Sunteți pe pagina 1din 27
108 93.080.20 IRS STANDARD ROMAN SR 6900 Noiembrie 1995 Indice de clasificare G 71 Luerarl de drumurl ' . INDICATOARE KILOMETRICE $I HECTOMETRICE . Road works. Kilometer and hectometer stones Travaux routiers. Bornes kilometriques et hectometriques APROBARE Aprobat de Directorul General al IRS la 05 ianuarie 1995 cu aplicars 1 din 01 iulie 1995 ~ inlocuieste STAS 6900-79 CORESPONDENTA La data aprobarii prezentulvi standard nu exist nici un standard international sau european care sa se refere la acelagi sublect (On the date of this standard approval there Is no International or Eu- ropean Standard dealing with the same subject A la date d'approbation de ta présente norme il n’existe pas de ‘Norme Internationale ou Européenne traitant du méme sujet DESCRIPTORITIT —|_ Drum. indicator rutier, born, conditiitehnice INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. Joan Louis Calderon 13 - 70201, Bucuresti, 2, Romania ‘TP (401) 210740; (401) 21 13296; TF (401) 2100859 ‘o1RS. 1 paral « prezertulul standard tn orice publica ql prin rice procedeu (electronic, * (eta ered ack eth ecordul etal A, Ret: SR 6900:1995, Edijiaa sa £ i PREAMBUL Prozentul standard reprezinta revizuirea STAS 6900-79 "Lucrari de drumuri, Indicatoare kilometrice gi hectometrice’. ‘Standardul a fost elaborat intial in anul 1964 gi revizuit in ani: 1978, 1979. Fat de editia anterioara s-au facut urmatoarele modifica ta punctul 2.1.2 s-au introdus indicatoarelekilometrice metalice prezentate in figura 2.b; = la Anexa A -fig.7 - -au moditicat dimensiunile; la Anexa A3 - in loc de beton clasa B50 s.a scris beton clasa BCS conform STAS 9622-86, iar la dim.nsiuni s-a scris in lod de 80 mm, 8 cm; Ja Anexa 5 s-a modificat la inditimea rambleutul ‘mm in‘ - la punctul 2.3.2.3 s-a reformulat: ir, loc de “indicatoare kilometrice"s-a soris“nigele indicatoarelor kilometrice’ = 4 SR. 6900 1 GENERALITATI, . 4.1, Oblect gi domentu de aplicare tua’ Prezentu standard stable genase tetnice generale; precum si preseripile de inscipionsre ¢! de ihaiaiare ale indicatoarelor care marcheaza kitometri gi hectometril pe drumurt 4.1.2 Incicatoarle klometice se folosesc pentru incicarea catagorel adminsratvo a crumubt, nara tui 122 sno ga porist klometrice exprimatd prin dstanfa in kiomet Inreg fat de inceputul (origina) Crum oe ora Jeataare servese si penta indicarea distanjelor pana la centrul civic al primi locality mal impotante, fprecum $1 pana la centrul civic al ocala celei mal apropiate, Indicatoarele kilometrice sunt puncte de reper topografice pentru refetelerutiore, 3. Indcatoarele ectémetrce se flosesc pentru indcarea porte ectometiceexprimaté prin dstanta a hectomett intreg) fata de indicatorul klometric precedent, : 4.1.4 Nuse instaleaz& indicatoare hectometrice in ‘municipil gi orage, precum gi pe sectoarele de drum din eoictane losaltal! unde drumul are profil de strada gi prezenta lr pe trotuarar impiedica circulatia pietoior. in- Sicatoarele hectometrice nu se insteleaza pe autostrz gi pe drumuri de pamat ‘ 1.2 Prevederi generale 1.2.1 Indicatoarele kiometfice gi hectometrice se contfeotioneaza din: = baton; = metal. 