Sunteți pe pagina 1din 26

LUCRAREA MU 12

SISTEMUL DE COMANDA SECVENTIALA.. -, .

AL STRUNGULUI AUTO'MAT DRT J2/40

1. PREZENTAREA STRQNGULUI

este destinat prelucrarii pieselcr de revolutie prin st:runj~re, ~ gaurlre, Hirgire, alezare, filetare, seule aschietoare adecvate, fixate in discul portscule llrirl intermediul a diferite portscule _-.....'in dotarea masinii,

Stnmgul se compune din unnatoarele ansambluri prineipale (fig. MU 12.1)i I-batiw; 2-papu~a . aRia de viteze; 3-sania longitudinala pe care este Uigaruit arborele discului portseule 6 si a __ -,h de comanda TC; 4-panoul de eomanda manuala; 5-echipamelltul pentrn comanda

-....,.-... ..... Tamburul Fe este prevarut ell opritori de eomanda cu pozitioaare reglabila, Batiul sustine ,a::::.il1!leie actionarii principale, santa lcngitudinala, mecanismele lantu.rilor cinematiee de avans, '-:':5I:Ilele fa,ntul,pi cinematic de pOiitianare, meeariismele sistemului de alimel1:tare ell semifabricat - sistemul de strfingere/desfacere a semifabricatului; panoul de comanda §i ecranele de in batiu se afla unele elemente ale instalatiilor de facire ~i de ungere. Batiul este prevazutcu orizontale ..

Sistemul de comanda secventiala foloseste pentru programare un tambur ell bile ~1 .m=nitat:oru~e electrice, un tarnbur de comanda cu opritoare (came) reglabile care ac!ioIlea:z;5 iiiiI!ot'.-.irp electrice de cursa,

Principalele caracteristici tehnice:

- numiirul treptelor de turatii.ale arboreluiprincipal u Z·X 12

- tlomeniul turatiilor arboreiui principal: .

dameniui A ........•......... , , , 71 1400fot/min

domeniul B .......................•........................ ~ , 140 2.800 rgtlmin

- dameniul avansurilor:

longitudinal ~, .. , , ~ ., .. ,~ .. , 0,031 0,$ nun/ret

circular ~ u •••••• _ •••• , ••••.•.••.••••••••• , •••• ~ ••••••••• , •••• O,02,.>O,S IIli:.Dfrot

- mametrul alezajului arborelui pri-uctpal_ : 52 rom

- diametrul semifahricatului m.bucQli, max. ;., ~,_ 380 mm

"

5

Fig. MU 12.1. Strungul revolver DRT 32/40.

SISTEME DE COMANDA ALE MASINILOR__:UN~

n2

u,.Q_

un l/')

>

,._. -

:;:

X

»

unr---~--~~~~_Jr I,Q ....... ----r----..J.,..+.,. .......

Cuplaje eleetromagnctice

f2. Sistemu] de eomanda ~ecvenJiala al strungului 'automat DRY 32/40

123

-nul.lIiirul de locasur! ale discului portscule , , 16

- distanta dintre capiuui arberelui pp.ilicipal fi discui portscule, max , 460 rnm

- vitezade_·depltlJCJfe rapidii, longitudinal , .., ; 4750 :mm!min

- puterea inotorului electric principal , , ~ " .5,3/b,8 kW

- puterea motorului electric pentru deplasdri rupid« , · , : 0,6 HW

Strungul are in structura (fig. MU 12.2) trei lanturi cinematice generataare (principal, deavans _~- u diaal, de avanscircularjsi mai multe 1antnri cinernatlce auxiHar.e.

Lantu] cinematic principal este compus din motorul eleGtHe MEl en dona turati1, cutiile de CJ71 eu cuplaje electromagnetice ~i CV2 cu balador cu cloud rati, aetionat de "p~rghii. Arbotele lI::Jo::t]9al AP este Uigaruit in papu~a fixa PF; La arborele principal se obtin 24 trepte de turatii din care

suprapuse, valorile acestora fiind indicate in tabelul MU 12.1. .

Lanturile cinenratice de avans asigura miscarile de avans ale sculelor aschietoare, pe ~c:nme rectilinie (longitudinal) sau circulara, Lanturile eineinatice respective au acelas] capat de _ ......... Ja arborele principal AP (ahgrenajul 491.s~)~ se regleaza cuaceeasi eutie de avansnri CAcu roji

laje electromagnetice ~i sunt comune pana 1a arborele XV. .

Lantu] cinematle de avans lODgthfdinalasig1.1rii miscarea sahiei longitudlnale SDR pe _~c,""L"" batiului, Pesania respectiva este lagantit arborele diseului portscnle DR (disc. revolver) . . avansurilor longitudinale se realizeaza in cutia de avansuri CA em cup1aje electromagnetiee -CEI4)~i p1in rtJti1e de schimb 32138 (prin actionarea euplajului CEI'I)' Se obtin 12 trepte de _:sJri~ Iongitudinale (tabelul MU 12.2) ale saniei SDK Sania se peste ~ctiona~i manual prin

IR::::::x:dnll UITot parghii RIlI3 fixate echidistant pe un -semicuplaj mecanic, baledorpe arborele XI.

Tabelul M1J 12. J

Turatiile arburelui principalla strungul DRT 32/40

124

SISTEME DE COMANDA ALE MA~lNILOR-UNELE

Lantul cinematic de avans circular asigura miscarea de rotatie a discului portscule DR cazul prelucrarii canalelor- circulate simple si profilate, a suprafetelor conice si a prelucrsz; suprafetelor plane si de retezare. RegJarea avansurilor se realizeaza prin cutia de avansuri CAca. .... permite obtinerea a 8 trepte deavansuri (tabelul MU 12.2) prin intermediul cuplaj electromagnetice CE6 ... CEll .. De la entia de avansuri miscarea se transmite prin mai multe angrenaje cuplaje electromagnetice (CEI5 ..• CEI7) intre arborii XV si XXI. Discul portscule se roteste intr-un

sau celalalt, dupa cum se pune sub tensiune cuplajul CEl5 sau (EI6• De asemenea, acestea se actiona manual de la rotile de mana RIIIl sau Rm'2 .•

. , Lanturi cinematice auxiliare. MotoruI electric M£2 (fig. MU 12.2) realizeaza deplas rapida/pozitionarea saniei longitudinale si rotirea discului portscule pentru aducerea s programate in pozitia de lucru. Deplasarea boltului de indexare a discului portscule se efectueaza intermediul camei cilindrice K, cu miscarea primita de la metorul electric MEl. 'lntreruperea mi~discului respectiv, atunci cand scula selectata ajunge in pozitia de lucru, se efectueaza prin interm -

a patru limitatoare electriee de cursa, dubIe, pentru asigurarea unei functionari sigure, chiar §i in cand unul dintre acestea se defecteaza. De asemenea, patru microlimitatoare electrice, actionate de dispuse pe un tambur de programare, care se afla in carcasa (fig. MU 12.3) montara pe dulapul el asigura codificarea, in codul binar-zecimal (fig. MU 12.4), a celor 16 alezaje pentru portscule discului, Pentru alimentarea cu semifabricat din bara calibrata este prevazut un sistem cu actio electromecanica, constituit din motor electric, reductor §i mecanism surubpiulita care deplaseaza ghidaje un suport de sustinere ~i antrenare a semifabricatului.

Pentru preluerarea suprafetelor coniee discul portscule este dezindexat ~i primeste miscarea avans circular de la un lineal reglabil, fixat pe batiu intre ghidajele saniei SDR. Acestase indina semiunghiul suprafetei de prelucrat. Totodata, sania longitudinala se deplaseaza in miscarea de a Controlul deplasarii saniei longitudinale se realizeaza cu ajutorul unui limitator electric eursa (E2, fig. MU 12.5) asezat pe ghidajele batiului, prin pozitionarea a cate unei came de rn' IlID:IS (Nl), cu pozitie reglabila, care se monteaza pe tamburul de eomanda TC.

