Sunteți pe pagina 1din 40

SoCIETATEA COMERCIALA,,MECAIytcA

CEAHLaU-S.A"'
.PIATRANEAMT.

CARTE TEHNICA

PLUG DE IJZGENERAL PET{TRU


TRACTOR

I}E

55

c.P.

it
I
I

STTMATI BEIIEFTCU|RI
Avend in vedere calitatea lucrlrilor efecturte de plugrrite prodgse dc socixatea noaffir6
fefidulm
pentru alegerea fitcuttr in achizifionarea acestor tipuri de pluguril
Aceastl carte tehnica servegte pentru familiarizarea dumnesvoastr[ h crnoqterea,
Erploetrroa $i
intrefinerea plugului in vederea obginerii performanlelor optims,pe care le poate
reatiza prfoEo ql66tare
corectlEventualcle defecgiuni pot fi prevenite dc multe ori d^nd atenfra cuwnitr
Estc foarte important cunoa$terea plugului gi uririzarea sa corcctr"

furijirii ti hgurrrilD6ipqgului.

Unitatea noastrtr mai produce :


- Glape cu discuri: tip DPV-1,2; GDV-151; cDD-1,9, GD-3. znv{B.cD7;GDv-2.q

GDv - L4;G1ftv46,

GDD-1,3; GDP323; GDD 181;GD 3.OA; cDp251, cs_1.2.q GDV_IJ;


GDV-1,7;
- Semtrntrtori pentru plante prtrgitoare tip : - sPC 6N; SPC
6FS; sp4; spc 6FS, spc gM;
$emlntrtsare Kleine

Semlnltori pentru pf,ioase tip: SUp.15, SU21;SUp29.


- Cositori tip CPP-I,S.OA
-

- Remorci auro tip: REMOS 500, REMOS 1000


- Combinatoare tip: Vibro-mixt 251; Vibro 251
- Cultivatoare pe 5 Ei 7
- Bctoniere

rinduri

tip:8.110 L.

- Echipament de recoltat floarea soarelui pentru combina c.14 tip:


7 RIFS-0
- Utilaj multifunelional pentru gospodlrii

tipUMG

\Z

spc 4Fs, src gsl,

r. DESTINATIA PLUGULUI
Plugul derugeneraleste destinatpentruefectuareade
de

sol.

arftuipe tcrencrrpantapSntrh6rhtoaie tipurit"

Plugul este realizat in 3 variante.-

$ a5-0 cu patru trupige cu posibilitatea

dedetaqare a ultimei truprfe.

b) 32t0 cu trei trupife

c)D5{0 cu douf, trupife


Phrgul va lucra in agregat cu un tractor db 65 CP sau cu un tractor de 45 CP pentru plugul cu doui trupife.
2. DESCRIEREA PLTTGT]LU

Principalele componentb ale plugului sunt redate

infig.lall,Z,

Tb/L,2. 7c.

- cadru asamblat cu disp. de prindere la tractor (poz.1,2,3)


- trupila universaltr

(poz.4,N)

- cilcai (poz.5)
- roatd (poz.6)

- cufitul disc (poz


- Surub

7)

trupig (poz

S)

- qurub forfecare (poz 9)

8b, 8c) caprin&: cadru sod.t (poz l, } 3) suport spate (poz.4) suport
tirant (poa 5), ax cotit (poz7),p6rghie reglare tp 8), famb rclhrc (IE 9), barl suport (poa l0), tirant scurt
2.1. Cadrul asamblat (6& 8a,

(poz. 11), tirant lung

(poz1r\lj),

Dispozitivul de cuplare la tractor este cmps din doof


laterali ai tractorului.

Tirantul central aI tractorului

se

botui

Erate pe axul cotit de care se prind tiranfii

cupleazl intr-ua dn gfrEile previante in dispozitivul de cuplare.

Pirghia de reglare (poz. 8) permite eteaoarea redrrfr plognlui in plan orizontal gi transversal prin
ac{ionarea gurubului de reglaj (poz.9).

Tirantul scurt gi lung (fig.

8a, 8b, 8c, po z 11, L2

vr lj) rafuizzconsolidarea

plugului io timpul lucrului.

