.
- se admit:
• Gradul de verificare - toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două
-100%. elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în
. proiect).
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în • Aparatura de verificare
proiect). - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Aparatura de verificare • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3).
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).

238
239
h) Izolaţia canalelor de ventilare 3.1.2. Canale montate aparent
• Criteriu/Parametru • Criteriu/Parametru
-tipul izolaţiei; - paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie.
- aspectul izolaţiei;
- grosimea izolaţiei. • Metoda de verificare
- prin măsurare.
• Metoda de verificare
- tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normati • Momentul verificării
vului I 5; - după montarea canalelor de aer;
- grosimea: prin măsurare directa. - înainte de proba de etanşeitate.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării
-100%.
- după proba de etanşeitate;
- înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu
• Gradul de verificare
privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele
- 10 0% . de construcţie.
• Condiţii de admisibilitate
• Aparatura de verificare
- nu se admit:
- mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în
proiect); • Documente încheiate
- defecte vizibile, neuniformităţi; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- grosimi diferite faţă de prevederile proiectului; (Anexa IV.3).
- toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile
proiectului;
- se admite: 3.1.3. Canale montate în ghene/plafoane false
- toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată • Criteriu/Parametru
în proiect. - posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - vizual.
• Documente încheiate • Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi - înainte de acoperirea lor.
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.

240 241
• Condiţii de admisibilitate 3.2. Montarea dispozitivelor de închidere,
- accesibilitatea la locul de montare a canalelor. reglare şi accesoriilor canalelor de aer
3.2.1. Montarea clapetelor de reglare şi si barelor
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - locul de amplasare.
- Proces-verba! pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2). • Metoda de verificare
- prin măsurare directă.
• Momentul verificării
3.1.4. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede - înainte de proba de funcţionare.
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- aspectul term o izolaţiei; -100%.
- aspectul hidroizoiaţiei. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
- vizual.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după proba de etanşeitate.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor
-100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului:
3.2.2. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare
• Aparatura de verificare manuală sau automată, antifoc, antifum)
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -tipul;
(Anexa IV.3). - locul de amplasare.
• Metoda de verificare
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu prevede-
rile proiectului;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.

243
242
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după montarea în instalaţie;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de proba de funcţionare.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 100%.
• Condiţii de admisibilitate 3.2.4. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare
- respectarea prevederilor proiectului. (profilate sau neprofilate)

• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
-poziţia de montaj.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa 1V.3). -vizual.
• Momentul verificării
- după montarea în instalaţie,
3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele)
• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
-tipul; -100%.
- locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu prevede
rile proiectului; • Aparatura de verificare
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
. - după montarea în instalaţie;
- înainte de proba de funcţionare. (Anexa IV.3).

• Gradul de verificare
-100%. 3.2.5. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului.
-tipul;
• Aparatura de verificare - numărul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - locul de amplasare;
- etanşeitatea.
244
245
• Metoda de verificare - locul de amplasare: prin măsurare directă;
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei - etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.
cu proiectul; • Momentul verificării
- locul de amplasare: prin măsurare directă; - tipul, numărul şi locul de amplasare: după montarea
- etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. canalelor de aer, înainte de proba de etanşeitate.
• Momentul verificării
• Gradul de verificare
- tipul, numărul şi locul de amplasare: după montarea -100%.
canalelor de aer, înainte de proba de etanşeitate.
• Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate
-100%. - respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numărul
şi locul de amplasare;
• Condiţii de admisibilitate - absenţa scăpărilor de aer.
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul,
numărul şi locul de amplasare; • Aparatura de verificare
- absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
tubulatura de aer.
• Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
• Documente încheiate canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa
- Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor IV. 16).
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a
canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa 3.2.7. Montarea compensatoarelor de dilatare
IV. 16).
• Criteriu/Parametru
- locul de amplasare.
3.2.6. Punctele de măsurare
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru - locul de amplasare: prin măsurare directă.
- tipul;
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- numărul; - după montarea în instalaţie.
- etanşeitatea. • Gradul de verificare
• Metoda de verificare -100%.
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei • Condiţii de admisibilitate
cu proiectul; - respectarea prevederilor proiectului.

246 247
• Aparatura de verificare 3.3.2. Anemostate
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - locul de amplasare;
(Anexa IV.3). - numărul.

• Metoda de verificare
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei
3.3. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie), de transfer,
de introducere • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după montarea canalelor de aer, înainte de montarea
-t i pul ; plafonului fals.
- locul de amplasare; • Gradul de verificare
-numărul; - bucată cu bucată.
- montarea garniturii de etanşare.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul,
-tipul şi numărul grilelor, garnitura de etanşare: vizual; numărul şi locul de amplasare.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după montarea canalelor de aer.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- bucată cu bucată.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare 3.3.3. Panouri de refulare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - locul de amplasare;
(Anexa IV.3). - numărul;
- montarea garniturii de etanşare.

248
249
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- tipul şi numărul panourilor, garnitura de etanşare: vizual; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- după montarea pe suporţi, înainte de finisarea plafoanelor.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate 3.3.5. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau
- respectarea prevederilor proiectului. contratreptele gradenelor)
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
• Documente încheiate - locul de amplasare;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -numărul.
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei
cu proiectul;
3.3.4. Fante de aer (introducere/absorbţie)
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
- locul de amplasare;
- numărul. • Gradul de verificare
• Metoda de verificare - bucată cu bucată.
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei • Condiţii de admisibilitate
cu proiectul;
- respectarea prevederilor proiectului.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după fixarea de tubulatură. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numă
rul şi locul de amplasare.

250
251
3.3.6. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau • Metoda de verificare
pentru ventilare transversală - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei
cu proiectul;
• Criteriu/Parametru - locul de amplasare: prin măsurare directă.
-tipul;
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- numărul. - după montarea în instalaţia de ventilare.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei - bucată cu bucată.
cu proiectul; • Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
- respectarea prevederilor proiectului.
• Momentul verificării
• Aparatura de verificare
- după montarea în instalaţia de ventilare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare
• Documente încheiate
- bucată cu bucată.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate
(Anexa IV.3).
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.4. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare
• Documente încheiate (şibăre, panouri, trape etc.)
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Criteriu/Parametru
- tipul;
- materialul;
- aspectul;
3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiş, - locul de amplasare;
guri de evacuare în exterior) - poziţia de montare.

• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare


-tipul; - vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul.
- locul de amplasare;
• Momentul verificării
- numărul.
- înainte de proba de funcţionare.

253
252
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare 3.5.2. Coşuri de evacuare (individuale, cu colector central
• Documente încheiate şi deversor)
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3). — tip u l;
- locul de amplasare.
• Metoda de verificare
3.5. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală - tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
organizată - locul de amplasare: prin măsurare directă.
3.5.1. Grile de absorbţie din încăperi • Momentul verificării
- înainte de finisarea canalelor de aer.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Gradul de verificare
- locul de am plasare; - 100%.
- num ărul. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului.
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei
cu proiectul; • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- după montarea canalelor de aer. - Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce
devin ascunse (Anexa IV.2).
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate 3.5.3. Deflectoare
- respectarea prevederilor proiectului. • Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare -tipul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - locul de amplasare;
- numărul.

254
- 255
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei - respectarea prevederilor proiectului.
cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
• Documente încheiate
-după montare. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate 3.5.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer
- respectarea prevederilor proiectului.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare -tipul;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - locul de amplasare.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). -tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
3.5.4. Luminatoare - locul de amplasare: prin măsurare directă.

• Criteriu/Parametru • Momentul verificării


-tipul; - după montarea canalelor verticale de aer.
- locul de amplasare;
- numărul. • Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
• Metoda de verificare
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei • Condiţii de admisibilitate
cu proiectul; - respectarea prevederilor proiectului.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- după montare.
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).

256

257
3.6. Montarea dispozitivelor de ventilare locală • Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
3.6.1. Hote
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru
- bucată cu bucată.
-tipul;
- locul de amplasare; • Condiţii de admisibilitate
- montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). - respectarea prevederilor proiectului.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual, prin - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
verificarea corespondenţei cu proiectul; • Documente încheiate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare 3.6.3. Duşuri şi perdele de aer
- bucată cu bucată.
• Criteriu/Parametru
• Condiţii de admisibilitate -tipul;
- respectarea prevederilor proiectului. - locul de amplasare.
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). - tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Momentul verificării
(Anexa IV.3). - după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
-100.%.
3.6.2. Absorbţii marginale, nişe de laborator
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
- respectarea prevederilor proiectului.
-tipul;
- locul de amplasare. • Aparatura de verificare
• Metoda de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; • Documente încheiate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV .3).
258
259
3.7. Montarea echipamentelor componente ale 3.7.2. Baterii de încălzire şi răcire
instalaţiei de ventilare şi climatizare • Criteriu/Parametru
- tipul;
3.7.1. Ventilatoare - locul de amplasare;
• Criteriu/Parametru - poziţia de montare;
-tipul; - parametrii tehnici;
- locul de amplasare; - modul de racordare şi susţinere (după caz).
- poziţia de montare; • Metoda de verificare
- parametrii tehnici; - tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, modul de
- elementele de amortizare; racordare şi susţinere: vizual;
- modul de racordare. - locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Metoda de verificare • Momentul verificării
- tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, elementele - după montare, înainte de proba de funcţionare.
de amortizare, modul de racordare: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul; • Gradul de verificare
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
montare ale producătorului.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de • Documente încheiate
montare ale producătorului. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate 3.7.3. Filtre de aer
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3). -tipul;
- locul de amplasare;
-parametrii tehnici;
- modul de racordare şi postamentul (după caz).
260
261
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta - bucată cu bucată.
mentul: vizual;
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
• Momentul verificării montare ale producătorului.
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Aparatura de verificare
• Gradul de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- bucată cu bucată.
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de (Anexa IV.3).
montare ale producătorului.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.7.5. Camere de umidifîcare
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot -tipul;
(Anexa IV.3). - locul de amplasare;
-parametrii tehnici.
• Metoda de verificare
3.7.4. Separatoare de praf - tipul, parametrii tehnici: vizual, prin verificarea cores
• Criteriu/Parametru
pondenţei cu proiectul;
-tipul;
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
- locul de amplasare; • Momentul verificării
- parametrii tehnici; - după montare, înainte de proba de funcţionare.
- modul de racordare şi susţinere (după caz).
• Gradul de verificare
• Metoda de verificare - bucată cu bucată.
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi susţinere
vizual; • Condiţii de admisibilitate
- locul de amplasare: prin măsurare directă. - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului.
• Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
262
263
• Documente încheiate 3.7.7. Aparate cu inducţie (climaconvectoare)
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Criteriu/Parametru
(Anexa IV.3).
-tipul;
- locul de amplasare;
3.7.6. Ventiloconvectoare - parametrii tehnici;
- modul de racordare.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Metoda de verificare
- locul de amplasare; - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin
- parametrii tehnici; verificarea corespondenţei cu proiectul;
- modul de racordare. - locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• M eto d a d e verifica re
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
- tip u l, p a ra m e trii te h n ic i, m o d u l d e ra c o rd a re : v iz u a l, p rin
v erifica rea co re sp on d en ţei cu p ro ie ctul; • Gradul de verificare
- lo cu l d e am p lasare: prin m ă su ra re d irec tă. - bucată cu bucată.
• M o m en tu l verifică rii • Condiţii de admisibilitate
- du p ă m o ntare, înain te d e p ro ba de fu n c ţio na re. - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului.
• G ra d ul d e verific are
• Aparatura de verificare
- b u c ată cu b u ca tă. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• C o n d iţii d e a d m isibilita te • Documente încheiate


- re sp e c ta re a p r e v e d e r ilo r p ro ie c tu lu i şi a in s tr u c ţiu n ilo r d e - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
m o n tare a le p ro du că to ru lu i. (Anexa IV.3).

• A p a ra tu ra d e v erifica re
- m ijlo ace de m ăsu rare a d im en siu n ilo r (A nex a III) 3.7.8. Aparate de amestec
• Criteriu/Parametru
• D o cu m ente înch eiate -tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - locul de amplasare.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
264 - locul de amplasare: prin măsurare directă.

