Sunteți pe pagina 1din 20

GHID

pentru
REFACEREA ETANEITATII ROSTURILOR LA
CLADIRILE CU FATADE REALIZATE DIN PANOURI
MARI PREFABRICATE DIN BETON ARMAT
INDICATIV GE 025-97
la fa\adc sc
a etan scita!ii rosturilor de
GHIO PENTRU REFACEREA ETANSEITJ\TII ROSTURILOR 1.2.2. Lucriirile de refaccrc sub con
LA CL,\DIRILE CIVILE CU FATADE REALIZATE DIN lndicativ: GE 025-97 cchip e de lucr u speci alizatc tn astfcl de lucrari .
vor exccuta de eresc de spccia-
t al unui personal ingin
PA.',OURI MARI PREFABRICATE DIN BETON .\RI\T
si cont rolul perm anen
ducerca
litate. cita\ii
lc de 'ince pcre a luc rarilor de rcme dierc a etans
CAP. - 1 PREVEDERI GENERALE 1.2.3. inaio ghid vor trcbui prclu
la. prev eder ile din prezcnlul
rosl urilor de la fatat a.
de lucru tn vcdcrca
'insusirii lor de catre accsti
e cu cchi pcle -
1.1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE crat
le de rcme dierc a etan scita\ii rosturilor se vor exe
1.2.4. L uera.ri tn conditii de sigu-
1.1.1. Ghidul sc aplica la proiectarca si executia lucrarilor de car e sa sigu rc accesul la fatada
cuta din sist em c a
remediere a fatadelor constructiilor civile, _din punctul de vedere al
etanseita1i1 la apa a rosturilor. ran\a. a rosturilor:
ea Jucrarilor de elansarc
Prezenta reglementare tehnica este apli cabila la toate 1.2.5. Sc inlcrzicc exccutar
constructiile (publicc sau private) pentru foc uinte, birouri, coli, spi limp de noaple;
- tn schimbul de lucru pc
tale. hoteluri s.a.
e s au imediat dupa
ploaie daca fa\ada respec-
Domeniul de aplicare se poate extinde si la anum1te cons1mqi1 - pc lim p de ploai
pita\iilor;
industriale la care fatadele sunt concepute tn solutii ascmanatoare. c u liva cste inca uda datorita preci
asumarea responsabilitatii de catre proiectant. i mai marl de 4%
- la umidila\i ale suportulu extcrioara
1.1.2. Rosturile din fatada care fac obiectul prezcntului ghid
perio dele de timp rece, cand lempcratura
sunt: - in a
- rosturilc dintrc panounle prefabricate de fatadii din bcton cob oara sub +5 C.

annat;
- rosturilc de pc conturul tamplariei (fercstrc si usi de fatada).
1.1.3. Rcfaccrea ctanseitatii rosturilor se va face cu chit de
etansare.
1.1.4. Ancxa l cuprinde rcfenri la reglementar1le tehm ce com
plcmcntare prezentului ghid.

1.2. CONDITII SI REGULl DE APLICARE

1.2.1. Lucrarilc de refacerc a ctanscitatii rosturilor la fatada unei


di'itliri civilc vor incepe numai <lupa tndepartarea materialelor de
etanarc cxistente in rost s1 tem1inarea lucrarilor de rcct1ficare a ros
iurilor.

4
Apli<.:arca chit ului fo rost (7.3) ............
................... 29
Finisarca t:hit ului in rost (7.4) ............
....................30
Cap. 8 Verificarca calitafii lucrarilor
de etanarc (8.1 - 8.4) ...... -'" 1
ap 9 as i t hn ; t
C . M ur privind e ica sc ii
muncii i prcvenirea i stingcrca
inccndiilor (9.1 - 9.3) ........................
................... 32

I - List a documcntclor co n cxc ............


.............34
AN EXE:
IT - Modul de prcpararc a mortarului de
complctarc din cimcnt cu aracct
(cxcmplificativ) ..............................
................. 37

40

S-ar putea să vă placă și