Sunteți pe pagina 1din 14

SOD CUPS:

5211413

CZU 638.142.353

STANDARD
EDITIE

DE
OFICIALA

STAT.

STAS 4170-90

ROMANIA
"

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

STUP ORIZONTAI..

Inlocuiete : STAS 4170-76

Claslflearea

aIfanumerlea K 59

HORIZONTAL

BEEHIVE

Rl1CHE

HORIZONTALE

YJIJj:t1: rOPI130HTAJIf,HhIl1:

,
~ ~~~. -,
.'

.
,

1 GENERALIT.A+~

. ~,~~
,

1.1

Object ~i domeniu Stupii orizontali'slnt

de, aplicare denumiti, prese~rt~t, in text stupi.'

'

/
,

Prezentul stan~ard se' tefera la stupii orizont~i destina~i adapostirii, cre~terii, transportului familiilor de albine ~i pentru ob~iner~a de mIere ~i alte produse apieole.
,

'

!.

1.2

Clasificare Stupii se executa in dona variante : - varianta, 1, eu peretii eol'pului cu grosimi de 25 mm (eapet~le) ~i 33 mm (laturile) ;

varianta

2; eu peretii corpului

eu grosimea de ~O mm (capere ~~laturi).

1.3

Alcatuire
Stupul ~st!3 c()nstituit din urmatoarele parti componente, conform fig. 1 :

') '..

"eehipamentul stupului (situat in interiorul eorpului), ~ste fo:rrq.at din: rame pentru faguri, diafragma pentru nidueerea cuibului,diafragma peptr1i izolare~"familiilor ajutatoare, lama eusita pentru transportul famimlor de albihe, podi~ol', bara defixare a eehipamentului pentru transport eu ~ipea de adaus, blocuri de reducere a urdini~urilor, scinduri de zbor ~i clapa de, lnehidei'e a ventnatiei.
,
"

corpul stupului, format din laturi, capete ~i fund; capaeul stllPului;


'

-.

/
> '-

Elaoorat

de:

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE AI_DINE Institutul de Cercetare 17i l'roduclie pent!'u


,'P;f'\!!t"ri'i.

Aprobat de: INSTITUTUL ROftIAI'\DE STANDAHDIZAHE Stl'. Jean Lo U is Calder on nr. 10 J3UCUH.P.STI
,
, , ,

Data intrarii in vigoare 1990~O5~Ol

'.

'

"'>""

STAS 4170-90

2 -

15

"-......-

'

17

14-

'--./

6
Fig. 1 OBSERVATIE: - Denumirea reperelor din figura, conform pet. 2.3.

-3-

81'.'18 4170-DO

1.4

Notare indicind denumirea produsului, varianta, numarul de fame ~i,

Notarea se face STAS 4170~90.

Exempl u de notaTe pentru un stup orizontal varianta Stup orizontaJ, 2/20 -:- STAS 4170-90

2; eu 20 de Tame ;

2 C.oNDErn

TEHNICE

DE CALITATE

\,
.F

Dil'ltensiuni in mm

2.1

, Forme

""""'.;h -. ~i dimensiuni

A .~
...-.

L1

:2
'" i I

90

300
I
.

6U
c)'

:t::

L3t

C'"f

=t
i

. ""I

C)-

4J

.
Fig. 2

Tabelul

1
LI
I

L2
I

HI
I

Ha
330 280

, Varianta'

i
I

I
.

901 V~riant" 2

830 820
I

525 509

S'l'AS H 70-80

-4-

2.1.1

Sec~iuni ~i detalii varianta 1

A-A
'
I 'I

---- -I i' ,

=u_~370

6O?
'

-_u5~

~---:---~

. r-i

,-

: ' :
'

I i I

B :..J =::
-,
"

1
_/
, '/!I.
I

i
-.
..
I

8
OIL

~
516

450

--

Fig. 3

8-8
I..872 --780
'

832

/ / / /
0'

Iltl!.I"'ljIGI'\lgl~IM
<::::I <::::I "'"

140
Fig. 4

140-

-5-

STA:3 4170-90

0
25r'J

"

p "')

J---'\Q

"
---.-

Fig.