265
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după montare, înainte de proba de funcţionare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Gradul de verificare • Documente încheiate
- bucată cu bucată. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
3.7.10. Recuperatoare de căldură
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate -tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - locul de amplasare;
(Anexa IV.3).
- poziţia de montare;
- parametrii tehnici;
- modul de racordare.
3.7.9. Atenuatoare de zgomot
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- tipul; - tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, modul de
- locul de amplasare; racordare: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
- parametrii tehnici; - locul de amplasare: prin măsurare directă.
- modul de susţinere. • Momentul verificării
• Metoda de verificare - după montare, înainte de proba de funcţionare.
- tipul, parametrii tehnici, modul de susţinere: vizual, prin
• Gradul de verificare
verificarea corespondenţei cu proiectul;
- bucată cu bucată.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
montare ale producătorului.
• Gradul de verificare
• Aparatura de verificare
- bucată cu bucată. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate
• Documente încheiate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
montare ale producătorului.
(Anexa IV.3).
266

267
3.7.11. Instalaţia de alimentare 3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire

• Criteriu/Parametru 3.8.1. Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte


- tipul şi dimensiunile conductelor de legătură; • Criteriu/Parametru
— locul de amplasare; -tipul;
- panta (după caz); - distanţele faţă de elementele de construcţie;
- izolaţia şi protecţia izolaţiei; - parametrii tehnici;
-tipul şi distanţele între elementele de susţinere. - modul de racordare;
- modul de susţinere.
• Metoda de verificare
- tipul conductelor şi a elementelor de susţinere, izolaţia şi • Metoda de verificare
protecţia izolaţiei: vizual, prin verificarea corespondenţei cu - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi de
proiectul; susţinere: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
- dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere, - distanţele: prin măsurare directă.
locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - după montare, înainte de proba de funcţionare.
— după montarea aparatelor, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată.
-100%.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- respectarea prevederilor proiectului; montare ale producătorului;
- se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când
- se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor,
nu este prevăzută în proiect.
când nu este prevăzută în proiect.
• Aparatura de verificare
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
III).
• Documente încheiate
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). (Anexa IV.3).

268
26
9
3.8.2. Generatoare de aer cald - modul de racordare;
- postamentul.
• Criteriu/Parametru
-tipul; • Metoda de verificare
- locul de amplasare; - tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta-
- parametrii tehnici; mentul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
- modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea dţ - distanţele: prin măsurare directă.
evacuare a gazelor arse;
- postamentul (după caz). • Momentul verificării
- după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Metoda de verificare
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta • Gradul de verificare
mentul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; - bucată cu bucată.
- locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
- după montare, înainte de proba de funcţionare. montare ale producătorului.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată, - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
montare ale producătorului. (Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare 3.8.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 4. Ventilatoare de acoperiş
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
- tipul;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările
- locul de amplasare;
(Anexa IV.3).
- parametrii tehnici;
- elementele de amortizare;
- modul de racordare;
3.8 .3. Dulapuri pentru încălzire - stabilitatea fixării.
• Criteriu/Parametru • Metoda de verificare
-tipul; - tipul, parametrii tehnici, elementele de amortizare, modul de
- distanţele faţă de elementele de construcţie; racordare: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
-parametrii tehnici;
271
270
- stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor • Momentul verificării
demontabile; - după montarea aparatelor, înainte de proba de funcţionare.
- locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- după montare, înainte de proba de funcţionare. -100%.

• Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate


- bucată cu bucată. - respectarea prevederilor proiectului;
- se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când
• Condiţii de admisibilitate nu este prevăzută în proiect.
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de • Aparatura de verificare
montare ale producătorului. - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa
III).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Documente încheiate (Anexa IV.3).
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).

3.8.5. Instalaţia de alimentare 3.9. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare


• Criteriu/Parametru 3.9.1. Aparate de răcire
- tipul şi dimensiunile conductelor de legătură;
• Criteriu/Parametru
- locul de amplasare;
-tipul;
- panta de montare (după caz);
- locul de montare;
- izolaţia şi protecţia izolaţiei;
-parametrii tehnici;
- tipul şi distanţele între elementele de susţinere.
- modul de racordare;
• Metoda de verificare - postamentul (după caz).
- tipul conductelor şi a elementelor de susţinere, izolaţia şi
• Metoda de verificare
protecţia izolaţiei: vizual, prin verificarea corespondenţei cu
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi posta
proiectul;
mentul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
- dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere-
- distanţele: prin măsurare directă.
locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
272 - după montare, înainte de proba de funcţionare.

273
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- bucată cu bucată. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de (Anexa IV.3).
montare ale producătorului.

• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.9.3. Instalaţia de alimentare

• Documente încheiate • Criteriu/Parametru


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură;
(Anexa IV.3). - locul de amplasare;
- panta de montare (după caz);
- izolaţia şi protecţia izolaţiei;
-tipul şi distanţele între elementele de susţinere.
3.9.2. Aparate de climatizare
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- tipul conductelor şi a elementelor de susţinere, izolaţia şi
-tipul; protecţia izolaţiei: vizual, prin verificarea corespondenţei cu
- locul de montare;
proiectul;
- parametrii tehnici; - dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere,
- modul de racordare; locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.
- modul de fixare.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare - după montarea aparatelor, înainte de proba de funcţionare.
- tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi fixare:
• Gradul de verificare
vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul; -100%.
- distanţele: prin măsurare directă.
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării - respectarea prevederilor proiectului;
- după montare, înainte de proba de funcţionare. - se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când
nu este prevăzută în proiect.
• Gradul de verificare
- bucată cu bucată. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa
• Condiţii de admisibilitate
III).
- respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de
montare ale producătorului.
275
274
• Documente încheiate - pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea;
(Anexa IV.3). - pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare:
etanşeitatea şi funcţionarea normală;
- pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea;
3.10. Aparate de automatizare, măsură şi control - pentru punctele de măsurare: etanşeitatea;
- pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea;
• Criteriu/Parametru - pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor
-tipul; de orientare a jetului (dacă e cazul);
- numărul; - pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza
- locul de amplasare în instalaţie. aerului;
- pentru ventilatoare: debitul, nivelul de zgomot şi vibraţii;
• Metoda de verificare
- pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici;
- tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei - pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea
cu datele proiectului;
şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau
- locul de amplasare: prin măsurare directă. evacuare a prafului (după caz);
• Momentul verificării - pentru camerele de umidificare: temperatura, presiunea,
- după montare, înainte de proba de etanşeitate. umiditatea, debitul;
- pentru ventiloconvectoare: temperatura, debitul, nivelul
• Gradul de verificare
de zgomot şi vibraţii;
- bucată cu bucată . - pentru aparatele cu inducţie: temperatura, viteza, nivelul
• Condiţii de admisibilitate de zgomot;
- respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul, - pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul;
numărul şi locul de amplasare.
- pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de
• Aparatura de verificare încălzire: temperatura, debitul, nivelul de zgomot şi vibraţii;
• Documente încheiate - pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul,
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor presiunea şi temperatura;
(Anexa IV.3). - pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală.

• Metoda de verificare
3.11. Proba de funcţionare - funcţionarea întregii instalaţii, vizual;
- pierderile de aer prin proba de etanşeitate, cu fum sau cu
• Criteriu/parametru soluţie de apă cu săpun, conform I5;
- pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor; - funcţionarea aparatelor: vizual, conform I 5;
- pentru canalele de aer: etanşeitatea, temperatura şi - debitul, presiunea, viteza, temperatura şi umiditatea, prin
debitul aerului;
măsurare;
276 277
- nivelul de zgomot şi vibraţii, prin măsurare; Anexa l-V
- funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin
manevrarea dispozitivelor de reglare.
Documente de referinţă
• Momentul verificării
- după încheierea execuţiei instalaţiei. STAS 185/6 - Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare
• Gradul de verificare şi de gaze naturale. Aparate de măsurat şi control.
-100%. Semne convenţionale.

• Condiţii de admisibilitate SR ISO 1996-1 - Acustică. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului


- încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect din mediul înconjurător. Partea 1: Mărimi şi procedee
pentru debit, temperatură, presiune, viteză, umiditate, vibraţii de bază.
şi nivel de zgomot. Pentru toleranţele neprecizate se admit
următoarele valori: STAS 4369 - Instalaţii de încălzire şi ventilare. Terminologie.
± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer;
± 5 % pentru temperatură şi presiune. STAS 6156 - Acustică în construcţii. Protecţia împotriva zgomo-
- funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei; tului în construcţii civile şi social-culturale. Limite
- lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. admisibile şi parametrii de izolare acustică.

• Aparatura de verificare STAS 6562 - Tuburi Pitot-Prandtl. Metode de măsurare.


- mijloace de măsurare a debitului de aer, temperaturii,
presiunii, vitezei, umidităţii, vibraţiilor şi nivelului de zgomot STAS 6563 - Măsurarea presiunii, vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-
(Anexa III). Prandtl.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a STAS 7347/1 - Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere
instalaţiei (Anexa I V.6). sub presiune. Metoda micşorării locale a secţiunii de
curgere. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje.

STAS 7465 - Ventilatoare. Terminologie şi clasificare.

STAS 9660 - Instalaţii de ventilare şi climatizare. Canale de aer.


Forme şi dimensiuni.

STAS 10750 - Instalaţii de ventilare şi climatizare. Rame cu


jaluzele. Clasificare şi tipizare.
278
279
STAS 10822 - Ventilatoare de uz general. Nivel admisibil de Caiet Instalaţii VI -
vibraţii.
A. Instalaţii de gaze naturale
STAS 13046/1 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu
jaluzele. Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei
de scăpări. Cuprins
1. Domeniul de aplicare ............................................................ 282
STAS 13046/2 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu
2. Documente de referinţă ......................................................... 282
jaluzele. Determinarea caracteristicii de reglare.
3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.............................. 282
STAS 13046/3 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu
jaluzele. Determinarea valorii momentului forţei 3.1. Montarea conductelor........................................................ 283
necesare acţionării. 3.1.1. Prevederi comune.................................................... 283
3.1.2. Conducte gaze naturale ........................................... 287
I5 - Normativ privind proiectarea şi executarea instala-
3.2. Montarea armăturilor ........................................................ 296
ţiilor de ventilare şi climatizare.
3.3. Montarea echipamentelor................................................... 297
I 5/1 - Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a
sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale. gazelor naturale....................................................... 297
3.3.2. Distribuitoare-colectoare......................................... 300
I26 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor
de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer 3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă............. 302
limitate spaţial. 3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere.......... 303
3.5. Proba de funcţionare ......................................................... 307

Anexa 1-V1.A.................................................................................. 310

280

281
1. DOMENIUL DE APLICARE 3.1. Montarea conductelor

Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor 3.1.1. Prevederi comune


de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale. a) Aspectul şi natura materialului
Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste -
• Criteriu/Parametru
mele de alimentare cu gaze naturale combustibile, aflate în aval de
staţia de predare, cu presiunea egală sau mai mică de: -tipul materialului;
- 6 bar, pentru conducte de oţel; - aspectul materialului.
- 4 bar, pentru conducte de polietilenă, în conformitate cu Metoda de verificare
normativul l 6 - PE.
-vizual:
Nu fac obiectul prezentului normativ: - pentru conducte din PP conform agrement;
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1,
- Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
naturale;
- pentru conducte din Cu, conform agrement.
- Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere; • Momentul verificării ;
- Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare, cu - înainte de executarea îmbinărilor
*

presiune mai mare de 6 bar; • Gradul de verificare


- Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. -100 % .

• Condiţii de admisibilitate
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ -nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în proiect);
Anexa 1-VI.A.
- defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli);
- neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.

3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR • Aparatura de verificare


DE INSTALAŢII • Documente încheiate

Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- conductelor şi racordurilor;
(Anexa IV.3).
- armăturilor şi aparatelor de măsură şi control;
-echipamentelor.
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a 283
întregii instalaţii.

282
b) Dimensiunile • Momentul verificării
-după pozare.
• Criteriu/Parametru
-diametrul; • Gradul de verificare
- grosimea. -100%.

• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate


- prin măsurare directă: - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, proiect).
STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;
• Aparatura de verificare
- pentru conductele din materiale plastice conform
fişei de agrement; • Documente încheiate
- pentru conducte din Cu, conform agrement. - Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa 1V.3).
• Momentul verificării
- înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare,
fîletare, după caz). d) Montarea racordurilor
• Gradul de verificare • Criteriu/Parametru
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi -tipul;
diametru. - poziţia de montare;
• Condiţii de admisibilitate -cotele de montaj.
- să corespundă prevederilor proiectului. • Metoda de verificare
- tipul şi poziţia de montare: vizual;
• Aparatura de verificare
- cotele de montaj: prin măsurare directă.
-mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării
• Documente încheiate - după montarea conductelor;
- Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor - înainte de proba de presiune.
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-10 0%.
c) Traseul conductelor
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru - respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul,
- locul de amplasare. poziţia şi cotele de montaj
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

284 285
• Documente încheiate -aspectul izolaţiei;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - grosimea izolaţiei;
(Anexa IV.3) -continuitatea izolaţiei la îmbinări, ramificaţii şi armături;
- protecţia izolaţiei, după caz.
e) Tipul de îmbinare • Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual;
-tipul îmbinării; - grosimea: prin măsurare directă.
-aspectul îmbinării.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare - după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz);
- vizual. - înainte de mascare, după execuţia izolaţiei.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării
- pentru tip şi aspect: 100%;
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune
-pentru grosime: 10%.
cu aer sau cu gaz (după caz);
- înainte de lansarea în şanţ, pentru conductele exterioare. • Condiţii de admisibilitate
-nu se admit:
• Gradul de verificare
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în
- 100%.
proiect);
• Condiţii de admisibilitate - defecte vizibile, neuniformităţi.
- nu se admit:
• Aparatura de verificare
- alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
proiect);
- defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de • Documente încheiate
poziţie între elementele îmbinării). - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
• Aparatura de verificare lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2).
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 3.1.2. Conducte gaze naturale
(Anexa IV.3)
3.1.2.1. Conducte exterioare montate în sol

f) Izolaţia a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale

• Criteriu/Parametru • Criteriu/Parametru
- tipul izolaţiei; -tipul;

286 287
- poziţia de montare; • Condiţii de admisibilitate
-cotele de montaj. - respectarea prevederilor proiectului;
- respectarea prevederilor NP 029.
• Metoda de verificare
- tipul şi poziţia de montare: vizual; • Aparatura de verificare
- cotele de montaj: prin măsurare directă.
• Momentul verificării • Documente încheiate
- înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. - Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin
ascunse (Anexa IV.2).
• Gradul de verificare
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi 3.1.2.2. Conducte exterioare montate aerian
diametru. a) Montarea estacadelor
• Condiţii de admisibilitate • Criteriu/Parametru
- conform prevederilor proiectului şi NP 029. - tipul şi dimensiunile elementelor componente-'ale
estacadelor (stâlpi, rigle, tălpi, întărituri etc.);
• Aparatura de verificare - distanţa între estacade;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- racordurile şi piesele speciale.
• Documente încheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor - prin măsurare directă.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- înainte de pozarea conductelor.
b) Patul conductelor
• Gradul de verificare
• Criteriu Parametru -100%.
-aspectul;
• Condiţii de admisibilitate
- existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare ţdaeă este - nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât
cazul). cele prevăzute în proiect.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării • Documente încheiate
- înainte de pozarea conductelor. - Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- 10 0% .
289
288
b) Montarea suporturilor pe estacade • Momentul verificării
- după pozare, înainte de fixare.
• Criteriu/Parametru
-dimensiunile suporturilor; • Gradul de verificare
- distanţa între suporturi; - în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de
- modul de fixare. conductă, în punctele de susţinere (ancorare).

• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate


-dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă; - se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în
demontabile. proiect).

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- înainte de pozarea conductelor. - mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).

• Gradul de verificare • Documente încheiate


-100% . - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decâ
cele prevăzute în proiect. b) Poziţia şi distanţele între conducte
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU). - poziţia relativă între conducte;
• Documente încheiate - valoarea distanţei între conductele.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). - poziţia: vizual;
- distanţa: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
3.1.2.3. Conducte interioare
- după pozare, înainte de fixare.
a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi
elementele de construcţie • Gradul de verificare
- în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare caz.
• Criteriu/Parametru
- valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Condiţii de admisibilitate
- se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conduc
• Metoda de verificare te, când nu este indicată în proiect sau în normativele 16,17,113.
- prin măsurare directă.

290 291
• Aparatura de verificare d) Manşoane de protecţie
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
• Documente încheiate -diametrul interior al manşonului;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de
(Anexa IV.3). construcţie.
• Metoda de verificare
c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere - prin măsurare directă.
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după înglobarea în elementele de construcţie;
-tipul susţinerilor; - înainte de montarea conductelor.
- distanţa între două elemente succesive de susţinere;
- modul de fixare. • Gradul de verificare
- prin sondaj, minim 50 % din treceri.
• Metoda de verificare
- tipul: vizual; • Condiţii de admisibilitate
- distanţa: prin măsurare directă; - se admite:
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor - încadrarea în toleranţa de ± l 0 % pentru diametrul
demontabile. interior al manşonului;
• Momentul verificării - încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea
- în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare; lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
- în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. pardoseala.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
- nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere, faţă de - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
cele prevăzute în proiect;
(Anexa IV.3).
- se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două
elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în
proiect).
3.1.2.4. Proba depresiune cu aer pentru conducte
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- valoarea presiunii de încercare pe durata probei;
• Documente încheiate - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor îmbinare.
(Anexa IV.3).
293
292
• Metoda de verificare • Gradul de verificare
- prin proba de presiune cu aer, conform I 6 şi Instrucţiu- -100%.
nilor Tehnice ISCIR;
- pentru conducte din PP, cupru, conform fişei de • Condiţii de admisibilitate
agrement. - nu se admit:
- variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea
• Momentul verificării de încercare, pe toată durata probei;
- înainte de izolare. - scăpări de gaze pe traseu;
• Gradul de verificare - deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
- 100%. . dilatărilor/contractărilor.

• Condiţii de admisibilitate • Aparatura de verificare


- nu se admit: - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
- variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea • Documente încheiate
de încercare, pe toată durata probei; - Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
- scăpări de aer. ţevilor (Anexa IV. 15).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
3.1.2.6. Protecţia anticorozivă
• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ • Criteriu/Parametru
ţevilor (Anexa IV. 15). - respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregă
tirea suprafeţelor, aplicarea stratului de grund);
- aspect.
3.1.2.5. Proba de presiune cu gaze pentru conducte
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- presiunea de încercare; - vizual.
- scăpări de gaze. • Momentul verificării
• Metoda de verificare - după proba de presiune/etanşeitate;
- prin proba de presiune cu gaze, conform normativului I 6. - înainte de acoperire etc.

• Momentul verificării • Gradul de verificare


- după efectuarea probei cu aer; -100%.
- înaintea finisării (vopsirii, izolării), mascării sau • Condiţii de admisibilitate
închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. -nu se admit:
- nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă;
294
295
- neuniformităţi (băşici, încreţituri), discontinuităţi.
b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate - spaţiul de acces şi manevră.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa I V.3). • Metoda de verificare
-vizual;
- prin acţionare directă.
3.2. Montarea armăturilor • Momentul verificării
a) Tipul armăturii şi locul de montare - după montarea în instalaţie;
• Criteriu/Parametru - înainte de probare.
-tipul armăturii; • Gradul de verificare
-amplasarea. -100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- vizual. - posibilitatea de acces şi manevră.

• Momentul verificării • Aparatura de verificare


- după montarea în instalaţie; • Documente încheiate
- înainte de proba de presiune. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Gradul de verificare (Anexa IV.3).
- 100%.

• Condiţii de admisibilitate 3.3. Montarea echipamentelor


- respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul
de amplasare. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a
gazelor naturale
• Aparatura de verificare a) Tipul şi parametrii tehnici
• Documente încheiate • Criteriu/Parametru
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări!^ -tipul;
(Anexa IV.3) - parametrii tehnici.
• Metoda de verificare
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în
documentele însoţitoare, în fişa tehnică sau în fişa de agrement.
296
297
• Momentul verificării • Aparatura de
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)
- după poziţionarea pe locul de montaj; • Documente încheiate
- înainte de fixarea definitivă. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate c) Modul de racordare în instalaţie


- corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului
• Criteriu/Parametru
şi/sau a fişei de agrement.
- schema de racordare.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare
• Documente încheiate - vizual.
- Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după fixare (inclusiv accesorii);
b) Amplasarea în instalaţie - înainte de proba de funcţionare.
•Criteriu/Parametru • Gradul de verificare
- lo cu l d e a m p la sa re ; - bucată cu bucată.
- p o z iţia d e m o n ta r e .
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
- poziţia: vizual; tehnice ale producătorului, a fişei de agrement si a instrucţiu
- locul de amplasare: prin măsurare. nilor ISCIR.
• Momentul verificării
- după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare
• Gradul de verificare
- 10 0% . • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate (Anexa IV.3).
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de
montare ale producătorului sau a fişei de agrement, a
Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI.
299
298
3.3.2. Distribuitoare-colectoare • Gradul de verificare
a) Dimensiunile -100%.

• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate


-diametrul; - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
-diametrul şi numărul racordurilor. - se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele
componente şi elementele de construcţie, în cazul în care
• Metoda de verificare proiectul nu le indică.
- prin măsurare directă.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de montarea în instalaţie.
• Documente încheiate
• Gradul de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100%. (Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
'

- respectarea prevederilor proiectului. c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului


• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). -tipul;
- amplasarea.
• Documente încheiate •Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările -vizual.
(Anexa IV.3).
• Momentul verificării
- după poziţionare;
b) Amplasarea - înainte de fixarea definitivă.
• Criteriu/Parametru
- poziţia şi locul de montare; • Gradul de verificare
-cotele de montaj. 100%.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- poziţia şi locul de montare: vizual; - respectarea tipului de suport, a materialelor şi a dimen
- distanţa între elemente: prin măsurare directă. siunilor prevăzute în proiect.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- după montare; - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- înainte de proba de funcţionare.

300 301
• Documente încheiate • Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -100%.
(Anexa IV.3).
• Condiţii de admisibilitate
d) Aparate de semnalizare şi control - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
-tipul; tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.
-locul de amplasare.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
-vizual. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
- înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
-100%. 3.4. Montarea burlanelor de evacuare a
• Condiţii de admisibilitate
gazelor de ardere
- respectarea prevederilor proiectului.
a) Aspectul şi natura materialului
• Aparatura de verificare
• Criteriu/Parametru
• Documente încheiate
-tipul materialului;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -aspectul materialului.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- vizual.
3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă
• Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - înainte de executarea îmbinărilor.
- tipul;
- poziţia de montare, • Gradul de verificare
- 100%.
• Metoda de verificare
-vizual. • Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării -nu se admit:
- după montare. - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
proiect);
- defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli).

• Aparatura de verificare

302 303
• Documente încheiate - sensul şi mărimea pantei: prin măsurare.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa I V.3). • Momentul verificării
- după pozare.
• Gradul de verificare
b) Dimensiunile -100%.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- diametrul; -nu se admit:
- grosimea. - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect);
- •Metoda de verificare - abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la
- prin m ăsurare directă. sensul şi valoarea pantei.
• Momentul verificării • Aparatura de verificare
- înainte de executarea îmbinărilor
• Documente încheiate
• Gradul de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
(Anexa IV.3).
diametru.
• Condiţii de admisibilitate
- să corespundă prevederilor proiectului. d) Tipul de îmbinare
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) -tipul îmbinării;
-aspectul îmbinării.
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa IV.3). - vizual.
• Momentul verificării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune
c) Traseul cu aer sau cu gaz (după caz).
• Criteriu/Parametru
• Gradul de verificare
- locul de amplasare;
-100%.
- sensul şi mărimea pantei, dacă e cazul.
• Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute
- locul de amplasare: vizual; în proiect).
304
305
• Aparatura de verificare • Metoda de verificare
-tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual;
• Documente încheiate - grosimea: prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după execuţie, înainte de proba de funcţionare.
e) Modul de fixare • Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru - pentru tip şi aspect: 100 %;
- rigiditatea fixării. - pentru grosime: 10 %.

• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate


- prin verificarea strângerii. -nu se admit:
• Momentul verificării - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în
- după îmbinare. proiect);
- defecte vizibile, neuniformităţi.
• Gradul de verificare
-100%. • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate
- fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de • Documente încheiate
ardere. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 3.5. Proba de funcţionare
a
(Anexa IV.3). ) Proba de etanşeitate a instalaţiei
• Criteriu/Parametru
f) Izolaţia - presiunea de încercare;
• Criteriu/Parametru - temperatura fluidului de încercare;
-tipul izolaţiei; - temperatura mediului ambiant;
- aspectul izolaţiei; -d urata încercări i.
- grosimea izolaţiei; • Metoda de verificare
- protecţia izolaţiei, după caz. - prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6.
306
• Momentul verificării
- după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de
conducte;

307
- în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari - comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor
de + 5°C. aparatelor de măsură şi control;
• Gradul de verificare - indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi
- 1 00 % . control: vizual.

