Sunteți pe pagina 1din 250

I

I'----'I

0
!~

' J
L

L
fI
II
LJ

r I
I I

J
.__, l

( j

I
!
t
J
11.1 SITUATIA FONDULUI CONSTRUIT DIN ROMANIA

Romania dispune la ora ac tua l a de un fond impresionant de


constructii aflate 1n exploatare, cuprinzand diverse tipuri de
c l ad i r i , respectiv c l ad i r i s i cons t ruct i i civile, industriale
~i agro-zootehnice.

c l adt r i l e civile, r n care utilizatorul principal este omul,


pot fi 1mpartite 1n doua mari categorii:
~ cladiri de locuit, camine, hoteluri
individuale - case unifamiliale, cuplate sau 1n~iruite;
cladiri cu mai multe apartamente, multietajate, de tip
bloc.
~ cl adi ri publ ice sau t er't i are (cu al ta des ti na t i e dee at
locuinte):
cladiri pentru sanatate (spitale, cre~e, policlinici);
- c l ad i r i pentru 1nvatamant (c res e , qrad irri te , sco l i , licee,
universitati)
cl ad i ri pentru sporvt (sal i de sport, de 1not, pati noare
acoperite ~.a.);
cladiri pentru comert (magazine, spatii comerciale);
cladiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
cladiri pentru institutii publice (sedii de firme, birouri,
banci);
cladiri diverse, cu alte destinatii.

Din totalul acestor c l ad i r i civile, ponderea cea mat


i mpor t arrta 0 de t i n cl ad i rile de l ocui t , r aspandi te pe 1ntreg
teritoriul tar11, atat 1n mediul urban, cat ~i 1n mediul
_. . ., rural, indiferent de relief sau clima.

conform Recensamantului populatiei ~1 locuintelor din 2002,


populatia Romaniei numara 21.681 mii locuitori, iar fondul de
locuinte disponibil era de 4.819.000 cladiri de locuit (8.107
.mii locuinte); dintre c l ad i r i l e de locuit din mediul urban,

1
- 9 -
72% sunt cladiri de locuit multietajate de tip bloc, cu regim
de inaltime P+4 ... P+10.

in mediul urban se situeaza 23,5% din cladiri, in care se afla


peste jumatate dintre unitatile de locuit (52,54 %), de~i in
mediul rural sunt de 3 ori mai multe c l ad i r i cu 'l ocu i rrt e
decat in mediul urban.

ca rezultat al p r i vat i zfir i i fondului de 'l ocu i nt e , 'l ocu i n t e l e


proprietate privata reprezinta in prezent 97,2 % din
totalul 'l ocu+rrte Ior (7.876 mii), iar 'l ocu i nt.e l e proprietate
de stat repr-ez i nt a 2,6 % din totalul Iocu i n te l or (212 mii).
Peste 50% din locuintele proprietate privata ~; peste 75% din
cele proprietate de stat se concentreaza in mediul urban.

Din punct de vedere al vechimii, 66,9 % din 'l ocu irrte sunt
situate in cladiri construite dupa 1960.

Fondul de l ocui nt e cupri nde un numar de 20. 791 mi i came re de


locuit ~i o suprafata totala de 304.453 mii mp. Aproape trei
sferturi dintre Iocu irrte au 2 s i 3 camere, 7 din 10 'l ocu i n t e
avand suprafata camerelor cuprinsa intre 16 ... 47 mp.

o locuinta medie are o suprafata locuibila de 37,5 m2 ~i este


ocupat a de 2, 6 persoane. supr afat a l ocui bi la de o per soana
este 14,3 mp, aceasta avand aproximativ aceeas i valoare at at;
in mediul urban, cat ~i rural. in mediul rural exista locuinte
cu mai multe camere, dar cu suprafete mai mici decat in mediul
urban. \
\

Din c l ad i r i l e cu 'l ocu i nt e , 95% sunt c l ad i r i individuale cu o


singura locuinta, reprezentand 84,6 % din cladirile din mediul
urban ~i 98,2 % din cele aflate in mediul rural.

Din punct de vedere al materialelor de constructie, structura


fondului de locuinte existent evidentiaza urmatoarele:
31, 5 % din total sunt con st ruct'i i din prefabricate din
beton armat, cu structura de beton armat;
35,3% sunt din zidarie portanta din caramida, piatra sau

- 10 -
1nlocuitori, cu plan~ee din beton armat sau lemn;
24,8% sunt realizate din paianta, chirpici, alte materiale.

Blocurile de apartamente, care reprezinta sub 1,8% din totalul


cladirilor de locuit existente (80.632 blocuri), adapostesc
cca. 39% (2.984.577 apartamente) din numarul total de locuinte
inventariat la nivelul anului 1992 1n Romania.

Ponderea cladirilor de locuit cu o singura locuinta (case


individuale), depa~e~te deja 1n Romania 95% din totalul
cladirilor de locuit.

ca forma de proprietate, din totalul fondului de 'l ocu i rrte ,


ponderea locuintelor proprietate privata reprezinta 97%,
cre~terea datorandu-se 1n primul rand vanzarii locuintelor din
fondul locativ de stat, retrocedarii proprietatilor, precum ~i
construirii de noi locuinte.

Majoritatea acestor locuinte sunt situate 1n cladiri cu


vechimea cupr i ns a 1ntre 15 si 55 ani, caracterizate printr-un
grad de uzura avansata ~i un grad redus de izolare termica.

Procentual, vechimea c l ad i r-i l or de locuit din t ar a noas t r a


este astfel:

sub 10 ani vechime 3%


10 - 20 ani vechime 7%
20 - 40 ani vechime 37%
40 - 55 ani vechime 28%
peste 55 de am 25%

Structura fondului de locuinte existente 1n prezent 1n


Romani a, 'i n func t i e de vechi me, este i lust rat a 1 n fi gu ra de
ma1 JOS.

- 11 -
< 10 ani 10-20 ani

Fig.1.1 Structura fondului de locuinte din Romania functie de


vechime //

11. 2 SITl!JATIA FONDULUI CONSTRUIT DIN TARILE U. E.

in anul 1995, din totalul de 150 milioane de locuinte


rezidentiale existente in tarile comunitatii Europene, cca.
66% sunt in case uni fami 1ia1 e, cu un procent care vari aza de
la 80% sau mai mult in Germania, Irlanda, Luxemburg s i Marea
Britanie.

Dintre c l ad i r i l e r'ez i derrt i a l e , in medie 56% sunt ocupate de


catre proprietari, variind de la 40% in Germania, pana la 80%
in Spania.

ca vechime, c l ad i r i l e de locuit din tarile UE se si tueaza


astfel:
sub 30 ani vechime 28%
30 - 45 ani vechime 40%
peste 45 ani vechime 32%

vechimea cladirilor din tarile UE este prezentata 1n figura de


mai jos.

De remarcat ca, spre deosebire de tara noastra, 1n care


ponderea cea mai mare o au cladirile executate intr-o
pe r i oada relativ scur ta , intre anii 1950 ... 1980, avand deci
vechimea de 25 ... 55 ani, 1n tarile europene, fondul de
c l ad i r i a fost realizat intr-o pe r i oada mult mai Iunqa , dar

- 12 -
1

fn conditii care le-au conferit calitati superioare.

< 30 ani
>45 ani 28%
32%

40%

Fig.1.2 Structura fondului de 'l ocu i n te din UE fn func t i e de


vechime//

La ora actuala alimentarea cu caldura pentru fncalzire,


venti l are s i prepararea apei cal de de cons um se asi gu ra f n
cazul blocurilor de 'l ocu i nt e , fntr-o pr-opor t i e covar s i toar-e
Ceca 96%) fn sistem centralizat (fncalzire co l ect i va) , des i
sistemele individuale se impun din ce fn ce ma1 mult, ca
urmare a numeroase avantaje, inclusiv economice.

in acest sens, fn 61 de ora~e mari din Romania au fast create


~1 extinse pe parcursul ultimilor 40 de am , sisteme
centralizate de alimentare cu caldura, avand ca sursa fie CET
(termoficare urbana) , fie o central a t erm i ca (CT) de zona ,
cvartal sau pentru un ansamblu de blocuri de locuinte. in
ul ti ma peri oada , datori ta debr-ans ar i i unor consumatori ,
ponderea acestor unitati s-a diminuat considerabil.

Dintre aceste mari sisteme urbane de alimentare cu caldura, 32


sunt conectate la su rse de produce re a cal du ri i apar t i nand
ENEL, restul fiind sisteme apartinand municipalitatilor locale
~1 gestionate de intreprinderi (regii) specializate,
subordonate administrativ primariilor.

- 13 -
1. 3 C:ONCLUZII PRIVIND REABILITAREA FONDULUI CONSTRUIT DIN
ROMANIA

Fondul existent de locuinte din Romania, executat 1n diferite


etape, cu diferite solutii structurale ~i arhitecturale ~i cu
grade diverse de pr'o t ec t i e t ermi ca , va trebui 'i n viitorul
apropi at sa cons ti tui e obi ectul unei ac t i uni coordonate s i
extrem de necesare de reabilitare mecanica ~i termotehnica ~i
eventual de modernizare arhitecturala ~i functionala, 1n
scopul r i d i car-i i ca l i t.a t i i de rez i s ten t a , a confortului
interior, reducerii consumului de energie ~1 at enuar i i
emisiilor poluante pentru mediul 1nconjuator.

Desfa~urarea e~alonata a operatiunii propriu-zise de


reabilitare ~i modernizare mecanica ~i energetica a cladirilor
existente presupune un important efort tehnic, tehnologic,
organi zatori c s i fi nanci ar, care va cons ti tui preocuparea a
numero~i factori 1n etapele urmatoare.

in prezent populatia proprietara a majoritatii locuintelor ~1


statul (atat ca proprietar cat ~i ca institutie), sunt cei doi
factori interesati 1n declan~area unei actiuni de modernizare
a blocurilor de locuinte.

in cazul blocurilor de 'l ocu'i n te , ac t i unea de modernizare nu


poate fi facuta pe apartament, ci numai pe ansamblul unui
bloc, tronson, s car a . Locuirea 'i n bloc se caracterizeaza 1n
prezent prin diversitatea veniturilor locatarilor; eel put i n
50 % nu au capacitate de a investi.

Trebuie avut 1n vedere ca veniturile s i rezervele major-i t.a t i i


populatiei, ca ~i posibilitatile financiare ale statului, sunt
1n prezent foarte reduse, o actiune necesara pe scara larga de
modernizare a cladirilor aflate 1n exploatare fiind foarte
necesara, dar posibila la scara 1ntregii tari numai cu
adoptarea unei strategii tehnico-economice adecvate, precum ~1
cu un sprijin financiar corespunzator, eventual din exterior.

- 14 -
I 1.4 EXECUTIA LUCRARILOR DE REABILITARE

a) Conform legislatiei 'i n vigoare, proiectarea lucrarilor de


interventie asupra cladirilor existente cuprinde:
- efectuarea Experti zei Tehni ce referi toare la structura de
rezistenta a blocului de locuinte ~i eventual necesitatea
e.fec tua r i i unor l ucr ar i de repar at i i !?i /sau consol i dar i care
conditioneaza executarea lucrarilor de reabilitare;
- efectuarea Auditului Energetic ~i elaborarea certificatului
de per formarrta energeti ca cor-espunzator s tar i i actual e;
Aceasta etapa mai cuprinde ,,Analiza eficientei economice" care
indica ,,durata de recuperare a investitiei", calculata pe baza
materialelor !?i tehnologiilor de execut i e alese s i costului
estimat al lucrarilor de investitie astfel 1ncat, ulterior, sa
nu fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari !?i
depa!?irea costurilor. Tot 1n aceasta etapa ar trebui ca
benefi ci ari i sa opteze, 1 n cunosr i n ta de cauza , pentru
adoptarea acelor masur i de reabilitare/modernizare a par-t i l or-
comune sau individuale !?i costurile acestor masuri obligatorii
sau optionale care cad 1n sarcina lor;
intocmirea documentatiei de avizare pentru lucrarile de
interventie;
elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea
executarii lucrarilor de interventie !?i obtinerea avizelor !?l
acordurilor solicitate pentru emiterea autorizatiei de
construire;
intocmirea proiectului tehnic, inclusiv a detaliilor de
execut i e si verificare pentru respectarea cerintelor
esentiale;
elaborarea caietului de sarcini de catre coordonatorul
local;
- asi gu rarea asi s tent e i tehni ce !?i parti ci parea la i nspect i a
fazelor determinante;
elaborarea raportului privind terminarea lucrarilor cu
ocaz i a recep't i ei la termi narea l ucr-ar i l or !?i inmanarea
coordonatorului local a certificatului de performanta
energetica corespunzator imobilului reabilitat.

- 15 -
b) Documentatia tehnica pentru lucrarile de interventie in
vederea cr'e s t e r i i performantei energetice, care semrri f i ca
reducerea consumului de energie s i a emisiilor poluante, se
intocme~te pe baza cunoa~ter11 starii fizice a obiectului
supus reabilitarii ~i pe concluziile favorabile ale expertizei
tehnice cu pr1v1re la rezistenta mecanica ~i stabilitatea
imobilului;

c) in cazul in care expertiza tehnica constata deficiente ale


structurii de rez i s terrta , intocmirea auditului energetic s i a
celorlalte documentatii tehnice se suspenda pana la remedierea
deficientelor semnalate;

d) rnrerverrt i a pentru reabilitarea termica a blocurilor de


locuinte consta 1n proiectarea ~1 executarea urmatoarelor
l ucr-ar i :
- realizarea unei anvelope termoizolante ap l i cat.a perimetral
imobilului existent, pe peret11 exteriori, peste plan~eul
ultimului nivel ~i sub plan~eul dintre primul nivel sau parter
~i spatiile reci adiacente Chol sau subsol);
- realizarea anvelopei hidroizolante denumita:
~ hidroizolatie, cand este aplicata pe acoperi~urile tip
terasa ale imobilului sau pe elemente adiacente acestuia
(copertine, logii, balcoane);
~ invelitoare, cand este executata pe acoperi~uri ~arpanta;
~ hidroizolatie subterana, cand este aferenta subsolurilor ~,
soclurilor cladirilor.
inlocuirea ferestrelor ~l a us i l or exterioare existente
inclusiv u~ile de acces in bloc, cu tamplarie performanta
energetic;
- refacerea ~i modernizarea instalatiilor aferente cladirii;
- c rear ea con di ti i l or real i zari i unui ansamb 1 u uni tar pentru
asigurarea cerintelor esentiale privind ,,siguranta 1n
exploatare" s i ,,igiena, sanatate s i mediu".

e) concomitent cu aplicarea acestor masuri constructive se pot


evidentia recomandari privind modul de exploatare a aparatelor
casnice ~i a instalatiilor interioare, masuri de economisire a
energiei aplicabile nerestrictiv la nivel individual.

- 16 -
CAP.2 CON(EIPERIEA DE
TIE~MICA
' -
I 2.1 PROIECTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE

Date le tehnice referitoare la realizarea anvelopei


termoizolante a c l ad i r i i se as i qur a de cat re proiectantul de
arhi t.ec tur a care are compe tent a 'i n domeni u, 1 n col aborare cu
expertul de special i tate atestat pentru ceri n ta ,,economi e de
energie ~, izolare termica", pe baza calculului de
dimensionare a +zo l at i e i termice, i'ntocmit de auditorul
energetic ~1 a reglementarilor tehnice i'n vigoare.

- 2.1.1 Date initiale pentru proiectare


Aceste date se asi gura de benefi ci ar (j n baza document at i ei
tehnice existenta i'n cartea constructiei) ~i se completeaza de
proiectantul de specialitate din urmatoarele documentatii:

- 2.1.1.1 Expertiza t.ehrri ca privind rez i s'terrta s i


constructiilor asigura informatii privind:
stabilitatea

- starea de afectare fizica a constructiei;


- aspecte arhitecturale (placaje, rosturi, goluri);
- aspecte functionale (modificari, adaugiri);
- comportarea i'n timp la actiuni naturale sau accidentale;
- conditii locale de amplasament;
stare a tehnica actuala a elementelor constructive ale
imobilului (pereti, balcoane, atice, terase/~arpante,
tamplarie, socluri, trotuare etc.);
- ev i derrt i er ea eventualelor 'l uct-ar i de t ntervent i e efectuate
'i n trecut (care ar putea condi ti ona real i zarea masur i l or de
izolare termica).

2.1.1.2 Auditul energetic precizeaza:


caracteristicile izolatiei termice existenta (rezistenta
termica, conductivitatea termica ~i grosimea acesteia);
- certificatul energetic (Fig. 2.1);
concluziile privind Iucr-ar i l e de +ntervent i e la anvelopa
imobilului.

- 17 -
.. -~
Nctare
>RI Perforrnanta enerqetica a cladin] energelic~: 59,2
IJ Sistemul de certlficare: Metodologia de calOJI
:;:; a Peeformanjet Energetice a rudiri.lor elaborata Cllldlrea Cl:isdirea de
cu in aplicarea legii 372/2005
rertificata
DI
lo.

-
Eficienta energetica ridicata
,
CIJ
c
CIJ
>RI
c
RI
r s>c) @

'
E
lo.

.....
0
lo.
cu
I o)
Q.
cu
! tt) <TI
...,
'tJ f =·;;~:ed. F)
RI
IJ ~
~
:;:; Eficienta enerqetica scazuta
lo.
cu Consum anual specmc de energie lkWh/(m2an)] 430 180
u lndice de emisfi ecarcetent C02 fk9C02/(m1an)) 85 4()

Fig. 2.1 Model de certificat energetic

2.1.1.3 Proiectul initial sau releveul c l ad i r i i (i'ntocmit i'n


lipsa documentatiei) indica:
dimensiuni geometrice i'n plan ~i elevatii ale constructiei;
dimensiunile golurilor ~i tipul tamplariei;
grosimea peretilor ~; alcatuirea acestora;
- dispunerea s i dimensiunile elementelor structurale (s ta l p i ,
grinzi, centuri, buiandrugi).

2.1.1.4 Expertiza tehnica de specialitate precizeaza:


- starea elementelor care se reabiliteaza (pereti, plan~ee) ~,
care devin suport pentru termoizolatie;
- eventualele lucrari necesare corectarii suportului;
- starea ~i caracteristicile izolatiei termice existente;
- rezultate ale i'ncercarilor de laborator.
2.1.1.5 solutii preconizate pentru termoizolarea peretilor
exteriori, partea opaca:
La c l ad i r i l e de locuit existente per-e t i t exteriori au fest
construiti i'n urmatoarele solutii (Fig.2.2):
~ i'nainte de 1984
zidarie de caramida plina, 37,5 cm;
zidarie din caramida cu goluri' 30 cm;
zidarie din beton celular autoclavizat, 25 cm;
panour1 portante cu termoizolatie din b.c.a., i'n 3 straturi;

- 18 -
panouri portante sau neportante, cu termoizolatie din pasla
minerala sau polistiren expandat fn 3 straturi;
panouri portante bistrat, cu termoizolatie din b.c.a.

I . . . ., , . II -n -"
® 1LJ1 @
1L:Jt=J1
I o . e. • I
I - . .' I :01 11 11 Ii I
I. '" · i 1( 101 zid. ICJC]lzid. 1
I . . • . I '01 /IIf cara~I 7 J~rOm
I · ~c~ I plina I 19oluri I
I .•
I . . - I
:1 101 QC] I
e- • o
0
• I 101 Ii 11· I I
I - ... I II , 1CJI IC::pr=:Ji
25 •i
h
~ 3~5 i ~ 30 l
® ®
-

Fig.2.2 solutii de pereti exteriori executati fnainte de 1984

~ dupa 1984 (Fig.2.3)


zidarie din caramida plina (25 cm)+ b.c.a. (20 cm);
zidarie din caramida cu goluri (30 cm)+ b.c.a. (15cm);
zidarie din beton celular autoclavizat (35 cm);
panouri portante cu termoizolatie din b.c.a. ~, pasla
mineral a;
panouri portante bistrat, cu termoizolatie din b.c.a.;
panouri portante fn 3 straturi, cu t.er-mo-i zo l at i e din pas l a
minerala sau polistiren expandat;

- 19 -
@)
L:~ :.._iLn'y:~·...:.JI
! [.-:-.-:. -..-:-] II
1
°.bca?.·.:
. . 0 ". . • •

JL. .6 olJ'.~·.·'Ji
..
I
0 !) ' • "

. . · JI" .. ·.
IC t-=---=:ii
l 35 I

bca

~-1
V//,'/////ll
beton
armat

• •• ,J •••
-=;,.=
,,
l 20 l 25 I 20 ~
~ 45 [ 35

Fig.2.3 solutii de pereti exteriori executati dupa 1984

pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte se


utilizeaza. de regula, pozitionarea termoizolatiei pe fata
exterioara a peretilor pentru a nu se reduce suprafata
l ocui bi la s i pent ru a se asi gu ra tratarea uni tar a a fat ade i
imobilului s i a corrt i nu i t at i i p rot ec t i e i in scopul e l i m'i nar-i i
puntilor termice;
- te rmoi zo l at i a este i nteg rat a intr-un ansamb l u compozi t de
tip ,,compact" sau de tip ,,ventilat";
- pentru realizarea anvelopei termoizolante a unui imobil se
poate utiliza unul sau mai multe ansambluri compozite alese de
proiectant in functie de caracteristicile zonei pe care se va
aplica (orientare, actiuni mecanice);
- ansamblul compozit realizat dintr-o componenta termoizolanta
~i o componenta de protectie si finisaj se va aplica pe
el ementul de rezi s terrta cons ti tui ta din pe re t i i exi s tent i ai
imobilului, numai dupa efectuarea operatiunilor de pregatire a
acestora, operatiuni care vor trebui cuprinse in documentatia
economica ~i care constau in:

- 20 -
'""" .... localizarea ~i inlaturarea portiunilor cu tencuiala
neaderenta ~l a zonelor cu be ton segregat sau cu alte
degradari;
.... inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni,
musch i etc. ;
.... rectificarea tencuielii ~1 a suprafetelor de beton
carbonatat, utilizandu-se mortar compatibil;
.... rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor
prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor 1nvecinate;
.... efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote,
centrale termice);
. .,. 1ncheierea lucrarilor de reparat11 sau de 1nlocuire a
tamp l ari ei exteri oare (fe rest re s i us i ) precum ~i a izolatiei
hidrofuge a terasei;
~ . .,. efectuarea egalizarii ~i planeitatii suprafetei suport.

2.1.1.5.1 Ansamblul compozit compact ETICS (External Thermal


Insulation composite System)
a. Ansamblul ETICS cons t a dintr-un sistem multistrat aplicat
pe sant i er , 1ntr-o succesiune de faze determinante. Produsele
fabricate industrial sunt livrate ca un sistem complet
specific fiecarui ansamblu compozit ETICS;
b. componenta termoizolanta ~i componenta de protectie ~1
finisaj formeaza un ansamblu compact solidarizat pe elementul
de rezistenta (perete exterior) ~i 1ntre ele prin aderenta
produselor utilizate;
c. i:n detaliu, ETICS compact este a l catu i t din urmat oare l e
straturi indicate in ordinea t ehno l oq i ca , de la elementul de
rezistenta (constituit de peretii exteriori din beton, zidarie
de B.C.A. sau caramida) spre exterior:
. .,. adezivul specific pentru lipirea izolatiei termice pe suport
(perete exterior);
. .,. placile termoizolante (componenta termoizolanta);
.... mijloace de fixare mecarri ca (ancore, dibluri expandabile,
profile);
. .,. unul sau doua straturi de protectie (grund sau masa de
spac l u din mortar adeziv) din care eel pu t i n unul cont i ne o
-1 armatura din plasa din fire de sticla sau metalica;
. .,. tencuiala decorativa.

- 21 -
d. Proiectantul va indica:
cota de fixare a profilului de soclu, sau cota bazei
anvelopei (aplicarea acesteia poate sa 'i nceapa de la orice
nivel);
- zone le expuse ac t i uni l or mecani ce pe care se vor executa
masuri de prot ect t e sup l i mentare: armare cu doua r andur i de
p l as a s i Zs au placaj ceramic in loc de t.encu i a'l a decorativa
~i/sau inlocuirea placilor de polistiren expandat (EPS) cu
placi din polistiren extrudat (XPS) canelat;
- modul de lipire a placilor termoizolante: in aderenta totala
sau in puncte;
- cul oarea stratul ui de fi ni saj, av and in vede re ca pentru
evitarea aparitiei crapaturilor 1n tencuiala este necesara
scaderea temperaturii tencuielii prin alegerea culorii in
functie de orientarea fatadei din punct de vedere al expunerii
la insorire ~i al coeficientului de reflexie indicat 1n
cata l ogul de cul ori care trebui e sa 'i ns o t eas ca documerrt at i a
ansamblului ETICS (Fig. 2.4);
- particularitatile constructive ~i ordinea operatiunilor.

Tencuiali Decorativa

Armatura din plasa


de fibri de sticli

Perete Existent
Grund (Masa de ~padu)
din mortar adeziv
( caramida,.
Diblu expandabil pentru Seton sau
fixare mecanica BCA}

Placi Termoizolante din


pollstlren (Exp,Xps)
sau vata mlnerala
Adeziv sau
mortar adeziv

Fig.2.4 Alcatuirea sistemului ETics

- 22 -
2.1.1.5.2 Ansamblul compozit cu strat de ventilatie EIFS
(Exterior Insulation and Finishing system)
a. Ansamblul EIFS cu strat de ventilatie consta 1ntr-un sistem
multistrat fabricat industrial ~i asamblat pe ~antier;
b. component a de p rotecti e :? i fi ni saj (p 1 acaj) s e fi xeaza pe
un schelet met:alic ancorat mecanic de pe r'e t i , amplasat peste
termoizolatie pentru a nu crea punti termice ~i a nu 1ntrerupe
continuitatea acesteia; placajul poat:e fi executat din panouri
metalice, stratificate HPL, elemente ceramice, placi armate cu
fibre sau compozite (Al bond, Reynobond sau similare); spat iu l
dintre termoizolatie ~i protectie (placaj) constituie un st:rat:
de aer ventilat care are rolul de eliminare a vaporilor de apa
~1 de egalizare a presiunilor de pe cele doua fete ale
anvelopei;
c. Datorita existentei st:ratului de aer ventilat: izolatia
termica se va prevedea numai din produse i ncombusti bi 1 e sau
greu combustibile ;
d. Profilele scheletului metalic (montanti, traverse, console)
~i caracteristicile ancorelor de fixare (diametru, tip, numar)
sunt indicate de furnizor s i trebuie verificate prin calcule
de rezistenta la conditiile impuse de amplasament (zona
seismica, expunere la vant), de tipul suportului (beton,
b.c.a.) de grosimea izolatiei ~i de tipul placajului;
e. Planeitatea peretilor se realizeaza prin reglarea
profilelor scheletului metalic, dar acest lucru nu exclude
recti fi carea per-e t i l or exi st ent i (cu excep t i a e fec tuar i i
egalizarii ~i planeitatii);
f. Ansamblul compozit cu st rat de verrt i l at i e se realizeaza
dupa pr-eqa t i rea suportul ui (per-e t i l or) 'i n u rmat oa rea ordi ne
tehnologica de montaj (Fig. 2.5):
f.l ancorarea scheletului metalic pe elementul de rezistenta a
c l ad i r i i :
f.2 fixarea termoizolatiei din pl a Ci Sa U _,_r- =u: . . .:lc-=Oo..=U,__,r_i,_____,,d=--i~n~_,V--"a::..;:t==a
m'i nera l a ca~erata. cu folia de aluminiu spre peretele
existent;
f.3 aplicarea pe f at a exterioara a t e rmo-i zo l a't i e i a foliei
ant:ivant:, folie permeabila la vaporii de apa;
., f.4 montarea placajului (componenta de protectie ~i finisaj).

- 23 -
..
_,

Panou ri d@ prot'5Cti@
fi finisaj {placaj,metalic,
ceramic, compozit,ETC.)

Strat de aer Perete Existent

{ caramida,
Folie penneabili vapori 1 Beton sau
ii impenneabila la ape\ I :1 SCA)

Schelet metallc
T--1t·
Pla<:I ~nnolzolante
de vati minerala
Bariera contra
vaporllor de apa

Fig.2.5 Alcatuirea sistemului EIFS

2.1.1.5.3 Ansamblul compozit EIFS cu strat drenant


a. Ansamblul EIFS cu strat drenant cons t a i'n fixarea unor
panouri (termoizolante ~; finisate) pe peretii imobilului
peste un strat drenant, slab ventilat sau cu ventilatie
controlata (Fig. 2.6);
b. componenta termoizolanta ~1 componenta de protectie ~i
finisaj, realizate industrial sub forma de panouri
prefabricate, se mont eaza pe un schel et ancorat de per-et i i
tratati anticondens.

- 24 -
Panourt flnlsate
termoizolante

Perete Existent
Strat de aer slab
ventilat sau cu
ventilatie controlata ( Caramida,
Beton sau
BCA)

Schelet metalic
ancorat rnecanlc

Folie permeabili vapori


~i impermeabila la api

Fig.2.6 Alcatuirea sistemului EIFS cu strat drenant

2.1.1.6 solutii pentru termoizolarea acoperi~urilor tip terasa


- blocurile de locuinte existente au majoritatea acoperi~ul cu
plan~eu din beton armat de tip terasa necirculabila, cu acces
ocazional pentru interventii (Fig. 2.7);
termoizolatia existenta este acoperita cu o ~apa de
ega l i zare s i prot ect i e care cons ti tui e suportul pentru
1nvelitoarea de tip hidroizolatie bituminoasa (Fig. 2.7);

PIJc:i moreicete in
Protectie pietri$ 1,cm mortar de ciment (3cm•2cm}
Protecfie piefri$ zcm

~111111•1e~-~,~~
Strst difuzie si sfructuri Sapa armafJ{4cm)
hidroizof;mfi (2TSA+1IBJ
I
s.,,• de pant•
Befon {lcm/
{h. metiiu:IOcm/

Termoizolil/iesi
pantJ cu cenusi
$; zguri de
fermocenlrafi

srrer egalizare:
mortar de ciment
{2cm}

L...L..--4-L--L-L'.-.L....L.......L._4-<'-L-L..1.-~<....l__Placi
de beton
r
I
Straf de poza:
Straf difuzie.
bariera de vapori
Sfrat de separare
armaf (13 cm}

nisip {2cmJ

-,
I

- 25 -
PLaci mozJicate in
Profecj;e piefri~ 4cm mortar de dment {Jcm1-2cm} Profecfiepiefri$ 4cm
Sfraf difuzie si sfrucfura I
hidroizolanta~~~~~~~i

$df}d
armata (3cml
Termoizolafie
vata minerata
l!!I!~~~~~~~~! SapJ Armata(,cm}

Termoiraletie $i panfJ
cu gr<Jnulit. vertsnte:
stret egalizare: ~1 h...., ;{]4cml
mortar de cimenf bl h...., ;{32cml
/2cml

PIHci de befon
armaf (13 cm/

Sfraf de separd/ie ~i Sfrat de separa/ie


bar1~ra de vapor/ Straf egalizare:
morlN de ciDent (2cm}

Fig.2.7 solutii de acoperi~uri terasa existente

reabilitarea acoperi~urilor tip terasa se concepe pentru


intreaga alcatuire termohidroizolanta, conform prevederilor
din documentatia tehnica, cu urmatoarele amendamente:
~ in cazul in care duratele de exploatare ale h i dro i zo'l at i e t
~i t e rmo-i zo l at i e i sunt diferite, so l ut i i l e propuse ar trebui
sa fie structurate astfel incat efectuarea ulterioara a
interventiilor la hidroizolatie sa se faca fara afectarea
termoizolatiei;
~ avand in vedere spat i ul semipublic al teraselor ~1
cond i t i i l e climatice, varianta de aplicare a termoizolatiei
ranversate (te rasa i nver sat a) trebui e con di ti onat a de masuri
de rea 1 i zare a p 1 anei tati i suportul ui s i de p ro t ec t i e contra
e fr-ac t i e i . Se va cal cul a s i realiza stratul de lestare s i se
vor efectua veri fi car l privind comportarea termoizolatiei o
data pe l una s i dupa fi ecare fenomen meteoro 1 ogi c deosebi t
(furtuna, ploaie etc.).

2.1.1.7 Solutii pentru termoizolarea a cope ri su ri 1 or cu


~arpanta
Acoperi~urile cu ~arpanta cu pod nelocuibil vor avea
termoizolatia amplasata pe plan~eul de peste ultimul nivel;
- in podurile circulabile t e rmo i zo l at i a va fi prot ej at a de o
~apa de mortar de ciment armata cu plasa metalica dimensionata
adecvat incarcarilor;
- Termoizolatia, dimensionata pe baza calculelor termotehnice,
se va prevedea din pl ac i din produse ano rgani ce sau organi ce
rezistente la compresiune;

- 26 -
Acoperi~urile cu pod locuibil (mansarda) var avea
termoizolatia amplasata de obicei pe intradosul ~i fntre
capr-i or i i s a rpant.e i (la interior)' sau peste astereala
acoperi su l ui (sol ut i e care 1 mpune uti l i zarea de panou ri
termoizolante rezistente la compresiune ~1 necesita desfacerea
fnvelitorii existente, aplicarea termoizolatiei, executarea
caroiajului de ~ipci ~1 asamblarea fnvelitorii);
- Pentru p ro t ec t i a t e rmo t zo l a't i e i s i a elementelor din lemn
ale ~arpantei pe fata spre interior a acestora se va prevedea
!"'-I,
o fol i e i mpe rmeabi la cu ro l de bari era contra vapori l or, i ar
la fata spre exterior (sub fnvelitoare) se va prevedea o folie
permeabila la vaporii de apa ~i impermeabila la apa;
- La reabi l i tarea acoperi su ri l or cu sarpant.a se vor respecta
detaliile ~i conditiile producatorilor de materiale
termoizolante, referitoare la aceste Iucr-ar i , precum s i
prevederile din reglementarile fn vigoare;
- Acoper i su l va avea fntre fnvelitoare s i t er-mo i zo l at t e unul
sau doua straturi de aer; aceste stratu ri trebui e sa ai ba
posibilitatea de fi ventilata natural (Fig. 2.8).

Folie anticondens
perrneablla la vapori Suport de ~ipci Invelitoare
Astereala lrnpermeabtla la apa ~i contraslpcl

\
Folie contra
Strat de vaporilor de apa 'rermotzcletre
din vata rnlnerala
protectie ~i finisaj

Fig.2.8 Alcatuirea acoperi~urilor cu ~arpanta

2.1.1.8 so l u't i i pentru termoizolarea p l ansee l or peste spat i i


neincalzite ~; a placilor pe sol
- Protectia termica a apartamentelor din blocurile de locuinte
fata de spatiile nefncalzite adiacente se va prevedea pe fata
exterioara a elementului despartitor (respectiv intradosul
plan~eului de peste subsol, hol etc., inclusiv grinzile);

- 27 -
- so l u t i i l e preconizate sunt de tip ETICS compact (cu f i xar i
me can i c e sup l i men tare) s au =E=I,_,_F__,,,S'----__,,,c=u=------"""P-'-r"""'o--=t=e=c,_,t,,_,i'-"e,,______,,,d,_,i'--'-n-'-----_..,,p'-'l=a=c"-'i=-------=d'-=e
gips-carton rezistente la umiditate;
La blocurile care nu au subsol, termoizolatia se poate
aplica sub pardoseala apartamentelor de la parter, numai cu
acceptul proprietarului deoarece aceas ta 'i rrte rven t i e 'i mp l i ca
desfacerea pardoselii actuale, aplicarea pe placa din beton in
contact cu terenul a termoi zo l at i ei (cu sau far a st rat de
difuzie ~i bariera contra vaporilor) $1 realizarea no11
pardoseli;
Aceasta interventie prezinta o serie de dezavantaje $i
necesita:
~ reducerea inaltimii utile a camerelor;
~ desfacerea pardoselii actuale $i refacerea pantelor $1
racordului sifonului de pardoseala din grupurile sanitare;
~ revizuirea sau acceptarea inaltimilor diferite ale treptelor
scarilor de acces $i spre etajul 1;
~ reducerea inaltimii parapetelor ferestrelor;
~ uneori, in func t i e de grosimea termoizolatiei, demontarea
corpurilor de 'i nca l z i r e s i repoz i t i onar-ea lor mai sus, daca
inaltimea parapetelor permite.
- Pentru protectia produselor termoizolante, in cazul in care
nu se opteaza pentru un strat uscat, se va prevedea un strat
de separare tehnologica (folie, carton etc.) pentru turnarea
$apei de suport a pardoselii;
fn cazul 1n care termoizolarea pardoselii nu se poate
executa p r t n i nte ri or, reabi l i tarea se va l i mi ta la
termoizolarea soclului, prevazuta a se efectua odata cu
lucrarile de la fatade care vor elimina puntea termica de la
racordarea soclului cu placa $i care vor cobori termoizolatia
cu aproximativ 40 cm sub cota trotuarului;
- Produsele termoizolante aplicate sub pardos ea l a trebuie sa
aiba rezistenta marita la compresiune $i absorbtie de apa
redusa;
Detaliile pentru termoizolarea plan~eelor spre spatiile
neincalzite se concep conform prevederilor din document at i a
tehnica.

- 28 -
2.1.2 criterii ~; niveluri de performanta ale solutiilor
preconizate pentru lucrarile de reabilitare termica
solutiile preconizate pentru anvelopa termoizolanta vor fi
furnizate de un producator care trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte:
sa a iba certificat pentru Sistemul de Management al
calitatii;
- sa puna la di spozi ti a constructorul ui s i a benefi ci arul ui
documentele de calitate pentru toate produsele furnizate;
sa pregateasca ~i/sau sa certifice echipe de personal
calificat pentru executarea acestor lucrari;
- sa acorde consultanta tehnica pe ~antier;
sa asi gure urmar i rea execut i ei pe faze de l ucr-ar i ~i sa
participe la semnarea proceselor verbale aferente acestor
l ucr'a r i .

2.1.2.1 criterii ~i niveluri de par+ormarrta pentru ansamblul


compozit compact ETICS
- so lut i i prezentate pentru anvelopa termica a pe r-e t i l nr sunt
alcatuiri complexe (ETICS) fabricate industrial ~i livrate ca
un sistem (ansamblu compozit):
-\
~ fabricat de un producator;
sau
~ livrat de o firma care produce eel putin o componenta a
ansamblului ~i care centralizeaza produsele compatibile
necesare. fabricate de firme specializate.
- Indiferent de modul de realizare a ansamblului compozit,
fi rma trebui e sa prezi nte marcajul CE pentru ETICS i mportat
sau agrementul tehni c ~; documentati a care sa ateste
caracteristicile alcatuirii ETICS propuse; de~i ETICS este un
ansamblu compozit unitar, ex i s terrta marcajului CE pentru un
produs din ETICS nu exti nde automat aprobarea de uti l i zare
asupra i'ntregii a l catu i r i , deci, nu se poate considera tot
ansamblul certificat; de asemenea i'n situatia i'n care fiecare
component, individual, are marcaj CE, produsele nu se pot
1 uti l i za impreuna daca nu au fast testate ca un ansamb l u s i
certificate;

- 29 -
- Caracteristicile impuse alcatuirilor compacte ETICS avand
termoizolatia pe baza de polistiren expandat sau vata minerala
sunt cuprinse 1n ghiduri ~i standarde.
Caracteristicile ansamblului ETICS cu termoizolatie din
polistiren expandat (EPS) ~i/sau vata minerala (MW) trebuie sa
'i ndep l i neas ca urmatoare l e cer i rrte s i niveluri (Anexa 1, Tabel
1.1)
Furnizorul ansamblului ETICS va prezenta de asemenea
urmatoarele date sustinute de documentele aferente:
~ clasificarea privind reactia la foe a ansamblului ETICS;
~ lista de produse, detaliile de executie ~i rezultatele
i'ncercarilor referitoare la bariera antifoc, 1n cazul 1n care
este prevazuta pentru i'mpiedicarea propagarii focului pr1n
izolatia termica;
~ studiu privind comportarea 1n timp a ansamblului ETICS
propus (furnizat);
~ buletine de i'ncercari care sa ateste calitatea ETICS
(rezistenta la i'nghet-dezghet, performante higrotermice etc.);
~ detalii de execut i e cu modul de realizare al zonelor cu
racorduri dificile: rosturi de dilatatie, socluri, atice,
ferestre, copertine etc.;
~ re fer-i n te privind timpii tehnologici obligatorii pe fiecare
strat ~i faze determinante;
~ lista masurilor necesare pentru asigurarea durabilitatii;
~ durabilitatea estimata ~i garantia acordata dupa montaj
alcatuirii ETICS (eel putin egala cu perioada de recuperare a
investitiei);
~ descriere produse auxiliare ~i detalii de montaj.

