Sunteți pe pagina 1din 9

CONTRACT DE ARCHITECT

PARTEA I - CLAUZE GENERALE (Regulament referitor la misiunile si onorariile ar ite!tiilor"


A 1. 2. GENERALITATI Prezentul contract stabileste drepturile si obligatiile partilor ce incheie un contract de misiuni si onorarii de arhitectura si precizeaza bazele unei remuneratii echitabile a arhitectului. Raporturile de drept dintre parti sunt reglementate de : - contractul semnat de parti (partea I a - clauze generale +partea a II a - clauze specifice ) - legea dreptului de autor nr. !1""# - legea pri$ind autorizarea constructiilor nr. %&!1""1 republicata - legea calitatii in constructii nr. 1&!1""% - legea pri$ind organizarea si e'ercitarea profesiei de arhitect nr. 1 (!2&&1 *efinitii I+,-./I/0R 1 persoana fizica sau 2uridica ( pri$ata sau de stat ) pentru care se efectueaza misiunea ! misiunile si care plateste onorariile. 3R4I/-5/ 1 arhitecti6birouri ! societati de arhitectura inscrisi in /abloul 0rdinului 3rhitectilor din Romania 3+/R-PR-+0R 1 societatea ! societatile asociate ( indiferent de forma de proprietate ) care $a ! $or e'ecuta efecti$ lucrarile pe santier.. 50+/R35/ 1 5aietul de 5lauze generale + 5aietul de clauze specifice semnate de I+,-./I/0R si 3R4I/-5/ 3R4I/-5/78 trebuie sa se comporte in $irtutea constiintei sale profesionale si sa-si puna in aplicare toate cunostintele de specialitate pentru a respecta interesele I+,-./I/0R787I. 3R4I/-5/78 $a tine cont de toate informatiile profesionale si legislatia in $igoare aduse la zi. I+,-./I/0R78 are obligatia sa transmita 3R4I/-5/787I toate documentele referitoare la in$estitia in cauza. 5lauzele specifice ale contractului ( cuprinse in partea a II a ) precum si informatiile primite de 3R4I/-5/ pentru indeplinirea misiunii in cauza $or fi confidentiale si nu $or fi folosite reciproc in detrimentul partilor. 3R4I/-5/786 cu acordul I+,-./I/0R787I este in drept sa reprezinte I+,-./I/0R78 fata de terti6 ca administratiile publice6 antreprenori6 furnizori sa alti in$estitori ( daca este cazul ) numai in acti$itatile legate direct de indeplinirea misiunii sale. RE$PON$A#ILITATI In functie de intinderea misiuni ! misiunilor precizate in Partea a II a - 5lauze specifice 6 3R4I/-5/78 poate ocupa una dintre cele doua pozitii de mai 2os : - autor si sef de proiect coordonator - autor si responsabil pentru partea de arhitectura 3R4I/-5/78 nu-si asuma raspunderea profesionala definita prin legile si regulamentele in $igoare decat in masura greselilor sale personale si a echipei constituite de el. -l nu $a putea fi tras la raspundere nici solitar nici in solidum pentru greselile comise de alti factori ce inter$in in lucrare.

).

(.

%. #. 9.

# .

".

1&. 3R4I/-5/78 are dreptul sa recurga la colaboratori calificati in profesie dar raspunde de acti$itatea lor.

2 11. Pentru indeplinirea misiunii 3R4I/-5/78 se poate asocia cu colaboratori din alte specialitati tehnice in functie de amploarea lucrarii sau de cerintele I+,-./I/0R787I. In acest caz 3R4I/-5/78 gestioneaza bugetul misiunii (onorariul). .arcinile si raspunderile fiecaruia sunt pre$azute in con$entii. 12. I+,-./I/0R78 $a comunica in scris 3R4I/-5/787I incheierea unor contracte de colaborare cu terti6 legate de obiectul prezentului contract. In acest caz tertii $or incheia protocoale de colaborare cu 3R4I/-5/78. 1). I+,-./I/0R78 $a face apel la $erificatori de proiect atestati6 conform legii nr.1&!1""% pri$ind 5alitatea in 5onstructii pe care ii plateste cu onorarii ce nu fac subiectul prezentului contract. C DREPTUL DE AUTOR

