Sunteți pe pagina 1din 181

P U B L I C A M O L D O V A

N O R M AT I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

C.04.02
CLĂDIRI ŞI FUNCŢIONALITATEA LOR

NCM C.04.02:2016

Iluminatul natural şi artificial


în construcţii

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


CHIŞINĂU 2016
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM C.04.02:2016
CSM 01.120
Clădiri şi funcţionalitatea lor
Iluminatul natural şi artificial

Здания и их функциональные назначения


Естественное и искусственное освещение

Building and their functional setting


Daylighting and artificial lighting

CZU

Cuvinte cheie: proiectarea iluminării, indicii normaţi de iluminare, de luminozitate, iluminatul


natural, iluminatul artificial, iluminatul de sus, lateral şi combinat, coeficientul iluminării naturale
(CIN), iluminatul comasat.

Preambul

1 ELABORAT de către " Institutul Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”,


conducătorului temă – V. Didenco;

2 ACCEPTAT de către Comitetul tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în


construcţii Comitetul Tehnic CT-C 08 ”Instalaţii electrice, de automatizare, semnalizare şi
telecomunicaţii” , procesul-verbal nr. din .2016.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi


construcţiilor nr. din . .2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. ,
art. ), cu aplicare din .

4 ÎNLOCUIEŞTE NCM C.04.02-2005

II
NCM C.04.02:2016

Cuprins

Întroducere IV
1. Domeniu de aplicare 1
2. Referinţe normative 1
3. Noţiuni şi definiţii 2
4. Dispoziţii generale 12
5. Iluminatul natural 13
6. Iluminatul combinat 23
7. Iluminatul artificial 25
7.1 Noţiuni generale 25
7.2 Iluminatul încăperilor clădirilor de producere şi depozitare 26
7.3 Iluminatul încăperilor clădirilor publice, de locuit şi auxiliare 29
7.4 Iluminatul terenurilor întreprinderilor şi a locurilor de execuţie a lucrărilor
extraclădirii 31
8. Iluminatul zonelor populate 33
8.1 Iluminatul străzilor, drumurilor şi a pieţelor 33
8.2 Iluminarea trecerilor pietonale 38
8.3 Iluminatul tunelurilor de transport auto 39
8.4 Iluminatul spaţiilor pietonale 42
8.5 Iluminatul teritoriului zonelor de locuit 43
8.6 Iluminatul arhitectural exterior al clădirilor şi construcţiilor 44
8.7 Iluminatul vitrinelor 47
8.8 Iluminatul de reclamă 47
8.9 Iluminatul de avarie 49
8.10 Iluminatul de avarie a tunelurilor de transport auto 51
8.11 Iluminatul de pază şi de serviciu 53
Anexa A (оbligatorie) 54
A.1 Determinarea categoriei lucrărilor pentru distanţa de la obiecte de distingere
de la ochiul lucrătorului peste 0,5 m 54
A.2 Determinarea distanţei de distingere pentru indicatorii luminoase (semnelor
de protecţie) 54
Anexa B (obligatorie) Determinarea mărimii echivalente a obiectelor extinse de
distingere 55
Anexa C (obligatorie) Grupele de exploatare a corpurilor de iluminare 58
Anexa D (obligatorie) Zonele de luminozitate a tunelului în regimul iluminatului
de zi 59
Anexa E (informativă) Surse de lumină recomandate pentru încăperile de
producere 62
Anexa F (informativă) Surse de lumină recomandate pentru iluminatul general a
încăperilor publice şi a încăperilor comune imobilului ale caselor de locuit
66
Anexa G (obligatorie) Indicii normativi de iluminare a încăperilor principale ale
clădirilor publice, de locuit şi auxiliare 68
Anexa H (obligatorie) Indicii normativi a iluminatului natural, artificial şi combinat
a încăperilor principale ale instituţiilor medicinale 78
Bibliografie 83
Traducerea autentică a proiectului document în limba rusă 84

MDRC, 2016 EDIŢIE OFICIALĂ

III
NCM C.04.02:2016

Întroducere

Actualele Reglementări tehnice în construcţii sunt elaborare prin metoda reeditării


documentului normativ interstatal în construcţii МСН 22-03-2014 „Естественное и
искусственное освещение”, (adaptate la condiţiile naţionale).

Document normativ în construcţii NCM C.04.02:2016 “Iluminatul natural şi artificial” este


parte a structurii generale a sistemului naţional de documente normative în domeniul
construcţiei pentru utilizare obligatorie.”

Documentul normativ stabileşte normele iluminatului natural, artificial şi mixt pentru clădiri şi
edificii, precum şi normele iluminatului artificial pentru zonele rezidenţiale, terenurile
întreprinderilor şi altor locuri de executare a lucrărilor în exteriorul clădirilor.

Actualele Reglementări tehnice în construcţii parţial sunt armonizate cu documentele


normative europene pentru utilizarea metodelor unitare de determinare a caracteristicilor de
exploatare şi de evaluare [1 - 6].

În scopul armonizări cu standardul european EN 12464-1:2002 “Lumina şi iluminarea.


Iluminarea locurilor de muncă”, conform cerinţelor NCM C.04.02:2016 norma de iluminare
devine unica pentru toate sursele de lumina. Concomitent, exclud devierile întroduse
anterior, privind reducerea normelor de iluminat la utilizarea lămpilor incandescente.

În domeniul iluminatului artificial în interiorul încăperilor valoarea normativă a iluminatului


încăperilor şi a locurilor de muncă şi în domeniul iluminatului exterior a locurilor de muncă
cerinţele normelor actuale şi valoarea normativă a iluminatului locurilor de muncă sunt
armonizate cu standardul european EN 12464;

În scopul asigurării metodei unice în terminologie, metodologia proiectării şi valorilor


normative de iluminare actualul documentul normativ în construcţii este armonizat cu
standardele europene EN 13201.

În compartimentul „Iluminatul exterior a localităţilor urbane şi rurale” a documentului normativ


NCM C.04.02:2016 iluminatul străzilor şi drumurilor este coordonat nu numai cu intensitatea,
dar şi cu viteza circulaţiei mijloacelor de transport. Totodată se ţine cont de caracteristicile
climaterice a teritoriului Republicii Moldova.

Compartimentul “Iluminatul artificial” a documentului normativ NCM C.04.02:2005 “Iluminatul


natural şi artificial” este prezentat în NCM C.04.02:2016 prin două compartimente: “Iluminat
artificial” şi “Iluminatul zonelor populate” cu o structură ordonată, logică şi mai clară.

Actualizarea documentului normativ interstatal МСН 22-03-2014 “Естественное и


искусственное освещение” este elaborată de colectivul de autori INCP “Urbanproiect”,
conducătorul temei – V. Didenco.

IV
NCM C.04.02:2016

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I
Clădiri şi funcţionalitatea lor
Iluminatul natural şi artificial

Здания и их функциональные назначения


Естественное и искусственное освещение

Building and their functional setting


Daylighting and artificial lighting
Data punerii în aplicare: 2016-00-00

1 Domeniul de aplicare

1.1 Prezentul document normativ se aplică la proiectarea, construirea, exploatarea iluminării


încăperilor clădirilor în construcţie şi reconstrucţie şi a construcţiilor de diferită destinaţie, a
locurilor de producere a lucrărilor extraclădiri, a terenurilor întreprinderilor industriale, de
gospodărie sătească şi a altor întreprinderi, a traseelor de cale ferată, a iluminatului natural
urban, a aşezărilor populate şi localităţiilor rurale, a tunelurilor de transport auto, precum şi
asupra controlului comportării acestora în procesul exploatării. Proiectarea instalaţiilor de
iluminat local, furnizate în complex cu instalaţii, maşini şi mobilier de producere, trebuie
executată deasemenea în corespundere cu prezentul document normativ.

1.2 Prezentul document normativ nu se extinde la proiectarea iluminatului minelor subterane,


porturilor riviere, aerodromurilor, staţiilor şi traseelor de cale ferată, amplasarea plantelor,
animalelor, păsărilor, precum şi la proiectarea iluminatului special tehnologic şi de pază şi
utilizarea resurselor tehnice de pază.

1.3 În baza prezentului document normativ se elaborează standardele organizaţiilor, care iau
în consideraţie particularităţiile specifice ale proceselor tehnologice şi a soluţiilor constructive
a clădirilor şi construcţiilor, care se aprobă în ordinea cuvenită.

2 Referinţe normative

În prezentul document normative sunt utilizate referinţe la următoarele documente normative:

NCM B.01.00:2016 „ Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi


(МСН 3.01-01-2012) rurale”

NCM E.04.03-2008 ”Conservarea energiei în clădiri”


(МГСН 2.01-99)

NCM G.01.02:2014 “Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice în clădirile locative


şi sociale”

СНиП 2.05.09-90 „Трамвайные и троллейбусные линии”

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и


сельских поселений
NCM C.04.02:2016

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

GOST 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

SM GOST Здания и сооружения. Методы измерения яркости .


26824:2012

GOST 21.607-82 Система проектной документации для строительства.


Электрическое освещение территории промышленных
предприятий. Рабочие чертежи

GOST 21.608-84 Система проектной документации для строительства.


Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

GOST 27900-88 Светильники для аварийного освещения. Технические


(CEI 598-2-22-90) требования (МЭК 598-2-22).

GOST R12.2.007.0- Изделия электротехнические. Общие требования


75 безопасности.

NOTĂ: La utilizarea prezentului document normativ, documentele de referinţă expuse, se recomandă


de verificat cu lista documentelor normative şi standardelor în vigoare actuale pe teritoriul Republicii
Moldova. În cazul în care documentul de referinţă este înlocuit (schimbat), la utilizarea prezentului
document normativ, trebuie a se conduce de documentul înlocuit (schimbat). În cazul în care
documentul de referinţă este anulat fără schimbare, poziţia la care este dată referinţa se aplică în
partea care nu abordă referinţa dată.

3 Noţiuni şi definiţii

În prezentul document normativ sunt utilizate următoarele noţiuni şi definiţii:

1. Aria relativă a golurilor de lumină Sl/Sp; Sf/Sp: Raportul ariei supraluminătoarelor sau a
ferestrelor la aria pardoselei luminate a încăperii; se exprimă în procente.

2. Aria ferestrelor Sf: Aria sumară a golurilor de lumină (în lumină), aflate în pereţii exteriori ai
încăperii luminate; m2.

3. Aria supraluminelor Sl: Aria sumară a golurilor de lumină (în lumină) a tuturor supraluminelor,
aflate în planşeul peste încăperea luminată sau deasupra deschiderei; m .

4. Calea de evacuare: Marşrutul destinat evacuării oamenilor în cazul situaţiei exepţionale.

5. Cer înnourat CII (la definiţia Comisiei internaţionale de iluminare - CII): cerul acoperit în
întregime de nouri care satisface condiţiei la care raportul sclipirii lui la nivelul orizontului la
sclipirea zenitară este egal cu (1 +2sin9)/3.

6. Coeficientul geometric al iluminării naturale: Raportul iluminării naturale, formate în punctul de


vizionare a planului determinat în interiorul încăperii de lumina trecută prin golul de lumină neâmplut, şi a
celui nemijlocit din cercul uniform luminos la indice instant a iluminării orizontale exterioare sub bolta

2
NCM C.04.02:2016

cerească complet descoperită, precum activitatea luminii solare directe la crearea unei sau altei iluminări
se exclude. Se exprimă în procente.

7. Contrastul obiectului de distincţie cu fonul К: Se determină ca raportul valorii absolute


a diferenţei între strălucirea obiectului şi a fonului (fondalului).

Contrastul obiectului de distincţie cu fondalul se consiolere:

- mare - pentru К peste 0,5 (obiectul şi fondalul se deosebesc brusc prin strălucire);

- mediu - pentru К de la 0,2 până la 0,5 (obiectul şi fondalul se deosebesc vădit prin
strălucire);

- mic - pentru К sub 0,2 (obiectul şi fondalul puţin se deosebesc prin strălucire).

8. Coeficientul de luciu: coeficientul care determină luciul direct al corpurilor iluminatului


exterior a terenurilor întreprinderilor şi locurilor de executare a lucrărilor în afară producţiei de
clădiri, se determină după formula:
L (B.1)
GR 27 24 log 10
vl
0 ,9
Lve

unde:

Lvl – luminozitatea sumară de voalare, cd/m2, provocată de suprafeţele luminoase, suma


suprafeţelor voalatoare, provocată de fiecare corp de iluminat undividual (Lvl = Lv1 + Lv2 + … Lvn).
luminozitatea voalatoare яркость a fiecărui corp de iluminat undividual se calculează ca Lv = 10
(Eoc · Θ-2),

Eoc – iluminatul ochiului observatorului în planul perpendicular liniei de vedere (2° mai jos de
orizontală),

Θ – unghiul între linia de vedere a observatorului şi direcţia lumini, căzătoare de la corpul de


iluminat undividual,

Lvе – luminozitatea voalatoare echivalentă al fonului (anturaj), cd/m2.

La admiterea presupunerii că reflecţia fonului este în general difuzională, reflecţia voalatoare


echivalentă de la fon poate fi calculată ca Lvе = 0,035· ρ · Eг · π-1.

ρ – coeficientul mediu de reflecţie,

Eг – iluminatul mediu orizontal al suprafeţei.

3
NCM C.04.02:2016

Desenul B.1 — Unghiul între vegherii observatorului şi direcţia luminii căzătoare de la corpul de
iluminat individual

9. Coeficientul iluminării naturale (CIN): Raportul iluminatului natural, creiat în oarecare


punct al planului determinat în interiorul încăperii de lumina cerului (nemijlocit sau după
reflectări), către idicele simultan a iluminării orizontale exterioare, create de lumina boltei
cereşti complect deschise, se exprimă în procente.

10. Coeficientul de rezervă Kr (pentru iluminatul natural): Coeficientul de calcul, care ţine
cont de decăderea CIN în procesul de exploatare, în rezultatul poluării şi învechirii a
elementelor transparente de închidere în golurile de lumină, deasemenea deminuării
calităţilor de reflecţie a suprafeţelor încăperii.

11. Coeficientul de rezervă Kr (pentru iluminatul artificial): Coeficientul de calcul, care


ţine cont de decăderea iluminării şi strălucirii în procesul de exploatare, în rezultatul poluării
schimbării nerecuperabile a calităţilor de reflecţie şi transfer a elementelor optice a corpurilor
de iluminare, decăderea fluxului de lumină şi ieşirea din funcţiune a surselor de lumină, de
asemenea de poluare а suprafeţelor încăperii, pereţilor exteriori a clădirii sau a construcţiei,
părţii rulante a drumului sau a străzii.
N O T A : Coeficientul de rezervă Kr este invers proporţional coeficientului de exploatare, folosit în practica europeană [1].

12. Coeficientul de pulsaţie a iluminării Kp %: criteriul de evaluare a adâncimii relative de


oscilaţii a iluminării în înstalaţia de iluminare în rezultatul schimbării în timp al fluxului de lumină a
surselor de iluminare, la alimentarea lor cu curent variabil, exprimat prin formula:
Е max Еmin
Kp 100 , (B.2)
2 Еmed

Unde:
Еmax şi Еmin – respectiv indicele maxim şi minim al iluminării în decursul perioadei de oscilaţie a
acesteia, lx;
Еmed – valoarea medie a iluminării pe aceiaşi perioadă, lx.

4
NCM C.04.02:2016

13. Coeficientul climei de lumină т: Coeficientul, care caracterizează particularităţiile climei de


lumină.

14. Condiţiile standarde de observare în luminarea rutieră: Condiţiile de observare de către şoferul
surseu de transport, reglementate la calculul lucirii a îmbrăcămintei rutiere, la carea ochiul
observatorului se află la înălţimea de 1,5 m deasupra îmbrăcămintei rutiere şi este depărtat de la
punctul de calcul la distanţa la care linia de vedere este îndreptată în punctul de calcul sub unghiul de
1±0,5° la planul terasamentului căii.

15. Climatul de lumină: Totalitatea de condiţii a iluminatului natural într-una sau alta localitate
(iluminarea şi cantitatea iluminatului pe planul orizontal şi suprafeţele verticale, orientate divers pe
părţiile orizontului, creat de lumina dispersă a cerului lumina directă a soarelui, durata sclipirii
solare şi albedo suprafeţei de bază) pe perioada mai mult de zece ani.

16. Diod lumiscent: Sursa de lumină, bazată pe eliminarea radiaţiei necogherente în


diapazonul bizual de lungime a undelor la trecerea curentului electric prin diod semiconductor.

17. Distanţa frânării sigure (DFS): Distanţa minimă, necesară pentru trecerea sigură a sursei de
transport, rulat cu o viteză determinată, în stare de oprire completă. DFS se determină ca timpul
sumar de reacţie a şoferului la obstacolul apărut pentru a lua decizia şi frânarea sursei de transport.

18. Drum (urban): Drum auto, care trece pe teritorii urbane şi are lor de element component
al reţelei urbane de drumuri şi străzi, de asemenea care uneşte oraşul cu obiective funcţional
legate de el, şi care spre diferenţă de străzi se trasează preponderent pe teritorii libere de
construcţii.

19. Ecran parasolar: Element constructiv, amplasat deasupra sectorului de drum, alăturat la
portalul de acces, pentru excluderea pătrunderii luminii directe solare sau diminuarea transferului
luminii de zi dispersate pe partea carosabilă al acestui sector. Este destinat pentru readaptarea la
strălucire a şoferului la accesul în tunel.

20. Efect stroboscopic: Fenomenul de denaturare a percepţiei vizuale a obiectelor în rotaţie,


mişcare sau schimbare, în lumina licăritoare, aparentă la coinciderea divizibilităţii
caracteristicilor de frecvenţă a mişcării obiectelor şi schimbarea în timp a fluxului de lumină în
instalaţii de luminare, executate de sursele de lumină alimentate cu curent alternativ.

21. Fondal: Suprafaţa nemijlocit alăturată obiectului de distincţie, pe care el se vizualizează.

Fondalul se consideră: deschis – la coeficientul de reflectare a suprafeţei peste 0,4; mediu -


idem, de la 0,2 până la 0,4; întunecat - idem, sub 0,2.

22. Flicer-efect în traficul de transport: Efectul licărirei porţiunilor sclipitoare a corpurilor de


iluminare şi petelor de lumină de la aceştea pe corpurile automobilelor, care irită şoferul în cazul
unei frecvenţe anumite a licărirei.

23. Ieşirea de evacuare: Ieşirea destinată, pentru evacuarea oamenilor în situaţii excepţionale.

24. Iluminatul de accentuare: Accentuarea cu lumină a detaliilor aparte pe fundalul mai


slab luminat.

25. Iluminatul lateral natural: Iluminatul natural al încăperii prin golurile de lumină în
pereţii exteriori.

26. Iluminatul natural de sus: Iluminatul natural al încăperii prin supralumini, golurile
de lumină în pereţii în locurile de deviere a înălţimilor clădirii.

5
NCM C.04.02:2016

27. Iluminatul natural bilateral: Iluminatul natural al încăperii din contul golurilor de
lumină, amplasate în planul a două geamuri.

28. Iluminatul de serviciu: Iluminarea în timp nelucrător.

29. Iluminatul de avarie: Iluminatul, prevăzut pentru cazul ieşirii din funcţie a
aprovizionării iluminatului de lucru.

30. Iluminatul artificial suplimentar: Iluminarea, care se utilizează în timpul zilei de lucru în
zone cu iluminare naturală insuficientă.

31. Iluminare naturală: Luminarea încăperilor cu lumina cerului (directă sau reflectată), care
pătrunde prin golurile de lumină în construcţii de închidere exterioară.

32. Iluminarea inundatoare: Iluminarea totală (uniformă sau neuniformă) a faţadei întregi a
clădirii sau construcţiei, sau a părţii ei considerabile cu dispozitive de iluminat.

33. Indice de transfer coloristic: Măsura de corespundere a percepţiilor vizuale al


obiectivului color, iluminat cu sursa de lumină cercetată şi standartă la determinarea
condiţiilor de viziune.

34. Indice unificat de disconfort UGR: Criteriul european general de estimare a lucirii
decomfortabile, provocatoare de sensaţii neplăcute la repartizarea neuniformă a sclipirilor în
câmpul de viziune, determinat prin formula:

2
0,25 N Li ωi , (B.3)
UGR 8 lg
La i 1 p 2
i

unde Li – luminozitatea sursei lucioase, cd/m2; ωi – dimensiunea unghiulară a sursei lucioase;


pi – indexul poziţiei sursei lucioase relativ liniei de vedere; Lа – luminozitatea de adaptare, cd/m2.

35. Indice de calcul al CIN ep: Indice obţinut prin metoda de calcul la proiectarea iluminatului
natural sau combinat a încăperilor; se exprimă în procente şi se determină:

а) la iluminatul lateral după formula

; (B.5)
b) la iluminatul de sus după formula

; (B.6)
c) la iluminatul combinat (de sus şi lateral) după formula

, (B.7)
unde:

L – cantitatea porţiunilor boltei cereşti, văzute prin golul de lumină din punctul de calcul;

li– CIN geometric în punctul de calcul la iluminarea laterală, care ea în consideraţie lumina directă de
la n- porţiune de cer;

qi – coeficientul de considerare a luminozităţii neuniforme a n - porţiunei de cer înnourat CII;

6
NCM C.04.02:2016

M – cantitatea porţiunelor de faţadă a clădirilor construcţiei opuse, văzute prin golul de lumină din
punctul de calcul ;

clj – CIN geometric în punctul de calcul la iluminarea laterală în punctul de calcul la iluminatul lateral,
care ea în consideraţie lumina reflectată de la n - porţiunii faţadeilor clădirii a construcţiei situate opus;

bfj – luminozitatea medie relativă a n- porţiunii faţadelor clădirilor situate opus;

r0 – coeficient, care ţine cont de majorarea CIN la iluminatul lateral datorită luminii reflectate de le
suprafeţele încăperii şi a pireului alăturat de clădire;

k clj – coeficient, care ţine cont de schimbarea reflectării interioare a componenţei CIN în încăpere la
existenţa clădirilor opus situate, determinat prin formula:

, (B.8)

unde:

kcl0 – coeficient, care ţine cont de schimbarea reflectării interioare a componenţei CIN în încăpere la
acoperirea completă a cerului cu clădiri, văzute din punctul de calcul;

0 – coeficientul comun de transfer a luminii, determinat prin formula:

0 = 1 2 3 4 5, (B.9)
unde:

1 – coeficient transferului de lumină al materialului;

2– coeficient care ţine cont de pierderi de lumină în сercevelele golului de lumină. Dimensiunile golului
de lumină se stabilesc egale dimensiunilor tocului cercevelei prin măsurarea exterioară;

3 – coeficient care ţine cont de pierderi de lumină în construcţii portante (la iluminarea laterală 3 = 1);

4 – coeficient care ţine cont de pierderi de lumină în construcţii parosolare;

5 – coeficient care ţine cont de pierderi de lumină în plasa de protecţie, instalată sub felinare, se
stabileşte egal cu 0,9;

Kr – coeficient de rezervă , determinat după tabelul 3;

T – cantitatea golurilor de lumină în planşeu;

li – CIN geometric în punctul de calcul la iluminarea de sus de la n - golul de lumină;

med –valoarea medie al CIN geometric la iluminarea de sus la linia de intersecţie a suprafeţei
convenţionale de lucru şi planului secţiunii verticale caracteristice a încăperii, determinată din
ecuaţia

; (B.10)

unde:

7
NCM C.04.02:2016

N – numărul punctelor de calcul;

r2 –coeficientul de considerare a majorării CIN la iluminarea de sus, datorită luminii reflectate


de la suprafeţele încăperii;

kil – coeficientul de considerare a tipului supraluminii.

36. Iluminatul de rezervă: Tipul iluminatului de avarie pentru prelungirea lucrului în cazul de
decuplare a iluminării de lucru.

37. Iluminatul artificial combinat: Iluminarea artificială, la care la iluminarea artificială


totală se adaugă cea locală.

38. Iluminatul natural combinat: Combinarea iluminării naturale zenitare şi laterale.

39. Iluminare locală: Iluminarea unei părţi de clădire sau construcţie, de asemenea a
elementelor arhitecturale în cazul lipsei de iluminare inundată.

40. Iluminare localizată:: Iluminarea suplimentară la cea totală, creată de corpuri de


luminare care concentrează fluxul de lumină nemijlocit pe locuri de muncă.

41. Iluminarea totală: Iluminarea la care corpurile de iluminare se amplasează în zona


superioară a încăperii uniform (iluminarea totală uniformă) sau în funcţie de amplasarea utilajului
(iluminarea uniformă localizată).

42. Iluminarea spaţiilor mari (iluminarea antipanica): Forma iluminării de evacuare pentru
preântâmpinarea panicii şi a accesului sigur spre căile de evacuare.

43. Iluminarea zonelor de pericol majorat: Forma iluminării de evacuare pentru încheierea sigură a
procesului potenţial periculos.

44. Iluminarea căilor de evacuare: Forma iluminării de evacuare la avarii, pentru determinarea sigură
şi folosirea nepericuloasă a căilor de evacuare.

45. Iluminarea Е: Raportul fluxului de lumină căzătoare pe element de suprafaţă, la aria


acestui element; lx

46. Iluminatul semicilindric: Criteriul de evaluare a distincţiei feţelor trecătorilor de întâmpinare.


Se determină ca densitatea medie a fluxului de lumină pe suprafaţa semicilindrului amplasat
vertical pe linia longitudinală a drumului, la înălţimea de 1,5 m, raza şi înălţimea căruia tind spre
zero.

47. Iluminatul de lucru: Iluminatul, care asigură condiţiile de luminare normate (iluminatul,
calitatea iluminării) în încăperi şi în locurile de executare a lucrărilor extra limitei clădirilor.

48. Iluminarea combinată: Iluminarea în care iluminarea naturală insuficientă conform normelor
se completează cu cea artificială.

49. Iluminarea medie a străzilor, drumurilor şi pieţelor Еmed: Iluminatul mediu pe


suprafaţa îmbrăcămintei rutiere.

50. Iluminarea medie a îmbrăcămintei rutiere Lmed: Lucirea medie pe suprafaţa


îmbrăcămintei rutiere uscate în direcţia de vedere a observatorului aflat în condiţii standarde de
observare pe axa fâşei de trafic al transportului, cd/m2.

51. Iluminatul exterior utilitar: Iluminatul staţionar, destinat pentru asigurarea traficului
confortabil şi nepericulos al surselor de transport şi a pietonilor.

8
NCM C.04.02:2016

52. Iluminarea cilindrică Еc: Caracteristica de saturabilitate a încăperii cu lumină, determinată


ca densitatea medie a fluxului de lumină pe suprafaţa cilindrului, amplasat vertical în
încăpere, roza şi înălţimea căruia tind spre zero.

53. Intensitatea traficului: Cantitatea surselor de transport în unitate de timp (unităţi pe


oră), care trec prin secţiunea transversală a terasamentului căii în orele de vârf.

54. Încrucişare: Intersecţia drumurilor în diferite nivele cu rampe de trecere a surselor de


transport de pe un drum pe altul.

55. Lucirea reflectată: Caracteristica de reflecţie a fluxului de lumină de la suprafaţa de lucru în


direcţia ochilor lucrătorului, care determină diminuarea vizibilităţii în rezultatul măririi excepţionale a
lucirii suprafeţei de lucru şi a acţiunii de voalare, care micşorează contrastul între obiect şi fundal.

56. Lucirea medie a îmbrăcămintei rutiere în zona de prag a tunelului Lth: Lucirea medie pe
suprafaţa îmbrăcămintei rutiere uscate în direcţia de vedere a observatorului aflat în condiţii
standarde de observare pe axa fâşei de trafic al transportului în prima jumătate a zonei de prag a
tunelului, cd/m2.

57. Lungimea tunelului: Distanţa între portalurile de acces şi ieşire, calculată de a


lungul liniei centrale a părţii rulante.

58. Luminozitatea medie a îmbrăcămintei rutiere în zona de trecere a tunelului Ltr:


Luminozitatea medie pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere uscate în direcţia de vedere a
observatorului aflat pe axa fâşei de trafic al transportului în zona de trecere a tunelului, cd/m2.

59. Luminarea de evacuare: Tipul luminării de avarie pentru evacuarea oamenilor şi finalizarea
procesului potenţial periculos.

60. Luminozitatea de adaptare în zona de acces a tunelului L20: Luminozitatea medie a


câmpului de adaptare, de 20-grade (pe diametru), văzut de şoferul sursei de transport, aflat pe
axa terasamentului drumului la distanţa frânării sigure în faţa portalului de intrare, la aceasta,
linia de vedere a şoferului este îndreptată spre centrul cadrului portalului de intrare, cd/m2.

61. Mărimea echivalentă a obiectului de destincţie: Mărimea cercului uniform lucid pe


fondalul uniform lucid, având acelaşi contrast de prag ca şi obiectului de distincţie la luciditatea
dată a fondalului.

62. Neuniformitatea iluminării naturale: Raportul indicelui mediu către indicele maxim al CIN în
limita secţiunii caracteristice a încăperii.

63. Obiectul de distincţie : obiectul examinat, o parte din el sau defectul, care trebuie de distins
în procesul de lucru.

64. Portalul de ieşire a tunelului: O parte dun elementul constructiv al tunelului, ca


ancadramentul ieşirii din tunel.

65. Portalul de intrare al tunelului: O parte dun elementul constructiv al tunelului, ca


ancadramentul intrării în tunel.

N O T A — În cazul existenţei ecranului de protecţie solară, portalul de intrare corespunde începutului părţii
carosabile acoperite de el.

66. Porţiunea de drum cu geometria standartă: Porţiunea de drum sau stradă, partea carosabilă
al cărui are platforma dreptunghiulară cu lungimea determinată de condiţii standarde de observaţie.
Pentru asemenea porţiuni normarea iluminării părţii carosabile se execută după lucire.

9
NCM C.04.02:2016

67. Porţiunea de drum cu geometria nestandartă: Porţiunea de drum sau stradă, cu devieri de
la geometria standardă, de exemplu cotituri, remificări, urcări şi coborâri de pe estacade,
curblilinii (în plan şi profil) porţiuni etc. La executarea condiţiilor standarde de observaţie,
iluminatul părţii carosabile a acestor porţiuni se execută după lucire, în caz contrar – după
iluminare.

68. Răscrucea: Sectorul unde două sau mai multe căi sau drumuri se unesc şi se
intersectează la un singur nivel.

69. Secţiunea caracteristică a încăperii: Secţiunea transversală prin mijlocul încăperii, planul
căreia este perpendicular la planul vitrării golurilor de lumină (la iluminatul lateral) sau la axa
longitudinală a pasului axelor încăperii. În secţiunea caracteristică a încăperii trebuie să nimerească
porţiunile cu cantitatea maximă a locurilor de lucru, deasemenea punctele zonei de lucru maxim
depărtate de la golurile de lumină.

70. Semn de securitate: Semnul care prezintă informaţia de securitate prin combinarea
culoriilor, formelor şi simbolurilor grafice sau a textului.

71. Semn de securitate cu iluminarea exterioară: Semn de securitate, care în caz de


necesitate se iluminează cu sursa externă.

72. Semn de securitate cu iluminarea interioară: Semn de securitate, care în caz de


necesitate se iluminează cu sursa internă.

73. Suprafaţa de lucru: Suprafaţa pe care se execută lucrul şi se normează sau se


măsoară iluminatul.

74. Sporirea de prag a luminozităţii TI, %: Criteriul de reglementare a acţiunii de orbire a corpurilor
de luminare în câmpul de viziune a conducătorului sursei de transport, determinat prin formula
n E v ,i
TI k L1,05
med
, (B.4)
i 1 θ 2
i

unde:

Lmed – luminozitatea medie a îmbrăcămintei rutiere, cd/m2; k – înmulţitorul, egal 950 la Lmed >
5 cd/m2 şi 650 la Lmed ≤ 5 cd/m2 Ev,i – iluminatul vertical pe ociul şoferului de la n- corp de iluminat,
lx; θi – unghiul între direcţia spre n- corp de iluminat şi linia de viziune, grade; n – cantitatea
corpurilor de iluminare, care nimeresc în câmpul de vedere a şoferului, în limita schimbării
unghiului θ (2о <θ < 20º).

75. Sistemul de iluminare simetrică a tunelelor: Sistemul de iluminare prin amplasarea pe


tavanul şi pereţii tunelului a corpurilor de iluminare cu distribuţia de lumină simetrică faţă de
planurile sale principale longitudinale şi transversale, la care partea esenţială a fluxului de
lumină a corpurilor de iluminare este dirijată de a lungul (sistemul longitudinal) sau dea-curmezişul
(sistemul transversal) circulaţiei transportului.

76. Sistemul de iluminare neconvenţională a tunelelor: Sistemul de iluminare prin


amplasarea, de regulă, pe tavan a corpurilor de lumină cu difuzarea asimetrică a luminii în
planul paralel axei părţii carosabile, a căror parte considerabilă a sursei de lumină este dirijată în
întâmpinarea circulaţiei transportului.

77. Staţie de alimentare cu carburanţi SAC: Staţii de alimentare a vehicolelor cu


carburant lichid sau gazos.

10
NCM C.04.02:2016

78. Strada: Spaţiul delimitat parţial sau în întregime cu clădiri dintr-una sau din ambele părţi, cu
partea rulantă pentru transport, căi pietonale, iar în cazuri necesare şi pentru biciclete.

79. Suprafaţa de lucru condiţionată: suprafaţa orizontală stabilită condiţionat, amplasată la


înălţimea de 0,8 m de la pardosea.

80. Temperatura coloristică Тc: Temperatura padiatorului Planc (corpului negru), la care radiaţia
acestul are acelaşi spectru coloristic ca şi radiaţia obiectului examinat К.

81. Transfer coloristic: Noţiune generală de caracterizare a influenţei componenţei spectrale a


sursei de lumină la perceperea vizuală a obiectelor colore, comparată raţional sau iraţional cu
perceperea acelola obiecte, luminate cu sursa standartă de lumină.

82. Trecere: Teritoriul destinat atât pentru rularea transportului, cât şi pentru pietoni.

83. Tunel scurt: Tunelul cu lungimea de maxim 125 m sau pe drum de acces spre care
şoferul, aflat distanţa de frânare sigură înaintea portalului de acces, poate să vadă minim
20 % din aria cadrului portalului de acces.

84. Tunel de transport auto: O parte de drum pentru circularea transportului auto, cu
închidere deasupra părţii carosabile, care împedică iluminarea de zi (naturală)
terasamentului drumului şi prin aceasta afectează condiţiile de vizibilitate pentru şofer
a situaţiei rutiere. Noţiunea de tunel se aplică şi la ecranele de protecţie solară,
alăturate de portalurile tunelului.
NOTE:

1. Sub această definiţie nu se include trecerea rutieră, determinată ca o parte de drum, acoperit cu altă
magistrală auto sau de cale ferată care trece deasupra, atunci când lungimea părţii acoperite nu
1
depăşeşte lăţimea acestei magistrale.

2. Sub definiţia de tunel nu se include galeria, determinată ca o parte de drum, acoperit,


acoperirea căreia pe toată lungimea ei are unul sau doi pereţi transparenţi.

85. Tunel lung: Tunelul cu lungimea de peste 125 m sau pe drum de acces la care şoferul,
aflat în sursa de transport în faţa portalului de acces, vede mai puţin de 20 % din aria
cadrului portalului de acces sau nu-l vede deloc.

86. Trotuar: Partea pietonală a străzii.

87. Uniformitatea repartizării iluminării: Relaţia iluminării minime la cea maximă, Еmin/Еmax.

88. Uniformitatea repartizării luminozităţii îmbrăcăminei rutiere totală: Relaţia valorii minime a
luminozităţii îmbrăcămintei rutiere Lmin la medie Lmed pe axa circulaţie.

89. Valoarea medie al CIN emed:: La ilumunatul de sus sau combinat, se determină după
formula:

(B.11)

Unde:

e1 şi eN – valorile CIN la iluminatul de sus sau combinat în primul şi ultimul punct a secţiunii
caracteristice a încăperii;

11
NCM C.04.02:2016

ei – valoarea CIN în celelalte puncte a secţiunii caracteristice a încăperii (i = 2, 3, ..., N–1).

90. Viteza de mişcare stabilită: Viteza maximă de proiect a mişcării transportului în tunel.

91. Zona de intrare a tunelului: O porţiune de tunel care include zonele de prag şi de
trecere.

92. Zona interioară a tunelului: Porţiunea tunelului alăturată zonei de trecere cu


terminaţia la începutul zonei de plecare, iar în lipsa ei – lângă portalul de plecare.

93. Zona de ieşire a tunelului: Porţiunea tunelului cu lungimea egală distanţei de frânare
fără pericol, alăturată de zona interioară cu terminaţia lângă portalul de plecare.

94. Zona de acces rutier la tunel: Porţiunea de drum în afara tunelului de lungime egală cu
distanţa de frânare sigură, cu alăturată portalului de acces.

95. Zona de prag a tunelului: Porţiunea tunelului de lungime egală cu distanţa de frânare sigură,
aderată la portalul de intrare.

96. Zona locuibilă : Teritoriul destinat pentru repartizarea fondului locativ, clădirilor şi construcţiilor
sociale, inclusiv instituţiilor de cercetare ştiinţifică şi a complexelor acestora, de asemenea a
obiectivelor aparte comunale şi industriale, care nu necesită zone de protecţie sanitară; pentru
executarea căilor de comunicare interurbană, a străzilor, pieţelor, parcurilor, grădinilor, bulevardelor
şi a altor locuri de uz comun.

97. Zona de transport a tunelului: O parte de complexul constructiv al tunelului care conţine
nemijlocit partea carosabilă, inclusă între portalurile de acces şi ieşire

4 Dispoziţii generale

4.1 Indicii normaţi de iluminare a încăperilor în prezentul document se aduc în punctele


valorii minime pe planul de lucru pentru diferite surse de lumină, cu exepţia cazurilor
stipulate.

Valorile normate de luminozitate şi iluminare a îmbrăcămintelor rutiere se stabilesc în


prezentul normativ pentru orice surse de lumină.

Valorile normate de iluminare în luxe, care se deosebesc printr-un gradient, trebuie de stabilit
conform scării: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300;
400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Valorile normate de iluminare a suprafeţei în kd/м2 care se deosebesc printr-un gradient,


trebuie de luat conform scării: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25: 30; 50;
75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500.

Pentru iluminatul natural în prezentul normativ ea prezintă valorile coeficientului de iluminare


naturală (CIN)

4.2 Cerinţele pentru iluminarea încăperilor a întreprinderilor industriale (CIN, iluminatul


normat, combinaţii admise ale indicilor de orbire şi coeficientului de pulsaţie a iluminării)
trebuie stabilit conform tabelului 1 cu luarea în a cerinţelor art. 7.2.1 şi 7.2.2

12
NCM C.04.02:2016

4.3. Cerinţele pentru iluminarea încăperilor clădirilor de locuit, sociale şi administrative (CIN,
iluminatul normat, iluminatul cilindric, indicele unificat de discomfort şi coeficientul de
pulsaţia iluminării) trebuie stabilite conform tabelului 2 şi a anexei G.

4.4 La proiectarea iluminatului natural, artificial şi combinat, pentru compensarea decăderii


iluminării în procesul de exploatare trebuie de introdus coeficientul de rezervă Kr, conform
tabelului 3.

4.5. Cerinţele privind insolarea şi protecţia parasolară a încăperilor se execută în


conformitate cu СНиП 2.07.01.

4.6. Măsurările iluminării, luminozităţii şi a coeficientului de pulsaţie a iluminării în cadrul dării


în exploatare şi a controlului asupra comportării iluminării în clădiri şi construcţii în procesul
exploatării se execută conform GOST 24940 şi SM GOST 26824.

4.7. Iluminatul artificial şi combinat trebuie de proiectat în corespundere cerinţele cu privind


radiaţia ultravioletă, conform indicaţiilor metodice în vigoare [7].

4.8 La proiectarea iluminatului artificial trebuie utilizate/luate înconsidirare cerinţele ПУЭ şi


NCM G.01.02.

5 Iluminatul natural

5.1 Încăperile cu aflarea permanentă a oamenilor trebuie să aibă, de regulă, iluminare


naturală.

Fără iluminare naturală se admite proiectarea încăperilor, determinate de codurile practice


corespunzătoare la proiectarea clădirilor şi construcţiilor, documentele normative privind
proiectarea constructivă a clădirilor şi construcţiilor a ramurilor industriale aparte, aprobate
de modul corespunzător, deasemenea şi a încăperilor, amplasarea cărora se admite în
etajele subsol ale clădirilor şi construcţiilor.

5.2 Iluminatul natural se subdivizează în lateral, de sus şi combinat (de sus şi lateral).

13
NCM C.04.02:2016

Tabelul 1 — Cerinţe pentru iluminatul încăperilor a întreprinderilor industriale

Iluminatul Iluminatul
Iluminatul artificial
natural combinat

Cate-goria lucră-rii vizu-ale


Iluminarea, lx Combinarea CINeн, %

Contras-tul obiectului cu

Caracteristica fundalului
mărimilor
destinc-ţie minim sau
Mărimea obiectul de
Caracteri Subca- normate al La La La La

În siste-mul ilumi-
s-tică echiva-lent, mm tegoria indicelui unificat ilumi- ilumi- Ilumi- ilumi-
În sistemul

nării gene-rale
lucrării lucrării de discomfort natul natul natul de natul
iluminatului combinat
vizuale vizuale UGR şi a de sus lateral sus sau lateral
coeficientului de sau com-

fundalul
pulsaţie com- binat
Inclusiv de UGR, Кp, %, binat
total
la comun maxim maxim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mic Întunecat 5000 500 — 22 10
A
Precizie Mai puţin 4500 500 — 19 10
superioară de 0,15 Mic Mediu 4000 400 1250 22 10
B
Mediu Întunecat 3500 400 1000 19 10
Mic Luminos 2500 300 750 22 10
I — — 6,0 2,0
C Mediu Mediu
Mare Întunecat 2000 200 600 19 10
Mediu Luminos 1500 200 400 22 10
D Mare »
» Mediu 1250 200 300 19 10
De la Mic Întunecat 4000 400 — 22 10
A
Precizie 0,15 3500 400 — 19 10
foarte până la Mic Madiu 3000 300 750 22 10
B
mare 0,30 Mediu Întunecat 2500 300 600 19 10
Mic Luminos 2000 200 500 22 10
II — — 4,2 1,5
C Mediu Mediu
Mare Întunecat 1500 200 400 19 10
D Mediu Luminos 1000 200 300 22 10
Mare »
» Mediu 750 200 200 19 10
NCM C.04.02:2016

Tabelul 1 (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
De la A Mic Întunecat 2000 200 500 25 15
Precizie mare 0,30 1500 200 400 22 15
până la B Mic Mediu 1000 200 300 25 15
0,50 Mediu Întunecat 750 200 200 22 15
C Mic Luminos 750 200 300 25 15
III
Mediu Mediu — — 3,0 1,2
Mare Întunecat 600 200 200 22 15
D Mediu Luminos 400 200 200 25 15
Mare »
» Mediu
Mai mult A Mic Întunecat 750 200 300 25 20
Precizie medie de 0,5 B Mic Mediu 500 200 200 25 20
Până la Madiu Întunecat
1,0 C Mic Luminos
IV Mediu Mediu 400 200 200 25 20 4,0 1,5 2,4 0,9
Mare Îtunecat
D Mediu Luminos
Mare » — — 200 25 20
» Mediu
Mai mult А Mic Întunecat 400 200 300 25 20
Precizie mică de 1 Mic Mediu — — 200 25 20
până la B Mediu Întunecat
5 Mic Luminos
V C Mediu Mediu — — 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6
Mare Întunecat
D Mediu Luminos
Mare » — — 200 25 20
» Mediu
Brută Indiferent de
(precizie caracteristica
foarte mică) Peste 5 VI fundalului şi — — 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6
contrastul obiectului
cu fundalul

15
NCM C.04.02:2016

Tabelul 1 (sfârşitul)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lucrul cu materiale şi
Peste Idem
confecţii luminiscente VII — — 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6
0,5
în secţii ferbinte
Supraveghierea Indiferent de
generală asupra caracteristica fundalului şi
mersului procesului contrastul obiectului cu
de producere: A fundalul — — 200 28 20 3,0 1,0 1,8 0,6
permanentă B » — — 75 28 — 1,0 0,3 0,7 0,2
perodică cu asistare
permanentă a
persoanelor în VIII
încăpere C » — — 50 — — 0,7 0,2 0,5 0,2
idem, cu asistarea
periodică D » — — 20 — — 0,3 0,1 0,2 0,1
supraveghierea
generală asupra
comunicaţiilor
edilitare

NOTE:
1 Pentru subdiviziunea normelor de la 1а până la IIIc poate fi aplicat unul din culegerile indicilor normaţi, aduse pentru subdiviziunea dată în coloanele 7- 11.
2 Iluminatul trebuie realizat ţînind cont de pt. 7.5 şi 7.6 din proiectul documentul normativ.
3 Mărimile minime ale obiectului de distincţie şi categoriile de lucrări vizuale corespuntătoare acestora, sunt stabilite la amplasarea obiectelor de destincţie la
distanţa de maxim 0,5 m de la ochii lucrătorului. La majorarea acestei distanţe, categoria lucrării vizuale trebuie stabilită în corespundere cu anexa A1. Pentru
obiecte de destincţie extinse, mărimea echivalentă se alege conform anexei B.
4 Iluminatul la lucrări cu obiecte luminiscente cu mărimea de 0,5 mm şi mai mică, trebuie de ales în corespundere cu mărimea obiectului de destincţie şi a le
raporta la subdiviziunea «c».
5 Coeficientul de pulsaţie Кp indicat în coloana 11 pentru sistemul iluminării generale sau pentru corpurile de iluminare locală în sistemul iluminatului combinat.
Кc de la iluminarea totală în sistemul combinat nu trebuie să depăşească 20 %.
6 Prevederea sistemului de iluminat general pentru categoriile I—III, IVа, IVb, IVc, Vа se admite numai în lipsa posibilităţii tehnice sau la inutilitatea economică
a aplicării sistemului de iluminat combinat.
7 În încăperile, predestinate în special pentru lucru sau pentru instruirea de producere a adolescenţilor, valoarea normată a CIN se majorează cu o categorie
conform coloanei 3 şi trebuie să fie nu mai puţin de 1,0 %.

