Sunteți pe pagina 1din 21

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE ŞI DIRECTIV ARE 

IN CONSTRUCŢII 
Biroul executiv 

DECIZIA Nr. 6 
din 24 februarie 1987 

PRIVIND APROBAREA „NORMATIVULUI PENTRU 
PROIECTAREA  CĂMINELOR PENTRU  VÎRSTNICI" 
INDICATIV P  128—86 

Biroul  executiv  al  Consiliului  ştiinţific  al  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi 
directivare în construcţii ; 
Avînd în vedere prevederile art. 5, litera „d" din Decretul  nr. 170/1976, cît si avizul CTE 
— ICCPDC nr. 613 din 21 noiembrie 1986 ; 
In  temeiul  Decretului  nr.  170/1976,  modificat  prin  Decretul  nr.  31/1983,  privind 
organizarea  şi  funcţionarea  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi  directivare  în 
construcţii, cît şi ­Legea nr. 5/1978, emite următoarea 

DECIZIE : 

1.  Se aprobă „Normativul    pentru   proiectarea   căminelor pentru vîrstnici" avînd indicativul P 
128—86. 
2.  Normativul de la pct. 1 intră în vigoare la data publicării în Buletinul construcţiilor. 

PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV 
DIRECTOR GENERAL, 
Ing. VALEBIU CRISTESCU 
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CAMINELOR  PENTRU VIRSTNICI 
INDICATIV P 128­86 

Elaborator: 

INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCŢII' TIPIZATE — IPCT 
BUCUREŞTI 

Director :  dr. ing. Petru Vernescu 
Director adjunct tehnic :  ing. Mioara Dabija 
Şef secţie:  ing. Marin Lazâr 
Şef colectiv: •  arh. Adrian Cristescu 
Responsabil temă :  arh. Petre Curta 
Responsabil din partea ICCPDC:        arh. Doroteia Cocheci
NORMATIV  PENTRU  PROIECTAREA  Indicativ P 128­86 
CĂMINELOR PENTRU VIRSTNICI 

1. GENERALITAŢI 

1.1.  Din  ansamblul  de  dotări  destinate  vîrstnicilor  fac  parte:  locuinţele  pentru  vîrstnici, 
cămine  de  zi  pentru  vîrstnici,  cămine  pentru  vîrstnici,  cămine  pentru  vîrstnicii  handicapaţi, 
cămine spital pentru vîrstnici. 

Obiect 

1.2.. Obiectul prezentului normativ îl constituie „Căminele  pentru vârstnici". 

Definiţie 

1.3.  Căminele pentru vîrstnici sînt clădiri destinate locuirii, deservirii, asistării şi îngrijirii 
vîrstnicilor sănătoşi sau cu afecţiuni uşoare care petrec aici o parte a vieţii. 

Scop 

1.4.  Scopul normativului de faţă este de a stabili criteriile de bază pentru proiectarea 
căminelor  destinate  vîrstnicilor,  în  vederea  realizării  de  investiţii 
corespunzătoare din punct de vedere funcţional şi economic. 

Elaborat de:  Aprobat de : 
INSTITUTUL  DE  PROIECTARE  PENTRU  INSTITUTUL CENTRAL DE 
CONSTRUCŢII  CERCETARE, PROIECTARE 
TIPIZATE — I.P.C.T.  ŞI DIRECTIVARE 
IN CONSTRUCŢII — I.C.C.P.D.C. 
cu decizia nr. 6 
din 24 februarie 1987 

Domeniul de aplicare al normativului 

1.5    Prezentul  normativ  se  aplică  la  proiectarea  clădirilor  de  cămine  pentru  vîrstnici  cu 
caracter    permanent    care se  construiesc în mediul urban, indiferent de provenienţa fondurilor 
de investiţii. 
Normativul  se  utilizează  şi  în  cazul  amenajării  căminelor  pentru  vîrstnici  în  clădiri 
existente numai dacă acestea permit,  aplicarea prevederilor din normativ. 
1.6.    In  cadrul  acestor  dotări,  se  asigură  servicii  corespunzătoare  următoarelor  grupe  de 
vîrstnici  diferenţiaţi  după  stadiul  de  sănătate,  gradul  de  mobilitate  şi  capacitatea  de  auto­ 
gospodărire : 
a)    Grupa  I,  din  care  fac  parte  vîrstnicii  cu  capacitate  total  păstrată  de  mobilitate  şi 
autoservire ; necesită asistenţă la gospodărire, administrare şi control medical. 
b)  Grupa  II,  din   care  fac parte  vîrstnicii  care  prezintă linele ­afecţiuni cu repercusiuni 
asupra capacităţii de mobilitate şi autoservire;  necesită asistenţă socială  şi medicală, prepararea 
hranei,  îndeplinirea  unor  servicii  de  gospodărire  şi administrare, organizarea timpului liber.
Vârstnicii  handicapaţi  motorii  care  utilizează  fotolii  rulante  se  consideră  că  fac  parte  din 
grupa a II­a de vârstnici. 

Clasificare 

1.7.  Căminele pentru vîrstnici se clasifică după : 
a) complexitate 
—  cămine, pentru vîrstnici cu acces la un grup social şi de deservire; 
—  cămine pentru vîrstnici cu un grup social şi de deservire propriu ; 
—  cămine pentru vîrstnici care intră în componenţa/ complexelor pentru vîrstnici. 
b)  capacitate (numărul persoanelor cazate în cămin) : 
—  mici (pînă la 60 locuri) ; 
—  mijlocii (60...100 locuri) ; 
—  mari (100...150 locuri). 
Determinarea capacităţii se face conf. pct. 1.8.... 1.11. 
c)  sistemul de grupare a zonei de locuit şi a serviciilor 
— comasat; 
— pavilionar. 

.  1.  subunitate      de    cazare  :      2.      blocul      serviciilor    funcţionale  ;      3.      corp      de 
'/  legătură ; 4. curte interioară ; 5. sera. 
d) conformări ale partiului: 
La stabilirea conformării partiului se va ţine seama de: cerinţele funcţionale, condiţiile 
de amplasament, direcţia vînturilor dominante, panta terenului etc. 
e) numărul de niveluri: 
—  parter ; 
—  cu puţine niveluri (P +1...2 etaje) ; 
—  cu multe niveluri (P+ 4...5 etaje). 
Determinarea capacităţii 
1.8. Determinarea  numărului  total  de  locuri  în  căminele  pentru  vîrstnici  se  va  face  în 
funcţie de necesarul de locuri ce trebuie asigurate în cadrul reţelelor de dotări urbane, conform 
reglementărilor emise de către organele de stat însărcinate cu asigurarea asistenţei sociale. 
1.9. Capacitatea  căminelor pentru vîrstnici se determină în funcţie de particularităţile bio­
psiho­sociale  şi  funcţionale  ale  vîrstnicilor,  ţinînd  seama  de  eficienţa  în  utilizare  a  investiţiei, 
corelată cu prevederile de la pct. 1.7.b. 
La  stabilirea,  capacităţii  se  va  lua  în  considerare  mărimea  totala  a  unităţilor    de    cazare, 
respectiv  numărul  vîrstnicilor  care stilizează căminul şi dotările aferente. 
1.10.  Se  recomandă  ca  o  unitate  de  cazare  să  nu  cuprindă  mai  mult  de  3  subunităţi  de 
cazare, pentru a păstra caracterul de microcomunitate şi intimitate. 
Subunităţile de cazare, cuprind maximum 8... 10 module de cazare pe nivel. 
1.11.  Serviciile sociale şi de deservire se dimensionează la: 
—  capacitatea căminului, în cazul cînd deserveşte numai  pe acesta ; 
—  numărul  total  de  vîrstnici,  din  căminele  şi  locuinţele  care  intră  în  zona  de  deservire  a 
acestora. 
1.12.  La stabilirea investiţiilor în vederea execuţiei căminelor pentru vîrstnici se vor utiliza 
de regulă proiecte tip. 