1(. *upa achitarea onorariilor6 I+,-./I/0R78 capata dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul prestatiilor arhitectului in scopul precizat in contract. *reptul de autor asupra proiectului apartine 3R4I/-5/787I. 1%. 3R4I/-5/78 ramane proprietarul documentatiilor originale care trebuie pastrate in arhi$a sa timp de 1& ani6 in forma lor initiala6 sau intr-o forma ce se poate reproduce. 1#. 3R4I/-5/78 are dreptul de a-si re$inde lucrarea. 19. 3R4I/-5/78 are dreptul de a publica sau face publica lucrarea6 cu acordul scris al I+,-./I/0R787I. I+,-./I/0R78 sau un tert pot face publica lucrarea 3R4I/-5/787I cu obligatia mentionarii autorului. 1 . 8a solicitarea 3R4I/-5/787I6 I+,-./I/0R78 pune la dispozitia acestuia cladirea cu trei zile inainte de receptia finala6 in scopul realizarii de fotografii numai pentru acti$itati promotionale in plan professional. D INDI$PONI#ILITATI% REZILIERI

1". *aca pe moti$ de sanatate sau alte moti$e de forta ma2ora 3R4I/-5/78 de$ine indisponibil de a continua sau finaliza misiunea6 inlocuitorul $a fi propus numai de catre 3R4I/-5/ sau imputernicitii acestuia6 dar cu consimtamantul I+,-./I/0R787I. 2&. *aca una din parti incalca pre$ederile prezentului contract6 este notificata de cealalta parte si in termen de % zile nu remediaza situatia creata6 partea care a facut notificarea este in drept sa rezilieze contractul6 fara punere in intarziere. In acest caz6 contractul inceteaza de drept de la data declaratiei de reziliere facuta de partea indreptatita6 cu confirmare de primire. 21. 0rice reziliere a contractului din culpa I+,-./I/0R787I atrage dupa sine decontarea de catre I+,-./I/0R catre 3R4I/-5/ a onorariilor la zi pentru misiunile indeplinite6 conform conditiilor stipulate in partea a 2 a clauze specifice6 misiuni a$izate si acceptate de I+,-./I/0R. 22. In cazul in care I+,-./I/0R78 din moti$e independente si neimputabile 3R4I/-5/787I hotareste denuntarea unilaterala a contractului6 acesta trebuie sa notifice 3R4I/-5/787I cu 2 saptamani inainte aceasta hotarare. *easemenea are obligatia platii la zi a ser$icilor prestate de catre 3R4I/-5/. 2). *aca reluarea lucrarilor reclama actualizarea sau refacerea documentatiilor6 acestea $or fi considerate prestatii suplimentare si $or fi remunerate separat. 2(. 0rice moti$e de intarziere ce nu se datoreaza 3R4I/-5/787I si pot genera nerespectarea termenelor pot conduce partile la semnarea unui act aditional de re$izuire a perioadei de desfasurare a misiunii6 fara renegocierea remuneratiei. E LITIGII

2%. In caz de litigiu referitor la indeplinirea prezentului contract partile con$in sa a$izeze 5onsiliul Regional al 0rdinului 3rhitectilor de care apartine 3R4I/-5/78 inainte de a face apel la alte proceduri 2udiciare. 2#. *aca o rezol$are amiabila nu este posibila se $a apela mai intai la competenta 5omisiei de 3rbitra2 si apoi la instante de drept comun.