2.1.2.2 criterii s i niveluri de per formarrta pentru anvelopa


compozit cu strat de ventilare (EIFS)
- Ace st ansamb l u este l i vrat de o fi rma care central i z eaza
produsele compatibile necesare (profile de aluminiu s i ot e l
zincat, vat a mineral a, surubur-i , nituri s i dibluri metal ice,
adezivi, panouri de placare ~i finisaj) fabricate i'n s ec t i i l e
proprii sau de catre firme specializate;
Firma trebuie sa prezinte marcajul CE pentru ansamblul
importat sau agrementul tehnic ~; documentatia care sa ateste
caracteristicile privind ansamblul compozit ETICS;

- 30 -
Fu rni zorul va prezenta u rmat oar-e le date sus t i nute de
documentele aferente:
~ clasificarea privind reactia la foe a ansamblului;
~ etan~eitatea la apa;
~ permeabilitatea la vaporii de apa;
~ rezistenta la smulgere a ancorajelor mecan1ce;
~ rez i s terrta scheletului de sus t i ner-e a placajului la
f nce rcar i le stati ce s i din vant s i i ndi carea procedeul ui de
calcul a ansamblului (s aqeat a , modulul de elasticitate,
greutatea proprie);
~ aderenta pentru fixarea placajului cu adeziv;
~ rezistenta la smulgere a placajului fixat mecanic pe
scheletul metalic (date referitoare la niturile sau ~uruburile
pentru fixare, numar, distante interax, diametrul gaurii
' pentru asigurarea dilatarii libere a elementului de placare;
~ rezi s terrta pl acaj ul ui la tempe ratu r a , umi di tate ~1 f nghet-
dezghet;
~ stabilitate dimensionala;
~ rezistenta termica.
- Firma va asigura ~i urmatoarea documentatie:
~ descrierea anvelopei compozite ~i lista cu caracteristicile
tuturor elementelor componente precum ~i detaliile de
asamblare;
~ studiu privind comportarea 1n timp a ansamblului;
~ durabilitatea estimata ~i garantia acordata dupa montaj (eel
putin egala cu perioada de recuperare a investitiei);
~ lista cu activitati de fntretinere ~i conditii de exploatare
pentru asigurarea durabilitatii.

2.1.2.3 criterii ~; niveluri de per formarrta pentru Iucr-ar-i l e


de reabilitare termica a acoperi~urilor
- La acoperi~urile tip terasa lucrarile de reabilitare termica
se executa impreuna cu lucrarile de refacere a izolatiei
hidrofuge.
rzolatia termica la acoperi~urile cu ~arpanta se aplica
independent, sub f nve l i toarea exi s tent a . caracteri sti ci le
cerute izolatiei sunt conforme cu standardele de produse.

- 31 -
- La ~arpantele din lemn se utilizeaza de obicei izolatia din
vata minerala pentru care producatorul trebuie sa declare
urmatoarele, conform SR EN 13162:
~ rezistenta termica R0 - trebuie declarata 1ntotdeauna;
~ conducti vi tat ea te rmi ca A0 - t rebui e decl ar at a atunci cand
este posibil;
~ lungimea ~i latimea;
~ grosimea, stabilitatea dimensionala, reactia la foe;
~ absorbtia de apa;
~ transmisia vaporilor de apa;
~ rezistenta la trecerea aerului;
~ emisia de substante periculoase.

2 .1. 3 cri teri i ~i ni vel uri de per-formarrta ale materi a 1 el or


preconizate pentru lucrarile de reabilitare termica
2.1.3.1 Produse termoizolante pe baza de polistiren
- Produsele pe baza de polistiren utilizate pentru izolarea
termica la exterior (ETICS) sunt placile fabricate din:
~ polistiren expandat (EPS) cu specificatie conform SR EN
13163 (Anexa I, Tabel I.l);
~ polistiren extrudat (XPS) cu specificatie conform SR EN
13164.
- Suplimentar fata de cer-i nt e l e ansamblului ETICS, furnizorul
trebuie sa indice pentru placile din polistiren EPS utilizate,
urmatoarele:
~ rezistenta termica (R0) ~i conductivitatea termica (A0)
valori determinate conform EN 12939 ~i EN 12667;
~ lungimea (L) ~i latimea (l) determinate conform (SR) EN 822.
Deoarece ETICS i mpune con ti nui ta tea termoi zo l a t i ei s i rostu ri
cu deschidere m1n1ma 1ntre placi, se considera ca
satisfacatoare clasa L1 (toleranta ± 2 mm) pentru latime;
~ grosimea (d) determinata conform (SR) EN 823; Deoarece ETICS
impune planeitatea suprafetei' grosimea placilor trebuie sa se
1ncadreze 1n clasa T2 (t o l er-arrt a ± 1 mm); perpedicularitatea
(S) determinata conform (SR) EN 824;
~ Abaterea la perpendicularitate 1ntre lungime ~i latime (Sb)
trebuie sa se 1ncadreze 1n clasa S2 (toleranta ± 2 mm/1000);

- 32 -
~ planeitatea placilor determinata conform (SR) EN 825
Abaterea de la planeitate, 5 maxim, trebuie sa se 1ncadreze 1n
clasa P4 (toleranta ± 5 mm);
~ stabilitatea dimensionala 1n conditii normale de laborator,
determinata conform (SR) EN 1603. valorile nu trebuie sa
depa~easca cerintele clase DS(N)2: maxim± 2%;
~ stabi 1 i ta tea di mensi ona 1 a 1 n con di ti i speci fi cate de
temperatura ~, umi di tate, determi nat a conform (SR) EN 1604.
Modificarile 1n lungime, latime ~, grosime determinate 1n
conditia: 48 h, 70°c nu trebuie sa depa~easca val oarea de 1%
aferenta os(70, -)1;
~ reactia la foe 1ncadrata 1n Euroclasele A1 ... E;
~ rezi s terrta 1 a t rac t i une perpendi cul ara pe f'e te dete rmi nat a
conform (SR) EN 1607, se considera ca minimum nivelului TR 100
corespunzator valorilor 100 kPa;
~ rezistenta la forfecare determinata conform (SR) EN 12090;
~ rezistenta la 1nghet-dezghet determinata conform (SR) EN
12091;
~ factorul de rezistenta la difuzia vaporilor de apa, µ. ETICS
so l i ci t a valori mici aferente factorului µ ceea ce intra 1n
contradictie cu rezistenta mare impusa pentru tractiunea
perpendi cul ara pe f e te sau pentru forfecare. La proi ectarea
ansamblului ETICS se va avea 1n vedere varianta de utilizare a
placilor de polistiren cu microcanale pentru ventilarea
straturilor alcatuitoare ale ETICS.
- Pentru zonel e de socl u, subsol, pe r'e t r t expus i trafi cul ui
pietonal ~i a altar zone expuse ~ocurilor cu izolatia termica
a ansamblului compozit ETICS, se prevede utilizarea p l ac i l or
din spuma de polistiren extrudat (XPS) pentru care furnizorul
trebuie sa indice urmatoarele:
~ ~ rezistenta termica declarata (R0) ~i conductivitatea termica
decl ar at.a (A.. 0);
~ perpendicularitatea Sb<5 mm/m;
~ planeitatea Smax<7 mm;
~ lungimea sau latimea cu toleranta ± 8 mm pentru placi pana
la 1000 mm lungime sau latime;
~ grosimea (d) pentru placile cu gros1mea minimala 1ntre 50 ~,
- 120 mm clasa va fi T3 cu toleranta ± 1 mm;
~ reactia la foe - clasificare A1 ••• E conform Euroclase;

- 33 -
. ,. stabilitatea d imens i ona l a fn ccnd i t i i specificate de
temperatura (70 ± 2)0c - modi f i car i l e relative i'n lungime,
latime ~i grosime nu trebuie sa depa~easca 5%;
efort de compresiune la o deformatie de 10% (a10) sau
111>-

rezi s terrta la compresi une Cam ) - determi nat a conform (SR) EN


826 pentru 10 niveluri de la cs (10/Y)lOO pana la (10/Y)lOOO
cu valori cuprinse fntre >100 kPa ~i 1000 kPa;
rezi s t.errt a la t r act t une pe rpendi cul ar-a pe f'e te - TR 100
111>-

pentru valori 100 kPa.

2.1.3.2 Produse termoizolante pe baza de vata minerala


- suplimentar f at a de cer-i n te l e ansamblului ETICS furnizorul
trebuie sa indice pentru placile din vata minerala (MW)
urmatoarele, conform (SR) EN 13162 (Anexa I, Tabel I.l):
. ,. rezistenta termica ~i conductivitatea termica valori
determinate conform (SR) EN 12667 sau (SR) EN 12939 pentru
produse groase;
111>- lungimea ~i latimea determinate conform (SR) EN 822 cu
toleranta ± 2% pentru lungime ~i ± 1,5% pentru latime;
111>-abaterea de la perpendicularitate, Sb< 5 mm/m;
111>-pl anei ta tea, Smax < 6 mm;
111>-reactia la foe - Euroclase A1 - E;
111>- rezistenta la tractiune perpendiculara pe f'e te se
determina conform (SR) EN 1607 - nivel > decat TR 100;
111>- stabilitatea d imens i ona l a 'i n cond i t i i specificate de
temperatura (70 ± 2)0c - va r i a't i i l e relative ale lungimii,
latimii ~i grosimii nu trebuie sa depa~easca 1,0%;
. ,. sarci na concent r a ta , Fp neces ar a pentru a provoca o
deformatie de 5 mm trebuie determinata i'n conformitate cu (SR)
EN 12430 ~i declarata i'n niveluri cu treapta de 50 N;
111>-grosimea, du determinata conform (SR) EN 12431 va fi pentru
ETICS T6 cu t o l er-arrte : -5% sau -1 mm s i +15% sau +3 mm (se
adopta cea mai mare dintre valori) (Tab. 2.1) ;

- 34 -
1

Tab. 2.1. Grosimi de material izolant pentru obt i ner-ea rez i s terrte i
termice R' minim
Perete Pardoseala Plan~eu peste
U.M. Acoperi~
exterior peste sol subsol
Gros1me
cm 25 10 10 10
d recomandata

..,. grosimea, dB, determinata conform (SR) EN 12431;


..,. compresi bi l i ta tea, c, dete rmi nat a ca fi ind di f e rerrta di ntre
dl si dB - pentru ETICS toleranta grosimii din clasa T6 nivelul
de compresibilitate propus este CP3 cu toleranta +2 mm.

2.1.3.3 Adezivi ~; mortare adezive


Pentru lipirea p l ac i l nr termoizolante pe suport se
utilizeaza adezivi specifici pentru polistiren sau mortare
adezive pentru polistiren sau vata minerala, indicate de
furnizorul complexului ETICS;
- Mortarul adeziv este un amestec uscat predozat pe baz a de
ciment ~i aditivi cu timp de lucrabilitate, uscare ~i 1ntarire
determinati ~i cu aderenta la polistiren de minim 0,1 N/mm2;
- Pentru realizarea protectiei termoizolatiei se utilizeaza un
strat din masa de ~paclu armat realizat din mortar adeziv
predozat in amestec cu fibre s i armat cu pl asa de fire de
s t i c l a pentru a fmpiedica fisurarea; mortarul pentru masa de
spac l u trebuie sa fie elastic, rezistent la socur i s i cu grad
de i mpermeabi l i tate ri di cat. Ahsor b t i a de apa la supr afat a <
0, 5 kg/ (m2 h0•5).

2 . 1. 3 . 4 Di b 1 Uri
- Diblurile pentru fixarea mecarri ca a p l ac i l o r termoizolante
vor respecta cerintele ETAG 014 ~i ETAG 020 (Ghid de Agrement
Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate
la prinderea sistemelor compozite de izolare termica
exterioare);
Tipul diblurilor se va alege 1n functie de alcatuirea
constructiva a stratului suport (Anexa I, Tabel I.2);
- Numarul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolatiei in
camp curent este de 6 buc./m2 pana la fnaltimea de 50 m; Peste

l~.·~-------- 3-5
--------
aceas t a i'nal ti me se vor efectua probe stati ce pentru
determinarea numarului acestora;
- Pentru zonele de margine, numaru l de dibluri se va calcula
pentru forta de smulgere 0,8 kN/diblu, iar numarul acestora va
fi 1 n func t i e de val oarea vi tezei varrtu l ui , expune rea
terenului $i i'naltimea cladiri (Anexa I, Tabel I.3);
Lungimea t1Je1 diblului se ca l cu l eaza prin insumarea
grosimii straturilor strabatute (termoizolatie, adeziv,
tencuiala $i partial perete din zidarie BCA, caramida sau
beton); Stratul de t encui al a nu se ia in calculul adanc imi i
gau r11 de anco rare, dar i nfl uent eaza l ungi mea total a a ti j ei
(Anexa I, Tabel I.4)

2.1.3.5 Profile
ETICS include urma toar-e l e profile realizate din aliaj de
aluminiu, livrate 'impr-euna cu ce le la l te componente ale
ansamblului:
.,.. profi l de socl u - profi l ul in forma de z se fi xeaza cu
dibluri metalice ancorate 'i n componenta rez i s t ent a (per e t i ) .
Cota profilului $i numaru l de dibluri se 'i nd i ca i'n detaliile
de executie cuprinse i'n proiect;
.,.. profil de colt - profilul cornier cu sau fara plasa din fire
de sticla se monteaza inglobat in tencuiala armata de
pr-ot.ect i e a t.er-mo i zo l a t i e-i impreuna cu armatur-a din p l asa de
fire de sticla pentru protectia muchiilor verticale $i
asigurarea rectiliniaritatii acestora;
.... profil cu picurator - se f i xeaza asemanaror profilului de
colt $i asigura protectia muchiilor orizontale $i evita
prelingerea apei pe intradosul elementelor de fatada (glafuri,
copertine etc.).

2.1.3.6 Plasa din fire de sticla


Plasa din fire de s t i c l a impregnata cu polimeri cu
rezistenta la substante alcaline, utilizata pentru armarea
stratului de p ro t ec t i e a t.ermo i zo l a't i e i , trebuie sa prezinte
urmatoarele caracteristici, suplimentar fata de cerintele
ansamblului ETICS:
.... tipul de tesere sa prev1na deformarea $1 deplasarea firelor
~i ochiurilor plasei;

- 36 -
l
~ dimensiuni de livrare:
- latime > 100 cm;
- lungime > 50 m.
~ dimensiunea golurilor ochiurilor; minimum 3x3 mm (maximum
con di ti onat de g reutatea s i rezi s tent a la t r act i une a pl asei
$i de rezistenta la impact $i la penetrare a ansamblului);
~ valoarea medie a rezistentei la tractiune sa fie mai mare de
40 N/mm;
~ raportul dintre rezistenta la tractiune $i alungirea la
rupere, la pas tr are in cond i t i i normale s i in mediu agresiv,
nu trebuie sa fie mai mic de 1 kN/mm;
~ rezistenta la tractiune dupa pastrare in mediu agresiv,
conform (SR) EN 13496, trebui e sa fie mai mare de 50% din
rezistenta la tractiune initiala.

2.1.3.7 Tencuiala decorativa, amorsa, vopsea


- stratul final cu rol de pr-ot ec t i e s i finisaj a ansamblului
compozit ETICS impotriva intemperiilor este alcatuit din
amorsa $i tencuiala decorativa, componente ale
ansamblului, care se vor utiliza conform indicatiilor
producatorului. Tencuiala decorativa face parte din categoria
tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice $1 este gata
preparata sub forma de pasta, livrata in galeti.

2.1.4 criterii s i niveluri de per-formarrta pentru procedurile


de realizare a lucrarilor de izolatii termice
Procedurile de realizare constituie un ansamblu de
oper-at i uni efectuate intr-o succesi une 1 ogi ca de etape
constructive, determinante, care utilizeaza resurse materiale,
manoper a ~1 uti l aj e pentru executarea unei l ucr-ar i cu
urmatoarele obiective declarate:
~ costuri I m2 scazute;
~ timp redus de executare;
~ durabilitate indelungata;
~ garantie extinsa.
costurile scazute sunt rezultatul fie a utilizarii unor
materiale mai ieftine cu repercus1un11 asupra durabilitatii $i
ca l i t a t i i , fie a reduceri i manoperei cu urmar i asupra
calitatii executiei;

- 37 -
- Timpul redus de executare se poate ob t i ne pr t n utilizarea
unei tehnologii care utilizeaza produse cu timp mic de uscare
~i intarire (adezivi) sau prin utilizarea montajelor uscate cu
grad de t.o l e r'ant a mic s i grad de finisare ridicat (Anexa I,
Tabel I.5);
- Pentru compararea duratelor de execut i e furnizorul trebuie
sa i ndi ce ti mpi i tehno l ogi ci , pe faze de execut i e, necesari
intocmirii graficului de organizare a lucrarilor;
- ourabi 1 i tatea unui ansambl u se masoara dupa componenta cea
mai putin durabila. Furnizorul odat a cu a l ca tu i r ea compoz i t a
trebuie sa prezinte ~, un studiu privind comportarea in
exploatare a ansamblului propus;
- Garantia ansamblului trebuie sa fie mai mare sau eel putin
ega 1 a cu du rata de recuperare a i nvesti ti ei ; (aceast a
prevedere conduce la cointeresarea constructorului pentru
realizarea unei lucrari de calitate cu durabilitate crescuta);
- Clasele ~1 nivelurile indicate pentru ansamblu s i pentru
produsele din componenta acestora sunt minime.

2.1.4.1 Conditii pentru asigurarea posibilitatii urmaririi in


exploatare a elementelor structurale
Anvelopa termica se va realiza pe o singura parte a
componentei rezistente, de regula pe exteriorul peretilor
existenti; se va asigura astfel posibilitatea urmaririi in
exploatare a elementelor structurale ale imobilului;
in cazul aplicarii termoizolatiei pe ambele fete ale
peretilor sau pe fata interioara a peretilor despartitori
dintre tronsoanele blocurilor sau pe soclu, atunci eel put i n
unul din ansamblurile termoizolante va fi de tip ETICS, lipit
in ader'ent a de perete pentru a conl ucra cu acesta. Aceasta
prevedere se ap l i ca s i pentru tavanele apartamentelor de sub
terasa ~i ale subsolurilor sau se asigura posibilitatea
demontarii protect1e1 eel putin in zonele de interes ale
structurii de rezistenta (zone de efort maxim).

- 38 -
,......
I

I 2.2 PROIECTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII HIDROFUGE

2.2.1 Date +n+t'i al e pentru proiectare pentru izolatiile


hidrofuge/termohidrofuge:
Etan~eitatea acoperi~urilor terasa sau cu panta mare
rea l i zat a cu foi sau membrane bitumate, 'i n diverse structuri
hidroizolante/termohidroizolante;
Structurile hidroizolante aplicate, de regula in totala
aderenta, pe suport rigid (beton armat, elemente prefabricate
din beton armat, fa~ii din beton celular armate, ~ape armate,
~ape de rectificare), sau in totala aderenta, semiaderenta sau
flotant-lestat, pe suport elastic, semirigid sau semielastic
(lemn sau p l ac i fibrolemnoase, p l ac i termoizolante din
polistiren expandat, poliizocianurat, poliuretan, pluta
aglomerata, perlit, vata minerala etc.);

- Alcatuirile structurilor hidroizolante:


~ cu materiale bitumate in foi (CA, PA, TSA, IA, IB) sau
membrane bi tumi noase 1 i pi te cu bi tum fi erbi nte, fabricate i'n
tara ~i utilizate pana in anii 1990;
~cu membrane bitumate de productie autohtona sau din import,
lipite cu bitum fierbinte, cu adeziv specific la rece, sau
prin sudura cu flacara, utilizate dupa anii 1990;
~ cu membrane polimerice (foarte putin utilizate la
constructii civile), fixate mecan1c ~i lipite cu adezivi
specifici sau prin sudur a cu aer fierbinte, utilizate dupa
anii 1990.

- Alcatuirile structurilor termoizolante:


~ la cons truct i t l e realizate i'nainte de 1990, t e rmo i zo l a t i a
este a l cat u i t a , de r equ l a , din blocuri BCA de 20 cm grosime
(25 cm) sau din polistiren expandat de 24 mm sau 36 mm grosime
(inainte de 1978). La aceste structuri termoizolante se aplica
o bari era de vapori din IA peste stratul de di fuzi e din IBP
sau din IB cu granulele pe fata inferioara, cu sau fara strat
de bitum fierbinte aplicat la cosoroaba peste bariera de
vapori. in general, straturile de difuziune ~i bariera contra
vaporilor sunt degradate ~i nefunctionale, chiar la scurt timp
dupa execut i a i ni ti al a (degradare da tor at a sl abei rezi s tent e

- 39 -
la circulatia impusa pentru aplicarea straturilor urmatoare de
termo ~i hidroizolatie).

2.2.2 Evaluarea starii de degradare a izolatiei


hi drofuge/termohi drofuge 1 a acoperi sur-i terasa sau cu parrta
accentuata:
cazuri de structuri degradate :
~ Hidroizolatiile vechi realizate in structuri ~i cu materiale
prevazute in Normativul c 112/1986, in general au suferit
multiple repar-at i i s i pot fi considerate, ~i datori ta
t e rmo i zo l a t i e i ineficiente ca material (in general BCA de 20
cm grosime) ~i ca degradare (prin imbibare cu apa ~i/sau
saturare cu vapori), total degradate s i ne func t i ona l e . Acest
tip de structuri necesita in general. inlocuirea intregii
structuri termohidroizolante, cu consecinte pozitive prin
diminuarea incarcarilor la ultimul nivel;
~ Hidroizolatiile realizate in structuri ~i cu materiale
prevazute in Normativul NP 040/2002, ar trebui sa nu fie
degradate, eel mult sa prezinte def i c i en te locale, ce produc
infiltratii/umeziri. La acest tip de hidroizolatii
deficientele sunt cauzate, in general, de calitatea s l aba s i
incompetenta manoperei de aplicare, intr-o mai mica masura de
necunoa~terea realizarii structurilor hidro ~i
termohidroizolante s i de utilizarea unor materiale de s l aba
calitate. La acest tip de hidroizolatii se pot produce
dete ri or-ar i pri n suprapune re/i nte rvent i i peste acestea de a 1 t
tip de 'l ucr-ar-i (ex.: t ns t a l at i i de climatizare, panouri
publicitare, antene telefonice/TV etc.). Acest tip de
structu ri necesi ta, dupa caz, func t i e de ti pu rile ~i
nivelurile de deqr ada r i , diverse moda'l i t at i de repar a t i i sau
chiar de reabilitare;
Hidroizolatii/termohidroizolatii vechi realizate in
structuri ~i cu materiale prevazute in Normativul C112/1986 ce
au fost ,,reabilitate" cu structuri hidroizolante, de regula in
sistem monostrat, fara a se interveni in repararea structurii
vechi. Acest tip de alcatuire necesita, in general, inlocuirea
intregii structuri termohidroizolante.

- 40 -
- Modal i tati de eva l uare a stari i de deg rad are a i zo l ati ei
hidrofuge/termohidrofuge:
- etape de constatare:
.,.. rnformarea asupra peri oadei de edi fi care a cons t ruct t ei s i
corelarea cu reglementarile 1n vigoare la acea data (este
necesar un sondaj care sa evidentieze structura
termohidroizolanta, materialele componente puse i'n opera
precum ~i nivelul de deteriorare/degradare, cu sau fara
l prezenta de apa i'n straturi);
.,.. rnformare asupra interventiilor ulterioare, la nivelul
structurii hidroizolante;
~ Apreciere vizuala ~1 tactila a suprafetei
termohidroizolante;
.,.. observatii i'n interiorul constructiei asupra zonelor cu
infiltratii/umeziri ~i corelarea acestora cu planul
acoperi~ului (infiltratii de camp, racord la elemente
verticale, la receptoare pluviale etc.);
.,.. sintetizarea s i corelarea informatiilor, obs er-vat i i l cr
~i/sau a sondajelor) ~i decizia privind solutia optima de
reabilitare corelata cu solutia de reabilitare a anvelopei
perimetrale.

2.2.3 Evaluarea s t.ar i i de prct.ect l e h i drofuqa a soclului s i


subsolului cladirii:
- cazuri de structuri degradate
~ Locuintele colective i'n blocuri au urmatoarele categorii de
infrastructura (Fig. 2.9):
o fara subsol, cu soclu putin i'naltat;
o cu subsol tehni c ~i /sau uti 1 i tar (boxe, anexe, adapos t ALA
etc.), cu placa din beton armat la subsol turnata pe strat de
rupere a capilaritatii ~i, in unele cazuri hidroizolanta;
o cu subsol tehnic ~i/sau utilitar fara placa din beton armat
la subsol (cu pamant compactat);
o cu demisol tehnic ~i/sau utilitar, cu placa din beton armat
turnat pe un strat de ruperea capilaritatii ~i i'n unele cazuri
hidroizolata.

- 41 -
hidroizolatie~-f*.U---7'-'-"7----r-~JJ....f.l
\verticala
hidroizolatie I
\ verticala f
\ I
\ I
\ hidroizolatie orizontala
contra fenomenului de
capilaritate

dop etansare
grea sau usoara elastic
\

\
hidroizolatie orizontala la
hidroizolatie pardoseala
---t«MI
veft\cala
\

hidroizolatie orizontala
contra fenomenului de
capilaritate

- 42 -
dop etansare
_ __J.'========rl'==='---- elastic
protectie verticala
grea san usoara
\

hidroizolatie--lli+ll
verticala
\

hidroizolatie orizontala
contra fenomenului de
capilaritate

protectie verticala
grea sau usoara ----
\
\
dop etansare
hidroizolatie elastic
verticala ~~--
\

hidroizolatie orizontala
l\.l--++-'-'1----

contra fenomenului de
capilaritate
Fig. 2.9 Tipuri de h i dro i zo l at i i utilizate la infrastructura
c l ad i r i l o r

1~ - 43 -

l L
- Deficiente ale izolatiei infrastructurii :
~ degradarea, 1mbatranirea, nefuctionalitatea hidroizolatiei
verticale;
~ nefunctionalitatea trotuarului perimetral prin tasare ~i/sau
deplasarea fata de soclul constructiei, cu infiltratii de apa;
~ apa r i t i a , ulterior ed i f i car i i cons t ruc t i e i , de umeziri
~i/sau infiltratii, datorita modificarii traseelor ~,
nivelurilor panze i freatice 1n urma unor 'l ucr-ar i de
constructii din zona respectiva.

- Structuri ~i materiale hidroizolante utilizate:


~ 1nainte de 1990 se executau de regula hidroizolatii
verticale monostrat, cu TSA sau PA ~, un strat de bitum, cu
protectie din zidarie de caramida;
~ 1nainte de 1950 se executau etan~eitati ale soclurilor
cladirilor cu hidroizolatie cu panza bitumata ~i protectie din
zidarie de caramida ~i/sau cu ecrane din argila grasa,
compactata 1n straturi succesive;
~ dupa 1990 hid roi zo l at i i le la socl uri s-au executat cu un
st rat cu membrana bi tumi noasa sau cu di verse emul si i
bituminoase sau polimerice (cu rezultate 1n general
nesatisfacatoare) ~i diferite placi sau folii cu sau fara
amprenturi ca strat de protectie (1n majoritatea cazurilor
amprenturile aplicate gre~it facilitau acumularea ~i stagnarea
apei langa soclu/fundatie);
~ inainte de 1990 nu se punea problema izolarii termice a
soclurilor/placilor subsolurilor.

- Mod a 1 i tati de eva 1 ua re a stari i de deg rad are a i zo 1 ati ei


hidrofuge
- etapa de constatare:
~ Informare asupra peri oadei de edi fi care a cons t ruct i ei s i
corelarea cu reglementarile 1n vigoare la acea data;
~ Informare asupra interventiilor ulterioare, la nivelul
soclului, hidroizolatiei, trotuarului;
~ Executarea minim a unui sondaj, prin executarea une1 tran~ee
locale, pe 'i na l t i mea dintre baza fundat i e i s i nivelul
terenului, chiar a soclului (prin desfacerea tencuielii)
pentru a se vedea starea fundatiei/soclului, a hidroizolatiei

- 44 -
s i a compozi ti ei ~1 omogeni tati i so 1 ul ui , aceasta este
necesara ~i pentru aprecierea privind cerinta de rezistenta ~i
stabilitate;
1 ..,. observatii in interiorul constructiei asupra soclului ~i
pardoselii subsolului;
1 ..,. sintetizarea s i corelarea t nfor-mat i t l or-, observat i i l or- ~1 a
sondajelor s i decizia privind so l ut i a optima de reabilitare a
infrastructurii.

~, 2.2.4 rzolarea hidrofuga a logiilor ~; balcoanelor


..,. logiile ~i balcoanele nu s-au hidroizolat; pardoseala
acestora era (1nainte de 1990) executata cu dale mozaicate sau
mozaic turnat, ceea ce conferea un nivel acceptabil de
impermeabilitate.

- Evidentierea starii de degradare a etan~eitatii logiilor ~;


balcoanelor:
..,. eel mai des 1ntalnit fenomen al deqr-adar i i e t ans e i t a t i i se
produce 1n jurul garguielor de evacuare a apei, prin pete de
umezeala, exfolieri ~i distrugeri locale a tencuielii din
jurul acestora, precum ~i din linii de umez ea l a s i de
exfolieri, 1n lungul ~i la baza parapetilor;
.... exista ~; infiltratii de camp sub forma de pete ~l degradari
pe intradosul logiilor/balcoanelor .
..,. pana prin anii 1995 nu se punea problema termoizolarii
logiilor ~; balcoanelor ~; a puntilor termice aferente.

- Modalitati de evaluare a starii de degradare a etan~eitatii


logiilor ~; balcoanelor:
..,. Aprecierea v i zua l a s i t ac t i l a a supr-a fe te i pardoselii ~1
intradosului logiilor ~i balcoanelor;
..,. observat t t in interiorul cons t ruc t i e i , pe zonele adiacente
logiilor ~; balcoanelor, predispune la umeziri, 1n general din
condens (punte termi ca la partea i nferi oar-a s i superi oar a a
peretilor);
..,. sintetizarea ~1 corelarea t nformat t t l or ~1 a obse rvat i i l or
~i decizia privind solutia optima de reabilitare.

l
- 45 -
2.2.5 criterii ~i niveluri de performanta ale solutiilor
preconizate pentru lucrarile de reabilitare hidrofuga:
criteriile ~i nivelurile de performanta sunt enuntate fn baza
prevederi 1 or normati vul ui NP 040-2002 ,,Normati v privi nd
proiectarea, executarea ~1 exploatarea hidroizolatiilor la
c l ad i r i ":
- Acoperi ~uri
- Model de evaluare al hidroizolatiilor accper-i sur i l or plate
(panta fntre 0% s t 5%) s i cu pant a redusa (<40%),
necirculabile (hidroizolatie orizontala) Anexa II, Tabel
II. l;

- Modul de evaluare al h i dro i zo l a t i i l or' acoper-i sur-i l or plate


(panta fntre 0% s i 5%), circulabile pietonal (h i dro i zo l at i e
orizontala ~i verticala) - Anexa II, Tabel II.2;

- Modul de evaluare al h i dro izo l at t i l o r acope r i sur i l o r plate


(panta fntre 0% s i 5%), plantate-gradina s i carosabile
(hidroizolatie orizontala) - Anexa II, Tabel II.3;

Modul de evaluare al hidroizolatiilor acoperi~urilor cu


panta mai mare de 40% - Anexa II, Tabel II.4;

- subsoluri ~i elemente anexe subterane


- Model de evaluare al h i dro i zo l at t t lor aplicate pe suport
rigid, fmpotriva apelor cu sau fara presiune hidrostatica, pe
supr afe te ori zonta1 e, f ncl i nate s i ve rti ca 1 e (Anexa 2, Tabe 1
2.5).

2.2.6 Criterii ~i niveluri de performanta pentru produsele


hidroizolante:
criteriile de performanta ~; nivelurile de evaluare calitativa
pentru membranele hidroizolante bituminoase sunt indicate in:

- Model de evaluare calitativa a membranelor hidroizolante


bituminoase (Anexa 2, Tabel 2.6)

- 46 -
2. 2. 7 cri teri i pri vi nd proceduri 1 e tehnol ogi ce de rea 1 i zare a
1 ucrer i l or
Procedurile tehnologice de realizare a structurilor
hidroizolante se refera la:
- sistemul de aplicare:
~ aplicare flotanta;
~ aplicare semiflotanta (in puncte sau benzi);
~ aplicare in aderenta totala prin lipire cu adeziv la rece
sau prin autoaderenta (numai pentru suprafete orizontale ~i cu
panta 5%), cu mastic fierbinte ~i prin sudura cu flacara.
- Suprapunerile intre membrane:
in general suprapunerile la capetele membranelor sunt de 10 cm
iar transversal acestora de 7 cm; in particular, fiecare
producator de membrane hidroizolante indica (~i 1n unele
cazuri aplica marcaje longitudinale) marimea suprapunerilor.
Procedurile tehnologice de aplicare a membranelor
hidroizolante sunt dictate de structura hidroizolanta I
termohidroizolanta in ansamblu, de sistemul hidroizolant (cu
sau far a l estare), de natu ra suportul ui pe care se ap l i ca s i
de conditiile privind locatia de aplicare in contextul
partilor de constructie ce se etan~eaza. Aceste elemente sunt
evi derrt i ate 1 n normati vul NP 040-2002 ,,Normati v pri vi nd
proiectarea, executarea ~i exploatarea hidroizolatiilor la
cl ad i r i ".

2.2.6.1 conditii privind asigurarea posibilitatii


interventiilor ~; urmaririi in exploatare a hidroizolatiilor
Aceste cond i t i i sunt in general limitate daror i t a acoperirii
elementelor suport (structurale sau nestructurale) cu
structura hidroizolanta/ termohidroizolanta.

- Posibilitatea interventiilor
Lao structura hidroizolanta/termohidroizolanta la care s-au
produs disfunctionalitati (infiltratii, umeziri, efecte ale
puntilor termice) se poate interveni pentru ameliorari sau
r-epa ra t i i numai 1 n cazul in care acestea sunt direct
accesibile (acope r i sur i ) sau indirect accesibile (socluri sau
pereti subsoluri accesibile prin decopertare-sapatura).
sistemele izolante cuprinse intre elemente grele (f'undat i i ,

- 47 -
radiere etc.), 1n general din beton armat, nu pot fi
accesibile direct interventiilor din aceea~i categorie
tehno l ogi ca. Etan~ari le, in ace st caz, pot fi real i zate pri n
tehnologii ,,neconventionale" de exemplu prin injectii speciale
in elementele adiacente sau in straturile adiacente.
urmarirea in exploatare a sistemelor hidroizolante/
termohidroizolante, implica:
~ constatari privind functionalitatea (etan~eitatea);
~ constatari vizuale ~i tactile ale suprafetelor expuse,
inclusiv a elementelor conexe (tencuieli, placaje etc.).
urmarirea in exploatare a sistemelor hidroizolante I
termohidroizolante se face in cazul nefuctionalitatii acestora
sau, de regula, odata cu urmarirea comportarii elementelor de
constructie structurale ~i nestructurale.

\.....

- 48 -
2.3 PROIECTAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A ELEMENTELOR
EXTERIOARE VITRATE

1 Datele tehnice pentru reabilitarea din punct de vedere termic


a t amp l ar i e i exterioare se as i qur a de proiectantul de
specialitate fn colaborare cu expertul pentru cerinta
,,economie de energie s i izolare t erm i ca'' pe baza concluziilor
Auditului energetic ;;i a reglementarilor tehnice fn vigoare.

2.3.1 Date initiale pentru proiectare


Datele necesare se asigura de beneficiar ;;i se completeaza de
proiectantul de specialitate pr1n participarea directa la
elaborarea lor ;;i culegerea acestora din urmatoarele
documentatii:
- auditul energetic;
- proiectul initial al cladirii;
- expertiza tehnica.

2.3.2 Auditul energetic precizeaza:


nivelul minim de rezistenta termica unidirectionala al
tamplariei;
concluziile privind modul de realizare a reabilitarii
tamplariei: pr1n reconditionarea acesteia (incluzand
repararea, modificarea ;;i etan;;area) sau prin inlocuirea ei cu
modele mai performante.

2.3.3 Proiectul initial al c l ad i r i i sau releveul (fntocmit fn


lipsa documentatiei) indica:
- tipul tamplariei ;;i al vitrajului;
dimensiunile geometrice ale golurilor, locul ;;i numarul
acestora;
- grosimea actuala a peretilor ;;1 alcatuirea acestora;
- destinatia spatiilor delimitate de tamplarie;
numarul ochiurilor de geam ;;1 modul de deschidere al
acestora.

l - 49 -
2.3.4 Expertiza tehnica de specialitate asigura informatii
privind:
star ea de degradare a 1 emnul ui (material utilizat
predominant la confectionarea tamplariei) ~l a vopselelor de
protectie a acestuia;
- modul de asigurare a e tanse i t at i i , la infiltratiile de aer
rece din exterior, 1ntre cercevele ~i toe precum ~i 1ntre toe
~i glafurile golului din perete, atat pe partea de la interior
cat ~i la exterior;
starea solbancurilor, panta, ex i s terrta si forma
lacrimarului, etan~area fata de toe ~i fata de perete;
existenta ~1 functionarea fantelor de eliminare a ape1
rezul t a ta din condens sau i nfi l t r-a t i i ~i starea 1 acri ma rel or
cercevelelor;
- modul de fixare al geamurilor pe cercevele s i integritatea
fizica a acestuia;
functionarea feroneriei pentru asigurarea 1nchiderii-
deschiderii, blocarii sau fixarii;
etan~area hidrofuga a pragurilor u~ilor exterioare precum ~i
a conturului acestora;
- existenta obloanelor sau a rulourilor exterioare, starea ~i
modul de functionare al acestora.

2.3.5 solutii pentru reabilitarea tamplariei exterioare


Reabilitarea tamplariei din punct de vedere termic se
realizeaza 1n una din urmatoarele variante:
~ reconditionarea tamplariei existente din lemn (Tab. 2.2-
2. 3);

--·

- so -
I.~

RECONDITIONAREA TAMPLARIEI EXTERIOARE


Tab.2.2 CUPLATA DIN LEMN
3

solutie existenta
I
~
I ~
--,
c!
E!
..,.
-e: I
I

'-
EXT.
5

3 - Gearn ~
sirnplu
5 - Gearn
terrnoizolant
I
I
3

1 4

l 1- cercevea
rnetalica
<?

I suplirnentara .,.....1 es

solutii /

de 3,4 - Gearn
reconditionare sirnplu

l 2 - 2 4
cercevea
sup 1 i ment ar'a
din lernn
3,4 - ~earn
sirnplu

l I
i
:!:
,j
I
3

l
I

- 51 -
Tab.2.3 RECONDITIONAREA TAMPLARIEI EXTERIOARE
DUBLA DIN LEMN
3

solutie existenta

EXT.