Fiecare cama, montara In acest scop, actioneaza limitatorul electric de cursa ~E2 (fig. MU 1 __ fixat pe batiu (HI)' intre ghidaje. Pe tamburul TC se afla mai muIte came. Pentru exemplificare.. considera camele Nl ~i Nl, notate conform documentatiei tehnice a strungului [89]. .Tamburu, comanda este fixat pe sania longitudinala, pe acelasi arbore eu discul portscule,

. Pentru comanda opririi saniei la cota programata, prin pozitionarea unei came, se foloseste

al doiJea limitator electric, notat E4, decalat fata de primul cu 0,7 mm pe aireetie longitudinala, - actionarea limitatorului E2 sania incepe sa se deplaseze eu viteza de avans 'lenta, de 36 mmlmin. Nl actioneaza limitatorul electric E4 care cornanda oprirea miscarii saniei. Un alt Iimitator electri cursa (EO) comanda oprirea saniei longitudinale la capatul cursei de retragere rapida ~i f'nt'.rv"..,,""" trecereaautomata la secventa unnatoare.

l.11T ~

Fig. M U 12.3. Carcasa tamburului cu bile.

~
* r)
5~1]
Ok·:;;(J
~
00 O. 1
00 .0.2
00 •• 3
o. 00 ~
o. o • ~
O • • 06
o • • • 7
.0 0 08
eo o.g
.0 .0 10
eo .. "
.. , 0012
•• o .,3
•• e· 0 11,1
•• •• '5
oc! 0016 Fig. MU 12.4.Codifi locasurilor discului revo

. U J 2. Sistemul de comanda SJiCveA!iatli al stl:unguI l!1caut€lmat DRT 32140

125

Curs~ pe traiectoria circulara a fu:fultii taisului sculei aschietoare, montata == discul portscule, se limiteaza, de emenea, prin intermediul unor came de uls (ex. N3, N4, NS), montate pe 1 de comanda TC (fig. MU 12.7) pe . canale.circulare (v. §i fig. MU 12.6).

Cerespunzator ppzitlei discului

zrrscule ~i. deci, a tambnruJuiTC, cele trei aetioneaza cate un limitator electric mrsa, notate £6, E7, respectiv, E8. Cele hmitatoare eleotrice sunt dispuse Intr-o C8.1::asi- (C), fixata. pe sania longitudinala, cnm rezulta din fig, MU 12.6.

Atunci cand eama N3 actioneaza -"'..-JJ'-Urul E6, acesta cia comanda de iiIIIr;:lDIX!f'C a miscarii de avans circular ~i; totodata, in fimctic de ciclul de lucm programer; da ~[Zxta de retragere rapida a disculnipertscule pe traiectorie cirmrlara san de oomanda ou, un pas -.J~I1ar(9 grade) a tamburului en bile, trecaadu-se, astfel, la seeventa urmatoare,

Cama N4 comanda lirtritaterul E7 si, caurmare, seintrerupe mi§carea de retragere rap ilia. a _................ in centinuare, corespuazator cielului de lucru prngrama], cama N4 comanda retragerea I.apida _C::::l, sau comanda miscarea de avans circular a diseului portscule In sens.epus,

Cama N5 comanda limitatorul E8 ~i intrerupe misearea de apropiere rapida a ~culei pe .. :::::m"te. circulara si, in eentinuare, cuplarea rniscarii de avans circular, sau comanda scbimbarea .I:Z:O:ilor: turatia piesei ~i avansul seulei asehietoare,

Bloculcu limitatoare electrice, un limitator simplu ~i trei duble, este fixat pe sanie deasupra .c=nlw" TC prin intermedinl unui suport (fig. MU 12.6). Limitateru] electric simplu asigura

Fig. M U 12.6. Tambur cu carne de imputs pentru comanda lirnitari] cursei ini§cariIor deavans §i de pozitionare ale sanieisi discului portscule,

126.

SiST.EME DE COMANDA ALE MASINILOR-UNEL-

3

Fig. MU 12.8. Schema tamburului .de programare cu

Fig. MU 12.1. Limitarea cursei discului portscule in miscari de avans si de deplasare rapidii.

comanda pentru oprirea miscarii de avans circular a discului portscule. Dupa efectuare cicl prelucrare eu avans circular, scula se retrage in pozitia In care sa se poata retrage ~i pe longitudinala lata sa. ia contact cu piesa.pentru cuplarea miscarii de avans circular lent, iar ... ·uu·,.~_ duble indeplinesc urmatoarele functii: decuplarea miscarii de deplasare rapida si cuplarea de avans, decuplarea miscarii de avans circular si cuplarea franelor electromagnetice F2

(fig. MU 12.2). .

Pentru a se efectua comutarea de la rniscarea de avans, cu avansul programat, la ml~ica:::a. avans lentil (corespunzator avansului minim), in cadrul secventei respective se introduce 0 coloana 10 a tamburului cu bile.a carei carcasa (v. fig. MU 12.3), de forma cilindrica, este ....... ,~_ dulapul echipamentului de comanda si al instalatiei electrice.

2. SCOPUL LUCRARII sr MODUL DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI

DE COMANDA SECVENTIALA -

Luerarea are ca seop cunoasterea sistemului de comanda secventiala folosind tam: programare ell bile, care se afla adapt at echipamentului de comanda 5 al strungului (v. fig. ML Elementul de baza al instalatiei de comanda este tambuniI 1, reprezentat schematic in fig. MU Acesta este prevazut-cu 32 de canale circulare, denumite coloane si 40 de canale lon.gttlilta. denumite rdnduri. Cele doua .gmpe de csnale sunt dispuse echidistant. Indreptul fiecarui canal

este cate un microlimitator electric 2.

Pentru introducerea bilelor pe tambur, in careasa acestuia este prevazut un canal lOElgiUlIIII care esteacoperit cu 0 rigleta fixata cu doua suruburi, Dupa scoaterea rigletei, in unele din introdnc bile la intersectia canalelor longitudinale ~i transversale ale tamburului, In cor110J:rr::1:_ functiile program ate in secventa curenta. Bilele au diametrul de 0 anumita marime incat

deplasa in alte Iocasuri, ,

Dupa introducerea bilelor in locasuri ale unui canal longitudinal se da manual (butonul care se afla pe dulapul echipamentului sau pe panoul de comanda) de rotire ell tamburnlui pentru a continua operatia de program are la urmatorul canal longitudinal. Se.con:z:1IIIIiII acest mod, pana la introducerea eompletaa programului stabilit, pe secvente, pentru prelucrares

Rotirea pas cu pas a tamburului se realizeaza prin intermediul unui mecanism ell eli MU 12.8), actionat de electromagnetul 4. Citirea.programului de pe tambur, in ccle m . secvente, se efectueaza cu un pachet de 32 de microlimitatoare electrice (2), dispuse in - sesizeaza succesiv existenta bilelor pe fiecare rand al tamburului.

Strungul se livreaza eu doua tambure de programare. Unul poate fi programat in afara

in timp ce al doilea se gaseste in faza de executie a programului, .

127

Sistemul de cornanda secventialii al strungului automat DRI 32i40

Tabelul MU 12.3

Pe tambur se pot program a mai multe funcjii, simbolurile acestora Hind indicate in _ .. _ ........ MU 12.3, eonfonn documentatiei tehnice a strungului,

Semnificatia notatiilor 1 ... 32 si functiile progra]l'labile sunt trecute in tabelul MU 12.4. ~~Uj.., avansurile ~i scula prograrnata (pozitia discului portscule) secodifica in coloanele L .. A,

. respectiv 29 ... 32.' .

Astfel, turatiile arberelni principal .sunt incadtate in doua dornenii, notateeu A §i B, _~lJlZato·are eelor doua turatii ale motorului electric MI.l (v. tab. MU 12.1). Avansurile longitudinale .- erite de cele circulare si Sf: programeaza in oelcanels 5 .. J~ (v. fig. MU 12.3~i tabelul MU 12;3).

Celelalte functii, indicate prin simboluri se programeaza simplu tadi a fi codificate,

Pe tambur se pot program a ~9 de subprograme, care asIgura succesiuni de mi~c3ri peatru '::::cfui de strunjire a suprafetelor eilindrice, conice, plane. canale circulate san tesituri (txterioate ~i -=:::;a;rre, oentruire gaur.ire, largire, alezare, filetare, retezare.

Astfel, in fig. MU 11.9,a,b,c soot reprezentate trei exemple de subprograme, inscrise in _.~" .... u· 12.3, notate eu I, ll, Ill, In tabel nu sunt programate tnratiile si avansorile pentru efectua_._'ucrfuilor in cursele de lucru. Subprogramul pentru strunjire .longitl;ldinaIa - tfig. Mt112:9;a)

~eaza. prin introducerea _ e in coloana 11. in aoest caz, rtscule se roteste pana cand eeteaza scula pmgranrata 111 ale coloanelor 29 .. .3~ tv. UA) ~i apoi se indexeaza.

