Sunteți pe pagina 1din 85

I.

 NOTIUNI INTRODUCTIVE 
1.Rolul  si  contributia  tehnologiei  si  caracteristicile  productiei 
de constructii‐montaj 
            Tehnologia  lucrarilor  de  constructii  reprezinta  disciplina 
tehnica  care  studiaza  si  stabileste  notiunile,  principiile  si 
tehnica  proiectarii  executiei  obiectelor  de  constructii,  a 
mijloacelor  (forte  de  munca,  echipamente,  dispozitive)  si 
procedeelor  de  executie  necesare  in  conditiile  realizarii 
lucrarilor  de  constructii‐montaj  la  un  nivel  calitativ  superior  si 
cu eficienta maxima. 
          Productia  de  constructii  sau  activitatea  de  realizare  a 
constructiei  presupune  lucrul  pe  santier  dar  si  activitati 
secundare:  aprovizionare,  producere  de  prefabricate  si 
semifabricate, activitati de intretinere si exploatare a utilajelor . 
        Obiectul de constructie poate fi definit ca orice constructie 
distincta,  delimitata  spatial  si  caracterizata  printr‐o  destinatie 
functionala . 
            Partile  componente  ale  unui  obiect  de  constructie  ,dupa 
functiuni  sunt:  ‐structura  de  rezistenta  :fundatiile,  elem 
verticale, peretii de rez si stalpii; elem oriz (grinzi si placi); elem 
principale de acoperis. 
‐grupul elem. nestructurale de inchidere si compartimentare 
‐grupul finisajelor: pardoseli, tencuieli, zugraveli,vopsitorii etc. 
‐grupul  retelelor  de  utilitati  :  instalatiile  interioare,  electrice, 
sanitare, de incalzire, ventilatie etc. 
        Un elem de constr e format din 1 sau mai multe articole de 
lucrare  (deviz)  ex:  stalp  de  beton  are  ca  si    articole  :cofraj, 
armatura, beton. 
Pretul de cost se determina din aceste articole de lucrare. 
       Caracteristici ale productiei de constructii‐montaj 
   1‐constructia este fixa iar mijloacele de productie sunt mobile 
(este exact invers in industrie) 
   2‐procesele  tehnologice  se  desfasoara  in  aer  liber,  sub 
influenta agentilor climatici,fapt ce impune luarea unor norme 
de protectie si o planificare a executiei lucrarilor 
   3‐ de obicei in constructii se fac unicate sau produse de serie 
mica => tehnologia si cheltuielile difera de la un produs la altul 
   4‐ durata ciclului de realizare a obiectelor este f mare datorita 
datorita  nr  mare  de  lucrari,de  operatii  ce  trebuie  executate 
intr‐o succesiune tehnologica precum si datorita intreruperiilor 
cauzate de intemperii. 
   5‐ diversitatea si volumul f mare de materiale 
    Progresul tehnic in constructii 
Exista  o  necesitatea  de  introducere  a  progr  tehnic  in  constr 
pentru a marii productivitatea si pt a  reduce pretul de cost. Cai 
de  introducere  :transferul  elem  de  pe  santier  in  conditii  bune 
,utilizarea  cat  mai  des  a  mecanizarii,    tipizarea  constructiilor, 
imbunatatirea calitatii si eficientei lucrarilor de constructii  
II INDICI DE ANALIZA A EFICIENTEI  SOLUTIILOR TEHNOLOGICE 
 2 Despre manopera si  productivitatea muncii 
Manopera  –consumul  total  de  ore‐munca  pt  realizarea 
volumului de lucrari (Q)  
Dpdv al modului de exprimare: 
‐manopera normata (Mn)  
Mn=Q x NT (om‐ore) 
‐manopera planificata (Mp) 
Mp=Q x NT /ip (om‐ore) 
Ip=indicele de realizare a normei planificat 
ip= N.T/ ore munca efectiva 
‐manopera efectiva (Me) 
Me= Q x ore efective/unit de produs 
In  cazul  proceselor  de  lucru  mecanizate,  manopera  planificata 
se calculeaza cu relatia: 
Mp=Md+ Ms+Mr+Mt  
(Md  –  manopera  directa,  Ms  ‐manopera  suplimentara,  Mr  – 
manopera de intretineri si reparatii, Mt‐manopera de transport 
dus‐intors si de montare‐demontare a utilajului) 
Productivitatea muncii exprima eficienta cu care se cheltuieste 
munca in procesul de productie.Poate fi: 
‐productivitate fizica, exprimata prin volumul de munca (Pf.m) si 
produs (Pf.p) 
Pf.m=N.T   Pf.p=N.P/m= 1/N.T=1/Pfm 
‐productivitate valorica exprima valoarea produsului realizat de 
muncitor intr‐o unitate de timp. 
 
3.  Despre  consumuri  specifice  de  materiale  si  energie  si 
despre pretul de cost a unor solutii tehnologice 
*Consumurile  specifice  de  material  si  energie  cuprind 
cantitatile  de  materiale  care  intra  efectiv  in  opera  +  pierderi 
tehnologice rezultate din prelucrare si manipulare + transportul 
si  depozitarea  materialului  de  la  furnizor  pana  la  locul  de 
punere in opera. 
‐consumul specific :  
      Ss=Sm / Q    (U.Mm/U.Ml) 
Sm‐cantitatea de material necesara pentru realizarea articolului 
de lucrare respectiv 
Q‐ cantitatea de lucrare 
‐consum specific de energie : 
       Es= Es/Q     ( kg cc) 
 
*Pretul de cost –masoara eficienta proiectarii si tehnologiei de 
executie 
Pretul de cost unitar ‐totalitatea cheltuielilor efective aferente 
unitatii de produs. 
         Cu=Ct/Q    (lei/U.M) 
Dpdv al modului de exprimare:  
‐pret de cost unitar normat 
‐pret de cost unitar planificat 
‐pret de cost unitar efectiv 
 
Pt.  o  durata  de  exacutie  cat  mai  mica  :solutii  constructive  si 
tehnologice  moderne,  cresterea  gradului  de  mecanizare  si 
industrializare  a  lucrarilor,cresterea  gradului  de  calificare  a 
muncitorulu,‐organizarea corecta a activit pe santier 
 
III. MECANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 
4.Mica si marea mecanizare in constructii 
Mica  mecanizare  conduce  la  reducerea  efortului  fizic  a 
muncitorilor,  la  cresterea  productivitatii  muncii  prin  folosirea 
masinilor de mica mecanizare cu actionare mecanica, hidraulica 
sau pneumatica,cum sunt: ciocanul de gaurit, masina de finisat 
pardoseli  minerale,  aparatul  electromecanic  de  vopsit  etc. 
Acest  tip  de  mecanizare  este  aplicabil  finisajelor,  izolatiilor, 
instalatiilor  etc.,deci  categoriilor  de  lucrari  ce  implica  un 
consum mare de manopera. 
Marea  mecanizare  conduce  la  eliminarea  completa  a 
proceselor  de  lucru  manuale  prin  folosirea  utilajelor  grele, 
complexe,  de  mare  capacitate  (excavatoare,  buldozere, 
macarale  turn,  incarcatoare)  Acest  tip  de  mecanizare  este 
recomandabil  in  cazul  categoriilor  de  lucrari  ce  implica  un 
volum  mare  de  materiale  grele,  cum  ar  fi:  lucrarile  de 
terasamente, lucrari de montaj‐prefabricate. 
 
5.Caracteristicile  tehnice  si  factorii  de  exploatare  a  utilajelor 
cu functionare ciclica 
*Caracteristicile tehnice 
‐durata  de  ciclu  (t)  =  timpul  scurs  de  la  inceperea  unui  ciclu 
pana la terminarea lui. 
‐nr.  de  cicluri  pe  ora  (n)=nr.  de  cicluri  executate  de  utilaj  in 
timp de o ora, n=60/t 
‐capacitatea  utilajului  (q)  =  volumul  de  lucrari  ce  poate  fi 
realizat de utilaj intr‐un ciclu. 
‐raza de actiune a utilajului (r) 
‐inaltimea de lucru (i) ce variaza inversproportional cu raza de 
actiune. 
*Factorii de exploatare 
‐  coeficientul  de  utilizare  a  capacitatii  (Kc)  =  indica  gradul  de 
utilizare a capacitatii utilajului, avand val. max 1. 
 Kc= qef /qm sau qn 
 ‐  coeficientul  de  utilizare  a  timpului  de  lucru  (Kt)=  indica 
nivelul de folosire a timpului activ al utilajului 
Kt= ore active/ore inchiriate 
‐randamentul (R)= cantitatea de produs realizata de un utilaj in 
decurs de o ora. 
In functie de Kc si Kt poate fi : 
‐  randament teoretic (Rt) 
   Rt= n x q  (U.M/h) 
‐  randament tehnic (RT) 
   RT= Rt x Kc  (U.m/h)    
‐  randament de exploatare (Re) 
   Re=RT x Kt (U.M/h) 
 
6.Calculul  numeric  al  utilajelor  cu  functionare  ciclica  si 
continua 
Nu= Qt / 8 h x Rpe 
Nu‐ nr. de utilaje cu functionare ciclica 
Ot‐ volum de lucrari pe schimb 
Rep‐ randamentul de exploatare palnificat 
Rep = tc/tp ,  
tc= (0,7x qmn x60) / Rtn 
tp= tpr+tdep+2 (H/Vrid‐cob + Sdep/Vdep+Srot/Vrot) 
 
 
 
IV.TEHNOLOGIA  LUCRARILOR  DE 
     TRANSPORT 
7.Caracteristicile generale ale transportului in constructii 
Un flux de transport cuprinde mai multe  procese elementare: 
incarcare,  transportul  propriu‐zis  (pe  orizontala  sau  verticala), 
descarcare,transbordari intermediare si depozitari. 
Obiectele  operatiilor  de  transport  si  manipulare  pot  fi: 
materiale, semifrabicate,prefabricate,echipamente tehnologice 
etc.; mijloace de munca; forta de munca 
Scopul transportului poate fi:de aprovizionare (de la fabrica la 
depozitul de lucru), de evacuare (de la obiectul de constructie 
la un depozit), tehnologic,loco‐obiect (de la depozitul de lucru 
situat langa constructie la locul de punere in opera) 
Sensul transportului poate fi: 
‐pe  orizontala  la  distanta  mare  (>1km),in  cazul  transporturilor 
de aprovizionare sau evacuare 
‐pe verticala, in cadrul transportului tehnologic loco‐obiect. 
Totalitatea  materialelor  ce  se  manipuleaza  si  se  transporta  se 
grupeaza  in  :  materiale  pulverulente  (ciment,  ipsos,  var 
hidratat),  materiale  granulare  (nisip,balast,  pamant,pietris), 
materiale in bucati mici de forma neregulata (var bulgari,piatra 
sparta),  materiale  in  bucati  mici  de  forma  regulata 
(caramizi,blocuri  si  placi  de  BCA,  bidoane  cu  vopsele,  lazi  cu 
cuie  etc),  materiale  in  bucati  mari(prefabricate  din  ba  sau 
precomprimat,profile  metalice,bare  si  colaci,cherestea), 
materiale  semilichide  sau  lichide  (beton  si  mortar  proaspat, 
apa, motorina, bitum topit) 
 
8. Schema generala de transport si manipulare a materialelor 
D1‐depozit  fabrica 
producatoare 
D2‐ deposit de zona 
D3‐  depozit  in  baza  de 
productie 
D4‐depozit loco‐obiect 
D5‐depozit  operativ  la 
nivelul  etajului  sau 
punerea in opera. 
 
 
9.Clasificati procedeele de containerizare si prezentati cateva 
sisteme de containere 
Procedee:  transportul  in  pachete,  containere  si 
transcontainere. 
Procedeul  consta  in  formarea  unei  ‘unitati  de  incarcatura’  cu 
materiale ambalate sau nu, a caror forma ramane neschimbata 
pe intregul flux de transport. 
Clasificarea containerelor: 
*‐dupa forma si alcatuire: 
‐pachete  sau  legaturi  :pachete  cu  legaturi  nerecuperabile, 
pachete manipulate cu dispozitive tip traversa sau cablu (juguri 
cu tiranti, leagane, coliere, cable de manipulare, carlig macara 
etc) 
‐palete : plane de uz general, plane cu montanti, specializate  
‐box‐paletele (paleta lada) 
‐containere 
‐transcontainere 
*‐dupa posibilitatea de transportare: 
‐    containere  cu  posibilitati  proprii  de  deplasare,prevazute  cu 
roti. 
‐ containere fara posibilitati proprii de deplasare, dar care pot fi 
deplasate cu carucioare. 
‐ containere mari fara posibilitate proprie de transportare, care 
pot  fi  manipulate  si  transportate  cu  ajutorul  mijloacelor 
mecanice: incarcatoare cu furca, macarale. 

 
 
 
 
10. Factorii care influenteaza  
      alegerea containerului. 
           Containerizarea se poate realiza in diferite etape ale unui 
flux  tehnologic.In  functie  de  momentul  in  care  se  formeaza 
‘unitatea  de  incarcatura’  se  deosebesc  mai  multe  nivele  de 
containerizare : 
‐containerizare  totala‐caz  in  care  unitatea  de  incarcatura  se 
formeaza in fabrica producatoare de materiale si de aici ajunge, 
in aceeasi forma ,pana la locul de punere in opera. 
‐containerizare  partiala  caz  in  care  unit  de  incarcatura  se 
formeaza intr‐un depozit intermediar de pe fluxul de transport 
si de aici ajunge la locul de punere in opera. 
‐containerizare locala –caz in care materialul ajunge la obiectul 
de constructii sub forma oarecare, iar aici se formeaza unit de 
incarcatura. 
      Marimea  ‘unitatii  de  incarcatura’,tipul  si  mobilitatea 
containerelor se va alege corespunzator solutiei de manipulare 
si transport adoptata ai greutatea unitatii de incarcatura sa nu 
depaseasca capacitatea de lucru a utilajelor sau a inventarului 
de  mica  mecanizare.In  cazul  in  care  pe  un  vehicul  sau  pe  o 
platforma  de  ridicare  se  aseaza  mai  multe  unitati  de 
incarcatura,  atunci  suma  greutatilor  acestora  nu  trebuie  sa 
depaseasca  capacitatea  nominala  a  respectivului  utilaj  de 
ridicat sau transport. 
 
11.  Prezentati  mijloacele  de  transport  pe  orizontala      la 
distanta  mare  pe  calea  ferata  Transportul  feroviar  este
  rentabil pe distante mari, se pot transporta cantitati mari, 
costul si consumul energetic fiind redus. 
pe tona km mat. Transp.;  pt. Aprovizionare si transp vol mare 
de mat;  dezavantaj‐legat de retea de calea ferata,cai ferate:  
               a)‐ecartament normal (1435 mm) 
                b)‐ingust(500‐760mm)  
Retea nationala sau proprie 
a)‐ declivitate <30%, 
   ‐ raze de curbura >180 m 
   ‐cu sine de otel 34,5kg/m,49 kg/m 
   ‐fixate pe trverse de lemn sau b.precomp. 
   ‐asezate pe pat de balantsi piatra sparta  bine burat 
SE UTILIZEAZA: locomotive Diesel 
(hidraulice sau electrice) 
  material rulant : 
‐ vagoane acoperite  
‐ vagoane descoperite‐tip platforma 
                      ‐cu  pereti  inalt  si  desc  gravit.  ‐  vagoane  cisterna( 
mat .lichide) 
‐ vagoane speciale( mat. Pulverulente 1,2 recipiente ) 
‐  vagoane  platforma  speciale(prefabricate  beton 
lungi,laminatelor, ) 
 Capacitati 200‐600kN. L=10‐20m.  
l=2,6m La vag, inchise( mat. scumpe) 
l=2,72m vag, descoperite 

 
 
 
 12.Prezentati  mijloacele  de  transport  ale    materialelor  de 
constructii pe distante mari pe sosea 
‐transportul rutier‐  rentabil se face cu:  
1. autocamioane  cu platforma  fixa (obloane rabatabile lateral 
sau  in  spate,inc  si  desc  mecanizat,pt.  Transp  bucati 
pachete,palete, containere) 
2.  autobasculante  ,(platforma  se  poate  inclina  in  spate  sau 
lateral,inclinare  cu  pistoane  hidraulice,  pt  transp.  Mat. 
Vrac,mici  ce  nu  se  deterioreaza  la  desc.cu 
platforme  etanse  se  transp  si  mat.semi‐
lichide,ex.beton)  
3.dumperele  (mari  2‐6m  pitice  1m)pe  cai 
semi si neamenajate,pe sp. mici, circ inainte 
si inapoi,dupa capacitatea benei 
transp  0,5‐5  km,pot  fi  cu  bene 
basculantesau  platforme  fixe  pt 
mat.pachete,palet.conta.) 
 