16
NCM C.04.02:2016

Tabelul 2 — Cerinţe privind iluminatul încăperilor clădirilor de locuit şi publice

Iluminatul

Mărime minimă sau echivalentă

vizuale la dirijarea vederii spre


a obiectului de destincţie, mm
Iluminatul artificial
natural

Subcategoria lucrării vizuale


CIN, еn, %,

Categoria lucrării vizuale

Durata relativă a lucrării


la

Iluminarea pe suprafaţa

discomfort UGR,maxim
Iluminatul cilindric, лк
suprafaţa de lucru, %

de lucru de la sistemul
iluminatului general, lx

Coeficientul pulsaţiei

La iluminatul lateral
Iluminatul de sus şi
Caracteristica

Indicele unicat de
lucrării vizuale

iluminării Kp, %,

combinat
maxim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Destincţia
obiectelor la linia
de vedere fixată
şi nefixată:
De precizie De la 0,15 А 1 Minim 70 500 150* 21 10 4,0 1,5
foarte mare până la 14**
0,30
2 Sub 70 400 100* 21 10 3,5 1,2
14**
De precizie mare De la 0,30 B 1 Minim 70 300 100* 21 15 3,0 1,0
până la 18**
0,50
2 Sub 70 200 75* 24 20 2,5 0,7
18** 15***
De precizie Peste 0,5 C 1 Minim 70 150 50* 24 20 2,0 0,5
medie 18** 15***
2 Sub 70 100 Nu se 24 20 2,0 0,5
regleme 18** 15***
ntează
Privirea spaţiului Indiferent Indiferent de Nu se
înconjurător la de mărimea durata regle-
destincţia obiectului lucrării men-
obiectelor de de vizuale tează
durată foarte distincţie
mică, epizodică:
La saturaţia D — 300 100 25 — 3,0 1,0
înaltă a încăperii
cu lumină
La saturaţia E — 200 75 25 — 2,5 0,7
normală a
încăperii cu
lumină
La saturaţia F — 150 50 25 — 2,0 0,5
joasă a încăperii
cu lumină
Orientarea Idem G Idem — — — — —
generală în
spaţiului
interiorului:
la aglomeraţia 1 75 — — — —
mare a
oamenilor
NCM C.04.02:2016

Tabelul 2 (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
la 2 50 — — — —
aglomeraţia mică
a oamenilor
Orientarea » H »
generală în zone
de circulaţie:
la aglomeraţia 1 30 — — — — —
mare a
oamenilor
la 2 20 — — — — —
aglomeraţia mică
a oamenilor

* Se reglementează suplimentar în cazul cerinţelor speciale arhitectural-artistice.

** Valoarea normată al idiceliu unicat de discomfort în încăperi la direcţia liniei de vedere cu exelenţă
în sus sub unghiul de 45° şi mai mare către orizont şi în încăperi cu cerinţe majorate la calitatea
iluminatului (dormitoare în grădiniţe de copii, creşe, sanatorii, clase coputerizate în şcoli, înstituţii de
învăţământ mediu specializat etc.)

*** Valoarea normată a idicelui de pulsaţie Kp la încăperi curative pentru copii, cu cerinţe majorate
privind calitatea iluminării.

NOTE:

1. Iluminatul trebuie de stabilit cu luarea în considerarea contul art. 7.3.3 şi 7.3.4 al prezentului
normativ.

2. Mărimile minime ale obiectului de distincţie şi categoriile de lucrări vizuale corespunzătoare acestora se
stabilesc la amplasarea obiectelor de destincţie la distanţa de maxim 0,5 m de la lucrător la contrastul mediu
al obiectului de distincţie cu fundalul şi fundalul luminos. La micşorarea (majorarea) contrastului se admite
majorarea (micşorarea) iluminării la 1 treaptă pe scara iluminatului în corespundere cu pct. 4.1 al prezentului
document normativ.

3.Lininţa în tabel marchează că coeficientul pentru categoria dată de lucrări vizuale nu se


reglementează.

18
NCM C.04.02:2016

Tabelul 3 — Coeficienţii de siguranţă pentru iluminatul natural şi artificial

Iluminatul artificial Îluminatul natural


Coeficientul de Coeficientul de
rezervă Kr rezervă Kr
_______________ ________________
Numărul curăţirilor Numărul curăţirilor
corpurilor de geamurilor golurilor de
iluminare pe an iluminare pe an
Încăperiile şi teritoriile Exemple de încăperi
Grupul de Unghiul de înclinare a
exploatare a materialului transparent
corpurilor de la lumină faţă de orizont,
iluminat conform grade
anexei E
1—4 5—6 7 0-15 16- 46- 76-90
45 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Încăperi de producere cu
mediu aerian, care conţine
în zona de lucru:
3
а) supra. 5 mg/m de colb, Fabrici de aglomerare, uzine 2,0 1,7 1,6 2,0 1,8 1,7 1,5
fum, funingină de ciment şi secţii de 18 6 4 4 4 4 4
debavurare la secţiile de
turnătorie
3
b) de la 1 până la 5 mg/m Ateliere de forjerie, 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,4
de colb, fum, funingină turnătorie, marten, beton 6 4 2 3 3 3 3
armat prefabricat
3
c) sub 1 mg/m de colb, Ateliere de sculărie, de 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3
fum, funingină asamblare, tehnice, de 4 2 1 2 2 2 2
montaj mecanic, de
cusătorie
d) concentraţii considerabile Atelierele uzinelor chimice 1,8 1,6 1,6 2,0 1,8 1,7 1,5
de vapori, oxizi, baze pentru producerea acizilor, 6 4 2 3 3 3 3
alcaline, gaze, capabile prin bazelor alcaline, reactivelor
contact cu umezeala, să chimice caustice, substanţelor
formete soluţii slabe de acizi, chimice toxice,
baze alcaline, care posedă îngrăşămintelor, ateliere de
de asemenea cu posibilitatea acoperiri galvanice şi a
mare de coroziune. diferitor ramuri industriale
cu folosirea electrolizei
2 Încăperi de producere cu
regim deosebit privind
curăţenia aerului la
deservirea corpurilor de
iluminare:
а) etajul tehnic 1,3 — — — — — —
4
b) din partea de jos a 1,4 — — — — — —
încăperii 2
3 Încăperile clădirilor
publice şi de locuit:
а) prăfuite, ferbinţi şi Secţii ferbinte ale 1,7 1,6 1,6 2,0 1,8 1,7 1,6
umede întreprinderilor de 2 2 2 3 3 3 3
alimentare publică, camere
de refrigerare, încăperi
pentru pregătirea soluţiilor
în spălătorii, camere de duş
etc.

19
NCM C.04.02:2016

Tabelul 3 (sfîrşitul)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
b) cu condiţii normale de Cabinete şi încăperile de 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2
mediu lucru, oficii, camere de 2 1 1 2 2 1 1
locuit, încăperi de studii,
laboratorii, săli de lectură,
săli pentru adunări, săli de
comerţ etc.
4 Teritoriile cu mediu
aierian, care conţine:
а) cantitatea mare de praf Teritoriile întreprinderilor 1,5 1,5 1,5 — — — —
3
(peste 1 mg/m ) metalurgice, chimice, 4 4 4
întreprinderilor minere
extractive, mine, mine de
zăcăminte, staţii de cale
ferată şi a străzilor şi dru-
murilor adiacente acestora
b) cantitatea mică de praf Teritoriile întreprinderior 1,5 1,5 1,5 — — — —
3
(sub 1 mg/m ) industriale, suplimentar 2 2 2
celor indicate în subrub.
«а» şi a caselor de locuit
5 Localităţi populate Străzi, pieţe, drumuri, 1,6 1,5 1,5 — — — —
teritoriile cartierelor 2 2 1
populate, parcuri,
bulevarde, tuneluri
pietonale, faţadele clădirilor,
monumente
Tuneluri de transport — 1,7 1,7 — — — —
2 2
NOTE:

1 Valoarile coeficientului de rezervă, indicate în rub. 6 – 9, trebuie înmulţite: la 1,1 – la aplicarea sticlei
ondulate (în desenuri), geamului pachet, pelicolei armate şi a sticlei mate, precum şi la utilizarea
golurilor de lumină pentzru aerare; la 0,9 – la aplicarea sticlei organice.

2 Valoarile coeficientului de rezervă, indicate în rub. 3, trebuie micşorate pentru lucru într-un singur
schimbul conform poziţiei 1b, 1d – cu 0,2; conform rub. 1c – cu 0,1; pentru lucru în două schimburi –
conform poziţiei 1b, 1d – cu 0,15.

3 Valoarile coeficientului de rezervă şi cantitatea curăţirilor pentru tunellurile de transport, indicate în


rub. 4 şi 5, sunt aduse cu condiţia folosirii numai a corpurilor de iluminat a schemei
tehniceconstructivă IV din tabelul C1 a anexei C

5.3 Valoarea normată CINeN pentru clădiri cu diferită orientare a golurilor de lumină pe
părţile orizontului, trebuie de determinat conform formulei
еN = еH т , (1)
N

unde: N — numărul grupei de aprovizionare cu lumină naturală conform tabelului 4;


еH — valoarea CIN conform tabelelor 1 şi 2;

тN — coeficientul climei de lumină conform tabelului 4.

Valorile obţinute conform formulei (1) trebuie aproximate până la părţi zecimale.

20
NCM C.04.02:2016

Tabelul 4 – Coeficienţii climei de lumină în funcţie de orientarea golurilor de lumină la


părţile orizontului

Orientarea golurilor de lumină Coeficientul climei de lumină


Goluri de lumină
la părţile orizontului m
N 0,9
NE, NV 0,85
În pereţii exteriori a clădirilor V, E 0,8
SE, SV 0,8
S 0,8
N–S 0,8
În iluminatoare dreptunghiulare
NE – SV 0,8
şi trapezoidale
SE – NV 0,8
E-V 0,75
În iluminatoare de tip «şed» N 0,85
În iluminatoare zenitale - 0,75
NOTĂ:
N-nordică, NE- nord-estică, NV- nord-vestică, E- estică, V- vestică, NS – nord-sudică,
EV – est-vestică, S – sudică, SE – sud-estică, SV – sud-vestică.

5.4 La iluminatul bilateral a încăperilor de orice destinaţie, valoarea normată a CIN trebuie să
fie asigurată în punctul de calcul în centrul încăperii la intersecţia planului vertical a secţiunii
caracteristice şi a suprafeţei de lucru. În clădiri de locuit şi publice, în cazul iluminării
unilaterale, indiceele normat CIN trebuie asigurat:

a) în încăperile locative ale clădirilor de locuit – în punctul de calcul, amplasat la intersecţia


planului vertical al secţiunii caracteristice a încăperii cu planul pardoselei la distanţa de 1 m
de la peretele maxim distanţat de la golurile de lumină: într-o singură cameră pentru
apartamente cu 1, 2 şi 3 camere şi în două camere pentru aparamente cu 4 şi mai multe
camere. În celelalte încăperi de locuit ale apartamentelor cu multe camere indiceele normat
CIN în cazul iluminatului lateral trebuie asigurat în punctul de calcul, amplasat în centrul încăperii pe
planul pardoselei.

b) în încăperile locative ale căminelor, saloanelor şi a camerelor hoteliere - în punctul de


calcul, amplasat la intersecţia planului vertical al secţiunii caracteristice a încăperii cu planul
pardoselei în centrul încăperii.

c) în încăperile de grupe şi de joacă a instituţiilor preşcolare pentru copii, în izolatorii şi în


încăperile pentru copii înbolnăviţi - în punctul de calcul, amplasat la intersecţia planului
vertical al secţiunii caracteristice a încăperii cu planul pardoselei la distanţa de 1 m de la
peretele maxim distanţat de la golurile de lumină;

d) în încăperile de studiu şi de studiu şi producere a şcolilor, şcolilor-internat, instituţiilor de


studiu profesional-tehnic şi studiu mediu specializat - în punctul de calcul, amplasat la
intersecţia planului vertical al secţiunii caracteristice a încăperii şi a suprafeţei condiţiionate
de lucru la distanţa de 1,2 m de la peretele maxim distanţat de la golurile de lumină;

e) în saloane şi încăperi de dormit ale sanatoriilor, caselor de odihnă, pansionatelor - în


punctul de calcul, amplasat la intersecţia planului vertical al secţiunii caracteristice a încăperii
şi a planului pardoselei la distanţa de 1 m de la peretele maxim distanţat de la golurile de
lumină;

f) în cabinete de primire a medicilor, în boxe de examinare şi de examinare şi primire, în


camere de pansament - în punctul de calcul, amplasat la intersecţia planului vertical al
secţiunii caracteristice a încăperii şi a suprafeţei condiţiionate de lucru în centrul încăperii;

21
NCM C.04.02:2016

g) în celelalte încăperi ale clădirilor de locuit şi sociale - în punctul de calcul, amplasat pe


suprafaţa de lucru în centrul încăperii.

5.5 În încăperile de producere cu adâncimea sub 6,0 m, la iluminatul unilateral, se


normează indicele minim al CIN în punctul amplasat la intersecţia planului vertical al
secţiunii caracteristice a încăperii şi a suprafeţei condiţiionate de lucru la distanţa de 1 m de
la peretele şi linia de distanţare maximă a zonei celei mai depărtrate de la golurile de lumină:

În încăperile de producere de gabarite mari cu adâncimea peste 6,0 m pentru iluminatul


lateral se normează indicele minim al CIN în punctul pe suprafaţa de lucru condiţionată,
distanţată de la golurile de lumină:

- la 1,5 din înălţimea de la pardosea până la partea superioară a golurilor de lumină pentru
lucrări vizuale de categoriile I – IV;

- la 2,0 din înălţimea de la pardosea până la partea superioară a golurilor de lumină pentru
lucrări vizuale de categoriile V – VII;

- la 3,0 din înălţimea de la pardosea până la partea superioară a golurilor de lumină pentru
lucrări vizuale de categoria VIII.

5.6 La iluminatul de sus sau combinat a încăperilor de diferită destinaţie, se normează


indicele mediu al CIN în punctele amplasate la intersecţia planului vertical a secţiunii
caracteristice a încăperii şi a suprafeţei condiţionate de lucru (sau a pardoselei). Primul şi al
doilea punct se aleg la distanţa de 1m de la suprafaţa pereţilor (pereţilor despărţitori) sau a
axelor coloanelor.

5.7 Se admite divizarea încăperilor în zone cu iluminatul lateral (zonele alăturate de pereţii
exteriori cu ferestre) şi zonele cu iluminatul de sus. Normarea şi calculul iluminatului natural
în fiecare zonă se execută independent unul de altul.

5.8 În încăperile de producere cu lucrări vizuale de categoria I – III trebuie de aplicat


iluminatul comun. Se admite aplicarea iluminatului natural de sus în secţii de asamblare cu
pas mare de deschideri axiale, în care lucrările se execută în partea cosiderabilă a volumului
încăperii la diferite nivele ale pardoselei şi pe suprafeţele de lucru cu diferită orientare în
spaţiu. Precum valorile normate al CIN se aleg pentru categoriile I – III respective 10; 7; 5%.

5.9 Calculul iluminatului natural al încăperilor se execută [8] ne ţinind cont de mobilierului,
utilajului, spaţii vrezi şi alte obiecte de umbrire, deasemenea cu folosirea lа 100 % a
umpluturii transparente la lumină în golurile de lumină. Valorile de calcul CIN trebuie
rotungite până la părţi zecimale. Se admite micşorarea valorii de calcul al CIN еp de la CIN
ен normat maxim cu 10 %.

5.10 Valoarea de calcul a coeficientului mediu de reflectare a suprafeţelor interioare a


încăperii trebuie de stabilit egală cu 0,50 în încăperile de locuit şi publice şi 0,40 în încăperile
de producere.

5.11 La calculul iluminatului natural al încăperilor în condiţiile spaţiului construit, coeficientul


de reflectare a materialelor de construcţie şi de finisare rm pentru faţadele clădirilor opuse
(fără golurile vitrate ale faţadei), trebuie de utilizat:

- pentru clădiri în construcţie – conform datelor aduse în certificatul materialului de finisare a


faţadei sau conform datelor de măsurări;

22
NCM C.04.02:2016

- pentru construcţii existente – conform tabelului 29.

Coeficientul mediu de reflecţie a golurilor vitrate ale faţadei cu contul cercevelelor рg ce ea


în calcul egal cu 0,2.

Coeficientul mediu de reflecţie al faţadei, Pf cu contul golurilor vitrate trebuie calculat după
formula:
N
ρ S PgS g
ρ i мi мi ,
f N
S мi S g
i (2)
unde pmi, pg – coeficientul de reflecţie a materialului de finisare a faţadei şi coeficientul de
reflecţie a golurilor vitrate ale faţadei cu luarea în considerarea cercevelelor respective;

Smi, Sg - aria faţadei fără golurile de lumină şi aria golurilor de lumină.

5.12 În încăperile de studii a învăţământului general primar şi mediu, indiferent de tipul


iluminatului, locurile de lucru ale elevilor trebuie amplasate astfel, ca lumina de la iluminrea
naturală să cadă pe ele din partea stângă.

5.13 Neuniformitatea iluminatului natural a clădirilor de producere şi publice cu iluminarea


de sus sau combinată nu trebuie să depăşească 3:1. Valoarea de calcul CIN la iluminatul
natural de sus şi combinat în orice punct pe linia de intersecţie a suprafeţei condiţionate de
lucru şi a planului vertical al secţiunii caracteristice trebuie să nu fie mai mică de valoarea
normată al CIN la iluminatul lateral pentru lucrările de categorii respective.

Neuniformitatea iluminatului natural nu se normează pentru încăperile de producere cu


iluminatul lateral; a încăperilor de producere, în care se execută lucrările vizuale de
categoriile VII şi VIII; la iluminatul de sus, sau de sus şi lateral a încăperilor auxiliare şi a
încăperilor clădirilor publice, în care se execută lucrări vizuale de categoriile D şi E.

6 Iluminatul combinat

6.1 Iluminatul combinat a încăperilor clădirilor de producere trebuie prevăzut:

a) pentru încăperi de producere, în care se execută lucrări de categoriile I – III;

b) pentru încăperi de producere şi alte încăperi în cazurile când din condiţiile tehnologiei, a
organizării de producere sau a climei în locul de construcţie sunt necesare soluţii spaţial-
volumetrice, care nu permit asigurarea valoarei normate a CIN, (clădiri polietajate de lăţimea
mare, clădiri cu un singur nivel, cu multe pase axiale cu deschideri de lăţimi mari etc.),
deasemenea în cazuri când utilitatea tehnico-economică a iluminatului combinat în raport cu
cel natural este argumentată prin calcule respective;

c) în corespundere cu documentele normative privind proiectarea constructivă a clădirilor şi


construcţiilor a ramurilor industriale aparte, aprobate în ordinea stabilită.

Iluminatul combinat a încăperilor clădirilor de locuit, publice şi administrativ-sociale se admite


de prevăzut în cazurile când aceasta se cere din condiţiile de alegere a soluţiilor raţionale

23
NCM C.04.02:2016

spaţial-volumetrice, cu exepţia camerelor de locuit a caselor şi căminelor, saloanelor şi


camerelor de hotel, camerelor de dormit a sanatoriilor şi caselor de odihnă, camerelor de
grup şi de joacă a instituţiilor preşcolare pentru copii, saloanelor şi dormitoarelor a
obiectivelor de asigurare socială (internatelor, pansionatelor pentru persoane în etate şi
invalizi etc.).

6.2 Alegerea surselor de lumină trebuie executată conform cerinţelor capitolului 7 al


prezentului document normativ.

Utilzarea lămpilor de incadescenţă se admite în cazurile, în care din condiţiile tehnologile,


mediului sau a cerinţelor de amenajare a interiorului, folosirea altor surse de lumină este
imposibilă şi inutilă.

6.3 Valorile normate al CIN pentru încăperi de producere trebuie primite ca pentru iluminatul
combinat, conform tabelului 1 şi a anexei G. Se admite micşorarea valorilor normate al CIN
şi alegerea lor conform tabelului 5:

a) în încăperile cu iluminatul lateral, adâncimea cărora din condiţii tehnologice sau de


alegere a soluţiilor raţionale spaţial-volumetrice nu permite asigurarea valorii normate al
CIN, indicate în tabelul 1 pentru iluminatul combinat;

b) în încăperile, în care se execută lucrările de categoriile I - III.

Tabelul 5 — Valorile normate minime al CIN pentru încăperile de producere la


iluminatul combinat.

Categoria lucrărilor Valoarea normată al CIN ен, %, la iluminatul combinat


vizuale

La iluminatul de sus sau combinat La iluminatul lateral

I 3,0 1,2
II 2,5 1,0
III 2,0 0,7
IV 1,5 0,5
V и VII 1,0 0,3
VI 0,7 0,2

6.4 În încăperile de producere la stabilirea valorilor normate al CIN în corespundere cu pct.


6.3 al prezentul document normativ:

а) iluminarea de la corpurile de iluminat al sistemului iluminării comune, trebuie să constituie


minim 200 lx;

b) iluminarea de la corpurile de iluminat al iluminării comune în sistemul iluminatului


combinat este necesar de mărit cu o treaptă pe scara gradaţiei iluminatului, exclusiv
categoriilor 1а, 1b, IIа;

c) coeficientul de pulsaţie Kp pentru categoriile I – III a lucrărilor vizuale nu trebuie să


depăşească 10 %.

Iluminatul artificial la iluminarea combinată a încăperilor trebuie proiectat deasemenea în


corespundere cu compartimentul 7 al prezentului document normativ.

24
NCM C.04.02:2016

6.5 Valorile de calcul al CIN la iluminatul combinat al clădirilor de locuit şi publice trebuie să
constituie:
- minim 87 % din valorile indicate în anexa G pentru încăperile de studiu şi de studiu şi
producere a şcolilor, şcolilor-internat, a instituţiilor de învăţământ primar şi mediu profesional;

- minim 60 % din valorile indicate în anexa G pentru alte încăperi.

6.6 La iluminatul combinat pentru încăperile clădirilor publice cu iluminarea laterală, în cazul
valorii calculate al CIN, egal sau sub 80 % din valorii normate, iluminatul de la iluminarea
totală artificială trebuie de mărit cu o treaptă pe scara gradaţiei iluminării.

6.7 Cerinţele către iluminatul combinat în funcţie de destinaţia încăperii, pentru clădiri de
locuit şi publice, trebuie stabilite conform tabelului 2 şi anexei G.

6.8 La iluminatul combinat, iluminarea normată în încăperile de studiu şi de studiu şi


producere a şcolilor, şcolilor-internat, a instituţiilor de învăţământ profesional-tehnic mediu
specializat trebuie de mărit pe scara iluminării adusă în pct. 4.1.

6.9 La iluminatul combinat al încăperilor de studiu şi de studiu şi producere a şcolilor,


şcolilor-internat, a instituţiilor de învăţământ profesional-tehnic mediu specializat trebuie
prevăzută cuplarea separată a rândului corpurilor de iluminare, amplasate paralel golurilor de
lumină.

7 Iluminatul artificial

7.1 Noţiuni generale

7.1.1 Iluminatul artificial se divizează în cel de lucru, de avarie, de pază şi de serviciu.


Iluminatul de avarie se divizează în ilumunat de evacuare şi de rezervă.
În caz necesar, o parte a corpurilor iluminării de lucru sau de avarie, pot fi utilizate pentru
iluminatul de serviciu.

Caracteristicile normate de iluminare în încăperi şi extra clădiri pot fi asigurate atât cu


corpurile iluminatului de lucru, cât şi prin acţiunea comună cu ele a corpurilor iluminatului de
avarie.

Conţinutul şi regulile de perfectare a desenelor tehnice pentru iluminatul artificial al


încăperilor clădirilor şi construcţiilor sunt determinate conform GOST 21.608, iar pentru
iluminatul artificial а teritoriilor întreprinderilor industriale conform GOST 21.607.

7.1.2 Iluminatul artificial al încăperilor poate fi în două sisteme – comun (uniform şi localizat)
şi combinat.

Iluminatul de lucru trebuie prevăzut pentru toate încăperile clădirilor, precum şi а sectoarelor
spaţiilor deschise, destinate pentru lucru, trecerea oamenilor şi traficul transportului. Pentru
încăperile care au zone cu diferite condiţii de iluminare naturală şi diferite regime de lucru,
este necesară dirijarea separată a iluminatului acestor zone.
7.1.3 Pentru iluminatul artificial trebuie utilizate surse de lumină ergonomice, la puterea
egală dând preferinţa surselor de lumină cu restituirea luminii şi durata de exploatare
maxime, cu excepţie încăperilor cu cerinţe tehnologice speciale.

7.1.4 Pentru iluminatul comun şi local a încăperilor trebuie de utilizat surse de lumină cu
temperatura coloristică de la 2400 К până la 6800 К. Intensitatea radiaţiei ultraviolete în

25
NCM C.04.02:2016

diapazonul undelor 320 - 400 nm nu trebuie să depăşească 0,03 Vt/m2. Persistarea în


spectrul radiaţiei a undelor sub 320 nm nu se admite.

Restituirea luminei surselor de lumină pentru iluminatul artificial de lucru a încăperilor în


cazul indicilor de transfer coloristic minim admis, nu trebuie să fie mai mică de valorile
împlicate în tabelul 6.

Tabelul 6 – Restituirile de lumină minimal admise a surselor de lumină pentru


iluminatul artificial comun al încăperilor

Tipul sursei de lumină Restituirea de lumină, lm/Vt, minimă, la indicii


minim admişi de transfer coloristic Кa

Sа>80 Кa>60 Sа>45 Ka>25


Lămpi cu vapori de mercur cu arc — — 55 —
Lămpi fluoriscente compacte 70 — — —
Lămpi fluoriscente 65 75 — —
Lămpi metalohalogene 75 90 — —
Lămpi cu vapori de natriu de presiune mare — 75 — 100
Lămpi diodice 60 65 — —
Module de lumină diodice 70 80 — —

Aparate de lumină diodice pentru iluminatul comun şi local trebuie să aibă colţurile de
protecţie sau dispersoare care exclud, nimerirea radiaţiei directe în câmpul de viziune al
lucrătorului.

7.2 Iluminatul încăperilor a clădirilor de producere şi depozitare

7.2.1 Alegerea surselor de lumină conform caracteristicilor coloristice pentru încăperi de


producere trebuie executată în baza anexei E ţinînd pct 7.1.3 şi 7.1.4. Pentru iluminatul
comun al încăperilor de producere trebuie utilizate surse ergonomice de lumină cu
descărcare şi diodice.

7.2.2 Normele de iluminare indicate în tabelul 1, trebuie mărite la o treaptă a gradaţiei de


iluminare în următoarele cazuri:

а) la lucrări de categoriile I – IV, dacă lucrarea vizuală durează mai mult de jumătate de zi;

b) în cazul pericolului majorat de traumatizare, dacă iluminatul de la sistemul de iluminare


comună constituie 200 lx şi mai puţin;

c) la cerinţe sanitare majorate speciale (la întreprinderile industriei alimentare şi chimico-


farmaceutice), dacă iluminatul de la sistemul iluminării comune este de 500 lx şi mai puţin;

d) la lucru şau instruirea în producere a adolescenţilor, dacă iluminatul de la sistemul


iluminării comune este de 300 lx şi mai puţin;

e) la lipsa în încăpere a luminii naturale şi prezenţa permanentă a lucrătorilor, dacă


iluminatul de la sistemul iluminării comune este de 750 lx şi mai puţin;

f) la vizionarea detaliilor rotitoare cu viteza egală sau supra 500 rot/min, sau a obiectelor cu
viteza de deplasare egală sau supra 1,5 m/min;

26
NCM C.04.02:2016

g) la căutarea permanentă a obiectelor de distincţie pe suprafaţa cu mărimea de 0,1 m2 şi


mai mare;

h) în încăperile unde mai mult de jumătate de lucrători au vârsta de peste 40 de ani.

La existenţa concomitentă a câtorva cliterii, normele iluminatului trebuie mărite nu mai mult
de o gradaţie.

7.2.3 În încăperile unde se execută lucrările de categoriile IV – VI, normele iluminatului


trebuie micşorate cu o gradaţie în cazul duratei scurte de prezentă oamenilor sau de
existenţă a utilajului fără necesitatea deservirii permanente.

7.2.4 La executarea în încăperi a lucrărilor de categoriile I - III, IVа, IVb, IVc, Vа, trebuie de
utilizat sistemul iluminatului combinat. Prevederea sistemului iluminatului comun se admite în
cazul imposibilităţii tehnice sau a neutilităţii executării iluminării locale, ce se concretizează în
normele de ramură a iluminatului.

La existenţa înr-o încăpere a zonelor de lucru şi auxiliare trebuie de prevăzut iluminatul


comun localizat (la orice sistem de iluminate) a zonelor de lucru şi iluminatul mai slab
intensiv a zonelor auxiliare, atribuindu-le la categoria VIIIа.

7.2.5 Iluminatul suprafeţei de lucru, creat de corpurile de iluminare a iluminatului comun


în sistemul celui combinat, trebuie să constituie minim 10 % din cel normate pentru iluminatul
combinat. Tot odată, iluminatul trebuie să fie de minim 200 lx. Crearea iluminatului de la
iluminarea comună în sistemul combinat supra 1200 lx se admite numai la existenţa
argumentărilior.

În încăperile fără lumina naturală, iluminatul suprafeţei de lucru cu corpurile de iluminare


comună în sistemul combinat, treduie mărit cu o gradaţie.

7.2.6 Uniformitatea repartizării iluminării Еmin/Еmax nu trebuie să depăşească pentru lucrările


de categoriile I - III - 0,7, pentru lucrările de categoriile IV - VII - 0,8.

Uniformitatea repartizării iluminării Еmin/Еmax se admite de mărit până la 0,3 în cazurile în


care prin condiţiile tehnologiei, corpurile de iluminare comună pot fi instalate numai pe
podeste, coloane sau pereţii încăperii.

7.2.7 În încăperile de producere iluminatul trecerilor şi sectoarelor unde nu se execută lucrul,


trebuie să constituie maxim 25 % din iluminarea normată, create de corpurile iluminatului
comun, dar nu mai puţin de 100 lx.

7.2.8 În ateliere cu procesul tehnologic complect automatizat, trebuie de prevăzut iluminatul


pentru supraveghierea lucrării utilajului, precum şi corpurile de iluminare comună şi locală cu
conectare suplimentară pentru asigurarea (în corespundere cu tabelul 1) a iluminării
necesare în cadrul lucrărilor de reparaţie-ajustare.

7.2.9 În scopuri de control a consumului energiei, se stabilesc cerinţe către puterea specifică
stabilită maxim admisă a iluminatului comun artificial a încăperilor. Puterile specifice stabilite
a iluminatului comun artificial în încăperile de producere şi depozitare, nu trebuie să
depăşească valorile maxim admise, indicate în tabelul 7.

27
NCM C.04.02:2016

Tabelul 7 — Puterile specifice stabilite maxim admise a iluminatului artificial în


încăperile de producere

Iluminatul pe suprafaţa de Indexul încăperii Puterea specifică stabilită maxim


2
lucru, lx admisă, Vt/m ,
1 2 3
0,6 37
0,8 30
750 1,25 28
2,0 25
3 şi mai mult 23
0,6 35
0,8 22
500 1,25 18
2,0 16
3 şi mai mult 14
0,6 15
0,8 14
400 1,25 13
2,0 11
3 şi mai mult 10
0,6 13
0,8 12
300 1,25 10
2,0 9
3 şi mai mult 8
0,6-1,25 11
200 1,25-3,0 7
Peste 3 6
0,6-1,25 8
150 1,25-3,0 6
Peste 3 5
0,6-1,25 7
100 1,25-3,0 5
Peste 3 4
NOTA – Valoarea puterilor specifice maxime a iluminatului natural pentru încăperile de alte dimensiuni
şi iluminări se determină prin interpolare.

7.2.10 Indicele comasat de discomfort, reglementat pentru limitarea acţiunii de orbire în


corpurile de iluminat, trebuie asigurat lângă peretele de capăt pe axa centrală a încăperii, la
înălţimea de 1,2 m de la pardosea şi nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul 1.
Indicele comasat de discomfort nu se limitează pentru încăperile lungimea cărora nu
depăşeşte înălţimea dublă de instalare a corpurilor de iluminare deasupra pardoselei,
precum şi pentru încăperile cu persistarea periodică a oamenilor şi pentru platforme
destinate pentru trecere şi deservire a utilajului.

7.2.11 Pentru uluminarea locală a locurilor de lucru trebuie utilizate corpurile de iluminare
cu reflectoare netransparente. Corpurile de iluminare trebuie amplasate în aşa mod, ca
elementele lor de iluminare să nu nimerească în câmpul de vedere a lucrătorilor pe locul
iluminat de lucru şi pe alte locuri de lucru.

Iluminarea locală a locurilor de lucru, de regulă, trebuie utilată cu regulatoare de iluminare.


Iluminarea locală a lucrărilor vizuale cu obiectele de distincţie tridimensionale, trebuie
executată:

28
NCM C.04.02:2016

- la reflecţia difuză a fonului de către lampă, raportul dimensiunii liniare mai mari a suprafeţii
luminoase la înălţimea amplasării deasupra suprafeţii de lucru constitue maxim 0,4 cu
direcţia axei optice spre centrul suprafeţii de lucru sub unghi de minim 30la verticală.

- la reflecţia fondului orientat-dispersată şi combinată - cu corpul de iluminat, raporta


dimensiunii minime liniare a suprafeţei de iluminare la care înălţimea amplasării acesteia
deasupra locului de lucru, constituie minim 0,5, iar luminozitatea ei – de la 2500 până la
4000 cd/m .

7.2.12 Luminozitatea suprafeţei de lucru nu trebuie să depăşească valorile, indicate în


tabelul 8.

Tabelul 8 — Luminozitatea maxim admisă a suprafeţelor de lucru din condiţiile luciului


reflectat.
2 2
Aria suprafeţei de lucru, m Luminozitatea maxim admisă, cd/m

Sub 0,0001 2000


De la 0,0001 până la 0,001 1500
» 0,001 » 0,01 1000
» 0,01 » 0,1 750
Peste 0,1 500

7.2.13 Coeficientul de pulsaţie a iluminatului pe suprafeţele de lucru nu trebuie să


depăşească valorile, indicate în tabelul 1.

Coeficientul de pulsaţie nu se limitează pentru încăperile cu prezenţa periodică a oamenilor


în cazul în care în acestea lipsesc condiţiile de apariţie a efectului stroboscopic. În încăperile
în care este posibilă apariţia efectului stroboscopic, coeficientul de pulsaţie a iluminatului
trebuie să fie sub 10 % datorită utilizării surselor de lumină cu dispozitive speciale de
alimentare (diode de lumină de curent continuu, lămpi luminiscente cu dispozitive electronice
de pornire-regulare), cuplarea surselor de lumină descărcătoare vecine, în trei faze a
tensiunii de alimentare.

7.3 Iluminatul încăperilor clădirilor publice, de locuit şi auxiliare

7.3.1 Alegerea surselor de lumină conform caracteristicilor coloristice pentru clădirile


publice, de locuit şi auxiliare trebuie executată în baza anexei G ţinînd cont de pct. 7.1.3 şi
7.1.4.
În instituţiile de învăţământ preşcolar, şcolar şi profesional-tehnic, precum şi în principalele
incăperi funcţionale a instituţiilor curativ-profilactice, trebuie utilizate lămpile fluoriscente
(inclusiv compacte) şi lămpele halogene cu fir incadescent.
În celelalte încăperi publice, întebuintarea lampelor halogene cu fir incadescent pentru
iluminatul comun se admite numai pentru asigurarea cerinţelor arhitectural-artistice.

7.3.2 În scopuri de control a consumului de energie, se stabilesc cerinţe către puterea


specifică stabilită, maxim admisă a iluminatului comun artificial a încăperilor clădirilor publice
de categoriile А - C.

Puterile specifice stabilite a iluminatului comun artificial nu trebuie să depăşească valorile


maxim admisibile, indicate în tabelul 9.

7.3.3 Normele iluminatului, indicate în tabelul 2, trebuie mărite cu o treaptă de gradaţie a


iluminatului în următoarele cazuri:

29
NCM C.04.02:2016

а) la lucrările de categoriile А - C pentru cerinţele sanitare speciale majorate (de exemplu, în


unele încăperi de alimentare publică şi comerţ);

b) la lipsa luminei naturale în încăperea cu prezenţă permanentă a oamenilor;

c) la cerinţele majorate către saturarea încăperii cu lumină pentru lucrările vizuale de


categoriile D-F (săli de spectacole şi concerte, foaierele clădirilor unicale etc.);

d) la utilizarea schemei iluminatului combinat a clădirilor administrative (birouri, camere de


lucru, căli de lectură, biblioteci);

e) în încăperile, unde mai mult de jumătate de lucrători au vârsta de peste 40 ani.

7.3.4 Normele iluminatului indicate în tabelul 2 şi anexa G, trebuie de micşorat cu o treaptă


pe scara gradaţiei iluminatului pentru categoriile D-F în cazul de utilizării surselor de lumină
cu transfer coloristic ameliorat (Rа 90) cu condiţia păstrării normei conform coeficientului
de pulsaţie.

Tabelul 9 — Puterile specifice stabilite maxim admise a iluminatului artificial în


încăperile clădirilor publice.

Iluminatul pe suprafaţa de lucru, Puterea specifică stabilită maxim admisă,


Indexul încăperii 2
lx Vt/m ,
1 2 3
0,6 42
0,8 39
500 1,25 35
2,0 31
3 şi mai mare 28
0,6 30
0,8 28
400 1,25 25
2,0 22
3 şi mai mare 20
0,6 25
0,8 23
300 1,25 20
2,0 18
3 şi mai mare 16
0,6-1,25 18
200 1,25-3,0 14
Peste 3 12
0,6-1,25 15
150 1,25-3,0 12
Peste 3 10
0,6-1,25 12
100 1,25-3,0 10
Peste 3 8

NOTĂ – valorile din tabelul 9 sunt determinate ţinînd cont de consumul puterii instalaţiilor de pornire-regulare,
precum şi al instalaţiilor de dirijare a iluminatului.

7.3.5 În instalaţiile iluminatului decorativ-artistic a încăperilor clădirilor publice cu categoriile


lucrărilor vizuale D-F se admite alegerea iluminării în corespundere cu cerinţele arhitecturale,

30
NCM C.04.02:2016

totodată, pentru asigurarea posibilităţii de orientare liberă în încăpere, iluminarea minimă a


suprafeţei orizontale condiţionate trebuie să fie de minim 100 lx.

În încăperile, în care este necesară asigura trea iluminatului cilindric, coeficientul mediu de
reflecţie pe suprafaţă pereţilor, trebuie să fie de minim 40 %, iar a tavanului - minim 50 %.

7.3.6 În încăperile clădirilor publice, de regulă, trebuie utilizat sistemul iluminatului comun.
Se admite utilizarea sistemului iluminatului combinat în încăperile clădirilor administrative,
unde se execută lucrarea vizuală de categoriile A-C (de exemplu, birourile, camerele de
lucru, sălile de lectură a bibliotecilor şi arhivelor etc.). Totodată, iluminatul normat pe
suprafaţa de lucru se majorează conform art. 7.3.3, iar iluminarea de la iluminatul comun
trebuie să constituie minim 70 % de valorii, conform tabelului 2.

La întreprinderile de deservire comunală, în încăperile de însoţire cu caracter de producere,


unde se execută lucrările vizuale de categoriile I - IV (de exemplu, încăperile lucrărilor de
giuvaiergerie şi de gravare, de reparaţie a ceasurilor, tele- şi radioaparatură, a
calculatoarelor etc.), trebuie utilizat sistemul iluminatului combinat. Iluminările normate şi
indicii calitativi se stabilesc conform tabelului 1.

7.3.7 Indicele comasat de disconfort, reglementat pentru limitarea acţiunii de orbire în


instalaţiile de iluminare conform tabelului 2, trebuie asigurat lângă peretele de capăt pe axa
centrală a încăperii, la înălţimea de 1,2 m de la pardosea. Indicele comasat de disconfort nu
se limitează pentru încăperile, lungimea cărora nu depăşeşte înălţimea dublă de instalare a
corpurilor de iluminare deasupra pardoseli.
Coeficientul de pulsaţie a iluminatului trebuie determinat conform tabelului 2.

7.3.8 Iluminatul casei scărilor a clădirilor de locuit cu înălţimea peste 3 etaje, trebuie să
posede dirijarea automată sau de la distanţa, care asigură decuplarea a unei părţi de
corpuri de iluminat sau de lămpi în timp nocturn cu condiţia, ca iluminatul scărilor să nu fie
mai mic de normele iluminatului de evacuare.

7.4. Iluminatul terenurilor întreprinderilor şi locurilor de execuţie a lucrărilor


extraclădiri

7.4.1 Iluminatul suprafeţelor de lucru a locurilor de execuţie a lucrărilor, amplasate


extraclădirii, pe etajerele extraclădirii şi sub copertină, trebuie stabilit conform tabelul 10.

Tabelul 10 — Iluminatul locurilor de executare a lucrărilor extraclădiri

Raportul mărimii minime a


Categoria lucrării obiectului de distincţie la Iluminatul minim al Coeficientul de
vizuale distanţa de la acest obiect planului orizontal, lx lucire GR
până la ochii lucrătorului
H1 De la 0,0006 până la 0,001 500 40
H2 Peste 0,001 » 0,002 300 40
H3 » 0,002 » 0,01 200 45
H4 » 0,01 » 0,02 150 45
H5 » 0,02 » 0,05 100 50
H6 » 0,05 » 0,1 50 50
H7 Peste 0,1 30 55
H8 Supravegherea periodică a
mersului procesului de 20 55
producere
H9 Supravegherea generală a
mersului procesului de 10 55
producere

31
NCM C.04.02:2016

H10 Supravegherea generală a


comunicaţiilor inginereşti 5 55
NOTA— La pericolul de traumatizare la lucrările de categoriile H4-H10 iluminatul trebuie stabilit conform
categoriei mai mari alăturate.