33

I.i"1

"-

Fig. 6

Fig 7

-"-,,..,'

"",,""'-""""""-'--"---'-

Qm

... ".. ........ STAS 4170-90


A C

-6-

2.1.2

~ectiuni ~i detalii varianta 2

A-A

~
"I
'T:r ~,-! t--.: I -I_,L.L .
' "

B'

r-

57/ 530, 370 I


~

L/~ ~
'/ .'"
>-,

"

'-.-/.

J~
~jC

'

',K~ "~~1

lC\i
.

c'::r'~:~:~,~~ ,::c,,-;'-.~";':::W0Z;:X:;';::~'l;-:;//7/." "",>

450 .1490

!LJ'
Fig.,8

.~ B'-FiJ' "---'

850
7811

:(1 gl ell 1(Jllll{'l.lp)I'lijlt'{11~.l(1'1igllt)fZO


C)

"~ ~~
I,' ~'

s:::> 140

Fig.

--'.' -1-20
Fig. 10

..

20.10, =

G
. '.'

~.

.
c:::.

~~
Fig. 11

Fig. 12

i ----

,-'L.tHJ'IiIV-av

2.1.3

Echipamentul

stupului

2.1.3.1 Rama pentru fagure (pozi~ia13, conform fig. 1) .

~
10

1,.68,

-i

i-',

In ic I

37
<:>
1 .

<\.I, -.f-

t
I

111 I I .
',.'

25
c

:2
<:>

~I !
! I \()!

9,g

-"<; S:!

-j

25' /5

I I-

435
Fit. 13

..j

2.1.3.2 Diafragma 'pentru red.ucerea~c\1ibului (pozitia 7, conform fig. I)

'

"

468 ,--

~
.

-~

(
i

'3~)) t

c"

10

---

J
' .

A-A <::)
......

. .1 ,
I

_.::

1 30

.,

30 -

#,
Fig. 14

~t

--

ili-'

y
!

2.1.3.3 Diafragma pentru izolarea. familiilor ajutatoare (pozl~ia 7a, conform. fig. 1) Se utilizeaza cind este caz?l in locul diafragmei pentru reducerea cuibului.

.
0'

"

"'! t
10

1I
i

468 .
I

.
I

B-a
1 !

I I

,. .

I I

M 01

II
-I
4.48

I
I

II

III

:!.

I .
30

I
I I IUI <::)
I

I I_.

J
Fig. 15

15

2.1.3.4

Rama Cll siLl pcntl'll Lran:-;pUI'tnJ familiilor de albine Se utilizeazC~ in locul unci scinduri pentru podi~or (nu
0
<'\j

este

evidentiata

in fig. 1)

.,,;'

~
..

70

tt-r-n-j+',Tc.

Si~';~'~f

+
484 Fig. 16

"
2
I

70

'_.11 ,ltllITIi

Li' :-'

L~I
-J

J-~

2.1.3.5 Seindura pentru podi~oi~(pozitia 8, conform fig. 1)

;..--

l
,

!
--

434'

L
Fig. 17
?

g\

J0
\

2.1.3.6 Bara de fixare a eehipamentului pentru transport (pozitia 14, conform fig.. 1) 20
0
(\j

a) Variant a 1
-

Pl
I

183

r
I

~
~OO 826

183

30

30

,,~

698
0'

60

b)Variantao2

\,r),

'Co

Fig.

18

t
J

2.1.3.7

Blocmi Vedere

de reducerea

urdini$Urilor

(pozitia 4, conform fig. 1) b) ludini$ roie

I a) urdini$ mare din fata

~ E=
Vedere de sus

/50 298

J jl
Fig. 19

JGJ

2~

100

.
Fig. 0 2

~tT. M-l1

~,

2.1.3.8 Scinduri de zbor (pozi~ia 5, conform fig. 1) a) mare


!-15

'--

3fjj} .

~.

0) "'""' -.
\.

20
Fig. 21

"-..J

b) mica 15
/

200

~
Fig. 22

I.20

2.1.3.9 Clapa de inchidere-aventilatiei


\J

(pozitia 11, conform fig. 1)

~
2.2 Abateri limita

375
Fig. 23

r~

10

pentru lungimI, la~imi ~i inaI~imi interioare lacorp dimensiuriile elementelor famelor d:: 0,5; dimensiunile imbinarilor tI: 0,5;

~i capac d:: 2,0;

- pentru - pentru

- pentru celelalte dimensiuni d: 1,0.