) & RE'UNERATII

29. Pentru misiunea incredintata 3R4I/-5/78 este remunerat de catre I+,-./I/0R cu un onorariu care este functie de : - 5ontinutul si amploarea misiunii - :radul de comple'itate a lucrarii - Importanta in$estitiei in plan social 2 . 0norariul 3R4I/-5/787I trebuie sa corespunda unor prestatii complete. .uma totala con$enita se plateste numai daca toate misiunile sunt indeplinite conform contractului. 2". I+,-./I/0R78 trebuie sa achite notele de plata sau facturile prezentate de catre 3R4I/-5/ in termen de # zile de la primire in cazul in care nu sunt obiectiuni6 iar daca sunt obiectiuni6 in termen de # zile de la data solutionarii obiectiunilor de catre ambele parti. In cazul nerespectarii termenelor mentionate anterior6 3R4I/-5/787I i se cu$in daune de &.1%; pe zi intarziere din $aloarea notelor de plata neonorate. Reciproc6 daca 3R4I/-5/78 nu preda documentatia in termenele stipulate de prezentul contract6 el $a plati I+,-./I/0R787I o penalitate in $aloare de &.1%; pe zi intarziere din $aloarea fazei nepredate. /otusi6 $aloarea penalitatilor nu $a depasi 1%; din $aloarea sumei datorate ! fazei nepredate. )&. Partile contractante pot con$eni esalonarea platii unor parti din onorariu in functie de indeplinirea fazelor misiunilor. )1. 3R4I/-5/78 are dreptul sa pretinda un a$ans din onorariu la semnarea contractului. 3cest a$ans reprezinta un procent de 2&; din suma totala con$enita6 urmand ca restul sa fie platit conform celor stabilite in capitolul ) al Partii a II a din 5lauze specifice. )2. 0rice modificare de tema ce ar conduce la reproiectari constituie moti$ de remuneratii suplimentare stipulate prin acte aditionale la contractul de baza. )). -ste permisa inde'area onorariilor in conditiile pre$azute in Partea a II a - 5lauze specifice. )(. 0norariul se negociaza in suma fara /,36 I+,-./I/0R78 plateste distinct 3R4I/-5/787I /,3 la cota zilei platii. )%. In sarcina I+,-./I/0R787I pot cadea o serie de cheltuieli suplimentare ce se $or deconta pe baza notelor 2ustificati$e prezentate de arhitect. *e e'emplu : documente foto sau grafice ale amplasamentului ! sitului6 multiplicari ale documentatiei peste numarul de e'emplare con$enite6 deplasari e'ceptionale cerute de in$estitor. G( DERULAREA CONTRACTULUI - 'I$IUNILE ARHITECTULUI - INDATORIRILE IN)E$TITORULUI

)#. In mod obisnuit 3R4I/-5/78 este autorul proiectului6 coordoneaza studiile si echipa de proiectanti6 diri2eaza realizarea lucrarii de proiectare. In acest caz este numit .ef Proiect 5oordonator. )9. In cazuri particulare 3R4I/-5/78 poate elabora numai partea de arhitectura la o lucrare ce poate a$ea si un alt specific. I acest caz nu-si asuma rolul de .ef Proiect 5oordonator nici raspunderile respecti$e. ) . <isiunea de .ef Proiect 5oordonator face parte din misiunile de baza6 deci nu se tarifeaza separat si include in plus fata de prestatiile profesionale specifice urmatoarele : - consilierea I+,-./I/0R787I - reprezentarea I+,-./I/0R787I fata de terti - alcatuirea echipei de proiectanti - coordonarea specialistilor implicati in proiect - esalonarea si respectarea termenelor - gestionarea bugetului proiectului - supra$egherea editarii

( stabilirea fazelor determinante participare la receptie

)". <isiunile arhitectului in cadrul realizarii unei in$estitii pot fi de ) categorii : - 'isiuni *e +a,a - 'isiuni su-limentare - 'isiuni !om-lementare - prestatii necesare si suficiente pentru indeplinirea mandatului= costul lor este inclus in onorariu. - prestatii ce pot aparea necesare sau pot fi cerute de I+,-./I/0R= costul lor face obiectul unor onorarii distincte. - prestatii legate de arhitectura dar care tin de alte domenii de acti$itate ale arhitectilor= costul lor face obiectul unor onorarii distincte.

