P. 1
Curs Mec Agric 2011

Curs Mec Agric 2011

2.0

|Views: 9,170|Likes:
Published by Adela Brebeanu

More info:

Published by: Adela Brebeanu on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

Oficiul Judeţean Agricolă Ialomiţa

de

Consultanţă

Curs de mecanică
pentru agricultori

Lector – Ing. IORGA TRAIAN

MODULUL :
MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

Nr. crt.

CONŢINUTUL TENATIC

Număr de ore Teoretice Instruire Practică

A. I.

P.S.I., Igiena si Securitatea Mincii APLICAREA
legislatiei si reglementarilor privind securitatea si sanatatea la locul de munca si PSI (drepturile si responsabilitatile la locul de munca, morme de protectia muncii. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Norme de plicarea Legi nr. 319/2006 ) 6 6

B.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE
Pluguri Grape: cu discuri, cu colţi, stelate, elicoidale. Freze agricole Cultivatoare Combinatoare Maşini pentru administrat îngrăşăminte şi amendamente Maşini de semanat : în rânduri, în cuiburi. Maşini de plantat Aparate şi maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor Maşini de recoltat plante furajere Maşini de recoltat cereale păioase Maşini pentru recoltat şi treierat porumb Utilaje pentru transport folosite în agricultură 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 7 6 5 5 4 6 6 5 6 6 12 12 -

TOTAL ORE

48

80

Notă: Toate subiectele vor fi tratate şi din punct de vedere al protecţiei muncii şi PSI. Acest modul va fi folosit la alcătuirea planurilor de învăţămant pentru meseriile din domeniul agricol ( ex. meserii: agricultor, lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură etc. ), exceptând meseria mecanic - agricol pentru care se vor folosi modulele : Maşini şi instalaţii agricole - exploatare şi întreţinere şi Tracoare - exploatare şi reparare.

2

MODULUL P.S.I., Igiena si Securitatea Mincii
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 iulie 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP. II Obligaţii privind apărarea impotriva incendiilor SECŢIUNEA 1 Obligaţii generale ART. 6 (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate sa respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare impotriva incendiilor şi sa nu primejduiasca, prin deciziile şi faptele lor, viata, bunurile şi mediul. (2) Persoana care observa un incendiu are obligaţia sa anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau poliţia şi sa ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. (3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţa, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contraventional sau penal, potrivit legii, şi suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie. ART. 7 (1) În caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, când şi cat este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenta. (2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, miristi, păşuni şi fanete, persoanele aflate în apropiere au obligaţia sa intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora. ART. 8 În cazurile de forta majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: a) sa permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenta şi al persoanelor care acorda ajutor; b) sa permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane; c) sa accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitata şi sa acorde sprijin, cu forte şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri. ART. 9 La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriza, părţile sunt obligate sa prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea impotriva incendiilor. ART. 10 (1) Pentru limitarea propagarii şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General al
3

. în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munca. pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuală.. angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. 6 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca.. asigurarea... 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent... au obligaţia sa colaboreze între ele. şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. (1). pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu.. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr.. contribuind cu forte şi mijloace. (2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe. echipamente tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia sa conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea.. (2) Angajatorul are obligaţia sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin.. consiliile locale ale sectoarelor acestuia. ţinând seama de modificarea condiţiilor. alegerea echipamentelor de munca. 11 Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii.. (3) Angajatorul are obligaţia sa implementeze măsurile prevăzute la alin. d) adaptarea muncii la om.. d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în munca. persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art....LEGE nr. 4 .. consiliile locale. cu modificările şi completările ulterioare. c) informarea şi instruirea lucrătorilor. (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor.. condiţiile de munca.. cu avizul inspectoratelor.... relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de munca. a metodelor de munca şi de producţie.. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. consiliile judeţene. b) prevenirea riscurilor profesionale. a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii. c) combaterea riscurilor la sursa. e) adaptarea la progresul tehnic. în vederea reducerii monotoniei muncii.. (3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului. ART..... ART.. 646 din 26 iulie 2006 .. f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos. III Obligaţiile angajatorilor ART.. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile. 7 (1) În cadrul responsabilităţilor sale. acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.Municipiului Bucureşti. (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi.. . organizarea muncii. CAP.

e) sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca. d) sa informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. atunci când în acelaşi loc de munca isi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi. c) sa ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în munca. denumiţi în continuare lucrători desemnaţi. d) sa asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. inclusiv la alegerea echipamentelor de munca. ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate. (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. (6) Măsurile privind securitatea. (4). SECŢIUNEA a 2-a Servicii de prevenire şi protecţie ART. sănătatea şi igiena în munca. ulterior evaluării prevăzute la lit. accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şiau insusit instrucţiunile adecvate. 8 (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. sănătatea şi igiena în munca nu trebuie sa comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. în mod prioritar. angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate. luând în considerare natura activităţilor.h) adoptarea. b) ca. în zonele cu risc ridicat şi specific. atunci când îi încredinţează sarcini. (5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. 6 şi 7. b) sa isi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale. (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de munca. angajatorii acestora au următoarele obligaţii: a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea. angajatorul are obligaţia: a) sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. de condiţiile şi mediul de munca. (2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale. (4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent. i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. (3) Lucrătorii desemnaţi trebuie sa dispună de timpul necesar pentru aşi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege. luând în considerare natura activităţilor. precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator sa asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi sa fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice. angajatorul trebuie sa recurgă la servicii externe. c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. acestea trebuie sa fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea 5 . a) şi dacă este necesar. determinate de alegerea echipamentelor. a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de protecţie individuală. măsurile de prevenire.

cat şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii. 16 alin. ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expusi lucrătorii. . . . . . (5) Ministerul Muncii. . b) serviciile externe sa aibă aptitudinile necesare şi sa dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate. (3) Lucrătorul/lucrătorii şi/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. . . b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. . precum şi protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor trebuie sa fie asigurate de unul sau mai mulţi lucrători. . 10 alin. SECŢIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor 6 . . (1) şi (4). Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacitatile şi aptitudinile necesare. 15 (1) Materialele igienico-sanitare se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. . toate informaţiile necesare privind: a) riscurile pentru securitate şi sănătate în munca. . (6) Lucrătorii desemnaţi trebuie sa aibă.efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie sa aibă acces la informaţiile prevăzute la art. . . . pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie. . c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe sa fie în număr suficient. . în general. atribuţii complementare. de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau unităţii. . astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sa primească. . prevăzute la alin. . . . 9 (1) În toate cazurile. (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare. . . (4) În cazul microintreprinderilor şi al întreprinderilor mici. atribuţii privind securitatea şi sănătatea în munca şi. în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite. . . (2). . cel mult. . (2) trebuie sa colaboreze între ei ori de câte ori este necesar. 16 (1) Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii. 14 Alimentaţia de protecţie se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de munca ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca. precum şi locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca. dacă are capacitatea necesară în domeniu. . . . în principal. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii. ART. . SECŢIUNEA a 5-a Informarea lucrătorilor ART. . în conformitate cu prevederile legale. ART. . . . ART. precum şi numărul considerat suficient. . angajatorul isi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege. . . (2) Prevenirea riscurilor. se impune ca: a) lucrătorii desemnaţi sa aibă capacitatea necesară şi sa dispună de mijloacele adecvate. angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare. precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. . . . (2) şi (3). . .

au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în munca. d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru. (3) Angajatorul se va asigura ca lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior. (4) trebuie sa se efectueze în timpul programului de lucru. (2) Instruirea prevăzută la art. şi sa utilizeze corect aceste dispozitive. specifice locului de munca şi postului sau: a) la angajare. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. (1) trebuie sa fie: a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri. în special ale maşinilor. (3) Instruirea prevăzută la art. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. uneltelor. 20 alin. 21 (1) Instruirea prevăzută la art. IV Obligaţiile lucrătorilor ART. pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau 7 . 22 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea. d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie. astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana. lucrătorii au următoarele obligaţii: a) sa utilizeze corect maşinile. (1). substantele periculoase. 23 (1) În mod deosebit. (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. aparaturii. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune. (1) şi (2) trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru. în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. la modificarea. e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana. c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent. fie în interiorul. (2) Instruirea prevăzută la alin. b) periodică şi ori de câte ori este necesar. ART. 22. 20 alin. precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie. cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. 20 alin. (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca au dreptul la instruire corespunzătoare. uneltele. după utilizare. ART. CAP. sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare. 20 (1) Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. b) la schimbarea locului de munca sau la transfer. fie în afară întreprinderii şi/sau unităţii. în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru. f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi.ART. pe durata desfăşurării activităţilor. e) la executarea unor lucrări speciale. atât timp cat este necesar. aparatura.

trebuie să aibă construcţie solidă. g) sa coopereze.. 882 din 30 octombrie 2006 ..... MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR AGRICOLE . utilajelor şi remorcilor. pentru a nu jena conducătorul în mişcările sale... supraveghere... d .. (6) Cadrele şi cabinele de protecţie nu trebuie să împiedice fixarea sau remorcarea de tractor a maşinilor.. semnalizare şi control. cadrul şi cabina de protecţie trebuie: a . Se internice procurarea acestora dacă nu sunt marcate cu plăcuţă cu datele de recunoaştere ale fabricantului.... pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. construite de uzinele autorizate.CS'98… (4) Se interzice punerea în funcţiune şi explatarea tractoarelor care nu sunt echipate cu arc de securitate. 3.. iar sticla trebuie să fie securizată.. utilaje şi instalaţii la care nu sunt realizate de către constructor măsurile tehnice de protecţie a muncii (dispozitive de siguranţa. care vor avea aplicate marcajele CS'97. asociaţiile agricole mici şi mijlocii şi. 49 ) REGULI GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII LA ACTIVITAŢILE DE EXPLOATARE A TRACTOARELOR. Un spaţiu suficient trebuie să fie lăsat de fiecare parte a volanului. .... agenţii economici vor cumpăra numai tractoare care corespund cerinţelor de protecţie a muncii.să asigure securitatea în caz de răsturnare. 319/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1. (1) Se interzice cumpărarea de tractoare.să limiteze răsturnarea la 90°. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi.cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari... c .. apărători şi carcase de protecţie etc.. (8) Arcul de securitate..1 Prescripţii generale Art... (3) Pentru prevenirea apariţiei factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională este permisă procurarea numai a echipamentelor tehnice certificate din punct de vedere al calităţii de protecţie a muncii de către LABORATORUL DE TEHNICĂ A SECURITĂŢII MUNCII al institutului în acest scop de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.. ( prevederilor Legii Extras nr. (2) Societăţile comerciale agricole.)...să evite suprasolicitarea psihofiziologică a conducătorului. din construcţie.. Tractoarele vor fi echipate.. cadru sau cabină de protecţie. Portierele.. maşini agricole.. cu arc de securitate... Acestea vor fi înlocuite cu cabine noi... (5) Este interzis a se lucra cu cadre de rezistenţă sau cabine de protecţie care au suferit avarii în urma răsturnării tractoarelor.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a securităţii şi sănătăţii în munca nr.să ofere posibilitatea unei ieşiri uşoare din cabină... h) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora. în domeniul sau de activitate...- HOTĂRÂRE nr. (7) Cabina trebuie să fie dotată cu geamuri în aşa fel încât conducatorul să aibă o bună vizibilitate.. 8 ........ în general. atât timp cat este necesar. b .. parbrizul. cadru de rezitenţă sau cabină de protecţie..... 17.. lunetele şi geamurile care se deschid.. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate.. ca şi celelalte părţi mobile. Cabina de protecţie trebuie să fie destul de spaţioasă. în caz de răsturnare şi blocare a uşii principale de acces........

Pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare şi menţinerea în funcţiune.zgomot emis la nivelul urechilor conducătorului (în timpul lucrului =87 dB(A). (1) Fiecare maşină trebuie. maşini şi instalaţii care nu sunt echipate cu apărători şi dispozitive de siguranţă de către constructor. Art. Imediat se va pune la vedere o tabliţă pe care să fie scrisă cu litere negre pe fond galben. comenzi. echipată cu dispozitive de pornire şi oprire proprii. 120 mm. un semnal acustic convenit. 19. Regula generală de protecţie a muncii NU INERVENIŢI LA MAŞIMĂ ÎN FUNCŢIUNE. faţa de pereţii laterali şi parbriz. nerotitoare. clar şi auzibil. Art. trebuie dat înainte de punerea sa în funcţiune.să fie suficient de etansă pentru a asigura condiţionarea temperaturii cabinei. Art. . atunci când este necesar. 21. bine fixat şi asezat la îndemâna mâinii. iar comenzile închise.înăţimea spătarului 260 mm. (1) Demontarea sau montarea apărătorilor şi dispozitivelor de protecţie se poate face după opirea din funcţiune maşinii. apărătorile de protecţie vor fi depozitate pe stelaje. trebuie strict respectată. demontabilă. Art.cursa verticală 60 mm. tractoare vor fi echipate cu câte 2 proiectoare. maşini.să asigure spaţiul optim pentru scaun. (2) Atunci când pornirea unei maşini poate prezenta riscuri. (9) Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. (10) Pentru diminuarea vibraţiilor transmise conducătorului. (14) Priza de forţă a tractorului trebuie să fie protejată cu o apărătoare permanentă şi o apărătoare de protecţie tip manşon. (15) Apărătoarea de protecţie a prizei de forţă şi a arborilor de transmisie trebuie să fie o construcţie rezistentă. faţă şi spate. (17) Se interzice cumpărarea de tractoare. (16) Tractoarele trebuie să fie echipate cu trusă de prim ajutor şi cu un stingător portabil cu pulbere şi bioxid de carbon. g . .) din import va fi prevăzută în contract obligativitatea furnizorului de a le livra cu toate dispozitivele de protecţie a muncii. f . 9 . se va menţiona nivelul de zgomot. care să cuprindă prevederile de protecţie a muncii şi să fie supuse certificării calităţii de protecţie a muncii de către laboratorul de specialitate al institutului autorizat în acest scop. . zgomot emis în mediul înconjurător ( în timpul lucrului = 80 dB(A). utilaje. distanţa de securitate deasupra capului. ventilarea şi purificarea aerului în cazul lucrărilor cu produse de uz fitosanitar.e . Trebuie să fie imposibil de demontat o apărătoare sau dispozitiv de securitate fără folosirea sculelor. să nu amplifice nivelulu de zgomot. (13) Pentru prevenirea accidentelor în timpul lucrului pe timp de noapte. apărătoarea sau dispozitivul de protecţie a muncii trebuie montate la locul lor.cursa longitudinală 150 mm. 18. (1) Toate defecţiunile maşinii sau ale dispozitivelor de protecţie trebuie să fie semnalate fără întârziere conducătorului locului de muncă. apărătorile şi instrucţiunile în limba română. solid menţinută în loc şi întreţinută în bună stare. utilaje. (2) Maşina defectă trebuie oprită şi decuplată. interdicţia: NU PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE ! MAŞINA ESTE ÎN REPARAŢIE. . cabinele de protecţie trebuie fixate de tractor prin intermediul a patru dispozitive amortizoare (silent-blocs). . (11) Scaunul conducătorului de tractor trebuie să asigure confort şi să îndeplinescă următoarele cerinte: .cursa suspensiei scaunului max. tractorul trebuie să fie echipat cu un sistem de iluminat şi semnalizare luminoasă. (2) Imediat după terminarea reglării sau reparaţiei. La contractarea echipamentelor tehnice (tractoare. instalaţi etc. (12) Pentru asigurarea conducătorului care participă la traficul rutier. 20.să asigure accesul uşor în cabină.lăţimea şezutului scaunului 450 mm. în cartea tehnică.

În caz de început de incendiu se va folosi stingătorul portabil din dotare. se va avea în vedere ca aceştia să execute lucrări mai uşoare. Art. praful. Butonul de oprire va fi de tip apăsare. 32. Art. (4) Pentru a împiedica persoanele necalificate sau copiii să pună maşinile în funcţiune. Art. Conducerea şi deservirea tractoarelor şi maşinilor agricole se fac numai de către persoane care posedă calificarea necesară şi care cunosc regulile de tehnică a securităţii muncii.). cu scopul de a le învăţa şi respecta. Art. tractoarele. Semnalizarea cu triunghiuri reflectorizante speciale a maşinilor agabaritice participante la traficul rutier. acestea trebuie prevăzute cu un dispozitiv de demarare ce poate fi blocat. combine autopropulsate etc. 30. 10 . Echipamentul individual de protecţie se va purta strâns pe corp. trebuie luate măsurile necesare pentru evitarea accidentelor. (1) Atunci când maşinile şi utilajele agricole sunt transportate de la un loc de muncă la altul sau de la locul de muncă la sediul exploataţiei agricole. Art. (1) Elevii şi tinerii sub vârsta de 18 ani pot fi încadraţi la executarea lucrarilor agricole mecanizate. Tractoarele. 22. vor fi conduse. bonetă sau şapcă pe cap. numai în timpul zilei şi cu respactarea prevederilor din codul muncii. 27.(3) Butonul de punere în funcţiune trebuie să fie înecat şi suficient protejat. deoarece alte persoane şi. pe terenuri plane şi sub supravegherea permanentă a unui salariat cu experienţă în domeniu. ferite de pericol. 25. Art. Se interzice conducerea tractoarelor. (2) Se va interzice conducătorului tractorului. 31. (2) Butonul de oprire trebuie să fie de culoare roşie. 24. să le prelucreze cu aceştia. în mod deosebit. (1) Pentru prevenirea accidentelor provocate de haine prea largi. ori salopetă de protecţie. 3. (2) Este interzis elevilor şi tinerilor sub 18 ani de a conduce utilaje agricole (tractoare. (2) Deşeurile. Înainte de punerea motorului în funcţiune. iar această culoare nu trebuie folosită pentru nici un dispozitiv de pornire. 26. utilajele şi instalaţiile agricole vor fi întreţinute corespunzător şi verificate periodic. (2) Aparatele de tăiere. vârfurile sau lamele vor fi protejate iar ridicătorele hidraulice vor fi asigurate pentru a nu coborâ maşina în mod accidental.. motocultoarele. Exploatarea tractoarelor Art. copiii pot intra în contact cu ea. exploatate. 29. Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să elaboreze instrucţiuni propri de aplicare a normelor de protecţie a muncii. salariaţilor purtarea halatului. Art. dinţii. Art. întreţinute şi reparate numai de personal calificat. La executarea lucrărilor agricole mecanizate de către conducătorii de tractoare şi maşini agricole cu vechime în munca sub un an. să le afiseze în locuri bine alese şi să le dea câte un exemplar fiecăruia. maşinile. destinate conducătorilor de tractoare şi celor care deservesc maşinile agricole. în funcţie de particularităţile proceselor de muncă. Art. mai ales cu ajutorul manivelei. cuţitele. Art. evită accidentele. (1) Maşinile trebuie prevăzute cu un dispozitiv care să permită conducătorului oprirea rapidă de la locul sau de muncă.2. combinele autopropulsate etc. bine ajustat şi fără poale lungi. maşinilor agricole şi a altor utilaje agricole de către persoane aflate în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului. (1) Pentru prevenirea accidentelor. scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi vor fi îndepartate imediat. Aceştia vor purta combinizon sau pantaloni cu pieptar. 23. 28. (5) Nici o maşină nu trebuie lăsată în funcţiune când conducătorul ei a plecat. deşirate sau de cravate antrenate de organele în mişcare ale maşinii. acestea trebuie să fie bine ajustate şi să nu aibă nici o parte liberă. se asigură ca schimbătorul viteze să fie în punctul mort . cu experienţă şi cunoscător al normelor specifice de protecţie a muncii.

49. Această regulă se impune în special în cazul terenului accidentat sau în apropierea şanţurilor. aceasta trebuie să fie sigur. 43.Art. 46. ungere şi instalaţia hidraulică . margini instabile de drum. al declivităţilor pronunţate sau atunci când tractorul este mult prea încarcat. sub puntea din spate. 44. Art. Este interzisă plasarea de scânduri sau materiale similare în faţa roţilor din spate. ambreierea se va face cu precauţie. Art. se vor executa întoarceri suficient de largi şi niciodată mai mici de 8 m pentru agregate purtate şi 10 m pentru cele tarctate. Art. În timpul executării lucrărilor agricole. Nu este permisă urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare. Art. Art. Art. Art. Se vor verifica funcţionarea normală a motorului. cum este cazul pantelor accidentate. Art. pietre ce pot să sară în timpul deplasării. 48. Nu lăsaţi copiii să se apropie de tractor. Nu intraţi între tractor şi maşina agricolă decât după oprirea motorului şi decuplarea prizei de putere. noroi. 35. Nu se va îndeparta buşonul radiatorului atunci când motorul termic este fierbinte. ştergeţi carburantul şi asteptaţi să se evapore inainte de a porni motorul. întreţinerile tehnice periodice. 36. iar starea lui tehnică se va controla la intervale regulate. 51. Se interzice coborârea sau urcarea pe tractorul în mers. Nu puneţi tractorul în funcţiune şi nu lucraţi dacă priza de putere şi transmisia cardanică nu sunt în întregime protejate cu apărători de protecţie atestate de un institut de specialitate. pentru a evita pericolele ce se pot ivi în drumul de parcurs. Înainte de a vira sau a frâna. Utilizarea dispozitivului (omologat) de captare a scânteilor la ţeava de eşapament este obligatorie. Se vor executa. Este obligatoriu să se folosească calea de rulare cea mai largă cu putinţă. 50. a aparaturii de bord şi a instalaţiei electrice. 41. cum ar fi: gropi. de asemenea. Art. Art. 42. Zilnic se va executa întreţinerea tehnică a tractorului. Art. 11 . Art. 38. indiferent de distanţă. tractoarele pe roţi vor fi prevăzute cu apărători la roţile din faţă şi apărători suplimentare la roţile din spate. 47. Este obligatorie folosirea vitezei I înainte de a începe coborârea sau urcarea unei pante ori a unui taluz foarte înclinat. iar dacă aceasta s-a produs totuşi. comenzile şi etanşeitatea sistemelor de alimentare. mai ales dacă tractorul trage o sarcină grea . 37. slăbiţi busonul lent la prima crestătură pentru a permite evacuarea presiunii şi numai după aceea scoateţi busonul. Art. Art. Art. 33. conducătorul tractorului se va deplasa cu viteză corespunzătoare stării drumului şi a terenului în care execută lucrarea agricolă. Se interzice urcarea pe tractor a persoanelor în vederea transportării lor. Atunci când tractorul trage o sarcină grea sau se află înaintea urcării unei pante. pante sau rampe. Art. pentru prevenirea cabrării. fără şocuri. Înainte de a începe lucru se verifică frânele pentru ca acestea să fie bine reglate. Nu faceţi plinul langă clădiri sau în timp ce motorul este în funcţiune sau încă este cald. 45. 53. Conducătorul tractorului va conduce cu atenţie. Pentru evitarea accidentelor. şleauri şi toate obstacolele care pot determina tractorul să se răstoarne. ori pe utilajul tractat atunci când tractorul se deplasează. mai ales când condiţiile sunt periculoase. 52. totdeuna se va reduce viteza de înaintare. răcire. 39. Împotriva perticulelor de praf. Evitaţi vărsarea carburantului pe tractor. Art. La remorcile pe doua roţi. pentru evitarea cabrării. Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din ţeava. 40. pereţi de transee. 34. Art. ochiul de remorcare va fi plasat pe cât de jos posibil. pentru a degaja tractorul împotmolit. Art. Art. Asteptaţi ca motorul să se răcească. Aceasta se va permite în situaţiile când tractorul are locuri amenajate special din construcţie.

se va stabili itinerariul de deplasare pe rute care permit accesul acestui tip de tractor. În scopul evitării accidentelor datorate desprinderii în timpul mersului a maşinilor tractate sau purtate şi a remorcilor. după ridicarea tractorului introduceţi suporţi metalici rezistenţi. 56. Fixaţi bine cricul hidraulic ( se va pune lemn uscat între cric şi tractor ) în punctul de suspendare. Art. 55. e – bolţuri autoblocante şi valvă de siguranţă a instalaţiei hidraulice pentru pierderi de presiune hidraulică în instalaţie. 57. Art. în timp ce motorul funcţionează. Art. Art. Art. Art. trebuie verificat ca tirantul central al mecanismului de suspendare să nu fie deteriorat (să nu aibă crăpături. 62. Înainte de începerea lucrului cu maşini suspendate. Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui înainte de a opri motorul şi de a bloca frânele în poziţia frânat. 61. 12 . 58. 69. trebuie verificat ca nimeni să nu se afle în raza de acţiune a maşinii agricole suspendate. La tractorul articulat este interzis accesul între cele două cadre articulate ale sasiului. decuplaţi priza de putere în mod obligatoriu.). Având în vedere dimensiunile şi greutatea mare. b – rigidizarea sistemului de cuplare în timpul transportului maşinilor agricole (împiedicarea pendulării laterale a maşinilor în timpul transportului). maşina agricolă nu trebuie lasată în poziţie suspendată. Ruperea tirantului central în timpul lucrului poate provoca aruncarea maşinii agricole peste conducătorul tractorului. f – echiparea tractorului cu priză electrică şi hidraulică pentru posibilitatea frânării remorcilor cuplate la tractor. indiferent dacă maşina agricolă suspendată are sau nu scaun pentru lucrătorul de deservire. ele se pot rupe în timpul lucrului şi pot provoca accidente. 66. înainte de efectuarea virajelor cu rază mică. Ridicarea şi coborarea maşinii agricole suspendate se face după ce s-a verificat că nu există nici un pericol ca cineva să fie lovit. Art. 64. d – bară de remorcare şi cuplă de remorcare. va frâna şi va introduce pârghia schimbatorului de viteze într-o treaptă inferioară de viteză sau de mers înapoi. Nu folosiţi curele uzate. Art. se execută numai cu motorul oprit. Se interzice intrarea sub utilajele agrcole în timpul reglării mecanismului de suspendare şi al curăţirii organelor de lucru. pentru a se preveni alunecarea şi provocarea unor accidente grave.Art. Art. 60. Art. circa 10 tone. Art. 67. 59. c – protecţie împotriva despriderii sau căderii pe sol a maşinilor agricole cuplate la tractor (mecanism de suspendare în trei puncte). se vor asigura următoarele măsuri de siguranţă: a – întinzătorii laterali vor fi montaţi pe tiranţii laterali. de înlăturare a deranjamentelor. 68. Toate operaţiile legate de întreţinerile tehnice. Art. 54. La lucrările cu tractorul pe terenurile în pantă nu au voie să lucreze decât conducători cu experienţă şi vechime în muncă. Art. 63. Cuplarea şi introducerea bolţurilor de cuplare şi a bolţurilor autoblocante se vor face numai prin părţile laterale. Pentru a nu distruge apărătorea de protecţie a transmisiei cardanice. 65. Dacă tractorul urmează să fie oprit timp mai îndelungat. Înainte de efectuarea manevrei de întoarcere a tractorului. conducătorul va opri motorul. Art. Se inerzice urcarea pe maşina remorcată dacă aceasta nu este prevazută cu un loc special construit pentru lucrătorul de deservire. urcarea lui pe maşină este interzisă. La suspendarea maşinii agricole de tractor se interzice intrarea în spaţiul dintre tiranţii laterali ai mecanismului de suspendare. încovoieri etc. Înainte de a coborâ de pe tractor. precum şi pregătirea tractorului pentru lucru cu priza de putere. Dacă se fac deplasări la distanţă. Art. curăţarea de noroi a motorului şi a tractorului.