Sania longitudinala se deplarapid (ARr) pana se actioneaza electric de cursa E2 MU 12.5), care dii comanda

_ re la miscarea de avans.

IL~,-,:t<;:j~~- faza (eLL), sania se eaza cu avansul programat :n~UTi din coloanele 5 ... 8.

b.

Fig. Mtr 12.9. Subprogrru]le pentnrprelucrari la Sti1l11gl11.DRT 32:/40:

AR - apropiere rapid a; CL • curs!! de lncrn; RR • renngere rapirla; L - longitudinal; C - circulas; l- lent; a, b, e, d - faze ..

,

128

SISTEME DE COMANDA ALE MA$INILOR-UNELTE

Daca III coloana 10 se gaseste 0 bila, in apropierea capatului cursei de lucru, miscarea de avans devine lenta (CLu)., cu 0 viteza de 36 mm/min, La actionarea limitatorului electric de cursa E4 (fig. MU 12.5),. sania Iongirudinala se opreste. in cazul cand in coloana 10 nu este bila, sania nu mai trece la miscarea de avans lenta, ci continua deplasarea eu avansul programat, pana la oprire, in continuare, se t~'ece secventa urmatoare (2 v. tab. MU 12.3) la care bila din coloana 13 da: comanda de retragere .rapida (RRL) a saniei la capatul cursei si, ea urmare, se da comanda de rotire eu un pas atamburului cu bile.

Subprogramele pentru strunjire eu miscare de avans circular se programeaza prin. introducerea unei bile in unul sau mai multeIocasuri din coloanele 16 ... I 9. Pentru exemplificare, dona astfel de subprogramelfig, MU 12.9) sunt program ate in tabelul MU 12.3. Astfel, prin introducerea unei bile it locasul 16 seretrage indexorul din discul portseule si se blocheaza sania longitudinala. In continuare, diseul portscule se rote§te (eLc) in fata eu un avans ce se programeaza locasurile 5 ... 8, daca in loc~ 14 se afla hila, sau In spate daca in locasul respeetiv nu este hila. UI} limitator electric da comanda oprire a mi~cadi de avans ~i se trece la miscarea de avans lent (C,LCI) daca in locasul 10 este 0 biU.. Miscarea de avans lentanu se realizeaza daca in acest locas nu exista bila ~i se continua deplasarea

avansul program at. '.

Dupa efectuarea miscarilor <de avans, un a11 Iimitator electric de cursa comanda trecerea rotirea in spate a discului portscule pana in pozitia initiala, realizandu-se franarea la sfarsitul retragerii Prill combinarea subprograrnelor en functiile ce se pot programa se alcatuieso cicluri de lucre, care permit prelucrarea unor piese avand 1Jn numarmare de suprafete exterioare si interioare.

Sistemul de cornanda analizat prezinta flexibilitate rnai mare Ia trecerea de Ia prelucrarea umz tip de piese la altnl.

TabelulMU 1 Funcfiile programabilc pe cele 32 de canale circulare (coloane) ale tamburului cu bile

I, Numarul Numbul
oriliciului Functia programata orificiului Funetia programata I
pe I'llndul'! pe .randuri
1. ... 4 Turatia arborelui principal, rot/min. I
Aceeasi functie ca in 16 sau 17. dar retragerca ra .
5 ... 8· Avansul longimdinal/circular, mm/rot. 1& se transforms in mi~re de avans, Functia
9 Sensul de rotatie al arborelui principal. eficienta numai programand funclia·16 sau 17. I
10 'Miseare de avans lentiL I~
Deplasare longitudinala rapid3 spre stanga unnala de Aceeasi functie ca in 16 sau 17~ dar retragerea ra .
miscare de avans ~i de miscare de, avans lent,.daca 19 se anuleaza, Functia este eficientii numai progranii:l:l
II
. aceasta a fost programata, Diseul portscule este funeli.a 16 sau 17.
" indexat,
Deplasare longitudinala rapida spre stanga, unnati de Filetare; Functia este eficienta numai programarr.
miscare de avans ~i de rniscare de avans lent, dad 20
12 functia 11.
aceasta a fost programata, lndexorul diseului portscule i
Copiere dupa d~pozitiv de copiat, .
. cste retras, 21
-
13 Deplasarc longitudinala rapida spre dreapta, 22 Strfingere semifabricas
14 ISensul miscarii de avans a discului portscule. 23 Functii speciale, I
15 Deplasare circulara rapida a discului portscule. 24,25 Instalatii suplirnentare, .- I
Miscare de avans circular, urmata de miscarc de avans 26 lnceputul programului, I
16 lent, dacii aceasta a fost programara si apoi de
rctragere rapids. Sania longitudinala blocata .. 27 Oprire in program. -
Miscare de avans circular. urmata de miscare de avans 28 Sffil1itul programului. I:
17 lent, daca aceasta a fost programata si apoi de
retragere rapidii. Sania longitudinala debloeata. 29 ... 32 Scula programatajpozitia discului portsculc), J Fig.MU l~;ll.'R].esii clepte1u&fat

3. INDICA I'll .PENTRU EFFlCTUAUALUt:BA:RlI

. . , .. ." . -. '.

Se va acordaatentie sporita I1ilQdtl-ltlitle reahzare ~ip.ti.m:ip+alni de JJttnctiMare.a:le sist~mulni de oomaiIdli secven~iala '8valfd tambut' en fuil@- $;j- t'3mlJur cu Game de' comanda pentnt ptogr3,marea lungimii ~ei. Itt acest scop SeV€lf idemtifiea eh~lnentele ce c@I1l'jJnn llls,talatia -~i sis:temulcle p1"Qgtatnar~. ::lOdul de program are a d,fetitel'ot' fUnefi'i ~i de tiniltar~ a aet;i'lasariilor longj,tudiQal~ §i ,ciFenlare ale senlelor, Durata unei s€Qv'ente este deter:rf:I_i1'1ata de pez:l;fia eamelor ·Climitatoare mecani'lle-cu pozit;ie ~ 'aBilij") care set,nonteazam eanalde IOllgitudinal~~l eireulate ale tatno1:iru.ttli. $evaolvea in vCidere =:odYl ineare se realizeasa seleetarea ID1lctfill1>t priJgvamahile~ CaiF~ all mat multt v.arori~ §i' snnme;

ii ale arborelui principal, a~ansulli, nllmitl111 IO€~§'llh;ti penf[u: scula :~i S:llhprDgt3:1l1e1:le.lu0ril 'fix(:i.

Analie;and eonseucjia tambumlui ell @:ame, pentm tDniwea depla&anlt'1r~ ~e vat i:i1enfi£it"a. ',tde tipuri de eame ~i madulIn case aeestsa 5e regiea7<a pentru limital'e"a Qurselcrr cec.ompun urile de preluerare a unei piese .. Lotodata, si va studia panoul de eoml'lflti[ c.0l1\ventianala -;:J" MIJ 12.10') unde se vor identifib"'a repretentij:rile prin Bimboluri a:iemnG~ilol'ce se Plot G_omanda

1 prill butoane sau comutatoare. -

in oontinuare, pentnr 6x~1tl'Pnfidarea Cg]OI;' ptezentate ma:lSl!sS)\U1t anali.z{tt~ fazlele' prelueri'irii piese de complexitate medie (fig. _ MlJ 12, i I), ell sUDrafet~ exteriQaJ;~ - $'i interiQ~lFefu tr.~P-t¢_. ~::'::il7afea suprafepeler respectice.presupuns.utiliaasea unu! numar re·latiN' niaf¢Qc sctile ~cJ1ietQate; e: Qutite de stmnjlt exteriur, cutite pmfilate, cuyite peritru eansle, e4Ft de ret€~-at; -burgliiu tesire, burghiu elic;pid&l, filJ-era:.

Piesa se eX},lcuta diu ba_di tltlsa -£130 h9, material AUT 30 ..

