Sunteți pe pagina 1din 8

www.lindab.

ro lindab topline ghid de montaj

REF. OCT. 2004


Ghid de montaj tigle metalice
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

Introducere acesteia împotriva capriciilor vremii. caldură prin convecţie, asigurând evacuarea vaporilor din
Dacă aţi decis să realizaţi acoperişul casei Dvs. cu ţigle Dezvoltarea fără precedent a materialelor şi tehnologiilor structura acoperişului.
metalice Lindab, vă asigurăm că aţi făcut cea mai bună de construcţie a permis extinderea arealului ocupat de
alegere! Lindab Nordic 400 este cel mai performant sistem locuinţe; astăzi întâlnim case de pe malul mării până în vârf
Acoperişul rece ventilat
de învelitoare disponibil pe piaţa din România, cu cea mai de munte, în zone cu solicitări climatice extreme. În aceste
bună protecţie anticorozivă şi cea mai lungă durată de condiţii, în mod natural, acoperişul este cel care preia
viaţă. Ţiglele metalice Lindab au fost concepute atât pentru majoritatea solicitărilor: încărcări cu zăpădă, vânt, ş.a.
construcţii noi cât şi pentru renovări ale acoperişurilor cu Termoizolarea, comportarea eficientă a construcţiei în
înclinaţia între 14º şi 90º. ansamblu şi obţinerea unor costuri scăzute de întreţinere
Înainte de începerea montajului, vă sfătuim să citiţi sunt aspecte importante care trebuie luate în considerare la
instrucţiunile din acest material şi să studiaţi cu atenţie realizarea unei case.
fotografiile şi schiţele de detaliu. Recomandăm atenţie Ţiglele metalice Lindab au fost dezvoltate ca material de
sporită la operaţiunile pregătitoare, de calcul al învelitorii şi învelitoare în Scandinavia, acolo unde căderile abundente
realizarea structurii suport, întrucât acestea reprezintă cheia de zăpadă şi viscolele puternice pun la grea incercare
unui montaj de calitate. Odată finalizate pregătirile, montajul acoperişul casei. Profilul în relief, special conceput, conferă
ţiglelor metalice Lindab se face uşor şi rapid folosind unelte siguranţă maximă împotriva infiltraţiilor, în timp ce formatul
Membrana Lindab Tyvek este permeabilă la vapori: folosită
şi scule de tinichigerie. mare al panourilor, numărul redus de suprapuneri, oferă
ca folie hidroizolatoare favorizează evacuarea vaporilor
Anumite operaţiuni de montaj sunt influenţate de etanşeitate superioară în comparaţie cu alte tipuri de
aflaţi în structura şarpantei, prevenind formarea
configuraţia acoperişului sau de structura suport. Urmăriţi învelitori.
condensului şi acumularea apei în termoizolaţie şi structura
cu atenţie detaliile care fac referire la acoperişul Dvs., iar Greutatea redusă, numai 5kg/ mp, oferă posibilitatea
În cazul construcţiilor cu acoperiş rece, unde termoizolaţia de rezistenţă a acoperişului. Mişcarea naturală a aerului în
pentru detaliile neincluse în prezentul material vă stăm la dimensionării economice a şarpantei dar şi a construcţiei ca
este aplicată la nivelul ultimului planşeu, comportarea spaţiul dintre folie şi învelitoare va elimina aerul viciat.
dispoziţie cu asistenţa tehnică de specialitate. ansamblu. De asemenea, se pot realiza economii sensibile
generală poate fi sensibil îmbunătăţită prin folosirea foliei Pentru acoperişurile cu panta peste 20º, realizate cu ţigle
la transport, manipulare şi montaj.
anticondens Lindab Tyvek. Structura creată trebuie să metalice Lindab, utilizarea asterelei ca suport pentru folia

Clădiri eficiente permită evacuarea către exterior a vaporilor rezultaţi din anticondens nu este necesară şi trebuie evitată.