La executarea întoarcerilor. instalatia este stationara sau semimobila(instalatia pentru conditionare. Zona de întoarcere (II) este delimitată prin brazda de avertizare (III) şi brazda de control (IV). este interzis a se sări afară din cabină. Lucrările agricole mecanizate pe terenurile în pantă se vor efectua numai ziua şi numai după ce s-a făcut identificarea tarlalei şi s-au marcat locurilor periculoase. Aceste operatii au rolul la lucrarea de arat de a crea in sol conditii optine pentru cresterea si dezvoltarea plantelor. Art. intoarcerea. Se interzice la lucrările pe pantă folosirea separată a pedalelor de frână care trebuie să fie permanent cuplate. manevrând tractorul până când ajunge în poziţia din care poate intra în brazdă. la ieşirea din brazdă se manevrează tractorul cu faţa spre vale pe mijlocul zonei de întoarcere. Aceasta va fi marcată cu plăci de avertizare (A) vizibile de la distanţă: ATENŢIE ! PERICUL DE RĂSTURNARE. apare pericolul de răsturnare a tractorului. astfel: .). în timpul lucrului. MODULUL Exploatarea agregatelor si instalatiilor folosite in cultura plantelor de camp Sistemul de masini si instalatii agricole Realizarea productiei agricole conform cerintelor moderne intr-un proces tehnologic de lucrari agricole impune stabilirea si utilizarea unor anumite utilaje care constituie sistemul de masini. pe mijlocul zonei de întoarcere. Art. agregate. De regulă. . Art.prima (1). 74. se lasă între marginea locului care prezintă pericolul de accidentare. unelte si instalatii agricole. la capetele tarlalei. La coborârea pe pantă. întoarcerea tractorului se va face în mod obligatoriu din trei manevre. cadrul de rezistenţă sau arcul rabatabil. In tara noastra. Urcarea pe tractoarele echipate cu cadre ce rezistenţă şi cabine se va face cu atenţie. instalatia pentru muls. În această situaţie. iar însoţitorii se vor ţine de mânere. conducătorul tractorului trebuie să se sprijine bine în scaun şi în picioare. o porţiune denumită zonă de protecţie (I). Art. 72.întrucât în acest caz tractorul capată o viteză mare şi nu mai poate fi folosită frâna de motor. amestecarea si maruntirea solului. Dacă. 77. este interzisă scoaterea tractorului din viteză. instrumente si organe de legatura in vederea efectuarii unui proces agricol complex. Art.a treia manevră (3): se virează tractorul pentru a intra în brazdă. Lăţimea zonei de întoarcere se va alege în funcţie de raza de întoarcere a agregatului. 71. care se vor fixa pentru a nu permite deplasările laterale ale acestora. în zona necesară întoarcerii agregatului. este interzisă întoarcerea cu buclă a tractorului pe roţi: în aceste situaţii. De exemplu lucrarea de arat cuprinde: afanarea. Respectarea cu stricteţe a acestor reguli evită accidentele. pentru a preîntămpina accidentările prin alunecarea piciorului. instalatia mobila pentru irigat ect. De obicei. O lucrare agricola cuprinde o succesiune de operatii. Pentru executarea lucrărilor pe tarlalele situate în terenuri cu pantă. pe care nu se va lucra. Art. pe terenurile cu pantă mai mare de 10˚. Urcarea şi coborârea se vor face cu atenţie şi numai pe partea laterală. tinand seama de procesele din agricultura s-au elaborat sistele care sunt in continua perfectionare in functie de progresul tehnicii mondiale. 76.Art. 73. Art. aparate. Instalatia agricola reprezinta un ansamblu de masini agricole. 70. coborârea pantelor trebuie să se facă cu aceeasi treaptă de viteză cu care se urcă panta. Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a tractorului şi maşinii agricole pentru ca aceasta să fie corespunzătoare.a doua manevră (2): se urcă panta. . La lucrările cu maşini purtate pe tractor se va da o atenţie deosebită tiranţilor laterali. 75. 13 . cu spatele.

cu anvelope pneumatice.63 … 27.cilindreea totală . destinat executării diverselor lucrări agricole. Primele tractoare aveau sistemul de rulare cu roţi metalice şi cu şenile. de gama mare de viteze (2. macanismul de frânare. folosind amplificatorul de cuplu. . Momentul apariţiei tractorului este strâns legat de descoperirea şi perfecţionarea maşinii cu aburi şi a motoarelor cu ardere internă. mecanismul de direcţie. prin intermediul utilajului şi maşinilor agricole sau de construcţii (remorcate sau purtate) şi prin tractarea semiremorcilor şi remorcilor. După modul de desfăşurare a ciclului motor (totalitatea proceselor care în timpul funcţionării se repetă periodic într-o anumită ordine. . echipamentul de lucru şi echipamentul electric. . pe roţi. Micşorarea efortului depus de tractorist la volan a fost rezolvată prin adaptarea unei comenzi a direcţiei cu servomecanism hidraulic.) se transformă în energie mecanică.4760 cm³ .puterea nominală a motorului 65 CP. se aprinde cu ajutorul unei scântei electrice) şi motoare cu aprindere prin comprimare sau diesel (amastecul carburant. cu injecţie directă şi pornire electrică. transmisia.TRACTOARE Tractorul este un autovehicul pe roţi sau pe şenile.alesajul -108 mm. . destinat atât pentru lucrări agricole cât şi pentru transport. tractorul este echipat cu o instalaţie hidraulică cu mecanism hidraulic automat şi cu un mecanism de suspendare. punând în mişcare de rotaţie sau lineară anumite agregate.32 km/h) cât şi de posibilitatea învingerii efortului în timpul lucrului prin trecerea de la o gamă superioară la alta inferioară.tipul motorului: Diesel în 4 timpi cu injecţie directă . degajată prin arderea unui combustibil.8 kw). Cele folosind energia termică. .Tractorul" din Braşov. mecanismul de deplasare. . în interiorul fiecărui cilindru al motorului) se disting : motoare în patru şi în doi timpi. Domeniul larg de utilizare al tractorului este asigurat de priza de putere independentă sau sincronă. Părţile componente ale tractorului sunt: motorul. Este un tractor de putere mijlocie. de transport sau construcţii.(47. format în cilindru se aprinde datorită creşterii presiuni şi temperaturii aerului aflat în cilindru). fără oprirea tractorului. este un tractor universal.turaţia arborelui cotit la puterea nominală 1800 rot. iar vitezele erau reduse. /minut . fiind rezultatul unui întreg proces de dezvoltare a tehnicii. Motoarele sunt sistemele tehnice în care o formă de energie (termică. .raportul de compresie . se clasifică în : motoare cu ardere internă (arderea are loc în interiorul motorului) şi motoare cu ardere externă (arderea are loc în afara motorului). Înainte de a ajunge la perfecţionarea tehnică actuală. motoarele cu ardere internă se grupează în: motoare cu aprindere prin scânteie (amestecul format în carburator şi aspirat în cilindru. tractorul a parcurs un drum de dezvoltare lung şi complicat. În funcţie de modul de aprinderea amestecului carburant.are 4 cilindri verticali în linie.cursa . Tractorul U-650 M construit la Uzina .. La tractorul U-650 motorul D110 are următoarele caracteristici : .17:1. echipat cu un motor Diesel de 65 CP la 1800 rot/min. În vederea acţionării diverselor maşini agricole cât şi pentru executarea diverselor lucrări de prelucrare a solului şi de întreţinere a culturilor. Construcţia osiilor din faţă şi spate permite variaţia ecartamentului.130 mm. Prin tractor deci se înţelege o maşină de tracţiune cu o sferă de utilizare foarte largă. electrică etc. 14 .

şi temperatura la 2000° C) subacţiunea gazelor arse pistonul se deplasează de la PMI la PME realizându-se cursa utilă a motorului.m. iar temperatura de cca 500° C). iar cea de evacuare deschisă.timpul II = compresia: pistonul se deplasează de la PME la PMI ambele supape sunt închise iar aerul este comprimat puternic (presiunea este aproximativ 30-40 N/cm². bateria filtrelor de motorină. la un moment bine determinat de avansul de injecţie combustibilul pulverizat este introdus sub presiune în cilindru datorită temperaturii ridicate a aerului din cilindru particulele pulverizate se aprind şi ard iar presiunea şi temperatura cresc brusc (presiunea cca 60-100 bari/cm².timpul IV = evacuarea : pistonul se deplasează de la PME la PMI eliminând gazele arse în atmosferă prin galeria de evacuare şi toba de eşapament timp în care supapa de admisie este închisă. fig. pompa de injecţie. la p.e.m. timp în care supapa de admisie este des-chisă. 1 . 4 ) a motorului Diesel este format din rezervorul de motorină . 1). Surplusul de motorină de la injectoare şi pompa de injecţie se întoarce prin conducte-le de retur la rezervor . iar cea de evacuare închisă. riguros determinate în funcţie de sarcină. conductele de înaltă şi joasă presiune precum şi de retur. ca urmare a depresiunii create prin deplasarea pistonului în cilindru se aspiră aer proaspăt.i. Sistemul de alimentare ( fig. . În continuare ciclul se repetă . Sistemul de alimentare Îndeplineşte rolul de debitare şi injecţie în fiecare cilindru al motorului şi la momentul potrivit (determinat de avansul şi durata injecţiei ) a unei doze de combustibil.timpul III = arderea şi destinderea: la sfârşitul cursei de compresie. pompa de alimentare. regulatorul şi injectoarele. În scopul producerii unei arderi complete (eficiente cu randament maxim ) pulverizarea trebuie să se facă fin iar combustibilul să fie uniform distribuit în camera de ardere .timpul I = admisia: pistonul se deplasează de la p. 15 . în mişcare de rotaţie a arborelui motor.Mecanismul motor Funcţionarea mecanismului motor constă în transformarea mişcării de dute-vino a pistonului generată de lucrul mecanic de destindere a gazelor. Motoarele Diesel în patru timpi au următoarele momente ale ciclui de funcţionare (Fig. . .

de tipul cu acţionare proprie. bateria de acumulatoare. Ungerea corespunzatoare este funcţie directă de condiţiile de funcţionare ale motorului şi de calitatea lubrifiantului . Schimbarea uleiului se face la fiecare 250 ore de funcţionare a motorului M20 super 2 vara şi M20/20 W super 2 iarna . Pompa de injecţie este o pompă în linie. contactul de pornire şi conductoarele de legatură . se elimina aerul şi întreg sistemul de alimentare se umple cu combustibil. cu dispozitiv pentru cuplarea elastică şi decuplarea automată a pinionului demarorului cu coroana dinţată a volantului motorului. Instalaţia de pornire electrică la tractoare este formată din: motorul electric de curent continuu (demarorul) prevăzut cu un electromagnet sau releu de cuplare. Are 4 elemenţi de pompare. Bateria filtrelor de motorină. circulaţia uleiului fiind asigurată cu ajutorul pompei de ulei. cu ştifturi de orientare a poziţiei pulverizatorului faţă de injector. compusă din două filtre în serie. Gura de umplere a rezervorului este prevazută cu un buşon. Diametrul orificiilor de pulverizare este de 0. cu găuri. 16 . Presiunea de deschidere a injectoarelor este de 175 + 8 kgf/cm². în acest fel asigurându-se reducerea frecării dintre suprafeţele în contact şi a uzurii acestora .27 mm. cât şi prin stropire. Cartuşele filtrante au elemente de filtrare din hârtie. numărul de orificii = 4. înainte de pornirea motorului. Rezer-vorul este amplasat în partea superioară a tractorului. Prin acţionarea manuală asupra butonului pompei de amorsare. Sistemul de ungere Rolul acestuia constă în ungerea sub presiune sau prin stropire a tuturor suprafeţelor în mişcare. Pompa de alimentare este prevăzută cu o pompă de amorsare formată dintr-un piston deplasabil în interiorul unui cilindru. cu prindere pe flanşă. Injectoarele cu pulverizatoare lungi. Înlocuirea elementului filtrant se face odată cu schimbarea uleiului . Primul este prevăzut cu un pahar decantor iar al doilea are rol de filtru de siguranţă.Rezervorul de motorină este executat din tablă de oţel. de tip închis. Instalaţia de ungere a motorului realizează ungerea atât prin presiune. în curăţirea şi menţinerea unei temperaturii optime de lucru a uleiului. Factorii care influenţează pornirea motoarelor cu combustie internă sunt: turaţia cuplului şi puterea demarorului . Instalaţia de pornire Instalaţia electrică de pornire are rolul de a asigura rotirea arborelui cotit al motorului cu ajutorul unui motor electric (demaror) la pornire.