• Condiţii de admisibilitate • Momentul verificării


- nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de - după proba de etanşeitate a instalaţiei.
presiunea de încercare, pe toată durata probei; • Gradul de verificare
-100%.
- deformări sau deplasări în punctele fixe datorită
dilatărilor/contractărilor. • Condiţii de admisibilitate
- încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect
• Aparatura de verificare
pentru debite; pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
±10%;
• Documente încheiate - evacuarea integrală a gazelor de ardere;
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ - funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.
ţevilor (Anexa IV. 15).
• Aparatura de verificare
~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III).
b) Proba de eficacitate a instalaţiei
• Documente încheiate
• Criteriu/Parametru - Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei
- presiunea de utilizare la debit maxim şi minim; (Anexa IV.6).
- modul de evacuare a gazelor de ardere;
- funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de
utilizare a gazelor naturale;
- comportarea regulatoarelor;
- indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi
control.
• Metoda de verificare
-funcţionareaîntregii instalaţii: vizual;
- presiunea de utilizare: prin măsurare;
- modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prii
măsurare;
- funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de
utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de
acţionare/reglare şi vizual;
309
308
Anexa 1-VI.A
C aiet Instalaţii
VI-B. Instalaţii de gaze petroliere
Documente de referinţă lichefiate (G.P.L.)
STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme
de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii
fundamentale. Cuprins
I6 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale. 1. Domeniul de aplicare ................................................................... 312

2. Documente de referinţă .............................................................. 312


I 6/1 - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale. 3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 313

l 6 PE - Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea 3.1. Montarea conductelor..................................................... 313


sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din 3.1.1. Prevederi comune ................................................... 313
polietilenă. 3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor .................. 318
C 130 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a
3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor ................ 321
elementelor de construcţii metalice îngropate.
3.2. Montarea armăturilor ...............................................:........ 325
I12 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la 3.3. Montarea echipamentelor................................................... 327
conductele tehnologice din oţel. 3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare
I14 - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construc- a G.P.L.................................................................. 327
ţiilor metalice îngropate. 3.3.2. Distribuitoare........................................................... 329
3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă .................. 331
I127 - Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de
calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din 3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere ............................. 332
oţel. 3.5. Montarea recipienţilor de stocare a G.P.L........................... 336
3.6. Punerea în funcţiune ......................................................... 339
- Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice
activităţii de distribuţie a gazelor naturale. Anexa 1-VI.B............................................................................. 341

310

311
1. DOMENIUL DE APLICARE 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
DE INSTALAŢII
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare Pe parcursul executării lucrărilor se verifică:
cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) destinate utilizării la consumatori - calitatea materialelor şi montării conductelor, armătu
pentru: rilor, aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente
- Instalaţii de încălzire centrală şi locală; sistemelor de alimentare cu G.P.L.;
- Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum; - respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la
- Prepararea hranei; amplasarea instalaţiilor de stocare a G.P.L.
- Laboratoare (sanitare, şcolare etc.);
- Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform preve-
derilor Normativului 131.
Nu fac obiectul prezentului normativ:
- Instalaţiile pentru gaze combustibile, altele decât G.P.L.;
- Recipientele de stocare a G.P.L. (fixe sau mobile) ţi
echipamentele de reglare, siguranţă, măsură şi control cu care 3.1. Montarea conductelor
acestea sunt dotate; 3.1.1. Prevederi comune
- Instalaţiile pentru depozitarea G.P.L. la furnizor, precum
şi pentru transportul G.P.L. de la furnizor la beneficiar; a) Aspectul şi natura materialului
- Staţiile de distribuţie care utilizează G.P.L. drept • Criteriu/Parametru
carburanţi pentru autovehicule; -tipul materialului;
- Recipientele pentru stocarea G.P.L. din instalaţiile - aspectul materialului.
tehnologice de producere a G.P.L. şi din staţiile de distribuţie a
acestuia. • Metoda de verificare
- vizual:
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1,
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ STAS 530/1, STAS 715/2.
• Momentul verificării
Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, - înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.
Anexa l-VLB.
• Gradul de verificare
-100%.

• Condiţii de admisibilitate
312 - nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

313
- defecte (fisuri, arsurj.twri sau cojeli). c) Traseul conductelor
- Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- locul de amplasare.
- Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Metoda de verificare
(Anexa l V.3). - vizual.
• Momentul verificării
- după pozare.
b) Dimensiunile
• Gradul de verificare
• Criteriu/Parametru
-100%.
-diametrul;
-grosimea. • Condiţii de admisibil Hale
- nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în
• Melodti de verificare proiect).
- prin măsurare directă:
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, • Aparatura de verificare
STAS 530/1, STAS 715/2 • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării
(Anexa IV.3).
- înainte de punerea în opera şi executarea îmbinărilor
(debitare, filetare, după caz).

• Gradul de verificare d) Montarea racordurilor


- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi • Criteriu/Parametru
diametru. -tipul;
• Condiţii de admisibilitate - poziţia de montare;
- să corespundă prevederilor proiectului. -cotelede montaj.

• Aparatura de verificare • Metoda de verificare


- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
- tipul şi poziţia de montare: vizual;
• Documente încheiate - cotele de montaj: prin măsurare directă.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după montarea conductelor;
314 - înainte de proba de presiune.

315
• Gradul de verificare
- 100%. • Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Condiţii de admisibilitate
(Anexa IV.3).
- respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul,
poziţia şi cotele de montaj.
f) Izolaţia
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Criteriu/Parametru
-tipul izolaţiei;
• Documente încheiate - aspectul izolaţiei;
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - grosimea izolaţiei;
(Anexa IV.3). - continuitatea izolaţiei la îmbinări, ramificaţii şi armături;
- protecţia izolaţiei, după caz.
e) Tipul de îmbinare
• Metoda de verificare
• Criteriu/Parametru
- tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual;
-tipul îmbinării;
- grosimea: prin măsurare directă.
- aspectul îmbinării.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare -după proba de presiune cu aer;
- vizual. - înainte de acoperirea tranşei.
• Momentul verificării • Gradul de verificare
- înainte şi după executarea îmbinărilor, înainte de proba
- pentru tip şi aspect: 100 %;
de presiune cu aer;
- înainte de lansarea în şanţ, pentru conductele exterioare. - pentru grosime: 100 %.
• Gradul de verificare • Condiţii de admisibilitate
-100%. - nu se admit:
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în
• C o n d iţii d e a d m is ib ilita te proiect);
- nu se admit: - defecte vizibile, neuniformităţi.
- alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în
proiect); • Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)
- defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de
poziţie între elementele îmbinării). • Documente încheiate
• Aparatura de verificare - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii
lucrărilor ce devin ascunse (I 31 - Anexa 2), după caz.
316

317
g) Vopsirea • Metoda de verificare
• Criteriu / Parametru - tipul şi poziţia de montare: vizual;
- culoare; - cotele de montaj: prin măsurare directă.
- aspect; •Momentul verificării
- continuitatea la îmbinări, ramificaţii şi armături. - înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.

• Metoda de verificare • Gradul de verificare


-vizual. - cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.

• Momentul verificării • Condiţii de admisibilitate


- - după proba de presiune cp aer. - conform prevederilor proiectului şi Normativului 1 3 1 .

• Gradul de verificare • Aparatura de verificare


- 10 0% . - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I )

• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate


- nu se admit: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- alte tipuri decât cele prevăzute în proiect; (Anexa IV.3).
- defecte vizibile (neuniformităţi, umflături, porţiuni
b) Patul conductelor
neaderente etc.).
• Criteriu Parametru
• Aparatura de verificare
- aspectul;
• Documente încheiate - existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este
- Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor cazul).
(Anexa 1V.3).
• M e to d a d e v e rific a re
- vizual. .
• Momentul verificării
3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor - înainte de pozarea conductelor.
3.1.2. l. Conducte exterioare montate în sol a) • Gradul de verificare
Montare piese speciale -100%.

• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate


- respectarea prevederilor proiectului;
-tipul;
- respectarea prevederilor Normativului 131.
- poziţia de montare;
- cotele de montaj. 318
319
• Aparatura de verificare 3.1.2.3. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte

• Documente încheiate • Criteriu Parametru


- Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin - valoarea presiunii de re/istenţă:
ascunse (I 31 - Anexa 2). - valoarea presiunii de etanşeitate;
- scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de
îmbinare.
3.1.2.2. Conducte exterioare maniate deasupra solului a) • Metoda de verificare
Montarea suporturilor - conform 1 3 1 si Prescripţiilor tehnice ISCIK.

• Criteriu/Parametru • Momentul verificării


- dimensiunile suporturilor; - după egalarea temperaturii aerului din conductă cu
- distanţa între suporturi; temperatura mediului ambiant:
- modul de fixare. - înainte de coborârea în şanţ ( î n ca/ul încercărilor preli
minare):
• Metoda de verificare - înainte de izolare.
- dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă; • Gradul de verificare
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor -100%.
demontabile.
• Momentul verificării • Codiţii de admisibilitate
- înainte de pozarea conductelor. - conform I31.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- 1 00 % . - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III)

• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate


- nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor
cele prevăzute în proiect. ţevilor (Anexa IV. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică
conducte de distribuţie ( I 3 1 Anexa 4).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor
• Documente încheiate a) Distanţele si paralelismul între conducte şi
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor elementele de construcţie
(Anexa IV.3).
• Criteriu/Parametru
- valoarea distanţei conductă-element unit de construcţie.
320
321
• Metoda de verificare
prin măsurare direct ă
• Condiţii de admisibilitate
• Momentul verificării
- dupa pozare. înainte de fixare. - se admite toleranţa de ±10% pentru distanţa intre
conducte, când nu este indicată în proiect sau in normativele
• Gradul de verificare I31; I7; I13
in cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic • Aparatura de verificare
conducta, în punctele de susţinere (ancorare): - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor
conductă-clemenl finit de construcţie (când nu este prevăzută in (Anexa IV.3)
proiect;

• . Aparatura de verificare c) Modul de fixare ţi distanţele între elementele de susţinere


mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III):
• Criteriu Parametru
• Documente încheiate tipul susţinerilor;
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii distanţa între două elemente succesive de susţinere:
lucrărilor (Anexa IV 3). - modul de fixare.

• Metoda de verificare
b) Poziţia si distanţele între conducte
tipul: vizual;
• Criteriu/Parametru distanta: prin măsurare directă.
- modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor
- poziţia relatixă între conducte. demontbhile.
- valoarea distanţei între conducte.
• Momentul verificării
• Metoda de verificare - în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;
poziţia : vizual - în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.
distanţa: prin măsurare directă.
• Gradul de verificare
• Momentul verificării - 100%.
după po/are. înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate
- nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. Iată de
• Gradul de verificare cele prevă/ute în proiect;
- în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare ea/. se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa intre două
elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în
322 proiect).

323
• Aparatura de verificare e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte
• mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
• Criteriu Parametru
• Documente încheiate valoarea presiunii de rezistenţă;
- Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor - valoarea presiunii de etanşeitate;
(Anexa IV.3) - scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de
d) Manşoane de protecţie îmbinare.
• Crriteriu Parametru • Metoda de verificare
- diametrul interior al manşonului; - conform I3 1 şi Prescripţiilor tehnice 1SCIR.
- lungimea cu care manşonul depăşeşte ţaţa elementului de
construcţie. • Momentul verificării
- înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a
• Metoda de verificare
(pentru încercarea de rezistenţă);
- prin măsurare directa.
- înainte de vopsire.
• Momentul verificării
- după înglobarea în elementele de construcţie; • Gradul de verificare
- înainte de montarea conductelor. -100%.
• Gradul de verificare .
• Condiţii de admisibilitate
- prin sondaj, minim 50 % din treceri.
- conform I3 1 .
• Condiţii de admisibilitate
- se admite: • Aparatura de verificare
- încadrarea în toleranţa de ± 10 % pentru diametrul - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa I I I ) .
interior al manşonului; .
• Documente încheiate
- încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea
- Proces-xerbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/
lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte
ţevilor (Anexa IV.1 5 ) şi proces-verbal de recepţie tehnică
pardoseala.
instalaţii de utilizare (I31 - Anexa 5).
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
• Documente încheiate 3.2. Montarea armăturilor
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor a) Tipul armăturii şi locul de montare
(Anexa IV.3).
• Criteriu Parametru
- tipul armăturii;
- amplasarea.
324
325
• Metoda de verificare • Documente încheiate
-vizual Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
• Momentul verificării (Anexa IV.3).
după montarea in instalaţie:
înainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate;
•Gradul de verificare 100% 3.3. Montarea echipamentelor
• Condiţii de admisibilitate
3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L.
respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul
de amplasare.
Tipul si parametrii tehnici
• Aparatura de verificare
• Criteriu/ Parametru
• Documente încheiate
- tipul;
Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor
- parametrii tehnici.
(Anexa IV.3).
• Metoda de verificare
- vizual prin verificarea datelor tehnice înscrise in
h) Accesul si posibilitatea de manevrare documentele însoţitoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement.
• Criteriu/ Parametru
• Momentul verificării
spaţiul de acces si manevră.
- după poziţionarea pe locul de montaj;
• Metoda de verificare - înainte de fixarea definitivă.
- vizal
- prin acţionare directă. • Gradul de verificare

• Momentul verificării -100%


după montarea în instalaţie:
înainte de probare. • Condiţii de admisibilitate
• Gradul de verificare: - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile
100% proiectului si sau a lisei de agrement.
•Condiţii de admisibilitate
- posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare

• Aparatura de verificare • Documente incheiale


Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii
326 lucrărilor (Anexa IV.3)

327
b) Amplasarea în instalaţie • Gradul de verificare
• Criteriu Parametru -bucată cu bucată.

locul de amplasare: • Condiţii de admisibilitate


- poziţia de montare. - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor
• Metoda de verificare tehnice ISC IK.
- poziţia: vizual:
- locul de amplasare; prin măsurare. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după poziţionarra în instalaţie. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii
• Gradul de verificare lucrărilor (Anexa IV.3).
- 100 %.
• Condiţii de admisibilitate 3.3.2. Distrihuitoarc
- respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
a) Dimensiunile
de montare ale producătorului sau a fisei de
agrement, a Normativului I3 1 şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR. • Criteriu/Parametru
- diametrul;
• Aparatura de verificare
- diametrul şi numărul racordurilor.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
• Documente încheiate • Metoda iie venficiire
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor prin măsurare directă.
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- înainte de montarea în instalaţie.

c) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare


100 %.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- schema de racordare. - respectarea prevederilor proiectului.
• Metoda de verificare • Aparatura de verificare
- vizual. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Momentul verificării • Documente încheiate


- după fixare (inclusiv accesorii); - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de proba de funcţionare. (Anexa IV.3).