2. SITUAREA IN CADRUL ANSAMBLULUI 

Amplasare 
2.1.  Căminele pentru vîrstnici se  amplasează în  mediul urban în cartierele de locuit şi în 
zone care să îndeplinească următoarele condiţii : 
—  să  fie  ferite  de  surse  de  poluare  (praf,  noxe,  zgomot  etc),  conform  prevederilor  Ord. 
Ministerului Sănătăţii nr. 623/73 şi STAS 6156 ; 
—  să  dispună  de  spaţii  verzi,  terenuri  pentru  activităţi  de  agrement  şi  ergoterapie  în  aer 
liber etc. ; 
— să existe legături pietonale lesnicioase ; 
— să aibă acces auto. 
2.2.    La  amplasarea  căminelor  şi  a  dotărilor/acestora  se  recomandă  să  se  aibă  în  vedere 
apropierea de : 
— dotări sanitare : dispensar policlinic, spitale etc. ; 
— dotări social­culturale : unităţi comerciale şi de deservire, case de cultură etc. ; 
— staţii  pentru  mijloacele  de  transport în  comun ; 
— parcuri, grădini, zone de agrement. 

2.3.  La alegerea amplasamentului se vor lua în considerare terenurile care dispun de reţele 
edilitare de apă, canal, termice, gaze, electrice, la care se vor racorda instalaţiile căminului. 

Teren 

2.4.  Pentru construirea căminelor pentru vînstnid se recomandă ca terenul să îndeplinească 
următoarele condiţii : 
—  respectarea cerinţelor hidro­geotehnice, pentru evitarea unor. fundaţii sau hidroizolaţii 
neeconomice ;  . 
—  instituirea  zonei  de  protecţie  sanitară  a  teritoriului  aferent  căminelor  pentru  vîrstnici, 
dimensionată conform prescripţiilor sanitare în vigoare ; 
—  analizarea  posibilităţilor  de  sistematizare  pe  verticală,  pentru  evitarea  de  soluţii 
neraţionale sau lucrări neeconomice ;   .
—  determinarea  suprafeţei  de  teren  astfel,  încît  gradul  său  de  ocupare  cu  construcţii  şi 
amenajări să fie conform prevederilor Legii nr.  59/1974 şi DCS nr. 258/1982. 
2.5.  Amplasamentul      destinat      căminelor      pentru      vîrstnici  trebuie  să  aibe  asigurate 
reţelele edilitare de alimentare cu apă şi canalizare, retele  de  gaze  şi  energie  electrică,  precum 
şi  surse    de    alimentare    cu  energie    termică    pentru    încălzire    şi  prepararea  apei  calde  de 
consum la parametri necesari. 
Se  recomandă  ca:  sursele  necesare  să  se  asigure  în  cooperare  cu  alţi  consumatori  din 
vecinătate; amplasarea centralei termice să se facă în clădire sau în imediata vecinătate în funcţie 
de siuaţia locală, cu luarea măsurilor de protecţie conform prescripţiilor în vigoare. 

3. TEMA DE PROIECTARE 
3.1.  Tema  de  proiectare  va  fi  întocmită  de  beneficiar  cu  concursul  proiectantului, 
respectîndu­se prescripţiile legale în vigoare. 
Prin tema de proiectare se vor preciza următoarele: 
—  date  generale  privind  amplasarea  în  ansamblu  a  obiectului  (plan  de  situaţie,  artere  de 
circulaţie, regim de construcţie, condiţii de teren, reţele edilitare etc.) ; 
— categoria  clădirii  (după  clasificarea  de  la  pct.  1.7.) ; 
— capacitatea (numărul de locuri conf. pct.  1.7.b) ; 
—  personalul de deservire (orientativ conf. tabelului 2) ; 
—  tipul modulului  de  cazare  şi  numărul  de  paturi  în camera de locuit; 
—  confortul  şi  nivelul  de  dotare  în  camere  conform  categoriei  căminului  precizat  în 
prezentul normativ ; 
—  destinaţia,  numărul,    capacitatea  şi  mărimea  încăperilor  cu  alte  funcţiuni  (orientativ 
conform tabelului 1) ; 
— eventualele  caracteristici specifice  de organizare spatiala si de funcţionare ; 
— date tehnic­constructive  (tip de structură, închideri, finisaje, echipamente tehnice etc.); 
— amenajări exterioare cerute (circulaţii, spaţii verzi, dotari, etc.); 
— gradul  de  rezistenţă  la  foc  necesar  în  funcţie  de  numarul  de  niveluri  şi  aria  construită 
(conf. normelor generale aprobate prin DCS nr, 290/1977). 

4. PRESCRIPŢII DE PROIECTARE 

Condiţii de amenajare a terenului 

4.1. Terenul destinat căminelor pentru vîrstnici cuprinde următoarele componente: 
—  terenul   pentru   construcţia   propriu­zisă; 
— curtea pentru plimbări în  aer liber  amenajată cu locuri de odihnă, umbrare, puncte de 
apă etc.  şi care va fi legata direct de clădirea căminului pentru vârstnici; 
— terenul cu parcelări pentru    activitatea    în aer liber a vârstnicilor; 
— curtea de gospodărie, care va fi în directă legătură cu bucatăria  şi  spălătoria şi  avînd 
acces direct la  o  arteră  de circulaţie;                                                                                       . 
— spaţii plantate cu arbori şi arbuşti; 
— spaţiile pentru acces şi circulaţie. 
4.2: Terenurile pe care   se   amplasează   căminele   pentru  vârstnici se amenajează astfel 
încât: să aibă o pantă de maximum 10°; sa fie bine drenate şi nivelate; să aibă scurgerea apelor 
pluviale asigurată ; să aibă circulaţiile prevăzute cu pavaje antiderapante. 
Se vor evita terenurile care prezintă : 
—  riscul, surpării, alunecării şi avalanşelor ; 
—  emanaţii sau infiltraţii de substanţe toxice, inflamabile sau explozibile ; 
—  nocivităţi  emanate  de  obiective   ecnomice   învecinate.
4.3.  Căminele pentru vîrstnici  se vor amplasa astfel, încît să  fie orientate cu camerele de 
locuit către S, E şi V cu prevederea de măsuri suplimentare de protecţie contra însoririi. 
Prin amplasarea căminelor se va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 
ore zilnic în solstiţiul de iarnă, conform prescripţiilor sanitare în vigoare. 
4.4.  Terenul destinat căminelor pentru vîrstnici trebuie să permită două accese diferenţiate 
şi controlate : 
—accesul pentru vârstnici, vizitatori, personal, cu zona de parcaj aferentă ; 
—accesul pentru necesităţile gospodăreşti, inclusiv circulaţia vehiculelor, cu zona de parcaj 
aferentă. 
4.5.  In  cadrul  terenului  destinat  căminelor  pentru  vîrstnici,  se  va  asigura  circulaţia 
lesnicioasă, între diferitele zone, prin alei prevăzute cu locuri de odihnă. 
4.6.  Terenul pe care se amplasează căminele pentru vîrstnici se va proteja printr­o zonă de 
arbori şi arbuşti, atât faţă de artera de circulaţie, cît şi faţă de toate celelalte vecinătăţi clădite şi 
neclădite. 
Curtea de gospodărie se va separa de restul terenului printr­o zonă de arbori. 
4.7.    Prin  proiectare  se  vor  lua  măsuri  constructive  pentru  împiedicarea,  pătrunderii 
necontrolate a persoanelor străine în incinta căminului şi pentru supravegherea deplasării vârstni­ 
cilor. 
4.8.    Pentru  determinarea  dimensiunilor  diferitelor  anexe  şi  circulaţii  exterioare  se  vor 
respecta prevederile Legii nr. 58 1974 şi a Legii nr. 37/1975. 
La stabilirea distanţelor între cămine şi diferite  zone de dotări se vor respecta prevederile 
Ord.M.S. nr. 623/73. 
4.9.  Se  vor  prevede  terenuri  pentru  amplasarea  unor  gospodării  anexe  în  cadrul 
activităţilor de autogospodărire. 

