Oficiul Judeţean Agricolă Ialomiţa

de

Consultanţă

Curs de mecanică
pentru agricultori

Lector – Ing. IORGA TRAIAN

MODULUL :
MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

Nr. crt.

CONŢINUTUL TENATIC

Număr de ore Teoretice Instruire Practică

A. I.

P.S.I., Igiena si Securitatea Mincii APLICAREA
legislatiei si reglementarilor privind securitatea si sanatatea la locul de munca si PSI (drepturile si responsabilitatile la locul de munca, morme de protectia muncii. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Norme de plicarea Legi nr. 319/2006 ) 6 6

B.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE
Pluguri Grape: cu discuri, cu colţi, stelate, elicoidale. Freze agricole Cultivatoare Combinatoare Maşini pentru administrat îngrăşăminte şi amendamente Maşini de semanat : în rânduri, în cuiburi. Maşini de plantat Aparate şi maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor Maşini de recoltat plante furajere Maşini de recoltat cereale păioase Maşini pentru recoltat şi treierat porumb Utilaje pentru transport folosite în agricultură 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 7 6 5 5 4 6 6 5 6 6 12 12 -

TOTAL ORE

48

80

Notă: Toate subiectele vor fi tratate şi din punct de vedere al protecţiei muncii şi PSI. Acest modul va fi folosit la alcătuirea planurilor de învăţămant pentru meseriile din domeniul agricol ( ex. meserii: agricultor, lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură etc. ), exceptând meseria mecanic - agricol pentru care se vor folosi modulele : Maşini şi instalaţii agricole - exploatare şi întreţinere şi Tracoare - exploatare şi reparare.

2

MODULUL P.S.I., Igiena si Securitatea Mincii
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 iulie 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP. II Obligaţii privind apărarea impotriva incendiilor SECŢIUNEA 1 Obligaţii generale ART. 6 (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate sa respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare impotriva incendiilor şi sa nu primejduiasca, prin deciziile şi faptele lor, viata, bunurile şi mediul. (2) Persoana care observa un incendiu are obligaţia sa anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau poliţia şi sa ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. (3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţa, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contraventional sau penal, potrivit legii, şi suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie. ART. 7 (1) În caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, când şi cat este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenta. (2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, miristi, păşuni şi fanete, persoanele aflate în apropiere au obligaţia sa intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora. ART. 8 În cazurile de forta majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: a) sa permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenta şi al persoanelor care acorda ajutor; b) sa permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane; c) sa accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitata şi sa acorde sprijin, cu forte şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri. ART. 9 La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriza, părţile sunt obligate sa prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea impotriva incendiilor. ART. 10 (1) Pentru limitarea propagarii şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General al
3

a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii.. e) adaptarea la progresul tehnic. cu modificările şi completările ulterioare... f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos... (3) Angajatorul are obligaţia sa implementeze măsurile prevăzute la alin. cu avizul inspectoratelor... consiliile judeţene. pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu. organizarea muncii... 7 (1) În cadrul responsabilităţilor sale. pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuală.. b) prevenirea riscurilor profesionale. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. consiliile locale ale sectoarelor acestuia. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. d) adaptarea muncii la om.. în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munca. (2) Angajatorul are obligaţia sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile... 11 Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii. c) combaterea riscurilor la sursa.Municipiului Bucureşti.. echipamente tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia sa conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea. relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de munca.. angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. alegerea echipamentelor de munca.. a metodelor de munca şi de producţie. ţinând seama de modificarea condiţiilor. (3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului... consiliile locale.. (1). (2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe. persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art.. c) informarea şi instruirea lucrătorilor. III Obligaţiile angajatorilor ART.. 6 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca. ART. 646 din 26 iulie 2006 . condiţiile de munca. au obligaţia sa colaboreze între ele... . (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. în vederea reducerii monotoniei muncii.... d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în munca...LEGE nr. (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi. acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.... contribuind cu forte şi mijloace. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 4 .. asigurarea. CAP. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. ART.

precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator sa asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi sa fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice. luând în considerare natura activităţilor. d) sa informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. (2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale. angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate. e) sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca. ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate. atunci când îi încredinţează sarcini. (4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent. c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. angajatorul trebuie sa recurgă la servicii externe. i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. luând în considerare natura activităţilor. atunci când în acelaşi loc de munca isi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi. (4). angajatorii acestora au următoarele obligaţii: a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea. (5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. în mod prioritar. (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. în zonele cu risc ridicat şi specific. SECŢIUNEA a 2-a Servicii de prevenire şi protecţie ART. 6 şi 7. acestea trebuie sa fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea 5 . sănătatea şi igiena în munca nu trebuie sa comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. denumiţi în continuare lucrători desemnaţi. inclusiv la alegerea echipamentelor de munca. b) ca. a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de protecţie individuală. ulterior evaluării prevăzute la lit. determinate de alegerea echipamentelor. d) sa asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. c) sa ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în munca. de condiţiile şi mediul de munca. accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şiau insusit instrucţiunile adecvate.h) adoptarea. sănătatea şi igiena în munca. (6) Măsurile privind securitatea. a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de munca. b) sa isi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale. (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. 8 (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. (3) Lucrătorii desemnaţi trebuie sa dispună de timpul necesar pentru aşi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege. a) şi dacă este necesar. angajatorul are obligaţia: a) sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. măsurile de prevenire.

angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare. (2) Prevenirea riscurilor. . . . . (3) Lucrătorul/lucrătorii şi/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. (5) Ministerul Muncii. . prevăzute la alin. angajatorul isi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege. se impune ca: a) lucrătorii desemnaţi sa aibă capacitatea necesară şi sa dispună de mijloacele adecvate. . cat şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii. . . . . precum şi locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii. . Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacitatile şi aptitudinile necesare. toate informaţiile necesare privind: a) riscurile pentru securitate şi sănătate în munca. . . . . . . . . 9 (1) În toate cazurile. . . (6) Lucrătorii desemnaţi trebuie sa aibă. ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expusi lucrătorii. . 16 (1) Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii. în conformitate cu prevederile legale. c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe sa fie în număr suficient. . dacă are capacitatea necesară în domeniu. . . b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. în principal. astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sa primească. ART. (2) şi (3). 16 alin. . . 15 (1) Materialele igienico-sanitare se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. b) serviciile externe sa aibă aptitudinile necesare şi sa dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate. . precum şi protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor trebuie sa fie asigurate de unul sau mai mulţi lucrători. . . de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau unităţii. . . atribuţii privind securitatea şi sănătatea în munca şi. . (4) În cazul microintreprinderilor şi al întreprinderilor mici. . . precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. . (2) trebuie sa colaboreze între ei ori de câte ori este necesar. . ART. atribuţii complementare. pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie. . SECŢIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor 6 . . . . cel mult. ART. precum şi numărul considerat suficient. 14 Alimentaţia de protecţie se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de munca ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca. . (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare. 10 alin. (2). în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite. . SECŢIUNEA a 5-a Informarea lucrătorilor ART. în general. . (1) şi (4).efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie sa aibă acces la informaţiile prevăzute la art. .

b) periodică şi ori de câte ori este necesar. (3) Instruirea prevăzută la art. cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. (1) trebuie sa fie: a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri. ART. la modificarea. 22 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea. precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent. ART. (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora. pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau 7 . lucrătorii au următoarele obligaţii: a) sa utilizeze corect maşinile. specifice locului de munca şi postului sau: a) la angajare. (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca au dreptul la instruire corespunzătoare. (1) şi (2) trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru. aparatura. (2) Instruirea prevăzută la alin. 20 alin. e) la executarea unor lucrări speciale. (2) Instruirea prevăzută la art. în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru. 20 alin. d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 21 (1) Instruirea prevăzută la art. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. 23 (1) În mod deosebit. au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în munca. sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare. (3) Angajatorul se va asigura ca lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana. care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie. uneltelor. CAP. b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. după utilizare. e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana. în special ale maşinilor. substantele periculoase. (4) trebuie sa se efectueze în timpul programului de lucru. d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru. 20 (1) Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. aparaturii. IV Obligaţiile lucrătorilor ART.ART. f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. fie în afară întreprinderii şi/sau unităţii. în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. pe durata desfăşurării activităţilor. (1). c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune. fie în interiorul. 20 alin. atât timp cat este necesar. uneltele. 22. şi sa utilizeze corect aceste dispozitive. b) la schimbarea locului de munca sau la transfer.

apărători şi carcase de protecţie etc... parbrizul. g) sa coopereze.... c .să limiteze răsturnarea la 90°. agenţii economici vor cumpăra numai tractoare care corespund cerinţelor de protecţie a muncii... Tractoarele vor fi echipate. h) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora.. cu arc de securitate. 319/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.. Portierele. din construcţie. (5) Este interzis a se lucra cu cadre de rezistenţă sau cabine de protecţie care au suferit avarii în urma răsturnării tractoarelor. ca şi celelalte părţi mobile.să asigure securitatea în caz de răsturnare. lunetele şi geamurile care se deschid.... cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. 1.. care vor avea aplicate marcajele CS'97. b .... în caz de răsturnare şi blocare a uşii principale de acces... 8 ... asociaţiile agricole mici şi mijlocii şi. cadru sau cabină de protecţie..- HOTĂRÂRE nr..... 3.. (8) Arcul de securitate. în domeniul sau de activitate... Se internice procurarea acestora dacă nu sunt marcate cu plăcuţă cu datele de recunoaştere ale fabricantului.). atât timp cat este necesar. construite de uzinele autorizate..cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari..... pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. utilajelor şi remorcilor.să ofere posibilitatea unei ieşiri uşoare din cabină. Cabina de protecţie trebuie să fie destul de spaţioasă. Acestea vor fi înlocuite cu cabine noi.. cadrul şi cabina de protecţie trebuie: a ... pentru a nu jena conducătorul în mişcările sale..... maşini agricole. în general....1 Prescripţii generale Art.. .CS'98… (4) Se interzice punerea în funcţiune şi explatarea tractoarelor care nu sunt echipate cu arc de securitate. iar sticla trebuie să fie securizată. Un spaţiu suficient trebuie să fie lăsat de fiecare parte a volanului....... 882 din 30 octombrie 2006 ... semnalizare şi control.... d ... (6) Cadrele şi cabinele de protecţie nu trebuie să împiedice fixarea sau remorcarea de tractor a maşinilor. ( prevederilor Legii Extras nr. (2) Societăţile comerciale agricole. MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR AGRICOLE . utilaje şi instalaţii la care nu sunt realizate de către constructor măsurile tehnice de protecţie a muncii (dispozitive de siguranţa. trebuie să aibă construcţie solidă. 49 ) REGULI GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII LA ACTIVITAŢILE DE EXPLOATARE A TRACTOARELOR. 17. supraveghere. (1) Se interzice cumpărarea de tractoare...425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a securităţii şi sănătăţii în munca nr. cadru de rezitenţă sau cabină de protecţie. (3) Pentru prevenirea apariţiei factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională este permisă procurarea numai a echipamentelor tehnice certificate din punct de vedere al calităţii de protecţie a muncii de către LABORATORUL DE TEHNICĂ A SECURITĂŢII MUNCII al institutului în acest scop de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor......să evite suprasolicitarea psihofiziologică a conducătorului. (7) Cabina trebuie să fie dotată cu geamuri în aşa fel încât conducatorul să aibă o bună vizibilitate.

Pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare şi menţinerea în funcţiune.cursa verticală 60 mm. echipată cu dispozitive de pornire şi oprire proprii. Art. instalaţi etc. (10) Pentru diminuarea vibraţiilor transmise conducătorului. (16) Tractoarele trebuie să fie echipate cu trusă de prim ajutor şi cu un stingător portabil cu pulbere şi bioxid de carbon. (1) Fiecare maşină trebuie. . zgomot emis în mediul înconjurător ( în timpul lucrului = 80 dB(A). Trebuie să fie imposibil de demontat o apărătoare sau dispozitiv de securitate fără folosirea sculelor. faţa de pereţii laterali şi parbriz. f . utilaje. (2) Atunci când pornirea unei maşini poate prezenta riscuri. (1) Toate defecţiunile maşinii sau ale dispozitivelor de protecţie trebuie să fie semnalate fără întârziere conducătorului locului de muncă. clar şi auzibil. (9) Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Art.să asigure spaţiul optim pentru scaun. (2) Imediat după terminarea reglării sau reparaţiei. maşini. în cartea tehnică. (2) Maşina defectă trebuie oprită şi decuplată. atunci când este necesar. (12) Pentru asigurarea conducătorului care participă la traficul rutier. . Imediat se va pune la vedere o tabliţă pe care să fie scrisă cu litere negre pe fond galben. (14) Priza de forţă a tractorului trebuie să fie protejată cu o apărătoare permanentă şi o apărătoare de protecţie tip manşon.lăţimea şezutului scaunului 450 mm. .e . solid menţinută în loc şi întreţinută în bună stare. 19. apărătoarea sau dispozitivul de protecţie a muncii trebuie montate la locul lor. ventilarea şi purificarea aerului în cazul lucrărilor cu produse de uz fitosanitar. tractoare vor fi echipate cu câte 2 proiectoare. 21. să nu amplifice nivelulu de zgomot.) din import va fi prevăzută în contract obligativitatea furnizorului de a le livra cu toate dispozitivele de protecţie a muncii. demontabilă. comenzi.înăţimea spătarului 260 mm. utilaje. . 120 mm. Regula generală de protecţie a muncii NU INERVENIŢI LA MAŞIMĂ ÎN FUNCŢIUNE. distanţa de securitate deasupra capului.zgomot emis la nivelul urechilor conducătorului (în timpul lucrului =87 dB(A). (13) Pentru prevenirea accidentelor în timpul lucrului pe timp de noapte.să fie suficient de etansă pentru a asigura condiţionarea temperaturii cabinei.să asigure accesul uşor în cabină. interdicţia: NU PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE ! MAŞINA ESTE ÎN REPARAŢIE. care să cuprindă prevederile de protecţie a muncii şi să fie supuse certificării calităţii de protecţie a muncii de către laboratorul de specialitate al institutului autorizat în acest scop. faţă şi spate.cursa longitudinală 150 mm. Art. nerotitoare. trebuie strict respectată. cabinele de protecţie trebuie fixate de tractor prin intermediul a patru dispozitive amortizoare (silent-blocs). (1) Demontarea sau montarea apărătorilor şi dispozitivelor de protecţie se poate face după opirea din funcţiune maşinii. maşini şi instalaţii care nu sunt echipate cu apărători şi dispozitive de siguranţă de către constructor. trebuie dat înainte de punerea sa în funcţiune. 20. se va menţiona nivelul de zgomot. apărătorile şi instrucţiunile în limba română. un semnal acustic convenit. 18. (17) Se interzice cumpărarea de tractoare. 9 . (11) Scaunul conducătorului de tractor trebuie să asigure confort şi să îndeplinescă următoarele cerinte: . bine fixat şi asezat la îndemâna mâinii. tractorul trebuie să fie echipat cu un sistem de iluminat şi semnalizare luminoasă. La contractarea echipamentelor tehnice (tractoare. g . iar comenzile închise. . Art. apărătorile de protecţie vor fi depozitate pe stelaje. (15) Apărătoarea de protecţie a prizei de forţă şi a arborilor de transmisie trebuie să fie o construcţie rezistentă.cursa suspensiei scaunului max.