3 - Gearn
sirnplu 5
5 - Gearn 3
terrnoizolant

1 - Cercevea
suplirnentara
Solutii rnetalica
de 3 4
reconclitionare 3, 4 - Gearn
simplu

2 - cercevea
din lernn
3, 4 - Gearn 3 4
simplu

sau
~ inlocuirea acesteia cu tamplarie noua, performanta din lemn,
PVC sau aluminiu (Tab. 2.4

- 52 -
Tab.2.4 INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA

Tarnplarie 7 - Gearn
din lernn terrnoizolant
simpla 8 -
terrnoizolatie
EXT.

Tarnplarie 6 - Gearn
din lernn sirnplu
cuplata 7 - Gearn
terrnoizolant

6 - Gearn
sirnplu l
Tarnplarie
din lernn 7 - Gearn E
E
dubl a. terrnoizolant \0
....
co 8
6
8 -
terrnoizolatie

EXT.

9 - Gearn 8
9
Tarnplarie terrnoizolant
din PVC
simpla 8 -
terrnoizolatie

EXT.

- Indiferent de optiune, varianta aleasa va fi insotita de


masurile pentru asigurarea unei ventilatii naturale
corespunzatoare a spatiilor interioare;

- 53 -
- Alegerea uneia din cele doua modal i t at i de reabilitare se
bazeaza pe: nivelul de performanta dorit de beneficiar,
studiul comparativ al costurilor celor doua variante ~i pe
plafonul disponibil al cheltuielilor suplimentare aferente
cre~terii performantelor tamplariei; cerintele optionale se
considera a fi: marirea numarului de camere ale profilelor din
care este confect i onat a tamp1 aria unui apartament peste
numarul stabilit pentru restul imobilului s i modificarea
caracteristicilor vitrajului referitoare la distanta 1ntre
foile de geam, grosimea acestora, tratamentul suprafetelor ~i
numarul geamurilor vitrajului termoizolant prin majorarea de
la doua 1 a t rei stratu ri Cuti l i zarea geamuri l or triple
neces i t a prevederea profilelor adecvate pentru preluarea
1ncarcarilor suplimentare si a d i fe r'errt e i de qros ime a
vitrajului);

2.3.6 criterii ~i niveluri de performanta ale tamplariei


pentru cerintele esentiale
2.3.6.1 Rezistenta mecanica ~; stabilitate
- Tamplaria constituie un element neportant al anvelopei care
nu i nfl uent eaza rezi s tent a mecani ca ~1 stabi 1 i tatea
imobilului.
2.3.6.2 securitatea la incendiu
Furnizorul t amp l ar i e i va prezenta documentele privind
rezultatele 1ncercarilor la foe care vor indica clasa de
per+ormarrta privind reac t i a la foe A11 A2 ... E ~; rez i s ten ta la
foe pentru criteriile E (et anse i tat ea la foe), EI (izolare
termica la foe), EW (radiatia termica) determinate pe o
fereastra ~i usa curerrta. clasificarea privind rez i s t en t a la
foe se va completa cu simbolurile ,,(i_O)" ,,(O_i)" sau ,,(i_O)"
pentru a indica faptul ca elementul a fost 1ncercat s i ca
satisface cerintele la o expunere la foe numai dinspre
interior, numai dinspre exterior sau din ambele parti.
2.3.6.3 Igiena, sanatate ~i mediu
Tamplaria se realizeaza din lemn, PVC sau aluminiu,
materiale care nu sunt toxice, nu degaja noxe, nu sunt
radioactive s i nu sunt cup rinse 'i n l i sta noxe 1 or canceri gene
sau a substantelor potential cancerigene;

- 54 -
- Deoarece noile tipuri de profile utilizate la confectionarea
tamplariei asigura o etan~are superioara fata de modelele
tr ad i t i ona l e , ferestrele sau incaperile vor fi prevazute in
mod obligatoriu cu sisteme de ventilatie autoreglabile pe
langa posibilitatea de deschidere manuala a ferestrelor (Tab.
2. 5);

Tab. 2.5 S1steme

Sistem de
ventilare
integrat 1n
fereastra

Gri la
higroregabila
montata pe
tamplaria
etan~a

Fanta.in tocul
f~restrei

Documentatia furnizorului va indica clasa de performanta


privind etan~eitatea la apa a ferestrelor ~i u~ilor (de regula
pentru varianta A - neprotejate) determinata pe componenta cu
cea ma1 defavorabila performanta a ansamblului (de regula
ochiul mobil) - Anexa III, Tabel III.l.
2.3.6.4 siguranta in exploatare
Tamplaria va fi 1nsotita de documentele care vor atesta
urmatoarele:
- Rezistenta la 1ncarcarea de vant (Anexa III, Tabel III.2);

- 55 -
Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta
expr imat a printr-o valoare prag; se refera la feroneria care
trebuie sa aiba capacitatea de a mentine partea mobila timp de
60 secunde cu o fo r t a de 350 N, 'i n poz i t i a cea mat
defavorabila;
- Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile ~i fixe precum ~i
corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea
corespondenta 1ntre grosimea totala a geamului termoizolant ~i
latimea profilelor utilizate la confectionarea tamplariei;
- Numar'u l s i d i s t arrt a minima 1ntre elementele de fixare ale
tamplariei 1n componenta rezistenta;
- Rezistenta la foe pentru u~ile cu geam cu rise de ran1re;
- Rezistenta la deschidere s i 1nchidere repe tat a a us i lor .
Numa ru l de cicluri este stabilit de furnizor s i trebuie sa
asigure functionarea pe eel putin 2 ani 1n conditii de
utilizare normala;
- Rezistenta la ~oc a u~ilor;
- Rezistenta la efractie pentru u~ile exterioare.
2.3.6.5 Protectia impotriva zgomotului
- Izolarea la zgomote aeriene este as i qur at a prin al catu i rea
constructiva a t amp l ar i e i (simpla, dubla, cuplata), de
caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile ~, numarul
foilor de geam, a l catu i rea geamului termoizolant - d i s t ant a
1ntre geamuri ~i grosimea acestora) ~i de tipul profilelor din
care s-a confectionat tamplaria (material, dimensiuni,
garni tu ri) ;
Indicele de izolare acustica Rw (dB) va fi declarat de
furnizor pe baza testelor efectuate ~i va avea valoarea minima
30 ( -1; - 5) dB.
2.3.6.6 Economia de energie ~; izolare termica
Furnizorul va preciza valorile aferente urma'toarel o r
cerinte:
~ Transmitanta termica sau coeficientul de transfer termic uw
[W/(m2 K)];
~ Proprietati de radiatie:
- factor solar (g);
- transmitanta luminoasa (Tv).
~ Permeabilitatea la aer (Anexa III, Tabel III.3).

- 56 -
Daca dupa efectuarea clasificarilor bazate pe suprafata totala
?i pe lungimea rostului partii mobile rezulta:
- aceea?i clasa, atunci elementul incercat este clasificat in
clasa respectiva;
- doua clase alaturate, atunci elementul trebuie clasificat 1n
cea mai favorabila clasa (cu debitul eel mai mic);
o diferenta de doua clase, atunci elementul incercat se
clasifica in clasa medie;
- o diferenta de mai mult de doua clase, elementul incercat nu
trebuie clasificat.
2.3.7 criterii ~; niveluri de performanta ale tamplariei
preconizate pentru lucrarile de reabilitare
Suplimentar cerintelor esentiale indicate 1n cap.2.3.6.
pentru ansamblul elementelor (fereastra sau U?a) trebuie
respectate ce r i n te l e proprii ale componentelor care intra in
a l catut rea t.ampl ar t e i :
profile (r ama , toe, cercevea, canat),
garnituri de etan~are, feronerie, vitraj;
- calitatea ansamblului (f'e r eas tr'a sau usa) se rea'l i zeaza din
utilizarea unor componente cu caracteristici optime ?i din
modul de asamblare al acestora, garantat de un sistem de
organizare a productiei, certificat conform EN ISO 9001;
- :inlocuirea componentelor ofertate initial se va face numai
cu avizul factorilor implicati deoarece schimbarea
caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe
ori la modificarea performantelor ansamblului.
2.3.7.1 Tamplarie din PVC
clasificarea s i cer+nt e l e profilelor din PVC (tab 2. 6)
utilizate la confectionarea tamplariei conform SR EN 12608
sunt urmatoarele:
- performanta in functie de zonele climatice - aceasta cerinta
impune utilizarea acelor componente notate M sau S produse din
materia prima indicata expunerii la energia solara;
- tipul materialului reciclabil RMa sau RMb;
- rezistenta profilelor la impact (clasa I sau II);
- aspectul suprafetelor;
grosimea sectiun11 peretilor exteriori sau interiori ai
profilelor ~; tolerantele - aceste caracteristici influenteaza
masa ~i rezistentele profilelor transmise 1n finalul
etan?eitatii, permeabilitatii ?l rezistentei ansamblului

- 57 -
(fe reast ra sau us a) . fn func t i e de g rosi mea mini ma a
peretilor, profilele se clasifica fn una din clasele urmatoare
(Anexa III, Tabel III.4).

Tab. 2.6. Tamplarie exterioara din PVC


sectiune Exemple

Material:
PVC

- 58 -
2.3.7.2 Tamplarie din profile de aluminiu
Profilele din aluminiu utilizate la confectionarea tamplariei
(Tab. 2.7) sunt profile cu sectiunea transversala ~i accesorii
de asamblare unicat, proprii firmei producatoare. Profilele ~i
accesoriile sunt integrate 1ntr-o serie caracterizata de
obicei dupa latimea profilelor ~i numele firmei. Furnizorul va
asigura documentatia completa referitoare la profile,
accesorii de montaj, feronerie s i modul lor de asamblare, de
montare ~i 1ntretinere.
Profilele de aluminiu se produc cu sau fara rupere a puntii
termice. Pentru tamplaria de exterior. izolata termic, se
utilizeaza numai profile cu 1ntreruperea puntii termice.
Aces tea cons tau din asamb 1 area a doua profi 1 e de a 1 umi ni u cu
barete din poliamide armate cu fibre de sticla or1 ABS.

caracteristicile principale ale profilelor sunt:


- propr i et.at i l e fizico-chimice ale aliajului de aluminiu din
care sunt fabricate profilele;
- greutatea ~i tolerantele dimensiunilor profilelor extrudate;
- distanta realizata de baretele de poliamide 1ntre cele doua
profile ale ansamblului;
valoarea transmitantei termice (conform rapoartelor de
1ncercare);
valorile modulului de elasticitate ~1 a momentului de
inertie al tuturor profilelor utilizate la confectionarea
cercevelelor, tocurilor, montantilor;
- grosimea minima ~i maxima a vitrajului termoizolant care se
poate fixa pe profile;
- pr-o tect i a s i finisajul profilelor, conform prevederilor RAL
(sistem de codificare a culorilor) grosimea minima a
protectiei pe partile vizibile va fi de 50 µm.

- 59 -
Tab. 2.7 INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA
Detalii sectiune

'l
[

Material:
Aluminiu

92,5

75,5
---- ±1 -

- 60 -
2.3.7.3 Tamplarie din profile de lemn
suplimentar fata de cerintele esentiale pentru ansamblu
(fereastra sau us a) trebuie avute in vedere s i urmatoare l e
~
I ce r i rrte pentru lemn (Tab. 2.8) s i produsele pe baza de lemn
(Tab. 2.9) din ferestre exterioare, foi ~i tocuri de u~1
exterioare:
ceri rrte de aspect pentru fi ecare element component (toe,
rama, cercevea, montanti etc.) ~i pentru fiecare fata a
acestora in funct i e de modul de fi ni sare: opaca sau
transparenta. Pentru t amp l ar i a acoper i t a cu pelicule se vor
aplica standardele respective pentru pelicule;
- cerinte de durabilitate biologice - elementele din lemn cu o
fata expusa la intemperii sunt considerate ca facand parte din
clasa de utilizare 3. speciile de lemn cu durabilitate scazuta
trebuie sa primeasca un tratament de protectie;
- cerintele privind proprietatile fizice:
- continutul de umiditate nu trebuie sa depa~easca 16 %:
- calitatea supr-afe te l or vizibile - acestea trebuie sa poata
suporta o fi ni sare fara al ta ope ra t i e in af ar'a de o s l efui re
u~oara;
- densitatea minima a esentei lemnului.

l - 61 -
Tab. 2.8 iNLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA

sec iune Detalii

Profil de fereastra
98 27

l
..,
...
Q

Material:
Lemn
stratificat --l

Profil de u~a

- 62 -
Tab. 2.9
Tamplarii mixte
sect i uni Exemple
- PVC s i ar

aU
bC: c
L~
:;.

D~~
~~
.....

,_...
~r~
c) z sz
L<TDD
lamdar

I
- Lemn s i Al unn rn u

-Aluminiu, PVC ~1 Lemn


lamelar

I~

- 63 -
2.3.7.4 Vitrajul
- Pentru tarnplaria exterioara (ferestre sau u~i) se utilizeaza
elemente de vitraj izolant (EVI) constituite din eel put i n
doua panouri de sticla separate pr1n unul sau ma1 multe
di stanti ere e tansat e e rmeti c pe contu r , stabi 1 e ~1 rezi stente
din punct de vedere mecanic (Tab. 2.10);
- Elementele de vitraj difera in functie de: ~-
~ produsele pe baza de sticla (panourile) utilizate:
o geam tras;
o geam float.
~ modul de prelucrare a geamului, peliculizat, securizat,
stratificat:
o trasparent;
o translucid sau opac;
o clar sau colorat.
~ distanta dintre foile de geam - latimea cavitatii ~; numarul
acestora, uzual 1 sau 2 cavitati;
~ umplutura cavitatii - spatiul dintre geamuri poate fi umplut
cu aer ~i/sau alte gaze;
~ forma geamurilor - uzual dreptunghiular (BxH);
~ dimensiunile foilor de sticla latime, inaltime sau
grosimea acestora toleranta la gros1mea elementului de
vitraj este in functie de tipul de geam utilizat uzual ± 1
mm.
valoarea transmitantei termice a vitrajului termoizolant
difera in functie de:
~ latimea cavitatii;
~ caracteristicile de rezistenta la transfer termic ale
umpluturii cavitatii;
~ grosimea foil or de geam s i total a a vitrajului; ex i s tent a
sau absenta geamurilor peliculizate.
- Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se
asigura prin performantele etan~arii ansamblului:
~ indicele de patrundere a umiditatii cu o valoare medie 20;
~ aderenta materialului de etan~are la geam care influenteaza
debitul de aer pierdut.
Performantele de etan~are pentru vitrajul izolant (EVI)
umplut cu gaz sunt evaluate 1n functie de:
~ concentratia gazului;

- 64 -
~ debitul de gaz pierdut (L; < %/an) 1ar 1n cazul
1,0
utilizarii unu1 geam peliculizat se ia 1n calcul ~i
~ aderenta materialului de etan~are/pelicula ~i interstraturi.
- calitatea optica ~i vizuala a vitrajului:
~imagine fara distorsiuni;
~ deflexii reduse ale foilor de geam (deflexiile se produc
urmare a variatiilor de temperatura ~i de presiune barometrica
care cont rac ta sau di l at a aerul s i /sau gazul din cavi tatea
vitrajului).
- Furnizorul va asigura documentatia necesara, constand din:
~ descrierea componentelor;
~ desen cu sectiunea transversala a marginii etan~ate a
elementului de vitraj izolant (EVI) cu fiecare componenta
numerotata ~1 1nsotita de informatii detaliate despre
denumire, descriere, furnizor sau furnizori;
~ o lista cu umpluturi de cavitate, distantieri, desicant
utilizat.

Tab. 2.10
Tipuri de geam termoizolant
cu doua foi de geam cu trei foi de geam

- -~-

Normal cu o suprafata Normal cu o suprafata


tratata tratata low e tratata tratata low e

- 65 -
2.3.7.5 Elemente auxiliare ale golurilor de ferestre ~i u~i
Aceste elemente, cu un rol bine definit, sunt prevazute:
- obligatoriu;
- optional.

Grupa elementelor care sunt prevazute obligatoriu cuprinde:


- gl afuril e;
profilele cornier (coltare) pentru rectiliniaritatea
muchiilor;
- profilele lacrimar.

Elementele optionale care se fixeaza pe fatada sunt:


- grilaje de protectie antiefractie (amplasate de requ l a la
parter, la etajul 1, la ultimul etaj ~i la ie~irile pe terasa
din casa scarii);
- radiatoare ale instalatiei de aer conditionat;
hate exterioare (amplasate sub ferestre) pentru devierea
diverselor noxe degajate din apartamentele vec1ne de la
etajele inferioare, inclusiv a fumului sau a gazelor fierbinti
rezultate urmare declan~arii unui incendiu;
jaluzele venetiene, oblon rulant sau batant, persiana,
persiana culisanta, jaluzea acordeon, oblon culisant cu sau

- 66 -
fara sistem de 1nclinare 1n afara, actionate
copertine,
manual, cu sau fara resort de compensare, sau mecanic cu
ajutorul motoarelor electrice, pentru protectia
ferestrelor/u~ilor de 1nsorire directa (Tab. 2.11);

Tab. 2.11 Tipuri de jaluzele

"""
~
In

....
0

Jaluzele
exterioare
cu lamele 8~
din
aluminiu
izolate

1
termic

8~
J
~,

Jaluzele
exterioare
orizontale
~,

- 67 -
- jardiniere;
co~uri aferente centralelor termice de apartament sau
necesare refacerii ventilatiei generale a bucatariilar,
verrt i l at t e i obturate total sau partial in urma madificarilor
aduse recampartimentarii interiaare a locuintelor.

2.3.7.6 Elemente prevazute obligatoriu: glafuri, lacrimare


Avand in vedere ca, urmare a aplicarii termaizalatiei la
peret11 exteriori, grasimea acestora va cre~te, sorturile din
tabla existenta se vor 1nlocui Cindiferent de solutia aleasa
pentru tamplarie).
Documentatia tehnica va cuprinde:
- desfacerea sorturilar actuale;
- termaizolarea glafurilar de pe intreg canturul fiecarui gal;
- inglobarea in tencuiala a prafilelor de intarire a muchiilar
verticale s i arizantale (la racordul t.ermo i zo l at i e i ETICS a
pe re t i l or cu t e rmo i zo l a t i a glafurilor); profilul orizontal de
la partea superioara a golului va fi de tip ,,lacrimar", iar ~
celelalte trei laturi ale golului profilele vor fide tip
cornier; profilele var avea p l asa din fire de s t i c l a pentru
armarea tencuielii;
Icrf =m=a~r r aco rd ate l a f ere st re ~ i
- exec u ta rea ~s~o~r~t~u~r~i~l~o~r_c~u~~l
etan~ate pe contur cu chit de exterior, pentru pratectia
glafurilar orizontale ~1 impatriva infiltratiilar ape1
pluviale intre peretele existent ~i anvelapa termaizalanta.

2.3.7.7 Elemente optionale


Avand in vedere ca aceste elemente se pot manta la distanta in
ti mp, pentru real i zarea uni tar a a f'at ade i unui i mabi l este
necesar ca proiectul sa prevada canditiile pentru fixarea
acestora fara sa fie necesara desfacerea lacala sau
s t r apunqer-ea anvelopei termaizalante dupa finisarea acesteia
~i pe cat este pasibil sa fixeze amplasamentul ~l farma
acestora.

- 68 -
I CAP.3 I EXECUTIA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMicA

I 3.1 CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA REABILITARILOR TERMICE

- Executantul trebui e sa-s i organi zeze acti vi ta tea conform


si stemul ui de management al cal i tati i pentru care este
certificat ~, sa asigure personal calificat pentru urmar-i rea
l ucr ar i l or, executarea, veri fi carea ~, predarea acestora,
conform legislatiei in vigoare.

I 3.2 ELABORAREA PROCEDURII DE EXECUTIE

Procedura de executie se elaboreaza in baza proiectului tehnic


s i a document at i ei furni zate de pr-educator in vederea
detalierii etapelor ~i resurselor privind materialele,
manopera ~i utilajele necesare realizarii lucrarilor.

3.2.1 continutul cadru al Procedurii de executie


oocument at i a este al catut tp din u rma'toare le pi ese scri se ~,
desenate:
- memoriu cu datele de recunoa~tere a categoriei de lucrari;
- tehnologia de executie care indica:
~ conditii pentru depozitarea ~; transportul materialelor;
~ organizarea de ~antier, inclusiv schela;
~ graficul de realizare a lucrarilor;
~ ordinea oper-a t i un i l o r , necesar de scule, dispozitive,
utilaje, calificarea personalului;
~ modul de preparare al materialelor, consumuri, conditiile de
mediu pentru preparare ~; aplicare, timpi de lucrabilitate ~,
a~teptare;
~faze determinate;
~ masuri pentru realizarea calitatii lucrarilor;
~ masuri de protectia muncii ~; PSI specifice.
- detalii de executie pentru toate racordurile anvelopei cu
indicarea ordinei tehnologice de aplicare.

- 69 -
3.2.2 Faze determinate
- Pentru asigurarea ca l i t at i t s i 1n principala dur-ab i l i t at i i
lucrarilor de anvelopare este necesar ca dupa 1ncheierea
fiecarei etape de montaj ~i 1nainte de aplicarea
straturilor sa se 1ncheie procesele verbale de verificare a
lucrarilor ascunse;
- Pentru ansambl ul ETICS, deoarece fi ecare st rat depi nde de
calitatea stratului aplicat anterior, iar deficientele
oricarui strat pot afecta stabilitatea 1ntregului ansamblu, se
considera ca faze determinante:
~ pregatirea suportului;
~ aplicarea adezivului ~i a placilor termoizolante;
~ fixarea diblurilor;
~ aplicarea masei de ~paclu ~i 1nglobarea armaturii din fire
de sticla;
~ executarea amorsajului ~i a tencuielii decorative.
Pentru ansamblul EIFS cu strat de ventilatie fazele
determinante sunt:
~ pregatirea suportului;
~ fixarea scheletului metalic ~i reglarea planeitatii
acestuia;
~ executarea termoizolatiei ~1 a continuitatii ei;
~ fixarea placajului de protectie ~i finisare.
Pentru termohidroizolatia acoperi~urilor terasa se vor
inchei a procesel e verbal e de l ucrari ascunse dupa 1nchei erea
executarii fiecarui strat care devine suport ~i conditioneaza
aplicarea stratului urmator:
~ pregatirea suportului;
~ lipirea stratului de bariera contra vaporilor (cu sau fara
difuziune);
~ aplicarea termoizolatiei;
~ lipirea straturilor hidroizolante.

3.3 LUCRARI PENTRU PREGATIREA SUPRAFETELOR SU PORT


3.3.1 Pregatirea peretilor exteriori pentru aplicarea
sistemului ETICS
suprafata suport pentru aplicarea ansamblului ETICS 0
constituie partea opaca a per-e t i l or exteriori ai c l ad i r i l o r
existente executati din panouri prefabricate din beton armat,

- 70 -
-
z i dar i e din blocuri BCA sau car anri z i ceramice; acest i pe re t i
fac parte din categoria ,,suporturi tencuite" care impun pentru
ETICS executarea fixarii cu dibluri suplimentar fata de
operatiunea de lipire;
- Executantul va efectua l ucr-a r i le indicate in document at i a
tehni ca s i va l ua toate masu rile care se i mpun in cazul in
care urmare verificarilor va considera necesara executarea ;;i
a altor lucrari de remediere a suportului atat cantitativ cat
;;i calitativ;
operatiunile pentru remedierea suportului se efectueaza
manual sau mecanizat dupa verificarea starii acestuia ;;i

- constau in:
~ desfacerea tencuielilor neaderente ;;i ra;;chetarea rosturilor
de mortar;
~ i'nlaturarea finisajelor minerale sau organice pana la
stratul portant, rezistent;
~ 1ndepartarea tencuielilor degradate urmare a atacurilor
biologice (mucegai, mu;;chi etc.);
~ spalarea cu jet de apa ;;i detergenti adecvati ai petelor de
grasime sau a altor substante care ar i'mpiedica aderenta ETICS
pe perete;
~ desprafuirea suprafetelor cons ta in i'nlaturarea prin
periere a prafului, a ef l or-e scen'te l or , a exfolierilor s i a
zonelor frabile;
~ rectificarea suprafetelor care consta in aplicarea unui
strat de t encu i a'l a din mortar compatibil pentru nivelarea cu
urmatoarele tolerante (Anexa IV, Tabel IV.l).
- Modul de pregati re al suprafetelor este faza determinanta
inainte de inceperea lipirii placilor termoizolante ale ETICS
;;i ccmpor t a urmat oar'e l e veri fi car i f acute pe t oat a supr afat.a
prin sondaje:
~ ade rerrta tencuielii pe stratul suport - valoarea for te t de
smulgere sa fie mai mare de 0,08 N/mm2;
~ gradul de umiditate ~i de absorbtie a apei;
~ duritatea suprafetei;
~ coeziunea ;;i lipsa prafului ~1 a eflorescentelor.

- 71 -
3.3.2 Pregatirea peretilor exteriori pentru aplicarea
ansamblului compozit cu strat de ventilare EIFS
Pregatirea suprafetelor suport ~1 verificarea acestora se
efectueaza conform pct. 3. 3 .1. , excep t i e facand recti fi carea
tencuielii pentru care nu se impun conditiile de planeitate.

3.3.3 Pregatirea straturilor suport ale acoperi~urilor tip


terasa
- in functie de varianta de solutie adoptata pentru refacerea
termohidroizolatiei acoperi~urilor, strat suport poate fi:
~ plan~eul de beton armat de peste ultimul nivel al
imobilului, in varianta in care se desface intreaga structura
termohidroizolanta existenta;
~ ~apa de protectie a termoizolatiei din BCA;
~ hidroizolatia existenta (care dupa remediere va prelua rolul
de bariera contra vaporilor de apa).
Operatiunile de pregatire proprii fiecarui tip de suport sunt
indicate in ghid GP065-01.

3.3.4 Pregatirea stratului suport la acoperi~urile cu ~arpanta


- La acoperi~urile cu pod nelocuibil suportul t er-mo-i zo l a t i e i
il constituie plan~eul din beton armat de peste ultimul nivel,
plan~eu care se va curata in vederea aplicarii stratului
termoizolant, conform PCC - 016/2000, GP 110-04 sau GP065-01;
- in cazul ampl asari i termoi zol ati ei pe i ntradosul ~arpantei
se vor incheia Iucr-ar i l e de reabilitare a structurii
s arpant.e i , a asterelei, a e tanse i t at i i invelitorii ~1 a
protectiei fungicide a elementelor din lemn conform GP 110-04
~i PCC -016/2000.

3.3.5 Pregatirea plan~eelor de peste spatii neincalzite


suprafata acestor plan~ee se va curata de straturile
neaderente (tencuiala, zugraveala sau vopsitorii) ~i se va
pregati conform pct.3.3.l ~i 3.3.4 in vederea lipirii placilor
termoizolante sau a aplicarii caroiajului de ancorare a
p l ac i l or de gips carton ~i de sus t ine re a saltelelor
termoizolante.

- 72 -
I 3.4 MONTAREA TAMPLARIEI (FERESTRE ~I U~I EXTERIOARE)

operatiunile de reconditionare a tamplariei existente sau la


1nlocuirea acesteia cu modele mai performante, din punct de
vedere a protect;iei termice s i a funct i ona l i t at i i , se
efectueaza 1nainte de aplicarea ansamblului ETICS/EIFS
concomitent cu operatiunile de rectificare a suprafetei suport
(partea opaca a peretilor);
- La montarea ferestrelor s i us i l or se var respecta poz i t i a ,
numarul ;;i distantele 1ntre suruburile de ancorare indicate de
producator pentru fixarea tamplariei 1n golul
zi dar i ei ;
Dupa executarea termoizolatiei glafurilor se va fixa
pro tect i a din tabla a glafului orizontal s i se va aplica un
cordon de chit pe contur pentru evitarea infiltratiei apei din
precipitatii 1ntre perete ;;i izolatia termica;
- Montarea Si efectuarea probelor de functionare a tamplariei
constituie faze determinante si se consemneaza intr-un proces
verbal incheiat inainte de inceperea lucrarilor de
termoizolare a peretilor.

I 3.5 APLICAREA STRATURILOR ANSAMBLULUI TERMOIZOLANT

Aplicarea alcatuirii termoizolante se va face in


conformitate cu proiectul de execut i e s i ghidul de aplicare
utilizand produsele indicate de ofertantul sistemului;
- Garantia detinatorului de sistem se aplica numai in situatia
in care proi ectarea si executarea este conforma cu ghi dul de
aplicare, sistemul (ansamblul ETICS/EIFS inclusiv finisajul)
;;1 cu produsele indicate de acesta, iar in caz contrar,
constand in modificari ale tehnologiei sau inlocuirii de
materiale etc., atunci responsabilitatea revine proiectantului
sau executantului.

3.5.1 Aplicarea ansamblului ETICS la pereti


Executantul va respecta indicatiile producatorului
referitoare la:
~ temperaturile minime ;;i maxime de lucru;

-
-
- 73 -
~ rna su r i l e de pr-o rec t i e a Tucr-ar-i l or in curs de executare pe
timpul perioadelor de intrerupere datorate conditiilor
atmosferice nefavorabile (ploaie, ceata, vant etc.);
~ plasa de protectie impotriva actiunii directe a razelor
sol are;
~ depozitarea ~i prepararea produselor componente ETICS;
~ di s tant a de montare a sche lei fata de pe ret i s i l ungi mea
ancorelor (corelata cu grosimea ETICS).
operatiunea de aplicare a alcatuirii termoizolante se
efectueaza dupa:
~ incheierea ~; verificarea montajului elementelor vitrate ~1
a pregatirii suprafetelor suport;
~ protejarea cu folii a suprafetelor de sticla, lemn, PVC sau
aluminiu;
~ incheierea fixarii tuturor elementelor care penetreaza
ansamblul (suporti, conducte);
~ definitivarea lucrarilor de inchidere a aticelor,
coronamentelor zidurilor sau ale altor supr-af e te orizontale
astfel 'i ncat; sa fie impiedicata infiltrarea apei intre
termoizolatie ~i suport;
~ incheierea lucrarilor de eliminare a umiditatii ascensionale
~i a depunerilor de saruri.
- Montajul ETICS se incepe pri n trasarea ori zontal i tati i ~1
fixarea cu dibluri metalice a profilului de soclu la cota
indicata in proiect (Fig. 3.1);

Fig. 3.1 Profil de soclu ~i fixarea acestuia

- 74 -
Aplicarea termoizolante se executa in randuri
p l ac i l o r
paralele incepand de jos (din profi l ul de soclu) fn sus:
... randurile sunt calculate la Yi placa;
--,
... pozitia placilor este orizontala cu lungimea paralela cu
profi l ul de soclu (Fig. 3.2);

Fig.3.2 oispunerea placilor de termoizolatie

.,. tipul adezivului ~i modul de aplicare pe p l aca (pe toata


suprafata, in puncte, in benzi pe contur) vor fi conform
prevederilor din proiect s i ce r i rrt e l o r pr-oducatoru lu i , orice
modificare a tehnologiei de aplicare se va face numai cu
acceptul producatorului (furnizorului) ansamblului (Fig. 3.3);

Fig.3.3 Aplicarea adezivului pe placa de termoizolatie

- 75 -
~ placile se pozitioneaza alaturat fara distanta 1ntre ele ~1
f ara adezi v pe can tu ri ; ~1~n_c=a=z=u=l~~1~n~~c=a~r~e~~1~n=t~r=e__,p"-l~a=c=1~·
~s~-~a
format un rost, acesta se va umple numai cu material
termoizolant sau cu spuma adeziva;
~ t a i e rea p l ac i l or , pentru modulare sau 1n dreptul golurilor
de fereastra ~i u~a. se va executa pr1n topire cu fir
(ferastrau) electric;
~nu se var folosi placi cu margini sau colturi lipsa;
~ la muchiile verticale ale fatadei ~1 1n zona adiacenta
rosturi l or se var uti l i za numai panou ri 1nt regi sau j umatati
de panouri intretesute;
~ rosturile dintre p'l ac i l e fixate perimetral golurilor
ferestrelor ~l u~ilor nu trebuie sa fie 1n prelungirea
muchiilor golurilor (Fig. 3.4);

CORECT GRESIT

Fig.3.4 oispunerea p l ac i l o r de t.ermo izo l at i e 'i n jurul


go l uri l or

~ din ce r i nt a de pro tect i e la foe la cladirile cu peste 3


niveluri ~; la o grosime a polistirenului > 10 cm deasupra
golurilor 1ferestrelor se aplica o fa~ie de vata minerala cu
grosimea termoizolatiei, latimea 20 cm ~i lungimea astfel
calculata incat sa depa~easca latimea golului cu eel putin 30
cm de o parte ~;de alta a ferestrei (Fig. 3.5).

- 76 -
Fig.3.5 Dispunerea fa~iilor de vata minerala 1n dreptul
buiandrugilor

- Fixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din


documentatia tehnica referitoare la tipul ~i numarul acestora,
pozitia ~i adancimea gaurii 1n stratul suport:
""' executarea qaur i l or se va efectua numai dupa uscarea s i
1ntarirea adezivului;
""' qaur i r-ea prin per-cut i e nu se va utiliza 1n cazul per'e t i l o r
din caramizi cu goluri sau BCA;
""'fixarea diblurilor este faza determinanta; diblurile se vor
verifica daca sunt bine fixate, iar 1n cazul 'i n care sunt
neancorate se vor 1ndeparta ~i vor fi 1nlocuite cu alt diblu
fixat la o distanta de minimum 6 cm fata de pozitia initiala;
golurile ramase se vor umple cu material termoizolant identic
(Fig. 3.6);

0 I 0 I 0
00 0~ 00
0 0
0 0
00 00
0 0 0
0 0 0
00 00 00
0 0
0 0
Co>ICo> (o)J(.)

Fig.3.6 Modul de dispunere a diblurilor

I
\
- 77 -
~ capetele rozetelor diblurilor nu vor depa~i dupa fixare
suprafata izolatiei;
~ 1n cazul u t i l i z ar i t t er-mo i zo l a t i e i din p l ac i de vat a
minerala diblurile se fixeaza dupa aplicarea unei pelicule din
mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafetelor placilor;
~ pe zona de aplicare a placajelor ceramice gaurirea pentru
introducerea diblurilor se efectueaza prin plasa ~i stratul de
armare, cat acesta este 1nca proaspat, iar diblurile ~i plasa
din fire de s t i c l a se var acoperi cu un strat de masa de
spac l u ,, ud-pe-ud" care, la r andu l l ui se va arma cu pl asa ,
daca se prevede 1n documentatie armarea dubla.
- Aplicarea masei de ~paclu ~i 1nglobarea plasei pentru armare
se execut a dupa 1nchei erea s i veri fi carea ancor ar i i pl ac i 1 or
termoizolante ~; dupa:
~ armarea diagonala a colturilor ferestrelor ~i a u~ilor (Fig.
3.7);

Fig.3.7 Armarea golurilor

~ armarea muchiilor (colturilor) verticale 1n cazul 1n care se


utilizeaza profile cornier cu plasa sau armarea muchiilor

·~
- 78 -
1 orizontale Ci ntradosul balcoanelor, glaful superior al
ferestrelor sau us i lor) cu profile lacrimar (pi curator) cu
plasa (Fig. 3. 8);

20 cm

- - - - ;i

Piasa se petrece lan


peste profilul de soclu

Fig.3.8 Armarea colturilor ~i a muchiilor orizontale

.,.. 1n cazul in care se folosesc profile de colt fara p l asa


'i nt eqr-at a (numai pentru muchiile verticale), acestea se
inglobeaza la pozitie in masa de ~paclu ~i se acopera cu plasa
de armare, care se continua pe cealalta latura a muchiei pe o
latime de eel putin 20 cm;
.,.. masa de spac l u (mortar adezi v) pentru armare se va apl i ca
dupa un ti mp de as t ept a r e i ndi cat de pr-oducat o ru l adezi vul ui
utilizat;

- 79 -
. ,. plasa din fire de s t i c l a , rez t s tent a in mediul alcalin,
se
va inti nde neted s i se va ingl oba, fara cute, in stratul de
mortar proaspat aplicat, prin derulare in fa!;)ii verticale, de
SUS t n ]OS;
. ,. fa!;)iile, cu latimea uzuala de 1,0 m se var suprapune lateral
s i la capete minimum 10 cm s i se var ingloba astfel 'i ncat;
plasa sa fie pozitionata la mijloc sau in treimea exterioara a
st ratul ui de mortar s i sa fie acoperi ta mini mum 0, 5 mm in
zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optima plasa
trebuie acoperita cu un strat de masa de !;)paclu ,,ud-pe-ud".
- Ap l i car ea amorsei s i a tencui el ii decorative se va executa
numai dupa incheierea timpilor de a!;)teptare recomandati de
producator sau minimum 3 zile la 20°c !?i 65%
umiditate maxima;
Placarile ceram1ce se var executa numa1 dupa trecerea
timpului de a!;)teptare indicat de producator sau minimum 2 zile
cu 65% umiditate maxima.

3.5.2 Aplicarea termoizolatiei la plan~eele peste spatii


neincalzite
- Stratul termoizolant se va aplica pe intradosul plan~eului,
pe grinzile aferente !;)i pe peret11 adiacenti in alcatuire
ETICS (prin lipire !;)i fixare cu dibluri) sau EIFS (prin
fixarea unui schelet de sustinere a unui strat suport din gips
carton);
operatiunile de aplicare a alcatuirilor stabilite in
documentatia de executie se var incepe dupa incheierea
'l ucr-ar-i l o r de t ns ta l at i t , a eventualelor Tucr-ar i de eliminare
a infiltratiilor !?i a urmarilor acestora !?i a pregatirii
suprafetei suport (curatare, rectificare, verificare
coeziune);
- La ap l i care a ansamb l ul ui ETICS se var respecta con di ti i le
enurrtat e la pct.3.5.1. cu privire la fixarea p l ac'i l or s t a
diblurilor, aplicarea masei de !;)paclu, a armaturii ~1 a
tencuielii;
- La executarea al cat.u i ri i EIFS schel etul de sus t i nere se va
realiza din profilele indicate de producator, fixate la
distanta de 60 cm modulata la latimea placilor de gips-carton.
inainte de fixarea profilelor se va aplica pe toata suprafata

- 80 -
l
o folie sau un strat de vopsea cu rol de bariera contra
vaporilor; 1n spatiul dintre plafon ~i placile de gips-carton
se va introduce t.ermo i zo l at i a din saltele de vat a mi ner a l a ,
realizandu-se un strat continuu, fara 1ntreruperi.

3.5.3 Aplicarea termoizolatiei la acoperisuri


- Aplicarea termoizolatiei se diferentiaza 1n functie de tipul
acoperi~urilor ~i pozitia 1n cadrul acestora, astfel:
~la acoperi~urile tip terasa, termoizolatia se executa 1ntr-o
st ructur-a comp l exa termohidroizolanta, cu personal calificat
1n specialitatea hidroizolatii ~i termoizolatii;
~la acoperi~urile cu ~arpanta termoizolatia se aplica fie sub
pardoseala realizata dintr-o ~apa armata fie sub astereala ~i
invel i toare s i va fi protej at a de panou ri de gi ps-carton sau
conform detaliilor din proiectul de executie ~i recomandarilor
producatorului.

I 3.6 APLICAREA STRATULUI/SISTEMULUI HIDROIZOLANT

Conditiile tehnice de execut i e privind aplicarea sistemului


hidroizolant sunt pr evaazut e 1n NP 040-2002 ,,Normativ privind

l proiectarea, executarea ~i exploatarea hidroizolatiilor la


c l ad i r i ".

3.6.1 Acoperi~uri terasa sau cu panta,


hidroizolante/termohidroizolante
La constructiile existente aplicarea structurilor izolante se
face dupa 1ndepartarea sau remedierea structurii existente, 1n
conformitate cu prevederile NP 040-2002, datorita
accesibilitatii directe asupra acestora.