7.4.2 Iluminatul orizontal al terenurilor întreprinderilor în punctele valorii lui minime la nivelul
solului sau a îmbrăcămintelor rutiere, trebuie stabilit conform tabelului 11.

Iluminatul exterior trebuie să aibă dirijarea, independentă de dirijarea iluminatului în interiorul


clădirilor.

Tabelul 11 — Iluminatul teritoriilor întreprinderilor

Intensitatea maximă a
Iluminatul maxim în planul
Obiectele luminate traficului în ambele direcţii,
orizontal, lx
un/oră
1 2 3
Peste 50 până la 150 3
Accese rutiere De la 10 » 50 2
Sub 10 1
Accese rutiere antiincendiare, — 0,5
drumurile pentru cerinţe
gospodăreşti
Peste 100 2
Pistele pietonale şi pentru
De la 20 până la 100 1
biciclete
Sub 20 0,5
Treptele şi podestele scărilor şi — 3
punţilor de trecere pietonală
Piste pietonale pe terenuri şi —
0,5
scuaruri
Terenurile în faţa uzinelor, __
nereferitoare la teritoriile
oraşului (terenurile în faţa 2
clădirilor, trecerile şi accesele la
clădiri, parcările transportului)

Căile ferate:
zona macazurilor, 2
macazuri separate, - 1
terasamentul liniei de cale 0,5
ferată
Treceri şi treceri rutiere — 6

NOTA – Pentru drumurile auto, care sunt în prelungirea străzilor urbane, cu îmbrăcămintea analogică a părţii
rutiere şi intensivitatea traficului de transport , trebuie respectate normele luminozităţii medii a îmbrăcămintei părţii
rutiere, indicate în tabelul 15.

Acolo unde străzile şi drumurile în zonele industriale sunt utilizate numai pe durate scurte de
timp (noaptea), de exemplu, la lucru în schimburi, pentru micşorarea luminozităţii sau a
iluminatului îmbrăcămintei rutiere după micşorarea intensivităţii traficului, se admite
utilizarea corpurilor de iluminat cu 2 lămpi, cu decuplarea uneia din lămpi sau cu regulatoare
automate a fluxului de lumină al lămpilor.

7.4.3 Pentru limitarea acţiunii de orbire a instalaţiilor iluminatului exterior al locurilor de


executare a lucrărilor şi teritoriilor întreprinderilor industriale înălţimea instalării corpurior de
iluminat deasupra nivelului solului trebuie să fie:

a) pentru corpurile de iluminat cu unghiul de protecţie sub 15° - nu mai puţin de cea indicată
în tabelul 12;

32
NCM C.04.02:2016

b) pentru corpurile de iluminat cu unghiul de protecţie 15° şi mai mare - minim 3,5 m.

Se admite nelimitarea înălţimii de instalare a corpurilor de iluminat cu unghiul de protecţie


15° şi mai mare (sau cu difuzoare din sticla mată fără reflectoare) pe terenurile pentru
trecerea oamenilor şi deservirea utilajului tehnologic (sau ingineresc), precum şi la intrarea în
clădire.

7.4.4 Înălţimea de instalare a corpurilor de iluminat cu lumina dispersată trebuie să fie de


minim 3 m pentru fluxului sursei de lumină până la 6000 lm şi minim 4 m pentru fluxul de
lumină peste 6000 lm.

7.4.5 Raportul puterii axiale a luminii Imax cd, al unui dispozitiv (projector sau a
dispozitivului de iluminat amplasat oblic, de tip projector) la pătratul înălţimii de amplasare a
acestor dispozitive Н, m, în funcţie de iluminatul normat, nu trebuie să depăşească valorile
indicate în tabelul 13.

Tabelul 12 — Înălţimea minimă de amplasare a corpurilor de iluminat din condiţiile de


limitare a acţiunii de orbire

Fluxul maxim de lumină a


Repartizarea luminii de către lămpilor în corpurile de Înălţimea minimă de amplasare
corpurile de iluminat iluminat, amplasate pe un a corpurilor de iluminat, m
pilon, lm
1 2 3
Sub 6000 7,0
De la 6000 la 10000 7,5
Semilargă Peste 10000» 20000 8,0
» 20000 » 30000 9,0
» 30000 » 40000 10,0
»40000 11,5
Sub 6000 7,5
De la 6000 la 10000 8,5
Largă Peste 10000» 20000 9,5
»20000 » 30000 10,5
» 30000 » 40000 11,5
» 40000 13,0

Tabelul 13 — Raportul puterii axiale a luminii la patratul înălţimii de amplasare

0,5 1 2 3 5 10 20 30 50
Iluminatul normat, lx

2
I max / H 100 150 250 300 400 700 1400 2100 3500

NOTA — La coincidenţa
2
direcţiilor puterilor axiale de lumină a câtorva dispozitive de iluminat, valorile
admise I max / H a fiecărui dispozitiv se determină prin împărţirea valorii din tabel la cantitatea acestor
dispozitive de iluminat.

8. Iluminatul zonelor populate

8.1. Iluminatul străzilor, drumurilor şi pieţelor

Clasificarea reţelei de străzi şi drumuri a aşezărilor urbane se execută conform tabelului 14.

33
NCM C.04.02:2016

Valorile parametrilor normate se stabilesc conform tabelului 15.

Iluminatul părţii carosabile a porţiunilor de străzi, drumuri şi pieţe a aşezărilor urbane cu


geometria standartă cu traficul regulat de transport trebuie de proiectat reeşind din normele
luminozităţii medii a îmbrăcămintelor rutiere Lmed, a acţiunii de orbire şi a uniformităţii
comune şi longitudinale de repartizare a luminozităţii îmbrăcămintei rutiere Lmin/Lmed şi Lmin /
Lmax.
Iluminatul părţii carosabile a porţiunilor de străzi, drumuri şi pieţe a aşezărilor urbane cu
geometria nestandartă cu traficul regulat de transport trebuie de proiectat reeşind din
normele iluminatului mediu orizontal a îmbrăcămintelor rutiere Еmed, acţiunii de orbire şi a
uniformităţii de repartizare a iluminatului Еmin /Еmed.

34
NCM C.04.02:2016

Tabelul 14 — Clasificarea reţelei de străzi şi drumuri a aşezărilor urbanistice

Cantitatea
Clas Destinaţia generală a Viteza benzilor de Capacitatea de
Categoria obiectelor Caracteristica transportului
a obiectivului calculată, trafic în trafic, mii.
Km/oră am-bele un/oră
Automagistrale Toate tipurile de transport, trafic direcţii
Extra centrului urban А1 100 6—8 Peste 10
republicane şi trasee neântrerupt, intersecţii în diferite
Drumuri magistrale şi străzi de

tranzit, magistrale nivele


principale urbane
А2 города
Restul drumurilor Toate tipurile de transport, trafic 80—100 6—8 7—9
republicane şi străzile neântrerupt şi intersecţii regulate cu
principale magistrale
АЗ Magistrale centrale, Toate tipurile de transport, cu 90 6—8 4—7
destinaţie urbană

În centru urban străzi de legătură cu exepţia


в одномcelor deразных
или marfă, neataşat
уровнях la
ieşirea pe magistrale deservirea centrului. Circulaţie
А1 intensă pietonală, circulaţie
regulată, intersecţia cu magistrale la
А4 Principale accese un singur
Toate tipurile nivel
de transport, cu 80 4—6 3—5
istorice ale centrului, exepţia celor de marfă, neataşat la
legăturile interne ale deservirea centrului. Circulaţie
centrului intensă pietonală, intersecţia cu
magistrale la un singur nivel
B1 Drumurile şi străzile Toate tipurile de transport, circulaţie 60—70 4—6 3—5
magistrale de

Extra centru urban principale urbane de regulată, intersecţii la un nivel


destinaţie

destinaţie raională
raională
Străzi

În centru urban B2 Toate tipurile de transport, cu 60 3—6 2—5


Idem excepţia celor de marfă, neataşat la
deservirea centrului, circulaţie
regulată, intersecţii la un nivel
C1 Legături de transport 60 2—4 1,5—3
şi pietonale în limita Limuzine, transport marfar special şi
Construcţii de locuit sectoarelor locative şi de deservire, uneori transport public
Drumuri magistrale şi străzi

extra centru urban ieşirea pe magistrale, de pasageri, circulaţie regulată,


cu excepţia străzilor intersecţii la un nivel
cu trafic neîntrerupt
de destinaţie locală

Construcţii de locuit C2 Legături de transport Limuzine, transport marfar special şi 60 2—4 1,5—3
în centru urban şi pietonale în de deservire, circulaţie regulată,
microsectoare intersecţii la un nivel
locative, ieşire pe
În zonele orăşeneşti CЗ Legături de
magistrale Toate tipurile de transport,
пересечения circulaţie
в одном уровне 60 2-4 0,5—2
industriale comunale transport în limita regulată, intersecţii la un nivel
depozitare zonelor de
producere, comunale
şi de depozitare
NCM C.04.02:2016

Tabelul 15 - Indicii normaţi pentru drumuri şi străzi a aşezărilor urbane cu trafic regulat
de transport, cu îmbrăcămintea din beton asfaltic.

Luminozitate Uniformitate Uniformitate Iluminatul Uniformitatea


a medie a a comună de a mediu al de repartizare
Categori Clasa îmbrăcăminte repartizare a longitudinal îmbrăcăminte a Iluminatului
a obiectului i rutiere Lmed, luminozităţii ă de i rutiere îmbrăcămintei
2
obiectul cd/m , minim îmbrăcămint repartizare a Еmed, lx, rutiere
ui ei rutiere luminozităţii minim Еmin, minim
Lmin / Lmed îmbrăcămint
minim ei rutiere
1 2 3 4 Lmin 5/ Lmed 6 7
А1 2,0 minim 30

A А2 1,6 20

0,4 0,7 0,35


B1
АЗ 1,2
1.4 20
B А4
B2 1,2 20
Б C1 0,8 0,4
0,4 0,5
0,6 15 0,35
C2 1,0 0,4 0,5 15
C CЗ 0,6 0,35 0,4 10 0,25

NOTE: 0,4 6
1. Luminozitatea medie a îmbrăcămintei străzilor cu circulaţie rapidă indiferent de intensitatea traficului de
В ce primeşte 2,0 cd/m2 în raza urbană şi 1,6 cd/m2 interurban, la accese rutiere principale spre
transport,
aeroporturi, gări riviere.

2. Luminozitatea medie sau iluminatul mediu a îmbrăcămintei părţii carosabile în hotarele intersecţiei
transportului în două sau mai multe nivele, pe toate magistralele întretăiate, trebuie să fie atât pe cea principală
din acestea, atât şi pe rampe şi ramificări, minim 1,2 cd/m 2, sau 20 lx.

3. Iluminatul părţii carosabile a străzilor, drumurilor şi pieţelor cu îmbrăcămintea din calupuri de piatră, plăci de
granit şi alte materiale, se reglementează prin mărimea iluminatului mediu orizontal.

4. Luminozitatea şi iluminatul drumurilor de importanţă locală, racordate la străzile cu circulaţie rapidă şi drumuri
magistrale, trebuie să fie minim de o treime din luminozitatea şi iluminatul străzii cu circulaţie rapidă sau a
drumului magistral la distanţa minim de 100 m de la linia de racordare.

8.1.1 Normele iluminatului se admite de mărit prin acordarea cu administraţia oraşului cu


0,2 cd/m2 (sau cu 5 lx) pentru instalaţii de iluminare a străzilor, drumurilor şi pieţelor de
categoria А (cu excepţia clasei А1) şi B, de asemenea şi în afara oraşului, la accese rutiere
spre aeroporturi, gări, hiper- şi supermarchet.

8.1.2 Luminozitatea medie sau iluminatul mediu al îmbrăcămintei părţii carosabile în hotarele
intersecţiei transportului în două sau mai multe nivele pe toate magistralele intersectate,
trebuie să fie ca pe cea principală din acestea, iar pe rampe şi ramificări – minim 1,2 cd/m2 ,
sau cu 15 lx.

8.1.3 Pe străzi, drumuri şi zone de transport a pieţelor sporirea de prag a luminozităţii TI nu


trebuie să depăşească valorile: 10 % la luminozitatea normată a îmbrăcămintei rutiere în
diapazonul 1,2-2,0 cd/m2 şi 15% în diapazonul 0,4 – 1,0 cd/m2 respectiv.

Pe străzi, drumuri şi zone de transport a pieţelor, unde se normează iluminatul, trebuie


limitată puterea maximă a luminii corpurilor de iluminat în instalaţii, în direcţia şoferilor sub
unghiuri de 80° şi 90° de la verticală, corespunzăror valorilor 30 şi 10 cd la 1000 lm al fluxului
sumar de lumină în corpul de iluminare.

36
NCM C.04.02:2016

8.1.4 Înălţimea de instalare a dispozitivelor de lumină pe străzi, drumuri şi pieţe cu circulaţia


tramvairilor şi troleibuzelor, trebuie stabilită conform СНиП 2.05.09.

8.1.5 La utilizarea pentru iluminatul pieţelor mari şi încrucişărilor de transport, inclusiv şi în


câteva nivele, a stâlpilor de înălţimea 20 m şi mai mult, dispozitivele de iluminat, instalate pe
acestia, trebuie să asigure puterea maximă a luminii sub unghiul maxim de 65° de la
verticală, totodată, puterea luminii sub unghiurile 80°, 85°, 90° în poziţia de lucru nu trebuie
să depăşească respectiv 50, 30 şi 10 cd la 1000 lm a fluxului sumar de lumină a lămpilor în
corpul de iluminat. Înălţimea de amplasare a corpurilor de iluminat deasupra îmbrăcămintei
rutiere a părţii carosabile al nivelului superior a încrucişării de transport, trebuie să fie minim
de 10 m.

8.1.6 Norma iluminării medii orizontale şi a uniformităţii iluminatului liniilor de tramvai,


amplasate pe partea carosabilă a străzilor, trebuie să corespundă normei iluminatului străzii
conform tabelului 15. Iluminatul mediu orizontal a liniei de tramvai izolate trebuie să fie 10 lx.

8.1.7 Înălţimea minimă de instalare a corpurilor de iluminat în parapetele podurilor, pasajelor


şi a altor obiecte, nu se limitează cu condiţia asigurării unghiului de protecţie minim de 10° şi
excluderii posibilităţii de acces la lămpi şi aparate de pornire-regulare fără instrument special.

8.1.8 Se admite în timp nocturn micşorarea nivelului iluminatului exterior al străzilor urbane,
drumurilor şi pieţelor la luminozitatea medie normată supra 0,8 cd/m2 sau la iluminatul mediu
peste 15 lx:
- cu 30 % la micşorarea intensivităţii traficului până la 1/3 a valorii maxime;
- cu 50 % la micşorarea intensivităţii traficului până la 1/5 a valorii maxime.

8.1.9 Nu se admite în timp nocturn decuplarea parţială a corpurilor de iluminat la


amplasarea lor într-un singur rând şi repartizarea câte un corp de iluminat pe un stâlp,
deasemenea pe punţile pietonale, parcări auto, alee şi drumuri pietonale, accese interne
rutiere de servicii gospodăreşti şi cerinţe antiincendiare, deasemenea pe străzi şi drumuri a
localităţiilor rurale.

8.1.10 Pentru orientarea sigură a şoferilor şi pietonilor, corpurile de iluminat trebuie amplasate
în aşa mod, încăt linia formată de acestea, clar şi univoc să arăte spre direcţia drumului.

8.1.11 Iluminatul mediu orizontal la nivelul îmbrăcămintei străzilor, drumurilor, trecerilor şi


pieţelor a localităţilor rurale, trebuie stabilit conform tabelul 16.

Tabelul 16 – Indicii normaţi pentru străzile şi drumurile localităţilor rurale

Obiecte iluminate Iluminatul mediu


orizontal, lx

1. Străzile principale, pieţele centrelor publice şi comerciale 10


2. Străzile construcţiilor de locuit:
- principale 6
- auxiliare 4
3. Drumuri de ţară, accese rutiere pe teritoriile cooperativelor 2
tovărăşiilor grădinare şi proprietarilor de vile.

8.1.12 La accese rutiere spre locurile de alimentare cu carburanţi şi păstrare a


transportului, deasemenea pe parcări deschise pe străzi, normele iluminatului mediu
orizontal trebuie să corespundă cerinţelor tabelului 17.

37
NCM C.04.02:2016

Tabelul 17 – Iluminatul staţiilor de alimentare auto şi a parcărilor.

Obiectele iluminate Iluminatul orizontal mediu, lx


Staţiile de alimentare auto
1.Căi de acces din străzi şi drumuri:
Categoriile А şi B 15
Categoria C 10
2.Locurile de alimentare şi scurgere a produselor 20
petroliere
3.Restul teritoriului, având partea carosabilă 10
Parcările, terenurile de păstrare a garniturelor rulante
Parcările deschise pe străzi de toate categoriile,
deasemenea cu plată în afara străzilor, parcările
deschise în microsectoare, accese rutiere între 6
rânduri de garaje de tip boxe.

8.1.13 Dispozitivele de iluminat, instalate pe teritoriile SAC şi parcărilor auto, alăturate


străzilor şi drumurilor cu trafic regulat de transport, trebuie să aibă limita puterii de lumină 30
cd la 1000 lm al fluxului sumar de lumină a lămpilor în corpul de iluminat în direcţiile, în care
aceste dispozitive sunt văzute de şoferii transportului rulant pe aceste străzi. Pentru iluminatul
obiectelor menţionate nu se admite utilizarea projectoarelor înstalate pe acoperişuri şi
copertine şi îndreptate în direcţia străzii sau a drumului.

8.2. Iluminatul trecerilor pietonale

8.2.1 Iluminatul trecerilor pietonale supraterane trebuie să asigure oamenilor intersecţia


sigură a părţii carosabile şi posibilitatea de a vedea obstacole şi defectele îmbrăcămintei
rutiere. Pentru preântâmpinarea şoferilor şi pietonilor, se recomandă de utilizat în zona
trecerii iluminatul de altă culoare.

8.2.2 Pe trecerile pietonale într-un nivel cu partea carosabilă a străzilor şi drumurilor de


categoriile А şi B, trebuie prevăzută majorarea nivelului iluminării minim de 1,5 ori în
comparaţie cu norma iluminatului părţii carosabile intersectate. Majorarea nivelului iluminării
se obţine din contul micşorării pasului stâlpilor, instalării corpurilor de iluminat suplimentare
sau mai puternice, folosirea pe treceri a îmbrăcămintei rutiere mai luminoase etc.

8.2.3 Valorile iluminatului mediu orizontal Еmed pentru treceri pietonale subterane şi
supraterane sunt indicate în tabelul 18.

Tabelul 18 – Valorile iluminatului mediu orizontal pentru trecerile pietonale subterane şi


supraterane

Obiectul Еmed, lx, minim


Tunelurile şi trecerile pietonale subterane:
trecerile 75
Scările şi rampele 40
Punţile pietonale deschise 10
Treceri pietonale supraterane cu pereţii şi tavanul transparente sau cu
golurile de lumină vitrate:
Trecerile 75
Coborâri pe scări, racordări şi podeste de vizionare 50

Uniformitatea repartizării iluminatului, determinată conform relaţiei EMIN/EMED , la nivelul


acoperirii trecerilor subterane şi supraterane, trebuie să fie minim de 0,3.

La trecerile pietonale subterane şi supraterane trebuie folosite corpuri de iluminat cu unghiul


de protecţie minim de 15о sau cu dispersor prizmatic difuzional.
38
NCM C.04.02:2016

8.3. Iluminatul tunelurilor de transport auto

8.3.1 Zonele de transport (partea carosabilă), încăperile auxiliare de serviciu şi tehnice a


tunelului trebuie să aibă iluminarea artificială de lucru şi de avarie, care include iluminatul de
evacuare şi de rezervă.

8.3.2 Iluminatul de lucru a zonei de transport al tunelului trebuie să prevadă regimele de zi şi


nocturn.

8.3.3 Necesitatea iluminatului în regimul de zi a tunelurilor scurte (până la 125 m) se determină


în corespundere cu tabelul 19.

Tabelul 19 - Iluminatul tunelurilor scurte în regimul de zi.

Raza curbei a traseului de


Lungimea tunelului , m Iluminatul în regimul de zi
acces al sectorului în plan
Până la 25 Oricare
Nu se cere
De la 25 până la 75 350 m şi mai mare
Sub 350 m
50% al iluminatului normat
» 75 » 125 350 m şi mai mare
Sub 350 м
În plina valoare
Peste 125 Oricare

8.3.4 În dependenţă de caracterul traficului (într-un singur sens sau în două direcţii) şi
intensivitatea fluxului de transport, tunelurile se subdivizează conform iluminatului în trei
clase, în corespundere cu tabelul 20.

Tabelul 20 - Clasificarea tunelurilor după iluminare

Traficul Într-un singur sens În două direcţii


Intensivitatea
traficului pe o Sub 500 500-1500 Supra 500 Sub 100 100-400 Supra 400
fâşie, un/oră
Clasa tunelului 1 2 3 1 2 3
NOTA — La existenţa factorilor de deminuare a condiţiilor de securitate sau a confortului de trafic în tunel ( de
exemplu, a acceselor laterale de dus-întors), clasa tunelului poate fi ridicată cu o treaptă, cu excepţia clasei 3.

8.3.5 În regimul de zi trebuie de evidenţiat patru zone de luminozitate a tunelului: de


prag, de trecere, internă şi de acces. În afară de aceasta, în faţa portalului de acces
se evidenţiază zona de intrare. Zonele tunelului sunt indicate în anexa D.
8.3.6 Lungimea zonei de prag trebuie stabilită egală cu distanţa frânării sigure, determinată prin
distanţa de oprire conform tabelului 21.

Tabelul 21 – Distanţa frânării sigure

Indicele Viteza de proiect a traficului, кm/oră


40 60 80 100 120
Distanţa frânării
sigure, m 25 55 100 155 220

8.3.7 Relaţia luminozităţii medii a îmbrăcămintei rutiere Lth în prima jumătate a zonei de
prag a tunelului la luminozitatea de adaptare în zona de intrare a tunelului L20, determinată în
corespundere cu anexa D, trebuie să nu fie mai mică de valorile indicate în tabelul 20.
Luminozitatea medie a îmbrăcămintei rutiere Lth pe prima jumătate a zonei de prag a
tunelului trebuie să rămână constantă, iar apoi, să decadă liniar până la 40 % din
valoarea iniţiale spre sfârşitul acestei zone.

39
NCM C.04.02:2016

În tunelurile care au pe lângă accese rutiere sectoare cu goluri deschise în pereţi sau
ecrane de protecţie parasolară în faţa portalului de acces, zona de prag
se numără de la începutul acestor sectoare. În acest caz, repartizarea luminozităţii în zona
de prag se determină ţinînd cont acţiunea luminii de zi şi trebuie să aibă acelaşi caracter ca şi
la iluminatul artificial.

Tabelul 22 – Valorile normate a raportului luminozităţii medii a îmbrăcămintei rutiere a


zonei de prag a tunelului la luminozitatea de adaptare în zona de intrare Lth/L20, %

Distanţa frânării sigure (DFS), m


Clasa tunelului
60 şi mai mică 80 100 120 140 160 şi mai mare
3 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,0
2 3,0 3,5 4,0 4,4 4,7 5,0
1 2,0 2,5 3,0 3,4 3,7 4,0
NOTA — Pentru accese laterale în tunel, la DFS sub 55 m, se utilizarea norma Lth/L20 = 1,5 %.

8.3.8 În zona de trecere a tunelului, repartizarea logitudinală a luminozităţii îmbrăcămintei


rutiere la distanţarea de la zona de prag, trebuie să poarte caracter de diminuare lentă,
totodată, raportul luminozităţii medii în zona de trecere a tunelului Ltr la luminozitatea medie
în prima jumătate a zonei de prag a tunelului Lth, nu trebuie să fie mai mică de valorile
conturate de curba deminuării luminozităţii pentru zona de trecere, indicată în anexa D.
Se admite decăderea treptată a luminozităţii medii în zona de trecere a tunelului Ltr, dar
totodată, fiecare treaptă trebuie să nu fie mai joasă de curba decăderii luminozităţii zonei de
trecere, iar devierile de luminozitate la trecerea de la treaptă la treaptă nu trebuie să
depăşească relaţiile 1:3.
Sfârşitul zonei de trecere se determină prin locul unde luminozitatea zonei de trecere a tunelului Ltr
decade până la valoarea triplă de luminozitate medie a zonei interne a tunelului Lin.

8.3.9 Se recomandă de prevăzut regularea automată a regimului iluminării de zi a zonelor


de prag şi de trecere a tunelului în dependenţă de nivelul luminozităţii de adaptare în zona
de intrare L20 în momentul timpului dat, asigurînd totodată indicele normat al relaţiei Lth/L20 în
corespundere cu tabelul 22.

8.3.10 În tunelurile cu traficul în două direcţii, zonele de prag şi de trecere trebuie


executate din partea fiecărui portal.

8.3.11 În zona internă indicii minimi admişi de luminozitate medie a îmbrăcămintei rutiere a
zonei interne a tunelului Lin trebuie să corespundă datelor tabelului 23.

Tabelul 23 – Valorile normate de luminozitate medie a îmbrăcămintei rutiere a zonei


interne Lin, cd/m2

Distanţa frânării sigure (DFS), m


Clasa tunelului
60 şi mai mică 80 100 120 140 160 şi mai mare
3 2,0 3,0 4,0 4,8 5,4 6,0
2 1,5 1,7 2,0 2,5 3,2 4,0
1 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 1,5

8.3.12 Pentru tuneluri de clasa 3 trebuie, începând cu distanţa frânării sigure în faţa portalului de
intrare, executarea zonei de intrare, în care luminozitatea medie a îmbrăcămintei rutiere a zonei de
intrare a tunelului Lex creşte liniar, atingând cu 20 m până la portalul de intrare, valoarea de cinci ori
mai mare decât luminozitatea medie a zonei interne a tunelului Lin. Pentru tuneluri de clasa 1 şi 2
zona de intrare poate să nu fie prevăzută.

8.3.13 Regimul iluminatului nocturn trebuie prevăzut independent de lungimea tunelului.


40
NCM C.04.02:2016

Totodată, luminozitatea medie a îmbrăcămintei rutiere pe toată lingimea tunelului trebuie să


fie constantă, şi nu mai joasă da luminozitatea medie a sectoarelor de străzi şi drumuri,
alăturate la portalurile de intrare şi de ieşire. Se recomandă ca luminozitatea medie a
îmbrăcămintei rutiere a tunelurilor de clasa 3 să fie minim 2 cd/m2, iar de clasa 2 – minim de 1
cd/m2.

Pe lungimea distanţei frânării sigure în faţa portalului de intrare trebuie asigurată


luminozitatea medie a îmbrăcămintei rutiere majorată minim cu 30 % în comparaţie cu
luminozitatea respectivă a străzii ce duce spre tunel.
La existenţa sectorului alăturat portalului de intrare, acoperit cu ecran parasolar, regimul
nocturn de iluminare a acestui sector trebuie şă fie analogic regimului primit pentru tot
tunelul.

8.3.14 Reconectarea iluminatului de la regimul nocturn la cel de zi şi invers, trebuie


executată respectiv la majorarea sau diminuarea iluminatului orizontal natural alături de
portalul de intrare până la 100 lx.

8.3.15 În toate zonele luminozitate, relaţia luminozităţii medii părţii inferioare a pereţilor
tunelului până la nivelul de 2 m deasupra platformei drumului la luminozitatea medie a
îmbrăcămintei rutiere a fâşiei de trafic mai apropiate peretelui, trebuie să fie de minim 0,6
pentru clasele 3 şi 2. Pentru tunelurile de clasa 1 se recomandă, ca relaţia analogică a
iluminărilor să fie minim de 0,25.

8.3.16 Pe sectoarele cu nivelul constant de iluminat mediu a îmbrăcămintei rutiere (prima


jumătate a zonei de prag şi toată zona interioară în redimul de zi, precum şi tot tunelul în regimul
nocturn) trebuie să fie asiguraţi indicii de uniformitate a luminozităţii îmbrăcămintei rutiere nu
mai mici de valorile indicate în tabelul 24.

Tabelul 24 – Valorile normate a indicilor de uniformitate a luminozităţii îmbrăcămintei


rutiere

Relaţia luminozităţii minime Relaţia luminozităţii minime


Clasa tunelului către cea medie pe toată către cea maximală pe axa
lăţimea părţii carosabile fâşiei de trafic *
3 0,4 0,6
2 0,4 0,5
1 0,35 0,4
* Indicele normat trebue asigurat pentru fiecare fâşie de trafic.

Pentru partea inferioară a pereţilor (până la 2 m deasupra îmbrăcămintei rutiere) ale


acelora şi sectoare, relaţia luminozităţii minime reportată la cea medie trebuie să fie
de minim 0,35.

8.3.17 Sporirea diferenţei de prag a luminozităţilor ТI din contul acţiunii de orbire a


corpurilor de iluminat pentru zonele de prag şi interioară a tunelurilor în regimul de zi şi a
tunelului în întregime în regimul nocturn nu trebuie să depăşească 15%.

8.3.18 Pentru prevenirea licăririi iritabile monotone a părţilor luminoase a corpurilor de iluminat
(flicer-efect în tunel de transport auto), pasul între corpurile de iluminare în rând, trebuie să nu fie
mai mic decât valorile îndicate în tabelul 25. Această cerinţă trebuie respectată în zona internă în
regimul de zi şi pe toată lungimea tunelului în regimul nocturn, la durata de trecere pe aşa porţiuni
peste 20 s.

41
NCM C.04.02:2016

Tabelul 25 – Pasul minim admisibil între corpurile de iluminat pentru prevenitrea flicer-
efectulul în tunelul de transport auto

Indice Viteza traficului, кm/oră


60 80 100 120
Pasul între corpurile
de iluminat, m 6,7 8,9 11,1 13,3

8.3.19 La înfubuintarea lămpilor cu vapori de natriu, distanţa între corpurile de iluminat între
aceste lămpi şi luminile galbene de semnalizare (semafoarele) trebuie să fie sau minim un
metru pe orizontală în planul perpendicular direcţiei de circulaţie, sau minim un grad, la
vizionarea de la distanţa egală cu jumătatea distanţei de frânare sigură .

8.3.20 Pentru iluminatul de lucru a zonei de transport trebuie folosite, de regulă, corpurile
de iluminat speciale pentru tunel cu repartizarea luminii conform schemei alese de
iluminat. Pentru zonele interne şi de ieşire se recomandă de folosit schema simetrică de
iluminat, pentru zonele de prag şi de trecere – schema de întâmpinare.

8.3.21 Mai raţională este amplasarea corpurilor de iluminat pe tavan, deasupra părţii
carosabile, într-un singur sau câteva rânduri în funcţie de lăţimea ei şi a nivelului luminozităţii
medii normate a platformei drumului şi a pereţilor, totodată gabaritele corpurilor de iluminat pe
înălţime nu trebuie să depăşească limitele stabilite pentru acest tunel. Pentru tunelurile cu
cantitatea benzilor nu mai mult de două, se admite amplasarea laterală a corpurilor de
iluminat (pe pereţi sau în colţuri între perete şi tavan), totodată înălţimea de instalare a
corpurilor de iluminat trebuie să fie nu mai mică de 4 m, raportată la platforma drumului.

8.3.22 Iluminatul de avarie a tunelurilor trebuie proiectat în corespundere cu pct. 8.10.

8.3.23 La proiectarea iluminatului de lucru şi de avarie a construcţiilor pe lângă tuneluri,


încăperilor de serviciu tehnic şi auxiliare a tunelului (de dispecerat, de ventilare ş.a.)
trebuie de îndrumat de cerinţe generale pentru iluminatul încăperilor de producere.

8.4. Iluminatul spaţiilor pietonale

8.4.1 Iluminatul spaţiilor pietonale trebuie proiectat reeşind din norma iluminatului mediu
orizontal Еmed şi a raportului iluminatului minim la mediu Emin/Emed. Obiectele principale a
spaţiilor pietonale se clasifică şi se normează în corespundere cu tabelul 26.

8.4.2 Pe străzile principale pietonale părţii istorice a oraşului se normează suplimentar


iluminatul semicilindric pe direcţia traficului predominant, valoarea medie a căruia trebuie să
fie de minim 6 lx, iar minimă – de 2 lx.

8.4.3 Iluminatul mediu a îmbrăcămintei trotuarelor alăturate părţii carosabile a străzilor,


drumurilor şi pieţelor trebuie să fie de minim jumătate a iluminatului mediu a îmbrăcămintei
părţii carosabile a acestor străzi, drumuri şi pieţe, stabilit în tabelul 13.
Indicele uniformităţii iluminatului îmbrăcămintei trotuarului Emin/Emed trebuie să fie minim de
0,3.

8.4.4 Acţiunea de orbire a corpurilor de iluminat pentru spaţiile pietonale, conform [4], se
reglementează prin raportul I85/A0,5, unde I85 – puterea luminii corpului de iluminat sub unghiul
85º pe verticală, maximă pe toate unghiurile azimutale; А – aria proiecţiei suprafeţei
iluminării a corpului de iluminat pe planul vertical, perpendicular direcţiei orizontale, aflat în
acelaşi plan vertical cu direcţia puterii de lumină I85, м². Raportul indicat, în dependenţă de
înălţimea instalării corpurilor de iluminat, nu trebuie să depăşească următoarele valori: 4000 –

42
NCM C.04.02:2016

pentru înălţimea de 4,5 m şi mai jos; 5500 – pentru înălţimea de la 4,5 până la 6 m; 7000 –
pentru înălţimea de peste 6 m.

Tabelul 26 – Clasificarea şi indicii normaţi pentru spaţiile pietonale

Clasa Indicii normaţi


obiectului Еmed, lx, nu Еmin/Еmed,
Denumirea obiectului
după mai puţin nu mai
iluminat puţin
1 2 3 4
I1 Terenuri în faţa intrărilor a obiectivelor publice de cultură, 20 0,3
sportive, distractive şi comerciale
I2 Străzile pietonale principale a părţii istorice orăşeneşti şi a
centrelor publice principale a districtelor administrative,
terenuri necirculabile şi în faţa uzinelor, terenuri de urcare 10 0,3
în transportul public, terenuri pentru copii şi locuri de
odihnă în curţi
I3 Străzile pietonale; intrările principale şi auxiliare a 6 0,2
parcurilor, sanatoriilor, expoziţiilor şi stadioanelor
I4 Trotuarele separate de partea carosabilă a drumurilor şi 4 0,2
străzilor; accese rutiere principale a sectoarelor, accese la
clădiri, trecerile şi aleile centrale a instituţiilor pentru copii,
de studii şi curative de asanare
I5 Accese rutiere auxiliare, curţile şi terenurile de gospodărie
pe teritoriile sectoarelor, aleile laterale şi auxiliare, intrările
parcurilor de destinaţie urbană şi aleile centrale a 2 0,1
parcurilor districtelor administrative
I6 Aleile laterale şi intrările auxiliare a parcurilor districtelor 1 0,1
administrative

8.4.5 Pe teritoriile pieţelor deschise şi iarmaroacelor comerciale iluminatul mediu orizontal a


terenurilor, trecerilor rutiere, trecerilor între rândurile pavelioanelor, corturilor, conteinerilor,
etc. trebuie să fie de minim 10 lx, independent de categoria lor şi a ariei ocupate
Raportul iluminatului vertical către orizontal trebuie să fie minim de 1:2. Totodată, iluminatul
vertical se determină în planul transversal la axa trecerei la înălţimea de 1,5 m; iluminatul
orizontal – la nivelul planşeului.
După închiderea pieţii sau iarmarocului comercial, se admite micşorarea nivelului iluminatului
mediu orizontal până la 4 lx. Totodată, iluminarea minimă nu trebuie să fie mai mică de 2 lx.

8.4.6 Pe străzile pietonale principale a părţii istorice a oraşului se normează suplimentar


iluminatul semicilindric în direcţia circulaţiei predominante, valoarea medie al căruia trebuie
să fie minim de 6 lx, iar minimă – de 2 lx.

8.5. Iluminatul teritoriului zonei de locuinţe

8.5.1 În interiorul cartierelor de locuit, nivelele şi uniformitatea iluminatului străzilor de


importanţă locală trebuie proiectate reeşind din normele corespunzătoare de iluminare a
străzilor de clasele C1 şi C2 conform tabelului 15, iar a trecerilor şi traseelor piatonale –
spaţiilor pietonale de clasele I4 şi I5 conform tabelului 26.
Acţiunea de orbire a dispozitivelor de iluminat pentru treceri şi zone pietonale în interiorul
cartierelor de locuit, se reglementează conform pct. 8.4.4.
8.5.2 Nivelele iluminatului vertical sumar pe ferestrele clădirilor de locuit, create cu toate
tipurile de instalaţii ale iluminatului exterior, inclusiv stradal, arhitectural, de reclamă şi vitraliu,
nu trebuie să depăşească valorile aduse în tabelul 27.

43
NCM C.04.02:2016

Tabelul 27 – Valoarea normată a iluminatului vertical pe ferestrele clădirilor de locuit.

Indicele normat a iluminatului părţii carosabile Iluminatul vertical pe


2 ferestrele clădirilor de locuit,
Luminozitatea medie, cd/m Iluminatul mediu, lx
lx, minim
0,4 6 7
0,6-1,0 15-20 10
1,2-2,0 20-30 20

8.5.3 Pe străzile pietonale înafara centrului public, pe teritoriile în interiorul curţilor,


deasemenea pe oricare străzi alăturale blocurilor de dormit a spitalelor şi instituţiilor staţiunilor
curativ-balneare, iluminatului vertical pe ferestrele clădirilor de locuit şi saloanelor spitaliere a
blocurilor de dormit, nu trebuie să depăşească 5 lx.

8.5.4 În scopuri de limitare a supraluminării ferestrelor trebuie folosite corpurile de iluminat cu


valorile limitate a puterii de lumină în direcţia ferestrelor, sau corpurile de iluminat сu gratare
de ecranare.

8.5.5 În proiectele iluminatului exterior este necesar de prevăzut iluminatul acceselor la surse
de apă antiincendiare, dacă ele sunt amplasate pe părţile neluminate a trecerilor rutiere.
Iluminatul mediu orizontal al acestor treceri trebuie să fie de 2 lx.

8.5.6 Deasupra fiecărei intrări în clădire sau alături cu ea, trebuie instalate corpurile de iluminat,
asigurând nivelele iluminatului mediu orizontal minim de, lx:

- pe podestul intrării principale – 6;

- intrării auxiliare sau tehnice – 4;

- pe cărăruşa pietonală cu lungimea de 4 m lângă intrarea principală în clădire – 4.

8.6. Iluminatul arhitectural exterior a clădirilor şi construcţiilor

8.6.1 Iluminatul arhitectural exterior trebuie să asigure în timp de seară vizilibitatea şi


expresivitatea bună a celor mai principale obiecte şi să ridice comfortul mediului urban de
lumină. Instalaţiile iluminatului arhitectural nu trebuie să provoace acţiunea de orbire asupra
şoferilor tansportului şi a pietonilor.

8.6.2 Luminozitatea faţadelor clădirilor şi a construcţiilor, a monumentelor şi a elementelor


arhitecturii şi a peisajului arhitectural în dependenţă de destinaţia şi importanţa lor, locurile de
amplasare şi a condiţiilor predominante de perceperea lor vizuală în oraş trebuie determinate
conform tabelului 28.

44
NCM C.04.02:2016

Tabelul 28 – Normele iluminatului arhitectural exterior a obiectelor urbane.

Ilumina- Iluminatul Ilumina


tul inundabil şi tul
inunda- de local,
accentuare, lumino
Categoria bil
luminozitatea zitatea
transpor- Locul amplasării a luminozi medie a medie
Obiectul iluminat
tului obiectului iluminat tatea obiectului L,
urban medie a accentuat de cd/m
2

faţadei lumină Lэ,


2 2
Lf, cd/m cd/m

1 2 3 4 5 6
Monumente arhitecturale
Pieţele centrului capitalei, de importanţă naţională,
zonele dominantelor urbane clădirile publice de
proporţii, monumente şi 10 30 10
comune
obiecte dominante

Monumente de
arhitectură, istorie şi
Străzile magistrale pieţele
cultură, clădirile,
А de destinaţie comună 8 25 8
construcţiile şi
urbană
monumentele de
importanţă urbană
Clădirile, construcţiile
Parcurile, grădinile,
remarcabile,
bulevardele, scuarele şi
monumente, elemente 5 15 5
străzile pietonale de destinaţie
peisagere unicale
urbană comună

Pieţele districtelor raionale şi Monumente, clădiri şi


construcţii de destinaţia
a centrelor publice 7 20 8
districtelor şi
sectoarelor
Străzile magistrale şi pieţele
B de destinaţia districtelor şi a Idem 5 15 5
sectoarelor
Parcuri, grădini, scuaruri,
Idem şi elemente
bulevarde şi străzi
caracteristice 3 10 3
pietonale de destinaţia
peisajiere
districtelor şi a sectoarelor
Străzi, pieţe, drumuri Monumente, clădiri şi
pietonale de importanţă locală construcţii remarcabile 5 10 3

C Grădini, scuaruri,
Idem şi elemente
bulevarde, de importanţă
caracteristice 3 8 3
locală peisajiere
NOTE:
1. Luminozitatea obiectelor dominante, vizionate de la distanţa de peste 300 m, se admite de mărit până la 50%.
2. La amplasarea obiectului iluminat în spaţiul înconjurător neluminat, norma luminozităţii, indicată în tabelul
actual, se admite de micşorat până la 50%

8.6.3 La proiectarea instalaţiilor iluminatului arhitectural, coeficienţii de calcul a reflectării


suprafeţelor faţadelor obiectelor iluminate, se determină în baza datelor măsurărilor naturale,
sau conform tabelului 29.

45
NCM C.04.02:2016

Tabelul 29 – Caracteristicele de calcul a materialelor de finisare a clădirilor,


construcţiilor, monumentelor şi a spaţiilor verzi, folosite la proiectarea iluminatului
arhitectural exterior

Coeficientul de
Materialul suprafeţei şi culoarea faţadei reflecţia al materialului
suprafeţei
Alb: Vopsele albe de faţadă, rezistente la agenţi atmosferici, granit ceramic 0,7
alb, marmură albă, etc.
Foarte deschis: Vopsele de faţadă foarte deschise, cărămida albă silicată, 0,6
beton sur-deschis, marmură, piatră albă (cochilieră, dolomit, gresie), beton şi
tencuieli decorative în baza cimentului alb şi umpluturilor deschise, granit
ceramic foarte deschis, placă ceramică, piatră cochilieră, ect.
Deschis: Vopsele de faţadă deschise, marmură, piatră (tuf, calcar, gresie), 0,5
beton, tencuieli colorate deschise, cărămidă ceramică, granit ceramic
deschis, specii deschise de marmură, blocuri, placaj, lemn (scânduri) etc.
Mediu-deschis: beton sur finisat, vopsele de faţadă deschise, lemn deschis, 0,4
cărămidă silicată sură, granit ceramic colorat etc.
Închis: Vopsele de faţadă închise, marmură, granit, cărămidă de argilă, 0,3
cărămidă silicată, granit ceramic închis, tencuieli decorative şi plăci
ceramice, lemn întunecat, cupru etc.
Foarte închis: vopsele foarte închise, marmură, granit, granit ceramic etc. 0,2
Negru: vopsele negre, piatră (marmura, bazalt, granit), fontă, bronza 0,15
platinată, tencuieli decorative, etc.