3. acestea trebuie să fie bine ajustate şi să nu aibă nici o parte liberă. dinţii. tractoarele. se va avea în vedere ca aceştia să execute lucrări mai uşoare. (2) Deşeurile. (2) Se va interzice conducătorului tractorului. ori salopetă de protecţie. 22. motocultoarele. (1) Pentru prevenirea accidentelor. combinele autopropulsate etc. praful. Art. Exploatarea tractoarelor Art. deşirate sau de cravate antrenate de organele în mişcare ale maşinii. Înainte de punerea motorului în funcţiune. 32.2.. (2) Aparatele de tăiere. 30. în funcţie de particularităţile proceselor de muncă. cu scopul de a le învăţa şi respecta. 26. trebuie luate măsurile necesare pentru evitarea accidentelor. maşinile. Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să elaboreze instrucţiuni propri de aplicare a normelor de protecţie a muncii. Conducerea şi deservirea tractoarelor şi maşinilor agricole se fac numai de către persoane care posedă calificarea necesară şi care cunosc regulile de tehnică a securităţii muncii. deoarece alte persoane şi. Butonul de oprire va fi de tip apăsare. (2) Este interzis elevilor şi tinerilor sub 18 ani de a conduce utilaje agricole (tractoare. (1) Pentru prevenirea accidentelor provocate de haine prea largi. 10 . bonetă sau şapcă pe cap. (5) Nici o maşină nu trebuie lăsată în funcţiune când conducătorul ei a plecat. acestea trebuie prevăzute cu un dispozitiv de demarare ce poate fi blocat. cuţitele. 23. În caz de început de incendiu se va folosi stingătorul portabil din dotare. combine autopropulsate etc. să le afiseze în locuri bine alese şi să le dea câte un exemplar fiecăruia. cu experienţă şi cunoscător al normelor specifice de protecţie a muncii. întreţinute şi reparate numai de personal calificat. vor fi conduse. iar această culoare nu trebuie folosită pentru nici un dispozitiv de pornire. Art. (1) Atunci când maşinile şi utilajele agricole sunt transportate de la un loc de muncă la altul sau de la locul de muncă la sediul exploataţiei agricole. Tractoarele. Aceştia vor purta combinizon sau pantaloni cu pieptar. Art. utilajele şi instalaţiile agricole vor fi întreţinute corespunzător şi verificate periodic. scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi vor fi îndepartate imediat. pe terenuri plane şi sub supravegherea permanentă a unui salariat cu experienţă în domeniu. bine ajustat şi fără poale lungi. se asigură ca schimbătorul viteze să fie în punctul mort . (2) Butonul de oprire trebuie să fie de culoare roşie. exploatate.(3) Butonul de punere în funcţiune trebuie să fie înecat şi suficient protejat. destinate conducătorilor de tractoare şi celor care deservesc maşinile agricole. Semnalizarea cu triunghiuri reflectorizante speciale a maşinilor agabaritice participante la traficul rutier. Art. vârfurile sau lamele vor fi protejate iar ridicătorele hidraulice vor fi asigurate pentru a nu coborâ maşina în mod accidental. Se interzice conducerea tractoarelor. 27. (1) Elevii şi tinerii sub vârsta de 18 ani pot fi încadraţi la executarea lucrarilor agricole mecanizate. în mod deosebit. Art. salariaţilor purtarea halatului. Art. ferite de pericol. 31. (4) Pentru a împiedica persoanele necalificate sau copiii să pună maşinile în funcţiune. evită accidentele. Echipamentul individual de protecţie se va purta strâns pe corp. 28. maşinilor agricole şi a altor utilaje agricole de către persoane aflate în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului. să le prelucreze cu aceştia. Art. mai ales cu ajutorul manivelei. Art. (1) Maşinile trebuie prevăzute cu un dispozitiv care să permită conducătorului oprirea rapidă de la locul sau de muncă. numai în timpul zilei şi cu respactarea prevederilor din codul muncii. 24. Art. Art. 25.). 29. copiii pot intra în contact cu ea. La executarea lucrărilor agricole mecanizate de către conducătorii de tractoare şi maşini agricole cu vechime în munca sub un an.

38. Art. tractoarele pe roţi vor fi prevăzute cu apărători la roţile din faţă şi apărători suplimentare la roţile din spate. 36. 43. Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din ţeava. indiferent de distanţă. ungere şi instalaţia hidraulică . La remorcile pe doua roţi. margini instabile de drum. Pentru evitarea accidentelor. ambreierea se va face cu precauţie. 42. Art. ori pe utilajul tractat atunci când tractorul se deplasează. Utilizarea dispozitivului (omologat) de captare a scânteilor la ţeava de eşapament este obligatorie. 40. sub puntea din spate. 35. 41. Art. Înainte de a începe lucru se verifică frânele pentru ca acestea să fie bine reglate. pante sau rampe. iar starea lui tehnică se va controla la intervale regulate. 50. 51. Zilnic se va executa întreţinerea tehnică a tractorului. iar dacă aceasta s-a produs totuşi. Art.Art. ştergeţi carburantul şi asteptaţi să se evapore inainte de a porni motorul. pentru prevenirea cabrării. 53. conducătorul tractorului se va deplasa cu viteză corespunzătoare stării drumului şi a terenului în care execută lucrarea agricolă. Art. 47. Conducătorul tractorului va conduce cu atenţie. totdeuna se va reduce viteza de înaintare. de asemenea. comenzile şi etanşeitatea sistemelor de alimentare. Nu puneţi tractorul în funcţiune şi nu lucraţi dacă priza de putere şi transmisia cardanică nu sunt în întregime protejate cu apărători de protecţie atestate de un institut de specialitate. 11 . 33. Împotriva perticulelor de praf. se vor executa întoarceri suficient de largi şi niciodată mai mici de 8 m pentru agregate purtate şi 10 m pentru cele tarctate. Art. Art. Art. Nu lăsaţi copiii să se apropie de tractor. Art. pentru evitarea cabrării. Nu este permisă urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare. Se interzice coborârea sau urcarea pe tractorul în mers. noroi. 45. slăbiţi busonul lent la prima crestătură pentru a permite evacuarea presiunii şi numai după aceea scoateţi busonul. pentru a evita pericolele ce se pot ivi în drumul de parcurs. 37. ochiul de remorcare va fi plasat pe cât de jos posibil. Art. Art. cum este cazul pantelor accidentate. al declivităţilor pronunţate sau atunci când tractorul este mult prea încarcat. În timpul executării lucrărilor agricole. Art. Art. Evitaţi vărsarea carburantului pe tractor. 39. Asteptaţi ca motorul să se răcească. Atunci când tractorul trage o sarcină grea sau se află înaintea urcării unei pante. mai ales dacă tractorul trage o sarcină grea . Art. 46. pietre ce pot să sară în timpul deplasării. Se interzice urcarea pe tractor a persoanelor în vederea transportării lor. Înainte de a vira sau a frâna. Nu se va îndeparta buşonul radiatorului atunci când motorul termic este fierbinte. Art. Aceasta se va permite în situaţiile când tractorul are locuri amenajate special din construcţie. Este obligatorie folosirea vitezei I înainte de a începe coborârea sau urcarea unei pante ori a unui taluz foarte înclinat. aceasta trebuie să fie sigur. 49. întreţinerile tehnice periodice. 48. Art. Nu faceţi plinul langă clădiri sau în timp ce motorul este în funcţiune sau încă este cald. Art. Este interzisă plasarea de scânduri sau materiale similare în faţa roţilor din spate. 44. Această regulă se impune în special în cazul terenului accidentat sau în apropierea şanţurilor. Este obligatoriu să se folosească calea de rulare cea mai largă cu putinţă. a aparaturii de bord şi a instalaţiei electrice. pentru a degaja tractorul împotmolit. răcire. Se vor verifica funcţionarea normală a motorului. şleauri şi toate obstacolele care pot determina tractorul să se răstoarne. Art. cum ar fi: gropi. 34. Art. Art. fără şocuri. Se vor executa. 52. mai ales când condiţiile sunt periculoase. pereţi de transee. Nu intraţi între tractor şi maşina agricolă decât după oprirea motorului şi decuplarea prizei de putere.

Înainte de a coborâ de pe tractor. Art. 67. încovoieri etc. 65. Art. după ridicarea tractorului introduceţi suporţi metalici rezistenţi. d – bară de remorcare şi cuplă de remorcare. b – rigidizarea sistemului de cuplare în timpul transportului maşinilor agricole (împiedicarea pendulării laterale a maşinilor în timpul transportului). Fixaţi bine cricul hidraulic ( se va pune lemn uscat între cric şi tractor ) în punctul de suspendare. conducătorul va opri motorul. 54. se va stabili itinerariul de deplasare pe rute care permit accesul acestui tip de tractor. Ruperea tirantului central în timpul lucrului poate provoca aruncarea maşinii agricole peste conducătorul tractorului. de înlăturare a deranjamentelor. 12 . Având în vedere dimensiunile şi greutatea mare. Nu folosiţi curele uzate. trebuie verificat ca nimeni să nu se afle în raza de acţiune a maşinii agricole suspendate. La suspendarea maşinii agricole de tractor se interzice intrarea în spaţiul dintre tiranţii laterali ai mecanismului de suspendare. urcarea lui pe maşină este interzisă. 64. Art. 60. 58. 66. Înainte de începerea lucrului cu maşini suspendate. indiferent dacă maşina agricolă suspendată are sau nu scaun pentru lucrătorul de deservire. 57. se vor asigura următoarele măsuri de siguranţă: a – întinzătorii laterali vor fi montaţi pe tiranţii laterali. Art. maşina agricolă nu trebuie lasată în poziţie suspendată. c – protecţie împotriva despriderii sau căderii pe sol a maşinilor agricole cuplate la tractor (mecanism de suspendare în trei puncte). Se inerzice urcarea pe maşina remorcată dacă aceasta nu este prevazută cu un loc special construit pentru lucrătorul de deservire. 63. curăţarea de noroi a motorului şi a tractorului. înainte de efectuarea virajelor cu rază mică. Art. 62. pentru a se preveni alunecarea şi provocarea unor accidente grave. Art. trebuie verificat ca tirantul central al mecanismului de suspendare să nu fie deteriorat (să nu aibă crăpături. Dacă tractorul urmează să fie oprit timp mai îndelungat. 68. f – echiparea tractorului cu priză electrică şi hidraulică pentru posibilitatea frânării remorcilor cuplate la tractor. va frâna şi va introduce pârghia schimbatorului de viteze într-o treaptă inferioară de viteză sau de mers înapoi. Art. Ridicarea şi coborarea maşinii agricole suspendate se face după ce s-a verificat că nu există nici un pericol ca cineva să fie lovit.Art. 59. e – bolţuri autoblocante şi valvă de siguranţă a instalaţiei hidraulice pentru pierderi de presiune hidraulică în instalaţie. se execută numai cu motorul oprit. 61. La tractorul articulat este interzis accesul între cele două cadre articulate ale sasiului. Art. Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui înainte de a opri motorul şi de a bloca frânele în poziţia frânat. La lucrările cu tractorul pe terenurile în pantă nu au voie să lucreze decât conducători cu experienţă şi vechime în muncă. Art. circa 10 tone. Toate operaţiile legate de întreţinerile tehnice. decuplaţi priza de putere în mod obligatoriu. Art. Art. Art. 69. Art.). Cuplarea şi introducerea bolţurilor de cuplare şi a bolţurilor autoblocante se vor face numai prin părţile laterale. 56. În scopul evitării accidentelor datorate desprinderii în timpul mersului a maşinilor tractate sau purtate şi a remorcilor. Dacă se fac deplasări la distanţă. Pentru a nu distruge apărătorea de protecţie a transmisiei cardanice. Înainte de efectuarea manevrei de întoarcere a tractorului. Art. precum şi pregătirea tractorului pentru lucru cu priza de putere. 55. în timp ce motorul funcţionează. ele se pot rupe în timpul lucrului şi pot provoca accidente. Art. Se interzice intrarea sub utilajele agrcole în timpul reglării mecanismului de suspendare şi al curăţirii organelor de lucru.