3.6.2 Logii ~; balcoane


La constructiile existente reabilitarea termica ~i hidrofuga a
acestor elemente poate fi realizata prin:
1nchiderea exterioara cu vitraje sau elemente apace,
termoizolante;
realizarea unei structuri termohidroizolante pe suprafata
plan~eului ~i a unei structuri termoizolante pe intrados.

l
- 81 -
3.6.3 subsoluri
La constructiile existente, reabilitarea termica
hidroizolarea (Fig. 3.9) constituie o problema ce trebuie
analizata sub urmatoarele aspecte: gradul de accesibilitate la
nivelul h i dro i zo l at i e i s i pos i b i l i t a t i l e tehnice s i materiale
de realizare a et an s e i t a t i i prin tehnologii clasice, curente
sau tehnologii neconventi ona l e (injectii 'i mpermeab i l i za r i
etc.).

element structural vertical

placare de protectie, cu ventilare,


m o po ence semmgi e,
amprentate

hidroizolatie verticala

sistem perimetral de drenare

Fig.3.9 solutie de reabilitare a infrastructurii cladirilor

- 82 -
AN EXE

ANEXA I

Tabel I.1 Cerintele caracteristice impuse ansamblului ETICS cu termoizolatie


din polistiren expandat (EPS) ~i/sau vata minerala (MW)
Nr. N1ve1, clasa, valoare
crt. cerinte
EPS MW
1. Rez1stenta term1ca m1n1ma declarata > 1 m2K/W
2. Rez1stenta la aderenta a grundulu1 de protect1e (de >80 kPa
baza) de placa termoizolanta >60 kPa
3. Rez1stenta la aderenta a adez1vulu1 de placa EPS/MW; >80 kPa >60 kPa
- suprafata placilor lipita cu adeziv de suport. > 40% "' 100%

4. Rez1stenta la smulgere a ETICS r t xa t cu ml] loace


mecanice (Rezistenta la smulgere de proiectare Xd >
decat sarcina de proiectare pentru suctiunea din vant Xd > 5d
5d)
5. Rez1stenta la t r-act i une perpend1culara pe tete a <':100 kPa <':80 KPa
placilor EPS/MW TR100 TR100
6. Rez1stenta la tract1une a armatur11 din tire de st1cla:
- valoarea medie initiala: > 40 N/mm
- valoare dupa supunere la mediu agresiv. > 20 N/mm
7. Pe rmeam I 1 ta tea la apa a supratete1 s1stemulu1 kg/ cm2. hO,S)
(grundului de pro t ec t i e) < 0,5
8. Rez1stenta la impact:
- fara deteriorari la 2 J; I 2
- fara deteriorari la lOJ. I 10
9. Rez1stenta la penetrare:
> 200 N; PE 200
- > 500 N. PE 500
10. Permeab1l1tatea la vapori1 de apa a stratulu1 de > 20 > 4U
protectie ~i a finisajului g/(m2d) g/(m2d)

Tabel I.2 Tipul diblurilor 1n functie de alcatuirea constructiva


Grosimea Tipul Lung1mea m1n1ma
Strat suport de ancorare
termoizolatiei di bl ul ui
mm
< 10 cm la, lb, Beton conform
2a caramida plina raportul ui
> 10 cm lb, 2a caramida cu goluri tehni c al
toate qros i nn I e 2 a BCA fabricantului

Tabel I.3 Numarul diblurilor 1n functie de viteza vantului, expunerea terenului ~i 1naltimea
c l ad i rii
Numar d'ib Iur-i / m2 Legenda:
va lor-t Expunere, Inalpmea c l adt r t t
ale teren sau I - Teren deschis,
vitezei zona obiect izolat, puterea
:5 10 m 10-25 m >25-50 m
vantului vantului nu este redusa de
cl adi ri foconj ur-at oare
< 85 II, 6 II - Puterea vantului
km/h I' III 6 6
este u~or redusa de
I 8 8 10 obiectele din jur (c l ad i r i
85-115 II 6 6 8
km/h risipite ~; He l.Om)
III 6 6 8 III - Puterea vantului este
I 10 12 12 puternic redusa de
> 115- II 8 10 10 obiectele dimprejur
135 km/h (agl ome rari urbane)
III 6 8 10

- 83 -
Tabel I.4 Lungimea tijei diblului pentru fixarea mecanica
Grosimea t.unqtmea gaur11 ae
termoizolatiei ancorare + grosimea
tencuielii cuprinse Lungimea tijei
mm diblului
'intre 0, 5 ~; 2,5 cm
suport suport mm
be ton BCA Beton BCA
50 30 100
70 50 120
90 70 50 mm 70 mm
140
llO 90 160

Tabel I.5 Cerintele impuse straturilor de finisare


caracter-t s t t ca Cerinte
- graa de ba~1care - fara ba~1c1
- cant t tat ea ae t t sur t : Graa 3 (numar moaerat ae
- grad de fi ni sare fi SU ri)
- dimensiunea fisurilor: Grad 2 (maxim 200 mm latime)
- mar1mea exto11er11: Graa 3 tsupratata exto 11 ata .s 1%)
- grad de exfoliere - dimensiunea exfolierii: Grad 2 (dimensiunea
exfolierii s 3 mm)

- 84 -
ANEXA II

Tabel II.l Niveluri de performanta pentru lucrarile de reabilitare hidrofuga


la acoperi~uri plate, necirculabile
suportul structuri i Pant a Parametr1 de evaluare (m ve lur-i ae c l as-i f't care)
hidroizolante % cu autoprotectie cu protect1e supl1mentara
qrea
0 1 2 3
0 s I3; Ps2; Pdm3; r s , F2; Rl; A2 I3; Ps3; Pd3; T2; F2; R2; A2
suport rigid l,S s IL; Ps2; Pdm3; rs: F2; R:l; A2 I2; Ps:l; Pd3; Tl; Fl; R3; A2
s + 40 Il; Ps2; Pdm3; T3; F2; R3; A2 -
Su port rigid cu
termoizolatie 4 + s - I2; Psl; Pdl; Tl; Fl; R3; A2
i nve r s at a
rzolatie termi ca pe 0 s I3; Ps3; Pdm4; T3; F3; R4; AS I3; Ps4; PdS; T2; F3; R4; A4
suport rigid, din
tabla profilata cu
pant a >1, 5%, din lemn
sau panouri
1,S s I2; Ps3; Pdm4; T3; F3; R4; AS I3; Ps4; PdS; T2; F3; R4; A4
fibrolemnoase
s + 40 Il; Ps3; Pdm4; T3; F3; RS; A6 -

Tabel II.2 Niveluri de performanta pentru lucrarile de reabilitare hidrofuga


la acoperi~uri plate, circulabile pietonal
Suportul s tructur-t t Pan ta Parametri de evaluare (mve lur-t de cl as t n care)
hidroizolante % protect1e - uzura grea dale pe pl otur t - d1stant1er
0 1 2 3
0 l,S I3; Ps4; Pdm3; T2; F2; R2; A2 I3; Ps3; Pd3; T2; F2; R2; A2
suport rigid
1,S s I2; Ps4; Pdm3; Tl; F2; R3; A2 I2; PS:!; Pd3; Tl; F2; R.:l; A2
rzolatie termica pe I3; Ps4; Pdm4; T3; F3; R4;
suport rigid, din 0 + l,S I3; Ps4; Pdm4; T2; F3; R4; AS AS
lemn sau panouri
fibrolemnoase 1,S s I2; Ps4; Pdm4; T2; F3; R4; AS I2; Ps4; PdmS; T3; F3; R4;
AS

Tabel II.3 Niveluri de performanta pentru lucrarile de reabilitare hidrofuga


la acoperi~uri plate, plantate-gradina ~i carosabile
suportul structur11 Pant:a Parametr1 de evaluare ( n1velur1 de c1as1't1careJ
hidroizolante % pl ant:at:e - gradina carosam 1 e
0 1 2 3
u + s
suport rigid l, s s I4; PsS; PdS; T2; F2; R4; A2 I3; PsS; PdmS; T4; F4; R6; A2
> s
0 + s
rzolatie term1ca pe
supo rt: rigid 1,S s I4; PsS; PdS; TL; F2; R4; AS
> s

Tabel rr.4 Niveluri de performanta pent:ru lucrarile de reabilit:are hidrofuga la acoperi~uri cu


pant:a mai mare de 40%
suport:ul st: ruct:u r11 h1droizorant:e Paramet:r1 ae eva1uare
(niveluri de cl asi fi care)
suport: r t 91 d Il; Ps2; Pd2; T3; F2; R3; A2
Izorat1e t:erm1ca pe suport: r t q't d ,
din tabla profilat:a, din lemn sau Il; Ps3; Pdm3; T3; F4; R4; AS
panouri fibrolemnoase

Tabel rr.S Niveluri de performanta pent:ru lucrarile de reabilit:are hidrofuga la subsoluri ~i


elemente anexe subterane
Felul h1dro1zolat1e1 Paramet:r1 de evaruare
• impotriva apelor cu presiune - nn rn m I4
hidrostatica Ci nfi 'l t ra t i i sau - nivelul de impermeabilit:at:e:
exfiltratii), cu proteqie I min. = 2·h·coloana apa
- PsS; PdS; T2; R4; A2
• socl uri, fundatii, 1mpot:riva - pentru zone de rost sau cu dep l as ar i

l
- 85 -
etectulu1 de cap i I ar t tate minim R5; A6
• impotriva apelor far a presiune
hidrostatica (impotriva umiditatii - Il; Ps2; Pd2; T2; F2; R2; Al
naturale a solului), cu protectie
• impotriva apelor far a presiune
- Il; Ps3; Pd3; T2; F2; R3; A2
hidrostatica (impotriva umiditatii
naturale a solului), far a protectie
..
• La spat11 i nteri oare umede, cu - I2; Ps5; Pd5; T2; F2; R4; A2
spalari/~i roi ri

Tabel II.6 Model de evaluare calitativa a membranelor hidroizolante bituminoase


cateqor+a N1veluri de clasificare
1. (foarte bun)
- I5; Ps5; Pd5 (Pdm4); T4; F4; R4
- stabilitate adimensionala ~ 0,1 %
2. (bun)
- I4; Ps4; Pd4 (Pdm3); T3; F3; R3
- stabilitate adimensionala ~ 0,1 %
3. (satisfacator) - I3; Ps3; Pd3 (Pdm2); T3; F3; R3
- stabilitate adimensionala ~ 0,2 %
4. (mediocru)
- I2; Ps2; Pd2 (Pdml); T2; F2; R2
- stabilitate adimensionala ~ 0,2 %
5. (acceptabil) - Il; Psl; Pdl; Tl; Fl; R2
- stabilitate adimensionala s 0,3 %

Legenda
I - impermeabilitatea la apa;
P - rezistenta la perforare (Ps - perforare statica, Pd - perforare dinamica);
T - comportamentul la temperaturi ridicate;
R - rezistenta de rupere la tractiune;
A - alungirea la rupere la tractiune;
F - flexibilitatea la temperaturi scazute.

- 86 -
ANEXA III

Tabel III.1 Clase de performanta privind etan~eitatea la apa a ferestrelor


Clase term1ce lA 2A 3A
(A-neprotejata) npd= 4A SA 6A 7A 8A 9A Exxx
Pres1unea de
fncercare (Pa) 0 0 so 100 lSO 200 2SO 300 4SO 600 >600
npc - nu ex i sta per+ormarrta det ermt nata pentru erestre sau u~1 e care permit patrunoerea ape i la o pres rune zero mamt e de
t:recerea a 15 minute;

Tabel III.2 Clase de performanta functie de 1ncarcare din vant


Sageata re1at1va transversala
clasa Presiunea Pl (Deformatie r-ama)
Pa A B c
5 1/150 5 1/200 5 1/300
npd 0 - - -
1 4UO Al Bl Cl
2 800 A2 B2 C2
3 1200 A3 B3 c3
4 1600 A4 84 C4
s 2000 AS BS cs
Exxxx >ZUOO AEXXXX BEXXXX CEXXXX
xxxx: presi u nea rea i a ae 1ncercare r a care at amentu t ramane t n stare oe runct ronare , r ar cres terea maxima a per meabi 1 i ta\:; i
la aer nu trebuie sa fie mai mare de 20% din permeabilitatea maxima a clasei de permeabilitate la aer obt i nura ini<;ial

Tabel III.3 Clase de performanta functie de permeabilitatea la aer


Permeao111tatea la aer, de reter1nta la Pres1une
100 Pa raportata la: maxima de
clasa supratata totala Lung1mea rostur1 lor incercare
m3/h. mz m3/h·m Pa
0 - - -
1 so 12,50 lSO
2 27 6,7S 300
3 9 2,2S 600
4 3 0,7S 600

Tabel III.4 Clasificarea profilelor 1n functie de grosimea minima a peretilor


Denum1re Clasa A crasa B clasa c
- gros1mea tetelor vazute din pe r i me t ru I ~ 2,8 mm ~ 2,Smm
profi 1 ul ui la exterior ~i interior
- qros tmea +ete tor structurale (pr t n care
tree elementele de an co rare ale ~ 2,S mm fara cerinta
tamplariei) ~ 2,0 mm
- gros1mea pe re t i lor de spar t i ton , ~ 2,0 mm
interiori

- 87 -
88
ANEXA IV

Tabel IV.1 Tolerante admise la remedierea suprafetelor


D1stante Ccm) 100 250 400
Abaterea supratete1,
2 3 5
(mm)

- 89 -
- 90 -
BIBLIOGRAFIE

-MC 001/2006 - Partea 1 si 3 - Metodol ogi e pentru cal cul area


performantei energetice a cladirilor;
-NP 040-2002 Normati v pri vi nd proi ectarea, execut i a s i
exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;
-GP 065-2001 Ghid privind proiectarea s i execut i a lucrarilor
de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperi?uri de
beton;
I l
-NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, executia ?i exploatarea
elementelor de constructii hidroizolate cu materiale
bituminoase ?i polimerice;
-GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, executia ?i exploatarea
h i dr-o'i zo l a t i i l or' cu membrane bituminoase aditivate cu APP si
SBS;
-NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor
bituminoase ale acoperi?urilor cladirilor;
-NP 069-2002 Normati v pri vi nd proi ectarea, execu t i a s t
exploatarea invelitorilor acoperi?urilor in panta la cladiri;
-GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, executia ?i exploatarea
invelitorilor din membrane polimerice realizate "in situ";
-c 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea ~i executia
lucrarilor de izolatii termice de cladiri;
-sc 007-02 solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-
energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente;
-P118 Normativ de siguranta la foe a constructiilor.
-MC 001/2006 - Partea 1 si 3 - Metodologie pentru calcularea
performantei energetice a cladirilor;
-GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termica a blocurilor de
'l ocu i rrte cu regim de inaltime pana la P+9E realizate dupa
proiecte tip, prin transformarea acope r i sur-i l or tip t er-asa in
acoperi~uri inclinate cu amenajarea de poduri
neincalzite sau mansarde;
-GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pe re t i l o r
~i pardoselilor cladirilor civile;
-PCC-016/2000 Procedura pnl'ivind tehnologia pentru reabilitarea
termica a cladirilor folosind placi din materiale
termoizolante;

- 91 -
-PCC-017/2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea
termica a cladirilor folosind spume poliuretanice;
-GP 059-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de pr'ot ec t i e
termica la cladiri de locuit;
-C107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate
termica a elementelor de inchidere ale cladirilor.
-ST 043 I 2001 Specificatie tehnica privind cerinte ~1
c ri teri i de pe rf'ormarrta pent ru ancorarea in beton cu si steme
mecanice ~i metode de incercare
-ETAG 004 Ghid European pentru Agrementarea 'rehrri ca a
Sistemelor de Izolare Termica Exterioara;
-ETAG 014 ~i 020 Ghid de Agrement Tehnic European pentru
dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor
compozite de izolare termica exterioare;
-SR EN 13499 sisteme compozite de izolare termica la exterior
(ETICS) pe baza de polistiren expandat;
-SR EN 13500 sisteme compozite de izolare termica la exterior
(ETICS) pe baza de vata minerala;
-SR EN 13163 Produse termoizolante fabricate din polistiren
expandat (EPS);
-SR EN 13162 Produse termoizolante fabricate din vata minerala
(MW);
-SR EN 13164 Produse termoizolante fabricate din spuma de
polistiren extrudat (XPS);
-SR EN 822 "Produse termoizolante destinate ut i l i zar i i la
c l ad i r i - Determinarea lungimii s i 'l at imt i ":
-SR EN 823 "Produse termoizolante destinate utilizarii la
cladiri - Determinarea grosimii";
-SR EN 824 "Pr odus e termoizolante destinate u t i l i z ar i i la
cladiri - Determinarea perpendicularitatii";
-SR EN 825 "Produse termoizolante destinate ut i l i zar i t la
cladiri - Determinarea planeitatii";
-SR EN 1604+AC "Produse termoizolante destinate u t i l i z ar i i la
c l ad i r i - Determinarea s tab i l i tat i i dimensionale in cond i t i i
specificate de temperatura ~i umiditate";
-SR EN 826 "Produse termoizolante destinate utilizarii la
cladiri - Determinarea comportarii la compresiune";

- 92 -
,.,
I

-SR EN 12087 "Produse termoi zol ante destinate uti l i zar i i la


cl ad i ri - Determi narea absor-bt i ei apei de l unqa durat a pri n
imersie";
-SR EN 12086 "Produse termoizolante destinate ut i l i z ar-i i la
cladiri Determinarea proprietatilor de transmisie a
vaporilor de apa";
-SR EN 12091 "Determinarea rezistentei la efectul inghet-
dezghet";
-SR EN 1602+AC "Produse termoi zo l ante destinate uti l i z ar i i la
cladiri - Determinarea densitatii aparente";
-SR EN 13497 Determinarea rezistentei la impact;
-SR EN 13498 Determinarea rezistentei la penetrare;
-SR EN 13496 Determinarea rezistentei la tractiune.
-GT 043-02 Ghid privind imbunatatirea calitatilor
termoizolante ale ferestrelor la cladirile civile existente;
-SR EN 12207 Ferestre ~1 us i , Permeabilitate la aer.
clasificare;
-SR EN 12208 Ferestre ~i u~i. Etan~eitate la apa. clasificare;
-SR EN 12210 Fe rest re s i us t . Rezi s terrta la incarcarea din
vant. Clasificare;
-SR EN 14351-1 Fe rest re s i us i , Standard de produs.
caracteristici de performanta;
-SR EN 12608 Profile din policlorura de vinil nep l as t i f i at a
(PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor s i us i Ior , clasificare,
cerinte ~i metode de incercare.

1
- 93 -
~,
,_

94 -
PROCEDURI DE EXECUJIE

A. ACOPERI~URI cu ~ARPANTA

Al Acoperi$ cu termoizolatie dispusa int re capr i on AU STROTH ERM


A2 Acoperi$ cu termoizolatie dispusa pe astereala AU STROTH ERM
A3 Acoperi$ fara astereala AU STROTH ERM
A4 Termoizolare fereastra de mansarda AU STROTH ERM
Acoperi$ cu invelitoare din tabla $i placare ISOVER
AS interioara pe profile metalice
Acoperi$ cu invelitoare din tigla $i placare ISOVER
A6 interioara pe profile metalice
Acoperi$ cu invelitoare din tigla $i placare ISOVER
A7 interioara pe contra-capriori
Termoizolarea acoperi$ului fara astereala cu spatiu KNAUF
A8 de ventilare
Termoizolarea acoperi$ului cu astereala tara spatiu KNAUF
A9 de ventilare cu invelitoare tip $indrile bituminoasa
Termoizolarea acoperi$ului cu astereala cu spatiu de KNAUF
AlO ventilare - detaliu de creasta
sectiune transversala termoizolare acoperi$ fara KNAUF
All astereala cu spatiu de ventilare - detaliu de camp
A12 Racord 1ntre termoizolatia acoperi~ului cu astereala KNAUF
1 $i spatiu de ventilare cu termoizolatia fatadei
Racord intre termoizolatia acoperi$ului fara
A13 astereala $i spatiu de ventilare cu termoizolatia KNAUF
fatadei - detaliu de strea~ina
Racord intre termoizolatia acoper1$ulu1 cu astereala KNAUF
Al4 cu termoizolatia fatadei - detali
Racord 1ntre termo1zolat1a acoper1$ulu1 fara KNAUF
A15
l
astereala cu peretii perimetrali de mansarda
Racord intre termoizolatia acoperi$ului cu astereala KNAUF
Al6 perimetrali de mansarda
cu peretii

l - 95 -
- 96 -

L
PROCEDURA DE
EXECUTIE AUSTRDTHERM
Termoizola~ii
.,,
ACOPERI$ CU $ARPANTA

Al Acoperi~ CU termoizolatie dispusa intre capriori

·--..
Detaliu de strea~ina cu orificii
de admisie a aerului Detaliu de timpan cu atic
1 - invelitoare tigle presate, 1 - invelitoare tigle presate,
ceramice sau din beton ceramice sau din beton
2 - ?ipci din lemn longitudinale 2 - ?ipci din lemn, transversale
(suport ?ipci transversale) pentru prinderea tiglelor
3 - ?ipci din lemn transversale 3 - ?ipci din lemn longitudinale
pentru prinderea tiglelor (suport ?ipci transversale)
4 - strat de aer ventilat sub 4 - membrana hidroizolanta
invelitoare permeabila la vapori, pe
5 - membrana hidroizolanta astereala
permeabila la vapori, pe astereala 5 - strat difuzie
6 - bariera impotriva vaporilor 6 - capriori din lemn ignifugat
7 - capriori din lemn ignifugat 7 - strat de aer ventilat sub
8 - strat de aer ventilat sub astereala
astereala 8 - perete exterior cu
9 - retea de ?ipci pentru montajul termosistem
tavanului Austrotherm EPS® AF70, AF80, AF
10 - perete exterior cu PLUS
termosistem Austrotherm EPS® AF70, 9 - astereala din scanduri din
AF80, AF PLUS lemn ignifugate
11 - astereala din scanduri din 10 - placi gips carton finisate
lemn ignifugate Al - Austrotherm EPS® A50 (intre
12 - placi gips carton finisate capriori)
Al - Austrotherm EPS® A50 (intre A2 - Austrotherm EPS® A50 (sub
capriori) capriori)
A2 - Austrotherm EPS® A50 (sub
capriori)
,-.

- 97 -

1
Unilate
Stanllanl
demisuri

SREN13163

~- """
l.lJ'lgine(L1) SREN822
-.......Uo Uj¥11e(W1) SREN822
GmAne{T1) SREN823 mm
ElecM(~ SR£N12667 W/trl<
o.~ru SREN1-2939 W/ml<.
kPa
-.Plll....,.,.....,.....,.10% SREN82£ Vm'
Rais~ la ineoroiea kPa
SREN12089

S-.
Vrrl
-.p1au.qwne kPa
SREN1607 t!m'

,.
Modutd<--. .. E SREN826 Nlmm

dimens-7D'Cti- SREN1604
Sl:abllltatN fomMi p.v tmnm KUrt

s~ sub S3J"dnade dl.ll3ti 2DkP.a


SREN1603
SREN1605 .
"C

"C
.Absotblie api dupli1an prin socufundare SREN12087 %

~ ap.ii d~ 1 an prin difuzie SREN 12088 .

rnstructiuni de punere in opera


Pentru a evita apar i t i a unor purrt i termice, la f at a capr-i o r i l o r ,
spre interior, se mont eaza (intre s i pc i l e de lemn), alte p I ac i de
polistiren, care sa ajunga pana la grosimea totala specificata. Este
recomandat a montarea unei bari ere impotri va vapori l or la interior,
pentru a impiedica aparitia condensului intre placile termoizolante.
La interior, placarea se poate face cu gips-carton, at at pentru a
putea aplica finisajele dorite, cat s i pentru protectia la foe a
structurii.

La acoperi~urile cu atic, se recomanda ridicarea termoizolatiei pana


la nivelul aticului ~i protectia termica integrala a acestuia,
pentru a elimina puntile termice.
Racordurile dintre invelitoare ~i elementele constructive adiacente
(atice, calcane, etc) constituie puncte sensibile ~; trebuie tratate
cu atentie atat din punctul de vedere al montarii materialului
termoizolant, cat ~; din punctul de vedere al protectiei la
infiltratiile accidentale de apa.

catre exterior, peste astereala, se recomanda pozarea unei membrane


de protectie (hidroizolanta) care sa nu perm1ta infiltratiile
acci dental e de apa ce ar put ea afecta structu ra acoperi su l ui sau
finisajul interior. Placile de polistiren expandat se monteaza intre
capriori' intr-un strat cu grosimea egala cu cea a capriorilor.

- 98 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
AUSTROTHERM
Termoizola~il
.,,
ACOPERI$ CU $ARPANTA

A2 Acoperi~ cu termoizolatie dispusa pe astereala

1 - 1nvelitoare tigle
presate, ceramice sau din
Detaliu de creasta be ton
2 - ?ipci din lemn,
transversale pentru prindere
ti gl e
3 - ?ipci din lemn
longitudinale pentru fixare
termoi zol ati e
4 - strat de aer ventilat sub
invelitoare
5 - membrana hidroizolanta
permeabila la vapori pentru
pr-o tectt a t e rmo i zo l at i e i
6 - ?Uruburi autofiletante
pentru fixare ?ipci
longitudinale
7 - bariera 1mpotriva
vaporilor
8 - astereala din scanduri
din lemn faltuite finisate
9 - capriori' din lemn
i gni fugat, fi ni sari , aparent i
10 - tigla speciala pentru
ventilare
Al -Austrotherm EPS® A150 sau
A200
1
Instructiuni de punere in opera

Poz1t1onarea termoizolatiei peste


astereala, pentru a pastra un aspect
rustic al mansardei (cu capr i ori i la
vedere). Se folosesc placi de
polistiren cu rezistenta mare la
1ncarcari, iar la partea calda a
termoizolatiei, peste astereala, se va
poza o bariera 1mpotriva vaporilor.

- 99 -
La exterior, peste termoizolatie, se va monta o folie de protectie,
hidroizolanta ~i permeabila la vapori, care va porni de la coama ~i
va ajunge pana la jgheaburi, pentru a proteja interiorul de posibile
infiltratii.
Se recomanda utilizarea unor invelitori u~oare, pentru a nu incarca
structura de sustinere.
Este foarte important sa se asigure continuitatea termoizolatiei de
la fatada la acoperi~, pentru a evita aparitia puntilor termice.

- 100 -
1

PROCEDURA DE
EXECUTIE AUSTROTHERM
-.,
Termoizola~ii
ACOPERI$ CU $ARPANTA

Acoperi~uri fara astereala

Acoperi~ fara astereala cu termoizolatia intre capriori

1 - invelitoare tigle metalice 1 - invelitoare tigle presate,


2 - ?ipci din lemn, transversale ceramice sau din beton
pentru prindere tigle 2 - $ipci din lemn, transversale
3 - strat de aer ventilat sub pentru prindere ~gle
?ipci (intre capriori membrane 3 - strat de aer ventilat sub
poate face 0 sageata) ~ipci (intre capriori membrane
4 - capriori din lemn ignifugat poate face 0 sageata)
5 - membrana hidroizolanta 4 - membrana hidroizolanta
permeabila la vapori montata pe permeabila la vapori montata pe
capr-i ori caor i ori
6 - bariera impotriva vaporilor 5 - retea de ?ipci pentru montaj
7 - placi gips-carton sau placaj tavan si sustinere termoizolatie
scanduri ignifugate ?i faltuite 6 - ba~iera ~mpotriva vaporiior
8 - strat de aer ventilat intre 7 - placi gips carton sau placaj
cap r i ori scanduri ignifugate ?i faltuite
9 - coama speciala pentru evacuare 8 - strat de aer ventilat intre
aer cald ?i vapori de apa capr-i or i
Al - Austrotherm EPS® A50 (intre 9 - termoizolatie ~i structura
capriori) portanta departate de
A2 - Austrotherm EPS® A50 (sub invelitoare si coborate sub forma
capr-i or i) de perete ,
Austrotherm EPS® A50
10 tigla special a pentru
ventilare

- 101 -
Instructiuni de punere in opera
Termoizolarea se face la fel ca la acoperi~urile cu astereala.
Montarea foliei de protectie peste placile de polistiren este
obligatorie, pentru a impiedica pat runder-ea acc i derrta l a a apei sub
invelitoare, respectiv udarea termoizolatiei.
Lafata interioara a termoizolatiei se recomanda pozarea unei folii
bariera impotriva vaporilor, mai ales daca dedesubt se afla incaperi
cu umiditate ridicata (bai, bucatarii). Pentru a elimina eventualele
dubii, se recomanda un cal cul de comportament la vapori pentru
intregul ansamblu. ventilarea spatiului de sub invelitoare se poate
face pe deasupra foliei de protectie.
in cazul ruperilor de panta, admisia ~i evacuarea aerului se
realizeaza prin elemente de ventilare amplasate in apropierea
ruperii de parrta , la coama sau in camp, in func t i e de lungimea
pantel or.

- 102 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE AUSTROTHERM
.,
Termoizola~ii
ACOPERI$ CU $ARPANTA

A4 Termoizolare la fereastra de mansarda

Fereastra de mansarda
1 - 1nvelitoar~ tigle
presate, ceram1ce sau din
beton
2 - ~ipci de lemn,
transversale pentru prindere
tigle
3 - membrana hidroizolanta
permeabila la vapori
nidirectional
pe astereala
4 - astereala scanduri lemn
ingifugat
5 - strat de aer ventilat sub
astereala
6 - retea ~ipci pentru
montajul tavanului
1 7 - placi gips-carton
finisate
8 - tamplarie fereastra
Al - Austrotherm EPS® ASO
(1ntre capriori)
A2 - Austrotherm EPS® ASO
(sub capriori)
1

rnstructiuni de punere in opera

Termoizolatia se va monta pe tot


perimetrul ferestrei, pentru a
1mpiedica aparitia puntilor
termi ce ~1 condensul 'in jurul
ramei. Atat continuitatea
t er-mo i zo l at i e i cat s i I eqat.ur'i l e
cu elementele constructive
adiacente contribuie la
eficienta termoizolarii.

- 103 -
104 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPERI~ CU ~ARPANTA 1sover
Acoperi~ cu invelitoare din tabla ~i placare
AS 1nterioara pe profile metal1ce

invelitoare tigle Membrana


anti-umiditate,
perrneablla la vaporii
?ipci lemn de apa

,._, Contra-slpci lemn


Brida sau ancora
metaltca

Profil metalic
Capriori lemn
Vata minerala
Vata minerala ISOVER DOMOsub
ISOVER DOMO ca priori
intre capriori
Membrana difuzie
fata de vaporii de apa
Placare interioera ISOVER VARIO
(gips-carton,
Astereala
larnbrlurl de lemn)

ISOVER DOMO - saltele comprimate s i rulate din vat a m i ner'a l a de


~1 s t i c l a . Se fo l os es t e pentru toate tipurile de t zo l at i i termice s i
fonice supuse unor sarcini mecanice reduse:
~ 1ntre ~i sub capriorii de ~arpanta,
~ pe plan~eele podurilor necirculabile,
~ pe suprafata interioara a peretilor,
~ pe peretii structurilor pe lemn.

- 105 -
Ro (Rez i srerrta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
DOMO TWIN 2 x 7500 x
10/52 2 x 50 2,55
1200
DOMO TWIN 2 x 6000 x
2 x 60 3,05
12/52 1200
DOMO 8 80 9000 x 1200 2,05
DOMO 10 100 7500 x 1200 2,55
DOMO 12 120 6000 x 1200 3,05
DOMO 14 140 5000 x 1200 3,55
DOMO 16 160 5000 x 1200 4,10
DOMO 18 180 4000 x 1200 4,60
DOMO 20 200 3500 x 1200 5,10

ISOVER Vario KM - componenta de baza a sistemului rsover Vario este


o membr ana f abr i cat a din fibre poliamidice. Ease 'i ns ta l eaz a pe
suprafata materialului izolant orientata catre interiorul incaperii.
Permeabilitatea sa la trecerea vaporilor de apa var i aza in funq:ie
de umiditatea re l at i va a aerului cu care se gase~te in contact,
care, la randul ei, se schimba 1n functie de sezon.
In timpul iernii, membrana Vario KM are o permeabilitate scazuta, in
jur de 0,25 g/(m2 h) - ea este practic etan~a la trecerea vaporilor
de apa din incaperea incalzita catre exterior. Astfel se evita
difuzia acestora catre elementele din lemn ale structurii (acoperi~,
perete sau pl ans eu) , unde ar putea condensa s i provoca 1n timp
degradari.
In timpul verii, Vario KM are o permeabilitate ridicata, in jur de 4
g/(m2 h) - vaporii de apa rezultati din uscarea elementelor din lemn
ale structurii pot trece prin ea cat re 1ncapere. Astfel, se ev i t a
acumularea lor 1n materialul izolant, pe care 1-ar putea degrada.
8

6
I
...a;
GJ
s:
N
/
CJ
.§. la na 'ary'
.. ..
~ :9
4
Cl)
c.
..

1ii "'
:!::: "O
~ ~
2
"'
Cl)

E
Cl)
Q.
sc.
..
>
br;;;;;;
v
~te atmos fe1fra relativa {~ h
0
0 20 60 80 100

Membrana Vario KM are o permeabi l i tate foarte scazut a la trecerea


aerului - ea rea l i zeaza o foarte buna e tansare a elementului de
cladire unde a fost instalata.

Instructiuni de punere in opera


Fi brel e de vat a de sti cl a nu sunt daunat oare sanat at t i, 'i ns a este
recomandat ca 1n ti mpul i nstal ari i sa se poarte un echi pament de

- 106 -
protectie, precum 0 masca impotriva prafului, manu~i ~l 0 cama~a cu
maneci lungi.
Se vor evita discontinuitatile din izolatie, deoarece daca numai 5%
.::..1 din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.
saltelele se vor manta corect s i nu se vor I asa goluri la izolarea
conductelor ~i tevilor.

l
co l tur i l e per'e t i l or , imbinarile dintre tavane s i pardoseli se vor
izola corespunzator deoarece acestea sunt zonele in care au loc cele
mai mari pierderi de caldura datorita puntilor termice geometrice.
Din motive de siguranta, trebuie lasate spatii libere in jurul
obiectelor generatoare de caldura, precum tevile de la
radi atoare/cal ori fere, l umi ni incastrate s i pent ru trasformatoarele
electrice aferente.
Se va asigura ca saltelele sunt montate corect intre grinzi - orice
spati u de aer intre marginile saltelelor va reduce considerabil
eficienta izolatiei.
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea 'i zo l at t a in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
Bariera de vapori (continua pe toata suprafata de izolat) este
nece s ar a pentru a asi gura e t ans e i ta tea fata de aer s i vapori i de
apa. Pentru o functionare corecta a acesteia, sub invelitoarea
acoperi~ului se monteaza obligatoriu o membrana de difuzie a
vaporilor. Rosturile barierei de vapori se vor inchide folosind
benzi autoadezive.

,=-1
l

- 107 -
=

108
1
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPERI~ CU ~ARPANTA 1sover
Acoperi~ cu invelitoare din tigla ~i placare
A6 1nterioara pe profile metal1ce

Invelitoare tigle Membrana


anti-umiditate,
perrneabila la vaporii
!}ipci lemn de apa

-., contra-sfpc: lemn Brida sau encore


rnetalica

Capnorl lemn Profil rnetallc

Vata mlnerala
Vata minerala ISOVER DOMO sub
ISOVER OOMO capriori
intre capriori. Membrane pentru difuzia
vaporilor de apa
Placare mterioara ISOVER VARIO
( gips-carton,
larnbrturt de lemn} Astereala

ISOVER DOMO - saltele comprimate s i rulate din vat a m i ner-a l a de


s t i c l a , Se fo l os es t e pentru toate tipurile de t zo l at i i termice ~1
fonice supuse unor sarcini mecanice reduse:
~ intre ~i sub capriorii de ~arpanta,
~ pe plan~eele podurilor necirculabile,
~ pe suprafata interioara a peretilor,
~ pe peretii structurilor pe lemn.

- 109 -
Ro (Rez1stenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
DOMO TWIN
2 x 50 2 x 7500 x
10/52 1200 2,55
DOMO TWIN
2 x 60 2 x 6000 x
12/52 3,05
1200
DOMO 8 80 9000 x 1200 2,05
DOMO 10 100 7500 x 1200 2,55
DOMO 12 120 6000 x 1200 3,05
DOMO 14 140 5000 x 1200 3,55
DOMO 16 160 5000 x 1200 4,10
DOMO 18 180 4000 x 1200 4,60
DOMO 20 200 3500 x 1200 5 ,10

Vario KM - componenta de baz a a si stemul ui rsover Vario este o


membrana fabricata din fibre poliamidice. Ea se instaleaza pe
suprafata rnaterialului izolant orientata catre interiorul incaperii.
Perrneabilitatea sa la trecerea vaporilor de apa variaza in functie
de urniditatea relativa a aerului cu care se qases t e in contact,
care, la randul ei, se schirnba in functie de sezon.
In tirnpul iernii, rnernbrana Vario KM are o perrneabilitate scazuta, in
jur de 0,25 g/(rnz h) - ea este practic etan?a la trecerea vaporilor
de apa din incaperea incalzita catre exterior. Astfel se evita
difuzia acestora catre elernentele din lernn ale structurii (acoperi?,
perete sau pl anseu) , unde ar putea condensa s i provoca in tirnp
degradari.
In timpul verii, Vario KM are o perrneabilitate ridicata, in ]Ur de 4
g/(rn2 h) - vaporii de apa rezultati din uscarea elementelor din lernn
ale structurii pot trece prin ea cat re 'i ncape r'e . Astfel, se ev i t a
acumularea lor in rnaterialul izolant, pe care 1-ar putea degrada.
8

6
Qi
I
.... .s:
Cll"'
0
E
~~ §
4 .,,a.
"'
.!ll "'
~ Cl)
"CJ
:;:;
v
!:;:
2
CD "i.:
E 0
0.

"'
Cl)
Q. >
- ~ ~te atmos fer"ba rela! wa ['} ~
0
0 20 40 60 80 100

Mernbrana Vario KM are o perrneabilitate foarte scazut a la trecerea


aerului - ea realizeaza o foarte buna et ans ar e a elernentului de
cladire unde a fast instalata.

Instructiuni de punere in opera


Fibre le de vat a de sti cl a nu sunt dauna toar-e sanat at i i , insa este
recomandat ca in ti rnpul i nstal ari i s a se poarte un echi parnent de

- 110 -
protectie, precum a masca 1mpatriva prafului' manu~i ~i a cama~a cu
manec i 1 ungi .
capacitatea de izalare termica a vatei minerale de sticla este mai
buna decat a altar praduse termaizalante, datarita calitatii
fibrelar acesteia. De aceea, pentru a abtine acelea~i perfarmante cu
alte praduse, este nevaie de grasimi mai mar1 decat 1n cazul
falasirii vatei minerale de sticla.
Se var evita discontinuitatile din izolatii, deoarece daca numai 5%
din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.
saltelele se vor manta corect s i nu se var I as a goluri la izolarea
conductelor ~i tevilor.
co l tur i l e per-e t i l or , 1mbinarile dintre tavane s i pardaseli se vor
izola corespunzator deoarece acestea sunt zanele 1n care au loc cele
mai mari pierderi de caldura datorita puntilor termice geametrice.
Din motive de siguranta, trebuie lasate spatii libere 1n jurul
obiectelor generatoare de caldura, precum tevile de la
radiataare/calorifere, lumini 1ncastrate s i pentru trasfarmataarele
electrice aferente.
saltelele din vata de sticla sunt u~or de taiat ~i de transportat,
+acand astfel ca pozarea i zo 1 a t i ei sa fie user de real i zat. Se va
asigura ca saltelele sunt montate corect 1ntre grinzi - orice spatiu
de aer intre marginile saltelelor va .reduce considerabil eficienta
izolatiei.
cablurile ~; echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea izolatia in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
Pentru o functionare corecta a acoperi~ului, sub invelitaare se
manteaza obligatoriu o membrana de difuzie a vaporilor.

- 111 -
....