Aspectele legate de dispersia căldurii, mişcarea aerului şi uscarea treptată a materialelor de construcţie (lemn,

difuzia vaporilor trebuie analizate în strânsă legătură cu betoane, tencuieli, etc). O aplicare etanşă a membranei Incorect Corect
termoizolarea eficientă şi ventilarea corectă pentru a evita Lindab Tyvek şi rezolvarea corectă a detaliilor la racorduri
vor contribui la realizarea unui pod uscat, crescând Ţiglă metalică Ţiglă metalică
formarea condensului şi a menţine incintele locuite în Şipci Şipci
condiţii optime de confort. Normele şi reglementările eficienţa energetică a construcţiei. Contraşipci Contraşipci
Folie anticondens Folie anticondens
aplicate în domeniu sunt gândite să protejeze sănătatea
Acoperişul cald ventilat Astereală Termoizolaţie
ocupanţilor şi să permită funcţionarea construcţiilor în Spaţiu subventilare Bariera de vapori
Spaţiul de sub acoperişul în pantă este tot mai des folosit Termoizolaţie Finisaj interior
condiţii de eficienţă, obligând proiectanţii şi constructorii să Bariera de vapori
ca spaţiu de locuit. Pentru a asigura condiţii optime de
ia în calcul pierderile de căldură prin radiaţie în cazul Finisaj interior
utilizare a mansardei se impune aplicarea de termoizolaţie,
utilizării diferitelor materiale de construcţii.
cel mai adesea între căpriori. În acest caz, secţiunea
Pierderea de căldură datorată conductivităţii termice a
căpriorului trebuie corelată cu grosimea termoizolaţiei
materialelor utilizate în realizarea acoperişurilor poate fi
necesare pentru atingerea nivelului de confort. În cele mai
influenţată de diverşi factori, de exemplu umiditatea. Apa
multe cazuri, un strat de 100mm de termoizolaţie poate fi
de condens acumulată în termoizolaţie reduce considerabil
insuficient pentru asigurarea unui coeficient optim de
Acoperişul coeficientul de izolare termică al acoperişului. Prin folosirea
termoizolare. Menţinerea structurii acoperişului la o
Acoperişul este o parte importantă a construcţiei. Odată membranei anticondens Lindab Tyvek, puteţi îmbunătăţi
temperatură constantă reduce riscul mişcărilor generate de Atenţie! Structura corect realizată asigură un plus de termoizolare şi
realizat el protejează casa şi lucrurile aflate în interiorul eficienţa energetică a acoperişului, elimina pierderile de
dilatare-contracţie. prelungeşte viaţa acoperişului!

2 3
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

Termoizolaţia se montează în contact direct cu folia PE, MPE sau HBPE Dimensiunea panourilor Proiectare
Strat primer
anticondens şi ocupă toată secţiunea căpriorului. Strat pasivizare
Lindab poate livra panourile de ţiglă metalică în lungimi La proiectarea unui acoperiş cu ţigle metalice, se poate
Bordajul de astereală este greu permeabil la vapori, Zinc Gr 275
cuprinse între 505 mm şi 6105 mm. Pentru lungimi de apă optimiza consumul materialulului de învelitoare; apele
Oţel 0,5 mm
favorizează acumularea condensului în structura foarte mari, acolo unde acoperirea cu un singur panou nu acoperişului vor fi desenate pe cât posibil în forme
acoperişului şi termoizolaţie scăzând performanţele este posibilă, se impune folosirea a două sau mai multe dreptunghiulare, având lungimea la coamă exprimată în
termoizolaţiei. Pentru eliminarea aerului viciat, trebuie panouri de ţiglă metalică. În acest caz, panourile de la multiplu de 1 metru (lăţimea efectivă a ţiglei metalice este
prevăzut un spaţiu de ventilaţie, cca 50mm sub astereală. partea inferioară se calculează ca multiplu de ţigle (n x 400 de 1 metru). Astfel se pot evita pierderi inutile ale
Dacă în condiţii normale curentul de aer generat între mm) la care se adaugă rezerva tehnică de suprapunere de materialului prin debitarea în lungime a panourilor de ţiglă
streaşină şi coamă poate prelua vaporii în exces, în 105 mm (ex. 6 x 400 + 105 = 2505 mm), iar pentru ultimul metalică Lindab.
perioadele cu umiditate atmosferică ridicată, umezeala este panou se poate lua lungimea efectivă (ex. 1500mm). Distanţa dintre căpriori va fi stabilită conform calculelor
introdusă în structura acoperişului şi condensează în Ţiglele metalice Lindab pot fi livrate şi în dimensiuni de rezistenţă şi normelor utilizate în proiectare. În cazul
termoizolaţie afectând confortul termic interior. Mişcarea Oţel 0,5 mm standard. Dimensiunile standard pentru ţiglele metalice folosirii şipcilor-suport din lemn de 30x50 mm, pentru
Zinc Gr 275
necontrolată a aerului în spaţiul subventilat favorizează Strat pasivizare Nordic 400 sunt: 905 mm, 1305 mm, 1705 mm, 2505 mm şi învelitoarea Lindab, această distanţă nu va depăşi 0,9 m.
Strat primer
pierderi de căldură prin convecţie la nivelul termizolaţiei. 3705 mm. Cele 5 dimensiuni pot fi combinate pentru a
acoperi orice lungime de şarpantă, fără a apela la panouri Comportare în timp
cu dimensiuni speciale. Reducerea numărului de repere Ţiglele metalice sunt incombustibile. Folosirea lor ca
Secţiune transversală elimină riscul confuziilor şi uşurează munca montatorului! material de învelitoare nu influenţează clasa de încadrare la
Lăţime brută 1095
rezistenţa la foc a acoperişului. Oţelul se topeşte doar la
Lăţime utilă 1000

