Sunteți pe pagina 1din 12
> ‘c2u 602.81/82.001.8. REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA, COMITETUB NATIONAL PENTRU §THNTA ‘SI TEHNOLOGIE STANDARD DE STAT EDITIE OFICIALA, STAS 9322-89 Inlocuieste : STAS 9322-73 USI §I FERESTRE Clasifieare gi terminologie Ss sents Snr to wit cnt oe 32 Pag, PRETUL LEI 3.50 INSTITUTUL ROMAN DE 27 KNUG STANDARDIZARE DOORS AND WINDOWS PORTES ET FENETRES JIBEPM HW OKHA CClasifention and terminology Classification et terminologie Kaaceugunanan tepamnoaoras onl) 1 GENERALITATT ak Fae aa ‘ 1 1.1. Obieet si domeniu de aplieare Prezentul standard stabileste clasificarea gi definifiile prinejpalilor termeni referitori la, usile gi ferestiele de lem si (sau) alte materiale. OBSERVATIE — Clasitiarea sl terminologia din prezentol standard nu sfnt limitative 1.2 Standarde eonexe 465-80 Ferestre gi usi de balcon din lemn pentru constritetii. Secfiuni ; 466-86 469-79 Ferestre din lenm pentru clidiri industriale, Ferestre simple. din Jenm pentru construetif civile. Seeqiuni ; tiuni 5 470-80 Usi de lemn pentru constructii industriale, agrozootehnice gi tip M. Usi ew falf. Seetiuni ; 3366-86 Obloane rulante. Prescripfii tehnice ; 4928.89 Glasvanduri eu rame de Jemn, Forme si seefiuni ; 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea convenfionalii a fefelor usilor gi ferestrelor, a sen + sului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor ‘simbolica ; Modularea construcfiilor. Goluri pentru usile si ferestrele clidirilor de locuit i social-culturale ; Ferestre, usi de balcon, usi interioare gi exterioare de lemn pentru construefii. Formate si alektuiri ; 6236-78 | Mobilier din len. Operatii si defecte de finisare. Terminologie. 2 CLASIFICARE Clasifiearea usilor si ferestrelor 2.1.1 Dupi destinatie — pentru constructit eivie 5 — pentru constructit social-culturale ; — pentra constructii industriale ; — pentru constructii agrozootehnice ; ~ pentru constructii tip M; — pentru construcfii in mediu rural. FOANISTERUL INDUSTRIALIZARH LEMNULUI [ABFobat de: Data intririt tn vigoare : IMSTERUL INDUSTRIZARI LEMNULUY |“IeTiTUTUL ROMAN DE STANOARDIZARE Institute de Corcett 9] Proeetiel Bd, Ilie Pintiie nr. 5 BUCURESTI 1989-05-01 shade ne Seler 1018 ONST R i STAS 9322-80 = 21.2 214 Dupi modul de asamblare eu tocul : — Pe toc; — pe captugeali; — pe toe si captusealits Dupi numiral de canaturi : — cu un canat; — eu dou canaturi — eu n eanaturi, Dup& modul de izolare fonie’ — simple ; — duble; sijsau termici ; — cuplate. OBSERVATIE — Usie pot fi eu sau fir supraluming Dup’ modul de deschidere = a) Us — cu deschidere obignuité (exterioari — armonie’ ; — batante; — culisante ; — pliante 5 — turnante. b) Ferestre = fixe — eu deschidere obignuiti (exterioars si/san interioari) ; — culisant in plan orizontal ; — in plan vertical. — basculantes — pivotante. Dupi materialul folosit : = din Jemn masiv; — din lemn masiy in asociere cu alte materiale lignocelulozice + — eu structuri celular’ ; — eu structurii plins sau celulari, placate eu : —pliei din fibre de lemn; — plicit din asehif de lemn 5 furnirnite cu furnire sau inlocuitori ge furnire ; — din lemn masiv in asociere cu profile metalice gi/sau din materiale plastico ; = din geam securizat. OBSERVATIE — Uslle pot fi: ~ pline = din rame st Dil ~3- stag 90220 9 2.1.7 Dupi finisajul aplicat : — grunduite 5 — finisate. OBSERVATIE —— Uyle taste pot ft: ~ inisateopae; i ~ fine traps , — tapitate. 