329
328
b) Amplasarea • Momentul verificării
• Criteriu/Parametru - după poziţionare;
- înainte de fixarea definitivă.
- poziţia şi locul de montare;
- cotele de montaj. • Gradul de verificare
• Melodii ile verificare - l0 0 % .
- poziţia si locul de montare: vizual: • Condiţii de admisibilitate
- distanţa intre elemente: prin măsurare directă. - respectarea tipului, a materialelor si a dimensiunilor
• Momentul verificării: prevăzute în proiect.
- după montare: • Aparatura de verificare
- înainte de proba de funcţionare. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .

• Gradul de verificare • Documente încheiate


- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
-100% (Anexa IV.3).

• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit abateri de la prevederile proiectului;
3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă
- se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor intre elementeli
componente si elementele de construcţie, în cazul în care proiectul • Criteriu/Parametru
nu le indică. - tipul;
- poziţia de montare.
• Aparatura de verificare
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare
- vizual
• Documente încheiate
- Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii
• Momentul venficării
- după montare.
lucrărilor (Anexa IV.3)
• Gradul de verificare
- 100%.
c) Elemente de susţinere a distribuitorului
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- tipul; - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor
- amplasarea. tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.

• Aparatura de verificare
• Metzode de verificare
- vizual
331
330
• Documente încheiate • Metoda de verificare
Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor prin măsurare directă.
(Anexa IV.3).
• Monienlu/ verificării
înainte de executarea îmbinărilor.

3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere • Gradul de verificare


- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
a) Aspectul si natura materialului diametru.
• Criteriu/Parametru • Condiţii de admisibilitate
- tipul materialului: - să corespundă prevederilor proiectului.
- aspectul materialului.
• Aparatura de verificare
• Metoda de verificare - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ) .
- vizual.
• Documente încheiate
• Momentul verificării Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii
- înainte de executarea îmbinărilor. lucrărilor (Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
- 100 %.
c) Traseul
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/Parametru
nu se admit:
- locul de amplasare;
- alte tipuri de materiale (ţaţa de cele prevăzute în
sensul si mărimea pantei, dacă e cazul.
proiect):
- defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli). • Metoda de verificare
- locul de amplasare: vizual:
• Aparatura de verificăre
- sensul si mărimea pantei: prin măsurare.
• Documente încheiate
• Momentul verificării
- Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii
- după pozare.
lucrărilor
(Anexa IV.3). • Gradul de verificare
-100%.
b) Dimensiunile • Condiţii de admisihiiilate
• Criteriu/Parametru - nu se admit:
- diametrul: - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect):
- grosimea.
332 333
- abateri de la prevederile proiectului cu privire
la sensul si valoarea pantei. e) Modul de fixare
• Aparatura de verificare • Criteriu/Parametru
- rigiditatea fixării.
• Documente incheiate
- Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor • Meloda de verificare
(Anexa IV.3). - prin verificarea strângerii.
• Momentul verificării
- după îmbinare.
d) Tipul de îmbinare
• Gradul de verificare
• Criteriu/ Parametru
- tipul îmbinării; 100%
- aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate
- fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de
• Metoda de verificare
- vizual.
ardere.
• Aparatura de verificare
• Momentul verificării
- după executarea îmbinărilor, înainte de proba de • Documente încheiate
presiune cu aer sau cu gaz (după caz). Proces - verbal de verificare-constatare a calităţii
lucrărilor (Anexa l V. 3).
• Gradul de verificare
100%.
f) Izolaţia
• Condiţii de admisibilitate
• Criteriu/ Parametru
- nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute
în proiect). - tipul izolaţiei;
- aspectul izolaţiei;
• Aparatura de verificare - grosimea izolaţiei;
- protecţia izolaţiei. după caz.
• Documente încheiate
• Metoda de verificare
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor -tipul, aspectul si protecţia izolaţiei: vizual;
(Anexa IV.3).
- grosimea: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
334
- după execuţie, înainte de punerea în funcţiune.
• Gradul de verificare
- pentru tip si aspect: 100%:
335
- pentru grosime: 10%. • Documente încheiate
• Condiţii de admisibilitate - Proces-verhal de recepţie tehnică a depozitului de G.P.L.
- nu se admit: la consumator ( I 3 1 - Anexa 3).
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în
proiect): b) Amplasarea în instalaţie
- delecte vizibile, neuniformităţi.
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - locul de amplasare;
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa I I I ). - poziţia de montare;
• Documente incheiate - modul de prindere;
- cotele de montaj.
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3). • Metoda de verificare
- poziţia de montare si modul de prindere: vizual;
- locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă.
3.5. Montarea recipientelor de stocare a G.P.L. • Momentul verificării
a) Tipul si parametrii tehnici - după poziţionarea în instalaţie.

• Criteriu/Parametru • Gradul de verificare


- tipul: -100%.
- parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate
• Metoda de verificare - respectarea prevederilor normativului I31 , proiectului şi
- vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în instrucţiunilor de montaj ale producătorului.
docu- • Aparatura de verificare
mentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Momentul verificării • Documente încheiate
- după pozitionarea în instalaţie - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- înainte de montarea defintiivă (Anexa IV.3).

• Gradul de verificare
- l 00% c) Postamentul, împrejmuirea (după caz)
• Condiţii de admisibilitate • CriteriuzParametru
- corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile dimensiuni;
proiectului. material.

• Aparatura de verificare 337

336
• Metoda de verificare • Documente încheiate
- prin măsurare directă. - Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.P.L.
la consumator (I31 -Anexa 3).
• Momentul verificării
- înainte de poziţionarea recipientelor.
e) Priza de pământ (la recipiente fixe)
• Gradul de verificare
- 100 %. • Criteriu/Parametru
-tipul:
• Condiţii de admisibilitate - materialul şi poziţia de montare:
- respectarea prevederilor proiectului. - continuitatea electrică:
• Aparatura de verificare - rezistenţa.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare
• Documente încheiate - tipul, materialul şi poziţia de montare: vizual:
- Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor - continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurarcidirectă.
(Anexa IV.3). • Momentul verificării
- după montare.

d) Modul de racordare în instalaţie • Gradul de verificare


-100%.
• Criteriu/ Parametru
- schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor din proiect.
• Metoda de verificare
-vizual. • Aparatura de verificare
• Momentul verificării - mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a
- după racordare: rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).
- după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de • Documente încheiate
alimentare cu G.P.L. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
• Gradul de verificare
(Anexa IV.14).
- 100%.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului. 3.6. Punerea în funcţiune
• Criteriu/Parametru
• Aparatura de verificare - presiunea de utilizare la debit maxim şi minim;

338 339
- modul de evacuare a gazelor arse; Anexa l-VI.B
- funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de
utilizare a G.P.L.;
Documente de referinţă
- comportarea regulatoarelor.
I31 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de
• Metoda de verificare alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.).
- funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G.P.L.:
vizual; I33 - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu
- presiunea de utilizare: prin măsurare; gaze petroliere lichefiate (G.P.L.).
- modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare;
- funcţionarea arzătoarelor si aparatelor interioare de C130 - Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a
utilizare a G.P.L.: vizual si prin acţionarea elementelor de elementelor de construcţii metalice îngropate.
acţionare-reglare; I 12. - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la
- comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor conductele tehnologice din oţel.
aparatelor de măsură şi control.
I1 4 - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor
• Momentul verificării metalice îngropate.
- *după probele de rezistenţă şi etanşeitate;
I27 - Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de
- după inertizarea sistemului.
calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.
• Gradul de verificare
- 100%. CR l - Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea
instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
• Condiţii de admisibilitate
- încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite: CR 2 - Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici
- evacuarea integrală a gazelor de ardere; de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune,
- funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.

• Aparatura de verificare C 8 - Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea,


- mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III). exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor stabile de
stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere
• Documente încheiate
lichefiate, cu capacitatea până la 5000 1.
Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa
IV.6), Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G.P.L. la C 20 - Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea,
consumator (I 31 - Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a exploatarea, repararea şi verificarea conductelor tehnologice
instalaţiei de utilizare G.P.L. (I 31 - Anexa 7). metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi
petrochimică.

341
340
t alaţii VII 1. DOMENIUL DE APLICARE
Caiet Ins
Conducte m agistrale Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepţiei
lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii
de conducte magistrale:
- Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter
Cuprins nepotabil;
- Colectoare de canalizare.
1. Domeniul de aplicare .................................................................. 341 Nu fac obiectul prez.entului normativ:
2. Documente de referinţa ............................................................... 343 - Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din
industrie, sere. construcţii agrozootehnice;
3. Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ............ 343 - Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează
3.1. Verificarea elementelor fizice ale conductelor................... 344
substanţe speciale (abur. bioxid de carbon, pulbere, spume):
- Conductele din staţii de tratare a apei;
3.2. Pregătirea tranşei! pentru montarea conductei.................... 345 - Conductele din staţii de pompare;
3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor........................ 346 - Canalele din staţii de epurare.
3.4. Izolaţia conductelor............................................................ 349 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.5. Montarea armăturilor ........................................................ 350 Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului, în
3.6. Proba de presiune pentru conductele magistrale................. 352 Anexa l-VII.
3.7. Marcajul conductelor pe teren............................................ 355
3.8. Proba de funcţionare ......................................................... 356
3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE
CONDUCTE MAGISTRALE
A n e x a I - V ...............................................................................
II 358
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor
la:
- Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura
materialului, dimensiuni;
- Asamblarea şi etan sarea tuburilor;
342 - Izolarea conductei;
- Montarea armăturilor;

343
- Proba de presiune; b) Dimensiunile
- Marcajul conductelor pe teren.
• Criteriu/Parametru
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a -diametrul conductei.
reţelei de conducte. • Metoda de verificare
3.1. Verificarea elementelor fizice ale conductelor - prin măsurare directă.

a) Aspectul şi natura materialului • Momentul verificării


• CriteriuzParametru
- înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.
- tipul m aterialu lu i; • Gradul de verificare
- cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi
- a s p e c t u l m a te r ia l u lu i. diametru.
• Metoda de verificare • Condiţii de admisibilitate
- vizual: - să corespundă prevederilor proiectului.
- pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Aparatura de verificare
STAS 530/1. STAS 6898/1. STAS 6898/2, STAS 7656. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Momentul verificării • Documente încheiate


- înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
• Gradul de verificare
-100%.
• Condiţii de admisibilitate 3.2. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei
- nu se admit:
• Criteriu Parametru
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în
- pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se
proiect); ;
sprijină direct pe peretele tranşei;
- defecte (fisuri, arsuri, goluri, incluziuni de alte
- executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul
materiale etc.).
îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee;
• Aparatura de verificare - pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei
cu magistrale de gaze. petrol, sau telecomunicaţii;
• Documente încheiate
- Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - finisarea manuală a patului conductei.
(Anexa l V.3). • Metoda de verificare
- vizual.
344
345
• Momentul verificării - umplutura parţială a conductei, cu excepţia îmbinărilor,
- înainte de pozarea conductelor. centru proba de etanşeitate a acesteia;
- protejarea conductei montate împotriva pătrunderii
• Gradul de verificare mpurităţilor.
-100 %.
• Condiţii de admisibilitate • Metoda de verificare
- respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3: - vizual.
- nu se admit:
- denivelări; • Momentul verificării
- ncuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea - înainte de pozarea conductelor.
şanţului.
• Gradul de verificare
• Aparatura de verificare - 100 %.