(&. <isiunile de baza ale 3R4I/-5/787I se grupeaza pe faze esalonate in timp in cadrul unui proiect complet de in$estitie ./3+*3R* ( cladire noua6 amena2area unei cladiri e'istente prin e'tindere6 schimbarea destinatiei sau modernizare )6 iar costul lor se poate e'prima in procente din onorariul total negociat. 5ontinutul fazelor este detaliat in articolele ( > %2. 1 2 ) ( % ?aza anteproiectului ?aza proiectului ?aza pregatire e'ecutie ?aza e'ecutie ?aza finala &a,e 1 .tudiu de fezabilitate 1 Proiect tehnic + P35 1 Proiect de e'ecutie (P- + caiete de sarcini) 1 **- + asistenta tehnica 1 receptie la terminarea lucrarilor . 2& 2% )& 2& %

(2. In cazul unor lucrari de alta natura (restaurari6 arhitectura de interior6 proiecte de urbanism etc.) esalonarea si continutul fazelor misiunii pot sa difere si ele $or fi e$identiate in Partea a II a - 5lauze specifice. (). <isiuni suplimentare ce pot intra in sarcina 3R4I/-5/7787I in conditiile art. (& : - 5ompletari la tema de proiectare6 e$entual elaborarea temei6 flu'uri tehnologice etc. - 3sistenta clientului la negocieri imobiliare - 5ompletarea datelor de teren ( topo6 geo6 etc.) - 5alcularea indicilor tehnico-economici - Intocmirea documentatiei pentru licitatia antreprizei - 5onsultanta pentru lucrari de arta incluse in in$estitie - 5onsultanta pentru probleme de mobilier6 dotari6 design interior - 5onsultanta pentru intocmirea cartii constructiei ((. <isiuni complementare ce pot aparea necesare sau pot fi solicitate de catre I+,-./I/0R in conditiile art. (& : - 5onsultanta in problemele de urbanism - 5onsultanta in problemele de patrimoniu6 situri ! monumente istorice - 5onsultanta in problemele de peisagistica - 5onsultanta financiara6 intocmirea calculului de rentabilitate - 3ltele (%. In functie de specificul sau de amploarea lucrarii6 partile pot con$eni incheierea contractului numai pentru una sau o parte din misiunile de baza6 suplimentare sau complementare. (#. I+,-./I/0R78 trebuie sa notifice in scris aprobarea fiecarei faze predate. 3bsenta obser$atiilor scrise din partea I+,-./I/0R787I - 1% zile de la finalizarea unei faze de misiune se considera drept aprobare a fazei si decizie de continuare a fazei.In cazul in care sunt obser$atii6 acestea $or fi notificate in scris de catre I+,-./I/0R6 3R4I/-5/78 a$and obligatia sa le introduca in proiect in termen de 1& zile de la data notificarii. (9. .e recomanda ca orice transmitere de date sau dialog intre parti sa se faca prin documente scrise. H( CONTINUTUL 'I$IUNILOR PE &AZE

( . &AZA ANTEPROIECTULUI / $TUDIU DE &EZA#ILITATE

O+ie!ti0e:

Continut:

% - acceptarea de catre 3R4I/-5/ a comenzii I+,-./I/0R787I. - propunerea unei solutii de ansamblu coordonata cu conditiile urbanistice si cu mi2loacele financiare ale I+,-./I/0R787I. - definirea conditiilor contractuale. - documentatii ce prezinta solutii tehnice si de arhitectura6 estimari ale costului si duratei e'ecutiei.

I+,-./I/0R78 lanseaza comanda scrisa catre 3R4I/-5/ furnizeaza 3R4I/-5/787I - tema de proiectare. - acte de proprietate asupra terenului. - date despre teren ( topo6 geo6 $ecinatati6 etc. ) - plateste a$ansul con$enit. - notifica in scris indeplinirea fazei. *aca datele nu sunt complete se poate apela la 3R4I/-5/ pentru misiuni suplimentare. 3R4I/-5/78 se deplaseaza si $iziteaza amplasamentul. interpreteaza si ilustreaza tema prin : - solutii de partiu6 fatade6 e$entual $olumetrii la ni$el de concept - sc. 1!%&& - 1!2&&. intocmeste note e'plicati$e pentru solutiile de principiu pentru structura si instalatii. stabileste costul estimati$ al in$estitiei. stabileste graficul de desfasurare al proiectului. alcatuieste echipa de proiectare pe specialitati. consulta si consiliaza I+,-./I/0R78 asupra solutiilor.