ConfOhn [!>7] p-entru ptelucrarea: €omplet<aa piesei se efecrueaz-~ ze:ee reii>0zlrronJiti <tie- discu:iui _-::.-nlp ~i eorespunzator nona faze notate ouI*II, ... ,IXi (fig. JMfU 12_12,ci~1J1unnatoarea;sucGesiurre; alimentarea eu s_emifahriGal Wana la bpnlot;

stronjire exter.ioara ne degrQ_§ate 021: ~i centtuire, GU tllratia11a~= 140.0 rotJn1ita; gaurire & 6 x 6Q., ell 11'fi~ = 1400, rot1:thttl';

strunjire ex~erioara d,e ·clegrO$~e02.ji ~i~18 §i gttunjire-interiQ~(~ pE€i'filata 138, lilt deg@jate, ell l1aj= 112(') rotlmin;

strulliireexterioara d'e'6egro~are'@13~I te~i!re I x 4z;o, cana§ = 18.00 Fot:tmin; strunjire extelio-ara profilata,&f1nmtan eu trei ,c'IltiteclInar L 1:20 zotJinin; filetare ex.teriiulra ell fi_liedi; M12 x 1,_l'Iunul, ==' 140 r0tl~ , s:tnmJire:eJl::tericQa:racotrip~ ell Q;Jf = MOO TClt1ti;tin;

strunjire te~ihwa eX'terioal'a 5 x JeD, rete.zm·e CU/1ai'= 1400 rbt/rnin,respe<;:tfv naf =-4'50 rot/min;

11ldleierea ciclului de preJuerar:c (s_ffir~it pro.gnnn)" _

Sehitele preluerarilot, forma :;;i PQzifia sculeler sunt repre-.?:entate:-In Hg. Mr;J 11. f2,.iil. Alamrat, :mmeroiate eu (1), (2), (J) ..... (16) IOCa~Olile disculuirevoiver in ca,l"€ B€::fi*eaz~,Jiirflj_ in~emred'inl -(utscule, sculele notate en S] ".SI5 ~i op6toru1 Ope

_L~30:"__ ----l._Sl_S_T_EM_E ~}E COMANDA ALE MA~INILOR-UNEL ~

in fig. MU 12.12,b. sunt reprezentate schemele miscarilor ce compun fiecare subpro aferent prelucrarilor enumerate mai sus. Semnificatia simbolurilor utilizate in reprezentar subprogrameJor este indicata in tabelul MU 12.5. Notatiile 1 ... 26 reprezinta secvente, iar EO -limi electric de cursa care confirms pozitia retrasa a saniei longitudinale, asa cum a fostrnentionat, As ~=

se trece la executarea subprogramului urmator, constituit din faze ~~ secvente. c •

Notatiile £2, E4 (fig. MU 12.5) ~i £6, £7, £8 (fig. MU 12.7) indica limitatoare/electrice cursa al carer rol functional a fost mentionat; iar E3 - limitator electric de cursa pentru miscarea avans lenta ~i mentinerea pozitiei saniei pe timpul miscarilor de avans/pozitionare ale dis portseule (v. schitele prelucrarilor N, VI ~i IX (fig. MU 12.12) si schemele miscarilor acestora) .

. In fig. 12,c este reprezentata desfasurata suprafetei cilindrice a tamburului de comanda fig. Mu 12.6) (capatul din stanga) pe care sunt pozitionate camele care actioneaza limitatoare electrice de cui-sa £6,£7 ~i E8. III fig. MU 12.12, d este reprezentata desfasurata suprafete! cilindriee tamburului pe care se monteaza si se regleaza camele pentru eomanda limitatoarelor electrice £2, ~ E4, de control a curselor saniei longitudinale.

Pentru faza de alimentare cu semifabricat din bara, la opritor (opritorul montat in locasul l discului portscule), sania longitudinala se deplaseaza rapid cu 74 mm.

Pentru faza de alimentare eu semifabricat din barn, opritorul este montat in locasul (1~ diseului portscule, sania Iongitudinala se deplaseaza rapid eli 74 mm, eu un avans prograinat, 0,08 rnm/rot, pe lungimea de 20 mm.

. .

b

a

·c

d

Fi,g. MU 12.12, Succesiunea prelucrarilor, snbprogramele Iii unele date privind programarea tamburului Cll came.

, i automat DRT 32/40

Irrtroducerea unei functii, delimiteaza 0 secventa

131

Deplasare rapida

Miscare.de avans

Discul portscnledezindexat

Discul portscule indexat

Sania loogitudinala 1 discul pottscule de.l;llocaCe

Strunjire conica cu Iinealul

fig. MU 12.12 rezulta di pozitiile Iocasurilor discului' soot decal ate fata de pozitiile • 3) N4, N5 (v, fig. MU 12.7) ~i Nt, N2 (v, fig, MU 12.5) de pe tarnbur, care eontroleaza

illllr:::;ir"'::" CDTSei sculelor in miscarea de avans circular (fig. MU 12. I2~e),. respectiv, If:lmi§Cllrea de imdirial (fig. MU 12J2,4). Deealare este detenninata de pozitia de montare a.limitatoarelor de ClIt;;a £6, E7 ~i E8, fc.&Rectiv, Ji2 ~ii £4 ~i a camelot corespun.zatoare de pe tambur,

~ fig. MU 12.13 este repeozeatae discul portscule pe care, ill ee'le' 16 loc~1iri, sunt fixate IEJ~:' Op ~i seulele SL ... SIS prin intermediul unor portscnle.

F~ de program-are (tabelul MU 12 .. 6) pl'e~inta

- faze (L.lX) ale prehl<;;dirii piesei; pozitH:le de ~_Z::;::a" ale discului portscule, secventele 1 ... 26 car& . ldi in scnemele celor nona subprogmme

__ ru 12 .12,h); locasurile in care se introduc bile, _.3UI1Zator fiecarei sec vente $i functii prograntabile, ~ limitatoare1or electrice de eursa ,EO, £1, ,£:3. E4, ? ~iES~ ~i came Ie de cornanda Nl ... N5 montate burul de comanda.

Pentru lnceperea ciclului de prelucrare a piesei 1), locasul (16), care contine opritorul Op este

- enat prin rotirea disculni portscule paw cand axa lui ajunge in pozitia de index are in cafe este -ala cu axa arborelui principal. Loeasul (16) este cncat (v .. fig. MU 12.4) prin absenta vreunei bile eoloanele 29 , .. 33. in pozitia de indexare, fieoare d devine coaxial eu arborele principal, cu exceptia

ezajului cu numarul l-t.

in secventa 1 (tabelul MU 12.6) s-an programat tunatia naif = 280 rot/min, 8iV·ansul _ = 0,08 mm/rot, discul portscule indexat, strangerea semifabrieatulni 9i comsnda pentru lnceperea proni, in secventa 2, arborele principal continua sa 56 roteasca, iar sania longitudinala.se retrage rapid :-:apaml cursei din dreapta (oila in coloana 1.3), eonferrn subprogramalui afereat (fig, MU l2,.l2,b).

Pentru a intelege structura fiecarui subprogram, din cele noua ius crise (notate eu I..IX, :luI MU 12.6) ~i reprezentate (fig. MU 12.12,b), se vor analiza secventele fiecarei faze a¥alld ill 'ere ideutificarea functiilor programate isi elementele de comanda: bilele de pe :tiec:are rand ental din cele 26 necesare, camele de pe tamburul de eomanda si limitatoarele electrice de ctlrsa ~~. nte (fig. MU 12.l2,c,d).

Fig. MIJ 11.13 •. Dil1Pune~eq seulelor in locasurile discnlui portscule.

132

SlSTEME DE COMA.NDA. ALE, MA~IN1L()R-UNEI.: _

Fi,~ ~e programare pentru prelucrarea piesei din fig. MU 12.11 .