• Documente încheiate •C'ondiţii de admisibilitate


- Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor - respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3;
(Anexa IV.3). - nu se admit:
- nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de
pozare:
3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor
- neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată
a) Unghiul de reze maro, straiul de aşezare, starea şanţului lungimea şanţului;
.. * Criteriu Parametrii - executarea cu apă în şanţ;
- respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi - posibilitatea de inundare a tranşei.
realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele • Aparatura de verificare
dinPEIDşi PAFSIN);
- rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia. • Documente încheiate
respectându-se panta de montaj proiectată, eu luarea de măsuri - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor
contra lunecării în cazul pantelor pronunţate; (Anexa IV.3).
- executarea patului de pozare si montarea conductei
numai în uscat, eventual cu epuizmente; b)Montarea conductelor
- executarea masivelor de ancoraj conform proiectului; • C'riteriu/ Parametru
- luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a - La conducte din beton armat precomprimat:
tranşei când conducta montată nu e acoperită, pentru a nu fi - verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a
notată: mufei şi capătului drept al tubului;
- rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.
346
347
- La conducte din polietilenă (PEID): O Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie
- pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi, pentru de diametru:
a compensa contractarea şi dilatarea; Dn 60÷150 5 grade ecart 52 mm
- La conducte din fonta ductilă: Dn 200÷300 4 grade ecart 42 mm
- devierea admisibilă în funcţie de diametru; Dn 350÷600 3 grade ecart 32 mm
-jocul axial maxim; Dn 700÷800 2 grade ecart 25mm
- curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: Dn 900 şi 1000 l grad 30 m in. ecart 19 m m
- existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare;
- La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: O Joc axial m axim funcţie de diam etru:
- existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul D n 60÷200 30 m m
îmbinării;
- curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: D n 250÷1000 40 m m
- devierea unghiulară maximă admisibilă. - pentru conducte din poliesterî armaţi cu fibre de sticlă:
O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de
• Metoda de verificare
diametru:
- vizual;
-jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. Dn 300÷525 3 grade 314 mm la 6 m
lungime
• Momentul verificării Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime
- înainte de lan sarea în şanţ. Dn 1200 l grad 105 mm la 6 m lungime.
• Gradul de verificare • Aparatura de verificare
- 100%. - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Condiţii de admisibilitate • Documente încheiate
-nu se admit: - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lu crărilor
- nerespectarea condiţiilor privind folosirea materiale- (A n exa IV .3).
lor şi a echipamentelor prevăzute în proiect;
- nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării 3.4. Izolaţia conductelor
echipamentelor prevăzute în proiect;
- defecte de aspect; • Criteriu/Parametru
- valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite -tip u l izo la ţie i;
de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în - aspectul izolaţiei;
vigoare; - grosim ea izo laţiei.
- se ad m it, în c a zu l în c are n u su n t p rev ă zu te d e p ro iec t, • Metoda de verificare
urm ătoarele valo ri: - tipu l şi aspectu l: vizu al;
- pentru fonta ductilă: - grosim ea: p rin m etod a d efectoscopu lu i cu scânteie.

348 349
• Momentul verificării - înainte de proba de presiune.
- după îmbinarea in şanţ.
• Gradul de verificare
• Gradul de verificare - 100 %.
-100%.
• Condiţii de admisibilitate
• Condiţii de admisibilitate - respectarea prevederilor proiectului privind tipul
- nu se admit: armăturii şi focul ci de amplasare.
- alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în
proiect); • Aparatura de verificare
- defecte vizibile. neuniformităţi; • Documente încheiate
- grosimi diferite faţă de prevederile proiectului; - Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- toleranţe la grosime, diferite faţă de prevederile (Anexa IV.3).
proiectului.
- se admite:
- toleranţa de + 10 % la grosime, când nu este indicată b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
în proiect
• Criteriu/ Parametru
• Aparatura de verificare - spaţiul de acces şi manevră.
- mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).
• Documente incheiate • Metoda de verificare
- Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce -vizual;
devin ascunse (Anexa IV.2). - prin acţionare directă.
• Momentul verificării
- după montarea în instalaţie:
3.5. Montarea armăturilor - înainte de probare.

a) Tipul armăturii şi locul de montare • Gradul de verificare


- 100%.
• Criteriu Parametru
- tipul armăturii: • Condiţii de admisibilitate.
- amplasarea. - posibilitatea de acces şi manexră.

• Metoda de verificare • Aparatura de verificare


- vizual. • Documente încheiate
• Momentul verificării - Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
- după montarea în instalaţie; (Anexa IV.3).

350 351
3.6. Proba de presiune pentru conductele magistrale - verificări la proba pe tronsoane:
- se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3;
a) Conducte sub presiune - tronsonul conductei de beton armat precomprimat
• Criteriu/Parametru se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de
- presiunea de încercare; 3-4 atm.;
- scurgerile de apă. - la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea
presiunii se face în trepte până la presiunea de regim, care
• Metoda de verificare se menţine minimum 24 ore, după care se ridică presiunea
- verificări preliminare: în trepte până la atingerea presiunii de probă;
- durata de timp între montare şi începerea efectuării - la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea
probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare); timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă,
- verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri, adân- după care. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii
cituri, ciobiri ale capetelor, defecte de sudură, exfolieri. materialului, se va corecta prin ridicarea sau scăderea
rezultate în cursul fazei de montaj; presiunii;
- eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical, cu - se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul
excepţia tuburilor din PEID; probei, care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.
- asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor
constatate în vederea efectuării probei de presiune; - proba generală a conductelor magistrale de transport:
- se execută conform probei pe tronsoane, veriflcându-se:
- probe pe tronsoane de conducte, fără a depăşi 500 m,
• montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor
pregătite pentru proba de presiune:
prevăzute în proiectul aprobat;
- starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson
• umplerea întregii conducte;
şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale;
• etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane,
- existenţa robinetelor de aerisire - dezaerisire în
la armături şi dispozitive.
punctele ridicate de pe traseu;
- existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor • Momentul verificării
de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în - înainte de punerea în funcţiune.
afara şanţului;
- existenţa masivelor de ancorare proprii conductei • Gradul de verificare
(dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei, -100%.
conform detaliilor de execuţie aprobate: • Condiţii de admisibilitate
- acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm - nu se admit:
deasupra generatoarei superioare a tubului, efectuata - variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu
conform caietului de sarcini; nea de încercare, pe toată durata probei;
- realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei - scurgeri de apă vizibile, pete de umezeală pe
când există pericolul inundării şanţului. conducte, în zona mufelor, la îmbinări.

352 353
• Aparatura de verificare
- o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.
- mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Documente încheiate • Aparatura de verificare
- Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. 18). - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Documente încheiate
- Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport
de transport cu nivel liber (Anexa IV. 17).
cu nivel liber (canale)
• Criteriu /Parametru
- scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de 3.7. Marcajul conductelor pe teren
îmbinare.
• Criteriu, Parametru
• Metoda de verificare - existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale.
- vizual, conform STAS 3051. având aceleaşi faze ca la
conductele sub presiune, verificându-se suplimentar următoarele: • Metoda de verificare
- panta canalului; - vizual, prin:
- cota fundului canalului în orice secţiune; - verificarea marcării axei conductei prin borne de
- închiderea etanşă a tuturor orificiilor; beton amplasate în vârfurile de unghi;
- blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor suscep - verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilome
tibile de deplasare în timpul probei.; trice a bornelor;
- umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin - verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a
24 de ore înainte; căminelor speciale şi a ramificaţiilor.
- pierderile de apă.
• Momentul verificării
• Momentul verificării - după executarea umpluturilor.
- înainte de acoperire;
• Gradul de verificare
- la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.
-100%.
• Gradul de verificare
• Condiţii de admisibilitate
- 100 %.
- respectarea prevederilor proiectului.
• Condiţii de admisibilitate
- nu se admit scurgeri de apă vizibile; • Aparatura de verificare
- se admite:
- o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in • Documente încheiate
proiect; - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
(Anexa IV.3).
354
355
3.8. Proba de funcţionare
• Aparatura de verificare
• Criteriu/parametru - mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III).
- pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel
liber: • Documente încheiate
- poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate; - Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a
- poziţia, execuţia şi echiparea căminelor; instalaţiei (Anexa IV.6).
- refacerea părţii carosabile, trotuarelor şi a spaţiilor verzi:
- debitul de apă;
- presiunea de încercare;
- pierderile de apa.

• Metoda de verificare
- funcţionarea întregii conducte, vizual;
- debitul şi presiunea la conductele sub presiune, prin
măsurare;
- poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate, vizual;
- poziţia, execuţia şi echiparea căminelor, vizual;
- execuţia masivelor de ancoraj, vizual;
- refacerea părţii carosabile, a trotuarelor şi a spaţiile
verzi, vizual;
- executarea marcării şi reperării reţelelor, vizual;
- spălarea reţelei, vizual.

• Momentul verificării
- după încheierea execuţiei conductei.
• Gradul de verificare
-100%.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului;
- încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiei
pentru debit şi presiune. Pentru toleranţele neprecizate se adm
următoarele valori:
± 5 % pentru debite;
± 5 % pentru presiuni. 357

356
Anexa 1-VII Anexa I

Documente de referinţă Terminologie şi definiţii

STAS 404/1 - Ţevi de oţel. fără sudură, laminate la cald. 1. Acţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor
unor neconformităţi. defecte sau a altor situaţii
STAS 530/1 - Ţevi de oţel. tară sudură, trase sau laminate la rece. nedorite, existente, în scopul prevenirii repetării
acestora.
SR ISO 1167 - Ţevi din materiale plastice pentru transportul
lichidelor. Determinarea re/istentei la presiune 2. Acţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea
interioară. cau/elor unor neconformităţi. defecte sau a altor
situaţii nedorite, posibile, în scopul prevenirii
STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare repetării acestora.
de canali/are. Prescripţii fundamentale de proiectare.
3. Beneficiar - titular de contract şi destinatar pentru o lucrare
SR ISO 3126 - Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor. (serviciu, produs), livrat de furnizor.
SR 4163-3 - Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de 4. Caiet de sarcini - document stabilit de beneficiar (client), prin care
execuţie şi exploatare. se definesc clauzele tehnice, clauzele de calitate
şi clauzele administrative aplicabile furniturilor
STAS 6675/3 - Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Metode de căutate (produse, servicii, lucrări) şi care serveşte
încercare. Indicaţii generale. ca bază pentru oferta furnizorului, putând face
SR6819 - Alimentări cu apă, aducţiuni. Studii, prescripţii de obiectul unui contract.
proiectare şi de execuţie. 5. Calitate - ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care
STAS 6898/1 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe
general. exprimate sau implicite.

STAS 6898/2- Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de 6. Cerinţă (exigenţă, condiţie) - prevedere care formulează criterii ce
conducte. trebuie îndeplinite. (SR 10000-1).

I22 - Normativ privind proiectarea şi executarea conducte- 7. Condiţii referitoare la calitate - exprimare a necesităţilor sau
lor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii
a localităţilor. exprimate calitativ sau cantitativ, referitoare la
caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite
realizarea şi examinarea acesteia.

358 359
8. Confirmare - consemnarea constatării că o entitate (lucrare, avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi
serviciu, document etc.) îndeplineşte cerinţele (exi- pentru clienţii acesteia.
genţele) specificate.
17. Inregistrare - document care furnizează dovezi obiective ale
9. Conformitate - satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute.

10. Controlul calităţii - tehnici şi activităţi cu caracter operaţional 18. Neconformitate - o deficienţă în caracteristici, documente sau
utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare proceduri care fac ca, pentru un produs, o lucrare
la calitate. sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă,
nedeterminată sau neconformă cu cerinţele
11. Control al calităţii în construcţii - evaluare (verificare) a specifice. Neconformităţile pot ti defecte fizice,
conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii, în toate rezultate necorespunzătoare la încercări, documen-
etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală, te incorecte sau neadecvate. sau abateri de la
cu cerinţele de calitate specificate, prin folosirea de procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de
mijloace şi metode de control adecvate. calitate, încercări si verificări.
12. Inspectorul de şantier - absolvent al unei instituţii de învăţământ 19. Plan de control al calităţii (PCC) - document al programului
superior sau şcoli tehnice de specialitate, reprezen- de asigurare a calităţii, care descrie ansamblul
tant al investitorului care este autorizat în cadrul controalelor de calitate, verificări şi încercări
MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspecto- necesare, pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe
rul de şantier. parcursul şi la finalizarea lucrărilor, livrarea
produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la
13. Executanţi (agent economic de execuţie) - partea contractantă procedurile aferente.
care realizează lucrarea.
20. Procedură - mod (cale, metodă) specificat de a îndeplini o
14. Fază determinantă - stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. activitate.
o dată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul
scris al beneficiarului, proiectantului, executantului 21. Proiect - documentaţie tehnică de concepţie, compusă din piese
şi al ISC. scrise şi desenate.
15. Investitori - persoane fizice sau juridice care finanţează şi 22. Recepţia lucrărilor de construcţii - actul, prin care investitorul
realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construc-
existente în sensul legii. ţie, în conformitate cu prevederile contractuale
A (condiţii generale de contractare, documentaţii
16. Imbunătăţirea calităţii - acţiuni întreprinse în întreaga organi- tehnice de execuţie, caiet de sarcini ctc.) şi cu
zaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de con-
activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura struire, avize ale organelor autorizate, reglementări

360
361
tehnice aplicabile, cartea tehnică a construcţiei
etc.) şi declară că acceptă şi preia lucrările Anexă II
executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.
23. Responsabil tehnic cu execuţia - absolvent al unei instituţii Documente de referinţă
de învăţământ superior tehnic, reprezentant al
executantului, atestat în cadrul MLPTL pentru Legea 10/1995 (M.O. 5/13.01.1995) - Legea calităţii în construcţii.
urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.
Legea 50/1996 (M.O. 3/13.01.1997) - Legea privind autorizarea
24. Verificare - confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi executării construcţiilor şi unele măsuri pentru
obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile realizarea locuinţelor
specificate.
Legea 90/1996 (M.O. 157/23.07.1996) - Legea protecţiei muncii
HGR 766/1997 (M.O. 352/10.12.1997) - Hotărâre pentru aprobarea
unor Regulamente privind controlul calităţii în
construcţii.
HGR 272/1994 (M.O. 193/28.07.1994) Regulament privind controlul
de stat al calităţii în construcţii.

