Sunteți pe pagina 1din 200

P'

;'

BULETINUL' CONStRUCJlllOR

Vol. 2-3

1996

1. PRESCRIP'fII TEHNICE

i ,

• Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 octombrie 1995 privind aprobarea:

• Procedurii privind autorizarea laboratoarelor de incercarr in con-

structri 3

• Procedur ii privind aud itul Iaboratoarelor de inccrcari in construct ii

· 'in vederea autorizar ii 211

• Procedurii pr ivind atestarea audit orilor pentru autorizarea labo-

ratoarelor de inccrc1l.ri in construct ii 259

Editat de :

lNSTITUTUL DE CERCETARI IN CONSTRUC'f1I ~I ECONOMIA

CONSTRUC'fIILOR

Bueurest] - Sos. Pantelimon nr. 266

Telefon627.40.85/176 redactie

116 difuzare

• Instructiuni privind crearea f?i implementarea unui sistem de

ca.litate in Iaboratoarele de incercar i in construcfii .

• Instruct iunii privind exigentele pe care trebuie sa le indepj ineasca laboratoarele de incerc1i.ri in construct ii ip. vederea autorizarri ..

• Procedur ii privind organizarea si funct ionarca comisiilor de auto-

rizare a laboratoarelor de inccrcari in construct ii .

• Procedur ii privind autorizarea personalului de speciatitate din Iaboratoarele de incercari l?i din activitatea de control de catitate

• Instructiunii privind mode'[ul ~i modul de comptetare a bulctine, lor de tncercari emise de laboratoarele de incercar'i in constructi i

297

30'

321

3i1

383

2. DIVERSE• Erda la uN orrnat ivul privind proiectarea, executarea ~i exploatarea oonstruotirlor fundate pe pamanturi sensibile la umczire". indicativ P.7 -: 1992, publ icat in Bulctinul Construct iilor vol. 2/1993 • • •

• •

M1N1STERUL L"CCRAR1LOR PUB LICE $1 TER1TOR1ULU!

AMENAJARII

ORDIN NR. 31/N/ din 2.10.1995 .. Avand in vedere avizele Consiliului Tehnico-Stiintific nr.

M; 74; 141 si 142/1995;

In conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 11/1992 a

Decretului nr. 223/1992; .

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice ~i Arnenajarii Teritoriului;

Ministrul Lucrarilor ,Publice ~i Amenajarii Teritoriului emite urmatorul

ORD1N

1. Se aproba :

• Procedura privind autorizarea laboratoarelor de incercari

in constructii; .

• Procedura privind auditul laboratoarelor de incercari in constructii in vederea autorizarii :

• Procedura privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii :

• Instructiune privind crearea ~i implementarea unui S1Stern de, calitate in laboratoarele de incercari in con-

structii : .

.• Instructiune privind exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de incercari in constructii in vederea autorizarii :

( ,

3

j

• Procedura privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizare a· laboratoarelor de incercari in··constructii;

• Procedura privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarelede incercari !iii din activitatea de control de calitate (CQ);

• Instructiune privind modelul si modul de completare a buletinelor de incercari emise de laboratoarele de incercari in constructii :

• Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor :

• Procedura privind autorizarea dirigintilor de santier : .

• Procedura de control in teritoriu asupra instalatiilor de gaze naturale;

• Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventii in timp asupra constructii-

lor; .

• Procedura privindcontrolul statului in fazele de executie '. determinante pentru rez istenta !iii stabilitatea construct ii-

lor; .

• Sistem de proceduri privind efectuarea de inspectii la organele administratiei publice locale/judetene care emit autorizatii de construire/desfiintare, precum ~i factorii implicati in respect area prevederilor acestora;

• Metodologie de stabilire a categoriei de important a a eonstruetiilor ;

• Instructiuni privind atestarea institutelor ~i societatilor eomerciale eu profil de incercari in constructii pentru activitatea de agrement tehnic in constructii.

2. Proeedurile si instructiunile de la punctul' 1 intra. in vigoare la data publicarii in Buletinul Constructiilor. ~

~. Directia -Generala de Reglementari ~iAtestafi Tehnice va aduce Ia indeplinire prevederile prezentului ordin.

MIN 1ST R U, MARIN CRISTEA

..MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIULUI

PROCEDURA

privind AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

. ,

;1

i

r;"

M.LP.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA iPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOKDEINCERCARIIN CONSTRUC'fII

PROCEDURA

privind

autorizarea laboratoarelor de Incercari in constructii

Modifieari (imbunatiitiri. aetnaliziiri)

Nr. I Continutul modificarii I cap~t~j I Datasi actut prin care
mod if. se face modificarea
pagma
. -

- ,
7

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DB INCERCARI IN CONSTRUC'fU

RESPONSABILITATI

- Pentru aducerea la indeplinire - I.S.C.L.P.U.A.T~, organele centrale si locale, institutii si agenti economici care coordoneaza sau detinlaboratoare de i~ce~cari in constructii; laboratoarele de

rncercari in constructii. ' .

- Pentru modifidiri (imbunliHi1iri, actualizari) .- I.S.C.L.P.U.A.T

Incepand c1(data aprobCirii, aplicarea prezentei procedur; este oblig «torie pentr1/, toti jactorii care concurd la realizarea construciiilor

8

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA ,PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'fII

CAPITOLUL I

OBIECTUL PROCEDURII

+i Art, 1. Prezenta procedura stabileste cadrul normativ de <desfa~urare a activitatii de autorizare a laboratoarelor de incer,Ii cari in constructii , in vederea aducerii la indeplinire a prevede:?rilor "Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii", a art.

10k din "Regulamentul privind controlul de statal cal itat ii in -.: constructii", aprobat prin H.G.R. 272/1994, precum ~i a "ReguIamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii", aprobat prin H.G.R. 393/1994.

, Procedura stabileste criteriile de clasificare a laboratoarelor

\!~tde incercari in const;uctii, metodologia, exigentele ~i criteriile '> .. de autorizare, precum ~i conditiile de valabilitate ale acestora.

CAPITOLUL II

SCOPUL PROCEDURII'

-,

Art. 2. Obiectivele urmarite de procedura sunt:

'c.' . - instituirea unui sistem national de autorizare a labora, toarelor de incercari in constructii indiferent de statutul juridic, . \folumul si domeniul de activitate, pe baza unui sistem unitar

de evaluare a capacitatii tehnice;

---, stabilirea criteriilor generale ~i a conditi ilor administrative privind activitatea laboratoarelor de incercari in constructii : - stabilirea obiectivelor si responsabilitatilor factorilor implicati in autorizarea si functionarea laboratoarelor de incercari

in constructii : , •

- stabilirea competentelor laboratoarelor ~i a unor reguli ',' de etica care sa guverneze activitatea acestora in beneficiul partenerilor economici.

9

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA iPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCl'II

CAPITOLUL III

DOMENIUL DE APLICARE .

Art. 3. Prevederile prezentei proceduri se aplica pentru toate

laboratoarele de incercari in constructii care: '

- emit buletine, rapoarte tehnice, studii valabllefn ramura construcriilor , recunoscute de I.S.C.L.P .U.A.T.;

- part icipa la actiunile de certificare a conformitatii-materialelor de constructii ce se ut ilizeaza pentru .realizarea lucrarilor cu implicatii directe in asigurarea cerintelor esentiale ale con-

structiilor ; , - .' '

. - participa la' actiunile de agrementare a materialelor netraditionale :

- emit buletine de incercare pentru beton proaspat destinat comercializarii indiferent de profilul de activitate a agentului economic respectiv.

Art. 4. Procedura se utilizeaza in relatia organism de autorizare, institutii tutelare sau detinatoare de laboratoare de incercari si laboratoare de incercari'in domeniul constructiilor.

CAPITOLUL IV

TERMENI, 'DEFINITII

Art. 5. La redactarea procedurii s-an utilizat termeni consacrati din care:

- laborator de tncercari - laborator care mascara. examineaza, incearca, etaloneaza sau in general determina caracteristicile si performantele materialelor sau produselor;

'- laborator national - laborator de incercari a carui competenta este recunoscuta Ia nivel national, autorizat sa execute

10

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCl'I1

M.L.P.A.T.

. I.S.C.L.P.U.A.T.

gama larga de mcercari in domeniul constructiilor si sa emita e valabile si recsmoscute de catre organismul abilitat controlul si supravegherea calitat ii in constructii pe intreg itoriul tarii, avand organizarea tehnica si de specialitate susHi de un sistcm propriu de asigurare a calitatii :

- laborator de zona - autorizat sa execute incercari pe made constructii, constructii sau elemente de constructii in competentelor stabilite 'de autorizatie, si sa emita 'd~cuvalabile pentru agentii economici care realizeaza construe-

in zo?a (judetul) pentru care a fost autorizat si recunoscute orgamsmul de control si supraveghere a calitatii constructiilor ,

- laborator de unitate - laborator de incercari care functioin subordineaunui agent economic cu capital de stat, privat mixt , autorizat sa efectueze incercari si sa emita documente, bile pentru agentul economic in subo~dinea caruia functioa si recunoscute de organismul de control si supraveghere a

atii in constructii; ,

-'- incercare - operatic tehnica care consta in determinarea ·_"',F'ttnp,<> sau mai multor caracteristici ale unui produs, sau serviciu :,1\,·eo:ntalrm unui mod de lucru (operator) specific;

. - metoda de incercare - procedura tehnica definita pentru izarea unei incercari in vederea determinarii uneia sau mai tor caracteristici specifice unui material, produs sau Iazade

,,;.;>,~ •• ~--. tie' '

, '

-: incercart interlaboratoare - organizarea, execu tia ~i evaincercarilor asupra materialelor identice sau asemanatoare eel putin doua laboratoare diferite in condit ii predeterminate;

'>'. - incercare de aptitudine - evaluarea performantelor unui ','\aborator in materie de incercari prin intermediul incercarilor

mterlaboratoare : .

-r - organism de autorizare - organism impartial, guverna(Dmental, care poseda competenta si este abilitat sa administreze <) un sistem de autorizare;

calitate - ansamblu de caracteristici a unei entitati.care

11

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

'.

PROCEDURA IPRIVIND AUTORIZAREA

LABORATOARELOR DE INCEOCARI IN CONSTRUCTII

ii confera acesteia aptitudinea de ~ satisface n!cesiUiti exprimate

si implicite. . .

- conducerea calitatii - aspectul functiei genera Ie de conducere a calitatii care determina si implementeaza calitatea ;

- asigurarea calitatt] - ansamblul activitatilor planificate si sistematice implementate in cadrul sistemului calitat ii ;;i demonstrate atat cat este necesar, pentru furnizarea increderii corespunzatoars ca 0 entitate va satisface conditiile referitoare la

calitate ; _ _,

- organizarea calitati] - ansamblul dispozitiilorprestabilite din punct de vedere sisternat ic si formal care sa permita obtinerea calitatii cerute cu gradul de incredere dorit;

- manualul calitatii - document care enunta politica de calitate ~i descrie sistemul de calitateal unei organizat ii ;

- planul . calitafii - document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice calitatii pentru 0 anumita construct ie (produs) proiect sau contract;

- precedura=mcd specificat de 0 efectuare a unei activitati :

- controlul calitati! - tehnicile ~i activitatile cu caracter

operational utilizate pentru indeplinirea condit iilor de calitate;

- control interior - control efectuat de fiecare intreprindere (laborator) in cadrul organizarii sale pentru a asigura calitatea productiei :

- control intern - ansamblul de autocontroale si controale ierarhice efectuate in toate fazele de interventie si potrivit unor

reguli definite; , ,

-- autocontrol - controluluctivitatii Jndeplimte de insasi executantul acesteia , conform unor reguli specifice;

- - control ierarhic - controlul exercitat la diverse niveluri de catre responsabihi activitatilor asupra muncii executantilor :

- control extern - ansamblul contrcalelor efectuate, prin sondaj , asupraproductiei in toate etapele prin responsabili independenti fata de product ie, imputerniciti ~i depinzand direct de conducerea institutiei (laboratorului}:

!l2

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A. T.

control exterior - controlul care se efectueaza asupra intreprinderi (laborator) de catre un organism independent

acesta; .

- verificare - confirmare prin examinare si furnizare de obiective a faptului ca au fost safisfacute conditiile spe-

~econformitate _- nesatisfacerca unei condit ii specificate;

- audit - examinarea sistematica si independenta in scopul

a determina daca activitatile referitoare Ia calitate si rezulaferente satisfac dispozitiile prestabilite precum si daca .. i;),;i\a(:eslce -dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunza.. A:.,,~'N.~ pentru rea liz area obiectivelor ;

- auditor al calitatii - persoana calificata pentru efectuaaudituri1cr calita iii;

auditat - institutie in curs de auditare.

CAPITOLUL V

, ACTE NORMATIVE ~I 'REGLEMENT ARI TEHNICE

.

Art. 6. Prevederile prezentei proceduri ~u la b.a~a urmatoaIegi, acte normative si reglement~ri !eh~lce mal lm~?rtante: '- . Legea nr. 10/1995 privind calitatea III constructii ;

_.,. Regulament privind autorizarea ~i acreditarea laboratoade incercari in constructii;

Regulament privind controlul de stat al calitati! in con-

Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in ,.uu.~u,", ... t privind agrementul tehnic pentru noi pro-

nrocenee si echipamente in construct 11 ; Standardul SR-ISO, nr. 8402; Standardele SR:-ISO seria 9000;

13

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCT II

Standarde1e SR-EN seria 45000;

_ Procedura Retelei nationale de incer~ari i~ ~O?structii - Franta pentru acreditarea laboratoare1or de mcercan in construc-.

t ii ; . . .

_ Norma metodologica privind autorizarea laboratoarelor

de incercari in constructii - IGSIC - ICCPDC.

CAPITOLUL VI

ORGANISMUL DE AUTORIZARE

Art. 7. 1n Romtmia,confonn prevederi~o! ':l!t., 10 din "Re~: lamentul privind eontrolul de stat al eal~ta~ll}~, construct u" organismul de autorii.are a laboratoarelor de mcercan m construct ii este M.L.P.A.T. - l.S.C.L.P.U.A.T.

Art. 8. In scopul aducerii la indeplinire a, atrib~t_i~lor ce-i revin pe linia de autorinre ~ laboratoarelor .de mcerean m eonstruct ii din ramura constructiilcr. M.L.P.A.T:- I.S.C.L.P.U.A.T: in virtutea si in concordanta cu preveder ile art. 1.0, 11,.12 ~l anexa nr. 1 din "Regulamentu1 privind autoIlzarea. ~l.acredl~a!.ea 1aboratoare1or de incercari in constructii", constltUle comisi ile de autorizare dupa cum nrmeaza :

• comisia centra1a de autorizare a 1aboratoare1or de incercari . in constructii, denum ita in ~ontiriuare CCALlC evu atributii privind labotatoare1e natlona1e ~l laboratoarele de zo~a .

• eomisiile [udetene de autorizare a labor~toare1or de mcercari in eonstructii denumite in contmuare CCALIC, cu atribut ii privincl laboratoare1e de unitate.

Art. 9. Organismu1 de autorizare poate delega in cazuri bin~ justifieate atributii privind auto.rizarea unor .l~~or~toare.de zona de la comisia centrala de autonzare la comisjile judetene (sau

a municipiu1ui Bucurest i] de autorizare.

14

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDUIiA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

Art. 10. Organismu1de autorizare coordoneaza activitatea autorizare, (derularea propriu-z isa a actiunilor privind auto, reautorizarea, verificarea mentinerii conditiilor avute vedere la autorizare prin organizarea de audituri si inspectii

iodice). '

CAPITOLUL VII

CATEGORIA LABORATOARELOR DE INCERCARI

Art. 11. Categoria laboratoarelor de incercari in raport eu imea, importanta, capacitatea tehnica a acestora se stahileste eonfonnitate eu prevederile art. 8 din "Regulamentul privind

. si acreditarea laboratoarelor de incercari in eon-

ii" in:

-Laborator national;

- Laborator de zona;

- Laborator de unitate.

Art. 12. Condit iile ce trebuie indeplinite pentru incadrarea una din categor iile de mai sussunt urmatoarele :

Art. 12.1. Obtinerea unui punctaj minim Ia audit {privind acerea nivelului minim de exigentajprevazuta in anexa nr. :3

"Procedura privind auditul laboratoarelor de incercari in ii. in vederea autorizar ii", dupa cum nrmeaza :

Categoria de exigcnte

Punctaj -max im

acordat tor nat iona!

.l 4

120

ltO

70

.15

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P .U.A.T.

PROCEDURA .PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

1 I 2 I 3 I ~ I 5 I 6
2 Personal:
.. Puncta] (~ef l aborator +
1 + iefi profile)
1 +
2 X (nr. sefi profile + 1)
n
1. operatori
+ 1
75 70 60 ~5
2 X (nr. operatori)
-
3 Spat ii si cond it ii de mediu 75 70 65 ~o
- Echipamente
4
.. Punctaj pt.
1 eual . echi]».
de profil
1 50 -45 -40 30
- nr. profile
5 Etalonare, masurare , testare 30 30 25 20
-
6 Evidenta, manipulare, stocare
epruvete 35 35 30 25 I
TOTAL 385 360 310 230 Nota: Clasarea Iaboratoru'[ui functie de criteriul de exigenta se face cu asigurarea intrunirii cumulative a condr[i ilor stahilite in tabelul de mai sus si anume:

, cumularea pe total, a minimului de puncte stabilit pentru 'categoria de laborator pentru care se sol ieita autorizarea ;

cumularea eel putin a minimutui de puncte pentru categcri ile de exigonta, personal, spat.ii, condit ii de mediu ~i echipamente, sisteme de calitate :

obtinerea Ia exigentele "etalonare, masurare, testare" sau "evidenta. manipulare, stocare epruvete" a minim 80% din punctajulminim.

Art. 12.2. Asigurarea dotarii cu aparatura, echipamente cu performante la nivelul reglementarilor ~i standardelor in vigoare.

Laboratoarele nationale, laboratoarele de zona si laboratoarele de unitate care efectueaza incercari pentru lucrari de categoria de importanta A vor trebui sa dispuna de echipamente moderne cu prelucrare automata sau afisaj ,in masura in care acestea seproduc in tara sau se importa, exista standard sau norma pen-

16M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA PRIViND AUTORIZAREA LABORATOARELORDEINCERCARIIN CONsTRucTn

metoda de incercare, iar echipamentul are agrement tehnic " de "Comisia de Agrement Tehnic in Constructii".

In cazul in care laboratorul nu dispune numai de aparatura metode de incercare traditionale la nivelul prevederilor din respective, dar poate dovedi prin programul de in-

itii propriu existentaprevederilor privind asigurarea dotar ii

echipamente performante se poate acorda clasa solicitata de national, laborator de zona sau laborator de unitate de respect area programului de investit ii prezentat.

. 1~.3. Asigurarea unui numar minim de profile de inautorizate

Laborator national

Laborator Laborator

de zona. de unitate

• profile • minim 3 profile

dorneniul activitate lit la autorizare

• profile aferente domeniului de t ivitate san cia.l izar i i lite Ia zare

• incercar ile de

baza pentru fiecare profil

Pentru laboratoarele strict speciajizate pe un profil sau grupa de incercari ; organismul de autorizare poate da dcroga.ri eu privire la numaru l de profile minim prevazut pentru categoria de laborator pentru care se solicita autorizarea.

-17

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U,A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

Nomenclatorul incercar ilor pentru fiecare profil de incercare

este prevazut in anexa 2. ,

Art. 12.4. Ut ilizarea de personal specializat autorizat

I I Laborat or [ Laborator I Laborator
I. . .. national de zona de unitate
,I
I special ist i • seful de. Iabora- • seful de labora-I. sefil de labora-
autorizat i tor tor . tor
• sefii de profile • sef ii de profile • sefii de profile '
• Ioct ii tori i desem- • loct ii tor ii descm.
nat i pcntru sef i i nat i pentru sefii
de profile de profile . Personalul tehnic din activitatea de laborator se autorizeaza de catre institutia sau laboratorul independent in care functioneaza. Testarea cunostintelor teoretice si practice se va face in prezenta reprezentantului I.J,c'L.P.U.A.T.

Art. 12.5. Gamade activitati pe care laboratorul este com-

peterit sa le desfasoare, '

, '

Activitatea I Laborator 1 Laborator I Laborator
national de zona de unitate
• studii ;;i cerce-
tari Da - -
• rapoar'te
tehnice Da Da Da* . '
• incercari ~ Da Da .
- - Nota:* - cu aprobarea organisrnului de autorizare numai pentru profilele sau grupele de incercar i aprobate.

18PROCEDURAPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII

M.L.P.A;T.

I.S.C.L._p.U.A.T.

Art. 12.6. Organiiarea.

Labomtor national

Labora.t or de zona

Laborator de un ita te

Laborator independent

\ Laborator ce nmctioneaza in subordinea unei mst ituti i (agent economic)

,---_.

Laboratoarcle de incercar i in cazul in care nu au dotarea necesara pentru una sau ma i mul te incercari din program pot prezenta programul de invest it ii perrtru pcrioada de autorizare sau un contract cadru de colabo-

rare cu un jaborator autorizat de acelasi grad sau de grad mai mare pentru efec tuarea incercarilor respective,

Toate laboratoarele de unitate, dispersate la punctcle de Iucru , stafiile de betoane sau de m ixtur i astattice se autorizeaza individual. Acestea pot fi autorizate in cnndit.iile prezentarii' documentatiei pentru incercarite pentru care solicita autorizarea~i a listei de incercar i cese efec-tueaza central izat de unul din laboratom;ele din unitatea respectiva sau a converit ie i itlcheiate cu atte laborat oare autorizate.

in judete le in care nu exista [aborat.oa.re in?ependente care sa mdcpti-

, neasca condrtrile de a Iunct iona ca laboratoare de zona, LS,C.L',P.U ,A.T" in cazur.i foate bine justificate, poate acorda statut de laborator de zona. perrtru anumite profile de incercari jaboratoarelor de unitate care inde-

plinesc conditiilepre'/azute de art, 12 din prezenta procedura , '

. -, Art. 12.7. Laboratoarele de incercar i , pentru profilele solicitate a fi autorizate trebuie sa aiba dotarea ~i capacitatea tehnica de a efectua toate incercarile din programul din anexa nr. 2 a prezentei proceduri., prevazute pentru gradul laborator';l:ui respectiv la profilele solieitate, direct sau sa aiba converit ii de coIaborare eu alte laboratoare.

Laboratoarele nationalesi laboratoarele de zona vor trebui sa utilizeze metodelede incercare standardizate care asigura un 'grad mate de precizie ~i eel mai mic grad de dispersare a rezul-

19

M.~.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'fII

CAPITOLUL VIII

DERULAREA ACTIVITATII'DE AUTORIZARE

Art. 13. Activitatea de autorizare se declanseaza ca urmare a depunerii de catre institutia/laboratorul solicitanta/solicitant a cererii si dosarului de autorizare, dupa caz , la secretariatul "CCALIC"/respectiv "C]ALlC". Optiunea pentru comisia la care se depune cererea $i dosarul de autorizare apartine agentului sau

laboratorului interesat. '

tn cazul neintrunir ii condiriilor pentru acordarea autorizatiei de Iaborator national sau laborator de zona. CCALlC, va repartiza toata documentatia de audit Ia CJALlC care in baza documentelor respective si a viz itei de confirmare, in cazul intrunirii conditiilor pentru autorizarea ca laborator xle unitate va

emite autorizatia respectiva. ,

Art. 14. Dosarul de autorizare se compune din urmatoarele

piese; .

-'- cererea de autorizare (model anexa 111". 3);

- chestionar de evaluare (model anexa 111". 4); .

- lista profilelor ~i incercar ilor pentru care se solicita auto-

rizarea, asigurarea cu aparatura (modal anexa nr. 5); "

- copii dupa autorizatiile detinute pentru aparatura si incercarile care se SupUl1' unui regim special (surse nucleare etc.);

- declaratie privind asigurarea conditiilor de rnediu 9i elimatice (model anexa nr. 6);

.. - planul laboratorului, mobilare, echipament, fluxuri (mo-

del anexa nr., 7);

- descrierea succinta a elemcntelor sistemului pentru asigurarea calitatii si enumerarea documentelor ce pot fi prezentate in sustinerea acestuia ;

~ prezentarea informatiilor cu privire la:

• schema de organizare si functionare a Iaboratorului (mo-

del anexa hr. 8); "

20

PROCEDURApRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'fII

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

• incadrarea cu personal de specialitate (model anexa nr. 9);

• regulamentul de organizare, functionare (model anexa

nr , 10);

• fisele posturilor (model anexa nr. 10).

Art. 15. Secretarul "CCALIC" respectiv "C]ALIC" analia Ia \primire completitudinea pieselor din dosarul de autori-

~i accepta/respinge in vederea completarii dosarele incom-

Dosarele acceptate se inregistreaza in registrul de evidenta cererilor si activitatilor deautorizare.

... Art. 16. Secretarul "CCALlC" respectiv "C]ALlC" analidosarele din punct de vedere al respectarii prevederilor legii,

U,L" .. nentelor , normelor tehnice, procedurilor din domeniul caii ~i al autorizarii Iaboratoarelor de incercari ~i prezinta coi respective, in prima sedintii, concluziile analizei efectuate propunerea de acceptare sau respingere a acestora.

Rezultatele analizei se aduc la cunostinta comisiei de aucare hotaraste admiterea sau respingerea dosarului.

Hotararea comisiei de autor izare se consemneaza in procesul

intocrnit , '

Art. 17. Dosarele respinse se retumeaza oficial solicitan-

in maxim 7 zile de Ia prezentarea . acestora in sedinta " respectiv "C]ALlC" in vederea reanalizarii.

Art. 18. "CCALlC" respectiv "C]ALlC",' pentru dosarele ',<lCOrp'''T<lte, stabilesc programul vizitei de evaluate preliminara Ia interval de eel mult 14 zile de la data sedintei.

Arl. 19. In cazul confirmarii datelor din dosarul de autoriin termen de rr.axim 7 -z ile de la .depunerea acestuia, respectiv "C] ,ALlC" desemneaza institutiajresponsa-

de audit, dcnumita in continuare auditor ~i iniormeaza auditorul si institutia/laboratorul solicitantajsolicitantin continuare auditat, in maxim '1zile dupa acordul auditorului.

21:::<,'"

M.L.P.A.,.-.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'f1I

Art. 20. Auditorul declanseaza auditul si transmite

"CCALIC" respectiv "C]ALIC" "Raportul de audit" in maxim 7 zile de la reuniunea de inchidere.

. Art. '21. Comisia de autorizare anaIizeaza prevederile raportului de audit si stabileste data viz itei de confirrriare a rezultatului auditului dupa cum urmeazh :

• in termen de maxim 14 zile de la data depunerii dosarului . de audit in cazul in care nu sunt prevazute actiuni coree. tive ;

• in termen de maxim 14 z ile. de la comunicarea oficiala privind efectuarea actiunilor corective stabilite de auditor.

Art. 22. Autorlzatia (model anexa nr. 13), se elibereaza de comisiile de autorizare, personal, delegatului imputernicit de institiltia/laboratorul autorizat la orezentarea acestuia.

Durata de valabilitate a autorizatiei este cea. stabihta Ia art. 41 din prezenta norma, contiouarea activitati] urrnand a se desfasura in baza reautorizani efectuate de CCALIC respectiv CJ ALIC la solicit area laboratorului respect iv,

Art. 23. Nomenclatorul prof ilelor de incercari pentru care se emite autorizatia se nrez inta in anexa hr. 1.

Art. 24. tncerdirile aferente fiecarui profil de incercan cu

detalierea standardelor care impun incercarea, standardelor care

. stabilesc modul cum se efectueaz~ incercarea, aparatura minima. necesara pentru ~fectuarea incercarii si implicit .pentru autorizare ' se presinta in anexa nr. 2.

Art. 25. Lista incercarilor prevazute in anexa nr. 2 nu este Iimitativa aceasta put and fi completata cu incercarile sau metodele de incercare necuprinse san adoptate ulterior apat itiei procedurii, pentru care 'exista norme retunoscute oficial (standarde etc.} privind utilizarea acestora.

Extinderea prevederilor listelor de incercari se' face de catre organismul de autorizare la solicitarea oficialaa laboratoarelor de incercari.

22

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'fII

CAPITOLUL IX

ATRIBUTIILE ORGANISMULUI DE' AUTORIZARE

Art. 26. Organismul de autorizare ~ la~~ratoare~~r d~ incercari in constructii are in principal atributiile stabll~t~ in concordanta cu prevederile art. 1~ din "Re~ulam:n!u! privind au.~?rizarea'si acreditarea laboratoarelor de mcercari in constructii ,

precum '~i urmatoarele atributiun.i mai ~mportante:. .

Art. 26.1. Stabileste un sistem c~~ru de aSl~ur~re .a calitatii de catre laboratoarele de incercari m constructii ~l revi-

zuieste periodic prevederile acestuia. ....

Art. 26.2. Asigura aducerea la ir:deplinire apreved~r~lor art. 10, art. 11, art .. 12 si anexei nr. 1 din "Regu}amen~u.l pnvmd autorizarea: si acreditarea laboratoarelor de mce~c.a~l m constructii" privind constituirea si component a "Comlslel c~.~tr~le -de autorizare a laboratoarelor de incercari in constru~tn ~l~ ~ . "Comisiilor judetene de autorizare a laboratoarelor de mcercari

in construct ii", . .... .' 1 ~

Asigura constituirea comisi'ilor din speClah~~l de ? ~na ta tinuta morala si rprofesionala care sa garanteze impartialitatea '5i t:orectitudin~a deciziilor luate.

, Art. 26.3 Elaboreaza , dupa caz , programe de autorizare , Art. 26.4. Elaboreaza proceduri si instructiuni proprii de

sistem privind : .

• atestarea auditorilor; ..

• auditul laboratoarelor de incercari. in con~tru:ct11;

• autorizarea personalului d~. specialitate din laboratoarele

de incercari in constru~t11; .. __

• exigentele ce trebuiesc indeplinite de laboratoarele de

incercari ; ., . . 1 T tii .

• instituirea unui. sistem cadru pnv.lI~~ asigurarea c~ 1 a '.11 ,

• organizarea si functionarea conlls1l1o~ de ~ut~nzare: .

• modelul si modul de' completare a buletinului de mcercari ,

23

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U:A.T.

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'f1I

Art. 26.5. Coordoneaza activitat ile din domeniul autori-

zarii laboratoarelor de incercari desfasurate de:

• Comitetul de evaluate a auditorilor in domeniul labora" toarelor de incercari in constructii :

• " Comisiile de autorizare ~ persona lului de specialitate din Iaboratoarele de incercari in constructii si din activitatea de

C.Q.; . ' , "

Art. 26.6. Asigura protectia partilor implicate cu privire Ia activitatea sa in domeniul autorizarii laboratoarelor de incercar i irrconstructii.

. Art. 26:7. Emite autorizatiile pentru specia listi din domeniul C.Q. si al laboratoarelor de incercari , de atestare a auditorilcr din domeniul laboratoarelor de incercari in constructii precum

si pentru laboratoarele autorizate. -'

, Art. 26.8. Analizeaza cererile si rcclamatiile in cazul nesolutionarii acestora la nivelul co~itetului si comisiilor nominali~ate la art. 8 si 26.5. din prezenta procedura.

Art. 26.9. Organizeaza , dupa caz , direct sau in colaborare cu organizatii profesionale din domeniul calitatii constructiilor simpozioane, conferinte , stagii de pregatire.. .' > Art. 26.10. Reprez.inta M.L.P.A.T. in relatiile cu organismele ~'i organizatirle de profil din domeniul laboratdarelor de incercari in constructii.

CAPITOLUL X

ATRIBUTIILE "COMISIEI DE ,.AUTORIZARE A LABORATOA.RELOR DE INCER-CARI IN CONSTRUCTII'~'

~I "COMISIILOR JUDETENE DE AUTORIZARE A

LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII"

Art. 27. "Comisia cent rala de autorizare a laboratoarelor de incercari in constructii" si "Comisiile judetene de autorizare a laboratoarelor de iricercari in constructii" au componenta si

responsabil itatile stabilite prin:' , ,

24

M.L.P.A.T.

I.S.t.L.p.UA.'r.

PROCEDlJRA PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'f1I

/

• Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii - art. 20 si a~exa nr. 1;

• Procedura privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de incercari in constructii .

Art. 28. Comisiile de autorizare raspund de aducerea la indeplinire a sarcinilor ce-i revin privind derularea activitat ii de autorizare prevazute in dreptul acestora in prezenta procedura, precu,m si de legalitatea, confidentialitatea, intocmirea corecta , tinerea la zi adocumentelor cu privire la autorizare.

Aceste institute i~i tin la zi "Registrul de evidenta al cererilor _ si activitatilor de autorizare", "Registrul de evidenta al laboratoarelor de incercari autorizate" si "Registrul de eliberare a autorizati ilor", ale carer modele se prezinta in" anexele 1, 2, 3 la "Procedura privindorganizarea si functionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de incercari in constructii".

In perioada de valabilitate ~ autorizatiilor , Co~isiile de " autorizare efectueazji periodic, dar eel putin 0 data la 12 luni inspectii privind confirrnarea mentinerii conditiilor avute in vedere la autorizare.

CAPITOL UL XI

OBLIGATIILE ~I RAsPUNDERILE LABORATOARELOR DE tNCERCARI IN CONSTRUCTII

Art. 29. Laboratoarele de incercari in constructii au obliga-

t ii le ~i raspunderile stabilite prin: .

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii :

• Regulamentnl privind autorizarea ~i acreditarea laboratoarelor de incercarr in constructii - Capitolul V.

25

M.L.P.A.T. ' I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURAPRIVINl) AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'fII

• Procedura privind auditul laboratoarelor de incercari in

constructii; . _ .

• ProcMuia privind autorizarea personalului de .~pe~la~ltate din laboratoarele de incercar i in constructii ~l din

activitatea de C.Q.; .

• Instructiuni privind m.odul ~i modelul de completare a

buletinelor de incercari : '.

• Instructiuni privind instituirea' sistemului proprru de

asigurare a calitatii : ." .

• .Instructiuni privind exigentele ce tre~~lle indeplinite de

laboratbarele de incercari in constructii : . ..

• regulamente, proced~~i d~ aplicare a pr.evedenlor ~eg~l calitatii in constructii pnn care, se st~b~lesc responsabiIitat ile pentru laboratoarele de lllcercan. . ..

Art. 30. Laboratoarele de incercari au deasemenea obligatii

si responsabilitati privind: . .

, • mentinerea conditiilor a vute in vedere la autorizare r :

• com~nicarea in termen de 48 de ore a modificarii conditiilor prevazute la autorizar~;'

• realizarea masurilor dispuse la i~spectii de organele de control al calitat ii in constructii : .

• respectarea normelo~ tehnice cu yrivire la efectuarea incercarilor , precum ~l a prevedenlor regulamen telor, pro, cedurilor si instructiunilor enumerate la art. 29: ..