8.6.4 La iluminatul inundabil uniform a faţadei, raportul iluminatului maxim către minim trebuie
să nu fie mai mare de 3:1, iar pe faţade cu relief şi policromatice, până la 5:1. Totodată,
iluminatul maxim trebuie realizat pe principalele elemente plastic-compoziţionale.

8.6.5 La iluminatul inundabil neuniform a faţadei, raportul iluminatului maxim şi minim în


limita zonei iluminate, rezultă minim de 10:1 şi maxim de 30:1, totodată, iluminatul maxim se
creiază pe elementul accentuat de lumină.

8.6.6 La proiectarea ansamblurilor arhitecturale de lumină conform tabelului 26, se alege


luminozitatea faţadei principale al obiectului dominant. Luminozităţiile medii a faţadelor
iluminate, subordonate obiectelor ansamblului unic trebuie să fie, de regulă, diminuate minim
cu două gradaţii.

8.6.7 Monumente volumetrice, monumente, formele mici arhitecturale cu vizionarea


multilaterală, trebuie iluminate din trei părţi, cu direcţia clar exprimată a fluxului principal de
lumină, ca determinatorul planului calculat, care trebuie să fie legat compoziţional cu direcţia
principală de percepere a obiecului.

8.6.8 În instalaţiile iluminatului arhitectural, trebuie utilizate corpurile de iluminat cu surse de


lumină descărcătoare şi cu diode. La iluminarea locală se admite folosirea surselor de radiere
cromatică.

8.6.9 Pentru iluminatul obiectelor, având tincuri coloristice «reci» a suprafeţelor şi a


spaţiilor verzi, trebuie folosite surse de lumină cu temperatura coloristică peste 4000 К.
Pentru iluminatul obiectelor vopsite în culori «calde», se folosesc surse de lumină cu
temperatura coloristică până la 3500 К. La iluminarea obiectelor policromatice, în
special a elementelor decorariv-artistice pe faţade (panouri mozaice şi picturale şi frize,
plăci de teracotă, reliefe coloristice şi sculpturi, tencuieli sgraffito etc.), trebuie folosite
surse de lumină albă cu indexul comun de transfer coloristic R a minim de 80. La
iluminatul decorativ-artistic a obiectelor arhitecturii peisajere se admite folosirea
surselor de lumină colorată.
46
NCM C.04.02:2016

8.6.10 Dispozitivele iluminatului arhitectural trebuie amplasate în aşa mod, ca golurile de


ieşire a luminii să nu poată nimeri în câmpul viziunii centrale a şoferilor şi a pietonilor în
direcţiile principale de trafic, sau să fie ecranate cu dispozitive protectoare de lumină.

8.6.11 Coeficientul de rezervă la proiectarea instalaţiilor iluminatului arhitectural trebuie stabilit în


dependenţă de orientarea golului de lumină al corpului de iluminat şi a sursei de lumină, folosită în
el: Kr = 1,5, dacă sticlă dispozitivului este orientată vertical sau în semisfera inferioară (în limita
unghiului de 90° – 270°) şi Kr = 1,7 la orientarea în semisfera superioară.

8.7. Iluminatul vitrinelor

8.7.1 Iluminarea medie în planul vertical la iluminatul general al vitrinei la înălţimea 1,5 m de
la nivelul trotuarului, trebuie să corespundă tabelului 30. Iluminatul iluminării de accentuare în
sumă cu cel general, nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul 30.

Tabelul 30

Iluminatul sumar în planul


Iluminatul mediu în planul
Categoria străzii, pieţii vertical (general şi de
vertical, lx
accentuare), lx, minim
А 300 1000
B 200 750
C 100 500
NOTE:
1. Aria iluminatului de accentuare trebuie să constituie maxim 20 % din aria vitrinei.

2. Pentru vitrinele în care sunt expuse în special mărfuri întunecate, nivelul iluminatului poate fi mărit la o
gradaţie pe scara iluminării, pentru vitrinele cu marfa deschisă, iluminatul poate fi micşorat cu o gradaţie.

8.7.2 La iluminatul vitrinelor trebuie folosite corpurile de iluminat cu surse descărcătoare de


lumină sau diodice. Sursele de lumină se ţinînd cont cerinţele de distincţie a luminii
corespunzătoare tabelului 31.

Tabelul 31 – Surse de lumină recomandate pentru iluminatul vitrinelor.

Caracteristicile coloristice a
Tipul mărfii sursei de lumină
Tc, К Ra
Ţesături, galanteria, parfumeria, jucării, cărţi, încălţăminte, pălării, 2800-5000 80 и более
blănuri
Mărfuri electrice, de menaj şi gospodărie, de birou, băcănie, pîine 2800-3200 70 »
De carne, lactate, produse gastronomice, legume, fructe, produse 2800-3500 80 »
de cofitărie
Produse de peşte 4000-6500 80 »

8.7.3 Corpurile de iluminat trebuie instalate în aşa mod, incit golurile lor de ieşire a luminii sau
petele de lumină reflectate de la mărfurile expuse să nu nimerească în câmpul central de
viziune a şoferilor şi pietonilor, aflaţi la distanţa minim de 1 m de la geamul vitrinei.

8.8. Iluminatul de reclamă

8.8.1 Luminozitatea medie, maxim admisă, recomandată, de asemenea luminozitatea maxim


admisă a sectoarelor aparte a panourilor de reclamă şi a tablourilor în funcţie de aria lor şi de
amplasare relativ ochilor şoferilor, sunt indicate în tabelul 32. Luminozitatea maximă se
determină ca de gabarit pentru cele mai luminoase sectoare cu aria 0,2 0,2 m, atât în
47
NCM C.04.02:2016

panouri de reclamă, în care sursele de lumină sunt amplasate interior, în barierea


materialelor dispersoare de lumină, atât şi în panourile de reclamă, iluminate din
exterior cu dispozitive de lumină.

Tabelul 32 – Luminozitatea admisă a panourilor

2
Luminozitatea panoului sau a planşei de reclamă, cd/m , la categoria
străzii
А B C
Amplasarea Aria Înălţi- medie medie medie
panoului sau obiec- mea
a planşei de tului instală-

maximă**

maximă**

maximă**
maxim admisă

maxim admisă

maxim admisă
recomandată

recomandată

recomandată
reclamă 2
rii
S, m obiec-
tului
h*, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perpendicu- S≤2 <2*** 75 150 1000 50 125 750


lar axei
străzii: extra ≥3,5 100 250 1500 75 200 1000
părţii
carosabiel la 2< 75 200 1000 50 125 750
aria S S≤6
obiectului,
2
≥3,5 30 100 500
m , şi 6< 75 150 1000 50 85 750
înălţimea lui
S≤12
h, m,
deasupra
S>12 75 125 750 50 75 500
părţii
carosabile
Oricar >5 75 125 500 50 100 400
e

Dea-lungul
axei străzii, de
asemenea pe
faţada sau
acoperişul
clădirii, la orice » >3 200 500 3000 150 400 2500 100 300 750
orientare a
obiectului de
reclamă

* Înălţimea se calculează de la nivelul părţii carosabile până la muchia inferioară a obiectului de reclamă.
** Luminozitatea maximă în cel mai luminos loc al obiectului, se determină ca de gabarit pentru sectorul cu aria 0,2 ×
0,2 m.
*** La instalarea obiectelor de reclamă la înălţimea sub 2 m, distanţa de la bordură până la muchia laterală cea mai
apropiată trebuie să fie peste 2 m.

8.8.2 Nivelul expunerii sumare la lumină a ferestrelor clădirilor de locuit şi a saloanelor


clădirilor curative prin corpurile iluminatului arhitectural, de reclamă şi exterior, nu trebuie să
fie mai mare de valorile iluminării medii verticale, îndicate în pct. 8.5.5
48
NCM C.04.02:2016

8.8.3 Amplasarea instalaţiilor reclamei dinamice de lumină se admite la lipsa vizibilităţii directe a
acţiunii lor în punctul amplasat la distanţa de 1 m de la centrul geometric al ferestrelor clădirilor
de locuit, a saloanelor instituţiilor curative, a saloanelor şi camerilor de dormit a obiectelor de
deservire socială.

Mărimea unghiulară a instalaţiei de reclamă dinamică, văzută din punctul amplasat la distanţa
de 1 m de la centrul geometric al ferestrelor clădirilor de locuit, a saloanelor instituţiilor
curative, a saloanelor şi camerilor de dormit a obiectelor de deservire socială, nu trebuie să
depăşească 2 .

În timp de zi, luminozitatea ecranelor video de reclamă nu se limitează. În timpul întunecat


(nocturn) luminozitatea maxim sdmisă a ecranelor video de reclamă nu trebuie să depăşească
3000 cd/m2 .

8.9. Iluminatul de avarie

8.9.1 Iluminatul de avarie se subdivizează în cel de evacuare şi de rezervă.


Iluminatul de avarie se subdivizează în: iluminarea căilor de evacuare, iluminarea de
evacuare a zonelor de pericol majorat şi iluminarea de evacuare a spaţiilor mari (iluminatul
antipanic).
Iluminatul de avarie se prevede pentru cazul dereglării alimentării iluminatului de bază (de
lucru) şi se conectează la sursa de alimentare, independentă de sursa de alimentare a
iluminatului de lucru.

8.9.2 Iluminatul căilor de evacuare în încăperi sau în locurile de executare a lucrărilor


extraclădiri, trebuie prevăzut pe marşrutele de evacuare:
- în coridoare şi treceri pe traşeul de evacuare;
- în locurile de schimbare (denivelare) a nivelului pardoselei sau a pavării;
- în zona fiecărei schimbare de direcţie a traşeului;
- la intersecţia trecerilor şi coridoarelor;
- pe rampele scărilor, totodată, fiecare treaptă trebuie să fie luminată de lumină directă;
- în faţa fiecării ieşiri de evacuare;
- în faţa fiecărui punct de ajutor medical;
- în locurile de repartizare a surselor comunicării de urgenţă şi altor surse, destinate înştiinţării
situaţiei exepţionale;
- în locurile de amplasare a surselor primare de stingere a incendiului;
- în locurile de amplasare a planului de evacuare.

8.9.3 Pentru căile de evacuare cu lăţimea de sub 2 m, iluminatul orizontal pe pardosea de-a
lungul liniei centrale de trecere, trebuie să fie minim de 1 lx, totodată, banda cu lăţimea
minimă de 50 % din lăţimea trecerii, amplasată simetric relativ liniei centrale, trebuie să aibă
iluminarea minimă de 0,5 lx.
NOTE:

1. Trecerile mai late pot fi examinate ca suma benzilor de doi metri, sau a primi pentru ele normele iluminării a
spaţiilor mari (iluminatului antipanic).

2. Uniformitatea iluminatului, determinată ca raportul iluminării minime către maximă Еmin/Еmax, trebuie să fie
minim de 1:40.

3. Durata de lucru a iluminării căilor de evacuare trebuie să fie minim de 1 oră.


4. Iluminatul căilor de evacuare trebuie să asigure 50 % a iluminatului normat peste 5 s după dereglarea
alimentării iluminatului de lucru, şi 100 % a iluminatului normat – peste 10 s.

5. Indexul transferului coloristic Ra a surselor de lumină folosite trebuie să fie de minim 40.

49
NCM C.04.02:2016

8.9.4 Iluminatul de evacuare din zonele cu pericol majorat trebuie prevăzut pentru finalizarea
sigură a procesului sau a situaţiei potenţial periculoase.

Iluminarea minimă a iluminatului de evacuare a zonelor cu pericol majorat trebuie să


constituie 10 % din iluminatul normat pentru iluminatul general de lucru, dar minim de
15 lx. Uniformitatea iluminării Еmin/Еmax trebuie să fie de minim 1:10.

Durata minimă a iluminatului trebuie determinată de timpul în care există pericol pentru
oameni.

Iluminarea de evacuare a zonelor cu pericol majorat trebuie să asigure iluminatul


normat de 100 % peste 0,5 s după dereglarea alimentării iluminării de lucru.

Indexul transferului coloristic Ra a surselor de lumină, folosite pentru iluminarea zonelor cu


pericol majorat, trebuie să fie minim de 40.

8.9.5 Iluminatul de evacuare a spaţiilor mari (iluminatul antipanic) se prevede în încăperi mari
cu aria peste 60 m2 şi este dirijat către prevenirea panicii şi asigurarea condiţiilor de acces
sigur spre căile de evacuare.
Iluminarea minimă a iluminatului de evacuare a spaţiilor mari trebuie să fie minim de 0,5 lx pe
toată aria liberă a pardoselei, cu exepţia bandei de 0,5 m pe perimetrul încăperii.
Uniformitatea iluminatului Еmin/Еmax trebuie să fie minim de 1:40.
Durata minimă de lucru a luminatului de evacuare a spaţiilor mari trebuie să fie minim de
1oră. Iluminarea trebuie să asigure 50 % a iluminării normate peste 5 s după dereglarea
alimentării iluminatului de lucru, şi 100 % a iluminatului normat – peste 10 s. Indexul
transferului coloristic Ra a surselor de lumină folosite pentru luminatului de evacuare a
spaţiilor mari trebuie să fie de minim 40.

8.9.6 Iluminatul de rezervă trebuie prevăzut dacă din condiţiile procesului tehnologic sau a
situaţiei este necesară prelungirea normală a lucrului la dereglarea alimentării iluminării de
lucru, deasemenea dacă dereglarea în lăgătură cu aceasta a deservirii utilajului şi a
mecanismelor poate să provoace:

- peirea, traumatizarea sau otrăvirea oamenilor;

- explozie, incendiu, dereglarea de lungă durată a procesului tehnologic;

- scurgerea substanţelor toxice şi radioactive în mediu ambiant;

- dereglarea lucrului obiectelor ca staţiile electrice, nodurile de recepţie radio-televiziune şi


comunicaţie, punctele de dispetcerat, instalaţii de pompare a alimentării cu apă, a canalizării
şi aprovizionării cu căldură, instalaţiile de ventilare şi condiţionare a aierului pentru încăperile
de producere, în care nu se admite întreruperea lucrărilor, etc.

Iluminatul de rezervă trebuie utilizat pentru scopurile iluminării de evacuare. Dacă Iluminatul
de rezervă se proiectează astfel ca să fie folosit pentru scopurile iluminării de evacuare,
atunci el trebuie să satisfacă cerinţele respective, stabilite mai sus pentru iluminatul de
evacuare.
Cerinţele ПУЭ şi NCM G.01.02 către iluminatul de protecţie se extind şi la instalaţia iluminării
de rezervă.

8.9.7 Iluminarea de la iluminatul de rezervă trebuie să constituie minim 30 % din iluminărea


normată pentru iluminatul general de lucru. Necesitatea creării pentru iluminatul de rezervă a

50
NCM C.04.02:2016

iluminărilor mai puternice se determină de tehnologi în dependenţă de condiţiile de


funcţionare al obiectului în cauză.

Iluminatul de rezervă trebuie să asigure 50 % din iluminatul normat, maxim peste 15 s după
dereglarea alimentării iluminatului de lucru şi 100 % a iluminatului normat– maxim peste 60 s,
dacă altceva nu este stabilit de norme speciale sau de argumentarea respectivă.

8.9.8 Indicatoarele de lumină (semnele de securitate) se instalează:


- deasupra fiecărei ieşiri de evacuare;
- pe căile de evacuare, indicând univoc direcţia de evacuare;
- pentru indicarea postului ajutorului medical;
- pentru indicarea locurilor surselor primare de stingere a incendiului;
-pentru indicarea locurilor de amplasare a surselor de comunicare urgentă şi a altor surse
destinate pentru înştiinţarea situaţilor exepţionale.

Luminozitatea indicatorului de lumină la dereglarea alimentării iluminatului general, în orice


loc al zonei culoarei antipericol, zona semnului respectiv nu trebuie să fie mai joasă de
10 cd/m2 sau 2 cd/m2, dacă fumul (în timpul incendiului) nu se examinează ca factorul de
pericol.

Distanţa de distincţie pentru indicatorii de lumină (semnelor de securitate) se determină conform


anexei A2.

Alimentarea indicatorilor de lumină în regimul normal, trebuie executată de la sursa independentă


de sursa de alimentare a iluminatului de lucru; în regim de avarie de reconectat la alimentarea de la
sursa a treia independentă, de exemplu – a bateriei acumulatoare încorporate în corpul de iluminat.
Durata de lucru a indicatorilor de lumină trebuie să fie de minim 1 oră.

8.9.9 Pentru iluminatul de avarie trebuie de utilizat:


а) surse de lumină diodice;
b) lămpile fluoriscente – în încăperile cu temperatura minimă a aerului 5 ºС în condiţia de
alimentare a lămpilor în toate regimele cu tensiunea minim de 90 % de la normală;
c) lămpile cu descărcare de presiune înaltă cu condiţia aprinderii lor instantanee sau rapid
repetate atât în starea ferbinte după decuplarea de scurtă durată, atât şi în stare rece;
d) lămpile cu incadescentă – la imposibilitatea folosirii altor surse de lumină.
8.9.10 Dispozitivele iluminatului de avariere se admite de prevăzut de acţiune permanentă, cuplate
simultan cu dispozitivele de iluminare a iluminatului de lucru, şi de acţiune nepermanentă, cuplate
automat la dereglarea alimentării a iluminatului de lucru în zona dată. În cazul de utilizării pentru
iluminatul de lucru şi avariere a corpurilor de iluminat cu corpuri de acelaşi tip, corpurile iluminatului
de avarie trebuie să fie marcate cu literea «А» de culoare roşie, aplicată special.
8.9.11 Cerinţele către indicatorii de lumină (semnele de securitate) trebuie să corespundă cu
GOST R 12.4.026, iar către corpurile iluminatului de evacuare - cu GOST 27900 (МЭК 598-2-
22).

8.10. Iliuminatul de avariere a tunelurilor de transport auto


8.10.1 În zona de transport a tunelurilor de lungimea peste 125 m trebuie prevăzut iluminatul de
evacuare a zonelor de pericol majorat, destinat pentru asigurarea condiţiilor necesare de vizibilitate
pentru ieşirea transportului din tunel la deconectarea de avarie a iluminatului de lucru.
Iluminarea se aprovizionează prin alimentarea unei părţi a corpurilor de iluminat (sau a uneia
din lămpi în cadrul corpurilor de iluminat cu mai multe lămpi) a iluminatului de lucru de la
51
NCM C.04.02:2016

sursa independentă şi trebuie să creeze iluminatul mediu pe îmbrăcămintea rutieră a zonei


de transport minim de 10 lx, iar iluminarea în orice punct al acesteia – minim de 2 lx.
Iluminatul trebuie să asigure iluminarea normată de 100 % peste 0,5 s după dereglarea
alimentării iluminatului de lucru.

Corpurile de iluminat pentru iluminarea zonelor cu pericol majorat trebuie să aibă gradul de
protecţie de la acţiunea mediului ambiant minim de IP 65 şi clasa de protecţie contra
afectărilor cu curent electric I sau II GOST 12.2.007.0.

8.10.2 Pentru tuneluri cu lungimea de 300 m şi mai mult, suplimentar la iluminatul zonelor cu
pericol majorat, trebuie prevăzută iluminarea căilor de evacuare a zonei de transport,
destinată evacuării oamenilor din tunel în situaţia de avarie prin crearea condiţiilor necesare
de vizibilitate a căilor de evacuare cu ajutorul indicatorilor de lumină special şi a corpurilor de
iluminat pentru evacuare.
8.10.3 Pentru iluminatul căilor de evacuare se recomandă instalarea corpurilor iluminat de
evacuare, care trebuie amplasate la înălţimea maxim de 2 m de la nivelul trotuarului şi să
producă iluminarea pe căile de evacuare minim de 0,5 lx. Uniformitatea iluminării Еmin/Еmax
trebuie să fie minim de 1:40.
Deasupra ieşirilor de evacuare din tunel, la înălţimea 2,1—2,2 m de la nivelul pardoseli,
trebuie instalate corpurile iluminării de evacuare care trebuie să asigure iluminarea minim de
0,5 lx la nivelul pardoseli în faţa uşii ieşirii de evacuare.
.
8.10.4 Indicatorii luminoşi (semnele de securitate) cu marcarea direcţiei căii de evacuare, trebuie
instalaţi pe pereţii tunelului din partea ieşirilor de evacuare la înălţimea de 0,5 m deasupra
nivelului trotuarului de evacuare, cu pasul maxim de 25 m. Indicatorii direcţiei căii de
evacuare pot fi statici sau dinamici.

Indicatorii statici trebuie să fie cuplaţi permanent şi să indice direcţia către cea mai apropiată
ieşire de evacuare. Aceşti indicatori pot să aibă informaţia de lumină suplimentară despre
distanţa până la portalurile de intrare şi de ieşire a tunelului.
Indicatorii dinamici a direcţiei căii de evacuare se recomandă de instalat în cazul lungimei
părţii închise a tunelului peste 1000 m.

8.10.5 Indicatorii luminoşi «Ieşire» trebuie instalaţi deasupra golurilor uşii ieşirilor de evacuare
la înălţimea 2,1—2,2 m de la nivelul pardoseli. Indicatorii «Ieşire» trebuie să fie cuplate
permanent.
8.10.6 Alimentarea corpurilor iluminării de evacuare şi a indicatorilor de lumină în zona de
transport a tunelului, în regimul normal se execută de la sursa independentă de reţeaua
iluminatului de lucru, iar în regimul de avarie – de la sursa a treia independentă, pentru ce
trebuie prevăzută cuplarea automată la alimentare de la baterii de acumulatoare sau de la
altă sursă, destinată pentru acest scop. Durata de lucru a iluminării de evacuare în regimul
de avarie trebuie să fie satisfăcătoare pentru evacuarea oamenilor din tunel, dar nu mai mică
de o oră.

Corpurile iluminatului de evacuare şi indicatorii luminoşi în zona de transport a tunelului


trebuie să aibă gradul de protecţie de la influenţa mediului ambiant minim de 1Р 66 şi clasa
de protecţie contra afecţiunii cu curent electric I sau II.
8.10.7 La construcţiile aferente tunelurilor trebuie de prevăzut iluminatul de avarie, care
include iluminarea căilor de evacuare şi iluminarea de rezervă. Iluminatul de rezervă, destinat
pentru prelungirea lucrărilor ca şi în condiţia iluminatului de lucru, trebuie instalat în încăperile
tehnice cu utilajul de aprovizionare a activităţii vitale a tunelului, aşa ca postul central de
dispetcerat, camerele panourilor electrice, camere de pompare etc.

52
NCM C.04.02:2016

La proiectarea iluminatului de avarie a construcţiilor aferente tunelurilor, încăperilor tunelului


de serviciul tehnic şi auxiliare, trebuie de îndrumat de cerinţele generale privind iluminatul de
avarie, expuse mai sus.

8.11. Iluminatul de pază şi de serviciu


8.11.1 Iluminatul de pază ( în cazul lipsei surselor speciale tehnice de pază) trebuie prevăzut
dea-lungul hotarelor teritoriilor, păzite în timp nocturn. Iluminarea trebuie să fie minim de
0,5 lx la nivelul solului în planul orizontal sau la nivelul de 0,5 m de la sol, pe o parte a
planului vertical, perpendicular la linia hotarului.
La utilizarea pentru pază a surselor tehnice speciale, iluminatul trebuie de realizat conform temei de
proiectare a iluminatului de pază.

Pentru iluminatul de pază pot fi utilizate orice surse de lumină, cu exepţia cazurilor când
iluminatul de pază normal nu arde şi se cuplează automat de la acţiunea semnalizării de pază
sau a altor surse tehnice. În aşa cazuri trebuie folosite:

- surse de lumină diodice;

- lămpi compacte fluorescente, cu lucru la temperaturi negative;

- lămpi cu descărcare de presiune înaltă cu condiţia aprinderii lor repetate rapide, atât în stare
fierbinte, după decuplarea de scurtă durată, atât şi în stare rece de pornire rapidă;

- lămpi cu incadescenţă la folosirea imposibilă a altor surse de lumină .

8.11.2 Domeniu de utilizare, valorile iluminatului, uniformitatea şi cerinţele către calitatea iluminatu-
lui de serviciu nu se normează.

53
NCM C.04.02:2016

Anexa A
(obligatorie)

A.1 Determinarea categoriei de lucrări la distanţa peste 0,5 m de la obiecte de distincţie


până la ochii lucrătorului

La distanţa de la obiecte de distincţie până la ochii lucrătorului peste 0,5 m, categoria


lucrărilor conform tabelului trebuie stabilită ţînind cont dimensiunite unghiulare al obiectului de
distincţie, determinat prin raportul dimensiunii minime a obiectului a distincţie d la distanţa de
la acest obiect până la ochii lucrătorului.

Tabvelul A.1 — Categoriile lucrărilor vizuale la distanţe mari de le obiecte de distincţie


până la ochii lucrătorului

Categoriile lucrărilor vizuale Limitele raportului d/l


I Sub 0,0003
II De la 0,0003 până la 0,0006
III peste 0,0006 » 0,001
IV » 0,001 » 0,002
V » 0,002 » 0,01
VI » 0,01

A.2 Determinarea distanţei de distincţie pentru indicatorii luminiscenţi (semne de


protecţie)

Dimensiunea verticală a câmpului pictogramei indicatorului de lumină (semnului de protecţie)


în dependenţă de distanţa de distincţie a semnului, se determină după formula:
h=l/Z,
unde l — distanţa de distincţie;
h — înălţimea minimă a semnului;
Z — coeficientul egal cu 100 pentru semnele luminate exterior şi 200 — pentru semnele
luminate din interior

Desenul A.2 — Determinarea distanţei de distincţie a semnului de protecţie

54
NCM C.04.02:2016

Anexa B
(obligatorie)
Determinarea mărimii echivalente a obiectelor extinse de distincţie

B.1 Pentru obiecte extinse de distincţie, cu lungimea b 2a, unde a — lăţimea obiectului,
categoria lucrărilor vizuale se determină după mărimea minimă a obiectului de distincţie.

La distanţe sub 500 mm, de la ochi până la obiect, mărimea echivalentă se determină după
nomograma adusă în desenul 1.

La distanţe de peste 500 mm, de la ochi până la obiect, mărimea echivalentă se determină
după nomograma adusă în desenul 2.

B.2 Transformarea dimensiunilor liniare a obiectului de distincţie (în milimetri) în unghiulare


(în minute unghiulare) la folosirea nomogramei reprezentate în desenul 2, se execută după
formula:

= 60 arctg (x/l), (B.1)


unde x — dumensiunea obiectului, mm;

l — distanţa de la ochi până la obiect, mm.

Transformarea dimensiunii echivalente, obţinute pe nomogramă, din dimensiuni unghiulare


(minute unghiulare) în liniare (milimetri), se execută după formula:

x = l tg( /60). (B.2)

55
NCM C.04.02:2016

Desenul B.1 — Nomograma pentru determinarea dimensiunii echivalente a obiectelor de distincţie extinse
la distanţe până la 500 mm de la ochi la obiect

56
NCM C.04.02:2016

Sfârşitul Anexei B

Desenul B.2 — Nomograma pentru determinarea dimensiunii echivalente a obiectelor de distincţie extinse
la distanţe peste 500 mm de la ochi la obiect

57
NCM C.04.02:2016

Anexa C
(obligatorie)
Grupe de exploatare a corpurilor de iluminat
Tabelul C.1 — Grupe de exploatare a corpurilor de iluminat

Tabelul C. 2 – Grupe de duritate a materialelor tehnice de luminare.

Alegerea materialului Materialele (sau acoperirile) reflectoarelor sau a dispersoarelor


sau a acoperiri De reflectare a luminii Permeabile la lumină
Т — tari Acoperire cu email silcat Sticlă silicată
Acoperire epoxidică cu pulbere Policarbonat

Acoperire cu nitroemail НЦ-25 Polimetilmetacrilat

СТ — de tărie medie Acoperire cu email МЛ-12 Pelicula dură de polivenilclorid de


tip «Sanloid»
Alzac-aluminiu, protejat cu strat de
sticlă lichidă

Acoperire cu email МЛ-242 Polietilenă de presiune înaltă

Acoperire cu email АК-11022 Polistiren

М — moi Acoperire cu email acrilic

Aluminiu pulverizat în vacum, cu


protecţia de lac УВЛ-3

58
NCM C.04.02:2016

Anexa D
(obligatorie)

Zonele de luminozitate a tunelului în regimul iluminatului de zi

D.1 În regimul de zi, pentru înlesnirea adaptării vizionale a şoferilor, trebuie asigurată trecerea lentă
de la iluminatul natural la intrarea în tunel, spre iluminatul artificial a părţii principale a tunelului,
considerabil mai scăzut, deasemenea şi trecerea inversă la ieşirea din el. Cu acest scop, în tunel se
evidenţiază patru zone de luminozitate: de prag, de trecere, internă şi de intrare, iar înaintea
portalului de intrare – zona de acces în corespundere cu desenul D.1. Regimul de luminozitate şi
lungimea fiecărei zone, se stabilesc cu contul vitezei de proiect şi intensitivităţii traficului de
transport, lungimii tunelului, curburii lui în plan şi în profil, orientării portalului de intrare relativ părţilor
lumii şi a condiţiilor de examinare a acesuia.

Desenul D.1 — Zonele de luminozitate a tunelului în regimul de zi

59
NCM C.04.02:2016

Anexa D (continuare)

Desenul D.2 — Vederea spre portalul de intrare de le distanţa frânării sigure

NOTĂ— Cu cercul punctat este indicat câmpul de adaptare de 20 grade.

D.2 Valoarea luminozităţii de adaptare în zona de acces a tunelului L20 se determină pentru
cele mai rele condiţii din punct de vedere a readaptării, deci pentru ziua luminoasă însorită.
Pentru tunelul existent ( de exemplu la reconstruirea acestuia) valoarea L20 poate fi obţinută
prin intermediul fotometrării portalului de intrare în condiţii indicate, cu ajutorul măsurătorului
de luminozitate, având câmpul de măsurare de 20 grade.

D.3 În lipsa datelor experimentale iniţiale, pentru determinarea valorii L20 se recomandă de
utilizat formula
L20 = Kc Lc + Kr Lr + Ke Le, (D.1)
unde Kc, Kr şi Ke – părţile ariei respectiv a boltei cereşti, platformei drumului şi a ambianţei
portalului în câmpul de adaptare, iar Lc, Lr и Le – luminozităţiile lor medii, valorile orientative a
cărora sunt indicate în tabelul E.1 anexei E, în dependenşă de orientarea portalului de intrare
relativ părţilor lumii.

Tabelul D.1 – Luminozitatea porţiunilor câmpului de adaptare.


2
Valoarea luminozităţii porţiunilor câmpului de adaptare, kcd/m
Direcţia traficului la intrare
bolta cerească Lc drumul Lr ambianţa Le
La nord 6 3 8
La est sau vest 12 4 6
La sud 16 5 4
NOTA - Pentru direcţii intermediare valorile luminozităţiilor a suprafeţelor respective în câmpul de
adaptare se determină prin interpolarea valorilor tabelului.

D4 Curba deminuării longitudinale a luminozităţii îmbrăcămintei rutiere a zonei de trecere Ltr,


exprimată în procente referitor luminozităţii medii a îmbrăcămintei rutiere primei jumătăţi a
zonei de prag Lth, prezentată în desenul D.3, se descrie prin formula

Ltr/Lth = (3,6 d/ +1,9)–1,4 100, (D.2)


Unde:
d - distanţa în adâncime a tunelului de la începutul zonei de trecere, m;
v - viteza circulaţiei, km/oră.

60
NCM C.04.02:2016

Desenul D.3 — Curba de diminuare a luminozităţii îmbrăcămintei rutiere în zona de


trecere
NOTĂ — prin linia punctată este arătat exemplu aproximării treptate a acestei curbe.

61
NCM C.04.02:2016

Anexa E
(informativă)
Surse de lumină recomandate pentru încăperile de producere

Tabelul E.1 - Surse de lumină recomandate la sistemul iluminatului general


Indexul tansferului Diapazonul
temperaturii Surse de lumină
Caracteristica lucrării vizuale pentru cerinţele către distincţia coloristică Luminozitatea, lx
coloristic coloristice a exemplare
a surselor de surselor de lumină
lumină Tc , К
1 2 3 4 5
Controlul culorii cu cerinţe foarte mari către distincţia coloristică, calitatea 300 şi mai mare 90-100 5000-6500 LF de tip: LDL, 950*,
transferului coloristic eminentă (controlul producţiei gata la fabrici de cusătorie, 965*; DL
a ţeseturilor la fabricele textile, sortarea pielii, alegerea vopselelor pentru
imprimarea coloristică etc.)
Alcătuirea culorilor cu cerinţe înalte către distincţia coloristică, calitatea 300 şi mai mare 85-89 3000-6500 LF de tip: 930*, 940*,
transferului coloristic eminentă (ţeserea, producerea de cusătorie, imprimarea 950*, 965*; DL
coloristică etc.)
500 şi mai mare 80-84 4000-6000 LF de tip:, 840*, 865*;
LMH, DL
De la 300 până 80-84 3500-5500 LF de tip: LMH, 840*,
Distincţia obiectelor coloare la cerinţe nu prea mari către distincţia coloristică,
la 500 865*; LMH, DL
transferului coloristic bun (asamblarea aparaturii radio, toarcerea, depănarea
firelor etc.)
De la 200 până 80-84 2700-4500 LF de tip:, 827*, 830*;
la 300 LMH; LD; LFC

Sub 200 80-84 2700-3500 LF de tip:, 827*, 830*;


LMH, LVNP +LMH,
DL, LFC

62
NCM C.04.02:2016

Tabelul E.1 (continuarea)

1 2 3 4 5
500 şi mai mare 70-79 4000-6500 LF de tip: 740*, 765*;
LMH, DL

Dela 300 până 70-79 3500-5000 LF de tip: ЛХБ, 740*,


Cerinţele către distincţia coloristică lipsesc, calitatea transferului coloristic la 500 765*; LMH,
standardă (prelucrarea mecanică a metalelor, maselor plastice, asamblarea LVNP+LMH, DL
maşinilor şi instrumentelor etc.) De la 200 până 50-69 2600-4500 LF de tip: ЛБ, 735*;
la 300 LMH, LVNP +LMH,
DL

Sub 200 50-59 2400-3500 LF de tip: 730*, 735*;


LVNP, DL, LFC

* Este adusă indicarea integrală europeană a caracteristicilor transferului coloristic a lămpilor fluoriscente.

NOTE:

1. Prescurtările primite: LF - lămpile fluoriscente; LMH – lămpile metalohalogene; LVNP – lămpile cu vapori de nartiu de presiune înaltă;
DL – diode luminiscente; LFC – lămpile fluoriscente compacte.

2. Radierea directă a surselor de lumilă de luminiscenă înaltă cu diode luminiscente nu trebuie să nimerească în câmpul de vedere celor aflaţi în încăpere.

63
NCM C.04.02:2016

Tabelul E.2 – Surse de lumină recomandate în cadrul sistemului iluminatului combinat

Iluminarea în Indexul transferului coloristic Diapazonul temperaturii


Surse de lumină exemplare
sistemul coloristice a surselor de
Caracteristica lucrului vizual conform cerinţelor a surselor de lumină
pentru iluminare
iluminatului lumină Тc, К
de distincţie coloristică
combinat, lx
Total Local Total Local Total Local
1 2 3 4 5 6 7 8
Controlul culorii cu cerinţe foarte mari către
distincţia coloristică (controlul producţiei gata la 300 şi mai LF de tip: 950*,
85-89 90-100 5000-6500 5000-6500 930*, 940*, 950*,
fabrici de cusătorie, ţesăturilor la fabrici textile, mare 965*; DL
965*; DL
sortarea pielii, alegerea vopselelor pentru
imprimarea coloristică etc.)
Compararea culorilor cu cerinţe înalte către 300 şi mai
LF de tip: 930*.
distincţia coloristică (ţesutul, producerea de mare 70-79 85-89 3000-6500 3000-6500 LF de tip: 840*,
940*, 950*, 965*;
cusătorii, imprimatul color etc.) 865*; LMH, DL
DL

500 şi mai
LF de tip: 730*;
mare 50-69 80-84 2700-4500 4000-6000 LF de tip: 840*,
LMH, DL
865*; LMH, DL
Distincţia obiectelor coloare la cerinţe nu prea
mari către distincţia coloristică (asamblarea De la 300 până LF de tip: 730*;
aparaturii radio, toarcerea, depănarea firelor 50-69 80-84 2600-4500 3500-5500 LF de tip: 840*,
la 500 LMH, DL
etc.) 865*; LMH, DL
De la 200 până LF de tip: 827*.
50-69 80-84 2600-4500 2700-4500 LF de tip: 730*;
la 300 830*; LMH, DL,
LMH, DL, LFC
LFC
LF de tip: 730*,
sub 200 50-59 80-84 2600-4500 2700-3500 LF de tip: 730*; 735*; LMH, DL,
LMH, DL, LFC LFC

64
NCM C.04.02:2016

Tabelului E.2 (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8
500 şi mai
50-69 70-79 2600-4500 4000-6500 LF de tip: 730*; LF de tip: 740*,
mare
LMH, DL, LFC 765*; LMH, DL
De la 300 până
50-69 70-79 2600-4500 3500-5000 LF de tip: 730*; LF de tip: 740*,
la 500
LMH, DL, LFC 765*; LMH, DL
Cerinţele către distincţia coloristică lipsesc,
(prelucrarea mecanică a metalelor, maselor De la 200 până
50-69 50-69 2600-4500 2600-4500 LF de tip: 730*; LF de tip: 735*;
plastice, asamblarea maşinilor şi instrumentelor la 300
LMH, DL, LFC LMH, DL
etc.)
LF de tip: 730*; LF de tip: 730*,
Sub 200 50-59 50-59 2600-4500 2400-3500
LMH, LMH, DL, 735*; DL, LFC
LFC
* Este reprezentată indicarea integrală europeană a caracteristicilor transferului coloristic a lămpilor fluoriscente.

NOTE:

1. Prescurtările utilizate: LF - lămpile fluoriscente; LMH – lămpile metalohalogene; LVNP – lămpile cu vapori de natiu de presiune înaltă;
DL – diode luminiscente; LFC – lămpile fluoriscente compacte.

2. Radierea directă a surselor de lumină de luminiscentă înaltă cu diode luminiscente nu trebuie să nimerească în câmpul de vedere a celor aflaţi în încăpere.

65
NCM C.04.02:2016

Anexa F
(informativă)

Surse de lumină recomandabile pentru iluminatul general a încăperilor clădirilor de locuit sociale şi de uz comun

Indexul de
Caracteristică lucrării vizuale conform transfer Diapazonul Surse de lumină
Cerinţe către iluminat Iluminatul, lx
cerinţelor de distincţie coloristică coloristic a temperaturii exemplare
surselor de coloristice a pentru uluminatul general
surselor de
lumină lumină Тc, К

1 2 3 4 5 6
Compararea culorilor cu cerinţe foarte înalte De la 300 90-95 5000-6500 LF de tip: 950*, 965*;
către distincţia coloristică şi alegerea până la 500 DL
culorilor (magazine pentru vânzarea
îmbrăcămintei şi ţesăturilor, cosmeticii etc.)

Compararea culorilor cu cerinţe înalte către De la 200 85-89 3000-6500 LF de tip: 930*, 940*,
distincţia coloristică (cabinete de desen, până la 500 950*, 965*; DL
tipuri lucrărilor de deservire, secţii de
Asigurarea comfortului vizual în croitorie în atelier, săli de conferinţe de
încăperi la execurarea lucrărilor vizuale dectinaţie federală, laboratoarele chimice,
de categoriile А-C săli de expoziţii, ateliere de machetare etc.)
Distincţia obiectelor colore la cerimţe mici de De la 300 80-84 3500-5500 LF de tip: 840*, 865*;
distincţie coloristică (camere pentru cercuri a până la 500 LMH, DL
instituţiilor de învăţământ; magazine
universale, săli de comerţ a magazinelor, De la 150 80-84 2700-4500 LF de tip: 827*, 830*;
ateliere de curăţire chimică a îmbrăcămintei, până la 300 LMH; DL, LFC
căli de menaj, bazine acoperite, săli Sub 150 70-79 3500-5000 LF de tip: 740*, 765*;
sportive) LMH, DL, LFC

66
NCM C.04.02:2016

Anexa F (continuarea)
De la 300 80-84 2700-4500 LF de tip: 827*, 830*;
Cerinţe către distincţia coloristică lipsesc până la 500 LMH; DL
(birouri, camere de lucru, birouri de
De la 150 70-79 3500-5000 LF de tip: 827*, 830*;
construcţii, de desene tehnice, de cataloage
până la 300 LMH; DL
pentru cititori, arhive, depozite de cărţi etc.)
Sub 150 50-69 2400-3500 LF de tip: 730*, 735*;
DL, LFC
Distincţia obiectelor colore la cerinţe mici De la 300 80-84 3500-5500 LF de tip: 840*, 865*;
Asigurarea comfortului psihoemoţional către distincţia coloristică (săli de concerte, până la 500 LMH, DL
în încăperile cu categoria lucrărilor săli de spectacole a teatrelor, cluburilor, săli
vizuale D-G de festivităţi, vestibuluiri etc.) De la 150 80-84 2700-4500 LF de tip: 827*, 830*;
până la 300 LMH; DL; LFC

Sub 150 70-79 3500-5000 LF de tip: 740*, 765*;


LMH, DL, LFC
Cerinţe către distincţia coloristică lipsesc Sub 150 50-59 2400-3500 LF de tip: 730*, 735*;
(săli de spectacole a cinematografelor, DL, LFC
holurile ascensoarelor, coridoare, treceri,
accese etc.)
* Este reprezentată indicarea integrală europeană a caracteristicilor transferului coloristic a lămpilor fluoriscente.

NOTE:

1. Prescurtările utilizate: LF - lămpile fluoriscente; LMH – lămpile metalohalogene; LVNP – lămpile cu vapori de nartiu de presiune înaltă;
DL – diode luminiscente; LFC – lămpile fluoriscente compacte.

2. Radierea directă a surselor de lumină de luminiscentă înaltă cu diode luminiscente nu trebuie să nimerească în câmpul de vedere celor aflaţi în încăpere.

