Sunteți pe pagina 1din 2

A SF#NTULUI IOAN CARTEA A TREIA 233

6. Carii au m@rturisit de dragostea ta }i pre cei ce vor ^i oprea}te }i din besearic@


^naintea adun@rii, pre carii bine faci c@-i ^i gonea}te.
trimi]i ^nainte, cum e cu vrednicie lui 11. Iubite, nu urma r@ul, ci binele. Cel ce
Dumnezeu. face bine din Dumnezeu easte. Iar@ cel ce
7. C@ pentru numele Lui au ie}it, nimica face r@u nu au v@zut pre Dumnezeu.
lu$nd de la p@g$ni. 12. Lui Dimitrie s-au dat m@rturie de la to]i
8. Noi, dar@, deatori s$ntem s@ priimim pre }i de la ^nsu}i adev@rul, }i noi ^nc@ m@rtu-
unii ca ace}tia, ca ^mpreun@ lucr@tori s@ fim risim }i }ti]i c@ m@rturiia noastr@ adev@rat@
adev@rului. easte.
9. Scris-am besearicii, ci Diotrefis, cel ce 13. Multe am avut a scrie, ci nu voiu cu
iubea}te s@ le fie lor c@petenie, nu ne cerneal@ }i cu condeiu s@-]i scriu ]ie.
priimea}te pre noi. 14. Ci am n@deajde c@ f@r’ de z@bav@ te voiu
10. Pentru aceasta, de voiu veni, voiu pomeni vedea }i vom gr@i gur@ c@tr@ gur@.
lui faptele care le face cu cuvinte reale, 15. Pace ]ie, ^nchin@-s@ ]ie priiatinii,
oc@r$ndu-ne pre noi, }i, ne^ndestulat fiind cu ^nchi-n@-te priiatinilor, pre nume. Amin!
aceastea, nici ^nsu}i priimea}te pre fra]ii,

CARTEA CEA S~BORNICEASC~


A SF#NTULUI APOSTOL IUDA
Cuv$nt ^nainte
uda, apostol, carele s-au chemat Tadeu }i Leveu, fratele S. Iacov, cel Mic
de ob}te, c@tr@ to]i credincio}ii au scris aceast@ carte, carea aceaea}i
materie }i aceaea}i ^nv@]@tur@ cuprinde carea cuprinde }i cartea a doao a
S. Petru. C@ am$ndoao s$nt scrise ^mprotiva acelora}i eritici. %ntr-aceast@
carte s@ face pomenire de sfada S. Mihail Arhanghel cu dracul, pentru
trupul lui Moisi. De aceast@ sfad@ pomenea}te o carte apocrif@, carea s@ numea}te
R@pirea lui Moisi.
%ntru aceast@ carte, S. Iuda aduce un loc }i din cartea carea avea numele
patriarhului Enoh, carele au fost al }eaptelea de la Adam.
Aceaste c@r]i s@ afl@ aduse }i numite }i de la unii foarte vechi S.S. P@rin]i. Iar@
pentru c@ }i S. Iuda aduce dintru acealea m@rturie, nu s@ poate zice c@ acealea s$nt
c@r]i dumnezeie}ti, din ^nsuflarea Duhului Sf$nt scrise. C@ }i S. Pavel aduce m@rturii
din poeticii p@g$ne}ti. Ci Duhul Sf$nt numai ne arat@ ni}te adev@ruri, care s@ cuprind
^n c@r]ile acealea, ci, pentru aceaea, aceale c@r]i tot nu s$nt dumnezeie}ti.
S. Iuda, ^n cartea aceasta, pomenea}te }i de agapi sau osp@]ul dragostei, care
s@ f@cea dup@ S. Cin@, care osp@] eriticii cu obiceaiurile sale ceale reale ^l strica.

CAP 1
%ndeamn@ s@ stea vitejea}te ^n credin]a cea dat@ odat@ ^mprotiva celor necura]i }i ne^nfr$na]i, ad@og$nd despre
muncile acestora, ca }i a jidovilor }i a sodomleanilor. C@ }i ace}tia, netem$ndu-s@ de nimenea, ne^nfr$nat s@ pornis@
spre toat@ r$vna trupeasc@, pre carii cu multe lucruri ^i asam@n@. {i acestora le aduce aminte de Enoh }i de prorociile
apostolilor despre ei.

1. uda, sluga lui Iisus Hristos }i ^nmul]asc@!