'1~-'V-J

2.3

l\bteriale
Tabelul 2

IRe"perul eonform fig. 1


/

Denumirea

elementelor

Felul materialului

--2
2

'

'
I
I

Peretii

eorpului

Cherestea

de rii~inoase

-1--..-

STAS 1949-86 STAS 1949-86 STAS 1949-86 , STAS 1949-86 .. STAS 1949-86

Rama eorpuJui Fundul stupulu Bloeuri de redueere a urdiniuriJor


Scinduri de zbor-

Cherestea de rii~inoase -I~. CheJ'estea -.-de rii~inoase

.3 4
5

__I!

Cherestea-- de rii~inoase Cherestea Balamale de rii~inoase eu aripi plate de rii~inoase de rii~inoase de lei san plop

---

. STAS 6047-87 STAS 1949-86 STAS --1949-86

6 7 !?i 7a

~ipd

suport

Cherestea Cherestea

-.---

.-----

Diafragme pentru redueerea euibului ~i diafragmc pentru izolarea faniJor ajutiitoarc. -. .. pentru podi~or
;

Cherestea

STAS 3575-86 STAS 6980-80 STAS 1949-86 S)"AS 3575-86 STAS 1949-86 STAS 1949~86 -'--' STAS 1949-86 STAS 6047-87 STAS 1949-86
STAS 3575~86-

Pliici din fibre de lemn Cherestea Cherestea de rii~inoase de tei san plop

I I
I

8
9

Sclndura

j-

Rama

eapaeului

Cherestea' de rii~inoase Cherestea de riisinoase 1.--' -:.- --~ a ventilatiei Cherestea de rii!?inoase

10 11

Rama strea!?ina ----Clapii de Inehidere

12 I' Tov.n"' eapaeului

Balamale ,eu aripi plate Cherestea Cherestea de rii~inoase de lei san plop fibre de lemn derii~inoase de lei de rii~ino ase de ~~i'sau_~~..p_-I

Pliici din -.faguri Cherestea Cherestea

STAS 6986-80 STAS 1949.86 STAS 3575-86 STAS 1949-86 STAS 3575-86 STAS 2028-80
STAS 1946-80

13

Rame pentru

i
i I -

14

i-"---,
I I

I I i

Barade fixare a eehipamentului pentru transport, eu ~ipeiide adaus

Cherestea Cherestea

15
. ,

Invelitoare

11

TaIJlii zineatii 0,3.. .0,5 mm Tabla -n__- neagrii 0,3.. .0,5 mm

16

Plasii vcntiJatic
.

I Impletiluri
;2/22-/<)5

din slrmii eu oehiuri

I"STAS 2543-76

17-r~~~~'ma!-e se~~-I~:::: _n~_I~raibere 19 20 eu !?urub !_~~?:!: mobi! meta1i_~__,._I

~--.~I'__~
--~'---'-'-

,;)1-:- -_:: -.-=--J-'STAS~87~_de pr?~~.~-_..de pro dus


,

--I

" - Conform standardului -'

--- I STAS

2419-88

---'

Dispozitiv
(conform

fig, 3),

de Inehidere

'

I
-

Conform stndardului

-1..-I I

":'~---'-'-I-~!.~~y;~~r:::: I

I' STAS 1755-71

i~~di~~~lrma
,,-

de otcl
pentru
--

' STAS 2111-71


STAS 9017-71

Adezivi fenol-formaldehidici -'industria lemnului


-

Vopsea pe baza de ulei de in san alte pro d~Jse similare, vo psea rezis-:~_~~onditii de umiditate Ramii eu sitii pentru familiilor de albine transportul Ch~estea de ra~inoase implelituri din slrmii eu oehiuri de 2/2.., STAS 1949-86 STAS 2543-76 -I--" STAS 2020-80

. . ,2,5/2,5 mm
Tablii zineatii de 0,3" .0,5 mm

;'l'~~0

Jl It 1-~!U

livrarii.

2.4 2.4.1

Exeeu1ie Umiditatea

lemnului in produsul finit nu trebuie. sa depa~easca 16% in momentul


. . .. . .