(". &AZA PROIECTULUI / PROIECT TEHNIC 1 PAC ( -roie!t autori,atie *e !onstru!tie " O+ie!ti0e: - incadrarea in reglementarile legislatiei in constructii. - dimensionarea spatiilor si elementelor constructi$e6 specificarea si 2ustificarea solutiilor tehnice si echipamentelor6 e$aluarea costului in$estitiei - intocmirea dosarului pentru autorizatia de constructie. - documentatii de proiect definiti$ care permit intocmirea unui de$iz general pe baza de e$aluari si a obtinerii autorizatiei de constructie.

Continut:

I+,-./I/0R78 pune la dispozitia 3R4I/-5/787I toate a$izele eliberate de autoritati referitoare la in$estitia in cauza si colaboreaza cu 3R4I/-5/78 la obtinerea acestora. - plateste ta'ele legate de a$ize. - initiaza si plateste $erificarea proiectului conform legii 1&!1""% pri$ind calitatea in constructii prin $erificatori atestati. - aproba de$izul general. - semneaza cererea de autorizatie de 5onstructie. - plateste ta'a de 3utorizatie de 5onstructie. - notifica in scris indeplinirea faze ( proces $erbal6 bun de plata6 etc. ). *aca sunt necesare sau se solicita pot aparea misiuni suplimentare sau complementare in sensul art. ()6 ((. 3R54I/-5/78 asigura respectarea prin proiect a legislatiei in $igoare in constructii. intocmeste dosarele de obtinere a a$izelor cerute prin 5ertificatul de 7rbanism si reprezinta pe I+,-./I/0R pentru obtinerea acestora. elaboreaza proiectul definiti$ de arhitectura la o scara con$enabila ( 1!1&& - 1!%& )6 coordonat cu solutiile si dimensionarea infra si suprastructurii precum si cu solutiile de instalatii interioare.

# stabileste parametrii cladirii : 356 3*6 P0/6 57/6 $olume6 etc. e$alueaza costul in$estitiei pe baza de indici si!sau preturi informati$e intocmind un de$iz general cu o toleranta admisa de 2&; cu consultarea unor antreprenori si a unor furnizori. consulta si consiliaza I+,-./I/0R78 in alegerea solutiilor si materialelor. alcatuieste memoriu general incluzand memorile tehnice de arhitectura6 structura6 instalatii6 si alte specialitati implicate in proiect. supra$egheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen. propune un grafic al e'ecutiei. intocmeste dosarul P35 conform cu continutul cerut de autoritatea in materie. asista I+,-./I/0R78 pana la obtinerea 3utorizatiei de 5onstruire.

%&. &AZA PREGATIREA E2ECUTIEI / PROIECT *e E2ECUTIE 1 CAIETE *e $ARCINI O+ie!ti0e: Continut: I+,-./I/0R78 furnizeaza 3utorizatia de 5onstructie imediat dupa obtinerea acesteia.. notifica in scris indeplinirea fazei. organizeaza licitatia e'ecutiei ( daca este cazul ). incheie contractul de antrepriza. Intocmirea documentatiei pentru licitatie poate de$eni misiune suplimentara pentru 3R4I/-5/. - pregatirea documentatiei pentru incheierea unui contract de antrepriza prin incredintare6 cerere de oferta sau licitatie6 in baza 3utorizatiei de 5onstructie. - desene de e'ecutie pentru toate specialitatile la scara 1!%&6 de$ize pe categorii de lucrari6 caiete de sarcini pe specialitati6 lista de echipamente.