200 m.ecartamentul roţilor tractorului trebuie reglat în funcţie de numărul trupiţelor: a) pentru 4 trupiţe = 1. Pot fi utilizate cu două. Trupita este un ansamblu format dintr-o barsa pe care se prind prin suruburi cu cap inecat si gat patrat. brazdarul durificat. 17 . MAŞINI ŞI INSTALAŢII AGRICOLE PLUGURI Plugul PP-3-30 si PP-4-30 (Fig.400 mm c) pentru 2 trupiţe = 1. Condiţiile de lucru sunt: . . cormana suplimemtara sau aparatoarea. trei sau patru trupiţe.600 mm b b) pentru 3 trupiţe = 1.1.terenul să fie bine curăţat de resturi vegetale. cormana.40 m pentru parcele cu lungimea de 300 – 500 m şi 60-80 m pentru parcele cu lungimea de 1.în funcţie de adâncimea de lucru şi tipul de sol. . mijlocii si grele.000 . iar maneta distribuitorului de la instalaţia hidraulică în poziţia flotant. arat 28 . sol greu.parcela să se împartă în postaţe cu lăţimea de 30 .32 cm = 2 trupiţe).20 cm prin sol uşor = 4.să se respecte reglajele şi regulile de întreţinere tehnică a agregatului.B. .1) lucrează în agregat cu tractorul U 650 la executarea arăturilor cuprinse între 15 .30 cm în soluri uşoare. . Prin organele sale trupita asigura taierea. plugul să fie echipat cu număr corespunzător de trupiţe (arat 18 . Ultima trupita are plazul mai lung. plazul durificat.200 mm La arat tractorul să fie echipat cu greutăţi suplimentare. Construcţia plugului Principalele subansamble ale plugului sunt următoarele: 1) Cadrul plugului 2) Trupiţa din faţa 3) Trupiţa din spate 4) Cuţitul disc 5) Roata de sprijin Trupita este organul principal de lucru al plugului. maruntirea si rasturnarea brazdei.

In functie de tendinta de patrundere a plugului in sol. afânarea la suprafatã a solului si distrugerea buruienilor.reglarea distantei dintre axul discului si vârful ultimei trupite pentru a evita înfundãturile. f) Reglarea cãlcâiului plazului se face prin ridicarea sau coborârea acestuia fatã de plaz. Sunt trei gradaţii imprimate pe bârsă care trebuie să coincidă cu gradaţia de pe barasuport a trupiţei. spre campul nearat pentru mişcorarea sau spre brazda pentru mărirea lăţimii de lucru.reglarea adâncimii de tăiere care se execută prin ridicarea sau coborârea axului vertical faţă de cadrul plugului.D. . • pe terenurile afânate cilindrul de fortã se lasã pe pozitia .. prin rotirea axului în suport. • cilindrul de fortã sã se monteze totdeauna cu tija pistonului la bratul axei grapei si cu fundul cilindrului la suportul cadrului. • distanta între capetele bateriilor din fatã trebuie sã fie de 10 . b) Reglarea lăţimii de lucru a primei trupiţe se realizeaza prin deplasarea axului cotit fata de cadrul plugului. In agregat cu tractorul U 650 se foloseste pentru discuirea arãturii în vederea mãruntirii bulgãrilor. se va actiona asupra piulitelor de pe tija filetata montată între bârsă şi bara-suport a trupiţei. Gradaţia medianã de pe bârsă reprezintă poziţia normalã. • pe terenurile compacte se lucreazã cu cilindrul de fortã în pozitia . Pentru micşorarea lăţimii de lucru tija filetată se roteşte în sensul acelor de ceasornic. corespunzãtor adâncimii de lucru necesare). obtinundu-se astfel o rotire a barsei in jurul surubului. g) Reglarea pozitiei corecte la plug a grapei stelate se face prin deplasarea bridei de ghidare a lantului si fixarea ei în orificiile GRAPA CU DISCURI GD. Dacă dorim o patrundere mai redusa pentru lucru in soluri usoare trupita se va roti in sensul acelor de ceasornic (cand privim dinspre camp) si invers cand dorim o patrundere mai pronuntata pentru lucru in soluri grele. .neutrã’’ (rotile grapei sunt ridicate permanent. Condiţii optime de lucru Pentru o funcţionare corectã a maşinii G.reglarea distantei dintre planul vertical de tãiere al trupitei si al discului. Reglarea lăţimii de lucru se face prin înşurubarea sau deşurubarea tijei filetate de la mecanismul de reglare a axului cotit.Reglaje la plug a) Reglarea orizontalităţii plugului se face cu ajutorul tirantului central şi a tiranţilor laterali de la ridicătorul hidraulic al tractorului. d) Reglarea cuţitului disc constă din: . iar limitarea adâncimii de lucru se face prin blocarea barei de reglaj cu ajutorul boltului).20 mm.4. pentru a nu rãmâne o zonã nelucratã în mijlocul grapei. 4 se vor respecta urmãtoarele condiţii: • înãltimea fatã de sol a barei de tractiune a tractorului cu care se cupleazã grapa sã fie de 500 mm • pentru lucru se va folosi cilindrul de fortã cu diametrul de 100 mm. care se ridică sau coboară în funcţie de adâncimea de lucru cerută. 18 . e) Reglarea în plan vertical a trupiţelor se face prin slăbirea piuliţelor de fixare a trupiţei pe barasuport a bârsei..flotant” (rotile grapei ruleazã permanent pe sol. c) Reglarea adâncimii de lucru se face cu ajutorul rotii de sprijin.

greutãti de beton. grapa sã aibe cadrul paralel cu solul (se admite o usoarã ridicare a pãrtii din fatã dacã grapa are tendinta de a se înfunda la bateriile din fatã. Dupã efectuarea reglajului. dupã care bolţul se introduce în unul din cele trei orificii în dreptul cãruia s-a adus bateria. colierul opritor de pe tija cilindrului de fortã se deplaseazã astfel ca. pentru a se mãri adâncimea de lucru. Greutãtile puse nu trebuie sã depãseascã 200 kg. al pãioaselor de toamnã. iar la discuirea arãturilor tasate si îmburuienate trebuie sã fie 17°.7 Se utilizeazã pentru grãparea arãturilor în vederea mentinerii umezelii si pentru afânarea superficialã. d) Reglarea rãzuitoarelor.1. • pentru o bunã nivelare a solului. Reglaje a) Reglarea unghiului de atac. sã 19 . se pot pune greutãti aditionale (saci cu nisip. când se lucreazã pe terenuri afânate). Condiţii optime de lucru Pentru o functionare corectã a masinii 6 GCR . dupã grapa cu discuri se pot cupla netezitoare sau câmpuri de grapã cu colti. Când terenul trebuie discuit de douã ori.20%) se vor folosi mijloace de mãrire a aderentei (contragreutãţi la roţi. • sã se respecte reglajele si regulile de întretinere tehnicã. al lucernei si al ierburilor. Reglarea pozitiei rotilor se efectueazã folosind bara limitatoare cu orificii de reglaj. • în lucru. Acest reglaj se executã cu ajutorul rotilor de rulare. afânãrii superficiale sau mãruntirea solului. Se mai foloseste pentru grãpatul în primãvarã al semãnãturilor de cereale. Acest reglaj sã face scotând boltul cu mâner de la partea lateralã a bateriilor si deplasând manual bateria în pozitia necesarã (înainte sau înapoi). mãruntirea si nivelarea solului înainte de semãnat. când terenul este foarte compact. • pentru ca tractorul sã lucreze cu o patinare normalã (15 . • intoarcerea agregatului la capete se face numai cu grapa în pozitie ridicatã. In cazuri exceptionale. prevãzutã la axa rotilor în care se introduce boltul cu mâner. b) Reglarea adâncimii de lucru. Se face cu ajutorul tirantilor de la dispozitivul de cuplare. Unghiul format de discuri cu directia de înaintare (unghiul de atac) la discuirea arãturilor afânate si lipsite de buruieni trebuie sã fie 12° sau 15°. apã în pneuri.• 410 mm. zãbrele. distanta între axele verticale ale discurilor interioare de la bateriile din spate trebui sã fie de deplasarea grapei pe parcelã se face perpendicular pe directia arãturii. etc. ridicând sau coborând partea din fatã a grapei. prima discuire se face pe diagonalã sau în lungul brazdelor. Constã în slãbirea suruburilor de fixare a acestora si deplasarea lor. • GRAPA CU COLTI REGLABILI 6 GCR . c) Reglarea orizontalitãtii grapei.) pe platforme de tablã ale cadrului. etc) • viteza maximã de deplasare în transport pe drumuri bune sã nu depãseascã 20 km/orã.7 se vor respecta urmãtoarele conditii: • la grãparea arãturilor pentru spargerea crustei.1. astfel ca distanta între muchia lor activã si disc sã fie 3-4 mm. care se regleazã la înãltimea doritã. în momentul când s-a produs blocarea trenului de rulare sã se întrerupã circuitul uleiului în cilindrul de fortã.

astfel ca fiecare câmp sã se sprijine de cei patru colti patinã de la extremitãti. grapa se poate transporta montatã cu coltii în pozitie paralelã cu cadrul. Freza purtatã de tractor 20 . Lungimea exactã a celor trei perechi de cabluri. coltii se lasã culcati de-a lungul cadrului. adicã la un unghi de 5 . • cablurile de tractiune pereche sã fie de lungime egalã si bine întinse.GS -1. astfel ca cele douã sectiuni de cablu cuprinse între bride sã fie presate cu 1/3 din diametrul cablului.90°.858 mm • cablul scurt (interior) = 1. Pe câmp.2 Se utilizeazã în agregat cu tractorul U 650 si plug pentru mãruntirea bulgãrilor imediat în urma arãturii.se lucreze cu coltii dispusi perpendicular pe suprafata terenului sau chiar la un unghi de 110° (a doua diviziune de sus a sectorului dintat). dupã care bridele se strâng puternic. mãsuratã între ochiurile gãurilor de cuplare. • când se urmãreste în special nivelarea terenului. • la grãpatul culturilor de lucernã.35° sau 45° (diviziunea a 3-a. • viteza optimã de lucru a grapei 6 GCR . Se face prin miscarea manetei cu zãvor în pozitia corespunzãtoare pe sectorul dintat. Se regleazã coltii la 90° fatã de suprafata de sprijin planã. • deplasarea agregatului pe parcelã la grãpatul ogoarelor se face pe diagonalã. cu vârful spre înapoi. Se slãbesc bridele de prindere pe cadru a coltilor. se desfundã câmpurile grapei de resturi vegetale. trebuie sã fie: • cablul lung (exterior) = 4. Reglaje a) Reglarea lungimei active a coltilor. • când este cazul.486 mm • cablu mijlociu = 2.2 este de 4 -7 km/h.27° fatã de suprafata terenului.1. Se slãbesc bridele de la capete. se potrivesc la lungimea activã a 105 mm coltii curbati. între parcele. Apoi se strâng bridele si se îndoaie sigurantele de tablã peste piulite. a 4-a si a 5-a de pe sectorul dintat începând de jos în sus). • la lucrãrile de grãpat semãnãturile de pãioase coltii se înclinã înapoi la un unghi de 27°. se poate lucra cu o înclinare a coltilor de 60 . b) Reglarea lungimii cablurilor de tractiune. • pe parcele cu diamensiuni reduse si pe terenuri accidentate grapa se poate folosi cu patru sau douã câmpuri. se regleazã lungimea corespunzãtoare a cablurilor. Grapa stelatã .530 mm c) Reglarea unghiului de înclinare a coltilor. • transportul grapei la locul de muncã se face numai în remorci. • lungimea activã a coltilor sã fie uniformã si de 105 mm. apoi se coboarã fiecare colt pânã atinge suprafata de sprijin. ierburi sau alte plante bine dezvoltate sau consolidate în sol. iar la grãpatul semãnãturilor de pãioase deplasarea se face perpendicular pe directia de semãnat.

5 mm si se cãleşte în apã pe o zonã de 15 . CULTIVATOARE Face parte din categoria maşinilor pentru lucrãrile de întreţinere a culturilor şi sunt: • cultivatorul purtat CPS . Condiţii optime de lucru: O funcţionare corectã a cultivatorului CPS .4 cu care se executã lucrãri de întretinere a culturilor legumicole cu o talie de pânã la 40 cm. • pentru cultivatie totalã se folosesc cuţite tip sãgeatã mare şi sãgeatã micã sau sãgeatã mare şi unilaterale.20 mm. • pentru deschiderea de rigole în culturi irigate. Lucreazã în agregat cu tractorul de 45 CP Reglaje a) Reglarea orizontalitãtii frezei dupã directia de mers si perpendicular pe aceasta se obtine cu ajutorul tirantului central si al tirantilor laterali.Freza lateralã cu palpator destinatã pentru distrugerea buruienilor si afânarea solului în livezi pe rândurile de pomi.4.6 se utilizeazã: • pentru prãşitul în culturi semãnate cu SPC 6 cu distanţa între rânduri 45 . • sã nu se lucreze cu organe active neascuţite (lãţimea maximã admisã a tãişului este 1. • pentru afânarea solului la adâncimi pânã la 16 cm se folosesc câte patru cuţite daltã la fiecare sectie. iar pentru adâncimi mai mari de 16 cm se vor monta câte trei cuţite pentru fiecare secţie.Freze pentru prãsit legume FPL. • înãlţimea maximã a plantelor ce se pot prãşi cu CSP-6 nu trebuie sã depãşeascã 90 cm. dupã care tãişul acestora se ascute la polizor pânã la grosimea de 0. discuit. • sã nu se lucreze cu sectiile înfundate cu pãmânt. • la prasila I sã se foloseascã cuţit sãgeatã şi unilaterale spre rândurile de plante.6 si CPU . se foloseste la pregãtirea patului germinatv. Cultivatorul purtat CPS .10 ore de lucru. • în timpul lucrului cultivatorul trebuie sã urmeze aceleaşi parcursuri pe care le-a fãcut semãnãtoarea.Este destinatã pentru afânarea solului si distrugerea buruienilor. Se face cu ajutorul celor douã patine reglabile de la capetele axului frezei. • sã se foloseascã organe active cu o lãţime de lucru normalã: a) pentru cuţite unilaterale = 165 mm 21 .Freza cu rotor vertical lucreazã în agregat cu tractorul U 650.100 cm. Organele active se recondiţioneazã prin foraje dupã 8 . • la praşila II-a si a III-a se vor folosi cuţite tip sãgeatã (mare sau micã). buruieni sau alte corpuri strãine. Mai sunt: . grãpat. b) Reglarea adâncimii de lucru.5 mm).4.SI CPPT . . • pentru prãşit sfeclã semãnatã cu SPC -9 • pentru cultivatie totalã şi afânarea solului.2 • cultivatorul pentru plante tehnice CPPT .6 face necesarã respectarea urmãtoarelor condiţii. . Este o tehnologie modernã care înlãturã operatiunile de arat.

