Sunteți pe pagina 1din 10
Reproducerea interaid, i z i z 0 Pag. PRETUL LEI 3,00 Soe ee SETA SOON STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 799-88 COMITETUL NATIONAL FERESTRE SI USI DIN LEMN Inlocuteste : Parmurenara one INSTITUTUL ROMAN Conditii tehniee generale Clasiticarea alfanumerted: = a eee 2.2234 oa Gast Potitennic tos!) CeUsLigreca } 1 GENERALITAYT 11 Obieet si dome iu de aplicare Prezentul stanadard stabileste conditiile tehnice generale ale ferestrelor si usilor din Jemn pentru constructii si se aplied pentru : — ferestrele si usile de baleon, SPAS 465-80 ; — uyile din lemn ‘pentru constructii civile, STAS 466-86 ; ferestrele din lemn pentru ckidiri industriale, SPAS 409 — usile din lemn pentrn construetii industriale, ‘agrozootehn — glasvandurile din lemn, SPAS 4928-1 ce si tip M, STAS 470-80 ; 12 arde conexe : STAS 5333-86 Ferestre, usi de bacon, usi interfoare si exterioare din Temn pentru construetii. Formate si alettnii ; STAS 9322-73 Usi si ferestre pentru construetii civile si industriale. Clasifieare i erminoloxie ; STAS 9317/1-87 Timplirie pentru constructii civile si indvstuiale, Ferestre din lem. Metode pentra verificarea calititi ; STAS 9317/2-87 Timplitie pentru costruetii eivile si industriale. Usi din lem, Metode pentru verificarea ealititi 2 CONDITIE TRHNICE 2.1 Forme si dimensiuni Forma si dimensiunile ferestrelor si usilor conform standardelor de produs, find admiise urmiitoarele abateri limita si tolerante — la grosime pind la 50mm inclusiv si 0,3 mm. LO nm. pind la 1500 mm inelusiv £1,0 mn; = peste 1500 mm EtSmm — Ia planitate * Ipentra ferestre eu pentru ust ° — Ia reetangularitate ve aborat ae ‘aprovat de MINSHERUL NDUsTRIAUZARH LeMMULUI |'RSTITUTUL ROMAN 0 STANOARDIzaxE | Data intit In vgs It ATERIALELOR BE Con 5 NL kM Insitute "de. Cerceta si Preeti pont | Bd. Hlie Pintle nr. 5 BUCURESTI 1990-11-01 Indust Lemnulu ‘Telex 11312 CNST R STAS 799-88 ~2— 2.2 — Materiale 2.21 Reperele usilor si ferestrelor trebule — Molid — Picea abias (1) Karst. ssp. abies — Brad Abies alba Mill Ji se exeente din urmiitoarele specit lemnoase : Vin silvestru — Pinus sylvest — Pin negra — Pinus nigra Arn. — Larieo ; zai — Larix decidua Mill. Duglas — Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco — Frasin — Fraxinus excelsior 1. ~Uim — Uhnus sp. — Afar titirise — Acer tatarieum TL. — Fugastra —— Acer eampestre L. — Mesteacin — Betula sp. 2.2.2 Sortimentele de cherestea din care se exeenté repercle pentru ferestre sf usi trebuie si ‘corespundit: — STAS 1949-74 Cherestea de riyinoase. Clase de ealitate 5 = SPAS 6709-81 Cherestea de arfar, earpen, jugastru, mesteacin gi salcim. Clase de cealitate : — STAS 11440-86 Elemente din len de risinoase pentru usi si ferestre. 2.23 Semifabricatele pe bazi de lemm folosite la exeoutatea plictlor si panourilor pentru ust fi ferestre trebuie si eorespund’ STAS 7004—-86 Placaj din lemn pentru Iueriri de exterior ; STAS 1624-86 Plici cclulare din lemn pentru usi interioare ; — STAS 6438-86 Plici din agehii de lemn. Pitoi de interior presate perpendicular pe fete — STAS 1575-88 Panel; — STAS 1122-80 Fumire estetice din specii indigene ; — STAS 6986-80 Plici din fibre de lemn. Phici dure; — STAS 7677-80 Plici din fibre de lemn. Plici emailate ; — SPAS 8561-80 