• utilizarea la determinarea caracteristiciI~~ constructi ilor, elementelor si materialelor deconstructii num<:l a procedeelor standardizate sau pentru care s-au emis norme recunoscute la nivel national;

• completarea, tinerea la zi a evidentelor laboratorului.;

• completarea corecta ~i completa cu toate datele. a buletinelor de incerca~i si. a celorlalte d?cnme_?t.e emise de la~ borator cu privire la r ezultatul mcercanlor efectuate :

• perfectionarea ~onti~ua a sistemnlu~ de asigur~r~ a calitatii propriu ~l aplicarea prevederilor acestuia ;

26

M.L.P.A.T. ' I I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURA ,PRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'f1I

• punerea de acord a prevederilorprocedurilor privind efectuarea rncercarllor (model anexa nr, 11) cu situatia concreta din laborator funetie de modificar ila survenite (schimbarea tipului de aparatura utilizat, inlocuirea operatiilor etc.).

• informarea 'ierarhica ~i a comisiei de autorizare privind efectuarea de presiuni subiective de natura a influent a coreeta determinare sau privind inscrierea in buletine'te de incercare a rezultatelor incercarilor efectuate.

CAPITOLUL XII

ACTUALIZAREA, tMBUNATATIREA SAU l\fODIFICAREA PROCEDURII

Art .. 31. Prezenta procedura poate fl actualizata, imbunatatlta sau modificata de I.S.C.L.P.U.A.T. in baza referatului comisiei centrale de autor izare.

Art. 32. Referatul va cupr inde fundament area propunerii

de modificare precum ~i detaliereamodifidirii si anume :

• capitolele, paginile, paragrafele propuse a se modifica;

• continuml initial al procedurilor : .

• formularea modificarilor; ..

• justificarea modificarii;

• .numele, prenurnelo, Iunctia intocmitorului referatului de modificare;

• data intocmir ii.

Art. 33. Referatul va fi viz at de inspectorul'de stat sef.al I.s.C.Lf·u.A.T. si inaintat spre aprobare ministrului lucririlor publice si amenajarii teritoriului.

27

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURAPRIVIND AUTORIZARE~ LABORATOARELQR DE INCERCARI IN CONSTRUC'fIl

Art. 34. Dup~ aprobare se VOl; opera m<;dificarile in tabelul

modificari de la pag. 1 al prezentei ~roced~n. .

Modifidirile operate vor fi pubhc~te m Bulet'nul construe ...

tirlor ~i/sau 0 revista t ehnica de prof il . .

CAPITOLUL XIII

GESTIONAREA PROCEDURII

Art. 35. Prezenta procedura este gest~onata de M.L.~.A.T.:

D. G .R.A.T. si se va publica in Buletmul Constructiilor ~l

o revista de specialitate. .

Art. 36. Procedura se va multiplica prin grl]a M.L.P.A.T-

D.G.R.A.T. G R ~ T

Art. 37. Origina1uf va fi arhivat la M.L.P.A.T .... D. " ...

si va avea in mod obligatoriu atasate : .

• a) tabelul de evident a privind distribuirea acestu;a.; ,

b) dosarul referat elor cu pro'p~nerile ~i/sau ap~?~anle ae actualizare imbunatatire sau modlflcare a procedurii :

c) d~saI:ul cu p~ginile, capitolele, edit i ile retrase ale procedurii modificate.,

.. CAPITOLUL XIV

PREVEDERI FINALE

• Art 38 De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

d '. w· de I S C L P U AT' in cal. itate de organism de

proce un raspun ., .

auto'rl'zare a laboratoarelor de incercari in' constructu, p~.ecum ~l

1 . tit t iil entu econo-

toate organisrnele centrale sau loca e, ins 1 urn e, ag .

.28I I,

,

/

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURApRIVIND AUTORIZAREA - LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC'flI

mici care au in subordine Iaboratoare de inoercari , pre cum siIaboratoarele de incercari independente ce emit documente valabile recunoscute de I.S.C.L.P.U.A.T. pentru ramura construcriilor.

Art. 39. Activltatile' de autorizare a laboratoarelor de in- \ cercari in constructii s~ suporta de catre institutiile sau persoanele .interesate pe bad de tarife stabijite in anexa nr. 14 la prezenta procedura ,

Art. 40. Autorizarea de catre I.S.C.L.P.U.A.T. a laboratoarelor de incercari in constructii nu exclude existenta celorlalte autorizari imp use de legislatia. in vigoare in Romani~ si nu exoriereaza laboratoarele de obl igat iile si responsabil itatile ce le revin ,

Art. 41. Autoriaarea se acorda pentru 0 perioada de 4 ani pentru laboratoarele nationale si de zona, de 2 ani pentru laboratoarelede unitate cu minim 3 profile si de l-an in cazul labor-atoarelor de unitate de t ipul laboratoarelor de santier, statii de rnixturi asfalt ice.

Art. 42. Cu 60 de zile .inaintea expirarii .,perioadei de auto.rizare", institutiaxletinatoare de laboratoare autorizate , respec'tiv laboratorul autorizat independent, are obligatia de a solicita in (his reautoriz.area si sa depuna dosarul pentru reautorizare la CCALIC respectiv CJALIC in cornponenta stabil ita la art. 14 din prezenta procedura ,

Art. 43. Comisiile de autorizare efectueaza anual minim 0 .viz ita de confirmare a mentinerii conditiilor avute in vedere la

, .

au torizare.

Art. 44. Neaducerea la indeplinire a prevederilor din Capitolul XI privind obligat iile si raspunderile laboratoarelor de incercari in constructii conduce idupa caz la :

Art. 44.1. Suspendarea autor izatiei pentru unele incercari sau a laboratorului pentru 0 perioada Iim itata de timp pana Ia eliminarea din activitate a deficientelor, in cazul 'in care se constata :

I~ (

29

-M.L.P.A .. T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

PROCEDURAPRIVIND AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUC1'I1

nementinerea conditiilor avute la autorizare; neimplementarea sistemului de asigurare a ca1iHitii

,adoptat·.

_ neaplicarea de actiuni corective,' iar neconformiUitile

constatate nu conduc .la neasigurarea .cerintelor stabiliteprin art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; _ deficiente in evidenJa laboratorului sau in completarea

'buletinelor de incercare.

Art. 44.2. Suspendarea autorizatiei pentru 0 perioada de'

1-,-3 luni in cazul neaducerii 1a indeplinire a p'revederi1or art. 12.1, 12.2., 12.4., si a~t. 12.7 din Regu1amentul privind autorizarea si acreditarea 1aboratoarelor de incereari in constructii, exclusiv abaterile care fac obiectu1 art. 44.1 ~i art. 44.3. din

prezenta procedura.

Art. 44.3. Retragerea autorizatiei in cazul inregistrarii unor

abateri privind:'

_ . en~iterea de buletine de incercare pentru profile sau in-

cercari pentru care nu este autorizat;

_ emiterea de bu1etine de incercare eu rezultate 'intentio-

nat eronate;

_ neimplementarea san nefunctionarea sistemului de asi-

gurare propriu adoptat sau neasigurarii prin acesta a eliminarii apar it iei de neconformiHiti care pot conduce la vicierea rezultatelor incercarilol' cu j~plicatii in aSJgurarea cerintelol' stabilite prin art. 5 din Legea nr , 10/1995 pl'ivind calitatea in constructiL

_ inregistrarea de 2 suspendal'i i ntr-un interval de maxim.

6 luni.

Art. 45. Labol'atoarele de incercal'i carora li s-a retras auto-

r izatia au dreptu1 de a depune 0 nona documentatie de autorizal'e '

daca fac'dovada ca:

30

M.L.P.A.T.

I.S.C.L.P.U.A.T.

au climinat deficientele constatate :

au adoptat si a . 1 '

calitatii "u nr,p err.entat un sistem de asigurare a

a ,11 corespunzator :

- au dobandit independenta in d ....

" eClZll

- au luat masuri de inlocuire a ~ " .

~i/sau apersonalului operat iv care Fersc,nal.u1m de conducere

r it ia abaterilor care au 1, 1 au contribuit sau tolerat apaccnuus a retragerea autori ti

Art 4.6 C t i rza iei ,

. . on muarea em iter ii de b - ' '

tru profile sau incercari pent. . 1 "uletme de mcercare pen-

. ' IU cale aboratorul t .

se sanctioneaza conform.prev d '1 . nu es e autonzat privind calitatea in const et.~n or art. 32 din Legea nr. 10/1995

ruc 11. .

~Art. 47. Schema sintetic~ de de r .

riz~re si de auditare alb es a~urare a activitatii de auto-

se prezinta , a oratoarelor de incercari it"

a m anexa nr. 12. n cons ructii

. Art. {S. Ariexele de 1a nr 1 pana 1

grant a din prezen ta procedura. a nr. 14 'fac parte inte-

Art. 49.' Prevederile t . .

urmand ca gene' Ii 'Pr~zen ei procedun se aplica etapizat

, ra lzarea sistemului si inch . ".

autorizare Sa se fac~ , rt _ ~ elerea actiunii de

d. a in r-un terrnen de maxirr u 1"

a ta intrarii acesteia j . - rr urn 18 UUl de la

, In vlgoare.

Art. 50. La data i~trarii in vi oar .

inceteaza valabilitatea N . g e a .p:eze~tel prcceduri i~i

1 " orrr.a metodolog ica pn . d ' .

aboratoarelor de incer _ . , ., vm au(onzarea

I . .ercarr In ccnstructii" apr 1 t~ ,

.G,S.I.C nr <:''i1089 " C di ' ona a prm Ordinul

'. ,'_'," ~l' ,1' inul I.C.C.P.D.C. nr , 2/1989.

Art. 51. Anexele nr 1 si - 2 .

teaza eu noi profile si ro'l' ," n~·x . sde re:ctt,ahzeaza si se, comple-

~ .,. ,1 mcercarr e catre I S C L P U

masura aparitiei acesto ' . . . . . .A.T. pe

1 ,< ra cu respectarea - t d 1 ..

a Capito Iul XII l' . ' me 0 0 ogrer stabilite

'" U111 prczenta procedura.

31

Anna nr. 1

·s :l:J_ul!un cp
"3
... lOluloqu-r
0
...,
~
...
0 11UOZ op
..a
..s lO:J_U1Oqtrr
"3
"tl ranori-un
l!
o lO:P!lOqtrr
~ x1 .....
~ ..... ~
~ ~)~
.... Q) 1-4
~ U "
",,"'u
< = =
I ..,
..., .,
<nou
.s~
I .~ ....
.g"
...,en
en S
"
~ .... ;:l
oj u
@ u
0
Z
"
c ci
;:l "
0,'"
= cd
• 10: ~
.,
., "',
... =
c;! <~
u N
~
--
...,
-
;:;
rfl
<
f-<
(fJ
I ~~
tr"l,tr"l
00 00
~~
tr"lN
UU
.s I
k ....
'"
+' C
cd .....
S cd
...
0
~Y."! .Ll.
~ ..... ..s
c
:;l I!J I!J
.... o '0
;:0 " cd cd
.... v
" .... '2
• ~ >c;! oj
~~.~ ."'.:: .....
0 c :s "
u <'l S
bl: S
I .... >, I
0 >-'
I <')
c:
-
0 PROFILE DE tNCERCARI

Nota: Pentru lucrarile de drumuri ia profilele M.D. si D. se con sidera parteintegranta din acestea ~i incercarile cornune prevazute in profilele lXI.E.M.

~i E, EA, EP.

Nr·1 Srmbol
crt.
1 G.T.F.
2 M.N.B.
3 M.B.M.
4 B,EA,BP
5 V.N.C.E.C.
6 Z.P.
7 M.T.Z.
8 F.
9 H, IT, IF.
10 C.O.
11 i.N.M.
12 I.D.M.
13 AR
14 M.P'.
15 A.N.C.F,D.
16 M.D.
17 D.
18 C.F.
19 LA.E.
20 LS.
21 1.1.
22 LV.C.
23 I.G.N.
24 L.T.
25 I.C.F.
26 P.C.
'f 27 I.F.
48 LA.
29 P.C.I.
30 E.LC. 32

Domeniul

I Geotehriica si teren de -fundare

I Materiale perrtru noroi bentonitic ' Materiale pentru betoane ~i mortare

Beton. beton armat , beton precomprimat

Verifid1ri nedistructive ~i a comportarii in exploatare

a constructiilor Zidarie 1}i pereji

Mortare pentru tencuiel i si zidiirii Einisaje

Hidroizolatri. izolat i! terrnice, izolatii fonice Constructri din ote] .

Incercari nedistructive metal

Incercari distructive metal

Armaturi de rezistenja din ojel beton, sarme san

plase sudate

Materiale de protectie contra ageutilor coroztvi

Agregate naturale pentru [ucrari de CF, drum uri _ Materiale pentru drum uri

Drumuri

Suprastructura. CF

Instalatii :Ji aparataje ejectrice i Instalatii sanitare Instalatti de Incalz ire

Instalajir de vent ilatie ~i cl irriat i are Instalatii de gaze combustiblIe_ aturale

Lucrari de tclecomunicatii '

Instalafii de contact, semnal izare, central izare bloc,

instalafii de auto'matizarc pentru CF Protectia catodica

Instalatii frigorifice

Instalatri de automatizare

Protectia contra [ncendi ilor Echipamente inglobate in consfrucj ii

N
~I
..., 10
00 ~
N
N ~
..,. 8
;::! I'-
rfl rfl
~ ~
en en
.....
~
'"
r-,
.....
~ 8
tr"l
0, en 00
<-0
N f-<tr"l
U UlV 3 - cd, 802

33

00

*

*

ao

*

*

10

*

*

*

c;, c; r-:. ;_; ","

N\oOOS_

101O''"l

N .... co .,OC,"O\

· .. · .. · .. -O~

t---.tljf')O\_-

-"'t""-

., ., ., .' ........

IOOOOON --- f"")t--. 0\-,-

81

""l ."") ao co

~ 0..

""l ", U~

10 r--

., .... 2 to·S r;;.;

.• ""l

""l 0\

""l o

o

01 .... - C\

""l co

0..

N U

34

35

j I I I I I I I
00
t>- I I * I * I * I * I * I
I I I I I I 0
10 * * * * * * I *
........ ............... . ... .,
r- ao ao~OO'l 10 tl") If) ....
~r- N~·O""" "" ~r-IO ;,; ..
....... ........ - " ....
" ...... ~r-
""0 N"" .. "" "" 100 0 V').
~ r- N~ •• ~ ~O Nr- " .... -0.. S
It") .. .. ~ •.• NO ...... •• V') r--- .........
..... 0\0 '"'If) 00 _. V') .... .... 0\ ...... V') ....
~~.:. ~"" (") .... ~\O....-t .n·~.n·1 ..
.. r-
.• """0 "10 .... ""
··~0I0"" M NO "r-OIN .... \0- ..
..... 01 N("')\O .... Y""4 It") N .... OO~O\ ...... <'l~"" ~
<'1 I V') .,..,
ao r-- r- "" 10
'" ~ ~ 00 ~ 0'1 <'l
..... N 10 ~ t:..
-- -- -- N N
"" "" :l N 0
.... .... "t' ~ ~
~ ~ ~ ~ 0\ 0\ ~
oo ao 0\ 01
ao
(fJ (fJ (fJ (fJ (fJ (fJ
~ -e < < ~ (fJ <
f-< f-< f-< ~ 1-<
(fJ (fJ (fJ UJ UJ UJ
UJ
\ I .,.., I .,.., I
<'l ao 00 ao
"9 ~ N N
0 0 0 0
~ 0 0 0
00 "" <'l ""
<'l 00 <'l <'l ""
.,.., .,..,
(fJ00 ao (fJ UJ UJ
<' -0 < < <
f-<~ V') f-< f-< f-;
(fJU U (fJ UJ (fJ
01) , , o , ... I ,01) <'il
... 1'1 o u '" ~ ~-:l S~
'" 0 01 01- ~ t! ~ (iJ
:;::::0:.> 0.. ... 0.. )~ ... 8~
a e.B e 1'1 .~ ::»~ 'K eVE C,.l <C'j ~
00:.> o .~ ... ....... 01 .S a.e
::l ol) 0:.> 0 0:.> .... t:: u 0 .... ~ +"-)(1$ +J.
ol) «;I'" 01 ....
ol)'O ... ol) 8 e .~ t:: Ul '" 8 o..g
ol)il< e 0 010..
I '0 ol) '0", 'O~ .3 >c;l'O a ... ,... ol) Ul
N ... 0..", t:: 'Ool)ol)
.... Q) .~p 0 '" 0
<'il ol) '" u ... .;a ~ ... Q) ~ t'N
Q) .......... .... '" > '" t:: . 'Ou
§.~S ..... u .... '" u .8 cd 'Cil .. Q) >c;l ::l
.~ ~ ·E·:: <'il ...... '" +'u~
I .... '0 ::l t 8 ol) t::- sn e.~ ~ol)'O
~.E.~ '" ... ... .... Q) ... '"
.... t:: .... 0..0 '" t;~ ... ~ ::l .~~~
u .- u ..... .... 0..
0.. t' '" Q) ~e~ ::l ON .r:; e b.C ....
Q) .~ ~ I ~.[.~
'" ~ ~ ... "' .... 0
I ....... tlI '" 0 ~p' Qti
ce- .... U ..... U .... ..o I;!J U uo!E
I 0 I .... I ~ I :l I ~ I ~ I 10
.... ..... .... .... .....
..... ..... ..... I ...: .... ...: ...:
0 0 0 0 0 0 0 I I I I I I I I
I * *
00
1 I 1 * I * I * I * I *
e-
-- I I I I I I I
;0 * * * * * *
\0 * I
-- ..... _ .. I
,...., \0 'n
.... 8 on 01
. . "" .. . . .. 1.0
0'1 "'"''' t- <'l ,...., ..
\0 n~ltr) -r- 00 1.0 ~
0(') . . .. ": ... n "0 .. ~
~ t-r-- N ";";0\ 0'10 <'l00 ..
Nt- .• V') NO, .,.., ..... 1.00'1 N
""N ""0 .. .... .... . ...... . ....... N
~~ -0'.1:") ..... .... 01 000 O\~ ..
(".IID- .,.., .... 10 V') 01 ~IO V')
--
V')
(".I r- t- O 0(')
00 ~ ~ 0'1 r-
0\ ob '" . ..; ~ 0\
00 ;;,~ -- N N N 00 00
0 ..... :l .... ~ .... 0 N
~ V') ,...., ID
00 s:: s:: 01 0'1 C'I
0'1 00 00 00 r-. 10
(fJ (fJ (fJ I (fJ (fJ (fJ (fJ (fJ
< < < -< < fS < <
f-; f-; f-; 1-< 1-< ...... f-<
(fJ (fJ (fJ (fJ (fJ rn rn rn
--
,...., I
00
0 00 r-
.....
-00 ~ ~
<'l 00
01") V') on -- --
0000 UJOO u: r'") rJ) r')
1.Sb~ ~o\ <t- <t-
V') N l-<N 1-<~ r.6
uu (fJU rn ..... rn .....
I
-- I I
, , .5 .~ & d Q)
,,~ .... I .~
... ... ~ ,
Q) P-o o P-o '" N ...
... .~ )~ 'K ... '" .8
'" <'il '" <l '00 0..
.... .~ .s :§ '2
o :- "" .,_u ... '" u
rl 'e 'N rl ... cO ... t:: .... ::l
0.. ::l m·~ ~ ~ o .... , ... ::: '"
.6 '" '" '" .... ... C ~ C) ~ ::1 '" t::
..... 0 .... "' .... ... C) '"~
I • ... u '0 0'- - t:: '0
(".I 0 P-o'" :8 ..... '" ....... )~ .8 :-s.C1l o
c cO t:: .~ t:: ~ ;:! u ~ ;:;
u ... .~ B "'0 ..... C'd so 'OS '0
'" ;:; ..0'0 ........ cO '" ....
C1l 0 "P-oo.. w>C1l t:: ....
'0 .... C1l OJ -- 0.$ ::: 0.. o :::
S '"2 on 'O;:.1::l t::
.§ !l..i ~ o o cO ~ o
I s _ U +' S 0 ~..-i .~ G.>
.~ ::l ~'O :- ~~
'0 ......... '0 P-oo ::l)rn ~ on o ...
-.:: t::+' 'V '"'" c; 0;:; ~ c 0.. t:: ., :8
C1l >..;j <('j cO .... <:) ....
.., ... " 8 al o ('j .... u· ... " 01 o I 0';::::
0 .:: - 0:;:: ~ ...... ('0) ~p' I I f.I.l
, ...... t:: ~~~ p., t:: U.::
~ I ;:s -I ~ I 0 I ..... I N I <'l I ~
<'l ,,) N ~ ~
..... ...: ...: ...: ....; ..... ..... ..... .....
0 0 0 0 0 0 0 0 37

36

00 I I I * I I'
I'-- I * I * I * I I
--
I I I I
I.:> * * * I I
* *
_.__
. ~ ... .. . ... -
\0 r") '" I'-- I'-- 00
I ~t'~~ <') .• <')aclD "I
! .~ ................. ..0 I'--
! <')0 .• ··0 ..
~r--... .c>: _00 "10- I.:>
/ II") _"I ''l 10 <') OC .. 10
~"~"O~ ... ;.; S! ........ .. -
<')10- \Of'. O\~O - ::l
" N ... Nf'- ...... I.:>
••.•.• "1 . '10 ~·~·;I .. .,
1,Q000\- "01 0
N'q'1t---- 0 10 00
011.:>- 10 00 10
10 .... \0
00 ~ 00
~ ~ I'--
<') 0,.
<') r:::- '0
.... - S N N'.
~ .... '"
I'-- s:J s:J
CFJ , CFJ CFJ CFJ
-< -< -< -<
f-; f-; f-; f-;
CFJ CFJ ir: CFJ
M
If) II") II")
00 oo 00
0, 0, 0,
'" "I '"
-- U U U
I ~ .... I
"
E ...,_ .~ I
::: <"il ....-
.. ..
" .... 0 ;:; oj "o;l
"0,8 .-e <0,
.... )d u
,..-1j "t:: .... ;:; >d u ·C
<"il I': .... ·s
.. ::: u " ....- .;:; +'
"I _ .... P- I': .... "
• _ I': " <l.i ("j <"il E
X <C'j: "0 P- .... .5
<"il E <fl .S
E "oj '3 <"il ("j <"il "0 "0
.... "0 "0 '" <l.i ol
<"il P- ;:; 0 0 ;; .... ....
.... . S .... .... .... II ("j
::: ro '" 0 <l.i ....
:So -- " .... E .... "0
§ .. ("j <J 0
e'~ ... .... I': ....
12 I. & o
o ....
-- ,....
If) I \Q I ~I ~I
- ~ ~ C\
- - ~ I
0 -
0 01 0 38

Aparate ~i dispozitive pentru l'roWnl: - geotehnicii ;;i teren de fundare (GTF) -

Nr. crt.

Denumirea aparaturi i

°

1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10

'11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Areometru tip Casagrande Aparat proctor

Aparat pentru determinarea urniditati i pamanturilor

Aparat eu plad"t de 5uetiune

Aparat pentru a.pl icarea ineerdirii axiale

Aparat pentru determinarea ech ivalen tul ui de .nisip Aparat eu plaea sau membrana de presiune

Aparat de forfecare directa

Aparat Sche ibler

Aparat pcrrtru determinarea [im ite i de plasticitate tip eupa.

Aparat de proieetie lOR tip APED 5

Aparat din st icla eu mereur

Aparat eu absorbtie tip ErSLIN Aparat edometru

Agitator electric

Agitator manual

Balanta tehnica 500 g ~i preeizia 0,01 g Balanta tehniea 500 g si precizia 0,5 g Balanta tehnica 1 kg si preeizia 0,1 g Balanta t ehuica 1 kg si preeizia 0,5 g Balanta tehn ica 2 kg ~i preeizia 0,1 g Balanta tehnica 2 kg ;;i preeizia 0,5 g Balanta farmaceutica eu preeizia de 0,01 g Balanta 200 g clasa I preeizie

Balanta eu d ispoz it iv pentru cantarire sub apa cu preeizia. dcO,Ol g

Balanta anal it ica eu preeizia de 0,001 g

Baseula semiautomata eu sarcina 100 kg

BascuUt somiautomata eu sarcina 50 kg

Ba ia de n isip eleetriea

Baia de apa

Barometru cu pl'eeizia de 0,5 mrn col. Hg.

Biureta eu robinet de 50 ern

Biurcta gradata 50 .,' 100 em

Cil indri din meta.I inoxidabil

Cil ind vi de st icla gradata '

Creuzct eu placa de 1> 45 mm"

Creuzet de portelan 9 40 m1113 •

Cristalizor de [aborator

Capsula de portelan. metal inoxidabil (( 120 ,., 350:mm Capsula de portclan , metal inoxidabil 9200 ... 500 rnm

39

0 I
-41
-42
43
44
45
46
47
48
49
50
\ 51
52
.'5.3
.'54
5.'5
.'56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
40 Capsula eu acoper ire din mase p lastice Capsule subtiri din alama crornata Cutite de lab orator

Ciururi din tabla perforata cu oehiuri rotunde de 31,5; 20; 10; 5 mm STAS 1078-73; STAS 1077-67

Ciururi eu eutie ~i capac eu ochiuri rotunde 3, 15; 5; 7,1; 10; 20.

31,5 STAS 1078-67 '

Ceas cronometru

Ceas laborator

Calorimetru tip Janet

Celula t riaxiaja

.Cadru de referinta

Dispozit iv eilind~ie pentru determinarea. gradientului hidraulic critic Dispozitiv pentru crearea si mentinerea gradientului eon stant Dispoziti'T de TUlare eu carucior si macara

Dispozitiv de incarcare in trepte a edometrului

Dispozitiv de incarcare in trepte a eprubete i

Dispozitiv de presare eu forta 14,71 kN

Dispozitiv eu eon STAS 12288-83

Dispoz it iv eu can Vas il iev

Dispozitiv de lestare

D~spozit~'r cu masuraren rezistentei Ia pcnetrare

DlSPOZltIV de presare .

D!spoz!t!v automat pentru masurarea presiunii apei din pori D~spoz~t~v manual. pentm masurarea presiunii apei din pori DlSpo~ltl'T.pentrll crearea ;;i menj inerea constanta a presiunii hidrostat ice m celule

Dispozitiv cu coarda Dispozitiv de ancorarc Discur] metal icc 9 100 mm Densimetru

Etuva electrica cu tcrmostat 10.'5±20g

'Exieator cu p laca cu clorura de calciu sau silicagej anhidru Exieator de vacuum

Eehipament de son dare (foreza]

Fiole de eantarire

Eiole de st icla

Geamuri de ceas

Inet de 9 50 mm din alama de ,2 rnm latime Inej metahc cu discuri

Lesturi

Mojar eu pistil din ote! Mojar cu pistil din cerarriica Masins; de cernut

Mai de compactare manual eu ghidaj M icrocol11parator

,

0 I
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
• 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
• 114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
12.'5
126
127
128
129 Pipeta

Pipeta tip kubiena Pcnetrometru

Pahar Herzcl ius de 1.'iO-200cm3 Pahar Berzel ius de 400 cm''

Pahar Berzef ius de .'500 crn'' Pahar Bcrzel ius de 750 em3

Palnie de filtrare cajrtat iva de cp 80 mm

Pajnie din st icla eu coada scurta

Picnornetru de 100 ems eu terrnometru Perrneametru eu gradient constant "tara su.eliune Perrncametru eu gradient eon starrt eu suellUne Pcrmeametru cu gradient var iab il

Pompa de vacuum

Prese ;;i pompe h idrauf ice

Presa pentru seas probele din stuturi Placi din metal

Razatoare

Reeipiente eu capac

H igla metaf ica

St icla de eeas

Stante ci l indrice eu pereti de cp 2 em ln1l.ltime h = 1 em Spatula

Sita eu tesaturti din sarma 0.10 STAS 1077-67

Sita eu tesatura din sarma eu ochi 0.08 ... 0.05 STAS 1077-67 Sita eu tesatura din sarma eu ochi 2.0 STAS 1077-67

Sita eu tesatura din sarma eu ochiuri 0.2 STAS 1077-67

Sita eu tesatura din sarma eu ochiuri 0.5 STAS 1077-67

Sita eu tes1itura din sarma eu oehiuri patrate

Stante eu d = 9 em N = 3 em

Stante cifindrice din metal inox idabi] D irrt 40 mm Stante ci l indr ice din metal inox idab i] cp 90 mm Stante metal ice

Subler

Stante ~i corrtrastarrte Stropitori

St utur i metal ice eu inaltimea de 250 mm ~i :p 100 rnm Scafa

Termograf

Trusa si greutati

Trornpa de apa perrtru vacuum Trusa geo

Tcrrnomet ru de O-lOO°C cu precizia de o,jOe Termornetr u de 10-40°C eu preeizia de O.loC Termometru de 0 ... 58°C cu preciz ia 0.1°C Terrnomet ru de 0-40°C eu preeizia de 0.5C

41

o

130 Tlivi

131 U midometru

132 Urie [te

133 Vas conic pentru fil trare sub vid

134 Vas cu capacitate de 3-41

13.5 Vas imersiune .

136 VOlumetru metaliC' conform STAS 1913/1.5-7.5

42

N
e
'"
...
btl
I: ~
Pot
Z
~
~
;/ 0=
0
e
'"
,t:l
°0
...
0
=
::l
i
'"
:3
..
'"
"'OJ
s
~
....
0
...
"'"
::l
..
e
...
"'"
"'OJ
B
'-'
...
....
'"
'"
-e
..
~
..
>0:1
'-'
..
...
'-'
,S
-;
..
.s
0:1
t:i
=
'"
e
0
z ~'(

i~

.~ , ... 100 I I I I I I --I
::l
--a BE C).~ .e " " " * " " " *
... j~ro§$
0
....
cd I~ I I' I I I I I
... b ~ )d
0
.0 ..o.BC):= " " * * * * * "
~ cd oj '0 0
....l... N
P , ... , I~ I I I I I I I
'0 ~ 0 . .;:::~C; " I " " * * * * *
oj cd +-l ~ :::
... ....l ~ = 0
0
'" '"
(g)d :;: ..... .....
- ... ... ~ "' "'
.P cd)ca ..... -'
cd r.fl C,) ., s:l ..... .....
J.-. ~ ~ '"
or) '" ., 0,
s.."''-' ., .. S 0 ° ,
-< =.= N 00 ..... N
"' .. "' -- --
..... \C -r or) r- ~ 0\ .....
'" ~I
+'
Uj .. (1) ..... N -' N N N N
'" o
'$~ "'i 00 00 :t ~ ~ ~
or, ~ N or,
oj '" '" c ...... ," 0 '" '" '" ,"
~ <n '" '" ..... '" '" '" -r- -r-
0\ -' r-- 0\ t- c- c- t-
'" e if, UJ rJJ rJJ rJJ
... ;:l if, if, rJJ
oj cd u ...:: ...:: -< -< -< -< -< -<
e u f-; f-; f-; f-; f-; f-; f-; f-;
... rJJ rJJ ir: rJJ rJJ UJ rJJ rJJ
0
Z
'" ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....
= oj 00 00 00 "9 00 00 00 00
'" '" .n or, or, or) or, or, .n or,
0.. ... 0 0 0 0 0 0 0 o·
s 5 '" '" ," '" '" '" '" '"
.~ ... ," 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\
'" 8 rJJ UJ if, rJJ rJJ rJJ rJJ rJJ
... t:: -< -< -< -< < -< -c -<
oj .~
u f-; f-; f-; f-; f-; f-; f-; f-;
UJ u: rJJ rJJ ir: rJJ rJJ rJJ
)Q
o .~
:;:l
.!!i '" 'iii 0. '"
... = ....
~)~ Z; ,oj '" 0:,n ;:l
; 0. '8 c
u .... u: .~ ·S
cd t:: N ... <r. '"
... oj ;:l u ;:l .... .g
oj t:: u '" til .... 8
Uo~ '" 0. d ;:l
oj S o rf1 '" .... p
'" 0 'V .... oj ,:g
... '0 o oj p " ....
.... ~I ;:l .S
ro g_ d .... s E, ... ,
u .;- ;; oS .....
... ;:l .... . ;;; ~
" 8 t i ;':: 0 t:: o
o
t:: E.:: ~ .... 0.0 '"
, ..... 0 0.. rJJ o U~ 0
~ ... ...; I ..... , ~I ~I ~I ~I ~I~I r- I 00
0 0
Z t> ..... .....
0 0 43

Aparate ~i dispozitive pentru

profilul materiale pentru noroi bentonitic (;VmB)

NLI Denumirea aparaturii
crt.
1 Palnle Marshall
2 Cana etajon _ 11
3 Cronometru
4 Hart ie indicatoare p'H
5 Cilindrugradat 1 000 m]
6 Cifindm gradat 250 mj
V Cilindru gradat 100 ml
8 Balanta pentru fluide
9 Trusa pentru determinarea eontinutului de nisip
10 Presa Baroid
11 Tub cu bioxid de carbon sau azot
12 Balanta - 0-5 kg
13 Vase volumetriee 3-4 1
14 Hart ie de filtru calitativa
15 Agitator ell 3 000 rot/min .;:i ;}:j:e:J_~un ap joo * 1* 1* 1*
S .IO.pl.IOqU'l
...
0 1* I *
.... I~ 1*
01
... 1.1uoz ap *
0
~ JOpuoqU'l
S IllUO~lllU J '" * 1* 1* 1*
'1;1
e:! .IO:J_ll.IOqU'l
... .......
0 ... '" ." ... ...._
oo ..... \ON 010
t"") ("'\.1 ~I") ·~S N ....
... -~ .. ~ ..
~~ :2 ~ 0 N
- ~ '" - .. . . r-.. ••
0 '" .... - 0
Pol><1 It) - "'N .'. •• 0\ It) ·'0
~~t .• Nit) "'''' '" "'-
.. IC-_ "t' .. - '"
m U u 01 '" 00
p.<J_ '" .. N .• ", .. .• "0 N
........... t' '" &r') 0\ 11")("') I
<: .,; .';:: OO\It)ac~ ·'00 01") N
.. ......('f"').-t...-4("") -"'- .... ('4"')"' ............
N

I '" '"
OJ
"W~ ~- '" '" ~ ac
"9 00 N
_e:! :t. ...1, r:::- r:::-
.- ....
~OJ ~ r:::- "'I N
"t' N N N N
..... ., N N
: S ir: sa
u: (fl -< -<
... P -< ~ E-< E-<
e:! 01 u
o E-< o: (fl
S (fl (fl
...
0
z
..,
.,; e:! '" '"
P '" '" '" "9 "9
p. ... r 00
e ~ ...1,,,, "9 "'''' ~
.. '" '" ~ 00-
.- ... 00 .... 00 o-t- t-
'" <J 0- ~' r-.
.., U 0 ;:!:~ ~
... ... .: ;:!: ~;:!: ~
"" e:!'- P- up.. p..,
o U P-U
os
::s OJ
... ,
... ><1 'u .., a
... .~ ...l e:!
... ..... • ·v .., ..,
• :!l "2 .., :>- ... 8 S .-
~ e o ~ e:! e:! ... .-
... > ...
... .., ;:l e:! .: .., ..,
'" ..... ><1 '0 u ... .1""'1 p..
.::l Y.1 0 .., .:
u .... ., o
~ .: .~ :>- e ..... >c:I ...
"d' ;:l .: ..,
e:! 01 ... .., 01 0 e u
.. N P. u
... u.S '1;1 .., .., e:! 01
"" e:! e .... .... 01 .., '1;1'0 '1;1
0 <J._ e:! ... !V '""" "'d '1;1 e:!E 0
<II 0 ;". P .: <II 0 .....
'1n- ~'1;1 I "O~ ;:l ..... • .-t ...... ~ 01 (l.) 1:.>.""", ..,
.... u ~.e ~ <J :=:§S " t""SE S
.. ... c, u 01 ... .: ::l
Q) e .:' ;:l c-:l
,e:! u 10 .... ii;1..':l 1
(.) ~ sl8 1
.. ;:l I (fl
... .....
... I~ I~
= I~
- 1- ....
...:...: =
ZtJ -
0 ~ .s

.. o

e

...

