Sunteți pe pagina 1din 7

NORMATIV DE PROIECTARE

PRIVIND ILUMINATUL NATURAL


IN CLADIRI INDUSTRIALE
INDICATIV P 71-86

81
2. NIVELURI DE ILUMINARE. MOD DE ASIGURARE
NORJ\IATIV DE PROIECTARE PRIVIND Indicativ P 71-86
A ILUMINARII
lLUi\UNATUL NATURAL IN CLADffil
INDUSTRIALE Inlocuiete P il-79 2.1. Nivelurile de iluminare medii normate sint cele pre
vazute in tabclul 1 din STAS 6221 ,.Ilurninatul natural al in
caperilor. Prescript ii generale de proiectare".
In vedcrea realizarii nivelului de iluminare mediu normat,
incapcrilc din cladirile industriale trebuie sa fie prevazute cu
vitraje corcspunzatoare sub aspect cantitativ i calitativ.
1 OBIECT $I DOl\lNIU DE UTILIZARE
2.2. In c.onditiile in care iluminatul natural nu asigura
1.1. Prezentul normativ stabile$te solutii . de vitrare, am valoarca minima a iluminarii normate pentru categoria res
plasarea suprafetelor vitrate i prescriptii privind iluminatul pectiva de lucrari vizuale, se va folosi in completare $i ilu
natural prin suprafetele vitrate ale peretilor exteriori i ale minatul artificial.
acoperiului la cladiri noi, cu caracter productiv, auxiliar sau 2.3. Solutiile de inchidere $i vitraje se vor stabili in
anexe, pentru asigurarea conditiilor de munca cerute de spe functie de cerintele functional tehnologice, tinind seama de
cificul activitatii de productie. categoria de lucrari v1zuale, de dimensiunilc halei sau cladirii,
1.2. Sint cxceptate de la prevederilc acestui normativ : de orientare etc.
Incapcrile in care procesul tehnologic nu perrnite 2.4. La proiectarea cladirilor industriale, iluminatul na
iluminatul natural ; tural sc va asigura prin vitrarea peretilor, a acoperiurilor cit
incapcrile in care nu se desfa$oa1a o acti vitatc cu i prin sisteme combinate.
caracter continuu ; Vitrarea acoperiurilor este obligatorie in toate cazurile,
incaperile cu iluminat natural indirect. cu exceptia acelora in care raportul intre latimea $i inaltimea
1.3. In cazul unor lucrari de transformare, modernizare cladirilor industriale ofera posibilitatea asigurarii corespun
sau reparatii capitale a unor cladiri existente, preveclerile pre zatoare a iluminatului natural prin vitrarca peretilor.
zentului normativ au caracter de recomanaare. 2.5. In cazul cladirilor etajate se va asigura o iluminare
1.4. La proicctarca cladirilor industriale sc Ya tine seama Jaterala (prin vitrarca peretilor) i o iluminare. de sus (prin
i de prevederile refcritoare la ilumlnatul natural cuprinse vitra1ea acoperi$Urilor) la ultimul etaj.
in celelalte prescriptii tehnice (STAS 6221 ; STAS 6221/2; La parter i la etajele care nu beneficiaza decit de ilu
Norme republicane de protectia muncii), precum $i cele pri minare laterala se va urmari, pe cit posibil, amplasarea in
vind asigurarea protectiei termice i a vcntilatiei. zonele centrale a functiunilor i activitatilor auxiliare care nu
nccesita un iluminat natural normat.
2.6. Suprafetele interioare (pcreti, tavane) vor fi vopsite
in culori care sa favorizeze sporirea iluminatului i un mediu
ambiant corespunziitor, luindu-se ca bazii valorile din anexa
la ST AS 6221/2 .,Iluminatul natural al incaperilor. Metoda de
calcul '.

82 83
e HALE INDUSTRIALE PARTER CU GRINZI
CU ZABRELE METALICE INVELITOARE DIN
TABLA CUTATA IZOLATA TERMIC.

60m
I I
k Deschidere -J
LUMINATOR DEFLECTOR TIP D6

e HALE INDUSTRIALE PARTER. CU GRINZI


CU ZABRELE METALICE INVELITOARE DIN
TABLA NEIZOLATA TERMIC.

,e LUJ\fiNATOR DEFLECTOR TIP DP6, CU PARAVANB

92 93

S-ar putea să vă placă și