fratele lui Iacov, celor sfin]i]i 3. Iubi]ilor, toat@ nevoin]a f@c$nd a scrie
^ntru Dumnezeu-Tat@l }i de voao de cea de ob}te m$ntuirea, de lips@ am
Iisus Hristos p@zi]i, chema]i: avut a v@ scrie voao, rug$ndu-v@ s@ sta]i
2. Mila voao }i pacea }i dragostea s@ se vitejea}te pentru credin]a cea dat@ sfin]ilor
234 S~BORNICEASCA CARTE A SF#NTULUI APOSTOL IUDA
odat@. c@rora negura ^ntunearecului ^n veaci s@ ]$ne.
4. C@ au ^ntrat ni}te oameni, oarecarii, de 14. {i au prorocit de ace}tia }i Enoh, cel al
mult, mai nainte r$ndui]i spre aceast@ }eaptelea de la Adam, zic$nd:* „Iat@, va veni *Apoc.
os$nd@, necura]i, carii schimb@ darul Domnul, ^ntru mii de sfin]ii S@i, 1, 7
Dumnezeului nostru ^ntru spurc@ciune }i pre 15. S@ fac@ judecat@ ^mprotiva tuturor }i s@
s$ngur Dumnezeu St@p$nul }i pre Domnul pedepsasc@ pre to]i necura]ii lor de toate
nostru Iisus Hristos t@g@duiesc. faptele p@g$n@t@]ii lor, cu care au f@cut f@rde-
5. Iar@ voiu s@ v@ aduc aminte, }tiind }i voi leage, }i de toate cuvintele lor ceale iu]i care
aceasta odat@, c@ Domnul, dup@ ce au scos au gr@it ^mprotiva lui p@c@to}ii cei necura]i”.
*Num. pre norod din p@m$ntul Eghiptului,* mai pre 16. Ace}tia s$nt c$rtitori, gr@itori de r@u,* *Psalm
14, 36 urm@ pre cei ce nu au crezut i-au pierdut. carii umbl@ dup@ poftele sale cu p@g$n@tate 16, 10
6. {i pre ^ngerii, carii nu }i-au p@zit dereg@- }i cu c@lcare de leage }i gurile lor gr@iesc
toriia sa, ci }i-au l@sat l@ca}ul s@u spre jude- ceale trufa}e, mir$ndu-s@ de fea]e pentru
cata zilei ceii mari, leg@turilor celor veacinice vreao dob$nd@.
supt negur@ ^i ]ine. 17. Iar@ voi, iubi]ilor, aduce]i-v@ aminte de
*Facer. 7.* Precum Sodoma }i Gomora, }i cet@]ile cuvintele* care s-au zis mai nainte de la *1 Tim.
19, 24 ceale dimprejurul lor, care ^ntru acela}i chip apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. 4, 1
curvea }i umbla ^n urma altui trup, s$nt puse 18. Pentru c@ au zis voao c@ ^n vreamea de 2 Tim.
^ntru pild@ a focului de veaci, judecat@ lu$nd. apoi vor fi batjocoritori, carii vor umbla dup@ 3, 1
8. Aseamenea }i ace}tia, visuri v@z$nd, poftele sale ceale necurate. 2 Petr.
trupul ^}i spurc@ }i de domnie s@ lap@d@ }i 19. Ace}tia s$nt carii s@ os$besc pre s$ne }i 3, 3
m@rirea hulesc. s$nt trupe}ti, neav$nd duh.
*Zaha. 9.* Iar@ Mihail Arhanghelul, c$nd cu 20. Iar@ voi, iubi]ilor, ^ntru sf$nt@ credin]a
3, 2 diiavolul pricindu-s@ au gr@it de trupul lui voastr@ zidindu-v@ }i ^ntru Duhul Sf$nt
Moisi, nu au cutezat s@ aduc@ judecat@ de rug$ndu-v@,
hul@, ci au zis: „Cearte-te pre tine Domnul!” 21. Pre voi s$nguri ^ntru dragostea lui
10. Iar@ ace}tia c$te nu }tiu hulesc, }i, c$te Dumnezeu s@ v@ p@zi]i, a}tept$nd mila
dup@ fire ca ni}te dobitoace necuv$nt@toare Domnului nostru Iisus Hristos spre viia]a de
}tiu, ^ntru acealea s@ spurc@. veaci.
*Facer. 11. Vai, celor ce au umblat* ^n calea lui Cain 22. {i pre unii s@-i milui]i, lu$ndu-le sama,
4, 8 }i** ^ntru ^n}el@ciune cu mita lui Valaam 23. Iar@ pre al]ii cu fric@ s@-i m$ntui]i,
**Nume. s-au v@rsat *** }i ^ntru ^mprotivirea cuvintelor r@pindu-i din foc, }i s@-i certa]i cu teamere,
22, 23 lui Core au perit! ur$nd }i haina din trup, cea spurcat@.
***Nume. 12. Ace}tia s$nt ^ntr@ dragostele voastre 24. Iar@ Celui ce poate s@ v@ p@zasc@ pre voi
16, 32 spurc@torii, ^mpreun@ cu voi m$nc$nd, f@r’ f@r’ de p@cat }i nespurca]i }i s@ v@ puie
*2 Pet. de teamere pre s$ne p@sc$ndu-s@;* nori f@r’ ^naintea fea]ii m@ririi Sale, f@r’ de prihan@,
2, 17 de ap@ care s@ poart@ de v$nturi, copaci ^ntru bucurie,
tomnateci neroditori, de doao ori mor]i, 25. Unuia, Prea^n]@leptului Dumnezeului,
dezr@d@cina]i, M$ntuitoriului nostru, slav@ }i m@rire,
13. Valuri de mare, f@r’ de lini}te spume- st@p$nie }i puteare, }i acum }i ^ntru to]i
g$ndu-}i ru}inile sale, steale r@t@citoare, veacii! Amin!