Sunteți pe pagina 1din 23

CERIN'.fE ESEN'.

frALE
NORMATIV
pentru
PROIECTAREA DE ANSAMBLU A S'A LILOR
DE AU DI'.flE PU BLICA lN SPIRITUL
CONCEPTU LU I DE PERFORMAN'fA
INDICATIV NP 002-96

CERINTE ESENTIALE
NOHMATIV PENTRU PROIECTAREA DE ANSAl\lDLU
A SA.LILOR DE AUDITIE PUBLICA. f"N SPIRITUL
CONCEPTULUI DE PERFORMA.T A

l\P 002-96

I . OBIECT I DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezentul normativ sc aplica la proieclarea i \crifi
carca, in cxclusi\itatc, a salilor noi de auditic publica la cxtin
derea cclor existcnte (cu respect area prevcdcrilor legale) i cuprinde
conditiile lehnicc, paramctri i nivclurilc de performanta ncce
sarc pentru indeplinirca ccrintelor utilizatorilor prcvazutc in
Legca nr. 10/1995 prhind calitatea in constructii:
rezistcnta i stabilitalc;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foe;
- igicna, sanatatea oamenilor, rcfaccrea i prolecti:1 mediului;
- izolatie lem1idt, hidrofuga i economic de cnergic;
- protectie impotriva zgomotului.
Prevcderile prezcntului normativ se pot aplica orienlativ i
pcntru modemizarea sau rcnO\area salilor de auditic existcntc.
l.2. Prevederilc prezcntului normaliv sc refera la ccrintelc
spcctatorilor considcrati in accst context ca utilizatori. Ccrintelc
altor Categorii de utilizatori (artili, sportivi, cantareti, etc.) SC
vor stabili in functic de tipurile de manifcstari, de catre proiec
tant de comun acord cu bcncficiarul, functic de specificul accstor
manifestari. Cerintelc stabilitc pcntru aceti utilizatori nu \'Or
trebu i sa afectezc ceriniele spectatorilor.
De asemcna in prezcntul normativ nu sunt stabililc ccrintclc
impuse de organizarea spcctacolului (mecanica de scena, schim
bari decoruri, efccte sonore sau vizuale, proicctic, etc.) care vor Ii
:,lahilitc de beneficiar in functic de dcstinatia salii.