Plici din fibre de lemn. Panouri stratificate + — STAS 7578-86 Pkici din fibre de lem, Pkiti melaminate. STAS 799-88 vat 991 2 ayednid ayepysuoo yu oanpeN TI mop 8 ~openOpTTOUTa OND OY T wong @ = Emunapxear ‘aymatya 18 ayeredar ‘oswoas grape os ny _janee wud wonnr}er no gure ap aponq F wpnqe | + wntuCeat . rma od 18 ofay ad ‘open nee ystt ‘oyeredar ‘nooytr x6 ror IMME ag jumps os ay. ast ap HAPS oyerwdar rUUpE og 0 ad Seundeys oaduo oT — it i sit 7 | oe km Op oUF xn 9p Sosodar vounguny wp qemu ‘esundynson ‘emyuED 18 ojo od — Foyemmdar Sysipe og TRE muss eounsloos oyp Log “xem od ayupe og | —_stupe of nx | et ae ape orny_| Tjaaodar ‘vomnfey wip ¢/r xem op wowrzyar na “ejep ys ‘ays 0 af “mosorotie Soiwuys ‘on T osfulpe 93 “wwjonq eT upou nu wyong & tujonq Z| ayupees ny uta 0g, ‘vous no yap yout og pojmaodar vouyfey mp Soe wosvasydop nue ys wy}ypMOD no FUE OT ~NeUL op wa¥ITARAE No axRIApISttOD Uy NEL Bs Uy — a p09 a unser urges qinoog | yoinadyo ‘may namasod ine sroawny 18 TUepOTE ‘gay ory — | Sapasaore0 ‘oun soya 6 | Jopansoxay ajarodany T PaaE “O8-TOFTE SVIES 18 pundsox00 ys aposer'T mnjaqyy ypundsaroo ys amnqany ‘Faedo oxestUy no xOKSA W LOTS; UEENMY ama arswur war9T Uy eppaoder nayUET sopPyDAJeP w oyEHTAISHIUpY 9p oq . STAS 799-88 a 5 _Conditiile privind defectele admisibile pentru reperele executate din placaj, panel, plici din agchii de lemn, plici din fibre de lemn, eu finisare transparentii, conform STAS 770-88 i eu finisare opaed, conform standardelor de produs. 23 — Materiale auxiliare 2.3.1 Dimensiunile, materialele, calitatea si funetionalitates accesoriilor, conform standardelor de prod 232 Adezi i folositi, conform STAS 6643-81 2.3.8 Chiturile, grundurile si vopselele trebuie st fie pe bazit do ulei sau de risini sintetice, stabile timp si trehuie si corespunda standardelor de produs. 24 ‘anice se determing pentru ferestre conform STAS 9317/1-87 17/2-87 Caracteristicile fizieo-m si pentru usi conform STAS 9 24.1 Ferestre 2.4.1.1 _Kerestrele si usile de baleon, executate in condifiile’ prezentului standard trebuie sk fie inge. Valorile admisibile pentru infiltrafia de aer specific’, pentru coeficientul de transfer termic, pentru indicele de izolare acustied In zgomot aerian, pentru infiltratia de aer si pentra permeabilitatea la aer, conform tabelului 2. sea: sane snail ct it ccna tata eM a seats manammect dente nin ttn 2 a & imsaad 2p euoonp ¢y n eouuny ps9 od a> nyse 9p nd, STAS 799-88 ~6— 2.4.1.2 Dupi incerearea reziste Ke ‘ci la vint, ferestiele si usile de baleon trebuie sh na prezint wnimii sparte, lipsa chitului si defecte de functionare ; deformatiile remanente, in funetie de ‘timea cereevelei, trebuie si lie de max. 0.3...L mm. 24.1.3 In utma ineeremilor Ta ineovoiere in plan vertical a ramei de cercevea cut canatul inchis si la smulgerea eremoanelo2, precum si lt incovoiere in plan vertical en eanatul deschis la 0° fa feestrelor si usilor de baleon, acestea trebuie si nu prezinte : 2 — rostutl i eriipiitusi la imbinia’ deregliti In inchidere-desehidere ; — ruperi san smulgeri in zona de monta = geamnti xparte si lipsa chitului; — rostutt suplimentare intze toe $i ecreevele ; . — deformatit remanente mai mari de 0,3... 