2.2. Trupigele (fig. 10a, 10b) in num:lr de d3 sau 2 in funqie de %rianta in care se
din: b6,rsa dreapta (poz. 1) suport cormani dreapta (1n22),cormaEi dreapta

liweazi, sunt constituite


$n2.3) prelrrngire cormantr
drcapta (poz.4), plaz(poz.5) brezdar irsamblat dreapa (poz 6), riji filetati (poz.7),suport trupife (poz. g).
23. Celc6iul (fig. t t) se monteazi la ultima trupifi cu scoput de a echilibra plugul in plan vertical in timpul
lucrului.
2.4.Roatade sprijin (W.12) este alcetuite din urmetoarele per,ti: suport (poz..l), suport roat1(poz.Z),
roau (poz 4).
2.5. $urub

trup{n: Reallze,azh,fixarea trupifei pe cadru

2.6. $urubul de forfecare: are


forfecindu-sc.

rolul de protejare a plugului la suprasarcini in timpul lucrului,

I
r

3.

CARACIERISIICI IEHNICE
PLUGTJL

i ''

a)

lungrme

325.0

425"0

- Dimensiuni de gabarit

w
725 w

b) la$me
c) ine$ime

175 cm

110 cm

100 cm

270

32L

...................:.

n5.0

125 cm

L25rm

L?5 em

- Puterea tractorului

65 CP

65 CP

45 CP

- Mod de agregare

purtat

purtat

purtat

?5w

25cm

?5 cm

1m

0,75 m

0,5 m

?5m

25 cm

?5w

80 cm

80 cm

80 cm

65 cm

65 cm

40 cm

zl0 cm

trupile

- Numtrr de

.....................

- Numir-cufite disc

Le$-e

de lucru
........:............
pc
a)
b) totale .....:...............
- Adnngime de lucru nominale

trupili

trupife ..............:......
- Degajare sub cadru
- Tip cufit disc..............
- Diametrul rofii de sprijn..........
- Tipul disp. dc siguranfe
- Masaplugului
- Distanla intre

65 cm

cu

tn\

continuu

40 cm

cu Eurub de forfecare

nSkg

650 kg

L DE TUNCTTONARE
plugul executl arf,turi la adiincimea dc lucru nominall de 25 cm 9i l{imc de?S cmpe trupifl.
grapl.
Simultan cu aratul sc poate efectua gi grepatul cu gapa stelatl cu colgi lcgattr de suportul dc
4. MODT

5.

MONTAREA

Plugul se hwcazAmontat qi neambalat.


6.

REGIAIELE PLUGI.ILUI

6.1.

R{lqiul pluguluiln

(fE l)
scopul echilibrfii forlelor care acfioncazi

plan orbontal

Acest regh! se realbeazAin


qi diminulrii tendipfei de ,,attage" intr-o parte
Se efectueaztr

asupra agregatului tractor-plug

plugului.

prin deblocarea piuligei (poz. 5) qi a Eurubului de blocare (poz. 4).

Se rotegte qurubul de reglare (pcrz"6) astfel:

C - in sens orar (pentru deplasarea plugului in c6mpul nearat)

D - invers sens ore (pcntru deplasarea plugului spre cimpul arat)


Duptr efectuarea rcglaiului se strang qurubul de blocare (poz. a)

Ei

piulita (por. 5).

62. Reglarca plugului ln ptn vE*rI (ftg;2)


in timput lucrului, cadrul plugrlui tdubC fie situat intr-un plan paralel cu suprafafa solutui, pentru a
asigura o adAncime de lucru egalf, pontru toate tn4{cb.Acert lucru se obline prin modificarea lrrngimii tirantului
central al tractorului (poa t).
Tirantul central se fixeazd pe suportrd tfuant d plugului (poz. 5) intr-una din cele douf gfiri:

A - cand plugul rr" 1s1din[e str ii$ di" sol


B - cand plugul pltrunde prea tare in sol
63. Reglarea plugului ln plan transversal (ftg.1)
Acest reglaj se efectueazi prin deplasarea lateralf, a aruhii cotit in trepte de 2,5 cm.
pentru aceasta se slebesc piulifele (poz. 1), se dequrubeazlcn6 - 7 ture Surubul de blocarp (poz. 2), se
impinge axul (poz3) astfel:

e?s

((

BV

ct'tea

0- g(,:0 - geE i0- frn

ycrNHir,[gJWc

l- w,t0'x,ro- $zt

YCrNHrrrir,rw3

CARTE TEHMC;,
425-o, 325-ft n5-O

Pry8

t}

frg,2
-l

CARTETEINICI{

I
t
I

I
I

Frr,s

I
Ir
:

CARTEIEIII{ICA

I_-

f:

t'.

li;
Ir:
!l

.l

C{TAII)GT'L PIESEI{)R DE SCHIMB

Catalogul fieselor de schimb cuprinde lista tuturor reperelor ce compun plugul.