1

- Ii' [.:tit ,0'_ Il '" !J . lu If! f If"; I§_I 17/ ilIo' rJ2 J ~ 1h7 I"'" I~ 'ilJ ~s
J5 r I I •• • • ~ '. -
2 , •• , . , I Y I •
J ,II • •• • , , • -
I u <0. t-. :. i •

5 •• • • • , ••• - I
'3 III R •• • 'ilL I ., I -~
_ ... -- _- _".
~- ·1' ' •• •• •• ,
G •• • ! ' I •
II • • •• • • I 1 i • '!
5 W ~- • • •• • • • • t I
• • .'. '. • I I I
, '.
'2 : •• • ., r I I i
7 V}1 • .~ • • I I i •• :.-
14 Ie •• •
f5· re • • • • •
9 VIli Ie • • .' I - -. I . ,_
f7 • • • I , I
-
10 VII !8- • ~.' •• •• • • • ---.
19 [e • • ~ •
.20 •• • • • • • •
II VII. 21 .. ' •• • .i • r
it'! •• • -

23 .. - .:.' • • •• • ~ I
1~ IX 24 Ie • •• • •
c
l15 . •• • •• • • • •• ,
26 • Ie ~ -.
11 Ie I
28 _- ':4 :. -' I
291'- , ~ .j .r f-;
.
. . -- • 4. CONTINUTUL REFERA TULUI a. Descrierea instalatiei de programare, indicandu-se: constructia; modul' de' treoere

secve.nta la alta ~i modul de prograrnsre a diferitelor functii. Exemplificare. - .

b. Pentru un subprogram de lucru (dintre cele 29 existente in carteamasinii), indi conducatorul Iucrarii, se vor preeiza randurile (1...40) ~i coloanele (1...32) tamburului de prc'm~ (v.tabelele MU12.3 ~i MU 12.4)in care se introduc bile. c. Schile explicative si descrierea modului de realizarc a limitarii cursei mis -

avans/pozitionare longitudinalesi circulate, in ambele sensuri, -

d. Pentru piesa indicata in fig. 1 pin anexa lucrarii se vor stabili: schite cotate cu sucres_ prelucrarilor pe strung ~i a sculelor necesare, miscarile de generare simiscarile auxiliare, deDLa::JI. fazelorsi schema subprogramelor de lucru. Pentru aplicarea a trei procedee tehnologice (g3lC:. burghiul, strunjire exterioara, filetare cu tarodul) se vor stabili parametri regimului de aschiere -va explica cum s€ pot prograrna la strung .. In fisa de programare (v. anexa lucrarii) se vor co:::m.

seeventele .a patru subprograrne succesive. Semifabricatul este din bara calibrate, STAS 1350-89 ~i STAS 11521-80.

LUCRAREAMU 14

SISTEMUL DE COMANDA NUMERICA AL STRUNGULUI SF 400 NCC

1. GENERALITATI

La masinile-unelte eu cornanda nume,ica (MUeN), programnleste inttodusin echipament, in .....,~n1I.. san partial, sub fonna numerica. Programul se inscrie pe un portprogram adecvat, iar . .cyum:!noJI de comanda numerica (BCN) fumizeazaccnienzileneeesare rea:1izarii difetiteler :fun~#i inii-unelte in timpul fuuctionarii.

Se folosesc dona criterii de clasificare a .sistemelor de comanda numetica, siamnne:

- tipul circuitului informatie intre BeN ~i MUCN; cueircuit deschis, eu circuit lnchis;

- caracteristicile ECN utilizat, ~i anume (conform STAS !Bll-80): deprelucrare punct cu.punct

_ ipoaare), de prelucrare liniara, de conturare,

Elementele caracteristice ale acestor sisteme de <tomanda sunt Uffi1atoarele~ _, pentru comandii numericii de poziJionarel

- echipamentul de comanda numerica aSlguta, conform programulu], atingerea seoedoaatelor

_:::lI1[1j' program at, nu si viteza miscerii de plozitionare spre acel punct;

- deplasarile pe axele de coordonate pet fi succesiee san simultane, nefiind cote1atemtre de;

- in timpul deplasarii pe axele de coord onate nuse efectueaza prelusrare;

• pentru comandii numericd de prelucrare Iiniarii:

- echipamentul urmare~teatil:t atingerea coordonatelor punetului programer pe generatoarea san _QJICiR:a suprafetei prelucrate, cat ~i vitezele mi~catilor de avans/pozitionare spre acel punet,

- deplasarile pe dona axe comandate numeric sunt snccesive, nefiindcorelate intre ele,

-in timpul deplasarii pe axe1e de coordenate respective, en viteza de avans programata, seula

l!Ct-etom-e efectueaza preluerarea;

• peruru comanda numerica de conturare:

- e€hipamenM asigura, conformprogramului, nu numai atingerea coordonatelor punctului

__ ~rnlt. cat ~j viteza de deplasare ~re ace I punct (vitezele mi~(;>arilor de pozitionare §i de a vans),

- deplasarile pe axele de coord onate eomandate numeric sunt simultane, fiind corelate intTe ele,

- in timpul deplasarilor pe axelede coordonate comandate-numerie se efectueaza.preluerare,

Conform ST AS~8902-83, fieeare MUCN are un sistem de coordonate rectangular, norat De asemenea, sunt definite axele si miscarile eomandate numeric. Originea sistemului de ":rJl'ltate este arbitrara, Axele de coordonate .sunt denumite astfel: pri1'llar.e (notate eu X, Y, Z), (U, V, W) ~i~rp;are (P, Q, R), Axele secundare si axele teIjiare· sunt panrlele cu axele

............... Ax ele , tertiare se ~losesc pentru pozitienare prin cleplasafe tap ida. Conform 'ISO sunt utilizate --~ .. I", A, B, C pentru miscsri unghiulare in juml axel or X, Y, Fespectiv Z.

Strungul frontal SF 400 Nee este dotat eu echipament de comanda numerica de €@nturare !i:.ROM 331 si ate douaaxe comandate numeric (~- direotie transversaUi §i Z - longitudiualii).

2. SCOPUL LUCRARn

Luerarea are ca scop studiul sistemelor de actionare §i .de cornanda ale stl1Ulgului.Se identinGa IK;'_"nl:el€ de structure si ansamblurile de baza ale masinii: batiul, papu~a ftxa,ril0toml electric , mecanismele de- reglare ale lantalui cinematic principal.tarbcrelepriucipal ~i dispozitivul de a semifabricatului, sania longitudinala ~i sania rrarrsversala, metbarele electrice, re.ducto81'ele

- ctoarele rotative ale color doua lanruri cinematice de avans/pozirionate ~j capul revolver,

152

SISTEME DE COMANDA ALE MASINILOR-UNEl-::'

Sistemul de comanda al strungului permite efectuarea atat a unor eomenzi manuale, cat ales a comenzii program utilizand EeN. Astfel, vor fi identificate elernentele si blocurile specifice eelor doua echipamente: de cornanda conventionala (ECC), respeetiv de comanda numerica (ECN).

EeN asigura eonienzi pentru realizarea urmatoarelor functii: selectarca turatiilor ~i a se . de rotatie ale arborelui principal, selectarea vitezelor de avans pe cele doua axe comandate numeri ~i Z), programarea deplasarilor pe axele comandate, selectarea sculei aschietoare prin rotirea ca revolver in patru pozitii. Pentru acestea se folosese adrese tehnologice (F - avans/viteza de avans, _ - turatia arborelui principal, T - seula aschietoare), adrese geometrice (X; Y; Z - axe), adr preparatorii (G) si auxiliare (M). Adresa N indica numarul de bloc sau de secventa, Fiecare adresa urrnata de un numar de cifre. Astfe1, 'prin adresele geometrice se indica axele comandate, m ..... ~ .1.1.' u..oo. eoordonatelor (deplasarilor) ~i semnuJ acestora, Semnul eotei se pune intre adresa si cota (exempa; X + 1270) ~i corespunde semnului axei comandate.

Este importanta cuneasterea eehipamentului de conturare NUMEROM 331 deoareoe a asigura comenzi pentru preluerarea suprafetelor de revolutie si plane, ale caror generatoare au forme dinrensiuni foarte diferite: rectilinii, curbilinii, combinatii,

in acest scop se va analiza structura echipamentului ~i se vor identifica unele din blo componente, 9i anume: pentru introducerea manuala a datelor, cititorul de banda, blocul de afi precum ~i elementele de baza ale sistemului de rnasurare a deplasarilor~i a vitezei ac traductoarele rotative ~i tahogeneratoarele,

3. DESCRIEREA STRUNGULUI ~I A SISTEMULUI DE COMANDA 3.l. Structura cinematidi a strungului

Strungul este destinat prelucrarii pieselor de tip flanse, bucse, roti, inele etc., cu diam maxim de 40.0. mm ~i lungime midi.