4.  autoagitatoare(de  la  statia  de 
prep.transp.  betonul,  are  toba  rotativa  3‐
10m3  asig.  Cont.    malaxare,  banda  met. 
elicoidala,palnie pt inc. b. sau mortar, desc. 
prin  jgheb  si  gravit.,dist  de  deplasare  lim. 
Func. de viteza de priza a cimentului) 
5. autobetoniera (asem. Are malaxor special 
pe  sasiul    autocamionului,  transp 
componenti  uscati  gata  dozati,cu  5  min. 
Inainte  de  sosire  se  adauga  in  toba  malaxorului  din  rezervor 
apa,se efec.malaxarea) 

 
(4‐auroagitator, 5‐autobetoniera) 
 
6.  autotractoarele  (motoare  puternice,  tractiune  2x  ,posib. 
Lestare  pt.  Aderenta,cu  dispozitive  de  tip  “sa”‐pt  rotire  si 
cuplare semi‐remorci) 
7.    tratoarele  pe  pneuri  sau  pe  senile(cu  remorci  de  dif 
tipuri,viteza<autocamioane,acelasi motor,F tractiune >,pt. Dist. 
<10‐20km,pe cai neamenajate,autotractor) 
‐  autotren(ansambluri  autocamion  si  m.  m.  remorci  sau  semi‐
remorci) 
8. remorcile sunt mijloace de transport fara posibilitati proprii 
de antrenare fiind alcatuite din 2 sau mai multe osii ,platforma 
fixa  sau  basculanta.In  cazul  in  care  avem  materiale  lungi  se 
folosesc  remorci  cu  o  singura  osie  numite  si  ‘peridoc’.Pt  a 
permite  inscrierea  in  curbe,  materialul  se  sprijina  la  mabele 
capete prin intermediul mecanismului tip sa. 
‐ semiremorci‐pot fi prevazute cu platforma fixa sau basculanta 
sau  
dintr‐un cadru extensibil de sectiune tubulara. 
‐treilere‐remorci cu platforma   joasa 120kN‐1000Kn folosite pt 
transportul elem. prefabricate de dimensiuni mari. 
‐  autotren  specializat‐autotractor  +semiremorca  pe  a  carei 
platforma sunt amplasati 1,3 recipienti metalici grosi in care se 
transporta ciment. 
 
 
 

 
 
13.Calculul  mijloacelor  de  transport  pe  orizontala  la  distanta 
mare 
Nv=Qzi/8Rep,  
Rep=nxqnv*kcpxktp 
n=60°/tp 
tp=Tvi+Tdus+Tvd+Tretur+2Tm 
   Tincarcare     Tdescarcare      Tmanevra 
Rep‐randamentul de exploatare planificata 
kcp‐coeficientul de utilizare a... 
ktp‐coeficientul de utilizare a timpului planificat 
qnv‐capacitatea nominala a vehiculului 
Rt=nx qv xKc= 60/tp xq x kc 
Rt‐  randamentul  tehnic,  q‐  cant.  Mat  care  se  transp.,  kc‐coef. 
de utilizare a benei 
Tp=ti+tdus+tdes+t int+2tm 
tm‐timp manevra, 
tiv‐capac. Efectiva a vehic. 
tiv= (qef.v/qp.i)x tp.i    qef.v<qnominal 
kc=qef.v/qn.v 
tp.i=0,7x60xqn.i/Rt.ni 
Nv=Qxtp / 8x60xRep        Rep=Rt x ktp 
  
14.Transportul tehnologic loco  
obiect Mijloace de inventar de mica mecanizare. 
 ‐transportul  pe  care  il  facem  cand  materialul  e  adus  la  sol, 
langa cladirea pe care o construim 
‐transport combinat: macara 
  turn,pompe 
a)‐transport pe verticala: scripetele,        mufla si palanul, troliul 
manual,                                         si electromecanic, aparatul de 
ridicat si tractat (trifor) electropalane, cricuri si vinciurile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                      (electropalan , mufla si palanul) 
 
b) ‐transport pe orizontala:                                       roaba 
metalica, tomberon, carucioar  ,electrocare si motocare ,lopata 
metalica 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(lopata mecanica) 
(roaba 
metalica, 
tomberon 
cu bena) 
 
 
c) pt. manipulari locale:bene,  
    lazile, buncarele 
 
15.Mijloace de transport exclusiv pe verticala:  
a)  ascensoare  de  santier,(cu  turn  met.zabrelit,plan 
patrat,cabina pt. Mat., si troliu elect. Pt ridicare platf. Ascensor 
ancorat  de  cladire,turn  din  tronsoane  modulate,turn  imbracat 
in plasa de sarma, 
cap. 15kN,8m/s,h=100m,Rtn =100kN/ora ) 

 
 
(ascensoare –sus, buncar hidraulic‐jos)  
 
‐b) elevatoare catarg, 
(v  de  lucru  si  h  <ca  ascensoarele,alc.  din    catarg  met.  Din 
tronsoane ce se innadesc cap la cap,platforma e articulata pe 2 
sine  de  ghidaj  fixate  pe  catarg,  cap  6kN,  h  15m,sau  40  m 
ancorat)  

 
(macara universala) 
 
c)  macarale  rotitoare  stationare  (misc.  de  ridicare  si  transp. 
Oriz.,brat<3m) 
d) macara  de fereastra, in balcoane,ferestre‐1,5kN,h‐30m 
e)  macara  de  planseu,alc.  din  cadru  fix  pe  rigla  lui  se 
deplaseaza un electropalan,2,5kN,h=35m 
 
 
f) macara de tip Pionier. 
Usoara,7,5kN,h=4,5m,si  30m  de  pe  un  planseu  ,raza 
act.oriz=<2,9m 
g) elevatoare cu cupe 
 

 
(macara pionier, elevator cu cupa) 
 
16.Mijloace de transp tehnologic combinat. Macara turn:  
 *Categorii 
 ‐ turn rotitor si brat basculant prins articulat de turn 
 ‐ turn fix , cu brat oriz. si contrabrat 
*Mod de lucru: 
‐ se deplaseaza pe calea de rulare(cartamentul variaza in funct. 
de tipul macaralei ) pe o lungime de front de bloc 
 ‐sunt pe pozitii fixe(pe fundatii de beton) 
*Alcatuire:  sasiu  (tren  de  rulare),platforma  rotitoare,    turn 
montat  pe  platforma  sau  pe  sasiu;  la  capatul  turnului‐  brat, 
contrabrat  zabrelit  (orizontalele),  echilibrat  cu 
cabluri,mecanismul  de  ridicare  a  sarcinii  (troliu 
electric+cabluri),  mecanismul  de  rotire,mecanismul  de 
deplasare pe sine, mecanismul de basculare a bratului.  
.(sisteme constructive de macarale turn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Montarea  si  demontarea  macaralelor  turn  se  realizeaza  pe 
principiul  autoridicarii  prin  folosirea  troliilor  proprii  sau  prin 
autoridicatoare cu ajutorul dispozitivelor hidraulice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cai de rulare pt macarale turn: 
‐pe traverse de lemn 
‐pe traverse prefabricate din b.a sau precomprimat 
‐pe longrine metalice 
‐pe longrine prefabricate din ba 

 
(cai de rulare pt macarale turn) 
 
17 .Mijloace de transp tehnologic combinat. Pompe  
*Categorii 
‐ pt.lichide (ape curate, ape uzuale ,namol) 
‐ pt.semilichide (beton,mortar) 
Instalatie  de  pompare  :sorbul, 
conducta  de 
aspiratie,pompa,motor  electric, 
robinetul  de  reglare,conducta  de 
refulare. 
 
Pompa  de  apa:‐  partea  de 
absortie  (sorbul,  conducta  de 
aspiratie) 
‐  pompa  propriu‐zisa  (ansamblu 
de centrifugare,reductor,motor,robint) 
‐ conducta de refulare 
‐aparate de masura (manovacuummetru) 
Centrifuga  (disc+palete  rotit.  Cu  viteza  mare)  in  mij.  fen  de 
suctiune, lucreaza in regim inchi, cu apa, ia aer se opreste 
Clasificare: monoetajate ( 1 disc) 
                    multietajate 
‐cu angrenaje  
‐submersibila‐  se  elimina  partea  de  absorbtie  prin  dispunerea 
pompei in apa pri atarnare 

 
 

 
 
Pompe pt. Semilichide:  
‐cu rotor 
‐cu piston de incarcare 
2 pistoane care imping betonul pe conducte 
Utilajul de pompare: ‐ fix(mare H, sist de conducte) – mobil(nu 
lucreaza pe lat numai in lung, utilaj de pomp + brat) 
 
Schema simplificata a masinii de tencuit: 

 
Pompa de beton 

 
 
18. Cum se realizeaza corelarea intre fazele de executie a unei 
cladiri  multietajate  si  utilajele  de  transport  loco‐obiect        in 
func de  
Fazele de realizare ale constructiei: 
O constructie trece prin 4 faze: 
1. infrastructura: 
 ‐ spatiul este deschis 
 ‐ lucrarile se desfasoara sub cota drumurilor de acces  
‐ lucram fie cu macarale turn pompe de beton, automacarale, si 
pute mfolosi si gravitatia. 
‐  evacuarea  pamantului  se  poate  face  manula  sau  cu  benzi 
transportoare. 
2. structura de rezistenta : 
‐ spatiu deschis acces direct pana la locul de pus in opera. 
‐  se  folosesc  macarale  turn  sau  pompe,  caracterizate  prin 
utilaje mari. 
3. Lucrari de interior de constructii sau de instalatii : 
‐ volume medii si mici 
‐ finisaje de ordiul 2 tencuieli etc. 
‐ spatiile delucru sunt inchise . 
‐ frontul de lucru este deasupra cotei de nivel. 
‐  se  inlocuiecs  macaralele  de  mare  tonaj  cu  macarale  mici  cu 
randamente mai reduse, boburi etc. 
4. Executarea acoperisului si a fatadelor. 
‐ cant. mici de mat. 
‐ spatiu deschis 
‐ macarale usoare  schele autoridicatoare  
 
19.Care  sunt  factorii  tehnici  ce  influenteaza  alegerea 
mijloacelor de transport? 
Factorii generali :  
  ‐ felul materialului 
  ‐ cantitatea de material 
  ‐greutatea si volumul materialelor 
  ‐ pastrarea calitatii materialului 
Factorii specifici pentru transp pe oriz.: 
  ‐ distanta de transp. 
  ‐ calitatea caii de circulatie 
  ‐ posibilitatea de manevra 
  ‐ gabaritul, posibilitatea de acces  
    sub  aspectul gabaritului 
 Factorii specifici pt. transp. pe verticala: 
  ‐ inaltimea 
  ‐posibilitatea de instalare si manevra 
  ‐forma  constructiei  (punct‐ascensor,lamelar‐ut.  care  se 
deplaseaza,in 2 directii‐ut,. mobil care se depl. pe supraf halei ) 
  ‐ faza constructiei 
 
20.Procedee  si  utilaje  utilizate  la  manipularea  materialelor 
granulare  
5.1 Manipularea materialului.  
‐ operatiunile de incaracare descarcare. 
‐ manipularile sunt obligatoriu a fi realiz. mecanizat. 
‐ materialele se impart in 3 mari categorii: 
‐ 1 mat granulare 
‐ 2 mat manipulate in unit. de incarcatura  
‐ 3 mat pulverulente : ciment var.. 
‐ 4 finisaje 
Materiale  granulare,    cele  mai  utilizate  masini,  se  descarca 
gravitational, nu se degradeaza 
a)‐ Incarcatoare cu cupa care actioneaza ciclic 

 
 
 
b)‐ inc. cu echipament graifar ce act. ciclic 
c)‐ incarcatoare cu banda care act continuu  
‐ numai incarcare, dupa tipul constr: 
     ‐ pe senile,frontale cu descarcare a  cupei in fata sau peste 
cap 

 
     ‐  pe  pneuri,frontale  avand  sasiul  de  constr.  Rigid,  cu  dir  pe 
toate rotile sau nuinc semirotative sau cu sasiu articulat 

 
 
 
   
21.Procedee  si  utilaje  utilizate  la  manipularea  materialelor 
pachetizate, paletizate sau containerizate 
 
1. Materialele  in  pachete  –unitati  de  incarcatura  ce  trebuie 
incarcate  si  descarcate  exista  2  sisteme:  ‐  pentru  mat  mici  se 
foloseste  incarcator  cu  furca.  Este  format  din  parte  de  motor, 
conducator  si  cadrul  de  lucru,  cadrul  de  ghidare  se  poate 
inclina  si  in  st.  si  in  dr.  Are  nevoie  de  o  supr.  neteda.  Este  un 
utilaj multifunct..  Pe acelasi aparat pot fi nistalate clesti cupe si 
alte echip. 
Omnitren  utilaj  cu  brat  telescopic  ce  are  la  capat  un  cleste, 
cupa etc. 
Utilajele  de  baza  sunt  macaralele  si  automacaralele.  
macaralele sunt constructii speciale – au sasiu propriu, cabina, 
nu pot functiona pe drumurile publice 

 
 
 
 
Automacaraua  are  o  cabina  pt.  macaragiu  si  una  pentru  mers 
pe  strada:  parti  constructive  :  ‐  sasiu,  platforma  rotitoare, 
cabina  de  comanda,    grupul  de  motor,  bratul  articulat.  Bratul 
de  macara  are  la  un  capat  un  palan  terminat  cu  un  carlig  iar 
cablul  intra  in  grupul  motor.  Bratul  poate  fi  de  constructie 
metaliva zabrelita sau chesonata. Picioarele sunt numite calaje 
si sunt rigide‐ necesare  la stabilizare.  Macaralele pe senile – 
trenul de rulare – senile pot avea un fel de prelungire – cioc de 
rata, papagal , are un carlig principal si unul secundar. 
Macara capra, formata din doau cadre, are cabina de comanda, 
intre cadre se afla o frinda chesonata cu console in st. si dr.  Pe 
grinda  se  plimba  ub  elecropalan.  Sub  fiecare  picior  se  afla  o 
sina.  Capacitatea  de  ridicare  3‐16  t  ,  se  gasesc  in  depozite  si 
porturi. 
Macara  Portal    pe  pneuri‐  o  gasim  in  depozite  ,  descarca 
transcontainere, nu se foloseste in constructii. 
Transportor  cu  banda    pentru  transportarea  materialelor 
granulare.  Se gaseste in statia de sortare a agregatelor. benzi 
mobile de 15m 
Camioane care se autoincarca sau autodescaraca 
Maini cu obloane 
Elevator cu cupe  ‐ pentru incarcarea cerealelor. are 2 role de 
ghidare.are  o  gura  de  incarcare.  face  transport  exclusiv  pe 
verticala  
 
22.Procedee  si  utilaje  utilizate  la  manipularea  materialelor 
pulverulente 
 
2. Materiale  pulverulente  –  folosim  cu  recipienti  metalici  cu 
capac  la  partea  superioara‐  cu  capaciatea  de  8‐10  t    in 
recipiente  se  introduce  aer  comprimat  la  partea  inferioara. 
Utilizarea gravitatiei la manipulare. 
Depozitare in silozuri. 
 