inacest scopplugula fostimperfitin ansamblecomponente.Fiecare ansambluseimparte


incomponente,
adici in piese demontabile.
Piesa executati
(subansamblu sudat).

prin sudurf,, fiind nedemontabili este considerati o singurl piesi de

schimb

Pentru evitarea erorilor cu ocazia intocmirii comenzilor pentru piese de schimb,


este necesar si se
specifice corect denumirea reperului firtr prescurtare gi simbolul piesei (nr. desea sau
S1AS) conform acestui
catalog.

il

PLUG PT'RTAT

Buc.

pglrrmirea

Poz

I Cadru
I c.*"
t3. I c"oru

ll

ln. I Trupigl universalt 20125

Nr. desen sau STAS

4E-o
fis,.7a11.2

325

-0

FitS.7blt,2

4?5-1.0
325-L.0

225

Fiw.7c

1
1

I ca"ai

5.

Roattr

6.

Ttnr25 -0
425 -3.L.0
425 - 4.0

1.

7.

Cugit cu disc

PN - 4.0

8.

630. RS - 5.7

630. RS - 5.8

STAS l(}71.8E

STAS 4071 - 83

STAS 4272 - 80

STAS 4071- 88
STAS 76662 - 80

14.

$urub trupigi
$urub forfecare
Piul4e M.vtx2
Piulife M. ffi
$urub M. 20 x 60
Piulite M.20
$aibl Grower N.20

15.

$urub cu cap inecat gi'gAt patrat

. 4-2.1

STAS,m71 - 88

STAS 7662-80

9.
10.
11.
12.

t:}.

16.

M.14x40
Piuqa M. 14

t7.l $aibtr Grower N. 14


ffi. I Plncufn
19. l $urub M. 14 x 56
?n.l Trupiftr unive rcalt Z0 t2S

PP

4?5-3.2
425 -2t
2.25 .0

-0

o\

o\

OD

/"

t{
\o

D\

\o

tn

b--

o
I

ra)

aI
(o

J
-o
F

!b

\o

rF

o\
o\

a
t\
\o

c
!

l/)

N
.j

t\
$
trr

\
\
:

P
:

CARTE TEHNICA
4?5 -02325 -0;225.0

Pag.16a

s.-o

\t
cn'

c\

fig,,7.f2

CARTETEHMCA
425 -02325 -0:225.0

Pag.16b

t.

R
(.)
ei
m
IT

CADRU

Poz.

pslUmirsg

Buc.

Nr. desen sau STAS

425.:1.

.0

Fis.8a

I Cadru sudat
2. I Cadru sudat
3. I Cadru sudat
4. I Suport spate
5. I Suport tirant
o. I axcotit
z. I ax cotit
s. I rarghi" reg)are
1.

9.

I
lt. I
tO.

gurub reglaj

Barasuport
Tirant scurt

I firant 1,,,,g
f. I rirant lung
rz.

la.

Inel opritor

I
| $urub scurt special
tO. I fana
rZ. I Surub special
t8. | $urub pentru blocare
tl. I Surub M. 16 x 40
zO. I gurub M. 20 x 150
21. I $aiba grower N .20
zz. I piutita u. zo
z. I gu.rl M. 2o x 6o
z. I riutta rra. ro
?s. I piulitl M. 12
]s. FtuLtiA M. 14
: hlrM. 16x1j
T rfuEr a.3'
15.

T,

fL

R*tsf,El1ffix65
$!m@f cl*icf G 20
5irM gr-

425-|.L.0

3?5-1-.O

225 - 1,.0

Fis.8b

Fis. E,:

325-1.1.0
225 - 1.1.

.0

1.2.0
PP .4- 1 .3.0.
425-t.4.0
425 -

225 -

r.4.0.

PP.2A-1.10.0
425 - 1.5.0
1.6 .0
4N - 1.7 .0
425-1.8.0
225-1.8.O
PP.4 - 1 .8
4?5 -

L
L

PP.4-I.23

PP.4-1.76

PP.4 -

.49

PP.4-1.56

1,

STAS 4845 - 89

STAS 4272 - 89

STAS 76662 - 80

STAS 4071- 89
STAS 4272 - 80

STAS 4071- 89
STAS 4373 - 89

STAS 4373 - 89

1
1

STAS 4074 - 79

STAS 1991 - 89
STAS 57542 - 80

NT-U14-64

25-7.3.0:P

Pa*17

1,

CARTE TEHMCA
4?5 - 0:3?5 -O:)25.o

l'ag.18a

fil
(\I
e.'r

11
q*'

r!
\

\I

\
t

un -/-a'

f\t
rr\

*t/

\o

c\t

-+'
t.
N.

c\J
c\l

ta-

c.t

o
C\

Fi&8.Ca&u425- 1.0

lr<

CARTETEHNICA

?
l/r

(\l

6
(\t
t-rl

t\.

tr\t

-+
e\{

o\

\e\t
N
S
A!