1,0 mm (in fanetie de kifimea cereevelelor). a ageesoritlor ; 24.14 Dupi incerearea revistentei balamalelor la sinulgere, ferestrele i usile de baleon trebuie Si nu prezinte = deregliti la. inchidere-deschidere ; = sosturi intre Loe si cercevea mai mari de 0,3...1,0 mm (in fanetie de Litime) ; = degiadarea, mnodificarea finisajulul, strivivea lemmalni in zona de fixate a balatnalet ; = delorntarea’ balamalei 241.5 Dupi incerearea Ia inchidesi si desebideri repetate ferestuele gi ugile de baleon trebuie Si nut prezinte deformani ale accesoriilor solicitate (balamale, n.incte,cremoane) ; — slibiri ale suruburilor de fixare ; = deformiti unghiulare ale rani 42 Uy 4.2.1 Tn urna intereti rezistentei la incoveiere sub actiunea unei sareini statics, in j lan or zontal, foile de wsi nu trebuie si prezinte sigeti nai mai decit ele prezentate in tabclul asta 2 Sageata sub | Sageats rema- saceina dupa [nent dupi3 min “Vipul tol de vas Tpimin deta | dela inlgturaeen ‘eam ‘Gam Foate de wi pin’ cu grosimea de 42 (40) sn 4 Ponte de ust pling eu grosimen de 28 s 55 5 Foale de uss sol de geam 0 JPaaie de wy eu 2/1 gol de gon oe 4.2.2 Tu urma ineeredii rezistenfel ta lovire ew un corp dur nu se admit wmne ew adineinea ai mare de 0,3 mm si lunginea mai mare de 3 mm. sin numdr nai mare de: — 3 pentru foile de usi pline ; — 2 pentra foile de usi en 1/3 ‘gol de goam = 1 pentru foile de usi eu 2/8 gol de geam. 2.4.2.3 La incercarca revistentel la lovire eu sacul de nisip nu trebuie si se constate ruperi ale ramei gi descleieri, extolieri sau crapituri ale foilor de usi 2.4.2.4 La incercarea smulgerii suruburilor pe usile din lemn sau_pe epruvetele de incereare, acestea mu trebuie si prezinte ruperi, exfolieri sau smulgeri, 5 In urma incer 8a prezinte exfel rezisten{ci la imersie in apit rece a pit ieri, cripitmi ale furnirului sau dezlipii la forfecaré transversal a ramei din lemn masiv, easta trebuie si nu prezinte striviri, exipituri, peri, iar in zona seetionatd deseleieri sau simuilgeri. 24.2.7 Dupi determinivile efectuate ecnform pet. 2.4.2.8 si pet. 24.2.5 structur foilor de usi trebuie sit ma prezinte stuivini, dezliphi, cvipitui sau exter inferioare, foile de usi nu 2.4.2.6 La verificarea reristenfei la lovire interioarit 24.2.8 La verificarca inchidenii-deschiderii fuilor de usi, jocul suplimentar (j, si jg) trebuie sit nu depiigeased valorile previzute in STAS 9317/2-87. 2.4.2.9 La verificarea smulgerii minerului sub acfiunea unei sareini statice, foaia de ust ‘trebule 84 nu prezinte : be Id Scat vo STAS 799-88 — slibirea suruburilor de prindere ale sildurilor ; — smulgerea mineralui ; — snmalgeri sau deformatit ale balamalelor 5 — ruperi sau desprinderi de material in zona de montare a minerutui si sildului. Exeeufie si aspeet 1 La executarea ferestrelor si usilor interioare reperele tocului si cercevelelor trebuie executate din lemn masiv sau din elemente imbinate pe lungime, in dinti, conform STAS 1461-81 In zonele de montare a accesoriilor, imbinarea in dinti se face 1a 0 distanf& mai mare de 50 mm de acesten. 2,5.2 Lerimarele se execut din lemn masiv din speci de foioase tari si din riginoase (Gu exceptia lemnului de brad si de duglas), in condifiile de calitate din tabelul 1. Pentru montarea Licrimarelor se folosese distantiere conform detaliilor din STAS 465-80, dispuse Ia 50 mm de la eapete sila 200 . ..250 mm pe lungimea Iierimarului gi rigidizate eu guru- buri de cirea 50 mm lungime. 