112
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPERI~ CU ~ARPANTA
1sover
A7 Acoperi~ cu invelitoare din tigla ~; placare
interioara pe contra-capriori

Invelitoare tigle -------------~ Capriori lemn

$ipci lemn ------------ Vata mlnerala


ISOVER DOMO sub
ca priori
Contra-sipci lemn ____,,
Contra-ceprtori lemn

Membrana --------
anti-umiditate, Membranii dlfuzle
perrneebila la ISOVER VARIO
vaporii de apa

Placare interioara
(gips-carton, lambriuri
de lemn)

Vata minerala
ISOVER DOMO
intre caprtori

ISOVER DOMO - saltele comprimate s i rulate din vat a mi ner-a l a de


s t i c l a . Se f'o l o se s t e pentru toate tipurile de 'i zo l a't i i termice s i
fonice supuse unor sarcini mecanice reduse:
~ intre ~i sub capriorii de ~arpanta,
~ pe plan~eele podurilor necirculabile,
~ pe suprafata interioara a peretilor,
~ pe peretii structurilor pe lemn.

1 - 113 -
Ro (Rezistenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
DOMO TWIN
2 x 50 2 x 7500 x 2,55
10/52 1200
DOMO TWIN 2 x 6000 x
2 x 60 1200
3,05
12/52
DOMO 8 80 9000 x 1200 2,05
DOMO 10 100 7500 x 1200 2,55
DOMO 12 120 6000 x 1200 3,05
DOMO 14 140 5000 x 1200 3,55
DOMO 16 160 5000 x 1200 4,10
DOMO 18 180 4000 x 1200 4,60
DOMO 20 200 3500 x 1200 5' 10

Vario KM - componenta de baza a si stemul ui Isover Vario este o


membrana fabricata din fibre poliamidice. Ea se instaleaza pe
suprafata materialului izolant orientata catre interiorul incaperii.
Permeabilitatea sa la trecerea vaporilor de apa variaza in functie
de umi di tatea rel ati va a aerul ui cu care se qases t e in contact,
care, la randul ei, se schimba in functie de sezon.
in timpul iernii, membrana Vario KM are o permeabilitate scazuta, in
jur de 0,25 g/(m2 h) - ea este practic etan~a la trecerea vaporilor
de apa din incaperea incalzita catre exterior. Astfel se evita
difuzia acestora catre elementele din lemn ale structurii (acoperi~,
perete sau p l anseu) , unde ar putea condensa s i provoca in timp
degradari.
in timpul verii, Vario KM are o permeabilitate ridicata, in JUr de 4
g/(m2 h) - vaporii de apa rezultati din uscarea elementelor din lemn
ale structurii pot trece prin ea cat re incapere. Astfel, se ev i t a
acumularea lor 1n materialul izolant, pe care 1-ar putea degrada.

Membrana Vario KM are o permeabilitate foarte scazut a la trecerea


aerului - ea rea l i zeaza o foarte buna e tansar e a elementului de
cladire unde a fast instalata.

Instructiuni de punere 1n opera


Fibrele de vat a de s t i c l a nu sunt dauna toar e sanatati 'i , lnsa este
recomandat ca in timpul 'i ns t a l a r i i s a se poarte un echi pament de

- 114 -
protectie, precum 0 masca impotriva prafului' manu~i ~i 0 cama~a cu
maneci lungi.
capacitatea de izolare termica a vatei minerale de sticla este ma1
buna decat a altar produse termoizolante, datorita calitatii
fibrelor acesteia. De aceea, pentru a obtine acelea~i performante cu
alte produse, este nevoie de grosimi ma1 mari decat in cazul
folosirii vatei minerale de sticla.
se var evita discontinuitatile din izolatie, deoarece daca numai 5%
din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.
saltelele se vor monta corect s i nu se vor 'l asa goluri la izolarea
conductelor ~i tevilor.
co l tur i l e per'e t i l o r , imbinarile dintre tavane s i pardoseli se vor
izola corespunzator deoarece acestea sunt zonele in care au loc cele
mai mari pierderi de caldura datorita puntilor termice geometrice.
Din motive de siguranta, trebuie lasate spatii libere in jurul
obiectelor generatoare de caldura, precum tevile de la
radiatoare/calorifere, lumini 1ncastrate s i pentru trasformatoarele
electrice aferente.
saltelele din vata de sticla sunt u~or de taiat ~i de transportat,
f'acand astfel ca pozarea +zo l at i e i s a fie usor de realizat. se va
asigura ca saltelele sunt montate corect intre grinzi - orice spatiu
de aer 1ntre marginile saltelelor va reduce considerabil eficienta
izolatiei.
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea izolatia in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
Pentru o func t i onare cor'ect.a a acoperi su l ui, sub termoi zol a t i e se
monteaza obligatoriu o membrana de difuzie a vaporilor.

- 115 -
116 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUfml.A118
if-I to 61!11Jjfime. JAVl
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

AB Termoizolarea acoperi~ului fara astereala cu spatiu


de ventilare

- Legendo:
inveJitoare tip tigl.3(D 0 Tennoizolafie la fafa caprtorllor
Vata bazalaca KR S KR SK
[iglii de ventilare G) Vala de snda Tl 1351J
~ipci din lemn @ @ Bariera impotriva vaporilor
Coo~ipci@ (V strurturii metallci pentru gips-carton

Folie de proteqie (difuzie) 0 @ Pliici gips-carton


Tei:moizolaye intte capriorl @
Vara bazaltica KR S; KR SK
VatadesticlaTI l35U-1P 115

.........................

KR S, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi$urilor inclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi$urilor
inclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum $i
forma la temperaturi diferite.

Utilizare recomandata:
~ acoperi$uri inclinate (aplicare intre capriori $i strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,

- 117 -
~ sisteme de plafoane suspendate.

Denum1re Gros1me mmensrum unit.


produs (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
.KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baza de sticla,


cu sub forma de role.
TI 135 u (unifit 035) este recomandat ca material de ump l u tur'a
pentru izolarea acoper-i sur-i l o r inclinate, intre capr i or-i . Este
utilizat 1n special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
inclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura sa rparrte i , spre exterior, se monteaz a folia de pr o tect.i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a impiedica
patrunderea eventualului condens in material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a umi d i t at i i . La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro (aez i s terrta
oenumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
140 1200 x 4500 4,00
TI 135 U 1200 x 4000 4,55
160
180 1200 x 3500 5' 10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de s t i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru apl i carea 1 a pe r-e t i i i nteri ori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te in special pentru peretii despartitori din
gi ps carton cu ceri nt e acusti ce s i termi ce ri di cate. in cazul 1 n
care materialul este utilizat intre camere cu regimuri diferite de
'i nca l z i re, acesta va trebui ca, pe partea spa t i i l or incalzite, sa

- 118 -
fie acoperit cu o bariera impotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.
utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

nenunn re Gros1me tnmens t uni Ro (Rez1stenta


prod us (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
TP 115 100 600 x 1250 2,70
120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4,30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere in opera


• Se veri fi ca structura acoperi su l ui inai nte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate ~, reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de pro tect i e (difuzie) trebuie 'i ns ta l at a inainte;
aceasta separ a invelitoarea acope r i su l u i de 'i zo l at i a t.e rm i ca (cu
except i a cazul ui in care i zo l a t i a este mont at a in si stemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i in contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo lat i a dintre capr i or-i trebuie sa cor'espunda latimii
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus intre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele purrt i termice sunt diminuate. r zo l a t i a +nt rodusa intre
capriori este fixata astfel incat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana in momentul acoper1r11 cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s tructur-a . De exemplu, j zo l a't i a de la un acope r i s inclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
sp r i j i na , Trebuie de avut in vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul in care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
~
fronton, nu trebuie separ-at a t e rmo i zo l at i a de cap r i o r i , iar intre
\ cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la imbinari.

- 119 -
---------·~~- ·- --·--

• Un si stem ,,sub capr i ori" este real i zat, i'n marea majori tate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.
• rzo l at i a trebuie acope r i ta la interior cu o ba r i e ra i'mpotriva
vaporilor de apa.
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie i'mbinate printr-o i'nchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub capr i o r i " este rea l i zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, pl aca din
fibra din lemn etc.).

- 120 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUfINBUlATlllN
ih time, hi we, e.net'Jf
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

Termoizolarea acoperi~ului cu astereala fara spaiiu


A9 de ventilare cu invelitoare tip ~indrila bituminoasa

Legend a:
invelitoare tip ~indn1aoituminoasa 0 © Temioizol~ la fa\<! capriorilor
Va-'12 bazaltica: KR S~ KR SK
Astereala@ Vara de sucla, Tl 13..."il!
Termoizolatie intre cipriofi @) @ Slructura metalicii penfru g~-<:arton
Vaia bazaluca: KR S KR SK
Vala de stida: Tl 135U; TP 115
@ Barteta tmpo{riva vaponlor
(j)ptaci gfps-carton

.. ~ , .
KR S, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea
acoperi~urilor inclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
inclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum ~i
forma la temperaturi diferite.

utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate (aplicare intre capriori ~i strat izolator
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,

- 121 -
~ sisteme de plafoane suspendate.

Denum1re Gros1me tnmens ium unit.


prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 U - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de ump l u tur a
pentru izolarea acoper-i sur i Ior inclinate, intre capr i o r i . Este
utilizat in special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
inclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura s ar-pant.e i , spre exterior, se mont eaza folia de pr o tec t i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a impiedica
patrunderea eventualului condens in material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a um i d i t at i i , La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro (Rez1stenta
Denumire Grosime Dimensi uni termica
produs (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
TI 135 U
140 1200 x 4500 4,00
160 1200 x 4000 4,55
180 1200 x 3500 5,10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru apl i carea la pe re t i i i nteri ori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te in special pentru peretii despartitori din
gi ps carton cu ceri nt e acusti ce s i termi ce ri di cate. in cazul in
care materialul este utilizat intre camere cu regimuri diferite de
incalzi re, acesta va trebui ca, pe partea spa t i i l o r 'i nca l z i t e , sa
fie acoperit cu o bariera impotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.

- 122 -
-,,
utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

oenum1re Gros1me Dimens1uni Ro (Rez1 s terrta


produs (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
so 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
100 600 x 1250 2,70
TP 115 120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4, 30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

rnstructiuni de punere 1n opera


• Se ver i f i ca structura acope r i su l u i inainte de a executa
- lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de prot ec t i e (difuzie) trebuie +ns ta l a ta inainte;
aceasta separ a invelitoarea acope r i su l u i de 'i zo l a t i a t e rmi ca (cu
excep t i a cazul ui in care i zol at i a este mont at a 1n si stemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i 1n contact cu capriorii.
• Suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre capr i or i trebuie sa cor e spunda 'l at im+i
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus 1ntre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele purrt i termice sunt diminuate. r zo l at i a tnt rodusa intre
capriori este fixata astfel 1ncat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana 1n momentul acoperirii cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
st ruc tur-a . De exemplu, 'i zo l at i a de la un acoper i s inclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
sp r i j i na . Trebuie de avut 1n vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. In
momentul 1n care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separ-at a t ermo i zo l a t i a de capr-i o r i , iar intre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la 1mbinari.
• un sistem ,,sub cap r i o r i " este realizat, in marea majoritate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.

- 123 -
• rzo l at i a trebuie acoper t ta la interior cu o bar i er-a i'mpotriva
vaporilor de apa.
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~; trebuie i'mbinate printr-o inchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub capr i or-i " este rea l t zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, p l aca din
fibra din lemn etc.).

- 124 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUf•lArB
ih /-i111e, h we, l>!/',r'Jj
ACOPERI$ CU $ARPANTA

AlO Termoizolarea acoperi~ului cu astereala cu spatiu de


ventilare - detaliu de creasta

lO

legenda:
invefd:oare tip tigla (!) 0 Termoizolafie la fa~ ciiprtorilor
Vata bazaltica KR S; KR SK
Tigfii de ven11lare G) Vala de snda Tl l35U
~
I ~ip<;I din lemn @ @ Bariera impotrtva vaportlor
Contra~ipci @ © structura metarlci pentru gfps-earton
Folie de protectie (difuzie) 0 @ P!aci gips-carton
Termoizola~e intra ciipoori G)
Vala bazaluca KR S; KR SK
Vata de stida 11 B5U: TP 115

.............. ,.. ... .

KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi~urilor 1nclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
1nclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum ~i
forma la temperaturi diferite.
Utilizare recomandata:
1 ~ acoperi~uri
suplimentar
1nclinate
sub capriori),
(aplicare 1ntre capriori ~, strat izolator,

~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,


~ sisteme de plafoane suspendate.

- 125 -
Denum1re Gros1me D1mens1um unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5 ,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3 '6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de ump l ut u r a
pentru izolarea acoperi~urilor 1nclinate, 1ntre capriori. Este
utilizat 1n special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
1nclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura s arpant.e i , spre exterior, se morrreaza folia de pro tecr ie
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a 1mpiedica
patrunderea eventualului condens 1n material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a um i d i t a t i i . La interior se va
aplica o bariera 1mpotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri 1nclinate.

Ro (aez i s terrta
oenumire Grosime Dimensiuni termica
produs (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
140 1200 x 4500 4,00
TI 135 U 4, 55
160 1200 x 4000
180 1200 x 3500 5' 10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de st i cl a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru apl i carea la pere t i i i nteri ori; ca
umplutura 1n peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se fo Ios es t e 1n special pentru per-e t i i despar-t i tor i din
gips carton cu ce r irrte acustice s i termice ridicate. in cazul r n
care materialul este utilizat 1ntre camere cu regimuri diferite de
1ncalzire, acesta va trebui ca, pe partea spa t i i l o r 1ncalzite, sa
fie acoperit cu o bariera 1mpotriva vaporilor de apa pentru a
1mpiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.

- 126 -
I Utilizare recomandata:
I ~ pereti interiori.

Denum1re Gros1me nimens iurri Ro {Rez1 s terrta


produs (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1, 21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
100 600 x 1250 2,70
TP 115
120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4,30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere in opera


• Se veri fi ca structura acoperi su I ui 1nai nte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de protect;:ie (difuzie) trebuie t ns ta l at.a 1nainte;
aceasta separ a 1nvel i toarea acoperi sul ui de i zo l a t i a termi ca (cu
excep t i a cazului 1n care +zo l at i a este morrtat a 'i n sistemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i 1n contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre cap r i o r i trebuie sa cor'espunda 'l a t im! i
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus 1ntre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracteristica a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posi bi 1 el e pun t i termi ce sunt di mi nuate. Izol at i a i n t rodus a 1ntre
capriori este fixata astfel 1ncat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana 1n momentul acoper1r11 cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s t ruc tur a , De exemplu, +zo l at i a de la un acoper i s 1nclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
spr i j i na . Trebuie de avut in vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul 1n care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separat a t ermo i zo l at i a de capr i or-i , iar 1ntre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la 1mbinari.
• un si stem ,,sub cap r i ori" este real i zat, 1n marea majori tate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.

- 127 -
• r zo l a t i a trebuie acope r i t a la interior cu o bar-i er a 1mpotriva
vaporilor de apa.
• La montare, margi ni 1 e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie 1mbinate printr-o 1nchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub capr-i or i " este rea l i zat.a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gi ps-carton, pl aca din
fibra din lemn etc.).

- 128 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflNSlllAUDN
&tll'Jj
i~J time, 1-o we,
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

Termoizolare acoperi~ fara astereala cu spatiu de


All ventilare - detaliu in camp

Legenda:

invefltoarelip ~glii (D 0 Termoizola!ie la fata ciipriorilor


Vala bazasica. KR S; KR SK
~ijlci din lemn G) Vala de snda TI 135U
Conlral1'pci 0 © Banera impolriva vaponlor
Folle de proteqie (difuzie) <±} (i) Structura metafci penlru gips-cmton

Spajti de aer ventilat @ @ P!aci gips-1:arton


TermoizolaJieintre rapriorl @ @ciprtori
Vala bazaluca; KR S KR SK
Vala de sncla Tl 135U: TP 115

·······~········• _... .....-. -- - - - -

KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi~urilor 1nclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
1nclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman staQile 1n volum ~i
forma la temperaturi diferite.
utilizare recomandata:
~ acoperi~uri 1nclinate (aplicare 1ntre capriori ~; strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 129 -
Denum1re Gros1me mmensium unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5 ,4
70 600 x 1000 4,8
KR 5, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de umplutura
pentru izolarea acope r i sur-i lor- inclinate, intre capr i o r i . Este
utilizat in special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
inclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structu ra s arparrte i , spre exterior, se mont eaz a fol i a de proteq:i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a impiedica
patrunderea eventualului condens in material. fn acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a um'i d i t a t i i . La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro (Rez1 srenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
TI 135 U
140 1200 x 4500 4,00
160 1200 x 4000 4,55
180 1200 x 3500 5,10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de st i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru aplicarea la per-e t i i interiori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te in special pentru peretii despartitori din
gi ps carton cu ceri rrte acusti ce s i te rmi ce ri di cate. in cazul in
care materialul este utilizat intre camere cu regimuri diferite de
incal zi re, aces ta va trebui ca, pe partea spa ti i l or in cal zi te, sa
fie acoperit cu o bariera impotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.

- 130 -
Utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

Denum1re Gros1me tnmens i um Ro (Rez1stenta


produs (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
100 600 x 1250 2 ,70
TP 115 120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4,30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

rnstructiuni de punere in opera


• Se ve r i f i ca structura acoperi;;ului inainte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de p ror.ec t i e (difuzie) trebuie instalata inainte;
aceasta separ a 1nvelitoarea acope r i su l u i de +zo'l at i a t erm i ca (cu
excep t i a cazului 'i n care 'i zo l a't i a este mont at a 1n sistemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ;;i 1n contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre capr i o r i trebuie sa cor'e spunda 'l at imi i
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus 1ntre perechile de capriori, prin
comprimare u;;oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele purrt i termice sunt diminuate. t zo l a t i a introdusa 1ntre
capriori este fixata astfel incat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana 1n momentul acoperirii cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s t ructur-a . De exemplu, 'i z o l a t i a de la un acoper i s 1nclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
1 sp r i j i na . Trebuie de avut 1n vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul in care un acoperi;; 1nclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separ at a t er-mo i zo l at i a de capr-i o r i , iar intre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la imbinari.
• un sistem ,,sub capr i o r i " este realizat, 'i n marea majoritate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.
• r zo l a t i a trebuie acope r i t a la interior cu o bar i er-a 1mpotriva
vaporilor de apa.

- 131 -

I
I
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie imbinate printr-o inchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub caor i or-i " este rea l i z at a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, p l aca din
fibra din lemn etc.).

- 132 -
1

1~ PROCEDURA DE
EXECUTIE kNJIUf18A1111N
it-J hme. f-o JJ.Ve. (J1e,t'cfj
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

Racord intre termoizolatia acoperi~ului cu astereala


Al2 ~; spatiu de ventilare cu termoizolatia fatadei
- detaliu de strea~ina

legenda:
invelitoaretip wia (D 0 Termoizolajiela fat;J capriorilor
Vala bazanica KR S. KR SK
~ipci din remn G) Vata de slida: TI 135U
Coo~ipci - strat de aer venlilat@ ® Bariera:impotriva vapornor
Folie de protecne (cu diiuzie ridicata)@ CJ) Stmcruramefafica penlru gips-<:arton
Astereara 0 @ Pliici gips..grton
TemloiZOla!iein1re capriori © @ Piasa antiinsecte
Vata bazalhca KR S KR SK
Vara de snela. Tl 135U W 115

sp.at~aer~

•-«•••··········~·

KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi$urilor 1nclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi$urilor
1nclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile 1n volum $i
1 forma la temperaturi diferite.
utilizare recomandata:
~ acoperi$uri 1nclinate (aplicare 1ntre capriori $1 strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 133 -
oenum1re Gros1me D1mens1uni unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de ump Iutur a
pentru izolarea acope r-i sur i l or inclinate, intre capr i or-i . Este
utilizat in special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
inclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. In
structura s ar pant e i , spre exterior, se monteaza folia de pr-ot ec t i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a impiedica
patrunderea eventualului condens in material. In acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a urn i d i t at i i . La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro (Rez1stenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
produs (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
TI 135 U
140 1200 x 4500 4,00
160 1200 x 4000 4,55
180 1200 x 3500 5'10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru aplicarea la pe re t i i interiori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotul ui. Se fol os es t e in special pentru per e t i i de spar t i tori din
gips carton cu ce r i nt.e acustice s i termice ridicate. In cazul in
care materialul este utilizat intre camere cu regimuri diferite de
incalzire, acesta va trebui ca, pe partea spat i i l o r incalzite, sa
fie acoperit cu o bariera impotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.

- 134 -
l

Utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

Denum1re Gros1me 01 mens i um Ro (Rez1stenta


prod us (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
100 600 x 1250 2,70
TP 115 120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4, 30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere 1n opera


• Se ve r i f i ca structura acoper i su l u i inainte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de pr-o tect i e (difuzie) trebuie t ns t a'l at a inainte;
aceasta separa invelitoarea acope r i su l u i de 'i zo l a t i a t erm'i ca (cu
excep t i a cazului in care t zo l at i a este mont at a in sistemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~; in contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre caor-ior i trebuie sa cor espunda 'l at imi i
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus intre perechile de capriori, prin
compr1mare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracteristica a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele purrt i termice sunt diminuate. rzo l at i a introdusa intre
capriori este fixata astfel incat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana in momentul acoperirii cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s tructur-a . De exemplu, 'i zo l a t i a de la un acoper i s inclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
sp r i j i na . Trebuie de avut in vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul in care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separ at a termoizolatia de capr ior-i , iar intre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la imbinari.
• un sistem ,,sub capr-i or i " este realizat, in marea majoritate a
,
.
cazurilor,

dintr-o retea de rigle din lemn sau metal .
r z o l a t i a trebuie acope r i t a la interior cu o ba r i e r a impotriva
vaporilor de apa.

- 135 -
• La montare, marginile barierei de vapori trebuie suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie imbinate printr-o inchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub cap r i o r i " este rea l i zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, pl aca din
fibra din lemn etc.).

- 136 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflllBlllATmN
i/-J &iel'Jj
fime, f-o JAVe,
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

Racord intre termoizolatia acoperi~ului fara


Al3 astereala ~; spatiu de ventilare cu termoizolatia
fa adei - detaliu de strea~ina

Legenda:

(D
invelitoare 1ip tigta 0 Temioizolatie la rata capriorilor
Vala bazaltica KR S: KR SK
:?iPci din lemn G) Vata d<.? sbda: TI 135U
Corrtr~ipci @ @ Bariefa impotriva vaporilor
Spa~u de aer ventifat G) © structura metafica penlru gips-carton

Folie de proteqie (cu difllzie fidicala) 0 @ Placi~ps-carton


Termoizolaye intre ciipriOli @ @ Piasa an1iil:lsec1e
Villa bazalnca, KR S. KR SK
Vata de sticla TI 135U. TP 115

••OL . ---------- - - ..... - -

KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi~urilor inclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
inclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum ~i
forma la temperaturi diferite.
utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate (aplicare intre capriori ~i strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 137 -
Denum1re Gros1me 01mensi um unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5 ,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 U - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de ump l u tur a
pentru izolarea acoper i sur i l or 1nclinate, intre capr i or-i . Este
utilizat in special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
1nclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura s arpant e i , spre exterior, se monteaz a folia de pro tect i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a 1mpiedica
patrunderea eventualului condens in material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a um i d i t.a t i i . La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro (Rezistenta
Denumire Grosime oimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
140 1200 x 4500 4,00
TI 135 U
160 1200 x 4000 4,55
180 1200 x 3500 5 ,10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de s t i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru apl i carea la pe re t i i i nteri ori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te in special pentru peretii despartitori din
gi ps carton cu ceri nt e acusti ce s i termi ce ri di cate. in cazul in
care materialul este utilizat 1ntre camere cu regimuri diferite de
incalzire, acesta va trebui ca, pe partea spat i i l or incalzite, sa
fie acoperit cu o bariera 1mpotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.

- 138 -
l
utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

oenum1re Gros1me 01 mens t uni Ro (Rez1stenta


prod us (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
x 2,15
l
80 600 1250
100 600 x 1250 2,70
TP 115 120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4, 30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere in opera


• Se veri fi ca structu ra acoperi sul ui inai nte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de pr-o tect i e (difuzie) trebuie t ns ta l at a inainte;
aceasta separ-a invelitoarea acoper i su l u i de 'i zo l a't i a t ermi ca (cu
excep t i a cazul ui in care i zol at i a este mont at a in si stemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i in contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre caor-i or i trebuie sa cor espunda latimii
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus intre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele purrt i termice sunt diminuate. rzo l at i a +n t rodusa intre
capriori este fixata astfel incat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana in momentul acoper1r11 cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta pr1n presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s t.ruc tur-a . De exemplu, +zo l a t i a de la un acoper i s inclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
l sp r i j i na . Trebuie de avut in vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul in care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie s epar-at a t ermo i zo l at i a de capr i or t , iar intre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la imbinari.
• un sistem ,,sub capr ior i " este realizat, in marea majoritate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.
• rzo l at i a trebuie acope r i t a la interior cu o bar i e ra impotriva
vaporilor de apa.

- 139 -
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie imbinate printr-o inchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperi rea si stemul ui ,,sub cap r i ori" este real i zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, p l aca din
fibra din lemn etc.).

'--'

- 140 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNllUflNSBlAl'R
iH fi1t1e 1-o we &ret"Jf
ACOPERI$ CU $ARPANTA

Racord intre termoizolatia acoperi~ului cu astereala


A14 cu termoizolatia fatadei - detaliu de strea~ina

legenda:
invefrtoare tip irindril3 (D
l>mlminoasa G) Banera impolriva vaporilor
., Asl.ereal3 din scandun de lemn G) 0 Structura metaticii pentru gips-carton
Spa\iU de aer veatilat @ © Ptaci gips-<:arton

Termoizoia1ie intre caprio!i @ 0 Piasa antllnsecte


Vala bazafnca KR S. KR SK
Vata de snda. Tl 135U; TP 115
Termoizola~ela tata capriOrior @
Vala bazaluca KR S: KR SK ·
Vala de sticta: TI 135U TP 115

~~.Er~
................ ;..

,-,

KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi~urilor 1nclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
1nclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum ~i
forma la temperaturi diferite.
utilizare recomandata:
~ acoperi~uri 1nclinate (aplicare 1ntre capriori ~1 strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 141 -
Denum1re Grosime 01mens1un1 unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
so 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5 ,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de umplutura
pentru izolarea acope r i su r i l or inclinate, intre capr i o r i . Este
utilizat in spe(ial la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
inclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura s arpant e i , spre exterior, se monteaza folia de p rot.ec t i e
(di fuzi e), direct pe material ul i zo l ant, pentru a impi edi ca
patrunderea eventualului condens in material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a um i d i t at i i . La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro (aez i st errta
oenumire Grosime Dimensiuni termica
produs (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
TI 135 U
140 1200 x 4500 4,00
160 1200 x 4000 4, 55
180 1200 x 3500 5,10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de st i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru aplicarea la pe re t i i interiori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te in special pentru peretii despartitori din
gi ps carton cu ceri nt e acusti ce s i termi ce ri di cate. in cazul in
care materialul este utilizat intre camere cu regimuri diferite de
incalzire, acesta va trebui ca, pe partea spa t i i l o r incalzite, sa
fie acoperit cu o bariera impotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre mqterial.

- 142 -
Utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

Denum1re Gros1me mmens i uni Ro (:Rez1 s terrta


produs (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
100 600 x 1250 2,70
TP 115
120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4,30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere 1n opera


• Se ve r i f i ca structura acoper i su l u i 1nainte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate ~1 reparate
-, trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de or-ot.ect i e (difuzie) trebuie t ns ta l at.a 1nainte;
aceasta separ a 1nvelitoarea acoper i su l u i de izolatia termica (cu
excep t i a cazului 1n care izolatia este mont at a 1n sistemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i 1n contact cu capriorii.
• Suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre capr-t or i trebuie sa cor'espunda latimii
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus 1ntre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, laterala. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele punt i termice sunt diminuate. rzo l at i a introdusa 1ntre
capriori este fixata astfel 1ncat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana 1n momentul acoperirii cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s t ruct.ur a , De exemplu, t zo l at i a de la un acoper-i s 1nclinat trebuie
., suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
sp r i j i na , Trebuie de avut 'i n vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
., momentul 1n care un acoperi~ 1nclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separ at a t er-mo i zo l at i a de capr i or i , iar 1ntre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la 1mbinari.
• un si stem ,,sub cap r i ori" este real i zat, 1n marea majori tate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.
• r zo l a t i a trebuie acoper i t.a la interior cu o ba r i e r-a 1mpotriva
vaporilor de apa.

- 143 -
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie imbinate printr-o inchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub capr-i or i " este rea'l i zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, pl aca din
fibra din lemn etc.).

- 144 -
1~

PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUfINSUlATR
i/1 h &rlr'Jjfi111e, f,f\'(,
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

Racord intre termoizolatia acoperi~ului fara


Al5 astereala cu peretii perimetrali de mansarda

Legenda:
Cosoroaba (!) @ Slructura metalica pentru gips-OJrton

Termoizola\je intre capriori G) G) Termolzofa!ie la fal<! dipriolilor


Vat'.3 bazarsca KR S KR SK Vaia bazalaca KR S. KR SK
Vma de slid a Tl I 35U. TP 115 Val<! de sllcla. TI 135U
Barrera impolliva vaportJor 0 © Paci gips-carton
0 Pardoseali

................. ~ ___ ,.. - - - - -- ---


KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea
acoperi~urilor inclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
inclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum ~i
forma la temperaturi diferite.
utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate (aplicare intre capriori ~l strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 145 -
oenum1re Gros1me tnmenstum unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de ump lu tura
pentru izolarea acoper i sur i l or 1nclinate, 1ntre capr i or i . Este
utilizat 1n special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
1nclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura sarpant e i , spre exterior, se mont eaz a folia de pr-otect i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a 1mpiedica
patrunderea eventualului condens 1n material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a umi d i tat i i . La interior se va
aplica o bariera 1mpotriva vaporilor de apa.

Utilizare recomandata:
~ acoperi~uri 1nclinate.

Ro (.Rez1 s terrta
Denumire Grosime oimensiuni termica
produs (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3,40
140 1200 x 4500 4,00 -:

TI 135 U
160 1200 x 4000 4,55
180 1200 x 3500 5' 10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de s t i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru aplicarea la pe re t i i interiori; ca
umplutura 1n peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te 1n special pentru peretii despartitori din
gips carton cu ce r i n t e acustice s i termice ridicate. in cazul 1n
care materialul este utilizat 1ntre camere cu regimuri diferite de
1ncalzire, acesta va trebui ca, pe partea spa t i i l o r 1ncalzite, sa
fie acoperit cu o bariera 1mpotriva vaporilor de apa pentru a
1mpiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material. L

- 146 -
Utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

Denum1re Gros1me tnmens i uni Ro (Rez1stenta


produs (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 2,02
80 600 x 1250 2,15
1 100 600 x 1250 2,70
TP 115 120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4,30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere in opera


• Se ve r i f i ca structura acope r i su lu'i inainte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate ~1 reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
l • Folia de p rot ec t i e (difuzie) trebuie 'i ns t a l at a inainte;
aceasta separ a invelitoarea acoper i su lu i de +zo l at i a t e rm ica (cu
except i a cazul ui in care i zol at i a este mont at a in si stemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i in contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rzo l at i a dintre capr i o r i trebuie sa co respunda latimii
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus intre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
1 posibilele pun t i termice sunt diminuate. rzo l at i a introdusa intre
capriori este fixata astfel incat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana in momentul acoperirii cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
s t ruc tur a . De exemplu, izolatia de la un acoper i s inclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
sp r i j i na , Trebuie de avut in vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul in care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separ at a t e rmo i zo l a t i a de capr i o r i , iar intre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la imbinari.
• Un sistem ,,sub capr i or i " este realizat, in marea majoritate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.
• r zo l at i a trebuie acoper i t a la interior cu o ba r i e r a impotriva
vaporilor de apa.

- 147 -
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie imbinate printr-o inchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub capr i o r i " este rea l i zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, p l aca din
fibra din lemn etc.).

- 148 -
J
PROCEDURA DE
EXECUTIE kllAUfINSUlA11BN
il-J fi1>1e 1--o 11.ve ei-ret'J'j
ACOPERI~ CU ~ARPANTA

Racord intre termoizola~ia acoperi~ului cu astereala


A16 cu peretii per1metrali de mansarda

Legendo:

Cosoroatxi 0 0 strucrura metalica pentru glp&<artoo


Termoizola!ie in1re caprb!i G) @ Termoizda\ie la fata capriolilor
Vata bazahica; KR S. KR SK Vata bazainca. KR S: KR SK
Vala de strcia Tl 135U: TP 115 Vala de stcia: Tl 135U
Bartera impo1riva vapolilor G) @ f'taci din gfps-carton
0 ParcloseaJa

l
-
KR s, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea
acoperi~urilor inclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
i~clinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum ~i
forma la temperaturi diferite.
u~ilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate (aplicare intre capriori ~l strat izolator,
suplimentar sub capriori),
J mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 149 -

l
oenum1re Gros1me nrmens i um unit.
prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 135 u - Material izolant din fibre minerale, pe baza de s t i c l a ,


cu sub forma de role.
TI 135 u (Unifit 035) este recomandat ca material de ump lu tur a
pentru izolarea acoperi~urilor inclinate, intre capriori. Este
utilizat in special la constructiile cu cerinte ridicate de
protectie termica ~i de asemenea pentru constructiile cu acoperi~uri
inclinate ale caselor pasive sau cu un consum de energie redus. in
structura s arpant e i , spre exterior, se morrteaza folia de pro tect i e
(difuzie), direct pe materialul izolant, pentru a impiedica
patrunderea eventualului condens in material. in acela~i timp, folia
permite eliminarea spre exterior a umi d i t at i i . La interior se va
aplica o bariera impotriva vaporilor de apa.

utilizare recomandata:
~ acoperi~uri inclinate.

Ro C..Rez1 s terrta
oenumire Grosime oimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
60 1200 x 9000 1,70
80 1200 x 7000 2,25
100 1200 x 6300 2,85
120 1200 x 5300 3 ,40 .
TI 135 U
140 1200 x 4500 4,00
160 1200 x 4000 4,55
180 1200 x 3500 5 ,10
200 1200 x 3200 5,70
220 1200 x 3300 6,25
240 1200 x 3000 6,85

TP 115 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de sr i c l a ,


furnizat sub forma de placi.
TP 115 este recomandat pentru apl i carea la per'e t i i i nteri ori; ca
umplutura in peretii de compartimentare sau fatade pentru absorbtia
zgomotului. Se folose~te in special pentru peretii despartitori din
gi ps carton cu ceri nt e acusti ce s i termi ce ri di cate. in cazul 1 n
care materialul este utilizat intre camere cu regimuri diferite de
incalzire, acesta va trebui ca, pe partea spat i i l or 'i nca l z i t e , sa
fie acoperit cu o bariera impotriva vaporilor de apa pentru a
impiedica patrunderea umiditatii de la interior spre material.

- 150 -
Utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

oenum1re Gros1me mmens i uni Ro (Rez1stenta


produs (mrn) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
45 600 x 1250 1,21
50 600 x 1250 1,35
75 600 x 1250 l,02
80 600 x 1250 2,15
TP 115
100 600 x 1250 2,70
120 600 x 1250 3,20
140 600 x 1250 3,75
160 600 x 1250 4,30
180 600 x 1250 4,85
200 600 x 1250 5,40

Instructiuni de punere in opera


• Se ve r i f i ca structura acoper i su l ui inainte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
• Folia de pr-o tect i e (difuzie) trebuie t ns ta l at a inainte;
aceasta separ a invelitoarea acope r i su l u i de izolatia t ernri ca (cu
excep t i a cazul ui in care i zo l at i a este mont at a in si stemul peste
capriori). Folia este montata deasupra ~i in contact cu capriorii.
• suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• rz o l at i a dintre capr i or-i trebuie sa cor espunda latimii
spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus intre perechile de capriori, prin
comprimare u~oara, lateral a. Flexibilitatea formei este o
caracterist1ca a izolatiei minerale din sticla. De aceea, dupa
introducere, materialul va umple complet spatiu dintre ele. Astfel,
posibilele pun t i termice sunt diminuate. rzo l a t i a 'i nt rodusa intre
capriori este fixata astfel incat sa nu fie nevoie de montare
mecanica. Pana in momentul acoper1r11 cu un strat ulterior de
izolatie, pozitia sa este mentinuta prin presiune laterala.
• Trebuie acordata o atentie deosebita puntilor termice din
structura. De exemplu, t zo l at t a de la un acope r i s inclinat trebuie
suprapusa peste izolatia peretilor verticali pe care acesta se
spr i j i na. Trebuie de avut in vedere s i locurile prin care elemente
ale instalatiei (ex. tevi de canalizare) strapung izolatia. in
momentul in care un acoperi~ inclinat ajunge la zidaria de la
fronton, nu trebuie separ'at a t ermo i zo l at i a de capr ior i , iar intre
cele doua elemente trebuie inserata o banda de izolatie termica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la imbinari.
• Un sistem ,,sub capr+or i " este realizat, in marea majoritate a
cazurilor, dintr-o retea de rigle din lemn sau metal.
• rzo l at+a trebuie acope r i t a la interior cu o bar-i er a impot:riva
vaporilor de apa.

- 151 -
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~i trebuie imbinate printr-o fnchidere etan~a. Pentru
aceasta, este recomandata o banda adeziva pe ambele fete.
• Acoperirea sistemului ,,sub capr-i or i " este re a'l i zat a din
material adecvat, pentru uz interior (ex. gips-carton, p l aca din
fibra din lemn etc.).

- 152 -
1 PROCEDURI DE EXECUJIE

B. ACOPERI$URI cu PANTA REDUSA

Bl I Acoper1~ cu panta redusa I AUSTROTHERM I

- 153 -

l
154 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPtRI$ CU PANTA
REDUSA
AUSTROTHERM
Termoizola~ii
..
Bl Acoperi~ cu panta redusa

·· r
~
.\70
·C] ....;'

Acoperi~ cu panta redusa - zona Acoperi~ cu panta redusa - zona


curenta atic
1 - capriori din lemn ignifugat 1 - capriori de lemn ignifugat
2 - eventual strat de difuzie a 2 - eventual strat de difuzie a
vaporilor vaporilor
3 - strat de aer ventilat intre 3 - strat de aer ventilat intre
cap ri ori cap r i o r i
4 - astereala din scanduri din 4 - perete exterior cu
lemn ignifugat termosistem
5 - strat de egalizare Austrotherm EPS® AF 70, AF 80,
6 - plan;;eu B.A. AF PLUS
A - Austrotherm EPS® ASO 5 - membrana hidroizolanta
autoprotejata
6 - astereala scanduri lemn
ignifugat
7 - strat de egalizare
8 - plan;;eu B.A.
A - Austrotherm EPS® A50

Instructiuni de punere in opera


Aceasta solutie este valabila mai ales in cazul reabilitarii
acoperi;;urilor terasa de blocuri sau la blocurile noi la care nu se
,..., pot conforma invelitori traditionale.
i La aticuri este foarte +mpor-t ant.a protejarea termica a acestora,
urmar i ndu-s e in ace l as i timp s i ventilarea spat i u l u i de sub
invelitoare. naca cons t ruct i a se af l a intr-o zona cu pr-ec i p i t a t i i
abundente protectia la apa se face, in mod uzual, la nivelul
invelitorii noi, sau, in cazuri exceptionale peste hidroizolatia

- 155 -
ex'i s terrta , la nivelul p l ac i i de beton. in astfel de s i tua t i i , este
u t i l a o t ns ta l at i e de degivrare, pentru scurgerea r'api da a apelor
catre canalizare, impiedicandu-se astfel acumularea de cantitati
mari de zapada sau apa la nivelul invelitorii.