Schema cinematica a strungului este reprezentata in fig. MU 14.1. Pe aceasta se id.ern:D:i elementele de structura si ansambluri specifiee ~i lanturile cinematice ale strungului:

Lantul cinematic principal este actionat de motorul electric asincron ME" avand p P=30 kW si turatia no=l44o. rot/min, eu pornire stea - triunghi. Miscarea de rotatie se transmite la

de viteze CV1 prevazuta eu sase cuplaje electromagnetice: eEl, CE2 ••• CE6• Acest mecanism de 11 este separat de papnsa fixa PF pentru a proteja ansamblul arbore principal- lagare de caldura de - de cuplajele electromagnetiee, in contirmare, miscarea se transmite la celalalt mecanism de reglare, tip cutie de viteze (CV2), cu doua bloc uri baladoare: BI si B2. La arborele principal se obtin domenii de turatii [15, 89], turatia maxima fiind de 1310 rot/min,

Lanturile cinematiee de avans longitudinal (axa Z) si transversal (axa X) sunt actio fiecare de eate un motor de eurent continuucu cuplu marit (Mccz, respeetiv MccX), avand incorporat - un tahogenerator (TGz" TGx). DeIa aeeste motoare rniscarea se transmite prin cate 0 trans - sincrona (curea dintatii) la suruburile conduditoare SCz, respeetiv SCx, prevazute cu piulite co care deplaseaza sani'a longitudinala SL, respectiv sania transversal a ST. Viteza de avans minima pe doua directii este de 45 nun/min, jar viteza de deplasare rapida (pozitionare) este de 450.0 mm/min. . Capul revolver (CR), eu patru pozitii, este montat pe sania Iongitudinala, De la mo

electric MEl miscarea se transmite prin angrenajul melc - roata melcata 3/33 si angrenajul cili 'lllI"-_ exeerior 10/59 la arborele XIV si, In continuare, prin angrenajul 12/56 la elementul rotito ansamblului respectiv. in vederea rotirii ansamblului mobil al CR aeesta se ridica pentru decupl cuplajului mecanie eu dantura frontalii CPO La inversarea sensului de rotatie a motorului de ansamblul CR coboara si se realizeaza indexarea pe cuplajul respectiv: Cuplajul asigura functia pozitionare a ansambului CR si de preluare a fortelor de aschiere si a momentelor create de acestea .

• Ciclul de schimbare a sculei se efectueaza astfel:

- angrenajulpinion (12 dinti) - coroana dintata (56 dinti) eu dantura inclinata eu unghi inclinare mare, nu se poate roti cat timp capul revolver este blocat prin cuplajul CF, astfel ca, inoeput, rotirea pinionului produce si ridiearea coroanei dintatetsemicuplaj) si, deci, a suportului locasuri pentru portscule, Ansamblul mobil respectiv se comporta ca 0 piulitii (rotire si deplasare);

~ 14. Sistemul de comandii numeric~ al strungul]Ji SF 400 Nee

-
en
c..i
U
Z
0
~
~
ell
0 "3
." i
c:
.E
II)
ill
JI!:I
.2
"Iii
8
tV
.S
to)
1';1.
8
tV
..c
to)
til
...
.,.f
....
~ .
. ~
~ ]53

154

SlST,EME DE COMANDA ALE

- partes mobilfi a capului revolver seridica pana eand dintii sernicuplajelor ies din angreaare astfel deblocata, aceas~ este rotita de COTOaoa dintata eu dantura interioara pana se .......... .._ . ..selectarea sculei programate prin activarea unuia din detectoarele de proximitate Dp, ... Dp4;

_ cand detectorul de proximitate, corespunzator sculei programate, estecomandat de un rotativ (OJ~ acesta emite un semnal pentru inversarea sensului de rotatie al motorului electric MEl;

, - angrenajul 12/56, sub actiunea greutatii paqii mobile a capului revolver, se cornporta dir, ca un mecanism surub-piulita; ansamblul respectiv coboara si se blocheaza pe partea fixa a CUPi~. frontal in pozitia unghiulara selectata, Detectorul de proximitate Dp5, sub actiunea unuia din OlA_ TOtativi 01, •• 04, emite un semnal de oprire a motorului MEl-

• Schimborea treptei de turtuii .a arborelui principal se realizeaza cu miscarea firrrImd motornl electric Mn la tamburul de comanda Ie care prin intermediul camelor cilindrice K, ~i K: parghiilor PI ~i p» deplaseaza baladoarele B, si, respectiv B'i.in una din ce1e dona pozitii ale fieciir1:i:2..

Simultan GU motorul electric Mn este pus sub tensiune cuplajul electromagnetic CEroteste arborele VII prin intermedin! angrenajului 35/35, cu turatie lenta; pana. cand dintii rotilor ale eelor dQUQ baladoare patrund corset in angrenare eu rople conjugate, corespunzator celor POzlfli.Cuplajul mecanic de siguranta CS patineazti daca rotile dintate nu sunt ill pozitia UfI~~_ ooreeta de angrenare. Dupa realizarea pozitiei axiale a baladoarelor (ajunse la capat de cursa, cGnfimmta de cate un limitator electric) se comanda oprirea mctorului electric Mm. In aeest foloseste grupul de. limitatoare electrice de cursa Let, actionate de cate una din cele patru came

, dccalate la 90° ,fixate pe capatul arborelui pe care se afla ~i tamburul de comanda EC.

.. ~.2.Echipam.entul de camanda. numerici NUMEROM. 331 '

Sistemul de comanda al strungului este constituit (fig. MU 14.2) din eehipamentul de cm:r3I. numericii de conturare NUMER.oM 331 si variatcarelecontinue de turatii VTZ si VTX, de tip V3 .....

. _ [15, 89]. Echipamentul respectivasigura, in circuit (flux) informational inch is, dona bucle de rea •

• depozijie, prevszute ell dite U1'l traductor rotativ analogic TRz ~i TRx, de tip rezolver, mC!l:I. 'I1ecapete\e ~uruburilor eorrducatoare SCz ~i sex de aetionare a saniilor longitudinala (SL), res]~. transversala CST);

• de vitezii, prevazute cu tahogeneratoareleanalogice TGz si TGx montate pe capetele aI1bo:::::Ji.

IDotoa,relor de curent continuu Mecz ~i, respectivMccX. De la tahogeneratoare, fluxul informational transmis la variatoarele de turatii, unul pentru axa Z (deplasare longitudinala), iar celalalt pentrn

(deplasare'traosv,ersaUi). .

Exlsta. trei posibi.liNiti de irtfroducere a informatiilor numerice in echipamentul

331, ~i anume: - prin cititorul de banda de tip fotoel:ectric CB (regim NC).

- prin introducerea mtmuala a datelor (IMD) de la tastatura panoului echipamentului,

_ de la un calculator (DNe) cuplat eli echipamentul. ' in primele j:'louaposibili.tiiti, infonnatiHe nurnerice sunt convertite in blocul de introdu

datelor BID de convertoare de cod. Se realizeaza convertirea din eodul benzii perforate (EIA san respectiv din ccdul tastelor (ISO) in codul b.ihat zecimal (SCD _ cod, binar ell 4 ranguri pentru

rang zeciIIlal,. . "

Datele numerice-oeavertite 10 BCD 'sunt stoeate in mernoriile blocului de introducere

(BIDJ'panam Inomeatul In care se dim cornenzi de: .

. _, afi~are a Jnformajiilor rtumeri.G.e pe afisajul Af'prevazut cu sapte.segmente Iuminoase ,0di ~ - semnalizare, pe blocul de semnalizare S;prin aprinderea becurilor, a diferitelor stari (IDOla IUCl11[ "WIst d€< J1efer.jn~a atins pe axa, start §i stop program, depa~ire de temperatura, eroare de .

codul benzii perforate, recunoscut de eehipament); "

, - efectuare de calcule in blocul de calcul (Be), 1<). deplasarea pe 0 axa, sau in interpolator ..

clepl.asari simultane pe cele douaaxe comandate numeric; ,.

~ transfer de .informatii de comutare prin adaptor (Ad) la masina-unealta (singurul bloc care: schimba in functie de tipul strungului) si prin echipamentul de comanda conventional (EEC). A informatii see refera la:

• schimbarea turatiei arborelui prineipalincutia de viteze eu cuplaje electromagnetice r. functie comandata prin adresa S;

GZ F'

_ 14. Sistemul de eomanda numerief aJ s.~rungtllui SF 400NC~

155

ECN-NUMEROM 331

. llkrnuiti de

Fig. MU 14.2. Fluxul deinfonnatii (litre eebipamentul NUMEROMJ31 si struilguJ SF 400 Nee .