 
 
23.  Factorii  tehnici  care  influenteaza  alegerea  mijloacelor  de 
manipulare a materialelor 
  23.Factorii care influenteaza alegerea utilajelor de incarcare 
si desc. a mat. 
‐ felul materialului si modul de ambalare 
‐ cantitatea materialului in 1 schimb/lucru 
‐ greutatea unitatii de incarcatura(pachetului,containerului sau 
prefabricatului)triaza utilajele de incarcare 
‐  caracteristica  operatiei  (ca  este  incarcare  sau 
descarcare)utilaje cu 1 operatie sau 2 
‐  caracteristica  containerului  (ce  fel  de  dispozitiv  este  carlige, 
furca) 
‐ asigurarea continuitatii 
‐ caracteristica frontului de lucru                     ‐‐‐ punctiform cu 
orice fel de mijloace    
 ‐‐‐liniar( rampe‐exclud mijloacele fixe )  
‐‐‐  de  suprafata  mare(tip  depozit‐mijloace  cu  raza  de  actiune 
relativ mare si mobile macarale tip portal,macara turn) 
 
5 TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE 
24.  Clasificarea  terenurilor  si  unele  caracteristici  geotehnice 
ale acestora. 
Terasamente – lucrari de  pamant –  
toate  sarcinile  utile  le  transmitem  prin  intermediul  fundatiilor 
la pamant. 
Structura ecologica a pamanatului e  foarte diferita.   
Lucrarile de terasamente se impart in 3 cat: 
‐ a lucrari pregatitoare: defirsarea, terasarea  
‐ b lucrari de terasament – sapaturi umpluturi 
‐  c  lucrari  auxiliare  –  evacuarea  apelor  din  sapaturi,  sprijinirea 
temporara a malurilor sapaturii 
A) Lucrari pregatitoare; 
Terenurilor  pot fi impartite in mai multe categorii ‐16: 
‐ terenurile sunt acea categorie in care se poate sapa manula si 
a  caror  rezistenta  la  taiere  nu  depaseste  4  daN/cm2    Cat  I‐IV‐ 
terenuri  ;  Cat  V,VI,VII  semiroci  ;  VIII,IX,X  roci  dure;  XI‐XVI  roci 
foarte dure. 
Terenurile se impart in 4 cat. : 
 ‐ I terenuri moi – de tip nisip se pot sapa usor nu au coeziune.  
‐ II terenuri mijlocii au o anumita coeziune interna se pot sapa 
usor. 
‐ III terenuri tari – argile, argile nisipoase, argile prafoase 
‐ IV terenuri foarte tari –de tip argila – excavatoare mari 0,7‐0,8 
m3 
 
La semiroci si roci se lucreaza cu dinamita. 
Dpdv al tehnologiei ne intereseaza proprietatile pamanturilor: 
1.  Unghiul  de  taluz,  stabilirea  taluzului‐  proprietatea 
pamantului de a sta sub un anumit unghi. 
 

 
 
 
 
Cu  cat  tarenul  este  mai  necoeziv  cu  atat  tgφ  este  mai  mic  φ= 
unghi taluz natural. 
2. Infoierea  
i=  proprietatea  prin  care  terenul  sapat  se  infoaie  i  masoara 
gradul de infoiere    
γn
iv = = 1,03 ÷ 1,2 ic = γ1nan = 0.98 ÷ 1,05
γ 1gan γg  
Gc=1/ic = gradul de compactare Gc <1  0,95 – 0,99 cu acesta se 
executa umpluturile 
25.  Care  sunt  lucrarile  pregatitoare  pt  executarea 
terasamentelor  si  cum  se  executa  aceste  lucrari?  (fara 
trasare). 
1.Defrisarea  –  inlaturarea  vegetatiei,  (  arbori  sau  arbusti)  –  cu 
anumite  tehnologii  de  defrisare,  ex  drujba  sau  buldozer. 
Defrisarea se poate executa in forma circulara, sau eliptica. 
2.  indepartarea  stratului  vegetal.    Se  indeparteaza  pentru  ca 
avem nevoie de el la sf lucrarii. Se face cu buldozerul. 
3. Scarificarea (afanarea) terenurilor .  
‐ terenurile de categoria III si IV 
‐ aratura terenurilor: ‐ scarificatul – utilaj cu 2‐3 dinti afaneaza 
brazda, are randament in spatii intinse. 
4. Strangerea zapezilor iarna. 
Trasarea axelor principale si trasarea sapaturilor: 
4. Curatirea terenurilor cu buldozerul. 
5. Nivelarea terenului 3 profile 
 a‐ CTN mai sus decat CTA (cu desen) 
 b‐ CTN mai jos decat CTA 
 c‐ CTN intersecteaza CTA  
 

 
a)  Avem  urmatoarele  optiuni  :  se  face  o  sapatura  generala  cu 
buldozerul 1m 
‐ se fac sapaturile propriuzise pentru fundatii  
b) daca nu trebuie data jos CTN‐ul pornesc de la cota ternului 
dupa execut. fundatiilor se face umplutura. 
‐daca dist intre CTN si CTA e mare se face o umplutura pe toata 
suprafata dupa care se face sapatura in stratul de umplutura. 
c) se face cu buldozerul… sub unghi. 
26. Despre trasarea axelor principale ale unor cladiri si despre 
trasarea sapaturilor. 
‐ constructiile au axe   siruri si axe.. 
‐ trasarea directa a axelor rezulta a amplasarea constructiei pe 
teren. 
Planul  de  trasare.  –  pucte  topo  de  cote  cunoscute.  –  cote 
absolute cu referinta la nivelul marii Baltice (gresit)  
‐ cote relative cu referire la o cota 0.00 aleasa  
Pe planul de trasare se ia cota de referinta si un aliniament la 
care se aliniaza frontul constructiei … cu aceste date se iese pe 
teren. 
Ustensile : Teodolit, sarma de trasare, tarusi, aparat de masura 
distanta – ruleta, 2 oameni calificati pentru trasare – palnul la 
scara. Unghiul de inclinare α fata de aliniament. 
Procedura – se pleaca de la colt. A’B’ – 0 are cota  (x,y‐1)  
‐ se vizeaza tarusul cu teodolitul , 
‐ viza punctul B – se masoara apoi 900 o viz ┴ pe aliniament  ‐ 
punctul 1’ unde se pune un tarus.  
‐ se intinde sarma intre 0’ si 1  materializandu‐se aliniamentul si 
se masoara pe aliniament distanta y‐1  tarsul 2 
‐se  muta  teodolitul  din  0’  in  2.  Il  calez  in  pozitie  orizontala  , 
dupa  ce  mut  pe  aliniament  rotesc  luneta  cu  900  un  alt 
aliniament.  punctul  3  unde  se  pune  un  alt  tarus.  Intind  sarma 
intre 2 si 3 si masor distanta x. Pe aceasta distanta pct 4 primul 
colt al cladirii, se masoara unghiul α si rezulta o vedere. Punctul 
5 apoi se intinde sarma intre cele 2 puncte, si masor distanta si 
obtin  pct  7  celalat  colt  al  cladirii.  Si  tot  asa  obtin  celelate 
puncte ale cladirii.. Se improvizeza niste constructii de lemn. 
Portile de trasare pot fi continue, riglele de trasare se traseaza 
la aceeasi cota. 
Dupa materilaizarea portilor de trasare se pot scoate sarmele. 

 
‐ borna de trasare – de beton cu un cupon ce otel 
‐ dupa strangerea sarmelor s‐a terminat trasarea. 
Trasarea sapaturii.  
Presupune existenta planului de fundatie  
Trebuie  sa  trasez  pe  marginea    sapaturii  marginale  –  sarma 
reprezinta axul. Bat 2 cuie  
‐ Se repeta operatiunea pe partea opusa. Cu firul de plumb se 
materilalizeaza marginea sapaturii. Se obtine partea superioara 
a sapaturii. Se intinde sarma intre cele 2 rigle de trasare apoi se 
sapa. Cu teul se masoara adancimea sapaturii.  
Sapatura  mecanizata  nu  trebuie  sa  atinga  cota  de  fundare, 
ultimul strat se sapa manual. 
Sapaturile propriuzise. 
Se executa cu ajutorul  mai multor utilaje. 
Mecanizat  sau  manual  (5‐10%)  ca  ocompletare  a  sapaturilor 
mecanizate (in oras la plombe). 
Principalul mijloc de mecanizare este escavatorul. 
 
27.  Prezentati  executarea  lucarilor  de  sapaturi  cu 
escavatoarelor  echipate  cu  cupa  dreapta  si  draglina  (fara 
formule). 
 Excavator echipat cu lingura dreapta sunt pe senile sau pneuri 
are  sasiu  brat  si  cupa  in  sus.  El  sapa  prin  inaintare  ,  folsit  in 
cariere si in mina . latimea frontului de lucru – de 2x raza – sapa 
in fasii – descarcarea se face prin bascualarea bratului. 
Draglina  este  escavatorul  propriuzis  de  care  este  articulat  un 
brat  draglerit  ,  sapa  in  terenuri  slab  coezive,  se  intalneste  – 
funduri de rau , statii de betoane. Cupa de draglina – 1‐2m3 
Folosita la taluzari. 
 
28.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  sapatura  cu 
escavatoarele echipate cu cupa inverse si graifer. 
 Escavatorul  cupa  inversa  este  format  dintr‐un  sistem  de 
deplasare  pe  care  este  prins  o  platforma  rotitoare  pe  care  se 
afla cabina motorul, si articulat sageata escavatorului. 
3 articulatii intre sageata si platforma ; sageata si brat ; brat si 
cupa are 3 cilindri. 
Organul  principal  este  cupa  ce  are  niste  dinti  –  sapa  gropi  si 
santuri , fronturi de sapare. 
Caracteristici  ale  excavatorului  –  raza  de  sapare  10‐12  m 
adancimea de sapare 3‐5 m . 
Cupa graifar  are 2 cabluri 2 falci prinse articulat  pt materiale 
granulare. 
Exista excav. cu cupe multiple‐ cu elinda cu rotor. 
 
29.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  sapatura  cu 
escavatoarele echipate cu cupe multiple. 
Elinda 2 discuri pe care se plimba un lant pe care se invart niste 
cupe cupele la 50 cm 1m – adancimea de sapatura pana la 2 m  
‐Rotorul – cadru rotativ. 
 
30.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  terasamente  cu 
screperele (fara formule). 
Auto screper . sapa, transporta, niveleaza. Inlocuieste 3 utilaje 
– escavator , autobasculanta si buldozer. Format din sasiu, lada 
(organ principal de lucru) se poate roti in plan vertical . Poate 
lucra in forma spiralata. 
 
31.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  terasamente  cu 
buldozerele ( fara formule). 
Buldozerul face 3 tipuri de operatii: 
‐ sapatura in spatii deschise (forajele 20 cm) 
‐ nivelari ale terenului 
‐ umplerea santurilor cu pamant. 
Organul  principal  –  lama  metalica  prinsa  pe  un  cadru  – 
modicicari prin ridicarea si coborarea cadrului.  
Mai  are  un  cilindru  ce  poate  inclina  unghiul  lamei  in  plan 
vertical. Lama de buldozer poate fi rotita in plan orizontal. 
Cupa  lucreaza  in  sistem  zig‐zag;  sapa  in  fasii.  La  lucrari  de 
nivelare – buldozerul lucreaza in forma de spirala si niveleaza. 
Umplerea santurilor si a gropilor.  
(Desen  buldozer  vazut  de  sus  care  impinge  un  val  de  pamant 
paralel cu un sant in acesta.) 
32.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  terasamente  cu 
grederele (fara formule). 
Grederul  –  organul  principal  este  lama  –  face  lucrari  de 
ninvelare – fie plana fie de taluze. Folosit la drumuri. lama este 
pusa pe un cerc si se poate roti atat vertical cat si orizontal isi 
poate modifica unghiul de atac.  
Poate taluza malurile,  poate si sapa. 
Lucreaza in zig‐zag si eliptic. 
33. Cum se proiecteaza un plan de sapatura cu exemplificare. 
Planul de sap e o piesa desenata dupa pr de executie si deta de 
fundatii  si  sect  repr.Solutii  tehno.:mecanizata,manuala  sau 
mixta,cu  sau  fara  epuismente:tine  cont  de  categ 
teren,gabaritele  utilajelor  de  sapat  si  a  mijl  de 
evacuare.Dimensiunea  gropii  a.i.  toate  procesele  sa  se  desf  in 
mod normal ,va avea dim laturii fundatiei  la care se va ocupa 
sp  ocupat  de  cofraj,cel  necesar  circulatiei  .procesului  de 
lucru,sprijinirilor si a santurilor de scurgere. 
Pe  baza  pl  de  sapatura  se  recalculeaza  volumele  de 
sapatura,umplutura si necesarul de cofraje si sprijiniri. 
 
35. Despre schema de miscare si de bilant al terasamentelor. 
Volumele de sapatura‐ mecanizat si manual pt fiecare sector si  
pe  total,evacuate  in  depozitul  apropiat/dep.indepartat/direct 
in  umplutura  altor  sectoare.  –vol  de  umplutura‐pt  fiecare 
sector  si    total,  cu  precizarea  registrelor  de  umplutura  U1(sap 
executate)  si  U  2  (umpluturi  generale);aduse  dim  dep 
apropiat/sapatura altor sectoare/groapa de imprumut 
     
 
(schema de miscare si bilantul  
terasamentelor) 
 
‐se pot intilni 3 situatii :1.Vs>Vu‐cu posibilit de evacuare a pam 
sapat  in:dep  indepartat  (DI)/dep  apropiat(DA)/direct  in 
umplutura  altor  sectoare    si  posibilit  de  aducere  a  pam  de 
umplutura  din  :DA/direct.  2.Vs<Vu‐cu  posibilit  de  evacuare  a 
pam sapat in DA/direct in umplutura altor sectoare si posibilit 
de  aducere  a  pam  de  umplura  din:DA/direct  din  umplutura 
altor  sectoare/groapa  de  imprumut(GI)    3.‐cu  posibilit  de 
evacuare a pam sapat in:DA/direct in umplutura altor sectoare 
si  posibilit  de  aducere  a  pam  in  umplutura  din:DA/direct  din 
sapatura altor sectoare 
 
 
35.  Prezentati  modul  de  evacuare  a  apelor  din  incinta 
sapaturilor prin epuismente directe. 
Lucrari auxiliare 
1.  epuismente‐  evacuarea  apelor  din  sapatura;  apa  din  nivelul 
apelor subterane si apa din precipitatii. Se executa cu ajutorul 
unor pompe; la colturi se executa puturi colectoare‐ gropi mai 
adanci in care se aduna apa; in ele se introduce apoi pompele.  
 