45

00 * I I
*
r-, .. I I
..
Ie * I I
..
or") .. \0 .,
'1"'''1 ..,.. \0 \0 .,
..,.. ·'''100
· .. fD ~hll"') ... ~-tt')
..,..-
..,.. "1- r-, .,,-
~"~i' ..,.. "1 .,
;:z ... TI",,)
"'..,.. ... ~Ntr}
,.., 01 "101"1 1.00'\--
r-- "1
'" .,,("') ....... "1
Oor")r--O<,) ., £ ... '''IF') - \C
-OO--~"",", 0'1"'0 or") \0
-r---. ___ 46

..

..

00C"l 00-\0 -~ 0-1",,)

......... ---

r--OO'"

_,-.t--- ."O .. ~ ..

· .. · .. · .. --N

l.Or----lljOO--'I"'r--

~"~"O"~"g~!;::;

--If"')r-- __

'" 00

~

r---

.N N

(FJ -< f-< (FJ

I I I I I 1 I .. 1 I I
.. * * * *
00
I I 1 1- ~ , I I I I
* * .. .. * I * *
r-.
I I I t I I I I I
.. * * * * * * * I ..
'"
-- ...... 10
.... N 0- ... ~ '" .,0 10
"'::: .'or") or") !:e 1I")r-- ...... :!:
., ·10 .... r-- ....
!:e . , 00 r-. ., .. 01 r--
~ ·'0 .. 01 N .. MO'\ .o,
or") •• 00 • 'or") or") ·,01 ...... ~
II") . 'or") or") 10 or") "1 "' ..... "110
I "s ~- ';d .. r-- .... r--- ..,.. .. 11") .... "1 \0-
'" Nr--
., ;:l r- ., ., ., ..,.. ., .,
·'10 .~ ·'01 .'''1 ·,0 .,- ., ., I()
. , n !:S .... _If') 0 .... 00 . , 010 Nor") ....
II") .... ;> \0,1()- N- _ ..... r- .... - Nr-- ......
or")
10 r-- t-. 0 0 0 0 0 0 0
";" ~ "9 00 00 00 00 00 00 00
n 00 8) "" "" "" "" "" "" ""
..,.. "1 '" 0 0 0 0 0 0 0
10 £ ot) 10 10 10 10 10 10 10
N 01 ..,.. ..,.. ..,.. ..,.. ..,.. ..,.. ..,..
(FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ
-< -< -< -< ~ -< -< ~ ~ -<
f-< f-< f-< f-< f-< f-< f-<
(FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ (FJ
---
. 10 0010001 0
r--OO-· 00r--0I00 0\
, 00 00 til I ,.c.
,f-- 1 I o-r--·r---N
\Dr- N ~~~~,~ \0
\0\010 10
M -'.0\0 -- ,
(FJ(FJ(FJ (FJ(FJ(FJ(FJ':2 El a a a (FJ
-<-<-< ~~~~~ -<
f-<f-<f-< " o Gl 0) f-<
'1j '1j '1j '1j
(FJ(FJ(FJ (FJ(FJ(FJ(FJp.. .... .... .... .... (FJ
, .s I ~
.~ , ,:-:j
. ~ ... c,
c, ;:l tJJ ....
'" 0)
o ell ~ S
'-< '0 <Il " '"
CJ:J U N E ·ro ;:l ;:l
ro ... ><tl ;:l
,ro o N ... ... s
a'a ;:l 0 <Il V ,!J
~ c, ..... ·13 .... ;:l <>
ro ~ ·ro 0) )~ .:::: E
'" '1j OJ
ro .... " cd " <> " <> .;
Q)£ .... .... .... '1j -e
oj.;.> ro ", ... ;l. '1j oj
.... ., .9 ;; .S .,
oj p.. c ;l .... - .;.> .;.> .;.> > .... I
~ cQ.~ ~ E.~ ;:l ;:l ;:l ;:l E- ro
;:l '" +' 0 ;:l .s ;:l ;:l ::::
:3g~ ... "" ..... ~ ?j~ :;::.. :;::.. :;l. .~ en
" ;:l " .... -- .....
.... 0.. .... x;I 0.. .... ;:l ;:l ;:l ;:l .... ;:l
cd ........ " ~ ., .... VJ ;:l 0 0 0 0 ,oj "
.... oj ;:l 0.5 Q·U """ ;:l u u u. u c, Q
rJ)~:n
-- I I I I·~ I I I ~I I
01 s ..... .... M ..,.. 10 r-.
..... c: .... c: 0 c: 0 c:
.... I ...; J ....; N N N ('oj ('oj
0 0 0 0 0 0 0 0 47

'-00

N<'l ......

o 00

-0

o 10 't'

u:

~

o:

'-0110 01(')10

---

-------il----.---~--~----_7----~~~--+_--1

't'

"?

r-- 10 10

, o .... o 0..

'-:-r'

'"

00 o

N 0,

{ S

N

cs .

I~

48

I~

'-10

1(')10 N'"

*

*

*

..

.,..

-e r-.

... 0() ._ If') ....

r:----N

.. "10

tt')Q\-' NOO

.. "00

If')N<'l .... 00 .....

*

o <">

-

e-

.."" \0 .... If')

.. ..,.

1(')..,. <'1-

*

It

*

o 00

-0

o 10 .,..

(f)

~

Vl

o

"?

10

g

"'"

(f) (f)'

-..: <

1;; 1;;

00

... ~

I(')

"" ..

... ~

10 .... <'l

•• If')

1(')0 N-

•• 00

10'"' <")-

100 r--O'I

, ,

r--r-- 1010 :SIC

\0 00

o :!: u

N o

49

10

*

......... ~O'\

000"1"'1(")1(") _';(",)O'I--

~ ~ .. \O

... ....-If"")

.............. ., ... 0\ ...... -

1.0-00....-10000

....-I N N ~ l() r-, ...... ~ .. ~ ........

· ... · .. ·· .. · .. • .. · .. • .. -("1l()

U;OOr---IDOO\Ct""')_.,. ............ -- N(7~l'-OO -

1(")1(")1(")1(")1(")1(")1(")

1(")"?"9"9"?"?"?"?

CiC N ('') ~ Ir) \0 r-, CO

I .• . __

"'''''''''''''''''''''' r')f""")(""')("jt""')t""')t")!"'",)

\DOGOOOOCCQOOOOO ~t4')("")('":t')MMt"")

(/)(/) (/)(/)(/)(/) (/)(/) <-«««< f-<f-<f-<f-<f-<f-<f-<f-< (/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)

I(") 00

N

"f o I

<'"l

ir: -< f-< u:

50

I~

10

I~I~

10 0

*

*

010 I(")t-

-;; ~;c:

::l

.~ '-1.0 ;-.. _ \0

- C\

-10

too (.:1 ~

C\ ,,)

-

-

00 ....

.... "..

00 "?

C 0, C'. 0- r-. t-

I(") 00

~

00 <'"l

.... 00

o

0\ r--

(/)

fS

u:

I(") 00 ~1

8'

C\ <')

,

.a

'" 'V

., 'V

10 o

<'"l o

\ ~ \

51

00 I * I * I * I * I I
--
to- I * I * I ,,' I * I I
* *
--
10 I * I * I * I * I I
* *
""
..... .. <"l
10 ..
.... .... "t' . . '"
.. .. '" .... ::! - "t' .... ~~ ..
10 ",- <"l N ..
10 .. <'") 1000
"t' .. .... 10 .... "'00 " ;:.l <~,
It) .• "t' .. ,... - .. "01 <'"> .. - '"
OlIO
ION ,,...N 10 0 :!- " ,... .••• «) .. ..
M- ,...- 01 0\ ;:::: ........ _ «) ",10
...... .. ;:.l <"l ..... ..... .........
" "" '" .. .. ·.~T . .
NO OO«) '" 00 ...... .... ~ 0\ .~- ......
- 01 MOI- 01 10 ~~ .. ~!:: 'OlD,... ("31r}-lr,
-- 01 -,...- tf;--r--.
«) «) oro «)
CO 00 00 «)
~ N ~ 00 00
r:l ri
"t' I S S s 8 s
01 01 01
M M M 01 0\
M <'">
UJ UJ UJ ir. UJ
<!! <!! ~ <!! -<
I E-< E-<
UJ UJ UJ E-< E-<
-- UJ UJ
<"l I I I I
I I
--
.~ I
'" ~ .s
, ::I "Cl ~ ci , .j ,
'" ... - 0 ~ ::: '"
"Cl o ::I .... E ~ "
,oj '2 oj .D .... .,;
- .... ....,
OJ) fIl oj .... oj ~
~ ~ f: '" oj .... oj >d c;l o
.0 oj fIl '" '" .... .c, E '"
0 p.oj Cl .... ~ oj .... ::I ....
.... .... OJ) '" '" .... 0:1 ::I . .§
P. >0:1= ~ E 0 eo .... >01 > '0 ."
o .5 <i ::: '" N
OJ) )~ ~.~ > ::I P. ::: .... .... 'v.
N p. ::: .... c .> ....
o o Vl ol>d ::: .... ~
r.l r.l .~ d ....., " v 0:1 ~ 0
r.l en p. ~ r.l oj f: r.l ~ ~ lBs.g .... "Cl ........
"Cl '" <~ r.l oj~d oj
0 g <S ~ ~'8:c~ :':::
.... ..; ::I cd <. .... ~..c: 0 t" ~ -g )~ 'g :;!
OJ) ;:: ........... cd ~ ur.TJ ::I -4-ld~:ot: .~
S b.(, ~s~S d,J:l+-~~d
...... ~ ~·E 'g ~ ~ cq s .s .... ~ ...... ~~~~
0 r.l .... .... u
p.,:<j "Cl ~ p.
I 0 0 I.§ "'- '" oj c, oj ol'~ ;:: ;::l ~ CI,.l - ....
«) -<E~ u I ~2 '" .... ,0 S I ~ I :9
-- ~ ~ I:;; I g p:::'f1, U J-; <- ..::::
1 Ol') I' 10 1 r-, 1 00 I I
.... 0 ~ 0 0 01 S
ID 10 -c .0 =
0 0 0 0 10 .0
0 0 52

UJUJ « bE-< UJUJ

UJ

~

UJ

UJ < E-< UJ

IUJ

~

UJ < E-< UJ

- ....

10 o

:3

o ....

N.,...., .,.. II") 10 000000

53

Aparate ~i dispozitive pentru profilut Materiale pentru hetoane si mortare (MBM)

Nr. crt.

Denumirea aparaturii

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Aparat pentru masurarea lungimii Aparat Vicat cusonda Tetmeyer Autoclava

Aparat de incercare eu preciz ia 1% cu crestere forta. :50±5 NfS Aparat de incercat Ia intindere tip Kuh]

Agitator de laborator 1 500 rot/min

Areornetru

Aparataj densitate + densitate aparenta Aparat tip Bohrne

Balanta tchnica 1 kg cls, III Balanta anatitica

Balanta tchnica 5 kg cls. III Betonoscop cu ul trasunete Balanta 100 g

Baie de apa

Bee de gaz

Balon cotat 250 cm3 Balon cotat 500 cm3

. Baloane cotate 1 000 cm3

Balanta tehnica de 500 gels. precizie III Bagheta de sticla

Balanta anal it ica 200 g, cls. precizie III Baie de nisip

Balanta hidrostatica

Balanta tehnica 10 kg cls. III Balanta tehnica 2 kg cls, III Bec de gaz Meker

Balon cotatl00 cm3

Biureta ,

Balanta tehnica 200 g cu precizie 0,5 g Balanta rehnica 200 g cu precizie 0, 1 g Balanta tehnica 100 g cu preciz ie 0,25 g Balon Erlenmaver de 100 cm3

Barometru .

Celula de permeabilitate Cronometru

Cutie cu aer limed CiIindri gradati Capsula metaliea

Calorirnctru eu vas Dewar de 350 cms

54

1 I
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
71
'15
76
77
78 .
"19
80
81
82
83
84
85
86 ·I ~----------------------------------------~

2

Creuzct din platina eu capacitateade 30 em3 ell capac Cuptor 900 - 950°C

Cut ii cil indrice din tabla de otel , galvanizata Cil indri gradat i din st icla 100 cms si 250 cms Cut it

Cil indri gradati 100 cms-2 000 ems Creuzet de platina

Cuptor electric cu temperatura 1000°-1 100°C 'Capac de platina

Creuzet de portela n

Ciur >l STAS 1078-73

Ciur 7,1 STAS 1078-73

Capsula porte Ian

Ciur cu oehiuri rotunde 3,15 STAS 1078-75 Ci l indru de otejcu piston

Ciur 16 STAS 1078-75

Ciururi 7,1; 31,5; 71 STAS 1078-73 Ca.Iibru gradat

Cil indru gradat 1 dm3

Capsula 50 cm3 mctajica sau portelan Ciurnr i din tabta perforata conf. STAS 1667-76 Cuptor electric pentru temperatura 750±50·C Creuzet fil trant G4

Con e ta lon rnor tare eu vas metal ic troncouic Ci l iudru gradat 500 em<l

Creuzet de por telan eu fund poros tip A2 Cut ie de stingere

Con eta lon din t abla inox cu t ija mailer Cuptor 580 ± 100e

Cuptor 850±50°C

Ciur tabla perforat a 5 K STAS 1078-73 Disc perforat

Dispoz it iv de incercare .' . " .

Dispoz it iv pentru deterrninarca rcz istentei la mcovoiere Et uva electr ica pentru usc are la lOO-llO°C

Exicator

Fiole de cantar-ire Fir de platina F'lacoane de st icla Fotoco1orimetru Fotomctru eu flaeara

Frigider pentru temperatura - 17°C±2°e Har tie f il tr u

Inel cu ace Le Chat el ier Lnel tronconic

Instajat ie separare a micii

55

1

2

81 88 89 90 91 9Z 93 9i 95 96 97 98 99

100 101 102 103 10i 105 106 107 108 109 110 III 112 113 114 11.5 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Instalatie conf , ST AS 11394/2-87 Instalat'ie pentru t itrare

Lup1i

LopaTiea de lenin Manometru Malaxor en pal pta

Malaxor planetar en amestec fcrtat Masa soc semiautomata

Masa de [mprast icrc

Mll.i en masa de 250 g

-Mojar de agat

:Mojar eu diametru 200 mm ~ipistil Piston

PAlnie nichelata sau st icld Placa st icla

Prisma de refer iata INVAR

Presa 250 kN '

Placi diu otel

Presa incerca re la compresiune 200 kN Pahar collie 300 cm3

Presa 3 kN

Pahar laborator 200 em3 Pahar Iaborator 250 cin3 Pahar laborat or '100 cm3 Pahar laborat.or 600 cm3 Pahar cij indric 1 O()O cmt! Planseta

Pipeta

Pinlita de otel

Picnometru tarat la lOoe de 50 cm3 Presa pentru incercar i la ccmpresiune Perie de sarma

Pienometru 50 cm3 san 100 cm3 cn dop -si tnb cap ilar Pahar de plastic

Pompa de 'lid

Plilci poroase 100 X 100 X 5 de azbest Resou aragaz

RigJii metal ica

React ivi

Recipient tratare term ica conform STAS 5296-77 Recipient de gaz

Recipient eu aer corn pr imat Reactivi

RigJa gradatti

Recipient troneonie din tab HI. de otel Sita de tcsatura din sarma 0,09

56

2

133 134 135 136 137 138 139 140 HI 1'12 143 1'14 1'15 146 1'17 148 1'19 1.50 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 16'1 165 166 167 168

169 170 171 172 173 17i 175 176

Spatula

Sita din tesatura de sarma 0,8 STAS 1077}67 Set site 0,2; 1,0 STAS 1077-67

St icla ceas

SiUi de azbest

Set site STAS 1077·67 sau ciururi STAS 1078-73 Sotutie saturata Cael2

Solutie 3% NaOH

Suflator

Sursa de caldura Sea fa.

Subler

Site 0,10; 0,20; 0,.50 STAS 1077-67 si ser eiururi STAS 1078-73 Sita din tesaturil. de sArm1\. 0,125'

Spectrofotometru

Set de densimetre

SitA cu tes1l.tura 0;63 ~i 1 mm Tijli 200 mm

Termornetru 0- 100·C

Trusa greutilti

Termometru de camera Tipare STAS 5156-71 Terrnost at

Ter1110S ~ var Dewar Terrnometru 0-50"C

Tipare cascta de trei prisme de 40 x 40 X 160 mm Trusa greuta ti

Tub de asp irat ie

Teava sau tub st icla

Teava din otel

Trusa pH

Tava din tabla 20 x 12x 2 em Trepied eu site azbest

Unel te

Vas pentru ficrberea probelor

Vas sferic din portetan sau metal

Vas de tabla smaltu it 3- 30 dm3 Vergea metal

Vas din stieJil. eilindrie

Vase 'Iolumetriee eu prelungitoare Vas metal ic pentru imersare .

Vas de tabla perforata eu ochinri 2 mm Vas Er lenmayer de 500 cm3

Vas conic.

, 'I!

n ;

; f

,.'

! :i,

f

57

i.

58

~ ;:)l'enun;:)p I 00 .. I" I

.B .IO:P!.loq vr ..

j'--~~u=oz~;:)~PT-~'---*~I-*----~----~I~---

~ .Io:P~.Ioq'l!~ *

~ .... ~I--~I'I!=U=O~l~'I!-Ur-~·I--*--TI-*----~----~IL_-----

'-' .IOl'l!.IO{~ *

..

.... ....

':-;<'l1O .... 0000

;,;N.n

NooOO

iii;'~'

<'1- <'l00

10 00

0- :!: o

N 00

00 00

d-

ot; r-, ...

:~

d

..

8-

o

...

c:

-

o

IN

. ;

I~

~------~----~------~--~--------·-----7--~------~----1

I ~ I~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~

....

in

~

(fJ

..... 10

r-- 00

..... .....

....

_ 0

....; o

59

GO * I I I I ..
- I
r-. * I I I .. I ..
~ .. I * I * I * I *
.. . ...... 0_ ... . .....
<0 10 ..... 1'-1'- I'-Ir)
10 ..... 'l"'or) 1'1.10
.. ... '" "' "
e ION o..."'r') t-..'O\ 0\ 0
... 10 ",or) - 'I"' \0 0\
", .. "' .. .. . .
or)'" gaO' "'N "0 !::! N
- ..... ~lt) :!: ..... .....
0\
....... . ...... .. .. . . "
N .... .. 000 "00 Ir) .• 0\ 't' ~ '"
.... 10 ... ..... .... 00 00.,...10 00 f""'J (~ ....
- -
0\ 0 - .....
CO "? 0\ 0\
..... ~ <') i:. t.
<')
fl") . ') 00 'I"' .....
<') CO '" '" N
Vl ~ Vl Vl Vl
<: r-, <: -< <:
1-0 ~ ..... ..... .....
Vl p.. Vl u: Vl
00
00
0;-
0\", '" '"
M t;<X( "9 00 I
'" <') !3
Vl-
<: ..... r-, I'-
..... ~ ~ ~
Vlp.. p.. c,
-
" 0.. , .~ k
.?. ><'l ..::> S :;; ~S
.t: 0.. k ..::>
<.l )~ oj 0 ....
..c: .~ .... U ...., 0 ..::>
o oj ;:1
eo .... ::l ,oj 0 ... ~ ::l ::l ><'l o
,,5 o .... ... .... ... o .... I::
::l .... ::l ><'l o 0.. ;a u I:: ·c ><'l
.... .~ .. qj ·S ... ct <ll ., ro.~
;:1...., 0- ... 0..
...., '0 .... " u .,....,
N ~ '" ., c6';:: .;< ::l OJ ... .... cO ... <1l
~ ::l cO oj g. ... oj .....
.: -><'l '" o u .0 .5 .5 ~ ., I:: II)
oj oj ... cO~ .~ :tl oj oj oj ..... .~ 0
E E~ oj 6.0
"!::" '0 '8 11'- '0 '0 c.l ., :t::
.str 0 ... 0 0 .... ... ;:1 ... 0 ..... <!.l .... ~
.... .... <l'- o t ... .... r;I C) .;: o cO III .... ~,.Q
0 ., .... ::l ~ 0 C) .... ....... .~ 1::'-
v:1~ E E Vl _ E .... E .... .""" Q c.l .... c.l_ ., ... ., oj
. ~ co .~ ::l ..... "' .... 'OS '0 ::l In 'O~ '0..,..
N N ~ 8 I:: c? I::.~ s:I
., ., 8 ... ... ., ... 0 I:: c.l I:: I::
0::'0 I I I I .... A~ I I £ A I~ I~
0:: .... 0.. co I::
..... I Ir) I 10 I r-, I 00
... 0 0 0 0 q
'" "i N N '"
0 <0 0 0 0 60

....
>OS
0.. ~
'" ...
s >OS
....
... ,S
0..
d a) I:: s::
0 0
~..o .... ....
c.l '" ...
" oj .... " .0 ..0
oj '0
~ ., eo ,oj II) ::l ::I
.... I:: '" <J ... ...
'(3 ;::J ... :§ ... ..... ....
too 01 N I:: s::
• ...-1 ..... .~ ..0 ., II)
I:: .... U) ~
0 . ~ ~ ,.c:; ... 0.. 0..
..... cs u 0.. N .~ .~
C) -0..
s ..0 "'S u C1I 01 >OS ... ....
u >OS >OS
.... ~~ C) 0 cs '0 '0 N' U u
<:! 'Ou 0 0 .. ... ...
:t:: I:: ::l .~ .S; ..... ..... .... u C) .,
;1d;: '" '" .s u o
N c:; .... ..... 8 E~ s:: s::
0 ... ,oj '0- ::l u ...... ......
.... c:; E t";I .... '3
0 '0 o u ;:: '" I 0 I
p.. -< ... ~ ..... 0 0:: E ..,
oj "" ........ 0 ..... N
U <0 <0
S !::! M
.....
N N N N
0 0 0 <0
61 ..
* * ..
* * * to
0101'- T"'O\
N"'1r) NT!'
0 .o·TO . ..........
"' ..... N
0\ ..... "'Ir) NT!'
N <0 00 0 ""'ON' •• Ir) !'
!' 0\ Ir) IC :!:~~OO ~f"")\o
<'> 00 I'- ....... ac 10 · .. ,......oo::tfN
<'> '" 'OOM('f"')\O \O("")V'*)OO
..... .... 0\ 0\ 0
0\ c;- :1 :1 I'-
i:. 0
:!: .... ..... .....
..... ..... .. .. .....
N N .. .. Ir)
Vl (fJ Vl o: in
..( ~ ..( -< -<
f-< f-< f-< f-<
Vl u: Vl o: Vl Aparate ~i dispozftive pentru profilul

- beton, beton armat , beton precomprimat (B, BA, BP) -

1 2

2

Nr. crt.

Denumire aparate sau dispozitive

3 -4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39

Aparat Vicat cu accesor ii

Aparat pentru deterrninarea impermeab il itat ii Aparat pentru deterrn inarea aerul ui oclus Aparat de incercari dinamiee

Aparat tip Graf eu comparator eu eadran

Aparat pentru determinarea lungimii (tip Graf modifieat) Aparat de uzura

Balanta anal it ica

Balanta tehnica eu sarcina maxima 200 g

Balanta tehnica cu sarcina maxima 5 kg - clasa preeizie III Balanta tehnica eu sarcina maxima. 20 kg - clasa precizie 5.1 Balanta tehnica eu sarcina. maxima. 100 kg - clasa precizie 5.1

Batanta hidrostat ica ,

Balon cotat 200 em3

Bazine pentru pastrare probe in apa

Baie de apa pentru temperatura constanta 80o± 1°C Biureta 500 cm3

Borne

Camera frigorifiea Capsula platina

Capsula metal iea in forma de caleta sferica : D = 100 mm ;

H = 100mm

Capsula meta.Iica sau de portelan Ceas cronometru

Ciururi din tabUi perforata cu ochiuri rotunde - set Ciurur i din tabla eu ochiuri de 3,15 mm

Ciururi din tabla cu ochiuri > 3,15 mm -STAS 1667-76 - set Ciocan metaJie de 500 '" 1 000 g

Compactometru Wa.lz

Consistomet ru

Col iere

Containere

Con trasare 30 -15 em Creuzet platina

Creuzet f il trarrt G1

Cut ie pentr u aer umed

Cuptor electric 1 100 ... 1 200°C

Dispozitiv perrtru masurat deforrnat.ii 1 irieare

Dispoz it iv pentru incercare conform S TAS 5511-1971 Exicator cu cjorura de calc iu

62

-40
41
42
43
41
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
61
6)
66
67
. 68
69
70
71
vz
173
174
175
176
77
78
179
80
81 2

Etuva e lectrica termoreglabifa Mai pentru cornpactare din stejar

Masa v ibranta de Iaborator 3000 oscil./min. - amplit. 0,5 rnm Masa raspand ire si forma tronconica

Ma.laxor pentru preparat beton de minim 50 1

Metru pliant

Microcomparat or

Mojar de agat

Mojar de otel

Meara de laborator

Pahar Erlenmayer de 125em3 Peri i de par

Pal nie

Picnometru cu capacitate de 50 sau 100 cms Piesa de reper din otel inoxidabil

Placute metal ice 100 X 100 X 12 mm; 150 X 150 X 12 mm;

200 X 200 X 12 mm

Placa de masa pjast ica transparenta Pompa de 'lid

Presa universala

Presa de incercare la compresiune 50 300 t

Pres a de incercare Ia compresiune 300 500 t

RigHI. metatica gradata

Rep ere tip STAS 2833-80

Recipient perrtru Iuarea prohelor

Recipient 200 X 200 X -400 mm

Sita din tesatura de sarma 0,2 mm STAS 1077-67 Sita din tesatura de sarma 0,315; 0,16

Sita din tesatura de sarma - set

Sipci din lemn (placi textolit)

Subl er

Tava metahca Terrn ograf Termohidrograf

Terrnometru 30 50°C

Termometru 0 100°C

Termometru de camera

Tipare metal ice 100 X 100 X 550 sau 110 X 110 X 600 mm T'ipare metaj ice 40 X 40 X 160 mm sau 100~ 100 X 500 mm Tipare metal ice 100 X 100 X 100 mm; 110 X 110 X 110 mm;

200 X 200 X 200 mm eu prelungiri

T'ipare metal ice conform STAS 5110/70 TiJa alama

Trusa de g reutat i

63

1 I 2
82 Unelte : seafe, mistrii, glUeti, Iinguri metal ice, palnie mcta'lica, perii
sarmll. ,. ciocan
83 Vase volumetrice en prelungitor 1 dm3
84 Vase volumetrice en prelungitor 2 dms
85 Vase volumetrlce cu prelungitor 5 dmll
86 Vase volumetrice en prelungitor 10dma
87 Vase volumetrice cu prelungitor 16 dms
88 Vase volumetrice eu capac din otel inoxidab il 500 cm3; 75 ems
89 Vergea metatica 0 16 mm
90 Vase meta lice In
a
os
..
~
0
..
1:1<
C
"'l
\oJ
Z
~
...
:5
:§ "to
=
r.::: .;:
0 '"
.. =
"" 0
Co>
= os
..
~ .,
., ...
"" .s
i ...
0
-a.
.... ~
Co> ..,
.,
.... .S
.,
.., . ~
"0 ...
'a !S
...
. e 0
""
~. a
... 0
..,
"" Co>
0 os
.... - .~
",. <IJo
.~ .,
.. ~
~
Co>
... Co>
'" =
Co> .;:
=
. - '"
:a
.,
=
....
..
><II
Co>
5
...
.,
... 5 - cd. 802

·s O:P!l;Ull op I~ I I I 1 I
'a * .. .. *
... mrllJoq'l!'I
0
....
~ I~ I I I I I
0 '!luoz :Jp .. * * .. ..
~ JOl'l!Joq'l!'!
:; I'l!UO!lllU I~ I * I ... 1 * I .. I
'0 * *
cd
... lOl'l!Joq'l!'I
e
0\ .
t! ~:= V)
.,
= ... ... N
..... C'j xd ...,
os '" U or)
... <!) ... N . ,
cd U '"
o..<!)u or) 0\ ~
. < >'I,S ., or) ~ ,
.,
\0 ., ., ... .,..,
<"l 0\ 0'1 'I" ~ <"l
I i
<!) I
t; .. a)
v u
_cd
. .......
, ..0 v .'1"
~'"
'" 8 ~I .,.., "., ...
'" "'i' "'i' "'i'
... ;l
cd cd u IC \0 'I"
8 u N N . V)
... U U U
0
Z
o
~ cd
;:: u
0..;;;
;:: u <"l
.:::: ~
v u
... ~
cd , ...
.u
I
,0:1 I· ... .... ~ 0; .S
o ... ;l ... cd
. .;:; <lI_ U g. ...... "V
Vl C.;l 'V 06 o coS
;:: ... K'l - ... o
.;:; ·c d . ... V
"' .... .~ 0:1 ....
-t~ <lI ,cd . E ~ aJ .... .... 0
~ 8 .~ .... ;:: cd ...
cd 0 o ~.B~ .~ .g 0:1
cd >'I ~ ;l
t-. cd ....... 0 ... E.3"clQ 0- u
C1l .:: .... '" '"
... - .... ... bO '"
u· ... N ;l u cd '" ~ ;.... ~ 8 <S '0
cd 8 '0'" ... ;0 .:: .......
....
v 0 <lI :; ~~ cl"H f/'J C) 0:1 >'I cd
... '0 '0 0:1 v o ,8 '" 0 <.>
0:1 .... 0:1 ;....~ <tl r;S ;;;~ ...
u 0:1 '0 cd '" cd ~ cd cd .... · ... v
... "'d 'd· .... '0- "" .... ~ rg ~~~~ ... ..0 co
'" 0-8 ·0 ;:: ~.g ~ '8 § cd ;::
o ~.~ '5 ... c. t bD.~ e ... 0
;:: () ~ -<;;1)
<H ~ 8 )':\1 -t;
~:';::{J) ... 0 ~ ;::"" .... ~2.n W..o
"'"' .... ",",U <"'_M
;..;+= 1- - I N I r') I 'I" I or) I \0
Z t; 0 c: = c: c: =
- - - - - -
0 0 0 0 o. 0 65

"

I~l __ * ----:_~--!--...;--;..--

I .r-, I *

_-'_-_:_--

101

_1 __ -----=.2-

*

,If)

I " ~

I 10 ~

~V)

__ _ ~-;---!..------I---o..--I

I-I

I I

I ,~

1- -----~~--~---'-~--+_---..,!.---!--I

I

~I

..:._--.:._---

66

,

Vi

o

....; o

o ~ o

N o

~ o

o N o

N o

N o

67

00

10
. , · , ... _ ...
~- ~1Or-
<'ll{) <'l N
· , .,
;.:0 "0 "~
NI{) r-101r)1{)
I{) · , N .,N .,
"0010 .. ~ ~
~<'"ll{) ~I{)';;<'l
....... . .
.,t>-~ •• r- "00
-<'"ll{) ..-4('f"')..-4("\1 68

Aparate ~i dispozitive pentru profilul

_ verificiiri nedistructive ~i a compcrtarii in exploatare a constructfiler (VNCEC) -