412.2 __Inanexa Aa prezentul standard se precizeaz8 conctiteprvind modul de instlare a incica‘osrelor. 1.3 Referinte : STAS 1849/2-86, _Siguranta circulate. Indicatoare rutiore: STAS 2849/2'89, __lluminat. Stimuli de culoare gi marimi colorimetrice, Terminologie STAS 2849/-86, _uminat, Receptoare de radiatie optica. Terminologie ‘sR 6900 2 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 2.1 Forme gl dimensluni (mm) 2.1.1 Indicatoarele ktometrice metaice pentru autosirazi, au fornta $I dimensiunile conform fig. 1 Figura t -3- ‘SR 6900. 2.1.2 _Indicatoarele kiometrice de beton say metal au forma gl dimensiunile cvnform fig. 28, respect 2b. 1 Fata spre drum Fota jateris =‘ 350, jvell superiar al, OM ed bi! Pere nelai five! Figura 2a ths 1 campletarea cotsril fig.2a este conform STAS 610-64 earn STAS fa haem editle a-T-a —1K4) SR 6900 BORNA KILOMETRICA METALICA PERSPECTIVA YS . ie tel pntende “ aimed mm VEDERE DIN FATA VEDERE DE SUS ‘ pt a fn Sor 0 PRONE 20 0 VEDERE LATERALA-A VEDERE LATERALA B VEDERE LATERALA C | | i \Y i Figura 2b ee Se eS Eee Ne ee 5 sR 6900 21.2 Indicstoavelehectomatrice de beton au forma gi imensiunie conform fg. 3. - Fota spre drum Fata lateralé Qs: Omplohrea. uo, = cotaril Ag d, este conf STAS 6900-64 $00. 500. Figura 2.2 Abaterl limit& 2.2.1 _Abaterie imit& la indicatoarele metalice sunt conform STAS 1848/2. 2.2.2 Abaterile limit la indicatoarele de beton sunt: fa lungimt 20 mm - a dimensiunite transversale = 5mm -sigeata fejelor plane ‘sub rigla agezata transversal pe indicator + 3 mm ‘sub rigla agezata longitudinal pe indicator * 5 mm. 2.3 Executle 2.3.1 Indleatoare kllometrice metalice 2.2.1.1 _Indicatoarele klometrice metalice pentru autostrazi se confectioneaza din tabla de aluminiu sau tabla de {Gol cu fol rfloctorizenta de culoare alba gi se monteaz& pe staip din ofl zincat sau vopatt respect conciile de axocuio din STAS 1848/2. . Uiiizarea unui tip de stip (de ofel zincat sau vopstt) se face pe sectoare intregl,intre accesele spre principalele local. Latura infaioara a indicatorulul trebuie a fie a inalimea de 1,70 m fafa de cota margin benal meckano. 2.3.1.2 Peste folia reflectorizanta pe ambele fofe ale indicatorulul se execu chenarul gi inscriptia cu vopsea neagra. 2.3.2 Indlcatoare kilometrice 41 heetometrice de beton 2.3.2.1 _Indicatoarele Kilometrice de beton au fefele vazute netede, curate, fara goluri gi cu muchille rotunjte tegite pe circa 5 mm conform fig. 4. . Indicatoarele kilometrice conform fig: 4 88 pot confectiona gi din metal. \ Thesve SR 6900 6 2.3.2.2 _Indicatoarele kilometrice de beton au partea centrala vopsita in alb, iar capatul semiclindric gi soclul ‘opsite, tunctie de clasificarea functionala a drumului, cu urmatoarele culori: 03u, pentru drumurile nationale; - albastru, pentru drumurilejudetene: galben, pentru drumurile comunale; brun deschis, pentru drumurle de exploatare. innre parila extreme vopste colorat (capatul superior, respect soctulindicatorului) si partea centrala vopsta in ab, 39 traseaza, pe toate felele, c&te 0 banda orizontald de 10 mm lime de culoare neagra. 