2.4.2 Toate elementele din lemn trebuie sa fie rindeluite pe toate fetele, tara ruperi de fibr.e san asperitati. Ramele pentru faguri trebuie sa fie lip site de orice defecte naturale, de conseryare san de preluerare, fa,ra eurburi ~i trebuie sa fie ~lefuite fin pe toatepartile. . -. .Corpul stupului are peretii exeeutati din. plese de cherestea incheiate ~i ineleiate. Peretii eorpului Slut ineh~iati intre ei in falh practicat la eapetele pereWor}ongitudinali., La partea superioara, eorpul este ineadrat intr-o rama de eherestea de forma trapezoidala pe care se sprijina capaeul. . . L~ varianta 2 ~ama este pi'evazuta la partell' superioara cu. faIt. . . 2.4.4 La varianta 1 pereW longitudinali ai corpului Slut prevazuti la interior eu cite dona
falturi a~ezate in scan), pentru sprijinirea ram elor , respectiv a scindurilor. pentru podi~or.

2.4.3

Faltul pentru sprijinirea raffielDI' esteinelinat benzi .de tabla zineata.

eu 25 lata de orizontala ~i se protejeaza

eu

2.4.5 La varianta 2 peretii longitudinali ai eorpului Slut prevazuti la interior c.u un faIt pentru .sprijinirea ramelor, inc1inM la. 25 lata de orizontala ~i protejat eu benzi din tabla

zineata.
2.4.6
~~or.'

..

In. peretele longitudinal

di:qA~ta- sjnt prevazute

dona urdini~uri, pentru


..

..

eireulatia

. Fieeare urdini~ este prevazut eu cite 0 sein<fura de zbor prinsa in balamale. In timpul ~ansportului scindurile de zbor care acopera urdini~urile sint ridieate ~ifixate de petet.ii eorpului

eu foraibare.

. .

OBSERV ATIE - Cu acorduI partiIor se po ate modifica numarul, dimensiunile ~i amplasatca urdini~urilor.

2.4.7 Bara' de fixare a rarnelor i a scindurilor pentru podi~or se fixeaza eu foraibere cu' ~mrub, in!}iIrubate in peretii transversali. . . ~.4.8 . Fundul stupului este format dintr-un panou din plese de eherestea ineheiate in larnba ~i ulue incleiate. Este apljeat pe rarna eorpului i fixatprin c1ei ~i eilie. 2.4.9 Panoul de fund este consolidat cu dolia ~ipci de lemn, a~ezate .transversal pepartea inferioara la exterior care servese in acela~i tiffin ca suport pentru a~ezare pe sol. .2.4.10' Capacul ~ste format dintr-:o rarna din rnateiial lemnos ineheiata p~ colt la 90 eu dinti drepti,. strapun!}i, eonsolidati prill cleil;\i euie. . . . La varianta 2 rarna este prevazuta eu faIt la partea inferioara. La partea superioara este incadrat de 0 raffia eu prQfil trapezoidal, folosita ea strea~ina.
. , .

2.4.11 Tavanul' eapaeului se executa din plese de eherestea, ineheiate in faIt I;\idispuse transversal pe lungirnea stupului, san din plaei din fibre de lem:u aplicate pe rama eapaeului I;\i ixate f
prill elei ~i euie,
,

Tavanul eapaeului se protejeaza la exterior eu tabla zineata san eu tabla neagra ~duita ~i vopsita pe arnbele suprafete. Marginea tablei se indoaie sub raffia strea~inii. '-2.4.12 ParWe laterale ale ramei eapaeului au cite 0 desehidere alungita, rotuiljita la eapete pentru ventilatie."Desehiderile sint prevazute la interior eu plasa de sirma zineata, dispusa inclinat intre partea inferioara a ramei eapaeului i tavan. Plasele de sirrna se protejeaza pe margini ~i se fixeaza de peretti eapaeului i de tavan eu benzi de tabla z1neata, prinse in euie. Deschiderile pentru ventilatie se inehid eu Glape de lemn, prinse in balamale. 2.4.13 Capacul este prins de raffia corpului prill balamale i prevazut inchidere. :2.4.14 Eehiparnentul stupului eu un dispozitiv de