Montarea termoizolatiei se poate realiza prin simpla a~ezare a


pl ac i lo r de polistiren pe p l anseu l din B.A. Protectia la apa se
face, in mod uzual, la nivelul invelitorii noi, sau, in cazuri
excep t i ona l e , peste h i dro i zo l at i a ex i s terrta , la nivelul placii de
beton.

- 156 -
PROCEDURI DE EXECUJIE

( • ACOPERI~URI TERASA

Cl Acope r i su ri terasa circulabile, cu trafic red us AU STROTH ERM


C2 Acoperi~ terasa necirculabi la AU STROTH ERM
Terasa necirculaoila cu izolatie din vata mineral a ISOVER
C3
(MW)
Acoperi~ terasa necirculabi la cu izolatie din ISOVER
C4
polistiren extrudat (XPS)

- 157 -
- 158
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPERI;i TERASA
AUSTROTHERM
Termoizola~
..
cl Acoperi~uri terasa circulabile, cu trafic redus

Acoperi~ terasa circulabila cu


pardoseala pe suporti cu inaltime variabila

1 - membrana hidroizolanta
2 - bariera impotriva vaporilor
3 - strat DDC (difuziune,
decompresiune, compensare) in
cazul unor spatii foarte umede
--, 4 - beton de panta (panta 1,5-
7%) ~i strat de egalizare
5 - plan~eu din beton armat
monolit
6 - pardoseala din dale sau
placi pe suporti cu inaltime
variabila
© . Al - Austrotherm EPS®TOP A150
sau A200

1 - pardoseala dale sau


pave le
2 - strat de poza pentru
placi, din pietri~ pentru
drenarea rapida a apei
3 - membrana hidroizolanta
4 - bariera impotriva
vaporilor
5 - strat DDC (difuziune,
decompresiune, compensare)
in cazul unor spatii
foarte umede
6 - plan~eu orizontal din
beton armat monolit
Acoperis terasa circulabila cu dale Al - EPS®TOP Al00, Al50
prefabricate din beton pe un strat de sau A200 (1n functie de
pietri~ (strat de drenaj rapid) incarcariledin exploatare)
~i polistiren de panta
Austrotherm EPS®TOP

rnstructiuni de punere in opera


Pentru terasele cu circulatie redusa se recomanda utilizarea
placilor termoizolante din polistiren expandat, rezi stente la
incarcari.
Pant a te rasei se real i zeaza din be ton sau po ate fi real i z at a din
material ul termoi zo l ant, aces ta fi ind rezi stent la incarcari.

- 159 -
Aceasta ultima varianta are avantajul ca reduce greutatea
ansamblului ?i asigura o protectie termica sporita.

nator i t a stratului e t ans al hidroizolatiei, care 'i mp i ed i ca difuzia


vapori l or, este neces ar a pozarea unui st rat de di fuzi e, sub
termoi zo l at i e, care sa permi ta evacuarea vapori l or care s-ar putea
infiltra prin placa de beton.

- 160 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
AUSTROTHERM
.,,
ACOPERI~ TERASA TermoizolalJ1

C2 Acoperi~uri terasa necirculabila

Prote~ia hidroizolatiei in acest caz se face cu pietri? de diferite


sorturi pentru a permite scurgerea apei. in acest sens se recomanda
pozarea unei folii de geotextil pentru a impiedica colmatarea
gurilor de scurgere.
Realizarea pantei terasei se recomanda sa se faca din material
termoizolant pentru a spori protectia termica dar ?i pentru reducerea
greutatii ansamblului.
Racordare termoizolatie la
luminator
1 - strat pietri$ pentru
protec~ie hidroizolatie
/termo1zolatie
2 - membrana hidroizolanta
3 - bariera impotriva
vaporilor
4 - strat DDC (difuziune,
decompresiune, compensare)
in cazul unor spatii foarte
umede
5 - plan$eLI din beton armat
mono lit
6 - luminator
Al - Austrotherm EPS®TOP
Al00$i polistiren de panta
Austrotherm EPS®TOP

1 - strat pietri$ pentru


protectie
hidroizolatie/termoizolatie
1 2 - membrana hidroizolanta
3 - bariera impotriva
vaporilor
4 - strat DDC (difuziune,
decompresiune, compensare)
in cazul unor spatii foarte
umede
5 - beton de panta (panta
1,5-7%) $i strat de
Acoperi~ terasa cu panta din beton egalizare
protejat cu strat de pietri~ 6 - plan$eLI orizontal din
beton armat monolit
Al - Austrotherm EPS®TOP
AlOO

- 161 -
Instructiuni de punere in opera

Pr'ot ect'i a h idro i zo l at'i e i 1n acest caz se face cu p i e t r is de diferite


sorturi pentru a permite scurgerea apei. in acest sens se recomanda
pozarea unei folii de geotextil pentru a 1mpiedica colmatarea
gurilor de scurgere.

Realizarea pantei terasei se recomanda sa se faca din material


termoizolant pentru a spori protectia termica dar $i pentru reducerea
greutatii ansamblului.

in cazul teraselor existente se poate


executa o reabi l i tare a acestora pri n
pas t r'ar ea stratul ui de parrta , montarea
materialului termoizolant ~i a
hidroizolatiei ~i protejarea acesteia
din urma cu un strat de pietri~.

- 162 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPERI~ TERASA 1sover
C3
Terasa necirculabila cu izolatie din vata minerala
(MW)

Strat de protecpe -----+-+-~~,..-+-Millilm


(pletris)
7'"°-;:~~L.,J-_~ Vata minerala
Membrana difuzie ~---+..:._.:;:~11111;;;~ bazaltica
la vaporii de apa DACHOTERMS

Planseu beton

ISOVER DACHOTERM s - Placi rigide din vata minerala bazaltica pentru


izolare t ermi ca .
~ terase,
~ acoperi~uri hale rnetalice.

I ~
Ro (Rez1sten~a
oenumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
s 5 50 500 x 1000 1,25
s 8 80 500 x 1000 2,00
s 10 100 500 x 1000 2,50

s 12 120 500 x 1000 3,00

s 15 150 500 x 1000 3,75

- 163 -
Instructiuni de punere in opera

Cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.


De asemenea 'i z o l a t i a in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
Membrana de difuzie se ut i l i zeaza in cazul in care termoizolatiile
sunt a l ca'tu i t e din materiale poroase. Aceas t a folie previne
penetrarea picaturilor de apa, insa permite trecerea vaporilor,
astfel incat izolatia sa se usuce in cazul in care devine umeda.
Se vor evita discontinuitatile din izolatii, deoarece daca numai 5%
din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.
Din motive de siguranta, trebuie lasate spatii libere in jurul
obiectelor generatoare de caldura, precum tevile de la
radi atoare/cal ori fere, l umi ni incastrate s i pentru trasformatoarel e
electrice aferente.

- 164 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
ACOPERI~ TERASA 1sover
1
Acoperi~ terasa necirculabila cu izolatie din
C4 polistiren extrudat (XPS)

Strat de protsctie --- Bariera de vapori


(pietris)
Planseu beton

Membrana
hidroizolanta etan!?a

Polistiren extrudat
STYRODUR 3035
cs

STYRODUR 3035 cs - Se u t i l i zeaz a la termoizolarea acope r i sur i lor


plane, izolarea perimetrala a peretilor subsolurilor, teraselor
inversate, acope r i su r i l or' "verzi", spa't i i Lor' de parcare si a
pardoselilor.
Ro
oenumi- (Rezisisten- Tip
Grosime Dimensiuni ta termica
re (mm) mm x mm margine
prod us declarata)
m2K/W
30 1250 x 600 0,90 in falt
40 1250 x 600 1,15 in falt

~~.~~~~
~r -
v'"'
50 1250 x 600 1,45 in falt

~4' 60 1250 x 600 1,75 in falt

~
I
""'
'/ Styrodur
3035 cs
80

100
1250 x 600

1250 x 600
2,20

2,60
in

in
falt
falt
120 1250 x 600 3,15 in falt
140 1250 x 600 3,65 in fa l t

160 1250 x 600 4,20 in falt


180 1250 x 600 4, 50 in falt

- 165 -
Instructiuni de punere in opera
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea izolatia in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.

Se var evita discontinuitatile din izolatie, deoarece daca numai 5%


din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.

co l tur i l e pe r-e t i l o r , imbinarile dintre tavane s i pardoseli se vor


izola corespunzator deoarece acestea sunt zonele in care au loc cele
mai mari pierderi de caldura datorita puntilor termice geometrice.
Din motive de siguranta, trebuie lasate spatii libere in jurul
obiectelor generatoare de caldura, precum tevile de la
radi atoare/cal ori fere, l umi ni incastrate s i pentru trasformatoarel e
electrice aferente.

- 166 -
PROCEDURI DE EXECUJIE

D. PERETI EXTERIOR!

Dl Termoizolarea peretilor din zidarie AU STROTH ERM


D2 Termoizolare la tatade ventilate AU STROTH ERM
Izolatie montata la exterior cu mortar-adeziv (tip ISOVER
D3 ETICS)
Izolatie termica montata la exterior pe proTi1e Ttip ISOVER
D4
EIFS
Izolatie termica montata la exterior pe profile ISOVER
D5 metalice (tip EIFS)
Racord intre termoizolatia tatadei ~i termoizolatia
D6 soclului la fatade tencuite (tip ETICS) - detaliu de KNAUF
soclu
Termoizolarea peretilor tip ETICS la nivelul KNAUF
D7
bal conul ui
Termoizolarea peretilor ~i a soclului pentru fatade KNAUF
ventilate (tip EIFS) - detaliu de soclu
Termoizolarea pereti lor tip EIFS la nivelul KNAUF
D9 balconului
Termoizolarea peretilor la fatade cu zidarie KNAUF
DlO
decorativa - detaliu de soclu

- 167 -
168
PROCEDURA DE
EXECUTIE
AUSTAOTMERM
Termoizolatii
.,,
PERETI EXTERIOR!

Dl Termoizolarea peretilor din zidarie


1
l
Termoizolatie in camp~; racord
l lfTTli Ill Iii la fereastra
1 - tencuiala decorativa de
® exterior
2 - plasa de fibra de sticla
pentru armarea adezivului
suport al tencuielii
3 - diblu din plastic pentru
fixarea placilor
4 - adeziv pentru prinderea
placilor de polistiren
5 - perete din zidarie
6 - profile pentru fatada
Austrotherm EPS®
7 - tamplarie
Al - Austrotherm EPS® AF70,
AF80, AF PLUS

Detaliu de camp~; racord la


fereastra

1 - tencuiala decorativa de
exterior
2 - plasa de fibra de sticla
pentru armarea adezivului suport 0
al tencuielii
3 - perete de zidarie
Al - Austrotherm EPS® AF70, AF80,
AF PLUS

l
l

- 169 -
caracteristile polistirenului Austrotherm EPS- A70
poroz1tate desch1sa
forma contururilor laterale: muchii drepte
dimesiuni placa: 1000 x 500 mm
suprafata placa: 0,5 m2
conductivitate termica de cal cul: AC= 0,041 W/mK
conductivitate termica efectiva: Aef = 0,039 w/mK
rezistenta la incovoiere: BS115 ~ 115 kPa (11,5 t/m2)
rezistenta la tractiune: TRlOO ~ 100 kPa (10 t/m2)

Instructiuni de punere in opera


Se recomanda uti l i zarea prod use l or cu speci fi cati a "pentru f atada".
Datorita unei experiente indelungate in ceea ce prive?te conformarea
termosistemelor pe structuri din z i dar i c , Austrotherm nu r ecomanda
utilizarea polistirenului extrudat pentru termosisteme.
in cele din u rma , este necesar sa se acorde o at enri e deoseb i t a
exe cut i e i propriu-zise a Iucr-ar-i t , pe sant i er, urmar i ndu-se
respectarea unor detalii foarte importante:
• racordarea t e rmo i zo l at'i e i la golurile de ferestre s i us i spre
tamplarie, pentru a impiedica pierderile de energie. in acest sens,
tamplaria se poate monta pe un toe orb care sa permita intoarcerea
L
materialului termoizolant fara a acoperi tocul ferestrei.
• t ese rea p l ac i l or de polistiren expandat la co ltur i (intrate sau
'i es i t e) permite o rez i s tenta mai mare in timp s i 'imp i ed i ca apar it i a
unor punti termice in zonele respective.
• continuitatea termosistemului cu t.er-mo i zo l at i a acope r i su lu i s i cea
a socl ul ui este o ceri nta obl i gatori e care spor-est e efi ci enta
termosi stemul ui s i reduce sansa apar it i ei unor punri termi ce in
zonele respective.

- 170 -
1

PROCEDURA DE
EXECUTIE
PERETI EXTERIORI

D2 Termoizolarea fatadelor ventilate

lJ
I
. w:~
I
"""'\::'../ ~ ~

l
Racord termoizolatie la soclu
Termoizolatie pe perete protejata cu !?i fereastra
tabla cutata
1 - placaj scandura din lemn in
cap lama
1 - panou tabla cutata 2 - folie hidroizolanta
2 - profil montant tratat 3 - structura de sustinere, lemn
anticoroziune i gni fugat
3 - folie hidroizolanta 4 - placaj pe baza de ciment sau
4 - perete din beton sau zidarie lemn suport pentru termoizolatie
5 - ~ort de tabla 5 - ~ipci din lemn pentru fixarea
Al - Austrotherm EPS® AlOO, Al50, termoizolatiei ~i montajul
1 A200 paramentrului exterior
A2 - Austrotherm EPS® AF70 6 - placi din gips-carton finisate
7 - gratar pentru ventilare
8 - sort din tabla
Al - Austrotherm EPS® ASO
A2 - Austrotherm EPS® AF70, AF80,
AF PLUS
A3 - Austrotherm XPS®TOP

1 - 171 -
Parament din panouri din tabla

rnstructiuni de punere in opera


Indiferent de structura cladirii (beton armat, zidarie sau structuri
usoare din lemn sau metal), este necasar a utilizarea unui material
termoizolant care rezista la schimbari de umiditate, de temperatura
etc. ;;i care sa permita o buna izolare a fatadei.
Stratul de aer ventilat poate reduce din supraincalzirea fatadei pe
ti mpul ve r t t si poate permi te evacuarea vapori l or acumul ati
accidental in structura peretelui.

Admisia aerului se face la nivelul soclului r ar evacuarea acestuia


se va face la atic in cazul teraselor sau la s t reas t na in cazul
constructiilor cu acoperi;; in panta. Sistemele de prindere pentru
placajele uscate se vor ancora de structura c l ad i r i i urmar-i ndu-s e
ca s tr-apunqer i l e prin t e rmo i zo l at i e sa limiteze apar-it i a de punt i
termice care ar putea reduce capacitatea termoizolanta a acestora.

Detaliile de imbinare s i racord cu elementele de t amp l ar i e sunt


similare cu cele de la termosistemul cu finisaje umede, aceeas i
atentie acordandu-se ;;r racordurilor de soclu sau de la imbinarea cu
acoperi;;ul.

- 172 -
r-
t

PROCEDURA DE
EXECUTIE
PERETI EXTERIOR! 1sover
D3 Izolatie montata la exterior cu mortar-adeziv
l (tip ETICS)

l
Vata rninerala Dibluri
bazaltica -----,...<:::::::_~
FASOTHERM
NF sa.u PF Mortar adeziv cu
plasa de armare
incorporata
,,
I
T encuiala exterioara
Perete

FASOTHERM NF - Placi rigide din vata rninerala bazaltica pentru


izolarea terrnica ~i fonica a peretilor tencuiti de fatada.

Ro (Rezi s terrta
Denumire Grosime Dimensiuni termica declarata)
prod us (mm) mm x mm m2K/W
NF SO so 1200 x 200 1,lS
NF 80 60 1200 x 200 1,90
NF 100 80 1200 x 200 2,3S
NF 120 100 1200 x 200 2,8S

l - 173 -

l
FASOTHERM PF Placi rigide din vata minerala bazaltica pentru
izolarea termica ~i fonica a peretilor exteriori.

Ro (aez t s terrta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
PF 50 50 1000 x 500 1,25
PF 80 60 1000 x 500 2,00
PF 100 80 1000 x 500 2,50
PF 120 100 1000 x 500 3,00

rnstructiuni de punere in opera


ni scont f nu+tatt le in izolatie trebuie evitate. Se ver i f i ca daca nu
st a spa t i i libere i'ntre saltele sau intre saltele s i grinzi ori
ex i
pereti. chiar daca numai 5% din suprafata ramane neizolata,
pierderile sunt apreciabile.
cablurile ~; echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea i zo l at i a in care sunt di spuse cab l u ri el ect rice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
rzo l ati a nu se ap l i ca peste, sau in jurul corpurilor de iluminat
incastrate. se va Tasa un spat i u liber de 25 mm intre 'i zo'l a't i e s i
corpurile de iluminat.
Peretii interiori dintre spatii incalzite ~; cele neincalzite se var
i zo la.

Produsele izolatoare caser-at e cu folie r'epr ez i nta o bar i er-a


impotri va vapori l or. runct i oneaza opt i m in cazul pere t i l or sau al
acoperi~urilor, unde curentul de aer este insuficient pentru a
indeparta vaporii.
Rolul ca~erajului cu folie de aluminiu este de a functiona ca
bariera de vapori. Partea ca~erata cu aluminiu se a~eaza intotdeauna
catre partea calda a cladirii.
Fi brel e de vata de sti cl a nu sunt daunatoar-e sanatati i, insa este
recomandat ca in ti mpul i nstal ari i s a se poarte un echi pament de
protectie, precum 0 masca impotriva prafului' manu~i ~i 0 cama~a cu
maneci lungi.

- 174 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PERETI EXTERIORI 1sover
04
rzolatie termica montata la exterior pe profile (tip
EIFS)

Profil metalic Z ~ipci lemn sau profile


metal ice

Membrana anti- Vata minerala de


umiditate, permeabila sticla ISOVER FDPL
la vaporii de apa sau vata mmerala
bazaltica ISOVER
PLA
Perete
Placare extenoara

=,

ISOVER FDPL - Placi semirigide ca~erate cu 1mpaslitura din fibre de


s t i c l a de culoare qa l bena , pentru termo s i fonoizolarea pe r'et i l o r
exteriori. Placile 'i s i pas t reaz a forma, sunt hidrofobizate s i se
monteaza prin fixare mecanica (dibluri, cleme, etc.).

l - 175 -

'
Ro (Rez1stenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
FDPL 5 so 1200 x 600 1,45
FDPL 6 60 1200 x 600 1,75
FDPL 8 80 1200 x 600 2,35
FDPL 10 100 1200 x 600 2,90
FDPL 12 120 1200 x 600 3,50
FDPL 14 140 1200 x 600 4,10
FDPL 16 160 1200 x 600 4,70

ISOVER PLA Placi rigide din vata minerala bazaltica pentru


izolatia termica ~i acustica la:
~ pereti hale metalice,
~ fatade ventilate.

Ro (Rezistenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
produs (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
40 1000 x 625 1,15
50 1000 x 625 1,45
PLA
60 1000 x 625 1,75
80 1000 x 625 2,35
100 1000 x 625 2,90
120 1000 x 625 3,50

Instructiuni de punere in opera

D'i s corrt i nu i t a t i l e in 'i zo l at i e trebuie evitate. Se ve r i f i ca daca nu


ex i st a spa t i i libere intre saltele sau intre saltele s i grinzi ori
pe r'e t i . chi ar daca numai 5% din supr afata ramane nei zo l at a ,
pierderile sunt apreciabile.
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea izolatia in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
rzo l at i a nu se ap l i ca peste, sau in jurul corpurilor de iluminat
incastrate. Se va 'l asa un spa t i u liber de 25 mm intre izolatie s i
corpurile de iluminat.
Peretii interiori dintre spat+i l e incalzite s i cele ne inca l z i te se
vor izola.

- 176 -
l

Membrana antiumiditate permeabila la vaporii de apa pentru pereti se


ut i l i z eaza in cazul in care acestea sunt a l cat.u'i t e din materiale
poroase. Aceast a folie previne penetrarea p i cat ur i l o r de apa , insa
permite trecerea vaporilor, astfel incat +zol at i a sa se usuce in
cazul in care devine umeda.

Produsel e i zol atoare caser-at e cu fol i e reprezi nt a o bari era


impotriva vaporilor. runct i oneaza optim in cazul peret i l or sau al
acoperi~urilor, unde curentul de aer este insuficient pentru a
indeparta vaporii. Rolul ca~erajului cu folie de aluminiu este de a
functiona ca bariera de vapori. Partea ca~erata cu aluminiu se
l a~eaza intotdeauna catre partea calda a cladirii.

Fi brel e de vat a de sti cl a nu sunt daunatoare sanat at i i, ins a este


l recomandat ca in timpul +ns ta l ar i i sa se poarte un echipament de
protectie, precum 0 masca impotriva prafului, manu~i ~i 0 cama~a cu
maneci l ungi .
l

l
l - 177 -
178 -

L
PROCEDURA DE
l EXECUTIE
PERETI EXTERIOR! 1sover
Izolatie termica montata la exterior pe profile
05 metalice (tip EIFS)

Mortar-adeziv Dibluri

Membrana anti-umiditate,
Vata mtnerala de sticla ---
permeabila la baporii de apa
ISOVER FDP

Perete
~-- Placare exterioara

Strat de aer _
ventilat

l
ISOVER FDP - Pl ac i rigide pentru termo s i fono izolarea f'at ade l o r
ventilate. Produsul se mont eaz a pri n l i pi re cu adezi v s i fi xare cu
di bl u ri .
~ fatade ventilate.

- 179 -
Ro (Rez1stenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm decl ara ta)
m2K/W
FOP 5 50 1200 x 600 1, 50
FOP 6 60 1200 x 600 1,80
FOP 8 80 1200 x 600 2,40
FOP 10 100 1200 x 600 3,00
FOP 12 120 1200 x 600 3,60
FOP 14 140 1200 x 600 4,20

rnstructiuni de punere 1n opera


n i scorrr i nu i t a't i l e in t zo l at i e trebuie evitate. Se verifica daca nu
ex i s ta spati i libere intre saltele sau intre saltele s i grinzi ori
pereti. chiar daca numai 5% din suprafata ramane neizolata,
pierderile sunt apreciabile.
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea izolatia in cares sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
rzo'l atf a nu se ap l i ca peste, sau 1n jurul corpurilor de iluminat
1ncastrate. Se va 'l asa un spat i u liber de 25 mm intre t zo l at i e s i
corpurile de iluminat.
Fibrele de vat a de s t i c'l a nu sunt daunaroare s anat at i i , 'i nsa este
recomandat ca in timpul instalarii sa se poarte un echipament de
protectie, precum 0 masca impotriva prafului, manu~i ~i 0 cama~a cu
maneci lungi.
Membrana antiumiditate permeabila la vapori de apa pentru pereti se
ut i l i zeaz a in cazul in care acestea sunt a l catu i t e din materiale
poroase. Aceas t a folie previne penetrarea p i cat.ur-i l or de apa , insa
permite trecerea vaporilor, astfel incat 'i zo l a t i a sa se usuce in
cazul in care devine umeda.

- 180 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflNSllLArtllN
if-J fi1t1t f-o JAVl blb'Jf
PERETI EXTERIORI

Racord intre termoizolatia fatadei ~; termoizolatia


06 soclului la fatade tencuite (tip ETICS)
- detaliu de soclu

I
Sediune verticalii
Legend a:
Tencuial:'i de extefior G) @ Meziv pentru placile de vata bazallica

Plas3 de armace 0 © Diblu de fiXare


Masa de ~paciu 0 0 Perete de exterior

Vala bazalfu:a· KR FAS; NOBASIL FKD S @ @ Profil de soclu

.....................

NOBASIL FKD s - Materialul izolant FKD s este fabricat din fibre


minerale bazaltice, lipite cu ra~1na sintet1ca modificata. Este
hidrofobizat pe 1ntreaga sectiune transversala.
Produsul este folosit pentru izolarea termica, forri ca s i la foe a
peretilor exteriori. Se recomanda utilizarea 1n sisteme de contact,
de izolare termica (ETICS), cu tencuirea suprafetei, unde materialul
izolant este fixat pe peretele portant, prin ancorare ~i cu adeziv.
Pentru ancorare, se recomanda utilizarea clemelor de 1n~urubat sau
batut, care 1ndeplinesc cerintele ETA relevante. Numarul de ancorare
al acestora trebuie stabilit conform unui calcul static pentru
pozitia specifica a peretelui exterior. Se recomanda ca aplicarea sa
fie realizata conform instructiunilor pentru utilizarea placilor
minerale de f at ada FKD s f n sisteme ETICS sau 1n conformitate cu
directivele din certificarea ETICS actuala. Pentru izolarea

- 181 -
placarilor ferestrei $1 U$11, se recomanda produsul FKD s cu o
grosime de 20-50 mm.

Utilizare recomandata:
~ fatade de contact/terrnosistem.

oenum1re Gros1me mmensi uni Ro (Rezistenta


produs (mm) mm x mm termica decla-
rat.a) m2K/W
60 600 x 1000 1,67
70 600 x 1000 1,94
80 600 x 1000 2 ,22
100 600 x 1000 2,78
FKD S 120 600 x 1000 3,33
140 600 x 1000 3,89
150 600 x 1000 4,17
160 600 x 1000 4,44
180 600 x 1000 5,00

KR FAS Placa rigida de vata bazaltica pentru termoizolarea


fatadelor de contact.
Produsul KR FAS este o p l aca r i q i da de vat a mi ner-a l a baza l t i ca ,
i ncombusti bi la, conceput a special pent ru terrnoi zo l area f at ade lo r de
contact $i este hidrofobizat pe 1ntreaga suprafata. Produsul ramane
stabil 1n volurn $i forma la temperaturi diferite ceea ce 1i asigura
rezistenta 1n tirnp $i durata de viata 1ndelungata.

Utilizare recornandata:
~ pereti exteriori.

oenum1re Gros1me mmens iuni unit. amb.


produs (mm) mm x mm m2
50 1000 x 600 7,2
60 1000 x 600 5,4
70 1000 x 600 4,8
KR FAS 80 1000 x 600 3,6
90 1000 x 600 3,6
100 1000 x 600 3,6
120 1000 x 600 3

rnstructiuni de punere in opera

rndicatii pentru aplicarea unui sistem de contact ETICS cu placi din


polistiren sau vata minerala (TERMOsistem®)
- TERMOsistern®-u1 este ultirna lucrare care se executa la fatada une1
c l ad i r i
TERMOsistern®-u1 va fi executat etan~ la toate elementele
constructiei cu care vine 1n contact s i la eventualele cons t ruc t i i
1nvecinate.
- Constructia trebuie sa fie acoperita. Toate elementele de evacuare
s i scurgere ale apelor pluviale sa fie funct iona l e . Lns t a l a t i i l e
care au relatie cu exteriorul constructiei sa fie functionale.
Tamplaria sa fie montata.

- 182 -
- Temperatura aerului exterior, a suportului s i a materialelor de
constructii, in timpul aplicarii unui sistem de contact, de izolare
termica trebuie sa fie intre +5°C ~i +25°C. calitatea lucrarii este
af'ect.at a negati v de varrtul pute rni c; in condi ti i opti me, varrtul nu
ar trebui sa ai ba mai mul t de 5 m/s. Toate prod use le si stemul ui
trebuie aplicate uscat. Produsele aplicate proaspat, componentele de
consolidare s i tencuiala trebuie protejate de orice prec ip i tat i e ,
precum ploaia sau zapada.

stratul suport
t-i conditii
- sa fie stabil
- sa aiba capacitate portanta
_.._., - sa fie uscat ~i plan

inai nte de apl i carea produsul ui , supr afat a exi s tent a este cu rat at a
mecanic, cu o perie sau apa sub presiune. suportul trebuie ajustat
astfel incat neregularitatea suprafetei sa nu depa~easca o toleranta
de planeitate de +/-2 cm la 2 metri.

Planeitatea suportului trebuie sa conduca la grosimi de maxim 1,5 cm


ale stratului de lipire. Daca exigenta de planeitate nu este
re spect at.a , se va aplica o t encu i a l a de nivelare. Se pot folosi
placi termoizolante de grosimi variabile.

Dupa ce se pozeaza un strat suport, se aplica o plasa laminata, din


s t i c l a s i peste, un alt strat de material de consolidare. Ideal,
proportia acestor straturi este 1/3 pana la 2/3 din grosimea totala
a acestor straturi.

socl ul
Este partea elevatiei construct1e1 care este expusa la apa din
stropire ~i este in contact cu zapada.
corect alcatuit, soclul este retras fata de fatada. Se prevede
pi curator.
Portiunea soclului in contact cu ump l utur a de pamant s i in general
toata zona de soclu, este bine sa fie placata cu polistiren extrudat
XPS (care realizeaza atat termoizolare cat ~i hidroizolare).
Profilul de soclu reprezinta ghidajul pentru montarea plana a
placilor de termoizolare. Trebuie montat orizontal ~; plan.

Se f i xeaza de suport prin dibluri cu guler PE la fiecare 30 cm.


Profilul de soclu va fi obligatoriu fixat rectiliniu (la sfoara)
folosind d i s tant i e r-i : sa nu urmar-easca eventualele nep l ane i t at i ale
suportului (zidarie, beton).

Termoizolatia
Se realizeaza folosind materiale cu proprietati termoizolante,
ta1ate in placi:
- vata minerala de fatada.

in mod obligatoriu, materialele termoizolante trebuie sa aiba


calitate "de fatada", adica sa prezinte caracterist1c1 fizico-
mecanice care sa asigure preluarea sarcinilor specifice fat ade l or :

- 183 -
mecanice Cl ovt tur-a de minge, grindina, varrt) si termice (var i at i i
mari de temperatura).

Materiale
vat.a mi ner-a l a (baza l t i ca) : min. 80 kg/m3 + fibre orientate pe o
directie (lamele).

vata minerala folosita la realizarea termoizolatiei este una


speciala, in comparatie cu polistirenul: r--
- izoleaza mai bine fonic;
- permite o mai buna difuzie spre exterior a vaporilor de apa
("res pi rat i e");
- procesul de lucru este mai laborios, costul materialului mai
ridicat;
- se lipe~te ~i se armeaza cu Lasselsberger-Knauf ThermoFix.
Compo rtarea bun a la foe a vatei mineral e pe rmi te ca ri go ri le de
stingere a incendiilor sa nu limiteze inaltimea constructiilor
termoizolate cu aceasta.

La alegerea tipului de material de termioizolare, trebuie tinut cont


de proprietatile sale specifice ~; de particularitatile tehnologice
de montare.
Fixarea pe suport a placilor termoizolante
Lipirea reprezinta mijlocul principal de fixare al termoizolatiei de
suport.
fn functie de tipul materialului termoizolant folosit ~i de stratul
suport, se aleg adezivi specializati pentru lipirea de stratul
suport a termoizolatiei.
uep i nzand de materialul termoizolant, poza lipi rii trebuie sa fie
cor-ec ta , Pentru vata m i ne r-a l a lipirea se face pe t oa ta suprafat a
placii ~i a suportului cu pieptanul de 10 mm.

Nu este corecta lipirea doar pe turte de adeziv. Adezivul trebuie sa


acopere min. 40% din suprafata placii.

Diblurile reprezinta prinderi mecanice de siguranta.


Diblurile sunt obligatorii la aplicarea TERMOsistem®-u1ui numai in
cazurile:
- pe fatade ale cladirilor mai inalte de 10 m (suprafete de cca. loo
m2), fiind destinate preluarii fortelor de suctiune din vant;
- pe tencuieli vechi;
- pe beton.

Di bl u rile se fi xeaza numa i dupa i nt ar i rea adezi vu l ui de l i pi re a


termoi zol at i ei. Din motive de rezi s t ent a mecani ca a pri nderi i, se
recomanda ca diblurile sa fie astfel fixate, incat rozeta sa "calce"
in intregime pe placa de termoizolare (cca. 15 cm de muchia placii)
si nu in rostul dintre doua sau mai multe placi.
Armarea

- 184 -
constituie stratul unde se concentreaza ~i se descarca solicitarile
mecanice, variatiile de temperatura, unde se opre~te acesul apei din
exterior.

Materiale
Mortar de armare & plasa de armare
Plasa de armare din f i b r a de s t i c l a , trebuie s a a i ba or-opr+ct at i
mecanice exprimate empiric prin: min. 150 g/m2 s i sa reziste in
medi u al cal in.
Lasselsberger-Knauf inglobeaza plasa de armare a polistirenului in
Klebespachtel.
Plasa de armare trebuie inglobata in treimea exterioara a stratului
de mortar de armare, zona cu probabilitate maxima de fisurare.
se aplica un strat de Klebespachtel cu pieptanul 10 mm. se mascara
~i se croiesc cupoanele de plasa. cupoanele alaturate se suprapun 10
cm.
se inchide cu Klebespachtel. Grosimea minima a stratului rezultat:
3 mm.
Toate profilele si armarile specializate trebuie sa fie montate
inai nte de armarea general a in camp. Mortarul de fi xare sa fie
intarit. Altfel apar derrive l ar i ale stratului de armare qene r a l a
care nu permit o finisare estetica a fatadei.
Este obligatorie inchiderea pe ~paleti a termoizolatiei (aducerea in
l contact cu tamplaria). oaca aceste zone raman neizolate, exista
riscul ca la interior in perioada iernii sa se formeze condens care
conduce la umezirea in jurul tocurilor.
pupa lipirea p l ac i l or de termoizolare pot r amane nn c i fante sau
goluri intre placi sau in zone greu accesibile (contactul cu
s tr-eas i na , ... ).
Este interzisa umplerea acestor goluri cu mortar. Ele se umplu cu
spuma poliuretanica, care dupa intarire se taie la fata placarii.

in ziua urmatoare armarii, cat inca materialul nu este prea dur, se


pot corecta 'impe r fec t i un i l e ap l i car i i (se "ia gradul"), cu sm i rqhe l .

Detalii & accesorii specializate


Profilele specializate confera un plus de rezistenta, de etan~are ~i
de estetica;
- profil de soclu adaptat grosimii placilor termoizolante;
- profil de glaf pentru un contact elastic ~i etan~ cu tamplaria;
- profil cu picurator pentru muchiile orizontale;
- profil de colt cu plasa pentru armarea ~i formarea u~oara a
muchiilor.
Armarea suplimentara in zona colturilor or1caror deschideri se
realizeaza prin fixarea diagonala a unor cupoane 30 x 50 cm de plasa
de armare.
coeficientul de permeabilitate la difuzia vaporilor de apa [u] este
masu ra gradului in care un material "respi r a". celalalt parametru

- 185 -
este grosimea (d) a fiecarui strat. cu cat produsul global (u) x (d)
este mai mic, casa "respira" mai bine.

Tencuiala decorativa
in functie de conceptia arhitectului ~i de dorinta beneficiarului se
pot obtine ca strat final, fatade structurate (tencuite) sau fatade
lise (vopsite).

Trebuie avute in vedere functiunile multiple ale acestui ultim


strat:
- decorativ, estetic;
- p rot ec t i e (expus la intemperii, prin hidrofobizare resp t nqe apa
din pl oi);
- rezistenta (participa la protectia mecanica ~i rezista la variatii
termice).

Stratul decorativ al unui TERMOsistem®, se poate realiza din ma i


multe tipuri de materiale:
- tencuieli minerale pe baza de ciment-var, se ames t eca cu apa pe
~antier, ambalate in saci;
- tencuieli organice pe baza de ra~ini, gata preparate, ambalate in
galeti;
tinci specializat + vopsea de fatada tinci cu aderenta ~i
"elasticitate" imbunatatita TherrnoFein + vopsea de fatada.

observatie. Nu orice tip de tinci poate fi folosit pe TERMOsistem®


Exista riscul de exfoliere dupa 1-2 ierni. Nuse poate vopsi direct
stratul de armare.

Tehnologia aplicarii
Materialul se amesteca pana la obtinerea unei consistente omogene.
Materialul la sac trebuie dozat corect cu apa. Materialul la galeata
trebuie omogenizat prin amestecare. Trebuie pregatit material pentru
o fatada intreaga.
Se ap l i ca pe perete cu fierul de glet. Materialul se driscuie cat
este proaspat, imediat ce acesta permite.
in functie de tipul tencuielii ~i de directia de mi~care a gletierei
se ob t i n diferite modele ale texturii tencuielii finale (uniform,
scoarta de copoc etc.).
Tencuielile decorative se pot innobila, re impr-ospat;a sau schimba
cul oarea pri n vopsi re; 'i na i nte de vopsi re f'at ada se desprafu i es te
(jet de apa rece, max. 10 bar).

Trebui e respectate cat eva regul i pentru evi tarea ,,nadel or", a
imperfectiunilor de aplicare, care nu vor mai putea fi corectate
ulterior:
- schela sa fie montata pe toata fatada;
- sa se lucreze cu oameni specializati;
- sa fie bi ne organi zat a opera ti unea (oameni sufi ci errt i , material
pregatit).

concep t i a de arhitectura sa pr evada ruperi optice ale fronturilor


intinse (decoratii, variatii de culoare, nuturi, etc), astfel incat
ele sa poata fii driscuite uniform.

- 186 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflllSlllATIDN
i/-J fime, tv JAVe. &rUJJ
PERET! EXTERIOR!

Termoizolarea peretilor tip ETICS la nivelul


07 balconului

- Teocuiala cte exterior


Legenda:

(j) © Diblu de-fixare


Piasa de armare @ 0 Perete exterior

Mas3de~u G) @ Meml>rana hldmizolanta in dUblu strat

Vaia bazamca: KR FAS, NOBASIL F1<D S @ G) Seton de panta


P<>iyfoom CIJhaGrip SL, U @ @ P<Rdosealii de exterior
Adeziv@ @ Placa de beton

~1$e~~

................... --------- - - - ... -


NOBASIL FKD S - Materialul izolant FKD S este fabricat din fibre
minerale bazaltice, lipite cu ra~1na sintetica modificata. Este
hidrofobizat pe intreaga sectiune transversala.
Produsul este folosit pentru izolarea t.ermi ca , forri ca s i la foe a

-
peretilor exteriori. Se recomanda utilizarea in sisteme de contact,
de izolare termica (ETICS), cu tencuirea suprafetei, unde materialul
izolant este fixat pe peretele portant, prin ancorare ~i cu adeziv.
I
Pentru ancorare, se recomanda utilizarea clemelor de in~urubat sau
batut, care indeplinesc cerintele ETA relevante. Numarul de ancorare
al acestora trebuie stabilit conform unui calcul static pentru
pozitia specifica a peretelui exterior. Se recomanda ca aplicarea sa
fie realizata conform instructiunilor pentru utilizarea placilor
minerale de f at ada FKD s in sisteme ETICS sau in conformitate cu
directivele din certificarea ETICS actuala. Pentru izolarea

- 187 -
placarilor ferestrei ~1 u~ii, se recomanda produsul FKD s cu o
grosime de 20-50 mm.

Utilizare recomandata:
~ fatade de contact/termosistem.

oenum1re Gros1me rnmens i uni Ro (.Rez1 s terrta


produs (mm) mm x mm termica decla-
rata) m2K/w
60 600 x 1000 1,67
70 600 x 1000 1,94
80 600 x 1000 2 ,22
100 600 x 1000 2,78
FKD S 120 600 x 1000 3,33
140 600 x 1000 3,89
150 600 x 1000 4,17
160 600 x 1000 4,44
180 600 x 1000 5,00

KR FAS Placa rigida de vata bazaltica pentru termoizolarea


fatadelor de contact.
Produsul KR FAS este o p l aca r i q i da de vat a mi ner-a l a haza l t i ca ,
'i ncombus t i b i l a , conceput a special pentru termoizolarea fa tade lor de
contact ~i este hidrofobizat pe intreaga suprafata. Produsul ramane
stabil in volum ~i forma la temperaturi diferite ceea ce ii asigura
rezistenta in timp ~i durata de viata indelungata.