1
2
3
4
... 5
ce
S 6
...
ce 7
I:i
0 8
...
.,' 9
.0
' .... 10
I:i ce 11
.EEl
., .... 12
,oce
~ I:i 13
.... 0 14
........
I:i ., 15
.,.0
~~ 16
~:o 17
.- ., 18
........
o ce 19
p o
_Jj'i: ,;.;. 20
0'1.0 b 21
:§~S
S .... t· 22
4J Po.;:s 23
~ 8.~ 24
~ Q) 8 25
:p.~ o 26
g t ce 27
.... e p 28
............
~~·Cil 29
., ., ~ 30
I:i I'l <-
• .-1 .......... 31
.... .... .... 32
~~~
.. ... ... k 33
.g ., ., '"
o o o 34
.. 1'11'11'1
> 01 ............... 35
<.)
.. I I I 36
'"
<.) -N<'"l 37
I:f
<~ 000 ~8
'3 39
""
0
u Nr. crt.

2

Denum irea aparatelor ~i dispoziti-/e1or

Autout il itarii de [aborator

Aparatura topografica (teodol it , nivela, mire etc.) Aparatura cu r igle conf. C 61-74

Ancora din otel 0 13 rnm eonf. C236-91 Aceelerometru

Anafizor vibratii

Aparat tip CAN IN' pentru determinarea coroziunii otelului beton

inc! usiv accesori ile

Ampermetru de c.c. cu domenii de rnasura 0- 10 [LA ~i 0-1 A

Betonoscop

Cornparatoare eu fir

Cornparatoare eu tija

Ciocan de impact

Cil indru din st icla frua fund eu 0 interior 70 mrn , h = 60 mm

Doze

Detormetre ell comparator . #

Disc meta.lie cu guler 0 50 tip IMEC Dinamometre

Extensometre meeanice

Extraetometru tip DYNA

Fotoelasticimetru prin reflexie

. F'lansa pentru transmiterea Iortei la ancora eonf. C236-91

Fleximetre

Generator funct i i

Lupe gradate cu diviziuni de max'. 0,1 mm Linie etalonare tradllctori

Instalatre de inte'rferometrie holografica IH2 Inregistrator in coordonate X- Y, inregistrator eFT Instalat ie de masura.t vibrat ii

Mierometru de exterior 50 - clasa 1 STAS 1374-70

Microscop electronic

Manornetru .

Mira eu fir de invar

M icrocomparatoare

Mierocalculator M 118-13

Ma~ina de caroraj

N icova.la etalon pentru selerOlnetru Osciloseop E 0103/4

Osciloscop E 0104

Placi din otel OL 37 cu dimensiuni 80 X 80 X 0,2 mm

69

_j 2

40 Placa de sticla80 x 80 x 3 mrn

4 1 Pahometru, profometru .

42 Punte tensiometrica Bruel & Kjaer

43 Punte RLC

44 Presa pentru incercari

45 Presa de t ract.iurie tip IMEC

46 Presa de tractiune 60 kN tip IMEC

47 Pompa h idrau'[ica actionata manual, tip IMEC

48 Repere fixe si repere mobile conf , STAS 2745-90

49 Sursa de curent continuu cu tensiunea de iesire 30 V

50 Sursa stabilizatoare '

51 Sursa programahtpt AN 190

52 Sclerometru Schmldt

53 Tipare pentru epruvete din mortar 100 X 100 X 120 mrn

54 Turomat

.55 Traductori inductivi sau rezistivi

56 Traductor capacitiv

57 Tija de tract iune tip IMEC

58 Trusapentru masuratori [rnasur i geornetrice, fisuri etc.)

59 Traductori

60 . Vibrometru Peak

61 Vibrometru portabil

62 Vibrometru de c.c, In domeniul de masura 0-30 V.

70

.~ ~~U+~~o~:~ 100 * 1* 1* I * 1* 1* I I I I II

j'-=~o::~~~~:~~i~'- *-+1* T-I* 1:- *-H1* l-r-· I--!* 1 til l-r-li

j ,o;::~*::; I ~ - 1-1-1 ~ I- I- J -I- J 1 -I-

~~ ~ ~

~'"

<r> '" ."..."..

(f)(f) -<-< f-<f-< (f)(f)

<'l ''l

r-;~ \0 '.0 <r> <r> ."..."..

(f)(f) ~-< f-<f-< (f)(f)

1 1

1 -I

1 I

.... , o .... o

10

"9

10 ....

OC(;n

~OCJ <r> .... .".. <r>

(f)(f) -<-< f-<f-< (f)(f)

'.

71

co * I , *1 * I * I * ! * I * I * I * I I * I *
I"- *1 * I * I * I * I * 1 * 1 * I * I * I * I *
-- * I * I * I *~I * I * I *.1 * I * I * I * I
\Q *
" <')
- N
",- It') It') ..
<') <') N
It') .. N
N co N " r-, .. It') ..
<') 0\ <') t'l ~ t'l ~ • t'l -
.. N .. " .. .. N
0\ .. '" 0\ .. :::; .. \Q '" ..
N, I"- 1'-1 N co 0\ N, t'l N -
-- I I
~l c \Q \0
0\ 0 00. \0 \0 \0 \0 \0 00 CO
"9 00 06 00 "9 00 00 "9 ~ "9 00
'" 0\ 0, t'l .... ..... .... .... '" 'r; ....
N N 00 ..... ..... '" '" ..... r-, r-, .....
0 0 ~I s '" t'l '" t'l <') N S:l <')
Ie \C r-. r-.. r-, r-- r-. N r-,
Vl Vl ~I Vl Vl Vl / ~I Vl Vl Vl
Vl
<: <: ~ <: <: <: <: <: s f:S
1-< 1-< ~ 1-< 1-< 1-< 1-< 1-<
Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl
I
t'l 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 ,
It") It')
00 00
'" '"
It') It")
U U
, I
0,"",. Co) , r .S , ()) ())
3"Cl ,; cOJC"j on ... ...
;.. 0. ()) ()) ()) ml
:O~ ... • )m ... "Cl "Cl .s
.~ cd·..-4 .... >ell 0. .S ;:::
.~~ '0 <.j-i ~ U ;.. ~ a ~ ;:::
.~ " ;::: ;.. ;::
~~~ ... _~ '" ... 0 .S <S
cd,'""' ...
):j '2~ '8 ... '" u (»
...... ;' ::: ... S Q ;.. ....
~-.~. . .g 0,"", ,'"'" i-I 0. S'l ~ ~ " ~ "
N " :Bt;~o Q £ ... " -;:;
.eO) '-< C; u tJJ ):0 o ...
::l~ ... ro oj Jj~'~ Q ~
::l"Cl u ro ro " . <l! ol ..... oj C) ol ro u :--
u o v .S 1-1 Cl) ... ..- ()) :<l '" ..... ..... ...... ~
~~~ Z~ --~ .~ oj ;.. u ..... ro <1 p 0 ;::: c, :;i
~ t ~ . .§ ;.. :0 u; c;j ..- '" ()) U Cl) t::I U
;::: 'N .~ ~ ;.. § ~ ;.. ;::: .... <l! ::l
U (» ::l d'cn ... .~ ;c .~ "0
()) U () ()) a;·,.....-u- 0 1Jl C) . '" .~ < ..... ~
HOO on ;::: +' H - -.~ ... ;::: ... ;:::.- a N v ~ ~ ~ p
ro ()) CJ rv .... 1-.+ 0 o d 0- ()) 0
on,-<_ 02 q < ~~:§ .e q~ q S; ~ p ~;C; p::: .-
-;< 0..0 H ~ ::l "Cl U
-- I
(') Ir. I ~I _ 181 '" I ..... I ~I \0 I r-, I 00 I 0\
- c: '0. 0 0 0 = = 0 c:
N N <'i 81 t'l t'l r. r. '" '"
0 0 0 0 0 0 0 0 C 72

Vl Vl

~ ~

Vl Vl

*

,

I-

t'l o

73

Aparate-s! dispozitive

pentru profilul zidiirie ~i pereti (Z.P.)

Nr./

crt.

Denumire aparate sau dispozitive

74

1 2 3 4

'5 6 7 8. 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Aparat tip Dr. Back Aparat Goraf-Kaufmann

Aparat pentru incercarea rez isterrtei la tractiune ~l incovoiere Apara.tura specirica laborator termotehni-n

Aparatura specifica laborator acust ica

Ba lanra tehnica 1 kg

Balanta 'tehnica 20 kg

Balanta 'tchn ica cu 500 g! prccizie 1 g Balanta tehnica 1 kg eu precizie 1 g

Balon eotat 1000 em3 .

Bazin de apa

Camera frigorif ica

Capsula portelan

Capsula portejan 500 em3 Cilindri gradati

Cutie de past rare probe

Cutie de pastrare a probclor in aer umed

Cutie etansa din material plastic 350 X 350 X 300 mm Etuva termoreglabila.

Exieator

Izolatie periferica

Placi inealzitoare eu inel de garda Placi de racire

Ptesa hidrauliea

Presa hidraulica 50 kN

Presa hidraul ica 200 kN cu subd iv iz iun i de 1 N presa. h idraul ica 2 000 kN

Resou eu pl ita

Rigla. metaj ica gradata RoHi, cil indrica

Rujeta

Spioni metaliei

Supor t din role semicilindriee Subler

Subler eu precizia 0,1 mm

Tes(ituri din sarma nr. 02; 0,09 STAS 1077-73 Tesa.tura din sarrna 0,09; 0,06 STAS 1077-73

Uriel te .

Vas pentr.u saturare cu apa a epruvete [oj- (imersie]

Vase pentru imersie din material rezistent Ia eoroziune Vase tabla. imersie

VergNe de stlcla (suportur i]

~o a:pq.~un ap I oc * I II I" I * I *~ * I

- ~O:pUOqB'I I I

. ~ . ~

o~~~ 0 C\ 0\'-

It') 1£'). 'If" ar, ...... \C'

..:."~" oc N ~~o~

_. Ir.l tr" ....... lr)

1-

...

~

...

0,

I~ l~ I~

or, co

'"

or,

u

<:l

S

...

Z 1-------;-

I I

75

00

C\ ." ....... ~~

<")000000<'1<'1

10

-0'\ '''0\ ~tr)oo .... <")<r)C'I<r)<'I't'I()OI

.... " "" ......

... O\'''¢foor- '''('--.0\-- '''-\0

*~~~~~S~~~~~~~

r'j ~ .. dO ~ ~ ~;; ~ .. ~ ~ ~ ~ r.:~ ~ ~ ::

I I I

I I I I i r I

_----'_~_·_,_I~_·I:...~_'·I'_~_~ ---!..l~_i--,I,_~_· __,_I~_· _ _.:,.I~_·--,l,-~_,·l,-~_,·I_~-,· i;_.~-,~_5...!.1~_"i..!..I~_~_~ ~

76

e .;gil)

k 0 o Vl

E.&

I I

-<'I 00

. Aparate si dispozitive pentru prof'itul mort are pentru tencuieli si zidiirie (M.T .Z.)

Nr.

Denumire aparate si dispoz it ive

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Aparat din vas de st icla si palnie de vid

Aparat tip FIUJHLlNG-MICHAELIS ,

Aparat pentru deterrninarea adeziuni i cu dinamometru pana la 300 Aparat pentru determinarea contractiei ax ia le

Aparat vicat ell ac

Aparat tip Graf

Bile din otel 10 mm Balanta anal it ica Balanta farmaceut.ica

Balant;a tehnica - 200 g - cls. preclzle 0, 1 g Balanta tehnica- - 500 g - cls, preciz ie III Balanta t.ehn ica - 1 000 g - cl s, precizie III Balanta tehnica - 2000 g - cls. precizie 1 g Bee gaz

Bee Meker

Con din tabla inoxidabil 300 g Con etaton

Comparator

Ceas cronometru

Capsula. <!e alum iniu

Creuzet

Cuptor electric 1 000°C±50°C Creuzet de platina

Capsula portelan

Capac platina

Cil indru gradat 250 cm3

Dispoz it iv de compactare Dispozitiv de turnare a ipsosulu i Durometru

Dilatometru

Ettiva terrnoreglahila Exicator cu clorura .de calciu Fiola de cantarire

Fir de platina

Inel mcta.l ic 0 30 mrn H = 50 mm Inel din tabla de aluminiu

Iriele rnetafice de forma t.roncoriica

Instalatre trigorifica pentru tcmperaturi de -17°C±20°C Leucometru

Mai din [emn de sectiune patrata A = 4 C1l12

77

2

78

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Mai cu masa de 068-072 kg Masa vibranta tip VE-.BE Manoinetru cu mercur Pompa de v id

Presa 20 kN

Presa 120 kN

Placi metaliee40 X 40 X 10 mm Prisma de referinta din otel Pahar Berzel ius 250 cm3

Recipient tronconicdln tabla de otel Rig la metal ica gradata

Rama prelungire din tabla de otel

Suport eu dispozitiv de masurare a consistenje i Su bler

Stiela de eeas

Suport metalie eu sita 075 000 1 mm Tesatura din sarma - set

Tipare metal ice

Unerte

Vas eiIindric din tabla de otelz dm3 Vas cifindric din metal

Vas tronconic

Vase pentru imersie epruvete

Vas c il indric din tabla de otel 3 dm3 Dn - 300 mm Vergea de metal 0 10- 12mm

OJ

0;;-

<Il

:9

~o

0'1 or,

1, __ 'll_UO_Z __ "p_l_t- * I * I 1*

~ ,_ m:puoqll'I

] 11lUO~lllU II \0 * I * I! 1*

,:; .IO:j.ll;IOq1l'I

1* I II I I,

OOOIOO'Ior)°'OOlOor, 0

\0 ~ \Q \0 ~ 0'\ N f"":l 0-,- 0'\ . r-

I~

r- r-

C<?or

- -

r:::-r::-

- - <'l<'l

0'10'1

rJJrJJ <t:<t: t-<f-i rJJrJJ

I 1

1-\ ~I~ I~I~

*

79

. I I I I I I I
00 *
-- I I' I- I * I I I
,
I'- * * * *
I I I - I I I I
\0 * * • * * *
\
or, I <') " .,
0\ 00 S - ....
0\ S 0
, , ....
0\ " 0\ ..,.. CO " -, - ,
0\ I'- 0\ ..,.. 00 00 <', <') ....,
N 00 0\ \0 \0
'" " -, " ' , ., ';':0\
I'- Ie N I'- ., ~')O- .,
0\ N .... .... 0\ 0 000000 .... 1'- \0 I'-
S 00 00 00
., " .. 0,'" ...... .... ......
"t' or, 00 0\ . , gl~~~ r-, <') • '1/1 • '1/1
N N N N .... <"IN 00""0>,,,
--
I'- ,.... r-, I'- I'-
00 00 00 00 00 <') 00 I'-
1 N N 1 oN r-. \0 00
~ ~ ~ .;, '" ~
"t' !::; !::; "" 0\
'" <'l <'l <') '" 0 '" <"I
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ N N N
(/) (/) o: (/) (/) (/) (/) (/)
...:: ...:: ...:: ~ ...:: ...:: ...:: ~
r-< r-< r-< r-< r-< r-<
(/) (/) r./) (/) (/) (/) , (/) (/)
--
<') I I I I I I I I
-_ I
~ .S ' <!l <!l '~ ,
u ~~ .... OJ .
..0 OJ Po< d .~
OJ '0 >0
;:l OJ ,!:l :g '-4 . ..tcd~:g , OJ
til .... :> OJ <!l ]~
'> <Il ~.s ,!:I "- ~)ro"'ti...c= 0.. '" ,&
.... Q
.... OJ u,~ o .... .e s u,~ <Il .... ....
s 0 .S ;:l 0 .S <!l ct1 '1"'"4 rn ...... _ <.l "p..
- .~ .... c, .... ;:l P OJ ~ Cl) OJ
0:n",ro '2 0 ... p..'~ "0
~ u 1;; 's OJ :; S P ....
N P u ~ ~<II .~.~ <II u <II .... ....
CIj~ .... .... ··Q)ro~ti~ '" <!l <II d
<II P d d '" 01 .... ~;:l"OOJ1;;;:l;:l OJ Ea ...
OJ .... ","0 '" <.l '" ~ ~ <0-4 J..I S ~,<.-o 3 "0 oj
~ til '" '" '" '" '" ,~ p.. .p..
·o~ dp.. <II u <11"0 ~ ;:l d ~ S 'Ii:'~ S ;:l S ti: d <II
u .... 9~ ~E III m O'I""'! 0· .... ..0
:.;: 0 ,~ oj p.. ;:l ;:l
b'u .... - E a g bD~.~ ~.~ .~
,~ u ,~ u .~ c, 6 u o
'" .... ,," "'<Ilx<! '"
U .... <!l ;:l ~g. "''''''''' '" &! .& c~ .ci 1! u -d ~ ~ r.r.:
":';1Jl ;>- P >"CI;:l :>'rn,. I I
- I Sl I :::: I !: I ~ I - I N I <')
- - ~ 0 0
...; .... ...; .... ...; N N N
0 0 0 0 0 0 0 0 80

00 I I .. I .. I .. I I I .. I J . * I I *1 .. I 1 ..
--
r- * 1 .. 1 .. 1 .. I * I I .. I .. 1 I .. 1 * I * 1 * I 1 ..
\0 * I * I .. 1 .. 1 .. 1 * 1 .. I * 1 *1 .. I * 1 *·1 * 1 .. 1 ..
-- I
00
"f"
o • t"- .. - 0-
-0 .. 'f' 'f'
"H,., t"- ..., 0-
'f' " - o.
It) ... ... 00 .. <"> .. 00
00\0 .• \0 0- ,..,. 0 r-- It) ~I - 0
-It) ~- -e- If") <"> \0 -
" ..
... ... . . N .. o • ,..,. .. . . ..
<">N . '00 ~ <"> - ~ <"> <"> 00 ;:: N ~
-<"> 'f'''f" It) \0 If") - "f" \0 ,..,. \0
--
,..,. - -
. .., \0 - - -
00 .J, 0 0 0 0 0 0 .5: ~
00 00 ~ ~ ~ :i ~ ~ ,..,. ";" ";"
- :S N ;;0- ~ ~ ~ ..._ 00-
'f' \0 N ~ \0 \0 \0 \0 \0 \0 00
.J, N \0 0'. "l ,.., "l "l "l "l 0- 01 0- 0 0
0 00 00 r-. r-, r-, ,..,. r- ,..,. ,..,. ,..,. ,..,. r-, r- r-.
!::; sr: I v: ir: o: u: u: u: v: u: u: sr: o: Vl sr:
~ ~ -< < ~ ~ ~ -< ~ -< ;s -< -< -<
.... f-< 8 f-; f-< f-< 'f-< f-< f-; f-< f-< f-< f-< 1-<
Z Vl Vl v: u: u: u: v: u: Vl o: u: v: Vl u:
--

,
...,
!
--
.S , .s <l)
Ol '0 .~
...... "" .....
.~ ;::: "@'O "" ,Q
ell .5 .::; ....
-§ .... ;:::~ 0
Vl o " a s tJl
.D . .~ <.) o '" )~ ~
'0 ::l ::l Ul .~ ~ 0 c, .... ~
Of) in .... ;::: ::l "- .; "
.S '" '-'- ... <l)
N 0 2 E .s .s c ..... '-' ell '0
,S ... '0 Vl '0 .~ ,Q
ell .~ '-' "@ ell
., ~= '" '0 ell ell oj ell '" " ell Q)
..., .... ~ "Eo ell :t: -:;;
-- ell ell ell :;:. '" Q) :;:. ell o
0: ::l <:> " .... .- aJ OJ Ol .-e ..... a .D Q) ~I '0 :t:
:oj 0: IF. ... :§ -~ .... +' ell ..... o
.... ,~ ell Ol oj- :t: ,~ '" ... '"
Vl~ ~o en ·c .2 ,:!l .~ 0 Ul ... 0 0- '0 ell
.Du ~ N ... E N N ~ ... o ::> v; Ol " c,
o ell ::l ro- Ol Ol ::l .... N .D ::l .... ro
Ji::c ;::J • u ~ ~ ~ ~ o ::l -< ~ ~ U
Ubi U ... oj ir:
-- ,
..., I 'f' I. ~I ~I - I ~I ~I ~I ~I \0 I ~I ~I ~I ~I N
- 0 ~ 0 ~ 0
u It) e- ,..,. 0\
0 0 0 0 0 ~2

00 .. 1 *
,..,. *·1 *
\0 .. 1 *
If")
0\
,..,.
--
- -
~ ~
'f' ..._ ;;0-
00
0 0
r-, ,..,.
u: Vl
-< -c
f-< f-<
u: Vl
._-
.
...,
l___
,~ o
.~ 'S
...
::l
N '0:;
ell
ti; ...,
o
N ell 0
Q) til·
.... .s
oj
~ ell
--
.D 0:
ro Ol
Ol ....
~ E ,:!l
... to
Q) Q)
A ~
~I "f"
- 0
0\
o· 111111111

-N(",,)'1"Itt)\Or"OOO\ 000000000

;;

-e o U

83

Aparate ~i dispozitive pentru profilu1 finisaje (F)

Nr. crt.

2

43
44
45
46
47
48
49
50
51
I·. 52
. 53
54
55
56
57
58
59
60
·61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
7Q
77
78
79
80
81
82
83
84
85
- 86
87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
I 25
26
27
I 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
84 . Denumire aparatc sau dispozit ive

I Apara.t electric de masurat umiditatea Aparatura de rcgjare a diferentelor de pres iune Aparat perrtru masurarea cant itati i de apa

Aparat extractie -

Apara.t c lirnat izare

Aparat perrtru absorbtie de apii Aparat prevazut cu dornuri Aparat tip A STAS 2312-87 Aparat tip B STAS 2312-87 Barometru

Balanta anal it ica Cl.1 precizie de 0,(101 g Balanta anal it ica cu precizie de 0,01 g Balanta anal it ica

Balanta anal it ica cu precizie de 0,0001 g Balanta tehnica 1 000 g cu precizie ±O 1 g

Baie de apa .

I Baie pentru ulei

Pahar Berzcl ius '

Bile ote!

Col tar

Cutie de presiune cu garnituri de etansare Cronometru

Ceas cronometru

Cadru de Ieiun cu 2 Iat uri adiacente rigide Cadru din lemn orizontal cu t ija reg lab ila Corp cilindric din duraluminiu 500 g

Comparator' r

Cadru vertical

Cadru vertical cu d ispcz it iv cu scr ipet i si cabl u de tract iune rigid

Cristaf izat or de' st icla /

Creuzct

Cuptor electric 1 OOO°C

I Cupa vascozimctr ica Con etajon

Capsula

Criptometru

Cup a de aluminiu eloxat STAS 2096-68 Dispoz it iv de strop ire cu apa Dispoz.it iv de apl icare a for tei

Dispoz it iv dc incercar i f iz ico-mecanice STAS 931712-87

Dispozit.iv mceanic eu micrornetru cu palpator

I Dispozit iv electro-pneumatic automat de inch idcre-dcsch idcro

Durometru Shore

Duze de scurgere 2, 3, 4, 5, 6 ~i 8 mm Dorn c il indr ic

Dispoz it iv de taiere STAS 3661:;..88 Etuva termoreglabija

Exieator .

Etuvi1

Et uva termoreglahila 150 ± SOC

Epruvete suport metafic pregatite conf. STAS 5624-68 - Folie aluminiu

I Fiola de cantarir~ Grindometru

Hart ie indicatoare tip Liphan Har tie filtru cantitativa

Instrumente obisnuite de masurat Instalatie de presume

Lnsta lat ie electropneumatidi

Lera .

Linie gradata Lencometru

Lupa cu grosimentul lOx Lupa cu grosimentnl 3,2x Masii de refer irrta

Masa de lucru

Masa de lueru (suport plan) Mierometru cu surub Micrometru

Piesd metal ica de forma paralelipipediea en dirnensiunile

5 X 10 x20 mm Pargh i i ejast ice Picnometru meta lie Placi lemn fag Presa tip WPM 100

PVC plastifiat cu suport tcxtil Presa tip FMA 500

. Placute PVC dur

Plaea'din tabla ote l

Pfaci de st icla

Pjaca de st icla incolora Pensula lata 4 em

Pulverizator san aparat de stropit

Plaei 150 x 300 mrn din tabla. otel deeapat TDS STAS 1988.65 Pistol de pulverizat

Pahar laborator 250 em3

Placa de tabla.:'de otel pentru ambutisare 120 x 90 x 0,3 mm

PHici din tabla de otel 100 X 50 x 1,0 mm

85

i I

J~ .

88 89 90

'91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107

108

86

,

Pensulli moale Plaei

Rigle cu dimensiuni 1,5 ~i 3 m Ruleta

Recipient 500 cm3

Racitor electric pentru temperatuci _ 20Ge . Spioni .

Stand... in~ercare

Stand incercare eu dispozitiv cu cablu ~i seripete

Set de greutlit;i •

Suport mortar

~ubler

Sablon

Termometru de earned Termometru o-c la 100Ge

Termometru oGe Ia 500e cu diviziuni 0,20e Vas cu apa

Vascozimetru HoppIer

Vas tronconic

Vatli.

Vas de fierberecu suport reticular

a

01

to

o ..

~

.;; ol'ei1un op [00 *.! I ' I .. I" 1* I I 1*
":3
I-< lO:reloq'lr{
0 I * I * I I 1*
~ I~ I 1 * I ..
.... llUOZ op *
0
~ lOl'elOq'll'I
I * I * I .. I 1*
)1 I~ I I' .. I .. *
l'lluo~l'llu .. ..
lOl'eloq'lr{
<">
'" N
00
C!l .. ..
• .. "'1 ..... ,
~ ~e ~ _ 00 It') N
Of') 00 <">
~~8 I(') .. . . <"> N 00
N ...... 00 r- 00 "" N .. I(')
""0 " 00 ~DO "'" 0() "'" ..
P"",U .. " .. .. .. . . r-.
<: .:.S .. ..... ..... co ~ ..
\0 •• <,,> - N <"> ""
- ..... ,.,. N N "'"

- \0
\0 \0
'" 00 00 00
til .. ~ DO 00 DO ' 00 ' 00 '
DO DO 00 ~~ ~~ ~\O
-2 ~ 00 ~ r-;- r-;- r-;- ,N ,N ,N
r- r-;- r-C ,.,. ..... ~- ~-
:o~ , r-. ~ ,.,. <"l0
,.,. r-, ,.., <"l <">0 <">0
"" "" <"l -- --
. '" '" <"l <"l - - ..... - --
.... '" - ..... CIlCIJ.
~ S CIl CIl CIl CIl CIlCll CIlCll <:.,;
CIl CIl ~ .,; .,; ~ .,;.,; .,;.,;
I-< ;l .,; <: f-<!-< !-<!-< !-<!-<
'" 0 !-< !-<
. C!l 0 !-< !-< CIl CIl CIl CIlCll CIlCll CIlCll
S sr: ir:
...
0
Z
:: g g
;l I-<
01 P..ci <":
G i:!
0 ..... <:..l \
!:l III ;:!
~ c ~
~ U
~
01 'm ..
'0 .. ~ '1j
.. >ci .~ '" '1j '2 "
.~ ~ r.tl
'0 ..... " ~ .:
+' § f .~ U ;l ~
.... U N -e
:!:l Ul ~ .~ '"
'r:: ~ 'u '2 C!l ~~ 0
;l o:l o "
.". ~)C'l :E 'v.~ o:l 0 "" '" o:lo. ~
U"'" >ci .s Ul +' t: 8
ci .: ;r. ~ ci o:l
I-< ci +' ci S .~ '" C!l
ci ;l o:l I-< 8 '"
N 0 '" ell E ~c3 d
v· ..... " C) '" o:l ......
C!l S ,:-;) ,'1 P.. '" .... I-< '1j cJ ~~
'2 3~11.l '0 ell '" -d
" 0 a .... '" I::: '"
1-<'0 +' .... .... a '" .... ·~o
o:l 0 0 ..... ~ ... 0 '" ..... ~ aN
..... ...... C){'j '" .... ,::; ;'D
u if) .... '0 .g P.. '0 '" ~ ..
.... d n'" C!.l .... -s .... 0. N ~ C!.lU
C!.l '" ;l
u Ul Ul ~ .: '" '0 '" S ..... 0
.: '" d t:: ..... p:: 0 p:: ~~ .... ."
'H ::;;: ::;;:d8 o: U >-I
I ~I ""'II(')I\OI~ I~ I ~_
I- S" N o 000
...; ..... = "_;_;-i~'
zt ..... 000 0
0, 0 .~

.... '01 U .... ... u lOt

,'-

87

00

'"

.,

~ ~ ~ 00

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ;S' ~ I s ~ I: ii IC ~

00 r-

o

j ~-

r..,

00 V")

tr:

<r: - f-<

I~

(/) (/) < -<

f-+ ~

VJ VJ

88-

..

, ......

It")\'O

o 0

tr) tr)

o 0

89

00 * I * I I * I * I * 1 * I * 1 * 1 * I * ~
I
-- I 'I 1 I I 1 I I I I I
r-- * * * * * * * * * *
-- I * I ,I I I I I I I I I
\0 * * * * * * * * * * *
-- 0.
V) ," r--
0. 00 , .
V) , . 00
0 b\O r-. - 0 e-
<'l <'lC\ r-. <'l \0 . o.
o. . ., ... , . o. '. ' '"
!::; N ..... N \0 ' \0 C 0 <'l 0 \0
NO. <'l \0 \0 N \0 <'l \0
I
.... .... .... .... ....
0. C\ 0\ 0\ 0. 0\ ::z ::z ::z ::z ::z 0.
r-- r- t-- r-;- r-- r-; 00
- "" "" -.c "" "" 0 0 0 0 0 il
\0
..... 00 00 00 00 00 OG r-. r-- r-- r-- r--
<'l <') <'l <'l '" ," 0. 0\ 0. 0. 0\ 0.
N N N N N N '9 \0 \0 \0 \0 V)
,
(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) ~I (f) (f) (f) (f)
< < < < < < < <t: < < ~
f-< f-< f-< f-< f-< f-< f-< f-< f-< f-< E-<
(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) .
• 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00
'" '" '" ;;- ;:;, ,
..... .... ... ..... .....
- '" '" '" <'l <'l.
'" r-- r-- r-- r-- r-
V) ." V)
(f) (f) (f) (f) (f) 00 00 00
~ < < < < '" "" '"
f-< 'f-< f-< f-< E-< V) V) V)
(f) (f) (f) (f) (f) U U U
~ C) ,~ . ,~ ~ C) ~! .g
.... 00' " 'Cl ";:j
,:':I :8§ I':: ., .... .::::.
~ 0.
.... 's u s -"2 ).,"'j .~
., 'a § U ....
:E ~ ,~ ,«l ,;.. I':: :::
.... ... .... .~ 0.
~ ·c '.D co co 0:: U U ...
::: ..... ... " ... Cl.l ::: '" 0
.... I':: 0 ... "G '8 o
'0 I 00 ;;:J C) .S 'II ~ I':: ~)~
,N CIl toGr-- ~ ... I':: '0. 0
CI) .... .... ;;:J 01 U 0.:::
..... 00 'a 0
" ... ... oj ro"G
oj -v £ S 01 .... 01 01
~ ..... 00 CI) .8 " ..- .... 'Cl
I': .... .... Q no:::
E~ S " ,~ ,~ ro)ro 00 01 " 'n ~ t u
:0 .... ... ... ~~ .... I':: ;';:: " ....
,~ ::: ::: U CI) .... '" " ;'~'s s e ~
.$ ,,' ::::::- 0." 0. Q) a '" 01 ON c
o@t'( N ,§\~ 0. I':
00 ... ~'2 ... " '" C) ::: d) 10-4 d 0
" 0 00 A ~ 0~1;;~
Q " ;> bl~ ~ u .... u ~'8 < ~ E-< ~'<il
,...,Q
..... I V) l ~I - I gl '" j ~I~I ~I ~I V) 1 \0
..... 0 c: 0 c: c: c:
\0 \0 r-- r-- 00 00
0 0 0 0 0 0 90

...

. I I I 1,1- , , , I * j I I , I I 1·1
00 *
I
~ I * I I * I 1*'I*f*I*I*1 II * 1 I I 1 I
--
\0 I * I 1* I * I * I * I * I * I * 1* I * I *1 * 1 *1 * I * I *
--

'.
0 0 0 00
\0 \0 \0 \0
,
V) o. ,. '. '.
..... I: 0 00 00 00 N 00 00 N 0\ I
V) \0 '" ..... ..... V) ..... .... V) <'l
o. , . , . ,. o. ,. - ,. '. "
0 "" 00 00 00 0 0 0 0 00 0\ ~ 0 0 ~ t-, 00 00
.... .... N ~ .... N N N \0 '" V) N N \0 '" 0\
00 00 00 u: u: 00 '" 00 rn
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::' ::: §.
'" '" C\ ..... 0. c, 0. c.. C\ 0\ c, §' g- c, 0\
r-. r-;- 00 ::z 0 0 0 0 "9 ,~ 0 0 0 00
~ ~ .... ... a ... N .... ... ... .... .... ~
.... 0\ c.. c, c, N 0. 0. 0. 0. 0.
0 \0 ,.... \0
\0 N 0\ '" 'Cl 'Cl "'1j 'Cl 0\ r-- -o 'Cl "G -e 'Cl 0\
0\ 0. V) r-- .... ... ... ... ot') 00 ... .... ... ... .... ot')
01 01 01 01 01 01 01 01 oj
(f) (f) (f) (f) 'Cl 'Cl 'Cl "0 (f) (f) "G "CJ 'Cl "CJ 'Cl (f)
~ ~ ~ ~ Q Q I':: I': < < I':: I':: Q Q Q <
01 01 01 01 E-< f-< 01 ro CIl 01 CIl t-<-
.... .... .... .... .... ..... .... .... ....
(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
0\ 0\
00 '" '" '" 00
.t- co "? ::z M
N ,..!, .... N - .
e- \0 \0 \0 r-. 0\ ~
'" '" '" '" '" '" N "9 N N N N N ,~ "9
\0 t-, r- r- \0 N N
OG "9 oc '" 00 00 "? 00 00 (f)2_
(f) rJJ (f) (f) (f) ~ ~ tri-«: ~ ~ r- ~ ~ ~
~ < < ~ < r-. <N <N
, I~ f-<., E-< ;:: ;:: ;:: f-<.~ ;:: ;:: ;:: ;:: ;:: ;:: f-<~
(f) (f) (f) (f) C) u U rJJ\O U U U U U U (f)\O
--
.~~ ,~
.... ""
0 "
;20. 0. U ,~ .... ""
U .... CIl 's ,:l Il)' U
Q 0 :> " '0 's
.... .... <!) a
<" U ~ ,01 " ,'<I oj ,8 :> "" xa
... .... .... ~ , 0 .... ....
,~ .... "" .... ,01 Q I':: Q)
'" ::: I':: Q ~ U
UbO CIl " 01 0. " 0. Ul .... .S <!) 2:! " 'u ....
XIS Q .... " 01 ... oj 0 " .... .... .... <!)
C) 01 ~ oj .... .... oj oj "" CIl oj ....
N a";;. .... 0. " 0. ~ " Q() oj ~ .... ~ 0. ,t: 00 oS
oj ·u
~ oj .... 'Cl 01 -e ;';:: 01 o ,,;:!
01 Q ., :~ C) .S .~ "" '5. :1J " '5. ,Q ;~
'8::: .... ;E " ,~ -s .... 0) ..... :::
(oj .... .... 01 :;;. " ..... Q C .... :;. 0 '" ....
..... ::: CIl ..... oj o oj U
;';:: oj"" U ,Q .... ,Q ... U v' '" ,,;:! ,Q til ., U
" U N ., 0. ;';:: ::: ... ~ ii ... ~ ::: .... 0 ... 0 .... :::
s.,XIS til 00
~.g 0 @ oj 00 'Cl 0 '" 's 0 "CJ ON ... 0 .... oj "CJ
... Q Q 00 I': til S Q ec I': co Q() in I':
~ ., ., ., 0 ,Q ., ,Q 0 C) ~ ., ~ i 01 0
10 .... il<'Cl ~ U < ~ p < p U ~ ~ E-< U
.... 0.
-- I ~I I~I~ l~t~I~I~I~I~ I~I~I~I~I~I~I~
N
.... 0
0\
0 91

00

I' I

r

*

1*

*

I *

,.__ '"

o "0

92

<_., o

:!:

(/J (/J (/J (/J

< < < <

l'-< !-< l'-< H

(/J (/J (/J tn

ll")

~I

*

o r-.

..

I I

"

o 00

I <r,

00

S 01-

r-.

~

Ill") 'I'

CC

Is

I ~~~

I I

(/J (f; ~ < H ~ tnl (f;

o

til

I' ~

':;YJ I

93

.2
;:l 0
.S! ...
" 0
~ :g
;:l ,~ ,J::
o
~ V> .S
on c;! ...,
0 cd
.~ !:: :5 0
..... S .2 'tl
0 0
..... :;: o ...
'0 0 0
0 .... X .... OJ
'tl :9 0 0
..... 's .....
"" ..... :::
6 0 0
"" .... 6
.... .... @ .0
0 ;:s 'tl OJ
.... -"tl OJ
,.0 ::: .S ,,~ .... .~
;:l. . 'g ..g "'-
III 0 'tl
'tl ..... 0 .... .... ..:
.... OJ III .. .... . .g :~
,.§ Q) .... g. '"
~ .~ 6 :;:;..
.... .... 0 Ill- ... .;-
0 ::: ... oj ~ cd OJ
cd cd '0 '0 cd
~ '0 '0 Q) cd V> '0
.!:i N N 0
:> N N '0 0.. '0 'tl N
'S '0 ::: Q) .... '0
oj @ a .~ a cd
.... a 6 c;! 0.. ....
..... ... ... if> o .... :g
.... .... .., Q) ttl .... Q)
::: OJ ~ U .... cd .... OJ ,J::
0 ... a .S 'tl
u Q) .~ cd .~ cd
c Q) OJ so .... Q) E III .... OJ
'" '" .g ;:l ::: .... ;:s .....
.... ;:l ;:l 6 c;! cd
