Sunteți pe pagina 1din 10

Operator economic,

.........
PROPUNEREA TEHNICĂ
„Reabilitare si extindere Scoala, realizare sala de sport în satul ...., - Proiectare”
CONFORMITATE
(se va confirma SPECIFICAŢIILE OFERTATE
SPECIFICAŢIILE CERUTE ÎN CAIETUL DE SARCINI,TEMA
fiecare
DE PROIECTARE (se indică denumirea şi specificaţiile serviciului oferit)
caracteristică
solicitată în
specificaţiile
tehnice)

1. Elaborare Proiect Tehnic de Executie DA Continutul proiectului tehnic de executie va respecta


legislatia in vigore cu privire la continut cadru
aferentei investitiilor publice.(HG 907/2016)
Proiectul tehnic de executie (PT+CS+CAIET DE
SARCINI+DE) se vor contine parti scrise si parti
desenate, necesare pentru executia obiectivului de
investitie. Detaliile de executie se elaboreaza, odata
cu proiectul tehnic de executie, constituind parte
integranta a acestuia, si expliciteaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia si care
indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legaturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de
investitii.
Proiectantul general va intocmi caiet de sarcini pe
specialitati, continutul caietului de sarcini va
respecta structura si continutul prevazut de
legislatiei in vigoare.
Proiectantul general va intocmi documentatia
tehnico-economice, continutul cadru al
documentatie tehnico-economice va respecta
structura si continutul prevazut de legislatiei in
vigoare.
Cerinta tehnica: Proiectantul general va
identifica in mod clar specificatiile minime prevazute
de legislatia in vigoare si specificatiile suplimentare
fata de legislatia in vigoare.

In devizul documentatiei tehnico-economice vor fi


prevazute lucrari pentru protectia mediului si de
rezistenta in fata dezastrelor si aplica normele
tehnice aferente, din perspectiva diverselor
riscurilor natural.

In cadrul documentatiei tehnico-economice v a fi


prevazute masuri de colectare selectiva a
deseurilor in vederea reciclarii componentelor pe
categoriile selectate.
Proiectantul general va descrie in documentatia
tehnica modul in care a fost analizata expunerea la
diverse riscuri si cum s-a reflectat analiza in
selectarea optiunilor de investitii. Aceasta analiza se
va identifica in mod distinct in documentatia pe care
vom elabora.

Proiectul tehnic de executie se verifica pentru toate


cerintele de calitate de specialisti atestati conform
legislatia in vigoare pentru respectarea cerintei
esentiale „rezistenta mecanica si stabilitate”, precum
si pentru respectarea cerintei esentiale „securitate la
incendiu”.
2. Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor și acordurilor DA Proiectantul general va elabora toate documentatiile
prevăzute în Certificatul de Urbanism, necesare emiterii autorizației tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor
de construire. (DTAC)(PAC) prevazute prin C.U. si obtinerea acestora .

Documentatia tehnica pentru obtinerea


autorizatiei de construire(PAC)(DTAC) se vor
respecta toate prevederile aprobata in cadrul
documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
(D.A.L.I.) :

Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi


intocmita conform cerintelor specificate in Legea
nr.10/1991 republicata cu completarile si
modificarile ulterioare.
Documentatia tehnica pentru obtinerea
autorizatiei de construire(PAC) se compune din trei
parti: proiectul de arhitectura intocmit de catre un
arhitect cu drept de semnatura inregistrat in Tabloul
National al Arhitectilor (TNA) administrat de catre
Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), proiectul
de rezistenta intocmit de un inginer constructor cu
specializare in structuri de rezistenta si proiectul de
instalatii intocmit de ingineri de instalatii cu
specializari in instalatii electrice, sanitare, termice.

Continutul Documentatia tehnica pentru obtinerea


autorizatiei de construire (PAC) :
 Parte de arhitectura – compusa din memoriu
tehnic de prezentare a lucrarilor ce vor fi
executate, deviz estimativ al costului
lucrarilor de constructie, plan de incadrarea
in zona, plan de situatie, planurile tuturor
nivelurilor, planul invelitorii, toate fatadele,
o sectiune caracteristica;

 Parte de rezistenta – compusa din memoriu


tehnic de prezentare a lucrarilor, planul de
cofrare al fundatiilor, planul de armare al
fundatiilor, detalii de cofrare si armare,
extras de armare pentru fundatii
(dimensiunea, tipul si cantitatea fier beton
utilizat)

 Parte de instalatii – compusa din memoriu


tehnic pentru fiecare specialitate (instalatii
electrice, sanitare, termice, gaze naturale),
schema coloanelor de instalatii sanitare,
schema monofilara a tabloului electric,
schema sistemului de incalzire.