Compunerea căminelor pentru vîrstnici 

4.10.    Locuirea,  deservirea,  asistarea  şi  îngrijirea  vîrstnicilor  se  desfăşoară  în  încăperi  şi/spaţii 
special amenajate aparţinând următoarelor grupe funcţionale : 
—  cazarea; 
—  primirea şi administraţia ; 
—  asistenţa şi îngrijirea medicală ; 
—  alimentaţia ; 
—  petrecerea timpului liber ; 
—  ergoterapia ; 
—  spălătoria ; 
—  încăperile anexe ; 
—  alte dotări. 

Normarea încăperilor 

4.11.  Normarea se va face pe grupe funcţionale conf. pot. 4.10. 
4.12. Incăperile principale comune se vor dimensiona pe baza următorilor indici : 
—  hol­vestibul :                   0,8...0,9 m 2 /locatar 
—  camera de zi :  1,4...1,5 m 2 /locatar 
—  sala  de mese :  1,4... 1,5 m 2 /locatar 
—  club  0,4...0,5 m 2 /locatar ' 
—  sală polivalentă :  1,4...1,5 ,m 2 /locatar 
—  ateliere de ergoterapie :  1,8...2,8 m 2 /locatar 
—  bibliotecă :  0,6...0,9 m 2 /locatar
In tabelul 1 se prezintă orientativ suprafeţele încăperilor principale în funcţie de capacitatea 
nominală. 
4.13.    La proiectarea  căminelor pentru  vîrstnici  se  recomandă  asigurarea  conlucrării  între 
diferite spaţii şi funcţiuni specifice (sala de mese cu camera de zi, biblioteca cu clubul etc). 

Cazarea 
4.14.  Cazarea în căminele pentru vîrstnici se va face în unităţi de cazare alcătuite din una 
sau mai multe, subunităţi de cazare şi care vor cuprinde : 
—  module de cazare : maximum 8...10 pe nivel în subunitatea de cazare ; 
—  camera de zi pentru întâlniri şi reuniuni; se va asigura cîte una pe nivel la subunitatea 
de cazare, sau la fiecare pavilion; 
— oficiu, în legătură cu camera de zi ; 
— camera supraveghetorului, cu un grup sanitar propriu ; se va prevede una pe nivel; 
—  depozit pentru. rufe curate şi pentru rufe murdare ; se va prevede cîte unul pe nivel; 
— camera  de  curăţenie;  se  va  prevede  una  pe  nivel; 
— camera de  baie,  cu  un  grup  sanitar  propriu ;  se  va prevede una pe nivel; 
—  locuri de odihnă.  ­ 

4.15. Modulele de cazare au în compunerea lor : 
a) Camere de locuit cu 1...2 paturi în prpporţie recomandată de : 30...50% camere cu l pat 
şi 70...50% camele cu 2 paturi.  ' 
Suprafaţa  camerelor  de  locuit  va  fi  de  14...18  m 2  la  camera cu 1 pat  şi  de  18...24  m 2 . la 
camera cu 2 paturi. 
b) Anexe la camera de locuit : 
—  grup  sanitar  compus  din  :  duş,  vas  WC,  lavoar  (cu  măsuri  ergonomice  suplimentare 
conf. pct. 6.6.) ; 
—  spaţii de preparare a hranei cu front de lucru : reşou electric  cu  termostat,  spălător, 
masă  de  lucru,  frigider; în funcţie de nivelul de confort şi categoria căminului aceste spaţii se 
pot organiza ca nişă de gătit comasată cu vestibulul sau chicinetă ; 
— spaţii de depozitare : dulapuri sau debarale ; 
— vestibul 
La camerele de locuit se vor prevede balcoane, logii sau semilogii. 
4.16. In afara grupurilor sanitare aferente camerelor de locuit, la fiecare nivel se va prevede 
un grup sanitar separat pe sexe, conform STAS 1478. 

Primirea şi administraţia 

4.17.  Primirea  se  va  face  în  spaţii  şi  încăperi  destinate  locatarilor,  personalului  şi 
vizitatorilor : 
—  camera, de primire şi distribuire ; 
—  camera vizitatori ; 
—  depozit fotolii rulante (dacă este cazul) ; 
—  depozit de bagaje ; 
—  grup sanitar dimensionat conform STAS 1478. 
4.18.  La  căminele  pentru  vîrstnici  se  vor  prevede  încăperi  pentru  conducerea  şi 
administrarea căminului, în legătură cu holul de intrare : 
— secretariat, în legătură cu cabinetul directorului; 
—  cabinetul  directorului  prevăzut  cu  un  spaţiu  tampon  şi  un  mic  grup  sanitar  cu  vas  WC  şi 
lavoar;
—  birou contabil; 
—  1...2 birouri administrative. 

4.19.    Căminele  pentru  vîrstnici  se  vor  dota  cu  cutii  poştale  şi    cutii  de  scrisori  amplasate    în 
zona  de  intrare  în  clădire. 

Asistenţa şi îngrijirea medicală 

4.20.In  căminele  pentru  vîrstnici  se  vor  amenaja  servicii  de  consultaţii  şi  tratamente  care 
vor cuprinde : 
—  cabinet medical; 
—  cabinet tratamente ; 
—  punct farmaceutic ; 
—  sală de aşteptare. 
In  sala  de  aşteptare  se  va  prevede  posibilitatea  de  acces  spre  cabinetul  medical  şi  spre 
cabinetul de tratamente. 
4.21.  Serviciile de infirmerie şi fizioterapie se vor stabili prin temă de către beneficiar şi 
vor cuprinde : 
a)  Infirmeria formată din : 
—  celule de cazare cu 2...4 paturi şi cu grup sanitar propriu; 
—  camera de gardă cu un grup sanitar propriu. 
La căminele pentru vîrstnjci se calculează 2 paturi de infirmerie la 25 locatari. 
La infirmerie se va asigura  posibilitatea    transportului hranei de la oficiu în camere. 
b)  Fizioterapia formată din :   . 
—  cabinete  de tratament , compartimentate ; 
—  sală de gimnastică medicală ; 
— vestiar cu grup sanitar ; 
— spaţii de aşteptare. 
La serviciul de fizioterapie vor avea acces şi  vîrstnicii din afara căminului, cu prevederea 
unui  acces separat din exterior. 
Se    recomandă      amplasarea      serviciului      de.  fizioterapie      în  apropierea  cabinetelor 
medicale. 
4.22. Serviciul de stomatologie se va asigura de către unitatea sanitară teritorială unde este 
amplasat căminul pentru vârstnici. 
Prin  temă,  beneficiarul  poate  amenaja  un  serviciu  stomatologic  în  apropierea  cabinetului 
medical, format din : 
—  cabinet stomatologic ; 
—  spaţii de aşteptare cu grup sanitar. 