Rarna pentru fagure (fig. 13) are sipeile laterale eu profil de distantare, latimea lor fiind redusa pe 2/3 din lungime. Profilul de distantare pe latura din stinga a raIDer 'este exeeutat in unghi aseutit, san drept.. ,., . ,, ~ipea superioara are ea.petele liberepentru a se sprijini pe faltul ,inc1inat al s~upului:;2.4.15 Diafragma pentru reducerea euibului (fig. 14). i diafragma pentru izolarea farniliilor ajutatoare (fig. 15) Slut formate din fame de lemn ineheiate eu cep. ascuns, in care se incadreaza un panou din plaei'din fibre de lernn introdus in ulue.. ' .. . --~ipcile superioare au eapetele libere pentru a se sprijini pe faltul inclinat al stupului. ,2.4.16 Rarna cu sita pentru transportul fainiliilor de albine (fig. 16) este eonfeetionata din ,ipei incheiate in cep desehis. Rarna este prevazuta eu 0 plasii, de sirina zineata, protejata pe 'margini i fixata pe raffia cu tabla zincata batuta in cute. ,2.4.17 Scindurile. pentru podior {fig. 17), in DUmar de 6, se prelucreaza cu profil dreptuDghiular.

TV

3 REGULI 3,1

PENTRU

VEIUFIC'"lRE3

C_H-1IT1TII

Verifical'ea s_tupilor se~face pe 10tl11'ide livrare. l\Hi.rimea 10turilorLse stabile~te prin acordul parfilor. 3.2 Verificarea calitatii materialelor se face in tala documentelor de certificare emise de producatorii materialelor' respective. In caz de dubiu producatorul stupilor trebuie sa faca verHicari conform standardelor de material. 3.3 Dimensiuuile stupilor ~i ale echipamentului stupilor se verifica prill metoda statisticomatematice. Proeedeele pentru verificare se stabilese prill eontraetele ineheiate intra producator ~i beneficial' in eonformitate eu prevederile f?TAS 3160}2-84 ~i}sau STAS 3160}3-84. 3.4 Verifiearea -stupilor din pullet de vedere al aspeetului, defeetelor lemnului, exeeutiei ~i ealitat-ii materialelor se face bueata eu bucata. 4 METODE

DE VERIFICARE

4.1 Dimensiunile se verifiea eu aparate de masura care asigura pr.eeizia necesara..4.2 Exeeutia ~i eel~lalteeondiyii tehnice de militate se verifiea eu oehiul libel' i eu instrumente de masurat obi~nuite.

4.3

Determinarea umiditafii lemnului se face conform STAS 9266-90~ 5 MARCARE; LIVRARE, TR.ANSPORT~I DOCUMENTE

5.1 Stupii se marcheaza prill pirogravare san prill vopsire eu vopsea rezistenta 131apa, indieindu-se : . -'- marca de fabrica a intreprinderii produeatoare ; - varianta ; . - STAS 4170-90. 5.2 5.3
. OBSERVA TJE - In baza acordului piirtilor, .stupii pot fi livrati ~i InJ>ies<deta~ate

Stupii se livreaza eu eehipament complet.


san piirti prefabricate.

- Pe timpul transportului,

stupii trebuie sa fie tine ancorati

~iprotejafi impotriva intem.

periilor, jar manipularea lor trebuie faeuta eu grija.


5:4 Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insoyit de documentul de certifieare a calita~ii, intoemit conform dispozit-iilor legale in vigoare.

>J~~~

~~.

",),

-.

ResponsablIul

projectului

Colaboratori

ACA
culturii lug.

Institutul

de Cercetare
Colen
.

~i Produc~ie pentru

Api-

Constantin

Redactat final: InsHtutul Rorn,lri de Standardizare lug. Aurelian Teodorescu

Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitii~ii Produselor; Ministerul Agriculturii; Ministcrul Silviculturii; Ccntrala de ExjJloatare a Lemnului; Institutul de Cercetiiri ~i Amenajiiri Silvice; Combinatul Apicol-Bucure~ti. 14 Fag. S.A. c. 9055 47 Lei

Nerespectarea Standardclor de Stat este urmaritii conform lcgii. Heproduccrca intcrzi sa Standardul a fost clabo rat initial In anul1962 ~i s-a revizuit in anii 1968 ~i 1976. Editura Tchnicii Bucure~ti 1992. Tiparit la 20.06.1992. Edi\ia 1-1310+27 ex. S.C. Universul