Utilizare recomandata:
~ pereti exteriori.

oenum1re Gros1me mmens ium unit. amb.


produs (mm) mm x mm m2
50 1000 x 600 7,2
60 1000 x 600 5,4
70 1000 x 600 4,8
KR FAS 80 1000 x 600 3,6
90 1000 x 600 3,6
100 1000 x 600 3,6
120 1000 x 600 3

Instructiuni de punere in opera

Indicatii pentru aplicarea unui sistem de contact ETICS cu placi din


polistiren sau vata minerala (TERMOsistem®)

- TERMOsistem®-u1 este ultima lucrare care se executa la fatada unei


cl adi ri
TERMOsistem®-u1 va fi executat etan~ la toate elementele
construq:iei cu care vine in contact s i la eventualele cons t ruc t i i
invecinate.
- constructia trebuie sa fie acoperita. Toate elementele de evacuare
s i scurgere ale apelor pluviale sa fie func t i ona l e . r ns t a l a t i i l e
care au relatie cu exteriorul constructiei sa fie functionale.
Tamplaria sa fie montata.

- 188 -
- Temperatura aerului exterior, a suportului s i a materialelor de
constructii, in timpul aplicarii unui sistem de contact, de izolare
termica trebuie sa fie intre +5°C ~i +25°C. Calitatea lucrarii este
afectata negativ de vantul puternic; in conditii optime, vantul nu
ar trebui sa a i ba mai mult de 5 m/s. Toate produsele sistemului
trebuie aplicate uscat. Produsele aplicate proaspat, componentele de
consolidare s i tencuiala trebuie protejate de orice pr-ec i p'i tat i e ,
precum ploaia sau zapada.

Stratul suport
conditii
- sa fie stabil
- sa aiba capacitate portanta
- sa fie uscat ~i plan
inai nte de apl i carea produsul ui, supr afat a exi s tent a este curat.at a
mecanic, cu o perie sau apa sub presiune. suportul trebuie ajustat
-.
astfel incat neregularitatea suprafetei sa nu depa~easca o toleranta
de planeitate de +/-2 cm la 2 metri.

1 Planeitatea suportului trebuie sa conduca la grosimi de maxim 1,5 cm


ale stratului de lipire. oaca exigenta de planeitate nu este
r-espect at a , se va aplica o t encu i a l a de nivelare. Se pot folosi
placi termoizolante de grosimi variabile.
oupa ce se pozeaza un strat suport, se aplica o plasa laminata, din
s t i c l a s i peste, un alt strat de material de consolidare. Ideal,
proportia acestor straturi este 1/3 pana la 2/3 din grosimea totala
a acestor straturi.
Se f i xeaz a de suport prin dibluri cu guler PE la fiecare 30 cm.
Profilul de soclu va fi obligatoriu fixat rectiliniu (la sfoara)
folosind d i s t an't i e r i : sa nu urmareasca eventualele nep l ane i t a t i ale
suportului (zidarie, beton).

Termoizolatia
Se realizeaza folosind materiale cu proprietati termoizolante,
ta1ate in placi:
- vata minerala de fatada.
in mod obligatoriu, materialele termoizolante trebuie sa aiba
calitate "de fatada", adica sa prezinte caracterist1c1 fizico-
mecanice care sa asigure preluarea sarcinilor specifice +at.ade l or ;
mecanice (Iovi tura de minge, qr-i nd i na , varrt ) si termice (var i at i i
mari de temperatura).

- Materiale
vata mineral a (bazal ti ca): min. 80 kg/m3 + fibre orientate pe o
directie (lamele).
vata minerala folosita la realizarea termoizolatiei este una
speciala, in comparatie cu polistirenul:
- izoleaza mai bine fonic;
- permite o mai buna difuzie spre exterior a vaporilor de apa
I ("respi ra-i;:ie");
I

- 189 -
- procesul de lucru este mai laborios, costul materialului ma1
ridicat;
- se lipe~te ~i se armeaza cu Lasselsberger-Knauf ThermoFix.

comportarea buna la foe a vatei minerale permite ca rigorile de


stingere a incendiilor sa nu limiteze 1naltimea constructiilor
termoizolate cu aceasta.

La alegerea tipului de material de termioizolare, trebuie tinut cont ,__


de proprietatile sale specifice ~; de particularitatile tehnologice
de montare.

Fixarea pe suport a placilor termoizolante


Lipirea reprezinta mijlocul principal de fixare al termoizolatiei de
suport.
in funct i e de tipul materialului termoizolant folosit s i de stratul
suport, se aleg adezivi specializati pentru lipirea de stratul
suport a termoizolatiei.
nep i nzand de materialul termoizolant, poza lipi rii trebuie sa fie
cor-ecta , Pentru vata mineral a l i pi rea se face pe t oat a suprafata
placii ~i a suportului cu pieptanul de 10 mm.
Nu este corecta lipirea doar pe turte de adeziv. Adezivul trebuie sa
acopere min. 40% din suprafata placii.
Diblurile reprezinta prinderi mecanice de siguranta.
Diblurile sunt obligatorii la aplicarea TERMOsistem®-u1ui numai 'i n
cazurile:
- pe fatade ale cladirilor mai 1nalte de 10 m (suprafete de cca. loo
m2), fiind destinate preluarii fortelor de suctiune din vant;
- pe tencuieli vechi;
- pe beton.
Diblurile se f i xeaza numa t dupa 'irrtar-i rea adezivului de lipire a
termoi zol at i ei. Din motive de rezi s tent.a mecani ca a pri nderi i, se
recomanda ca diblurile sa fie astfel fixate, 1ncat rozeta sa "calce"
1n 1ntregime pe placa de termoizolare Ceca. 15 cm de muchia placii)
si nu 1n rostul dintre doua sau mai multe placi.
Armarea
constituie stratul unde se concentreaza ~i se descarca solicitarile
mecanice, variatiile de temperatura, unde se opre~te acesul apei din
exterior.
Materiale
Mortar de armare & plasa de armare
Pl asa de armare din fi bra de sti cl a, trebui e sa ai ba propri e ta t i
mecani ce expri mate empiric pri n: rm n. 150 g/m2 s i sa rezi ste 1n
mediu alcalin.
Lasselsberger-Knauf 1nglobeaza plasa de armare a polistirenului 1n
Klebespachtel.
Plasa de armare trebuie inglobata in treimea exterioara a stratului
de mortar de armare, zona cu probabilitate maxima de fisurare.

- 190 -

.....
Se aplica un strat de Klebespachtel cu pieptanul 10 mm. se mascara
$i se croiesc cupoanele de plasa. cupoanele alaturate se suprapun 10
cm.
Se inchi de cu Kl ebespachte l. Grosimea minima a stratul ui rezul tat:
3 mm.
Toate profilele si armarile specializate trebuie sa fie montate
inainte de armarea qener a'l a in camp. Mortarul de fixare sa fie
intarit. Altfel apar derri ve l ar-i ale stratului de armare qener a l a
care nu permit o finisare estetica a fatadei.
Este obligatorie inchiderea pe $Paleti a termoizolatiei (aducerea in
contact cu tamplaria). oaca aceste zone raman neizolate, exista
riscul ca la interior in perioada iernii sa se formeze condens care
conduce la umezirea in jurul tocurilor.
nupa lipi rea p l ac i l or de termoizolare pot r amane rm c t fante sau
goluri intre placi sau in zone greu accesibile (contactul cu
s t reas i na , ... ) .
Este interzisa umplerea acestor goluri cu mortar. Ele se umplu cu
spuma poliuretanica, care dupa intarire se taie la fata placarii.
in ziua urmatoare armarii, cat inca materialul nu este prea dur, se
pot corecta imperfectiunile ap l i c ar i i (se "ia gradul"), cu smi r qhe l .
Detalii & accesorii specializate
Profilele specializate confera un plus de rezistenta, de etan$are $1
de estetica;
profil de soclu adaptat gros1m11 placilor termoizolante;
- profil de glaf pentru un contact elastic $i etan$ cu tamplaria;
profil cu picurator pentru muchiile orizontale;
profil de colt cu plasa pentru armarea $i formarea U$Oara a
muchiilor.
Armarea suplimentara in zona colturilor or1caror deschideri se
realizeaza prin fixarea diagonala a unor cupoane 30 x 50 cm de plasa
de armare.
Coeficientul de permeabilitate la difuzia vaporilor de apa [u] este
masur a gradului in care un material "respi r a". eel al alt parametru
este grosimea (d) a fiecarui strat. Cu cat produsul global (u) x (d)
este mai mic, casa "respira" mai bine.
Tencuiala decorativa
in functie de conceptia arhitectului $i de dorinta beneficiarului se
pot obtine ca strat final, fatade structurate (tencuite) sau fatade
lise (vopsite).
Trebuie avute in vedere functiunile multiple ale acestui ultim
strat:
- decorativ, estetic;
- pr-ot ect i e (expus 1 a i ntemperi i, pri n hi drofobi zare respi nge apa
din pl oi);
- rezistenta (participa la protectia mecanica $i rezista la variatii
termice) .
. - 191 -
Stratul decorativ al unui TERMOsistem®, se poate realiza din mai
multe tipuri de materiale:
- tencui el i mineral e pe baza de ci ment-var, se ames t eca cu apa pe
~anti er, ambalate in saci;
- tencuieli organice pe baza de ra~ini' gata preparate, ambalate in
galeti;
tinci specializat + vopsea de fatada tinci cu aderenta ~1
"elasticitate" imbunatatita TherrnoFein + vopsea de fatada.

observat i e , Nu orice tip de tinci poate fi folosit pe TERMOsistem®


Exista riscul de exfoliere dupa 1-2 ierni. Nuse poate vopsi direct
stratul de armare.

Tehnologia aplicarii
Materialul se amesteca pana la obtinerea unei consistente omogene.
Materialul la sac trebuie dozat corect cu apa. Materialul la galeata
trebuie omogenizat prin amestecare. Trebuie pregatit material pentru
o fatada intreaga.
Se ap l i ca pe perete cu fierul de glet. Materialul se driscuie cat
este proaspat, imediat ce acesta permite.
in functie de tipul tencuielii ~i de directia de mi~care a gletierei
se ob t i n diferite modele ale texturii tencuielii finale (uniform,
scoarta de copoc etc.).
Tencui el i le decorative se pot innobi 1 a, r e impr-ospat a sau schi mba
cul oarea pri n vopsi re; inai nte de vopsi re f a tada se despr-afu i e s te
(jet de apa rece, max. 10 bar).

Trebuie respectate ca teva reguli pentru evitarea ,,nadelor", a


imperfectiunilor de aplicare, care nu var mai putea fi corectate
ulterior:
- schela sa fie montata pe toata fatada;
- sa se lucreze cu oameni specializati;
- sa fie bine oruarri zat a oper-at i unea (oameni suf i c i ent t , material
pregatit).

concept i a de arhitectura sa prevada ruperi optice ale fronturilor


intinse (decoratii, variatii de culoare, nuturi, etc), astfel incat
ele sa poata fii driscuite uniform.

- 192 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflllSlll.DN
it-J (4',l'J'j
1-i1t1e f-o JAl/l
PERETI EXTERIORI

Termoizolarea peretilor ~i a soclului pentru fatade


DB ventilate (tip EIFS)

,,

l Legenda:

Pfacare decorativa (D © Dibkl fixare termoizolane


Sistem de fixare al placajului @ 0 Perete de exterior
Slstem de fixare pe perete 0 @ Profit de soclu

Vata bazaitica. KR PVF. KR P. KR L @ ® Tem:uialii de sociu


Vata de sticla placr; TP116. TP 425B
Vata de sncla role Classic 032. 035
@ Piasa de armare

Spa\ju de aer ventilat 0 @ Masa de ~clu

..................

KR PVF, KR P, KR L Materiale izolante


- sunt fabricate din vat a
m i ne r a l a baza l t i ca , 'l i o i t a cu ra~ina s i nt e t t ca , sunt hid rofobi zate
pe 1ntreaga sectiune transversala.

utilizare recomandata:
~ pereti exteriori - fatade ventilate,
~ structuri metalice (ca izolatie 1ntre profilele metalice) - KR P,
~ pereti interiori cu cerinte ridicate de protectie la foe - KR P,

1 ~ structuri cu cerinte ridicate de protectie acustica - KR P,


~ sisteme de pereti sandwich - KR P, KR L,
~ pereti exteriori (din caramida) - KR, KR L.

- 193 -
et
Denumire Grosime Dimensiuni KR
prod us (mm) mm x mm PVF KR P KR L

30 1000 x 600 7,2 10,8


40 1000 x 600 5 ,4 9
50 1000 x 600 3,6 4,8 7,2
KR PVF 60 1000 x 600 3 3,6 5,4
KR P 70 1000 x 600 3 3,6 4,8
KR L 80 1000 x 600 2,4 2,4 3,6
90 1000 x 600 2,4 2,4 3,6
100 1000 x 600 1,8 1,8 3,6
120 1000 x 600 1,8 1,8 3

TP 116 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de sticla.


TP 116 este recomandat pentru izolarea term1ca cu aplicare pe
pe re t i i exteriori, sau cu aplicare la interiorul cons t ruc t i i l o r cu
placare ext e r i oar-a: 1n structurile cu grinzi din lemn ale pe r'et i l o r
exteriori; in p l acar i l e pe baza de metal sau lemn moale. in cazul
uti l i zar-i i in si steme cu di fuzi e des chi sa , nu este nece sar a
aplicarea unei bariere impotriva vaporilor de apa . La exteriorul
produsului, se as i qur a un st rat de acoperi re (ex. st ruc tur-a din
fibre) peste care se ap l i ca materialul din ipsos carton final sau
placarea cu metal. in sisteme de difuzie inchise, se recomanda
apl i carea unei bari ere impotri va urnezel ii pe partea i nteri oar-a a
t zo l at i e i termice. in cazul cons t ruc t i i l or din metal, placarea din
metal este cea care are functia de bariera impotriva umezelii;
t o tus i , aplicarea unei bariere suplirnentare cr'es t e capacitatea de
izolare termica a sistemului.

Utilizare recomandata:
~ pereti exteriori.

oenumire Gros1me Dimens1um Ro (Rez1stenta


prod us (mm) mm x mm termica decla-
rata) m2K/w
50 600 x 1350 1,35
75 600 x 1350 2,00
TP 116 80 600 x 1350 2,15
100 600 x 1350 2,70
120 600 x 1350 3,20
150 600 x 1350 4,05

TP 425 B - Material izolant din fibre minerale, pe baz a de sticla,


furnizat in placi ambalate in pachete care contin mai multe bucati,
acoperite cu un material negru, netesut, din fibra de sticla,
utilizat pentru izolarea peretilor exteriori.
TP 425 B, este folosit pentru aplicarea pe per-e t t t exteriori, ca
ump l u tur'a de izolare t ermi ca . Pe o parte, este acoperit cu material
negru, netesut, din fibra de sticla ce face ca acesta sa fie
adecvat, 1n special, pentru uti l i zarea f at ade l or ventilate. Part ea
acoperita este instalata astfel incat sa fie cu fata spre spatiul e
ventilare, pentru a reduce curentul de aer rece s i a impiedica
pat runder-ea murdar i e i s i a 'impur i tat i l or in materialul de izolare.

- 194 -

\_,
Atunci cans de aplica pe structurile portante, se monteaza cu
materialul negru, netesut, catre exterior.

- Utlizare recomandata:
~ pereti exteriori.

oenum1re Gros1me nimens ium Ro Rezi s terrta


produs (mm) mm x mm termica decla-

- 60
80
100
600
600
600
x
x
x
1250
1250
1250
r-ata) m2K/W
1,70
2,25
2,85
TP 425 B 120 600 x 1250 3,40
140 600 x 1250 4,00
160 600 x 1250 4,55
180 600 x 1250 5 ,10

Classic 032-035 - Materiale izolante di n fibre minerale, pe baza de


sticla, sub forma de role.
classic 032 are o utilizare multipla. Poate fi utilizat pentru
izolarea termica a acoperi~urilor inclinate. Pentru izolarea termica
este o umplutura excelenta a anvelopei sau umplutura pentru peretii
interiori. Poate fi utilizat s i la sisteme de grinzi ale tavanului.
oatorita proprietatilor sale de izolare termica, este adecvat pentru
cladirile pasive sau cu un consum redus de energie.
utilizare recomandata:
~ plafoane,
~ acoperi~uri inclinate,
~ pereti interiori de compartimentare,
~ pereti exteriori structuri in cadre.

Denumire Gros1me nrmens rum unit.


prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 1200 x 8300 1,55
60 1200 x 6900 1,85
80 1200 x 5200 2,50
classic 100 1200 x 4200 3,10
032

-
120 1200 x 3500 3,75
140 1200 x 3000 4,35
160 1200 x 2500 5,00

- 195 -

-
196 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflmlA1111N
itJ hi e..iet'Jf
fiwre, ie«
PERETI EXTERIORI

Termoizolarea peretilor tip EIFS la nivelul


D9 balconului

-
l

Legend a:

Placare deroram Q) (f) Perete de exterior

Sistem de fixare al placajului @ @ Pmfil de soctu

Sislern cl!! nxare pe perete 0 0 Membrana hidmizo!ant'iin dubkl stral


Vala bazalbca KR P\IF. KR P. KR L G) @ Betoo de panta
Vatade sbda placi TP116. W 425B
vata de sncia role: Oasstc 032. 035
@ Pardoseala de exmlio< din ptaci ceramice

Spa~u <leaer ventilat © @ Tencuialii de exterior


Dilllu fiXaretemloizola!]e G) @) Plasii de armare
@ Masii de 'iP3ChJ

•••n.-o•••••··~~

KR PVF, KR P, KR L Materiale
- izolante sunt fabricate din vat a
m i ner a l a baza'l t i ca , I i p i t a cu ra~ina s i rrte t i ca , Sunt hid rofobi zate
pe intreaga sectiune transversala.

Utilizare recomandata:
~ pereti exteriori - fatade ventilate,
~ structuri metalice (ca izolatie intre profilele metalice) - KR P,
~ pereti interiori cu cerinte ridicate de protectie la foe - KR P,
~ structuri cu cerinte ridicate de protectie acustica - KR P,
~ sisteme de pereti sandwich - KR P, KR L,
~ pereti exteriori (din caramida) - KR, KR L.

""1,
- 197 -
m2 pac et
Denumire Grosime Dimensiuni KR
prod us (mm) mm x mm PVF KR P KR L
30 1000 x 600 7,2 10,8
40 1000 x 600 5 ,4 9
50 1000 x 600 3,6 4,8 7,2 '--"

KR PVF 60 1000 x 600 3 3,6 5,4


KR P 70 1000 x 600 3 3,6 4,8
KR L 80 1000 x 600 2,4 2,4 3,6
90 1000 x 600 2,4 2,4 3,6
100 1000 x 600 1,8 1,8 3,6
120 1000 x 600 1,8 1,8 3

TP 116 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de sticla.


TP 116 este recomandat pentru izolarea termica cu aplicare pe
per'e t i i exteriori, sau cu aplicare la interiorul cons tr-uct i i l or cu
placare exterioara; in structurile cu grinzi din lemn ale peretilor
exteriori; in p l aca r i l e pe baza de metal sau lemn moale. in cazul
util i za r i i in si steme cu di fuzi e des chi sa , nu este nece sar a
aplicarea unei bariere impotriva vaporilor de apa , La exteriorul
produsul ui, se asi gu ra un st rat de acoperi re (ex. s t ructur a din
fibre) peste care se ap l i ca materialul din ipsos carton final sau
placarea cu metal. in sisteme de difuzie inchise, se recomanda
aplicarea unei bariere impotriva umezelii pe partea interioara a
'i zo l at i e i termice. in cazul cons tr-uct t i lor din metal, placarea din
metal este cea care are functia de bariera impotriva umezelii;
t otus i , apl i carea unei bari ere supl i mentare cres te capaci ta tea de
izolare termica a sistemului.

Utilizare recomandata:
~ pereti exteriori.

Denumire Gros1me D1mens1un1 Ro (aez i s terrta


produs (mm) mm x mm termica decla-
rata) m2K/w
50 600 x 1350 1,35
75 600 x 1350 2,00
TP 116 80 600 x 1350 2,15
100 600 x 1350 2,70
120 600 x 1350 3,20
150 600 x 1350 4,05

TP 425 B - Material izolant din fibre minerale, pe baza de sticla,


furnizat in placi ambalate in pachete care contin mai multe bucati,
acoperite cu un material negru, netesut, din fibra de sticla,
utilizat pentru izolarea peretilor exteriori.
TP 425 B, este folosit pentru aplicarea pe pe re t i t exteriori, ca
ump l u tur a de izolare termica. Pe o parte, este acoperit cu material
negru, netesut, din fibra de sticla ce face ca acesta sa fie
adecvat, in special, pentru utilizarea f a tade l or ventilate. Partea
acoperita este instalata astfel incat sa fie cu fata spre spatiul e
ventilare, pentru a reduce curentul de aer rece ~i a impiedica
pat runde rea mu rda r i e i s i a 'impur-i t.a't i l or in materialul de izolare.

- 198 -
Atunci cans de aplica pe structurile portante, se monteaza cu
materialul negru, ne~esut, catre exterior.

Utlizare recomandata:
.,,. pereti exteriori .

- oenum1re
prod us
Gros1me
(mm)
nrmens ium
mm x mm
Ro Rez1stenta
termica decla-
rat a) m2K/w
....., 60 600 x 1250 1,70
80 600 x 1250 2,25
100 600 x 1250 2,85
TP 425 B 120 600 x 1250 3,40
r")
140 600 x 1250 4,00
160 600 x 1250 4, 55
180 600 x 1250 5 ,10

Classic 032-035 - Materiale izolante din fibre minerale, pe baza de


sticla, sub forma de role.
classic 032 are o utilizare multipla. Poate fi utilizat pentru
izolarea termica a acoperi~urilor fnclinate. Pentru izolarea termica
este o umplutura excelenta a anvelopei sau umplutura pentru peretii
interiori. Poate fi utilizat ~i la sisteme de grinzi ale tavanului.
Datorita proprietatilor sale de izolare termica, este adecvat pentru
cladirile pasive sau cu un consum redus de energie.

Utilizare recomandata:
.,,. plafoane,
.,,. acoperi~uri fnclinate,
.,,. pereti interiori de compartimentare,
.,,. pereti exteriori structuri fn cadre.

Denum1re Gros1me tnmensiurn unit.


prod us (mm) mm x mm amb.
m2
50 1200 x 8300 1,55
60 1200 x 6900 1,85
80 1200 x 5200 2,50
classic 100 1200 x 4200 3,10
032 120 1200 x 3500 3,75

- 140
160
1200
1200
x
x
3000
2500
4,35
5,00

- 199 -
- 200 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflmAU•
if-J fi1t1e 1-o bllt'cJj
14ve,
PERETI EXTERIORI

DlO Fatade cu zidarie decorativa - detaliu de soclu

Legenda:

Zidarie decorativii G) 0 Perete de exterior

Sistem de fixare a zidariei decorative @ (]) Membrana hidroizolanta in dublu strat

\4ita baz;ibra: KR SK; KR FAS; NOOASlL Fl<D S 0


Vala de stida ~ci: lP 116

Sppttu 'lfe ser vert1113!:

•4••--···········•

KR SK Placi rigide de vat a bazaltica pentru izolarea


acoperi~urilor 1nclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi~urilor
1nclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile 1n volum ~i
forma la temperaturi diferite.

utilizare recomandata:
~ acoperi~uri 1nclinate (aplicare 1ntre capriori ~i strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

- 201 -
oenum1re Gros1me mmens rum unit. amb.
produs (mm) mm x mm m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
KR 5, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

NOBASIL FKD s - Materialul izolant FKD s este fabricat din fibre


minerale bazaltice, lipite cu ra~1na sintetica modificata. Este
hidrofobizat pe 1ntreaga sectiune transversala.
Produsul este folosit pentru izolarea t ermt ca , f orri ca s i la foe a
peretilor exteriori. Se recomanda utilizarea 1n sisteme de contact,
de izolare termica (ETICS), cu tencuirea suprafetei, unde materialul
izolant este fixat pe peretele portant, prin ancorare ~i cu adeziv.
Pentru ancorare, se recomanda uti l i zarea cl emel or de 'i nsu rubat sau
batut, care 1ndeplinesc cerintele ETA relevante. Numarul de ancorare
al acestora trebuie stabilit conform unui calcul static pentru
pozitia specifica a peretelui exterior. Se recomanda ca aplicarea sa
fie realizata conform instructiunilor pentru utilizarea placilor
minerale de f'at ada FKD s 1n sisteme ETICS sau 1n conformitate cu
directivele din certificarea ETICS actuala. Pentru izolarea
pl acar i l or ferestrei s i u~11, se recomanda produsul FKD s cu o
grosime de 20-50 mm.

Utilizare recomandata:
~ fatade de contact/termosistem.

Denum1re Gros1me 01 mens i um Ro (Rez1stenta


prod us (mm) mm x mm termica decla-
rara) m2K/W
60 600 x 1000 1,67
70 600 x 1000 1,94
80 600 x 1000 2 ,22
100 600 x 1000 2,78
FKD 5 120 600 x 1000 3,33
140 600 x 1000 3,89
150 600 x 1000 4,17
160 600 x 1000 4,44
180 600 x 1000 5,00

TP 116 - Material izolant din fibre minerale, pe baza de sticla.


TP 116 este recomandat pentru izolarea t ermi ca a per-e t i l or
exteriori, sau 1n interiorul per-e t i lor exteriori in s t ruc tur a din
lemn s i 1n p l acar i l e pe baza de metal sau lemn moale. in cazul
utilizarii 1n sisteme cu difuzie deschisa, nu este necesara
aplicarea unei bariere impotriva vaporilor de apa , La exteriorul
produsului se asigura un strat de acoperire (ex. structura din
fibre) peste care se ap l i ca materialul din gips carton final sau
placarea cu metal. in sisteme de difuzie 1nchise, se recomanda
aplicarea unei bariere 1mpotriva umezelii pe partea interioara a
'i zo l at i e i termice. in cazul cons t ruc t i i l o r din metal, placarea din

- 202 -
-
metal este cea care are functia de bariera 1mpotriva umezelii;
t o tus i , aplicarea unei bariere suplimentare c res t e capacitatea de
izolare termica a sistemului.
Utilizare recomandata:
~ pereti exteriori.
Denum1re Gros1me uni
nrmens i Ro (Rez1stenta
prod us (mm) mm x mm termica decla-
rara) m2K/w
50 600 x 1350 1,35
75 600 x 1350 2,00
TP 116
80 600 x 1350 2,15
100 600 x 1350 2,70
120 600 x 1350 3,20
150 600 x 1350 4,05

Instructiuni de punere in opera


Indicatii pentru aplicarea unui sistem de contact ETICS cu placi din
polistiren sau vata minerala (TERMOsistem®)
- TERMOsistem®-u1 este ultima lucrare care se executa la fatada unei
c l ad i ri
TERMOsistem®-u1 va fi executat etan$ la toate elementele
constructiei cu care vine 1n contact s i la eventualele cons t ruct i i
1nvecinate.
- constructia trebuie sa fie acoperita. Toate elementele de evacuare
s i scurgere ale apelor pluviale sa fie funq:ionale. rns tal at i i le
care au relatie cu exteriorul constructiei sa fie functionale.
Tamplaria sa fie montata.
- Temperatura aerului exterior, a suportului s i a materialelor de
constructii, 1n timpul aplicarii unui sistem de contact, de izolare
termica trebuie sa fie 1ntre +S°C $i +25°c. calitatea lucrarii este
afectata negativ de vantul puternic; 1n conditii optime, vantul nu
ar trebui sa ai ba mai mul t de 5 m/s. Toate produsel e si stemul ui
trebuie aplicate uscat. Produsele aplicate proaspat, componentele de
consolidare s i tencuiala trebuie protejate de orice pr-ec i p i t at i e ,
precum ploaia sau zapada.
Stratul suport
conditii
- sa fie stabil
- sa aiba capacitate portanta
- sa fie uscat $i plan
inai nte de apl i carea produsul ui, supr af at.a exi s t errta este cur a tat a
mecani c, cu o peri e sau apa sub presi une. Suportul trebui e ajustat
astfel 1ncat neregularitatea suprafetei sa nu depa$easca o toleranta
de planeitate de +/-2 cm la 2 metri.
Planeitatea suportului trebuie sa conduca la grosimi de maxim 1,5 cm
ale stratului de lipire. Daca exigenta de planeitate nu este

- 203 -
respect at a , se va aplica o t.encu i a l a de nivelare. Se pot folosi
placi termoizolante de grosimi variabile.

Dupa ce se pozeaza un strat suport, se aplica o plasa laminata, din


s t i c l a s i peste, un alt strat de material de consolidare. Ideal,
proportia acestor straturi este 1/3 pana la 2/3 din grosimea totala
a acestor straturi.

Soclul
Este partea elevatiei construct1e1 care este expusa la apa din
stropire ~i este in contact cu zapada.
corect alcatuit, soclul este retras fata de fatada. se prevede
pi curator.
Portiunea soclului in contact cu ump l u tur a de pamant s i in general
toata zona de soclu, este bine sa fie placata cu polistiren extrudat
XPS (care realizeaza atat termoizolare cat ~i hidroizolare).
Profilul de soclu reprezinta ghidajul pentru montarea plana a
placilor de termoizolare. Trebuie montat orizontal ~i plan.

Se f i xeaza de suport prin dibluri cu guler PE la fiecare 30 cm.


Profilul de soclu va fi obligatoriu fixat rectiliniu (la sfoara)
folosind d i s t an t i e r i : sa nu urmareasca eventualele nep l ane i t.at i ale
suportul ui (zi dar i e, beton).

Termoizolatia
Se realizeaza folosind materiale cu proprietati termoizolante,
ta1ate in placi:
- vata minerala de fatada.

in mod obligatoriu, materialele termoizolante trebuie sa aiba


calitate "de fatada", adica sa prezinte caracterist1c1 fizico-
mecanice care sa asigure preluarea sarcinilor specifice f at ade l o r :
mecanice (Tov i tur-a de minge, qr i nd i na , varrt) si termice (va r i a t i i
mari de temperatura).

Materiale
vata m'i ner-a l a (bazat t ica) : min. 80 kg/m3 + fibre orientate pe o
directie (lamele).

Vata minerala folosita la realizarea termoizolatiei este una


speciala, in comparatie cu polistirenul:
- izoleaza mai bine fonic;
- permite o mai buna difuzie spre exterior a vaporilor de apa
("res pi rat i e");
- procesul de lucru este mai laborios, costul materialului mai L
ridicat;
- se lipe~te ~i se armeaza cu Lasselsberger-Knauf ThermoFix.

Comportarea bun a la foe a vatei mi nera 1 e permi te ca ri gori 1 e de


stingere a incendiilor sa nu limiteze inaltimea constructiilor
termoizolate cu aceasta.

La alegerea tipului de material de termioizolare, trebuie tinut cont


de proprietatile sale specifice ~i de particularitatile tehnologice
de montare.

- 204 -
Fixarea pe suport a placilor termoizolante
Lipirea reprezinta mijlocul principal de fixare al termoizolatiei de
suport.
in functie de tipul materialului termoizolant folosit ~i de stratul
suport, se aleg adezivi specializati pentru lipirea de stratul
suport a termoizolatiei.
nep i nzand de materialul termoizolant, poza lipirii trebuie s a fie
cor'ecta . Pentru vata mineral a 1 i pi rea se face pe t oat a supr-af'at a
placii ~i a suportului cu pieptanul de 10 mm.
Nu este corecta lipirea doar pe turte de adeziv. Adezivul trebuie sa
acopere min. 40% din suprafata placii.

Diblurile reprezinta prinderi mecanice de siguranta.


Diblurile sunt obligatorii la aplicarea TERMOsistem®-u1ui numai 1n
cazurile:
- pe fatade ale cladirilor mai 1nalte de 10 m (suprafete de cca. loo
m2), fiind destinate preluarii fortelor de suctiune din vant;
- pe tencuieli vechi;
- pe beton.
Diblurile se f i xeaza numai dupa 1ntarirea adezivului de lipire a
te rmoi zo 1 ati ei . Din motive de rezi sterrta mecani ca a pri nde ri i , se
recomanda ca diblurile sa fie astfel fixate, 1ncat rozeta sa "calce"
1n 1ntregime pe placa de termoizolare (cca. 15 cm de muchia placii)
si nu 1n rostul dintre doua sau mai multe placi.
Arma re a
constituie stratul unde se concentreaza ~i se descarca solicitarile
mecanice, variatiile de temperatura, unde se opre~te acesul apei din
exterior.
Materiale
Mortar de armare & plasa de armare
Plasa de armare din f i br a de s t i c l a , trebuie sa a i ba pr-opr i et.ati
mecani ce expri mate empiric pri n: min. 150 g/m2 s i sa rezi ste 1n
mediu alcalin.
Lasselsberger-Knauf 'i nq l obeaza plasa de armare a polistirenului 1n
Klebespachtel.
Plasa de armare trebuie 1nglobata 1n treimea exterioara a stratului
de mortar de armare, zona cu probabilitate maxima de fisurare.
se aplica un strat de Klebespachtel cu pieptanul 10 mm. Se masoara
~i se croiesc cupoanele de plasa. cupoanele alaturate se suprapun 10
cm.
Se 1nchide cu Klebespachtel. Grosimea minima a stratului rezultat:
3 mm.
Toate profilele si armarile specializate trebuie sa fie montate
1nainte de armarea qenera'l a 1n camp. Mortarul de fixare sa fie
'irrtar-i t . Altfel apar derrive l ar i ale stratului de armare qenera'l a
care nu permit o finisare estetica a fatadei.
Este obligatorie 1nchiderea pe ~paleti a termoizolatiei (aducerea 1n
contact cu tamplaria). oaca aceste zone raman neizolate, exista
riscul ca la interior in perioada iernii sa se formeze condens care
conduce la umezirea 1n jurul tocurilor.

- 205 -
pupa lipireap ac l il
or de termoizolare pot r t
amanefante sau
rm c

goluri 1ntre placi sau 1n zone greu accesibile (contactul cu


s t r eas i na , ... ) .
Este interzisa umplerea acestor goluri cu mortar. Ele se umplu cu
spuma poliuretanica, care dupa 1ntarire se taie la fata placarii.

in ziua urmatoare armarii, cat 1nca materialul nu este prea dur, se


pot corecta imperfectiunile ap l i ca r i i (se "ia gradul"), cu sm i rqhe l ,

Detalii & accesorii specializate


Profilele specializate confera un plus de rezistenta, de etan;;are ;;i
de estetica;
- profil de soclu adaptat grosimii placilor termoizolante;
- profil de glaf pentru un contact elastic ;;i etan;; cu tamplaria;
profil cu picurator pentru muchiile orizontale;
- profil de colt cu plasa pentru armarea ;;i formarea u;;oara a
muchiilor.

Armarea suplimentara 1n zona colturilor oricaror deschideri se


realizeaza prin fixarea diagonala a unor cupoane 30 x 50 cm de plasa
de armare.

coeficientul de permeabilitate la difuzia vaporilor de apa [u] este


masura gradului 1n care un material "r-csp i ra". ce l a l a l t parametru
este grosimea Cd) a fiecarui strat. cu cat produsul global Cu) x Cd)
este mai mic, casa "respira" mai bine.

Tencuiala decorativa
in functie de conceptia arhitectului ;;i de dorinta beneficiarului se
pot obtine ca strat final, fatade structurate (tencuite) sau fatade
lise (vopsite).

Trebuie avute 1n vedere functiunile multiple ale acestui ultim


st rat:
- decorativ, estetic;
- p ro t ec t i e (expus la intemperii, prin hidrofobizare respinge apa
din ploi);
- rezistenta (participa la protectia mecanica ;;i rezista la variatii
termice).

Stratul decorativ al unui TERMOsistem®, se poate realiza din mai


multe tipuri de materiale:
- tencui el i mineral e pe baza de ci ment-var, se ames t eca cu apa pe
;;antier, ambalate 1n saci;
- tencuieli organice pe baza de ra;;ini, gata preparate, ambalate 1n
galeti;
tinci specializat + vopsea de fatada tinci cu aderenta ;;i
"elasticitate" 1mbunatatita TherrnoFein + vopsea de fatada.

Observatie. Nu orice tip de tinci poate fi folosit pe TERMOsistem®


Exista riscul de exfoliere dupa 1-2 ierni. Nuse poate vopsi direct
stratul de armare.

- 206 -
Tehnologia aplicarii
Materialul se amesteca pana la obtinerea unei consistente omogene.
Materialul la sac trebuie dozat corect cu apa. Materialul la galeata
trebuie omogenizat prin amestecare. Trebuie pregatit material pentru
o fatada intreaga.
Se ap l i ca pe perete cu fierul de glet. Materialul se driscuie cat
este proaspat, imediat ce acesta permite.
in functie de tipul tencuielii ~; de directia de mi~care a gletierei
se obt i n diferite modele ale texturii tencuielii finale (uniform,
scoarta de copoc etc.).
Tencuielile decorative se pot innobila, reimprospata sau schimba

-
cul oarea pri n vopsi re; inai nte de vopsi re f'at ada se despr-afui e s t e
(jet de apa rece, max. 10 bar).
Trebui e respectate cateva regul i pentru evi tarea ,,nadel or", a
imperfectiunilor de aplicare, care nu vor mai putea fi corectate
ulterior:
- schela sa fie montata pe toata fatada;
- sa se lucreze cu oameni specializati;
- sa fie bi ne organi zat a oper at i unea (oameni sufi ci errti , material
pregatit).
concep t i a de arhitectura s a p rcvada ruperi optice ale fronturilor
intinse (decoratii, variatii de culoare, nuturi, etc), astfel incat
ele sa poata fii driscuite uniform.

- 207 -
L

- 208 -
PROCEDURI DE EXECUJIE

E. PERET! EXTERIOR! IZOLATI LA INTERIOR

El Reabil1tarea termica prin 1nter1or AU STROTH ERM


rzolatie term1ca montata la 1nter1or pe profile ISOVER
E2 metal ice

- 209 -
L

210 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
AUSTROTMERM
.,,
PERETI EXTERIORI IZOLATI Termaizola~ii
LA INTERIOR

El Reabilitare termica prin interior

Termoizolatie interiora la
pereti de zidarie
1 - tencuiala decorativa de
exterior
2 - plasa de fibra de sticla
pentru armarea adezivului
suportal tencuielii
3 - diblu plastic pentru
fixarea placilor
4 - adeziv pentru prinderea
placilor de polistiren
5 - perete de zidarie sau B.A.
6 - tamplarie
7 - gips-carton finisat
8 - strat de difuzie
Al - Austrotherm EPS®

Termoizolatie interiora la
pereti de beton
1 - tencuiala decorativa de
exterior
2 - tamplarie
3 - glaf tabla
4 - gisp-carton finisat
5 - strat de difuzie
6 - termoizolatie 1ntoarsa spre
interior pentru mic~orarea
puntii termice
7 - pardoseala pe ~apa
+l o tant a
8 - diafragma ~i plan~eu B.A.
Al - Austrotherm EPS® A50
A2 - Austrotherm EPS® AlOO
- 211 _si/sau EPS® AT

l
caracteristile polistirenului Austrotherm EPS- AlOO
poroz1tate desch1sa
forma contururilor laterale: muchii drepte
dimesiuni placa: 1000 x 500 mm
suprafata placa: 0,5 m2
conductivitate termica de cal cul: AC= 0,038 w/mK
conductivitate termica efectiva: Aef = 0,0335 W/mK
rezistenta la compresiune (tasare 10%): cs(lO)lOO ~ 100 kPa (10 t/m2)
rezistenta la incovoiere: BS170 ~ 170 kPa (17 t/m2)
rezistenta la tractiune: TR150 ~ 150 kPa (15 t/m2)

Instructiuni de punere in opera


in cazul in care, din considerente locale, nu se poate face montajul
termosistemului la exterior sau daca termoizolarea pe exterior nu
este suficienta, se poate monta un dublaj termoizolant la interiorul
c l ad i rii. in aceas ta s i tuat i e insa este necesar un cal cul privind
comportamentul la vapori al f t ecaru i detaliu in parte. Solutia de
termoizolare la interior comporta dezavantaje referitoare la spatiul
pierdut.
De asemenea, este nece sar a o at.enti e deosebi ta la racordul
materialului termoizolant cu tavanul $i pardoseala.
Finisarea se poate face cu tencuieli umede sau cu p l ac i de gips-
carton, in funct i e de cond i ri onar-i l e legate de dimensiunea spat i u l u i
interior.

- 212 -
l
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PERETI EXTERIOR!
IZOLATI LA INTERIOR
1sover
termica montata la interior pe profile
metal ice

Perete ---"'- ~~~ Profil metalic


perimetral

Vata minerala de sticla Profil metalic vertical


ISOVER UNl-KOM sau
vata rninerala
Placare interioara
bazaltica ISOVER PLU

Brida rnetalica

ISOVER UNI-KOM saltele rulate si comprimate c aser at.e cu


impaslitura de poliester pentru toate tipurile de +zo l at i i termice
~; fonice:
~ intre ~i sub capriorii de ~arpanta,
~ pe plan~eele podurilor necirculabile,
~ pe suprafata interioara a peretilor verticali,
~ pe peretii structurilor de lemn.

Ro (Rezistenta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
UNI-KOM 14 140 5000 x 1200 4,00
UNI-KOM 16 160 5000 x 1200 4,55
UNI-KOM 18 180 4500 x 1200 5'10
UNI-KOM 20 200 4000 x 1200 5,70

- 213 -
ISOVER PLU Placi rigide din vata minerala bazaltica pentru
izolatia termica ~i acustica la:
~ pereti hale metalice,
~ pereti despartitori.
Ro (Rezi s terrta
Denumire Grosime Dimensiuni termica
prod us (mm) mm x mm declarata)
m2K/W
40 1000 x 625 1,05
50 1000 x 625 1,35
60 1000 x 625 1,60
PLU
80 1000 x 625 2,15
100 1000 x 625 2,70
120 1000 x 625 3,20

Instructiuni de punere in opera

ni s cont i nui tat t l e in izolatie trebuie evitate. Se ve r i f i ca daca nu


ex i s t a spat i i libere intre saltele sau intre saltele s i grinzi ori
pe ret i . chi ar daca numai 5% din supr-af'at.a r amane nei zo l ata ,
pierderile sunt apreciabile.
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea 'i zo l at i a in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
rzo lat+a nu se ap l i ca peste, sau in jurul corpurilor de iluminat
incastrate. Se va Tas a un spa t i u liber de 25 mm intre 'i zo l at i e s i
corpurile de iluminat.
Peretii interiori dintre spat+i l e incalzite ~i cele neincalzite se
vor izola.
Produsel e i zol atoare easer-ate cu fol i e reprezi nta o bari era
impotriva vaporilor. Functioneaza optim in cazul per-et i l or sau al
acoperi~urilor, unde curentul de aer este insuficient pentru a
indeparta vaporii. Rolul ca~erajului cu folie de aluminiu este de a
functiona ca bariera de vapori. Partea ca~erata cu aluminiu se
a~eaza intotdeauna catre partea calda a cladirii.
Fi brel e de vat.a de sti cl a nu sunt daunatoare sanatatii, insa este
recomandat ca in timpul +ns ta l ar-i i sa se poarte un echi pament de
protectie, precum 0 masca impotriva prafului, manu~i ~i 0 cama~a cu
maneci lungi.
saltelele din vata de sticla sunt u~or de taiat ~i de transportat,
f'acand astfel ca pozarea i zo l at i ei sa fie user de real i zat. Se va
asigura ca saltelele sunt montate corect intre grinzi - orice spatiu
de aer intre marginile saltelelor va reduce considerabil ef+c'i errta
izolatiei.

- 214 -
I .......,

PROCEDURI DE EXECUJIE

F. PLAN~EE f N CONSOLA.

Fl I Termoizolarea plan~eelor in consola I AUSTROTHERM I

- 215 -
- 216 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE ~
AUSTROTHERM
Termoizola~ii
PLAN~EE IN CONSOLA

Fl Termoizolarea plan~eelor in consola


~I

La termoizolarea plan?eelor ie?ite in consola, cerinta principala se


refera la asigurarea continuitatii sistemului termoizolant, conditie
esentiala pentru a evita aparitia de punti termice. Se recomanda ca
t.ermo i zo l at i a p l ac i i in conso l a sa fie in continuarea sistemului
termoizolant al fatadei.

f Termoizolare plan~eu bovindou


~I
I 1 - strat de uzura, pardoseala
J rece
l 2 - start de uzura, parchet
3 - ~apa de egalizare din beton
(da 1 a fl o tant.a)
4 - plan~eu din beton armat, in
consola
5 - tencuiala armata cu plasa
din fibra de sticla ~i
termosistem Austrotherm EPS®
AF70, AF80, AF PLUS
Al - Austrotherm EPS® AlOO sau
EPS® AT
A2 - Austrotherm EPS® AF70,
AF80, AF PLUS

Termoizolare placa baleen


1 - strat de uzura,
pardoseala rece
2 - strat de poza
3 - plan~eu din beton
armat, in consola
4 - tencuiala armata cu
plasa din fibra de sticla
~i termosistem Austrotherm
EPS® AF70, AF80, AF PLUS
Al - Austrotherm EPS® Al00
A2 - Austrotherm EPS®
AF70, AF80, AF PLUSAF70,
AF80, AF PLUS

- 217 -
Instructiuni de punere in opera

La balcoane si logii, termoizolatia de la fatada se continua pe placa


balconului at at pe f'ata supe r i oar-a cat s i pe f'ata inferioara. Lipsa
termoizolatiei, montarea gre?ita a acesteia sau grosimea insuficienta
pot conduce la punti termi ce s i pot determi na apari ti a condensul ui
1n zonele expuse.

- 218 -

L
PROCEDURI DE EXECUJIE

G. PLAN~EE PESTE/SUB SPATII NEINCALZITE

Gl Termo1zolarea plan~eelor pe structur1 u~oare


peste spatii neincalzite AU STROTH ERM
G2 Plan~eu peste spat1u neincalz1t 1zo1at cu vata
minerala pe profile metalice (MW) ISOVER
G3 Plan~eu peste spat1u ne1ncalzit 1zolat cu vata
minerala montata cu elemente metalice (MW) ISOVER
G4 Pod nec i rcu I am I - 1zolat1e la plan~eul peste
ultimul ni vel ISOVER
GS Termo1zo1area unu1 plan~eu pe structura 01 n
lemn sub un pod nelocuibil KNAUF

,---,

- 219 -
- 220 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PLAN~EE PESTE SPATII
NEINCALZITc
AUSTROTHEAM
Termoizola~ii
..
Gl
Termoizolarea plan~eelor pe structuri u~oare
peste spatii neincalzite

Termoizolatie intre grinzile unui plan~eu din lemn


deasupra unui spatiu exterior
1 - strat de uzura, parchet
2 - folie de polietilena
expandata, suport pentru
parchet
3 - placa suport pentru
termoizolatie
4 - du~umea oarba, scanduri
sau placa de a~chii
aglomerate
cu ciment
5 - placa din gips-carton sau
pe baza de ciment
Al - Austrotherm EPS® AlOO
A2 - Austrotherm EPS® A50

Instructiuni de punere in opera


La termoizolarea unei pardoseli pe s t ruc tura de lemn deasupra unui
spatiu neincalzit, amplasarea termoizolatiei se face atat intre
gri nzi cat s i deasupra dusume l ei. uusumeaua oarba (sapa uscat a) se
poate amplasa direct pe stratul termoizolant care este realizat din
polistiren rezistent la incarcari.
Pentru ca rezul tatul sa fie eel esti mat, este necesar s a se evi te
orice punte so l i da - atingere intre dala suport a pardoselii s i
structura (pereti ~i plan~eu). in acest scop, pe conturul peretilor
se i ntroduc fa~i i el asti ce. Pereti i de spar t i tori grei trebui e sa
intrerupa pardoseala ~i sa rezeme pe plan~eu, iar peretii u~ori pot
rezema pe dala.

- 221 -
- 222
l PROCEDURA DE
EXECUTIE
PLAN$EE PESTE SPATII
NEINCALZITE
1sover
G2 Plan~eu peste spatiu ne1ncalzit izolat cu vata
minerala pe profile metalice (MW)
,.---,

Planssu din Tije metalice


fa~ii prefabricate

Profil metalic

Placare interioara

Profil metalic
perimetral

1 T

ISOVER AKUSTO - saltele rulate s i comprimate din vat a nri ner a l a de


sticla. Produsul are o permeabilitate la aer mai mare de 5 kPa s/m2.
Se folose~te la realizarea izolatilor fonice la zgomotul aerian.
~ pereti de compartimentare,
~ pe suprafata interioara a peretilor verticali.

' Ro Atenua-
(Rezisenta re
I Denumire
produs
Grosime
(mm)
Dimensiuni
mm x mm termica
declarat:a)
zgomot
aerian
i"'
m2K/W (db)
AKUSTO
i
75 2x9000x600 1,90 44
7,5
AKUSTO 10 100 2x7500x600 2,55 47
I· I
AKUSTO 5
TWIN
2 x 50 2x7500x600 2,55 42

- 223 -
Instructiuni de punere in opera
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea 'i zo l a t i a in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
rzo l at i a nu se ap l i ca peste, sau in jurul corpurilor de iluminat
incastrate. Se va Ias a un spat i u liber de 25 mm intre 'i zo l a t i e s i
corpurile de iluminat.
saltelele din vata de sticla sunt u~or de taiat ~; de transportat,
f'acand astfel ca pozarea i zo l at i ei sa fie user de real i zat. Se va
asigura ca saltelele sunt montate corect - orice spatiu de aer intre
marginile saltelelor va reduce considerabil eficienta izolatiei.

- 224 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PLAN~EE PESTE SPATII
NEINCALZITE
1sover
-, G3 Plan~eu peste spatiu neincalzit izolat cu vata
minerala montata cu elemente metalice (MW)

~, Piesa fixare (rnetaltca)

Vata mlnerata
de sticla ISOVER
KDP

ISOVER KDP - Placi rigide case r ate cu i'mpaslitura din fibre de


sticla de culoare alba pentru izolarea plan~eelor.
~ pereti de compartimentare,
~ pe suprafata interioara a peretilor verticali.

Ro (Rezistenta
oenumire Grosime Dimensiuni termica
produs (mm) mm x mm decl ar ara)
m2K/W
KDP 6 60 1200xl200 1,80
KDP 9 90 1200xl200 2,70
KDP 12 120 1200xl200 3,60

Instructiuni de punere in opera


Produsele izolatoare caserate cu folie reprezinta o bar i er-a
i'mpotriva vaporilor. Functioneaza optim 'i n cazul pere t i l or sau al
acoperi~urilor, unde curentul de aer este insuficient pentru a
i'ndeparta vaporii. Rolul ca~erajului cu folie de aluminiu este de a
functiona ca bariera de vapori. Partea ca~erata cu aluminiu se
a~eaza i'ntotdeauna catre partea calda a cladirii.

- 225 -
226 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PLAN~EE SUB SPATII
NEINCALZITE
1sover
Pod necirculabil - izolatie la plan~eul peste ultimul
G4 nivel
1

Vata minerala
ISOVER RIO

Grinzi lemn Membrana difuzie


ISOVER VARIO

Placare tntertoare
(gips-carton, lambriuri
de lemn)

l
ISOVER RIO - saltele comprimate s i rulate din vat a m i ne r a l a de
s t i c l a. se fo l o ses te pentru toate tipurile de 'i zo l a t i i termice s i
fonice supuse unor sarcini mecanice reduse:
.... intre $i sub capriorii de $arpanta,
1 .,.. pe p l ansee l e podur i l'o r necirculabile,
.,.. pe suprafata interio~ra a peretilor,
.,.. pe per-e t i i s t ructur-i l cr pe lemn.
\
\

l - 227 -
Ro
Denumire Grosime Dimensiuni (Rezistenta
produs (mm) mm x mm termica
declarata)
m2K/W
RIO 5 so 13000 x 1200 1,15
RIO 6 60 11000 x 1200 1,40
RIO 8 80 9000 x 1200 2,05
RIO 10 100 7500 x 1200 2,55
RIO 12 120 6000 x 1200 3,05
RIO 14 140 5000 x 1200 3,55
RIO 16 160 5000 x 1200 4,10
RIO 18 180 4000 x 1200 4,60
RIO 20 200 3500 x 1200 5 ,10
RIO TWIN
2 x 50 2 x 7500 x
12/5 1200 2,35
RIO TWIN
2 x 60 2 x 6000 x
12/6 1200 2,85

Vario KM - componenta de baza a si stemul ui rsover Vario este o


membrana fabricata din fibre poliamidice. Ea se instaleaza pe
suprafata materialului izolant orientata catre interiorul incaperii.
Permeabilitatea sa la trecerea vaporilor de apa var i az a in funct i e
de umiditatea r e l at i va a aerului cu care se qas e s t e in contact,
care, la randul ei, se schimba in functie de sezon.
in timpul iernii, membrana Vario KM are o permeabilitate scazuta, in
jur de 0,25 g/(m2 h) - ea este practic etan~a la trecerea vaporilor
de apa din incaperea incalzita catre exterior. Astfel se evita
difuzia acestora catre elementele din lemn ale structurii (acoperi~,
perete sau plan~eu), unde ar putea condensa ~i provoca in timp
degradari.
in timpul verii, Vario KM are o permeabilitate ridicata, in jur de 4
g/(m2 h) - vaporii de apa rezultati din uscarea elementelor din lemn
ale structurii pot trece prin ea cat r e incapere. Astfel, se ev i t a
acumularea lor in materialul izolant, pe care 1-ar putea degrada.
8

6
I
~:2
Cl>N
(..)
g .s
Ci
la na
4 ra
ra a.
.l!!
ra
ra Cl>
~ "C
~ ·c=
2
"'
Cl>
E a.
Q; ra
a.. >
0

1~
v
,te atrnos fer a relafiwa [° u
0
0 20 40 60 80 100

Membrana Vario KM are o permeabi 1 i tate foarte scazut a la trecerea


aerului - ea rea'l i z eaza o foarte buna et.ans ar e a elementului de
cladire unde a fast instalata.

- 228 -
Instructiuni de punere in opera
Fi brel e de vat.a de sti cl a nu sunt daunatoar e sanat a't i i, ins a este
recomandat ca 1n ti mpul i nstal ari i sa se poarte un echi pament de
protectie, precum 0 masca 1mpotriva prafului, manu~i ~i 0 cama~a cu
maneci l ungi .
Capacitatea de izolare termica a vatei minerale de sticla este mai
1 buna decat a altor produse termoizolante, datorita calitatii
fibrelor acesteia. De aceea, pentru a obtine acelea~i performante cu
alte produse, este nevoie de grosimi mai mari decat 1n cazul
folosirii vatei minerale de sticla.
Se vor evita discontinuitatile din izolatii, deoarece daca numai 5%
din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.
saltelele se vor monta corect s i nu se vor I as a goluri la izolarea
conductelor ~i tevilor.
colturile per-et i l or , 1mbinarile dintre tavane s i pardoseli se vor
izola corespunzator deoarece acestea sunt zonele 1n care au loc cele
mai mari pierderi de caldura datorita puntilor termice geometrice.
Din motive de siguranta, trebuie lasate spatii libere 1n jurul
obiectelor generatoare de caldura, precum tevile de la
radi atoare/cal ori fere, l umi ni 1ncastrate s i pentru trasformatoarele
electrice aferente.
saltelele din vata de sticla sunt u~or de taiat ~i de transportat,
f'acand astfel ca pozarea izolatiei sa fie usor de realizat. Se va
asigura ca saltelele sunt montate corect 1ntre grinzi - orice spatiu
de aer intre marginile saltelelor va reduce considerabil eficienta
izolatiei.
cablurile ~i echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea 'i zo l a t i a 1n care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.
Pentru o functionare corecta a acesteia, sub termoizolatie se
l monteaza obligatoriu o membrana de difuzie a vaporilor.

- 229 -
230 -

L
PROCEDURA DE
EXECUTIE kNAUflmATIDN
PLAN~EE SUB SPATII ih fime f-o JA.'lt:. 61UJI
NEINCALZITE
l
Termoizolarea unui plan~eu pe structura din
GS lemn sub un pod nelocuibil

--,
I

Legenda:
Panlosealii lip dnl)Umea (D 0 Baffiralmpomvavaooruor
Grinzl de lemn @ © Structura lemn/metal pentru gjps-carton
strat de aer @ (J) Pliici din ~~rkm
Terrnoizola1ie intre grinzi 0
Vala bazaltica; KR S; KR SK
Vatadesticla l1149Decibei
CtaSSIC 032,{l35,039.[l40,042,044

. .......................... . ~ ---------- ---- -

KR S, KR SK Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea


acoperi$urilor inclinate.
Produsele sunt concepute special pentru izolarea acoperi$urilor
inclinate (mansardelor) prin plasarea la nivelul tavanului,
sistemelor de plafoane suspendate. Acestea raman Stabile in volum $i
forma la temperaturi diferite.

Utilizare recomandata:
~ acoperi$Uri inclinate (aplicare intre capriori ~l strat izolator,
suplimentar sub capriori),
~ mansarda - prin aplicare la nivelul tavanului,
~ sisteme de plafoane suspendate.

l - 231 -
Denum1re Gros1me mmens i um unit. amb.
prod us (mm) mm x mm m2
50 600 x 1000 7,2
60 600 x 1000 5,4
70 600 x 1000 4,8
KR S, SK 80 600 x 1000 3,6
90 600 x 1000 3,6
100 600 x 1000 3,6
120 600 x 1000 3,0

TI 140 Decibel - Material izolant din fibre minerale, pe baza de


sticla, sub forma de role.
TP 115 poate fi utilizat pentru acoperi~urile 1nclinate, ca material
de ump'l utura pentru izolarea t.e rm i ca 1ntre capr i or-i , 1n special 'in
spa ti i cu ceri nt e standard de i zo l are termi ca. in structu ra
s arparrte i , sp re exterior, se mont eaza fol i a de di fuzi e, di rect pe
materialul izolant, pentru a 1mpiedica patrunderea eventualului
condens 1n material, permitand 1n acela~i timp produsului sa elimine
umiditatea. La interior, se va aplica o bariera 1mpotriva vaporilor
de apa, ce va 1mpiedica patrunderea acestora 1n materialul izolant.

Utilizare recomandata:
~ pereti interiori.

utilizare posibila:
~ acoperi~uri 1nclinate.

Ro
Denumire Grosime Dimensiuni (Rezistenta
produs (mm) mm x mm termica
decla-rata)
m2K/W
120 1200 x 6400 3,00
140 1200 x 5500 3,50
160 1200 x 4800 4,00
TI 140
Decibel
180 1200 x 4300 4, 50
200 1200 x 3800 5,00
220 1200 x 3500 5,50
240 1200 x 3200 6,00

Classic 032-044 - Materiale izolante din fibre minerale, pe baza de


sticla, sub forma de role.
classic 032-044 au o utilizare mu l t ip l a. Pot fi folosite pentru
izolarea termica a acope r i sur-i l or 1nclinate, dar s i ca materiale
izolante pentru alte elemente ale anvelopei. Pot fi utilizate s i la
sistemele de grinzi ale tavanului. ua tor i t a pr-opr-i et at i Ior de
izolare termica, sunt recomandate pentru cladirile pasive sau cu un
consum redus de energie.

utilizare recomandata:
~ plafoane,
~ acoperi~uri 1nclinate,

- 232 -
~ pereti interiori de compartimentare,
~ pereti exteriori structuri 1n cadre.

Denum1re Gros1me mmensium unit. amb.


prod us (mm) mm x mm m2
50 1200 x 8300 1,55
60 1200 x 6900 1,85
80 1200 x 5200 2,50
classic 100 1200 x 4200 3 ,10
032 120 1200 x 3500 3,75
140 1200 x 3000 4,35
160 1200 x 2500 5,00

rndicatii pentru montarea izolatiei termice la un plan~eu din lemn


• Se var i f i ca structura p l anseu l u i inainte de a executa
lucrarile de izolare.
• Dimensiunile elementelor de suport, instalate s i reparate
trebuie sa respecte documentatia proiectului.
1 • suprafata pe care este aplicata izolatia termica nu trebuie sa
fie umeda sau uda; ea trebuie sa fie uscata.
• Izolatia dintre grinzile din lemn trebuie sa corespunda
latimii spatiului, plus o marja de aproximativ 20 mm.
• Materialul este introdus 1ntre grinzi, prin comprimare u~oara.
Flexibilitatea formei este o caracteristica a izolatiei minerale din
sticla. De aceea, dupa introducere 1ntre grinzi, materialul va umple
complet spat iu dintre ele. Astfel, posibilele punt i termice sunt
diminuate. rzo l a t i a +nt rodusa este f i xat a astfel 1nca.t sa nu fie
nevoie de montare mecanica.
• Atunci cand se monteaza mai multe straturi, unele peste
altele, ele trebuie sa se suprapuna la 1mbinari.
• t zo l at i a trebuie acope r i t a la interior cu o ba r i e ra 1mpotriva
vaporilor de apa.
• La montare, margi nil e bari erei de vapori trebui e suprapuse cu
2-3 cm ~; trebuie 1mbinate printr-o 1nchidere etan~a. Pentru
1 aceasta, este potrivita banda adeziva pe ambele fete.

- 233 -
- 234 -
PROCEDURI DE EXECUJIE

H. PLAN~EE IN CONTACT cu SOLUL

Pardoseala 1n contact cu soluT 1zolata cu pol1st1ren ISOVER


Hl extrudat (XPS)
Termo1zolarea plan~eelor 1n contact cu solul -
KNAUF
HZ pardoseala cu da la fl ot ant a
Termo1zolarea plan~eelor 1n contact cu sol ul - KNAUF
H3 pardoseala cu ~apa uscata

- 235 -
236 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PLAN$EE IN CONTACT CU
SOLUL
1sover
Hl Pardoseala in contact cu solul izolata
cu polistiren extrudat (XPS)

~apa {dala flotanta) Polistiren extrudat


STYRODUR2800 C -
Polistiren extrudat izolatie verticata
STYRODUR2500 C
Ni sip

Pardoseala beton Pietri~

STYRODUR 2500 C - Se utilizeaza la termoizolarea pardoselilor pr1n


1nglobarea 1n ~ape umede.

Ro
(Rezisten-
Dimensiuni ta t:ermica Tip
Denumire Grosime
produs (mm) mm x mm decl arata) margine
m2K/W
20 1250 x 600 0,60 dreapta
30 1250 x 600 0,90 dreapta
'"*~"~
Styrodur 40 1250 x 600 1,15 dreapta
1 2500 c
dreapta
50 1250 x 600 1,45
~ .......
60 1250 x 600 1,75 dreapta

STYRODUR 2800 C Termoizolarea soclurilor, a p l ac i To r s i


1 pardoselilor, a pe r e t i l o r camerelor frigorifice, bui and rugi 1 or
(punti termice).

~l - 237 -
Instructiuni de punere in opera
cablurile ~; echipamentul electric nu trebuie acoperite cu izolatie.
De asemenea izolatia in care sunt dispuse cabluri electrice
neizolate nu se va atinge; eventual se va folosi un separator
adecvat din carton.

rzo lat+a nu se ap l i ca peste, sau in jurul corpurilor de iluminat


incastrate. Se va Ias a un spat i u liber de 25 mm intre izolatie s i
corpurile de iluminat.
Peste materialul izolator se poate instala o folie impermeabila
inai ntea t.urnar-i i s ape i , pentru a impi edi ca pat.runder-ea apei din
~apa umeda in materialul izolator.
Izolarea zgomotului de impact este pos i b i l a prin realizarea unei
dale flotante compusa dintr-o ~apa flotanta pe un material izolant.
Panourile trebuie lipite unele de altele. Este necesar sa se monteze
material izolator ~; pe conturul peretilor, pe o inaltime egala cu
grosimea ~apei, in vederea evitarii formarii de punti acustice,
evitand astfel transmiterea undelor sonore catre peretii verticali.

- 238 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE · kNAUfINllllATIDll
PLAN~EE IN CONTACT CU ih time f-o JAVe b!er'Jf
SOL UL

Termoizolarea plan~eelor in contact cu solul -


H2 pardoseala cu dala flotanta

~I

Legendo:

Finisaj pardoseali G) 0 Membr~ma hidroizo!anra dublu strat


$apa de beton @ © P!aca de bston
Forie PE (polietilena) 0 (j) NOel\.S i, bot><.lu ..,(l'g•~ola

Vata bazalnca: KR POD CLASSIC © @ Perete de exterior


KR POD PLUS
KR POD EXTRA.

- -- -
5p';;Qf~-~J~

...................... ---------

KR POD CLASSIC, KR POD PLUS' KR POD EXTRA - Pl [ci ri gi de de vat a


minerala bazaltica, incombustibila, concepute special pentru
izolarea structurilor de pardoseala.

Utilizare recomandata:
~ structuri de pardoseala (in sistem urned) - KR POD CLASSIC, KR POD
PLUS, KR POD EXTRA,
~ structuri de pardoseala (in sistem uscat) - KR POD EXTRA,

- 239 -
Denumire Grosime Dimensiuni unit. amb.
produs (mm) mm x mm m2

20 1000 x 600 9
KR POD 30 1000 x 600 6
CLASSIC; 40 1000 x 600 4,8
KR POD PLUS
so 1000 x 600 3,6

Denumire Grosime Dimensiuni unit. amb.


prod us (mm) mm x mm m2

20 1000 x 600 8,4


30 1000 x 600 6
KR POD 40 1000 x 600 3,6
EXTRA so 1000 x 600 3
60 1000 x 600 2,4
80 1000 x 600 1,8

- 240 -
PROCEDURA DE
,.......,
EXECUTIE kNAUflNBlllATa
if-1 to b1et1Jf
fime Mve
PLAN~EE IN CONTACT
CU SOLUL

Termoizolarea p'l ansee l or in _contact_ cu solul -


H3 pardoseala cu !?apa uscata

Legenda:

l Finisaj pard-Oseala
~apa usca:ta
G)
G)
© Ptaca de beton
© NOi:IAS 1 b<>~dii ..,rug1-ulo
Vata bazalnca KR POD CLASSIC G) 0 Perete de exterior
KR POD PLLIS
KRPOOEXTPA
Membrana hidroizolanta dublu strat G)

..... l" . ---------·-- ........ .._.

KR POD CLASSIC' KR POD PLUS' KR POD EXTRA - Pl [ ci ri gi de de vat a


minerala bazaltica, incombustibila, concepute special pentru
izolarea structurilor de pardoseala.

Utilizare recomandata:
~ structuri de pardoseala (1n sistem urned) - KR POD CLASSIC, KR POD
PLUS, KR POD EXTRA,
~ structuri de pardoseala (1n sistem uscat) - KR POD EXTRA,

- 241 -
oenumire Grosime oimensiuni unit. amb.
prod us (mm) mm x mm m2

20 1000 x 600 9
KR POD 30 1000 x 600 6
CLASSIC; 40 1000 x 600 4,8
KR POD PLUS
50 1000 x 600 3,6

Denumire Grosime oimensiuni unit. amb.


produs (mm) mm x mm m2

20 1000 x 600 8,4


30 1000 x 600 6
KR POD 40 1000 x 600 3,6
EXTRA 50 1000 x 600 3
60 1000 x 600 2,4
80 1000 x 600 1,8

- 242 -

\ '
PROCEDURI DE EXECUJIE

I . PERETI DE SUBSOL

I1 rzolat1e per1metrala cu pol1st1ren extrudat (XPS) ISOVER


I2 claa1 r i cu subsol KNAUF
I3 claa1r1 fara subsol KNAUF

1
- 243 -
244 -
PROCEDURA DE
'l
EXECUTIE
PERETI DE SUBSOL 1sover
Il rzolatie perimetrala cu polistiren extrudat (XPS)
l

Hidroizolape

Polistiren extrudat
STYRODUR 2800 C

STYRODUR 2800 C - se utilizeaza pentru termoizolarea soclurilor, a


p l ac i l or s i pardoselilor, a per'e t i l or camerelor frigorifice,
buiandrugilor (punti termice).

Ro
Denumir Dimensiuni (Rezisten- Tip
Grosime ta termica
e (mm) mm x mm margine
prod us declarata)
m2K/W
20 1250 x 600 0,60 dreapta
30 1250 x 600 0,90 dreapta
40 1250 x 600 1,15 dreapta
Styrodur 50 1250 x 600 1,45 dreapta
2800 c 60 1250 x 600 1,75 dreapta
80 1250 x 600 2,20 dreapta
100 1250 x 600 2,60 dreapta
120 1250 x 600 3,15 dreapta

Instructiuni de punere in opera


Se vor evita discontinuitatile din izolatii, deoarece daca numai 5%
din suprafata a ramas neizolata, pierderile sunt apreciabile.

- 245 -
246 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE
PERETI DE SUBSOL
AUSTROTHERM
Tennoizola~ii
..
1
cladiri cu subsol

Termoizolatie la soclu
~i la fundatie
sub placa
1 - hidroizolatie
2 - geotextil de
protectie
3 - ~apa dala flotanta
~i pardoseala
4 - radier
5 - strat drenant
Al - Austrotherm
XPS®TOP
A2 - Austrotherm EPS®
AlOO

Termoizolatie la soclu

i

¥ ..

. • ~

si la fundatie
.,
Peste placa
1 - hidroizolatie
2 - geotextil de

I
protectie
3 - ~apa de egalizare
~i pardoseala
4 - strat suport de

I
beton slab armat I
placa de egalizare
5 - radier
6 - strat drenant
Al - Austrotherm
,~---- XPS®TOP
A2 - Austrotherm
XPS®TOP

Instructiuni de punere 1n opera


La c l ad i rile cu subsol incalzit se recomanda pozarea termoizolatiei
~,
pana la nivelul fundatiei ~i termoizolarea placii a~ezate pe sol, fie

- 247 -
sub aceasta, fie deasupra acesteia, sub ?apa. Pe langa termoizolare,
se va acorda o atentie deosebita hidroizolarii subsolului.
in ambele cazuri se recomanda utilizarea placilor de polistiren
extrudat Austrotherm XPS® TOP, rezi stent la i'ncarcari dar s i la
actiunea apei. oaca subsolul necesita iluminare ?i ventilare, curtile
de Iumi na se amp l aseaza deasupra materialului termoizolant s i se
etan?eaza pe contur.

,_

- 248 -
PROCEDURA DE
EXECUTIE AUSTROTHERM
Terrnoizclatii
.,
PERETI DE SUBSOL

I3 cladiri fara subsol

Termoizolatie sub placa


®
1 - tencuiala decorativa de
exterior
2 - plasa din fibra de sticla
+ adeziv
3 - dop de bitum
4 - hidroizolatie
5 - termosistem Austrotherm
EPS®TOP AF70, AF80, AF PLUS
©' 6 - perete zidarie
7 - fundatie de beton
8 - placi prefabricate din
beton, pentru trotuar
9 - pardoseala bruta suport
Al - Austrotherm XPS®TOP
A2 - Austrotherm XPS®TOP
0

naca i'n pr'ox i nn ta tea cons t ruct i ei se pl arrteaza copaci, aces t i a se


vor amplasa la o distanta minima de 2,5 - 3 m f~a de funda0e, iar
termoi zo l ati a se va protej a i'mpotri va radaci nil or cu un st rat de
geotextil. Termoizolatia de deasupra nivelului terenului se va
proteja cu o tencuiala de soclu rezistenta la actiuni mecanice.

1~1 1~~_iii·-·· · ·-.


.,1~.
(01 ltfill:
Termoizolatie sub placa
plan~eului
L __
ff .
7 --
. .
1 - tencuiala decorativa
)l ® de exterior
2 - plasa din fibra de
sticla + adeziv
3 - dop de bitum
4 - hidroizolatie
5 - perete u.;;or de
i'nchi dere
6 - placi prefabricate din
beton, pentru trotuar
7 - .;;apa de egalizare .;;i
pardoseala
8 - plan.;;eu .;;i elevatie
din beton armat
Al - Austrotherm XPS®TOP
A2 - Austrotherm XPS®TOP

- 249 -
Instructiuni de punere in opera
Termoizolatia se va manta incepand de la nivelul fundati e i s i va
ajunge pana la racordul soclului cu f atada , urmar i nd o imbinare cat
mai e t ansa cu t e rtno i zo l at i a f atade i pentru a nu permite apar i ti a
puntilor termice in dreptul soclului.
se r ecomanda montarea p l ac i l or at at; pe interiorul fundat i e i cat si
sub pardosea l a , ceea ce e l i mi na senzati a de "par dosea l a rece".

Atunci cand termoizolarea fundat i i l or se execut a dupa edificarea


cons t ruct i ei, se recomanda montarea unor pl ac i din pol i sti ren
extrudat Austrotherm XPS TOP pe soclul constructiei pana la o
adanc i me de minim 1 m f ata de cota terenul ui, respecti v montarea
unor p l ac i orizontale de polistiren care sa protejeze fundati a de
fenomenul de gelivitate (inghetare - dezghetare repetata).

- 250 -
1

PROCEDURI DE EXECUJIE

J. TAMPLARIE EXTERIOARA

Jl I Tamplarie exterioara din pvc RE HAU

- 251 -
- 252
1
PROCEDURA DE
EXECUTIE <JREHRU
FERESTRE

l Tamplarie exterioara din PVC


,....,
Jl
I

Protectia termohidroizolanta a tocului - sectiune orizontala

,.. .. Banda precomprimata


/ r"" · Spuma poliuretanica
,/

Profil de armare

-,
' ,,
' -; -Folie polietilena

- 253 -
Detaliu montaj tamplarie la solbanc ~; buiandrug - sectiune
vertical a

Spuma poliuretanica

Banda precomprimata
~<,>--.r-"' '> +rr: • ,,...,...,.,._/ , -;-'.,. --r- I . I___, ,,...-,, . ,,._+
/ / x,_)\,~, / / / / /I r. / / / /I.
/ / / »: / < / / / /. / / / / /
////'>',/'<///Ir/// /I
' . . ~ . . ._::;~i·:.J t:::':t:_:[·J .. (;·

Folie. polietilena

Banda
etansare

_,

Profilde
annare

Etan~rea
coltul_ui

- 254 -
Instructiuni de punere 1n opera
Fixarea elementelor
Pentru a putea garanta func t i anal i tatea pe termen lung a
ferestrel or /u.;;i l or, toate forte l e care act i oneaza asupra acestora
trebuie sa fie deviate catre elementele portante ale constructiei.
selectarea mijloacelor de fixare cor espunza toa re depinde de
1 incarcarile .;;i solicitarile care pot aparea, de situatia
constructiva existenta, precum .;;i de tipul de sistem de prindere la
perete:
elementele de sustinere (,,penele" de montaj) trebuie sa fie
fabricate dintr-un material adecvat (nu este recomandat lemnul);
amplasarea elementelor de sustiner e nu trebuie sa influenteze
1 dilatarea elementului peste limitele admise;
- in vederea transmiterii sarcinilor (in special greutatea proprie a
ferestrei) pe termen lung, elementele de sustinere trebuie sa ramana
montate 1n rosturile constructive 1n partea inferioara;
- ferestrele care se monteaza in f'ata z i dar-i e i (uzual pentru casele
pasive) trebuie s a fie pr evazute cu corniere din o te l , respectiv
console.
observatii
1. spuma poliuretanica, materialele injectabile de etan.;;are, precum
.;;i celelalte materiale de izolatie .;;i etan.;;are, nu sunt considerate,
conform reglementarilor tehnice actuale, drept mijloace de fixare.
2. Fixarea trebuie sa fi~ realizata mecanic.
Trebui e l uat in consi de rare faptul ca armatu ra nu trebui e sa fie
prea t ens i onat a. Prin intermediul unui I aqar fix sau mobil
elementele pot compensa mi.;;carile determinate de constructie. in
cazul unor elemente cu latimi .;;i/sau inaltimi mari, profilul trebuie
sa se poata dilata at.at in sens orizontal, cat s i in sens vertical
dupa montare.
in momentul d i rnens i onar i i 'l a t i m i i rosturilor de montaj, in cazul
ferestrelor de culoare alba, trebuie 'l uat a in considerare o
modificare a lungimii de± 1,25 mm pentru fiecare lungime de profil~
in cazul profilelor colorate, aceasta valoare se dubleaza.
Etan.;;area ~i izolarea tamplariei
Ferestrele .;;i rosturile de imbinare (montaj) sunt supuse, din
exterior, act i urri i ploii, iar din interior trebuie s a f aca - fata
umi di t at i i aerul ui, precum s i condensul ui care rezul ta ca urmare a
acestui l uc ru. Pentru o etan.;;are corespunzatoare a rostu ri l or de
imbinare, trebuie luate in considerare urmatoarele masuri:
protectia impotriva apei de ploaie se realizeaza la partea
exterioara a c l ad i r i i . Apa nu trebuie sa pat runda in rosturile de
imbinare .;;i, in acela.;;i timp, umiditatea patrunsa in rosturi trebuie
sa poata fi eliminata spre exterior. Este recomandata folosirea, la
exterior, a unui solbanc din profil de aluminiu, prevazut cu capace
la capete (pentru evitarea patrunderii apei in zidarie);

- 255 -
pri ntr-o e t ansar'e corespunzatoare pe interior, pat runder'ea
condensului ~i a aerului urned trebuie sa fie impiedicata.
observatie
Pentru aplicarea foliilor de st ansare , glafurile unde se va monta
tamplaria noua trebuie finisate dupa demontarea tamplariei vechi.
selectarea materialelor de etan5?are care vor fi utilizate este
de termi nat a de sistemul de perete exterior,respectiv de modul de
imbinare la constructie. Criteriile de selectie sunt atat geometria
rosturilor, cat s i materialul din care este executata z i dar i a. Se
vor lua 1n considerare indicatiile din partea producatorului
materialelor de etan~are care urmeaza a fi utilizate.
ca urmare a faptului ca materialul de PVC-dur este supus 1ncarcar11
termice care determina dilatarea/contractia, rosturile constructive
trebuie s a fie proiectate in as a fel incat materialele de e tansare
sa fie capabile sa preia deplasarile profilului cadru, fara a fi
desprinse din zona de etan5?are. De asemenea, nu este admisa aparitia
fisurilor in zona colturilor de profil sudate.
Dimensionarea gabaritica a tamplariei
in vederea ev i tar-i i erorilor, trebuie ve r i f i cat a s i tuat i a rea l a de
la f at a locului. Acest lucru include s i tuati a constructiva, precum
5?i dimensionarea tuturor glafurilor si solbancurilor de fereastra.
Dimensiunile golurilor de fereastra se vor stabili direct pe
santier. Ferestrele se vor masura in inaltime (in partea s tanqa , la
mi j 1 oc, in partea d reapt.a) , precum ~; pe 1 ati me (sus, la mijloc,
jos) de cate trei ori.
in cazul usilor de intrare si a ferestrelor, constructia pragurilor
va fi stabilita in prealabil.
Reguli privind montajul tamplariei
Ferestrele trebuie sa fie montate orizontal, perpendicular 5?i
conform masuratorilor.
in cazul efectuarii montajului la temperaturi sub S°C se vor lua 1n
considerare pr-opr-i et.a t i l e specifice ale materialelor utilizate. Se
vor evita loviturile directe .asupr-a cadrului de profil si asupra
canaturilor.
in cazul tuturor profilelor, folia protectoare trebuie 1ndepartata
imediat dupa realizarea montajului. Resturile r amase pe profil vor
fi 1ndepartate imediat dupa intarirea spumei.
Dupa incheierea montajului se va verifica ~i constata in scris
functionalitatea tuturor elementelor cu rol de deschidere.

- 256 -