2.3.2.3 _ Pe fetele perpendiculare pe drum ale indicatoarelor hactometrice de beton se vopseste in alb spatiul de _100°x 150 mm pe care se executa, cu vopsea neagr8, in contur de 5 mm grosime precum $1 cifrele, conform fig. 3 Rlestul fetelor vazute se varuiesc in alb. NOTA. Indictoareleheclomaticeexistote car suo nip, se roto ou ig spo oxginea cumul, lar pe parte “eturonih net. accu oa nia gga lh eo vopeec nb, ot lor veut ae vues ab 2.82.4 —Vopselole utiizate pentru vopsirea indicatodrelor trebuie s& fie rezistente la intemperti, s& nu-si schimbe pus, chenarul de § mm va ruangacuot gis nu se cojeascy 2.9.25 Caracteristice culororfolosite sunt precizate tn tate. j Tabetul Denumirea | Coordonatele cromatice ale punctelor de cof care delmteaza suprafaja cuord | Factor de ] culori | din dagrama pentru etalon luminat Standard D 6500 c-rform STAS 2849/2 1 | luminanta STAS 2049/3 a 2 3 qi rn onto 0.360 0740 0.200 = 07s y - 0,360) 0370 090 | Fogu x 0876 0.605, 0.690 2007 | Y 0.390 0310 0310 ‘pastry x 07a 0.188 0240 0137 = 005 Y oii | oase 0210 0,088 Gaiben x 0.481 0.430 O77 0.531 = 060 Y oste art 088 0.468 Negra x 0:900 0.85 0345 020 | som Y 0270. | oss 0.385 oa10 Brun deschis | __- - i 5 ; > . ‘ 8h. 6900 24 — Inscriptit 241 nscriptio se execut cu vopsea alba pe fond inchis (9% albastru) $1 cu vopsea neagra pe fond Gaschis (alb, gabon, brun deschis) Inscrintile pe indicatoarele kilometrice ‘carole kilometice de beton sau metals@ executa conform fig 4 2.82 metalice pentru autostrazl se executa conform fig. 1. , 2.4.3 Inscriptile pe indicat Fata laterals Fata soré drum Figura 4 2.43.1 Petata dinspre drum se inscrie emblema (ecusonui) spectic categoriel de crum, astfet: ~ 68 drumurile nationale, conform modelviudin fig. 6 pe drumurilejudetene, comunale gi de explostare, conform fig. 6. Numarul drumulul se inscri in ecuson cu cre avn Inahimea de:70 mm 3 tere ce 63 mm. ‘SR 6900 Figura 6 2.4.3.2 Pe tetele perpendiculare pe drum se inscriu urmatoarele 9) Pepartea superioara semicircular8, se inscrie numarul reprezenténd pozttia klometrica, ») Pe partea centrata se Inscriu incepaind de sus: - localtatea principala (oras, municipiu sau nod rut), care urmeaz pe traseu, urmatl de distanfa in kilometri ‘ntregi pana ta centrul civic al ocala; . = prima localitate de pe traseu urmata de distanta, in klometrntregi, pana la centrul chic al acesteia, Cand localitatea cea mai apropiata este ¢i localitatea principala.se Inscrie numal denumirea acesteia cu aistanta respectiva. Pe sectoarele de drum in traversarea jocalitijlor, inte indicatoarela de inceput ¢i stargit de localitate, denumiros (ocalitati respective, se inscrie fara distang’ {nr utima tocaltate gi punctul de trontiera se scrie