42
200
10105
9705 9 ţigle - 3705 mm
Secţiune longitudinală 9305
400 105 8905 6 ţigle - 2505 mm
8505
18

8105 4 ţigle - 1705 mm


5 7705
7305 3 ţigle - 1305 mm
Date tehnice - Nordic 400 6905
6505 2 ţigle - 905 mm
Lăţime de acoperire: 1000 mm
6105
Lungime: La comandă, maxim 6105 mm
5705
Greutate: 5 Kg/m2 5305
Panta minimă: 140, 25% 4905
Produsul Suport: Şipci lemn 30x50mm
4505
4105
Ţiglele metalice Lindab Nordic 400 sunt rezultatul a multor Distanţă şipcuire: 400 mm
3705
ani de experienţă şi cercetări. În final s-a obţinut un profil Fixare: Şuruburi autoforante - LWT, Ll2 3305
performant, 100% etanş la infiltraţii şi cu durabilitate 2905
excelentă în condiţii de exploatare severe. Panourile au Ţiglele metalice Lindab au 2505
marcate pe partea inferioară sigla 2105
aspect clasic de ţiglă, lăţime utilă de 1 metru şi lungime de
firmei, date privind numărul de 1705
până la 6 metri. comandă, lotul de fabricaţie, etc. 1305
Ţiglele metalice Lindab sunt confecţionate din oţel de Acest marcaj poate fi întâlnit
905
numai la produsele originale
0,5 mm grosime, zincat la cald Gr 275 (257 g Zn/ mp) şi 505
Lindab.
protejat în tehnologie multistrat cu acoperiri succesive de Lungimea
2
3
4
5
6
4+3
4+4
9
6+4
4+4+3
6+6
9+4
6+4+4
9+6
6+6+4
9+4+4
9+9
9+6+4
6+6+4+4
9+9+3
9+9+4
9+6+4+4
9+9+6
9+9+4+3
pasivizant, primer şi poliester (PE 25µm), poliester mat apei
(MPE 30um) sau high built poliester (HBPE 50µm). Numar de ţigle