2.5.3. Pervazurile, sipeile de acoperite a rosturilor si baghetele de fixare a geamurilor trebuie executate din lemn masiv de aceeasi specie din care sint exeeutate ferestrele si usile. 2.5.4 Foile pentru usile de intrare in elidiri trebuie executate integral din cherestea de fo- Toioase tari. 2.5.5 Foile pentru usile interioare, pentru constructiile tip M, industriale si agrozootehnice, trebuie executate din Iemn masiv sau rame din Iemn masiv si tiblit din lemn masiv sau sem fabricate din lemn. La ineiperile eu umiditatea relativa a aerului mai mare de 80%, acestea trebuie exeeutate integral din lemn masiv, sau rame din len masiv si tiblii din placa) pentru exterior, 2.5.6 Foile de usi interidare pentru constructiile de locuinte si soe eu rame din Jemn masiv, lemn lamelat sau imbinat in lungime din riginoase sau esen| OBSERVATIE ~ Prin Infeleyere tntre prt, pot fl executate si din esenfe tat. Structura plicilor pentru usile interioare, conform STAS 1624-86. 2, ‘Tocurile trebuie confectionate din lemn masiv, lemn lamelat, lemn imbinat in lungime jemin asoeiat cu profile din material plastic si lemn aeoperit. eu folii din mate ial plastic 2.5.8 — Ciptuyelile trebuie executate din lemn masiv, din semifabrieate pe bavi de lemn (plici din agchii de lemn, panel, pliei din fibre de lemn), vopsite, furniruite, emailate sau_melaminate 2.5.9 ‘Tocurile si exiptuselile pot fi asociate eu pervazuri din lemn masiv sau din semifabricate conform pet. 2.5.8 vopsite, furniruite, emailate sau melaminate. 2.5.10 Pragurile la tocuri trebuie executate din lemn masiv. 2 11 Umiditatea lemnului Umiditatea lemnului in timpul prelueriirii si in produsul finit pentru ferestrelo gi usile exterioare trebuie si, fie de 13...15%, iar pentru cele interioare gi cele ce se livreazd finisate trebuie si fie de 10...12%, 2.5.12 Reperele ferestrelor gi usilor care aleituiese ramele trebuie imbinate in cep simplu sau dublu, drept, deschis, cu excepfia ramelor pentru foile de usi placate care se imbind eu agrafe sau prin incleiere.. Abaterile si toleranfele Ia executarea imbiniirilor conform STAS 7837-82. 13. Dupi imbinare si ineleiere ramele cercevelelor gi tocurilor trebuie sit fie consolidate 1a coljuri cu cuie. Pentru eercevele cu Litimea peste 830 mm coljurile trebuie consolidate cu colfare metalice. 25.14 Tabliile din lemn masiy pentru foile de_usi pot fi executate din mai multe bucii (imbi- nate in lambi si uluc) eare se asambleazis prin ineletere. Fixarea tAblilor in rama foli de usd se face conform STAS 466-86. 2.5.15. Foile de usi furniruite trebuie si aibi: canturile furniruite sau masivuite ou material de aceeasi specie eu furnirul de fafi. 2.5.16 Repercle de ferestre gi usi co urmeazit it fie finisate opae pot fi exeeutate prin imbinare pe Iungime, cu exceptia traverselor inferioarg ale tocurilor ferestrelor, a licrimarelor si a pra- gurilor exterioare la usi. Se admit rosturi la imbinare de max. 1,0 mm reparate gi chituite. 25.17 Inlocuirea de noduri sau alte defecte trebuie ficut’ folosind lemm din aceeasi specie gi culoare, eu diectia fibrelor acceagi eu a pieselor de baz si.cu umiditatea mai miei eu 2:..3% deci umiditatea acestora. 