Frontiara urmat de uistanga. ‘Amplasarea inscriptiel pe fetele perpendiculare pe drum se face conform exemplulul din fig. 4. Elementale redate ‘pe aceasta figural sunt cuprinse in tabelul 2. | | , 9 ‘sR 6900 pistantele later ale fala do muchile indicatorulu trebule s& fie aproximatiy Denumitie compuse in dour cuvinte s@ pot scrie pe dous finda Sctlerea cu inihimea de 63 mm permite Deru cor aterala a indcatorul a unor loca a, cor dene cuprinde para a 10; 11 Mere ‘tun ceuvani . Fractionarea cuvintelor nu este permisa. in cazul cfd un cuvint ara ue Kune mal mare de tere (ex: Fee pogotusa, Valea Calugaroasca etc), $0 admite Incriorea cu itera mal meh avand inaimea de 56 mm. Saree cstan(ele a, © gid din tabelul 2 se majoreaza proportional. Se admit rhumal uirmatoarele pre- areata To. pentru Targu; Tr. pentru Turnu si St. pentru’Stantu Modelu! iterelor si cifrelor tip inguist este cel din Anexa B. Lajimeaiterelor si cirelor Seladopta conform tbe 4, lr spat dere ere cre conform tabelulul § Anexa B. 2aa Pe indicatoarele hectometrice se Inserle numal ofa hectometruul respect; cu caractore avand ‘naimea de 105 mm. 24.5 Pentru ealizarea inscrpfilor se poate folos! ca suport material plastic. Tabelul 2 Ne a b © é ot. tnscriptionare mm | mm | mm | mm. 7 | Doua locaital inscrise pe cAte un rnd, ambele cu distant so | 2 | 7 | 7 ilometrice . 2 | Doua tocaiitalinscrise pe cate un rand, cu distanga Ktlometric& 90 28 90 94 uma ia primatocaltate 3 | Doua locality inscrise una pe uni rand gi cealats pe doula 2 so | 56 randuri, ambele cu distanje klometrico @ | Dous tocaltay inscrise una pe un rand gi cealaltaF > dou 7 | 2 | 7 | 7 randuri cu dstanfa kllometricl numa la prima localtate & | Dous tocaltay inscrise pe céte doua réndurl, ambele cu 1 | i | = | 2 istante kiometrice ‘ @ Toul local inscrse pe cate doud randuricuditarya =, | 20 | 20 | 50° | 68 klometrica numai la prima focaltate 4 © singurd localtateinscrisa pe un nd, cudistanja klometrica | 160 | 25 - | 197 2 | Osingurd localtate insorisd pe un rnd, fara distarga klometrica| 160 _|__- - @ | O singura localtateinscrisa pe dous randur, cu distanfa 1 | 2 ~ | 140 klometrica : 70. | 0 singura tocaltae inscrist pe doua rndur, ra distant 10 | 2 - | 208 Klometrica OTK. Denumit ocatiflr vebke conform Leg pnd organzre admiral « ort, modeila apt utar 3 REGULI DE VERIFICARE A CALiTATII 3.1 Verificarea caltati se face prin: - veriticdr individual, la indicatoagele kilometrice; - verficari de lot, la indicatoarele hectometrice. 3.2 Verificirte constau din: + -verticarea forme $i dimensiuritor - veificarea aspectului, culori gi inscription’. 3.3 Marimea lotuui de incicatoare nectometrice este de max. 200 bucdi, lar egantionul se constule dit ducati luate la intdmplare din lot. Chiar daca o singurd bucetf din egantion este necorespunzatoare, se repet® aera se J nou eyantion Dace glia dova veers apare cl pun obucal necorespunzsoar, og Sovoitesbucaacubeea’a ¥ oon aie sR 6900 10- 4 METODE DE VERIFICARE 4.1. Veriticarea dimensiunilor se face cu instrumente de masurat obignuite care 88 asigure: 0 precizio de 1 mm pentru dimensiunie indicatoarelor; ‘© precizie de 0,2 mm pentru dimensiunile inscriptilor. © 4.2 Planitatea fofelor se veri agezdind o rigid metalicd longitudinal si transversal pe fetele plane ale in- icatoarelor gi masurSnd s8geata cu ajutoru spionior. 