Sapaturii  I  se  da  o  mica  panta  spre  putul  colector(D=1m) 

 
‐ pompe submersibile( broasca)‐ nu au coloana de absorbtie ci 
aceasta se face la partea inferioara a pompei; motorul e etans; 
coloana  de  refulare  impinge  apa  10‐12  m  dar  sunt  mult  mai 
eficiente;  

 
‐dren conectat la un \sistem de canalizare/ sistem liber 
36.  Prezentati  modul  de  evacuare  a  apelor  din  incinta 
sapaturilor prin epuismente indirecte. 
‐  epuismente  indirecte:  in  cazul  in  care  avem  sapatura 
generala;  consta  in  coborarea  nivelului  apei  subterane  pe  o 
perioada stabilita‐ pana se pun hidroizolatiile; ‐ puturi filtrante: 
o teava care are la partea inferioara niste fante, gauri acoperite 
cu  site  ce  se  introduce  prin  batere  mai  jos  decat  cota  de 
fundare.  Se  scoate  prima  teava  si  se  introduce  o  a  doua, 
perforate la capat ; prima teava plina D= 40‐ 60cm ; a doua D= 
10‐15  cm;  restul  golului  se  umple  cu  pietris.  Se  introduce  la 
partea inferioara sorbul in terenuri necoezive. 
Filtre  aciculare:  se  instaleaza  perimetral,  in  cazul  terenurilor 
macroscopice ‐loessul  actioneaza ca un burette‐ absoarbe apa 
si o cedeaza incet. 
‐ sistem de filter aciculare‐ tevi ce au la partea inferioara niste 
bile. Se introduce din m in m, se injecteaza apa sub presiune si 
se spala loessul si filtrul intra in pamant pana la cota dorita. La 
partea  superioara  e  etanseizata  cu  un  dop  de  argila;  exista  o 
conducta  circulara  de  colectare,  conectata  la  o  pompa  de  vid 
care  produce  sectiune‐  apa  migreaza  din  pamant  macroporic 
spre filtru.  
37.Modul  de  executie  a  sprijinirilor  de  mal  (spatii  inguste  si 
spatii largi) 
1.sprijinirile in spatii inguste sau limitate se caracterizeaza prin 
faptul  ca  presiunea  exercitata  de unul  din  maluri  se  transmite 
malului  opus  prin  intermediul  unor  spraituri  orizontale,ai 
presiunile celor doua maluri se echilibreaza reciproc. Alcatuire: 
sprijiniri  in  spatii  inguste  cu  ecran  din  dulapi  asezati  orizontal, 
sau cu ecran cu dulapi asezati vertical. 
 
 
2.sprijiniri  in  spatii  largi,  se  caracterizeaza  prin  faptul  ca 
presiunea  exercitata  de  mal  se  transmite  fie  prin  intermediul 
unor  spraituri  inclinate  (contrafise)  la  platforma  de  baza  a 
taluzului, fie prin intermediul unor ancoraje (cu clesti,cablu) la 
cateva  fise  situate  pe  paltforma  de  la  partea  superioara  a 
taluzului.Alcatuire: 
a‐cu  contrafise 
,b‐cu  clesti,c‐cu 
cablu 
 
 
 
38.Modul de executie al      umpluturilor de pamant 
Lucrarile de umplutura cuprind: 
*aducerea pamantului  
     ‐L<=30m:benzi    transportoare  mobile,macarale  turn 
echipate cu bene,incarcatoare cu cupa. 
   ‐ L<=100m :buldozere, dumpere mici,autobasculante 
   ‐L>100m:autobasculante,  tractoare, dumpere mari. 
*imprastierea  pamantului  se  poate  face  manual  (in  spatii 
inguste,Vumplutura  <100mc)  si  mecanizat  –atat  in  spatii  inguste 
(cu excavatoare echipate cu graifar sau buldoexcavatoare)cat si 
largi. 
*compactarea terasamentelor 
‐metode de compactare si utilaje: 
a)  cilindrare  sau  rulare  (compactare  statica)  se  realizeaza  prin 
presiuni  relativ  mari  asupra  pamantului  (pamanturi  coezive  si 
slab coezive) si se executa cu tavalugi netezi, tavalugi picior de 
oaie,tavalugi  pe  pneuri,  cilindrii  compactori  statici,  rulouri 
compactoare pe pneuri. 
b) vibrare (compactare dinamica)‐bazata pe vibratiile transmise 
pamantului  (necoeziv)  de  o  masa  vibranta,  se  executa  cu: 
cilindri  compactori  vibratori,  rulouri  compactoare 
vibratoare,placi vibratoare. 
c)  batere  (compactare  dinamica)  –bazata  pe  socul  pe  care‐l 
exercita  asupra  pamantului  o  masa  grea  lasata  sa  cada  ritmic 
de  la  o  anumita  inaltime,se  executa  cu:  maiuri  mecanice, 
maiuri  lansate  de  excavatoare  sau  macarale,  placi  grele, 
compactoare. 
 
 
 

 
 
6. TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE COFRARE 
39.Clasificati  cofrajele  si  prezentati  scule  si  mijloace  utilizate 
pt lucrari de dulgherie  
Cofrajul‐  constructie  provizorie  realizata  din  diferite  materiale 
ce  au  rolul  de  a  da  viitoarea  forma  elementului  din  beton  si 
pastreaza aceasta forma pe durata intaririi betonului. 
E o constructie provizorie‐ betonul atinge o anumita rezistenta 
dupa  care  se  decofreaza;  primele  cofraje  facute  din  scanduri 
puse una langa alta, din loc in loc se puneau niste rigidizari care 
preiau  anumite  incarcari  provenite  din  descarcari  ;  popi 
metalici  pentru  sustinere.  Pentru  a  reduce  manopera  s‐a 
imaginat  modularea  cofrajelor,  s‐au  format  niste  elemente 
formate din tablii rigidizate / panou de cherestea . 
Cofrajele se pot clasifica dupa mai multe criterii: 
a)dupa modul de alcatuire: 
‐cofraje fixe: real din cherestea 
‐cofraje  demontabile:  realiz  montate  si  demonate  manual  sau 
mecanizat 
‐cofraje  mobile:  real  din  ansamble  deplasandu‐se  pe  verticala 
sau  orizontala,  existand  doua  tipuri‐  cofraje  glisante  si  cofraje 
rulante 
‐cofraje speciale: din care amintesc: cofraje pierdute si cofraje 
pneumatice 
b)dupa  tipul  elementului  cofrat,  avem:  cofraje  pt  fundatii,  pt 
stalpi, pt pereti si diafragme, pt grinzi, pt placi, pt alte elem din 
beton armat monolit 
c)dupa  forma,  avem:  cofraje  liniare,  cofraje  plane,  cofraje 
curbe, cofraje spatiale etc 
 Scule pt masurarea, trasarea si verificarea pieselor: 
a)  scule  pt  masurare‐  cofrajele  trebuie  masurate  foarte  exact; 
exista  anumite  elemente  de  masurare    a  orizontalitatii  si 
verticaliattii; masurarea lungimilor‐ cu metro pliant, cu ruleta , 
cu panglica, cu rigla gradate. 
b) scule pt trasare‐ se foloseste fie un creion dulgheresc, creta 
sau  vopsea  de  ulei.  Pentru  unghiuri:  coltar,  pentru  linii  mai 
lungi – coarda, 
c)  scule  pt  verificarea  cofrajelor  se  executa  in  timpul 
confectionari  si  in  timpul  montarii.  Verif  planeitatii:  dreptar; 
orizontalitatea‐  nivela  cu  bula  de  aer‐  orizontala,  verticala; 
pentru masurarea verticalitatii – firul cu plumb 
Mijloace pt prelucrarea lemnului: 
Unelte‐  utilaje  folosite  pentru  taierea  lemnului:  fierastrau 
circular  fix,  fierastrau  circular  portabil,  fierastrau  panglica‐ 
taieturi  curbe,  fierastrau  portabil  cu  lant‐  drujba,  fierastrau 
portabil cu panza 
Gaurirea lemnului: masina de gaurit mixta.‐ pentru prelucrarea 
lemnului – masina de geluit, masina de slefuit 
40.  Prezentati  un  ansamblu  de  cofraj  cu  partile  sale 
componente si rolul functional a fiecarei parti. 
Cofrajele  nec  pt  realiz  unei  structuri  din  beton  armat  monolit 
formeaza un ansamblu spatial. Acest ansamblu este format din 
cofraje  necesare  pt  realizarea  fiecarui  tip  de  elem  al  structurii 
astfel cofraje se pot ansambla intre ele, formand ansamblu de 
cofraj.   
Parti componente ale unui cofraj 

 
 
1‐ tablia cofrajului‐formeaza fata continua care vine in contact 
direct cu betonul. Rol functional de a da forma betonului. 
2‐  rigidizari  locale‐  formeaza  structura  de  rezistenta  a  tabliei, 
avand rol de a asigura rigidizarea cofrajului la diferite solicitari 
la  care  e  supus.  Rigidizarile  sunt  formate  din  m  multe  elem, 
specifice cofrajului.  
3‐  sustineri‐  sunt  elem  ce  apar  in  cazul  cofrajelor  orizontale, 
drepte  sau  curbe.  Sut  formate  din  elem  oriz  de  sustinere  cu 
rolul  de  a  prelua  incarcarile  verticale  ce  actioneaza  asupra 
cofrajelor  oriz  si  elem  verticale  de  sustinere  avand  rol  de  a 
prelua  incarcarile  de  la  elem  oriz  de  sust.  si  de  a  le  trimite 
terenului  
4‐ contravantuiri‐ se executa din elem verticale ale sustinerilor 
avand  rol  de  a  asigura  stabilitatea  sistemului  de  sustineri.  Se 
prevad  contravantuiri  in  doua  planuri  perpendiculare, 
realizandu‐se  triunghiuri  indeformabile.  Ele  se  real  din  mat 
lemnoase sau metel si se prind de popi cu bride sau coliere.  
5‐ sprijiniri‐ apar in cazul cofrajelor verticale sau inclinate si au 
rol  de  a  asigura  stabilitatea  generala  a  acestor  cofraje, 
pozitionarea si apoi mentinerea cofrajului in poz dorita pana la 
intarirea  betonului.  Se  numesc  spraituri  si  pot  fi  real  din  lemn 
sau  elem  metel,  prevazute  la  capete  cu  sisteme  speciale  de 
fixare.  Lungimea  se  regleza  cu  pene  de  lemn  sau  cu  manson 
filetat.   
6‐  elemente  de  aliniere‐  apar  mai  ales  la  cofraje  verticale 
formate din m multe panouri si au rol de a asigura planeitatea 
cofrajelor.  La  cofrajele  de  perete  se  poz  astfel  de  elem  si  la 
baza cofrajului, cu rol de trasare a cofrajului respectiv. Se real 
din rigle de lemn, tevi metal, profile met.   
7‐  elemente  de  ansamblare‐  au  rol  de  a  asigura  intercuplarea 
diferitelor elem ale cofrajului, cu scopul de a oferi etanseitate si 
rigidizare respectivului cofraj. Ele trebuie sa fie: cat mai simplu 
de  confectionat,  cu  mat  putin  si  ieftin;  usor  de  montat  si 
demontat; sa asigure o etanseitate si o rigiditate cat mai buna a 
rosturilor din panouri; sa fie robuste pt a putea fi reutilizabile.  
41.Detaliati  subansamblele  –  tablia  cofrajului  si  rigidizarii 
locale la cofraje. 
Tablia cofraj este formata din placi mici de cofraj; panouri mici, 
realizate  de  fabrici  specializate,  schelet  de  rezistenta‐ 
distantieri  pentru  pastrarea  distantei  intre  coaste;  latimea 
panourilor‐  30‐60  cm,  lungimea  2/2,4  m.  Panourile  din  lemn 
sunt  relativ  usoare,  panouri  mixte  profile  din  tabla,  aluminiu. 
Sistemul  de  cofraj  are  diferite  forme,  pe  margine  sheletele 
metalice  au  practicate  niste  gauri,  prevazute  din  fabricatie‐ 
fante. Panouri mici complet metalice‐ tabla, scheletul din tabla 
sau  aluminiu,  latimea  30/60  cm.  aceste  tablii  sunt  folosite 
pentru  formarea  tablourilor  mici  de  cofraj,  peste  realizarile 
locale  de ordin I si cele verticale de ordin II, la o grinda coastele 
in lung, iar rigidizare de ordin II sunt in forma de U. 
Sistemul  de  rigidizare  –  sistemul  ce  reprezinta  scheletul  de 
rezistenta  al  cofrajului  –  impiedica  ruperea  sau  deformarea 
cofrajului peste niste limite accesibile. Doua tipuri de sarcini – 
asupra cofrajului vertical (pereti, stalpi)‐ actioneaza impingerea 
laterala  a  betonului;  asupra  cofrajului  orizontal  (placi, 
intradosul  grinzilor)‐  actioneaza  greutatea  betonului  + 
armature,  greutatea  proprie  cofrajului,  o  suprasarcina 
(250kg/mp).  Rigidizari  locale‐  la  pereti‐  coaste  in  legatura 
directa  cu  tablia,  impart  campul  tabliei  in  niste  distante  –  la 
grinzi, stalpi. Rigidizari primare se fac din structura panoului  de 
cofraj;  rigidizari  secundare,  impart  campul  rigidizarii  prin 
distante  mai  mari  (la  grinzi,  stalpi‐  caloti,  la  pereti‐  moaze); 
elemente  intinse  –  tiranti‐  preiau  impingerea  laterala  a 
betonului  (din  otel  lis,  otel  plat,  otel  beton)‐  in  pereti  sau  la 
grinzi  mai  inalte.  Pot  fi  mai  desi  sau  mai  rari  in  functie  de 
grosimea tirantului si de rigiditatea lor. Tirantul se reazema pe 
rigiditati  secundare.  Ccofrajele  mai  sophisticate  au  capat 
comun, cele mai simple au doar o teava de grosimea peretelui, 
ce  joaca  rol  si  de  distantier.  La  stalpi  cofrajul  este  format  din 
doua  elemente‐  panotarea  (acoperirea  celor  patru    laturi  ale 
stalpului cu panouri de cofraj. 
 Panotarea inchisa 

 
Panotarea deschisa 
Rigidizari la pereti si la grinda 
‐  cofraj  pentru  pereti‐  tablia  cofrajului;  ‐rigidizari  primare;  ‐
rigidizari secundare verticale; ‐sistem de sprijinire 
‐ cofraj de grinda‐ panouri laterale =inaltimea grinzii (supuse la 
impingerea  betonului);‐  panouri  de  intrados  (supusa  la 
greutatea proprie);  
‐sistem  de  rigidizare:  doi  caloti  verticali  si  o  bara  orizontala 
(traversa).  Prinderea  se  face  la  partea  superioara  a  grinzii  cu 
buloane si cu un tirant. Pot sa fie si sisteme de sprijinire. 
‐ sistem de sustinere. Elementele de sustinere la cota a placilor 
si  stalpilor  sunt  formate  din  doua  piese  :orizontale‐  grinzi 
metalice  extensibile  (1,8‐3m;  6‐9  m).pe  ele  reazema  panouri 
pentru planseu sau intradosul grinzii. Transmiterea incarcarii in 
jos se face prin popi‐ elemente verticale de sustinere. 
Traversa  reazema  pe  doua  grinzi  extensibile,  daca  montantul 
grinzii are un cioc, grinda reazema lateral, daca nu sprijinire la 
partea inferioara. 
 