2.5.18 La incleierea reperelor trebuie asigurati aplicarea unui strat uniform de adeziv, care s asigure o incleiere gi asamblare corespunzitoare. Incercarea rezistenfei adezivului, conform STAS 6643-81. La incleierea tocului trebuie asigurat planitatea suprafefelor de contact, fiiri rosturi, iar adezivul trebuie si se aplice uniform pe toati suprafata. 8 STAS 799-88 a8 = 2.5.19 Suprafetele produsului finit nu trebuie s& prezinte pete de adezi do la masini, deniveliri vizibile, rosturi sau deformafii si si indeplineased condi 224 gi 25.11...2.5.18. 2.5.20 Accosoriile matalice trebuie montate fird rosturi, astfel incit si asigm etangi si manipulare uyoarl. 2.5.21 Calitatea finisirii pentru ferestre gi ugi din lemn trebuio si corespundi: SEAS 6009-77. Tn exzul aplicirii unui singur strat de vopsea, la producitor, pelicula poate prezenta urme de slefuire (rezultate in urms opsrafiilor de rectifieare executate dupa aplicarea stratului de vopsea) 2.5.22 1m eawul eind ferestrele si usile de balcon sint livrate nefinisate, aeestea se grunduiese pe toat’ suprafa{a cu grunduri, care ‘si asigure protectia acestora fali! de mediul inconjuritor. _ Grundul trebuie aplicat uniform, continua si fark seurgeri, +, urme de prelucrare de la punetele inchiderea corect’, 3 REGULI PENTRU VERIFICARBA CALITAQIL 3a prevederion de in pots 3 eu cxceptia verifedsir fi cltor la fiecare livrare. 32 _Calitatea materialelor este garantata de produeitorii acestora prin certificatele de ealitato ‘mise. In caz de dubia producitorul ferestrelor si usilor trebuie si fack analize si incercit in proporfia stabiliti prin standardele in vigoare 3.3 Verificiile fizico-mecani sau materialele de exeeutie si o dat ferestre gi ugi se efectueazsi atunci cind se schimbi solutia constructivit td pe an pentru productia curenti, pe minim dou’ bueati de 4 METODE DE VERIFICARE 4.1 Verificaren ferestrelor, conform STAS 9317/1-87 si STAS 12037-82. 4.2 Verificarea nsilor, conform STAS 9317)2-87. 43 Verificarea finisirii, conform STAS 770-88. 5 MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, SI DOCUMENTE: 51 Mareare Marearea ferestrelor si usilor se face prin stampilare sau prin etichetare pe partea exte- rioar a tocului, ea urmiitoarele specifieat — marca do fabrick san denumirea intreprinderii producitoare ; — denumirea.produsului 5 — semmal ongamulni de control tehnie al calitstit; — STAS 799-88. 5.2 Ambalare si transport 1 Ferestrele si nsile nefinisate (grunduite) se transport’ neambalate, in mijloace de trans- ‘port acoperite. Pentru a se evita deplasarea In timpul transportului, produsele trebuie si, fie bine consolidate in mijloacele de transport. 5.2.2 — Werestrele si usile cu un strat de vopsea sau finisate in fabried se livreaza paletizat, tizat sau containerizat, conform intelegerii intre pirti, fixindu-so Intre ele eu distantier! § mente de rigidizare. Paletele folosite trebuie sk fie de uz metaliei de uz general, STAS 8635-85 ‘Fixatea produselor pe palete de uz gencral se face en banda de ofel laminatii, de 20 X 0,6 mm, STAS 2370-80, en doni sirme de ofel, ex diametrul de 3 mm, SPAS 2304-80, inte punind intre aceasta si produse elemente de protectic neral, din lemn, STAS 6028/3-80 san palete — lad 2.3 — Piesele miirunte din lemn (pervazuri, baghete) se ambaleaal in pachete legate eu