4.3. Aspectul, vopsirea¢!inscripfile se verifica cu ochiul liber. 5 AMBALARE, DEPOZITARE, LIVRARE, TRANSPORT $1 DOCUMENTE 51 Ambalare Indicatoarele metalice se ambaleazA in hati, colelate indicatoare nu se ambaleazs. 52 — Depozitare : . 5.2.1 Depozitarea indicatoarelor metalice se face pe steloje. 5.2.2 _Deporitarea indicatoarélor de beton se face prin agezarea lor in stive pe cel mu patru randuri pentru ‘cole klometrice gi opt rinduri pentru cele hectometrice. intre randuri se agaza gipct. 53 Livra Indicatoarele de beton se expediaza numai dupa 28 zile de la confectionarea sau dupa atingerea clasel de beton prescrisa. 5.4 ‘Transport 5.4.1. Indicatoarele se protejeaza in aga fel inca s4 nu se degradeze in tot timpul transportulul. 5. Este interzisa incarcarea si descarcarea indicatoarelor prin rostogolire sau aruncare. 8.5 Documente ‘ Fiecare livrars trebuie s& fle insofité de documentul de certiicare a eal intocmit conform dispoziilor lagale in Vigoare. - W- ‘8A 6900 yp S ANEXA A (normativa) _MODUL DE INSTALARE A INDICATOARELOR KILOMETRICE $1 HECTOMETRICE Dimensiuni in milimetet Incicatoarele metalice 6e montaazs la tniinea de 1,70 m deasupra pari carosable, pe stip! de emt AA ‘pe banda mediana a autostrazl, perpendicular pe axu! ‘din ojal cu diametrul/grosime: 70 ‘mm/2 mm gi se instaleaz& acostela Plantajia de pe banda cealat a indicatorutul. A2 Indicator ktometic de boton se fxeazt In general cl baza la 360 mm sub nivel terenu tar pe ve do 250 mm Joasupra oreniu, 9ingroaps no mova de part nfo de runch de tes std naira cu etura do 1800 mm conform fig. 7. Baza eleva trebule se aproximaty a cote sul drum, medians nu trebuie 98 aiba tnslimea mal mare de 1,50 m pe distante de 50 m de o parte #l Figura 7 w ‘SR 6900 2 8 Pe drumurle moderizate sau cu mbracamin astatioe ugoare tebe Mov trobuie s& fle pereate cu A ant de vou sau do pata Duta do 80 mm..100 mm samo, afezate Pe NP in strat de 50 mm rostute cu olvanl ee maa 10, aga fl nc fool peteor 28 ramand aparente, Se pot folosi gl dale de beton 9 mona de cous! 30 spi pe @fundatie de beton de forma gl dimensiones ono fig. 8, Beto! avand ao pore aoToarna pest un stat de nisip Say balast do 200 mm grosime, Pata bing mail 4 Fundajia de spin @ peroului poate realizatag din elemente pretabricat de beton, Avgste olor pretabricate Funct si socjlunea transversal, de 200 rm x 900 mm qe a¢az8 pe un stat de betonclasa Bes do 109.mm grosime ,tumat pe loc, peste acelagl stat de balast sau risip graunjos aratat mal sus. 