3. Verificarea tehnica de calitate a proiectelor DA Documentatiile tehnice (PT+DE+CAIET DE


SARCINI, DTAC, DTOE etc.), se verifica pentru
toate cerintele de calitate de specialisti atestati
conform legislatia in vigoare pentru respectarea
cerintei esentiale „rezistenta mecanica si stabilitate”,
precum si pentru respectarea cerintei esentiale
„securitate la incendiu”.
4.Asistență tehnică pe perioada de elaborare, evaluare și aprobare a DA Proiectantul general va asigura asistenta tehnica pe
cererii de finanțare în perioadele convenite și în conformitate cu perioada de elaborare a cererii de finantare, precum
obligațiile asumate prin prezentul contract, conform specificațiilor si asistenta tehnica pe perioada de executie a
tehnice și a propunerii tehnice prezentate, caietului de sarcini si tema lucrarilor.
de proiectare, inclusive anexele acestora
Asistenta tehnica presupune:
-Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate
prin proiect, conform reglementarilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de
executie existente;

-Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute


in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier
a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da
catre verificatorii atestati de proiecte;

-Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor


semnalate de catre verificatorii atestati, executanti,
etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru
se impune;

-Participarea la toate fazele determinante stabilite


in cadrul programului de control al calitatii
lucrarilor de executie;

-Participarea la receptii partiale, receptii la


terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in
functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si
elaborarea punctului sau de vedere asupra modului
de realizare a lucrarilor;

-Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de


santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor,
in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in
proiect si urmarirea aplicarii acestora;

-Avizarea/modificarea detaliilor de executie


realizate de antreprenori;

-Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni


pe parcursul executiei lucrarilor.

-Participarea la sedinte saptamanale

Toate solutiile ce vor fi propuse pentru


modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului
initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul
prevazut de catre autoritatea contractanta in
contractele incheiate (contractul de finantare,
contractele de lucrari, contractele de servicii,
contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza
prezentul caiet de sarcini).
Pentru contractele de lucrari si achizitii
echipamente care urmeaza a fi supuse procedurilor
de achizitie publica se va asigura asistenta tehnica
pe parcursul derularii procedurilor prin raspunsuri
la solicitarile de clarificari din partea operatorilor
economici interesati daca sunt strans legate de
obiectul prezentului contract si specifice
proiectantului (domeniu tehnic)
Participarea Proiectantului la elaborarea cartii
tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia
Antreprenorilor a tuturor documentelor de
proiectare intocmite pe parcursul executie lucrarilor

5. Documentatiei pentru obtinerea avizului de Securitate la incendiu DA Documentatiei pentru obtinerea avizului de
(daca este cazul) Securitate la incendiu va respecta legislatia in vigore
cu privire la:
-REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor
condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea
împotriva incendiilor cu modificările și completările
ulterioare;
LEGEA nr. 481/2004 privind protecția civilă;
HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/ sau
autorizării privind securitatea la incendiu; OMAI
129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie civilă
Constructia va fi proiectata si executata in asa fel
incat, in caz de incendiu:
-stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa
poata fi asumata pe o perioda determinate
-aparatia si propagarea focului si a fumului in
interiorul constructiei sa fie limitate
-extinderea focului catre constructiile invecinate si
fie limitata
-ocupantii sa poata parasi constructia sau sa poata fi
salvati prin alte mijloace
-sa fie luat in considerare siguranta echipelor de
interventie
6. Documentatiei pentru emitarea acodului de catre I.S.C. necesare DA Continutul Documentatiei pentru emitarea acodului de
realizarii obiectului de investitii. catre I.S.C. va respecta prevederile cuprinse în
următoarele acte normative:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu
modificările ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-Regulamentul privind controlul de stat al calității în
construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
272/1994;
-Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității
în construcții și ~Regulamentul~ privind stabilirea
categoriei de importanță a construcțiilor, aprobate prin
Hotărârea Guvernului ~nr. 766/1997~, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcțiilor și turismului nr.
1.430/2005.
-HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico–economice
aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice
-HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al
documentaţiei tehnico–economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii

7. Proiect AS-BUILT după terminarea execuției lucrărilor Proiectantul general va elabora raportul privind
terminarea lucrarilor, cu ocazia receptiei la terminarea
lucrarilor, intocmirea proiectului tehnic de executie
actualizat (AS BUILT).

Data completarii : .......................... Ofertant,

.......
(semnatura autorizata)

S-ar putea să vă placă și