4 5
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

temperaturi foarte ridicate şi nu arde. folosi întotdeauna mănuşi de protecţie. Panourile vor fi Pregătirea montajului trasator tinichigiu, ciocan pană PE, prismă fălţuit PE, cleşte
În urma experimentelor efectuate, s-a constatat că protejate împotriva lovirii şi zgârieturilor accidentale. Lucrul la înălţime implică riscuri multiple, de aceea de falţ 60mm, patent rotund, nibbler, maşină de înşurubat
nivelul de poluare fonică pe timp de ploaie în cazul ţiglei Pentru menţinerea formei, panourile cu lungime mare vor fi montatorii vor avea cunoştinţe necesare de protecţia muncii cu turaţie variabilă, cap magnetic special pentru şuruburile
metalice Lindab este <40 dB, măsurători efectuate într-o ridicate din lateral şi vor fi transportate pe cant, altfel ele şi vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie împotriva autoforante, capete şurubelniţă.
incinta cu 50 mm izolaţie. Conform normelor care pot suferi deformări în zonele de ambutisare, acestea căderii, corzi fixe, căşti şi mănuşi. Pentru uşurarea
reglementează protecţia sonoră, zgomotul produs de ploaie afectând montajul.
Folia anticondens
montajului este recomandată folosirea schelelor modulare,
este nesemnificativ. În cazul mansardelor amenajate, pentru cu înălţime corespunzătoare şi posibilităţi de deplasare. Ţiglele metalice Lindab se montează în sistem ventilat, pe
a realiza confortul termic specificat în normative, se Ridicarea pe acoperiş a panourilor de ţiglă metalică se va structura de şipci şi contraşipci, folosind ca membrană
folosesc în mod curent pachete de termoizolaţie cu grosime face cu ajutorul unor corzi rezistente. Panourile vor fi legate hidroizolatoare folie Lindab Tyvek. Aceasta este o
mai mare de 100 mm. În aceste cazuri, termoizolaţia are şi longitudinal pe cuta de mijloc, o persoană va trage panoul membrană neţesută, obţinută prin laminarea fibrelor de
rol de fonoizolaţie. pe acoperiş, iar alte două persoane aflate pe schelă vor polipropilenă de înaltă densitate (HDPE), este stabilizată
susţine lateral panoul ridicat. UV, are rezistenţă mecanică foarte bună, susţine până la 2
Transport şi manipulare
ATENŢIE! Nu intraţi sub panoul agăţat în coardă. Nu se recomandă m coloana de apă fără infiltrare, rezistă la mucegai, carii,
Ţiglele metalice Lindab sunt livrate în colete, acoperite cu
lucrul în condiţii de vânt puternic.
ciuperci şi nu favorizează atacul insectelor.
folie, protejate lateral cu montanţi şi legate pe suporţi de
Dacă în şantier există macara, coletele de ţiglă metalică
lemn. Descărcarea coletelor se va face mecanizat cu utilaje
pot fi ridicate şi dispuse pe elementele de rezistenţă ale
speciale pentru ridicare. Distanţa între suporţii de ridicare
acoperişului în cazul în care acoperişul poate prelua
va fi de cca 1/3 din lungimea coletului. Coletele vor fi
încărcarea suplimentară. Se vor lua măsuri de asigurare
ridicate numai în poziţie orizontală, iar descărcarea se va
împotriva alunecării coletelor.
face pe o suprafaţă plană.

Dotare tehnică

Recepţie
Vă recomandăm să verificaţi dacă produsele livrate
corespund cantitativ şi calitativ comenzii şi avizului de
expediţie. Neconcordanţele în livrare trebuiesc menţionate
pe avizul de expediţie, contrasemnate de transportator şi
notificate către Lindab în termen de 3 zile de la recepţia
transportului. Produsele considerate defecte nu vor fi puse
în operă. În caz contrar Lindab îşi rezervă dreptul de a
refuza înlocuirea acestora. Folia se întinde orizontal, paralel cu streaşina.
Suprapunerile orizontale vor respecta linia punctată,
Depozitare marcată pe faţa superioară a foliei şi nu vor fi mai mici de
Coletele cu ţiglă metalică Lindab pot fi depozitate în 150 mm. Pentru o etanşare optimă se recomandă lipirea
exterior pentru perioade de până la 2 săptămâni în acestora folosind bandă dublu-adezivă. Mişcarea naturală a
ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafeţe aerului, de la streaşină spre coamă, în spaţiul dintre
ATENŢIE! Nu intraţi în raza de acţiune a utilajelor de ridicare în
uscate, ferite de umezeală. Se pot stoca până la 5 colete învelitoare şi hidroizolaţie favorizează eliminarea
momentul manevrării sarcinilor. Pentru a realiza montaje de calitate, pe lângă uneltele
unul peste celălalt cu condiţia ca punctele de coletare şi condensului din structura acoperişului şi previne
Panourile de ţiglă metalică Lindab pot fi descărcate şi uzuale folosite în construcţii veţi avea nevoie şi de scule
rezemare să fie amplasate unele peste altele. Dacă acumularea apei în şipcile suport.
manual. În acest caz se vor lua măsuri speciale de protecţie speciale de tinichigerie. Trusa de montaj trebuie să includă
stocarea se face pentru perioade mai lungi coletele vor fi Folosirea contraşipcilor permite interconectarea
împotriva zgârieturilor şi tăierilor accidentale ce pot fi următoarele: foarfecă tăieri drepte ”Pelican”, foarfeci
dispuse în poziţie uşor înclinată şi vor fi acoperite cu prelată canalelor de aer în zonele cu ruperi de pantă, dolii, ferestre
provocate de muchiile ascuţite şi colţurile panourilor. Se vor stânga-dreapta, cutter, fir cretat, şnur aliniere jgheaburi,
sau folie impermeabilă. de mansardă sau lucarne.