 
Cofraje de planseu: 
Format din sistem de sustinere( rigle orizontale+ popi verticali); 
peste  aceste  grinzi  se  monteaza  panouri  de  cofraj.  Grinzile 
extensibile  se  pun  intre  80‐1,20m  .  Elementele  verticale  de 
sustinere( proprii) pot fi realizate din bile de lemn; ca sa poata 
fi demontate; se monteaza la partea inferioara o pana dubla de 
lemn‐  popi  metalici  extensibili(  din  doua  tronsoane  de  teava 
unul mai gros la partea inferioara si unul mai subtire la partea 
superioara, gaurit din 10 in 10 cm). El intra in teava inferioara 
care are  o zona filetatat pe exterior si o fanta. 
Reglajul  popului  se  face  micrometric  pe  baza  de  filet;  si 
macrometric din 10 in 10 cm. 
 
Peste 15 m se folosesc turnuri/ esafodaje de sustinere‐ formate 
din elemente triunghiulare de 1‐1,5 m ce se monteaza lateral la 
o distanta de 3‐4 m. 
42.Detaliati  subansamblele‐  subtire,  cotravanturi,  sprijiniri, 
elemente de asamblare la cofraje. 
a‐  sustineri‐  sunt  elem  ce  apar  in  cazul  cofrajelor  orizontale, 
drepte  sau  curbe.  Sut  formate  din  elem  oriz  de  sustinere  cu 
rolul  de  a  prelua  incarcarile  verticale  ce  actioneaza  asupra 
cofrajelor  oriz  si  elem  verticale  de  sustinere  avand  rol  de  a 
prelua  incarcarile  de  la  elem  oriz  de  sust.  si  de  a  le  trimite 
terenului  
b‐ contravantuiri‐ se executa din elem verticale ale sustinerilor 
avand  rol  de  a  asigura  stabilitatea  sistemului  de  sustineri.  Se 
prevad  contravantuiri  in  doua  planuri  perpendiculare, 
realizandu‐se  triunghiuri  indeformabile.  Ele  se  real  din  mat 
lemnoase  sau  metel  si  se  prind  de  popi  cu  bride  sau  coliere. 
Popi  pe  doua  directii  de  contravantuire,  de  obicei  din  bare 
metalice  sau  din  scanduri  battue  in  cuie  (de  obicei  se 
contravantuiesc cu elemente din acelasi material cu popul).  
c‐ sprijiniri‐ apar in cazul cofrajelor verticale sau inclinate si au 
rol  de  a  asigura  stabilitatea  generala  a  acestor  cofraje, 
pozitionarea si apoi mentinerea cofrajului in poz dorita pana la 
intarirea  betonului.  Se  numesc  spraituri  si  pot  fi  real  din  lemn 
sau  elem  metel,  prevazute  la  capete  cu  sisteme  speciale  de 
fixare.  Lungimea  se  regleza  cu  pene  de  lemn  sau  cu  manson 
filetat. La un stalp se monteaza 2 astfel de sprijiniri la 90 gr. 
d‐  elemente  de  ansamblare‐  au  rol  de  a  asigura  intercuplarea 
diferitelor elem ale cofrajului, cu scopul de a oferi etanseitate si 
rigidizare respectivului cofraj. Ele trebuie sa fie: cat mai simplu 
de  confectionat,  cu  mat  putin  si  ieftin;  usor  de  montat  si 
demontat; sa asigure o etanseitate si o rigiditate cat mai buna a 
rosturilor din panouri; sa fie robuste pt a putea fi reutilizabile.  
Sistemul  de  piese  de  asamblare‐  piese  marunte  metalice    ce 
asigura  etanseitatea  cofrajului.  Permite  formarea  unor 
ansamble  mari  de  cofraj  prin  alaturarea  unro  panouri  mici. 
Apare mai des la pereti. 

 
‐sunt  pe  baza  de  pana,  de  filet  sau  de  excentric  ce  strang  
panourile de cofrag intre ele. 
Cofrajele pentru fundatii 
‐ asemanatoare cu cofrajele pentru stalpi (fundatii isolate) si cu 
cele pentru pereti (fundatii continue) 
‐ formate din panouri de cofraj si rame, daca inaltimea e mare 
trebuioe  bagati  tiranti  sau  rigidizari  puternice‐  grinda  cu 
zabrele. 
‐  la  fundatii  pahar,  la  stalpi  prefabricate,  elementele  de 
rezemare  pe  system  stea  ce  mentin  mentin  cofrajul  ca  un 
trunchi de piramida ce se extrage, ramane ’paharul’ in care se 
introduce stalpul. 
‐  la  fundatii  continue,  apar  elemente  triunghiulare  ce  se 
ancoreaza  in  pamant‐  la  fundatii  mici,  ca  un  perete  curent  la 
fundatii inalte. 
Sistem de industrializare a unor plansee (placa si grinda) 
‐  elementele  verticale  se  pot  decofra  in  24‐  48  ore  (toamna)‐ 
betonul rezistent de 25 dal/cmp 
‐ elementele orizontale trebuie mentinute mult mai mult timp( 
pt. intradosul placilor si grinzilor).Daca h>6m trebuie mentinut 
betonul  pana  cand  se  atinge  70%  din  rezistenta  finala  a 
betonului‐ 7,8 ‐10 zile. La plansee monolite cu incarcari foarte 
mari‐  plansee  casetate  se  pot  realize  pe  un  cofraj=  sistem  de 
sustinere la cota+ panouri de cofraj( casete) ce pot fi realizate 
din metal, plastic sau ferociment din plasa de sarma zincata. Ele 
se monteaza ca niste trunchi de piramida cu panta de 1/10, se 
scot  cu  ajutorul  aerului  comprimat,  introdus  prin  intermediul 
unui  stut.  Exista  mese  de  cofrare‐  la  planseu  dala  (15‐20  cm, 
puternic armate)‐ cofrare mecanizata, masa pe role de ridicare‐ 
coborare.  Cand  se  intareste  se  coboara  cativa  cm  impinse  pe 
role si scoase, apoi se monteaza la nivelul superior. 
43. Care sunt conditiile tehnice si regulile tehnologice privind 
cofrajele. 
Cond teh I‐ Cofrajul trebuie sa respecte geometria elementului 
structural pe care‐l realizeaza: forma, suprafata, unghiuri. 
Reguli tehnologice:1. tablia, panourile mici de cofraj trebuie sa 
aiba dimensiuni corespunzatoare a.i. sa se obtina dimensiunile 
corespunzatoare  ale  elementului  .  2.  cofrajul  trebuei  sa  fie 
sufficient de rigid pentru a nu se deforma sub actiunea fortelor 
exterioare.  3.  la  montaj  trebuie  sa  se  asigure  alinierea 
elementelor  prin  existenta  unor  piese  de  aliniere.  4.  cofrajele 
curbe‐ trebuie croite pentru a respecta alura curbei 
Cond  teh  II‐  cofrajul  trebuie  sa  asigure  pozitia  elementului  de 
beton  in  structura  conform  proiectului.Cofrajele  verticale  se 
monteaza  la  axe,  cele  orizontale  se  monteaza  la  axe,  cota,  iar 
placile  se  monteaza  doar  la  cota.  Elementele  de  sustinere  ale 
elementelor  cofrajului  trebuie  sa  utilizeze  sisteme  de  reglare 
macrometric si micrometric, pe baza de filet. Cofrajele trebuie 
sa corespunda din punct de vedere al protectiei muncii. 
Cond teh III‐ betonul din elemental structural trebuie sa rezulte 
complet  la  decofrare;  cofrajul  trebuie  sa  fie  etans  atat  la 
imbinari  cat  si  la  suprafata;  cofrajele  trebuie  sa  fie  curate, 
eliminarea impuritatilor din cofraj 
Cond teh IV‐ fata vazuta a betonului dupa decofrare trebuie sa 
rezulte  neteda  si  curate;  tablia  cofrajului  sa  fie  compatibila  cu 
betonul, confectionata din elemente compatibile cu betonul si 
cat mai compacta; aderenta dintre tablie si beton sa fie cat mai 
redusa,  pentru  aceasta  suprafata  tabliei  se  unge  cu  substante 
decofrante  (uleiuri  uzate,  solutii  de  sapun,  resturi  de  la 
industria chimica, motorina); existenta unui control de calitate 
al cofrajului, se face un process verbal de receptie 
Cond  teh  V‐  eficienta  cofrajului,  simplitate;  o  montare  si 
demontare  usoara  (simpla),  cu  manopera  putina,  costuri  cat 
mai  mici;  posibilitatea  cu  aceleasi  elemente  de  cofraj  sa  se 
poata  realiza  un  numar  cat  mai  mare  de  tipodimensiuni; 
posibilitatea  ca  aceste  cofraje  sa  poata  fi  montate  manual 
(pana  la  40  kg),  posibilitatea  cuplarii  elementelor  intre  ele; 
asigurarea  unui  numar  cat  mai  mare  de  reutilizari  a 
elementului, costul de achizitie al cofrajului. 
44.  Prezentati  lucrarile  de  trasare  a  cofrajelor  verticalec  si 
orizontale. 
Lucrari de trasare a cofrajelor se bazeaza pe lucrari de trasare 
executate  anterior  pt  materializarea  axelor  constructiei  si  pt 
executarea  sapaturilor.  Pt  masuratori  se  vor  utiliza  aparate 
topografice, rulete, panglici, firul cu plumb etc. 
‐trasarea  pozitiei  cofrajelor  pt  fundatii  continue  se  real  de‐a 
lungul sarmei intinse intre reperele materializate in acest scop 
pe  rigla  poz  de  trasare,  in  stanga  si  in  dreapta  reperului  ce 
marcheaza  axa  fundatiei.  Transmiterea  pe  verticala  a 
conturului  cofrajului  se  executa  in  raport  cu  firele  intinse  cu 
firul  cu  plumb  iar  marcarea  poz  cofrajului  cu  tarusi  batuti  in 
pamant.  
‐trasarea  pozitiei  cofrajelor  pt  fundatiile  izolate  se  executa  in 
raport  cu  axele  marcate  pe  portile  de  trasare  amplasate  pe 
conturul constructiei. Pe rigla portii se masoara dimensiunile in 
plus ale fundatiei si se materializeaza prin repere. Intre repere 
se  intind  sarme  pe  cele  doua  directii.  Prin  aceste  sisteme  se 
traseaza  toate  detaliile  de  plan  ale  fundatiei.  Transmiterea  pe 
verticala  se  face  cu  ajutorul  firului  cu  plumb  iar  marcarea  cu 
ajutorul tarusului.  
‐trasarea  poz  cofrajelor  la  pereti  se  executa  in  rap  cu  reperii 
materializati  prin  borne  sau  pe  rigla  portilor  de  trasare  astfel: 
trasarea liniilor rincipale de referinta in raport cu care urmeaza 
sa  se  pozitioneze  in  plan  elementele  cofrajului.  (marcarea 
liniilor  se  face  cu  sfoara)  iar  apoi  pozitionarea  elem  de  cofarj 
fiind o operatiune care incepe cu montarea riglelor de trasare 
dupa care se monteaza panourile de cofarj.  

 
‐trasarea  poz  cofrajelor  la  stalp  se  face  asemanator  trasarii 
peretilor. Se  marcheaza pe blocul de fundatie semnele de axa 
fol  sarma  sau  instrumente  optice.  Apoi  se  traseaza  si  se 
marcheaza pe blocul de fundatie liniile de contur ale stalpilor si 
cele  de  pozitionare  a  cofrajului.  Acest  lucru  se  real  cu  o  rama 
de tarsare din lemn sau profile metel. 
 
 
45.  Prezentati  tehnologia  de  montare  si  de  demontarea  a 
cofrajelor verticale si orizontale. 
. Montarea se face manual sau mecanizat. Operatii de montare 
si demontare a cofrajelor presupune cateva operatiuni 
‐trasarea  cofrajului:  pt  punerea  in  opera  a  cofrajelor  trebuie 
executata  o  trasare  corecta  a  pozitiei  cofrajelor.  Presupune 
existenta cladirii, trasandu‐se cu creta elem de constructie. 
‐montarea cofrajului: bucata cu bucata, se monteaza o fata se 
executa armarea si se monteaza cealalta fata  
‐fixarea cofrajului intre cele doua fete: se definitiveaza cofrajul 
prin  strangerea  tirantilor  si  se  duce  in  pozitie  verticala‐  la 
pereti;  
‐verificarea  alinierii  cofrajului:  se  face  verificarea  pozitiei 
verticale si a planeitatii cu teodolitul, se incepe trasarea axelor 
si montarea riglelor. 
Decofrarea  se  face  dupa  o  aumita  perioada  de  timp.  In 
normativ elem verticale se pot decofra pana la 24‐48 de ore, in 
functie  de  tipul  si  calitatea  cimentului,  dar  si  in  fctie  de 
temperatura  mediului  ambiant.  Demontarea  se  face  invers 
celei  indicate  la  montarea  cofrajului.  Pt  elem  orizontale 
decofrarea  se  poate  face  cand  betonul  atinge  70%  din 
rezistenta  finala  prev  in  proiect  pt  deschideri  pana  la  6  m  si 
pana  la  80%  din  rezistenta  finala  la  elem  mai  mari.  Rezistenta 
finala se atinge dupa 22 de zile.   
7.  TEHNOLOGIA      LUCRARILOR DE       ARMARE 
46.  Materiale,  conditii  de  livrare  si  depozitare  pt  lucarrile  de 
armare 
Armaturile,  intreΦ6  si  Φ12  se  livreaza  in  colaci  si  >Φ12  in 
legaturi de bare. 
Otelul beton  
‐OB38 (otel moale) 
‐PC52(barele au striatii),este mai rezistent dar mai casant 
‐STNB –se foloseste pt plase 
Depozitarea otelului livrat in colaci se face tinand cont de Φ ,pe 
bare verticale sau pe mosoare orizontale. 
Otelul  bara  se  livreaza  legaturi  si  se  depoziteaza  in  stive,  in 
rastele (pe diametre) sau pe platforme. 
Plasele  se  livreaza  in  pachete  sau  rulouri  si  se  depoziteaza  pe 
pachete  si  pe  tipuri  de  plasa.Depozitarea  se  face  pe 
orizontala(se  folosesc  tarusi  de  ghidare)  sau  pe 
verticala(folosind un perete sau capre) 
Materiale  auxiliare:  distantierii  (din  palstic,sau  alte  materiale) 
cu  rol  de  a  pastra  distanta  armaturii  fata  de  cofraj  si  sarma 
moale de legat. 
 
47.  Conditii  tehnice  si  reguli  tehnologice  necesare  a  fi 
respectate in cazul armarilor 
I Asigurarea aderentei intre beton si armatura. Reguli: 
1.depozitarea armaturilor in spatiul corespunzator pt a preveni 
ruginirea 
2.daca suparafata e ruginita,inainte de prelucrare se cuarta 
3. asiguarrea distanmtelor de acoperire a fiecarei bari de otel si 
a  distantei  intre  barele  de  otel  (2,5  cm)  ce  asigura  trecerea 
agregatelor de beton printre armaturi. 
‐3 buc de distantieri /1mp placa  
‐1,2 distantieri/1ml stalp/pe fiecare fata 
II  Armatura  sa  preia  instantaneu  efortul  de  intindere  cand  se 
aplica o forat pe elementul de constructie 
1.Armatura se aplica dreapta 
2.Capetele armaturii sa fie ancoarte in zona comprimata.  
Lcioc= 7diametre 
Lmin ancorare >30 diametre 
III Eforturile din barele de armatura se transmit din bara in bara 
,de  la  nivel  la  nivel,  pana  in  fundatie  (se  fac  suprapuneri  ale 
barelor de armare) Lungimea de suprapunere se face in functie 
de bare(30,50 Φ) 
Niciodata  barele  verticale  nu  se  intrerup  la  acelasi  nivel  ci 
25%din  ele.Barele  trebuie  sa  fie  colineare  pt  a  evita  fen.  de 
grefuire (elem de constructie si capetele de armatura nu se afla 
pe ax => indoaie armatura) 
IV  Se  respecta  cu  stricte  prevederile  planului  de  armare  din 
proiectul de executie. 
1.planul de armare se respecta in toate fazele (lungimi,calitatea 
barelor,  asamblare,montare).Daca  nu  avem  un  diametru  la 
dispozitie  se  poate  schimba  diametrul  pastrandu‐se  caliattea 
barelor. 
2.schimbarea diametrului se face numai cu  acordul inginerului 
de rezistenta 
3.se intocmeste intre constructor si beneficiar un proces verbal 
de lucrari ascunse ,care certifica ca armarea s‐a facut conform 
proiectului.Modificarile  se  notifica  si  se  ataseaza  la  cartea 
tehnica. 
 