mãrindu-se progresiv la prasilele urmãtoare pânã la 8 . Bara pãtratã transversalã a cultivatorului trebuie sã aibe fata inferioarã paralelã cu solul. Se face individual pentru fiecare sectie asezând sub roata sectiei câte o calã de lemn cu înãltime mai micã cu 2 cm decât adâncimea de lucru necesarã si reglând cutitele pe verticalã astfel ca lama fiecãrui cutit sã atingã suprafata platformei pe care se gãseste cultivatorul. Este un agregat complex format din trei utilaje: vibrocultor. • întoarcerile la capete se vor face numai cu organele active ridicate.05.5 cm la prima prasilã.40 mm. Formarea agregatelor se face tinând seama de ordinea crescândã a gradului de prelucrare a solului realizat de fiecare utilaj: • vibrocultor + grapã cu colti. • grapã cu colti + tãvãlug elicoidal. Reglaje a) Reglarea asezãrii cutitelor pe lãtimea de lucru a cultivatorului asezat pe o platformã planã pe care se traseazã rândurile de plante si zonele de protectie.b) c) d) • initiatã. • sã se respecte regulile de întretinere tehnicã si tehnica securitãtii muncii. Reglarea distantei între cutite pe lãtimea de lucru se face în functie de lucrarea care se executã. Montarea organelor active se face astfel ca sã se asigure zona de protectie a plantelor ( 80 .3 este destinat pregãtirii patului germinativ pentru semãnat. nivelarea si tasarea superficialã a solului.10 cm b) Reglarea adâncimii de lucru.3.170 mm si zona de acoperire a cutitelor de 20 . spargerea crustei. mãruntirea. c) Reglarea orizontalitãtii sectiilor. Cu combinatorul se realizeazã distrugerea buruienilor.40 mm). Adâncimea de lucru se regleazã la 4 . Tirantii verticali si tirantul central al ridicãtorului hidraulic se vor regla astfel încât sã se asigure lumina de transport si adâncimea de lucru necesarã. d) Reglarea ecartamentului rotilor tractorului se face astfel ca rotile sã calce exact pe axa de simetrie a suprafetei dintre rândurile de plante.3 Combinatorul CPGS . Se realizeazã prin lungime sau scurtarea paralelogramului sectiei. pentru a nu rãmâne buruieni netãiate. 22 . Aceste utilaje vor lucra în agregat numai douã câte douã. • nu se va manevra agregatul înapoi când organele active sunt în sol sau când terenul prezintã denivelãri mari. grapã cu colti si tãvãlug elicoidal. Reglarea orizontalitãtii sectiilor se face cu cultivatorul lãsat în pozitia de lucru cu rotile sprijinite pe cale.170 mm) precum si zona de acoperire între cutite (20 . • viteza de lucru se stabileste în functie de stadiul de dezvoltare al culturii si de gradul de îmburuienare. fiecare din acestea putând lucra în agregat cu tãvãlugul inelar TI . • COMBINATORUL CPGS . cea pentru cuţite sãgeatã micã = 220 mm pentru cuţite sãgeatã mare = 270 mm pentru cuţite dalte = 20 mm nu este admisã folosirea cutitelor la care lãtimea de lucru s-a micsorat cu 50 mm fatã de sã se respecte zona de protectie a plantelor de 80 .

 sã se aleagã lungimi optime de parcele. Condiţii optime de lucru Pentru ca masinile de împrãstiat îngrãsãminte sã funcţioneze în condiţii optime. se face prin rabatarea câmpurilor de grapã lateralã. • MASINI PENTRU ADMINISTRAT INGRASAMINTE CHIMICE SI AMENDAMENTE Fertilizarea solului se face cu îngrãsãminte chimice (solide si lichide) si cu îngrãsãminte naturale (solide si lichide). b) Reglarea adâncimii de lucru la cultivator. 23 . iar cu tractorul de 45 CP în varianta grapã + tãvãlug elicoidal Reglaje a) Reglarea orizontalitãtii se face cu ajutorul tirantului central de la ridicãtorul hidraulic al tractorului: • pe directia de înaintare la primul utilaj se face cu ajutorul tirantului central al tractorului.  începerea lucrului şi punerea în funcţiune a maşinilor sã se facã numai dupã ce motorul tractorului are turaţia normalã. iar la capetele acestora sã se gãseascã îngrãşãmântul în saci. remorcã sau grãmezi. se face prin deplasate pe cadru a bridelor de fixare.  sã se pãstreze distanţa între douã treceri succesive egalã cu lãţimea de lucru efectivã. se face cu ajutorul unui tirant central ce apartine masinii si care are si rolul de a bloca pozitia pe orizontalã. împreunã cu o parte din cadru la 90° în sus.  umiditatea îngrãşãmintelor sã nu depãşeascã limitele: a) 15 % la superfosfat b) 4 % la azotat de amoniu c) 6 % la sare potasicã  diametrul maxim al granulelor sau particulelor de îngrãşãminte sã nu depãşeascã 7 mm  alimentarea maşinilor sã se facã cu îngrãşãmânt cernut.vibrocultor + tãvãlug elicoidal In toate variantele combinatorul va lucra în agregat cu tractorul U 650. se face prin ridicarea sau coborârea rotilor trenului de rulare. e) Reglarea lãtimii pentru transport la grapa cu colti. d) Reglarea organelor active ale vibrocultorului pe lãtimea de lucru a acesteia în scopul unei prelucrã mai active a solului. fatã de prima masinã. corespunzãtoare fiecãrui îngrãşãmânt în funcţie de deschirea dozatorului. trebuie sã se respecte urmãtoarele. c) Reglarea presiunii de lucru pe sol la tãvãlugul elicoidal se face prin tensionarea arcurilor de la paralelogramele de sustinere. • reglarea pe aceeasi directie a celei de a doua masinã din agregat. prin intermediul surubului lung cu mâner.

• se deplaseazã maşina pânã când roata motricã de transport executã 10 rotaţii. iar rezultatul se comparã cu cel din calcul.3.6 m/s. 24 . • se face un semn pe roata motricã de transport a maşinii pentru a putea numãra învârtiturile pe care le face. cu formula: Q = II D. cristale sau praf. Jgheabul are douã poziţii caracteristice: • pozitia normalã. Se acceptã o diferenţã de maxim 5%. • la capãtul posterior al transportului se pune un sac. Dupã efectuare se face proba de debit a maşinii astfel: • se introduce în buncãrul maşinii o cantitate oarecare de material ce urmeazã sã fie împrãştiatã. • reglarea secţiunii de iesire a materialului din buncãr: Pentru primul reglaj se efectueazã prin alegerea şi montarea roţilor dinţate corespunzãtoare la transmisia intermediarã şi la transmisia finalã a transportului.1. Maşina de mare capacitate MA . utilizatã la împrãştierea îngrãşãmintelor chimice sub formã de granule. Al doilea reglaj se executã prin fixarea şubãrului în dreptul diviziunii ce corespunde normei cerute la hectar. pentru a se putea lucra cu viteze sporite de deplasare.000 Q = cantitatea de material (în kg) ce trebuie debitatã de cãtre maşinã în deplasarea ei în timpul probei. N = cantitatea de material ce trebuie datã la hectar (kg/ha) Dacã rezultatul obţinut prin cântãrire este egal cu cel rezultat din calcul.5 lucreazã în agregat cu tractoarele U 650 (U 651) la: • transportul şi împrãştierea îngrãşãmintelor minerale şi a amendamentelor sub formã de piatrã de var mãcinat. N (kg) 10. etc. • se cântãreşte materialul colectat în sac.  maşinile lucreazã în condiţii normale când viteza vântului nu depãşeşte 5 . b) Reglarea poziţiei zonei de împrãştiere şi a uniformitãţii de împrãştiere a materialului se realizeazã prin: 1. se regleazã prin: • reglarea vitezei de deplasare a transportului.n.) Reglaje: a) Reglarea debitului. Reglarea poziţiei jgheabului de conducere a materialului pe discul de împrãştiere. se face prin schimbarea locului de cãdere a materialului pe suprafaţa discului de împrãştiere fatã de axa longitudinalã de simetrie a agregatului. a materialelor ce se administreazã pe şoselele acoperite cu polei (nisip. organice sub formã de mraniţã. D = diametrul dinamic al roţii motrice de transport (în m) n = numãr de roţatii fãcute de roata de transport în timpul probei l = lãţimea efectivã de împrãştiere corespunzãtoare materialului cu care s-a fãcut probã. • se cupleazã mecanismul de transmitere a mişcãrii la transportor. sare. înseamnã cã reglajul maşinii este corect. pentru a putea colecta materialul debitat de acesta. terenul pe care se împrãştie îngrãşãmintele sã nu prezinte denivelãri.

în funcţie de starea terenului. SUP . • semãnãtoare SPC . 25 . MIG . SPC . d) Reglarea poziţiei maşinii faţã de sol. fãrã resturi vegetale şi bine nivelat. trebuie sã asigure uniformitatea repartizãrii îngrãşãmintelor faţã de axa longitudinalã a agregatului şi se procedeazã astfel: • se deschide agregatul în poziţie de lucru pe un teren plan pe care se traseazã o linie dreaptã de 75 . prevãzute în acest scop la tamburul pe care ruleazã lanţul transportor în partea anterioarã. Metoda de deplasare a agregatului este . Trebuie evitat lucru maşinii cu scutul închis. • o poziţie inversã utilizatã obligatoriu la împrãştierea amendamentelor sub formã de piatrã MAŞINI DE SEMANAT (în rânduri şi în cuiburi) Pentru semãnat şi plantat se folosesc urmãtoarele maşini: • semãnãtoare SUP . • reglarea poziţiei transportului faţã de axa longitudinalã de simetrie a buncãrului masinii.de var mãcinatã. e) Reglarea poziţiei de lucru a scutului metalic din interiorul buncãrului înainte de alimentarea masinii. b) reglarea directiei de împrãştiere. • asigurarea paralelismului cu solul a discului de împrãştiere.este o maşinã purtatã în spatele tractorului u 650 Reglaje: a) Reglarea poziţiei de lucru constã în: • asigurarea înãlţimii de 800 mm faţã de sol a discului de împrãştiere. 2. scutul metalic se aduce în poziţie de lucru prin fixarea manetei de rotire a acesteia în suportul de pe pantele anterioare al buncãrului. cât şi uniformitatea de disţribuire a materialului pe suprafaţa zonei de împrãştiere.6.5 .100 mm • se deschide dozatorul corespunzãtor normei. • viteza de lucru sã fie 5 . SUP .este o maşinã de împrãştiat gunoi de grajd care lucreazã în agregat cu tractorul U 650.în suveicã’’ cu întoarceri la capete sub formã de buclã. . MIC 1. c) Poziţia paletelor pe suprafaţa discului se poate regla continuu între + 7° (pentru particule mici 7° .21.30 m se opreşte şi se mãsoarã lãţimea fâşiilor împrãştiate de o parte şi de alta a liniei marcate. Lãţimile trebuie sã fie egale pentru un rulaj corect.48.8. SPC .8 km/h. Reglajele se executã cu ajutorul a douã suruburi. Reglarea poziţiei paletelor pe suprafaţa discului influenteazã atât poziţia zonei de împrãştiere.31. pentru granule + 7°) Reglarea transportului constã din: • reglarea întinderii normale a lanţului. Orizontalitatea discului şi a transportorului maşinii se asigurã prin ridicarea sau coborârea barei de tracţiune a tractorului. • se acţioneazã maşina în timp de tractorul se deplaseazã cu o vitezã de 5 km/h • se parcurge o distanţã de 25 .. Condiţii optime de lucru O bunã funcţionare a acestor maşini face necesarã respectarea urmãtoarelor condiţii: • terenul pentru semãnat sã fie bine mãrunţit.12.