3R54I/-5/78 elaboreaza planuri6 fatade si sectiuni la sc 1!%& coordonate cu structura de rezistenta si cu instalatiile interioare. definiti$eaza lista materialelor de constructie inclusi$ tablouri de confectii si finisa2e. coordoneaza amplasarea si listarea echipamentelor ( utila2e6 mobilier6 etc. ). acorda consultanta in probleme de mobilier6 dotari6 si design interior. redacteaza caietele de sarcini. intocmeste de$ize pe categorii de lucrari pe baza de antemasuratori. actualizeaza graficul de esalonare a in$estitiei. supra$egheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen.. asista I+,-./I/0R78 la alegerea 3+/R-PR-+0R787I.

%1. &AZA E2ECUTIEI / DETALII *e E2ECUTIE 1 Asistenta Te ni!a -e $antier O+ie!ti0e: Continut: I+,-./0R78 anga2eaza conform legislatiei in $igoare un diriginte de santier atestat. super$izeaza e'ecutia si contabilitatea antreprenorului printr-un reprezentant pentru problemele tehnice6 de calitate si economice6 care asigura legatura dintre I+,-./I/0R si 3R4I/-5/ si coordoneaza acti$itatea dirigintelui de santier. *irigentia de santier poate fi asumata de 3R4I/-5/ numai ca misiune suplimentara. I+,-./I/0R78 nu poate da dispozitii directe antreprenorului sau sa impuna solutii tehnice fara consultarea 3R4I/-5/787I. I+,-./I/0R78 poate formula obser$atii asupra hotararilor luate in comandamentele de pe santier in termen de % zile de la emiterea acestora. - asigurarea cu detalii si urmarirea astfel incat e'ecutia sa respecte proiectul6 prescriptiile regulamentare in $igoare6 cerintele in$estitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii. - documentatii de detaliu necesare pe parcursul e'ecutiei si prezenta periodica!la cerere a proiectantilor pe santier.

9 orice dispozitii date de I+,-./I/0R anteprenorului $or fi transmise acestuia prin intermediul 3R4I/-5/787I sub forma de dispozitie de santier.

3R54I/-5/78 definiti$eaza si furnizeaza detaliile de arhitectura si constructii prin desene la scari de detaliu ( 1!2& 1!1 ). definiti$eaza alegerea materialelor6 furniturilor si accesoriilor la ni$el de detaliu. obser$a acti$itatea antreprenorilor si furnizorilor in sensul concordantei acesteia cu proiectul6 desenele si parametrii tehnici. consulta si consiliaza I+,-./I/0R78 in alegerea materialelor6 furniturilor6 mobilierului6 etc. $erifica concordanta e'ecutiei cu pre$ederile proiectului. $erifica si $izeaza documentatiile de e'ecutie elaborate de antreprenor.

%2. &AZA &INALA / RECEPTIA la TER'INAREA LUCRARILOR 3ceasta faza reprezinta incheierea misiunii 3R4I/-5/787I. I+,-./0R78 organizeaza receptia conform cu regulamentele in $igoare in domeniu. la cererea 3R4I/-5/787I 6 ii pune acestuia la dispozitie obiecti$ul finalizat cu ) zile inainte de receptie pentru acti$itati promotionale art.19 - Partea I - 5laze :enerale ). achita ultima transa din onorariul con$enit inclusi$ aditionalele si inde'arile daca este cazul ( art. )26 ))6 )(6 )% - Partea I - 5lauze :enerale ).

3R54I/-5/ asista in$estitorul la fazele receptiei obiectului in$estitiei la terminarea lucrarilor. intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea e'ecutiei la terminarea lucrarilor. supra$egheaza intocmirea listei deficientelor de e'ecutie semnalate si $izeaza procesul $erbal de receptie la terminarea lucrarilor.

%). ?orta ma2ora e'onereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata durata in care aceasta actioneaza6 dar fara a pre2udicia drepturile partilor ce li se cu$eneau pana la aparitia fortei ma2ore. *upa ce forta ma2ora inceteaza 6 responsabilitatile contractuale reintra in $igoare. %(. Partile se declara in cunostinta de cauza 6 de acord cu clauzele mentionate mai sus.

