Sunteți pe pagina 1din 44

96

METODOLOGIE
PRIVIND STABILIREA ORDINII
DE PRIORITATE A MASURILOR DE
REABILITARE TERMICA A CLADIRILOR
SOCIAL - CULTURALE �I A INSTALATIILOR
AFERENTE ACESTORA
INDICATIV: MP - 012 - 01

190
6. MASURI DE REABILITARE TERMICA A CLADIRILOR
SOCIAL-CULTURALE $1 INSTALATIILOR AFERENTE .227
r METODOLOGIE PRIVIND STABILIREA ORDINII DE
PRIORITATE A MASURILOR DE REABILITARE
TERMICA A CLADIRILOR SOCIAL - CULTURALE
�I A INSTALATIILOR AFERENTE ACESTORA
lndicativ: MP· 012 • 01

6.1. Generalitati .................................................................. 227


6.2. Sursa de energie termica ............................................ 229 1. INTRODUCERE
6.3. lnstalatii interioare de incalzire centrala ...................... 235
1.1. OPORTUNrTATEA $1 NECESrTATEA LUCRARlt
6.4. Masuri cu costuri reduse sau medii de reabilitare a
cladirilor §ii instalatiilor aferente .................................... 241 Prin Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei
§ii Ordonanta Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termica a
6.5. Masuri cu costuri ridicate de reabilitare a cladirilor §ii fondului construit existent §ii stimularea economisirii energiei termice
instalatiilor aferente ...................................................... 244 se instituie cadrul legal de reabilitare §ii modernizare termica a
cladirilor §ii instalatiilor aferente. Se urmare§ite reducerea pierderilor de
caldura, consumurilor de energie §ii de combustibil, costurilor de
7. RECOMANDARI PRIVIND EXPLOATAREA CLADIRILOR Tntre\inere pentru incalzire §ii alimentare cu apa calda de consum,
EXISTENTE DUPA REABILITAREA TERMICA ............... 247 emisiilor poluante generate de producerea, transportul §ii consumul de
energie, in paralel cu imbunatatirea condi\iilor de igiena §ii contort
8. MODALITATI DE FINANTARE A LUCRARILOR DE termic interior.
Reabilitarea §ii modernizarea termica a cladirilor §ii
REABILITARE TERMICA ....................................................... 249
instala\iilor aferente este parte integranta a politicii energetice a
8.1. Posibilita\i de finantare a reabilitarii termice a cladirilor250 statului §ii se realizeaza prin Programe Na\ionale armonizate cu
prevederile tratatelor internationale referitoare la eficien\a energetica,
8.2. Propuneri privind finantarea lucrarilor de reabilitare termica
protectia mediului §ii ale principiilor de baza privind dezvoltarea
la cladirile social-culturale §ii facilita\i fiscale ............... 255 dinamica
Prezenta metodologie se inscrie in prevederile Ordonan\ei
nr.29/2000, care, la articolul 6, aliniatul 2, punctul a), men\ioneaza:
ANEXE
,,elaborarea de studii pentru staoilirea ordinii de prioritate a masurilor
1. TERMINOLOGIE ................................................................ 257 de reabilitare termica" in scopul fundamentarii programelor de
reabilitare §ii modernizare termica a cladirilor §ii instala\iilor aferente.
2. BIBLIOGRAFIE .................................................................. 260
3. EXEMPLE DE CALCUL PRIVIND DETERMINAREA
COEFICIENTILOR GLOBAL! DE IZOLARE TERMICA (G1 )
LA CLADIRI SOCIAL - CULTURALE............................... 262

194 195

S-ar putea să vă placă și