HGR 925/1995 (M.O.286/11.12.1995) - Regulament de verificare


şi expertizare tehnică, de calitate a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.

OG 20/1998 (M.O. 147 bis/1998) - Regulament privind activitatea de


metrologie.
Ordinul 13/1996 (M.O.176/05.07.1996) - Ordin al directorului gene-
ral al Biroului Român de Metrologie Legală pentru
aprobarea Normelor de metrologie legală şi a
Normelor tehnice de metrologie.
M.O.516/25.10.1999 - Regulament de organizare şi funcţionare a
Biroului Român de Metrologie Legală.
C 14 - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a
362
construcţiilor metalice îngropate.

363
C300 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe
durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora.

P 118 - Norme tehnice de proiectare şi realizare a


construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului.
SR ISO 8402 - Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.
Vocabular.

MLPAT - Ordinul nr. 31/N/21.10.1995.

MLPTL - Ordinul nr. 488/04.03.2002 - Procedură de autori-


zare a inspectorilor de şantier

NRPM - Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în


construcţii.

O.M.l 775 - Norme generale de prevenire şi stingere a


incendiilor.

ÎNCERC - Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în


construcţii.

C.O.C.C. - SA - Condiţii tehnice generale pentru executarea


lucrărilor de construcţii - Lucrări de instalaţii
interioare.

C.O.C.C. - SA - Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii

364
ANEXAIV

FORMULARE

1. Proces-verbal de predare-primire front de lucru


2. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin
ascunse
3. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor
4. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze
determinante
5. Proces-verbal de control preliminar
6. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei
7. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
interioare de canalizare
8. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor
exterioare de canalizare
9. Proces-verbal pentru proba de presiune la rece
10. Proces-verbal pentru proba de presiune la cald
11. Dispoziţie de şantier (informativ)
12. Raport de neconformitate (informativ)
13. Proces-verba! de control a continuităţii electrice şi a
rezistenţei de izolaţie a conductoarelor
14. Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ
15. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor
16. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la
instalaţiile de ventilare-climatizare
17. Proces-verba! pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel
liber
18. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele
magistrale sub presiune

. 367
Anexa I V. l A nexa IV .2
UNITATEA.............................
UNITATEA
........................................
P RO C E S -V E R BA L D E P R E D A RE -P R IM IR E P RO CE S-VE RB AL PEN TR U VER IFIC AR EA CA LITĂ ŢII
FRO NT DE LUCRU LUCRĂR iLO R CE DEVIN ASCU NSE
Nr...........din
.............. N r................d in.....................

D e lim ita re a fro n tu lu i d e lu c ru p re d a t (p o z iţie , n iv e l, a x.............


e e tc .):
F a za d in lu cra re su p u să ve rifică ........................................................
rii:
V e rific a re a s -a fă c u t p e b a z a p re v e d e rilo r d in p.....................,
ro ie c tu l n r
p la n ş e lo r ....................................................
nr in c lu s iv d o cu m e n te le a n e xa te
ca re atestă calita tea lucră rilo r p redate .....................................în
de către calitate E le m e n te le d e id e n tific a re (s e c to r, n iv e l, p o rţiu n e....................
, a x e tc .):
de predă tor şi de că .................................în
tre calitate de p rim ito r.
A b a te rile d e la p ro ie c t c o n s ta ta te : (d im e n s iu n i g e o m e tric e , c o te ........................................................................................................................
, axe,
e x is te n ţa şi p o z iţia g o lu rilo r e tc .)
.............................................................................................................. V e rific ă rile s-a u fă cu t p e b a za p re v e d e rilo r p ro ie ctu lu i n r................................

planşele nr..............................
şi a regle m en tărilor tehnice în vigoa re ...................
Concluzii;
...............................................................................................................................................................................
- se (nu se) acceptă predarea-prim irea.
- se va accepta după lua rea urm ătoarelo r m ăsuri, la term enele înscrise m a i
C o n c lu z ii:
jos. .^e fe ctuarea d e co recţii şi re m edie ri, solu ţii ind ica te de pro ie ctan t, etc.)
................................................................................................................
................................................................................................................
.......................................
N u m e le . P re n u m e le S e m n ă tu ra
CONSTRUCTO R: .............................................................................
BE NE FIC IA R: .............................................................................
EXECUTANT: .............................................................................

R e m e d ie re a d e fe c te lo r c o n s ta ta te s -a fă c u t p e b a z a s o lu ţiilo r d a te (te N um ele P r e n u m e le S e m n ă tu r a


...........................prin.................................................................. E XE C U TA NT : ........................................................................
S e confirm ă e xecutare a co re spun zătoa re (de ca litate ) a rem e die rilo r. BENEFICIAR: ......................................................................

Data....................................... A testăm refacerea (rem edierea) conform prevederilor proiectului.


Data.............'.......................
N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra
CO NSTRUCTOR:............................................................................. N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra
BENEFIC IAR: ............................................................................. EXECUTANT: ......................................................................
BENEFICIAR:
........................................................................
368
369
A nexa IV .3
Anexa IV.4
UNITATEA.................................... I.S .C.....................................

P R O C E S -V E R B A L PROCES-VERBAL DE CONTROL AL
CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE
D E V E R 1 FIC A R E -C O N S T A T A R E A C A L IT Ă Ţ II L U C R Ă R IL O R
în c h e ia t a s tă.............................
zi
N r................d in
N r. de înregistrare la I.S ______________________________________
.C .
*)................................................................................................. N r. d e in re g is tra re a la so c ie ta te a co n tro la tă |
C u ocazia verificării efectuate ..........................................................
la:

A u sta t la b aza ve rifică rilo r u rm ă to a re le d ocu


.................................
m en te : C a u rm a re a c o n tro lu lu i s ta tu lu i e fe c tu a t la fa ţa lo c u lu i d e in s p e c to ru l d e
specialitate ...............................................................................................
la o b ie c tiv u.............................................................................................
l
codul ...........................................
D in v e rific ă rile e fe c tu a te p e te re n ş i e x a m in a re a d o c u m e n te lo r a u re z u lta t c e s e r e a liz e a z ă in b a z a a u t o r iz a ţ ie i d e
urm ătoarele:
............................................................................................. construire ..............................va
nr la b ilă p â n ă la d a ta.....................obiectul
de
............................c e s e e x e c u tă p e b a z a p ro ie c tu ..................e
lu i n r la b o ra t d e
................................................, verificat de:
A u fo st sta b ilite u rm ă to a re le m ă su ri (c o......................................
n c lu zii):
N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r In dom en iile
1.....................................................................................................
M en ţiun i sp e cia le : 2....................................................................................................; .
3.....................................................................................................
4....................................................................................................:

responsabil tehnic cu execuţia:

N u m e le ş i p re n u m e le A te s ta t n r. In d om e n iile

N um ele P renu m ele S em nătu ra la fa za d eterm in anta


.........................................................................
:
P R O IE C TA N T : ....................................................................... in pre zen ta executa ntului:
.....................................................................
B E N E FIC IA R : ....................................................................... rep rez entat ..............................................................................
de: ....
E XE C U T A N T : ....................................................................... cu pa rticipa rea beneficiarului: .......................................................... .............
reprezentat de: .........................................................................................
*) S e c o m p le te a z ă p e n tru to a te fa z e le p re v ă z u te in p ro g ra m u l d e c o n tro l
inspe cto ru lui de şantie ...........................................a
r: uto riza t ....................
nr
şi a p ro ie cta n tu.....................................................................................
lu i:
reprezentat de: .........................................................................................
370

371
In b a za p re ve d e rilo r L e g ii 1 0 /1 9 9 5 , a p ro ce d u rii p rivin d co n tro lu l sta tu lu i în Anexa IV.5
fa z e le d e e x e c u ţie d e te rm in a n te p e n tru re z is te n ţa ş i s ta b ilita te a c o n s tru c ţiilo r,
a p ro b ată p rin O rd inu l M .L .P .A .T . nr. 31 /N /0 2 .1 0 .1 99 5 , a reg le m e ntă rilo r tehUNITATEA........................................................
n ice în
vig oa re , a con tro lu lu i efectua t asu p ra lu cră rilo r din te re n şi a do cu m e n te lo r p rivin d:
- ca lita tea m a te ria le lo r şi a e le m en te lo r de co n stru cţii p use în op e ră,
- calitatea lu crărilor ce au deven it ascunse ;
- calitatea lu crărilor constatate de inve stito r, executant şi pro ie ctant cu prilejul PROCES-VERBAL
verificărilor efectuate în baza obligaţiilo r leg ale şi contractuale. DE CONTROL PRELIMINAR
Nr......................din...................................
S e constată că:
- S U N T (N U S U N T ) a s ig u ra te c o n d iţii c o re s p u n z ă to a re d e c o n tin u a re a
exe cuţie i lucră rilo r.
- S U N T {N U S U N T ) re sp e c ta te d e ta liile d e e xe cu ţie p re vă zu te în p la n şe le :...Cu ocazia verificării efectuate la: .........................................................
Au stat la baza verificărilor următoarele documente: .............................
- S U N T (N U S U N T) re spectate pre vederile reglem en tărilor tehnice în vigoa re :
Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au
M E N Ţ IU N I S P E C IA.....................................................................
LE: rezultat următoarele: ......................................................................................

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ................................


...........................................................................................................................

Menţiuni speciale .:...............................................................................

In b a za c e lo r d e m a i su s ,

SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ


CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

P re z e n tu l p ro c e s v e rb a l a fo s t în to .............
c m it în e x e m p la re , c â te u n
e xe m p la r p en tru fie ca re se m na ta r şi o rig in a lu
.......................................
l la i.S .C

S o c. co m e rcia lă N u m e le P renum ele S em nătura


I.S.C....................................................................................................................
...................................................................
B E N E F IC IA R Numele Prenumele Semnătura
P R O IE C T A...................................................................
NT EXECUTANT: ....................................................................................
E X E C U T A .......................................................................
NT BENEFICIAR: ....................................................................................

- 373
372
Anexa IV.7
Anexa IV.6
UNITATEA:
UNITATEA................................................

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE


A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE
PROCES-VERBAL
Nr.... din. ..........................
PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI
Nr...................din...............................
D en u m ire in sta laţie........................................................................
*)
P roiect n.......................................................................................
r
P riv in d lu c ra re.............................................................................
a: C aiet de sarc................................................................................
ini
E xecutată în ca drul contractulu .........................din..........................
i nr P rob a a fost efectua ta conform ........................................................
**)
A u s ta t la b a z a v e rific ă rilo r u rm ă to a re le d o...............................
c u m e n te : In tim p u l în c e rc ă rii d e e ta n ş e ita te , in sta la ţiile s -a u u m p lu t c u a p ă d u p ă cu m
urm ează:
- Instalaţia de canalizare a apelor m eteo rice, p e toată în ălţim e a clădirii:
în urm a probei de fu ncţionare s-a u constatat urm ătoarele: - In s ta la ţia d e c a n a liz a re a a p e lo r m e n a je re , p â n ă la n iv e lu l d e re fu la re p rin
- (n e)în ca drarea în valo rile şi tolera n ţe le prev ăzute în pro ie ct; sifoa ne le de pardo se ală sau ale o biectelor sanita re .
- (ne )fu ncţionare a în p aram etrii norm a li ai elem en telo r instalaţiei înc e rc are a de etan ş e ita te s -a e fec tu at p rin v e rifica re a e ta n ş eită ţii p e tras e ul
O bs e rv a ţii:.............................................................................. conductelor şi la punctele de îm binare.

C oncluzii:
- p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r in te rio a re d e c a n a liz a re a fo s t
coresp un zătoa re p rev ed erilor din proiect şi a norm ative lor în vigo are;
- n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tras e u l c o n d u c te lo r ş i în p u nc te le d e
In c o n c lu z ie , s e c o n s ta tă c ă s u n t (n u s u n t) a s ig u ra te c o n d iţiile
- îm binare;
c o re s p u n
zătoa re p en tru e fe ctua re a rec e pţiei ins ta la ţie i. - înc e rc area la c o n d uc tele d in P V C s -a efec tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la
ex ecu ta rea ultim e i lipitu ri;
- c o n d u c te le p re v ă z u te c u e le m e n te d e m a s c a re ş i iz o la re s e p o t iz o la ş i
închide.

