Sunteți pe pagina 1din 11

Operator economic,

...................
PROPUNEREA TEHNICĂ

,,Servicii de proiectare privind :………………………………..


CONFORMITATE
(se va confirma SPECIFICAŢIILE OFERTATE
SPECIFICAŢIILE CERUTE ÎN CAIETUL DE SARCINI,TEMA DE PROIECTARE fiecare
(se indică denumirea şi specificaţiile serviciului oferit)
caracteristică
solicitată în
specificaţiile
tehnice)

1. Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor și acordurilor DA Proiectantul general va elabora toate documentatiile
prevăzute în Certificatul de Urbanism, necesare emiterii autorizației de tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor
construire. (DTAC , PAC) prevazute prin C.U. si obtinerea acestora .
Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi
intocmita conform cerintelor specificate in Legea
nr.10/1991 republicata cu completarile si modificarile
ulterioare.
Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de
construire(PAC) se compune din trei parti: proiectul de
arhitectura intocmit de catre un arhitect cu drept de
semnatura inregistrat in Tabloul National al Arhitectilor
(TNA) administrat de catre Ordinul Arhitectilor din
Romania (OAR), proiectul de rezistenta intocmit de un
inginer constructor cu specializare in structuri de
rezistenta si proiectul de instalatii intocmit de ingineri de
instalatii cu specializari in instalatii electrice, sanitare,
termice.

Continutul Documentatia tehnica pentru obtinerea


autorizatiei de construire (PAC) :
 Parte de arhitectura – compusa din memoriu
tehnic de prezentare a lucrarilor ce vor fi
executate, deviz estimativ al costului lucrarilor
de constructie, plan de incadrarea in zona, plan
de situatie, planurile tuturor nivelurilor, planul
invelitorii, toate fatadele, o sectiune
caracteristica;

 Parte de constructii – completarea structurii


metalice de la casa scarii in zonele cu risc de
cadere in gol ,elaboreaza calculele statice

 Parte de instalatii – compusa din memoriu tehnic


pentru fiecare specialitate (instalatii electrice,
sanitare, termice), schema coloanelor de
instalatii sanitare, schema monofilara a tabloului
electric, schema sistemului de incalzire.
2.Elaborare Proiect de Autorizare a Lucrarilor DA Continutul Proiectului de Autorizare a Lucrarilor va
respecta legislatia in vigore cu privire la continut cadru
aferentei investitiilor publice.(HG 907/2016)
3. Elaborare Proiect Tehnic de Executie DA Continutul proiectului tehnic de executie va respecta
legislatia in vigore cu privire la continut cadru aferentei
investitiilor publice.(HG 907/2016)
Proiectul tehnic de executie (PT+CAIET DE
SARCINI+DDE) se vor respecta toate prevederile
mentionate in expertiza tehnica si in documentatie de
avizre a lucrariilor de interventie (D.A.L.I).
Proiectul tehnic de executie (PT+CAIET DE
SARCINI+DDE) se vor contine parti scrise si parti
desenate, necesare pentru executia obiectivului de
investitie. Detaliile de executie se elaboreaza, odata cu
proiectul tehnic de executie, constituind parte integranta
a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcatuire,
asamblare, executare, montare si alte asemenea
operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de
instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni,
materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii.
Proiectantul general va intocmi caiet de sarcini pe
specialitati, continutul caietului de sarcini va respecta
structura si continutul prevazut de legislatiei in vigoare.
Proiectantul general va intocmi documentatia tehnico-
economice, continutul cadru al documentatie tehnico-
economice va respecta structura si continutul prevazut de
legislatiei in vigoare.
Atributii referitoare la proiectare:
Solutia identificata contribuie la obiectivele
privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si
nediscriminarea. egalitatea de gen, suplimentar fata de cele
impuse de legislatia in vigoare.

Cerinta tehnica: Proiectantul general va identifica


in mod clar specificatiile minime prevazute de legislatia
in vigoare si specificatiile suplimentare fata de legislatia
in vigoare.

In domeniul adaptarii spatiului pentru persoane cu


handicap, proiectantul va identifica in mod distinct
urmatoarele:
-acele cerinte minime ce decurg din Ordinal Nr. 189 din
2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ
privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ
NP 051-2012 - Revizuire NP 05l/2000" .
-acele adaptari suplimentare fata de cerintele minine ce
decurg din Ordinal 189/2013.

In devizul documentatiei tehnico-economice vor fi


prevazute lucrari pentru protectia mediului si de
rezistenta in fata dezastrelor si aplica normele tehnice
aferente, din perspectiva diverselor riscurilor natural.

In cadrul documentatiei tehnico-economice v a fi


prevazute masuri de colectare selectiva a deseurilor
in vederea reciclarii componentelor pe categoriile
selectate.

Proiectantul general va descrie in documentatia tehnica


modul in care a fost analizata expunerea la diverse
riscuri si cum s-a reflectat analiza in selectarea optiunilor
de investitii. Aceasta analiza se va identifica in mod
distinct in documentatia pe care vom elabora.