6 7
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

În conditii foarte severe de temperatură, vaporii pot de streaşină va fi realizat dintr-o scândură de 30x150mm CU FOARFECA DE MÂNĂ. recomandă marcarea unor linii de ghidaj la interval de 1m
Se taie paralel cu trasajul folosind
condensa pe faţa inferioară a ţiglelor metalice şi ocazional sau trei şipci de 30x50mm fixate pe contraşipci scurte de (lăţimea utilă a panourilor).
o foarfecă de format mare după
se formează gheaţa. Condensul sau apa din gheaţa topită 150 mm lungime. Folia anticondens este petrecută peste care se corectează tăietura cu Perpendiculara pe streaşină poate fi determinată folosind
de pe faţa inferioară a panourilor de ţiglă metalică vor şorţul de streaşină şi coboară până la 50 mm de muchia ajutorul foarfecilor stânga- triunghiul lui Pitagora (3, 4, 5) sau prin metoda bisectoarei.
dreapta.
picura pe hidroizolaţia Lindab Tyvek şi vor fi conduse în şorţului, astfel condensul format sub învelitoare este drenat Pentru triunghiul lui Pitagora (1) se măsoară, pornind din
siguranţă către streaşină. către jgheab. Pentru a permite ventilarea acoperişului în acelaşi punct, de-a lungul streşinii 4 metri şi lungul apei 3
zona de streaşină se vor folosi piepteni de aerisire. Prima metri. Măsura între capetele libere trebuie să fie de 5 metri
Şipcuire şipcă orizontală se fixează la 370 mm de muchia şorţului de pentru ca triunghiul format să fie dreptunghic şi latura de 3
Înainte de începerea montajului se recomandă verificarea
streaşină, în câmp şipcuirea se va face din 400 în 400 mm. ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA metri perpendiculară pe streaşină.
frontului de lucru atât din punct de vedere dimensional cât POLIZORULUI UNHIULAR
Metoda bisectoarei (2) presupune o determinare care se
şi din punct de vedere al corectitudinii în execuţie a (FLEX).
Discul abraziv produce încălzirea face la faţa locului folosind o şipcă lungă fixată cât mai sus
structurii acoperişului. Anumite deficienţe în realizarea
locală a oţelului şi arde straturile pe versant şi care depăşeşte streaşina cu 50-60mm.

400
şarpantei influenţează negativ montajul ţiglei metalice. de protecţie, iar scânteile
Capătul liber al şipcii va avea marcată axa verticală. Prin
rezultate din polizare deteriorează
Este recomandată folosirea şuruburilor pentru lemn
vopseaua. balansare stânga-dreapta se vor obţine două puncte de
(holz-şuruburi) la fixarea şipcilor şi contraşipcilor care 400 tangentare a şorţului de streaşină. Linia care uneşte
formează structura suport a ţiglelor metalice.
jumătatea distanţei între punctele de tangentare şi punctul
Pentru un rezultat optim se recomandă ca în zona de
streaşină să existe un bordaj din scândură care să
Montajul panourilor de fixare al şipcii reprezintă perpendiculara pe streaşină.
400

depăsească cu 20 mm nivelul asterelei sau al căpriorilor. În În majoritatea cazurilor, montajul ţiglei metalice se face de
zona frontoanelor bordajul va depăşi cu 100 mm cota de la dreapta la stânga, astfel încât marginea de suprapunere 1 2
fixare a contraşipcilor. să rămână la vedere. Se montează fâşii complete de la
400

streaşina spre coamă, indiferent de lungimea apei. 5


3
Ţiglă metalică
Pieptene aerisire 4
Folie anticondens
370

Şorţ streaşină
Cârlige jgheab
Şipci
Contraşipci ATENŢIE! Măsura se dă la cota superioară a şipcii. 1000 1000 1000 1000 1000
Căprior Pentru versanţii la care latura dreaptă este formată
Tăierea ţiglelor metalice dintr-o dolie montajul se va face de la stânga spre dreapta.