este interzis a se sări afară din cabină. Aceste operatii au rolul la lucrarea de arat de a crea in sol conditii optine pentru cresterea si dezvoltarea plantelor. 13 . Art. pe care nu se va lucra. este interzisă scoaterea tractorului din viteză. în timpul lucrului. . Art. O lucrare agricola cuprinde o succesiune de operatii. cadrul de rezistenţă sau arcul rabatabil.Art. pe terenurile cu pantă mai mare de 10˚. instrumente si organe de legatura in vederea efectuarii unui proces agricol complex. Zona de întoarcere (II) este delimitată prin brazda de avertizare (III) şi brazda de control (IV). De regulă. Art. apare pericolul de răsturnare a tractorului. este interzisă întoarcerea cu buclă a tractorului pe roţi: în aceste situaţii. 74. astfel: . La lucrările cu maşini purtate pe tractor se va da o atenţie deosebită tiranţilor laterali. intoarcerea. pentru a preîntămpina accidentările prin alunecarea piciorului. Lucrările agricole mecanizate pe terenurile în pantă se vor efectua numai ziua şi numai după ce s-a făcut identificarea tarlalei şi s-au marcat locurilor periculoase. pe mijlocul zonei de întoarcere. aparate. amestecarea si maruntirea solului. MODULUL Exploatarea agregatelor si instalatiilor folosite in cultura plantelor de camp Sistemul de masini si instalatii agricole Realizarea productiei agricole conform cerintelor moderne intr-un proces tehnologic de lucrari agricole impune stabilirea si utilizarea unor anumite utilaje care constituie sistemul de masini. Art. cu spatele. Art. Se interzice la lucrările pe pantă folosirea separată a pedalelor de frână care trebuie să fie permanent cuplate. Urcarea şi coborârea se vor face cu atenţie şi numai pe partea laterală. întoarcerea tractorului se va face în mod obligatoriu din trei manevre. o porţiune denumită zonă de protecţie (I).a treia manevră (3): se virează tractorul pentru a intra în brazdă.).a doua manevră (2): se urcă panta. De obicei. manevrând tractorul până când ajunge în poziţia din care poate intra în brazdă. Urcarea pe tractoarele echipate cu cadre ce rezistenţă şi cabine se va face cu atenţie. coborârea pantelor trebuie să se facă cu aceeasi treaptă de viteză cu care se urcă panta. De exemplu lucrarea de arat cuprinde: afanarea. se lasă între marginea locului care prezintă pericolul de accidentare. 70. La coborârea pe pantă. Dacă. instalatia este stationara sau semimobila(instalatia pentru conditionare. La executarea întoarcerilor. Art. Aceasta va fi marcată cu plăci de avertizare (A) vizibile de la distanţă: ATENŢIE ! PERICUL DE RĂSTURNARE. Instalatia agricola reprezinta un ansamblu de masini agricole. 77. unelte si instalatii agricole. Pentru executarea lucrărilor pe tarlalele situate în terenuri cu pantă.prima (1). iar însoţitorii se vor ţine de mânere. Lăţimea zonei de întoarcere se va alege în funcţie de raza de întoarcere a agregatului. conducătorul tractorului trebuie să se sprijine bine în scaun şi în picioare. care se vor fixa pentru a nu permite deplasările laterale ale acestora. În această situaţie. 72. la ieşirea din brazdă se manevrează tractorul cu faţa spre vale pe mijlocul zonei de întoarcere. Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a tractorului şi maşinii agricole pentru ca aceasta să fie corespunzătoare. 76. în zona necesară întoarcerii agregatului. la capetele tarlalei. Art. tinand seama de procesele din agricultura s-au elaborat sistele care sunt in continua perfectionare in functie de progresul tehnicii mondiale. . 75.întrucât în acest caz tractorul capată o viteză mare şi nu mai poate fi folosită frâna de motor. instalatia mobila pentru irigat ect. In tara noastra. 71. Respectarea cu stricteţe a acestor reguli evită accidentele. 73. instalatia pentru muls. agregate.

echipat cu un motor Diesel de 65 CP la 1800 rot/min.) se transformă în energie mecanică. se clasifică în : motoare cu ardere internă (arderea are loc în interiorul motorului) şi motoare cu ardere externă (arderea are loc în afara motorului). Tractorul U-650 M construit la Uzina .8 kw). . transmisia. degajată prin arderea unui combustibil. Motoarele sunt sistemele tehnice în care o formă de energie (termică.32 km/h) cât şi de posibilitatea învingerii efortului în timpul lucrului prin trecerea de la o gamă superioară la alta inferioară. punând în mişcare de rotaţie sau lineară anumite agregate. Părţile componente ale tractorului sunt: motorul. . . iar vitezele erau reduse. /minut .raportul de compresie . prin intermediul utilajului şi maşinilor agricole sau de construcţii (remorcate sau purtate) şi prin tractarea semiremorcilor şi remorcilor. format în cilindru se aprinde datorită creşterii presiuni şi temperaturii aerului aflat în cilindru).130 mm. motoarele cu ardere internă se grupează în: motoare cu aprindere prin scânteie (amestecul format în carburator şi aspirat în cilindru. în interiorul fiecărui cilindru al motorului) se disting : motoare în patru şi în doi timpi. se aprinde cu ajutorul unei scântei electrice) şi motoare cu aprindere prin comprimare sau diesel (amastecul carburant. În vederea acţionării diverselor maşini agricole cât şi pentru executarea diverselor lucrări de prelucrare a solului şi de întreţinere a culturilor. Momentul apariţiei tractorului este strâns legat de descoperirea şi perfecţionarea maşinii cu aburi şi a motoarelor cu ardere internă. mecanismul de deplasare. Cele folosind energia termică..are 4 cilindri verticali în linie. La tractorul U-650 motorul D110 are următoarele caracteristici : . macanismul de frânare. electrică etc.4760 cm³ .tipul motorului: Diesel în 4 timpi cu injecţie directă . este un tractor universal.17:1.63 … 27.(47.cilindreea totală . Este un tractor de putere mijlocie. După modul de desfăşurare a ciclului motor (totalitatea proceselor care în timpul funcţionării se repetă periodic într-o anumită ordine. mecanismul de direcţie. . destinat executării diverselor lucrări agricole. tractorul a parcurs un drum de dezvoltare lung şi complicat. Prin tractor deci se înţelege o maşină de tracţiune cu o sferă de utilizare foarte largă. În funcţie de modul de aprinderea amestecului carburant. destinat atât pentru lucrări agricole cât şi pentru transport. tractorul este echipat cu o instalaţie hidraulică cu mecanism hidraulic automat şi cu un mecanism de suspendare. .cursa . Primele tractoare aveau sistemul de rulare cu roţi metalice şi cu şenile. fiind rezultatul unui întreg proces de dezvoltare a tehnicii.Tractorul" din Braşov. cu injecţie directă şi pornire electrică. cu anvelope pneumatice.alesajul -108 mm. . Înainte de a ajunge la perfecţionarea tehnică actuală. Construcţia osiilor din faţă şi spate permite variaţia ecartamentului. Domeniul larg de utilizare al tractorului este asigurat de priza de putere independentă sau sincronă.TRACTOARE Tractorul este un autovehicul pe roţi sau pe şenile.turaţia arborelui cotit la puterea nominală 1800 rot. fără oprirea tractorului. de gama mare de viteze (2. de transport sau construcţii. Micşorarea efortului depus de tractorist la volan a fost rezolvată prin adaptarea unei comenzi a direcţiei cu servomecanism hidraulic. . folosind amplificatorul de cuplu. pe roţi.puterea nominală a motorului 65 CP. echipamentul de lucru şi echipamentul electric. 14 .

timpul II = compresia: pistonul se deplasează de la PME la PMI ambele supape sunt închise iar aerul este comprimat puternic (presiunea este aproximativ 30-40 N/cm². Sistemul de alimentare Îndeplineşte rolul de debitare şi injecţie în fiecare cilindru al motorului şi la momentul potrivit (determinat de avansul şi durata injecţiei ) a unei doze de combustibil. regulatorul şi injectoarele. pompa de alimentare. ca urmare a depresiunii create prin deplasarea pistonului în cilindru se aspiră aer proaspăt. 4 ) a motorului Diesel este format din rezervorul de motorină . în mişcare de rotaţie a arborelui motor. 1). pompa de injecţie. şi temperatura la 2000° C) subacţiunea gazelor arse pistonul se deplasează de la PMI la PME realizându-se cursa utilă a motorului. iar cea de evacuare închisă. . timp în care supapa de admisie este des-chisă.m. iar temperatura de cca 500° C). iar cea de evacuare deschisă.timpul IV = evacuarea : pistonul se deplasează de la PME la PMI eliminând gazele arse în atmosferă prin galeria de evacuare şi toba de eşapament timp în care supapa de admisie este închisă. .e. Surplusul de motorină de la injectoare şi pompa de injecţie se întoarce prin conducte-le de retur la rezervor . riguros determinate în funcţie de sarcină.timpul I = admisia: pistonul se deplasează de la p. fig. bateria filtrelor de motorină. la un moment bine determinat de avansul de injecţie combustibilul pulverizat este introdus sub presiune în cilindru datorită temperaturii ridicate a aerului din cilindru particulele pulverizate se aprind şi ard iar presiunea şi temperatura cresc brusc (presiunea cca 60-100 bari/cm². la p.m. În scopul producerii unei arderi complete (eficiente cu randament maxim ) pulverizarea trebuie să se facă fin iar combustibilul să fie uniform distribuit în camera de ardere .Mecanismul motor Funcţionarea mecanismului motor constă în transformarea mişcării de dute-vino a pistonului generată de lucrul mecanic de destindere a gazelor. . 1 . În continuare ciclul se repetă .i.timpul III = arderea şi destinderea: la sfârşitul cursei de compresie. Sistemul de alimentare ( fig. 15 . Motoarele Diesel în patru timpi au următoarele momente ale ciclui de funcţionare (Fig. conductele de înaltă şi joasă presiune precum şi de retur.

Schimbarea uleiului se face la fiecare 250 ore de funcţionare a motorului M20 super 2 vara şi M20/20 W super 2 iarna . Instalaţia de pornire electrică la tractoare este formată din: motorul electric de curent continuu (demarorul) prevăzut cu un electromagnet sau releu de cuplare. de tipul cu acţionare proprie. circulaţia uleiului fiind asigurată cu ajutorul pompei de ulei. Injectoarele cu pulverizatoare lungi. Diametrul orificiilor de pulverizare este de 0. compusă din două filtre în serie. în acest fel asigurându-se reducerea frecării dintre suprafeţele în contact şi a uzurii acestora . Înlocuirea elementului filtrant se face odată cu schimbarea uleiului . cu ştifturi de orientare a poziţiei pulverizatorului faţă de injector. de tip închis. contactul de pornire şi conductoarele de legatură . se elimina aerul şi întreg sistemul de alimentare se umple cu combustibil. Presiunea de deschidere a injectoarelor este de 175 + 8 kgf/cm². Instalaţia de pornire Instalaţia electrică de pornire are rolul de a asigura rotirea arborelui cotit al motorului cu ajutorul unui motor electric (demaror) la pornire. Primul este prevăzut cu un pahar decantor iar al doilea are rol de filtru de siguranţă. Instalaţia de ungere a motorului realizează ungerea atât prin presiune. 16 . bateria de acumulatoare. cât şi prin stropire.27 mm. Pompa de alimentare este prevăzută cu o pompă de amorsare formată dintr-un piston deplasabil în interiorul unui cilindru. în curăţirea şi menţinerea unei temperaturii optime de lucru a uleiului. Pompa de injecţie este o pompă în linie. Bateria filtrelor de motorină. Gura de umplere a rezervorului este prevazută cu un buşon. Ungerea corespunzatoare este funcţie directă de condiţiile de funcţionare ale motorului şi de calitatea lubrifiantului . Are 4 elemenţi de pompare. cu prindere pe flanşă. înainte de pornirea motorului. cu găuri. Cartuşele filtrante au elemente de filtrare din hârtie. cu dispozitiv pentru cuplarea elastică şi decuplarea automată a pinionului demarorului cu coroana dinţată a volantului motorului. numărul de orificii = 4. Rezer-vorul este amplasat în partea superioară a tractorului. Factorii care influenţează pornirea motoarelor cu combustie internă sunt: turaţia cuplului şi puterea demarorului .Rezervorul de motorină este executat din tablă de oţel. Prin acţionarea manuală asupra butonului pompei de amorsare. Sistemul de ungere Rolul acestuia constă în ungerea sub presiune sau prin stropire a tuturor suprafeţelor în mişcare.