Proiectul tehnic de executie se verifica pentru toate


cerintele de calitate de specialisti atestati conform
legislatia in vigoare pentru respectarea cerintei esentiale
„rezistenta mecanica si stabilitate”, precum si pentru
respectarea cerintei esentiale „securitate la incendiu”.
4.Asistență tehnică pe perioada de elaborare, evaluare și aprobare a DA Proiectantul general va asigura asistenta tehnica pe
cererii de finanțare în perioadele convenite și în conformitate cu perioada de elaborare a cererii de finantare, precum si
obligațiile asumate prin prezentul contract, conform specificațiilor asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor.
tehnice și a propunerii tehnice prezentate, caietului de sarcini si tema Asistenta tehnica presupune:
de proiectare, inclusive anexele acestora
-Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin
proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a
celor mai bune tehnologiilor de executie existente;

-Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in


executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre
verificatorii atestati de proiecte;

-Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor


semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc.
la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se
impune;
-Participarea la toate fazele determinante stabilite
impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii in
cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de
executie;

-Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea


lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a
fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea
punctului sau de vedere asupra modului de realizare a
lucrarilor;

-Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier,


pe parcursul derularii executiei lucrarilor, in cazul
modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea
aplicarii acestora;

-Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de


antreprenori;

-Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe


parcursul executiei lucrarilor.

-Participarea la sedinte saptamanale

Toate solutiile ce vor fi propuse pentru


modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor
avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre
autoritatea contractanta in contractele incheiate
(contractul de finantare, contractele de lucrari,
contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv
cel ce vizeaza prezentul caiet de sarcini).
Pentru contractele de lucrari si achizitii echipamente
care urmeaza a fi supuse procedurilor de achizitie
publica se va asigura asistenta tehnica pe parcursul
derularii procedurilor prin raspunsuri la solicitarile de
clarificari din partea operatorilor economici interesati
daca sunt strans legate de obiectul prezentului contract
si specifice proiectantului (domeniu tehnic)
Participarea Proiectantului la elaborarea cartii
tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia
Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare
intocmite pe parcursul executie lucrarilor

5. Documentatiei pentru obtinerea avizului de ISU DA Documentatiei pentru obtinerea avizului de ISU va
respecta legislatia in vigore cu privire la:
-REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor
condiții armonizate pentru comercializarea produselor
pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE
a Consiliului
- Vor respecta prevederile Normativul de siguranta la foc
a constructii, indicatic P118/99 si anume ca in cladirile
de gradul I-III rezistenta la foc , grinzile, podestele si
rampele scarilor interioare inchise sau deschise trebuie sa
fie C0, cu rezistenta la foc minimum 1 ora
-in conformitate cu Normativul de Securitate la incediu a
constructiilor : Instalatii de stingere, indicative P118/2-
2013, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de
limitare si stingere a incediilor (hidranti interior si
exterior)
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea
împotriva incendiilor cu modificările și completările
ulterioare;
LEGEA nr. 481/2004 privind protecția civilă; HGR
571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind
securitatea la incendiu; OMAI 129 din 25 august 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă
Constructia va fi proiectata si executata in asa fel incat,
in caz de incendiu:
-in incinta se va realiza o rezerva de incediu pentru
hidrantii interior, cu statie de pompare (1A+1R)
-se va realiza echiparea cladirii cu coloana uscata
-stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata
fi asumata pe o perioda determinate
-aparatia si propagarea focului si a fumului in interiorul
constructiei sa fie limitate
-extinderea focului catre constructiile invecinate si fie
limitata
-ocupantii sa poata parasi constructia sau sa poata fi
salvati prin alte mijloace
-sa fie luat in considerare siguranta echipelor de
interventie
6. Plan de Securitate si sanatate in munca DA Proiectantul general va respecta termenele de prestare
a fazelor de proiectare conform caietul de sarcini.

7. Documentatiei pentru obtinerea Autorizatie ISU DA Documentatiei pentru obtinerea autorizatie ISU va
respecta legislatia in vigore cu privire la:
-REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor
condiții armonizate pentru comercializarea produselor
pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE
a Consiliului
- Vor respecta prevederile Normativul de siguranta la foc
a constructii, indicatic P118/99 si anume ca in cladirile
de gradul I-III rezistenta la foc , grinzile, podestele si
rampele scarilor interioare inchise sau deschise trebuie sa
fie C0, cu rezistenta la foc minimum 1 ora
-in conformitate cu Normativul de Securitate la incediu a
constructiilor : Instalatii de stingere, indicative P118/2-
2013, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de
limitare si stingere a incediilor (hidranti interior si
exterior)
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea
împotriva incendiilor cu modificările și completările
ulterioare;
LEGEA nr. 481/2004 privind protecția civilă; HGR
571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind
securitatea la incendiu; OMAI 129 din 25 august 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă
Constructia va fi proiectata si executata in asa fel incat,
in caz de incendiu:
-in incinta se va realiza o rezerva de incediu pentru
hidrantii interior, cu statie de pompare (1A+1R)
-se va realiza echiparea cladirii cu coloana uscata
-stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata
fi asumata pe o perioda determinate
-aparatia si propagarea focului si a fumului in interiorul
constructiei sa fie limitate
-extinderea focului catre constructiile invecinate si fie
limitata
-ocupantii sa poata parasi constructia sau sa poata fi
salvati prin alte mijloace
-sa fie luat in considerare siguranta echipelor de
interventie
8.Termenele de prestare a fazelor de proiectare DA Proiectantul general va respecta termenele de prestare
a fazelor de proiectare conform caietul de sarcini.

Data completării ..... Ofertant,


............................................................

(semnătura autorizata)

S-ar putea să vă placă și