4 2 Se vor respecta recomandările de mai sus privind aşezarea


Ţiglele metalice Lindab pot fi debitate în fabrică la lungimea
perpendiculară pe streaşină, ordinea de montaj şi alinierea
solicitată. Anumite situaţii (coame înclinate, dolii, frontoane
panourilor.
evazate, străpungeri şi intersecţii ale acoperişului cu 900
calcane) impun debitarea pe şantier a panourilor de ţiglă 3 1
DECUPAJUL DIAGONAL
metalică. Tăierea se va face la sol cu scule şi dispozitive al ţiglei metalice Lindab Nordic
Trasaje 400 uşurează mult montajul. Zona
care nu produc încălzirea locală a materialului:
de suprapunere este optimizată
pentru a elimina tensiunile care
CU NIBBLER (foarfecă electrică apar la modelul clasic, cu tăiere
de tăiat tablă). dreaptă.
Acoperişurile cu înclinaţia mai mare de 20º pot fi Se trasează cu creionul linia de
tăiere folosind o şipcă dreaptă
realizate fără utilizarea asterelei. În acest caz folia
după care se taie urmărind
anticondens va fi întinsa paralel cu streaşina , direct peste trasajul. Pentru un rezultat optim al montajului, panourile vor fi
căpriori, şi va fi fixată cu ajutorul contraşipcilor de dispuse perpendicular pe linia de streaşină şi se va menţine Fixare
30x50mm pe fiecare căprior. aceeaşi cotă de montaj pe toată lungimea streşinii. Ca o Montajul ţiglelor metalice se face cu ajutorul şuruburilor
La streaşină, suportul cârligelor de jgheab şi al şorţului măsură de siguranţă, după montajul primei fâşii, Lindab autoforante. Se vor folosi şuruburi speciale LWT de 4.8x35

8 9
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

mm pentru fixarea pe şipci şi şuruburi scurte LL2 de 4.8x20 cutei. Înainte de accesul pe ţigla metalică Lindab se va Accesorii de calitate
mm la suprapunerea panourilor şi fixarea elementelor de curăţa talpa încălţămintei de aşchii metalice, nisip sau alte Experienţa acumulată de Lindab în dezvoltarea şi producţia
tinichigerie. Se recomandă utilizarea maşinilor de înşurubat particule abrazive. Montatorii vor purta încăltăminte de sisteme metalice ne-a ajutat să găsim cele mai eficiente
cu turaţie variabilă pentru a preveni strângerea excesivă a specială cu talpă aderentă, din cauciuc. soluţii pentru învelitorile realizate cu tiglă metalică. Ţiglele
şuruburilor. Lindab furnizează chei magnetice speciale metalice Lindab Nordic 400 se livrează împreună cu o gamă
pentru şuruburile de fixare. completă de accesorii: folie anticondens, elemente de
tinichigerie, şuruburi pentru fixare şi alte componente, toate
prezentând aceleaşi caracteristici de calitate deosebită.
Atenţie! Toate elementele de
tinichigerie sunt înfoliate pentru
protecţie sporită împotriva
zgârieturilor la manipulare şi
transport. Îndepartarea protecţiei
se va face doar înaintea punerii în
operă.

Fixarea panourilor de ţiglă metalică se va face conform


detaliului de mai jos. Se va acorda atenţie deosebită la
fixarea pe reţeaua de şipci folosind şuruburi lungi tip LWT, Detalii montaj
iar şuruburile scurte tip LL2 vor fi folosite la ţeserea În paginile următoare veţi găsi principalele detalii de montaj pentru acoperişurile cu ţiglă metalică Lindab Nordic 400. Cu

panourilor şi fixarea elementelor de tinichigerie. Consumul ajutorul acestora veţi fi în măsură să realizaţi un acoperiş elegant şi rezistent. Pornind de la principiile de bază ale

mediu este de 6 şuruburi LWT/ mp şi 3 şuruburi LL2/ mp. sistemului puteţi dezvolta şi alte detalii pentru situaţii întâlnite în şantier.
ATENŢIE! Tabla udă sau cu urme de brumă este foarte alunecoasă!
! Detalii noduri