. Construcţia plugului Principalele subansamble ale plugului sunt următoarele: 1) Cadrul plugului 2) Trupiţa din faţa 3) Trupiţa din spate 4) Cuţitul disc 5) Roata de sprijin Trupita este organul principal de lucru al plugului. . Trupita este un ansamblu format dintr-o barsa pe care se prind prin suruburi cu cap inecat si gat patrat.20 cm prin sol uşor = 4. plazul durificat. . sol greu.600 mm b b) pentru 3 trupiţe = 1.40 m pentru parcele cu lungimea de 300 – 500 m şi 60-80 m pentru parcele cu lungimea de 1.terenul să fie bine curăţat de resturi vegetale.000 . Prin organele sale trupita asigura taierea.în funcţie de adâncimea de lucru şi tipul de sol.400 mm c) pentru 2 trupiţe = 1.200 mm La arat tractorul să fie echipat cu greutăţi suplimentare. arat 28 .200 m.1) lucrează în agregat cu tractorul U 650 la executarea arăturilor cuprinse între 15 .30 cm în soluri uşoare. plugul să fie echipat cu număr corespunzător de trupiţe (arat 18 . brazdarul durificat. maruntirea si rasturnarea brazdei. Ultima trupita are plazul mai lung. Pot fi utilizate cu două.să se respecte reglajele şi regulile de întreţinere tehnică a agregatului. . cormana suplimemtara sau aparatoarea. 17 .ecartamentul roţilor tractorului trebuie reglat în funcţie de numărul trupiţelor: a) pentru 4 trupiţe = 1. Condiţiile de lucru sunt: . MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE PLUGURI Plugul PP-3-30 si PP-4-30 (Fig. trei sau patru trupiţe.B. mijlocii si grele. cormana.32 cm = 2 trupiţe).1. iar maneta distribuitorului de la instalaţia hidraulică în poziţia flotant.parcela să se împartă în postaţe cu lăţimea de 30 .

se va actiona asupra piulitelor de pe tija filetata montată între bârsă şi bara-suport a trupiţei.. In functie de tendinta de patrundere a plugului in sol.. corespunzãtor adâncimii de lucru necesare). pentru a nu rãmâne o zonã nelucratã în mijlocul grapei.reglarea distantei dintre axul discului si vârful ultimei trupite pentru a evita înfundãturile. 18 . iar limitarea adâncimii de lucru se face prin blocarea barei de reglaj cu ajutorul boltului).20 mm. . Condiţii optime de lucru Pentru o funcţionare corectã a maşinii G. • pe terenurile compacte se lucreazã cu cilindrul de fortã în pozitia . prin rotirea axului în suport. e) Reglarea în plan vertical a trupiţelor se face prin slăbirea piuliţelor de fixare a trupiţei pe barasuport a bârsei. care se ridică sau coboară în funcţie de adâncimea de lucru cerută. Pentru micşorarea lăţimii de lucru tija filetată se roteşte în sensul acelor de ceasornic. g) Reglarea pozitiei corecte la plug a grapei stelate se face prin deplasarea bridei de ghidare a lantului si fixarea ei în orificiile GRAPA CU DISCURI GD.Reglaje la plug a) Reglarea orizontalităţii plugului se face cu ajutorul tirantului central şi a tiranţilor laterali de la ridicătorul hidraulic al tractorului.D. d) Reglarea cuţitului disc constă din: . afânarea la suprafatã a solului si distrugerea buruienilor. Sunt trei gradaţii imprimate pe bârsă care trebuie să coincidă cu gradaţia de pe barasuport a trupiţei. b) Reglarea lăţimii de lucru a primei trupiţe se realizeaza prin deplasarea axului cotit fata de cadrul plugului. obtinundu-se astfel o rotire a barsei in jurul surubului. Gradaţia medianã de pe bârsă reprezintă poziţia normalã.flotant” (rotile grapei ruleazã permanent pe sol. spre campul nearat pentru mişcorarea sau spre brazda pentru mărirea lăţimii de lucru. Dacă dorim o patrundere mai redusa pentru lucru in soluri usoare trupita se va roti in sensul acelor de ceasornic (cand privim dinspre camp) si invers cand dorim o patrundere mai pronuntata pentru lucru in soluri grele. 4 se vor respecta urmãtoarele condiţii: • înãltimea fatã de sol a barei de tractiune a tractorului cu care se cupleazã grapa sã fie de 500 mm • pentru lucru se va folosi cilindrul de fortã cu diametrul de 100 mm. f) Reglarea cãlcâiului plazului se face prin ridicarea sau coborârea acestuia fatã de plaz. In agregat cu tractorul U 650 se foloseste pentru discuirea arãturii în vederea mãruntirii bulgãrilor.4. • cilindrul de fortã sã se monteze totdeauna cu tija pistonului la bratul axei grapei si cu fundul cilindrului la suportul cadrului. Reglarea lăţimii de lucru se face prin înşurubarea sau deşurubarea tijei filetate de la mecanismul de reglare a axului cotit. .neutrã’’ (rotile grapei sunt ridicate permanent. c) Reglarea adâncimii de lucru se face cu ajutorul rotii de sprijin.reglarea adâncimii de tăiere care se execută prin ridicarea sau coborârea axului vertical faţă de cadrul plugului. • distanta între capetele bateriilor din fatã trebuie sã fie de 10 . • pe terenurile afânate cilindrul de fortã se lasã pe pozitia .reglarea distantei dintre planul vertical de tãiere al trupitei si al discului.

astfel ca distanta între muchia lor activã si disc sã fie 3-4 mm. Unghiul format de discuri cu directia de înaintare (unghiul de atac) la discuirea arãturilor afânate si lipsite de buruieni trebuie sã fie 12° sau 15°. Se mai foloseste pentru grãpatul în primãvarã al semãnãturilor de cereale. apã în pneuri. al pãioaselor de toamnã.1. dupã care bolţul se introduce în unul din cele trei orificii în dreptul cãruia s-a adus bateria. Reglarea pozitiei rotilor se efectueazã folosind bara limitatoare cu orificii de reglaj. Când terenul trebuie discuit de douã ori. Dupã efectuarea reglajului. ridicând sau coborând partea din fatã a grapei.1. zãbrele. • GRAPA CU COLTI REGLABILI 6 GCR . care se regleazã la înãltimea doritã. pentru a se mãri adâncimea de lucru. prima discuire se face pe diagonalã sau în lungul brazdelor. Constã în slãbirea suruburilor de fixare a acestora si deplasarea lor. c) Reglarea orizontalitãtii grapei. b) Reglarea adâncimii de lucru. greutãti de beton. iar la discuirea arãturilor tasate si îmburuienate trebuie sã fie 17°. în momentul când s-a produs blocarea trenului de rulare sã se întrerupã circuitul uleiului în cilindrul de fortã. • sã se respecte reglajele si regulile de întretinere tehnicã. In cazuri exceptionale. prevãzutã la axa rotilor în care se introduce boltul cu mâner. • pentru o bunã nivelare a solului. al lucernei si al ierburilor. când se lucreazã pe terenuri afânate). Greutãtile puse nu trebuie sã depãseascã 200 kg. când terenul este foarte compact. dupã grapa cu discuri se pot cupla netezitoare sau câmpuri de grapã cu colti. afânãrii superficiale sau mãruntirea solului. etc. Se face cu ajutorul tirantilor de la dispozitivul de cuplare. Acest reglaj se executã cu ajutorul rotilor de rulare. d) Reglarea rãzuitoarelor. colierul opritor de pe tija cilindrului de fortã se deplaseazã astfel ca.• 410 mm.7 se vor respecta urmãtoarele conditii: • la grãparea arãturilor pentru spargerea crustei. • în lucru. etc) • viteza maximã de deplasare în transport pe drumuri bune sã nu depãseascã 20 km/orã. Acest reglaj sã face scotând boltul cu mâner de la partea lateralã a bateriilor si deplasând manual bateria în pozitia necesarã (înainte sau înapoi). distanta între axele verticale ale discurilor interioare de la bateriile din spate trebui sã fie de deplasarea grapei pe parcelã se face perpendicular pe directia arãturii. se pot pune greutãti aditionale (saci cu nisip. sã 19 . mãruntirea si nivelarea solului înainte de semãnat.20%) se vor folosi mijloace de mãrire a aderentei (contragreutãţi la roţi. • pentru ca tractorul sã lucreze cu o patinare normalã (15 . grapa sã aibe cadrul paralel cu solul (se admite o usoarã ridicare a pãrtii din fatã dacã grapa are tendinta de a se înfunda la bateriile din fatã. Condiţii optime de lucru Pentru o functionare corectã a masinii 6 GCR .7 Se utilizeazã pentru grãparea arãturilor în vederea mentinerii umezelii si pentru afânarea superficialã. • intoarcerea agregatului la capete se face numai cu grapa în pozitie ridicatã.) pe platforme de tablã ale cadrului. Reglaje a) Reglarea unghiului de atac.

530 mm c) Reglarea unghiului de înclinare a coltilor. coltii se lasã culcati de-a lungul cadrului. Freza purtatã de tractor 20 . Grapa stelatã . se potrivesc la lungimea activã a 105 mm coltii curbati. adicã la un unghi de 5 . Se slãbesc bridele de prindere pe cadru a coltilor.858 mm • cablul scurt (interior) = 1. • transportul grapei la locul de muncã se face numai în remorci. • pe parcele cu diamensiuni reduse si pe terenuri accidentate grapa se poate folosi cu patru sau douã câmpuri. Reglaje a) Reglarea lungimei active a coltilor. dupã care bridele se strâng puternic. • lungimea activã a coltilor sã fie uniformã si de 105 mm. cu vârful spre înapoi. astfel ca fiecare câmp sã se sprijine de cei patru colti patinã de la extremitãti.90°. se desfundã câmpurile grapei de resturi vegetale. se regleazã lungimea corespunzãtoare a cablurilor. Se regleazã coltii la 90° fatã de suprafata de sprijin planã. trebuie sã fie: • cablul lung (exterior) = 4. a 4-a si a 5-a de pe sectorul dintat începând de jos în sus).486 mm • cablu mijlociu = 2.2 este de 4 -7 km/h. apoi se coboarã fiecare colt pânã atinge suprafata de sprijin. astfel ca cele douã sectiuni de cablu cuprinse între bride sã fie presate cu 1/3 din diametrul cablului.1. • cablurile de tractiune pereche sã fie de lungime egalã si bine întinse.2 Se utilizeazã în agregat cu tractorul U 650 si plug pentru mãruntirea bulgãrilor imediat în urma arãturii. grapa se poate transporta montatã cu coltii în pozitie paralelã cu cadrul.27° fatã de suprafata terenului. Se slãbesc bridele de la capete. b) Reglarea lungimii cablurilor de tractiune. • la grãpatul culturilor de lucernã. mãsuratã între ochiurile gãurilor de cuplare.se lucreze cu coltii dispusi perpendicular pe suprafata terenului sau chiar la un unghi de 110° (a doua diviziune de sus a sectorului dintat). Apoi se strâng bridele si se îndoaie sigurantele de tablã peste piulite.35° sau 45° (diviziunea a 3-a. între parcele. Lungimea exactã a celor trei perechi de cabluri. • la lucrãrile de grãpat semãnãturile de pãioase coltii se înclinã înapoi la un unghi de 27°. • când este cazul. se poate lucra cu o înclinare a coltilor de 60 . • deplasarea agregatului pe parcelã la grãpatul ogoarelor se face pe diagonalã.GS -1. Se face prin miscarea manetei cu zãvor în pozitia corespunzãtoare pe sectorul dintat. • viteza optimã de lucru a grapei 6 GCR . Pe câmp. iar la grãpatul semãnãturilor de pãioase deplasarea se face perpendicular pe directia de semãnat. ierburi sau alte plante bine dezvoltate sau consolidate în sol. • când se urmãreste în special nivelarea terenului.

Se face cu ajutorul celor douã patine reglabile de la capetele axului frezei. • la prasila I sã se foloseascã cuţit sãgeatã şi unilaterale spre rândurile de plante.Este destinatã pentru afânarea solului si distrugerea buruienilor.Freze pentru prãsit legume FPL. iar pentru adâncimi mai mari de 16 cm se vor monta câte trei cuţite pentru fiecare secţie. Lucreazã în agregat cu tractorul de 45 CP Reglaje a) Reglarea orizontalitãtii frezei dupã directia de mers si perpendicular pe aceasta se obtine cu ajutorul tirantului central si al tirantilor laterali. • sã se foloseascã organe active cu o lãţime de lucru normalã: a) pentru cuţite unilaterale = 165 mm 21 .Freza cu rotor vertical lucreazã în agregat cu tractorul U 650.4 cu care se executã lucrãri de întretinere a culturilor legumicole cu o talie de pânã la 40 cm.2 • cultivatorul pentru plante tehnice CPPT . CULTIVATOARE Face parte din categoria maşinilor pentru lucrãrile de întreţinere a culturilor şi sunt: • cultivatorul purtat CPS . buruieni sau alte corpuri strãine. . b) Reglarea adâncimii de lucru.6 se utilizeazã: • pentru prãşitul în culturi semãnate cu SPC 6 cu distanţa între rânduri 45 . • pentru deschiderea de rigole în culturi irigate. • pentru cultivatie totalã se folosesc cuţite tip sãgeatã mare şi sãgeatã micã sau sãgeatã mare şi unilaterale. • în timpul lucrului cultivatorul trebuie sã urmeze aceleaşi parcursuri pe care le-a fãcut semãnãtoarea. Condiţii optime de lucru: O funcţionare corectã a cultivatorului CPS .5 mm si se cãleşte în apã pe o zonã de 15 . Este o tehnologie modernã care înlãturã operatiunile de arat.100 cm. dupã care tãişul acestora se ascute la polizor pânã la grosimea de 0.6 si CPU . Mai sunt: . • sã nu se lucreze cu organe active neascuţite (lãţimea maximã admisã a tãişului este 1.4. se foloseste la pregãtirea patului germinatv.4. • pentru prãşit sfeclã semãnatã cu SPC -9 • pentru cultivatie totalã şi afânarea solului. • pentru afânarea solului la adâncimi pânã la 16 cm se folosesc câte patru cuţite daltã la fiecare sectie. • înãlţimea maximã a plantelor ce se pot prãşi cu CSP-6 nu trebuie sã depãşeascã 90 cm. discuit.6 face necesarã respectarea urmãtoarelor condiţii. Organele active se recondiţioneazã prin foraje dupã 8 . • la praşila II-a si a III-a se vor folosi cuţite tip sãgeatã (mare sau micã).SI CPPT . .20 mm.Freza lateralã cu palpator destinatã pentru distrugerea buruienilor si afânarea solului în livezi pe rândurile de pomi. grãpat.5 mm). Cultivatorul purtat CPS .10 ore de lucru. • sã nu se lucreze cu sectiile înfundate cu pãmânt.