9 | 2.2 — Clasifienrea usilor dupa sistemul constructiv : = eu gol pentru geam; — fri gol pentru geam, OBSERVATIE — Use se exeout eu sau fink fal. 2.3 Clasifienrea usilor dup’ amplasamentul in construefie : — exterioare ; — interioar: — de palier; — de comunicare ; — pentru spafii anexe : — eimai ; ee ert a — debarale ; — dulapuri inzidite, ‘ 24 Clasifiearea ferestrelor dupi geamurile utilizate : — cu geamuri simple; — cu geamuri ternioizolante ; — combinate (geamuri simple gi geamuri termoizolante). 2.5 Clasifiearen ferestrelor dup’ sistemul de modificare a condifiilor de iluminare interioani : — neprotejate ; — protejate en: — obloane ; — rulouri; — jaluzele. , 3 TERMINOLOGIE 3.1 Termeni referitori Ia struetura usilor si a ferestrelor Punetul] Termen Definitie [1.1 | Reper Component simplu, al usilor sau ferostrelor, rezultat din prelucrarea uet piese (lemn masiv, plici pe baz’ de lemn Loa sau alte materiale) Complex Component al usilor sau ferestrelor obfinut din im _— mai_multor repere 3.1.3 | Subansamblu Component: al ugilor sau ferestrelor, rezultat prin imbi- narea repetelor gi a eomplexelor, care constituie o parte distinetit in faza_de _montare B44 | Ansambin Ussi sau fereastra rezultat din imbinarea in form’ final, a mai multor repere, complexe si subansambluri STAS 9322-89 3.2 Termeni referitori la repere de usi sau ferestre Punct ‘Termen Definiyie 3.2.1 | Montant Reper component al usilor sau ferestrelor plasat in po: fie verticali, (de obicei reperul cu lungimea cea mai mare Dupi Jocul in. care se situeaz’, se denumese : — montant al tocului eiptuselii ; cercevelei ; foii de usi;! c&ptugelii; — montant intermediar B22 |. Traversi, Reper component al usilor sau ferestrelor, care asigurit legitura intre montanfi. Dup’ locul in care ke situeaaii, se denumese — traversi superioarit a tocului, a eiptuselii, a cerceve- lei, a foii de ust; —' traversii intermediar’ a tocului, a cerceyelei 5 — traversi inferioard a tocului, a cereevelei, OBSERVATIE ~ Traversa tnferioard a tocului de uph se umeste 51 Prag 24 | Pervaz Reper cut sectiune mai mies, component. al suprafefelor cu geam ale ugilor sau ferestrelor, fixat_intre_montanfi si traverse in diferite pozitii, in seopul obfinerii unor su- prafefe de geatn mai mici sau 9 unel arhitecturi deosebite [EReper component al usilor pentru acoperires rosturilor ‘dintre toe gi zidinie 2.5 3.2.6 | Tablie 8.2.8 | Licrimar | Lameti _ Reper component al usilor sau ferestrelor, cu seetiune dusa, care serveste Ih fixarea_geamurilor si tibliilor Reper, component al usilor, sub form de panou, fixat intr-o rami Reper, component al usilor sau ferestrelor, eu rol de acope- rire a Fostului de inchidere sau de fixare a accesoriilor me- talice de inchidere-deschidere Reper, component al usilor sau ferestrelor exterioare, fixat la partea exterioar’ a traverselor inferioare, Serve ste la indepiirtarea apei de ploaie Reper, ‘component al uyilor eu structuri celular’ Adaos Reper suplimentar pentru fixarea accesoriilor metalice la usile celulare sau reper de legitturi si consolidare intre tra- ‘versa inferioard a tocului gi glaf Reger, component al ugilor din Jemn sau alte materiale, care se aplied pe eantul panourilor in