sit TAS 2304-80 sau sfoard, interpunind intre aceasta si piese elemente de protectie (lamele din PFI sau alt. material similar). -~9— STAS 799-88 5.3 Livarare 5.3.1 in funotie de gradul de asamblare, livrarea ferestrelor si usilor se face astfel : a) ferestre si usi de balcon eu ecreevelele montate pe tocuri si blocate prin dispozitivele de inchidere. Accesoriile metalice (minere, cremoane), 1a cerete pot fi demontate si livrate in pachete separate. b) ust = ex tocurile si foile montate, bine rigidizate, locate prin dispozitivele de inchidere, cu tocurile neasamblate, iar foile de usi in pachete ; aecesoriile motalice demontabil (broagto, minere, silduri), Ja usile finisate vor fi livrate montate san in pachete separate, avind insti toate locasurile de fixare executate. In functie de gradul de finisare, livrarea ferestrelor gi usilor se poate face : — ferestre si ugi de baleon grunduite ; ferestre $i usi de baleon en un strat de vopsea ; — ferestre si usi de balcon finisate (2...3 straturi de vopsea) ; — usi celulare cu foile finisate, cu accesoriile montate fird geam, Depozitare 4.1 Depozitarea ferestrelor si usilor se face numai in spatii inch apa, de expunerea direct’ la soare si de cireulatie intensd a aerului 6, ferite de contactul eu 5.4.2 Depozitarea se face in posi tanfit fafa de pardoseala sau pereti 5.43 In caaul ferestrelor si usilor grunduit ugi montate si bine rigidizate, agezate in pozitie vertical marea si degradarea lor. 5.44 _ Foile do usi livrate neambalate se depoziteazi prin suy~-gunere cu balamalele alter- nativ iesite in afar’, iar in dreptul acestora pe toat’ lifimea foit de ui, trebuie agezate fisli de carton ondulat. Iniljimea stivelor trebuie 8% fie de maximum 3 m. ali sau orizontalii pe suporfi, care si asigure, o dis- de min. 15 em. acestea se deporiteazth cu cereevelele sau foile de fi sau orlzontali pentru a so evita defor- 5 Lo} stivuirea ferestrelor si usilor, cu accesoriile montate, vor fi jnterpuse elemente Aistanfiere de grosimi egale, pentru a asigura integritatea produselor. 5.4.6 La usile fir’ praguri montate, tocul trebuie rigidizat cu o gipeds de lemn (san material pe bazik de lemn) biituta in cui, pentrn a nu permite desfacerea acestora de pe foile de usi sau din imbin: 55D mento Ficeare lot de livrare trebuie si fie insofit de documentul de certificare a calitifii, intoemit conform dispozitiilor legale in vigoare. 6 TERMEN DE GARANTIB ‘Termenul de garanfie pentru ferestrele si uslle din lemn este de 12 luni de la data livririt de ciitre produciitor. ‘T9985. seers ANEXA i PERMEABILITATEA LA AER Volumal de ae, /h oy Lunges restuila,m la 14111088 Bditia 1 2270+ 27 ex. LP, Taformatia ¢, 9287 Responsabila profeetalut orator MIEMC— Institutul de Gercetit gi Proieetar pentn Camitetul pentru Prublémete Gonsititor Popular Industria Lemna | = spectorattn General le Stat pentru Comte | Galntatit Pradusetor y a ~ Tnstitital Centra 'de Gereetare, Profeetare si ing eh | ~ rectivare in Constr | ~ Sel Ante enema Cori ens Redactat | Consteuetitor Ing. Flore J: Institntul Homin de St Dian wdardizare = Gentrala Materiatelor de Gonstructi & nstitutin de Proieetart pentew Construct Tiplaate ndardul a fost elaborat initial in amul 1940 gi sa revizult tn anil 1956, 1962, 1960, 1970, 1975, 1982 31 1986.