'A4 Po diumule pltrute sau do pamént,feele moviel nu se mal pereeaza gi se imbracd cu brand oe Auk pact pe acosto drumur se ispune totus de Bolovani ce rau sau pata brut in imociata apropiore de ot era Jalare’a Indicatoarelor klometrce, moville pot fi pereate pe substrat do nisip fara rosture, Pe tronsoa0e Introgi de drum. AS indeatoarelo klometrice de beton so instaloaz’ po zona drumuli: po partea droapta a acesiua. Ae costere a kilometrau, in goneral pe zona, in feta line planta, lao dlstanf aproximatl constanta de aero vaio pe sectoareintrog i faale astfel int si fa vibe din ambeve sensurl de la cistanfo ft mal mars ‘nu mai putin de 50m. La dramurile cu fnaiimea rambleului mai mare de 1,00 m se executa pe taluzul ramble! 0 platforma pont Herat inuicetorull Kilomotic, adiacent gi la nivel cu muchia pltformel drumul, n care Caz nu se mal executA movila,indicatorul agez&ndu-se cu baza sub nivelul acostamentului (ig. 9 10). . 13 SR 6900 Yedere (rental Vedere lateralé i Marginea platformei 250, Figura 9 : Vedere frantolé Vedere lateral platformei Figura 10 ‘coast platforma do instalar a indicator trebul 88 fie 1250 mm x 1500 mm ctnd se executa in plat 1000 x 1060 mm c&nd se executd din zidz\rie, jn jurlincieatorulu so execut un payal de plata sau dale de beton de €O mm..100 mm grosime gi de 300 mm +350 mm (fig. 7 $18), cu panta de 4% spre extetior. Y ‘SR.6900 y -14 upa caz,teluzurle platformel de pamant se consoideaza sau so spriin& corespunzsior ‘naturi terenutul. Cand drumul este in dablou, so executd pe taluz; ta 250 mm peste rivelul banchetel gti © pietforma de ane oeioicatorulxilomotric de 1000 mm x 1000 mm pavata cu plat, cu taluzurl de s@patura convertabile per tnia se asigura vizibiltatea de la cel putin 50 m distanta (ig. 11)- Figura 11 In acest caz Au se mai execut® movila,indicatorul fixindu-se cu baza la 600 mm sub nivelul platformel de instalare. ‘Taluzurle de sapatur ale platformei de instalare a indicatorului kilometric se instaleazA pe pereu sau brazde, dupa” az. ¢ In creptul parapetelor sau a ato lucrér, precum si pe podut, montarea indicatoarelor kilometice 80 st ‘caz la caz, in report cu situatia locala, find admis aplicarea pe aceste locurl a unor indicatoare metalice, iin acesie cazur trebuie 88 se aib& in vedere ca indicator s fe izibil de la distanga cét mal mare gi sa fe ferit de Geteriorarl datorate circulatel, In local, indicatoareles0 Instaleazt pe trotuar ta 500 mm de bordurd gi @r& movie, X Adela ‘A.6 " Indicatoarele hectomet:ice se fixeaz’ cu baza lor la 400 mm sub nivelul terenulu, cu fefele pe care se ‘afta chenarele g1 cfrele perpendicular pe axa drumulu. De regula, amplgsarea lor Se face tot in fafa liniel plantatiet tvistenta, ¢a la indicatoarele kilometrice. Cand pozitia indicatoruluf coincide cu un’ arboré din linia plantatiel sau ‘esto in imadiata aproplere a ll, pozitia lui se modifica at&t cét cere vizibiltatea de ta cal putin 50 m. Pe drumurile in debleu, indicatoarele hectometrice se amplaseaz’ in mijocul unel platforme orizontale de 500 mm x 500 mm creat’ in taluz la inakimea de 0,25 m deasupra margin platformei drumulul, asigurandu-se