Incheiat astazi@@@@@@@@..@ IN)E$TITOR% ARHITECT%

CONTRACT DE ARHITECT

PARTEA a II a - CLAUZE $PECI&ICE


PREA'#UL 5lauzele generale din Partea I6 la care nu se face referire in prezentul act6 $or fi respectate intocmai de catre partile semnatare ca facand parte integranta din contractul de arhitect. CAP( 3 - PARTILE CONTRACTANTE 1.1 I+,-./I/0R .ediu! adresa /elefon!fa'!email 1.2 3R4I/-5/ .ediu!adresa /elefon!fa'!email Registru 5omertului 5od ?iscal 5ont CAP( 4 - O#IECTUL CONTRACTULUI 2.1 3R4I/-5/78 se obliga sa intocmeasca in conformitate cu tema e'plicita pusa la dispozitie de catre I+,-./I/0R documentatiile de proiect comple' pentru in$estitia :

CAP( 5 - 'I$IUNILE ARHITECTULUI In cadrul prezentului contract arhitectul isi asuma calitatea de : ).1.1 3utor ).1.2 .ef Proiect 5oordonator 5ontinutul fiecarei faze $a respecta pre$ederile art. ( 6 ("6 %&6 %16 %2 din partea I > 5lauze :enerale. ).2 <isiuni de baza pri$ind art. 2.1 cap. 2 (obiectul contractului ) din 5lauze .pecifice. Des!riere 1 2 ) ( ?aza anteproiectului 1 .tudiu de fezabilitate ?aza proiectului 1 Proiect tehnic + P35 ?aza pregatire e'ecutie 1 Proiect de e'ecutie (P- + caiete de sarcini) ?aza e'ecutie 1 **- + asistenta tehnica Onorariu Termen *e -re*are Termen *e notifi!are ).1

?aza finala 1 receptie la terminarea lucrarilor

in timpul e'ecutiei lucrarilor pe santier in perioada organizarii receptiei la terminarea lucrarilor

).)

<isiuni suplimentare

" 5ompletari la tema de proiectare Intocmirea documentatiei pentru licitatia antreprizei 5onsultanta pentru probleme de mobilier6 dotari6 design interior 5onsultanta pentru intocmirea cartii constructiei ).( <isiuni complementare - 5onsultanta in probleme de urbanism - 5onsultanta in probleme de peisagistica CAP( 6 - O#LIGATIILE IN)E$TITORULUI 0bligatiile in$estitorului sunt cele stipulate in Partea I - 5lauze :enerale. CAP( 7 - TER'ENE DE PREDARE A DOCU'ENTATIILOR %.1 %.2 /ermenul de incepere - momentul semnarii contractului si achitarii a$ansului. /ermene intermediare dupa predarea fazelor stipulate in tabelul ).2 din Partea a II a - 5lauze .pecifice.

CAP( 8 9 ONORARII #.1 0norariul total al 3R4I/-5/787I este : echi$alent lei a ::::(( (fara T)A" incluzand si onorariul pentru misiunile suplimentare si misiunile complementare stipulate la art. ).) si art. ).( din Partea a II a > 5lauze .pecifice. #.2 <odalitati de plata - conform art. 29 - )% din Partea I - clauze :enerale si art. ).2 din Partea a II a 5lauze .pecifice #.) <odalitati de inde'are - contract negociat in echi$alent -uro #.( 3$ansul con$enit este de 2&; si se $a plati la semnarea contractului #.% In momentul semnarii prezentului document $aloarea totala a in$estitiei este estimata la ::::::( (fara T)A" CAP( ; - CLAUZE $PECIALE .1 0rice document elaborat pri$ind acest contract $a fi transmis in copie si I+,-./I/0R787I. .2 *ocumentatia proiectului se $a intocmi in # e'emplare.

Incheiat astazi@@@@@@@.. IN)E$TITOR ARHITECT