• sã nu se aseze pe semãnãtoare saci cu sãmânţã de rezervã.. SEMANATOAREA UNIVERSALA SUP-29 Este destinata pentru semanatul cerealelor paioase Reglaje a) Reglarea orizontalitatii masinii se realizeaza prin ridicarea sau coborarea punctului de cuplare a triunghiului de tractiune cu ajutorul barei tractorului. De asemenea. f) Reglarea fundurilor mobile. lungimea marcatorului va fi.B/2 + a Cand urma lãsatã de macator se urmãreste dupã busonul radiatorului. aceasta putanduse corecta prin scoaterea sau adaugarea de rondele. mai micã decat adancimea de semãnat. 24 randuri –15 cm. in pozitiile arãtate in indicatorul de pe semãnãtoare pentru fiecare sãmantã in parte. Constã in fixarea acestora la distante de 1 – 1. c) Reglarea scormonitorilor. Reglarea asemanatoare cu SUP-29. h) Proba semãnãtorii constã in cantãrirea semintelor cãzute prin cele 15 tuburi din dreapta a semãnãtorii. se reglezã distantã intre cele douã perechi de scormonitori. Dacã norma nu corespunde cu cerintele agrotehnice se refac reglajele si se face din nou proba. scormonitorii sã coboare cu varful cu 20mm.5 mm. • sã se respecte regulile de întreţinere tehnicã a maşinilor. a cãror grosime trebuie sã fie cu 2-3 cm. se scurcircuiteazã uleiul din cilindrul de fortã al semãnãtorii cu ajutorul opritirului de pe tija pistonului.. In plan vertical se realizeazã prin rotirea suportului scormonitorului pe bara de fixare astfel ca atunci cand brãzdele sunt lãsate in pozitie de lucru. a = distanta intre douã randuri. sub nivelul varfului brãzdelor. dupã ce s-a invârtit cu mâna de 14 ori roata dreaptã de transport (cele 14 invârtituri reprezintã o suprafatã de 100 m² semãnatã cu cele 15 brãzdare). care nu trebuie sã depãseascã 1600 mm.. in functie de ecartamentul rotilor din spate. Semanatoarea universala purtata SUP-21 Este destinata semanatului de legume si ierburi pe terenuri de ses si pentru paioase pe terenuri in pante. b = ecartamentul rotilor din fatã ale tractorului. Cand urma lãsatã de marcator se urmãreste cu rotile tractorului. 8 randuri – 45(50) cm. b) Asezarea brãzdelor pe bara suport se face prin cuplarea brãzdelor la distanta necesarã (29 randuri – 12. Cantitatea rezultatã dupã cele 14 invartituri se inmulteste cu 100 si se aflã norma pentru un hectar.. Toti cilindrii canelati trebuie introdusi in casetele lor cu aceiasi lungime. Se va cântãri separat pentru fiecare brazdar verificandu-se astfel si uniformitatea. Se aseazã sub rotile semanatorii si sub piciorul rabatabil cale de lemn. lungimea marcatorului va fi: L =A/2 . Lucreaza in agregat cu tractorul U-650 si U-445. d) Reglarea adancimii la semãnat. g) Reglarea debitului semãnãtorii constã in fixarea fundurilor mobile.5 cm. ale subarelor de la rozetele de distributie si a celor doua manete de la cutia de viteze. Dacã brãzdele nu pãtrund la adancimea reglatã. e) Reglarea lungimii marcatoarelor. pe pintenii distribuitorului. 26 . L = A/2 + a in care: A = distanta intre centrele brãzdarelor marginale. ale tractorului. 15 randuri – 25 cm. Reglarea in plan orizontal constã in stabilirea distantei de 160 mm intre cei doi scormonitori ai fiecãrei perechi. se utilizeazã greutãti suplimentare pe fiecare brãzdar. Dupã ce toate brãzdele au atins suprafata solului si lanturile de ridicare sunt intinse.• sacii cu sãmântã pentru alimentare sã fie lãsaţi la capetele parcelei la distanţã bine stabilitã. 6 randuri – 60(70) cm. • sã nu se facã întoarceri la capete sau sã se manevreze înapoi semãnãtoarea cu brăzdele lãsate în sol.

5 5. La coborarea masinii .5 5. pepeni. floarea soarelui. in pozitia superioara sau inferioara .prin gaurirea discurilor oarbe cu orificii speciale se poate semana: canepa.se ridica semanatoarea cu ridicatorul hidraulic in pozitie maxima permisa de acesta . Numarul de plante la hectar impus de cerintele agrotehnice depinde de distanta intre randuri. mentionand parghiile in lacasul de ghidare in pozitiea inferioara . in pozitie superioara sau inferioara . . d) Reglarea marcatoarelor de urma si a mecanismului de actionare a acestora.5 30 30 30 30 9 10 9 11 32. . soia.se fixeaza lanturile parghiilor cu role la punctele de pe bara suport. de Diametrul 70 80 rand (cm) de antrenare orificii orificiilor(mm lui distribuitor ) 14 14 16 14 5. REGLAJELE SECTIILOR DE SEMSNAT LA PRINCIPALELE CULTURI PRASITOARE SPC – 4 – 6 – 8 Discul distribuitorului folosit Raportul de transmisie Densitatea semintelor la Distanta Nr. iar bara patrata in pozitie orizontala. .SEMANATOAREA DE PRECIZIE SPC-6 Cu semanatoarea SPC-6 se pot executa: . de dinti al rotilor de lant ha. .modificarea pozitiei rotilor de sprijin fata de bara suport . Distanta intre plante pe rand si numarul de boabe in cuib este in functie de numarul de orificii de pe discul distribuitor si de raportul de transmitere a miscarii la disccul distribuitor . . castraveti si seminte care au aceiasi forma si dimensiune.In cazul in care marcatorul nu atinge solul suficient. fapt ce se realizeaza cu ajutorul tirantului central si al tirantilor laterali a ridicatorului hidraulic. .6 27. Modificarea adancimii de lucru se poate face prin: . de distanta intre plante pe rand si de numarul de boabe semanate in cuib. . cm boabe pe Pe axul discu.5 43000 48000 50000 52000 37600 42000 43750 45500 27 .semanatul de precizie a cate doua boabe in cuib a semintelor de porumb. coriandru.7 28.folosirea brazdelor mici cu talpa limitatoare a adancimii de lucru . . b) Reglarea adincimii de lucru se face pe o platforma orizontala . floarea soarelui. fasole.Pe axul rotii Nr. Sub rotile de sprijin ale semanatorii se aseaza cale de lemn cu o grosime mai mica de 2 cm decat adancimea de semanat necesara . etc.fixarea barei suport la rama exaustorului.montarea sectiilor de semanat la bara suport a semanatorii.concomitent cu semanatul se poate administra ingrasamiminte chimice in benzi sau in toata suprafata.exhaustorul trebuie sa fie in pozitie verticala. sorg. c) Reglarea distribuirii semintelor. rocin. . a semintelor de porumb.5 5. Lungimea marcatoarelor se determina cu aceleasi relatie ca la SU -29 . tomate si alte seminte mici cu dimensiuni asemanatoare.se ridica manual marcatorul intr-o pozitie putin inclinata fata de planul orizontal si se regleaza lungimea cablului marcatorului .se coboara masina si se verifica reglajul .6 29.semanatul bob cu bob.pentru distanta medie intre Cultura intre randuri. se va reface numai reglajul lungimii cablului . Mecanismul de actionare se regleaza astfel : . Reglaje a) Reglarea distantei intre randuri se face prin modificarea pozitiei sectiilor de semanat pe bara patrata a masinii . Lucreaza in agregat cu tractorul U-650 pe 6 randuri pe terenuri orinzontale si pe 4 randuri pe terenuri cu pante pana la 12°.

.5 5.6 27.8 18.0 5.5 4.4 4.0 8.6 Densitatea semintelor la ha.7 5.5 2.6 5.0 22.6 29.5 2. varza.5 4. Conditii optime de lucru Pentu o buna functionare a masinii MPR -5.0 18.9 11. de dinti al rotilor de lant Cultura Nr. vinete.0 21.5 17. se cer urmatoarele conditii : 28 .6 6.5 4.2 24.5 17.5 26.5 5.0 5.7 6.3 - 54500 58000 59500 65000 66500 72000 75000 77000 82500 43000 48000 50000 52000 54500 58000 595000 65000 66500 72000 77000 82000 47500 50500 52000 56500 58000 63000 65000 67000 72000 37600 42000 43750 45500 47500 50500 52000 56500 58000 63000 67000 72000 Discul distribuitorului folosit Raportul de transmisie Nr.5 4.5 11.5 19.5 5.5 2.5 2.9 6.7 6.5 5.0 2.0 5.2 9.8 7.5 5.3 13.3 32.5 19. cm 45 397000 290000 273000 243000 224000 201000 181000 165000 332000 358000 398000 444000 504000 542000 570000 288596 322057 331672 336696 364295 404036 - 50 357000 261000 245700 218700 201600 180900 162900 148500 298000 322000 356000 400000 454000 488000 512000 259736 289851 298505 303264 327865 363632 161000 176400 197400 221000 247800 260000 357000 70 185525 207036 213217 216617 234189 259637 115000 126000 141000 158000 177000 186000 255000 Sfecla de Zahar Monogerma biologic Sfecla zahar slefuita de Soia Fasole MASINI DE PLANTAT Masina de plantat rasaduri MPR -5 In agregat cu tractorul L-400 poate executa plantarea rasadurilor de rosii.0 2.pentru distanta medie intre randuri.0 4.5 5.0 2. de orificii 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 40 50 50 40 50 50 34 34 34 34 34 34 34 Diametrul orificiilor(mm ) 2.0 22.7 28.0 7.0 2. etc.5 6.0 2.6 24.6 7.0 Pe axul discu-lui distribuitor 22 30 22 22 22 30 30 30 30 30 30 22 22 22 30 22 22 30 30 22 22 30 30 22 22 22 30 22 Pe axul rotii de antrenare 16 16 11 10 9 11 10 9 9 10 11 9 10 11 16 10 9 11 16 10 11 10 11 9 10 11 16 16 Distanta intre boabe pe rand (cm) 5.0 5.5 5.0 5.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 22 30 22 22 22 22 30 22 30 30 30 30 30 22 30 22 22 22 30 22 10 9 11 10 9 11 10 16 11 9 10 9 11 10 9 11 10 9 11 16 11 26.5 4.0 12.5 2.0 5.5 2.0 9.5 5.0 21.5 4.2 5.2 9.7 6.5 5.6 8.8 19.2 24.0 2.3 10.6 24.Porumb Floarea Soarelui 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 14 16 14 16 14 16 14 16 14 14 16 5.0 3.0 2.pe teren plan sau modelat si concomitent cu plantarea se face si udarea fiecarui rasad .5 12.1 5. ardei.0 2.

rasadul folosit sa fie uniform. . Cerinte agrotehnice ale lucrarii O lucrare buna de calitate se executa cu respectarea urmatoarelor cerinte agrotehnice : . .masina de stropit si prafuit MSPC -300 . a) Reglarea distantei intre plante pe rand se face prin folosirea rapoartelor de transmisie.sa nu se produca vatamarea culturilor ce se trateaza .terenurile pe care se lucreaza sa fie cat mai bine nivelate .aparat de stropit carosabil AC-1 .muncitorii ce deservesc masina sa fie instruiti. Apa-ratul de plantare se regleaza prin deplasarea camei de ghidare a placutelor Echipamentul de plantarea cartofilor Se monteaza pe cadrul masinii MPR -5 in locul sectiilorde plantat rasaduri . Conditii optime de lucru Pentru o buna functionare a acestor masini se cere indeplinirea urmatoarelor conditii : .9 mm. .uniformitatea la stropire sa fie minim 70% . .masina de tratat seminte MTS -1 In afara de aceste masini se utilizeaza si aviatia . iar bulgarii cu diametrul de 5 cm sa fie in procent de maxim 10% .placutele se vor inlocui cu altele noi .diametrul picaturilor maxim 0. ce se obtin prin inlocuirea rotilor dintate ale mecanismului de transmitere . sa nu se schimbe si sa aibe o greutate medie de 60 kg.sa se respecte normele de substanta prescrise pentru diferite tratamente .5 APARATE SI MASINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORI LOR Mecanizarea procesului de combatere a bolilor si daunatorilor la culturile agicole se efectueaza cu o serie de masini si aparate cum sunt : . AS -16 .aparatul pentru tratat seminte POR -55 . .uniformitatea la prafuire sa fie minim 80% ..terenul sa fie afanat pana la adancimea minim 15 cm. e) Reglarea aparatului de plantare se face pentru a evita strivirea plantelor intre disc si placuta . . . c) Reglarea distantei intre randuri se face prin deplasarea pe cadrul masinii a sectiilor de plantare .aparate de stropit AS -1. . .in cazul in care de pe placutele de prindere se dislipesc stratul de burete . Reglajele sunt identice ca la plantarea rasadurilor Pentru plantarea cartofilor se foloseste si masina 4 –BP – 62. 29 . .AS -14. b) Reglarea adancimiide plantare se efectueaza prin ridicarea suportilor celor doua roti de sprijin si masurarea distantei dintre suprafata solului si obada rotilor care trebuie sa fie egala cu adancimea de plantare mai putin 3 cm(afanarea solului ). .sa nu se produca spargerea semintelor in timpul tratarii .tratamentele sa se faca intr-un timp cat mai scurt . . . Reglaje a) Reglarea orizontalitatii se face cu ajutorul tirantilor laterali si central .aparat de prafuit AP -V . sa fie fara resturi vegetale. cu lungimea 15 -30 cm si grosimea de 4 -7 mm .sa se aseze rasadul pe discul distribuitor in dreptul reperului de pe placuta de prindere cu radacina in sus in afara discului 7 -8 cm . .

