Sunteți pe pagina 1din 46

GHIO PENTRU INTRETINEREA SI

EXPLOATAREA IN SIGURANTA A
CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR
DE LA PRIZELE DE APA PE RAURI
INDICATIV GE 048-02

121
mentarile
La intocmirea ghidului s-a \inut seama de regle
GHIO PENTRU JNTRcflNEREA $1 EXPLOATAREA
legate de indeplinirea cerin\elor de calitate pentr u intre\iner :a $i
IN SIGURANTA A CONSTRUCTIILOR $1 INDICATIV GE 048-02 cute atat pe
INSTALATIILOR DE LA PRIZELE DE APA PE exploatarea prizelor (captarilor) de apa pe rauri, cunos
RAURI plan intern cat $i international. . .
. a\1e1
leg1sl
Prevederile ghidului urmaresc implementarea
directive privind :
1. GENERALITATI comunitare in vigoare care cuprinde o serie de
calitatea apei . destinate consumului uman (98/83 �E�). cali�atea
ionea za _
sa fie ut1hza te
1.1. Obiectul ghidului ceruta pentru apele de suprafa\a care se intent
probe lor de apa
Ghidul are ca obiect punerea la dispozi\ia celor care ca sursa de apa potabila (7 4/440 CCE) $i prelevarea
exploateaza $i intretin constructiile $i instala\iile aferente prizelor de (79/869 GEE). .
tehrnca a
Ghidul se adreseaza personalului din conducerea
V

apa pe rauri, a elementelor de baza specifice care contribuie la


ra ri $i care, P�
mentinerea functionarii acestora la capacitatea proiectata. unita\ilor care intre\in �i exploateaza prizele de apa pe �_ _ _
ca, confo rm leg11, instruc\1urn
Prezentarea in ghid $i a unor prevederi care-$i au locul in proprie raspundere, trebuie sa intocmeas
instructiunile de intretinere $i exploatare $i care intra in atribu\iile destinate personalului operativ. . (reg11,..
rnu
personalului operativ, s-a facut pentru a pune la dispozi\ia celor ce Ghidul va fi folosit $i de prestatorii de servicii in dome
caiete de sarcini
intocmesc aceste instructiuni cat mai multe date, rezultate din societati comerciale), de proiectantii care intocmesc
executa lucrarile
experienta acumulata pana in prezent. ale do�umenta\iilor de licita\ie, de antreprenorii care
ale sau locale ��
Datorita faptului ca exista o varietate mare de tipuri de captari $i de organele administrative publice centr
ri de apa (minis tere, cons1l11
constructive $i de echipare a prizelor (captarilor) de apa, in cadrul au in intre\inere �i exploatare capta __ t d:
, el poate fi ut1hza
ghidului s-au prezentat acele elemente generale de alcatuire jude\ene $i locale, primarii). Dease�enea _ _
t1zare a teh� _,c�
constructiva care au o importanta mai mare in intre\inerea $i verificatorii $i expertii atesta\i pentru venficarea �1 exper _ �1
pentru construc\11
exploatarea lucrarilor. de calitate in domeniul usiguran\ei in exploatare
Dimensionarea hidraulica a unei captari de apa se face la un amenajari hidrotehnice (BS)".
te pe trei
debit cu o anumita asigurare dar nu este exclusa depa$irea acestei Lucrarile la care se refera ghidul au fost grupa
asigurari $i in acest caz exploatarea trebuie facuta astfel incat sa nu categorii:
se ajunga la avarierea totala a lucrarii in ansamblul sau. • construc\ii;
Documentatia evidentiaza prescrip\iile tehnice referitoare la • instala\ii hidromecanice;
exigentele de calitate ale intretinerii $i exploatarii lucrarilor conform • instala\ii electrice.
prevederilor legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Nu sunt
cuprinse prescrip\iile privind calcule de stabilitate �i rezisten\a ale 1.2. Oomeniul de aplicare
s-a intocmit
constructiilor, de dimensionare tehnologica $i de alegere a Tipurile de prize de apa (captari) pentru care
echipamentelor �i instala\iilor electrice sau de automatizare care fac ghidul sunt:
cime
obiectul altor reglementari de proiectare. • captari cu nivel liber sau de mica adan
amplasate pe rauri;
or
• captari din panza de apa infiltrata prin malul rauril :
liber sau de mica
V

Prizele de apa amplasale pe rauri cu nivel


adancime pot fi clasificate dupa diverse criterii:
125
124
Anexa 11
UNITATEA:
APROBAT,
(nume in clar �i semnatura)
OBIECTIVUL:
PROPUNERI ORIENTATIVE PRIVIND CRITERIILE DE
CONSTITUIRE A FORMATIEI PENTRU lNTRETINEREA $1
EXPLOATAREA PRIZELOR DE APA.
Nr Echipa de lucru �i
crt Categoria prizei de apa �i marimea ei structura personalului
1 Prize de apa sau nod hidrotehnic cu 1 agent hidrotehnic
debite sub 100 1/s 1 mecanic
2 Prize de apa sau nod hidrotehnic cu 2 agenti hidrotehnici
debite intre 101 - 500 1/s 1 mecanic
3 Prize de apa sau nod hidrotehnic cu 2 agenti hidrotehnic1
debite intre 501 - 2.000 1/s 2 mecanici
1 electrician
4 Prize de apa sau nod hidrotehnic cu 3 agenti hidrotehnici
debite intre 2.001 - 5.000 1/s 3 mecanici
1 electrician
5 Prize de apa sau nod hidrotehnic cu 4 agen\i hidrotehnici
debite intre 5.001 - 50.000 1/s 3 mecanic,
2 electrician
6 Personalul tehnico - productiv al 1 inginer
unitatii de exploatare 1 subinginer
1 tehnician
1 maistru

Numarul muncitorilor sezonieri va fi stabilit in functie de volumul


lucrarilor de intre\inere (repara\ii curente sau capitale) �i termenul de
execu\ie.

Nota: Datele prezentate sunt orientative, urmand ca la fiecare lucrare


de captare sa se stabileasca numarul $i structura celor ce compun
formafia de /ucru, in funcfie $i de complexitate (prize in curent liber.
prize cu baraj etc.)

210 211

- ..-.�------- ..
-