• S:l 'tl 'tl cd OJ ~ ... ~
0 cO 0 ..... u
.... 0 0 .... Q) ..... OJ ';ii ;:s 01
c;! .... .... 0.. Q) 'tl ....
,.0 0.. 0.. 0.0 ,.0 u ..... U
<Il
;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ::: ;:l 'tl ;:s 'tl
.... ... ... .... ... .... .... ::: :::
... .... ..... ..... ..... .... ..... "E .... .....
::: ::: ::: ::: ::: .::: ::: ..... .:::
Q) Q) Q) o Q) " 0 :::
0.. 0.. 0.. 0.. 0.. c, 0.. .... Q) ....
0.. 0.. c,
.;:: .... . ~ .~ .~ .~
.... .... .... ,;; ....
.,c;! ,ttl "" ,c;! .... .... ....
u "" >ell n;j n;j >cd
o o u o o
.... .... .... .... .... .... o u o o
0 OJ 0 " '" • Co) ... .... ... ...
u u u u o o 0 '" Q) Q)
::: ~ o o o
...... ::: ::: !:: ::: ::: ,,:; ::: :::
'H ...... ...... 'H ...... 'f-< ...... .H
S ::! :J ~ !l \D ,.._ ~ Sl
..... 94

:t.-I (/J
.... <
;:l f-<
a (/J
::: 0
...
'tl ,.._
;:l .0
0
1:: \0
::: ...... Nr .
Q) (/J crt.
0.. <
.2 f-<
.!!l (/J 1
... ,S
'"
...
oj Q) L
6, .....
;:l Q) 2
N
;:; "" .::: 3
:> ...
'0 Q) o 4'
.... Q
..... 0.. &< 5
'2. Q Q)
c;! 'CJ .... 6
u
cd" ... Q)
OJ OJ
..... ..... 7
cd '0
OJ 6 8
..... ~
cd
S Q) 0.. 9
..... cd
'CJ o 10
u
OJ ;:l cd 11
0.. u .....
'" OJ 12
..... OJ ..... 13
::: ::: cd
;:l ;:l ..... 14.
VJ a cd
....
0 ... 15
§ u
,oj "';:! 16
..... ..... a F
:s cd <Il
'tl 18
::: ::: C\
;; cd ,.._ 19
0.. il
0 x 20
'Z \" 0\ 21
'" )~ If")
;:l 22
'tl ;:s (/J
0 eo ~ 23
.... N
0.. "~ 24
.~ "" (/J
",- ~ '25
6' ;:; 0 26
r-.
;:s ::: 0 27
..... cd ......
E .... ...... 28
eo
Of") 29
;:l ;:l
.... ... (/J 30
'E ..... <
::: 31
'" '" f-<
0.. 0.. (/J 32
.~ .~ ...... 33
..... .... r-;- 34
'0 n;j
o o ~
.... .... 35
'" Q 0
U U 0 36
cr !:: N
'H 'H \D 37
,'" 38
"0 39
z Aparate ~i dlspozitive pentru profilul:

hidroizolatif , Izo lati i termice ~i Izolatl! fonice (H. IT. IF) -

Denumir ea aparatelor sau dispoz it ivelor

2

Aparat soxhjet

Aparat pentru impermeabilitate cu cuva Aparat tip schopper

Aparat tip TEBA Tirnisoara Aparat de detcrrn inare a aderentci

Aparat conform STAS 5838/1-76 pentru determ inarea densitatfi apa-

~~e •

Aparat pentru dcterm inarea coeficientu lui de revenire :

Aparat pentru determ inarea dens itaj ii aparente STAS 6881-80 Aparatura conform STAS <;891-70

Apurattip dr. BACK

Actinometru

Anemometru cu fir mid

Anemometru cu pa lete

Aparatpent ru deterrn inarea porozrtat ii Albcdomet ru

Balanta anaf it ica

Balanta t ehn ica cu preclzla 0,1 s Ba lanta 100 g cu preciz ia 0,01 g Batanta 500 g cu precizia 0,01 g Ba.lanta tehn ica de 1 000 g

Balarrta tehn ica 2 000 g eu precizia ±5 g Balarl'\a ~ehnrca de 10 kg

Baie de apa

Bee cu gaz

Baterie terruostata

Camera de rever berat ie 180 m3 Capsula din tabla

Capac de otej

Ceas cronometru

Ciur cu och.iur i 7,1 mm ; 16 rnm

Baie termostatata eu circula.tie cu ap'a CiJindru de otel eu piston

Can tar cu preciz ia 0,1 g

Cuptor electric eu mufa ~i temperatur i reglabile Cuptor ele ct r ic. rcglabil; temp. 700°C

Cut it de laborat or

Cuzinet de tabla 0 ICO cu capac Conduetivimetru t errn ic

Conducta incalz ita elect ric

".

95

1 I
40
41
42
43
·f!!l1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
53
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
32
83
M
96 ' 2

Camera de clima cu temperaturi si urnd itaj i reg lab ile Capsula conform STAS 9613-71

Capsula .

Camertr cu temperatura reglab ila, automat.izata , pentru cicluri de rece-

cald iutre - 15° si + 55° Calorimetru semiadiabatic Dispozit iv de inc ere are Dilatometru d iferent ial

Dornuri 0 10 mm, 30 mrn , 50 mm

Etuva terrnoreglabita 105±YC ..

Etuva termoreg lanila 180° C

Echer dreptungh ic

Exicator .

Exicator cu sol ut ie apoasa de SO,H2 Frigider cu congelator

Fiola de cantarire

Higrograf

Instala.tie pentru determ inarea punctu lui de rona Instalatie pentru determinarea eondensului organic Incinta terrnostatata cu ci rculat ie de apa

Irista.lat ie de termoreglare in infrarosu

lnstrumente de masurat

Inel ceramic

Inele eu ace Le Chatell ier I zolat ie periferica

Larnpa ultraviolete Larneje de st icla

Lupa

Microcomparatoare •

Mifivottmetru

Microscop cu proiectie eu grosismetrul 700x Microscop cu grosismentul 450 x

Pompa de vid

Psihometru

Pahar Berzel ius

Pahar de laborator 400 cm3 Pahar de laborator 600 cm3 Placa de otel

Presa h idraul ica

1)laci de incalz ire cu inel de garda Placi de rae ire

Pieior artificial termostat Resou tip Pades

Rigja gradata

Rigfa metaf ica

Sita din tesatura de sarma. 0,5-1; STAS 1077-67

"

1 I 2
85 Spatula de eauciuc
86 Sticla de eeas
87 Sita din tesatnra de sarma 0,2
88 Stand de incercare
89 Termograf
90 Termometru eu glob .
91 Termometru
92 Termoelement
93 Tesatur!i. din sarrna 0,1; 0,25
94 Vas cu apa
95 Vas emailat 3 dm3
96 Vas cifindric 20 dms
97 Vascozimetru cu cupa Ford cu duze .
98 . \Vattmetru -
. 7 - cd. 802

0 a
.... I~ * 1 * 1* 1* 1* I- 1* 1* 1*
e ~ 0:P1l!Un op
~ ... .IO:puoqu'I
... 0
b.O +'
0 o:! I~
... ... 1* 1* 1* 1* I' 1* 1* 1*
~ 0 '\;UOZ QP *
~ lO:puoqUJ;
~ IutIo!i'EU I~ I * 1* 1* 1* 1* 1"1'1*
'0 *
o:!
... lOl'E1OqU,}
c ]
;.;::
0
...
~
,;
;::l
...
"E
'"
""
-r:
.... ~
cd
E ~
o
., OJ
....
'" c·
o:!
'" I': .::
"t:I :a t
0
'a .~ z
.~
. ~ ~ .
"
~" ::l
.... .!l
'" VJ
~ I':
C C
U
.~

...
'"
,~
...
'"
u
I':
,,_, 98.

-r-
r") ,.,
,.,
0
,., \0 .., 1
('1 N -r- ;:;,;:;
or: 'r') ,,., .,.., ~I~ cc
'Yol 00 00 :::1.::: ' , 2, c 0
'C ~ '" '" r'") IJj
"' '" '" '" ::;:3 ~ ~~
0 u u u ~~ :_, . :.)
"I OJ
'c
s
[1 5
... "
,j Of:
,.:.) ('1 §
...
.:;; u
v .~ ~
(~
~ _;;
._;; o
o:!
::l ...
0 cO
U U ~ ~ 1-" § 1 § ,§ 15 Ie; 18 1-< IN I'"

,~ ~~ 0~0~_0~_lc=- __ _l1=8J' ~8:' 1_;_:_18_;~8_' __ ~ _

I

I

co * \ \ 1* \ \ I I \ * \ * \ * I \ * 1* r
I
r-- * \ \ \ * \ * \ * I I * 1* \ * ·1 * I I * I * I
-- 1* 1* I' 1* 1* \~ , \ * \ * 1* \ * \ * \ * \ * I
~ *
---
(,,1 ..... I
N N 00
.. .. N 0
..... 0 ,,) C\
N - N =,:.;
'" N N ..
.. .. .. \~ '" ~ 00 '" ' .. \go;!; ;!; ~
-r- ~ ~ N \; N N '"
..... .. .. N §~ cqc: ..
..
.. .. .. ,- ,r, s:l .. ,,)
,') '" ,., - 00 N 0\ C\ ':.)HI'" '" -
I
-I ~I ~ c-
I NN - ~ '" ,,1 t> N '" N ~
'" '10Cf I)() 00 e<?~ ";' :'1 00 :'1
t-. ,J, ..;. N
00 '00 -N ",- ~ N
N d, \Db' i:) 0- o~ 0- ;0- ;0- ~ '"
.... "' N ,., ~."., .... .... .,..r-- ..... r- r-- r-- 0\
'r') S '" 0\ '" '" '" ",0\ '" 0\ 0\ 0\ 0
~I co "'''' '" '" "'''' "' '" '" '" .....
:J) u: r.fJ:J) u: u: r.fJr.fJ UJ ir: UJ sr: UJ
-< -< ~ -<-< -< I~ -<-< -< -< -< -< -<
b b e- bb b bb b b b b b
u: UJ u: UJr.fJ :J) r.fJUJ o: ir: UJ UJ u:
-- \
I~
'" ..... ..... .,.. ..... .,.. .,.. I r- I
00 00 00 00 ,,' OON OON OON 00 N N
0 0 , 0 '00 '00 '00 c~ 0 "9 00
c, 0, 0, ~
~ ~ ~ I~~ ~~ "'~ "'r-- '" r-
u~ -N u~ 0 N N
U U U u- u- H H
--I 8 , M I \ OJ
C) 0; OJ
= o:! .~
0 il.i 8
o c, Il) ,;0 ... ;c;l
o .~ +'
U '" +'
'" ... 0 C) '5b -;a' "" =
.~ :s '" '" .!:: ::l c;l I
s: v:. .s ... 0 ...,
N ... t>
§ ~ ~ ~ C be '" H
.5 ~ .s = 0 ec 0
V) c, ... c ...::: 0; ;?. c,
ro p., ~ =
... G '" +' cO
'"' ;::l ·c +' ... '" .;::
'", '" 0 S ')
~ U g ... ... '" c, ·c :B .8 ... I
OJ 0) cO ... cO
0 ..... ..... ::l '" '0 +' .;!l cO " xcl " cO ..., V) ~
o '" ~ 23 ~. ... ..,. c;l +' U ... 8 ~ .~ u ::l u
-<':1~ H .... '0 ~ ~ '0 OJ
~l .... ::l o 0 ~ '" ;::l 0; o- e c;l
5,5 5 ~ ::l'~ c;l '0 o ... .... '0 u .... c, c,
0"" ... = ::l ;::l c, 0 = I': c, .;j V) '6 c;l
u:: u .... u1:l b ,,... ()-. ~' -< ~ ,,... (;-I cu -< o
\ .,.. \~ I~ \~ I~ I~ I~ 1~1s:l1::\~ I~ \~Ii\~
..... ~
,..., I~ ~ ~ f'"'l
0 '=' o 0 0 0 I .\

I

99

rIl
'0
. ~ Nr .
....
XII crt:
o
k
cu
o
I'l
...... 1
2
... 3
0
0; 4
'0 5
.....
'Po 6
01 7
()
P 8
... 9
'0 10
01
o 11
"" .9 12
.....
I'l 13
cu CI.l
.... ..... 14
.:!l 01
N .~ 15
CI.l -
... 't) 16
G) "" ... 17
..... .... Po.
.;; ~ rn 18
....
~ • 9 I'l 19
"'0 ::I
:g cu <II 20
'0 ... 21
.... . ~ .2 k 22
... ... .2£
p ::I
..0 P. .~ cu 23
p p ....... 21
k ... cu 01
::I P .... ....
",. "'0 oj cu 25
cu S e
.S .9 .... .; 26
01 .!:l
... k '0 ~ :::: v 27
Po Po. ::I ..........
'" t ",,01 28
.~ . ~ ....
... k .... S ~¢) 29
XII XII k 01 >
""
I': I'l = (J'~ 30
:B :c ... ....
:c .2 ~ g 31
.5 .§ .9 CI.l ... ...
.... 01 .... 32
I'l ~~
p p ::s e 33
... k k a
.... .... .... cu '5 R 31
= = = 0;
cu CI.l G) > .~
Po Po. Po. gj ::I ...
.~ .... .... kXII
... k ... ... ....()
XII XII XII 01 ~ ...
u o (J o G) cu
... ... ... t k Po.g
~ <I) <I) cu
o o u g ~< .....
... = = I'l
>01 <1-< ...... ..... ..... . .........
k.,.
(J ~
..
cu u G)
(J N .." "'t' .:It •
.s 0 0 0 0
....
p ~
'0
0 0
(,.) Z Aparate ~i dispozitive pentru profilul - constructti din otel {C.O.) -

Denumirea aparatelor si dlspoz it.ivelor

Aparatura pentru devejopat filme Avertizor sonor de Ta?iatii Blocuri de etalonare

ICasete de ccran intensif icatoare ~Caseta fotodozimetricii.

Chei dinamometrice <':hei obisnuite Ciocan pendul Ciocan

Debitmetru de radiat ii

Dispoz it iv de incercare (role, dorn , matrita, bancuri) Dispoz it iv pentru incercare Ia Iorfecare

Dispozitive speciale

Defectoscop ultrasonic

Gamadefectoscoape por tabile en izotopi radioact ivi Generator de raze X

Indicatori de caf itate a imaginii radiograf ice -Instajat.ie statica de control pulberi J11agnetice Lnstrumente de masura

Jug metalic pentru control cu pu lber i magnetice Lampa Iluorescenta

~upii.

Masina universala de ·incercat Negatoscop

Pan{L metal ica

Palpatori - inclusiv cablur i de legatura Penetometrn p irarn ida l d~ept

Plac i metal ice

Presa

Riglii. gradata

Rigla. de ca lcul tip expunere Suport rigid

Spioni

Subler

101

102

.2 dl'l):).ftrn op 1001 * I * I * I I I * I I
;:l I
I.; - JOplluq"B'I
0 I
...
<'l I~I I I, I I I I
I.;
0 VUOZ dP * * * * *
~ lO:puoqll'1
I
S 1"Bl!o!:i:elI I~ I I I 1 I I
't:l * * * * * * *
<'l I
I.; lO:PJOqtl'1
0 I
.-
..... ;S
.....
<'l
~)~ :2 N . "' " "
If') ~
~ d)~ <'I .. ~ If')
til VJ U , I ..... '"
:-. (.I H If') .- 't' "
~ u a; ..... ,,0 "' ::::
~~u N ~10'~ C"';. "'
-< ~ "e .- ..... r-.
" I I
!:; . ~ .• o; "' S:1 "'
~\O.....-I C"'; '" oq
Q If')
~,<l) 't' 00
c..' C,) '-=' 00 If') ON ..... .....
_ til 00 :± 00 0I0c>00 -
.....
'M .,_, "" d ~~N -e-
,D
til Q ;-< 0 r-l '" ..... ~If') ""
... so Ie 8 If') 0100 If') ;:l
u: ~ 00 ~000l
OJ 8 'r"') If')
I.; ;:l I "9 00 o: ir: o: UJUJrJ] UJ
til oj c ~ "" "" <t, "" """""" ""
8 () 'r"') If') .f-< f-< f-< f-<f-<f-< f-<
I.; U U UJ ir: (f) UJUJUJ UJ
0
Z I I
" I
;:l c:l
;:l '" ;
p.,1.;
8 ~ <" 't' -r ~v;' -r '1". .,.. I
.... t oc oc 00 00 00
" o 0 0 ' oc 0 0 0
~ o '.
I.; _, If') tf") \0 or) ~ ~
cO <- -If')
U U U uu u o u
0 ._ ,cj
0 :2 .... .S!
u 0 ,
"C: , ..c:; ,D ~ ;:l
.~ S 0
+' c:l '"
Q ,_, c, c:l ......
til ;:l ..... ;:l
Q 0 ;:l o ::: ..... 0
,_, " U ..... U ;:l S U
ol d br. ~ o oro
u N .s .~
I.; :§ (!.) 0 ('j .....
'" ::l ..... H '0. Q) '...-4
o ";;:; p..-i-' c, c, , I.; ...
+' o CJ C o o '" oj "
::: ~ en 0
,,_, ~ ~ u+' U U U :::""
'':; en ;:l <n._ (f) . ..... C)
'0 '" c _. 0 <J O~ 0 8'0
+' ..... +' .... ..... "-' .....
,_, o ~ :2. U+, o ::: o ~.~
..... c.: " '" ..8 co .8
§ ..... '"'"'"' Cd 'H ::: .... :::
('j 8~ 88. c.; d <ll ,,-
U U ~ 8 ~ ~E
~~ I ..... ~I ~I <" I '1" I 'r"') I ~ I r-
~ t; = 0 c. 0 0
..... ..... ..... ..... .....
0 c I c 0 0 Aparatura pentru profilul incercari nedistructi ve metal I.N _M.)

Xr. I
crt.
I
2
3
.4
5
0
7
I 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Denumirea aparatclor si dispozitivelor

Aparatura pentru developare filme Avert izor sonor de rad iat ii

Blocu ri de etalonare

Caseta fotodozimetriea

Caseta en eeran intensifieare

Dcb itrnet ru de rad iat ii

Defeetoscop ultrasonic

Feritoseop

Gamadefcetoscoape por tab ile eu izotopi radioaetivi Generator de raze X

Indieatori de ealitate ai imaginii radiografice Irista.lat ic stat ica de control cu.pulberi magnet ice Instrument de masura

Jug metaIiepentru control eu pulberi mcgnetice Lampa. fluoreseenta

Lupa

Mierometru

Negatoseop •

Pa lpat or i , iuclusi cabluri de legatura Rigla de cal cui tip expunere

Rigla gradata

Subler

103

N ....

E gpll!un op 100 \* I .. I .. I .. I .. I .. I I I *
::l
.... .lOl'll~'e'J
0
....
~ I~ I I I I I I I I
0 '!1uoz ap " .. .. .. .. .. ..
~ .lOl'll.IoQ1l'I I
S I'llUO!l1lU I~ I I I I I I I I
'0 .. .. .. .. .. .. * .. ..
C! .lOl'll.Ioq'll'I
e
N I ..
E,ro:::i N .. ~
::l .... .... " ~ £"1"'
';'>olxtl ~ ~ N N ..
ol £F) U N .. -
• ~ Q) I..t II') .. 0. .• -
'" U 0) .. " 0 II') ; .. eg
0.0). o - :::; ~ ::l N N ..
-<I'i';:: - N ~
" " . .
. . " .. !: " <'l N ..:.:~ "N
II') ~ "I"' <'"l - N II')N
<!) I , r-,
::: ::z
1;. .. ~ "I"' 00 II') <'l II') 0
0) U ~ S "1"'0\
_cO r-;- '1 r-, r-, 00 N ~~
.~ ...... 0 00 or, 0
.D <'l r-, 0 N eo II') <'f-
ol o "I"' 0 ,_ 0 :£ Q).~ 0\ 0-
.... Ul N r- 1: 0 0'. 9 "'~
Ul S -r- N "I"' ~;: "1"'-
<!) 'fl sr: u: ir: ~I u:
- .... ::l -<,,; ir: 'fl'fl
oj cO u ~ -< -< -< -< -< -<-<
S u :-< f-< f-< .f-< f-< F-I'~' f-< f-<f-<
.... v: v: u: v: v: ,..., .... u: 'fl'fl
0
Z
'"
I'i <l
::l "
0. ....
I'i 8 ,"
.::l ~
G) S:?
.... ~
cd".-t
U
6 I-
~
';;l . :'.: ,
0
+> ';;l ,"' ';;l
" Q) .~
S u .,..
o ';;; "
oj 0 - ,,~ S
o tr.. '" ....
.... .... G) .... "2 C/)
oj .s . S .S Co) .... 0 ....
u " ~ .... "2 0
.... N .D .... ... u u OZ
<!) 0 P- H ~ c .... .D
o .... 0. Co) 0
I'i '" S
0. .... 0) oj Ul ....
...... '" ::; CJ o 0.
oj '" <!) '0 ::l +> - .... to cO
.... :.;::. '.~ '" .~ .~ '" u
CJ () '0 " :t: '-l Q
;.:... • ..-1 0 o .... .... ~)C"j ';;l 1-'-
ro ..... '0 o '" ::l ::l "' .....
::l ~ I'i ::; .... ~ ~ ::; ::: ~
...1bO ...... .... f-< A A -<:.= -< I HM
I h"': 1- - I ~I §I ~I ~I ~I ~ I co I - I
z tl. C; C; CO 0
- ..... ..... N
I 0 o 01 0 0 0 il04

- I

00 * I * I * I * I .. I * I *
-- * I I * I * I * I' *1
t-- .. *
-- .. 1 I I * I * I .. I
* * I *
~

--
-
;::;
II') ..
- :£ ::s
<'l N '"
- --
_. .. ..
" ::l ::l '" <'l ..
~ - ..... 00 "I"'
-- I
00 11')0 0. 0'> 0'> 0'> II')
00 CX?o.' :2 :2 :2 :2 ~
'" 0
"I"' r- e9!: ...... ..... - - 0
~ ,_ 0\ ..... - ..... ..... 1:
\0 \0 ..... ..... ..... ....
v: 'fl'fl til o: ir: sr: v:
< -« -< -< -< -< -<
:-< f-<f-< f-< f-< f-< f-< f-<
v: 'fl'fl u: u: o: u: u:
I
<'"l
I I
--
I .
N I s
OJ ~
I 0) .... x-:I
'"
" - .... bJ; ......
I'i '" d I'i
" o N " ::; 0) .~
k :;:~ .... .... <d ....
'0 U oj '0£ ..;:: '61 'N
'0 cO "2- k ~I k
.... )et ,aj "
I'i f-< -< ...1 HI ~
, .....
-- ~I I- ~I ~I ~I ~I
'" co
.-< CO CO
M N
0 0 .~

_.

o ....

0.

~ ">

C:) Q)

.D .....

0) 0) 0. Po<

105

Aparate ~i dispozitive pentru profilul - tncerciri distructive metal (I.D.M.) _

~~: I Denumirea. aparatejor si dispozitivelor

1 Aparat fotografiat

2 Bane metalogra.fic

3 Bila din otej calit

-4 Ciocan pendul

5 Discuri abraz ive

6 Dispozitiv de incercare la indoire (role, dorn, matrite, bancuri)

7 Dispozitiv cu rola canejata

8 Dorn conic

9 Laborator foto

10 Lupa cu putere de mar'ire de 10 ori

11 Ma!;lina cu discuri abrazive

12 Ma~ina de slefuit

13 Ma!;lina de incercat universala (presa]

14 Ma:;;ina de incercat cu clasa de precizie I

15 Mal]ina de slefuit probe metaJografice

16 Mandrina tronconica

17 Mandrina de aplat izare

18 Microscop meeatogranc

19 Nicovaja

20 Penetrator p iramida] drept

21 Placi metaj ice

22 Polizor

23 Rezistente

24 Refrigerato,r

25· Stetoscop portabit

26 Suport rigid

27 Termometru

!l06

.;; ;)l'llpUn dP I eo .. I " 1 " I " I I .. 1 .. I 1 I·
3
... .IOl1'!.Ioq'e'l
0
.... I I I I I I I I I
<II I~
... 1;luoz cp " .. .. " .. " "
0
.0 .Io:puoQ1l'I
~
3 lUUO!l'llU I~ I .. I " I " I .. I " I .. I .. I .. I "
"0 ..
c-:I .IOl 'Il.IOq 'e'l
...
o
<II .~
.... X'd.~
:= ;.... 1-1
.... <:jd 0\
~ ID ~ or)
;!: ..
~ o c,.;- ;! ;! <"l
~'C;, o
-< .:.::: .. " 0 ;:; e ~ , . ~
;:; .... "00 ....
.... \C .... 00 N
e 0\ 0\ 0\ 0\ r- r-. ""
~-~ "'i' ~ "'i' 00 r- 00 00 oo
~~ 0- 0- :d
_m ..... .... , 00 ~
:0: 00- 00- or) , 0 0
;:;,- 00 ;!: N N 0
~(/l ~ "" <') <') 100 r-- ~ <'l
~ "'t' ""' \C N e- <"l
Vl S <"l 00 (Jl sr: (Jl
(Jl (Jl(Jl (Jl "'i'
~ ::: (Jl (Jl ~~ -< 00 < < <
<:j U < ~ < 00 f-< f-< f-<
<II U f-< f-< f-< N [j (Jl (Jl (Jl
S (f) (f) (Jl (Jl(Jl (Jl U
...
-0
Z 00 00 00
. g ~ "'i' "'i' 00
0\ 0\ 0-
::: ... 0\ 0\ 0\
~d .~ ~ ~
p U <"l <"l . <"l
. ::: t (f) (Jl (f) ao 00
~~S < < -< 00 00
f-< f-< f-< N <'l
U (f) (f) (f) U U
,,11 e 1 " I
o .\:l ;S .~ 4)
~ :;:: ... as ... ....
.:!l .... -.:I .... '" l(\I
:.. <.> ::: <.>." u
~~ S on S ::: II) 's
a ~ ~ .~ 0 ,~ o '" o
., II) I-< OJ ... . ~ :a
.. ...,. bll "" bLl:§
'" ::: <'.) U <II I'l 0
u·~ N ..... 'r:) ... OJ ~
" S <1l ~.~ e ,~ I-< ,S II)
1 ... :;:: al "at Q~ E-
... 0 0. .:a .... .:0 ~ .~ .s -.:I .,
1-<"0 ~ Q ... N
'" ... <'.)j." :l 'a <C 0
... ~ .... p e
u «! .... ... '" :.;;~ o ~ 0.
... u '0 a ., OJ <II <~ 'r:) ~ s
v <'.) 0. ~ .S "
u ... '" "0 0. ... .,
<II ... '1;l :l '" <C 0
t:: '" .: ... OCi ~ u
<>-< .... I 1 f-< (f) < (Jl
(f) u .....
I ~I ~I I ~I ~I ~
I .... .... INI"" I ... r-
~..: o 0 0 0 0
zt; _; .....; _..; .... ....
000 0 0 107

~l

'" '" '" I

IX? ~ 00

£- 00- !d

'" '" "<t' "<t'

rJJ rJJ

~ ~

rJJ rJJ

~I

[08

Aparate ~i dispozitive pentru profilul

_ armaturi de rezistentli din otel beton, sarme sat! plase (A.R.) - sudate

Nr.\

crt.

Denumirea aparatelor si dispoziti'lclor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14' 15 16 17 18 19 20

Aparatur:i de masura ~i control pcntru prelucrarea automata a datelor Ciocan 0,5 kg

Dispoertiv de masura si control a d imcnsiun.ilor Dispoziti'l pentru prinderea epruvctclor

Dispoziti'l pentru pr inderca epruvetelor din ptasa sudata Dispozitiv de fixare a epruvetelor pentru [ncercarc lao indoire Dispozitiv de fixare a epruvetelor pcrrtru [ncercare [a t ract iune

Extensornetru .mecanie .

Instalatie de relaxare

Lupa

Metru pliant Micrometru Menghina

Ma~ina de inccrcat; universala

Ma~in.li. pulsator pentru sarcini cup rinse Intre 01 lcN :;;i 1 k N Mijloace adecvate pentru anal ize ehimiee conform STAS 2015-72

Ruleta

Set dornuri Subler

Set aparatura pentru analiza ctimatica , determinarea strueturiimeta.-

Iografice 1,li a caracteristiciIor nwcanice110

, \

J_:_ I~

111

,

o ....

........ ~ ...

"

~

..

.....

N

1.00"1 ........

an .....

00

. ..0

V) 0() U

I

I~

I~

112

*

I I ,
--I
to- * I I * I * I * 1 -I * I * I I * I I * I * 1 * I *
- 1 I
----"
11.0 *1' * I * I * j * I *1 * I * I * I * I * I * -I * I * 1 *
I I I
I I 1 I 1
I I
OC If) 0() I I
N 0"1 0"1
0() 1 .. . . . .
~ 0() 1.0 r- - 0() I'sl
0\ 0\ r-- 0\ 0\ I'
I i:;1 ~'I .. - I 0
0 ..... ~, r-. ~ \0 N ~, N $::l I 0\ N
0\ 0\ 0\ 0() 0\ 0> 0\ -
I ~I J I I 1
N <'l 0() 0() OC r-- I
S 00 r- r- ~ r-;- ~ "? I
00 <'l ,J, on ;:)
..;. 0() 00 N
.... 00 0 .... r- N <'l \0 .....
0 00 ;:: 0 0 S ~ \0 <'l I .
1.0 0 N N <'l N
I <'l
o: u: ir: ir: ~I sr: tr: ir: r.rJ I
~ ~ ~ ~ ~ ~ < ~
f-< f-< f-< f-< f-< f-< f-< I
I v: u: o: u: u: r.rJ 'r.rJ o:
I I I I I I 'I
<'l I
'1 I 0() 0() I
00 00
..0 ..0 I
I 0() o1
I U I
I ~I "I I I
,
... <,~
.0 '"' xol
'W +'
,~ ,~ .:
:a Eo G) § ·S
,~ I .::: +'-
~ ~I :;: ... ~ .~
.:: <!J '" z
" <!J ... U '"'
'0 "0 Po, ~ ~ ....
<!) 0 ~ ~
N 0 'W ~ o U I ,~ .~
sn
Po, ... '" oj ;:l oj mCd
v, .... ~I >.; <!) m m ~
<!J " ~ " ~ +' '" .~ '" " '"
\\:I " 'W ~ ... U ... ... ...
o 'W +" '0. '0' m ., .;5. 2 CiS~ ~ .'" '"
... ~ .: '" " +- +' .~ +' +' +'
.2 0 .9 oj ... ~ ... .. ...
'" '" ... ;:l :';:i ~ r8 C k g_,,,, 0 0
;:l "C). 51 +- ... -~I Po, p.,ro Po,
~ '" u: '" ... p.,
" .: +- .§ 8 0 ~ x E ~ • ~ .8 E E
... "iJ .;:l " '0 "
0 ~ f=; o.!:: oC; 0 0
I u: c, f-<J o ~ 4i. ~ U.: Uv: U U
--
~I ",I ~I ~I ~I~l ~I 0\1 ;::"' ~I ~I .;:l I ::!: I ~I
..... ~I ~I I ;::
81 81 <'l '" '" n
01 0 0 0 0 8 -cd. 802

113

[14

1

00 1 * I I I * I * I I * I * I * I * I *1 I * I * I *
00
!-- I * I I I * I I
.... * I * I * I * I * * I * f * I * I * I *
r-- I I
\C) * I * I * I * I * I * I * I * I * I * * I * I * I * I * I *
10
., ., ::1 I I s
~ ...... 00 !:l '" ..,..
s s s ..... ;::J s ..,.. ;< -
., ..... ·'N .' . , J . , ;::J ;::J
I() N- N ..... '" ~ ~ ,_ .,- Of) ;< 10 ..,.. -r-
s- o- ..... .,.., r- ~ N- ;::J S S S -N S
..... ..... ..... ..... S S- .,.., .,.., - .....
.- . , ,., <')
N - ., 0'. .,r- ., :! ~ ., .,
;::J S 10 0, .,.., 0 10 00 :::1 10 ct'; .'r- '" N N N r-IO
.,.., ..... 10 ..... Of) ..... ..... N "" 10 ~s:: 100 N ;::J 0 S S N ON 0
.,.., Of)- <') ..... <') _ ..... <') . __ ..... ~~ __ ~I _~~I _~~1_~~1_~ ~1_~~·1_~ __ ~1_~~1_~~·1_~_,

115

00 1 * 1 I * I * I * I 1 1 .1 I I -=-1 1 - I I
I r
--
t-- * 1 I * I * I * I 1 * I I 1 I r- * I * I * 1 *
-
-_
I I I I I I ,I 1 - 1 I I I I
\0 * * * * * * * * * * \0 * * * *
I *
--
. " .... "' I .- I .- "' .- ...... . ........ ., .... . ..... . ... - ........
0 '1"' 00 00 ..... ~ \Coo ," I ..... t-- '1"'0 10 t--NIf)'1"' O\N '1"'100
<'"> ..... ::l N::l ~ <'"> 10 ~ n~s~ 10 10 <'"> 10 r-
.... <'"> r-. :!: ~:!: ,.10 t-- ..... .... .......... -" .-I ~
..... ::l " '1"' ..... "'
.. .. 0\ ,. .. .. <'"> "' .. . ...... . ....... .. ......
o- .. <'"> ..'1"' 0 '1"'<'"> <'"> ....... - .. 0010 '\0 "0\ N '1"' 10 ~. ~ ;;, (',..." \0 ~ .. ~ .;.)NO\
10 S:l N '" 10 .. 00"'''" ;"''1"' ..... lOt-- Nlf) Nlf) 10 ~ OOIf)\C\O S .... C;'.S~~ 010\0
S ..... <'"> 00 ," '1"' .... Ir) tJj N-....-!.-I :O:~1
- ..... ..... ..... .• 0 ..... ..... 00 ........ . ..... _ ..... -
E'I .... N - .. 10'1"'
.. (") ....... .., '" ION N ~~ .. ....... .... . . ......
N .. "' .. .",0\ "'N ... '," ........ '1"' '''00 _. ('') '" / ...... ~~" "1"' • ......... 00.-1
S s:; s:; s:; • ... t"')t"J .. "1"'NI ........... ~ '" ~~~~ s ~"OO(")(""')\OI ::l 0010\0 (""')\O~r:-
.~ :!: •• 0\ "''1"' C\ 10 10 ... ("')
N ........ "' ..... _ .... .......... - ....- - ("')t')~"""'.-I N-- (")-".-1 ......
--
I -
co !
oo
N
"1"' N -"1"'
. 10
'"
I Ul
~
_I f-< .
Ul -
I I I
'" '"
.
. I
-- , I -
--
ell o, I , ,~ , , ,:\l ' V ell
..... 6 ,~ ell ~ cr <fl. ... .:: .:: V ~t-
<OJ ;.0 V <l) .~ 0 <l) a. ;:l c ·eIl ...
... u ..... ... ,~ :c +' u <l) 'tl <l)
;::: t> ;:l ... ~ c, <l)
.s~ ""' <l) <l) -o p.,.:: .::
6 ~ ell ... .... ... <Il 'tl +' i'oo~ ell + ;::: 6 +,.::!
.~ <- +' oj '': <fl 0
~~ ..... .~ 0 0 ;::: <l) "' rB~ .., .~ .S ..... Q) ~ Ul
::: .g ..., ell ;:l ... ·c .; .,-11-4 0 <fl ~~~e
o ell ~ <l) ir .:: '" P.. .... +' <l) ... 0 ...
-", ... <Il 0 0 .... <fl .::: .E <~ ;:::p., <l)P-< .g ,2. :.< <.-4 m Cl4
'" ell ... o oj ell 0 .~ <l) o ·~·C ol ciS ...... ' Q) S
d '5 ol c, § ... N Ul·~ ol ... 't:l 'tl<l) S
ol '" ol <l) .s ~ oj o ... ~ U ;:l ......Q.)~o
OJ U OJ ..., -o v .~ .s OJ k ;:l -C\l U O)''=' .::.n U
... <l) ... oj ol f' .n 'tl,2. ... .::0 ol ..... .... +'0 ol 10-0 ;;<l)
$p., oj ~ '" .:l OJ ~ oj ....... -b.C "'-ol V ~~ ell ~. N'~ $.;:l ol.
.... ... ..., ... - +l . ;:l -v ~~ U g ... ~.~·cu _
... " ... " ;::: ol ;:l v c;l <l) ..... ;::: '" ;:l"'~ (l) '(/J cd 0 U
o ... o u " o c;l '" _0 OJ ::-- ro ~ 8 '" ... ., $0 ,~'"
p.,,,, p.,'~ b.O ~ .s~ oj ... '0 ;:l '" ... .~ ... .... ~ o..;:l ... p., Q ..., ol§< t;~>~~l
, <Il ... +' ;::l p.,~ ;::: ;::l <Ilb.O p., 0 <fl 'olO
§ :~. 6 .S o. ...,·ol ..., o '" v e?", ...... ~ Cl) ~ 'N u ..... 'N e'~ 1 --H
Q :;:; OD- o 0 <u.s ~ ........
0,.<:; 6 ., ;::l ..... ;::: P a 0 ... ell ... N l:j ;:l .., -
u1n 0 ~ o 0 0 '" ~ .~ 6 ;:l U ;:l'~ ;:l ..... p=<Ci1 I~ 1 eIl·~ p:: 1+ I~ "0::; 0
u o U:> u H P3 f-<oj u:;:; ~ Ci u$ I':l'tl p:: u .... ~ t--
--
~ I j ~I gl I -- \ \
;=: '" "1"' 1 or; I \0 I. ~ I 00 I 0\ S ..... \ S:l <')
~ ..... .....
..... ~ ~ ~ = 0 0 ~ .....
0 0 10 10 or; or; 10 10 vi vi vi vi
0 I 0 c 0 0 0 0 0 0 0
116 117 *

I-=- ~* .. -:-:-:-::---.... ~I ~ ... -.. I

"O<'lN N<r)OO

S.~~t:; ~~~

.• o,.(,i(..... S~~~

.- - ~----I

N

118

Aparate ~i dispozitive pentru profilul

_ materfale de protectie contra agentilor coeoztvt " (M.P.)

Nr. crt.

Denumirea aparatel or san dupozitivelor

2

1 2 3 "I 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Umidometru Higrometrn Psihrometru

22 23

Termometru Terrnometru digital Agitator magnetic pl1-mehu

Comparator 'de profile tip Keam-Tator

Perthometer C 34

Perthograph C 40

Comparator tip 101 Scala 45

Comparator tip 123 Surface Profile Gauge Vascozimetrn Heppler

Cronometiu

Cupa DIN pentru vaseozitate en dilza de 0 3, 5, 8 mm

Vas Dewar

Ba.larrta analitidi en trnsa de greutati 1 ... 100 g

Eiole de eantarire, de eea. 50 mm 0 .

Balanta farmaeeutiea de 1 000 g .::U preciz ia de 0,1 g Set de eiururi pentru granulomctrie agregate

Balanta semiautomata panii: [a 1 kg si greutat i suplimentare pana la