48.Fluxul tehnologic de prelucrare a otelului beton subtire si a 
otelului beton gros 
1depozitarea pt ob subtire‐in colaci, iar ob gros in legaturi  
2.curatirea  ob‐  se  inlatura  rugina,gheat  si  unsoarea.  La  ob 
subtire,  masina  de  taiat  si  de  indreptat  otelul  are  si  o 
componenta de cuaratre. 
3.indreptarea‐ manuala sau cu masina 
4.debitarea  (taierea  la  marimea  specificata  in  proiect)  Manual 
se face cu stanta sau cu stanta mecanica. 
2,3,4 se realizeaza pt ob subtire cu masini speciale: masina de 
descolacit si taiat ob cu toba rotativa sau cu role.(xerox) 
 
5.Fasonarea‐indoirea  ob  conform  proiectului  (ciocuri)Manual 
se  face  cu  stante  manuale  si  mecanizat  cu  masina  de  fasonat 
ob. 
6.Asamblarea barelor fasonate in carcase  
‐pt  plase  sudate  suprapunerile  intre  2  plase  sunt  de  min  2 
ochiuri  pe  fiecare  directie.Plasele  se  decupeaza  pe  santier 
conform proiectului de rezistenta. 
‐pt  stalpi  ,barele  se  sudeaza  manual  prin  suprapunere  sau 
folosind  eclise  (placuta  metalica).La  stalpi  se  folosesc  carcase 
cu etrieri (stalpi □) sau cu frete (stalpi o). 
7.Montarea  se  face  mecanizat,  cu  macarale  (se  prind  in  pct 
multiple  sa  nu  se  indoaie)  sau  manual,  formarea  plasei  sau 
carcasei in cofraj. 
Erori ce se pot intampla la armare 
‐ lipsa distantiarilor‐ a stratului de acoperire cu beton‐ posibil. 
de erodare a armaturii 
‐ lipsa calaretilor la bare de ridicat pe reazem – exista pericolul 
sa  fisureze(la  balcoane,  placa  trebuie  sa  aiba  armature  la 
partea superioara) 
‐  nerespectarea  distantei  dintre  etrieri‐  reducerea  capacitatii 
portante a elementelor 
49.  Tehnologia  de  asamblare  si  de  montare  a  armaturilor  in 
cofraje 
Montarea armaturilor in cofraje se poate realiza in : 
*bare independente (flotante) 
*in carcase liniare sau spatiale 
*in carcase plane sau plase 
1.montarea barelor independente 
   ‐la fundatii montarea armaturii se face pe stratul de beton de 
egalizare,barele  de  armatura  se  leaga  intre  ele,  se  monteaza 
distantierii.Daca  e  cazul  se  introduc  mustatile  pt  stalpi  sau 
pereti si se leaga de armatura fundatiei cu sarma . 
‐La  stalpi‐  armatura  se  face  pe  h  unui  nivel,  primul  lucru 
armatura  de  rezist  se  leaga  cu  mustatile  din  fundatii,  se 
introduc  etrierii,  se  monmteaza  distantierii  si  se  verifica 
verticalitatea carcasei. 
‐la pereti: montarea maturii se face dupa ce cofrajul unei fete 
este  gata  executat,reteau  de  bare  vert  si  oriz  se  fixeaza  de 
acesta prin cuie cu carlig .A doua retea de bare se fixeaza prin 
distantieri  metalici  de  prima  retea  si  se  monteaza  apoi 
distantierii la exterior pt a asigura 3,5cm fata de cealalta fata a 
cofrajului. 
‐la  placi:  se  pozitioneaza  barele  pe  fata  cofrajului  de 
planseu,asezate pe distantieri,se leaga de armatura grinzilor si 
a centurilor. 
2.montarea carcaselor liniare si  
   spatiale  se  realizeaza  cu  macaraua.  Masuri  necesare: 
dispozitive  de  manipulare  si  montaj  adecvate  (prinderea 
carcasei  in  mai  multe  puncte);  cofrajul  sa  fie  deschis,fara 
distantieri  sau  tiranti,  curat,verificat  dpdv  geometric  si  al 
pozitiei si uns cu subs decofrante.Imbinarea intre doua carcase 
se face manual ,capetele carcaselor se lasa libere pt a permite 
intrepatrunderea barelor de rezistenta.Se monteaza pe carcase 
distantierii.Dupa monatrea carcasei,se completeaza cofrajul cu 
rigidizari locale (distantieri,tiranti) 
3.montarea plaselor sudate. 
Operatii  pregatitoare:  verificarea  calitativa  si  dimensionala  a 
plaselor;prelucrai  locale  ale  plaselor  (taieri,decupari) 
;remedierea defectelor gasite. 
Variante de montaj: 
 a)la sol‐ se ridica apoi cu macaraua,cu ajutorul unui dispozitiv 
acdru,se  aseaza  in  cofraj  (permite  realizarea  concomitenta  a 
cofrajului si a armaturii) 
b) direct in cofraj –manual (productiviatte scazuta,erori putine) 
 
8.TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE BETONARE 
50.Proprietatile  betonului  proaspat  si  factorii  care 
influienteaza obtinerea unui beton lucrabil. 
‐este  determinat  de  propr.  De  consistenta  si  lucrabilitate  care 
cuprind si stabilitatea, mobilitatea acestuia 
Stabilitatea,‐a‐si  pastra  bine  compozitia  si  de  a  nu  se 
amesteca,iar  mobilitatea  este  cal.  b.  de  a  umple  usor  si  bine 
cofrajul si spatial dintre armature. 
Consistenta,prop  de‐a  opune  rezistenta  la  def.  plastice  , 
notiunea  de  consistenta  poate  fi  inglobata  in  cea  de 
lucrabilitate”L”. 
Factorii  ce  infl.  obt.  unui  b.  lucrabil:de  valorile  masuratorilor 
coef.reologici  ai  betonului→elas citatea,    plas citatea  si 
vascozitatea. 
B. se supune Teoriei lui Bingham‐ ca semilichidele au la inceput 
un “prag de forfecare”(f) 
F=forta  necesara  unei  deplasari,  cu  cat  “f”  este  mai  mare  –
stabilitatea  este  mai  mare.,”U”=coef.  de  vascozitate  =rez.de 
depl.a  unei  particule  dupa  depasirea  pragului  de  forfecare,cu 
cat  “U”  mai  mare  –mobilitatea  mai  mica,”V”=viteza  de 
deplasare,”S”=supr. sec care se deplaseaza intre ele pe distanta 
“l”,fc=frec.  interna  dinre  particule  –se  adauga  la  vascozitate  si 
se  opune  deplasarii,=>stabilitatea  dir  prop.cu  “f”,mobilitatea 
invers prop. Cu 1/U,1/fc,lucrabilitatea→:1/U,1/fc 
“L”‐este  massurabila  det.practic  de  valoarea  tasarii  conului,  a 
gradului  de  compactitate  (Gc)si  de  remodelare  VE‐BE(din 
tabelul STAS). 
 “L”=>6 grade  de lucrabilitate ale b. L0→L5 nu se lucreaza nici 
cu Lo(prea vascos) nici cu L5(prea fluid) 
d.p.d.v.  tehnologic,‐  betonul  proaspat=intre  1h  si1/2  ‐2  h  (nu 
incep reactiile chimice ) 
partile componente ale b.:‐ ciment(cu intarire lenta; cu intarire 
normala‐cu adaosuri 30%; cimenturi Portland‐adaosuri 15%) cu 
cat adaosurile cresc, rezi. b. e mai mica 
 
 
51.  Pregatirea  agregatelor  :extragerea  se  face  din  albia 
raurilor(balast‐piatra,  nisip),  cu  excavatoare  cu  cupa  inversa 
sau cu draglina;  transportul se face cu mijl. auto pana la statia 
de sortare;  sortarea se face cu 4 site de 4 dimensiuni;  spalarea 
se face in clasor= ca o cuva cu un surub melcat, unde nisipul se 
spala in baie de apa, de argila si parti organice;  concasarea – se 
sfarma piatra de refuz cu concasorul (cu falci, cu con, cu falturi, 
cu ciocane) 

 
52.Centrala de preparare a betonului intr‐o treapta. 
‐asigura  economie  de  spatiu  ,productivitate  mare, 
automatizate complet 
‐dificultati  la  montaj,(h  ajunge  la  30m),cheltuieli  de  instalare 
considerabile 
‐schema  de  functionare  a  centralei  de  beton  (intr‐o 
treapta):agregatele  sunt  ridicate  cu  ajutorul  elevatorului  1,si 
distribuite  cu  palnia  rotativa  cu  benzi  de  distributie  2,de  aici 
agregatele  ajung  in  compartimentele  turnului  de  consum  3, 
acestea  sunt  extrase  de  aici  cu  alimentatoarele  vibrante  4si 
introd. in dozatorul gravimetric 5 ,de aici ajung fie in malaxorul 
6 fie in autobetoniera 7. 
Cimentul  –luat  din  silozul  8  al  dispozitivului  de  consum  cu 
jgheaburi  aerate  9  ,  si  introdus  in  unul  din  dozatoarele 
gravimetrice10,pt.  A  fi  descarcate  ori  in  malaxorul  6  ori  in 
betoniera 7. 
Procesul  tehnologic  este  dirijat  din  cabina  15,  unde  se  afla 
calculatorul  de  proces.  In  cazul  in  care  se  fac  livrari  de  metin 
marfa ,b. din malaxorul 6 se rastoarna in auto betoniera 17. 

 
 
 
53.Centrala de beton semimobila in doua trepte. 
‐ la astfel de centrale depozitul de agregate1 se poate organiza 
in  mai  multe  variante  ,ce  uzuala    fiind  in  forma  de  stea,iar 
sorturile 4...6 sunt despartite prin pereti despartitori 2,draglina 
3 apropie agregatele si incarca schipul dozator 4. agreg. dozate 
gravimetric  cu  dozatorul5,sunt  ridicate  utilizand  schipul4si 
rasturnate in malaxorul 6.cimentul‐din silozurile de consum se 
preia  cu  transp.  Elicooidal7,  se  dozeaza  cu  dozatorul 
gravimetric  8    si  se  rastoarna  in    malaxorul6.apa  dozata 
automat cu dozatorul 9 se varsa tot in malaxorul 6 .comenzile 
sunt  dirijate  din  camera  de  instalatii  si  comanda  10.  corectia 
automata a dozajului de apa ,in functie de umiditatea naturala 
a agregatelor se face cu ajut traductorului 13. betonul preparat 
in  malaxorul  6  se  varsa  prin  palnia  11  in  mijlocul  de  transport 
12.  
Centralele  mobile  in  doua  trepte  au  de  regula  aceeasi 
conformatie diferenta fiind doar prin faptul ca  draglina clasica 
este inlocuita cu alimentatorul cu racleti sau cupe. 

 
 