Curăţare A. Streaşina

Aşchiile şi resturile de tăiere trebuie îndepărtate cu grijă de B. Coama orizontală

pe suprafaţa ţiglelor metalice Lindab, altfel deşeurile C. Coama înclinată B


G
metalice vor păta acoperişul. Petele de murdărie vor fi D. Creasta
J
îndepărtate folosind detergenţi uşori, nu se vor folosi agenţi E. Fronton drept
N
de curăţire abrazivi. În cazul intersecţiilor de acoperiş cu F. Fronton evazat E
I H K
calcan de zidărie se va evita stropirea panourilor de ţiglă G. Dolie
D O
H. Racord la calcan C M
metalică cu mortar sau zugrăveli pe bază de var. Varul este
agent coroziv şi atacă straturile de protecţie. I. Racord lateral O
F
J. Rupere de pantă L J O
Întreţinere A
Ţiglele metalice Lindab nu necesită măsuri speciale de ! Străpungeri ale acoperişului
întreţinere, suprafaţa netedă a panourilor nu permite K. Coş de fum
aderarea muşchilor şi lichenilor, iar praful şi alte impurităţi L. Fereastră de mansardă
sunt uşor îndepărtate de ploaie. Zonele de colectare a M. Aerisire coloane
apelor (dolii, jgheaburi) se vor verifica periodic şi se vor N. Subventilare învelitoare
Accesul pe ţigla metalică curăţa de frunze uscate sau alte impurităţi care afectează
Acoperişul din ţiglă metalică Lindab nu este circulabil. buna funcţionare a acoperişului. Zgârieturile accidentale pot ! Accesorii protecţie
Panourile se montează prin retragere; dacă deplasările pe fi protejate folosind vopsea de retuş. Lindab furnizează O. Parazăpezi
acoperişul gata montat nu pot fi evitate, cel care se vopsea de retuş în culorile standard ale ţiglelor metalice.
deplasează pe ţigla metalică va avea grijă să calce în lungul

10 11
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

Fereastra de mansardă
L. Fereastra de mansardă reprezintă o soluţie sigură pentru N.
iluminarea şi ventilarea spaţiilor mansardate. La montajul pe
acoperişuri cu ţiglă metalică Lindab se va avea în vedere
racordarea ferestrei la hidroizolaţia acoperişului folosind
fâşii de folie anticondens. Racordul ferestrei cu învelitoarea
se va face cu ajutorul ramei de etanşare furnizate de
producător. În partea inferioară ţigla metalică se taie la cca
50mm sub tocul ferestrei, iar coamele profilului se îndoaie
pentru a permite aşezarea şorţului de plumb. Panourile
laterale pornesc de la cota inferioară a şorţului de plumb,
cu decupaj evazat, iar în dreptul ferestrei se taie la 30-
60mm de fereastră. La partea superioară ţigla metalică se
opreşte la 100 mm de cadrul ferestrei. Deasupra ferestrei,
începând cu al doilea rând de ţiglă, se vor fixa sfârtecătoare
de zăpadă.

Subventilarea acoperişului Parazăpezile nu vor fi amplasate sub linia cosoroabei

Prin ventilarea spaţiului dintre învelitoare şi folia pentru a nu induce sarcini suplimentare în căpriorii dispuşi

anticondens comportarea sistemului de acoperiş poate fi în consolă şi a menţine zăpada în zona “caldă” a

sensibil îmbunătăţită. Curenţii ascensionali, care se acoperişului.

formează sub învelitoare, elimină umiditatea în exces şi


contribuie la uniformizarea temperaturii sub învelitoare. Rece Cald
Elementele tip LG 200 se montează în zona de coamă, pe
ultimul rând de ţiglă întreagă. Suprafaţa de ventilaţie a unui
element este de 200 cm², iar raportul dintre suprafaţa
Aerisire coloane versantului şi priza de ventilaţie trebuie să fie de 1/200.
M. Pentru ventilarea corectă a coloanelor de scurgere, Lindab
vă pune la dispoziţie elemente speciale care pot fi montate Zăpada
pe ţigla metalică întrucât talpa de rezemare copiază forma Variaţiile mari de temperatură zi-noapte din timpul iernii,