spargerea crustei.05. Montarea organelor active se face astfel ca sã se asigure zona de protectie a plantelor ( 80 . • COMBINATORUL CPGS .10 cm b) Reglarea adâncimii de lucru. Cu combinatorul se realizeazã distrugerea buruienilor. Bara pãtratã transversalã a cultivatorului trebuie sã aibe fata inferioarã paralelã cu solul. c) Reglarea orizontalitãtii sectiilor. Adâncimea de lucru se regleazã la 4 .40 mm. Tirantii verticali si tirantul central al ridicãtorului hidraulic se vor regla astfel încât sã se asigure lumina de transport si adâncimea de lucru necesarã.40 mm). Se face individual pentru fiecare sectie asezând sub roata sectiei câte o calã de lemn cu înãltime mai micã cu 2 cm decât adâncimea de lucru necesarã si reglând cutitele pe verticalã astfel ca lama fiecãrui cutit sã atingã suprafata platformei pe care se gãseste cultivatorul. mãrindu-se progresiv la prasilele urmãtoare pânã la 8 . fiecare din acestea putând lucra în agregat cu tãvãlugul inelar TI .3. 22 . Aceste utilaje vor lucra în agregat numai douã câte douã.170 mm si zona de acoperire a cutitelor de 20 . Reglarea orizontalitãtii sectiilor se face cu cultivatorul lãsat în pozitia de lucru cu rotile sprijinite pe cale.b) c) d) • initiatã. nivelarea si tasarea superficialã a solului. grapã cu colti si tãvãlug elicoidal. • viteza de lucru se stabileste în functie de stadiul de dezvoltare al culturii si de gradul de îmburuienare. Este un agregat complex format din trei utilaje: vibrocultor.5 cm la prima prasilã. Se realizeazã prin lungime sau scurtarea paralelogramului sectiei. d) Reglarea ecartamentului rotilor tractorului se face astfel ca rotile sã calce exact pe axa de simetrie a suprafetei dintre rândurile de plante. Reglaje a) Reglarea asezãrii cutitelor pe lãtimea de lucru a cultivatorului asezat pe o platformã planã pe care se traseazã rândurile de plante si zonele de protectie. Formarea agregatelor se face tinând seama de ordinea crescândã a gradului de prelucrare a solului realizat de fiecare utilaj: • vibrocultor + grapã cu colti. • nu se va manevra agregatul înapoi când organele active sunt în sol sau când terenul prezintã denivelãri mari. pentru a nu rãmâne buruieni netãiate. • grapã cu colti + tãvãlug elicoidal. cea pentru cuţite sãgeatã micã = 220 mm pentru cuţite sãgeatã mare = 270 mm pentru cuţite dalte = 20 mm nu este admisã folosirea cutitelor la care lãtimea de lucru s-a micsorat cu 50 mm fatã de sã se respecte zona de protectie a plantelor de 80 . • întoarcerile la capete se vor face numai cu organele active ridicate.3 este destinat pregãtirii patului germinativ pentru semãnat. • sã se respecte regulile de întretinere tehnicã si tehnica securitãtii muncii.3 Combinatorul CPGS .170 mm) precum si zona de acoperire între cutite (20 . Reglarea distantei între cutite pe lãtimea de lucru se face în functie de lucrarea care se executã. mãruntirea.

b) Reglarea adâncimii de lucru la cultivator.  începerea lucrului şi punerea în funcţiune a maşinilor sã se facã numai dupã ce motorul tractorului are turaţia normalã. d) Reglarea organelor active ale vibrocultorului pe lãtimea de lucru a acesteia în scopul unei prelucrã mai active a solului. prin intermediul surubului lung cu mâner. corespunzãtoare fiecãrui îngrãşãmânt în funcţie de deschirea dozatorului.  sã se aleagã lungimi optime de parcele.  sã se pãstreze distanţa între douã treceri succesive egalã cu lãţimea de lucru efectivã. iar la capetele acestora sã se gãseascã îngrãşãmântul în saci. • reglarea pe aceeasi directie a celei de a doua masinã din agregat. se face prin ridicarea sau coborârea rotilor trenului de rulare. fatã de prima masinã. împreunã cu o parte din cadru la 90° în sus.vibrocultor + tãvãlug elicoidal In toate variantele combinatorul va lucra în agregat cu tractorul U 650. remorcã sau grãmezi. se face prin rabatarea câmpurilor de grapã lateralã. e) Reglarea lãtimii pentru transport la grapa cu colti. 23 . c) Reglarea presiunii de lucru pe sol la tãvãlugul elicoidal se face prin tensionarea arcurilor de la paralelogramele de sustinere.  umiditatea îngrãşãmintelor sã nu depãşeascã limitele: a) 15 % la superfosfat b) 4 % la azotat de amoniu c) 6 % la sare potasicã  diametrul maxim al granulelor sau particulelor de îngrãşãminte sã nu depãşeascã 7 mm  alimentarea maşinilor sã se facã cu îngrãşãmânt cernut. • MASINI PENTRU ADMINISTRAT INGRASAMINTE CHIMICE SI AMENDAMENTE Fertilizarea solului se face cu îngrãsãminte chimice (solide si lichide) si cu îngrãsãminte naturale (solide si lichide). Condiţii optime de lucru Pentru ca masinile de împrãstiat îngrãsãminte sã funcţioneze în condiţii optime. se face cu ajutorul unui tirant central ce apartine masinii si care are si rolul de a bloca pozitia pe orizontalã. iar cu tractorul de 45 CP în varianta grapã + tãvãlug elicoidal Reglaje a) Reglarea orizontalitãtii se face cu ajutorul tirantului central de la ridicãtorul hidraulic al tractorului: • pe directia de înaintare la primul utilaj se face cu ajutorul tirantului central al tractorului. se face prin deplasate pe cadru a bridelor de fixare. trebuie sã se respecte urmãtoarele.

iar rezultatul se comparã cu cel din calcul. • se cântãreşte materialul colectat în sac. înseamnã cã reglajul maşinii este corect.000 Q = cantitatea de material (în kg) ce trebuie debitatã de cãtre maşinã în deplasarea ei în timpul probei. se regleazã prin: • reglarea vitezei de deplasare a transportului.5 lucreazã în agregat cu tractoarele U 650 (U 651) la: • transportul şi împrãştierea îngrãşãmintelor minerale şi a amendamentelor sub formã de piatrã de var mãcinat.6 m/s. • se cupleazã mecanismul de transmitere a mişcãrii la transportor. a materialelor ce se administreazã pe şoselele acoperite cu polei (nisip. cristale sau praf.  maşinile lucreazã în condiţii normale când viteza vântului nu depãşeşte 5 . Reglarea poziţiei jgheabului de conducere a materialului pe discul de împrãştiere. pentru a se putea lucra cu viteze sporite de deplasare. se face prin schimbarea locului de cãdere a materialului pe suprafaţa discului de împrãştiere fatã de axa longitudinalã de simetrie a agregatului. • se deplaseazã maşina pânã când roata motricã de transport executã 10 rotaţii. N (kg) 10. etc. Maşina de mare capacitate MA . organice sub formã de mraniţã. • se face un semn pe roata motricã de transport a maşinii pentru a putea numãra învârtiturile pe care le face. Al doilea reglaj se executã prin fixarea şubãrului în dreptul diviziunii ce corespunde normei cerute la hectar. D = diametrul dinamic al roţii motrice de transport (în m) n = numãr de roţatii fãcute de roata de transport în timpul probei l = lãţimea efectivã de împrãştiere corespunzãtoare materialului cu care s-a fãcut probã.1. N = cantitatea de material ce trebuie datã la hectar (kg/ha) Dacã rezultatul obţinut prin cântãrire este egal cu cel rezultat din calcul. cu formula: Q = II D. utilizatã la împrãştierea îngrãşãmintelor chimice sub formã de granule. • la capãtul posterior al transportului se pune un sac. terenul pe care se împrãştie îngrãşãmintele sã nu prezinte denivelãri. 24 . pentru a putea colecta materialul debitat de acesta.n.) Reglaje: a) Reglarea debitului. sare. b) Reglarea poziţiei zonei de împrãştiere şi a uniformitãţii de împrãştiere a materialului se realizeazã prin: 1.3. Jgheabul are douã poziţii caracteristice: • pozitia normalã. Se acceptã o diferenţã de maxim 5%. Dupã efectuare se face proba de debit a maşinii astfel: • se introduce în buncãrul maşinii o cantitate oarecare de material ce urmeazã sã fie împrãştiatã. • reglarea secţiunii de iesire a materialului din buncãr: Pentru primul reglaj se efectueazã prin alegerea şi montarea roţilor dinţate corespunzãtoare la transmisia intermediarã şi la transmisia finalã a transportului.

• semãnãtoare SPC .8. Lãţimile trebuie sã fie egale pentru un rulaj corect. trebuie sã asigure uniformitatea repartizãrii îngrãşãmintelor faţã de axa longitudinalã a agregatului şi se procedeazã astfel: • se deschide agregatul în poziţie de lucru pe un teren plan pe care se traseazã o linie dreaptã de 75 . . prevãzute în acest scop la tamburul pe care ruleazã lanţul transportor în partea anterioarã. • viteza de lucru sã fie 5 . • se acţioneazã maşina în timp de tractorul se deplaseazã cu o vitezã de 5 km/h • se parcurge o distanţã de 25 . Orizontalitatea discului şi a transportorului maşinii se asigurã prin ridicarea sau coborârea barei de tracţiune a tractorului. Reglajele se executã cu ajutorul a douã suruburi. 2. • asigurarea paralelismului cu solul a discului de împrãştiere. • reglarea poziţiei transportului faţã de axa longitudinalã de simetrie a buncãrului masinii.8 km/h. b) reglarea directiei de împrãştiere. în funcţie de starea terenului. e) Reglarea poziţiei de lucru a scutului metalic din interiorul buncãrului înainte de alimentarea masinii.31. SPC .30 m se opreşte şi se mãsoarã lãţimea fâşiilor împrãştiate de o parte şi de alta a liniei marcate. 25 . fãrã resturi vegetale şi bine nivelat. MIG . d) Reglarea poziţiei maşinii faţã de sol. scutul metalic se aduce în poziţie de lucru prin fixarea manetei de rotire a acesteia în suportul de pe pantele anterioare al buncãrului. pentru granule + 7°) Reglarea transportului constã din: • reglarea întinderii normale a lanţului. Reglarea poziţiei paletelor pe suprafaţa discului influenteazã atât poziţia zonei de împrãştiere.100 mm • se deschide dozatorul corespunzãtor normei. c) Poziţia paletelor pe suprafaţa discului se poate regla continuu între + 7° (pentru particule mici 7° .48.12. Metoda de deplasare a agregatului este .de var mãcinatã. Trebuie evitat lucru maşinii cu scutul închis.6.21. SUP . • o poziţie inversã utilizatã obligatoriu la împrãştierea amendamentelor sub formã de piatrã MAŞINI DE SEMANAT (în rânduri şi în cuiburi) Pentru semãnat şi plantat se folosesc urmãtoarele maşini: • semãnãtoare SUP .în suveicã’’ cu întoarceri la capete sub formã de buclã. MIC 1.5 . Condiţii optime de lucru O bunã funcţionare a acestor maşini face necesarã respectarea urmãtoarelor condiţii: • terenul pentru semãnat sã fie bine mãrunţit. SUP ..este o maşinã purtatã în spatele tractorului u 650 Reglaje: a) Reglarea poziţiei de lucru constã în: • asigurarea înãlţimii de 800 mm faţã de sol a discului de împrãştiere.este o maşinã de împrãştiat gunoi de grajd care lucreazã în agregat cu tractorul U 650. cât şi uniformitatea de disţribuire a materialului pe suprafaţa zonei de împrãştiere. SPC .