54. Despre transportul betonului proaspat la distanta (conditii 
generale mijloace de ptansport). 
.Transportul  auto  –  cu  auto‐agitatoare  sau  autobetoniere. 
Durata de transport trebuie sa fie mai scurta vara pt ca la temp. 
ridicate apa se evapora si incepe fenomenul de priza.Oper. de 
transport  trebuie  sa  se  desfasoare  astfel  incat  sa  se  evite  
scurgerea  laptelui  de  ciment  ,  folosindu‐se  mijloace  de 
transport etanse . Sa se evite segregarea betonului care este cu 
atat  mai  mare  cu  cat  b.  este  mai  fluid  si  totusi  sa  se  respecte 
raportul A/C care sa nu conduca la o consistenta prea fluida sau 
foarte vascoasa a b., sa se foloseasca  aditivi pt. imbunatatirea 
lucrabilitatii.  Sa  se  aiba  in  vedere  modul  de  malaxare  cat  si 
modul de manipulare si transport. 
Mijloacele auto utilizate pe distante mai mari de 0,5km.sunt: 
‐autobetoniere  care  transporta  betonul  proaspat  sau 
amestecul  uscat  urmand  ca  apa  sa  fie  adaugata  pe  parcurs.La 
noi 3 variante de capacitate:3,20; 2,0 si 6,0mc. 
‐autoagitatoare    transp.  b.  proaspat  de  “L”  =L3  sau  L4  pe  dist 
limitate san u inceapa priza cimentului  
‐autobasculante  transp  b.  de  “L”=L1  sau  L2  .  La    L3  se  mai 
executa o reomogenizare a acestuia inainte de a fi folosit . 
55.Transportul  loco  obiect  si  punerea  in  opera  a  betonului 
prin utilizarea gravitatiei si macaralelor 
Transportul pe distante scurte loco obiect pt. punerea in opera 
,pot  fi  grupate  in  transp.  orizontale  ,  verticalesi,  mixte  (cu 
trasee combinate). 
‐ tra. pe orizontala se face in functie de dis.de  transp. (L)si  de 
volumul  de  beton  ce  trebuie  pus  in  lucrare,  cu  mijloace 
nespecifice ca :‐roabe,tomberoane ,vagoneti, dumpere pitice. 
Transp.  pe  verticala    :boburile(platforma,  cu  chilba  , 
elevator),ascensoare si macarale (de fereastra si Pionier) 
Macaralele  turn  echipate  cu  bene  .  Benele  folosite  :benele 
basculante  cu deschidere  verticala  ,bene bascu.  cu  deschidere 
laterala  ,bene  verticale  cu  furtun.Incarcarea  lor  se  face  de 
obicei  din  mijl.  De  trans.pe  oriz.(autobasculanta, 
autonetoniera,  autoagitator.  In  functie  de  cap  lor  benele  se 
aseaza  alaturate  doua  cate  doua  sau  mai  multe  pe  un  teren 
nivelat in prealabil .Ridicarea lor se face lent pana se ajunge in 
pozitie verticala , pt. a evita deversarea betonului. 
Transp.  cu  banda  rulanta  Se  util.  atunci  cand  e  de  transp.  pe 
dist. scurte(≤10m) si h pana la 11m, cantit. mari de b.    –este 
alcatuit  dintr‐o  banda  tranportoare  din  trei  tronsoane 
erticulate, cu posibilitatea inclinarii pe verticala  
                                        ‐ b. transp. prin acest procedeu , trebuie 
sa  aiba  consistenta  plastic‐  vartoasa.(posibilitate  de  segregare 
dat. rolelor benzii, si pierderi de lapte de ciment). 
Jgheabuti  si  hoboti.Asigura  trasp.  Descendent  al  b.  fara  a‐i 
afecta calitatea. Jgheaburile sunt din tabla de 3mm rigidizate si 
se  asambleaza  pe  tronsoane  cu  un  unghi  de  inclinare  mai  mic 
de  30°.Hobotii  sunt  alcatuiti  din  tronsoane  de  burlan 
tronconice de 1m lungime.Incarcarea jgheaburilor si burlanelor 
se face cu palnie ce are la partea superioara o sita. 
56.Transportul  loco  obiect  si  punerea  in  opera  a  betonuilui 
prin utilizarea  pompelor. 
Utilaje  folosite:‐pompe  fixe  tractate  sau  autopropulsate. 
Productivitatea  este  mare  timpul  pt.  instalare  si  demontarea 
conductelor este lung.Alcatuirea autopompei:pompa de beton , 
bratul  distribuitor  ,  buncar  de  alimentare,  instalatie  de  apa 
pentru golirea conductelor.Pt. a putea fi folosita b. ar trebui sa 
aiba  urmatoarele  caract.:  sa  corespunda  calitativ  ,  in 
compozitia b. sa  nu existe agregate de concasaj; ф agregat mai 
mic decat 1/3 din tubul pompei.Se pot folosi aditivi plastifianti 
sau superplastifianti.Compozitia b. sa fie perfect omogena incat 
sa  existe  suficiente  componente  de  ungere(parte  fina),pt.  a 
mentine  pe  pertele  conductei  o  pelicula.Recomandari:Pe 
caldura  conductele  sa  fie  etanse  si  acoperite  cu  prelate 
ude.Iarna  sa  se  incalzeasca  materialele  de  adaus  si  apa  de 
pregatire(betonul la intrarea in pompa sa aiba minim 10° C. 
57.Depre punerea in opera a betonului. 
I. Lucrari pregatitoare: 
1.  pt.fundatie:verificarea  ternului  de  sub  talpa 
fundatiei(str.geologica  conform  proiectului:verif.  dim. 
fundatiei. 
2.pt.  elemente  cofrate:  verificarea  cofrajului(montare  la  axe 
cote  ,  verticalitate  sau  oriz.,  liniaritate  /planeitate),  verificarea 
etanseitatii cofrajului, a curateniei lui, verif. armarilor, 
(process  verbal  de  lucrari  ascunse),verif.  pozitiei  elementelor 
inglobate,sau a cutiilor pt. goluri(si a ancorajului) 
Pt.b.  vereif.  Suprafetelor  rostului,  verify.  echipajelor  si 
materialelor necesare betonarii. 
II.  Compactarea  Se  face  pt.  eliminarea  aerului  inglobat  in 
procesul de punere in opera.Se face manual cu ciocanul sau cu 
vergeaua sau mechanic cu  vibratorul.se finiseaza. 
III.Protectia dupa turnare.Masuri organizatorice san u se calce 
pe  b.vara  sa  fie  protejat  de  soare  si  vant  cald  (nisip, 
rumegus),iarna protejat de inghet. 
Greseli  si  defecte  la  beton.  Se  interzice  asezarea  vibratorului 
pe armature, timpul de vibrare se calculeaza. Daca e prea scurt 
rez.  un  beton  necompactat  cu  rez.  mica  ,timp  se  vibrare  prea 
lung  rez. segregarea b. 
Sa nu existe zone din beton nevibrate. 
prin  3  sisteme‐descarcarea  directa  din  autoagitator  prin 
intermediul unor jgheaburi(fundatii 
‐descarcarea cu macarale in bene ( la placi, grinzi, stalpi) 
‐ cu ajutorul auto‐pompelor(pompa fixa montata pe un sasiu de 
masina,  cu  un  brat  ce  se  intinde  25‐30cm)  restrictii  privind 
betonul  pompabil(pt.  a  nu  infunda  pompa,  diametrul  maxal 
agregatelor  trebuie  sa  fie  <1/3  din  diam.  tevii  pompei, 
cantitatea  de  ciment  si  parti  fine  sa  fie  de  minim  350kg/mc, 
lucrabilitatea b.sa fie cel putin L4 
Imprastierea si compactarea dupa turnarea in cofraj 
Poate fi de 2 feluri: manual cu lopata sau mecanic prin vibrare 
‐vibratorul  cu  butelie  motor  cu  ax  excentric  ce  genereaza 
vibratii laterale se introduce intr‐un strat de beton de circa 50‐
60 cm si astfel se compacteaza strat cu strat. Se folosesc pentru 
fundatii, grinzi, pereti, nu pentru placi. 
‐rigle vibrante/placi vibrante se folosesc pe santier 
‐vibratoare  de  cofraj  pe  tipare  metalice  se  folosesc  la 
prefabricate 
Durata de vibrare 30sec.‐1min. 
Finisarea  placilor  de  beton  se  face  cu  “elicopterul”,  se 
slefuieste suprafata sa fie orizontala 
Rosturile  de  lucru  la  turnarea  betonului=rosturi  de  oprire  a 
betonarii. Se pot lasa doar: 
‐la o structura in cadre:la baza stalpului, la baza grinzii 
‐la o placa cu grinda la 3‐5cm de grinda 
‐planseu cu grinda la 1/5 din deschidere 
‐la arce, bolti‐ betonarea se face de la nastere spre chei 
Caderea libera a betonului din cofraj <1.5m 
58.  Despre  betonarea  pet  imp  friguros  si  pe  timp  calduros  si 
protejarea betonului dupa turnare. 
Betonarea pe timp de vara: ‐se poate evapora apa din amestec  
‐apa va migra din interiorul betonului spre suprafata →creand 
mici canale  
 Remedii:  ‐trebuie scurtata durata de punere in opera 
                      ‐dupa punerea in opera suprafata se acopera 
    ‐dupa 6‐8 ore se uda cu furtunul 
 
Betonarea pe timp de iarna:‐exista pericolul de inghet al apei 
rezulta ca nu intra in  
reactie  chimica  cu  cimentul+se  expandeaza  cu  8%,  rezulta  ca 
fortele  de  coeziune  sa  fie  mai  mari  decat  forta  de  dilatatie  a 
apei, dupa 3 zile betonul atinge o rezistenta la compresiune de 
50daN/cm2 –apa nu mai poate expanda. 
Remedii:‐din reteta se reduce raportul apa ciment si se adauga 
plastifianti. 
‐la preparare se incalzesc apa si agregatele 
‐ transportul lui cat mai rapid si punerea lui rapida in cofraj’ 
‐se izoleaza cofrajul cu saltele de vata minerala , 
‐daca nici acest capital de caldura nu ajunge se se incalzeste cu 
abur cals si se pastreaza la aceasta temperature pana b. ajunge 
la rezistenta de 50daN/m²  
 
9.  TEHNOLOGIA MONTARII 
ELEMENTELOR 
PREFABRICATE 
59.  Transportul  si  depozitarea  elementelor  prefabricate  din 
b.a si precomprimat 
Transportul  elementelor  prefabricate  se  realizeaza  cu 
:autocamioane,  remorci,  semiremorci,  vagoane  platforma 
curente,  vagoane  descoperite  ,  remorci  cu  platforma  joasa‐
treilere (12t, 20t, 40t) ,vagoane paltforma speciale. 
         Alegerea mijloacelor de transport depinde de:distanta de 
transport,  dimensiunile  si  greutatea  elem  prefabricate, 
numarul elementelor prefabricate ce urmeaza a fi transportate, 
situatia cailor de comunicatii etc. 
           Pt a evita degradarea prefabricatelor, trebuie respectate 
urmatoarele reguli: elem. prefabricate sa fie asezate in  mijlocul 
de transport in pozitia prevazuta in proiect, sa fie bine fixate, sa 
se  sprijine  de  podina  mijlocului  de  transport  prin  intermediul 
unor  talpi  ,suporti  de  lemn  sau  metal,  stelaje  metalice. 
Elementele  usoare  vor  fi  transportate  sub  forma  de  pachete 
balotate. 
Depozitarea  elem.  prefabricate  se  face  pe  suprafete  palne 
betonate,balastate sau pietruite cu macadam,pe sortimente si 
dimensiuni, in raza de actiune a utilajelor,pt a se putea permite 
manipularea lor. 
In  pozitia  orizontala  elem  prefabricate  se    aseaza  pe  reazeme 
din  rigle  de  lemn  sau  alte  materiale  elastice  dispuse  cat  mai 
apropiat de pozitia normala de rezemare.Cand stivuirea se face 
pe  mai  multe  randuri,reazemele  se  aseaza  strict  pe  aceeasi 
verticala.  Inaltimea  reazemelor  de  min  3cm  trebuie  sa  asigure 
spatiu suficient intre elemente,pt a nu se deforma urechile de 
agatare,sau pt a nu se introduce sub elemente dispozitivul tip 
furca.Pt  prefabricatele  care  se  depoziteaza  in  pozitia  verticala 
sau  inclinata  se  amenajeaza  stelaje  ,prevazute  cu  dispozitive 
speciale  care  sa  imobilizeze  elem.  prefabricate  in  pozitia  de 
depozitare. 
Intre  stive  trebuie  sa  existe  o  d=10‐20cm  si  de  asemenea 
trebuiesc  prevazute  treceri  longitudinale  (indicate  la  fiecare  2 
stive) si treceri transversale (la 25m) 
60. Sisteme de prindere si dispozitive de manipulare si montaj 
a elementelor prefabricate 
       Dispozitivele  de  manipulare  si  montaj  elemente 
prefabricate sunt cele care fac legatura intre carligul macaralei 
si dispozitivul de agatare a elementului prefabricat si se aleg in 
functie  de:  tipul,  forma,  dimensiunile  si  greutatea 
prefabricatului,  de  tipul  utilajului,de  modul  de  depalsare  a 
prefabricatului in timpul montajului. 
        Ele  trebuie  sa  indeplineasca  anumite  conditii:sa  prezinte 
siguranta  in  exploatare,o  manipulare  usoara,sa  aiba  h 
redusa,sa  nu  deterioreze  elementele  prefabricate,  sa  prezinte 
un grad mare de universalitate.  
*Dispozitive  de  agatare  sunt  confectionate  din  otel‐beton,sub 
forma de bucla (ureche de agatare),avand capetele ancorate in 
betonul elementului prefabricat,la pozitiile stabilite in proiect. 
 
 
*Dispozitive  de 
manipulare  si  montaj  
prefabricate:       
 
 
 
a,b‐  dispozitiv cu  cercel si cablu cu carlig cu 2,4 ramuri  
c‐ capac portanta a cablurilor in functie de unghiul  de inclinare 
d‐dispozitiv  pt  elem.  prefabricate  liniare,  usoare  si  mijlocii 
(<=3t) 
e‐dispozitiv pt elem. prefabricate liniare si suprafete grele5‐19t 
f‐dispozitiv cu role pt stalpi mijlocii 
g‐ dispozitiv cuole pt ferme 
h‐dispozitiv pt elem.prefabricate de suprafata mare<=5t 
i‐dispozitiv cleste pt panouri bca   
j‐dispozitiv pt panouri prefabricate de scara 
k,l‐dispozitiv  cu  traverse  si  traverse  autobalansoare  pe 
elemente spatiale. 
61. Operatiile necesare pt montarea unui stalp prefabricat 
Montarea  elementelor  prefabricate  cuprinde  o  serie  de 
operatii: lucrari pregatitoare, asezarea elementelor pe reazeme 
si  fixarea  provizorie,  iar  in  final  verificarea  pozitiei  elem.  dupa 
asezare si fixarea definitiva. 
*Lucrari pregatitoare 
‐pregatirea  montajului:verificari‐cotele  si  axele  elem  anterior 
montate,  daca  exista  sistem  de  prindere  a  elem‐
lui;prefabricatul sa nu fie deteriorat;daca exista dispozitivele de 
montaj,de  fixare  provizorie;daca  culoarul  de  deplasare  a 
macaralei este liber. 
*Montajul  stalpului  se  face  de  pe  sol(coordonare  intre 
transportsi montare) 
‐ pozitionarea macaralei conform pozitiei de montaj si calarea. 
‐prinderea  prefabricatului  in  dispozitive  de  montaj  :se  verifica 
siguranta prinderii‐ se ridica 10‐20 cm de la sol) 
‐ridicarea prefabricatului si aducerea lui in pozitia de montaj 
‐se pozitioneaza, se verifica cotele, se fixeaza provizoriu (pane 
de lemn de esenta tare si tiranti de ancoraj) 
‐se  mai  face  o  verificare,  dupa  care  fixarea  definitiva 
(monolitizare) 
62. Operatiile necesare pt. montarea unei grinzi prefabricate 
*Lucrari pregatitoare 
‐pregatirea  montajului:verificari‐cotele  si  axele  elem  anterior 
montate,  daca  exista  sistem  de  prindere  a  elem‐
lui;prefabricatul sa nu fie deteriorat;daca exista dispozitivele de 
montaj,de  fixare  provizorie;daca  culoarul  de  deplasare  a 
macaralei este liber 
*Montajul  grinzii  se  face  direct  din  masina  (coordonare  intre 
transportsi montare)  
‐grinzile  se  prind  de  regula,  in  doua  puncte  asezate  simetric 
fata  de  mijlocul  lor,  dispozitivul  cel  mai  simplu  fiind  alcatuit 
dintr‐un cercel si doua cabluri cu ocheti si carlige. 
‐ridicarea prefabricatului si aducerea lui in pozitia de montaj 
‐se pozitioneaza, se verifica cotele, se fixeaza provizoriu (pane 
de lemn de esenta tare si tiranti de ancoraj) 
‐se  mai  face  o  verificare,  dupa  care  fixarea  definitiva 
(monolitizare 
 
10.  TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE ZIDARIE 
63. Prepararea si transportul mortarului necesar lucrarilor de 
zidarie.Schele utilizate la lucrarile de zidarie 
Mortarele  ‐amestec  omogen  de  nisip,  apa  si  adaosuri+liant 
(ciment,  argila  sau  var)  Ele  se  pot  prepara  fie  mecanizat  cu 
ajutorul betonierelor sau malaxoarelor de mortar,fie manual pt 
volume mai mici de 2m3pe schimb. 
Prepararea  mecanizata  se  poate  realiza  fie  centralizat  in 
instalatii  complexe  (statii  de  preparat  mortar)  situate  in  baze 
de productii sau statii de betoane, fie necentralizat, cu ajutorul 
malaxoarelor de mortar. 
 
 
 
Prepararea  manuala  se  realizeaza  in  lazi  de  lemn  unde 
amestecarea componentilor introdusi volumetric (apa, pasta de 
var fluidificata ,nisip,ciment) se efectueaza cu sapa de var,pana 
la obtinerea consistentei dorite. 
Alegerea  mijlocului  si  procedeelor  tehnologice  pt  transportul 
mortarului  se  face  in  functie  de  locul  de  preparare,distanta  si 
nivelul de transport,precum si de faza de executie a cladirii. 
 