ţiglei metalice. Piesele din plastic se livrează grunduite şi fenomenele de îngheţ-dezgheţ asociate şi căderile

pot fi vopsite în culoarea acoperişului folosind vopsea de abundente de zăpadă produc solicitări suplimentare asupra

retuş. Decuparea ţiglelor metalice se va face la coama acoperişurilor. Acoperişul corect executat va rezista cu

profilului. Prinderea pe ţiglă se face cu şuruburi LWT şi LL2. succes la toate aceste încărcări.
ATENŢIE! Înainte de fixare se Un rol important în buna comportare a acoperişului îl
aplică un cordon de etanşare pe joacă termoizolaţia; bine dimensionată aceasta va reduce
toate laturile decupajului.
pierderile de căldură la minim, iar zăpada aşezată pe
învelitoare se va topi uniform. Ocazional, pe şarpante cu
înclinaţia cuprinsă între 25º si 50º pot avea loc alunecări În funcţie de suprafaţa acoperişului, înălţime, înclinaţia
bruşte ale zăpezii. Pentru a proteja jgheaburile, bunurile pantei şi zona de precipitaţii în care este încadrată
aflate în apropierea casei şi integritatea persoanelor care construcţia, puteţi alege una din cele trei variante:
trec prin zonele cu risc ridicat de alunecări, Lindab va pune sfârtecătoare SNOKLY, opritoare ZOP, parazăpezi
la dispoziţie o gamă completă de produse şi sisteme Protectline sau puteţi recurge la combinaţii ale acestora.
specializate pentru oprirea zăpezii.

20 21
lindab topline ghid de montaj www.lindab.ro

SNOKLY Garanţii
Sfârtecătoare de zăpadă SNOKLY se fixează pe şipca Lindab România are implementat sistemul de management

suport a ţiglei metalice cu ajutorul şuruburilor autoforante al calităţii conform standardului ISO 9001/2000; toate

SWT. Garnitura de etanşare va fi dispusa între ţigla metalică procesele care se desfăşoară în cadrul firmei, începând de

şi sfârtecător. la proiectare, producţie şi până la manipulare şi distribuţie

În funcţie de încărcarea de zăpadă specifică fiecărei se supun unor reglementări foarte stricte. Lindab acordă

zone, sfârtecătoarele vor avea un anumit tip de dispunere: atenţie deosebită produselor sale pe întreaga durată de

Zona A - sfârtecătoare dispuse decalat pe două rânduri. viaţă a acestora de la punerea în operă, comportare în timp

Zona B - sfârtecătoare dispuse decalat pe trei rânduri cu şi până la posibilităţile de reciclare a materiei prime.
Experienţa acumulată în cei peste 45 ani de activitate şi
un interval liber între rânduri.
calitatea superioară a materialelor şi a componentelor de
Zona C - sfârtecătoare dispuse pe toată suprafaţa
sistem utilizate ne permit să acordăm clienţilor noştri 15 ani
versantului conform detaliului “C”.
garanţie pentru sistemele de învelitori cu ţiglă metalică
Zona D - sfârtecătoare dispuse pe toată suprafaţa
achiziţionate de la Lindab.
versantului conform detaliului “D”.

Protectline
A B C D
Parazăpezile profesionale din gama LindabProtectline sunt
cea mai bună alegere pentru protecţia împotriva alunecării
zăpezii; se fixează paralel cu streaşina, în linii continue, în
dreptul elementelor structurale: cosoroabe şi/sau pane
curente. Grilajele parazăpadă se montează cu suprapuneri
de 60mm. Fixarea consolelor-suport pe ţigla metalică se
face conform tabelului de mai jos:

Zona de
ZOP zăpadă A B C D E
Distanţa
Opritoarele de zăpadă ZOP se fixează paralel cu streaşina, între console 1200 1200 1000 800 800
în linii continue, în dreptul elementelor structurale:
cosoroabe şi/sau pane curente. Pe şarpante cu înclinaţie Jgheaburi şi burlane
mare, lungimile de apă foarte mari, dar mai ales în zonele cu Pentru un acoperiş complet, pe lângă ţiglele metalice
căderi abundente de zăpadă se vor monta mai multe rânduri Lindab, puteţi alege jgheaburile şi burlanele LindabRainline.
de opritoare. Distanţa maximă între rânduri va fi de 3 metri. Uşor de montat, rezistente şi elegante; jgheaburile şi
burlanele Lindab încadreaza eficient acoperişul casei,
oferindu-vă un plus de
siguranţă şi confort. Lindab vă
oferă cel mai complet sistem
de pe piaţă, adaptat celor mai
diverse solicitări.
Solicitaţi CERTIFICATUL DE GARANŢIE partenerului Lindab de la care
Componentele se îmbină
aţi achiziţionat acoperişul casei Dumneavoastră!
uşor, fără cositoriri, suduri
sau lipituri asemenea unui
sistem “Lego”.

22 23