67
NCM C.04.02:2016

Anexa G
(obligatorie)
Indicii normaţi de iluminare a încăperilor principale a clădirilor publice, de locuit şi auxiliare

Iluminatul Iluminatul
Iluminatul artificial
natural combinat
Iluminarea
Planul (O — suprafeţelor de CIN eн, % CIN ен, %
orizontal, V — lucru, lx Indexul
Categori Indi- Coefi-
vertical) de
a şi transfe La La

La iluminatul
combinat de sus
normare a cele cientul
subcate- -rului ilumi ilumin
Clădiri iluminatului şi Ilumina coma- pulsa-
colo- natul atul
goria ţiei

combinat de sus
CIN, înălţimea la tul sat de
lucrării La ilumi cilind- discom ilumina
ristic a late- late-
planului

La iluminatul
vizuale sursel ral ral
deasupra iluminatul natul ric, lx fort tului,
or de
pardoselei, m combinat gene- UGR, %,
lumină
ral minim minim
Ra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Clădiri administrative (ministere, departamente, comitete, perfecturi, municipalitete, conduceri, organizaţii de construcţie şi proiectare, instituţii de
cercetări ştiinţifice etc.)
1 Birouri şi camere de lucru,
O-0,8 B-1 400/200 300 — 19 15/20 80 3,0 1,0 1,8 0,6
oficii
2 Săli şi camere de proiectare,
O-0,8
birouri de construcţie şi desene А-1 600/400 500 — 16 10/20 80 4,0 1,5 2,4 0,9
tehnice
3 Camere de vizitatori, de
O-0,8 B-1 400/200 300 — 19 15/20 80 — — — —
expediţii
4 Săli de lectură O-0,8 А-2 500/300 400 150 19 15/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
5 Cataloage pentru cititori, V-1,0, pe frontul
încăperile fondului de acces cartelelor, pe B-2 — 200 — 19 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
deschis rafturi
6 Depozite de cărţi şi arhive V-1,0 pe rafturi C-2 — 100 — 22 — 80 — — — —
7 Încăperi de xerocopiere O-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 — — — —
8 Încăperi de copertare şi
O-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 3,0 1,0 1,8 0,6
broşurare

68
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 Ateliere de machetare, de tâmplărie O-0,8, pe IIIc 750/200 300 — 22 15/20 80 — — 3,0 1,2
şi de reparaţie tejghele şi mese
de lucru
V-1,2 (pe B-2 — 200 — — — — — — — —
ecranul displeu)
10 Săli de computoare
O-0,8 pe mese А-2 500/300 400 — 19 10/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
de lucru
11 Săli de conferinţe şi şedinţe O-0,8 E — 200 75 25 20 80 — — — —

12 Recreaţii, culuare, foieuri O-0,0 — pe F — 150 50 25 — 80 — — — —


pardosea
13 Laboratoriile: de chimie organică şi
neorganică, termice, fizice,
spectrografice, stilometrice,
fotometrice, de microscope, de analiză O-0,8 А-2 500/300 400 — 19 10/15 80 3,5 1,2 2,1 0,7
rentgheni-structurală, mecanice şi de
radiomăsurare, de construcţii
electronice, de preparare
14 Laboratoare analitice O-0,8 А-1 600/400 500 — 19 10/20 80 4,0 1,5 2,4 0,9

Instituţii bancare şi de asigurare


15 Sala de operaţii, grup de creditare, O-0,8 pe mese А-2 500/300 400 — 16 10/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
sala de case de lucru
16 Încăperile secţiei de încasare, O-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 — — — —
camera de încasare
17 Depozitariu, anticamera de O-0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
depozitare, depozitul de valori
18 Camera server, încăperea O-0,8 A-2 — 400 — 19 10 80 — — — —
conturilor electronice interbancare
19 Camera de executare, preparare a O-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 — — 2,1 0,7
cartelelor de identificare
20 Camera de safeuri O-0,8 C-1 — 150 — 22 20 80 — — — —

69
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Instituţii de învăţământ general, primar, mediu şi superior general
21 Camere a claselor, auditorii, V — pe mijlocul А-1 — 500 — 19 10 80 — — — —
cabinete de studii, laboratoarele tablei
1 1 1 1
şcolilor de învăţământ general, şcolilor- O-0,8 — pe А-2 — 400 — 19 10 80 4,0 1,5 2,1 1,3
internat, instituţiilor de specializare mese de lucru şi
medie şi profesional-tehnică bănci
22 Auditorii, cabinete de studiu,
laboratorul de colegii şi instituţii de O-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 3,5 1,2 2,1 0,7
învăţământ superior
V — pe ecran
B-2 — 200 — — — 80 — — — —
displeu
23 Cabinete de informatică şi tehnică
O-0,8 — pe
de calcul
mese de lucru şi А-2 500/300 400 — 16 10/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
bănci
V — pe tablă А-1 — 500 — 19 10 80 — — — —
O-0,8 — pe
24 Cabinete de desen tehnic şi desen
mese de lucru şi А-1 — 500 — 19 10 80 4,0 1,5 2,1 1,3
bănci
25 Camere de laborant în cadrul
O-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 3,5 1,2 2,1 0,7
cabinetelor de studii
O-0,8 — pe
26 Ateliere de prelucrarea metalelor şi
tejghele şi mese IIIb 1000/200 300 — 19 15/20 80 — — 3,0 1,2
lemnului
de lucru
O-0,8 — pe 1 1 1 1
27 Cabinetele lucrărilor de deservire А-2 — 400 — 19 10 80 4,0 1,5 2,1 1,3
mese de lucru
O-0,0 — pe
B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
pardosea
V — la nivelul
2,0 m de la
28 Săli sportive pardosea din
ambele părţi pe — 75 — — — — — — —
axa longitudu-
nală de
deplasare
29 Bazine acoperite O — pe C-1 — 150 — 22 20 80 2,0 0,5 1,2 0,3
suprafaţa apei

70
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 Săli de festivităţi şi auditorii, cinema O-0,0 — pe E — 200 75 22 — 80 — — — —
pardosea
31 Estradele sălilor de festivităţi O -0,0 — pe D — 300 — — — 80 — — — —
pardosea
32 Cabinetele şi camerele profesorilor O -0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 3,0 1,0 1,8 0,6
33 Recreaţiile O -0,0 — pe
F — 150 — 25 — 80 2,0 0,5 1,2 0,3
pardosea
Instituţiile cu destinaţie de petrecere a timpului liber
34 Săli polivalente O -0,8 А-2 — 400 100 19 10 80 — — — —
35 Săli de vizionare a teatrelor, săli de
O -0,8 D — 300 100 25 — 80 — — — —
concerte
36 Săli de vizionare a cluburilor, salon
de club, încăpere pentru ocupaţii de O -0,8 E — 200 75 25 — 80 — — — —
răgaz, adunări, foaieurile teatrelor
37 Săli de expoziţii O -0,8 E — 200 75 25 — 80 2,5 0,7 1,5 0,4
38 Săli de vizionare a
O -0,8 G-1 — 100 — 25 — 80 — — — —
cinematografelor
39 Foaieurile cinematografelor, O -0,0 — pe
F — 150 50 25 — — — — —
cluburilor pardosea
40 Camere de cercuri, clase de muzică O -0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 3,0 1,0 1,8 0,6
41 Săli de aparatură cinema, sonoră,
O -0,8 C-1 — 150 — 22 20 80 — — — —
de lumină
Instituţii preşcolare
42 Camere de primire O -0,0 — pe B-2 — 200 — 22 15 80 — — — —
pardosea
43 Vestiare O -0,0— pe B-1 — 300 — 19 15 80 — — — —
pardosea
1 1
44 Camere de grupe şi de joacă O -0,0 — pe А-2 — 400 — 19 10 80 4,0 1,5 — —
pardosea
45 Camere de ocupaţii muzicale, O -0,0 — pe А-2 — 400 — 19 10 80 3,5 1,2 — —
gimnastice, ospătorii pardosea
46 Dormitoare O -0,0 — pe C-2 — 100 — 19 15 80 2,0 0,5 — —
pardosea
1 1
47 Izolatoare, camere pentru copii O -0,0 — pe B-2 — 200 — 19 15 3,0 1,0 — —
îmbolnăviţi pardosea

71
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
48 Cabinet medical O -0,8 B-1 — 300 — 16 15 90 3,0 1,0 1,8 0,6
Sanatoriile, case de odihnă, pensionate
O -0,0 — pe C-2 — 100 — 19 15 80 2,0 0,5 — —
49 Saloane, camere de dormit
pardosea
50 Camere de clasă a sanatoriilor O -0,8 А-1 — 500 — 19 10 80 4,0 1,5 — —
pentru copii
Instituţii de cultură fizică şi asanare
O -0,0 — pe
51 Săli de jocuri sportive B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
pardosea
V-2,0 din
ambele părţi a
axei — — 75 — — — — — — —
longitudinale a
încăperii
O -0,0 — pe
53 Săli de aerobică, gimnastică, lupte B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
pardosea
O -0,0 — pe
54 Popicărie B-2 — 200 — 22 20 — — — —
pardosea
Întreprinderi de alimentare publică
55 Săli comasate de restaurante şi
O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
ospătării
56 Distrubuitoare O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
57 Secţii ferbinţi, secţii reci, de gătire
O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — 1,2 0,3
finală şi de aprovizionare
58 Spălătorii de vesele de bucătărie şi
O D-0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
ospătărie, camera de tăierea pâinii
Magazine
59 Săli de comerţ a magazinelor: de
cărţi, de haine gata, albituri,
încălţăminte, ţesături, confecţiilor de
O -0,8 B-1 — 300 100 19 15 80 — — — —
blană, pălării, parfumerie, galanterie,
giuvaerie, mărfuri radio-electrice,
alimentare fără autodeservire
60 Sălile magazinelor alimentare cu
O -0,8 А-2 — 400 100 19 10 80 — — — —
autodeservire

72
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
61 Sălile de comerţ a magazinelor: de
veselă, mobilă, mărfuri sportive,
materialelor de construcţie, maşinelor O -0,8 B-2 — 200 75 22 20 80 — — — —
electrice de uz casnic, jucării, mărfuri
de birou
62 Cabine de probă V-1,5 B-1 — 300 — — 15 80 — — — —
63 Încăperile secţiilor de comandă, O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
birou de deservire
64 Încăperea caselor principale O -0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 — — —
Întreprinderi de deservire socială a populaţiei
65 Băi: 80
а) de aşteptare-de răcire O -0,8 C-1 — 150 — 22 — 80 — — — —

b) de dezbrăcare, spălătorii, de duş, de O -0,0 — pe G-1 — 100 — — — 80 — — — —


aburi, pardosea
c) bazine O -0,0 — pe C-2 — 100 — — — 80 — — — —
pardosea
66 Frizerii O -0,8 А-2 500/300 400 — 19 10/20 90 — — 1,2 0,7
67 Fotografii:
а) saloane de primire şi livrare a O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
comenzilor
O -0,8 C-2 — 100 — — 20 80 — — — —
b) săli de fotografiere, fotoateliere
O -0,8 А-2 — 400 — 19 10 90 — — — —
68 Fotolaborator V-1,2 (pe ecran B-2 — 200 — — — — — — — —
displeu)
69 Spălătorii:
а) secţia de primire şi livrare a O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
albiturilor V-1,0 F — 75 — — — 80 — — — —
b) secţii de spălare: O -0,0 — pe VI — 200 — 25 20 80 — — — —
spălarea, pregătirea soluţiilor, pardosea
O -0,8 VIIIc — 50 — — — — — —
păstrarea materialelor de spălat
c) secţii de uscare şi călcat:
mecanice O -0,8 VI — 200 — 25 20 80 — — 1,8 0,6
manuale O -0,8 IVа — 300 — 25 20 80 — — 2,4 0,9
73
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
d) secţie de sortare şi împachetare a O -0,8 VI — 200 — 25 20 80 — — — 0,3
2
albiturilor O -0,8 IIа 2000/75 750 — 19 10/20 80 — — 4,2 1,5
e) reparaţia albiturilor 0
70 spălătorii cu autodeservire O -0,0 — pe B-2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
pardosea
71 Atelier de curăţire chimică a
îmbrăcămintei: O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
а) salon de primire şi livrare a O -0,8 VI — 200 — 25 20 80 — — 1,8 0,6
îmbrăcămintei D-0,8 IIIа 2000/20 500 — 22 15/20 80 — — — —
b încăperea de curăţire chimică 0
c) secţia de înlăturare a pieţelor O -0,8 VIIIв — 50 — — — — — — — —
d) încăpere de păstrare a chimicatelor
72 Atelier de preparare şi reparaţie a
îmbrăcămintei şi confecţiilor tricotate:
2
a) ateliere de cusătorie O -0,8 — pe IIа 2000/75 750 — 22 10/20 90 — — 4,2 1,5
mese de lucru 0
b) secţii de croitorie O -0,8 — pe IIb — 750 — 22 10 80 — — 4,2 1,5
mese de lucru
2
c) secţii de reparaţie a îmbrăcămintei O -0,8 IIа 2000/75 750 — 22 10/20 80 — — 4,2 1,5
d) secţia de pregătire a materialelor 0
anexate O -0,8 IVа — 300 — 22 20 80 — — 2,4 0,9
e) secţia de împletire manuală şi
mecanică O -0,8 IIc — 500 — 22 10 80 — — 4,2 1,5
f) de călcare, de decotare O -0,8 IVа — 300 — 22 20 80 — — 2,4 0,9
73 Puncte de închiriere: 80
a) încăperile pentru vizitatori O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
b) depozite O -0,8 C-1 — 150 — — — — — — — —
74 Ateliere de reparaţie:
а) confecţionarea şi reparaţia pălăriilor, O -0,8 IIа 2000/75 750 — 22 10/20 90 — — 4,2 1,5
2
lucrări de blănărie 0
b) reparaţia încălţămintei, galanteriei, O -0,8 IIIа 2000/30 — — 22 10/15 80 — — 3,0 1,2
confecţiilor metalice, confecţiilor de 0
2

masă plastică, aparatelor electrice de


uz casnic

74
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c) reparaţia ceasurilor, lucrări de O -0,8 IIb 3000/30 — — 22 10/20 80 — — 4,2 1,5
giuvaierie şi gravură 0
d) reparaţia aparaturii foto-video, O -0,8 IIc 2000/20 — — 22 10/20 80 — — 4,2 1,5
imprimare, tele - radio 0
75 Sdudioul de audioimprimare:
a) încăperea de imprimare şi audiere O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
b) fonotecile
O -0,8 B-2 — 200 — — — — — — — —
Hoteluri
76 Birou de deservire O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
77 Încăperea personalului de deservire O -0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
şi de serviciu
78 Saloane de hotel O -0,0 C-1 — 150 — 22 20 80 2,0 0,5 — —
Case de locuit
79 Camere de locuit O -0,0 — la C-1 — 150 — — — — 2,0 0,5 — —
pardosea
80 Bucătării O -0,0 — la C-1 — 150 — — — — 2,0 0,5 1,2 0,3
pardosea
81 Coridoare, camere de baie, camere O -0,0 — la G-2 — 50 — — — — — — — —
de toaletă pardosea
82 Încăperi de uz comun:
a) Încăperea de concierge O -0,0 — la C-1 — 150 — 22 20 80 — — — —
b) vestibule pardosea
O -0,0 — la H-1 — 30 — — — 80 — — — —
pardosea
c) coridoare şi holuri de ascensoare pe O -0,0 — la H-2 — 20 — — — 80 — — — —
etaje pardosea
2
O -0,0 — H-2 — 20 — — — 80 — — — 0,1
d) scările şi podestele scărilor pardosea,
podeste, trepte

75
NCM C.04.02:2016

Anexa G (continuarea)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Clădiri şi încăperi auxiliare
83 Încăperi sanitar-comunale:
а) camere de lavuare, vase de closet, O -0,0 — la G-1 — 75 — — — 80 — — — —
de fumat pardosea
b) camere de duş, garderobe, pentru O -0,0 — la G-2 — 50 — — — 80 — — — —
uscarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, pardosea
încăperi pentru încălzirea lucrătorilor
84 Puncte de ocrotire a sănătăţii:
а) spaţii de aşteptare O -0,8 B-2 — 200 — 19 20 80 — — 1,5 0,4
b) registratura, camera personalului de O -0,8 B-2 — 200 — 19 20 80 — 0,7 1,5 0,4
serviciu
c) cabinetele medicilor, de O -0,8 B-1 — 300 — 19 15 90 3,0 1,0 1,8 0,6
pansamente O -0,8 А-1 — 500 — 16 10 90 4,0 1,5 2,4 0,9
d) cabinete de proceduri
Alte încăperi a clădirilor de producere, auxiliare şi publice
85 Vestibuluri şi garderobe a
îmbrăcămintei de stradă:
a) în instituţii de învăţământ superior, O -0,0 — la
2
şcoli, cămine, hoteluri, teatre, clube, la pardosea F — 150 — — — 80 — — — 0,4
intrări în întreprinderi industriale mari şi
clădiri publice
b) în alte clădiri industriale, auxiliare şi O -0,0 — la G-1 — 75 — — — 80 — — — —
publice pardosea
c) vestibulril în clădirile de locuit O -0,0 — la H-1 — 30 — — — 80 — — — —
pardosea
86 Scările:

a) casele scărilor principale a clădirilor O -0,0 — C-2 — 100 — — — 80 — — —


2
0,2
publice, de producere şi auxiliare pardosea,
podeste, trepte
b) casele scărilor a clădirilor de locuit O -0,0 — la H-2 — 20 — — — 80 — — —
2
0,1
pardosea
c) celelalte case a scărilor O -0,0 — la G-2 — 50 — — — 80 — — —
2
0,1
pardosea

76
NCM C.04.02:2016

Anexa G (sfârşitul)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
87 Holuri de ascensoare:
а) în clădiri publice, de producere şi O -0,0 — la G-1 — 100 — — — 80 — — — —
auxiliare pardosea
b) în clădiri de locuit O -0,0 — la H-2 — 20 — — — 80 — — — —
pardosea
88 Coridoare şi treceri:
2
O -0,0 — la G-1 — 100 — — — 80 — — — 0,1
а) coridoare şi treceri principale pardosea
O -0,0 — la H-2 — 20 — — — 80 — — — —
b) coridoarele caselor de locuit pe pardosea
etaje O -0,0 — la G-2 — 50 — — — 80 — — — —
pardosea
c) alte coridoare
2
89 secţiile mecanice a ascensoarelor O -0,8 H-1 — 30 — — — — — — — 0,1
şi încăperile instalaţiilor cu freon
2
90 Poduri O -0,0 — la H-2 — 20 — — — — — — — 0,1
pardosea
1
Indicii normaţi al CIN sunt majorate în încăperile special destinate pentru prezentă copiilor şi adolescenţilor.
2
Indicii normaţi sunt stabiliţi experimental la normarea de ramură.

NOTE:

1. Prezenţa indicilor normaţi de iluminare în coloanele ambelor sisteme de iluminat artificial exprimă posibilitatea folosirii uneia din aceste sisteme.

2. La indicarea fracţială a iluminatului, indicată în coloana 4 a tabelului, la numitor este indicată norma iluminării de la iluminatul general şi local pe locul de lucru, iar
în numărător – iluminarea de la iluminatul total pe încăpere.

3. La indicarea fracţială a coeficientului pulsaţiei, adusă în coloana 8 a tabelului, la numitor este indicată norma pentru iluminarea locală sau a unui iluminat general,
iar în numărător – pentru iluminatul total în sistemul celui combinat.

77
NCM C.04.02:2016

Anexa H
(obligatorie)
Indicii normaţi ai iluminatului natural, artificial şi combinat a încăperilor principale a organizaţiilor medicinale.

Suprafaţa de lucru Iluminatul natural Iluminatul combinat Iluminatul artificial


şi planul normării CIN еm % CIN еm % Iluminarea, lx
CIN şi a
iluminatului
La La Coeficientul
Încăperile (O-orizontală, La La Indicele de
V-verticală) şi
iluminatul iluminatul La iluminatul La pulsaţiei
iluminatul iluminatul disconfort M,
înălţimea planului
de sus sau de sus sau lcombinat iluminatul iluminării, Кm
lateral lateral minim
combinat combinat total % minim
deasupra
pardoselei, m
De tot De la total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Secţii de saloane
Filtre de primire, filtre- O-0,0 - - - - - - 100 25 15
boxe
Saloanele secţiilor pentru O -0,0 2,0 0,5 - - - - 100 25 15
maturi
Saloanele: secţiilor pentru O -0,0 3,0 1,0 - - - - 200 25 15
copii, pentru nou-născuţi;
de terapie intensivă,
postoperaţii, saloanele
mamei şi copilului
Camere de clasă a O -0,8 4,0 1,5 - - - - 500 15 10
staţionarelor pentru copii /
secţiilor
Camere de joacă O -0,0 4,0 1,5 - - - - 400 15 10
Camere de primire a O -0,8 1,5 0,5 - - 200 60 20
hrănii
Camere de proceduri şi O -0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
manipulaţii
Posturile colilor medicale O -0,8 1,5 0,4 - - 300 40 15
Camere internării de zi O -0,8 2,5 0,7 1,5 0,4 200 60 20
Camere de păstrare a O -0,8 - - - - - - 75 - -
aparaturii mobile

78
NCM C.04.02:2016

Continuarea anexei H
Blocul de operaţii, sala de reanimaţie, de pansamente,secţii de naştere
Sala de operaţii O -0,8 - - - - - - 500 40 10
Sala de naştere, de O -0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 500 40 10
dializă, săli de reanimare,
de pansamente
Camera antioperaţii O -0,8 - - - - - - 300 40 15
De montare a aparatelor O -0,8 - - - - - - 400 20 10
de circulaţie artificială a
sângelui, de rinichi
artificial etc.
Camera de păstrare a O -0,8 - - - - - - 200 40 20
sângelui
Camere de păstrare şi O -0,8 - - - - - - 75 - -
pregătire a ipsosului
Secţii de primire consultativă, cabinete de diagnoză şi tratament
Registraturi şi O -0,8 - - 1,5 0,4 - - 200 60 20
dispetcerate
Cabinetele chirurgilor, O -0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
mamoşilor, ginecologilor,
traumatologilor,
pediatrilor, infecţioniştilor,
dermotologilor,
alergologilor, stoma-
tologilor; de observare
Cabinete de primire a O -0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 40 15
medicilor de alte
specialităţi, feldcerilor
(exclusiv celor aduse mai
sus)
Camere întunecate a O -0,8 - - - - - - 20 - 10
oftalmologilor
Cabinete de diagnostică O -0,8 - - 1,8 0,6 - - 300 40 15
funcţională, fizioterapie

79
NCM C.04.02:2016

Continuarea anexei H
De procedură a O -0,8 - - - - - - 300 40 15
cabinetelor endoscopice
De proceduri O -0,8 - - - - - - 50 - -
renghenodiagnostice
De proceduri a O -0,8 - - - - - - 400 40 10
diagnosticei şi terapiei
radiologice
Încăperi de terapie O -0,8 - - - - - - 200 60 20
balneologică, săli de duş
Încăperi de terapie O -0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 40 15
dinamică
Încăperi de tratament cu O -0,8 - - - - - - 50 - -
somn, fotariile
Cabinete de masaj, O -0,8 - - 1,5 0,4 - - 200 60 20
fizcultură de tratament,
săli de antranament
Camere de pregătire a O -0,8 - - - - - - 75 - -
parafinei, ozocheritului,
de prelucrare a
garniturilor, spălare şi
uscare a cearşafurilor,
pânzelor, brezentelor,
regenerare a nămolului
Laboratoriile instituţiilor medicinale
Camere de primire, O -0,8 - - - - - - 200 40 10
eliberare şi registrare a
analizelor, de cântărire,
de preparare a mediilor,
camere de vopsire a
probelor, de centrifugare
Laboratoarele de O -0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
executare a analizelor,
cabinete de cercetări
serologice, colorimetrice

80
NCM C.04.02:2016

Continuarea anexei H
Laboratoare de disecare, O -0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 40 15
pentru laboranţii
laboratoarelor clinice,
hematologice, biochimice,
bacteriologice, gistologice
şi ţistologice, cabinete de
luare a probelor,
caugulografie, fotometrie
Spălătorii a vaselor de O -0,8 - - - - - - 200 60 20
laboratoriu, camera
termostatică
Farmacii
Camera de asistenţă, O -0,8 - - 2,4 0,9 600 400 500 40 10
aseptică, analitică, de
cântărire şi împachetare,
de aprovizionare a
concentratelor şi
semifabricatelor, de
control şi marcare
Spălătorii O -0,8 - - - - - - 200 60 20
Camera de păstrare a O -0,8 - - - - - - 100 - -
surselor de tratament şi
pansament, a veselelor
Camera de păstrare a O -0,8 - - - - - - 75 - -
acizilor, surselor de
dezinfectare, lichidelor
combustibile şi uşor
inflamabile
Încăperi de sterilizare şi dezinfectare
Camera de sterilizare, de O -0,8 - - - - - - 200 40 20
autoclavă, de primire şi
păstrare a materialelor

81
NCM C.04.02:2016

Sfîrşitul anexei H
Încăperea de pregătire a O -0,8 - - - - - - 200 40 20
instrumentelor
Încăperea de reparaţie şi O -0,8 - - - - - - 300 40 15
ascuţire a instrumentelor
Încăperea camerelor de O -0,8 - - - - - - 75 - -
dezinfecţie
Secţia patalogoanatomică
Camera de secţionare O -0,8 3,5 1,2 2,1 0,7 - - 400 40 10
Camera de antisecţionare O -0,8 - - - - - - 200 60 20
şi fixaţionare
Încăperile blocului alimentar
Secţia de distribuire O -0,8 - - - - - - 300 60 20
Secţii ferbinţi, reci, de O -0,8 - - - - - - 200 60 20
pregătire finală, de
aprovizionare
Spălătorii de vesele O -0,8 - - - - - - 200 60 20
Camere de încărcare, O -0,8 - - - - - - 75 - -
depozite

NOTĂ: Iluminatul încăperilor indicate în tabel, se stabileşte în corespundere cu cerinţele normelor sanitare de iluminare naturală şi artificială

82
NCM C.04.02:2016

Bibliografia

[1] EN 12464-1: 2002 Light and lighting - Lighting of work places. - Part 1: Indoor work places.

[2] EN 12464-2: 2007 Light and lighting - Lighting of work places. - Part 2: Outdoor work places.

[3] EN 13201-2 Road lighting - Part 2: Performance requirements.

[4] CIE 136 - 2000 Guide to the lighting of urban areas. Technical report.

[5] CR 14380 - 2003 Lighting applications - Tunnel lighting. CEN report.

[6] EN 1838: 1999 Lighting applications. Emergency lighting.

[7] МУ 5046-89 Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением


искусственных источников ультрафиолетового излучения)

[8] СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных ззданий

[9] Lege calităţii № 721-XIII от 2-II-1993;

[10] Ordinul guvernului Republicii Moldova № 102 от 5.02.2013 «Strategia energetică a


Republicii Moldova până la a. 2030 »;

[11] Hotărârea guvernului Republicii Moldova № 113 от 7.02.2013 «Planul naţional de acţiuni
în domeniul efectivităţii energetice »,

[12] GOST R 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка


сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний.

83
NCM C.04.02:2016

Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă

Начало перевода

Введение

Настоящие Строительные нормы и правила разработаны методом переиздания


межгосударственных строительных норм МСН 22-03-2014 „Естественное и
искусственное освещение”, (адаптированы к национальным условиям).

Строительные нормы и правила в строительстве NCM С.04.02:2016 „Iluminatul natural şi


artificial” входят в общую структуру Системы национальных нормативных документов в
области строительства для применения на обязательной основе, исходя из общих
целей и задач технического регулирования строительстве.

Нормативный документ устанавливает нормы естественного, искусственного и


совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного
освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне
зданий.
Настоящие строительные нормы и правила частично гармонизированы с европейскими
нормативными документами для применения единых методов определения
эксплуатационных характеристик и методов оценки [1 + 6].
В целях гармонизации с общеевропейским стандартом EN 12464-1:2002. «Свет и
освещение. Освещение рабочих мест», согласно требованиям NCM С.04.02:2016
норма освещенности становится единой для всех источников света. Отменяются ранее
введенные допущения о снижении норм освещенности при применении ламп
накаливания.
В области внутреннего искусственного освещения помещений нормативные значения
освещенности помещений и рабочих мест требования настоящих норм
гармонизированы с Евростандартом EN 12464; в области наружного освещения
рабочих мест - нормативные значения освещенности рабочих мест гармонизированы
со стандартом EN 12464.
В целях обеспечения единого подхода в терминологии, методологии проектирования и
нормативным значениям освещенности настоящие строительные нормы
гармонизированы с европейскими стандартами серии EN 13201.
В разделе «Наружное освещение городских и сельских поселений» нормативного
документа NCM С.04.02:2016 освещенность улиц и дорог увязана не только с
интенсивностью, но и со скоростью движения транспортных средств. В то же время
учтены климатические особенности территорий Республики Молдова.
Раздел „Искусственное освещение” нормативного документа NCM С.04.02:2005
„Iluminatul natural şi artificial” представлен в NCM С.04.02:2016 двумя разделами:
„Искусственное освещение" и „Освещение населенных зон ” с более понятной,
логичной и подробнойной структурой.
Адаптация межгосударственного нормативного документа МСН 22-03-2014
„Естественное и искусственное освещение" выполнена авторским коллективом INCP
„Urbanproiect”, руководитель темы - V. Didenco.

84
NCM C.04.02:2016

1 Область применения
1.1 Настоящий нормативный документ распространяется на проектирование
освещения помещений вновь строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых
зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий,
площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожных
подъездных путей предприятий, наружного освещения городов, поселков и сельских
населенных пунктов, автотранспортных тоннелей, а также на контроль за их
состоянием в процессе эксплуатации. Проектирование устройств местного освещения,
поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью,
следует также осуществлять в соответствии с настоящими нормами.

1.2 Настоящий нормативный документ не распространяется на проектирование


освещения подземных выработок, речных портов, аэродромов, железнодорожных
станций и их путей, размещения растений, животных, птиц, а также на
проектирование специального технологического и охранного освещения при
применении технических средств охраны.

1.3 На основе настоящего нормативного документа разрабатываются стандарты


организаций, учитывающие специфические особенности технологического процесса и
строительных решений зданий и сооружений, которые утверждаются в установленном
порядке.

2 Нормативные ссылки

В тексте настоящих строительных норм даны ссылки на нижеследующие нормативные


документы:

NCM B.01.00:2016 „ Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi


(МСН 3.01-01-2012) rurale”

NCM E.04.03-2008 ”Conservarea energiei în clădiri”


(МГСН 2.01-99)

NCM G.01.02:2014 “Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice în clădirile locative


şi sociale”

СНиП 2.05.09-90 „Трамвайные и троллейбусные линии”

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и


сельских поселений

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

GOST 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

SM GOST Здания и сооружения. Методы измерения яркости .


26824:2012

GOST 21.607-82 Система проектной документации для строительства.


Электрическое освещение территории промышленных
предприятий. Рабочие чертежи

85
NCM C.04.02:2016

GOST 21.608-84 Система проектной документации для строительства.


Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

GOST 27900-88 Светильники для аварийного освещения. Технические


(CEI 598-2-22-90) требования (МЭК 598-2-22).

GOST R12.2.007.0- Изделия электротехнические. Общие требования


75 безопасности.

Примечание:

При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие


ссылочных стандартов и нормативных документов в ежегодном Каталоге действующих
нормативных документов, выпускаемым Министерством регионального развития и
строительства Республики Молдова, опубликованном в текущем году. Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.

3 Понятия и определения

В настоящем нормативном документе применены следующие понятия и определения:

1. относительная площадь световых проемов Sl/Sp; Sf/Sp: Отношение площади


фонарей или окон к освещаемой площади пола помещения; выражается в процентах.

2. площадь окон Sf: Суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в


наружных стенах освещаемого помещения; м2.

3. площадь фонарей Sl: Суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей,
находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом; м2.

4. путь эвакуации: Маршрут, предназначенный для эвакуации людей при чрезвычайной


ситуации.

5. облачное небо CIII (МКО) (по определению Международной комиссии по


освещению – МКО): Небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее
условию, при котором отношение его яркости на высоте над горизонтом к яркости
в зените равно (1 + 2 sin )/3.

6. геометрический коэффициент естественной освещенности: Отношение естественной


освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения
светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от
равномерно яркого неба к одновременному значению наружной горизонтальной
освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного
света в создании той или другой освещенности исключается; выражается в процентах.

7. контраст объекта различения с фоном K: Определяется отношением абсолютной


величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Контраст объекта различения с фоном считается:

86
NCM C.04.02:2016

- большим – при K более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

- средним – при K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

- малым – при K менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

8. коэффициент блескости: коэффициент, определяющий прямую блескость


светильников наружного освещения площадок предприятий и мест производства работ
вне знаний, определяемый по формуле:

L (B.1)
GR 27 24 log 10
vl
0 ,9
Lve

Где:

Lvl –суммарная вуалирующая яркость, кд/м2, вызванная светящими поверхностями, суммма


вуалирующих поверхностей, вызванная каждым индивидуальным светильником (Lvl = Lv1 +
Lv2 + … Lvn). Вуалирующая яркость каждого индивидуального светильника рассчитывается
как Lv = 10 (Eoc · Θ-2),

Eoc – освещенность глаза наблюдателя в плоскости перпендекулярной линии зрения (2°


ниже горизонтали),

Θ – угол между линией зрения наблюдателя и направлением света, падающего от


индивидуального светильника,

Lvе – эквивалентная вуалирующая яркость фона (окружения), кд/м2.

Допуская предположение, что отражение фона в основном диффузное, эквивалентное


вуалирующее отражение от фона может быть рассчитано как Lvе = 0,035· ρ · Eг · π-1.

ρ – средний коэффициент отражения,

Eг – средняя горизонтальная освещенность поверхности.

ρ – средний коэффициент отражения,

Eг – средняя горизонтальная освещенность поверхности.

87
NCM C.04.02:2016

Рисунок B.1 — Угол между линией зрения наблюдателя и направлением света,


падающего от индивидуального светильника

9. коэффициент естественной освещенности (CIN (КЕО)): Отношение естественной


освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения
светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению
наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого
небосвода; выражается в процентах.

10. коэффициент запаса Kr (для естественного освещения): Расчетный


коэффициент, учитывающий снижение CIN в процессе эксплуатации вследствие
загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, а также
снижения отражающих свойств поверхностей помещения.

11. коэффициент запаса Kr (для искусственного освещения): Расчетный


коэффициент, учитывающий снижение освещенности или яркости в процессе
эксплуатации осветительной установки вследствие загрязнения и
невосстанавливаемого изменения отражающих и пропускающих свойств оптических
элементов осветительных приборов, спада светового потока и выхода из строя
источников света, а также загрязнения поверхностей помещения, наружных стен
здания или сооружения, проезжей части дороги или улицы.
Примечание — Коэффициент запаса Kr обратно пропорционален коэффициенту эксплуатации,
используемому в европейской практике [1].

12. коэффициент пульсации освещенности Kp, %: Критерий оценки относительной


глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения
во времени светового потока источников света при их питании переменным током,
выражающийся формулой
Еmax Еmin
Кp 100 , (B.2)
2 Еmed
где:
Еmax и Еmin – соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за
период ее колебания, lx;

88
NCM C.04.02:2016

Еmed – среднее значение освещенности за этот же период, lx.

13. коэффициент светового климата т: Коэффициент, учитывающий особенности


светового климата.

14. стандартные условия наблюдения в дорожном освещении: Регламентируемые


при расчете яркости дорожного покрытия условия наблюдения водителем транспортного
средства, при которых глаз наблюдателя располагается на высоте 1,5 м над дорожным
покрытием и удален от расчетной точки на расстояние, при котором линия зрения
направлена в расчетную точку под углом 1±0,5о к плоскости полотна дороги.

15. световой климат: Совокупность условий естественного освещения в той или


иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и
различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях,
создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность
солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти
лет.

16. Светодиод: Источник света, основанный на испускании некогерентного излучения


в видимом диапазоне длин волн при пропускании электрического тока через
полупроводниковый диод.

17. расстояние безопасного торможения DFS (РБТ): Минимальное расстояние,


требуемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с
установленной скоростью, в состояние полной остановки. РБТ определяется
суммарным временем реагирования водителя на появившееся препятствие для
принятия решения и торможения транспортного средства.

18. дорога (городская): Автомобильная дорога, проходящая по городским


территориям и являющаяся составным элементом городской дорожно-уличной сети, а
также соединяющая город с функционально связанными с ним объектами, и которая в
отличие от улиц прокладывается преимущественно по свободным от застройки
территориям.

19. солнцезащитный экран: Строительная конструкция, устанавливаемая над


примыкающим к въездному порталу участком дороги для исключения попадания
прямого солнечного света или снижения проникновения рассеянного дневного света на
проезжую часть этого участка. Предназначен для яркостной переадаптации водителя
при въезде в тоннель.

20. стробоскопический эффект: Явление искажения зрительного восприятия


вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете,
возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и
изменении светового потока во времени в осветительных установках, выполненных
источниками света, питаемыми переменным током.

21. фон: Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на


которой он рассматривается.

Фон считается: светлым – при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;


средним – то же, от 0,2 до 0,4; темным – то же, менее 0,2.

89
NCM C.04.02:2016

22. фликер-эффект в автотранспортном движении: Эффект монотонного


мелькания ярких частей светильников и их бликов от корпуса автомобиля,
вызывающий раздражение у водителя при определенной частоте и
продолжительности мельканий.

23. эвакуационный выход: Выход, предназначенный для эвакуации людей при


чрезвычайных ситуациях.

24. акцентирующее освещение: Выделение светом отдельных деталей на менее


освещенном фоне.

25. боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения через


световые проемы в наружных стенах.

26. верхнее естественное освещение: Естественное освещение помещения через


фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высоты здания.

27. двустороннее боковое естественное освещение: Естественное освещение


помещения за счет свето проемов, расположенных в плоскости двух стен.

28. дежурное освещение: Освещение в нерабочее время.

29. аварийное освещение: Освещение, предусматриваемое в случае выхода из строя


питания рабочего освещения.

30. дополнительное искусственное освещение: Освещение, которое используется в


течение рабочего дня в зонах с недостаточным естественным освещением.

31. естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или


отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих
конструкциях.

32. заливающее освещение: Общее (равномерное или неравномерное) освещение


всего фасада здания или сооружения или его существенной части световыми
приборами.

33. индекс цветопередачи: Мера соответствия зрительных восприятий цветного


объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при
определенных условиях наблюдения.

34. объединенный показатель дискомфорта UGR: Общеевропейский критерий


оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при
неравномерном распределении яркостей в поле зрения, определяемый по формуле

2
0,25 N Li ωi , (B.3)
UGR 8 lg
La i 1 p 2
i

где:

Li – яркость блёского источника, cd/m2;

ωi – угловой размер блёского источника, стер;

90
NCM C.04.02:2016

pi – индекс позиции блёского источника относительно линии зрения;

Lа – яркость адаптации, cd/m2.

35. расчетное значение CIN (КЕО) ес: Значение, полученное расчетным путем при
проектировании естественного или совмещенного освещения помещений; выражается
в процентах и определяется:

а) при боковом освещении по формуле:

; (B.5)
b) при верхнем освещении по формуле

; (B.6)
c) при комбинированном (верхнем и боковом) освещении по формуле

, (B.7)
где:

L – число участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной

точки;

li – геометрический CIN (КЕО) в расчетной точке при боковом освещении,


учитывающий прямой свет от i-го участка неба;

qi – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба


CII (МКО);

M – число участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых


через световой проем из расчетной точки;

clj– геометрический CIN (КЕО) в расчетной точке при боковом освещении,


учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;

bfj – средняя относительная яркость j-го участка фасадов зданий противостоящей


застройки;

r0 – коэффициент, учитывающий повышение CIN (КЕО) при боковом освещении


благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и
подстилающего слоя, прилегающего к зданию;

k clj – коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной


составляющей CIN (КЕО) в помещении при наличии противостоящих зданий,
определяемый по формуле

, (B.8)

где:

91
NCM C.04.02:2016

kcl0 – коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей


CIN (КЕО) в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из
расчетной точки;

0 – общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле

0 = 1 2 3 4 5, (B.9)
Где:

1 – коэффициент светопропускания материала;

2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Размеры


светопроема принимаются равными размерам коробки переплета по наружному обмеру;

3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом


освещении 3 = 1);

4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;

5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под


фонарями, принимаемый равным 0,9;

Kr – коэффициент запаса, определяемый по таблице 3;

T – число световых проемов в покрытии;

si – геометрический CIN (КЕО) в расчетной точке при верхнем освещении от i-го


проема;

med – среднее значение геометрического CIN (КЕО) при верхнем освещении на линии
пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального
разреза помещения, определяемое из соотношения

; (B.10)

Где:

N – число расчетных точек;

r2 – коэффициент, учитывающий повышение CIN (КЕО) при верхнем освещении


благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения;

kil – коэффициент, учитывающий тип фонаря.

36. резервное освещение: Вид аварийного освещения для продолжения работы в


случае отключения рабочего освещения.

37. комбинированное искусственное освещение: Искусственное освещение, при


котором к общему искусственному освещению добавляется местное.

92
NCM C.04.02:2016

38. комбинированное естественное освещение: Сочетание верхнего и бокового


естественного освещения.

39. локальное освещение: Освещение части здания или сооружения, а также


отдельных архитектурных элементов при отсутствии заливающего освещения.

40. местное освещение: Освещение, дополнительное к общему, создаваемое


светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

41. общее освещение: Освещение, при котором светильники размещаются в верхней


зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к
расположению оборудования (общее локализованное освещение).

42. освещение больших площадей (антипаническое освещение): Вид эвакуационного


освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.

43. освещение зон повышенной опасности: Вид эвакуационного освещения для


безопасного завершения потенциально опасного процесса.

44. освещение путей эвакуации: Вид эвакуационного аварийного освещения для


надежного определения и безопасного использования путей эвакуации.

45. освещенность Е: Отношение светового потока, падающего на элемент


поверхности, к площади этого элемента; lx.

46. полуцилиндрическая освещенность: Критерий оценки различения лиц


встречных пешеходов. Определяется как средняя плотность светового потока на
поверхности вертикально расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5
м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю.

47. рабочее освещение: Освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные


условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства
работ вне зданий.

48. совмещенное освещение: Освещение, при котором недостаточное по нормам


естественное освещение дополняется искусственным.

49. средняя освещенность улиц, дорог и площадей Еmed: Освещенность,


средневзвешенная по площади дорожного покрытия.

50. средняя яркость дорожного покрытия Lmed: Средняя по площади проезжей части
яркость сухого дорожного покрытия в направлении глаза наблюдателя, находящегося в
стандартных условиях наблюдения на оси полосы движения транспорта, cd/m2.

51. утилитарное наружное освещение: Стационарное освещение, предназначенное


для обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных средств и
пешеходов.

52. цилиндрическая освещенность Ec: характеристика насыщенности помещения


светом, определяемая как средняя плотность светового потока на поверхности
вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого
стремятся к нулю.

53. интенсивность движения: Число транспортных средств в единицу времени


(единиц в час), проходящих через поперечное сечение полотна дороги в часы пик.

93
NCM C.04.02:2016

54. развязка: Пересечение дорог в разных уровнях со съездами для перехода


транспортных средств с одной дороги на другую.

55. отраженная блёскость: Характеристика отражения светового потока от рабочей


поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение видимости
вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего
действия, снижающих контраст между объектом и фоном.

56. средняя яркость дорожного покрытия в пороговой зоне тоннеля Lth: Средняя
по площади проезжей части яркость сухого дорожного покрытия в направлении глаза
наблюдателя, находящегося на оси полосы движения транспорта в первой половине
пороговой зоны тоннеля, cd/m2.

57. длина тоннеля: Расстояние между въездным и выездным порталами,


отсчитываемое вдоль центральной линии проезжей части.

58. средняя яркость дорожного покрытия в переходной зоне тоннеля Ltr: Средняя
по площади проезжей части яркость сухого дорожного покрытия в направлении глаза
наблюдателя, находящегося на оси полосы движения транспорта в переходной зоне
тоннеля, cd/m2.

59. эвакуационное освещение: Вид аварийного освещения для эвакуации людей или
завершения потенциально опасного процесса.

60. яркость адаптации в подъездной зоне тоннеля L 20: Средняя яркость


внутри 20-градусного (по диаметру) поля адаптации, видимого водителем
транспортного средства, находящегося на оси дорожного полотна на расстоянии
безопасного торможения перед въездным порталом, при этом линия зрения водителя
нацелена на центр рамки въездного портала, cd/m2.

61. эквивалентный размер объекта различения: Размер равно яркого круга на равно
ярком фоне, имеющего такой же пороговый контраст, что и объект различения при
данной яркости фона.

62. неравномерность естественного освещения: Отношение среднего значения к


наименьшему значению CIN (КЕО) в пределах характерного разреза помещения.

63. объект различения: Рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект,
которые требуется различать в процессе работы.

64. выездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля,


обрамляющая выезд из тоннеля.

65. въездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля,


обрамляющая въезд в тоннель.
Примечание — При наличии солнцезащитного экрана въездной портал соответствует началу
перекрытой им проезжей части.

66. участок дороги со стандартной геометрией: Участок дороги или улицы, проезжая
часть которого имеет прямоугольное полотно длиной, определяемой стандартными
условиями наблюдения. Для таких участков нормирование освещения проезжей части
ведется по яркости.