.. schimbarea domeniului de turatii in curia de viteze eu baladoare CV2, comandata prin adresele 141, M42, M43;

• pornirea miscarii de rotatie a arhorelui principal in sens dreapta (comandataprin adresa M03), stanga. (M04), sau oprirea miscarii de rotatie (M05.);

• schimbarea pozitiei (retiree) eapului revolver CR~ prin adresele TI, T2, TI ~J T4, celor patru locasuri pentru portscule,

Cele dona traductoare rotative de p_ozi!ie TRx si TRz transmitechipamentului de eomantUi ~ .... u..a, prin blocurile de masurare BMx; respectiv BMz, .informatii privind pozitia reaUi a fiecarei

. timpul deplasarii (miscari de avans san de pozitionare).

Comparatoarele ex ~i CZ com para deplasarea programata cu deplasarea realizata de sanie, d eroarea (distanta rnmasa de parcurs pana la atingerea cotei programate).

Deoarece parte a superioara a schemei bloc a echipamentului lucreaza ell imoJ;1ua!i:i numerice,

~etoarele, comparatoarele si iesirile din echipament suntanalogice, se folos.es.c C0J,l:Vert0are

. . (CNAX ~i CNAZ) intre cele dou a zone ale schemei bloc de-cornanda, In funejie de

_.~~_ erorii, echiparnentul de comanda numerica transmite la iesire infonn_atii de deplasarepentru de turatii VTX ~i VTZ care alimenteaza rnotoarele de cureat cob:tinuu Mea}:. ~iMccZo de a saniilor pe axele respective. Atunci cand se rcalizeaza coordoaatele ~urIGtului pregramss, este nula si, ea urmare. motoarele electrice primesc c0111aIJcla de.oprire,

156

SISTEME DE COMANDA ALE MASINLLOR-UNELTE

Oeplasarea varfuiui sculei aschietoare spre punctul program at se face cu vitezd rapidd (adresa GOO) pentru pozitionare, sau cu vitezd de avans pe traiectorii:

- liniare (GO 1 - interpolare liniara), pentru strunjirea suprafetelor cilindrice, conice sau plane;

-circulare (G02-interpolare circulars In sens invers trigonometric, notata CLW; G03-interpolare

circulars in sens trigonometric, CeL W), ell viteza miscarii de avans, programata prin adresa F.

Pentru prelucrarea filetelor cilindrice (adresa G33) cu pas constant si a filetelor conice plane se coreleaza in interpolatorul I numarulimpulsurilor generate de traduetorul de filetare TF, cup eu arborele principal AP printr-un angr€naj eilindric (Ra) avand raportul de transfer 111, eu nurnaru impulsurilor fumizate de traductorul TRz (pentru filete cilindrice) sau de traductorul TRx, (pentru ill "'" pane - spiraHi arhimedica) sau ambele traductoare (pentru filete conice).

3.3. PosibilWiti deenmanda ale echipamentului NUMEROM 331 Echipamentul functioneaza in urmatoarele regimuri (vezi fig. MU 1'4.3):· • cu comandii program numerlcd, dacaportprogramul este de. tip:

- banda perforate (AUTO) ell subregimurile:

- eu sau :tara executia fazelor eliminabile,

- cu sau rara efectuarea opririlor la alegere (adresa MOl);

- banda perforata, fraza cu fraza (FRAZA);

- date numerice furnizate de la un calculator central (ONC);

- banda perforata, actionata inapoi pana la proximul inceput de program (%) sau pana

proxima fraza principala; - date introduse manual ClMO).

- date privind corectii de scula si deplasari de nul (ICO);

• cu comandii manualii: - pentru deplasare de 1, 10, 100, 1000, 10000 incremente a cate 2Jlm,

- pentru deplasare rapida (MR) sau lentil (ML).

- peatru cautarea punetului de referinta (APR).

Simbolizarea generala a formatului frazei este CAM222 (comanda numerica de conturare, adrese, cucotele masurate in fractiuni zecimale de milimetru, cu doua axe eomandate, cu dona comandate numeric, eu doua axe comandate simultan). Pentru exemplificare, simbolizarea tOlimat;:Dj unei frazei (instructiunii) este: N40 GO 1 G90 Z + 32000 F 125 LF. Datele care le contine aceasta sunt: numarul acesteia, interpolare liniara, eotare absolute, deplasare pe axa Z in sensul + ell 32 me. viteza de avans, 111 mmlmin.

Adresele (funcfiile) preparatorii sunt organizate in grupe, astfel:GOO, GOl, G02, G03, G04, G05, G09; G53, 054, G55; G60, G64; G94, G95, G96.

Functiile din aceeasi grupa nu pot fi programate in aceeasi fraza, echipamentului se programeaza automat funetia subliniata din fiecare grupa, Semnificatia functiilor respective este urmatoarea: - GOO - deplasare rapida; .G01, G 1 0 ~i GIl - interpolate liniara; G02, G20 si 021 - in ltefjpu";j. circulara in sens invers trigonometric; G03, G30 si- 031 - interpolate circulars in sens m·~ ~onom~1:i G04 - temporizare determinata, programata sub adresa Z, intre 2 si 8000000 ms; 006 - mtc:~rp;:~ parabolica; G33 - filetare eu pas al elicei de 0,002 ... 120 mm, viteza maxima a sanieipentru filetare 4000 rmn/min; 053 - anulare deplasare de nul; G54 - deplasare de null; 055 - deplasare de nul . - anulare 064; 064 - raeordare Iina lntre deplasarea aferenta frazei in curs ~i deplasarea din urmatoare; G90 - cotare absoluta; G91 - cotare relativa (incrementala); G92 - modificarea progrc:=a nulului masinii; 094 - programarea vitezei de avans constante, in domeniul 1...4000 mm/min; programarea avansuluiconstant, In domeniul 2 ... 2000 urn/rot; G96 .. programarea avansului cOl1Sl:~

a vitezei de aschiere constanta sub adresa S, in domeniile mentionate; 099 - rezerva,

Adresele (june/ii/e) auxiliare sunt urmatoarele: MOO - oprire programata (a arborelui prilG.:J:. a mi~dirii de avans); M(H - opr\\:e \a alegere; M02 - sIar~it de program; M03 - rotirea spre dreOIB arborelui principal; M04 - rotirea spre stanga a arborelui principal; MOS - oprirea rotirii arbI:l principal; MIO - strangere; M37 - reducerea vitezei de avans programate sub adresa F, 111 rap ll100; M40 ... M44 -dol11enii de turatii ale arborelui principal (In ordine descrescatoare).

f4. Sistemul de comanda numericii al strungului SF 40Q Nee

i5

Turatia arborelui principal se codifica sub adresa S, ~i anume: 00 ... 99 pentru turati] in trepte ~i ... 4000 pentru turatii re_glabil€ contimnr. Princigalii pl:l'rametrii ai stnmgurilorfronrale cu comanda erica sunt indicatiin STAS 9947.-80.

SEM'NALIZA.Rl

XL PRXA fF Tt1-PB: ISO

.0000. fJDOOOO

2L FRZA SP OJ D,EP EJA

AACD

At=1 !iAJE NI!IMERICj:

El(QJmm0m000

't 103 (12 10· roO 10 \ 102 103

4. INDICATll PENTRU EFECTUAREA LUCRARlI

In timpul desfasurarii lucrarii se vor identifica doua caracteristici de baza ale sistemului de

da al strungului SF 400 Nee? ~i anume: .

a. Schema de comandaa c:uotiei de viteze eo cuplaje el.eetromagnetiC'e (v. fig. MU 14.1). ~ aceasta se conecteaza intrerupatoml general (fig. MU 14.4), case pune sub tensiune .instalatia triea si se alirnenteaza schema electrica de comandii a strungului, Cnplajele electromagnetice sunt te intr-un circuit electric de eomanda alimentat in curent centinuu,

Motorul electric principal MEl (fig. MU 14.1}se porneste dela celalalt panon de comanda (fig.