Dacã norma nu corespunde cu cerintele agrotehnice se refac reglajele si se face din nou proba. se reglezã distantã intre cele douã perechi de scormonitori. Constã in fixarea acestora la distante de 1 – 1. Semanatoarea universala purtata SUP-21 Este destinata semanatului de legume si ierburi pe terenuri de ses si pentru paioase pe terenuri in pante. De asemenea. se utilizeazã greutãti suplimentare pe fiecare brãzdar. ale tractorului. 6 randuri – 60(70) cm. a = distanta intre douã randuri... 26 . L = A/2 + a in care: A = distanta intre centrele brãzdarelor marginale. f) Reglarea fundurilor mobile. Dacã brãzdele nu pãtrund la adancimea reglatã. care nu trebuie sã depãseascã 1600 mm. Se va cântãri separat pentru fiecare brazdar verificandu-se astfel si uniformitatea. ale subarelor de la rozetele de distributie si a celor doua manete de la cutia de viteze.• sacii cu sãmântã pentru alimentare sã fie lãsaţi la capetele parcelei la distanţã bine stabilitã. b) Asezarea brãzdelor pe bara suport se face prin cuplarea brãzdelor la distanta necesarã (29 randuri – 12. Cantitatea rezultatã dupã cele 14 invartituri se inmulteste cu 100 si se aflã norma pentru un hectar. Lucreaza in agregat cu tractorul U-650 si U-445. g) Reglarea debitului semãnãtorii constã in fixarea fundurilor mobile. in pozitiile arãtate in indicatorul de pe semãnãtoare pentru fiecare sãmantã in parte. a cãror grosime trebuie sã fie cu 2-3 cm. • sã se respecte regulile de întreţinere tehnicã a maşinilor. SEMANATOAREA UNIVERSALA SUP-29 Este destinata pentru semanatul cerealelor paioase Reglaje a) Reglarea orizontalitatii masinii se realizeaza prin ridicarea sau coborarea punctului de cuplare a triunghiului de tractiune cu ajutorul barei tractorului. d) Reglarea adancimii la semãnat. Reglarea asemanatoare cu SUP-29. dupã ce s-a invârtit cu mâna de 14 ori roata dreaptã de transport (cele 14 invârtituri reprezintã o suprafatã de 100 m² semãnatã cu cele 15 brãzdare). Se aseazã sub rotile semanatorii si sub piciorul rabatabil cale de lemn. sub nivelul varfului brãzdelor. scormonitorii sã coboare cu varful cu 20mm. b = ecartamentul rotilor din fatã ale tractorului. h) Proba semãnãtorii constã in cantãrirea semintelor cãzute prin cele 15 tuburi din dreapta a semãnãtorii. mai micã decat adancimea de semãnat. 15 randuri – 25 cm.B/2 + a Cand urma lãsatã de macator se urmãreste dupã busonul radiatorului.5 mm. in functie de ecartamentul rotilor din spate. Dupã ce toate brãzdele au atins suprafata solului si lanturile de ridicare sunt intinse. pe pintenii distribuitorului. lungimea marcatorului va fi. 8 randuri – 45(50) cm. Reglarea in plan orizontal constã in stabilirea distantei de 160 mm intre cei doi scormonitori ai fiecãrei perechi.5 cm. • sã nu se aseze pe semãnãtoare saci cu sãmânţã de rezervã. Cand urma lãsatã de marcator se urmãreste cu rotile tractorului. se scurcircuiteazã uleiul din cilindrul de fortã al semãnãtorii cu ajutorul opritirului de pe tija pistonului. aceasta putanduse corecta prin scoaterea sau adaugarea de rondele.. e) Reglarea lungimii marcatoarelor. c) Reglarea scormonitorilor. In plan vertical se realizeazã prin rotirea suportului scormonitorului pe bara de fixare astfel ca atunci cand brãzdele sunt lãsate in pozitie de lucru. lungimea marcatorului va fi: L =A/2 . Toti cilindrii canelati trebuie introdusi in casetele lor cu aceiasi lungime. • sã nu se facã întoarceri la capete sau sã se manevreze înapoi semãnãtoarea cu brăzdele lãsate în sol. 24 randuri –15 cm..

Numarul de plante la hectar impus de cerintele agrotehnice depinde de distanta intre randuri. in pozitia superioara sau inferioara .6 29.se ridica manual marcatorul intr-o pozitie putin inclinata fata de planul orizontal si se regleaza lungimea cablului marcatorului . Mecanismul de actionare se regleaza astfel : .In cazul in care marcatorul nu atinge solul suficient. pepeni. rocin.6 27. tomate si alte seminte mici cu dimensiuni asemanatoare. b) Reglarea adincimii de lucru se face pe o platforma orizontala . de distanta intre plante pe rand si de numarul de boabe semanate in cuib. REGLAJELE SECTIILOR DE SEMSNAT LA PRINCIPALELE CULTURI PRASITOARE SPC – 4 – 6 – 8 Discul distribuitorului folosit Raportul de transmisie Densitatea semintelor la Distanta Nr. cm boabe pe Pe axul discu.5 5.folosirea brazdelor mici cu talpa limitatoare a adancimii de lucru .pentru distanta medie intre Cultura intre randuri. de Diametrul 70 80 rand (cm) de antrenare orificii orificiilor(mm lui distribuitor ) 14 14 16 14 5.exhaustorul trebuie sa fie in pozitie verticala.se fixeaza lanturile parghiilor cu role la punctele de pe bara suport. .se ridica semanatoarea cu ridicatorul hidraulic in pozitie maxima permisa de acesta . . se va reface numai reglajul lungimii cablului .SEMANATOAREA DE PRECIZIE SPC-6 Cu semanatoarea SPC-6 se pot executa: .prin gaurirea discurilor oarbe cu orificii speciale se poate semana: canepa. fasole. Lucreaza in agregat cu tractorul U-650 pe 6 randuri pe terenuri orinzontale si pe 4 randuri pe terenuri cu pante pana la 12°. Sub rotile de sprijin ale semanatorii se aseaza cale de lemn cu o grosime mai mica de 2 cm decat adancimea de semanat necesara . Reglaje a) Reglarea distantei intre randuri se face prin modificarea pozitiei sectiilor de semanat pe bara patrata a masinii . sorg.5 30 30 30 30 9 10 9 11 32. coriandru. fapt ce se realizeaza cu ajutorul tirantului central si al tirantilor laterali a ridicatorului hidraulic. La coborarea masinii . de dinti al rotilor de lant ha. . floarea soarelui. castraveti si seminte care au aceiasi forma si dimensiune.5 43000 48000 50000 52000 37600 42000 43750 45500 27 .fixarea barei suport la rama exaustorului. . iar bara patrata in pozitie orizontala.semanatul de precizie a cate doua boabe in cuib a semintelor de porumb. soia. .7 28. a semintelor de porumb.concomitent cu semanatul se poate administra ingrasamiminte chimice in benzi sau in toata suprafata. Distanta intre plante pe rand si numarul de boabe in cuib este in functie de numarul de orificii de pe discul distribuitor si de raportul de transmitere a miscarii la disccul distribuitor .modificarea pozitiei rotilor de sprijin fata de bara suport . c) Reglarea distribuirii semintelor.5 5.5 5.Pe axul rotii Nr. Modificarea adancimii de lucru se poate face prin: . etc. d) Reglarea marcatoarelor de urma si a mecanismului de actionare a acestora.semanatul bob cu bob. . in pozitie superioara sau inferioara . . floarea soarelui. mentionand parghiile in lacasul de ghidare in pozitiea inferioara .se coboara masina si se verifica reglajul . . . Lungimea marcatoarelor se determina cu aceleasi relatie ca la SU -29 .montarea sectiilor de semanat la bara suport a semanatorii.

0 5. de dinti al rotilor de lant Cultura Nr.5 5.0 22.0 5. etc. vinete.6 6.Porumb Floarea Soarelui 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 14 16 14 16 14 16 14 16 14 14 16 5.2 24.3 32.8 19.7 6.0 2. de orificii 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 40 50 50 40 50 50 34 34 34 34 34 34 34 Diametrul orificiilor(mm ) 2.2 9.4 4.pentru distanta medie intre randuri.5 4.5 5.5 5.2 24.6 7.5 4.6 8.5 2.0 21.2 9.0 2.7 6.8 18.5 19.0 5. se cer urmatoarele conditii : 28 .pe teren plan sau modelat si concomitent cu plantarea se face si udarea fiecarui rasad .5 5.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 22 30 22 22 22 22 30 22 30 30 30 30 30 22 30 22 22 22 30 22 10 9 11 10 9 11 10 16 11 9 10 9 11 10 9 11 10 9 11 16 11 26.5 2.2 5. varza.0 2.5 5.6 24.5 5.5 2.6 5.7 5.3 - 54500 58000 59500 65000 66500 72000 75000 77000 82500 43000 48000 50000 52000 54500 58000 595000 65000 66500 72000 77000 82000 47500 50500 52000 56500 58000 63000 65000 67000 72000 37600 42000 43750 45500 47500 50500 52000 56500 58000 63000 67000 72000 Discul distribuitorului folosit Raportul de transmisie Nr.5 2.5 19.0 8.6 Densitatea semintelor la ha.0 2.0 Pe axul discu-lui distribuitor 22 30 22 22 22 30 30 30 30 30 30 22 22 22 30 22 22 30 30 22 22 30 30 22 22 22 30 22 Pe axul rotii de antrenare 16 16 11 10 9 11 10 9 9 10 11 9 10 11 16 10 9 11 16 10 11 10 11 9 10 11 16 16 Distanta intre boabe pe rand (cm) 5.5 6.6 27.0 2.5 4.0 4.0 21.0 7.0 5.0 9.0 2.6 24.0 2. Conditii optime de lucru Pentu o buna functionare a masinii MPR -5.9 11.0 5.5 2.5 4.3 10.0 12.7 6.3 13. cm 45 397000 290000 273000 243000 224000 201000 181000 165000 332000 358000 398000 444000 504000 542000 570000 288596 322057 331672 336696 364295 404036 - 50 357000 261000 245700 218700 201600 180900 162900 148500 298000 322000 356000 400000 454000 488000 512000 259736 289851 298505 303264 327865 363632 161000 176400 197400 221000 247800 260000 357000 70 185525 207036 213217 216617 234189 259637 115000 126000 141000 158000 177000 186000 255000 Sfecla de Zahar Monogerma biologic Sfecla zahar slefuita de Soia Fasole MASINI DE PLANTAT Masina de plantat rasaduri MPR -5 In agregat cu tractorul L-400 poate executa plantarea rasadurilor de rosii.5 17.5 2.0 5.0 18.5 5.0 22.0 2.5 5.0 3.5 5.6 29.5 17.5 4.5 26.1 5.5 4.9 6.5 11..8 7.5 12. ardei.7 28.

.terenul sa fie afanat pana la adancimea minim 15 cm. sa fie fara resturi vegetale. . a) Reglarea distantei intre plante pe rand se face prin folosirea rapoartelor de transmisie. ce se obtin prin inlocuirea rotilor dintate ale mecanismului de transmitere . iar bulgarii cu diametrul de 5 cm sa fie in procent de maxim 10% . Conditii optime de lucru Pentru o buna functionare a acestor masini se cere indeplinirea urmatoarelor conditii : .uniformitatea la stropire sa fie minim 70% . .muncitorii ce deservesc masina sa fie instruiti. .AS -14.masina de tratat seminte MTS -1 In afara de aceste masini se utilizeaza si aviatia . . .aparat de stropit carosabil AC-1 . .uniformitatea la prafuire sa fie minim 80% .placutele se vor inlocui cu altele noi .masina de stropit si prafuit MSPC -300 .sa se respecte normele de substanta prescrise pentru diferite tratamente . Reglaje a) Reglarea orizontalitatii se face cu ajutorul tirantilor laterali si central . . sa nu se schimbe si sa aibe o greutate medie de 60 kg. c) Reglarea distantei intre randuri se face prin deplasarea pe cadrul masinii a sectiilor de plantare .9 mm. .aparat de prafuit AP -V .aparatul pentru tratat seminte POR -55 .diametrul picaturilor maxim 0. .aparate de stropit AS -1. . b) Reglarea adancimiide plantare se efectueaza prin ridicarea suportilor celor doua roti de sprijin si masurarea distantei dintre suprafata solului si obada rotilor care trebuie sa fie egala cu adancimea de plantare mai putin 3 cm(afanarea solului ).tratamentele sa se faca intr-un timp cat mai scurt .sa nu se produca spargerea semintelor in timpul tratarii . 29 . Reglajele sunt identice ca la plantarea rasadurilor Pentru plantarea cartofilor se foloseste si masina 4 –BP – 62.rasadul folosit sa fie uniform.in cazul in care de pe placutele de prindere se dislipesc stratul de burete . e) Reglarea aparatului de plantare se face pentru a evita strivirea plantelor intre disc si placuta .sa nu se produca vatamarea culturilor ce se trateaza . . cu lungimea 15 -30 cm si grosimea de 4 -7 mm .5 APARATE SI MASINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORI LOR Mecanizarea procesului de combatere a bolilor si daunatorilor la culturile agicole se efectueaza cu o serie de masini si aparate cum sunt : .terenurile pe care se lucreaza sa fie cat mai bine nivelate . Cerinte agrotehnice ale lucrarii O lucrare buna de calitate se executa cu respectarea urmatoarelor cerinte agrotehnice : .. Apa-ratul de plantare se regleaza prin deplasarea camei de ghidare a placutelor Echipamentul de plantarea cartofilor Se monteaza pe cadrul masinii MPR -5 in locul sectiilorde plantat rasaduri . AS -16 . .sa se aseze rasadul pe discul distribuitor in dreptul reperului de pe placuta de prindere cu radacina in sus in afara discului 7 -8 cm . .