totodata dis- tana aproximativ constanta fafa de drum. Pentru vizibiitatea indicatorului, platforma de montare se taluzeaza in sapaturd, corespunzator. Be drumurle cu inakimea rambleulul pana la 1,00 m, indicatoarele hectometrice ge morteaza pe o platforma in um- plulurd de 0,250 mm x 0,500 m gi 0,500 m inaime in apropiere de picforul taluzului, pe o linie aproximatlv continua sila distanté aproximativ constanta de axa longitudinala a drumuul. = * - 15 SR 6900 Pe drumurile cu inatimea rambioulul peste 1,00 m indicatoarele hectometrice se “ixeaz8 in miocul une platforme ‘de montare de 0,750 m x 0,750 m adiacenta gi la nivelul marginii platformel drumutul. Dupa car, téluzurile acestor platforme se consolideaza sau so sprijin In raport cu natura terenulul, Pe poriuniie de drum cu parapete sau odur,indi¢atoarele hectometrice se instaleaz& sléturat parapetelor sau se realizeaza prin vopsirea chenarulul si inscrierea cfrei, pe stAlpli parapetelor de beton sau zidirie orl pe lucrarle de at, in locurila c&t mal ferte de circulate i ct mal vizible, . ‘ck oY ee POE RRO ee RE OR ee ae | sn 6900 16 ANEXA BR (nermativé, ELEMENTE NECESARE TRASARII LITERELOR $I CIFRELOR TIP INGUST Tabelul3 44 Tabelut3 (comtinuare) Fraotii din H _[ Frecti ain Tnanime: | [6 | 70 150 | 2ar | 10 | 26 | 2 | 2s? | 18 | 20 | 2 | za | 19 | 22 | 2 ose | 6 | 6 | 7 | 10 2e7 | 20 | 23 | 25 oe |e |e Lo | | | | 207 [2 | 26 | 2 [ie [0 | 0 | | te a za | 27 | 90 4a6 wo |2|s|0| | 3av__| 26 | 30 | 93 | 50 ve | 1 [13 [te | at [| ae7 | 29 | 32 | 36 | 54 ras [ta | ts |e | | ar ge | a6 | 40 | 60 yee | ts | | 9 | | as7 | 34° | 39 | 43 |e ze | 19 | 21 | 23 | 35 aa7__| 98 | 43 | 48 | 7 zoe | a ||| st | | sit ao | 45 | 50 | 75 05/7 a{4f[s|7 sar | a2 | a7 | 52 | 79 087 ¢{[7|s|e sor | a7 | 53 | 59 | 99 oar | 7 | 8 | 9 | 8 . a7 | ss | ez | 69 | 108 7 a |e | 0 | 6 ™m,_| 88 70 | 105 | 150 17 e || 1 | 16 a7 | os | 74 | e2 | 128 1.217 wo [u|2[ ol | 118 7 [| 6 | 9 | 13 var ||| 3f| wl || 3 a | 2 | 26 | 38 yar__| 10 | 12 | 13 | 20 1110 @ |e |7 || ar | | a3 | v4 | et at a{4[sl[es iar [ae pels le} | wm [ete] s v7 | 12 | 14 | 15 | 20 185 2[2]2|s ves? | 13 | 18 | a7 | 25 2195 af[«[«le | sar | 14 | 18 | a7 | 25 3/98 s|[s|e|e 1e7_| 14 | t6.| 18 | 27 |” 1160 +fa1[a[2 27 16 | 18 | 20 | 90 1170 1 [a {1f[e2 am | a7 | 10 | 2 | st 370 2,3 ss (227 wloa{ztsl| | ‘SR.6900 “17 ALPABET TIP INGUST —-MAJUSCULE— / Figura 12 ‘SR 6900 ALFABET TIP INGUST — MAJUSCULE— Figura 13 ‘sf1.6900 Figura 14 E = aa add Wikiicnrc se enue oe. nail Scinitine ath 0X Teg grenade te ‘SR 6900 ALFABRT TIP INGUST = MINUSCULE — “tT win WT Figura 15 Figura 16 2 ALPABET TIP INGUST — MINUSCULE — » sr.6900 22 ALPABED TIP INGUST CIPRR = Jo {0 ak Figura 17 : ‘SR 6900 y misaeL , . . AOTAUAD 1S YOTIAALT VAWLLYT ¢ L St ntl ns in emma so 1 its so L1s9 cise tse BLS LOT OTS To Te Tes Tor DLs Tee Ts Toe Ts eles : Suri up ess" z CTI ¥ © THOT | Te Tee : Sree ‘$F16900 ‘TAAIO 1S TAAL ALNIG VINVLSIG '8R.6900 25 Ts [SOT [OL | Bue 7 ooo a a SS eat S REPOS Soa