N um ele P renum ele S em nătura


B E N E F IC IA R : ...................... ..............;..........................................................
E X E C U T A N T : ...................................:.......................................................................

*) In s ta la ţie d e ca n a liz are a ap e lo r m e te o ric e /m e n a je re


**) S e v a in d ic a p re s crip ţia te h n ic ă
N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra
BENEFICIAR: ................................................................................... 375
EXECUTANT: ....................................................................................

374
Anexa IV.8
Anexa IV.9
UNITATEA..................................................................................... UNITATEA................................................

PROCES-VERBAL
P R O C E S -V E R B A L
PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR
PE N TR U P R O B A D E P R ES IUN E LA R E CE
EXTERIOARE DE CANALIZARE
N r................d in.....................
Nr...................din.........................

D enum ire in sta laţie ........................................................................... D enum ire instalaţie ...........................................................................


P roiect nr ................................................................ ...................... P roiect nr
.......................................................................................
C aiet de sarcini ............................................................:................... C aiet de sarcini................................................................................
P roba a fost efe ctua tă co nform ............................................................ Valoarea presiunii de probă
.....................(bar), conform proiect.
.......................................................................................................................... T im p de m enţinere la presiunea de.....................(ore).
proba
Ince rcarea de etanşe ita te s-a efe ctuat prin verifica rea etan şeităţii pe tra seul P rob a a fost efe ctu a tă co n..........................................................
fo rm 'i
condu ctelor şi la punctele de îm b ina re. în tim pul p robe i nu s-au constatat:
Concluzii: - variaţii de presiune la m anom etru;
-p ro b a d e e ta n ş e ita te a c o n d u c te lo r e xte rio a re d e c a n a liz a re a fo st
co re spun zătoa re pre vederilor din p roiect şi a norm ativelor în vigoare; - fisuri, crăp ături sau scurgeri vizib ile de apă la îm b ină ri.
- n u s -a u c o n sta ta t s cu rg e ri d e a p ă p e tra s e u l c o n d u cte lo r ş i în p u n c te le d e Concluzii:
îm b in a re ;
- în ce rca re a la co n d u cte le d in P V C s -a e fe c tu a t d u p ă m in im u m 2 4 o re d e la - p ro ba d e p re siu n e la re ce a fo st co re sp u n ză toa re p re ved e rilo r din p ro ie ct şi
executarea ultim ei lip ituri; a norm ativelor în vigoare,
- con ducte le se pot izo la şi în chide. - p ro b a s -a e x e c u ta t în a in te d e fin is a re a e le m e n te lo r in s ta la ţie i (v o p s ire ,
izo lare term ică ), de înch ide re a ace sto ra în can ale nevizitabile sau şanţu ri în pe reţi şi
p lanşee , sau de înglobarea lor în ele m en tele de construcţie;
- conductele se pot izola şi închide.

N u m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra
BENEFICIAR: ...................................................................................
N u m e te P re n u m e le S e m n ă tu ra
BENEFICIAR: ..................................................................................................
EXECUTANT:..........................................................................................
EXECUTANT: ..................................................................................................
* ) Se va indica prescripţia tehnică
*)S e v a in d ic a p re s c rip ţia te h n ic ă
376
.

377
Anexa I V. l 0 Anexa I V. 11
UNITATEA................................................ UNITATEA................................................

PROCES-VERBAL DISPOZIŢIE DE ŞANTIER


"PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD
Nr..................d in.....................
Nr...................din...............
Contract:
......................................Beneficiar
......................................
D enum ire instalaţie ......................................................................... Lucrarea:..............................................................................................
Proiect nr ...................................................................................... F aza de lucrare neconform...............................................................
ă:
C aiet de sarcini ............................................................................... D ocum entaţia de execuţie:
...................................................................
Valoarea presiunii de probă ....................(bar), conform proiect. Z ona de lucru în care a apărut neconform .......................................
itatea:
Tim p de m enţinere la presiunea de.....................(ore).
probă R aport de neconform itate nr./dată:
........................................................
0
Tem peratura agentului term ....................(
ic C ), conform proiect.
D escrierea neconform ităţii şi a m odului de rezolvare: ................................
Proba a fost efectuată conform .........................................................
*)
In tim pul probei nu s-au constatat:
....................................................................................................................
- variaţii de presiune la m anom etru;
- fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îm binări;
- deplasări ale punctelor fixe. ..................................................................................................................

C oncluzii:
- proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi
a norm ativelor în vigoare;
- dilatările şi contractările elem entelor din instalaţie au fost preluate în condiţii C oncluzii:
bune;
- s-a constatat rezolvarea neconform ităţii conform soluţiei date în raportul de
- p rob a s -a ex e c uta t în a in te d e fin is area e le m e nte lo r in s ta laţiei (vo p s ire ,
leconform itate;
izolare term ică), de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi
- se dispune continuarea lucrărilor.
planşee, sau de înglobarea lor în elem entele de construcţie;
- conductele se pot izola şi închide.

N um ele Prenum ele S em nătura


BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT: ....................................................................................
Numele Prenum ele Sem nătura
*) S e v a in dicpare sc rip ţia te hn ica Inspector de şantier: .............................................................,.
R esponsabil tehnic cu execuţia:
...............................................................
378
379
Anexa I V. 13
UNITATEA...............................................

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE


Şl A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTOARELOR
N r................d in...........................

P rivind instalaţia:.............................................................................
E xecutată în cadrul contractului ......................din....:.
nr ................, p roiect
nr...............................
1. C o n tro lu l c o n tin u ită ţii e le c tric e a c o n d u c to a re lo r c u iz o la ţie ş i m a n ta (a
c a b lu rilo r e le c tric e ):s - a e fe c tu a t d u p ă m o n ta re a a c e s to ra , a p a ra tu l d e m ă s u ra t
indicând rezistenţă nulă.
D in v e rific ă rile e fe c tu a te a u re z u lta t u rm ă.................................
to a re le :

2. M ăsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei


a ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie a co nd u cto a re lo r fa ţă de pă m ân t a fo st d e

b ) V a loa re a re ziste n ţe i d e izo laţie între co n du cto a re le circu ite lo r şi co loa ne lo r


a fost de
..................................................................................................

C oncluzii: .....................................................................................

M ă s u r ă t o r ile a u f o s t e f e c t u a t e.....................................
co n fo rm cu
a p a ra tu
...............................tip.......................s
l e ria...........................

N um ele P renum ele S em nătura


BENEFICIAR: ....................................................................................
EXECUTANT: ....................................................................................

381
Anexa IV.14 Anexa IV. 15
UNITATEA.....................................................
UNITATEA...............................................................

PROCES-VERBAL
D E ÎN C E R C A R E A P R IZ E L O R D E P Ă M Â N T
N r................d in......................... PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR
Nr........................................................din.........................
1.L o c u l u n d e s e e fe c tu e a z ă în c e rc............................................
a re a :

D enum ire instalaţie: .............................


2.C ondiţii atm osferice:
P roiect nr.:
......................................................................................
- tem peratura aeru.......................................................................
lui:
C aiet de sarcini: ...............................................................................
- gradu l de u m iditate al solului (um e d/uscat/foarte ..........................
usca t):
P rob a a fost efectuată confo.........................................................
rm *)
3. în cercă rile , m ăsură torile exe cutate şi re zultate le obţinu te: în ce rca re a d e e ta n şe ita te s -a e fe ctu a t p rin ve rific a re a e ta n şe ită ţii p e tra se u l
conductelor şi la punctele de îm binare. C oncluzii:
- p ro b a d e e ta n şe ita te a tu b u rilo r/ţe v ilo r a fo st co re sp u n ză to a re p re ve d e rilo r
- ve rifica re a co n tinu ităţii:
.................................................................... din proiect şi a norm ativelor în vigoare;
- n u s -a u c o n s ta ta t s c ă p ă ri d e a e r p e tra s e u l c o n d u c te lo r ş i în p u n c te le d e
îm binare.
- ve rifica re a re ziste n ţe i d e d ispe
.....................................................
rsie :

m e le P re n u m e le S e m n ă tu ra
M ă s u ră to rile s -a u e x e c u ta t c u ..................................................
a p a ra t BE NE FICIAR:
E XE CU TA NT: ........................................................................
tip............................................seria.......................................................
în cerca rea a fo st execu tata ...........................................................
de: *) S e v a in d ic a p re stec rip
h n icţiaă

4 .C on cluzii:
................................................................................

N um ele P renum ele S em nătura


BENEFICIAR: .............................................................................
EXECUTANT:...................................................................................
383

382
Anexa I V. 16 Anexa IV. 17
UNITATEA
...................................... UNITATEA.................................................... A3T4T>WJ

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞErTATE


A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE A CANALELOR CU NIVEL LIBER
Nr...................din......................... Nr...................din.........................

D e n u m ire in s ta la.....................................tro
ţie n so n.........................
*)
p ro ie ct n................p
r la n şe le ....................ca
nr ie t d e sa rcin
..........................
i Denumire instalaţie:......................................................................................
P ro b a a fo st e fe ctu a tă co n fo........................................................
rm **) P ro ie ct n..........................................................................:..........
r.:
E ta n ş e ita te a c a n a le lo r d e a e r a fo s t v e r ific a tă p rin ..............
m e to d a * * * ) Caiet de sarcini: ...........................................................................................
P ro b a a fo s t e fe ctu a tă co n fo .........................................................
rm *)
in c e r c a r e a d e e ta n ş e ita te s - a e fe c t u a t p r in v e r i fi c a r e a e ta n ş e ită ţ ii la îm b in ă r i le
tra n sve rsa le , lo n g itu d in a le a le ca n a le lo r şi p ie se lo r sp e cia le . In c e rc a re a d e e ta n şe ita te s-a e fe c tu a t p rin ve rifica re a e ta n şe ită ţii p e tra s e u l
ca n a le lo r şi la p u n cte le d e îm b in a re .
Concluzii:
- la e x e c u t a r e a in s ta la ţie i ( tr o n s o n u lu i) a u fo s t r e s p e c t a te p r e v e Cd eonr ile
clu zii:
p r o ie c tu lu i c u p r i n s e î n p la n u r il e d e m o n ta j ş i d e ta li il e d e e x e c u ţ ie , p r e c u m - şpi r o b a d e e ta n ş e i ta te a c a n a le lo r c u n iv e l lib e r a fo s t c o r e s p u n z ă to a r e
p re ve d e rile N o rm a tivu lu i p e n tru p ro ie cta re a şi e xe cu ta re a in s ta la ţiilo r d e ve nptila re vere dşie rilo r d in p ro ie ct şi a n o rm a tive lo r în vig o a re ;
clim a tiza re 1 5 -9 8 ; - n u s -a u c o n s ta ta t s c u rg e ri d e a p ă p e tr a s e u l c a n a lu lu i ş i în p u n c te le d e
îm binare;
- c a lita te a e x e c u ţie i c a n a le lo r d e a e r ş i a p ie s e lo r s p e c ia le , în a in te ş i d u p ă
m o n ta re a p e p o ziţie , e ste co re sp u n ză to a re ; - ca n a lu l se p o a te a co p e ri.
- s - a e fe c t u a t v e r i f i c a r e a m o d u l u i d e f i x a r e ş i s u s ţ i n e r e a in s t a l a ţ i e i
(tro n so n u lu i);
- p ro b a d e e ta n ş e ita te a fo s t c o re s p u n z ă to a re p re.....................
v e d e rilo **)'
.................................................................................şi n o rm a tivu lu i l 5 -9 8 ;
- c a n a le le p r e v ă z u te c u e le m e n t e d e iz o la r e ş i m a s c a r e s e p o t iz o la ş i
în ch id e .

N um ele P re nu m e le S e m n ă tu ra
BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT: ....................................................................................
N um ele Prenum ele Sem nătura
* ) D elim itarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie, nivel, axe, alte repere)
BENEFICIAR: ...................................................................................
**) S e va indica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită EXECUTANT:.........................................................................................
***) P roba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun
*) S e va indica prescripţia tehnică

384 385
Anexa IV.18
UNITATEA.............................................

PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA


CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE
Nr..................din........................

Denumire conducta:.................................................................................
Proiect nr................................................................................................
Caiet de sarcini
Valoarea presiunii de probă:.......................(bar), conform proiect.
Timp de menţinere la presiunea de probă:.......................(ore).
Proba a fost efectuată conform *).................................................................

In tim pu l pro b ei nu s-au con statat:


- variaţii de presiune la manometru;
- fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.

Concluzii:
- proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a
normativelor în vigoare;
- proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei:
- conducta se poate acoperi definitiv.

N um ele P renum ele S em nătura


BENEFICIAR: ...................................................................................
EXECUTANT: ....................................................................................

*) S e va indica prescripţia te hnică

386