scopul consolidarit acestora Plack de fay R eper, component al ferestrelor, fixat Ia partes inferloard, a tocului, Ia interior, in continuarea acestuia, pentru pro- tectia zidului . Reper, component al usilor, servind la aeoperirea panou- rilor de usi sau a ciptuselilor bee . . ~b- STAS 9322-89 3.3 Termeni referitori la complexe de usi sau ferestre Punct ‘Termen Definigie 3.3.1 | Captuseals Complex, component al ugilor sau ferestrelor, sub form’, de rami-panou, destinat pentru acoperirea spalefilor go- Anhui din zidiiria 13.3.2 | Montant-toc cu cip- | Complex, component al usilor sau ferestrelor, rezultat in tugeal’s | uma montirit montanfilor tocului eu montanfii exptu- sell 13.3.3 | Traversti-toc eu ciptu- | Complex, component al usilor sau ferestrelor, rezultat din, seal montarea traverselor_tocului_cu_traversele_cipluseli:) [3.3.4 | Rams Complex, rezultat din asamblarea a doi montanti si dou traverse, destinat realizitrii_canaturilor (cercevelelor) Canat Complex, component al ferestrelor gi usilor, mobil sau fix, care determin’ impirfirea in plan a acestora, sub form’ de rama sau panow OBSERVATIE In cazul ferestelor se denumeyte_cerceves [3.3.6 | Ochi de ventilapic Complex, component al ferestrelor, sub formil de ceree- vea, de dimensiuni reduse, fixat la, pattea superioar’ w j canatului, Bste destinat pentru a asigura ventilarea ined perilor meni releritori 1a subansambluri de usi sau ferestre ‘Termen Definitie [3.4.1]! | Too EX t Subansamblu, component al usilor sau ferestrelor, rezul- | | en Se tat din asamblarea montantilor gia traverselor tocului 3.4.2 f | Too cu cptusealt? ‘Subansamblu, component al ugilor sau ferestrelor, rezul- tat din ansamblarea tocului gi a ciptuselii B.4.3 | Foaie de ust Subansamblu, component al usilor, sub formi de panon (plact plang sou ram si tiblii) eate asigura delimitarea intre dou’ spatit 4.3.1 |Foaie de ust celulari | Fonie de ugit, sub formi de panou, eu structur’ celular’, placatii 3.4.3.2 | Foaie de usi din rame | Foaie de us format dintr-o rama in care siint montate si tabi tiblii saw ochiuri de geam | Foaie de ust ou gol Foaie de us previizutié cu goluri pentru geamuri sau grile 4.3.3 | Foaie de ust pling | Foaie de usi firs goluri de geam | pentru geam integral dintr-o foaie de stieli (geam t 4.3.5 | Foaie de uy din sti al) Panow executat securizat sau 3.4.3.6 | Koaie de usi din mate- | Panou executat integral din materiale plastice dure rial plastic Foaie de ugi metalics | Panow executat integral din_metal js.4.4 | Oblon ‘Subansamblu, component al ugilor sau ferestrelolor, sub forma de panou montat in exterior. Serveste la, umbrire, fiichidere si securitatea ineiiperilor Rulou ‘Subansamblu, component al nsilor sau ferestrelor, executat din lamele profilate, de lemn, materiale plastice sau tabli speciald, articulate intre ele si care se montea: exterior, Serveste la umbrirea, inchiderea si secn inciperiior 4.6 | Jaluzea Subansambluy component al ferestrelor, executat din Jamele de lemn, metale ugoare sau materiale plastice, montate intre cercevele sat Ia interior. Serveste la modi= ficarea condifiilor de iluminare a interioarelor BTAS 9322-89 3.5 Termeni referitori Ia ansambluri de ust sau ferestre JPunet ‘Termen Definifie i351 | Use Ansamblu format din toe, cdiptusealii, sau toc gi ekptugeala 7 _| si foite de ust 