manometre defecte .5 m/s. Reglaje a) Reglarea pozitiei masinii pe tractor . Daca se executa stropitul intr-o cultura slab dezvoltata tevile pentru lichid se rotesc astfel incat capetele de pulverizare sa dea jeturi verticale de sus in jos . . Masina pentru stropit si prafuit MSPC -380 Este destinata pentru executarea tratamentelor la vii. intrucat pe vant cu intensitate mai mare de 3. Reglarea debitului de praf se realizeaza prin fixarea manetei de reglare la una din cele noua pozitii pe care le poate ocupa . atunci cand prin inversarea sensului de rotatie.alimentarea cu substante sub forma de praf sa se faca numai din saci inchisi si pastrati in conditii corespunzatoare . La prafuirea umeda capetele de pulverizare se orienteaza catre inainte daca vantul are viteza sub 2 m/s si catre inapoi daca vantul depaseste aceasta viteza .lucrarile de prafuire se vor efectua pe cat posibil dimineata devreme sau seara tarziu cand inceteaza curentii ascendenti. astfel ca extremitatile rampelor sa fie cu 10 -150cm mai sus decat capetele de la imbinarea cu manson de cauciuc . Aparatul de stropit carosabil AC-1 Este destinat pentru stropitul pomilor plantati in terenuri accidentate si pe parcele mici .. diametrul duzelor de pulverizare si tipul dispozitivului de stropit .pentru izolarea focarelor. Pentru culturile bine dezvoltate capetele de pulverizare se orienteaza catre inapoi .6m ( indiferent de sistemul de sustinere a vitei ) si in plantatiile de pomi cu distanta intre randuri de 4 -10 m si inaltimea 30 . Este purtat de om si actionat manual . cu mana. Normele de lichid sunt in functie de viteza de deplasare a agregatului.uniformitatea repartitiei prafului este necorespunzatoare . . Masina pentru stropit si prafuit MSPU -960 Este destinata pentru combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire si prafuire umeda . d) Reglarea debitului de lichid si praf. ramura activa care devine libera face o sageata de peste 3-5 mm . .nu este permis sa se lucreze fara manometre sau cu.Se efectueaza prin strangerea piulitei arcului supapei pana cand manometrul indica presiunea de 12 kgf/cm. Lantul este corect intins.solutia ce se distribuie sa fie cat mai omogena . de presiunea de lucru. in vii si livezi cu distanta intre randuri la care celelalte mijloace nu pot fi folosite .in culturile de camp. . legume si plante tehnice .la stropitul de iarna nu este bine sa se lucreze sub temperatura de 5º C. e) Reglarea supapei de siguranta . b) Reglarea pozitiei dispozitivelor de lucru trebuie orientate astfel ca jetul de picaturi sau praf sa asigure un tratament cat mai uniform. .in gradinile de legume si zarzavat si pentru diferite dezinfectii .sa se respecte regulile de intretinere tehnica a masinilor . Masina de lucru sa fie orizontala .In inaltimea de la sol la cadru trebuie sa fie de minim 300 mm. . Aparatul de prafuit AP-V Se utilizeaza pe parcele mici in culturile de camp . cand masina este echipata atat cu dispozitiv pentru vii (diuze tip ciuperca cu diametrul de 4 mm ).fapt ce se realizeaza cu ajutorul tirantilor . acestea trebuie sa aiba o sageata de 25 mm.la alimentarea cu lichid trebuie sa se asigure filtrarea lichidului inainte de a ajunge in rezervor .sa se cunoasca si sa se respecte masurile de protectie a muncii. c) Reglarea intinderii curelelor trapezoidale si a lantului .In apasarea cu degetul mare pe fiecare ramura a curelelor trapezoidale.6-3.directia de deplasare a masinilor in timpul lucrului trebuie sa fie perpendicular pe directia vantului .cat si in vii si livezi . Pozitia dispozitivului de pulverizare se regleaza in plan vertical cu ajutorul cablurilor de suspendare. cu distanta intre randuri de 1. Intinderea curelelor trapezoidale si a lantului se realizeaza cu ajutorul suruburilor intinzatoare . .

.1 si CP -2. b) Reglarea inaltimii de incarcare . Lucreaza in agregat cu tractoarele U 445 si U 650 . se face prin reglarea ghidajelor cutitului si indoirea placilor de presiune sau cu ajutorul saibelor de reglaj sub placile de presiune .1 .1 . se deplaseaza placile de ghidare in orificiile dreptunghiulare .de la suprafata solului. .masina lucreaza normal pana la o viteza a vantului de 3. legume si plante tehnice.2 . b) Reglarea pozitiei cursei cutitului fata de degete ( conditia optima.cositoare purtata CPM -2.se face cu ajutorul mecanismului cu surub . iar prin adaptare unei aparatori de vant la capatul de sus al elevatorului se poate lucra pana la viteza vantului de 5 m/s . Ea poate fi echipata cu dispozitiv pentru recoltarea ierboaselor (EI ) si dispozitive de recoltat porumb de pe un rand (EP -1 ) sau pe toate randurile ( EP -2 ).1 si GRA . . .asezarea materialului in remorca sa se faca decatre 3 -4 muncitori . c) Reglarea intinderii lantului transportor se face cu ajutorul suruburilor lagarelor de la axul superior al transportorului .CP -40. MASINI DE RECOLTAT PLANTE FURAJERE Mecanizarea recoltarii furajelor pentru fan se face cu ajutorul urmatoarelor masini : . se poate face prin insurubarea suportului mobil in suportul cositorii (la CP -2.masina de adunat si incarcat furaje MA -1. Principalele reglaje ale masinii sunt : a) Reglarea inaltimii degetelor fata de sol se efectueaza cu ajutorul mecanismelor cu surub a celor doua roti mici.la fanete naturale ) se realizeaza prin ridicarea sau coborarea patinelor sau prin inclinarea barei de taiere . MASINI PENTRU RECOLTAREA FURAJELOR SILOZ Pentru recoltarea furajelor destinate insilozarii .grebla rotativa GR -4.2 Este destionata sa adune si sa incarce fan in remorci .motocositoarea CP -6 . e) Reglarea jocului lateral al cutitului ( jocul maxim 1.2 . MASINA DE ADUNAT SI INCARCAT FURAJE MA-1.5 mm ).la furaje cultivate si 3 -6 cm . d) Reglarea asezarii degetelor in acelasi plan (se verifica contra placi si la varful degetelor cu sfoara bine intinsa ). . Masina se poate folosi si la culturilor de camp.3 cu tractiune animala .cositoare CP -40 pentru tractor U 445.de actionare a cablului . la capetele cursei mijlocul lamei cutitului trebuie sa cada pe mijlocul degetului cu o abatere de + 2 mm). Principalele reglaje ale combinei de siloz sunt : 31 .2.trebuie sa se tina seama ca : . pentru prafuirea umeda . In afara acestor reglaje ca exploatarea agregatului sa se faca normal .65 pentru tractorul U 650 . mm ) .greble GA-2. . CP -65 ).ecartamentul tractorului sa fie minim 1600 mm . Strangerea furajelor se face cu combina CAF .pomilor pana la 20 m.se foloseste combina de siloz CSU . astfel ca la brazdele afanate degetele sa fie la 2 cm . Reglajele cositorilor sunt simple si anume : a) Reglarea inaltimii de taiere ( 6 -8 cm . se indoaie degetele cu o parghie sau prin ciocanire . c) Reglarea jocul vertical intre lamele cutitului si contra placilor degetelor ( jocul sa fie de 0. iar la brazdele de fan tasate si plouate degetele trebuie sa atinga suprafata solului .5 m/s .cositoare CPS .

In acest scop combina este prevazuta cu 3 echipamente de lucru si un dispozitiv de ascutire a cutitelor tobei de tocare . b) Echipament de adunat din brazda cu latimea de lucru de 1. cel putin 85% din tocatura. recoltarea putandu-se efectua in conditii de ses si pe panta la 10 %. Turatia tobei este 1550 rotatii/minut la porumb si 1430 rot/min la ierboase. care le dirijeaza la curatirea I. A T E N T I E :. .la furajele ierboase si 7-10 cm la porumb . . b) Reglarea lungimii tocaturii.8 m . prin intermediul a doua plane ( 12 ) inclinate . Combina CA . Se realizeaza prin reglarea distantei intre cutit si contracutit la 0. d) Dispozitiv de ascutire . fie prin deschizatura jgheabului melcului . . unde printr-un sistem de cernere pe site (9). trec prin contrabatator ( 6 ) ( gratar ) pe un transportor oscilant (8 ). c) Reglarea conductei mobile a deflectorului se face prin rotirea conductei mobile de la mecanismul cu manivela . Impuritatile si spicele care nu au putut trece prin sita inferioara la melc ( 13 ) ajung la capatul sitei inferioare. e) Reglarea ecartamentului rotilor masinii .din brazda sau la stationar . fiind preluate de un melc recuperare ( 19 ) care le readuce la buncar ( 5 ).intre 1si 5 cm . . . Distanta de aruncare in remorca se realizeaza prin pozitia clapetei.executa taierea. Combina autopropulsata executa concomitent seceratul. curatirea boabelor si colectarea lor intr-un buncar .recoltarea porumbului sub forma de stuleti depanusati fara taierea tulpinelor . MASINI PENTRU RECOLTAT CEREALE PAIOASE Pentru recoltarea cerealelor paioase ajunse la maturitate se folosesc combinele tractate C .SEMA 140 .Ele se utilizeaza si la recoltatul direct din lan .la recoltatul semincerelor de ierburi si a florii soarelui. la comanda separata combina se livreaza cu o serie de echipamente specializate care montate la combina asigura adaptarea acesteia pentru executia urmatoarelor lucrari : . adunatul si incarcatul masei tocate in mijlocul de transport .acolo unde este plantat elevatorul central ( 4 ) al hede-rului. unde impartit in doua categorii cu circuite diferite si anume : Boabele cu impuritati de dimensiuni mici si chiar paie tocate. combinat cu actiunea unui curent de aer ( 11 ) . Pentru recoltarea altor culturi .1 si C-3 si combina autopropulsate C -12 .tocarea tulpinilor de plante . c) Echipament de recoltat porumb siloz pe trei randuri de 0.recoltarea fasolei si soia .iar la porumb la dublul distantei dintre doua randuri . boabele ajung la un melc transportor (13 ) la curatirea a doua. la decorticator ( grohaitor ) ( 16 ) si apoi la curatirea a II . Lungimea tocaturii sa fie cat mai mica . actionata prin cablu de la tractor .recoltarea porumbului sub forma de boabe cu lasarea tulpinelor netaiate . Fluxul tehnologic Combina autopropulsata inaintand in lan ( fig 2 ) taie tulpinele plantelor prin forfecare cu aparatul de taiere (1).La ierboase ecartamentul este 1400 mm. a) Echipament pentru recoltat ierboase direct din lan cu o latime de lucru de 3. unde cad in jgheab. Reglarea se face prin deplasarea rotilor cu suport din bridele de fixare pe cadrul patrat . Inaltimea de taiere trebuie reglata la 3 -7 cm . d) Reglarea presiunii arcului de la tamburele de alimentare se face prin strangerea suruburilor de la arcurile tamburului .4 cm penru ierboase.a) Reglarea inaltimii de taiere .6 m . treieratul. care preia plantele secerate si le duce la aparatul de trierat ( 5 ).recoltarea porumbului sub forma de boabe cu taierea tulpinelor (recoltarea integrala ) . Reglarea se face cu ajutorul cilindrului hidraulic prin lungirea sau scurtarea parghiei cu manson de la placa triunghiului de tractiune si prin modificarea suportului rotilor .8 cm pentru porumb si 1 -1.recoltarea culturilor de floarea-soarelui . iar rabotorul (2 ) le culca pe melcul de alimentare ( 3 ) care le transporta de la extremitatile platformei aparatului de taiere spre mijlocul ei .Utilizarea echipamentelor speciale se face numai dupa ce s-a consultat notita tehnica a acestora . 32 . Dupa curatirea I. are loc o separare a boabelor de restul impuritatilor . de unde boabele sunt preluate de un elevator si transportate in buncar ( 18 ) .recoltarea orezului .8 m .2 -0. .

un rabotor pe platforma de taiere. Hederul se compune dintr-o platforma de taiere care are montat in parte din fata un aparat de taiere format din degete cu placute contrataietoare si un cutit cu miscare alternativa. 2) Reglajul aparatul de taiere consta din urmatoarele operatii : a) alinierea placutelor contrataietoare se obtine prin lovituri de ciocan pe degete pentru ridicarea sau coborarea lor. Descriere si reglaje A . Aceasta distanta trebuie sa aibe valoare de 3 -5 mm . astfel ca toate placutele contrataietoare sa fie in acelasi plan . 3) Reglajul melcului transportor . Acest reglaj se face prin doi cilindrii hidraulici cu simplu efect montati de o parte si de alta a cadrului rabotorului si comandat de o maneta ce se afla la axul volanului .iar pentru micso-rarea turatiei invers ) . a) reglajul distantei dintre melcul transportor si jgheabul platformei de taiere . contrabatatorul (7 ) arunca pe un scuturator cu 4 caisori ( 21 ) care transporta paiele spre spatele combinei depunandu-le in brazda pe sol . Aceasta distanta trebuie sa fie mai mare in cazul culturilor dense si cu plante lungi si mai mica pentru culturi rare si cu plante scurte sau in cazul taierii inalte . 33 . b) Reglajul distantei dintre varfurile degetelor escamotabile al melcului transportor si fundul jgheabului . b) Reglajul pozitiei rabatorului in plan vertical. 4) Reglajele rabatorului a) Reglajul pozitiei rabatorului in plan orizontal (mai inainte sau mai inapoi fata de aparatul de taiere ) se realizeaza cu ajutorul unui cilindru cu dublu efect comandat de pedala . un melc transportor cu spire dreapta stanga si deget escamatabil. c) Reglajul turatiei rabatorului se face cu ajutorul variatorului de turatie comandat de o manivela din cabina ( pentru marirea turatiei se roteste manivela in sensul acelor de ceasornic . Reglajul consta in rotirea parghiei de pe partealateral dreapta a platformei de taiere . de tipul cu excentric ajuta la asezarea plantelor taiate pe melcul trasportor .Dupa iesirea paielor din aparatul de treierat. Reglajul se face actionand asupra intinzatoarelor melcului transportor asezate pe ambele parti laterale ale hederului . Reglaje 1) Reglajul inaltimii de taiere se face prin ridicarea sau coborarea hederului cu ajutorul a doi cilindrii hidraulici cu simplu efect . Reglajul inaltimii de taiere minima se face in functie de tipul culturii si de felul terenului . b) eliminarea jocului dintre placutele taietoare ale cutitului si placutele contrataietoare ale degetelor se obtine dand usoare lovituri de ciocan pe ghidajul superior al cutitului .