-$

CARTT TEHMCA

aI
l,fi

(\I
(o

6
@

bit
E

.\

r\

Fs

\$
IS

COIIT (fie

9)

Nr. descn sau STAS

Axsudat
A:rsudat
Suport

Bo[ tra{iune
Bo[ tradiune
Splint 5x56
Piulitll\d.27 x2
Stift elastic G.12x70

'425-r.4.1.0
225-r.4.1.0
425-L.4.2.0.

P.3.VA-r.U.A
n5-r.24.A

;
1

STAS 1991 - 89

srAs

4073 - 89

STAS

v/292-

80

Pac.19

TRUPITA UNTVERSATI 20f25,m12,0n5'0 (n& 10. a, b)

Nr. desen sau STAS

Denumirea

Poz.

TU.20125-|.0

Bue.

4?5-o

-0

325

-0

225

STAS 147 - 80

2)

147.80

M.10x30
t4. $urubM.16x40
15.
$urubM.16x45
L6. $urubM.16x60
17. PiuliFM.20x1,5

STAS 147 - 80
STAS 4&t5 - 89

STAS,1845 - 89

STAS 4&15 - 89

STAS 9851- 80

18.

Piulit[ M . 10

STAS 4trl1- 88

19.

Piulifa

M.t2

STAS 4071 - 88

?i.
2t.

$aiblGrowerN.12

STAS 4071 - 88

srAs

1.

BArsl dreapta

2.

Suport cormanl dreaPta

3.

6.

Cormani dreapta
Prelungire cormanl dr.
Plaz
Brlzdar asamblat &.

TU .zul6rLg
TU .nDs - 6
PRP.6A - 3.5 .
TV .nr25 - 8
PRP.6A .3.3, OB

7.

Tijn filetatl

TIJ,NTN.B

8.

Suport truP4e

630.RS-5.1.

9.

$urub cu cap ciupercl

4.
5.

630. RS - 5

M.20x90x1,5
10.

$urub cu cap inecat

qi gdt

Pltrat
630. RS - 5

M.20x70x1,5
11.

$urub cu cap inecat

qi

$urub cu cap inecat

Ei

22.
23.

$urub cu cap inecat

STAS
qi

Piufila M. 16
$aiba Grower N.10
Suoort truDite

git Pltrat

M.10x45
13.

18

git Ptrtrat

M.12x4O
12.

L4

git Pltrat

STAS

1ffiN-W
76652 - 80

225 - 5

.1.L4

Pag.2l

,'

cARrg rrm.ucA

?l
ol

1<*

s(\!
,er

$r
-f'

\\

\
\

'@r

N
OC

Sl

c\
Fig l0aTrupiti uriversaltr TU nt?S -0

CARTEIEHNICA

13110

,22

11,13

,20

C:

Frg.10b

CALCAI, 42s -3. I . o (rig. u)

Nr. desen sau STAS

PIaci
Placi striati

425-3.t.1)
425 -3 .1 .2
425

-3.1.3

.
Nr.
crt.

Dennmirea

1.

Suport

2.

Suport

3.

Roattr

4.

Surub special'

5.

Butucul rotii

. R.OATA, 425

-4.0 (Il9

tl)'

Nr. desensauSTAS'

425-4.1.A
HlvA -4.i.0.A
PP4 - 5 .9.0
P3 - s.8
PP4-5.11.A

roiti

Buc.

lour. lpor.
subans.

subans.

subani.

I
11

6.

$aibl speciala

7.

L0.

Inel intermediar
Inel de.etanEare
Inel de etan$are
Bucgi intermediari

11.

$aibe de siguranfi

12.

PiulitaM24x1,5

13.

Garnitura

14.

Capac

15.

Splint 5 x 50

r5.

Piulipa crenelatf, jo

17.

sT6

18.

Rulment 6206
Inel elastic 62

STAS 5848R - 88'

?6

19.

Ungtrtor cu bil6 UA3

sTAs

20.

$urubM10x40
$urubM8x25

STAS 4272 - 89

28

STAS 4&15 - 80

2e

22.