10 kg

Instalat ie de tcrm<istatare Ia determ inarea dildnrii de reactie

Consist~metrn Hopplcr , eu:

a) d ispoz it iv I

b) dispoz it iv II e) d ispoz it iv III el) dispozitiv IV

e) dispozitiv specia.l Malaxor de ehituri

Agitator adaptat la 0 borrnasina ojectr ica portabiUi de turarie midi

(eea. 300 rot/min) s i putere mare (600-800 W)

Tipare metal ice : 2 X 2 X 12 em, 4 X 4 x 16 em, 7 X 7 X 7 em,

12 X 12 X "" ern 12 X 12 x 12 em

Cilindrn H = 10 em si 0 10 mrn Discuri cu h 3 mm si '0 5 mrn Camera de elimatiiare

Etuvil. electric5. STAS 9057/74 Aparat Kraft-I~aufman

Presa ele inccreare Ia eomprcsiune (20 tf)

24 25

26

27 28 29 30

119

1 I

2

31 32 33 34 35 36 37

Aparat Fr uhl ing-Michael is

Aparat Fr tihl ing-Michael is modif icat Traduc toare electrice rezistive

Disc rnetal ic r.u .0 5 cm, prevazut eu sistern de pr indere Mar tor de lemn in forma de T prin care se apl icii Ior ta

Punte de masur.i tip Huggenberger .

Aparatura pentru incercare prin metoda rczonantei (generator de audiofrecventa, amplificator de puterc em itator , de vibrat.i i, re-, eeptor de vibrat ii amplifieator de recept ie en indicator de rezonanta) Aparat Vicat

Aparat Martens Purite Philips

Inregistraror tip OH - 814/1 - Racejk is Aparat Biihme eu nisip s i cu foaie abraz iva

Dispoz it iv pentru deterrn inarea rcz istentei la 90e prin cadere Iii.era

a unci bile de la 0,2-la 5 kg greutatc Aparar Br incl l

Di namomet ru pcrrtr u dcterminarea rcz istcntei la smulgere Ampermetrn eu scale c1iferite

Voltrnetru eu scale diferite

Calvanomctru de nul

Cuva de plastic

Mercur

,I

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 ~5 56 57

Iriele de eupru sau de atama ell .0 50, 70, 80 rnm Aparat EI Charge

Aparat de dcterrn inarea caracterului arrtiscante ie , prevazut cu curit

de 0,5 kg neprelucrat , pcntru condit ii antiex Der ivatog raf tip 1500 D-MOM cu aceesorii Microcornparator en p iciorusc diferen tiale

Microme tru comparator eu talp;, pcrrtru masurarea grosimii

Sistem de cut ite - trusa Eriksen pcntru dctcrrninarea adez iuni i , cu grila

Banda. adez iva

Adhesion Tester 106 - pnrtab il - Firma Elcomctcr pentru rez istente

; Ia smulgerc

Cioean de 0,2-0,5 - 1 kg Split

Da.lta

Pensule d iversc Fenojf ta leina

Pahare Berzel ius , de 50 em3 - 1 l itr u

.Apa dist ilata Capsule de. por tel an Ghea.ta

Vase 'meta lice de 1, 3, 5 Iitri

Solverrt i organici (Exemplu: t ol ucn , acctona , d il uan t apoxidic)

2

71
72
73
74
75
76
77
78
I 79
80
81
82
83
84
95
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 120

58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Elcometru

Pendul Persoz pentru determinarea duritati i

Dornuri 'cu diametrul 1, 3, 5, 7, 10 mm pentru de term i narca Ilcx i-

bifitat ii Grindo~etru

Tragator perrtr u pel iculc ell grosime 190 - 300 !1. Pieptene metal ic perrtru determ inarea curgerii la dungii Carton de contrast (Tabla de sah )

Densimetru

Instalat ie de ceata salina.

Congelator Arctic - 20°C •

Recipiente pentru medii agresive .

Aparat universal de incercare latractiurie, compresiune ~i [ncovo icre ,

cu camera de temperatura -29°C Ia + 120°C, forta. de .500 daN, viteza de depar tare a bacurilor de 50-500 mm/minut , tip ZM6

I Aparat de tractiune conf. 102, pentru filme de polim~ri avand vintercalat reductor de v iteza perrtru game 2- 10 mmjrn inut reglat a l 5± 1 mm/minut

Becuri cu surub de strangere eu placi 600 X 25 mm ,

'Pereche de'bacuri'pentru epruvete tip A (fig, 10 din STAS) - t ip 13

(fig, 11 din STAS) .

Becuri speciale , in care placa suport ajuneca lateral pe 2 role ;;1 :orta de jupuiere este obrinuta prin clema de Ia aparatul constrmt de

I IMEC

1071 Stanta para lela pentru eprivete de 10 X 120 em -,

Spaclu ;

Placi de mo{tar 7 X 7 X 2 em, armate eu arrnatura pozata la

suprafata probelor

Flaei de mortar de cimen t tip RILEM de 12 X 12 X 2 em Placi de mortar de eiment tip RILEM de 20 X 20 X 2 cm Subler

Stiele de ceas Hartle de f il tru

Titon sau [avete de bumbac ~

Placute de metal de 2 X 2 X 0 ,5 cm cu repere Reper i metalici

Laveta de lana

Borcane de st icla de 0,.5-1-2 kg

Medii agresive .

Conductori electr ici

Soj ut ie NaCI 5%

Har t.ie mif imetrica

Cui de otel

Pa.lnie de Jaborator Rheotest tip RV-RDG Picnometru

1 ern de

121

1 I

2

108 109 110

III

Stanta pentru raiat epruvetc 40 x 240 m m •

Stanta pentru epruvete l irnba de pisica tip II STAS 264217'3

Stanta in forma de riniehi sau erae de pantalon pentru rcz istcntc lao

sfasicre

Di'sp~zitiv' de presare a starrtelor

- tip A VK - Budapesta , tip MK-l c lasa As-I06 RPU, cu pil.rghie

- tip VEB 1,llUringer Industrie Werke Ronenstein cu spinklu si

roata de aetionare f

- placi de lem~, placaj PAL, HFL, ea suport foaie de i'tanta, pcutru. a czita deforrnarea stantei

Clorura de rnet ilen pentru separare straturi (cca. 500 em3 pentru 0 serie de incercar i

Dispoz it iv eu plan incl inat si placa de 30 g pentru deterrn inarea rez istentei de a l uneca.re

Aparat cu cil indru pentru determinarea rezistentei la uzura a covoarelOf

Aparat tip Stuttgard pentru determinarea rez isterrtei la uzura a covoarelor (metoda eu 20 cicluri DIN 51963-80) eu accesori i

Aparat optic pentru deterrninarea stabifitati i dimensionale preciz ie 1/100 mm

Aparat pcntru detcrminarea suplet ii la covoare

Dispozitiv cilindrie pentru masurarea absorbt iei de apa la covoarc

(act iunea apei numai pe fata de uzura)

Foarfeca decroitorie, pentru ta ierea epruvetelor

Aparat de imbatranire xenotest eu expunere lalampa Xenon, 1 500 \Y Aparate Atlas de imbat ranirc cu arc electric, ploaie ~i incalz ire cn aer Aparat de imbatranire, Weather - 0 - Matie care real izeaza cicl uri

de incalz irc (IRE), dus, raze UV ' '

Stat ie automata de irnbatranire (cicluri 21) simul tan eu Iluaj Ia tractiune sau incovoiere

Balanta automata de 10 kg, cn iriel de sanna pe urml din bratole care sustine plat.oul si clema de prindere pe eapul epruvetci

Placi de bcton B 200 de 20 x 20 ern

Capsule de cupru alamite pentru turnarea ajternat iv : bitum topit, disc de folie si bitum topit

Stand de fluaj , constand din 2 profile L si V, sau patrate , montate pe supor ti Ia eca 1 em iniHtime, cleme din 2 bucati profil L 25 X 25 X X 150 em, unite din surubur i , care prind 0 extremitate a epruvetei , De cealalra extrernitate se prinde 0 clema Mohr, pe care este f ixata o tije en 0 talpa circulara pe care se aseaza greutati eu :;;lit, de 20, 10; 5, 2, 1,0,0,5,0,2,0,1 kg perrtru a real iza sarcina

Doua emisfere unite prin flanse , irrtre care se aseaza 0 placa cu patru ganri de 10 X 25 cm pe doua d irecti i perpendiculare. Emisfera superioara arc 2 gauri pe par tiopuse pentrn a observa eventuatete infil trat i i de apa. Em isfera infer ioara are un stut Ia care se insurubeaza conducte pentru apa :

112 113

114

115

116

117 118

119 120 121 122

123

124

125 126

127

128

122

..

2

129 130 131 132 133 134

para de st icla cu :;;tut la fund, urrita eu un tub de cauciuc Ia dis-

pmrt~ ,

condueta cu 'manometre pentru rnorrtarea la 0 pornpa de presiune .manuala pentru presiune ,de 2, 4, 5 pana Ia 24 bari , pentru

actionarea asupra fol iei 1 ora - 24 ore

Placa de jomn la care se bate un cui, peutru rez istenta Ia sfasiere

Surubur i mecanice pentru Iixarea fol i ilor in t re ete '

Beeuri sau boreane de st icla in Care sunt seufundate epruvctcle

Placi de st ic la de 40 X 60 mm .

Spaclu pentru apficat pel icula de 0,5 cm grosime

Dispoz it i- pentru amestecarca ch it ur ilor din 2 component i si iuccr-

carea in tuburi de pistol

Pistol de ap l icare a chi'tur ilor. manual san pneumatic Recipiente cilindriee 0 50 mm si h = 40 mm

Fiole decantarire de cca. 50 rum 0

Exicator 0 200 rnrn sau 0 250 111111

Suporti beton cu latime de 20 em si 0 adancimc variind de Ia 2 Ia 20mm Suport i de beton cu sant de Uitime var iab ila de la 10- 40 mm si adan-

cime constanta de 8, 12 san 16 mrn '

Penetrometru cu COIl STAS 2392/69 cu rnasa terata a conul ui si tijei

mobile de 150±0,1 g , '

Uttratermoplast pentru temperatura recipicntului de ehit Recipiente cif indricc cu fund plat, avand diarnctruj rmin. 55 rom

in1iltime 35 cm , manta de apa Spatula. f lcx ib ila

Baia pentru apa eu gheata

Pungi de pol iet ilena 200~: 100 mm Compresor pentru 100 kPa , ..

Reductor de presiune pcntru 250 k'Pa sau 500 k Pa

Pistol pneumatic eu duza 0 10 mrn :;;i tung ime 100 cm sau aparat pen-

tru determinarea extrudobifitati i chitujui Baie termostatata ' Cronometru cu precizie 0,2 sec. '

Suporturi din mortar eu adancime constanta si latime de 10, '20 sau

40mm

Suporturi metal ice din al um iniu cu d imcns iun ilc 200 X 30 X 20 si , 200 X 15 X 10 ern

Fas i i Adeband de 10,20 sau 40 mm latime

Sursa de radiat ii infrarosii , care rcal izeaza 0 irad icre uniforma pe toata Iata epruvetei, Ia deterrninari seric , reg lata la 70±2°C Epruvete din tabta aluminiu cu latimea d~ 20 1111ll, inaltimea de lOmm lungimea 150 rom, cu ambcle capcte inch isc

Spat ii vcondit ionate la 5±2°C sau 1O±2°C

Epruvete din tahla aluminiu, latime 10 mrn , inaltime 20 mm, Iungime 250 mm -' cu arnbcle capete inch ise

135 136 137 138 139 140

HI

142 143

Hi 145 146 147 148 149

150 151 152

153

154 155

156

157 158

123

2

159

Suporturi prismatiee tip A - Mortar 60 X 25 X 15 mm

- Alurn iniu , ote! vopsit sau st icla 80x 12 x 6 mm

Suporturi tip B ~i tipare metaIicepentru turnarea lor Dispozit iv de asam blare a epruvetcjor

Distarrtier i din Pb sauPVC dur, de 15 X 12 x 12 mm pentru epruvete tip A

Placi de st icla eu d imensiunije 300 X 200 X 3-5 mm , acoperite eu

folie PE sau cclofan Peri i din par aspru

Recipient pentru imcrsarca epruvctejor in dispozitivul de asarnblare Dispozitiv de tragere eu farrta reg lata de 1- 6 mm

Aparat de incercarc la oboseala

Dispozrtiv pentrn Intinderea epruvetclor eu ch it Dispozitiv pentru cornprimarea epruvetejor ell ehit Distarrtieri pentru merrtinerea chitului in stare int.insa

Limitator de cursa pentru merrtinerea ch itu lui in starea cornprimata Instajatte de ploaie artificial1Hdu~) la 23± 3°e

Iristajat.ie de expunere la raze UV - la distanta de 40 em, la lampa

de 500 W si 28 mm la lampa 300 W Pliiei de azboeiment 100 X 115 X 6 rnrn

Benzi distant iere din PVC plast ifient de 100 X 40 x 3 mm

Creutatea eu masa 1 kg prcvazuta eu c lema Mohr pentru prinderea pro-

prohei '

CristaIizator eu fJ 200 mm Sol ut ie NaOH t eh n ica 4% VatU:

160 161 162

163

164 165' 166 167 168 169 170 171 172 173

174 175 176

177 178. 179

II) ...

• #

c;I

§

o

Z

..,.. -r-

oy O'J

r-- ~

\0 >..:;

1,;0 ""

u: (fJ -< <

.f-< f-<

rJ1 ('F'J

..,.. ..,..

00 (:.9

C 0

("<") ("')

r-- ,r--

(fJ < :-< (fJ

.ON

OON

~ ;;

C,) ....

" u

~

'f-<

I~

I ...

I~

125..

*

00 CO 00

N N N

... • .. 0'1 . ~ 0\

(''') -{')~(""")

N N N

.• •• or, .• Ie

C\ 0\r":.0"1~

'" "7'N ..... 00 00 OC 00

~ ~ <'1 r-:

;0 1.0 1.0 \0 Ie Ie Ie IC

u: VlVl.rJl

~;::;:: ~

v: so sr: ir:

I .....

Ul o .....l

e .~.

S

126

,~

-0 zAparate ~i dispozitive pentru profilul

agregate naturale pentru lucrar i de dii ferate ~i drumuri (AN. CF. D) -

Nr.,

crt.

-. -1-1----------------~-2----------------·---1

Dcnum irea aparatelor ;;1 di?pozitivelor

1 2 3 -1 5 6 7 8 9

10 11

"o\c de otcl

Aparat conform STAS 730-84

Aparat pentru deterrn inarea echivajentei STAS 730-84 Ba larita rehnica cls , HI

Balanta tch nica 3 kg

Balanta t ehnica 5 kg c ls. III

Balanta tehnica 5 000 g cl s. III BaIanta tehnica 3 000 it cls. III Bala.nta tehnica 10 kg cls. III BaIantaanaI,jtiea clasa de preciz ie 2.2

Balanta tehnica adoptata s i ca balarrta h idrostat ica (sensibifitatea

o.es g)

BaIanta tehn ica en sensibiIitatea 0,05 g Baie elect rica de nisip (apa)

Baiede apa pentru temperatura 20±5°C Capsula de porte Ian sau st icla

Ceas cronometru

Crl indru eu 'piston din otel STAS 730-84 Ciocan tip Fopp!

Ciocan 2 kg .

Ciur din tabla perforata L'sa.u 3,15 STAS 1078-73

Ciururi din tabln perfora.ta eu oehiuri rotunde 2; 10; 31; 5; 50

STAS 1078-73

Ciururi din tabla perforata eu oehiuri rotunde STAS 1078-73 set Ciururi din tabla perforata eu oehiuri rotunde 1; 6

Ciururi din tabIli perforata eu oehiuri rotunde 63; 50; 40; 31; 5' 1

~i 0,2 rum

Ciururi din tabla perforata eu ochiuri rotnnde2; 4; 6; 6,3; 7; 10; 14

Ciur 5 rum

Echcre de otcl

Etuva terruo'regIabila 105±SOC Exicator eu clorura de ealeiu

"Fr igider pentru ternperaturi -17°C±2°C Hiirtie f il tr u

Instala.tie vacuum

Lupa

Masina tip Los Angeles Ma~ina tip Den I Masin! tip micro Deva l M a sina de Hiiat piatrii.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

127

2

38 39 40 41· 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58

59

Mojar eu pistil .ceramica dura. Perie de sarma

Pieometru eu eapaeitatea 100 sau 50 em3 Pipeta

Piulita eu pistil din alama Palnie de sticja eu gat Presa h idraufica

Prcsa hidrauliea 600 KN ReaCtivi

Rigle de otej

Scafa metaj ica

Sita din tesatura de sarma 0,5; 0,20 STAS 1077-66 Sita din tesaturii din sarma 0,09 STAS 1077-66 Spatula

Subler

Tavi tabla emaitata

Vas din tabla smal tuita 3000 em3 Vase erna.ilate 5 d~3

Vas tabla perforata eu oehiuri 2 mm Vas pentru saturarea epruvetelor eu apa Vas pentru topirea parafinei

Unelte9 - cd. 802

.;; ;)l'I!:l-!un ;)p I 00 * 'I * I * I * I ..
:;
... JOl'llloq'e'l
0
.... 1 I I I
~ I~
.... ~uoz op * * * *
0 *
,J:l JOl'llJoq'e'I
.!!
:; l'euO!~'llU I~ I I * I * I *
'0 * *
<II JOl'eJoq'e'l
....
0
e)~:= ..
~'"
. ~ olo'" ,.., .... ~
-+-" oo>:d r-- ....
~ IU U I() .. ~ 00
... <.) ...
~(1.) .C) t-- ~ <'"l~
0.,,<.) ~ I()
...: .S .. .... ..
.. ~ ...~
N N <'"l N~ ...
v 1
tl .. v 0\
V u ... :s:
..... <11 00
.~ .... ~ 0\ 00
~v ,0, 10 "i' 10 0
.". .... 6 .... M 00
.... Ul 10 .
'" .... 10 10 ....
" S Ul Ul Ul Ul Ul
... ~ ...: ~ <r! -e -<
<II '" o !-< !-< !-<
e o !-<
.... . Ul Ul Ul Ul Ul
0
Z
.,
" '"
~ '"
0. ...
8 e ,..,
.~ ...
'"
e g -
Q < ....
<.)
x1 <II <II
'0 .....
. ~ Vi 0
.... (Fl ...
CI) '" "
'k .... EL
<.Ix;) ~ v ~'C
....... ...
<.) I'l v v .~ v
~ <II ... ·s ... 0.
v o.~
~ P N 0. a - <II ....
u'~
nl e ::I E <II v·~
... v .... til ..
'" 0 V ..., .~ .~:2 s
... '0 " ~
nl '0 '0 ~ .....
o '" >.0"'4 ::s
... ... ... ... ..... ""._
v <.) c +> v ... ~-
o ::I P <.) '" V-u
" ~ ::I ::I ... 'Q;;nl
.- ra.. (l. A (l. <'0';:
·1 .... ..... I N I <'"l I .... I I()
~~ =, 0. =, o. ~
Z8 .... ..... ..... ..... .....
0 0 0 0 0 129

00 I * * I * I * I * I * * I * I * I * 1 * I * I * I * I * I * I * I * I *
00
r-. * * I * I '* I * I * , * I * I .I I * I * I * I * I * I * I * I * I * I *
r-, , .,
I I I I I I I I I * I * I * I * I I * I * I * I *
\0 * * * * .. * j * * * * *
-I '--'
. ~ ." ....... " ... I -- I I I
or") 00 0- "t'" If') oor') C"')-- ._ -v r-.
<""-1"'t"\.O -NC""')lf"')I.Or---. 0'1 N 0'1 -r'- -0
0 <'") 00 - ..... ..... 00
\0 ._
r:~"r:~"~"~";""~~ r-. c=..i 00 ~-~ .. ._ ~~ ." ." - .....
<""-1 V) II') 0'1- ~I
or") N ..... IO - ('1 t") ~ If'') 1.0 r-, or") \0 N ..... ,,} 00 10 ~ <'")10 ..... .....
'''~'' ~";,;..o"rn"~" or") ._ ._ .... " ._ ._
<'")0<'") N or") or") o"~~" o"{") 0'1 0- e-. Of")
• 0'1 Ie or") . _ 0<'")
-T\O' ;ZNC"')~lf"')I.Ot--- ~ ~I IC - '"t" \C NION - ",on ("jll') '" on N IC <'l
- ~I
.................... ... ... ... ...... '" ... -- ._ .. tl
O'OON~ '''oooo-~~~ or") 0- II"')-~ 0'1_0'1 . _ 0- 0'10 0'10 S S S ._ '"
-("")\Or---N~ltJ~r---. ..... <'") <'") -'"t'I\O['. -10 .... 00 -r- -or") .... on C\ <'")
J '" ~I I
''l 00
5: 00 00
:? '" '" ~ N 0'1 C\ C\ 0'1 0'1 ..... ..... ..... .....
-- r-, r-, r-, (') N r-;- r-- r--. r-;- r-. r-. ~ r-, ~ ~
0'1 0'1 C\ N r-;- r-;-
I IC IC c.. c.. C\ \0 r.!. r-. c.. c.. C\ ~ c.. a6
..... 0'1 0'1 s:: s:: 0'1 0'1 r-, ..... "l <'") "l "l IC on 10 IC
S S ..... ..... r- r-. ..... on on on on IC 0/") \0 IC
J s 00 00 00 i 00 on
C\ 0'1 C\ 00 00 00 00 ,
v: ir: u: ir: u: irr Vl ir: u: v: VlI u: u: Vl u: u: ~I u: u:
-e <C ~ < < ~ < < I < < < < < < < < < <
f-< f-< ~ f-< i-< f-< f-< 1--< H I f-< f-< f-< f-< f-< f-< i-< f-; f-;
·Vl u: ir: v: rJJ v: Vl rJJ u: u: v: u: .rJJ u: If) If) rJJ rJJ
I
<'") - r

o

130

N o ...;

o

131

. I I I I I *1
00 * * * * * *
--
eo * I * I * I * I * I * I *
~
10 * I * I * I * I * I * I *
--
.. ci.:;
N
N 0/) - ' 0/)
t-.·OO . . " '"
.... 0'1 0'1 <'l -'I 0'1
_I'- 0/) <'l <'l <'l I'-
N
0/). . ...... . . .. . . . . .. . .
NO'I ..... 10 N Pl 0'1 10
..... t") '" N <'l I'- 10
....... . ..... .. .. .. " ..
0 .... NN ~ ~ 00'1 I'- 0'1
..... <'l -I'- N<'l - N
..... ..... ..... ..... ..... ..... 0'1
~ t-;" I'- t-;" I'- I'- 10
"'I" 10 00 oh 00 cO oh ~l
0/) 0/) 0/) 0/) 0/) N
10 0/) on ,0/) 0/) 0/) 0'1
(/)~ N
(/) (/) (/) '(/) (/) (fJ
~ ~ .. ~ <: ;:: <: <:
f-< f-< f-<
(/) (/)~ (/) (/) (/) (/) (/)
,
<'l
, ....
:a CIS
,01 :-
£ .. +L
S .... CIS S~ S
::s '" .g ::s.~
"" ........ ::s
..... '" ... ::s
:0 .... Po. .0 Po. .....
N P. Po. CIS ",.S :0
.., ~ I:l '" '"
'1:1 :a '1:1 '1:1 ... .;1
~ {fl, '1:1
.... ;';:! 13 13~ ..... >l
::s ::s '"
.S .~ ::s . S 1'1 ...
~~ .S ~ I'l <tl
..... N ~ :;;. 'iii
>l '" - ....
0 '1:1 '" CIS §~ I'l P
U <: ~.E! 0 0 0
U U.<:: U U
10 I ..... I N I ~l '" 1 ~I ~
..... = 0 0 0
0/) \c:i \c:i \c:i I'-
0 0 0
0 0 f [32

I I II I t I

.....-4Nt":l~V)\C'r- 0000000

'"
'1:1
....
. .g
;:;
>l Nr.l
(!)
CD
S crt.
.... -1-1
'1:1
CIS
u I
.s 1
'" 2
.....
CIS 3
S 4
OJ 5
OJ
Po. 6
<Jl
.... 7
'I'l S
::s
<Jl 9
>CIS
.... 10
. ~ 11
....
CIS 12
u
... 13
Ill'
~ 14
.~ 15
.... 16
Ul
CIS 17
-;:; 18
.0
",. 19
'1:1 20
.... 21
0
v 22
'" 23
::s
'1:1 24
0
....
Po. 25
a:l 26
.... 27
CIS
u 28
;;:
.;::: 29
v 30
:-
::: v 31
.... > 32
~~ 33
OJ '"'
Po. v 34
c,
., til 35
..... ..,
'C M 36
~.., ;"
u .... 37
.... >CIS
.., .... 38
u u
I'l ::s 39
.........
~ 40,
Z . Aparate ~i dispozitive pen tr u profilul _ materiale pentru, drumuri (M.D.)-

Denum irea aparatclor :;;i dispozrtivelor

2

,

Ansamblu motor c-pompa 'lid Aparat tip Fraass

Aparat cu incl ~i bil{t

Aparat tip Schepper

Apara.t tip Teba - 'I'im isoara Aparat tip Soxh le t

Aparat conf. STAS 10969/3-83

Aparat pentru determinarea cont.irurtul ui de apa STAS 24-64

Aparat de compactat

Baie de nisip ,

Baie ejectrica de incalzire Baie de apa

Balanta sarcina 1 kg cu "precizia 0,1 g Ba lan ta anaj it ica 200±0,1 mg

Balanta tehnica eu precizia 0,1 g

Balanta tehnica cu sarcina max. 500 g cts de preciz ie III

Balanta analrtica

Baloane cotatc 50 cm3, 100 em", 1000 cn13 Bagheta de st icla

Bee de gaz

Buton monostabil de porn ire Capsule de por telan

Capsule de por tcla n cp 16 rmn Ccas cronomct ru

Ciururi din tabla perioratll. 5; 8; si 12,5 mrn STAS 1078-73 Ciururi din tabla pcrforata R1; H7'1 STAS 1078-66

Cilindri gradati de sticla eu dop 50 cm3, 100 cm3 Contactor 10 A

Con ctalon cu tija

Cr is'ta l iza'toare din st.icla

Creuzet .

Creuzet D = 40 mrn

Cup tor' ~u mufti (1 200°C)

Dispoz it iv de reciclare a sol ut ie i Dorn 020 mm; 0 30 rnm

Duct ilometru

Epruvctc calorimetriee

Et uvii tcrrnorcg lab ila tip ITN 20-200°C Etuva t ermorcg lab ila

Exicator 0cp 25 em

\

"

133

2

134

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 "- 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72. 73 74 75 76 77

78

79 80 81 82

Exieator

Frigider ell eongelator Mierob~ureta

l\fojar en pistil

Pahare Bcrzol ius 600 em3 Pahare cil indrice Renetrometru Richardson Pensnla

Perle de st icla Palnic de st iela Placa de st icla

Racord de legatur11, ? 6 111m Reeipiente de st icla

Relee 1'1; 1'2; 'r,

Reson tip Padi!i

H.obinet de reglaj

Robinet de Iegatura eu atmosfera

Sclerometru Clement, •

Set din tesa tura de sarma 063; 020; 009; 0071 S1'AS 1077-67 Sit11, san' eiur

Sita din tesatura de sarrna 063 Sita 071

Spatule metal lee Spectrofotomctru inv iz ibij« St icle eeas

Stat iv en mufa, clema si vergca 1'ermomctrn en mercur Termornet m 0 '" 100°C. Termometru 0 '" 20DoC

Tesatnra de sarrna STAS 1077-67 iransformator de retea 220 V/20 "/65 V Trusa greutat i .

"as de stieHi

Vas metalie pen tr u top it b iturn

Vas de stie]a 1 500 em3 eu eiur 0 3 mm din alama Vas de st icja 1300 ctn3

Vase de stie]a500 em3

Vas conic 500 em3 eu dop iii refrigerent ascendent Vas metalic din tabla. de otel troneonic

Vas Er lenrnavrn- '

Vascozillletru Engler VilseQzimctrn STY

.
I I . I I
'.§ ;)l'el~nn ;)P 100 * * * * *
::l lOl'emq'eJ:
...
c I
.... I ~ I I
cd I~ *
.... ~uoz ;)P * * * *
0
~ lOl'llmq'e'I
..,.. I
"il l'euo~:\.'eu I~ * I * I * I * *
'0
cd lOl'eloq'e'r
....
'-' I
. ~ . ~ -c . ~ '-'
'N r- S .... 0
r- 0
cd "f'001O .. .. .. - ..
,~ .... .. 0 ~~~ N~" or-
~ >d,'C \,0 If) £-"1""""1 or- 100\
........ >d "1""""1 (") t- . ~ \0 0'\ "f'1O ..
cd ct!u .......... - ..... ~ . ....... ' .... or, . .......
~ Vl ;... or, 00000\ 0\ or,
cd '" Q .or, "f' 10 0 0\ or, Coo ,,",00
p'uu "1""""1(",,)\0""'" NOO "f'or, N'I':
-<~£ ............. .... ... ...... .... "10 .... '"
'l':N or,or, l{") r-, "1""""1 0 tr)N
otr)oo~ _''q-t 0\ "1""""1 -10
....-INl(')O\ .... IC .... "f'
'" <') <'1 or, N
+' 00 or, 00 00
(/l. Q) n ~ 00<') or, d:
Q U .... t 00
.r: ro 00 , ::J ;;=,-
-- ;;, 000
.0 .... ;::; .... Ntr) ....
~fft. ..,. S) 0\ <'100 S) S)
.... .... 0\
'" S Ul Ul UlUl Ul in
.... ::l < -< « < <
ro c;l E-< E-<
u c E-< E-< t;"t;;
s in Ul Ul Ul
....
0
Z 0\<') '" '"
Q) 10 00 00 00
.:: ct! ~o 0 0
::l '" .... or, .".. "f'
p. ... 0\ 00 .".. 00 00
E~ . .".. "f' NO\ 00 00
'" 00 00 "i'
.~ ... Uln U)~ UlUlUl~ Ul Ul
Q
'" U <~ <~ «<N ...: ...:
I ... .:: E-< E-<
c':l <~ E-<N E-<N E-<E-<E-<N
u Ul .... Ul- UlUlUl- Ul Ul
,c;l E
,;:1 0 Q)
.... u ...
'" ct!
·c ....
<J~ o
'" ro
..... +' c,
;:j l=l '0
,_, ct! S CI!
c;l l=l N 0 OJ
U .~ Ti u ....
ro E <II ct!
:;:: ro '" :<;:: ..,
'" 0 '" '" '0 N ....
....
... '0 'j:; ro 0 ro
c;S S ....
u '" '" :<;:: "il ;C
........ '0
,_, u ct! '0 .:: ·s
'" d .... ·s ro ct!
u .... u ... ....
.:: <lin o o ;:J
, ..... Up. ;:J
I .... ..-< I N I ,.., I .... I N
;..;~. 0 c: c: c: 0
zt; - .... .... N N
C 0 0 0 0 ... ... '0:1 CJ .. .,

u c::

-

135

00 * I *1 *1 * I * ·1 * I * I *
-.
--
r-, * -I * I * I * I * 1 *1 * 1 *
--
10 * I * I * I * I * , I *1 * I *
-
-- I
...... 10 .......... .-
·-NII"l 0 -~r;;c; 0\ -
e8~g - .... CO
.. ~"~r.: ~ .. II"l . .
. '00 .g:; .0'" .. CO
!::;1I"l ... ", -("j["'-.. '" ..,10 10 II")
II"l .... ....-.4_ .. •••••• 0\ . ...... '" .-0-
- ··N 0\- "I "'t' II"l 'to, 10 0\ 000 .. NO
~~ ... "I 00 -<')10 ..,11") ~ 'to-
•• ·'00 . - .. ••.•.• ··10 .• ··10 t'-- . ......
·'10 <') 0 ~ "I o II"lCO 10 0 11")-0 S .. r-c r-,
-(")['..- II"l -Nlf")O'\.-I -11")- <') <')10
- <') 10
00 II"l II"l 00
'to 0 0 ..-\ "'I r--; N
00 00 'to ,.., 'to -...
-6 N 00 -... 00 N- 00 <"'"l
0 ~I 0 ~ co oA <"'"l
"I 'to 'to
10 ,.., 0\ ~ 0\ <"'"l ·s
'to r- co t'--
CFl CFl CFl CFl CFl CFl CFl
~ ~I ~ ~ ~ ~ ~ ;:1
f-< , I f-< f-< f-< I f-< f-<
CFl CFl CFl CFl (TJ CFl CFl
<"'"l <"'"l <"'"l 0\ 0\ <"'"l
00 CO 00 '9 '9 00 'to
0 0 0 :!: :!: 0 CO
'to 'to 'to 'to ~ 10
00 co CO 0\ 0\ 00 \0 "'I
<"'"l 00 00 00 "I N CO 10
CFl CFl CFl CFl - £:!.
CFl CFl CFl CFl<"'"l
~ ;:1 ;:1 ~ ~ ~ ~ ~<"'"l
f-< f-< f-< :-< f-< !-<'to
CFl I CFl CFl CFl CFl CFl CFl CFls
. ·0 S ... c S
,ro ·3
... S ro c,
.,., v 0 v 3 0
'" .~ .:
v v u V -:'::'0.-4 c, U U
. ~ .: -::: .,., ... ·00 <l)
;:;21, cd .s <l),@ ...
v .... <l) u .... u ·2 <f) <1l
p.. .... S . " '0 ro ro .... OJ OJ
::: 0 <l) :;:; c, f:l c:.> <l) E ....
N· _ u '0 ro·-
u::= ., <f) § .... - ro
'u ..8 <~ o
" .... ro <1l 3 ,D
'O~ Q) p:, :;:; o. o <1l.:g
'0 ":Jl'lp:, ....
I ~ S .~ Q) 8
.... Q) 0 '0 ~'''''; Q) '"
::l > '0 .... "O~::: ....
:R'~ .: .~ '" c:.> 3 ~ p..() Cd ro .~
'" .... .... ~ E -.3 ..
:;:'0) .~ u ro '0 .§ ~ § I >
.: o " I;.C ro ... :.2 o..+-> .-
'S' .... u cd
o .: 8 'oo~ oj ro .... 0>.t.l ... u <l) .: N
.... OJ 0
U ._ ,::; Up.. '-' ~ :-S >.t.l p., c, c,
,.., 1 'to I ~I 10 ·1 t'-- 1 00 I ~I -
..... 0 0 ~ 0 0 ~
N N "j
0 N N <"'"l
0 0 0 0 0 136

00

N o

<"'"l o

**

*

10

*

*

.....

0\

,.., N

.....

0\

N 10

o \0

O\t'-"10\

II"lIl")

• ..... 00

,.., N

CFl ~ f-< CFl

'"

I I

\. II"l

=

,..,

o

137·

00

* *

*

*

*

*

*

I * I * *

*

*

"",

~I.O

*

.... .... ....

~~~ N'o.;'-O

N",OO

00-0 "'00

**

*

~~~I

<'l'"

Nt-

~I-----------------+------~~--~~--~--T------I

.... ... t')

00\0 Nt- ....

.r:JJ

~

Ul

<"')00 OONN.

c;o

",,,,

....

N

Ul -< b Ul

Ul Ul

~ I. ~

00 '"

.... ....

138

I~

Ul

~

Ul

I~

I ~ I ~ I ~

00 * I * 1 * I * I * I * I * I * I
I
-- I I I I I I I
t-- * * * * * I * * * *
1.0 * I * I * I * I * I * I *[ * I *
"1.0 . , .. .. I
<'looN 00 00
....... '" '" 00
.... eX; .... :: ., '" .,
., 1.0
NI£')("')_ \0 0\ OC .. '"
.... <'l N <') II") ...
II") ''''''''~'';....'' " N ..
... \C r-, OC =1 .. 00 .... 0 N-
:::N(",)O\ ~CCN '" !: '" 00 00 ("")00
... ....... '" ... " ., .. .. . .....
.• 0\0\ 00 · .. ".0\00 -e- .. .,.. !: !: .,..0
W')--lf) \Or--r-- N ,.,. N .... t- =
. ~I
.,.. .,.. .... '.,.. .,.. .,.. .,.. .,..
00 00 00 00 00 00 00 00
N ~I N ~ N ~l ~ £i ~
00- 00- 00 OC 00- 00 00 00
T <') <') «"J <') «"J '" '" r":
::l '" '" '" '" '" '" ,,., ,,.,
.... .... .... .... .... .... .... ....
Ul Ul Ul Ul Ul o: Ul Ul Ul
-< < < -" < ~ < < I <
b b b r=; b b b b
Ul Ul CIl CIl CIl CIl CIl u: CIl
--- I
0
00
0
t-
0\
'" r-.
CIl
< I
b
CIl
----
~ , .5 ,
o ...
u .... ... U
)~ c, c, <.;
b u ~ ,5
Ul a u
.~ >.t.I 'tJ c - ... OJ
... ';;j )~ u ';:j " >'l §
::> ..... b . ld ... ,01 ::> c,
..... oJ ...:I . d :"S ::> ... .;:: '.-1._
c, ::;::; ::: ... til
.~ ~ v. ::: .5.'!. .;...
..... c, c, ... oJ ::> ·~8
N S c, 0 d d d ..... '0 ';;;. .5.'!.
d CIl ... c, OJ .~ b£ c,
"C 0: d S'
d E .U
.!!l db ro ro d " d u ~ C';) .... 0
.~"8::l "8 'V 'V c d 'V ..... - ..... ~ ... d u
.... ~ >'l <II ::> OJ
t~ 0 " :t: .....
..... d "2 ... " '" OJ .~ :-5 ~
ot::r::t Q +- ~.-;:; S ..... ..... 0
~ co 'U; .~ OJ <n ~
c, E?< E ~~ ::: c ;:: t'...: ::> ~ 'N o ~ "
S >'l ;Q '0 N ::> ...
~ .>'loo " ::: e,; u
81~1 :< ..... p:: ,S ..... ro
I ... I ..... <'1 ~ p::'C;; CIl r:JJ o
.....
II") I ~I ~I 00 I ~I ~ I ~I t1 I <'l
....
.... = c: ..,.; ..,.; ~
.,.. .,.. 61
0 0 0 0 0 139

00

10

00 ......

-

00

No;' ...... 10

•••• 10

NOOO N.,.,-

00 .,.,

00 .,.,

[1.40

...... , vi

- -

.,.; .,.;

o 0

I-

e::

.,.,

<=>

00 .,.,

...... N

,

00 * I * I *
e-- * I * I *
10 .* I * I *
~
'0\
00
I/) ..
.... 0 00
00 00 00
" .. ..
...... :!: I/)
.... 0\ <')
r-- r--
ao ao <')
N N ao
;;0- 00- 0,
...... <') M ......
~ ~ 00
co
(/) (/) in
< ~ <
!-< !-<
(/) (/) (/)
,
M
. ~
~ 'C ~
A< ':l .;; 'C
S ... .~
0 .~ ':l e :§
o ~ ~ til
~ A<
... til ..., .
til .~ ..., 2
N .... til· til ~ <5
til o
til
$. ~ ~ til til
.... .... 'C 'C
1'1 til til 0 0
~ .....
$ 'N «.> ... ...
v v
.~ ~ ~ S1 ~ S!-< S.8-
tl::l' ~ e 1 Bl 1'2
p::'Oj ...
(/)
0\ I ~I ....
.... e:: 0
on 10
0 0 141

Aparate ~i dispozitive pentru profilul - drum uri (D.) -

Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3~
33
• 34
35
36
37
38
39
40
142 Denum irea aparatclor ~l d ispoz it ivelor

2

Agitator de laborator 1500 rot./min

Alice de otel .

Aparat pentru detcrrninarea echivatente i S~AS 730-84 Aparat de dist ilare apa

Aparat SOXHLET

Aparat centrifugat

Aparat pentru deterrmnarea absorbt iei de apa Aparat pentrn incercarea Ia comp~esiune t riaxiaja Aparat SRI'

Aparat Proctor

Baie de nisip

Baie de aer

Ba.ie de apa

Baie de apa cu tennostat Bajanta f ehn ica 500g±0,01 g Balanta tehnica 5000 g±5 g Bajanta tehnica 500 g cls, III Ba.lanta tchn ica 1 000 g cls, III Bajanta tehnica

Balantatehnica 1 000 g±O, 19 Balanta tehnica 2000 g±O, log Ba.lanta tehnica 5 kg cis. III Ba]anta telm ica 10 kg cls. III Bajanta h idrost at ica 2 kg±O,l g Basculii zecima.la 50 kg

Capsule de portetan .G 120 111m Capsula de porte Ian 0 80 mm

Capsule de portclan metal inox 'i' 120 ... 300 mrn Capsule subt iri din ajama cromata

Capsule de porte Ian 200 . ',' 500 mrn cm3

Ca.rt use ci l inrlr'ice de otcl

Ceas cronometru _

Cent rif uga de ext rae tie

Cil indr u inele pre lungi.toare

Cil indru grad at de st icla 250 cm3 Cil indru gradat 100 ... 2 000 cm3

Cif indri gradat i de stic111 100; 250; 1 000 cm3 Cilindri gradat i de st icla 500 em3 ~i 1 000 em3 Cil indr u gradat eu dop 500 cm3

Ciocan 1 kg

\
\
\
\
\
\ \
\
/ I

2

42 43 44 "15 46 47 "18 "19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85

41

Ciururi din tabla perforata eu ochiuri rotunde 20; 10; 5 mm

STAS 1078-73 '

Ciur ur i din tabl1l. perforata eu oehiuri rotunde STAS 1078-73- C~ur din tabla perforata cu ochiuri patrate STAS 1078-73 - set Ciur uri (lin tabla perforata cu ochiuri rotunde - 5 mm

Ciurur i din tabla perforata eu oehiuri patrate set

Can tar ell sarcina nom inaja 1 000 g± 1 g

Cantar eu sensibif itate 0,5

Coeziometru

Container

Cutii de tabla eu capac si gratar Dispoz it iv eu con cont. STAS 12288 Dispoz it iv con Vasi l iev

Dispoz~t~v mecanic sau manual de sees epruvete D~spoz~t~v mccanic p~ntru decofrare a epruvetelor DlSPOZltl'T de mixturi asfalt ice

Dispoz it iv pentru inccrcarca epruve telor prismatice Epruvete

Etuva terrnoregjab ija 105± 5°C Etuva termoreglabija 20°C-200°C Exicator eu placa

Exicator eu clorura de calciu Fioje de st icla .

Folie de pol iet ilena

Crentnt i - set

Instalatie fr igorifica _5°C+ 1°C

Ma i de compactare manual z;:; ghidaj

Malaxor de ornogenizare _

Malaxor meeanic 120 rot/min - 51 capacitate Ma lax or mecanie

Microcomparator

Masiua de cernut

Mojar .

Pahar c il i nd r ic 1 ooa cm3 Patentula 0 160 mm

Paten tula )(j 180 si '0 240 nun Per i i de s.trlml '

Pliici metal 5 mm grosime Plite e lcct r ice

Presa GOO kN

Prcsa Marshall

'Presa hidrauj ica 5 .:. 10 t Presa h idraul ica 10 kN Presa hidraul ica 100 kN Raz1itoare

Recipierrti eu capac

set.~ J

143

86 87· 88 89 90 91 .92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 il2 113 114

1 I

2

co ] I I .. I -
.... g:J.1ll~un gp,\ 00 .. ..
..
a . :::l
.. JOl1lJoqU'l
01 0
... ....
be ~ l~ I *1 I
e
.. 0 11uoZ op * .. *
~ ~ JOl1lJoq1l'I
P 11luo~:i1lU I~ I .. I .. I e
"0 *
oj JOlUJoQ1l'I -
...
o
E~ :~ .
; :::l oj :: i
2 ~ ~)S or) "t' "t' "t' "t'
a u CJ ._ ._ ._
;.::: p.ClJu <'l <'l <'l <'l
0 -0:: >::.5 ._ ._ ._ . _
..
~ ..... <"'I ..... .....
1 Resou aragaz

Rigla metal ica

Rondele de caueiue (j) 65 mm Ruleta

Scafa , Iinguri metal ice

Site din tesaturil. de sarma. STAS 1077-67 - set Site de tesatura de sarma nr. 0,6; 0,4; 0,2; 0,09 Sonetil. meeanieil.

Soneta mauuata

Spatule

Stie Iii eeas

St icla ceas eu clema

Sticja eeas eu cjema q> 80 mm Strop itoare

Subler sau sabloane eu ochiuri rotuude Tav i metal ice

Termometru

Tipare cil indrice eu doua pistoane

Tipar cil indr i 'P 50,5 mm h = 130 mm eu doua pistoane _ Tub asp iratie

Unelte

Ut ilaje si aparatura eonf. STAS 8942/3-76 (placi rigide; prese ~i pompe h idraul.ice, cadre de reterinta, dispozitrve de testare, dispoz it ive de masura)

Vase din tabja smiiltuita 3 ... 30 dm3 Vase calibrate

Vase volumetrice 3 dm3; 10 dms; 20 dillS; 30 dm3 Vase metalice ema.ilate 20 1; 30 1

Vas metalic 3 ... 5 1

Vase metal ice inoxidahile

,

Vergea metalica

i44

10 +-. cd. 802

·uo. I ~

, .~

u

I~

I~

[45

Aparate ~i dispozitive pentru profilul - suprastructura C.F. (CS.CF)-

Nr. I Denumirea aparatejor :;;i d ispoz it ivejor
crt.
1 J3alanta tehnica 10-20 kg
2 Ciocan eu ochiuri rotund" STAS 1078-73
3 Unel te
. 146

:>:pQlun ;)P ·lOre1oQll'I

100 * 1* * I·' 1*

-1JUOZ_:'_;:'P I,.... -* -!.-I ". --0-1-*- .!__t.,;: ____'!_I * -I JOlU.lOQll'I

ro

e

o

z

r.J:VJr.fl <'< < ~f:-i{--1 r.J:VJ'fJ

~,.... ltlOO 00--

.cWW If")~~ :..J

I~

I~

('oj o

,.., o

o o

o

147

*

I *

00 *

*

r- *

*

10 *

0\ 00

0\

ao~

0'~~

ION

o II")

o 00

o 00

o 00

("'joC("j aor--cc

~d .. -~

....... _t""') 1.0..-1 ~') IC 1.0 I:"--

(fJ(/J CFJ ~« f- ... <f-<f .... U)(J"J'J:

_

~~-C<? ooooO\N

i I 1 __

-~\O-.:t" ........ -""f"O ("..100 N 0"1 00 r-. r- 0\

CFJCFJCFJCFJ <~<..,-; f--<f-<f--<f--< CFJCFJCFJCFJ

r-r- 0000

Mv)

..... " \ON No:;

CFJr.rJ <..-r. f--<f--< CFJr.rJ

~ ::x::)(',,) t-. aor-oooo

I I I I

T 0\ 1.0 r'1 f"'}---_ r').- \.0 \D r-IOION

VlVlCFJVl «<-11 f--<f--<f--<f-< VlVlVlVl

~I

8

I ~ u:

u:

;:l

u:

VlVl ~< bf--< VlVl.'

~.

25

·a Vi

.~ a

>:: C) ~'U

> :>.!:::

..:<: _

_ C)

....

s ~

"J) ~

I I

I~ I~ I~

\0 o

N o

Ie;

,,., o

I~

I~

I~

148

149

*

00

*

*

*

*

00

*

*

*

*

*

00 Il"l

00

~

-"4t--,......

'" oa-

~o;r;-

"q'I·~O N"'", r-\Q",

(JJ(JJ(JJ «< f:-<f-q· ... (JJ(JJ(JJ

(JJ

f:i

(JJ

Il"l

00

r-J_\O

-00

~~

\Q 00 1l"l0. -00

(JJ -< f:-< (JJ

(JJ(JJf:-<f:-< (JJ(JJ

151

150

I~

!*

00

*

*

... '"

-00\0 lr")

i.r;.r')r--- r---

'::_:~'~'II'-

(")...-1('-. r")

It"')

""..... I'-

\0

.• 0\ 0\

.,.. 00 .,..

It"')

'''00\ f"--. NI'-'f' n

0 ..... :.0 CO

t:_~

"""'I 0 .....

1'-\0 ..... .,..

It"') o It"') o

*

I I~

, ..

z

""

I. I

I~

.00

*

*

0\ 00

\0

rJJrJJ ...:< f-<f-< [JJ[JJ

152

,

*

rJJ "'" f-<

rJJ

o 00

t:_

....,

o ,.._

.....

0- 00 0' 00"'1

~N. ;;-~

o

1'- ..... ..........

o

"? t:..

n o r-. .....

0\ .. 00 'f' .. "'10\ .. \0

!: ...

'f' ..~ I'-

rJJ

;:s

[JJ

rJJ

;:s

rJJ

0\ 00

rJJrJJ

;:S;:S

rJJrJJ

I

I *

153

00

*

..

.*

I

I ..

-

00

It") o

I:::

vi

o

154

I~

It") o

I~ I~ I~.l

...

I~

I~

'00

10

"

*

..

N o

10 o

I~

I I

I~

I~

00 <')

I~

,-

e:

to

I~

., I~

ro ):1

.~

E

-u.::

~~

..... -1-'

'2;:: >= 0

<~

I~

s

00 ,0

155

00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C\ 00

- ......

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0<'1 N 00

*

*

*

o N

~ I

t I,

co u

C""J

~~I ,~ ~ill

~+'

I~

I' ......

I g

"1 o

C\ o

- o

:2

If:,lf:,r.r:, «< f-<f-<f-< r.r:,r.r:,lf:,

o 0\

o

0\ C\ 10

\Q o

:2

156

157

00

*

*

*

1* I I II I

<'1 00

o COl

o

COl COl 'D

o:

~

r.n.

I~ I~

158

Aparate ~i dispozitive pentru profilul instalati i ~i aparataje electrice (I.AE)

Nr. crt.

2

Dcnumirea aparatelor si d ispoz it ivelor

1 2 3

tip GPT

35 36 37

38

Aut.ot ra nsformator ATR 8-8A; 0-220 V; 50 Hz Autotransfonnator ATR 55-55 A; 0-220 V; 50 Hz

Apar at pe nt ru masurarea r igiditat ii dielect rice a uleiurif or ejcctro-

izolante ARC-3

Aparat pentru masnrarea raport ul ui de transformare ULTN 1.1 Aparat pent ru testarca cabl ur.ilor electrice - CABLOTEST Ampermctru c ls. 02 tip CYA 0,015-30 A c.c.

Ampcr mt t ru c l s , 02 tip D61; 0-5 :- 10 A C.c. si c.a.

Aparat pentru masurarea v ibra ti ilor Iagarelor motoarelor tip AVP-l Aparat pent r u masurarea Iuciujui

Ampermetru YAP - 5 cjs 1,5

llaterie de acumutatoare cu capacitate 40- 380 Ah Bane fotometric .

Che i d inamomctrice diferite

Cronometru mecan ic 0-120 sec - 30 min Condensator etalon tip CE 2.1 pentru punte schering Dcnsimet ru pentru acid 1, I...., 1,3

Dispozitiv pcnt ru ars defecte INTENS 2

Dispcz it i: perrtru ars defecte INTENS 10

Dispoz it iv tie incercare Ia :;;oc

Dispozitiv de incercare la cal dura

Dispoz itiv de incercare Ia compresiune

Disp'ozitiv de incercare Ia curbare

Dispoz it iv de incercare Ia foe

Frecventometru FRANC 40-60 Hz

Fotometru universal I •

Generator t rifazat cu Irecventa variabiJ1i (150- 300 Hz) Generator pent r u semnal G.S. 5.1 900 Hz si 10 kHz Generator pentru scmna.l G.S. 15 aj imentat la 12 V.c.c. Indicator succesiunc faza tip DSF 3x (60-500 V; 50 Hz) Indicator de continuitate a circuitelor 1 c.c.-1

I ndicator de cont inuitate tip buzer

Indicator prezenta tensiune medie tip WINDI - 10 kV

Instala.tic pentru incercarea cabl'ulu i tip TIC 60 kV c.c. Instatat ie pcnt ru incercarea cablului tip KENOTRON

3/g0 iv c.c.

Lam pa pcntr u faze 1:JF 10 kV Luxmetru electronic LUX-22 Mcgohrnetru 500/1 000 V c.c, Mcgohmetru 2 500 V c.c,

4 .5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1!J 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

159

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53-
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
V7
78
79
.. 80
81
82
83
'160 2

Megohmetru 5000 V c.c. Metru din [emn

Mult imetru numeric cls , 0.01 tip E 030 4 Nivcla in moutura paralel ipipedica Oscitoscop cu 2 spoturi E 0109

Oscil oscop eu 1 spot E 0104

Osciloscop cu film .

Palnie cu teava metal ica

Punte Wheatstone cls, 0,01

Punte RLC

Punte Thomson cls. 0,01 Punte scherigncsch 2.01

Punte dubla.' Weatstone- Thompson .Purrte pentru cablur i F 3012.2

Rastel cu o.nexc pentru A.P.P.-3 Receptor cu semnaIe en geafon R sol Rezistor in decade Rd 10 cls. 01 Rezistor de sarcina

Rulcta 2m; 5m; 10m Secundometru elect-lie EA W

Sursa stabitizata 220 V 50 Hz - 1 4201

Sursa stabitizata dubla F 32 V c.C.; 1.2 Ac.c. - 1 4102 M StHSa stabilizata'0-40Vc.e.; 5A; 14104

Sfera fotornetr ica cu bane fotometric

Sursa var iab ila de curent - max. 300 A c.c. St ilbrnet ru

Set de Iere L.G. 1; L.G.2

St icle incolore 1 l itru cu dop slefuit din st icla

Stand de incercari Ia cicluri de imbatranire a leg1i.turilor

Stand de incercari pentru deterrninarea curentilor maximi adm isi in

conducte elcctrice

Trusa peutru verif icat izolatra TCS-2; 2 kV ... 100 rnA Trusa TMN

Trusa curent si tensiune TCT-2; 0-2 kV; 20 A; 50 Hz

Trusa de eilr~nt 1200 A- TC 12 I"

Tc·usa de curent 2000 A--TC 2000

Trusa de curent 200 a

Terrnometr u de exterior drept -50°C±50°C Trusa de termometre de suprafaja 0-400°C Tahornetru calculator N 2603; 0-1600 rot/min Tub din st icla cp 0,50 em; L = 30 ern

Trusa l\IINUT

Trusi pentru masurarea rez istentei de pamant APP-3 Transforrnator etajon de curerrt lATE 2,0005 Transforrnator etajon de tensiune

Transformator de incercare la inalta' tensiune a rigiditaj.ii elect.rice

1 I 2
84 Voltampermet~ universal MAVO-35 cls 1,5 50 Hz
85 Voitampermetru cleste CJT 0-1 000 A; 0-600 V;
86 Voltampermetru PK 111; 0-60 Al tiO Hz
81 Voltampermetru PK 110; 6-300 A; 50 Hz
88 Voltmetru V AP-5; cIs I
89 V()Itmetru D61 cls 0,2; 1)-450 V c.a.
90 Voltmetru C 4A cls 0,2; 0-300 V c.a.
91 Voltmetru cu furca cls 0,5; -3; 0; + 3 V c.c.
92 Wattmetru
93 Voltmetre, ampermetre cla.sa < 1
94 Ampermetru cu valoare minim 50 A 11 - cd, 8O!

'poa :llll:pun;)p I 00 * I * I * I * I

_ .Jo:puoq1l'!

jl--.J-o-:-ll~-~Z-q-:~-p~I~~-I----*-tI---*-I~---*-+I--'-*~I~-----*------1

J'--.J-~-:u-.J~-~-~-+I-~·'----*-~I-*~I~--*-+I--*~I-----*------'

*

*

00

*

*

*

*

*

o -

00

",0;;,; 00'

....... ~ Nt'-

00

00

00

00

00 r--I..O '0'" '0 - ?--

r.fHf) « f-<f-< r.fF.f)

00 ..... '0

\C '" \C -

"'-

..

I~

1-

o

163

il.62

Aparate !Ii dispol:itive pentru profilul:

Instalafii sanitare (IS)

N r '1. Denumirea aparatejor si d. ispozrtivejor crt.

1 2 3 ~ 5 6

" 8

9

10 11 12

Bazine termostate cu circujatje de apa Cronometru

Compresor

Debitmetru

Diafragme (diafrogene) Etuva termostataja

Termometru 0 - 100°C; 0 - 300°C

Manometru 0-10 bar; 0-16 bar; 0-46 bar; 0-100 bar Manometru diferentla] eu mereur

.Pompa manuaja eu p iston

Pompe

Rezervoare de masura

.'
'S a:prpun ap 100 * I * I * I .> I * I * I *
P
... JO:P3l0q'll'I
0
~ I~ I I I I I I *
... 'l1uoz ap * * * * * *
0
~ .lOl'llloq'll'I .
P I'llUOll'llU I~ * I· I I * I * I * I *
", * I «.
~I Jo:relOq'll'I I
I r
I til .~ :s
'-')(Ij .....
~ ~ 1j
+-I cO k .... ._ I co
~ ~ ~ II; oc
..
oj () 0 ~I ~ ~I
o.."~
..:r: ~ :;4 "" ~ 0\
(,,":. ~. 00 ~
I
"
1;;."
" 0
_cd
.~ ....
{l" ...
..., 00
<Jl S
~ ::l
ell oj u
S .0
I)
Z
~.'"
~~
S ~ <'l II; II; II;
.~ " DO 00 00
" 0 -0 -0 -0
... ~ II; II; It")
oj .~ U U U
0
. ,
"" , , , >cd" ~ ~ ::; "
Q :2 on "'~
.::l .... ..., 0.. ....
4-' :;:.. .S ", ~ oj oj " S S
.!!l 0 '" "", " ... Q) .......
~ ", ... ~~ • .-1 .!:: 00"0
... 'cn,,"Q) .... S '.1 N
;::! 'S 8 "'- :~ :::I
$"" .... ~ :~ ~ -"" ~
04-' ~£ :r: .E _oj ,oj 0 ,oj ~ • .-I
oj ~ ::l ... u ~ o bO· ...
... til 0..", on oj E~ .. S C:l""'I .S ~ ~
cj ~ Q) ~o Q) ... ~.::!
u·~ N -~ ",,1:) p,P Q)
ell S ::l-cll Q) ell ",'" Q) ... ell gj ;::!
.... N P.u ~ ",..., ", ... ",,£ .......
Q) 0 ~ ell eIlQ) .... u ~ ~.~
... ", Q) u PQ) ::l ;::! s Q)
oj S .... $'" -", ~'r::, ~~ - :>
- .... 0 . .-11-1
U 0· ... o ~
... ell oj ell· ... ... .0 ... 0 ", ::l ", ~ .g '5 ~
Q) "'Q) 4-' ... ........ ~ '') ell 0.. oj'"
o .... 0 ~ ~
~ ~ ... -..., ... ... ... ~ 8a.s
oj ell ell .... o 0 o Q) 08 08
, .... .0:: ~ Up Uo.. Up.
I I I I .
I- I <t' It") 10 r-.
- N I§ 0 ~
..;'; ~ ~ ~ ~
zt; - - ...; -
- - 0
'0 0 0 0
0 0 I 165

I \ I

____ I------------~----------~------------~--------------I

I * I * \

00

*

*

*

- \0

--

r-

\0 ••

<")

..-

o -

I/)

.... ....

I/)

·'0

--

I/)

00

00

I/)

I/)

00

I

(/J

;:s

(/J

(/J

~

(/J

(/J

~

(/J

I/) 00

.c,

(]

I/) CO

.c,

I/) u

(/J

~

(/J

o (/J >-<.

(/J

~

(/J

(/J

~

(/J

I/) CO

.c,

(]

~I

I/) CO

.c,

I/) u

I/)

"9

\0 I/)

U

I~

I~

\~

,...;' o

\0 -

I~

,...; o

l~

l!:l

,...; o

CO o

....

o

-

o

[.67

1166

Aparate ~i dispozitive pentru profiIul - instalatiide indilzire (Lt.) - -

Nr. I
crt.
1
2
3
-1
l5
6
f/
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Denumirea aparatelor ~i dispozitivelor

Anemometru

Aparat pentru determinare PH Analizator de gaze

Bala.ntll. 1 000 g cu precizie 20 g Ceas cronometru

Diafragme etalonate

Debitmetru

Manometru diferentia] Manometru indicator

Pirometru

Recipient etalonat

Stand pentru deterrninarea puterii termice a corpurilor de Incajz ire

(celulll. termica INCERC) Stand de incercll.ri Termometru de contact

Termometru cu alcooj precizie O,2°C Termometru cu mercur precizie o ,;'joe

Termometru tip termocuplu sau cu mercur precizie O,1°e

·s ::ll'e+~un ap 100 I * 1 * I * I *
r:; *
.. .IO:Pl.IOq~
0
~ I~ 1 1 I *-1
... ~uoz ep *
0 * * *
~ .Io:pl.Ioq'll'J
~ 1'IIUO~lllU I ~I 1 * 1 I *
'"t:l I~ * *
~ .IOl'llJoqll'J
'"
..
<'l
.....
f~:;::: .;;" I
::l nI .... ..... .. ~
';;;1Il~
... " ... I(") ..... 0/") •• It")
<i! o " "' :::1 • .. 0.....-1
0.."(.) :1 r-- '"!" .....
<: 5:1.S .:..-1 r.-" ..
.... ~
c-') 0\.....-4
"
.....
Vl~O,)
2,(.)
.~ <i!
.0 ....
oj " ~
..... III
III
S I(")
Q) "9 0\ 0\ 0\ 0\
... ::l t-;" t-;" t-;" ~
nI <i! o -c v)
S c I(") I(") ::J ""'
... u .....
0
Z
"
5:1 <i!
::l Q)
p.. ...
c '" <'l
H U
.~ ... ,,~ ~I
Q) 00 0\ 0\ 0\
" U
... C ~ t-;" t-;" t-;"
ctl <~ I(") I(") " ::J
U u .....
>ro Q) ~ cd
U '"t:l
-,::; :§ .~
. ~ .... ,oj
... ..... - ... "s n1
<i! .03
~~ 'Cd ell .::; .g
(.) 5:1 ..... ... ... S
~ 01 (f) 6'0 'bD
.s -;..>
01 5:1 N :2
(').H
~ § <i! ell cd <i!
Q) Q) " '"t:l .B .~
';;; ~.s ...
.... '"t:l ell cd cC.~
iii ..... ... ..... ... ~.~ =E ~ ..
o '" :9.2 :9
... . f/J. ...... ~ :E.s <i! .. 1!~
Q) 5:1 ·H -;..> bP~
o nI ..c:: 5:1 ~~
5:1 ..... (.) " (.).H OJ Q)
...., ~ ~ > ~:;:i. ~(.) ~'H
I~ ~I N I <'l I ~ I I(")
...... ~ ~ = ~
... ....
Z o ..... ..... ..... .....
0 0 0 0 !S

o Z

[69

Aparatura pentru profilul

instalatfi de venti'latie si chmatizare. - .

Nr. crt.

Denumi rea aparatelor si dispozit ivelor

1 2 3 -4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Anemometru cu palete Anemometru cu cupe BaJometru aneroid

C ... termometru Gonometru

Hidrograf

Micrometru ell tub incl inat Mierometru eu tub V

Prize de presiune sta+ica psihometru eu ventilator eu are

Sonda curerrti aer .

Termometre industria Ie 0 -50°C; 0 - 100;C; 0- 150°C Tahometru

Tuburi Pitot-Pradtl° eu lungimea tijei 300, 50~;;i 1000 mm

Termograf

Velometru

HO

\

::: a:p:l:Hun op I~ I
B *
... lO:pUOQ'll'1
0
....
ol I~ I
...
0 '!!uoz ;)P * *
.0
~ lOl'lllOQ'll'1
B I'llUO~l'llU I~ * I
'" *
oj
... lOl'lllOQ'll'1
r.:J
~)e :6
::: ol >("
~~~ II") 't'
... u <l)
d <l) U ..
~"<2 N
o.
- ('"':'
<l)
-:i1.~ (1)
u u
E~
oj o 't'
+' 00
00
'" S 0/"',
H ;:l I ~ o...oec
ol oj U co oc'
E u '" I \C
\..:)ltJ
H t-< ~U
0
Z
<l)
~ rj
;:l <l)
p. ...
E e <'1
'M ...
V II")
<l) U 'D ",00
... " 00 "9~
oj <M uO
U ~II")
H HU
""
U
:;:; "6)
,0'3
... :p~
." d
+' ,oj '2
u ....
d " +'
... ol u:
ol " N .2
Uo~
oj E ro
<:.>
<l) 0 ~ )~
'"'''' .,...
ol +' 1:1
U 08 <l)
... +'
<l) 00' .~
o :::
::: cO N
(,.., .... <J
~ p:;
~~ 1- ~I N
z ... 0
U -
0 'CO

'0 z

Aparatura pentru profilul

Instalatfi de gaze combustibile naturale aflate in aval de statia depredare (I.G.N.) -

Nr. crt.

Denumirea aparatelor ~i dispoz itivelor

1 2 3 -4

Manometre inregistratoare en diafragma [ineara

Manometre indicatoare en element etastic clasa de nrecizie I

Regulatoare izolate en Ilanse oarbe -

Autolaborator

\

... N

*

*

01 -

"<'1

--

00

"l'-<'I

-

<"l ••

... ~

<'I

r-. -

~ ~l1!l!un;;)p I * I * I * I * I * I

... ~Ol'll~oq1l1: rJJ

i llViO~ ;;)P I * I I * I * I * I

~ ~o:puoqll1: l'- _ *

0i ... ::l -I1lu----iort1lu I~I---+* 1--7--* 1 ----T-* I ~* 7--l-1 *,1 '----1*

~OlIlJoqll1: 10 ,

\

Q)

§ ~

p.. ...

S ~

.......

Q)

Q) 0

~ __ ~_E __ 71~ ~I ~ __ ~--L!~i---1

....

...

....

~

... ...

j

§

c

1-

- o

, o o

....