94
NCM C.04.02:2016

67. участок дороги с нестандартной геометрией: Участок дороги или улицы,


имеющей отклонения от стандартной геометрии, например повороты, развилки,
въезды и съезды с эстакад, криволинейные (в плане и профиле) участки и др. При
выполнении стандартных условий наблюдения нормирование освещения проезжей
части таких участков ведется по яркости, в противном случае – по освещенности.

68. перекрёсток: Участок, где две или более улиц или дорог соединяются или
пересекаются в одном уровне.

69. характерный разрез помещения: Поперечный разрез посередине помещения,


плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при
боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез
помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а
также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

70. знак безопасности: Знак, дающий информацию безопасности с помощью


комбинации цвета, формы и графических символов или текста.

71. знак безопасности с внешней подсветкой: Знак безопасности, который при


необходимости освещается внешним источником.

72. знак безопасности с внутренней подсветкой: Знак безопасности, который при


необходимости освещается внутренним источником.

73. рабочая поверхность: Поверхность, на которой производится работа и


нормируется или измеряется освещенность.

74. пороговое приращение яркостей TI, %: Критерий, регламентирующий слепящее


действие светильников в поле зрения водителя транспортного средства, определяемый по
формуле

n E v ,i
TI k L1,05
med
(B.4)
i 1 θ i2

Где:

Lmed – средняя яркость дорожного покрытия, cd/m2;

k – множитель, равный 950 при Lср > 5 cd/m2 и 650 при Lср ≤ 5 cd/m2;

Ev,i – вертикальная освещенность на глазу водителя от i-го светильника, lx;

θi – угол между направлением на i-й светильник и линией зрения, градусы;

n – число светильников, попадающих в поле зрения водителя в пределах изменения


угла θ (2о <θ < 20º).

75. система симметричного освещения тоннелей: Система освещения при


размещении на потолке или стенах тоннеля светильников со светораспределением,
симметричным относительно своих главных продольной и поперечной плоскостей, при
котором основная часть светового потока светильников направлена вдоль (продольная
система) или поперек (поперечная система) движения транспорта.

95
NCM C.04.02:2016

76. система встречного освещения тоннелей: Система освещения при размещении,


как правило, на потолке светильников асимметричного светораспределения в
плоскости, параллельной оси проезжей части, существенно большая часть светового
потока которых направлена навстречу движению транспорта.

77. АЗС : Автозаправочные станции горючим, жидким (нефтепродуктами) или газовым

78. улица: Пространство, полностью или частично ограниченное зданиями с одной или
обеих сторон, с проезжей частью для транспорта, пешеходными, а при необходимости
и велосипедными дорожками.

79. условная рабочая поверхность: Условно принятая горизонтальная поверхность,


расположенная на высоте 0,8 м от пола.

80. цветовая температура Tc: Температура излучателя Планка (черного тела), при
которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого
объекта K.

81. цветопередача: Общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава


источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или
бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных
стандартным источником света.

82. проезд: Территория, предназначенная для движения как транспорта, так и пешеходов.

83. короткий тоннель: Тоннель, который имеет длину не более 125 м либо при
подъезде к которому водитель, находящийся на расстоянии безопасного торможения
перед въездным порталом, может видеть не менее 20 % площади рамки выездного
портала.

84. автотранспортный тоннель: Часть дороги для проезда автомобильного


транспорта, имеющая перекрытие над проезжей частью, которое препятствует
дневному освещению дорожного полотна и тем самым ухудшает водителю условия
видимости дорожной обстановки. Понятие тоннеля распространяется и на
солнцезащитные экраны, примыкающие к порталам тоннеля.
Примечания:

1. Под это определение подпадает проезд, определяемый как часть дороги, перекрытая
проходящей сверху другой автомобильной или железнодорожной магистралью, при этом длина
перекрытия не превышает ширины этой магистрали.

2. Под понятие тоннеля не подпадает галерея, определяемая как часть дороги, перекрытие
которой на всем ее протяжении имеет одну или обе светопроницаемые стены.

85. длинный тоннель: Тоннель, который либо имеет длину более 125 м либо при
подъезде к которому водитель, находящийся на DFS (РБТ) перед въездным порталом,
видит менее 20 % площади рамки выездного портала или вообще ее не видит.

86. тротуар: Пешеходная часть улицы.

87.равномерность распределения освещенности: Отношение минимальной


освещенности к максимальной, Еmin/Еmax.

96
NCM C.04.02:2016

88. равномерность распределения яркости дорожного покрытия общая: Отношение


минимального значения яркости дорожного покрытия Lmin к среднему Lmed.

89*. равномерность распределения яркости дорожного покрытия продольная Lmin/Lmax:


Отношение минимального значения яркости дорожного покрытия Lmin к максимальному
его значению Lmax по оси полосы движения.

89. среднее значение CIN emed: При верхнем или комбинированном освещении
определяется по формуле

(B.11)

где:

e1 и eN – значения CIN (КЕО) при верхнем или комбинированном освещении в первой и


последней точках характерного разреза помещения;

ei – значения CIN (КЕО) в остальных точках характерного разреза помещения (i = 2, 3,


..., N–1).

90. установленная скорость движения: Максимальная проектная скорость движения


транспорта в тоннеле.

91. въездная зона тоннеля: Участок тоннеля, включающий пороговую и переходную зоны.

92. внутренняя зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к переходной зоне и


заканчивающийся у начала выездной зоны, а при ее отсутствии – у выездного портала.

93. выездная зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию безопасного
торможения, примыкающий к внутренней зоне и заканчивающийся у выездного
портала.

94. подъездная зона тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной
расстоянию безопасного торможения, примыкающий к въездному порталу.

95. пороговая зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию


безопасного торможения, примыкающий к въездному порталу.

96. селитебная зона: Терртиория, предназначенная для размещения жилищного


фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских
институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных
объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей
внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест
общего пользования.

97. транспортная зона тоннеля: Часть строительного комплекса тоннеля, содержащая


непосредственно проезжую часть, заключенную между въездным и выездным порталами.

4 Общие положения

97
NCM C.04.02:2016

4.1 Нормируемые значения освещенности помещений в настоящих нормах


приводятся в точках ее минимального значения на рабочей поверхности для любых
источников света, кроме оговоренных случаев.

Нормируемые значения яркости и освещенности дорожных покрытий в настоящих


нормах приводятся для любых источников света. Нормируемые значения
освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале:
0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600;
750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Нормируемые значения яркости поверхности в кд/м2, отличающиеся на одну ступень,


следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50;
75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500.

Для естественного освещения в настоящих нормах приведены значения коэффициента


естественной освещенности (CIN (КЕО)).

4.2 Требования к освещению помещений промышленных предприятий (CIN (КЕО),


нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и
коэффициента пульсации освещенности) следует принимать по таблице 1 с учетом
требований 7.2.1 и 7.2.2

4.3 Требования к освещению помещений жилых, общественных и административно-


бытовых зданий (CIN (КЕО), нормируемая освещенность, цилиндрическая
освещенность, объединенный показатель дискомфорта и коэффициент пульсации
освещенности) следует принимать по таблице 2 и приложению G.

4.4 При проектировании естественного, искусственного и совмещенного освещения для


компенсации спада освещенности в процессе эксплуатации следует вводить
коэффициент запаса К3, принимаемый по таблице 3.

4.5 Требования к инсоляции и солнцезащите помещений выполняются в соответствии


с требованиями п.9.19 СНиП 2.07.01.

4.6 Измерения освещенности, яркости и коэффициента пульсации освещенности при


приемке в эксплуатацию и контроле в процессе эксплуатации за состоянием
освещения в зданиях и сооружениях осуществляется по GOST 24940 и SM GOST
26824.

4.7 Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, учитывая


требования к ультрафиолетовому облучению согласно действующим методическим
указаниям [7].

4.8 При проектировании искусственного освещения следует руководствоваться


требованиями ПУЭ и NCM G.01.02.

5 Естественное освещение

98
NCM C.04.02:2016

5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное


освещение.

Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые


определены соответствующими сводами правил на проектирование зданий и
сооружений, нормативными документами по строительному проектированию зданий и
сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном
порядке, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах
зданий и сооружений.

5.2 Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное


(верхнее и боковое).

99
NCM C.04.02:2016

Т а б л и ц а 1 — Требования к освещению помещений промышленных предприятий

Естественное Совмещенное
Искусственное освещение
освещение освещение
Наимен
Освещенность, lx Сочетание CIN eн, %
ьший
Раз- Под- при нормируемых при при при при
или
Характе- ряд разря систе- величин верхне бо- верхне бо-
эквивал Конт-
ристика зри- д зри- Характе- при системе ме об- объединенного м или ковом м или ковом
ентный раст
зритель- тель- тель- ристика комбинированного щего показателя комби- освещ комби- осве-
размер объекта
ной ной ной фона освещения освещ дискомфорта нирова ении нирован щении
объекта с фоном
работы рабо рабо- ения UGR и коэфф- н-ном ном
различе
-ты ты нта пульсации освещ осве-
-ния,
в том UGR, Кp, %, е-нии щении
мм
всего числе от не не
общего более более
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наивыс- Менее Малый Темный 5000 500 — 22 10
А
шей 0,15 4500 500 — 19 10
точности Малый Средний 4000 400 1250 22 10
B
Средний Темный 3500 400 1000 19 10
I Малый Светлый 2500 300 750 22 10
C Средний Средний — — 6,0 2,0
Большой Темный 2000 200 600 19 10
Средний Светлый 1500 200 400 22 10
D Большой »
» Средний 1250 200 300 19 10
Очень От 0,15 Малый Темный 4000 400 — 22 10
A
высокой до 0,30 3500 400 — 19 10
точности Малый Средний 3000 300 750 22 10
B
Средний Темный 2500 300 600 19 10
Малый Светлый 2000 200 500 22 10
Средний Средний — — 4,2 1,5
II C
Большо Темный 1500 200 400 19 10
й
D Средний Светлый 1000 200 300 22 10
Большо »
й Средний 750 200 200 19 10
»
NCM C.04.02:2016

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Высокой От 0,30 A Малый Темный 2000 200 500 25 15
точности до 0,50 1500 200 400 22 15
B Малый Средний 1000 200 300 25 15
Средний Темный 750 200 200 22 15
C Малый Светлый 750 200 300 25 15
III — —
Средний Средний 3,0 1,2
Большой Темный 600 200 200 22 15
D Средний Светлый 400 200 200 25 15
Большой »
» Средний
Средней Св. 0,5 A Малый Темный 750 200 300 25 20
точности до 1,0 B Малый Средний 500 200 200 25 20
Средний Темный
C Малый Светлый
IV Средний Средний 400 200 200 25 20 4,0 1,5 2,4 0,9
Большой Темный
D Средний Светлый
Большой » — — 200 25 20
» Средний
Малой Св. 1 до A Малый Темный 400 200 300 25 20
точности 5 Малый Средний — — 200 25 20
B Средний Темный
Малый Светлый
V C Средний Средний — — 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6
Большой Темный
D Средний Светлый
Большой » — — 200 25 20
» Средний
Грубая (очень Независимо от
малой характеристик фона и
Более 5 VI — — 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6
точности) контраста объекта с
фоном

101
NCM C.04.02:2016

Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Работа со
светящимися
Более То же
материалами и VII — — 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6
0,5
изделиями в горячих
цехах
Общее наблюдение
за ходом производст- Независимо от
венного процесса: характеристик фона и
постоянное A контраста объекта с фоном — — 200 28 20 3,0 1,0 1,8 0,6
периодическое при B » — — 75 28 — 1,0 0,3 0,7 0,2
постоянном
пребывании людей в VIII
помещении
то же, при
периодическом C » — — 50 — — 0,7 0,2 0,5 0,2
общее наблюдение
за инженерными D » — — 20 — — 0,3 0,1 0,2 0,1
коммуникациями
Примечания :

1. Для подразряда норм от Iа до IIIc может приниматься один из наборов нормируемых показателей, приведенных для данного подразряда в гр. 7- 11.
2. Освещенность следует принимать с учетом пп. 7.5 и 7.6 настоящих норм.
3. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы установлены при расположении объектов различения на
расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. При увеличении этого расстояния разряд зрительной работы следует устанавливать в соответствии с приложением
A1. Для протяженных объектов различения эквивалентный размер выбирается по приложению B.
4. Освещенность при работах со светящимися объектами размером 0,5 мм и менее следует выбирать в соответствии с размером объекта различения и относить их к
подразряду «c».
5. Коэффициент пульсации Кp указан в гр. 11 для системы общего освещения или для светильников местного освещения при системе комбинированного освещения.
Кр от общего освещения в системе комбинированного не должен превышать 20 %.
6. Предусматривать систему общего освещения для разрядов I—III, IVа, IVb, IVc, Vа допускается только при технической невозможности или экономической
нецелесообразности применения системы комбинированного освещения.
7. В помещениях, специально предназначенных для работы или производственного обучения подростков, нормированное значение CIN (КЕО) повышается на один
разряд по гр. 3 и должно быть не менее 1,0 %.

102
NCM C.04.02:2016

Таблица 2 — Требования к освещению помещений жилых и общественных


зданий

Естествен

Наименьший или эквивалентный


размер объекта различения, мм
Искусственное освещение ное

Подразряд зрительной работы


освещение

Разряд зрительной работы


CIN, ен, %,

освещенность на рабочей
рабочую поверхность, %

показатель дискомфорта

коэффициент пульсации
зрительной работы при
направлении зрения на

поверхности от системы
при

общего освещения, лк
продолжительность

освещенности Kp, %,
Характеристика
зрительной

комбинированном
освещенность, lx
Относительная

цилиндрическая
работы

объединенный

UGR,не более

верхнем или
не более

боковом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Различение
объектов при
фиксированной
и
нефиксированн
ой линии
зрения:
очень высокой От 0,15 А 1 Не менее 500 150* 21 10 4,0 1,5
точности до 0,30 70 14**
2 Менее 70 400 100* 21 10 3,5 1,2
14**
высокой От 0,30 B 1 Не менее 300 100* 21 15 3,0 1,0
точности до 0,50 70 18**
2 Менее 70 200 75* 24 20 2,5 0,7
18** 15***
средней Более 0,5 C 1 Не менее 150 50* 24 20 2,0 0,5
точности 70 18** 15***
2 Менее 70 100 Не рег- 24 20 2,0 0,5
ламен- 18** 15***
тируетс
я
Обзор Независим Независимо Не
окружающего о от от регла
пространства размера продолжи- менти
при очень объекта тельности руется
кратковременно различени зрительной
м, я работы
эпизодическом
различении
объектов:
при высокой D — 300 100 24 — 3,0 1,0
насыщенности
помещений
светом
при нормальной E — 200 75 25 — 2,5 0,7
насыщенности
помещений
светом
при низкой F — 150 50 25 — 2,0 0,5
насыщенности
помещений
светом

103
NCM C.04.02:2016

Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общее ориен- То же G То же — — — — —
тирование в
пространстве
интерьера:
при большом 1 75 — — — —
скоплении
людей
при малом 2 50 — — — —
скоплении
людей
Общее ориен- » H »
тирование в
зонах
передвижения:
при большом 1 30 — — — — —
скоплении
людей
при малом 2 20 — — — — —
скоплении
людей

* Дополнительно регламентируется в случаях специальных архитектурно-художественных требований.

** Нормируемое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии


зрения преимущественно вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с повышенными
требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в детских садах, яслях, санаториях, компьютерные
классы в школах, средних специальных учебных заведениях и т.п.).

*** Нормируемое значение коэффициента пульсации Kp для детских, лечебных помещений с повышенными
требованиями к качеству освещения.

П р и м е ч а н и я:

1. Освещенность следует принимать с учетом 7.3.3 и 7.3.4 настоящего норматива;

2. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы устанавливаются


при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте
объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение
(уменьшение) освещенности на 1 ступень по шкале освещенности в соответствии с 4.1 настоящего нормативного
документа;

3.Прочерк в таблице означает, что показатель для данного вида зрительных работ не регламентируется.

104
NCM C.04.02:2016

Таблица 3 — Коэффициенты запаса для естественного и искусственного освещения


Искусственное Естественное
освещение освещение
Коэффициент Коэффициент
запаса Kr запаса Kr
Количество
Количество чисток остекления
Помещения и территории Примеры помещений чисток светопроемов в год
светильников в год
Эксплуатационная Угол наклона
группа светопропускающего
светильников по материала к горизонту,
приложению E градусы
1—4 5—6 7 0-15 16-45 46-75 76-90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Производственные
помещения с воздушной
средой, содержащей в
рабочей зоне:
3
а) св. 5 мг/м пыли, Агломерационные фабри- 2,0 1,7 1,6 2,0 1,8 1,7 1,5
дыма, копоти ки, цементные заводы и 18 6 4 4 4 4 4
обрубные отделения
литейных цехов
3
b) от 1 до 5 мг/м пыли, Цехи кузнечные, 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,4
дыма, копоти литейные, мартеновские, 6 4 2 3 3 3 3
сборного железобетона
3
c) менее 1 мг/м пыли, Цехи инструментальные, 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3
дыма, копоти сборочные, технические, 4 2 1 2 2 2 2
механосборочные,
пошивочные
d) значительные Цехи химических заводов по 1,8 1,6 1,6 2,0 1,8 1,7 1,5
концентрации паров, вы-работке кислот, 6 4 2 3 3 3 3
кислот, щелочей, газов, щелочей, едких химических
способных при соприкос- реактивов, ядохими-катов,
новении с влагой образо- удобрений, цехи гальвани-
вывать слабые растворы ческих покрытий и различ-
кислот, щелочей, а также ных отраслей промыш-
обладающих большой ленности с применением
коррозирующей электролиза
способностью
2 Производственные
помещения с особым ре-
жимом по чистоте воздуха
при обслуживании
светильников:
а) с технического этажа 1,3 — — — — — —
4
b) снизу из помещения 1,4 — — — — — —
2
3 Помещения
общественных и жилых
зданий:
а) пыльные, жаркие и Горячие цехи предпри- 1,7 1,6 1,6 2,0 1,8 1,7 1,6
сырые ятий общественного 2 2 2 3 3 3 3
питания, охлаждаемые
камеры, помещения для
приготовления растворов
в прачечных, душевые и
т.д.

105
NCM C.04.02:2016

Окончание таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
b) с нормальными Кабинеты и рабочие 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2
условиями среды помещения, офисные 2 1 1 2 2 1 1
помещения, жилые ком-
наты, учебные помещения,
лаборатории, читальные
залы, залы совещаний,
торговые залы и т.д.
4 Территории с воздушной
средой, содержащей:
а) большое количество Территории 1,5 1,5 1,5 — — — —
пыли (более 1 мг/м3) металлургических, 4 4 4
химических,
горнодобывающих
предприятий, шахт,
рудников, железнодорожных
станций и прилегающих к
ним улиц и дорог
b) малое количество пыли Территории промышленных 1,5 1,5 1,5 — — — —
(менее 1 мг/м3) предприятий, кроме 2 2 2
указанных в подп. «а» и
общественных зданий
5 Населенные пункты Улицы, площади, дороги, 1,6 1,5 1,5 — — — —
территории жилых районов, 2 2 1
парки, бульвары,
пешеходные тоннели,
фасады зданий, памятники
транспортные тоннели — 1,7 1,7 — — — —
2 2
Примечания:

1. Значения коэффициента запаса, указанные в гр. 6 – 9, следует умножать: на 1,1 – при применении
узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матированного стекла, а также при использовании
световых проемов для аэрации; на 0,9 – при применении органического стекла;

2. Значения коэффициентов запаса, указанные в гр. 3, следует снижать при односменной работе по поз.
1b, 1d – на 0,2; по поз. 1c – на 0,1; при двухсменной работе – по поз. 1b, 1d – на 0,15;

3. Значения коэффициента запаса и количество чисток для транспортных тоннелей, указанные в гр. 4 и 5,
приведены с учетом использования только светильников конструктивно-светотехнической схемы IV
таблицы C1 приложения C.

5.3 Нормируемые значения CIN eN для зданий, с различной ориентацией световых


проемов по сторонам горизонта, следует определять по формуле

еN = еН тN, (1)

где: N — номер группы обеспеченности естественным светом по таблице 4;


еН — значение CIN (КЕО) по таблицам 1 и 2;

тN — коэффициент светового климата по таблице 4.

Полученные по формуле (1) значения следует округлять до десятых долей.

106
NCM C.04.02:2016

Таблица 4 - Коэффициенты светового климата в зависимости от ориентации световых


проемов по сторонам горизонта

Световые проемы Ориентация световых Коэффициент светового


проемов по сторонам климата m
горизонта
N 0,9
NE, NV 0,85
В наружных стенах зданий V, E 0,8
SE, SV 0,8
S 0,8
В прямоугольных и N-S 0,8
трапецевидных NE – SV 0,8
Фонарях SE – NV 0,8
E-V 0,75
В фонарях типа «шед» N 0,85
В зенитных фонарях - 0,75
Примечания:
N-северное, NE- северо-восточное, NV- северо-западное, E- восточное, V- западное,
N-S – север-юг, E-V – восток-запад, S – южное, SE – юго-восточное, SV – юго-западное.

5.4 При двустороннем боковом освещении помещений любого назначения


нормируемое значение CIN (КЕО) должно быть обеспечено в расчетной точке в центре
помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей
поверхности. В жилых и общественных зданиях при одностороннем боковом
освещении нормируемое значение CIN (КЕО) должно быть обеспечено:

а) в жилых помещениях жилых зданий - в расчетной точке, расположенной на


пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости
пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной
комнате для 1 -, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4-комнатных и более
квартир. В остальных жилых помещениях многокомнатных квартир и в кухне
нормируемое значение CIN (КЕО) при боковом освещении должно обеспечиваться в
расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола;

b) в жилых помещениях общежитий, гостиных и номеров гостиниц - в расчетной точке,


расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза
помещения и плоскости пола в центре помещения;

c) в групповых и игровых помещениях детских дошкольных учреждений, изоляторах и


комнатах для заболевших детей - в расчетной точке, расположенной на пересечении
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на
расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

d) в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов,


профессионально-технических и средних специальных учебных заведений
(техникумов) - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной
плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на
расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

e) в палатах и спальных комнатах санаториев и домов отдыха и пансионатов - в


расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного
разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной
от световых проемов;

107
NCM C.04.02:2016

f) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно - смотровых


боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной на пересечении
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей
поверхности в центре помещения;

g) в остальных помещениях жилых и общественных зданий - в расчетной точке,


расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

5.5 В производственных помещениях глубиной до 6,0 м при одностороннем


боковом освещении нормируется минимальное значение CIN (КЕО) в точке,
расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза
помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,0 м от стены или линии
максимального заглубления зоны, наиболее удаленной от световых проемов.

В крупногабаритных производственных помещениях глубиной более 6,0 м при боковом


освещении нормируется минимальное значение CIN (КЕО) в точке на условной
рабочей поверхности, удаленной от световых проемов:

- на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I - IV разрядов;

- на 2,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ V - VII разрядов;

- на 3,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ VIII разряда.

5.6 При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого


назначения нормируется среднее значение CIN (КЕО) в точках, расположенных на
пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной
рабочей поверхности (или пола). Первая и последняя точки принимаются на
расстоянии 1 м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.

5.7 Допускается деление помещений на зоны с боковым освещением (зоны,


примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением.
Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся
независимо друг от друга.

5.8 В производственных помещениях со зрительными работами I - III разрядов следует


применять совмещенное освещение. Допускается применение верхнего естественного
освещения в крупнопролетных сборочных цехах, в которых работы выполняются в
значительной части объема помещения на разных уровнях пола и на различно
ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. При этом нормиро- ванные
значения CIN (КЕО) применяются для разрядов I - III соответственно 10; 7; 5 %.

5.9 Расчет естественного освещения помещений производится по [8] без учета


мебели, оборудования, озеленения и других затеняющих предметов, а также при 100
%-ном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Расчетные
значения CIN (КЕО) следует округлять до сотых долей. Допускается снижение
расчетного значения CIN еp от нормируемого CIN (КЕО) ен не болеечем на 10 %.

5.10 Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних


поверхностей помещения следует принимать равным 0,50 в жилых и общественных
помещениях и 0,40 в производственных помещениях.

108
NCM C.04.02:2016

5.11 При расчете естественного освещения помещений в условиях застройки


коэффициент отражения строительных и облицовочных материалов rм для фасадов
противостоящих зданий (без остекленных проёмов фасада) следует принимать

- для строящихся зданий - по данным, приведенным в сертификате на отделочный


материал фасада или по данным измерений;

- для существующей застройки - по таблице 29.

Средневзвешенный коэффициент отражения остекленных проемов фасада с учетом


переплетов рок в расчетах принимается равным 0,2.

Средневзвешенный коэффициент отражения фасада Pf с учётом остеклённых проёмов


следует рассчитывать по формуле:
N
ρ S ρ g Sg
ρ i м i мi ,
f N
S мi S g
i (2)
Где:

Mi, g – коэффициент отражения материала отделки фасада и коэффициент


отражения остекленных проемов фасада с учетом переплетов соответственно;

SМi, Sg –
.

5.12 В учебных помещениях общего начального и среднего специального образования


независимо от типа освещения следует располагать рабочие места учащихся так,
чтобы свет от естественного освещения падал на них с левой стороны.

5.13 Неравномерность естественного освещения производственных и общественных


зданий с верхним или комбинированным освещением не должна превышать 3:1.
Расчетное значение CIN (КЕО) при верхнем и комбинированном естественном
освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и
вертикальной плоскости характерного разреза должно быть не менее нормируемого
значения CIN при боковом освещении для работ соответствующих разрядов.

Неравномерность естественного освещения не нормируется для производственных


помещений с боковым освещением; производственных помещений, в которых
выполняются зрительные работы VII и VIII разрядов при верхнем или верхнем и
боковом освещении; вспомогательных помещений и помещений общественных зданий,
в которых выполняются зрительные работы разрядов D и E.

6 Совмещенное освещение

6.1 Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует


предусматривать:
а) для производственных помещений, в которых выполняются работы I – III разрядов;
b) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям
технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются

109
NCM C.04.02:2016

объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормируемое


значение CIN (КЕО), (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные
многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п.), а также в случаях, когда
технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с
естественным подвержена соответствующими расчетами;

c) в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию


зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в
установленном порядке.

Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-


бытовых зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по
условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением
жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных
помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных
учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения
(интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

6.2 Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями


раздела 7 настоящего норматива.

Применение ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии,


среды или требований оформления интерьера использование других источников света
невозможно или нецелесообразно.

6.3 Нормируемые значения CIN (КЕО) для производственных помещений должны


приниматься как для совмещенного освещения по таблице 1 и приложению G.
Допускается снижать нормируемые значения CIN (КЕО) и принимать их в соответствии
с таблицей 5:

a) в помещениях с боковым освещением, глубина которых по условиям


технологии или выбору рациональных объемно-планировочных решений не
позволяет обеспечить нормируемое значение CIN (КЕО), указанное в таблице 1 для
совмещенного освещения;

b) в помещениях, в которых выполняются работы I - III разрядов.

Таблица 5 — Наименьшие нормативные значения CIN (КЕО) для


производственных помещений при совмещенном освещении.

Разряд зрительных Нормативные значение CIN ен, %, при совмещенном


работ освещении
при верхнем или комбинированном при боковом освещении
освещении
I 3,0 1,2
II 2,5 1,0
III 2,0 0,7
IV 1,5 0,5
V и VII 1,0 0,3
VI 0,7 0,2

110
NCM C.04.02:2016

6.4 В производственных помещениях при установлении нормируемых значений CIN


(КЕО) в соответствии с 6.3 настоящих норм:

а) освещенность от светильников системы общего освещения должна составлять не


менее 200 lx;

b) освещенность от светильников общего освещения в системе комбинированного


освещения необходимо повышать на одну ступень по шкале освещенности, кроме
разрядов 1а, 1b, IIа;

c) коэффициент пульсации Кp для I – III разрядов зрительных работ не должен


превышать 10 %.

Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует


проектировать также в соответствии с разделом 7 настоящего нормативного
документа.

6.5 Расчетные значения CIN (КЕО) при совмещенном освещении жилых и


общественных зданий должны составлять:

- не менее 87 % значений, указанных в приложении G для учебных и учебно-


производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального
и среднего профессионального образования;

- не менее 60 % значений, указанных в приложении G для остальных помещений.

6.6 При совмещенном освещении для помещений общественных зданий с боковым


освещением при расчетном значении CIN (КЕО), равном или менее 80 % нормируемого
значения, освещенность от общего искусственного освещения следует повышать на
одну ступень по шкале освещенности.

6.7 Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения


для жилых и общественных зданий следует принимать по таблице 2 и приложению G.

6.8 При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных и учебно-


производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально-технических
средних специальных учебных заведений (техникумов) следует повышать по шкале
освещенности, приведенной в 4.1.

6.9 При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений


школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных
учебных заведений (техникумов) следует предусматривать раздельное включение
рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

7 Искусственное освещение
7.1 Общие положения

7.1.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и


дежурное. Аварийное освещение разделяется на эвакуационное и резервное.

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может


использоваться для дежурного освещения.

111
NCM C.04.02:2016

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне зданий могут


обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием
с ними светильников аварийного освещения.

Состав и правила оформления рабочих чертежей для искусственного освещения


помещений зданий и сооружений определены GOST 21.608, а для искусственного
освещения территорий промышленных предприятий GOST 21.607.

7.1.2 Искусственное освещение помещений может быть двух систем – общее


(равномерное и локализованное) и комбинированное.

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также


участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и
движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями
естественного освещения и различными режимами работы, необходимо раздельное
управление освещением таких зон.

7.1.3 Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные


источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с
наибольшей световой отдачей и сроком службы, кроме помещений со специальными
технологическими требованиями.

7.1.4 Для общего и местного освещения помещений следует использовать источники


света с цветовой температурой от 2400 К до 6800 К. Интенсивность ультрафиолетового
излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 nm не должна превышать 0,03 Vt/m2.
Наличие в спектре излучения длин волн менее 320 nm не допускается.

Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений


при минимально допустимых индексах цветопередачи не должна быть меньше
значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 - Минимально допустимые световые отдачи источников света для общего


искусственного освещения помещений

Тип источника света Световая отдача, lm/Vt, не менее, при минимально


допустимых индексах цветопередачи Ка

Sа>80 Ка>60 Sа^45 Ка>25


Дуговые ртутные лампы — — 55 —
Компактные люминесцентные лампы 70 — — —
Люминесцентные лампы 65 75 — —
Металлогалогенные лампы 75 90 — —
Натриевые лампы высокого давления — 75 — 100
Светодиодные лампы 60 65 — —
Светодиодные модули 70 80 — —

Световые приборы для общего и местного освещения со светодиодами должны иметь


защитные углы или рассеиватели, исключающие попадание в поле зрения
работающего прямого излучения.

7.2 Освещение помещений производственных и складских зданий

7.2.1 Выбор источников света по цветовым характеристикам для


производственных помещений следует проводить на основании приложения E с

112
NCM C.04.02:2016

учетом 7.1.3 и 7.1.4. Для общего освещения производственных помещений следует


использовать энергоэкономичные разрядные источники света и светодиоды.

7.2.2 Нормы освещенности, приведенные в таблице 1, следует повышать на одну


ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I - IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины


рабочего дня;

b) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего


освещения составляет 200 lx и менее;

c) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой


и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы
общего освещения 500 lx и менее;

d) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от


системы общего освещения 300 lx и менее;

e) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании


работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 lx и менее;

f) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500


об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;

g) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и


более;

h) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует


повышать не более чем на одну ступень.

7.2.3 В помещениях, где выполняются работы IV - VI разрядов, нормы освещенности


следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при
наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

7.2.4 При выполнении в помещениях работ I - III, IVа, IVb, IVc, Vа разрядов следует
применять систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего
освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности
устройства местного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах
освещения.

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует


предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения)
рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к
разряду VIIIа.

7.2.5 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего


освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 %
нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность должна быть
не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе
комбинированного более 1200 лк допускается только при наличии обоснований.

В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности,


создаваемую светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует
повышать на одну ступень.

113
NCM C.04.02:2016

7.2.6 Равномерность распределения освещенности Еmin/Еmax не должна превышать


для работ I - III разрядов - 0,7, для работ IV - VII разрядов - 0,8.

Равномерность распределения освещенности Еmin/Еmax допускается повышать до 0,3 в


тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут
устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.

7.2.7 В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа


не производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности,
создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 100 lx

7.2.8 В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует


предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также
дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для
обеспечения необходимой (в соответствии с таблицей 1) освещенности при ремонтно-
наладочных работах.

7.2.9 В целях контроля за энергопотреблением устанавливаются требования к


максимально допустимой удельной установленной мощности общего искусственного
освещения помещений. Удельные установленные мощности общего искусственного
освещения в производственных и складских помещениях не должны превышать
максимально допустимых величин, приведенных в таблице 7.

Таблица 7 — Максимально допустимые удельные установленные мощности


искусственного освещения в производственных помещениях

Освещенность на рабочей Индекс помещения Максимально допустимая удельная


2
поверхности, lx установленная мощность, Vt/m , не
более
1 2 3
0,6 37
0,8 30
750 1,25 28
2,0 25
3 и более 23
0,6 35
0,8 22
500 1,25 18
2,0 16
3 и более 14
0,6 15
0,8 14
400 1,25 13
2,0 11
3 и более 10
0,6 13
0,8 12
300 1,25 10
2,0 9
3 и более 8
0,6-1,25 11
200 1,25-3,0 7
Более 3 6

114
NCM C.04.02:2016

Таблица 7 (продолжение)

0,6-1,25 8
150 1,25-3,0 6
Более 3 5
0,6-1,25 7
100 1,25-3,0 5
Более 3 4

Примечание - Значения максимальных удельных мощностей искусственного освещения для помещений


других размеров и освещенностей определяются интерполяцией.

7.2.10 Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения


слепящего действия в осветительных установках должен обеспечиваться у торцевой
стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола и не должен превышать
значений, указанных в таблице 1. Объединенный показатель дискомфорта не
ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты
подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием
людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания
оборудования.

7.2.11 Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с


непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким
образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на
освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано


регуляторами освещения.

Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения следует


выполнять:

- при диффузном отражении фона - светильником, отношение наибольшего линейного


размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей
поверхностью составляет не более 0,4 при направлении оптической оси в центр
рабочей поверхности под углом не менее 30° к вертикали;

- при направленно-рассеянном и смешанном отражении фона - светильником,


отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте
расположения ее над рабочей поверхностью составляет не менее 0,5, а ее яркость -
от 2500 до 4000 cd/m .

7.2.12 Яркость рабочей поверхности не должна превышать значений, указанных в


таблице 8.

Таблица 8 — Наибольшая допустимая яркость рабочих поверхностей по


условиям отраженной блескости.
2 2
Площадь рабочей поверхности, m Наибольшая допустимая яркость, cd/m

Менее 0,0001 2000


От 0,0001 до 0,001 1500
» 0,001 » 0,01 1000
» 0,01 » 0,1 750
Более 0,1 500

115
NCM C.04.02:2016

7.2.13 Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях не должен


превышать значений, указанных в таблице 1.

Коэффициент пульсации не ограничивается для помещений с периодическим


пребыванием людей при отсутствии в них условий для возникновения
стробоскопического эффекта. В помещениях, где возможно возникновение
стробоскопического эффекта, коэффициент пульсации освещенности должен быть
менее 10 % за счет применения источников света со специальными устройствами
питания (светодиоды постоянного тока, люминесцентные лампы с электронными
пускорегулирующими устройствами), включения соседних разрядных источников света
в три фазы питающего напряжения.

7.3 Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий

7.3.1Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных, жилых


и вспомогательных помещений следует производить на основании приложения G с
учетом 7.1.3 и 7.1.4.

В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического


образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-
профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе
компактные) лампы и галогенные лампы накаливания. В остальных общественных
помещениях использование галогенных ламп накаливания для общего освещения
допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований.

7.3.2 В целях контроля за энергопотреблением устанавливаются требования к


максимально допустимой удельной установленной мощности общего искусственного
освещения помещений общественных зданий разрядов А - C.

Удельные установленные мощности общего искусственного освещения не должны


превышать максимально допустимых величин, приведенных в таблице 9.

7.3.3 Нормы освещенности, приведенные в таблице 2, следует повышать на одну


ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах разрядов А - C при специальных повышенных санитарных


требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);

b) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей естественного


света;

c) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных


работ разрядов D - F (зрительные и концертные залы, фойе уникальных зданий и т.п.);

d) при применении системы комбинированного освещения административных зданий


(кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы, библиотеки);

e) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

7.3.4 Нормы освещенности, приведенные в таблице 2 и приложении G, следует


снижать на одну ступень по шкале освещенности для разрядов D - F при
использовании источников света улучшенной цветопередачи (Rа 90) при условии
сохранения нормы по коэффициенту пульсации.

116
NCM C.04.02:2016

Таблица 9— Максимально допустимые удельные установленные мощности


искусственного освещения в помещениях общественных зданий.

Освещенность на рабочей Индекс помещения Максимально допустимая удельная


2
поверхности, lx установленная мощность, Vt/m , не более
1 2 3
0,6 42
0,8 39
500 1,25 35
2,0 31
3 и более 28
0,6 30
0,8 28
400 1,25 25
2,0 22
3 и более 20
0,6 25
0,8 23
300 1,25 20
2,0 18
3 и более 16
0,6-1,25 18
200 1,25-3,0 14
Более 3 12
0,6-1,25 15
150 1,25-3,0 12
Более 3 10
0,6-1,25 12
100 1,25-3,0 10
Более 3 8

Примечание - Значения в таблице 9 приведены с учетом потребления мощности пускорегулирующих


устройств, а также устройств управления освещением.

7.3.5 В установках декоративно-художественного освещения помещений


общественных зданий с разрядами зрительных работ D - F допускается выбор
освещенности в соответствии с архитектурными требованиями, при этом для
обеспечения возможности свободного ориентирования в помещении наименьшая
освещенность условной горизонтальной поверхности должна быть не менее 100 lx.

В помещениях, где необходимо обеспечить цилиндрическую освещенность,


средневзвешенный по поверхности коэффициент отражения стен должен быть не
менее 40 %, а потолка - не менее 50 %.

7.3.6 В помещениях общественных зданий, как правило, следует применять систему


общего освещения. Допускается применение системы комбинированного освещения в
помещениях административных зданий, где выполняется зрительная работа А – C
разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек и
архивов и т.п.). При этом нормируемая освещенность на рабочей поверхности
повышается согласно 7.20, а освещенность от общего освещения должна составлять
не менее 70 % значений по таблице 2.

117
NCM C.04.02:2016

На предприятиях бытового обслуживания в сопутствующих помещениях


производственного характера, где выполняются зрительные работы I - IV разрядов
(например, помещения ювелирных и граверных работ, ремонта часов, теле- и
радиоаппаратуры, калькуляторов и т.д.), следует применять систему
комбинированного освещения. Нормируемые освещенности и качественные
показатели принимаются по таблице 1.

7.3.7 Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения


слепящего действия в осветительных установках по таблице 2, должен
обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от
пола. Объединенный показатель дискомфорта не ограничивается для помещений,
длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

Коэффициент пульсации освещенности следует принимать по таблице 2.

7.3.8 Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно
иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение
части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность
лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения.

7.4 Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий

7.4.1 Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных


вне зданий, на этажерках вне зданий и под навесом, должна приниматься по таблице
10.

Таблица 10 — Освещенность мест производства работ вне зданий

Разряд Отношение минимального Минимальная Коэффициент


зрительной работы размера объекта различения освещенность в блескости, GR
к расстоянию от этого объекта горизонтальной
до глаз работающего плоскости, lx
H1 От 0,0006 до 0,001 500 40
H2 Св.0,001 » 0,002 300 40
H3 » 0,002 » 0,01 200 45
H4 » 0,01 » 0,02 150 45
H5 » 0,02 » 0,05 100 50
H6 » 0,05 » 0,1 50 50
H7 Св. 0,1 30 55
H8 Периодическое наблюдение
за ходом производственного 20 55
процесса
H9 Общее наблюдение за ходом
производственного процесса 10 55
H10 Общее наблюдение за
инженерными 5 55
коммуникациями
Примечание — При опасности травматизма для работ H4-H10 разрядов освещенность следует
принимать по смежному, более высокому разряду.

7.4.2 Горизонтальную освещенность площадок предприятий в точках ее минимального


значения на уровне земли или дорожных покрытий следует принимать по таблице 11.

Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления


освещением внутри зданий.

118
NCM C.04.02:2016

Таблица 11 — Освещенность территорий предприятий

Освещаемые объекты Наибольшая интенсивность Минимальная


движения в обоих освещенность в горизон-
направлениях, unită/ora тальной плоскости, lx
1 2 3
Проезды Св. 50 до 150 3
От 10 » 50 2
Менее 10 1
Пожарные проезды, — 0,5
дороги для хозяйственных
нужд
Пешеходные и велосипедные Св. 100 2
дорожки От 20 до 100 1
Менее 20 0,5
Ступени и площадки — 3
лестниц и переходных
мостиков
Пешеходные дорожки на — 0,5
площадках и в скверах
Предзаводские участки, не __ 2
относя щиеся к территории
города (площадки перед
зданиями, подъезды и
проходы к зданиям, стоянки
тран спорта)

Железнодорожные пути:
стрелочные горловины 2
отдельные стрелочные -
переводы 1
железнодорожное полотно 0,5
Переходы и переезды — 6

Примечание - Для автомобильных дорог, являющихся продолжением городских улиц и имеющих


аналогичные покрытия проезжей части и интенсивность движения транспорта, необходимо соблюдать
нормы средней яркости покрытий проезжей части, приведенные в таблице 15.

Там, где улицы и дороги в промышленных зонах используются только в короткие


промежутки времени (ночью), например, при сменной работе для снижения яркости
или освещенности дорожного покрытия после снижения интенсивности движения
допустимо применять 2-ламповые светильники с отключением одной из ламп или
автоматические регуляторы светового потока ламп.

7.4.3 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест


производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки
светильников над уровнем земли должна быть:

а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в таблице 12;

b) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м.


Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и
более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для
прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования,
а также у входа в здание.

119
NCM C.04.02:2016

7.4.4 Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м


при световом потоке источника света до 6000 lm и не менее 4 м при световом потоке
более 6000 lm.

7.4.5 Отношение осевой силы света Imax cd, одного прибора (прожектора или
наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату
высоты установки этих приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности
не должно превышать значений, указанных в таблице 13.

Таблица 12 — Наименьшая высота установки светильников по условиям


ограничения слепящего действия

Светораспределение Наибольший световой поток Наименьшая высота установки


светильников ламп в светильниках, светильников, m
установленных на одной
опоре, lm
1 2 3
Менее 6000 7,0
От 6000 до 10000 7,5
Полуширокое Св. 10000» 20000 8,0
» 20000 » 30000 9,0
» 30000 » 40000 10,0
»40000 11,5

Менее 6000 7,5


От 6000 до 10000 8,5
Широкое Св. 10000» 20000 9,5
»20000 » 30000 10,5
» 30000 » 40000 11,5
» 40000 13,0

Таблица 13 — Отношение осевой силы света к квадрату высоты установки

Нормируемая 0,5 1 2 3 5 10 20 30 50
освещенность, lx
2
I max / H 100 150 250 300 400 700 1400 2100 3500

Примечание — При совпадении 2


направлений осевых сил света нескольких световых приборов
допустимые значения I max / H каждого прибора определяются путем деления табличного значения
на число этих световых приборов.

8 Освещение селитебных зон

8.1 Освещение улиц, дорог и площадей

Классификация улично-дорожной сети городских поселений производится в


соответствии с таблицей 14. Значения нормируемых параметров принимаются
согласно таблице 15.