34 .

.Batoza combinei se compune din : batatorul. iar calitatea depinde de turatia si distanta dintre batator si contrabatator .Domeniul de variatie al turatiei este intre 400 si 1250 rot/min . scuturatorul.la recoltarea normala axul rabatorului trebuie sa fie in fata aparatului de taiere cu câţiva centi-metri. Reglajele se fac in urmatoarele conditii : . paletele de lemn si ghiarele in pozitie verticala. viteza periferica a paletelor si ghearelor (turatia rabatorului ) va fi mai mare decat cea normala pentru a putea ridica plantele inainte de taiere . iar una prea mica duce la spice netreierate .la o recolta culcata si rascolita de vant axul rabatorului va fi comlet in fata. Reglajul contrabatatorului Acest reglaj se reduce la variatia distantei dintre el si batator atatlaintrarea materialului cat si la iesirea lui .si se modifica numai cu rabotorul in miscare . iar la viteza inferioara celei de inaintare paletele permit indoirea spicelor spre inainte si provoaca netaierea lor de cutit si rezulta pierdere : . Reglaje 1) Reglajul turatiei batatorului se face cu ajutorul unei manivele care comanda variatorul de turatie ( pentru marire. curatirea II cu ventilatorul său. Acest reglaj este in functie de felul culturii de recoltat si de stadiul ei de coacere (distanta mica sparge boabele ) . curatirea I si ventilatorul respectiv. iar dupa montare batatorul se va echilibra din nou static. datorita constructiei in trepte si oscilatiilor sale le transporta la curatirea I a combinei.Turatia rabatorului este intre 16 si 52 rot/min . Batatorul este echilibrat static si dinamic .Daca se demonteaza o sina . Contrabatatorul Este o constructie de vergele cu sectiune circulara . paletele si ghearelor sa coboare sub nivelul cutitului. iar viteza periferica a paletelor si ghearelor sa fie superioara vitezei de inaintare a combinei dar nu cu valori mari. Batatorul este tipul cu sine montate pe 4 rozete din care extremitatile sunt fixate pe axul batatorului . Procesul de treier ( batere ) al plantelor se face la trecerea acestora prin spatiul dintre batator si contrabatator . Transportorul oscilant Este montant sub contrabatator si este format dintr-o tabla cu aceiasi latime ca a contrabatatorului . 35 . Boabele treierate. cureaua se poate distruge datorita unei patinari insuficiente pe roata de curea . Reglajele consta in reglarea intinderii curelei late (in cazul unei intinderi slabe apar patinari care duc la infundarea aparatului de treier si la distrugerea cerealelor ) . manivela se roteste in sensul acelor de ceasornic. d) Reglajul pozitiei paletelor si a dintilor rabatorului se face prin rotirea sistemului excentric de comanda a axului rabatorului . El primeste miscarea de la postbatator printr-un variator de turatie cu doua curele trapezoidale . In functie de cultura se va alege turatia optima a batatorului . Turatia batatorului se poate urmarii pe turamentul de la tabloul de bord al cabinei . contrabatatorul. pentru micsorare invers). Postbatatorul Este un subansamblu montat in spatele batatorului care are rolul de antrenare si uniformizare a stratului de material ce iese dintre batator si contrabatator. B.este absolut necesar a se insemna pozitia ei. decorticatorul. deoarece la valori mari paletele bat spicele si rezulta pierderi de boabe. postbatatorul. Atunci cand decuplam batoza iar cureaua lata este prea intinsa. cad pe acest transportor care. diverse transportoare (melci si elevatoare ) . transportorul oscilant. O turatie mare duce la spargerea boabelor . pleava si toate paiele scurte trecand prin contrabatator. Distanta medie pentru recoltarea cerealelor este de 16 mm la intrare si 3 mm la iesire .

Cand materialul netreierat contine multe boabe libere este bine ca descarcarea sa se faca la postbuncar deoarece s-ar ajunge la pierderi de boabe prin spargere. Scuturatorul Este format din patru caisori cu cate cinci trepte montati fiecare pe doua axe cotite. executia dintr-o plasa de sarma. Decorticatorul Este un subansamblu montat in spatele buncarului si deasupra scuturatorului .care realizeaza decorticarea boabelor.pe acoperisul carcasei bato-zei se fixeaza un opritor din panza a carei inaltime se regleaza printr-un lant si care franeaza paiele arun-cate cu viteza mare de postbatator . bucati de spice. Materialul este adus de transportorul oscilant la casa sitelor care se compune dintr-o sita superioara si o sita inferioara cu gauri . iar daca predomina spice netreierate descarcarea sa se faca la batator . la elevatorul cu racleti si acesta le transporta in partea superioara de unde circuitul de boabe poate continua prin decorticator la curatirea II. prin marirea razei rotorului . Intreg drumul parcurs de boabe de la sita superioara. etc. Decorticatorul este format dintr-un rotor cu bare de forma speciala. Boabele trec prin sita inferioara la doua planuri inclinate. etc ) care nu trec prin sitele de la curatarea I care pe un plan inclinat la jgheabul unui melc care le duce la un elevator si de aici la postbuncar sau batator . Curatirea II -a Este un ansamblu al masinii plasat lateralstanga fata de batoza combinei ( la iesirea din decorticator). Pentru a putea utiliza in bune conditii intreaga lungime a scuturatorului . care se roteste intr-o manta cilindrica. b) Reglajul ventilatorului de aer consta in marirea sau micsorarea turatiei rotorului si a directiei curentului care se modifica cu ajutorul a doua deflectoare comante cu ajutorul unei manete. Boabele care au trecut de curatirea I si au ajuns in melc sunt transportate. Sita inferioara face parte dintr-un set de site cu gauri de diametre diferite pentru diverse culturi.Curatirea I Pentru curatirea boabelor sau semintelor de impuritati (praf. 36 . paie tocate.) se utilizeaza un sistem de cernere prin site combinat cu actiunea unui curent de aer. pana la planurile inclinate. Ea este formata dintr-un sistem de sita superioara si inferioara cu gauri rotunde de diferite dimensiuni montate intr-o carcasa oscilanta si un ventilator . impuritati si sparturi ) . pleava. care converg spre melcul transportor care la capat are un evelator cu racleti . evitandu-se decorticatorul . Boabele se rostogolesc pe sita ca pe un plan inclinat si printr-o palnie ajung la elevator ( prin sita trec boabele mici. Circuitul de recuperare Materialul netreierat complet ( spice. Acest reglaj se face cu ajutorul unei manete . este sub actiunea curentului de aer al ventilatorului. destinat unei curatiri suplimentare a produsului finit . Intraga sita superioara poate avea o inclinare mai mare sau mai mica. Reglajul se face in functie de cultura respectiva si consta in reglarea distantei dintre rotor si plasa. Reglajul scuturatorului consta din variatia turatiei axului cotit care actioneaza caisorii in functie de felul culturii de recoltat . acest lucru se datoreste existentei a trei pozitii in partea dinspre ventilator. se realizeaza decorticarea . Reglaje a) In sita superioara reglajul consta in variatia deschiderii sale in functie de cultura. din acest set se monteaza sita cu diametrul gaurilor corespunzator culturii.

4 mm .sa nu faca un unghi mai mare de 30º.se scurtcicuiteaza dezaristatorul (decorticator).se demonteaza bara de taiere .se schimba sitele cu cele pentu porumb la curatirea I . c) Reglarea jocului intre cutitul si contracutitul aparatului de taiere.se monteaza pe primele doua cascade ale scuturatorului table de protectie.. La curatirea II -a se monteaza sita superioara cu gauri ovale de 11 .pe doua randuri la 70 . Principalele reglaje ale combinei CT-2 RP sunt urmatoarele : a) Reglarea distantei intre sectiile de lucru se stabileste la 70 -80 si 100 cm in functie de distanta la care a fost semanat porumbul b) Reglarea inaltimii de taiere. 37 .impinge cu mana . Are capacitatea de 2500 l . .S. Depanusarea stuletilor recoltati cu CT -2 RP se face cu depasunatorul mobil DM -7. cu ajutorul unui melc de descarcare (aflat pe partea stanga a combinei ) intr-un mijloc de transport.6 .Se face cu cele doua suruburi de reglaj din capatul superior al transportorului de stuleti . . .30 mm. MASINI DE RECOLTAT PORUMB In prezent recoltatul porumbului se face sub forma de stiuleti cu combina CT-2 RT si sub forma de boabe cu combina C-12 prevazuta cu echipanent pentru recoltat porumb.I.Buncarul Este situat deasupra casei batatorului si in spatele platformei de conducere . detasarea stuletilor si incarcarea in remorca cuplata la combina .se demonteaza despicatorul de lan. . Se face prin scoaterea sau introducerea de placi de reglaj intre contracutit si suportul sau astfel ca distanta intre cutite sa fie 2 -3 mm .Combina executa taierea tulpinilor. Se realizeaza cu ajutorul intinzatoarelor.100 cm.siunea dintre ramurile active ale lanturilor se realizeaza cu ajutorul a doua arcuri de presiune .0. COMBINA TRACTATA PENTRU PORUMB CT-2 RP Lucreaza in agregat cu tractorul U 650 .se inlocuieste contrabatatorul de grau cu altul pentru porumb.se monteaza sectiile de lucru pentru porumb si se regleaza la distanta dorita.se inlocuieste intinzatorul curelei transportului central cu altul special pentru porumb. . ECHIPAMENTUL COMBINEI AUTOPROPULSATE C -12 PENTRU PORUMB Combina C -12 poate fi echipata cu dispozitiv pentu recoltare integrala a porumbului R. Se face cu jocul normal sa fie de 0. si cu dispozitiv pentru recoltarea si taierea numai a stuletilor. Pentru echiparea combinei in vederea recoltarii porumbului. R. g) Reglarea intinderii lantului transportorului de stuleti .7 din diametrul mediu al tulpinilor si se realizeaza schimband pozitia valtului exterior fata de cel interior. El are rolul de a recolta boabele sau semintele culturii recoltate precum si de a le descarca din mers sau stationar. inaltimea optima de taiere fiind 15 -20 cm.Pre. astfel ca paletele transportorului .se monteaza pe platforma bara de taiere cu mecanismul de actionare pentru porumb. se efecueaza hidraulic de la tractor. f) Reglarea tocatoarelor de tulpini . trebuie facute urmatoarele operatiuni: . in care caz tulpinile raman pe camp si apoi sunt tocate cu CSU. e) Reglarea distantei intre valturi trebuie sa fie 0.se monteaza sita superioara Graepel si sita inferioara cu gauri rotunde de 14 mm . . d) Reglarea intinderi lanturilor transportorului de tulpini. . .se demonteaza mecanismul de actionare al cutitului. .

pentru persoane .U. – Tractoare – Institutul Politehnic Brasov Ion Motoc si Ion Popescu – Motoare Diesel Tocaiuc Gh.195/2002 cu modificarile ulterioare . e) Reglajul turatiei batatorului . Ele se deplaseaza la alte mijloace de transport pentru a mari capacitatea de transport . Nr. Cele terestre se clasifica : pe cale ferata si terestre. Remorcile sunt mijloace de transport care nu poseda sursa de energie mecanica . Mijloacele de transport pe calea ferata depind de constructia retelei de cale ferata care este foarte costisitoare .Se regleaza la 600 -700 rot / min . Mijloacele de transport aeriene au avantajul ca au viteza mare de deplasare.autospeciale si remorci . sunt : a) Reglarea distantei intre sectiile de lucru .a reduce consumul de carburanti . in sensul ca ele circula conditionat doar de prezenta unui drum mai mult sau mai putin amenajat. Viteza lantului trebuie sa fie mai mare decat viteza de inintare a combinei. MIJLOACE DE TRANSPORT Clasificare dupa felul transportului : .Pentru decolare si aterizare necesita aeroportul . Bibliografie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Nitescu Gh.aeriene si terestre . basculante . Se face hidraulic de pe platforma de conducere . Se poate face in intervalul 60 -100 cm prin deplasarea sectiilor de lucru pe bara de sustinere a acestora . iar prin aer se foloseste drumul cel mai scurt dintre doua puncte . Incarcarea si descarcarea se poate face mecanizat sau manual . Se stabileste la 30 mm la intrare si 18 -20 mm la iesire . Au capacitati mari de transport in comparatie cu celelalte mijloace de transport .inaltimea optima fiind 15 20 cm . Mijloacele de transport folosite sunt : autocamioane . Fiecare categorie de mijloc de transport au avantaje si dezavantaje . Circulatia pe drumurile publice a tuturor vehiculelor este reglementata prin O. Mijloacele de transport pe apa nu au nevoie de cai speciale de deplasare ci se deplaseaza pe apa ( din acest punct de vedere este cel mai ieftin transport ). .G.autobene . Din punct de vedere al deplasarii sunt : aeriene. c) Reglarea vitezei lanturilor de transportat tulpini.pentru matfuri care pot fi : a) mijloace pentru marfuri generale b) mijloace de transport speciale. pe apa si terestre.Principalele reglaje ale echipamentului pentru recoltare integrala R . fapt ce se realizeaza prin schimbarea rotilor de lant de pe axul de antrenare a lanturilor . – Echipamentul electric al automobilelor Cartea tehnica la tractorul U-650 Cartea tehnica la pompa de injectie Cartea tehnica la combina C-12 Cartea tehnica la plug PP-3-30 38 . d) Reglarea distantei intre batator si contrabatator. b) Reglarea inaltimii de taiere .I. Cele mai raspandite si cu avantajele cele mai folosite sunt mijloacele de transport rutiere deoarece ofera o mobilitate totala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful