Sunteți pe pagina 1din 186
MINISTERUL EDUCATII $1 INVATAMINTULUL 1 pao a | / ‘CONSTRUCTII METALICE CALCUL PRIN METODA STARILOR LIMITA EDITURA DIDACTICA $1 PEDAGOGICA BUCURESTI Lucraren 9 fost avirath de Catedra de construct metalice, Consilul profesoral s1 Biroul senatulul ‘nststutulut_de.constractil — Bucurestt Redactor responsabl: Ing, VIRGINIA RUSU ‘Tehnoredactort TITEL BALAITA CUPRINS Introducere Cap. 4, Ojeor gt prodse din ofl folate I costal meta. 1.4. Generalitat 7 12 Ofelurt 9, stones ie i ie 1A. Produse ain gfe lual -tnededel, Motoda de calcul eomrog at Aigt constructive. S 2.4 Actiunt- inearedeh 24 Generalitati 2.12, Caractristicte i cast 2.433, Inetredri permanente 2.1.4, Incareant temporare 2.115, Inckredsl excepfionale 24.6. Gruparea Tnearedriior 2.2. Metoda de caleul « constructilioe mcialice 22.1. Generalitat 22.2 Principlul metadel 2. Sti de tensune fy eemenice ec canara mais 2. Conditiy constructive 25. Aplicatie Cap. 3. Mare solleltate ta fntindere 31. Genera. ‘Tipuri de seejiuni . Verifeare Dimensionaie Conaitit’ constructive Griteri de aledtuire econ Algoritmi de dimensionare Aplleatit Cap. 4, Bare solletiate 1a rdsuelre 4a. Generalitat 42) Hisucre faew’depianace 4211 Distributia tensiuniior 42.2 Relat de verfeare 4.3, Risuctrea cu deplanare liberi 43:1. Disteibutia tensiunilor 43.2. Relatil de veritieare 4.3, Crtert de aleatuire economic 44, Risucirea eu deplanare Impiedicata a barelor ca secliane desthis., 44.1. Caracteristct geometrice ale sectiunilor 442, Disteibutla tonsiunior .... 4453, Coloutal caraeteristicor iy, 2. Mo 4434. Relatil de veriticare on 45. Apileatit on Cop. 5. Bare soletiate ta comprestone S.A. Generalitajt cap. 2 aipurl Ge sec coe 513. Fenomenul de plerdere a stabililiti.. Langit de flambaj sn. Verticare Bis. Verticavea baveio eu secfiune pin sai compas din clamente putin dopa tate, care gt plerd stablitatea prin Incovoiere. 5.52, Vericarea barr ca aeliune pin cre pied ate i cone. feresrasucire 5.5.3. Verificarea bare darizate cu plaeute sau adbrelue ... : 5.54. Suplejen maxima a pereliar bazelor comnprimate centric, é 3... Verticarea peur st sbreluor _ 5.6, Dimenstonare .-.. ae 5.7. Condit constructive 5.8, Criterit de sledtuire economic 0.7 oo 519, Algoritmi de dimensionare ......0.- aan 5.10, ADUCAUI Severn Cap. 6, Bare tollettate Ia incovotere oo 7 7 A. Generalitati ae : 6.2. Tipur de seen. co : 653 Verificare CN 6.31. Verticavea do Pesstent a." 6.3.2, Verificerea stability generale 0. Cnn G3. Verificaren stabiltat! locale O44 Verifenren S8geHll ceneesecoscs : : 8.3.5. Verificarea Ia oboseai Dimensionare : 6.41. Dimensionaves secfiuniior Valmelvice compuse, din tabla sudata 64.2. Dimensionarea sec{iunilor I nesimetrice compuse, din tabla sudati 64.2 Dimensionarea secliunilor compuse, «in profile laminate a 6.5. Condit constructive 50, Criterit de alestotre economic z 7, Algoritm de dimensionare . 6.8. Aplicatil Cap, 7. Bare sollettate TA. Generalltit! 72, Tipu de sect 73. Verifcare 794. Verticisi de veastenta i stabitate 713.21 Supletea maxima a pere\ior bareot slicitate ia compresiine $i incovolere 733. Verlicarea stbrelujelor Hi pldcutelor de soltdarlzare a elementelorsechiunlor 74. Dimenslonare 75. Condit constea 76. Aplicatil Cap. 8. Imbinaren elementelor metaliee : 7 8.1. Clasiticaren imbindsilor . : 8.2; Imbinget eu niturt — clemenie’de cael 7 83, Imbindri eu guruburt : : 83.1. Caltaten 91 clasificarea surubuior : 83.3: Alegeren pai de guru tn functie oe slictarea in i ase #33: Imbings co guruburt— elemente de clea 83.4. Dimensionarea une tmbindr eu suru (air) sua ia soci pia mull 3.8. Dimensionanea vine imine grb ita saps a solic ta ia erpenalcolar pe plan el 8.6, Nearest mt erpendietiar pe pial biti Imbindet cguruburl de inal reaistenta postions 2 Iabtadet eu’ sudura ae 5.1. Tipu de imbiad ci Sadar 8.52. Tipurl de cordoane de sada. 185.3. Renisten(e de caleal ae cordoonor de wir : SBA Caractenstielgeometrice ale cordonnelor de suai 2 300 io 300 100 103, 16, 1 3 ue 7 ne 8.5.6, Stat 8.6, Apllcat a an : oh 136 Anexa 1. Ofeluri folosite in eanstiiclit'metalice ‘Anexa 2. Produse din ole! folosite In eonstruc|i metaice:dimensiinl, vase, eavacterstiel geo metriee 7 Anexa 8, Elemente pent call constrvcilior”mekalice ‘Anexa 4; Elemente pentru ealeulul State sl constriction ‘Anext 5. Categoril de importants 2 construe|illor fa elemenicior de eousticl Selor de calitate ale sudurilor Anexa 6, Actiunt — nearest ‘Anexa 7. Alegerea ofclurlor pent cai ‘metaiice