Alimentaţia 

4.23. In cadrul căminelor pentru vîrstnici se va prevede organizarea  servirii  mesei  în  săli 
amenajate  şi  deservite  de  personal. 
4.24.    La  căminele  parter  se  va  prevede  o  singură  sală  de  mese  cu  oficiu  în  legătură  cu 
bucătăria. 
4.25.  La căminele cu unul sau mai multe niveluri se  va prevedea o singură sală de mese 
pentru fiecare nivel, cu oficiu în legătură cu bucătăria prin intermediul unui montecharge. 
4.26.  La  căminele  în  sistem  pavilionar  alcătuite  din  clădiri  independente  se  va  asigura  o 
sală  de  mese,  cu  oficiu  pentru  fiecare  pavilion  şi  mijloace  de  transport  conteinerizat  de  la 
bucătărie
4.27.    Oficiul  pentru  distribuirea  alimentelor  va  cuprinde  dotări  corespunzătoare  pentru 
servirea hranei în cameră, şi spaţii  pentru  păstrarea  cărucioarelor  de  transport  alimente. 
4.28.    La  dimensionarea  şi  organizarea  sălii  de  mese  şi  a  bucătăriei  se  va  ţine  seama  de 
specificul  căminelor  pentru  vîrstnici  şi  se  vor  aplica  prevederile  „Îndrumarului  departamental 
pentru proiectarea unităţilor comerciale de desfacere, unităţi de alimentaţie publică şi a pieţelor 
agro­alimentare" MCI­IPROCOM PD 150. 

Petrecerea timpului liber 

4.29.  Pentru petrecerea timpului liber sînt necesare următoarele spaţii şi încăperi : 
a)  Sală polivalentă.cu : 
—  depozit scaune în legătură cu sala ; 
—  cameră  protagonişti;  se  recomandă  prevederea  unui  spaţiu  tampon  şi  grup  sanitar; 
—  club. 
b)  Bibliotecă cu depozit de cărţi. 
4.30.    In  parcul  căminului  se  vor  asigura  condiţii  pentru  organizarea  unor  activităţi  de 
agrement şi ergoterapie. 
4.31.  Ergoterapia constituie o formă de activitate în grup sub supravegherea unui asistent, 
şi se desfăşoară în ateliere special organizate, prevăzute cu depozite. 
In atelierele de ergoterapie se desfăşoară unele activităţi meşteşugăreşti pe bază de opţiune, 
dotate  cu  echipamente  corespunzătoare,  ca  de  exemplu:  croitorie,  broderie,  artizanat,  cartonaj, 
legătorie etc. 
Atelierele pot fi comasate şi cu alte funcţiuni, în corpuri de clădire separate de corpul de 
cazare. 

Spălătoria 

4.32.  Se  va  urmări  izolarea  spaţiilor  pentru  spălătorie  călcătorie  de  celelate  încăperi  ale 
căminului pentru vîrstnici, prin dispunerea lor la subsolul sau parterul clădirii, cu acces separat 
sau prin amenajarea în corpuri de clădire independente. 
4.33.  Grupul spălătorie­călcătorie va cuprinde: 
—  încăperea pentru primirea rufelor murdare, dispusă separat 
—  încăperea pentru eliberarea rufelor curate, în legătură cu depozitul, de lenjerie curată : 
—  spălătoria, care va cuprinde : spaţiu separat cu bazine pentru dezinfectarea prealabilă a 
rufelor, spaţiu pentru înmuiere, spaţiu pentru utilajele de spălat; 
—uscătoria; 
—călcătoria; 
—atelierul de reparaţii ; 
—depozitul pentru materiale de spălat; 
—vestiarul, cu un grup sanitar pentru personal. 
4.34.    Prevederea  utilajelor,  dimensionarea  spaţiilor  şi  organizarea  fluxurilor  de  spălare­ 
călcare se vor face conform Normativelor  departamentale îmbunătăţite  prin  Decizia B.E­. 
UCECOM cu nr.  272/6­1982;    PD 143;     PD  144; PD  145; PD 148 ; PD 155. 

Incăperi anexă 

4.35. Spaţiile pentru instalaţiile de încălzire, în ipoteza încălzirii centrale, se compun din : 
sala cazanelor, atelierul mecanic, depozitul de combustibil.
­  Depozitul  de  combustibil  se  va  dimensiona  şi  se  va  amplasa  în  funcţie  de:  natura 
combustibilului şi prevederile normelor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind 
protecţia la acţiunea focului, care se vor respecta în faza de proiectare şi execuţie. 
4.36.  La  căminele  pentru  vîrstnici  de  capacitate  mai  mare  sau  la  complexele  de  cămine 
pentru vîrstnici  se  vor prevede ateliere de întreţinere în încăperi independente sau comasate cu 
alte anexe: atelier de reparat tîmplărie, atelier de reparat mobilierul, atelier de lăcătuşerie. 
In unele cazuri se pot organiza activităţi de ergoterapie în cadrul acestor; ateliere, în funcţie 
de necesităţi. 
4.37.  Prosectura  va  avea  în  compunere  următoarele  încăperi:  aşteptare  vizitatori,  grup 
sanitar, cameră mortuară. 
Camera  mortuară  va  avea  ieşirea  directă  spre  exterior  şi  se  va  amplasa  la  subsol,  în 
imediata vecinătate a liftului pentru targa, cu acces la serviciul de consultaţii şi tratamente. 
4.38.    Colectarea şi  îndepărtarea  reziduurilor  menajere  se recomandă  să  se  realizeze  prin 
ghene  cu  acces  din  casa  scării,  şi  transportate  în conteinere  la  crematoriu,  cu  luarea de  măsuri 
împotriva poluării spaţiilor de locuit conform Ord.M.S. nr. 623/73. 

Alte dotări 

4.39.In  holuri  şi  în  zonele  de  stat  din  căminele  pentru  vîrstnici  se  pot  amenaja  puncte 
comerciale cu mărfuri mărunte. 
In  cadrul  căminelor  pentru  vîrstnici  se  recomandă  amplasarea  serviciilor  de  frizerie  şi 
coafură.
In  ipoteza  că nu  există şi alte  servicii  în  apropierea  căminelor  pentru  vîrstnici,  acestea  se 
pot  comasa  în  clădiri  separate,  împreună  cu  atelierele  de  deservire  stabilite  prin  temă  de 
beneficiar. 
4.40.Prin tema de proiectare se pot prevede spaţii destinate microproducţiei şi creşterii de 
animale mici în clădiri separate, amplasate în incinta căminelor pentru vîrstnici. 

Circulaţii interioare 

4.41.    In  cadrul  căminelor  pentru  vîrstnici  se  vor  prevede  următoarele  spaţii  pentru 
circulaţia­ interioară : 
—vestibul; 
—hol, care se dimensionează considerînd 0,8...0,9 m 2 pentru fiecare locatar ; 
—coridoare,  care  vor  avea  lăţimea  minimă  conform  tabelului  14  şi  lungimea  maximă 
conform tabelului 16 din Normele tehnice P 118; în căminele în care se utilizează fotolii rulante 
lăţimea  coridoarelor  nu  va  fi  sub  1,60  m  ;  se  vor  prevede  locuri  de  odihnă  şi  de  stat  în  spaţii 
special amenajate (supralărgiri,  nişe,  alveole  etc),  în  legătură  cu  coridoarele ; 
—scări  cu  rampe  şi  podeşte,  ale  căror  lăţimi  minime  vor  fi  conform  tabelului  14  din 
Normele tehnice P 118 ; se vor prevede maximum opt trepte la o rampă a unei scări; înălţimea 
treptelor  va  fi  de  maximum  16,5  cm  ;  se  recomandă  asigurarea  iluminatului  natural  şi  a 
ventilaţiei naturale la coridoarele şi scările căminelor; 
— accesele  în  toate  încăperile  şi  spaţiile  din  cămin  se  vor  prevede  de  1,00  m.  lăţime, 
pentru a permite trecerea fotoliilor rulante ; 
— la căminele pentru vîrstnici cu 1...5 niveluri peste parter se vor prevede două ascensoare 
(unul  de  persoane  şi  unul  pentru  transportul  tărgii)  ;  unul  din  ascensoare  va  fi  alimentat  cu 
energie furnizată de, un grup propriu, ca în cazul ascetisoarelor de intervenţii.
Iluminatul natural 

4.42.  Căminele pentru vîrstnici vor fi astfel concepute încît să poată primi lumină naturală 
în spaţiile de locuit, în încăperile şi spaţiile de activităţi comune, în sălile de luat masa, în sălile 
de tratamente. 
Circulaţiile vor fi bine iluminate, evitîndu­se coridoarele   lungi şi' colţurile întunecate. 
In funcţie de necesităţi se vor prevede: curţi de lumină, sere cu luminator, etc. 
Raportul  suprafeţei  ferestrelor  faţă  de  suprafaţa  pardoselii  poate  varia  de  la  1/3  la  1/6, în 
funcţie de destinaţia încăperilor. 
Nivelul  de  iluminare  naturală  în  încăperi  şi  spaţii  cu  diferite  funcţiuni  se  determină 
conform STAS 6221. 

Protecţia împotriva incendiilor 
4.43.  La  întocmirea  documentaţiei  căminelor  pentru  vîrstnici  se  vor  respecta  Normele 
generale    aprobate  prin  Decret  al  Consiliului  de  Stat  nr.  290  din  16  august  1977,  „Normele 
technice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului" indicativ 
P .118 ; „Norme de prevenire şi stingere a incendiilor" în unităţile  din  sistemul Ministerului 
Muncii    şi  Ministerului  Sănătăţii  precum  şi  măsurile    de    protecţie    împotriva    incendiilor 
prevăzute  în  celelalte prescripţii în vigoare. 
In căminele pentru vîrstnici se vor prevede mijloace de salvare în caz de incendiu conform 
„Normelor  de  prevenire  şi  stingere  a'  incendiilor  şi  a  normelor  de  dotare  pentru  unităţile  din 
ramura Ministerului Sănătăţii" aprobate cu Ord. nr. 94/1982. 

5.  CONSTRUCŢII 

Structura constructivă 
5.1.  In  funcţie  de  numărul  de  niveluri  şi  de  conformarea  în  plan  a  clădirilor,  de  zona 
seismică de amplasament, de caracteristicile fizico­mecanice ale terenului etc. se va  adopta una 
din următoarele tipuri de structuri : 

—zidărie portantă ; 
—cadre de beton armat; 
—mixtă : cadre şi diafragme de beton armat. 
Se  recomandă  stabilirea  acelor  soluţii  constructive  şi  de  instalaţii  care  să  conducă  la 
creşterea  productivităţii  muncii  şi,  reducerea  cheltuielilor  materiale  şi  de  energie,  ridicarea 
gradului de prefabricare a construcţiilor. 

Finisaje 
5.2.    Finisajele  vor  fi  simple  si  durabile,  uşor  de  întreţinut  şi  corespunzătoare  destinaţiei 
încăperilor. 
5.3.  Pardoselile interioare (calde, reci, elastice, rigide) se vor alege în funcţie de specificul 
activităţilor în încăperi şi vor fi antiderapante. 
In  bucătării  şi  spălătorii  se  vor  prevede  pardoseli  din  materiale  rezistente  la  umiditate  şi 
uzură. 
In  camerele  de  locuit,  camera  de  zi,  la  club  şi  în  sala  polivalentă  pardoselile  vor  fi  din 
mochetă sau din PVC, cu luarea de măsuri antiderapante. 
5.4.    La  zugrăvirea  pereţilor  modulelor  de  cazare  în  încăperi  comune  şi  la  circulaţiile 
interioare se va prevede utilizarea culorilor pastelate (vernil, crem, bleu etc).
5.5. La proiectarea şi execuţia căminelor pentru vîrstnici se vor adopta măsuri termotehnice 
eficiente în conformitate cu prevederile STAS 6472. 

Măsuri specifice 
5.6. Se vor aplica soluţii de izolare împotriva zgomotului pentru toate unităţile funcţionale, 
cu respectarea normelor de zgomot interior admise conf. STAS 6156. 
5.7.    La  uşi  şi  la  ferestre  se  va  prevede  feronerie  specială  uşor  de  manevrat  şi  sigură  în 
funcţionare. 
5.8.  Materialele  şi  finisajele  utilizate  la  căminele  pentru  vîrstnici  nu  trebuie  să  permită 
propagarea rapidă a incendiilor. 
Pe căile de evacuare, materialele şi finisajele prevăzute vor fi incombustibile. 
5.9.  In grupurile sanitare şi în chicinete se  vor prevede pîrghii de acţionare  la  armăturile 
instalaţiilor sanitare, pe măsură ce acestea se vor produce. 
5.10.    La  elaborarea  proiectelor  de  cămine  pentru  vîrstnici  se  va  urmări    aplicarea 
principiului modulării în construcţii. 