Освещение проезжей части участков улиц, дорог и площадей городских поселений со


стандартной геометрией с регулярным транспортным движением следует
проектировать исходя из норм средней яркости дорожных покрытий Lmed, слепящего

120
NCM C.04.02:2016

действия и общей и продольной равномерности распределения яркости дорожного


покрытия Lmin/Lmed и Lmin /Lmax.

Освещение проезжей части участков улиц, дорог и площадей городских поселений с


нестандартной геометрией с регулярным транспортным движением следует
проектировать исходя из норм средней горизонтальной освещенности дорожных
покрытий Еmed, слепящего действия и равномерности распределения освещенности
Еmin /Еmed.

121
NCM C.04.02:2016

Т а б л и ц а 14 — Классификация улично-дорожной сети городских

Категория города Класс Основное назначение Транспортная характеристика Расчет- Число Пропуск-
объекта ная ско- полос ная спо-
рость движен собность
ия в тыс.
обоих unită/ora
направл
ениях
А1 Автомагистрали, Все виды транспорта, движение непрерывное, 100 6—8 Свыше 10
республиканские и транзитные пересечения в разных уровнях
трассы, основные магистрали
За пределами города
центра города А2 Прочие республиканские дороги Все виды транспорта, движение непрерывное и 80—100 6—8 7—9
Магистрал и основные улицы регулируемое, пересечение с магистралями в
ьные одном или разных уровнях
дороги и
АЗ Центральные магистрали, Все виды транспорта, кроме грузового, не 90 6—8 4—7
улицы связующие улицы с выходом на связанного с обслуживанием центра. Интен-
общегород магистрали А1 сивное пешеходное движение, движение ре-
ского гулируемое, пересечение с магистралями в
значения В центре города одном уровне

А4 Основные исторические Все виды транспорта, кроме грузового, не 80 4—6 3—5


проезды центра, внутренние связанного с обслуживанием центра. Интен-
связи центра сивное пешеходное движение, движение ре-
гулируемое, пересечение с магистралями в
одном уровне

Магистрал За пределами B1 Основные дороги и улицы Все виды транспорта, движение регулируемое, 60—70 4—6 3—5
и и улицы центра города города районного значения пересечения в одном уровне
районного
значения В центре города B2 То же Все виды транспорта, кроме грузового, не 60 3—6 2—5
связанного с обслуживанием центра, движение
регулируемое, пересечения в одном уровне

Улицы и Жилая застройка C1 Транспортные и пешеходные Легковой, специальный и обслуживающий 60 2—4 1,5—3
дороги за пределами связи в пределах жилых грузовой транспорт, иногда общественный
районов и выход на магистрали, пассажирский, движение регулируемое, пере-
местного центра города кроме улиц с непрерывным сечения в одном уровне
значения движением

Жилая застройка в C2 Транспортные и пешеходные Легковой, специальный и обслу-живающий 60 2—4 1,5—3


центре города связи в жилых микрорайонах, грузовой транспорт, движение регулируемое,
выход на магистрали пересечения в одном уровне

122
NCM C.04.02:2016

В городских промы- CЗ Транспортные связи в Все виды транспорта, движение регулируемое, 60 2-4 0,5—2
шленных, пределах производственных и пересечения в одном уровне
коммунальных и коммунально-складских зон
складских зонах

123
NCM C.04.02:2016

Таблица 15—Нормируемые показатели для улиц и дорог городских поселений с


регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием.

Средняя Общая Продольная Средняя Равномерност


яркость Равномер- Равномер- освещенность ь
Категори Класс дорожного ность ность дорожного распределени
я объекта объекта покрытия Распределе- Распределе- покрытия я
Lmed, ния ния Еmed, лк, не освещенности
2
cd/m , не яркости яркости менее дорожного
менее дорожного дорожного покрытия
покрытия покрытия Еmin,
1 2 3 Lмин / L4ср Lмин5/ Lср 6 7
не менее
А1 2,0 не менее не менее 30

А2 1,6 20

А 0,4 0,7 0,35


B1
АЗ 1,2
1.4 20
А4
B2 1,2 20
Б C1 0,8 0,4
0,4 0,5
0,6 15 0,35
C2 1,0 0,4 0,5 15
CЗ 0,6 0,35 0,4 10 0,25

В 0,4 6
Примечания:

1. Средняя яркость покрытия


2
скоростных дорог 2независимо от интенсивности движения транспорта
принимается 2,0 cd/m в черте города и 1,6 cd/m вне городов на основных подъездах к аэропортам,
речным и морским портам.

2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного
пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся2
магистралях должна быть как на основной
из них, так и на съездах и ответвлениях не менее 1,2 cd/m , или 20 lx.

3. Освещение проезжей части улиц, дорог и площадей с покрытием из брусчатки, гранитных плит и
других материалов регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности.

4. Яркость и освещенность улиц местного значения, примыкающих к скоростным дорогам и


магистральным улицам, должны быть не менее одной трети яркости и освещенности скоростной дороги
или магистральной улицы на расстоянии не менее 100 м от линии примыкания.

8.1.1 Нормы освещения разрешается увеличивать по согласованию с администрацией


города на 0,2 cd/m2 (или на 5 lx) для осветительных установок улиц, дорог и площадей
категорий А (за исключением класса А1) и B, а также и вне города на подъездах к
аэропортам, вокзалам, гипер- и супермаркетам.

8.1.2 Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в


границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся
магистралях должна быть как на основной из них, а на съездах и ответвлениях – не
менее 1,2 cd/m2, или на 15 lx.

8.1.3 На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей пороговое приращение


яркости TI не должно превышать значений: 10 % при нормируемой яркости дорожного
покрытия в диапозоне 1,2-2,0 cd/m2 и 15% в диапозоне 0,4 – 1,0 cd/m2 соответственно.

На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей, где нормируется освещенность,


требуется ограничить предельную силу света светильников в установке в направлении
водителей под углами 80° и 90° от вертикали соответственно значениями 30 и 10 cd
на 1000 lm суммарного светового потока ламп в светильнике.

124
NCM C.04.02:2016

8.1.4 Высота размещения световых приборов на улицах, дорогах и площадях с трам-


вайным и троллейбусным движением должна приниматься согласно СНиП 2.05.09.

8.1.5 При использовании для освещения больших площадей и транспортных


развязок, в том числе и в нескольких уровнях, опор высотой 20 м и более
устанавливаемые на них световые приборы должны обеспечивать максимум силы
света под углом не более 65° от вертикали, при этом сила света под углами 80°, 85°,
90° в рабочем положении не должна превышать соответственно 50, 30 и 10 cd на 1000
lm суммарного светового потока ламп в светильнике. Высота расположения
светильников над дорожным покрытием проезжей части верхнего уровня
транспортного пересечения должна быть не менее 10 м.

8.1.6 Норма средней горизонтальной освещенности и равномерности освещенности


трамвайных путей, расположенных на проезжей части улиц, должна соответствовать
норме освещения улицы согласно таблице 15.Средняя горизонтальная освещенность
обособленного трамвайного пути должна быть 10 lx.

8.1.7 Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путеводов и


других объектов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее
10° и исключения возможности доступа к лампам и пускорегулирующим аппаратам без
применения специального инструмента.

8.1.8 Допускается в ночное время снижать уровень наружного освещения городских


улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости более 0,8 cd/m2 или
средней освещенности более 15 lx:

- на 30 % при уменьшении интенсивности движения до 1/3 максимальной величины;


- на 50 % при уменьшении интенсивности движения до 1/5 максимальной величины.

8.1.9 Не допускается в ночное время частичное отключение светильников при


однорядном их расположении и установке по одному светильнику на опоре, а также на
пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних,
служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских
поселений.

8.1.10 Для надежной ориентации водителей и пешеходов светильники должны


располагаться таким образом, чтобы образуемая ими линия ясно и однозначно
указывала на направление дороги.

8.1.11 Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия улиц, дорог,


проездов и площадей сельских поселений следует принимать по таблице 16.

Таблица 16 – Нормируемые показатели для улиц и дорог сельских поселений


Освещаемые объекты Средняя горизонтальная
освещенность, lx

1.Главные улицы, площади общественных и торговых 10


центров
2.Улицы в жилой застройке:
- основные 6
- второстепенные 4
3.Поселковые дороги, проезды на территории садовых 2
товариществ и дачных кооперативов

125
NCM C.04.02:2016

8.1.12 На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на


открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности
должны соответствовать требованиям таблицы 17.

Таблица 17 – Освещение автозаправочных станций и стоянок.


Освещаемые объекты Средняя горизонтальная освещенность, lx
Автозаправочные станции
1.Подъездные пути с улиц и дорог:
Категорий А и B 15
Категории C 10
2.Места заправки и слива нефтепродуктов 20
3.Остальная территория, имеющая проезжую
часть 10
Стоянки, площадки для хранения подвижного состава
Открытые стоянки на улицах всех категорий, а
также платные вне улиц, открытые стоянки в
микрорайонах, проезды между рядами гаражей 6
боксового типа.

8.1.13 Световые приборы, установленные на территории АЗС и автостоянок,


прилегающих к улицам и дорогам с регулярным транспортным движением, должны
иметь ограничение по силе света 30 cd на 1000 lm суммарного светового потока ламп в
светильнике в направлениях, при которых эти приборы видимы водителями
проезжающего по этим улицам транспорта. Для освещения указанных объектов не
допускается применять прожекторы, расположенные на крышах и навесах и
направленные в сторону улицы или дороги.

8.2 Освещение пешеходных переходов.

8.2.1 Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать людям


безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и
дефекты дорожного покрытия. Для предупреждения водителей и пешеходов
рекомендуется использовать в зоне перехода освещение другого цвета.

8.2.2 На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог


категорий А и B следует предусматривать повышение уровня освещения не менее чем
в 1,5 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.
Увеличение уровня освещения достигается за счет уменьшения шага опор, установки
дополнительных или более мощных осветительных приборов, использования
осветленного покрытия на переходе и т.п.

8.2.3 Значения средней горизонтальной освещенности Еmed для подземных и


надземных пешеходных переходов приведены в таблице 18.
Таблица 18 – Значения средней горизонтальной освещенности для подземных и
надземных пешеходных переходов

Объект Еmed, lx, не менее


Подземные пешеходные тоннели и переходы:
проходы 75
Лестницы и пандусы 40
Открытые пешеходные мостики 10
Надземные пешеходные переходы с прозрачными стенами и
потолком или застекленными стеновыми проемами:
Проходы 75
Лестничные сходы, съезды и смотровые площадки 50

126
NCM C.04.02:2016

Равномерность распределения освещенности, определяемая отношением EMIN/EMED , на


уровне покрытия подземных и надземных переходов должна быть не менее 0,3.

В подземных и надземных пешеходных переходах должны использоваться светильни-ки с


защитным углом не менее 15о или с диффузными и призматическими рассеивателями.

8.3 Освещение автотранспортных тоннелей

8.3.1 Транспортные зоны (проезжая часть), служебно-технические и вспомогательные


помещения тоннеля должны иметь искусственное рабочее и аварийное освещение,
включающее эвакуационное и резервное освещение

8.3.2 Рабочее освещение транспортной зоны тоннеля должно предусматривать


дневной и ночной режимы.

8.3.3 Необходимость освещения в дневном режиме коротких тоннелей (до 125 м)


определяется в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19 - Освещение коротких тоннелей в дневном режиме.

Длина тоннеля, м Радиус кривой въездного пути Освещение в дневном режиме


участка в плане
До 25 Любой Не требуется
От 25 до 75 350 м и более
Менее 350 м 50% нормируемой
» 75 » 125 350 м и более освещенности
Менее 350 м В полном объеме
Более 125 Любой

8.3.4 В зависимости от характера движения (одностороннее или двустороннее) и


интенсивности транспортного потока тоннели подразделяются на три класса по
освещению в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20 - Классификация тоннелей по освещению.

Движение Одностороннее Двустороннее


Интенсивность
движения на Менее 500 500-1500 Более 500 Менее 100 100-400 Более 400
одну полосу,
unită/ora
Класс тоннеля 1 2 3 1 2 3

П р и м е ч а н и е — При наличии факторов, ухудшающих условия безопасности или комфортности


движения в тоннеле (например, боковых въездов и выездов), класс тоннеля может быть повышен на одну
ступень, за исключением класса 3.

8.3.5 В дневном режиме следует выделять четыре яркостные зоны тоннеля:


пороговую, переходную, внутреннюю и выездную. Кроме того, перед въездным
порталом выделяется подъездная зона. Зоны тоннеля приведены в приложении D.

8.3.6 Длину пороговой зоны следует принимать равной расстоянию безопасного


торможения, определяемому дистанцией остановки согласно таблице 21.

127
NCM C.04.02:2016

Таблица 21 – Расстояние безопасного торможения.

Показатель Проектная скорость движения, km/час


40 60 80 100 120
Расстояние
безопас-ного 25 55 100 155 220
торможения, м
8.3.7 Отношение средней яркости дорожного покрытия Lth в первой половине
пороговой зоны тоннеля к яркости адаптации в подъездной зоне тоннеля L20,
определяемой в соответствии с приложением D, должно быть не менее величин,
указанных в таблице 20. Средняя яркость дорожного покрытия Lth на первой половине
пороговой зоны тоннеля должна оставаться постоянной, а затем линейно спадать до
40 % начального значения к концу этой зоны.

В тоннелях, имеющих при въезде участки с открытыми проемами в стенах или


солнцезащитные экраны перед въездным порталом, пороговая зона отсчитывается
от начала этих участков. В этом случае распределение яркости в пороговой зоне
определяется с учетом действия дневного света и должно иметь характер такой же,
как и при искусственном освещении.

Таблица 22 – Нормируемые значения отношения средней яркости дорожного


покрытия пороговой зоны тоннеля к яркости адаптации в подъездной зоне
Lth/L20, %
Класс тоннеля Расстояние безопасного торможения DFS (РБТ), м
60 и менее 80 100 120 140 160 и более
3 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,0
2 3,0 3,5 4,0 4,4 4,7 5,0
1 2,0 2,5 3,0 3,4 3,7 4,0
П р и м е ч а н и е:
Для боковых въездов в тоннель при РБТ менее 55 м применяется норма Lth/L20 = 1,5 %.

8.3.8 В переходной зоне тоннеля продольное распределение яркости дорожного


покрытия при удалении от пороговой зоны должно носить плавно спадающий
характер, при этом отношение средней яркости в переходной зоне тоннеля Ltr к
средней яркости в первой половине пороговой зоны тоннеля Lth не должно быть ниже
значений, описываемых кривой спада яркости для переходной зоны, приведенной в
приложении D.

Допускается ступенчатый спад средней яркости в переходной зоне тоннеля Ltr, но при
этом каждая ступень должна быть не ниже кривой спада яркости переходной зоны, а
перепады яркости при переходе от ступени к ступени не должны превышать
отношения 1:3.

Конец переходной зоны определяется местом, где яркость переходной зоны тоннеля Ltr
спадает до трехкратной величины средней яркости внутренней зоны тоннеля Lin.

8.3.9 Рекомендуется предусматривать автоматическое регулирование дневного


режима освещения пороговой и переходной зон тоннеля в зависимости от уровня
яркости адаптации в подъездной зоне L20 в данный момент времени, обеспечивая
при этом нормируемое значение отношения Lth/L20 в соответствии с таблицей 22.

8.3.10 В тоннелях с двусторонним движением пороговую и переходную зоны следует


устраивать со стороны каждого портала.

128
NCM C.04.02:2016

8.3.11 Во внутренней зоне минимально допустимые величины средней яркости


дорожного покрытия внутренней зоны тоннеля Lin должны соответствовать данным
таблицы 23.

Таблица 23 – Нормируемые значения средней яркости дорожного покрытия


внутренней зоны Lin cd/m2

Класс тоннеля Расстояние безопасного торможения DFS (РБТ), m


60 и менее 80 100 120 140 160 и более
3 2,0 3,0 4,0 4,8 5,4 6,0
2 1,5 1,7 2,0 2,5 3,2 4,0
1 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 1,5

8.3.12 Для тоннелей класса 3 следует, начиная с расстояния безопасного торможения


перед выездным порталом , устраивать выездную зону, в которой средняя яркость
дорожного покрытия выездной зоны тоннеля Lex растет линейно, достигая за 20 м до
выездного портала пятикратного значения средней яркости внутренней зоны тоннеля Lin.
Для тоннелей классов 1 и 2 выездная зона может не создаваться.

8.3.13 Ночной режим освещения следует предусматривать независимо от длины


тоннеля. При этом средняя яркость дорожного покрытия по всей длине тоннеля должна
быть постоянна и не ниже средней яркости участков улицы или дороги,
примыкающих к въездному и выездному порталам. Рекомендуется, чтобы средняя
яркость дорожного покрытия тоннелей класса 3 была не менее 2 cd/m2, а класса 2 – не
менее 1 cd/m2.

На протяжении расстояния безопасного торможения перед въездным порталом


следует обеспечить повышенную не менее чем на 30 % среднюю яркость
дорожного покрытия по сравнению с соответствующей яркостью улицы, ведущей к
тоннелю.

При наличии примыкающего к въездному порталу участка, перекрытого


солнцезащитным экраном, ночной режим освещения этого участка должен быть
аналогичен режиму, принятому для всего тоннеля.

8.3.14 Переключение освещения с ночного режима на дневной и обратно следует


проводить соответственно при повышении или спаде естественной горизонтальной
освещенности вблизи въездного портала до 100 lx.

8.3.15 Во всех яркостных зонах отношение средней яркости нижней части стен
тоннеля до уровня 2 м над полотном дороги к средней яркости дорожного
покрытия ближайшей к стене полосы движения должно быть не менее 0,6 для
классов 3 и 2. Для тоннелей класса 1 рекомендуется, чтобы аналогичное отношение
освещенностей было не менее 0,25.

8.3.16 На участках с постоянным уровнем средней яркости дорожного покрытия (первая


половина пороговой и вся внутренняя зоны в дневном режиме, а также весь тоннель в
ночном режиме) должны быть обеспечены показатели равномерности яркости дорожного
покрытия не ниже значений, приведенных в таблице 24.

129
NCM C.04.02:2016

Таблица 24 – Нормируемые значения показателей равномерности яркости


дорожного покрытия.

Класс тоннеля Отношение минимальной Отношение минимальной


яркости к средней по всей яркости к максимальной по оси
ширине проезжей части полосы движения*
3 0,4 0,6
2 0,4 0,5
1 0,35 0,4
* Нормативное значение должно быть обеспечено для каждой полосы движения.

Для нижней части стен (до 2 м над дорожным покрытием) тех же участков
отношение минимальной яркости к средней должно быть не ниже 0,35.

8.3.17 Приращение пороговой разности яркостей ТI за счет слепящего действия


светильников для пороговой и внутренней зон тоннелей в дневном режиме и всего
тоннеля в ночном режиме не должно превышать 15%.

8.3.18 Для предотвращения раздражающего монотонного мелькания ярких частей


светильников (фликер-эффекта в автотранспортном тоннеле) шаг между светильниками в
ряду должен быть не менее значений, указанных в таблице 23. Это требование должно
выполняться во внутренней зоне в дневном режиме и по всей длине тоннеля в ночном
режиме при продолжительности проезда по таким участкам более 20 с.

Таблица 25 – Минимально допустимый шаг между светильниками для


предотвращения фликер-эффекта в автотранспортном тоннеле.

Показатель Скорость движения, км/ч


60 80 100 120
Шаг между
светильниками, м 6,7 8,9 11,1 13,3

8.3.19 При использовании натриевых ламп расстояние между светильниками с


этими лампами и желтыми сигнальными огнями (светофорами) должно быть либо не
менее одного метра по горизонтали в плоскости, перпендикулярной направлению
движения, либо не менее одного градуса при наблюдении с расстояния, равного
половине расстояния безопасного торможения.

8.3.20 Для рабочего освещения транспортной зоны следует применять, как правило,
специальные тоннельные светильники со светораспределением, соответствующим
выбранной системе освещения. Для внутренней и выездной зон рекомендуется
применять симметричную систему освещения, для пороговой и переходной зон –
встречную систему.

8.3.21 Светильники наиболее целесообразно располагать на потолке над проезжей


частью в один или несколько рядов в зависимости от ее ширины и уровня
нормируемой средней яркости дорожного полотна и стен, при этом габариты
светильников по высоте не должны выходить за установленные для данного тоннеля
пределы. Для тоннелей с числом полос не более двух допускается боковое
размещение светильников (на стенах или в углах между стеной и потолком), при этом
высота установки светильников должна быть не ниже 4 м относительно дорожного
полотна.

8.3.22 Аварийное освещение тоннелей следует проектировать в соответствии с 8.10.

130
NCM C.04.02:2016

8.3.23 При проектировании рабочего и аварийного освещения притоннельных


сооружений, служебно-технических и вспомогательных помещений тоннеля
(диспетчерские, венткамеры и др.) следует руководствоваться общими
требованиями к освещению производственных помещений.

8.4 Освещение пешеходных пространств

8.4.1 Освещение пешеходных пространств следует проектировать исходя из нормы


средней горизонтальной освещенности Еmed и отношения минимальной освещенности
к средней Emin/Emed. Основные объекты пешеходных пространств классифицируются и
нормируются в соответствии с таблицей 26.

8.4.2 На главных пешеходных улицах исторической части города дополнительно


нормируется полуцилиндрическая освещенность по направлению преимущественного
движения, среднее значение которой должно быть не менее 6 lx, а минимальное – не
менее 2 lx.

8.4.3 Средняя освещенность покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части


улиц, дорог и площадей, должна быть не менее половины средней освещенности
покрытия проезжей части этих улиц, дорог и площадей, установленной в таблице 13.

Значение равномерности освещенности покрытия тротуара Emin/Emed должно быть не


менее 0,3.

8.4.4 Слепящее действие световых приборов для пешеходных пространств, согласно


[4], регламентируется отношением I85/A0,5, где I85 – сила света светильника под углом
85º к вертикали, максимальная по всем азимутальным углам; А – площадь
проекции светящей поверхности светильника на вертикальную плоскость,
перпендикулярную горизонтальному направлению, лежащему в одной вертикальной
плоскости с направлением силы света I85, м². Указанное отношение в зависимости от
высоты установки светильников не должно превышать следующих значений: 4000 – при
высоте 4,5 м и ниже; 5500 – при высоте от 4,5 до 6 м; 7000 – при высоте выше 6 м.

Таблица 26 – Классификация и нормируемые показатели для пешеходных


пространств.

Класс Наименование объекта Нормируемые


объекта по показатели
освещению Еmed, lx, не Еmin/Еmed,
менее не менее
1 2 3 4
I1 Площадки перед входами культурно-массовых, 20 0,3
спортивных, развлекательных и торговых объектов
I2 Главные пешеходные улицы исто-рической части
города и основных общественных центров
административ-ных округов, непроезжие и 10 0,3
предзаводские площади, посадочные площадки
общественного транспорта, детские площадки и места
отдыха во дворах.
I3 Пешеходные улицы; главные и вспомогательные 6 0,2
входы парков, санаториев, выставок и стадионов
I4 Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и 4 0,2
улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды,
подходы и центральные аллеи детских, учебных и
лечебно-оздоровительных учреждений.

131
NCM C.04.02:2016

Таблица 26 (продолжение)

I5 Второстепенные проезды, дворы и хозяйственные


площадки на территориях микрорайонов, боковые
аллеи и вспомогательные входы общегородских 2 0,1
парков и центральные аллеи парков
административных округов
I6 Боковые аллеи и вспомогательные входы парков 1 0,1
административных округов

8.4.5 На территории открытых рынков и торговых ярмарок средняя горизонтальная


освещенность площадок, проездов, проходов между рядами павильонов, палаток,
контейнеров и др. должна быть не менее 10 lx вне зависимости от их категории и
занимаемой площади.
Отношение вертикальной освещенности к горизонтальной должно быть не менее 1:2.
При этом вертикальная освещенность определяется в поперечной плоскости к оси
проезда на высоте 1,5 м; горизонтальная освещенность – на уровне покрытия.
После закрытия рынка или торговой ярмарки допускается снижать уровень средней
горизонтальной освещенности до 4 lx. При этом минимальная освещенность не должна
быть менее 2 lx.

8.4.6 На главных пешеходных улицах исторической части города дополнительно


нормируется полуцилиндрическая освещенность по направлению преимущественного
движения, среднее значение которой должно быть не менее 6 lx, а минимальное – не
менее 2 lx.

8.5 Освещение территорий жилых районов

8.5.1 Внутри жилых кварталов уровни и равномерность освещения улиц местного


значения следует проектировать исходя из соответствующих норм освещения улиц
классов C1 и C2 согласно таблице 15, а проездов и пешеходных трасс – пешеходных
пространств классов I4 и I5 согласно таблице 26.

Слепящее действие световых приборов для проездов и пешеходных зон внутри жилых
кварталов регламентируется согласно 8.4.4

8.5.2 Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых зданий,


создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное,
архитектурное, рекламное и витринное, не должны превышать значений, приведенных
в таблице 27.

Таблица 27 – Нормируемое значение вертикальной освещенности на окнах жилых


зданий.

Нормируемый показатель освещения проезжей части Вертикальная освещенность на


Средняя яркость, cd/m
2
Средняя освещенность, lx окнах жилых зданий, lx, не
более
0,4 6 7
0,6-1,0 15-20 10
1,2-2,0 20-30 20

8.5.3 На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых


территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и

132
NCM C.04.02:2016

лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых


зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 lx.

8.5.4 В целях ограничения засветки окон следует применять светильники с


ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с
экранирующими решеткам.

8.5.5 В проектах наружного освещения необходимо предусматривать освещение


подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на
неосвещенных частях проездов. Средняя горизонтальная освещенность этих
подъездов должна быть 2 lx.

8.5.6 Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены
светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее, lx:

- на площадке основного входа – 6;

- запасного или технического входа – 4;

- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание – 4.

8.6 Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений

8.6.1 Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время


хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать
комфортность световой среды города. Установки архитектурного освещения не должны
производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.

8.6.2 Яркость фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов ландшафтной


архитектуры в зависимости от их значимости, места расположения и преобладающих
условий их зрительного восприятия в городе следует принимать по таблице 28.

Таблица 28 – Нормы наружного архитектурного освещения городских объектов.

Категор Место расположения Освещаемый объект Заливающе


Заливающее освещение,
средняя яркость фасада

ия объекта освещения еи
городск акцентиру
Локальное освещение,

ого ющее
простра освещение,
средняя яркость

нства средняя
яркость
акцентируе
2

мого
2
Lf, cd/m

L, cd/m

светом
элемента
2
Le, cd/m
1 2 3 4 5 6
Площади столичного центра, Памятники архитектуры
зоны общего-родских национального значения, 10 30 10
доминант крупные общественные
здания, монументы и
доминантные объекты

Магистральные улицы и Памятники архитектуры, 8 25 8


площади общегородского истории и культуры,
значения здания, сооружения и
монументы городского
значения

133
NCM C.04.02:2016

А
Парки, сады, бульвары, Достопримечательные 5 15 5
скверы и пешеходные улицы здания, сооружения,
общегородского значения памятники и монументы,
уникальные элементы
ландшафта
Площади окружных и Памятники и 7 20 8
районных общественных монументы, здания и
центров сооружения окружного и
районного значения
Магистральные улицы и То же 5 15 5
B площади окружного и
районного значения
Парки, сады, скверы, То же и характерные 3 10 3
бульвары и пешеходные элементы ландшафта
улицы окружного и
районного значения
Улицы и площади, пешеход- Памятники и 5 10 3
ные дороги местного монументы,
значения достопримечательные
C
здания и сооружения

Сады, скверы, бульвары То же и характерные 3 8 3


местного значения элементы ландшафта

П р и м е ч а н и я:
1 Яркость доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м, допускается увеличить до 50
%.
2 При расположении объекта освещения в окружении неосвещенного пространства норму яркости,
приведенную в настоящей таблице, допускается уменьшать до 50%

8.6.3 При проектировании установок архитектурного освещения расчетные


коэффициенты отражения поверхностей фасадов освещаемых объектов принимаются
по данным натурных измерений или по таблице 29.

Таблица 29 – Расчетные характеристики отделочных материалов зданий,


сооружений, монументов, и зеленых насаждений, применяемые при
проектировании наружного архитектурного освещения.

Материалы поверхности или цвет фасада Коэффициент


отражения материала
поверхности
Белый: белые атмосферостойкие фасадные краски, белый керамо- 0,7
гранит, белый мрамор и т.п.
Очень светлый: очень светлые фасадные краски, белый силикатный 0,6
кирпич, светло-серый бетон, мрамор, белый камень (известняк,
доломит, песчаник), бетон и декоративные штукатурки на белом
цементе и светлых заполнителях, очень светлый керамогранит,
керамическая плитка, ракушечник и т.п.
Светлый: светлые фасадные краски, мрамор, камень (туф, песчаник, 0,5
известняк), бетон, светлые цветные штукатурки, керамический кирпич,
светлый керамогранит, светлые породы мрамора, блоки, плитка, дерево
(доски) и т.п.
Средне-светлый: серый офактуренный бетон, цветные фасадные краски, 0,4
светлое дерево, серый силикатный кирпич, цветной керамогранит и т.п.
Темный: темные фасадные краски, мрамор, гранит, глиняный кирпич, 0,3
силикатный кирпич, темный керамогранит, декоративные штукатурки и
керамические плитки, потемневшее дерево, медь и т.п.

134
NCM C.04.02:2016

Таблица 29 (продолжение)

Очень темный: очень темные краски, мрамор, гранит, керамогранит и т.п. 0,2
Черный: черные краски, камень (мрамор, базальт, гранит), чугун, 0,15
платинированная бронза, декоративные штукатурки и т.п.

8.6.4 При равномерном заливающем освещении фасада отношение максимальной


освещенности к минимальной должно быть не более 3:1, а на рельефных и
многоцветных фасадах до 5:1. При этом максимальная освещенность должна
создаваться на основных композиционно-пластических элементах.

8.6.5 При неравномерном заливающем освещении фасада соотношение


максимальной и минимальной освещенности в пределах освещаемой зоны
принимается не менее 10:1 и не более 30:1, при этом максимальная освещенность
создается на акцентируемом светом элементе.

8.6.6 При проектировании световых архитектурных ансамблей по таблице 26


выбирается яркость главного фасада доминирующего объекта. Средние яркости
освещаемых фасадов соподчиненных объектов единого ансамбля должны быть, как
правило, снижены не менее чем на две ступени.

8.6.7 Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие


многосторонний обзор, следует освещать с двух-трех сторон с четко выраженным
основным направлением светового потока, определяющим расчетную плоскость,
которая композиционно должна быть связана с главным направлением восприятия
объекта.

8.6.8 В установках архитектурного освещения следует использовать светильники с


разрядными источниками света и светодиодами. При локальной подсветке допустимо
использование источников хроматического излучения.

8.6.9 Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки


поверхностей, и зеленых насаждений следует применять источники света с
цветовой температурой выше 4000К. Для освещения объектов, окрашенных в
«теплые» цвета, применяются источники света с цветовой температурой
до 3500 К. При освещении полихромных объектов, в особенности декоративно-
изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и
фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, сграффито и т.п.), следует
применять источники белого света с общим индексом цветопередачи Ra не менее
80. При художественно-декоративном освещении объектов ландшафтной
архитектуры допускается применение источников цветного света.

8.6.10 Приборы архитектурного освещения должны располагаться таким образом,


чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального зрения
водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранировались
светозащитными устройствами.

8.6.11 Коэффициент запаса при проектировании установок архитектурного освещения


должен приниматься в зависимости от ориентации светового отверстия осветительного
прибора и используемого в нем источника света: Kr = 1,5, если стекло прибора
ориентировано вертикально или в нижнюю полусферу (в пределах угла 90° – 270°) и Kr = 1,7
при ориентации стекла в верхнюю полусферу.

135
NCM C.04.02:2016

8.7 Витринное освещение

8.7.1 Средняя освещенность в вертикальной плоскости при общем освещении


витрины на высоте 1,5 м от уровня тротуара должна соответствовать таблице 30.
Освещенность акцентирующего освещения в сумме с общим не должна превышать
величин, приведенных в таблице 30.

Таблица 30

Категория улицы, площади Средняя освещенность в Суммарная освещенность в


вертикальной плоскости, лк вертикальной плоскости
(общее и акцентирующее
освещение), lx, не более
А 300 1000
B 200 750
C 100 500
Примечания:
1. Площадь акцентирующего освещения должна составлять не более 20 % площади витрины.

2. Для витрин, в которых выставлены преимущественно темные товары, уровень освещенности может
быть повышен на одну ступень по шкале освещенности, для витрин со светлым товаром освещенность
может быть снижена на одну ступень

8.7.2 При освещении витрин следует применять осветительные приборы с разрядными


источниками света и светодиодами. Источники света выбираются с учетом требований
к цветоразличению по таблице 31.

Таблица 31 – Рекомендуемые источники света для освещения витрин.

Цветовые характеристики
Вид товара источника света
Tc, К Ra
Ткани, галантерея, парфюмерия, игрушки, книги, обувь, 2800-5000 80 и более
головные уборы, меха
Электротовары, посудохозяйственные, канцтовары, бакалея, 2800-3200 70 »
хлеб
Мясные, молочные, гастрономические продукты, овощи, 2800-3500 80 »
фрукты, кондитерские изделия
Рыбные продукты 4000-6500 80 »

8.7.3 Осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы их


выходные отверстия или отраженные от выставленных товаров блики не попали в
центральное поле зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не
менее 1 м от стекла витрины.

8.8 Рекламное освещение

8.8.1 Рекомендуемая и наибольшая допустимая средняя яркость, а также


максимально допустимая яркость отдельных участков рекламных панелей и щитов
в зависимости от их площади и расположения относительно глаз водителей
приведены в таблице 32. Максимальная яркость определяется как габаритная для
наиболее ярких участков площадью 0,2 0,2 м как в рекламных панелях, в которых
источники света расположены внутри в ограждении из светорассеивающих
материалов, так и в рекламных щитах, освещаемых снаружи световыми
приборами.

136
NCM C.04.02:2016

Таблица 32 – Допустимая яркость панелей

2
Яркость рекламной панели или щита, cd/m , при категории улицы
А B C
средняя средняя средняя
Расположен Пло- Высот

максимальная**

максимальная**
максимальная**
ие щадь а уста-

наибольшая

наибольшая
допустимая

допустимая

допустимая
наибольшая
рекоменду-

рекоменду-

рекоменду-
рекламной объ- новки

емая

емая

емая
панели или екта объект
щита а h*, м
2
S, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поперек оси S≤2 <2*** 75 150 1000 50 125 750
улицы: вне
проезжей ≥3,5 100 250 1500 75 200 1000
части при
2< 75 200 1000 50 125 750 30 100 500
площади S
2 S≤6
объекта, м , ≥3,5
и его высоте
6< 75 150 1000 50 85 750
h, м, над
S≤12
проезжей
частью S>12 75 125 750 50 75 500

Люба >5 75 125 500 50 100 400


я

Вдоль оси
улицы, а так-
же на
фасаде или
кровле
здания при » >3 200 500 3000 150 400 2500 100 300 750
любой ори-
ентации рек-
ламного
объекта

Примечание :

* Высота отсчитывается от уровня проезжей части до нижней кромки рекламного объекта.


** Максимальная яркость в наиболее ярком месте объекта определяется как габаритная для участка
площадью 0,2 × 0,2 м.
*** При установке рекламных объектов на высоте менее 2 м расстояние от бордюра до ближней боковой
кромки объекта должно быть более 2 м.

8.8.2 Уровень суммарной засветки окон жилых зданий и палат лечебных зданий
световыми приборами архитектурного, рекламного и наружного освещения не должны
быть выше величин средней вертикальной освещенности, указанных в 8.5.5.

8.8.3 Размещение динамичных рекламных световых установок допускается при


отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м

137
NCM C.04.02:2016

от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и


спальных комнат объектов социального обеспечения.
Угловой размер динамичной рекламной установки, видимой из точки, расположенной
на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных
учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен
превышать 2 .
В дневное время суток яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В темное
время суток максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна
превышать 3000 кд/м2 .

8.9 Аварийное освещение

8.9.1 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.

Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации,


эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение
больших площадей (антипаническое освещение).

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного


(рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от
источника питания рабочего освещения.

8.9.2 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне
зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления маршрута;
- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым
светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных
для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации.

8.9.3 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу


вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 lx, при этом полоса
шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно
центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 lx.
Примечание – Более широкие проходы можно рассматривать как сумму двухметровых полос
или применять для них нормы освещения больших площадей (антипанического освещения).

Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной


освещенности к максимальной Еmin/Еmax, должна быть не менее 1:40.

Продолжительность работы освещения путей эвакуации должна быть не менее 1 ч.

Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности


через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100 % нормируемой
освещенности – через 10 с.

138
NCM C.04.02:2016

Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света должен быть не менее 40.

8.9.4 Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для


безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.

Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной


опасности должна составлять 10 % нормируемой освещенности для общего
рабочего освещения, но не менее 15 lx. Равномерность освещенности Еmin/Еmax
должна быть не менее 1:10.

Минимальная продолжительность освещения должна определяться временем, при


котором существует опасность для людей.

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности должно обеспечивать


100 %-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего
освещения.
Индекс цветопередачи Ra источников света, применяемых для освещения зон
повышенной опасности, должен быть не менее 40.

8.9.5 Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение)


предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м2 и направлено на
предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям
эвакуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших площадей должна
быть не менее 0,5 lx на всей свободной площади пола, за исключением полосы 0,5 м
по периметру помещения. Равномерность освещения Еmin/Еmax должна быть не менее
1:40.
Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения больших
площадей должна быть не менее 1 ч. Освещение должно обеспечивать 50 %
нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения,
а 100 % нормируемой освещенности – через 10 с.
Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света для эвакуационного
освещения больших площадей должен быть не менее 40.
8.9.6 Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям
технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы
при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим
нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
- гибель, травмирование или отравление людей;
- взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
- утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
- нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и
телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки
водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и
кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых
недопустимо прекращение работ, и т.п.
Резервное освещение не должно использоваться для целей эвакуационного
освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть
использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять
соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.
Требования ПУЭ и NCM G.01.02 к освещению безопасности распространяются и на
устройство резервного освещения.

8.9.7 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30 %


нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость

139
NCM C.04.02:2016

создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется


технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта.
Резервное освещение должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности не
более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 %
нормируемой освещенности – не более чем через 60 с, если иное не установлено
специальными нормами или соответствующим обоснованием.

8.9.8 Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:


- над каждым эвакуационным выходом;
- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
- для обозначения поста медицинской помощи;
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств,
предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.

Яркость светового указателя при нарушении питания основного освещения в любом


месте зоны цвета безопасности соответствующего знака не должна быть ниже 10 cd/m2
или 2 cd/m2, если дым (при пожаре) не рассматривается как фактор опасности.
Расстояние распознавания для световых указателей (знаков безопасности) определяется
согласно приложению A2.
Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника,
не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме
переключаться на питание от третьего независимого источника, например – встроенную в
светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей
должна быть не менее 1 ч.
8.9.9 Для аварийного освещения следует применять:
а) светодиодные источники света;
b) люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной температурой воздуха не
менее 5 ºС и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 %
номинального;
c) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого
повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения,
так и в холодном состоянии;
d) лампы накаливания – при невозможности использования других источников света.
8.9.10 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать
постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами
рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при
нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего
и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного
освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.
8.9.11 Требования к световым указателям (знакам безопасности) должны
соответствовать GOST R12.4.026, а к эвакуационным светильникам - GOST 27900
(МЭК 598-2-22).

8.10 Аварийное освещение автотранспортных тоннелей


8.10.1 В транспортной зоне тоннелей длиной более 125 м должно быть предусмотрено
эвакуационное освещение зон повышенной опасности, предназначенное для обеспечения

140
NCM C.04.02:2016

необходимых условий видимости для выезда транспорта из тоннеля при аварийном


отключении рабочего освещения.
Освещение обеспечивается путем питания части светильников (или по одной из ламп
в части многоламповых светильников) рабочего освещения от независимого источника
и должно создавать среднюю освещенность на дорожном покрытии транспортной зоны
не менее 10 lx, а освещенность в любой его точке – не менее 2 lx. Освещение должно
обеспечивать 100 %-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения
питания рабочего освещения.
Светильники для освещения зон повышенной опасности должны иметь степень
защиты от воздействия окружающей среды не менее IP 65 и класс защиты от
поражения электрическим током I или II по GOST 12.2.007.0.
8.10.2 Для тоннелей длиной 300 м и более в дополнение к освещению зон повышенной
опасности должно быть предусмотрено освещение путей эвакуации транспортной
зоны, предназначенное для эвакуации людей из тоннеля в аварийной ситуации путем
создания необходимых условий видимости путей эвакуации с помощью специальных
световых указателей и эвакуационных светильников.
8.10.3 Для освещения путей эвакуации рекомендуется устанавливать эвакуационные
светильники, которые должны располагаться на высоте не более 2 м от уровня
тротуара и создавать освещенность на путях эвакуации не менее 0,5 lx.
Равномерность освещения Еmin/Еmax должна быть не менее 1:40.
Над эвакуационными выходами из тоннеля на высоте 2,1—2,2 м от уровня пола
должны быть установлены эвакуационные светильники, которые должны обеспечить
освещенность не менее 0,5 lx на уровне пола перед дверью эвакуационного выхода.
8.10.4 Световые указатели (знаки безопасности) с обозначением направления пути
эвакуации следует устанавливать на стенах тоннеля со стороны эвакуационных
выходов на высоте 0,5 м над уровнем эвакуационного тротуара с шагом не более 25 м.
Указатели направления пути эвакуации могут быть статическими или динамическими.

Статические указатели должны быть включены постоянно и указывать направление к


ближайшему эвакуационному выходу. Такие указатели могут иметь дополнительную
световую информацию о расстоянии до въездного и выездного порталов тоннеля.

Динамические указатели направления пути эвакуации рекомендуется устанавливать


при протяженности закрытой части тоннеля свыше 1000м.
8.10.5 Световые указатели «Выход» следует устанавливать над дверными проемами
эвакуационных выходов на высоте 2,1—2,2 м от уровня пола. Указатели «Выход»
должны быть включены постоянно.
8.10.6 Питание эвакуационных светильников и световых указателей в транспортной
зоне тоннеля в нормальном режиме осуществляется от источника, не зависящего от
сети рабочего освещения, а в аварийном режиме - от третьего независимого
источника, для чего должно быть предусмотрено автоматическое переключение на
питание от аккумуляторных батарей или другого предназначенного для этой цели
источника. Продолжительность работы эвакуационного освещения в аварийном
режиме должно быть достаточным для эвакуации людей из тоннеля, но не менее
одного часа.

Эвакуационные светильники и световые указатели в транспортной зоне тоннеля


должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды не менее 1Р 66 и
класс защиты от поражения электрическим током I или II.
8.10.7 В притоннельных сооружениях должно быть предусмотрено аварийное
освещение, включающее в себя освещение путей эвакуации и резервное освещение.

141
NCM C.04.02:2016

Резервное освещение, предназначенное для продолжения работы как при рабочем


освещении, следует устанавливать в технических помещениях с оборудованием,
обеспечивающим жизнеобеспечение тоннеля, таких как центральный диспетчерский
пост, электрощитовые, вентиляционные, насосные и т.п.

При проектировании аварийного освещения притоннельных сооружений, служебно-


технических и вспомогательных помещений тоннеля следует руководствоваться
общими требованиями к аварийному освещению, изложенными выше.

8.11 Охранное и дежурное освещение


8.11.1 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны)
должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время.
Освещенность должна быть не менее 0,5 lx на уровне земли в горизонтальной
плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости,
перпендикулярной к линии границы.

При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует


принимать по заданию на проектирование охранного освещения.

Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением


случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от
действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях
должны применяться:

- светодиодные источники света;


- компактные люминесцентные лампы, работающие при минусовых температурах;
- разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного зажигания и
- быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии, после кратковременного
- отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска;
- лампы накаливания при невозможности использования других источников света.