intrucat pe vant cu intensitate mai mare de 3. Daca se executa stropitul intr-o cultura slab dezvoltata tevile pentru lichid se rotesc astfel incat capetele de pulverizare sa dea jeturi verticale de sus in jos . c) Reglarea intinderii curelelor trapezoidale si a lantului . Masina de lucru sa fie orizontala .Se efectueaza prin strangerea piulitei arcului supapei pana cand manometrul indica presiunea de 12 kgf/cm.solutia ce se distribuie sa fie cat mai omogena .pentru izolarea focarelor. e) Reglarea supapei de siguranta . cu mana. Masina pentru stropit si prafuit MSPU -960 Este destinata pentru combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire si prafuire umeda . cu distanta intre randuri de 1. legume si plante tehnice .sa se respecte regulile de intretinere tehnica a masinilor . d) Reglarea debitului de lichid si praf. . Reglarea debitului de praf se realizeaza prin fixarea manetei de reglare la una din cele noua pozitii pe care le poate ocupa ..in culturile de camp.cat si in vii si livezi . Pozitia dispozitivului de pulverizare se regleaza in plan vertical cu ajutorul cablurilor de suspendare.la alimentarea cu lichid trebuie sa se asigure filtrarea lichidului inainte de a ajunge in rezervor . .in gradinile de legume si zarzavat si pentru diferite dezinfectii . b) Reglarea pozitiei dispozitivelor de lucru trebuie orientate astfel ca jetul de picaturi sau praf sa asigure un tratament cat mai uniform. Aparatul de stropit carosabil AC-1 Este destinat pentru stropitul pomilor plantati in terenuri accidentate si pe parcele mici .5 m/s. astfel ca extremitatile rampelor sa fie cu 10 -150cm mai sus decat capetele de la imbinarea cu manson de cauciuc . manometre defecte . Intinderea curelelor trapezoidale si a lantului se realizeaza cu ajutorul suruburilor intinzatoare .sa se cunoasca si sa se respecte masurile de protectie a muncii. acestea trebuie sa aiba o sageata de 25 mm. .la stropitul de iarna nu este bine sa se lucreze sub temperatura de 5º C.fapt ce se realizeaza cu ajutorul tirantilor . Pentru culturile bine dezvoltate capetele de pulverizare se orienteaza catre inapoi . de presiunea de lucru. .uniformitatea repartitiei prafului este necorespunzatoare . Normele de lichid sunt in functie de viteza de deplasare a agregatului.nu este permis sa se lucreze fara manometre sau cu. Masina pentru stropit si prafuit MSPC -380 Este destinata pentru executarea tratamentelor la vii. in vii si livezi cu distanta intre randuri la care celelalte mijloace nu pot fi folosite . La prafuirea umeda capetele de pulverizare se orienteaza catre inainte daca vantul are viteza sub 2 m/s si catre inapoi daca vantul depaseste aceasta viteza .directia de deplasare a masinilor in timpul lucrului trebuie sa fie perpendicular pe directia vantului . atunci cand prin inversarea sensului de rotatie. ramura activa care devine libera face o sageata de peste 3-5 mm . cand masina este echipata atat cu dispozitiv pentru vii (diuze tip ciuperca cu diametrul de 4 mm ).6-3. diametrul duzelor de pulverizare si tipul dispozitivului de stropit . Este purtat de om si actionat manual . .In inaltimea de la sol la cadru trebuie sa fie de minim 300 mm.In apasarea cu degetul mare pe fiecare ramura a curelelor trapezoidale. Reglaje a) Reglarea pozitiei masinii pe tractor . Lantul este corect intins.lucrarile de prafuire se vor efectua pe cat posibil dimineata devreme sau seara tarziu cand inceteaza curentii ascendenti. Aparatul de prafuit AP-V Se utilizeaza pe parcele mici in culturile de camp . .alimentarea cu substante sub forma de praf sa se faca numai din saci inchisi si pastrati in conditii corespunzatoare .6m ( indiferent de sistemul de sustinere a vitei ) si in plantatiile de pomi cu distanta intre randuri de 4 -10 m si inaltimea 30 . .

Strangerea furajelor se face cu combina CAF .cositoare CP -40 pentru tractor U 445. Lucreaza in agregat cu tractoarele U 445 si U 650 . MASINI PENTRU RECOLTAREA FURAJELOR SILOZ Pentru recoltarea furajelor destinate insilozarii .trebuie sa se tina seama ca : .5 mm ). . astfel ca la brazdele afanate degetele sa fie la 2 cm . . iar la brazdele de fan tasate si plouate degetele trebuie sa atinga suprafata solului .cositoare purtata CPM -2.de actionare a cablului . b) Reglarea inaltimii de incarcare . pentru prafuirea umeda . c) Reglarea intinderii lantului transportor se face cu ajutorul suruburilor lagarelor de la axul superior al transportorului .1 . se deplaseaza placile de ghidare in orificiile dreptunghiulare .la furaje cultivate si 3 -6 cm .asezarea materialului in remorca sa se faca decatre 3 -4 muncitori .masina de adunat si incarcat furaje MA -1.2 .ecartamentul tractorului sa fie minim 1600 mm .pomilor pana la 20 m.masina lucreaza normal pana la o viteza a vantului de 3. mm ) .se face cu ajutorul mecanismului cu surub . iar prin adaptare unei aparatori de vant la capatul de sus al elevatorului se poate lucra pana la viteza vantului de 5 m/s . MASINI DE RECOLTAT PLANTE FURAJERE Mecanizarea recoltarii furajelor pentru fan se face cu ajutorul urmatoarelor masini : . Reglajele cositorilor sunt simple si anume : a) Reglarea inaltimii de taiere ( 6 -8 cm .1 . e) Reglarea jocului lateral al cutitului ( jocul maxim 1. .motocositoarea CP -6 . Principalele reglaje ale masinii sunt : a) Reglarea inaltimii degetelor fata de sol se efectueaza cu ajutorul mecanismelor cu surub a celor doua roti mici. la capetele cursei mijlocul lamei cutitului trebuie sa cada pe mijlocul degetului cu o abatere de + 2 mm). se face prin reglarea ghidajelor cutitului si indoirea placilor de presiune sau cu ajutorul saibelor de reglaj sub placile de presiune .2 Este destionata sa adune si sa incarce fan in remorci .CP -40. Ea poate fi echipata cu dispozitiv pentru recoltarea ierboaselor (EI ) si dispozitive de recoltat porumb de pe un rand (EP -1 ) sau pe toate randurile ( EP -2 ).grebla rotativa GR -4.la fanete naturale ) se realizeaza prin ridicarea sau coborarea patinelor sau prin inclinarea barei de taiere . c) Reglarea jocul vertical intre lamele cutitului si contra placilor degetelor ( jocul sa fie de 0. legume si plante tehnice. d) Reglarea asezarii degetelor in acelasi plan (se verifica contra placi si la varful degetelor cu sfoara bine intinsa ).3 cu tractiune animala . In afara acestor reglaje ca exploatarea agregatului sa se faca normal . Masina se poate folosi si la culturilor de camp. CP -65 ).cositoare CPS . Principalele reglaje ale combinei de siloz sunt : 31 . b) Reglarea pozitiei cursei cutitului fata de degete ( conditia optima. se indoaie degetele cu o parghie sau prin ciocanire .2 . .se foloseste combina de siloz CSU . . se poate face prin insurubarea suportului mobil in suportul cositorii (la CP -2.5 m/s .65 pentru tractorul U 650 . .de la suprafata solului. MASINA DE ADUNAT SI INCARCAT FURAJE MA-1.2.1 si CP -2.greble GA-2.1 si GRA .

recoltarea fasolei si soia .la recoltatul semincerelor de ierburi si a florii soarelui.La ierboase ecartamentul este 1400 mm. care preia plantele secerate si le duce la aparatul de trierat ( 5 ). unde cad in jgheab.intre 1si 5 cm . boabele ajung la un melc transportor (13 ) la curatirea a doua. MASINI PENTRU RECOLTAT CEREALE PAIOASE Pentru recoltarea cerealelor paioase ajunse la maturitate se folosesc combinele tractate C .1 si C-3 si combina autopropulsate C -12 . c) Reglarea conductei mobile a deflectorului se face prin rotirea conductei mobile de la mecanismul cu manivela . a) Echipament pentru recoltat ierboase direct din lan cu o latime de lucru de 3. . curatirea boabelor si colectarea lor intr-un buncar . adunatul si incarcatul masei tocate in mijlocul de transport .recoltarea porumbului sub forma de stuleti depanusati fara taierea tulpinelor . unde printr-un sistem de cernere pe site (9).8 m . Lungimea tocaturii sa fie cat mai mica . Turatia tobei este 1550 rotatii/minut la porumb si 1430 rot/min la ierboase. iar rabotorul (2 ) le culca pe melcul de alimentare ( 3 ) care le transporta de la extremitatile platformei aparatului de taiere spre mijlocul ei . Reglarea se face prin deplasarea rotilor cu suport din bridele de fixare pe cadrul patrat .a) Reglarea inaltimii de taiere .6 m .8 cm pentru porumb si 1 -1. recoltarea putandu-se efectua in conditii de ses si pe panta la 10 %. Dupa curatirea I.2 -0. . Pentru recoltarea altor culturi .acolo unde este plantat elevatorul central ( 4 ) al hede-rului. Impuritatile si spicele care nu au putut trece prin sita inferioara la melc ( 13 ) ajung la capatul sitei inferioare. .recoltarea orezului .iar la porumb la dublul distantei dintre doua randuri . Distanta de aruncare in remorca se realizeaza prin pozitia clapetei.executa taierea. Fluxul tehnologic Combina autopropulsata inaintand in lan ( fig 2 ) taie tulpinele plantelor prin forfecare cu aparatul de taiere (1). la decorticator ( grohaitor ) ( 16 ) si apoi la curatirea a II . Combina autopropulsata executa concomitent seceratul.Ele se utilizeaza si la recoltatul direct din lan . d) Dispozitiv de ascutire . combinat cu actiunea unui curent de aer ( 11 ) .4 cm penru ierboase.SEMA 140 . 32 . Se realizeaza prin reglarea distantei intre cutit si contracutit la 0. Reglarea se face cu ajutorul cilindrului hidraulic prin lungirea sau scurtarea parghiei cu manson de la placa triunghiului de tractiune si prin modificarea suportului rotilor .recoltarea porumbului sub forma de boabe cu lasarea tulpinelor netaiate .la furajele ierboase si 7-10 cm la porumb . trec prin contrabatator ( 6 ) ( gratar ) pe un transportor oscilant (8 ). prin intermediul a doua plane ( 12 ) inclinate . fie prin deschizatura jgheabului melcului .8 m . d) Reglarea presiunii arcului de la tamburele de alimentare se face prin strangerea suruburilor de la arcurile tamburului . b) Echipament de adunat din brazda cu latimea de lucru de 1. care le dirijeaza la curatirea I. b) Reglarea lungimii tocaturii. Inaltimea de taiere trebuie reglata la 3 -7 cm .recoltarea culturilor de floarea-soarelui . e) Reglarea ecartamentului rotilor masinii . A T E N T I E :. are loc o separare a boabelor de restul impuritatilor . fiind preluate de un melc recuperare ( 19 ) care le readuce la buncar ( 5 ).Utilizarea echipamentelor speciale se face numai dupa ce s-a consultat notita tehnica a acestora . cel putin 85% din tocatura. Combina CA . la comanda separata combina se livreaza cu o serie de echipamente specializate care montate la combina asigura adaptarea acesteia pentru executia urmatoarelor lucrari : . c) Echipament de recoltat porumb siloz pe trei randuri de 0. treieratul. . In acest scop combina este prevazuta cu 3 echipamente de lucru si un dispozitiv de ascutire a cutitelor tobei de tocare .din brazda sau la stationar . actionata prin cablu de la tractor . de unde boabele sunt preluate de un elevator si transportate in buncar ( 18 ) . . unde impartit in doua categorii cu circuite diferite si anume : Boabele cu impuritati de dimensiuni mici si chiar paie tocate. .tocarea tulpinilor de plante .recoltarea porumbului sub forma de boabe cu taierea tulpinelor (recoltarea integrala ) .

Reglaje 1) Reglajul inaltimii de taiere se face prin ridicarea sau coborarea hederului cu ajutorul a doi cilindrii hidraulici cu simplu efect . Aceasta distanta trebuie sa aibe valoare de 3 -5 mm . 3) Reglajul melcului transportor . b) Reglajul pozitiei rabatorului in plan vertical. 2) Reglajul aparatul de taiere consta din urmatoarele operatii : a) alinierea placutelor contrataietoare se obtine prin lovituri de ciocan pe degete pentru ridicarea sau coborarea lor. 33 . b) Reglajul distantei dintre varfurile degetelor escamotabile al melcului transportor si fundul jgheabului . Reglajul se face actionand asupra intinzatoarelor melcului transportor asezate pe ambele parti laterale ale hederului . c) Reglajul turatiei rabatorului se face cu ajutorul variatorului de turatie comandat de o manivela din cabina ( pentru marirea turatiei se roteste manivela in sensul acelor de ceasornic . b) eliminarea jocului dintre placutele taietoare ale cutitului si placutele contrataietoare ale degetelor se obtine dand usoare lovituri de ciocan pe ghidajul superior al cutitului . un melc transportor cu spire dreapta stanga si deget escamatabil.iar pentru micso-rarea turatiei invers ) . Reglajul consta in rotirea parghiei de pe partealateral dreapta a platformei de taiere . Hederul se compune dintr-o platforma de taiere care are montat in parte din fata un aparat de taiere format din degete cu placute contrataietoare si un cutit cu miscare alternativa. a) reglajul distantei dintre melcul transportor si jgheabul platformei de taiere . Descriere si reglaje A . Reglajul inaltimii de taiere minima se face in functie de tipul culturii si de felul terenului . astfel ca toate placutele contrataietoare sa fie in acelasi plan .Dupa iesirea paielor din aparatul de treierat. un rabotor pe platforma de taiere. de tipul cu excentric ajuta la asezarea plantelor taiate pe melcul trasportor . Aceasta distanta trebuie sa fie mai mare in cazul culturilor dense si cu plante lungi si mai mica pentru culturi rare si cu plante scurte sau in cazul taierii inalte . Acest reglaj se face prin doi cilindrii hidraulici cu simplu efect montati de o parte si de alta a cadrului rabotorului si comandat de o maneta ce se afla la axul volanului . contrabatatorul (7 ) arunca pe un scuturator cu 4 caisori ( 21 ) care transporta paiele spre spatele combinei depunandu-le in brazda pe sol . 4) Reglajele rabatorului a) Reglajul pozitiei rabatorului in plan orizontal (mai inainte sau mai inapoi fata de aparatul de taiere ) se realizeaza cu ajutorul unui cilindru cu dublu efect comandat de pedala .