... p

.7!

<11 u

-'

o

.1 ~

I~

173

---------7---------~--------.-----~--------~-----------~------ -

l~ I~ I~ I~ I~

r-. o

o

174

00 * I * I * * I *
c-, * * I * I * .. I *
10 * * I ~I .... I *
~i ..
..... . .
.. ..... .....
.....
I() s ..
001() ..
r-. 0010
r-...·N "N .....
r-, ..
. . . . r- .•
"'1" ~ .. ~ ~ .. ~ .....
..... N N
I I
'I"
f-- I

~
, , ,
;.5<1) <I) <I) 1:: ....
u.~ a .... <I) I::
<I).~ <I) ~""
Cl).~ <I) a '5~
....
.";1 a .~ <I)
• ~ til rIl .... ....~
.5 J::_ .~ ~r§
-~::E rIl
N <I) <I)
<I) .... u C\l ....
~~p.. ~ c, 0
.~ ..... - 0t: tV .~ ..... Q)
c; ~ IV .... .... N
o U 0<1) O.~
;a' QJ ~~ ..... ~ ~.~ ........
.... ~ ... _xa ~ ~~
i;l.B S ~ <I) ~':;; ~ ....
>~ .§ til .... rIl 0
>ro<'<l:: ,C\l btl >C\l .....
::E ~I:: ::Egj ::E.2 ::E-B-
\0 I r-. I 00 I 0-
..... 0 c: 0 0
N N N N
0 0 0 0 .~
'<'<l
.~
;!::.
8
.~
:;:..
C\l
o
'2
::
.~ E
.....
C\l 0
o o
'2 <I)
:: .,
a ....
0 >I)
o "0
>I)
., >I)
.... ....
<I) I::
>I)
"0 a
.~ C\l
.... .e-
~
~ ..r::
o ~
~ ::
... ...
.... ....
I:: I::
<I) Q)
0- H
.~
.... ...
>C\l ",j
... o o
... ....
~ >I) <I)
o o
.... I:: P
'0:1 (I-; CM
U
..
.,
C) ..... N
.5 0 0
....
::l
'1::1
0
t.i
175 Aparate ~i dispozitive pentru profUul - lucrari de telecomunicatlt (L.T.) -

Denumirea aparatelor :;;i dispozitivelor

Nr. crt.

2

U6

3

Aparat de rr.asura universal curent conrinuujcurent aIternativ 2% precizie

tensiune 1-1000 V

intensitate 0,5-5 A

rezistenta 1 MO

Aparat pentru masurarea tensiunii de strapungere U ~ j kV c.c. _ 5% precizie

Aparat pentru rnasurat atenuarea de reflexie si impedanta III. cablurile

coaxialo (tip ecometru) ar ~ 90 dB; Iz i 710-770

Aparat pentru determinarea locului de deranjament prin impulsuri Aparat pentru determinarea traseului cablurijor

Cutie R.L.C./

Frecventometru f ;;;. 20 :Milz; 10-5 precizie

Generator de semnal sensorial joasa frecventa z = 0/6000 riivel ~ 20 dB; f ~ 20 Khz; ±0,5 dB preciz ie

Generator de semnat sinusoidal Inal ta frecventa z = 0/15/1500; . nivel ;;;. 20 dB; f ;;;. 650 KHz

Generator de frecvente pseudoaleatoare

Indicator de nivel de joasa frecventa

z = 600/5 000 0; nivel ;;;. - 50 dB; 20 Khz; 05 dB precizie Indicator de nivel de inaltll. frecventa z = 75/1:;0/5000 0;

nive1 ;;;. -90 dB; f> 650.Khz; ±0,5 dB precizie Megohmetru electronic Riz ;;;. 20 GO -5% precizie Manometru - nresiune ;;;. 2 atm

Masurator distorsiuni tejegrafice

Oscifoscop monojdublu canal f ;;;. 10 MHz

Purrte penrr u "masurat rezistenta - curent corrtinuu - 0,010

1 M 0 - 1% preciz ie

P!1!1t~ pcntru masura.t dezech il ibru de rezistenta

Punte pentru masurat capacitatea 10 pf - 1 micro F - 2% precizie Punte pentru masurat dezechifibrul de capacitate

Punte . pentru masurat rezistenta pr izelor de pamint 010 - 1 000 n - 2 % precizie .

Punte pentru masurat modul ul impedantei ~i defazajul 111. diferite

frecvente 03 Khz=- 30 Khz; z ;;;. 10 KO; 5% precizre Psofometru

Receptor de secvente pseudoaleatoare

Set generator - receptor pentru masurarea zgomotului de cuantizare Set generator

Telefon portab il

Vobuloscop

4 5 6 '1 8

9

10 11

12

13 14 15 16 17

!8 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28

12 - ed, 802

'~o::l ;:>:re:nun;:>p I co ::-11 - * I .. I .. I

- m:p:uoq1l'I

*

11 __ J;_'~_1l0J_ZO_~1l_P 'I-;.I_to- 1---*-J1 *,I:-_*_i-I_-:--_*-jI" __ *_1

1_:~~_I_J_~_;_~_~_:r_u_'!-~I_--_*~I~--*~1 __ * __ +I *~I~ __ *-_

-----~--~I----~-----T-----I

....

=

....

o

I~

I~

1 ~ 1 ~

<'l

§

o

Z 1--------'--

1-

177

00 1 *1 *1 *
--
\0 1 * I *1 *
t'> I * I *1 *
--
I
II')
/
--
'"
,
<')
.
~i: a> 01 ,~
'0
.~<Il tal 11
.!!g a>
... :e-.
bI) ... -'0 ...
N ~ ~ U
~.~ a> '0 +I'
'tn .. tU k ....... N U
N = a> U ."~
~'o£ ..... <Il <Il
bI) ..... a> =.
... a> 'N,~ ~"El '00
~ 0 '''-'
<\I ..... <Il ~8 aU
j:l::::'t:: ~.~" ..... Q) = a>
.9,~~ ...... '" +' goo a> '0
_ .... C\l O><ll U +'
-~ ~ ~ _p<Jcd • ..-1 ..... "' ....
="" .... ... a> .... a>
= .... .. ....
~.s ~ o >: = 8~ a> =
u<Il8 ~ . .:!
-- -
\0 I r-. 1 00 I 0\
- C! ~ = 0
..... ..... - I .....
0 0 0 0 il78

Aparate ~i.dispozitive pentru profilul

instalatii electrice de contact, semnalizare, centralizare bloc ~i Instalatfi de automatizare pentru calea ferata (l.e.F.)-

Nr. I Denumirea aparatclor si dispoz it ivelor
crt.
1 Aparat zig-zag
2 Frecvcntometru
3 Generator
4 Megohmetru
5 Nepermetru -
6 Ohmetru
7 Osciloscop
8 Punte R.C.L. -
9 Radar tester .
10 Terohmetru
11 Vo}tmetru
- 179

*

Aparate ~i dispozitive pentru profi lul protectia catodica (P.C.)

------------------,

*

Nr. crt.

Denumirea : aparatelor si dispozitivelor

*

Aparat pentru masurarea rcz istentei solului Cut.it

Defectoscop de izolat ie pentru conduete ingropate

Dispozitiv cu ac de penetrare ;

Defectoscop electric eu ~cil.ntei

Sta tie de protectie catod ica mobila

1 2 3 4 5 6

I ~l

~I

oj

S

.... o

Z

, ,

;:l 0

rn· ... . ~ 0 -0

. ~~

.: .:

<~ oj

I 1-

Of') o

-

o

>01

'0 z

il.80

)

182

',2 ap?:pun op 100 I I "
:; * *
... .IOP?Joq'B'I
0
....
~
0 ~uoz op I I *'1 *
p *
~ .IOl'BJoq'B~ r-
I "5 I~ I *1
'0 I'BUO!:j.'llU *
~ ct! *
~ ... .IOl'BJoq'B~
"
t::!-
Il)
.!:l ~~:B
~ .E cd}~
..
0 ~ ~ e II")
bI)
c cd g ~
p..~;:;
= <r: <~
(II - N <'l
(II ;;:-
'"
~ Il)
.... Il)
<Fl' U 0 r- 0\
I ~Q t--
.~ ..... t--; \0 ~
P 00
ct! Il) 2: 00
<Fl .,... .,... 0'1
.... \0 .,... \0
rIl S 00
e ;:: in u: sr:
ct! ... o ~ -< <r:
a ct! E-<
o E-<
... u: o: Ul
0
Z
Il)
~ ct!
;:: Il)
p..1-<
- ct!
~ U <..,
.~ ...
Il)
Il) "
... ;:;
ctI <-
u
x;l
u
:;:; . .!. ~.rf
.:!J .... .:;
.... 0 I-<
-B~ .~ "5 ....... ctI
(1) .....
~ ; ... u ,.;:;'0
, ...
... ct! bOil)
ctI ;:; / .~ '8 ~ S
u .~ N 0 ~ ...
'Il)
ct! ;:; .... ' E ....
Il) 0 ~ ct! Il) ;:;
... '0 Il) '0 ._
ct! eo oj ...
u ctI '" -0
I-< -. .... ;3-
'" ctI ...,._
u 9 .... u .....
~ ::z:: '0 .;:: ~ ~
, ..... ;3 ;3 Il)
~;.;: p.. p..~
~~ 1- .... I ~I <'l
z't) 0 ~
- -
0 0 183

Aparate ~i' dispozitive pentru profilul _ instalatii frigorifice (I.F.)

Nr. crt.

Denumirea aparatelor ~i dispozitivelor

1 Aparat pentru determinarea. PH-ului

2 Aparatura specials cu instalatii anexe

3 Aparatura specials de distilare, eu .anexe

....

.. ,0$

~

CI.l

" =

-

:...o~ <l:pll!un ap I 00 * I * I * I * ...

- lOl'lllOqll'I

~I-----------TI--'I-----~------~------------~----------~----I

.D_~ ~uoz op I'- . * I * I I *

'" lOl'llloq'll'I . *

.~I----lll-U-Ol-.i-llu~I-~-I----*~I-*----TI-*--------~I-*------------1

_:; lOl'lllOq'll'J

....

\ ....

',3' .l!

.S

00 II)

.. ~

O\'t'

N •• .. ...,

I'-'t'

N .•

·'00 0\ 00""11)

't'No\...,OO ......tC""':l("')~lr)

~.,~ .. do" N";""

~NC'''>-~ll"')

· .. r.... .. ;.. .. ~ .. O .. ~ S .... <')'t'II)~

. ..

.. ~..., 01'-0 O\ .... ...,'t''t'~

Q)

t),8

~'"

~:

.... VJ VJ

~ § I

~ ~ U \

Z~--------~-I----+----~--------~------------I

~--------~-I~--~~--~--------~------------I

1-

[84

....

~

....

o

l~

I <"

~

....

o

OON Nil)

00

*

*

*

0\ ....

I~

18

·r o

I~

I~

, u

'" Q)

'"

*

*

185

Aparate !?i dispozitive pentru profHul instalatii de automatizare (LA.)-

Nr. crt.

Denumirea aparatelor si dispozrtivelor

2

27 28 29 30 31

'32 33 34 35 36 37 38 39

186

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Balanta anal it ica cu preciz ie 0,1 Balanta tennica clasa I

Buteli~ 15 I; 150 bari cu aer Butel ie 15 I; 150 bari cu argon Butelie 15 I; 150 bari cu azot Butelie 15 I; 6 bari

Baie termostatata cu u lei tip BAD

Cutie cu rezisterrte decadice (6, 10 decade) cls. 0,01

Cuptor pentru etalonat terrnocupluri '

Compensator de c,c. 0-69 m V.c.c. cls. 0,01 Compensator de c.a. 0-60 m V c.a. c ls, 0,01 Calibrator THOMEN' cis. o.r

Dispozitiv de verificari pneumatice 0,2:_' 1 bar - cI~ ', 0,2 .

Indicator numeric pentru masurarea temperaturif electromc-

cis n,l

Larnpa de control portabila 380 V c.a. Multimetru numeric E 0304 cis. 0,1

Mult.ivol trnetru eta.lon 0-11 V c.c. cls. 0,2 Manometre etalon (set) 0-100 bari cls. 0,3 sau 0,6 . Manometre etalon (set) 100-600 bari cls. 0,3 sau 0,6 MaIiometre cu piston si greutati MPG cis. 0,1

Manometre .cu piston ;;i greutat! MPG 60 cls. 0,1 Manometru etajon MRTI cis. 0,1 Micromanovacumetru etalon MMV 15 cis. 0,1 Micromanovacumetru etalon MMV 25 cls. 0,1

Micromanovacumetru cu tub incj inat 0-8 bari cls. 1 Micromanovacumetre compensatoare (ASCANIA) mqn 200 mm col.

H20 cis. 0,1

Miliampermetru c.c. 0,015-30 A c.c. cis. 0,2

Manometru diferential tip U pana la 1200 mm col H20 cis. 0,1 Megohmetru 500 V.c.c. cis I

Milivoltmetru 0-500 m V c.c. cis. 0.2 _

N iveill. in montura paralelipipedica

Poterrtiometru compensator

Punte RLC cis. 0,5

Punga din cauciuc cu ghiata

Pompa beton verificat manometre 0-800 ba.ri Pompa de vid

Punga 'din cauciuc cu gheata Punte ~hompson cis. 0,1 Punte Wheastone cls. 0,1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

/

..

1 I
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
• 50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 2

Reostat de rcglaj 25; 0,6 A Reostat de reglaj 0,1; 0,6 A Reostat de regia j 500 - 1 000; 0,2 A Reostat de regIa] 100-500; 0,2 A Rigle, metalice gradate de 1 m

Reductor de 'presiune de la 1,4 _la 0,1 bari

Rez isterrte chimice sau bobinate de 100-800 Rezistente chirnice sau bobinate de 10- ioo Subler

Sursa semna] unificat a - 50 A C.c. tip ELZ 10 1

Sursa tensiune continua 0-40 .

Sursa dubla de tensiune continua 0±32 V C.c.; 1,2 A Sursa de aer instrumental reglabi la ~i regulator .max. 1,4 Termos 2 I

Trusa de verificart pneumat ice 0,6- 1,6 kgf/cm -cls, 0,6

Trusa de verificari pneumatice 0,1-4 kgf/cmcls, 0,6 '

Tabele de etalonare manometrice

Tabele de corcspondenta R-ToC .

Termometru tehnic de laborator -50++50°C cis. 2 Termopunte TRCO 1.02 b cis. 0,1

Terrnocupju etalon Pt-Rod-Pt cls.' 0,1

Trusa de greutart etalon 0- 10 kg

Vas dewar

Vol tampermetru MAVO 35 Vas cu spurna de sapun

Vol tmetru electric 0-100 m V c.c.

bari

187

0-
N
8
01
..
~
...
Il<
;;:;-
t,,)
E:<.-
...
~
:a
=
.,
..,
.9
01
.!::
=
0
..,
.~
tr
~
0
..
Il<
:e
<:::
0
....
Po
,=
..
~
Po
....
01
.B
..,
.!!
.,
.,
"d
.~
.~
~.
..
"
Po
0
.~
til-
. ~
..
>01
..,
..
.,
<.>
=
- ,

] ;)1-1'l:).~un ;)P I~ I I I
::s
~ JO:).1'lJoqll'I
1il I~ I I I
.... ']:1uoz. ;)P
0 * * *
~ JO:).1'lJoq1'l'1
';:l 11'luo~:l-1'lU I~ ~ I I
'"0 * * *
C1l
.... JO:).1'lJoq ll'I
0
..
C")
.....
C1l ..... . . . .
I-Ixd't:: .. ~ ~ ..
::s J.o4)cd ~ ....... ....... ~
~~~ .....
II") ;-< ..... "" ..... II")
C1l u <l) .. ~ ........ .......
o.",g S ..... .... ....
C")~ C")~ 0'1
-< ~ ' .... I .- ..
.. ~ ....... ..... o. .. ;-<
.......... ..... ~ ..... ~ N .....
a
::l ..... N
o
'" "9 oo co co
~ .. Q) ..... S to;" to;"
~
<l) U ..... co eo
E$ "t' ~ r- II") II")
~ ~ Of) Of)
C1l '" ~ r-- co 00
.... so [fJ
'" [fJ [fJ [fJ
C1l "'. -< -< -< -<
a .... f-< f-< f-< f-<
ro
.... U [fJ ir: [fJ [fJ
0
z I
'"
~ C1l
::s '"
o...~
a ~
'1""'4 ~ C")
'"
'" U ~
.... 0:
oj .-
o
.
x'd , , ,
.~ s: ..... ~ ,
cc- , '"
.... Q):;:: ::s S'cl
,;!l ..... 0 .....
.... oj u U ....
2~ ::s 0: '"
u .... oj oj .1""'4 ~:~
~ § 0 .... o
..... <fl U at"
N ro.§ 0 .£
oj ~ .... ::s
u· .... ..... u ~ ~ oj ..... ....
C\l 8 Q) (l) .1""'4 4J
.......... '"
<l) 0 oj '0 oj cO C1l>oj ~
....'"0 i::"l-1 ..... ...... .s~ 8
oj .... 0 ~ ::s ....
U <l) ..... '" '" 0 a:.o Q)
.... .... <l) .... .........
'" .~ ~ <fl '" '" ~ '.;:: "C1
U 'N .........
::s .... N .... t Cf.l ~
<l) '" '" ~~ ~::so
<>-< ~ 8 ~.s ,0 .....
~...; t ..... ..... I N I C") I ;-<
0 ~ = 0
Ztl ..... ..... ..... ..... I
0 0 0 0 188

Nr.
crt .
1
2
3
4
5
. .... 6
:.p..
U
::l
1:: • 7
<fl
~
0 8
U
" 9
'"0
.... 10
0 11
~
".~ 12
....
" 13
~
8 14
..... 15
u; ..
.... 16
0 17
~
~ 18
"
a
~
('..J
;;l
U
0
.......
.::;
.....
<l)
.....
=
"
....
.;!l
N
'"
.... Aparate si dispozitive pentru prof'Ilul - protectia contra Incendiilor -

Denumirea aparatelor si dispozitivelor

Captor de ardere STAS 7771/1-81 Cuptor de ardere STAS 8558-78

Dispozitive de masurare a temperaturii cuptor ul ui

Dispozitive de masurare a temperaturii spariului del imitat de ecran (termocupluri)

Dispozitive de masurare a temperaturii usi i (termocupluri) Dispozitive de masurare a rad ia.tiei term ice a fctei neexpuse (radiometru)

Dispozit ive de masurarc a prcsiun ii statice in cup tor, conf. STAS

7771/2-82

Dispozitive de masurare a etanscitatii coni. STAS 7771/1-81 Dispozit iv de manevrare a postepruvetei

Disc de cupru , I)) 12 mm si grosimea de 0,2 mm Ecran conform STAS 7771/2-81

·Echipament de misurare a tempera.tur ilor (termocuplur i + inre,

gistrator) .

Etuva conf , prevederi STAS 8558-78 Micropirometru sau termocuplu cu .teaca de protcc tie Postepruveta coni. STAS 8558-78

Placuta patrata din azbest 30 X 30 X 2 mm Termocupluri pentru masurarea temperaturii elementujui Termocupluri pentru masurarea temperaturi i cuptorului0
""
a
os
...
btl
0
...
=- C)
....
f:!
.~
.~
u'
::I
!l
III
=
0
(J
.E
III
--;
..0
0
~
.6
III
...
=
III
a
os
....
:fi
~
I
]
;;:
0
...
e,
::I
...
-=
III
....
...
os
::I
...
u
~
III
III
. ..,
'a
.~
--;.
...
,""
....
Q
.~
Ill-
.~
...
'01
u
...
III
U
=
.... 190

] ;}l'BHun ;}p 100 I I I I I I
::l
... ,lo:rB,loQ1l'I I
a 1
~ I~ t I I I I I
a '!luoz ap * * * * * *
.0
01 ,l°l1lJOQwI *
.....
S 11luo~:j,1lU I~ I I I * I I * I
-0 * * * *
ol
... JOl1l,loQwI *
o
cO )m:::: I
... ... ...
::lolXll
... "' o II") -
01 <l ... co
... '-' IlJ
01 0) o .. I
~o:.S r-
..
~ N - II") <"l <"l
IlJ
t; .. IJ)
IlJ '-' 0 co
2$ co II") t-;-
00 Ii IlJ
II") ·b.c~
01 IlJ 'f' <"l 0 0
... "' 'f' 0 ~ au
'" N ~ o~
IlJ S
... ::l u: (fJ (fJ -o~
01 01 '-' -< fS ;:i .Bu
S o ~I IlJZ
... ir: (fJ ~ ....
a
Z I
0)
0:
P 01
p<1lJ
a ~ <"l
.~ o
aJ ~'
... '-'
01 0:
'-' .~
,oj ... 6 .\ 6 S cis tC
,~ s cis ,
:p c, ::::115< .... +' +'
... '8 ... a "' '"
.~ §< in ... ...
.!'l ·c +' P
... ... a ~01 0)
.B$ (Il £ '" ~ o ... 0: IlJ
'-' 0: 0: '-' ... a P ...
IlJ IlJ 01 a ....... :,p. ol
~ 01 S '" ~" '" 0 '" o
ol 0: 01 .~ "d.r;:: u o '"
,-,,~ N ;S S .~ u.~ ... ~ ....
h ...
01 § ,01 olE. 01 +' .a
01 ol +' 01 ...
IlJ ~ ·e '" '" '" '" "'.0 '"
... "0 ... ~-:d +' ,~ P ,Ill
01 01 01 S ~"O 01 "0 "0
o S o ;gaO) III '"
... ....... '0 rn -+-'
III :E o 0 0I41~ 01 XIl ,01
o ....... '.-4 J-4-+-, o .g ,01 .gXll
0: ... ... +' III ~£~ P< ... = Ill'
< .... > III 0: ..... ~IIlol ::l ... '-' ... o
> o III >.~ IlJ p,.:p p,.:p
u .... " 0: -0 ... c,
~.p; 1- ~I ~I <"l I '1' I II") I ~ I ~
0 0 ~ ~. ~
Ztl ....; ....; - - -
0 0 0 0 0 co I I
--
r- * I * I *
~ * I' * I *
.-
II")
'1' .... 'f'
.-
'f'
<'")
--
P
u P
o
III
0) ...
0: III III
btl
I.e.~ ~.sa S
_ ... u ...
N u 0 ~o a
ei ::;-:d III
........ .... ~ ~
III P III P al
-oP< "OP< '"
><t! ,01 ...
oj
III = '" 0: .~
.0 .~ .0 .~
o " o o ~
... ... ... ... ...
p,.~ p,.~ '"
>
co I 0- I· s
- ~ 0
- ....; -
0 0 0 ~

o Z

191

Aparate ~i dispoziti ve pentru profilul echipamente inglobate in coustructit (EIC)

Nr, I· Denuinirea aparatelor si dispoz itivelor
crt.
1 Aparat Br incl l
2 Balauta anal it ica
3 Dinamometru cu ceas comparator
4 Doza tensiometrica pentru int indcre ~i compresiune
5 Extractornetru tip DYNA
6 Micrornetru
7 Ruleta
.8 Sub ler Anexa nr, 3

Institutia • •• ._ •• _

Model

Cerere de autorizare I.S.C.L.P.U.A.T.

(I.C.L.P.U .A.T. Jud -, ••• _._._._. .)

Domnului Inspector de stat ~f (Domnului Inspector ¥f) -

Prin prezenta, inst itutia noastra "" • __ ••• ••• __ • _

. • •••• __ •••• ..••• • ---.- __ ._____ reprezentata prin

•• ._.__________________________________________________________ cu sedrul in Iocalitatea

__________________________ str. .________ nr. _.___________ judetul (sectorulj

_____________ va rugarn sa dispuneti analizarea prevederilor "Chestionarului de evaluare" si a "Dosarului de autorizare" in vederea declansat ii actiunljor pri, vind autorizarea laboratoarelor de incercari in construcfii care functioneaza in cadrul inst itutiei noastre (independent) pentru urmatoarele profile si incercari :

Nr. I Denumire profil I N omencjator incercdri
crt.
---
I
---
---
----
---
---
---
--- I

-'-- Dec lararn prin prezerrta ca am luat cunostinta de prevederije "Legii cal itlipi in constructi i", a regulamerrtelor de apl icare ale acesteia, inclusiv a "Regu-' lamentului privind autorizarea I]i acreditarea laboratoarelor de incercari in constructir", precum si a procedurilor ~i instructiunijor de apl icare a acestora Iji ne ob ligam :

13 - cd. 802

193

_'

sa respectam prevederrle Iegii , regulamentejor, procedurilor l]i instrucreferitoare Ia activitatea de laborator :

sa aducem la indeplinire toate obfigatiije ce ne revin ca urrnare a auto- -

rizar i i ;

sa mentinem l]i sa. aducem imbunatat.iri.le necesare sistemului de asigurare a ca!itlitii adoptat de laborator lJi acceptat la autorizare;

, - sa asiguram implementarea lJi functionarea permanenta a sistemulni de

asigurare a calit1tii;

- sa ejiminam orice tncercare de efectuare de presiuni comerciale, financlare sau de. altl natura. care ar putea influenta decizia tehnica ;

- sa satisfacem in orice moment prescripti ile 'procedur ii de autorizare !Ii a alter criterii recomandate de organismul de autorizare;

- sa. .declaram ell. suntem autorizafi numai pentru Incercarije pentru care

s-a acordat autorizarea; .

- sa achitam taxele privind evajuarea, auditul , autorizarea, verifica.rile periodice, reautorizare, indiferent de rezultatul actiunilor intreprinse;

- sa nu aducem prejudicii sub nici un fel organismului de autorizare;

- 'sll. incetam sll. utilizll.m autorizarea in momentul pierderii va]abi}itll.tii

acesteia;

- sa utilizll.m' impreuna cu clientii documentele emise- in l imifele stabilite de organismul de autorizare;

- sa. informam imediat organismul de autorizare cu privire- la orice schimbare fata. de conditfile avute in vedere la autorizare (spatii, conditi; de mediu, aparataj, personal. elementele sistemutui de catitate etc.),

Anexll.n?alll.turat .. Chestionarut de evatuare" ~i .. Dosarul de autorizare" completate cu datele ta zi.

VlI. rugam ca dupa anatizarea documentelor inaintate, in cazul in care acestea corespund exigentetor stabilite ·pentru autorizare, sa dispuneti efectuarea vizitei de evaluare prel iminara !Ii declansarea actiunii de audit in vederea autorizarii,

Precizam eli. taxa de autorizare in valoare de __ " . . s-a depus in contul ~r .

.••••••••••• __ ••••• _. ._ la; ••••••• . ._. cu (documentul], ._. •••

din d;a.ta de ••• . __ • ._ ••.

DIRECTOR,

CONTABIL !;iEF,

Nume prenume Semnatura

L.S.

Nume prenume Semnatura

L.S ..

[94

Anexa -nr, 4

, Model

CHESTIONAR DE EVALUARE

, Prezentuj chestionar are drept seop prezentarea prmcipajejor date privind

laooratoru] de incerdiri in vederea anajizarii oportunitatii vizitei de evaluare preliminare.

A. Date generale

1. Date prrvind institutia tutelara (laborator independent) 1. 1. Denumirea :

.... _- _-- _ .. ---- _--------- .. --_ .

1.2. Adresa: •••••••••••••••••• • • ._._. N r. telefon : •• • _

1.3. Statut de functionare (intreprindere de statjparriculara/mixta]

--_ - .. :- _-----_ _--_ .. _-_ .. _ _ - - --~--- ..

1.4. Principajele domenii de activitate . •• _._. •• • ~

1.~. Persoana din conducere delegata pentru reprezentare : • ••• _. __ .

-----_._------- .. _-----_ .. _----._ .. _._-. __ . __ ._----------- ..•.....• __ ..... __ .

2. Date privind Iaboratorul de incercari

,

2: 1. Denumirea:

.. _---------- .. --_ .. _---------_ ..... _-- ......... - ... -- .......... _----_ .. -;-- .. _-------- .. -----

2.2. Adresa : ._. __ • • • c .• __ . Nr. telefon : .••••• __ ._ •••• _

2.3. Profile de incercari (cod profile): ._._. •• ••• •

2.4. Efectiv total personal laborator: . _

• din· care personal tehnic :

B. Organizare generala

1. Politica de calitate

1.1. Care surrt obiect ivcle ac tuale? 1.2. Ce vll. propunet i pent ru viitor?

195

1.3. Aveti un sistem propriu de asigurare 2. 'calitatii? (Daca da , descrieti sumar sistemul adoptat]

1.4. Av~ti un manual a] calitatii?

(Daca da , enumerati succint structura sa).

1.S. Aveti un responsabil cu calitatea?

(Daca da, precizati numele acestuia si responsabijrtafile ce-i revin) 1.6. Prezentati organigrama 'laboratorului (servicii , compartimente, functit}, inclusiv relafiile acestuia cu servici ile functionale ale instit.utiei (in cazul functionarii in cadrul unei inst.itut ii].

O. Personal

1. Responsabi l i

1.1. Prezentati numele ~i calificarea sefului de l~borator, sefilor de profile 1.2. Aveti un sistem de suplinire a titu}ariIor?

. (Daca da, precizati detal iile necesare]

1.3. Avej] delimitate strict atribut.iunije sefilor -de profile ~i ale personalul ui operativ?

(Daca da, precizati succint Iimitele responsabititatijor acestora),

2. Operatori

2.1. Prezentati numele si cal ificarea personatului care pa.rticipa direct Ia efectuarea incercar ilor (exclusiv pcrsonajul de la pct. 2)

3. -Formare-illformare

3.1. Aveti un sistem propriu de formare sau reciclare.a personal ulu i? <Daca da , descrieti sumar sistemul utilizat.

Daca nu , p rczerrtat i modal itati!e uti lizate.

3.2. Aveti un sistern propriu de inforrnare tehnica a personal ul ui?

Daca da , descriet i sumar sistemul adoptat ,

D. Realizarea de incercar i

1. Instructiuni de eiectuare a incercar i ior

1.1, Avet; proceduri de efectuare a tuturor incercaftlor pentru care se sol icita autorizarea?

Daca da , ce informat ii mai importante con tin (sau ce tip de procedura Iolosi ti daca se ut it izeaza un model consacrat] .

2. Prod use supuse incercarri

2.1. Aveti un sistem de recept ionare , inregistrarc, etichetare, depozitare (inainte si dupa incercare)?

Daca da , descriej.i sumar sistemul ut il izat ,

[96

,~.,

3. Contrclul rezultatclor incercar ilor

8.1. Aveti instituit un control privind respectarea norrnelor tehnice pri-

vind efectuarea incercar ilor? .

Daca da, descrieti sumar modul cum este orgamzat

3.2. Dar pentru verificarea modului' de c~msemn~r~ in documerrtele emise?

Daca da , descrietisumarmodahtatlle ut il izate.

4. Documentele emise pentru incercari

4. L Ut il izat i documentele tip pentru incerdiri?

Precizati documentele tip utilizate eu un exemplu concret de completare.

E. Aparataj pentru tncercari , masurii. etalonare

1. Aehizitionarea aparatur ii

1. i. Aveti 0 procedurli. de achiz itionare a .aparaturii? .. .

Daca da, descriefi prevederile acesteia (responsabititatd, specificare tehnica, sejectare furnizori, reccpfionare etc.)

2. Evidenta a.paraturii

2.1. Aveti un registru de evidenta a aparatnrii deIaborator? 2.2. Care surrt prmcipalele categorii de informafii ?onsemnate?

Daca sunt tip se precizeaza t.ipul documentulUl.

2.3. Aveti un responsab il care se ocu?a de ~inerea la zi ~ evi.dentei?

Daca da, specificat i numele ~l functta responsab ilului.

3. Verificarea aparaturii

8.1. Care sunt perform ante Ie tehnice care se verifica /i precizia de masurare pentru principalele aparataje de lahorator.

3.2. Ce metode de verificare ut il izaj i?

3.3. Aveti un sistem de ev identa al veri~idb'ilor metrologice?

Daca da , precizat i cum este orgamzat.

4. Identificarea· aparaturii

4.1. Ave'ti un sistem de identificare, etichetare?

Daca da , descr iet i sisternul ut ifizat.

F. Supra.veghere interna

1. Control interior

1. 1. A veti organizat controlul interior?

Daca da, precizafi succint prevederile privind autocontrolul,

• Iul ierarhic,controlulcxtern.

centro-

[91

2. Gest iunea necontormitatijor

2.1. Avcti organizata evidenta neconformitapilor?

Daca da, prezentati succint rnodul de organizare

3. Controlul ;;i receptionarea materialelor consumabije

3.1. Aveti un sistem propriu privind verificarea materialelor consuma.biJe?

Daca da, descrieti procedura utitizata, responsabifi etc.

4. Supraveghere;;i verificare functlonare aparatura de Iaborator

4.1. Avet] un sistem propriu instituit privind verificarea. bunei functionlLri si depistarea eventualelor dereglari a aparaturri de Iaboratorj Daca, da, descrieti sumar sistemul adoptat.

D. Etalonarea

5.1. Cum rezotvati problemele de etalonare?

Descrieti moduj -de rezolvare

6. Incercli.ri interlabcratoare

6.1. Participati la incercli.ri intertaboratoare?

Daca da , prccizati in ce domeniu ;;i cu ce ocazie.

7. Audit intern

"1.1. Aveti organizat audirul intern al Iaboratcruluir Dadl. da, descric;ti-l sumac.

G. Cereri de incerciri

1. Tratarea cererijor de Incercari

1.1. Aveti un sistem propriu de t ratare a cererilor de incercli.ri?

Daca da , descrieti sumar sistemul,

H. Organizare

1. Modificare proceduri

1.1. Aveti un sistem propriu privind actualizarea sau mOdificarea procedurilorr

Daca da, preclzati principalele elemente ale sistemului,

2. Derogari, actiuni corective

2.1. A'"veti instituit un sistem propriu privind tra.tarea derogiYilor §i utiuniIor corective?

Daca da, descrleti succint sistemul.

3. -Arhivare

3.1. Descriepi sumar sistemul de arhivare utilizat.

~

198

Asigurarea calitipi

d . mod de operare, instructiuni

1. Proce urr, . . institute pentru

1.1. Aveti proceduri, instructiuni, m,?durl de operare .

activitatea pe . care 0 desfa;;urat1? d moduri de operare utihzate

Denumiti tipurile de ·documente sau e .

(eventual scurtli prezentare) ,

Rapoarte privind asigurarea caIitlitii . ....

2. . . d sigurarea cahtli.tll?

2 1 Intocmrtl periodic rapoarte pnvlll a 1 dif li.

. . Daca da, precizati intervalul ~i la cine se uzeaz.

DIRECTOR, Numele ;;i prenumele

Semnli.tura

L.S.

Data: ------------------- ••••.••••• -----.---. .. t 1· 'de lucru statiile

. t d' persate la punc e e '.

Nota.. Pentru laboratoarele de ~lllta e IS leta numai datele din cheshona. r

de ~toane sau de mixturi asfalbce se vorl com5) p

A C D E F (art. -;- . prevar:ute la cap. , , ' ,il99