5.2 _| Usi pe toe {FAusamblu format din foaie de ust si toc {3.5.3 _| Usi pe ciptmyeal Ansamblu format din foaie de usé si ciptuseali [3.5.4 | Uy po toe gi eiptu- Ansamblu format din foaie de ugii si toc gi ciptusealt seals - [3.5.5 | Usa exterioars Usi expusii cu una din fete spre exteriorul clidirii si care asigurit accesul in clidire si inchiderea acesteia, 13.5.6 | Usainterioars _—__|_ Us care asigur’ legiitura intre spafii interioare 13.5.7 _| Usk de comunicare Us interioart destinatsi legiturli_intre dow’ inckpert Usa de _palier Us interioari destinati intririi in apartament Use tapigatas b.5.9 | Us cu supralamina sit previizuti la partea superioari eu un geam pentra ‘luninage, independent de foaia de uss [3.5.10 | Usk cu un canat | Ushi executats dint singuri foaie 5.11 | Usicudoussanncanaturi| Usk exeeutatt din dou sau n foi de usi akiturate 3.5.12 | Uys dubtx Usa constituita din dou’ foi de us’, montate paralel, pe { acelasi toe, la 0 oareeare distanfiiintre ele, pentru a ast- 7 {_gura_o izolare mai bunk [3.5.13° | Usa simpli | Ux constituitt dintr-o singurt foaie 3.5.14 | Usi cuplats Usi dub la care foile sint solidarizate intre ele prin ac- a cesorit speciale de cuplare 3.5.15 | Uys cu desehidere o- | Usk In eare dispozitivele do rotire sint fixate pe una din Ddignuita | laturile tung ale foit si respectiv a tocului, deschiderea fi | eiudusse sub un unghi de Ia $0" la 1808 [3.5.16 | Usa armonic | Usi cu n foi de ug’, articulate speciale, In- chiderea tor se face prin pliere in planul eanaturilor, care _ int sustinute de un ax de ghidave a [s.5.17_|_ U9 hatants Usa ta care foain de ust so deschide in ambele sensuri p.5.18, | Usk culisants Usi la care deschiderea se asigur prin culisatea foti (lor) : __| deus "pe orizontal 7 {35.19 | Usa pliant Usii la care deschiderea se asigur’ prin plierea canatur nf, articulate intre ele eu halamale 5.20. | Usa turmanta Us cu 3 sau 4 canatiri care formeazi intre ele un- ghiuri de 120°, respeetiv 90°, flind solidarizate la mat- ginilo dinspre virful unghiulit. Canaturile sint montate in interiorul unui spatiu eireular denumit tambur Usa ale citei canaturi sint eliptusite pe una sau ambele fefe cu un material fibros (izolant tere gi fonie) acoperit ext un material textil, plastic sau eu piele peseeeeeeseseteee i sssssesseseseesseateeeaecaaaiaaess at- STAS 9322-89 Fereastri cu un canat Punet ‘Termen Definigic 5.22 | Fereastris Ansamblu rezultat din asamblarea tocului gi cereevelei, _ servind la inchiderea, iluminarea gi acrisitea inesiperilor ls.5.23. | Fereastri fix Rami aleituit’ din montanfi, traverse si nervuri fixate in id ie. Poate avea ochiuri mobile pentru ventilatic Fereastri-cu o singurit cercevea intr-un plan de deschidere 13.592 Fereastrit dubli exterioarit chidere interioar’ Fereastrit_ cu deschide- re obisnuit’ Fereastri cuplata i3.5.95 | Fereastri cu dowd sau | Fereastri formati din dout sau n cercevele n eanaturi 3.5.26 | Fereastri simpli Ansamblu format din toc si un singur rind de cereevele, care se pot deschide spre interior sau spre exterior Ansamblu format din toe si dou rinduri de cercevele, actionate independent, Fereastrii dubla cu deschi-| Fereastrit dubli la care un rind de corcevele se deschide dere interioant-exterioardl spre exterior gi celilalt spre interior Fereastra: cu deschidere | Fereastri care se deschide spre exteriorul clidirii Fereastris dubli cu des- | Fereastrii dubli la care desehideren ambelor rinduri de cercevele se efectueaz’ spre interiorul spatiului Fereastrii la care dispozitivele de rotire sint fixate pe una din laturile lungi ale eereevelei, deschiderea fi¢indu-se sub un unghi de 90° la 180” Fereastrs dubli la eare cele dowd rinduri de cereevele sint ‘solidarizate inize ele prin accesorii speciale de cuplare. Ambele cercevele se deschid spre interior, fiind acfionate eoncomitent, 3.5.33, 3.6.34 [3.5.35 ‘Fereastri. pivotant’ Fereasti culisanté Fereastri baseulantit ‘Usit de baleon Foreastrit ale jurul rotirea lor in ‘Je se deschid prin deplasarea lor tical) Fereastr’ pivotantis al clirei ax de rotire se afl plasat ori- zontal la partea inferioari a cercevelei (cercevelelor) Usa care permite accesul de la interiornl inediperii spre baleon. Usa de baleon se poate asocia cu fereastra (nga-fereastrit de baleon) STAS 9522-89 “ahd 3.6 Terminologia din prezentul tabel se refer la a use gl ferestrelo de lemn a clrorseoftant si vedori sint reprezentate simbolic in figurile 1 9213 8.2, 24.34 4.3, 354 Fig. 1 Sectiunt sl vedert de uyt de tema 3.515 3.5.16 3.5.17 3.5.18 3.5.19 8.5.20 STAS 9999-89 Fig. Seatiunt gl vedert de ug! de tern Usk eu deschidere obignuita Us armonick Ugh batantt Ust culisanta Usa plianta ‘Usi tumantit, BIAS 9322-80 -10-— Fig. 2 Sectlunl de ferestre B22 bY —-u- STAS 9322-89 TAS 9322-89 2 INDEX ALFABETIO Teen et Tome Pe tts sa| [ove —— Cae | (ane bames inns |e | Pint de ae | | Prag | saa Captuseala == __| jee = [eer oy [ns | ena — ae Ferestbatolanth Sed de acoperire —_—__| 422 [rate Fereastel cu deschidere exterioart ‘ Fereastel cu deschidere obignuitd Fereastrd ou un cana Fereastri cu dou sau n canaturi 3.5.25 FereasteR culisanti 3.5.34 Fereastrd cuplatt Pereastea dubia Fereastrd dubia cu desehidore interioara | Fereastrd dubia cu desehidore interoars | Use batanta eu deschidere abismi Fereastri dubld eu deschidere interioar | Usd cu deschidere obignuita extenoart {Usd ev dowd sam canatur Seem erested the Us cofsanta 2518 Fereatrdpivotantd Usd cunt as Ferested simp Usd ov supratming 350 Foale de opt Usk un canat_—_ _| 3510 Fale de uph exulaa Unk de baton 3536 Foaie de usd din material plastic Ua de comune : 357 Foaie de ust eu gol pentru gema Foaie de ust din rate $1 exit Foale de up din stiett Foale de uy metalick Us exterioars | a5 Uph intertoar 3.56 FFoate de usd pling aeons _______|sse | Vee Uel pe elptureata Giat [ost be leierierce Se eos Jatazee | Usk pe toe. 352 cc | Usk pe toc si eaptuseals _| 354 \|Lterimar Ux planta 3.519 Montant xd simptt : 35.13 Montant-toe ev captagealt JeUse tata [3.5.28 Nervors Usk turnantt 3.5.20 sabi prleetaal: MILMG ~ Insitatal de Cere- | Colaboratori: Tat Praechre estrs tnasonoe Lament = Int cent de Corstar, Protetare y Die Ing. ‘Ann Ojelen tivare in Constructit; ‘edactat finals Insitute! Romn de Standardzare — Inspectoratal General de Stat pentru Investiil ~ Com Ing. Floriea Diacon structs = Institutit de Proiectari pentru Constructit Tipizate; Inspectoratul General de Stat pentru Controtal Catal Produselor. ‘4, Bucuresti 1989 Tiparit 1a 11,08.1080 Editia 1 2200} 27 ex. 1.P. Tnformatiae 0660 ‘Standardul a fost elaborat infil tn anal 1979 51 sa revizult tn anut 1088 Eaitura Tehak