6.  MOBILIER ŞI DOTĂRI SPECIALE 

6.1. Prin mobilarea modulelor  de cazare se va asigura, diferenţierea zonei de noapte şi de 
zi. 
6.2.  Mobilierul  in modulele de cazare va fi format din: 
—1...2 paturi de 0,90 x 1,90 aşezate cu latura scurtă la perete; se recomandă ca paturile să 
fie prevăzute cu sisteme de reglare a înălţimii şi roţi silenţioase cu posibilitatea de blocare; 
— măsuţe de noapte de 0,40 x 0,40 m, cîte una la fiecare pat; 
— masă, avînd dimensiunile minime de 0,75 x 0,75 m, 
— 2...3 scaune cu spătar de 0,45 x 0,45 m ; 
— l....2 fotolii avînd    dimensiunile    minime    de 0,55 x 0,55 m; 
—  dulapuri  fixe  sau  înzidite,  amplasate  în  vestibul  sau  în  camera  de  locuit,  cu  cîte  un 
compartiment de 0,60 x 0,60 x 2,0 m de fiecare locatar (minim) ; 
— rafturi pentru cărţi. 
6.3.  La amplasarea mobilierului în camerele de locuit se vor respecta următoarele distanţe 
minime : 
— 0,90 m între două paturi paralele ; 
—1,00 m între capătul patului şi rafturile de pe peretele opus; 
—0,90 m distanţa de la peretele exterior la latura lungă a patului 
6.4.  In grupurile sanitare se vor prevede scaune rabatabile şi perdele la duşuri. 
6.5. In încăperile şi spaţiile administrative,  de alimentaţie, în cele pentru îngrijire medicală, 
tratament şi pentru petrecerea timpului liber, mobilierul se va prevede şi amplasa în conformitate 
cu    recomandările    normativelor    departamentale  în  vigoare  pentru  fiecare  din  funcţiunile 
respective. 
Se  vor  respecta  prevederile  normativelor  generale  şi  tehnice  de  prevenire  şi  stingere  a 
incendiilor  privind  măsurile  referitoare  la  amplasarea  mobilierului  în  încăperi  şi  în  săli 
aglomerate, la circulaţii şi căi de evacuare. 
6.6.  Măsurile  ergonomice  care  se  vor  lua  prin  aplicarea  dotărilor  speciale,  vor  asigura 
maximum de siguranţă şi securitate pentru viaţa şi activitatea vîrstnicilor. 
6.7. Pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor se vor prevede: 
— maini curente dispuse pe toată lungimea scărilor şi coridoarelor şi în ascensoare ; 
—evitarea pragurilor şi înlocuirea lor la ieşirea în balcoane şi logii cu pante de max 10º;
—bare sau console pentru sprijin şi apucare, în grupuri sanitare şi bucătării. 
6.8. Prizele şi întrerupătoarele se va amplasa la cote de cca 50...60 cm de nivelul pardoselii. 
6.9. Măsurile de prevenire şi  avertizare  vor  cuprinde obligatoriu : 
—lămpi de gardă amplasate discret; 
—avertizoare optice şi sonore la aparatele electrocasnice ; 
—sisteme, de semnalizare şi chemare legate direct cu camera supraveghetorilor. 
6.10. Se  vor  prevede  obligatoriu  următoarele măsuri suplimentare : 
—uşi de acces cu lăţimi minime de 1,00 m în spaţii şi încăperi ; 
—obiecte sanitare dotate cu console şi cadre mobile blocabile; 
—uşi batante în băi, bucătării etc. ; 
—dispunerea  mobilierului  în  camera  de  locuit  să  permită  întoarcerea  şi  amplasarea 
fotoliului rulant ; 
—rampe cu panta maximă de 1:12 la accesul în căminele pentru vîrstnici, la trotuare şi alei. 
6.11. Se vor prevede mijloace de salvare în caz de incendiu, în conformitate cu „Normele 
de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor  şi  normele  de  dotare  pentru  unităţile  din  ramura 
Ministerului Sănătăţii" aprobate cu Ordinul nr. 94/1982 (Partea a IV — cap. XL III). 

7.  INSTALAŢII 

Instalaţii de încălzire 
7.1.  Căminele  se  vor  prevedea  cu  instalaţii  de  încălzire  centrală  cu  agent  apă  caldă  de 
maximum 95°C, folosind corpuri statice. 
Instalaţiile  se  vor dimensiona în funcţie de temperaturile interioare în încăperi stabilite în 
STAS 1907/2. 
Corpurile de încălzire montate în spaţiile în care circula persoanele vîrstnice (inclusiv cele 
de cazare) se  vor proteja  cu măşti. 
Alimentarea instalaţiei termice  se va face în funcţie de posibilităţi, fie de la reţeaua termică 
existentă,  fie  prin  racordarea  la  o  centrală  termică  existentă.  In  cazul  în  care  nu  este  posibilă 
cooperarea cu sursele termice existente, se va prevede o centrală termică proprie, cu posibilităţi 
de extindere. 
7.2. La proiectarea instalaţiilor de încălzire se vor respecta prevederile prescripţiilor tehnice 
în vigoare : 
—  Legea nr. 140/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire 
mai judicioasă a combustibilului şi energiei, completată prin Decretul nr. 281/1977; 
—  STAS 1907/1, 2 „Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură" ; 
—  STAS 1797/1, 2, 3 „Instalaţiile de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire" ; 
—  STAS 7132 „Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire cu apă, avînd temperatura 
pînă la 115°. Prescripţii" ; 
— I 13 „Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire". 

Instalaţii de ventilare 

7.3. Instalaţiile   de  ventilare  se   vor  prevedea  numai   în spaţiile admise de  Normativul 
I  5  (bucătarii, spălătorii). 
La proiectarea instalaţiei de ventilare se  va asigura un plafon acustic de maximum 40 db, 
conform  ,,Instrucţiunilor  tehnice  de  proiectare  şi  execuţie privind  protecţia  fonică  a  cladirilor" : 
indicativ C 125.                                             .         . 
7.4.  Instalaţiile  de  ventilare  se  vor  proiecta  avînd  în  vedere  prevederile  standardelor      şi 
normativelor   în   vigoare :
—STAS 6648/1 „Instalaţii  de  ventilare  şi  climatizare.  Calculul  aporturilor  de  căldură  din 
exterior. Prescripţii fundamentale ; 
—STAS 6648/2 „Instalaţii de ventilare şi climatizare. Parametri climatici exteriori" 
—Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare, indicativ I 5. 

Instalaţii sanitare 

7.5.    Instalaţiile  sanitare  cuprind  instalaţiile  de  alimentare  cu  apă  rece  pentru  consum  şi 
pentru stingerea incendiilor, cu apă caldă şi instalaţiile de canalizare a apelor uzata menajere şi 
pluviale. 
7.6.  Alimentarea cu apă rece şi caldă se va face de la reţelele exterioare sau de la o sursă 
proprie. In ambele cazuri trebuie asigurate debitele şi presiunile necesare funcţionării normale a 
armăturilor  şi  utilajelor,  in  condiţiile  de  puritate  prevăzute  în  standardele  şi    normativele  în 
vigoare.
7.7.  Instalaţiile interioare de evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale se vor racorda fie 
la  reţelele  exterioare  de  canalizare,  fie  la  o  staţie  de  epurare  realizată  în  cooperare  cu  alţi 
beneficiari. 
Apele  uzate  provenind  de  la  bucătărie  şi  spălătorie  se  recomandă  a  fi  evacuate  prin 
separatoare de nisip, grăsimi şi săpun. 