8.11.2 Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к


качеству для дежурного освещения не нормируются.

142
NCM C.04.02:2016

Приложение A

(обязательное)
A.1 Определение разряда работ при расстоянии от различаемых объектов

до глаз работающего более 0,5 м


При расстоянии от объекта различения до глаз работающего более 0,5 м разряд
работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта
различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d
к расстоянию от этого объекта до глаз работающего l.

Т а б л и ц а A.1 — Разряды зрительных работ при больших расстояниях от


различаемых объектов до глаз работающего

Разряд зрительной работы Пределы отношения d/l


I Менее 0,0003
II От 0,0003 до 0,0006
III Св. 0,0006 » 0,001
IV » 0,001 » 0,002
V » 0,002 » 0,01
VI » 0,01

A.2 Определение расстояния распознавания для световых указателей (знаков


безопасности)

Вертикальный размер поля пиктограммы светового указателя (знака безопасности) в


зависимости от дистанции распознавания знака определяется по формуле:
h=l/Z,
где l — расстояние различения;
h — минимальная высота знака;
Z — коэффициент равный 100 для знаков освещенных извне и 200 — для знаков
освещенных изнутри

Рисунок A.2 — Определение расстояния различения знака безопасности

143
NCM C.04.02:2016

Приложение B
(обязательное)
Определение эквивалентного размера протяженных объектов различения

B.1 Для протяженных объектов различения, имеющих длину b 2a, где a — ширина
объекта, разряд зрительных работ определяется по эквивалентному размеру объекта.
В остальных случаях разряд зрительных работ определяется по минимальному
размеру объекта различения.

При расстояниях от глаза до объекта, меньших 500 мм, эквивалентный размер


определяется по номограмме, приведенной на рисунке 1.

При расстояниях от глаза до объекта, больших 500 мм, эквивалентный размер


определяется по номограмме, приведенной на рисунке 2.

B.2 Преобразование линейных размеров объекта различения (в миллиметрах) в


угловые (в угловых минутах) при использовании номограммы, приведенной на рисунке
2, осуществляется по формуле

= 60 arctg (x/l), (B.1)


Где:

x — размер объекта, мм;

l — расстояние от глаз до объекта, мм.

Преобразование полученного по номограмме эквивалентного размера из угловых


размеров (угловых минут) в линейные (миллиметры) осуществляется по формуле

x = l tg( /60). (B.2)

144
NCM C.04.02:2016

Рисунок B.1 — Номограмма для определения эквивалентного размера протяженных


объектов различия при расстояниях от глаза до объекта до 500 мм

145
NCM C.04.02:2016

Окончание Приложения B

Рисунок B.2 — Номограмма для определения эквивалентного размера протяженных


объектов различения при расстояниях от глаза до объекта более 500 мм

146
NCM C.04.02:2016

Приложение C
(обязательное)

Эксплуатационные группы светильников


Т а б л и ц а C.1 — Эксплуатационные группы светильников

Таблица C. 2 – Группы твердости светотехнических материалов.

Вид материала или Материалы (или покрытия) отражателей или рассеивателей


покрытия отражающие свет пропускающие свет
Т — твердые Покрытие силикатной эмалью Силикатное стекло
СТ — средней Эпоксидно-порошковое Поликарбонат
твердости покрытие
Полиметилметакрилат
Покрытие нитроэмалью НЦ-25
Поливинилхлоридная жесткая
Эмалевое покрытие МЛ-12 пленка типа «Санлоид»

Альзак-алюминий, защищенный
слоем жидкого стекла

М — мягкое Эмалевое покрытие МЛ-242 Полиэтилен высокого


давления
Эмалевое покрытие АК-11022
Полистирол
Покрытие акриловой эмалью

Алюминий, распыленный в ва-


кууме, с защитой лаком УВЛ-3

147
NCM C.04.02:2016

Приложение D (обязательное)
Яркостные зоны тоннеля в дневном режиме освещения
D.1 В дневном режиме для облегчения зрительной адаптации водителей должен быть
обеспечен плавный переход от естественного освещения при въезде в тоннель к
существенно более низкому искусственному освещению основной части тоннеля, а также
обратный переход при выезде из него. С этой целью в тоннеле выделяют четыре яркостные
зоны: пороговую переходную, внутреннюю и выездную, а перед въездным порталом –
подъездную зону в соответствии с рисунком D.1. Яркостный режим и длину каждой зоны
назначают с учетом проектной скорости и интенсивности движения транспорта, длины
тоннеля, его кривизны в плане и профиле, ориентации въездного портала относительно
сторон света и условий его обзора.

Рисунок D.1 — Яркостные зоны тоннеля в дневном режиме

Рисунок D.2 — Вид на въездной портал с расстояния безопасного


торможения
Примечание — Пунктирным кругом помечено 20-градусное поле адаптации.

148
NCM C.04.02:2016

D.2 Значение яркости адаптации в подъездной зоне тоннеля L20 определяется для
условий, наихудших с точки зрения переадаптации, то есть для яркого солнечного дня.
Для существующего тоннеля (например, при его реконструкции) значение L20 может
быть получено путем фотометрирования въездного портала при указанных условиях с
помощью яркомера, имеющего 20-градусное поле измерения.

D.3 При отсутствии экспериментальных исходных данных для нахождения значения L20
рекомендуется пользоваться формулой
L20 = Kc Lc + Kr Lr + Ke Le, (D.1)
где Kc, Kr и Ke – доли площади соответственно небосвода, дорожного полотна и
окружения портала в поле адаптации, а Lc, Lr и Le – их средние яркости,
ориентировочные значения которых приведены в таблице E.1 Приложения Е в
зависимости от ориентации въездного портала относительно сторон света.

Таблица D.1 – Яркость участков поля адаптации.


2
Направление движения при Значения яркости участков поля адаптации, kcd/m
въезде небосвод Lc дорога Lr окружение Le
На север 6 3 8
На восток или запад 12 4 6
На юг 16 5 4
Примечание — Для промежуточных направлений значения яркостей соответствующих поверхностей в
поле адаптации определяются путем интерполирования табличных значений.

D.4 Кривая продольного спада яркости дорожного покрытия переходной зоны Ltr,
выраженная в процентах относительно средней яркости дорожного покрытия первой
половины пороговой зоны Lth, показанная на рисунке D.3, описывается формулой

Ltr/Lth = (3,6 d/v +1,9)–1,4 100, (D.2)

где d - расстояние вглубь тоннеля от начала переходной зоны,м;


v - скорость движения, km/ora.

149
NCM C.04.02:2016

Приложение D (окончание)

Рисунок D.3 — Кривая спада яркости дорожного покрытия в переходной


зоне
Примечание — Пунктиром показан пример ступенчатой аппроксимации этой кривой.

150
NCM C.04.02:2016

Приложение E
(рекомендуемое)

Рекомендуемые источники света для производственных помещений

Таблица E.1 - Рекомендуемые источники света при системе общего освещения


Характеристика зрительной работы по требованиям к Освещенность, Индекс Диапазон Примерные
цветоразличению lx цветопередачи цветовой источники света
температуры
источников
источников света
света ,К
1 2 3 4 5
Контроль цвета с очень высокими требованиями к 300 и более 90-100 5000-6500 LF типа: 950*, 965*;
цветоразличению, качество цветопередачи отличное (контроль DL
готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных
фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и
т.п.)
Сопоставление цветов с высокими требованиями к 300 и более 85-89 3000-6500 LF типа: 930*, 940*,
цветоразличению, качество цветопередачи отличное (ткачество, 950*, 965*; DL
швейное производство, цветная печать и т.д.)
500 и более 80-84 4000-6000 LF типа: 840*, 865*;
LMH, DL
От 300 до 500 80-84 3500-5500 LF типа: 840*, 865*;
Различение цветных объектов при невысоких требованиях к
LMH, DL
цветоразличению, качество цветопередачи хорошее (сборка
От 200 до 300 80-84 2700-4500 LF типа: 827*, 830*;
радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)
LMH; DL, LFC
Менее 200 80-84 2700-3500 LF типа: 827*, 830*;
LMH, DL
LVNP+LMH, LFC

151
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения E.1

1 2 3 4 5
500 и более 70-79 4000-6500 LF типа: 740*, 765*;
LMH, DL

От 300 до 500 70-79 3500-5000 LF типа: 740*,


Требования к цветоразличению отсутствуют, качество цветопередачи 765*;LMH,
стандартное (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка LVNP+LMH, DL
машин и инструментов и т.п.) От 200 до 300 50-69 2600-4500 LF типа: 735*; LMH,
LVNP+LMH, DL

Менее 200 50-59 2400-3500 LF типа: 730*, 735*;


LVNP, DL, LFC

* Приведено общеевропейское обозначение характеристик цветопередачи люминесцентных ламп согласно [1] и [2].
Примечания:

1. Принятые сокращения: LF – ЛЛ-люминесцентные лампы; LMH-МГЛ - металлогалогенные лампы; LVNP-НЛВД - натриевые лампы высокого давления;
DL-СД - светодиоды; LFC-КЛЛ - компактные люминесцентные лампы.

2. Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.

152
NCM C.04.02:2016

Таблица E.2 - Рекомендуемые источники света при системе комбинированного освещения

Характеристика зрительной работы по Освещенность Индекс цветопередачи Диапазон цветовой Примерные источники света для
требованиям к цветоразличению при системе температуры освещения
комбини- источников света
рованного источников света ,
освещения, lx К

Общего Местного Общего Местного Общего Местного


1 2 3 4 5 6 7 8
Контроль цвета с очень высокими 300 и более 85-89 90-100 5000-6500 5000-6500 930*, 940*, LF типа: 950*,
требованиями к цветоразличению 950*, 965*; 965*; DL
(контроль готовой продукции на швейных
фабриках, тканей на текстильных
фабриках, сортировка кожи, подбор
красок для цветной печати и т.п.)
Сопоставление цветов с высокими 300 и более 70-79 85-89 3000-6500 3000-6500 типа: 840*, LF типа: 930*.
требованиями к цветоразличению 865*; 940*, 950*, 965*;
(ткачество, швейное производство, DL
цветная печать и т.д.)
500 и более 50-69 80-84 2700-4500 4000-6000 типа: 730*; LF типа: 840*,
865*; LMH, DL

Различение цветных объектов при


невысоких требованиях к От 300 до 500 50-69 80-84 2600-4500 3500-5500 типа: 730*; LF типа: 840*,
цветоразличению (сборка 865*;
радиоаппаратуры, прядение, намотка, От 200 до 300 50-69 80-84 2600-4500 2700-4500 типа: 730*; типа: 827*.
проводов и т.п.) 830*; LMH, DL,
LFC
Менее 200 50-59 80-84 2600-4500 2700-3500 типа: 730*; LF типа: 730*,
735*; LMH, DL,
LFC

153
NCM C.04.02:2016

Окончание Таблицы E.2 Рекомендуемые источники света при системе комбинированного освещения

1 2 3 4 5 6 7 8
500 и более 50-69 70-79 2600-4500 4000- типа: 730*; LF типа: 740*,
6500 765*; LMH, DL

От 300 до 50-69 70-79 2600-4500 3500- типа: 730*; LF типа: 740*,


500 5000 765*; LMH, DL
Требования к цветоразличению
отсутствуют (механическая обработка От 200 до 50-69 50-69 2600-4500 2600- типа: 730*; LF типа: 735*;
металлов, пластмасс, сборка машин и 300 4500 LMH, DL
инструментов и т.п.)
Менее 200 50-59 50-59 2600-4500 2400- типа: 730*; LF типа: 730*,
3500 735*; DL, LFC

* Приведено общеевропейское обозначение характеристик цветопередачи люминесцентных ламп согласно [1] и [2].
Примечания:

1. Принятые сокращения: LF-ЛЛ - люминесцентные лампы; LMH-МГЛ - металлогалогенные лампы; LVNP-НЛВД - натриевые лампы высокого давления.

2. Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.

154
NCM C.04.02:2016

Приложение F
(рекомендуемое)

Рекомендуемые источники света для общего освещения общественных и общедомовых помещений жилых зданий

Требования к освещению Характеристика зрительной работы по Освещенность, Индекс Диапазон Примерные источники
требованиям к цветоразличению lx цветопередачи цветовой света для общего
источников температуры освещения
источников
света
света ,К
1 2 3 4 5 6
Сопоставление цветов с очень От 300 до 500 90-95 5000-6500 LF типа: 950*, 965*;
высокими требованиями к DL
цветоразличению и выбор цвета
(магазины по продаже одежды и
тканей, косметики и т.п.)
Сопоставление цветов с высокими От 200 до 500 85-89 3000-6500 LF типа: 930*, 940*,
требованиями к цветоразличению 950*, 965*; DL
(кабинеты рисования, обслуживающих
Обеспечение зрительного видов труда, закройные отделения в
комфорта в помещениях при ателье, залы заседаний федерального
выполнении зрительных работ значения, химические лаборатории,
А-C разрядов выставочные залы, макетные и т.п.)
Различение цветных объектов при От 300 до 500 80-84 3500-5500 LF типа: 840*, 865*;
невысоких требованиях к LMH, DL
цветоразличению (комнаты кружков От 150 до 300 80-84 2700-4500 LF типа: 827*, 830*;
учебных заведений; универсамы, LMH; DL, LFC
торговые залы магазинов, ателье Менее 150 70-79 3500-5000 LF типа: 740*, 765*;
химической чистки одежды, LMH; DL, LFC
обеденные залы, крытые бассейны,
спортзалы)

155
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения F

От 300 до 80-84 2700-4500 LF типа: 827*, 830*;


Требования к цветоразличению 500 LMH; DL,
отсутствуют (кабинеты, рабочие
От 150 до 70-79 3500-5000 типа: 827*, 830*; LMH;
комнаты, конструкторские, чертежные
300 DL,
бюро, читательские каталоги, архивы,
книгохранилища и т.д.) Менее 150 50-69 2400-3500 типа: 730*, 735*; ; DL,
Обеспечение психоэмоционального LFC
комфорта в помещениях с Различение цветных объектов при От 300 до 80-84 3500-5500 типа: 840*, 865*; LMH;
разрядами зрительных работ D-G невысоких требованиях к 500 DL,
цветоразличению (концертные залы,
зрительные залы театров, клубов, От 150 до 80-84 2700-4500 типа: 827*, 830*; LMH;
актовые залы, вестибюли и т.п.) 300 DL, LFC

Менее 150 70-79 3500-5000 типа: 740*, 765*; LMH;


DL, LFC
Требования к цветоразличению Менее 150 50-59 2400-3500 типа: 730*, 735*;; DL,
отсутствуют (зрительные залы LFC
кинотеатров, лифтовые холлы,
коридоры, проходы, переходы и т.п.)
* Приведено общеевропейское обозначение характеристик цветопередачи люминесцентных ламп согласно [1] и [2].

Примечания:

1. Принятые сокращения: LF-ЛЛ - люминесцентные лампы: LMH-МГЛ - металлогалогенные лампы; LVNP-НЛВД - натриевые лампы высокого давления;
DL-СД - светодиоды; LFC-КЛЛ - компактные люминесцентные лампы.

2. Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.

156
NCM C.04.02:2016

Приложение G
(обязательное)
Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий

Естественное Совмещенное
Искусственное освещение
освещение освещение
Освещенность
Плоскость (Г — рабочих CIN eн, % CIN ен, %
горизонтальная Объе- Коэф-
Разряд поверхностей, lx Индек
,В— Ци- динен- фици-
и под- с при
вертикальная) лин- ный ент
цвето-

комбинированном

комбинированном
разряд боко-

при верх-нем или

при верхнем или


Помещения нормирования дри- пока- пуль-
зритель при пере- вом при
при ческая затель сации

освещении

освещении
освещенности и об- дачи осве- боко-
-ной комбини- осве- диско осве-
CIN, высота щем источ- ще- вом
работы рованном щен- мфорт щен-
плоскости над осве ников нии осве-
полом, м освеще- ность, а UGR, ности,
ще- света ще-
нии lx не %, не
нии Ra нии
более более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские
и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)
1 Кабинеты и рабочие
Г-0,8 B-1 400/200 300 — 19 15/20 80 3,0 1,0 1,8 0,6
комнаты, офисы
2 Проектные залы и комнаты,
Г-0,8
конструкторские, чертежные А-1 600/400 500 — 16 10/20 80 4,0 1,5 2,4 0,9
бюро
3 Помещения для
Г-0,8 B-1 400/200 300 — 19 15/20 80 — — — —
посетителей, экспедиции
4 Читальные залы Г-0,8 А-2 500/300 400 150 19 15/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
5 Читательские каталоги, В-1,0, на фронте
помещ-ения фонда открытого карточек, на B-2 — 200 — 19 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
доступа стеллажах
6 Книгохранилища и архивы В-1,0 на
C-2 — 100 — 22 — 80 — — — —
стеллажах
7 Помещения для
Г-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 — — — —
ксерокопирования

157
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Переплетно-брошюровочные
Г-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 3,0 1,0 1,8 0,6
помещения
9 Макетные, столярные и Г-0,8, на IIIc 750/200 300 — 22 15/20 80 — — 3,0 1,2
ремонтные мастерские верстаках и
рабочих столах
В-1,2 (на B-2 — 200 — — — — — — — —
экране
10 Компьютерные залы дисплея)
Г-0,8 на А-2 500/300 400 — 19 10/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
рабочих столах
11 Конференц-залы, залы Г-0,8 E — 200 75 25 20 80 — — — —
заседаний
12 Рекреации, кулуары, фойе Г-0,0 — на полу F — 150 50 25 — 80 — — — —
13 Лаборатории: органической и
неорганической химии,
термические, физические,
спектрографические, стилометри-
ческие, фотометрические, микроско- Г-0,8 А-2 500/300 400 — 19 10/15 80 3,5 1,2 2,1 0,7
пные, рентгеноструктурного
анализа, механические и
радиоизмерительные, электронных
устройств, препараторские
14 Аналитические лаборатории Г-0,8 А-1 600/400 500 — 19 10/20 80 4,0 1,5 2,4 0,9

Банковские и страховые учреждения


15 Операционный зал, кредитная Г-0,8 на А-2 500/300 400 — 16 10/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
группа, кассовый зал рабочих столах
16 Помещения отдела инкассации, Г-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 — — — —
инкассаторная
17 Депозитарий, предкладовая, Г-0,8 B-2 — 200 — 22 20 80 — — — —
кладовая ценностей
18 Серверная, помещения меж- Г-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 — — — —
банковских электронных расчетов
19 Помещение изготовления, Г-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 — — 2,1 0,7
обработки идентификационных карт

158
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Сейфовая Г-0,8 C-1 — 150 — 22 20 80 — — — —
Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования
21 Классные комнаты, аудитории, В — на А-1 — 500 — 19 10 80 — — — —
учебные кабинеты, лаборатории середине доски
1 1 1 1
общеобразовательных школ, школ- Г-0,8 — на А-2 — 400 — 19 10 80 4,0 1,5 2,1 1,3
интернатов, среднеспециальных и рабочих столах
профессионально-технических и партах
учреждений
22 Аудитории, учебные кабинеты,
лаборатории техникумов и высших Г-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 3,5 1,2 2,1 0,7
учебных заведений
В — на экране
B-2 — 200 — — — 80 — — — —
дисплея
23 Кабинеты информатики и
Г-0,8 — на
вычислительной техники
рабочих столах А-2 500/300 400 — 16 10/20 80 3,5 1,2 2,1 0,7
и партах
В — на доске А-1 — 500 — 19 10 80 — — — —
24 Кабинеты технического черчения Г-0,8 — на
и рисования рабочих столах А-1 — 500 — 19 10 80 4,0 1,5 2,1 1,3
и партах
25 Лаборантские при учебных
Г-0,8 А-2 — 400 — 19 10 80 3,5 1,2 2,1 0,7
кабинетах
Г-0,8 — на
26 Мастерские по обработке
верстаках и IIIb 1000/200 300 — 19 15/20 80 — — 3,0 1,2
металлов и древесины
рабочих столах
27 Кабинеты обслуживающих видов Г-0,8 — на 1 1 1 1
А-2 — 400 — 19 10 80 4,0 1,5 2,1 1,3
труда рабочих столах
Г-0,0 — на полу B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
В — на уровне
2,0 м от пола с
28 Спортивные залы
обеих сторон — 75 — — — — — — —
на продольной
оси помещения
29 Крытые бассейны Г — на поверх- C-1 — 150 — 22 20 80 2,0 0,5 1,2 0,3
ности воды

159
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 Актовые залы, киноаудитории Г-0,0 — на полу E — 200 75 22 — 80 — — — —
31 Эстрады актовых залов Г-0,0 — на полу D — 300 — — — 80 — — — —
32 Кабинеты и комнаты Г-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 3,0 1,0 1,8 0,6
преподаватлей
33 Рекреации Г-0,0 — на полу F — 150 — 25 — 80 2,0 0,5 1,2 0,3
Учреждения досугового назначения
34 Залы многоцелевого назначения Г-0,8 А-2 — 400 100 19 10 80 — — — —
35 Зрительные залы театров,
Г-0,8 D — 300 100 25 — 80 — — — —
концертные залы
36 Зрительные залы клубов, клуб-
гостиная, помещение для
Г-0,8 E — 200 75 25 — 80 — — — —
досуговых занятий, собраний, фойе
театров
37 Выставочные залы Г-0,8 E — 200 75 25 — 80 2,5 0,7 1,5 0,4
38 Зрительные залы кинотеатров Г-0,8 G-1 — 100 — 25 — 80 — — — —
39 Фойе кинотеатров, клубов Г-0,0 — на полу F — 150 50 25 — — — — —
40 Комнаты кружков, музыкальные
Г-0,8 B-1 — 300 — 19 15 80 3,0 1,0 1,8 0,6
классы
41 Кино-, звуко- и светоаппаратные Г-0,8 C-1 — 150 — 22 20 80 — — — —
Детские дошкольные учреждения
42 Приемные Г-0,0 — на полу B-2 — 200 — 22 15 80 — — — —
43 Раздевальные Г-0,0— на полу B-1 — 300 — 19 15 80 — — — —
1 1
44 Групповые, игральные Г-0,0 — на полу А-2 — 400 — 19 10 80 4,0 1,5 — —
45 Комнаты музыкальных и Г-0,0 — на полу А-2 — 400 — 19 10 80 3,5 1,2 — —
гимнастических занятий, столовые
46 Спальные Г-0,0 — на C-2 — 100 — 19 15 80 2,0 0,5 — —
полу
1 1
47 Изоляторы, комнаты для Г-0,0 — на полу B-2 — 200 — 19 15 3,0 1,0 — —
заболевших детей
48 Медицинский кабинет Г-0,8 B-1 — 300 — 16 15 90 3,0 1,0 1,8 0,6
Санатории, дома отдыха, пансионаты
49 Палаты, спальные комнаты Г-0,0 — на полу C-2 — 100 — 19 15 80 2,0 0,5 — —
50 Классные комнаты детских Г-0,8 А-1 — 500 — 19 10 80 4,0 1,5 — —
санаториев

160
NCM C.04.02:2016

Продолжение приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Физкультурно-оздоровительные учреждения
51 Залы спортивных игр Г-0,0 — на полу B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
В-2,0 с обеих
сторон на про-
— — 75 — — — — — — —
дольной оси
помещения
53 Залы аэробики, гимнастики,
Г-0,0 — на полу B-2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
борьбы
54 Кегельбан Г-0,0 — на полу B -2 — 200 — 22 20 — — — —
Предприятия общественного питания
55 Обеденные залы ресторанов,
Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — — —
столовых
56 Раздаточные Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — — —
57 Горячие цехи, холодные цехи,
доготовочные и заготовительные Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — 1,2 0,3
цехи
58 Моечные кухонной и столовой
Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — — —
посуды, помещения для резки хлеба
Магазины
59 Торговые залы магазинов:
книжных, готового платья, белья,
обуви, тканей, меховых изделий,
головных уборов, парфюмерных, Г-0,8 B -1 — 300 100 19 15 80 — — — —
галантерейных, ювелирных, электро
радиотоваров, продовольствия без
самообслуживания
60 Торговые залы продовольствен-
Г-0,8 А-2 — 400 100 19 10 80 — — — —
ных магазинов самообслуживанием
61 Торговые залы магазинов:
посудных, мебельных, спортивных
товаров, стройматериалов, Г-0,8 B -2 — 200 75 22 20 80 — — — —
электробытовых, машин, игрушек и
канцелярских товаров
62 Примерочные кабины В-1,5 B -1 — 300 — — 15 80 — — — —
63 Помещения отделов заказов, Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — — —
бюро обслуживания

161
NCM C.04.02:2016

Продолжение приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
64 Помещения главных касс Г-0,8 B -1 — 300 — 19 15 80 — — — —
Предприятия бытового обслуживания населения
65 Бани: 80
а) ожидальные-остывочные, Г-0,8 C-1 — 150 — 22 — 80 — — — —
b) раздевальные, моечные, Г-0,0 — на полу G-1 — 100 — — — 80 — — — —
душевые, парильные
c) бассейны Г-0,0 — на полу C-2 — 100 — — — 80 — — — —
66 Парикмахерские Г-0,8 А-2 500/300 400 — 19 10/20 90 — — 1,2 0,7
67 Фотографии:
а) салоны приема и выдачи заказов Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4

b) съемочный зал фотоателье Г-0,8 C-2 — 100 — — 20 80 — — — —


Г-0,8 А-2 — 400 — 19 10 90 — — — —
68 Фотолаборатория В-1,2 (на B -2 — 200 — — — — — — — —
экране
дисплея)
69 Прачечные:
а) отделения приема и выдачи Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
белья В-1,0 F — 75 — — — 80 — — — —
в) стиральные отделения: Г-0,0 — на полу VI — 200 — 25 20 80 — — — —
стирка, приготовление растворов, Г-0,8 VIIIc — 50 — — — — — —
хранение стиральных материалов
с) сушильно-гладильные отделения:
механические, ручные Г-0,8 VI — 200 — 25 20 80 — — 1,8 0,6
d) отделения разборки и упаковки Г-0,8 IVа — 300 — 25 20 80 — — 2,4 0,9
белья; Г-0,8 VI — 200 — 25 20 80 — — — 0,3
e) починка белья Г-0,8 IIа
2
2000/750 750 — 19 10/20 80 — — 4,2 1,5
70 Прачечные с Г-0,0 — на полу B -2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
самообслуживанием
71 Ателье химической чистки
одежды: Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
a) салон приема и выдачи одежды Г-0,8 VI — 200 — 25 20 80 — — 1,8 0,6
b) помещения химической чистки Г-0,8 IIIа 2000/200 500 — 22 15/20 80 — — — —
c) отделения выведения пятен Г-0,8 VIIIc — 50 — — — — — — — —
d) помещения для хранения
химикатов

162
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

72 Ателье изготовления и ремонта


одежды и трикотажных изделий:
2
a) пошивочные цехи Г-0,8 — на IIа 2000/750 750 — 22 10/20 90 — — 4,2 1,5
рабочих столах
b) закройные отделения Г-0,8 — на IIb — 750 — 22 10 80 — — 4,2 1,5
рабочих столах
2
c) отделения ремонта одежды Г-0,8 IIа 2000/750 750 — 22 10/20 80 — — 4,2 1,5
d) отделения подготовки Г-0,8 IVа — 300 — 22 20 80 — — 2,4 0,9
прикладных материалов
e) отделения ручной и машинной Г-0,8 IIc — 500 — 22 10 80 — — 4,2 1,5
вязки Г-0,8 IVа — 300 — 22 20 80 — — 2,4 0,9
f) утюжные, декатировочные
73 Пункты проката: 80
a) помещения для посетителей Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — 1,5 0,4
b) кладовые Г-0,8 C-1 — 150 — — — — — — — —
74 Ремонтные мастерские:
2
a) изготовление и ремонт головных Г-0,8 IIа 2000/750 750 — 22 10/20 90 — — 4,2 1,5
уборов, скорняжные работы
b) ремонт обуви, галантереи, Г-0,8 IIIа 2000/300
2
— — 22 10/15 80 — — 3,0 1,2
металлоизделий, изделий из
пластмассы, бытовых
электроприборов Г-0,8 IIb 3000/300 — — 22 10/20 80 — — 4,2 1,5
c) ремонт часов, ювелирные и
граверные работы Г-0,8 IIc 2000/200 — — 22 10/20 80 — — 4,2 1,5
d) ремонт фото-, кино-, радио- и
телеаппаратуры
75 Студия звукозаписи:
a) помещения для записи и Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 — — — —
прослушивания
b) фонотеки Г-0,8 B -2 — 200 — — — — — — — —

163
NCM C.04.02:2016

Продолжение приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Гостиницы
76 Бюро обслуживания Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
77 Помещения дежурного и Г-0,8 B -2 — 200 — 22 20 80 2,5 0,7 1,5 0,4
обслуживающего персонала
78 Гостиные, номера Г-0,0 C-1 — 150 — 22 20 80 2,0 0,5 — —
Жилые дома
79 Жилые комнаты Г-0,0 — на полу C-1 — 150 — — — — 2,0 0,5 — —
80 Кухни Г-0,0 — на полу C-1 — 150 — — — — 2,0 0,5 1,2 0,3
81 Коридоры, ванные, уборные Г-0,0 — на полу G-2 — 50 — — — — — — — —
82 Общедомовые помещения:
a) помещение консьержа Г-0,0 — на полу C-1 — 150 — 22 20 80 — — — —
b) вестибюли Г-0,0 — на полу H-1 — 30 — — — 80 — — — —
в) поэтажные коридоры и лифтовые Г-0,0 — на полу H-2 — 20 — — — 80 — — — —
холлы
c) лестницы и лестничные площадки Г-0,0 — пол, H-2 — 20 — — — 80 — — — 0,1
2

пло-щадки,
ступени
Вспомогательные здания и помещения
83 Санитарно-бытовые помещения:
а) умывальные, уборные, Г-0,0 — на полу G-1 — 75 — — — 80 — — — —
курительные Г-0,0 — на полу G-2 — 50 — — — 80 — — — —
b) душевые, гардеробные,
помещения для сушки одежды и
обуви, помещения для обогревания
работающих
84 Здравпункты:
а) ожидальные Г-0,8 B -2 — 200 — 19 20 80 — — 1,5 0,4
b) регистратура, комнаты дежурного Г-0,8 B -2 — 200 — 19 20 80 — 0,7 1,5 0,4
персонала
c) кабинеты врачей, перевязочные Г-0,8 B -1 — 300 — 19 15 90 3,0 1,0 1,8 0,6
d) процедурные кабинеты Г-0,8 А-1 — 500 — 16 10 90 4,0 1,5 2,4 0,9

164
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий
85 Вестибюли и гардероб уличной
одежды:
a) в вузах, школах, общежитиях,
2
гостиницах, театрах, клубах, при Г-0,0 — на полу F — 150 — — — 80 — — — 0,4
входах в крупные промышленные
предприятия и общественные
здания
b) в прочих промышленных, Г-0,0 — на полу G-1 — 75 — — — 80 — — — —
вспомогательных и общественных
зданиях
c) вестибюли в жилых зданиях Г-0,0 — на полу H-1 — 30 — — — 80 — — — —
86 Лестницы:
2
a) главные лестничные клетки Г-0,0 — пол, C-2 — 100 — — — 80 — — — 0,2
общественных, производственных и площадки,
вспомогательных зданий ступени
b) лестничные клетки жилых зданий 2
c) остальные лестничные клетки Г-0,0 — на полу H-2 — 20 — — — 80 — — — 0,1
2
Г-0,0 — на полу G-2 — 50 — — — 80 — — — 0,1
87 Лифтовые холлы:
a) в общественных, Г-0,0 — на полу G-1 — 100 — — — 80 — — — —
производственных и
вспомогательных зданиях Г-0,0 — на полу H-2 — 20 — — — 80 — — — —
b) в жилых зданиях
88 Коридоры и проходы:
2
a) главные коридоры и проходы Г-0,0 — на полу G-1 — 100 — — — 80 — — — 0,1
b) поэтажные коридоры жилых Г-0,0 — на полу H-2 — 20 — — — 80 — — — —
зданий Г-0,0 — на полу G-2 — 50 — — — 80 — — — —
c) остальные коридоры
2
89 Машинные отделения лифтов и Г-0,8 H-1 — 30 — — — — — — — 0,1
помещения для фреоновых
установок
2
90 Чердаки Г-0,0 — на полу H-2 — 20 — — — — — — — 0,1

165
NCM C.04.02:2016

Окончание приложения G

1
Нормированные значения CIN повышены в помещениях, специально предназначенных для пребывания детей и подростков.
2
Нормированные значения установлены экспериментально при отраслевом нормировании.

П р и м е ч а н и я:

1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обеих систем искусственного освещения указывает на возможность применения одной из этих систем.

2. При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе 4 таблицы, в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем
месте, а в знаменателе — освещенность от общего освещения по помещению.

3. При дробном обозначении коэффициента пульсации, приведенного в графе 8 таблицы, в числителе указана норма для местного освещения или одного общего
освещения, а в знаменателе — для общего освещения в системе комбинированного.

166
NCM C.04.02:2016

Приложение H
(обязательное)
Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения
основных помещений медицинских организаций.
Рабочая Естественное Совмещенное Искусственное освещение
поверность и освещение освещение
плоскость CIN еm % CIN еm % Освещенность, lx Показат Коэфф-
нормирования CIN При верх- При При верх- При При При ель т
и освещенности нем или боковом нем или боковом комбинированном общем диском Пульсац
Помещения
(Г- комбинир освещени комбиниро освещени освещении освещени форта ии
горизонтальная, ованном и ванном и всего От и М, не освеще
В-вертикальная) и освещени освещении общего более нности,
высота плоскости и Кm % не
над полом, м более
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Палатные отделения
Приемные фильтры, Г-0,0 - - - - - - 100 25 15
фильтры-боксы
Палаты отделений для Г-0,0 2,0 0,5 - - - - 100 25 15
взрослых
Палаты: детских отде- Г-0,0 3,0 1,0 - - - - 200 25 15
лений, для новорожден-
ных; интенсивной тера-
пии, послеоперацион-
ные, палаты матери и
ребенка
Классные комнаты дет- Г-0,8 4,0 1,5 - - - - 500 15 10
ских стационаров/ отде-
лeй
Игровые комнаты Г-0,0 4,0 1,5 - - - - 400 15 10
Помещения приема Г-0,8 1,5 0,5 - - 200 60 20
пищи
Процедурные, Г-0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
манипуляционные
Посты медсестер Г-0,8 1,5 0,4 - - 300 40 15
Комнаты дневного Г-0,8 2,5 0,7 1,5 0,4 200 60 20
прибывания
Помещения хранения Г-0,8 - - - - - - 75 - -
переносной аппаратуры

167
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения H
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения.
Операционная Г-0,8 - - - - - - 500 40 10
Родовая, Г-0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 500 40 10
диализационная,
реанимационные залы,
перевязочные
Предоперационная Г-0,8 - - - - - - 300 40 15
Монтажные аппаратов Г-0,8 - - - - - - 400 20 10
искусственного
кровообращения,
искусственной почки и
т.д.
Помещение хранения Г-0,8 - - - - - - 200 40 20
крови
Помещение хранения и Г-0,8 - - - - - - 75 - -
приготовления гипса
Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения.
Регистратуры, Г-0,8 - - 1,5 0,4 - - 200 60 20
диспетчерские
Кабинеты хирургов, Г-0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
акушеров, гинекологов,
травматологов,
педиатров, инфекцио-
нистов, дерматологов,
аллергологов, стомато-
логов; смотровые
Кабинеты приема Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 40 15
врачей других
специальностей,
фельдшеров (кроме
приведенных выше)
Темные комнаты Г-0,8 - - - - - - 20 - 10
офтальмологов
Кабинеты функциональ- Г-0,8 - - 1,8 0,6 - - 300 40 15
ной диагностики,
физиотерапии

168
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения H
Процедурные эндоско- Г-0,8 - - - - - - 300 40 15
пиических кабинетов
Процедурные Г-0,8 - - - - - - 50 - -
рентгенодиагностики
Процедурные радиоло- Г-0,8 - - - - - - 400 40 10
гической диагностики и
терапии
Помещение бальнеоте- Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
рапии, душевые залы
Помещения Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 40 15
трудотерапии
Помещения для Г-0,8 - - - - - - 50 - -
лечения сном, фотарии
Кабинеты массажа, Г-0,8 - - 1,5 0,4 - - 200 60 20
лечебной физкультуры,
тренажерные залы
Помещения подготовки Г-0,8 - - - - - - 75 - -
парафина, озокерита,
обработки прокладок,
стирки и сушки просты-
ней, холстов,
брезентов, регенерации
грязи
Лаборатории медицинских учреждений
Помещения приема, Г-0,8 - - - - - - 200 40 10
выдачи и регистрации
анализов, весовые,
средо-варные,
помещения для окраски
проб, центрифужные
Лаборатории Г-0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 - - 500 40 10
проведения анализов,
кабинеты сероло-
гических исследований
колориметрические

169
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения H
Препараторские, Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 40 15
лаборантские
общеклинических,
гематологических,
биохимических,
бактереологических,
гистологических, и
цитологических
лабораторий, кабинеты
взятия проб, каогуло-
графии, фотометрии
Моечные лабораторной Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
посуды, термостатная
Аптеки
Ассистентская, асепти- Г-0,8 - - 2,4 0,9 600 400 500 40 10
ческая, аналитическая,
фасовочная, загото-
вочная концентратов и
полуфабрикатов,
контрольно-
маркировочная
Моечные Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
Помещения хранения Г-0,8 - - - - - - 100 - -
лекарственных и пере-
вязочных средств,
посуды
Помещение хранения Г-0,8 - - - - - - 75 - -
кислот, дезинфекцион-
ных средств, горючих и
легковоспламеняющих-
ся жидкостей
Стерилизационные и дезинфекционные помещения
Стерилизационная- Г-0,8 - - - - - - 200 40 20
автоклавная,
помещение приема и
хранения материалов

170
NCM C.04.02:2016

Продолжение Приложения H
Помещение подготовки Г-0,8 - - - - - - 200 40 20
инструментов
Помещение ремонта и Г-0,8 - - - - - - 300 40 15
заточки инструментов
Помещение Г-0,8 - - - - - - 75 - -
дезинфекционных
камер
Паталогоанатомические отделения
Секционная Г-0,8 3,5 1,2 2,1 0,7 - - 400 40 10
Предсекционная, Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
фиксационная
Помещения пищеблоков
Раздаточные Г-0,8 - - - - - - 300 60 20
Горячие, холодные, Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
доготовочные,
заготовочные цехи
Моечные посуды Г-0,8 - - - - - - 200 60 20
Загрузочные, кладовые Г-0,8 - - - - - - 75 - -

Примечание: Освещенность помещений, не указанных в таблице, принимается в соответствии требованиями санитарных норм по естественной и искусственной
освещенности.

171
NCM C.04.02:2016

Библиография

[1] EN 12464-1: 2002 Light and lighting - Lighting of work places. - Part 1: Indoor
work places.

[2] EN 12464-2: 2007 Light and lighting - Lighting of work places. - Part 2: Outdoor
work places.

[3] EN 13201-2 Road lighting - Part 2: Performance requirements.

[4] CIE 136 - 2000 Guide to the lighting of urban areas. Technical report.

[5] CR 14380 - 2003 Lighting applications - Tunnel lighting. CEN report.

[6] EN 1838: 1999 Lighting applications. Emergency lighting.

[7] Lege calităţii № 721-XIII от 2-II-1993;

[8] Ordinul guvernului Republicii Moldova № 102 от 5.02.2013 «Ctrategia energetică a


Republicii Moldova până la a. 2030 »;

[9] Hotărârea guvernului Republicii Moldova № 113 от 7.02.2013 «Planul naţional de acţiuni
în domeniul efictivităţii energetice »,

[10] МУ 5046-89 Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением


искусственных источников ультрафиолетового излучения)

[11] СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий

[12] GOST R12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка


сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний.

172
NCM C.04.02:2016

Содержание

Введение ………………………………………………………………………….. ………….. 84

1. Область применения …………………………………………………………………...................... 85

2. Нормативные ссылки …………………………………………………………………..................... 85

3. Понятия и определения ……………………………………………………………….................... 86

4. Общие положения ……………………………………………………………………....................... 98

5. Естественное освещение ………………………………………………………………................... 99

6. Совмещённое освещение………………………………………………………………..................... 109

7. Искусственное освещение……………………………………………………………....................... 111

7.1 Общие положения …………………………………………………………………………………… 111

7.2 Освещение помещений производственных и складских зданий ……………………....... 112

7.3 Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий ………........... 116

7.4 Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий ….......... 118

8. Освещение селитебных зон …………………………………………………............................... 120

8.1 Освещение улиц, дорог и площадей ………………………………………………..................... 1120

8.2 Освещение пешеходных переходов ………………………………………………...................... 126

8.3 Освещение автотранспортных тоннелей …………………………………………..................... 127

8.4 Освещение пешеходных пространств ……………………………………………...................... 131

8.5 Освещение территорий жилых районов ………………………………….............................. 132

8.6 Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений ………………………................ 133

8.7 Витринное освещение ……………………………………………………….............................. 136

8.8 Рекламное освещение ………………………………………………………………...................... 136

8.9 Аварийное освещение ………………………………………………………….......................... 138

8.10 Аварийное освещение автотранспортных тоннелей ……………………........................ 140

8.11 Охранное и дежурное освещение ……………………….………………….......................... 142

Приложение A (обязательное):………………………………………………………………………….. 143

A.1 Определение разряда работ при расстоянии от различаемых объектов до глаз


работающего более 0,5 м ……….………………..………………………………… 143

A.2 Определение расстояния распознавания для световых указателей (знаков


безопасности) …………………………………..………………………………………........................… 143

173
NCM C.04.02:2016

Приложение B (обязательное) Определение эквивалентного размера протяжённых 144


объектов различения ………………………………………………...................................................

Приложение C (обязательное) Эксплуатационные группы светильников ………....................... 147

Приложение D (обязательное) Яркостные зоны тоннеля в дневном режиме освещения


………………………………………………………………………………….......................................... 148

Приложение E (рекомендуемое) Рекомендуемые источники света для производственных


помещений …………………………………………………………………............................................ 151

Приложение F (рекомендуемое) Рекомендуемые источники света для общего освещения


общественных и общедомовых помещений жилых зданий ………………................................. 155

Приложение G (обязательное) Нормативные показатели освещения основных помещений


общественных, жилых и вспомогательных зданий ………………………...................................... 157

Приложение H Нормируемые показатели естественного, искусственного и совместного


освещения основных помещений медицинских организаций.................................................... 167

Библиография ………………………………………………………………………............................... 172

174
NCM C.04.02:2016

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii Comitetul Tehnic
CT-C 08 ”Instalaţii electrice, de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii”

Calitatea Nume, prenume, Funcţia, locul de muncă

Preşedinte Codreanu Universitatea Tehnică „Electroenergetica”,


Constantin

Secretar Balan Victor „Direcţia construcţii, materiale de construcţii


şi tehnologii moderne”, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor
Membru,
Ing. Ghieş Iurii „Energoproiect”

Ing. Pereverzev Oleg „Energoproiect”

Ing. Ovseanicov IP „Iprocom"


Alecsandru

Ing. Şevcenco Direcţia salvatori şi pompieri. Serviciul


Alexandru Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Ing. Eroşenco Leonid „Serviciul de Stat privind Verificarea şi


Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor"

Reprezentantul Grigorean Ecaterina Aparatul ministrului,


Ministerului

175
NCM C.04.02:2016

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este


important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii
şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt
publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în
construcţii, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice
în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii"
(www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

176
NCM C.04.02:2016

Ediție oficială
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM G.04.00:2014
”Iluminatul natural şi artificial”.
Forma de prezentare a documentelor normative în construcţii”
Responsabil de ediție ing. L. Cușnir
Tiraj 100 ex. Comanda nr. 253

Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenţei 6/1
www.incercom.md

177