T 14.5) al,stnmgului. Pentru aeeasta coinandii, arbore1e princip:al este oprit. Dupa pomirea arborefui

ACM.. AVI

OOw

• APMC

[gACD

ADRESE

[E][IJ0ITJ[I]Q]

[]J ITJ·m III ~

CfFRE

[?Jmm

DJUJG:l C000 GJG:ltE

VOF' II IMD
O~C [Q] 0
[S] (2) l11ll 83
FRA'U ICD lIP

( .. ~ I

~

Iff

l)!lPtASAHl 1N.(:;;.Ree.lTALE

8]0

'~xl I +x I

l020 40

8 \. \ t /- 60

6 _ .... ;c (J)' "'60

4 _ -\00

.".. '.. - 120·%

<1 r

o . CORECTIE AV.An$

PORNfRE

~

&l . 90 100

70 \ , I .110

... /

:: CD _120%

CORECTlE TURA'fIE AVAR1E

~

CITHOR BANnA

."...----

ON _ lOOP

~ ~.. ... i:iilI.' ~ ~ S~

Fig. MU 14.3. Panoul de.comanda al echiparneotului NuMEROM 331.

i, I

158

SISTEME DE COMANDA ALE MA~INILOR-UNELTE

HNSIIIHE ALIHUrtAA£ ll.Pl.AJt

~91 ~

a

ii'::.:.IIUP;'TOR

v 1i{~(IIAL

~~~ "l~l"1 ~,\ .. 'i·· -$" ~

Nec II'II'U~(

.U GA (

GAI1~ l\Ilv.n Al~~~IIlH( b1J

i'~ DE (0

[QJ ..

Sf ""ALAe usr I( AVA.fII(

Fig. MU 14.4. Panoul de comanda al echipamentului electric.

REG'''' DE PORNIRE-OPRIRE

CAP REVOLVER FUNCT'OHARE. ARBOREPRIHCIPAl

~n 0 0 ,/Vv\

•• ~~ ... ",~ld' '~:"

5ElB:TARE 'ti1!1E .

((CLU.

IMPULS ROTiRE ~ ~ ::

." -T; -t:"'"

r 11

~

~

P.OTENTIOMETRtl AVANS

AXA(OHANDATA

~ .. , . ~, ~ ..•

"t1)T~R' ELe::~IC .>.. '.;;

PRINCIPAL

Fig. MU 14.5. Panoul de comanda al strungului SF 400 Nee. principal, pentru fiecare turatie a acestuia se noteaza in tabelul 1 din anexa lucrarii cuplaje electromagnetice aflate sub tensiune (semnalizate prin becurile existente pe panouI dulapului electrz De asemenea, se noteaza (fig. 2 din an ex a) codul turatiei, exprimat prin rangurile binare 2° (dT h

(dI8) ~i 22 (d19). .

Pentru fiecare turatie a arborelui principal se va veri fica pe schema logica reprezentata in lucrarii, corespunzator codului turatiei, punerea sub tensiune a cuplajelor electromagnetice eEl... • ale cutiei de viteze CVr (fig. MU 14.1). Se vor com para rezultatele cu cele consernnate In tabelul l anexel.

b. Opera rea cu echipamcntul de comanda numerica Pentru regim intern 2 se porneste echipamentul de comanda numerica, astfel: - se alimenteaza dulapul echipamentului respectiv actionand comutatorul de pe

echipamentului electric conventional (v. fig. MU 14.4);

159

- dupa introducereaapasarea ~i rotirea cheii in eehipamentul de comanda numerica se ~teapta :::a.teva secunde palla 1a stingerea becului rosu de sernnalizare,

Din acel moment echiparnentul este pregati; pentru operare, Se iatroduc manual (lMD) prin ta (Nt 1) diverse fraze (deplasare l'apida, poziriemare, prelucsare 'tiniara, centurare, fdetare) pentru a noaste rolul fiecarei taste. Se eornanda deplasari iaerementale pe Gele·doua axe comandate numeric, -1as311 de lucru ~i de pozi~onare. Sec comanda deplasarea rapid fnaitz.te $i fl1apoi a benz:ii perforate

-;ina la caracterul % (ineeput de program) §i paoa la cea mai apropiata frazal2rineipala.

Pentru regim 1 (eehipamentul este cuplat ell masina - unealta) se aauleaza toatedeplasarile de igine si corectiile de scula anterioare ~i se etaloneaza eehipamentul deplassnd samile pana inpunetul

referintc'i al fiecarei axe comandata nume;ric.· ,

Pe regim NC se regleaaa pozitia relative dintre pi.esa si scula ~chi~toa:re deplasand seUla lent

! ), rapid (MR) sau in incremente de 2; 20; 200; 2000;, 20000 um Ia fiecare apasare pe tasta,pana se

- g coordonatele punetului de start. Se apasa tasta START pentru initializarea d(>lului de lncru,

La prelucrarea unei piese eu program inscris pe banda perforata', se introduce banda in cititorul roeleetric, pe pozitia SPOOL, apoi se porneste eititorul $1 se apasil tasta % eare comanaa deplasarea

~. perforate I.a inceputul programului. '

Se apasa tasta FRAZA pentru citire ~i executie froaza cu .~ sau ta5m AUTOMAT pentru ~i derularea intregului program de pe banda perforata. Tasta START initiafizeaza ciclul de Iucru,

5. CONTlNUTUL REFERA TOLUI

a. Schema eu modulele echipamentului de cmnanda conectat la elementele corespunzatoare de . are ~i de masurare ale strungului. Semnificatia notatiilor, eompletarea fluxului de informatii intre lele eehipamentului de comanda :;;1 ma~ina.

b. Se vor identifica si preciza elementele din structura eelor doua bucle de reaejie: de pozitie~ de ::eza (v. fig. MU 1.4.2).

c. Verificarea fullctiona6i schemei logiee de comanda a cutiei de . viteze cu ouplaje omagnetice la selectarea unei turatii (1'f"1' •• I1S) a arborelui principal.

d. Fluxul cinematic al lantului cinematic principal, Calculul unei tnratii aarberelui principal (v. _ MU 14.1). lnscriereain tabelul 1 a cuplajelor electromagneticc aflate in functiune-penan fiecare ,·e a arborelui principal.

e. Se considers piesa eu 0 configuratie geometric a simpla, reprezentata in fig.MU 14.6. Se vor axele comandate numeric, in funqiul1€, pentru prelucrarea unei suprafete plane, a unei SUprafet~ rice ~i it unci suprafete coniee. Suprafejele respective se noteaza pe fig, 3·din anexa lucdiriL

Fig.l\~U 14.6. Exemplu de piesa.

160

SISTEME DE COMANDA ALE MA$INILOR-UNELTE

Anexa MU J

Catedra de MSP

Lucrarea MU 14

Student

------

Laboratorul ~~INI-UNEL TE

SISTEMUL DE COMANDA NUMERICA Anul __ Grupa __ AL STRUNGULUI FRONTAL SF 400 NCC Data

a. :Schema echipamentului conectat lastrung, semniflcatia nctatiller, completarea tluxului infermattenal

NUfvtEROM 331

I {t\1O] ~ lONe I

CD BID GJ

~ OJ lAd}

~~ .. ~~ lex I Iczl

V32fv1V

I VTX 1 I VTZ I

/14M

Fig. L Semnificatia notatiilor:

b. Identificarea ~i preclzarea elementele din structuracclor

bude de reactie: de pozitic, de vitezli

f61

AllexaMU 14 cont'inuare·

erilkarea fun<!.tionarii schemei logice de (fomai1dii a cutlei de vitezEll1eiJtru una din tura,tiile arbaretsl prtm;ipaJ

0
u
J4~,....,6 du d19 dU3 d11
r- l- f-
11;1 ~'
0 tL. Ir. CE
31
GE
51
, OE
S'I.
CE
if SI ~.
-61 .-t.. OF;
lSI· rdSAP


CE
SSAU

181
/
2

6

Tabelull

Fi.2.

Reprezentarea schemei Iluxulul cinemattcallanfului cinematic principal. Caleulu! unei turafii a arborelui . principal. Completarea tabelului cu cuplajele electromagnetice anatetn fU.1lctiune pentm flecaee turatic

Cuplaje eieetrornagnetice

Cod turatii 11;

Tura Iile arborelul

POlitic retire

mutator C dl4

~~~--+-----;------+-------+-------+------~----~----~--~~------H franare

dl5

162

SLSTEME DE COMANDA ALE

Fig. 3:

a - prinderea 1; b - prinderea a 2-a.

e.Preciz-ari plrivind axele c9'ma,ndate numeric,

a ..•.

b.