Dotări speciale (spălătorie şi bucătărie) 
7.8.  Proiectarea spălătoriei, ca anexă a căminului, se va face numai pe baza unei solicitări 
exprese cuprinsă în temă. 
La  determinarea  tipului  şi  numărului  utilajelor  din  dotare  se  va  ţine  seama  de  întreaga 
cantitate  de  rufe  rezultată de  la  partea de  cazare (aşternuturi  şi  lenjerie  de  corp),  sală  de  mese, 
bucătărie şi alte funcţiuni. 
Se recomandă următoarele norme pentru rufele murdare : 
—  cazare : 25...30 kg rufe murdare/pers. lună; 
—  cantină :  15...20  kg rufe murdare/l 000 mese  servite. Cantitatea de rufe ce trebuie spălate 
într­o    oră    se determină cu formula : 

R = ¾  (kg/h)                             (1) 
m×n×t 
în care : 
R — cantitatea de rufe spălate într­o oră, în kg/h; 
G— cantitatea totală de rufe murdare, în.kg; 
m — numărul schimburilor = 2 ; 
n  —numărul zilelor lucrătoare pe lună = 24; 
t  —durata unui schimb = 6 ore. 

Numărul de utilaje se determină cu relaţia : 

R ´ ts 
n = ¾ 
i ´ 60 min/ora 
in care: 
n  — numărul de utilaje de acelaşi fel; 
ts  — durata unei şarje, în minute ; 
i  — încărcarea pe şarjă, în kg/şarjă. 
Valorile t   şi i sînt date în prospectele utilajelor.
Pentru  poziţionarea  în  spaţiile  destinate  secţiei  spălătorie—  călcătorie,  legarea  la  diverse 
utilităţi  (apă,  canal,  energie  electrică)  şi  modul  de  exploatare  a  fiecărui  utilaj,  se  vor  respecta 
întocmai instrucţiunile producătorului. 
In spălătorii se vor prevede utilaje omologate. 
7.9.    Pentru  dimensionarea  spaţiilor,  organizarea  fluxurilor,  tehnologice  şi  dotarea 
bucătăriilor se vor aplica prevederile „Indrumătorului departamental pentru proiectarea unităţilor 
comerciale  de  desfacere,  unităţi  de  alimentaţie  publică  şi  a  pieţelor  agroalimentare"  MCI­ 
IPROCOM, PD 150. 
Determinarea tipului şi numărului  de  utilaje  ce se vor prevedea în fiecare secţie se va face 
în funcţie de mărimea bucătăriei (numărul consumatorilor) şi de structura meniurilor ce urmează 
a fi preparate şi servite;  în  bucătării se vor prevedea utilaje omologate. 
7.10.  La proiectarea instalaţiilor sanitare se vor respecta prevederile prescripţiilor tehnice 
în vigoare : 
—  STAS 1342 „Apă potabilă" ; 
—  STAS  1343/0  „Alimentări  cu  apă.  Determinarea  cantităţilor  de  apă  de  alimentare. 
Prescripţii generale" ; 
— STAS 1343/1 „Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă de alimentare pentru 
centre populate"; 
—  STAS 1481 „Canalizări. Studii şi criterii de proiectare”; 
—  STAS 1478 „Alimentare cu apă la construcţii civile şi industriale” ; 
—  STAS 1504 „Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor” 
—  STAS 1629/1 „Alimentări cu apă. Captarea izvoarelor. Prescripţii de proiectare” 
—  STAS 16292 „Alimentări cu apă. Captarea apelor subterane prin puţuri. Prescripţii de 
proiectare” ; 
—  STAS   1795   „Canalizări   exterioare. Determinarea  debitelor de apă de canalizare” ; 
—  STAS 2308 „Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare” 
—  STAS) 2448 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare”; 
—  Normativ  pentru  proiectarea  şi  executarea  instalaţiilor  tehnico­sanitare  şi  tehnologice 
cu ţevi din PVC neplastifiate, indicativ I 1; 
— Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ 19. 

Instalaţii electrice 
7.11.   Instalaţiile electrice aferente clădirilor cuprind : 
—  instalaţia de iluminat general şi prize ; 
—  instalaţia de curenţi slabi pentru : 
•   radio amplificare, 
•  recepţie a emisiunilor RTV, 
•   telefonie, 
•  semnalizare  de la  camerele  de  cazare  la camera  supraveghetorului; 
— instalaţia pentru iluminatul de siguranţă; 
— instalaţia de forţă; 
—  instalaţia  de  protecţie ­împotriva  electrocutărilor; 
—  instalaţia de protecţie împotriva trăznetului. 
7.12.  Alimentarea  cu  energie  electrică  se  va  realiza  de  la  reţeaua  de  joasă  tensiune  a 
localităţii sau dintr­un post propriu de transformare. 
Distribuţia în clădire se va realiza prin intermediul unui  tablou general de  lumină  şi  forţă 
de unde  se vor  alimenta tablourile de palier şi cele de forţă. 
7.13.  Instalaţia de iluminat şi prize se va alimenta de la tablourile de palier. Iluminatul se 
va  realiza  cu  corpuri  fluorescente  (cu  excepţia  camerelor  de  cazare  unde  iluminatul  va  fi 
incandescent), dimensionate pentru nivelurile de iluminare prevăzute în Normativul PE 136.
Camera  de  cazare se  va  dota  cu un  număr de 3 prize,  cu  contact de protecţie,  iar  nişa  de 
gătit  sau  chicineta  cu  o  priză  proprie  în  celelalte  încăperi  se  vor  prevedea  prize  în  funcţie  de 
necesităţile funcţionale ale acestora. 
7.14.  Pentru instalaţia de radioamplificare se va prevede un amplificator de la care vor fi 
alimentate  difuzoarele  ce  vor  fi  montate  în  toate  modulele  de  cazare  în  spaţiile  de  activităţi 
comune,  holuri  şi  în  general  în  toate  încăperile  cu  activităţi permanente. In sala polivalentă 
se va prevedea un microfon legat la staţia de amplificare. 
7.15.Instalaţia  de  recepţie  a  emisiunilor  RTV  va  fi  compusă  din  :  antenă  RTV,  prize 
RTV în fiecare modul de cazare, camere de primire, camera de zi, sală polivalentă. 
7.16 Instalaţia  de telefon va fi compusă dintr­o centrală: telefonică   automată,   baterie 
de   acumulatori   şi   posturi   telefonice în toate modulele de cazare sau unde se află personal de 
deservire. Instalaţia se va realiza în condiţiile Normativului  I 18. 
7.17.Instalaţia  de  semnalizare  între  patul  din  modulul  de  cazare  şi  camera 
supraveghetorului,  va  fi  compusă dintr­un  panou de  samnalizare  optică  şi  acustică  amplasat  în 
camera supraveghetorului, buton de acţionare montat lîngă, pat şi bec de semnalizare pe culoar 
deasupra modulului de cazare. Instalaţia va fi realizată pe tensiunea de 24 V. 
7.18. Instalaţia de iluminat de siguranţă se va realiza în conformitate cu normativul I 7. 
7.19. Instalaţia de forţă va fi formată din tabloul general şi tablouri de forţă locale pentru 
alimentarea consumatorilor de la bucătărie, ventilaţie, spălătorie. 
7.20. Instalaţia de protecţie împotriva electrocutărilor se va realiza în conformitate cu 
normativul I 7; STAS 6119 si STAS 6616. 
7.21. Instalaţia de protecţie împotriva trăznetului se va realiza conform Normativului I 
20. 
7.22.La  proiectarea  şi  executarea  instalaţiilor  electrice  se  vor  respecta  următoarele 
standarde  şi normative : 
—  STAS  6119  „Instalaţii  electrice  pînă  la  1  000  V.  Instalaţii  de  legare  la  pămînt  de 
protecţie. Prescripţii" ; 
— STAS,6616 „Instalaţii electrice pînă la 1 000 V. Instalaţii de legare la nul de protecţie. 
Prescripţii" ; 
—I 7 „Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu 
tensiuni pînă la 1 000 V" ; 
—PE 136 „Normativ republican privind folosirea raţională a energiei electrice la iluminatul 
artificial şi în utilizări casnice" ; 
—  I  18  „Normativ  pentru  proiectarea  şi  executarea  instalaţiilor  de  telecomunicaţii  în 
clădirile civile .şi industriale" ; 
—  I  20  „Normativ  pentru  proiectarea  şi  executarea  instalaţiilor  de  protecţie      contra 
trăznetului a construcţiilor".
TABELUL 1 
DIMENSIONAREA  ÎNCĂPERILOR  PRINCIPALE  LA  CĂMINELE  PENTRU 
VIRSTNICI 