34 .

scuturatorul. contrabatatorul. Transportorul oscilant Este montant sub contrabatator si este format dintr-o tabla cu aceiasi latime ca a contrabatatorului . Atunci cand decuplam batoza iar cureaua lata este prea intinsa. d) Reglajul pozitiei paletelor si a dintilor rabatorului se face prin rotirea sistemului excentric de comanda a axului rabatorului .la recoltarea normala axul rabatorului trebuie sa fie in fata aparatului de taiere cu câţiva centi-metri. iar calitatea depinde de turatia si distanta dintre batator si contrabatator . Reglajul contrabatatorului Acest reglaj se reduce la variatia distantei dintre el si batator atatlaintrarea materialului cat si la iesirea lui . iar la viteza inferioara celei de inaintare paletele permit indoirea spicelor spre inainte si provoaca netaierea lor de cutit si rezulta pierdere : . viteza periferica a paletelor si ghearelor (turatia rabatorului ) va fi mai mare decat cea normala pentru a putea ridica plantele inainte de taiere . El primeste miscarea de la postbatator printr-un variator de turatie cu doua curele trapezoidale . B. Postbatatorul Este un subansamblu montat in spatele batatorului care are rolul de antrenare si uniformizare a stratului de material ce iese dintre batator si contrabatator. manivela se roteste in sensul acelor de ceasornic. paletele si ghearelor sa coboare sub nivelul cutitului. Reglaje 1) Reglajul turatiei batatorului se face cu ajutorul unei manivele care comanda variatorul de turatie ( pentru marire. deoarece la valori mari paletele bat spicele si rezulta pierderi de boabe. transportorul oscilant. cureaua se poate distruge datorita unei patinari insuficiente pe roata de curea . postbatatorul. iar una prea mica duce la spice netreierate . Batatorul este tipul cu sine montate pe 4 rozete din care extremitatile sunt fixate pe axul batatorului . Boabele treierate. Batatorul este echilibrat static si dinamic . datorita constructiei in trepte si oscilatiilor sale le transporta la curatirea I a combinei.Domeniul de variatie al turatiei este intre 400 si 1250 rot/min . pentru micsorare invers). iar dupa montare batatorul se va echilibra din nou static. curatirea I si ventilatorul respectiv. paletele de lemn si ghiarele in pozitie verticala. Reglajele consta in reglarea intinderii curelei late (in cazul unei intinderi slabe apar patinari care duc la infundarea aparatului de treier si la distrugerea cerealelor ) . diverse transportoare (melci si elevatoare ) . . decorticatorul.la o recolta culcata si rascolita de vant axul rabatorului va fi comlet in fata. Distanta medie pentru recoltarea cerealelor este de 16 mm la intrare si 3 mm la iesire . Turatia batatorului se poate urmarii pe turamentul de la tabloul de bord al cabinei .Turatia rabatorului este intre 16 si 52 rot/min . Reglajele se fac in urmatoarele conditii : . In functie de cultura se va alege turatia optima a batatorului . curatirea II cu ventilatorul său.si se modifica numai cu rabotorul in miscare .Daca se demonteaza o sina . pleava si toate paiele scurte trecand prin contrabatator. iar viteza periferica a paletelor si ghearelor sa fie superioara vitezei de inaintare a combinei dar nu cu valori mari. Acest reglaj este in functie de felul culturii de recoltat si de stadiul ei de coacere (distanta mica sparge boabele ) . cad pe acest transportor care.Batoza combinei se compune din : batatorul.este absolut necesar a se insemna pozitia ei. Procesul de treier ( batere ) al plantelor se face la trecerea acestora prin spatiul dintre batator si contrabatator . 35 . O turatie mare duce la spargerea boabelor . Contrabatatorul Este o constructie de vergele cu sectiune circulara .

etc. Cand materialul netreierat contine multe boabe libere este bine ca descarcarea sa se faca la postbuncar deoarece s-ar ajunge la pierderi de boabe prin spargere. prin marirea razei rotorului . Intraga sita superioara poate avea o inclinare mai mare sau mai mica.Curatirea I Pentru curatirea boabelor sau semintelor de impuritati (praf. Acest reglaj se face cu ajutorul unei manete .) se utilizeaza un sistem de cernere prin site combinat cu actiunea unui curent de aer. este sub actiunea curentului de aer al ventilatorului.care realizeaza decorticarea boabelor. destinat unei curatiri suplimentare a produsului finit . din acest set se monteaza sita cu diametrul gaurilor corespunzator culturii. care converg spre melcul transportor care la capat are un evelator cu racleti . paie tocate. executia dintr-o plasa de sarma. Sita inferioara face parte dintr-un set de site cu gauri de diametre diferite pentru diverse culturi. b) Reglajul ventilatorului de aer consta in marirea sau micsorarea turatiei rotorului si a directiei curentului care se modifica cu ajutorul a doua deflectoare comante cu ajutorul unei manete. Intreg drumul parcurs de boabe de la sita superioara. pleava. Reglaje a) In sita superioara reglajul consta in variatia deschiderii sale in functie de cultura. evitandu-se decorticatorul . care se roteste intr-o manta cilindrica. Boabele se rostogolesc pe sita ca pe un plan inclinat si printr-o palnie ajung la elevator ( prin sita trec boabele mici. Boabele care au trecut de curatirea I si au ajuns in melc sunt transportate. Decorticatorul Este un subansamblu montat in spatele buncarului si deasupra scuturatorului . etc ) care nu trec prin sitele de la curatarea I care pe un plan inclinat la jgheabul unui melc care le duce la un elevator si de aici la postbuncar sau batator . iar daca predomina spice netreierate descarcarea sa se faca la batator . Curatirea II -a Este un ansamblu al masinii plasat lateralstanga fata de batoza combinei ( la iesirea din decorticator). se realizeaza decorticarea . Reglajul scuturatorului consta din variatia turatiei axului cotit care actioneaza caisorii in functie de felul culturii de recoltat . 36 . Ea este formata dintr-un sistem de sita superioara si inferioara cu gauri rotunde de diferite dimensiuni montate intr-o carcasa oscilanta si un ventilator . pana la planurile inclinate. acest lucru se datoreste existentei a trei pozitii in partea dinspre ventilator. bucati de spice. impuritati si sparturi ) .pe acoperisul carcasei bato-zei se fixeaza un opritor din panza a carei inaltime se regleaza printr-un lant si care franeaza paiele arun-cate cu viteza mare de postbatator . Decorticatorul este format dintr-un rotor cu bare de forma speciala. Circuitul de recuperare Materialul netreierat complet ( spice. la elevatorul cu racleti si acesta le transporta in partea superioara de unde circuitul de boabe poate continua prin decorticator la curatirea II. Reglajul se face in functie de cultura respectiva si consta in reglarea distantei dintre rotor si plasa. Materialul este adus de transportorul oscilant la casa sitelor care se compune dintr-o sita superioara si o sita inferioara cu gauri . Boabele trec prin sita inferioara la doua planuri inclinate. Scuturatorul Este format din patru caisori cu cate cinci trepte montati fiecare pe doua axe cotite. Pentru a putea utiliza in bune conditii intreaga lungime a scuturatorului .

Depanusarea stuletilor recoltati cu CT -2 RP se face cu depasunatorul mobil DM -7.100 cm. .se monteaza pe primele doua cascade ale scuturatorului table de protectie.impinge cu mana .se demonteaza bara de taiere . astfel ca paletele transportorului . in care caz tulpinile raman pe camp si apoi sunt tocate cu CSU. . Pentru echiparea combinei in vederea recoltarii porumbului. R. d) Reglarea intinderi lanturilor transportorului de tulpini.30 mm.se monteaza sectiile de lucru pentru porumb si se regleaza la distanta dorita. .I. Principalele reglaje ale combinei CT-2 RP sunt urmatoarele : a) Reglarea distantei intre sectiile de lucru se stabileste la 70 -80 si 100 cm in functie de distanta la care a fost semanat porumbul b) Reglarea inaltimii de taiere. ECHIPAMENTUL COMBINEI AUTOPROPULSATE C -12 PENTRU PORUMB Combina C -12 poate fi echipata cu dispozitiv pentu recoltare integrala a porumbului R. . si cu dispozitiv pentru recoltarea si taierea numai a stuletilor. . . El are rolul de a recolta boabele sau semintele culturii recoltate precum si de a le descarca din mers sau stationar. e) Reglarea distantei intre valturi trebuie sa fie 0.4 mm . trebuie facute urmatoarele operatiuni: . .se monteaza pe platforma bara de taiere cu mecanismul de actionare pentru porumb. 37 .sa nu faca un unghi mai mare de 30º.Buncarul Este situat deasupra casei batatorului si in spatele platformei de conducere .siunea dintre ramurile active ale lanturilor se realizeaza cu ajutorul a doua arcuri de presiune .se monteaza sita superioara Graepel si sita inferioara cu gauri rotunde de 14 mm . MASINI DE RECOLTAT PORUMB In prezent recoltatul porumbului se face sub forma de stiuleti cu combina CT-2 RT si sub forma de boabe cu combina C-12 prevazuta cu echipanent pentru recoltat porumb.Pre. f) Reglarea tocatoarelor de tulpini .se schimba sitele cu cele pentu porumb la curatirea I .se demonteaza despicatorul de lan.pe doua randuri la 70 . Se face cu jocul normal sa fie de 0. Se face prin scoaterea sau introducerea de placi de reglaj intre contracutit si suportul sau astfel ca distanta intre cutite sa fie 2 -3 mm .se inlocuieste contrabatatorul de grau cu altul pentru porumb.0.6 .. . COMBINA TRACTATA PENTRU PORUMB CT-2 RP Lucreaza in agregat cu tractorul U 650 .S. g) Reglarea intinderii lantului transportorului de stuleti . Are capacitatea de 2500 l . Se realizeaza cu ajutorul intinzatoarelor. cu ajutorul unui melc de descarcare (aflat pe partea stanga a combinei ) intr-un mijloc de transport.Combina executa taierea tulpinilor. se efecueaza hidraulic de la tractor.Se face cu cele doua suruburi de reglaj din capatul superior al transportorului de stuleti .se inlocuieste intinzatorul curelei transportului central cu altul special pentru porumb.7 din diametrul mediu al tulpinilor si se realizeaza schimband pozitia valtului exterior fata de cel interior.se scurtcicuiteaza dezaristatorul (decorticator). La curatirea II -a se monteaza sita superioara cu gauri ovale de 11 . detasarea stuletilor si incarcarea in remorca cuplata la combina .se demonteaza mecanismul de actionare al cutitului. inaltimea optima de taiere fiind 15 -20 cm. . c) Reglarea jocului intre cutitul si contracutitul aparatului de taiere.

b) Reglarea inaltimii de taiere . Viteza lantului trebuie sa fie mai mare decat viteza de inintare a combinei. Se poate face in intervalul 60 -100 cm prin deplasarea sectiilor de lucru pe bara de sustinere a acestora . Au capacitati mari de transport in comparatie cu celelalte mijloace de transport . basculante .Principalele reglaje ale echipamentului pentru recoltare integrala R . pe apa si terestre.a reduce consumul de carburanti . Nr.195/2002 cu modificarile ulterioare . Mijloacele de transport aeriene au avantajul ca au viteza mare de deplasare. Ele se deplaseaza la alte mijloace de transport pentru a mari capacitatea de transport .pentru persoane . Remorcile sunt mijloace de transport care nu poseda sursa de energie mecanica . Se face hidraulic de pe platforma de conducere .U.inaltimea optima fiind 15 20 cm . d) Reglarea distantei intre batator si contrabatator. e) Reglajul turatiei batatorului .aeriene si terestre . iar prin aer se foloseste drumul cel mai scurt dintre doua puncte .autospeciale si remorci . Din punct de vedere al deplasarii sunt : aeriene.Se regleaza la 600 -700 rot / min .pentru matfuri care pot fi : a) mijloace pentru marfuri generale b) mijloace de transport speciale. Incarcarea si descarcarea se poate face mecanizat sau manual . – Echipamentul electric al automobilelor Cartea tehnica la tractorul U-650 Cartea tehnica la pompa de injectie Cartea tehnica la combina C-12 Cartea tehnica la plug PP-3-30 38 . Se stabileste la 30 mm la intrare si 18 -20 mm la iesire . c) Reglarea vitezei lanturilor de transportat tulpini.Pentru decolare si aterizare necesita aeroportul . Mijloacele de transport folosite sunt : autocamioane . sunt : a) Reglarea distantei intre sectiile de lucru .G. fapt ce se realizeaza prin schimbarea rotilor de lant de pe axul de antrenare a lanturilor .I. Mijloacele de transport pe calea ferata depind de constructia retelei de cale ferata care este foarte costisitoare . Cele mai raspandite si cu avantajele cele mai folosite sunt mijloacele de transport rutiere deoarece ofera o mobilitate totala. Cele terestre se clasifica : pe cale ferata si terestre. Bibliografie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Nitescu Gh. in sensul ca ele circula conditionat doar de prezenta unui drum mai mult sau mai putin amenajat.autobene . Fiecare categorie de mijloc de transport au avantaje si dezavantaje . . Circulatia pe drumurile publice a tuturor vehiculelor este reglementata prin O. – Tractoare – Institutul Politehnic Brasov Ion Motoc si Ion Popescu – Motoare Diesel Tocaiuc Gh. Mijloacele de transport pe apa nu au nevoie de cai speciale de deplasare ci se deplaseaza pe apa ( din acest punct de vedere este cel mai ieftin transport ). MIJLOACE DE TRANSPORT Clasificare dupa felul transportului : .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->