Transportul  mortarului  la  distanta  se  realizeaza  cu  camioane 
sau  cu  autoagitatoare,  durata  maxima  de  transport  fiind  in 
functie  de  reteta.Transportul  vertical  se  face  cu  pompe  de 
mortar cu h<=15m, cu acensoare sau scripeti. 
Schelele  sunt  echipamente  tehnologice  tipizate,  cu  rolul  de  a 
asigura  accesul  muncitorilor  la  fronturi  de  lucru  situate  la 
inaltime. 
Schelele  interioare  sunt  folosite  la  executarea  zidariilor  sau 
tencuielilor  la  pereti,pe  inaltimea  unui  nivel,precum  si  a 
tencuielilor  la  placi  si  palansee  a  caror  inaltime  <4m.  Acestea 
sunt:  schela  universala  fixa,schela  extensibila  mobila, 
platforama suspendata, platforma mobila telescopica 
 
 

 
 
Schele pt lucrari exterioare sunt folosite la execuatrea zidariilor 
si tencuielilor dispuse la orice regim de h cu suprafete de lucru 
mari.  Acestea  sunt:  schela  cu  platforma  autoridicatoare, 
sauschela tip S200 

 
64.  Executarea  zidariilor  (lucrari  pregatitoare,reguli 
tehnologice, procedee de  executie) 
*Lucrari pregatitoare:  
Trebuie  indeplinite  conditiile  :  sa  existe  elemente  structurale 
pe care sa stea zidaria; la pereti de compartimentare placa de 
acoperis trebuie sa fie gata (eventual izolata); trebuie asigurat 
un  minim  de  materiale  (pt  cel  putin  o  zi  de  lucru).  Urmeaza 
operatii  de  masurare  si  trasare  a  axelor  zidariei,  a  pozitiilor 
intersectiilor, a golurilor de usi si ferestre, precum si pregatirea 
schelelor  pt  nivelele  de  lucru  mai  inalte  de  1,50  m.Se  verifica 
prin sondaj calitatea materialelor. 
*Principiile  si  regulile  de  realizare  a  zidariei  trebuiesc 
mentionate in caietul de sarcini si se refera la calitatea zidariei 
sau  a  mortarului,  la  dimens.  rosturilor,  abateri  admisibile  la 
pereti, la modul in care se face legatura intre zidarii, sau intre 
ziduri si elem structurale. Astfel :‐daca zidaria e mai groasa de 1 
caramida, cele 2 randuri se pun ┴  
‐rosturile  trebuie  sa  fie  uniforme,  bine  umplute  cu  mortar  (12 
mm rost oriz,10mm cel vertical) 
‐rosturile vericale nu trebuie sa fie colineare,trebuiesc decalate 
la fiecare rand cu ¼ din caramida 
‐legatura  dintre  2  pereti  ┴  se  face  prin  strepi.La  stalpi  din  b.a 
legatura se face cu mustati din OB Φ6 din 6 in 6 rosturi. 
‐maximul de caramide sparte 15%. 
Reguli majore: 
1.zidaria  trebuie  astfel  executata  incat  starturile  sa  aiba 
suprafete  palne  si  sa  fie  orientate  ┴  pe  directia  de  aplicare  a 
fortei sau usor inclinate (< 150) 
2.zidaria trebuie sa fie impartita prin suprafete vericale paralele 
cu suprafata exterioara sau perpendiculara pe ea. 
3.Pentru a asigura zidariei caracterul de monolit este necesara 
teserea rosturilor orizontale si verticale. 
*Procedee de executie 
1.trasarea axelor+grosimea zidului 
2.instalarea abstecurilor la colturile zidariei . 
3  se  asterne  primul  strat  de  mortar  stratul  de  baza,  ce  se 
intinde  uniform  conform  trasajului.Se  pune  primul  rand  de 
caramida, se pozitioneaza, se loveste cu ciocanul sau mistria a.i 
sa nu fie mai sus sau mai jos de sfoara dintre abstecuri. 
4.se ridica sfoara cu o caramida s.a.m.d. 
11.  TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE FINISAJ 
      Inceperea  oricarui  tip  de  finisaj  este  conditionata  de 
:terminarea  principalelor  lucrari  de  constructii‐montaj  si  de 
instalatii interioare; terminarea pardoselii reci,inclusiv finisarea 
acestora;  fixarea  definitiva  a  tamplariei  de  lemn  sau 
metalice;astuparea  gurilor  de  scurgere  sau  a  sifoanelor  de 
pardoseala  cu  hartie  sau  deseuri  textile  si  ipsos;  protejarea 
corpurilor de iluminat, a usilor;  
65.  Executarea lucrarilor de  
        zugraveli 
*Conditii generale, materiale,scule 
         Zugravelile sunt finisaje de ordinul II, avand o compozitie 
alcatuita  dintr‐un  amestec  de  lianti,pigmenti  si  apa.  Liantii 
utilizati , in general,sunt  laptele de var si cleiurile (animale,din 
oase  sau  piele),  iar  pigmentii:  var,  huma,oxizi,ocru,oxid  de 
crom  etc.  Zugravelile  pot  fi:  spoieli  (varuieli)  sau  zugraveli  cu 
apa si clei (simple,obisnuite sau superioare) 
       Principalele  materiale  si  unelte  folosite  pt  executarea 
zugravelilor sunt: sapunul lichid, materiale de slefuit, de chituit, 
substante  decapante  (pentru  grasimi),  perii  de  sarma, 
razuitoare,  perii  de  radacini,  aparatul  de  sablat,  aparat  de 
slefuit electric, pensule, bidinele, trafalet, pistoale electrice. 
*  Lucrarile  de  pregatire  a  suprafetiei  suport  ,depind  de 
materialul  din  care  este  realizat  stratul  suport,  de  natura  si 
calitatea lucrarilor. Principalele operatii de pregatire: 
‐inlaturarea  asperitatilor,se  poate  face  manual  cu  piatra 
ponce,  spaclul  sau  peria  de  sarma,sau  mecanizat  cu  aparate 
electrice de slefuit sau perii electrice. 
‐repararea  tencuielilor  deteriorate  se  face  cu  pasta  de  ipsos 
sau mortar 
‐inlaturarea  petelor  de  noroi,grasimi  sau  rugina‐ 
periere,decapare cu acizi,ardere cu flacara lampii de benzina. 
*Lucrarile de prelucrare a suprafetei  suport depind de natura 
suprafetei  si  a  compozitiei,iar  inceperea  operatiilor  se  face  la 
max  2‐4  ore  dupa  pregatire.Principalele  operatii  de  prelucrare 
sunt: 
‐grunduirea suprafetei cu apa si sapun, aplicate cu bidineaua. 
‐chituirea fisurilor si adanciturilor cu pasta de ipsos‐var . 
‐slefuirea si grunduirea din nou a zonelor chituite  
‐netezirea  suprafetei  pt  zugraveala  prin  spacluire,cu  spaclul, 
sau prin pulverizare cu aparatele de zugravit. 
‐slefuirea suprafetelor spacluite cu hartie sticlata 
 *Aplicarea  compozitiei  de  zugravit  se  face    dupa  uscarea 
completa a stratului suport.  Operatii:  
‐ trasarea liniilor de delimitare a culorilor cu ajutorul unei sfori 
trecuta prin praf de pigment 
‐ executarea zugravelii, manual  cu bidineaua, sau mecanizat cu 
aparatele Kalimax sau AEZ‐1. 
Operatia  de  zugravire  incepe  cu  tavanul,  de  la  coltul  cel  mai 
indepartat spre usa.. 
*Defecte 
‐stergerea  materialului‐  compozitia  nu  este  destul  de  bine 
incheiata, nu are destul liant. 
‐pete  ‐prea  mult  liant  (aracet)  in  compozitie,  trebuie  spalata 
zugraveala 
‐crapaturi sau exfolieri‐stratul suport nu a fost bine pregatit, nu 
s‐a  aplicat  o  amorsa  sau  compozitia  a  fost  gresita  (prea  mult 
liant) 
‐pete  din  infiltratii‐cand  stratul  suport  nu  este  in  regula, 
tencuieli uscate insuficient, instalatii defecte. 
66. Executarea lucrarilor de 
        vopsitorie 
*Conditii generale, materiale,scule 
       Vopsitoriile sunt categorii de finisaje care au ca  liant uleiuri 
vegetale  sau  rasini  sintetice  (epoxidice,alchidali,poliacetat  de 
vinil),fiind  produse  industriale  finite  care  nu  mai  necesita  o 
preparare suplimentara inainte de aplicare,ci doar o diluare cu 
solventi(spirt,  toluen,  acetona)In  compozitia  de  vopsit  se 
utilizeaza si emailuri, pt asigurarea luciului. Vopsitoria se face la 
o  tamplarie  de  lemn  sau  metalica,  dar  si  la  pereti.  Alte 
materiale  auxiliare  folosite  la  executarea  vopsitoriilor  sunt: 
grundurile  de  imbibare  sau  acoperire,  chituri  pt  astuparea 
discontinuitatilor cand startul suport este din lemn, egalizatori, 
pasta  si  lichidul  de  slefuit,lacuri,diluanti,  decapanti.  Scule: 
pensule,pistoale de pulverizat,aparatul Kalimax. 
       Lucrarile  se  executa  la  min.150C  si  in  conditii  de  umiditate 
relativa a aerului de max. 60%. 
*  Lucrarile  de  pregatire  a  suprafetiei  suport  sunt  identice  cu 
cele  folosite  in  cazul  zugravelilor:  inlaturarea 
asperitatilor,repararea  tencuielilor,  inlaturarea  petelor  de 
noroi,garsimi sau rugina. 
*Lucrarile de prelucrare a suprafetei suport 
In cazul suprafetelor noi: 
‐grunduirea  suprafetei  cu  grund  de  imbibare  (pt  suprafete 
gletuite  si  lemn)  sau  cu  grund  anticorosiv  (pt  suprafete 
metalice) aplicat manual cu bidineaua si pensula. 
‐chituirea  cu  chit  de  cutit  a  zgarieturilor,  fisurilor  sau 
adanciturilor‐ cu spaclul metalic 
‐slefuirea locurilor chituite cu hartie sau panza de slefuit 
‐grunduirea locurilor chituite 
‐spacluirea generala cu chituri de cutit, pt netezirea suprafetei 
suport ,aplicate manual cu spaclul sau mecanizat cu pistolul de 
vopsit sau aparatul Kalimax. 
‐slefuirea  generala  cu  unelte  electrice  de  slefuit  cu  disc  de 
perie, pasla sau hartie de slefuit cu granulatie fina. 
In  cazul  suprafetelor  vechi,se  indeparteaza  complet  suprafata 
suport  existenta  cu  spaclul  de  otel,  prin  ardere  cu  lampa  de 
benzina sau cu paste decapanate,aplicate cu tamponul. 
*Aplicarea  compozitiei  de  zugravit  se  face  ,in 
general,mecanizat,cu  instalatiile  de  vopsit  si  pistolul  de 
pulverizat,  in  2‐3  straturi.Fiecare  start  se  aplica  numai  dupa 
uscare  completa  a  celui  precedent,pe  directii  perpendiculare 
una  pe  cealalta.Ultimul  strat  se  intinde  la  pereti  de  jos  in  sus 
.Straturile  intermediare  se  slefuiesc  cu  hartie  de  slefuit  sau 
panza de slefuit. 
67.  Executarea lucrarilor de  
        placaje interioare 
     Placajele  sunt  categoria  de  finisaje  realizate  din  placi  sau 
panouri,de  lemn  sau  piatra,  aplicate  pe  pereti  cu  rol  de 
protectie  si  decorativ.  Ele  pot  fi  realizate  din:  materiale 
lemnoase  ameliorate  sub  forma  de  placi  sau  panouri 
(PFL,PAL,LS);  piatra  artificiala  (placi  de  faianta,placute 
glazurate)  ;piatra  naturala  (placi  de  marmura  sau  tarvertin) 
Lucrarile  de  placare  pot  incepe  la  cel  putin  30  de  zile  dupa 
solicitarea definitiva a peretilor suport. 
*  Lucrarile  de  pregatire  a  suprafetieisuport  sunt  identice  ca  la 
zugraveli.(vezi 11.1) 
FAIANTA 
*Lucrarile de prelucrare a suprafetei  
‐amorsarea suprafetelor suport,pt marirea aderentei intre palci 
si pereti, cu ajutorul unui strat de mortar de ciment fluid,aplicat 
prin stropire cu bidineaua sau canciocul. 
‐materializarea  reperelor  de  trasare,in  vederea  stabilirii 
orizontalitatii  si  verticalitatii  suprafetei  placilor  de  faianta. 
Reperul orizontal se realizeaza dintr‐un dreptar de lemn de 2m, 
rezemat  la  nivelul  pardoselii  finite.Repere  verticale:  bucati  de 
faianta fixate provizoriu cu mortar de ipsos. Firul de Pb coborat 
de la fetele acestor repere constitue linia suprafetei palcajului 
de faianta. 
*Aplicarea placilor de faianta  
       Placile  de  faianta  se  aplica  in  randuri  orizontale  (sau 
diagonale) incepand de la o extremitate a peretelui,de la plinta 
in sus.Primele 2 placi de faianta reper,reazama pe dreptar si la 
nivelul  lor  se  intinde  o  sfoara  ce  indica  nivelul  orizontal  al 
placilor  de  faianta.  Randurile  superioare  se  realizeaza  la  fel, 
pozitia  rosturilor  verticale  trebuie  decalata  cu  o  jumatate  de 
placa, iar latimea acestora fiind de max 1mm. 
       Montarea placilor se face dupa aplicarea pe dosul fiecareia 
a unui start de mortar de ciment de consistenta palstica ,de 2‐3 
cm.,urmarindu‐se  ca  striurile  de  pe  dosul  acestora  sa  fie 
dispuse  orizontal.Dupa  montarea  a  3,4  randuri  se  verifica 
orizontalitatea  si  verticalitatea  cu  dreptarul,nivela  cu  bula  de 
aer  si  firul  de  Pb.  La  cca  6‐8  ore  de  la  montarea  palcilor  se 
umplu rosturile dintre palci cu mortar de ciment alb aplicat cu 
spaclu si o pensula moale. 
LAMBRIURI 
      Principalele  sortimente  de  produse  din  lemn  utilizate  pt 
palcaje  sunt  palcile  tip  PAL  de  grosime  12‐16mm  si  placile 
emailate  sau  melaminate  din  fibre  de  lemn  cu  grosimi  de  3,2‐
5mm,fixate  de  suport  prin  cuie,suruburi  de  lemn,bolturi  cu 
piulita  sau  prin  lipire  cu  prelandez.  Rosturile  dintre  palci  se 
acopera cu baghete de lemn profilate sau cu banda de mascare 
din PVC palstifiat,fixate cu suruburi in dibluri.  
*Pregatirea  suprafetei  suport:  verificarea  verticalitatii  si 
planeitatii suprafetelor; trasarea suprafetelor conform palnului 
de montaj a placilor si marcarea pozitiei diblurilor si buloanelor 
cu  piulita;  montarea  diblurilor  in  functie  de  perimetrul 
suprafetei de palcat si inaltimea placilor. 
      Placile  tip  PAL  se  fixeaza  de  suprafata  suport  in  diblurile 
dinainte  aplicate  prin  cuie  sau  suruburi  pt  lemn  cu  cap 
ingropat, fie prin bolturi sau buloane cu piulita fixate in peretii 
de  beton.Finisarea  lor  se  face  fie  transparent  (lacuri),fie 
opac(luciu semioglinda) sau mat (prin vopsire cu email alchidal 

     Placile  tip  PFL  se  fixeaza  prin  lipire  cu  prelandez,  aplicat  cu 
spaclul  atat  pe  startul  suport  cat  si  pe  spatele 
placilor.Suprafetele  palcate  cu  PFL  email  sau  melaminat  se 
curata de resturile de adeziv, prin frecare cu o carpa uscata. 
 
Nota: 
1.  trebuie  schimbat  contrastul  la  poze,  inainte  de  a  le  lista  ! 
(adica mai inchise, daca vrei sa se vada ceva) 
 
2.  Subiectele  de  la  examen  sunt  exact    cele  facute  pe  fituici! 
(adica 67, din care fiecare primeste 6 intrebari) 
 
3. la cap5, nu sunt toate chiar complete... pt ca erau mai mult 
desene decat scris! Te uiti in curs (mai ales la biletele de genul 
‘executarea  sapaturilor  cu  buldozerul 
screpar,excavator....sigur da asa ceva!) 
Restul sunt bine facute!