Observaţii 
măsură 
de­ 
Unitatea 
Nr.  Denumirea  Norma  Capacitatea  nominală 
Crt.  încăperii  locuri 
0  2  3  4  5  6  7 
I. CAZARE 
1. 
Camera de locuit  14—18 m²/camera  nr.camere  42—30  70—50  106—76 
a. camera cu 1 pat 

b. camera cu 2 paturi  14—18 m²/camera  nr camere  9—15  15—25  22—37 


2.  Camera de zi  1,4—1,5  m²/locatar  m²/nivel  20—24  20—24  20—24 

3.  Oficiu  —  m 2 /nivel  10—12  10—12  10—12 


4.  Camera supraveghetor  —  m 2 /nivel  16  16  16 

5.  Depozit rufe curate  —  m  /nivel  10  10  10 

6.  Depozit rufe murdare  —  m  /nivel  10  10  10 

7.  Camera curăţenie  —  m  /nivel  8—10  8—10  8—10 
8.  Camera de baie cu WC  m 2 /nivel  20—24  20—24  20—24 

II. SERVICII 
SOCIALE 
A. PRIMIRE 

9.  Hol vestibul  0,8—0,9 m 2 /locatar  m²  50  80  120 


10.  Camera  de  primire  şi  —  m 2  16—18  16—18  16—18 
repartizare 
11.  Cabinet asistent social  —  m 2  16—18  16—18  16—18 

12.  Camera vizitatori  —  m²  18—20  18—20  18—20


(continuare) 
0  1  2  3  4  5  6  7 

13  Depozit fotolii rulante  —  m 2  20—24  20—24  20—24 


14  Depozit bagaje  —  m 2  16—18  16—18  16—18 
15  Grup sanitar  —  —  — 
1 WC  + lavoar / 50 
locatari femei ; 
1  WC  +  2 lavoare 
1   pisoar/100 
locatari  bărbaţi 

16  Secretariat  —  m 2  16—18  16—18  16—18 

17  Cabinet director cu grup  —  m 2  20—24  20—24  20—24 


sanitar 
18  Birou contabil  —  m 2  16—18  16—18  16—18 
19  Birou administrativ  m²  16—18  16—18  16—18 

B. ASISTENŢA   Şl 
INGRIJI­REA 
MEDICALA 
a. Consultaţii şi 
tratamente 
20  Cabinet medicul  —  m²  16—18  16—18  16—18 

21  Cabinet tratamente  —  m  16—18  16—18  16—18 
22  Sală aşteptare  —  m²  16—18  Ui—18  16—18 
23  Punct  —  m 2  16—18  16—18  16—18 
farmaceutic 
b. infirmerie 
24  Celule     de     cazare  —  m²  18—20  18—20  18—20 
cu  grup sanitar 

25  Camera de  —  m 2  18  18  18 


gardă 
c.fizioterapie 
26  Aşteptare  —  m²  12—16  12—16  12—16 

27  Cabine tratament  —  m 2  2 X16  2...3X16  2..4X16


(continuare) 
0  1  2  3  4  5  6  7 

28  Vestiar eu grup sanitar  —  m²  10—16  10—16  10—16 


29  —  m 2  30—40  40—60  50—80 
Sală de gimnastică 
medicală 
C. BLOC 
ALIMENTAR 
30  1,4—1,5 m 2  m²  2x45  2..3x50  2..3x70  * 
Sala de mese  pe loc  sau 90  Sau 150  sau 200 

31  Bucătăria cu anexele  —  m²  100  170  250 

D. PETRECEREA 
TIMPULUI 
LIBER 

32  Sala polivalentă  1,4—1,5 m'/ locatar  m 3  100  150  200 


33  Depozit scaune  1,4—1,5 m'/ locatar  m 2  15—20  15—20  15—20 

34  Camera protagonişti  —  m 2  18—24  18—24  18—24 


35  Club  0,4—0,6 m 2 / locatar  m 2  30  50  70 

36  Biblioteca  0,6—0,9 m 2 / locatar  m 2  50  70  90 

37  Depozit cărţi  ­  m 2  15—20  20—25  25—30 

* Suprafete  max cpnf PD150 – Se repartizeaza pe fiecare nivel 
Suprafete max conf PD 150
(continuare) 
0  1  2  3  4  5  6  7 
E. ERGOTERAPIA  ­ 
38  Atelier ergoterapie  1,8­2,8m²  m²  2—3 x  2­4x  2...6X 
pe loc  30—50  30—50  30—50 
39  Vestiar  CU  grup  —  m²  10—16  10—16  10­  16 
sanitar 
F. SPĂLĂTORIA 
40  Primire sortare  —  m²  14—16  14—16  16—78 
41  Spălare  —  m²  40—50  50—70  70—90 
42  Uscare  —  m²  18—20  20—25  25—30 
43  Calcatorie  —  m²  20  25  30 
44  Reparaţii  —  m²  11  16  18 
45  Depozit rufe curate  —  m²  10  12  16 
46  Depozit detergenţi  —  m²  6  8  10 
47  Vestiar  personal  cu 
grup sanitar  —  m²  10—12  10—12  10—12 

48  Eliberare rufe  —  m²  14—16  14—16  16—18 

*  Spaţiile şi încăperile pentru aceste   funcţiuni se prevăd prin temă de către beneficiar. 

Tabelul 2 
PERSONALUL DE DESERVIRE NECESAR CĂMINELOR PENTRU 
VIRSTNICI 
NR  Număr persoane 
CRT.  Funcţiuni principale. 
60  100  150 

1  Cazare  2—3  3 ­ 4  4—5 


2  Primire­administraţie  3  3—4  4 
3  Asistenţă şi îngrijire medicală  1—4  1 – 5  2—6 
4  Bloc alimentar  5  6  7
5  Petrecerea  timpului  liber  1  1  1­2
6  Spălătoria  4  5  5 
7  Ergoterapia  1—2  1—2  1—2 

17—22  20—27  24—33 

NOTA:
·  Datele din tabel au caracter de recomandare.
·  Personalul de la  încăperile anexe şi servicii se va stabili la intocmierea temei­program, de la 
ca la caz, în funcţie de modul de dispunere a acestor funcţiuni: in aceeaşi clădire, în clădiri 
independente sau comasate cu alte dotări.

Evaluare