$aibtr Grower N 10

STAS 766612 - 80

30

?3.

$ai$i Grower N8
PiuliH M 10

STAS 76662 - g)

31

STAS,l0?1- 88

32

8.
9.

21,.

24.

aStr.

PP4- 5 .12

PP4 - 5. 13

t2
t3

1.

L4

15

16

PP4-5.t4
PP4-5.15 A
PP4-5.L7
PP4-5.18.A
PP4 - 5. 19
PP4- 5 .m
PP4-5.30'
ANl24 x2

t7

18

t9
20

STAS 1991- 80
STAS 4ffl1- 88

23
71

3041 - 88

25

1116 - 73

CARTETEHMCA

T_
I

28,30,32

11

19

15

25

12

17

th
16

Ft, ilzRoa[{Ct'4.0

CUSrr DISC, PN2 . 4 .0 (6&

Nr.
crt.

Denumirea

Disc cu flan$e
Suport

3.

Suport lager

4.

7.

Ar(cotit
Piestr blocare
Buqf de distanlare
Inel

8.

Capac

9.

PiutifI

1.

5.

6.

Ob6.

Poa

suba$.

.2.O

subans.

subrra.

PP4-4.3.0
PP4-4.4
PNl - 2.5
PN2 - 4.6

f,nlmsst

$aibeMBA5

L4.

$urub hc"agmal M 14 r 55

15.

17.

$aibtrGro*erMN
Piulife M 14
$urubM 14x40

18.

Splint

x 71

14

4
5

STAS 5848/3 - t8

11

79ry2-r'

12

t4

PP4-4.7

STAS

STAS 3%0 -

13.

4.8
P}{2 - 4.9

tz

Buc.

PN2-4.1.0

PP4-

11.

16.

Nr. desen sau STAS

PP4 - 4

Inel dc sigurangE 52 x 2
Mangetl0Sm52

10.

13)

STAS5815-7
STAS{Z?2- t9

15

srA,s 76662 -g)

STAS,ffil-

88

t6
t7

'l8ti-8P

.18

19

STAS

STAS 1991-

CARTETEHMCA
4?5-02325-0:?25-0

sftit

A-A

Ff. 1:}Oitt3PN2-..0

?a9.fi

w'fea

I
I
I

I
'zod

'sqo

E'r'E-g
z,'r'e -9,
r r'-g)

?OIuI
ElurJls Bruld

?,BId

'cng

svIS nEsuescP'rN

BefiErnue(I

'g
L

.I

'lx)
'rN

(rrtu) o' r' t - szl'tycrr!'c

LISTA PIESEI,OT Df, REZERVA

Poz.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Denumirea

pkrci

\i".#=m

BrLzdarasamHatdreapt " PRP6.-3-3.C.B


: 6S RS - -s . E
$urub f,orfecare
; STAS{ITI-tt
Piuli$M.l6
$urub cu cap inecat gi git ptnr
M.12x40
ST.Li t{T - 80
Piu[te M.LZ
$aib[ Grower N . 12

surub

ST.+S {O71 - EB

lffin-w
1 rp.a -z.tt
i

sfAs

Buc.

sas STAS
4

.a'
1..
:rt

F
lI
li.
[1

rr.
1i

il

SOCIEf,ATEA CICMERCIAI-A
MECANICACEAHI.AU SA.
PIATRA NEAMT
INTERN

SPECTFICATIE DE LWRARE

Ptug'O5

'0

;325

'V,,S -0.

Plugurile se liweaztr-complet montate 5i neambalate. Piesele de rczstl gi docurcnta$ia de i"sofhe


atooreazAde cadrul plugului conform Phntluids livrarc dupi otm urrcazi:
A. Plese de rczervE

Nr.
crt.

Denumirea

piesei
I

3.3. OB
630RS-5.8
STAS 4fi1- 88

N[- 12x40

sT.as 1{77 - S

Piulife M. 12
$aiba Grower N 12

STASISN. $
STAS 7662 - 80
PP4-2.11

3.

Brizdar asamblat dreapta


$urub forfecare
Piu[te M.16

4.

$urub cap inecat

1.

2.

5.
6.
1.

Buc.

Nt. desca sau STAS

qi

git pltrat

Surub
B. Documentatie

- Carte tehnictr qi catalog piese schimb


- Specificalie liware
- Certificat de calitate
- Tichet de control TC -

PRP6a -

01

se

Tipomur

ffillgYl

S-ar putea să vă placă și