Sunteți pe pagina 1din 46

Ing.

Diana BOTA
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
factori determinanti
Conditiile specifice reale ale santierului si ale investitiei
- amplasament
- valoarea lucrarii
- durata executiei lucrarilor
- natura lucrarilor
- forta de munca necesara

Organizarea de santier este suportata la nivelul devizului general


si devizului oferta pentru obiectivul de investitie,
reprezentand o cota procentuala din valoarea totala ofertata a
lucrarilor.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
etape de elaborare

PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER reprezinta


principalul “instrument de coordonare” a tuturor actiunilor
implicate in realizarea obiectivului sau obiectului de constructie.
PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER se realizeaza in
doua etape:
1. Proiectul de ansamblu al organizarii lucrarilor sub forma
“proiectului de organizare a executiei lucrarilor faza I – POE”,
care se intocmeste de catre proiectantul general al obiectivului de
investitie
2. Proiectul de organizare de santier privind executia lucrarilor, sub
forma “proiectului de organizare faza II – POS”, care se
elaboreaza de catre operatorul economic executant
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
proiectul TEHNIC
ELEMENTE DIN CADRUL PROIECTULUI TEHNIC (HG 28/2008)
- PIESE SCRISE -
 Capitolul I – Descrierea generala lucrarilor
 Descrierea amplasamentului si termenului de finalizare a investitiei
 Descrierea sumara organizare santier
 Caile de acces provizorii si definitive
 Sursele de apa, energie electrica, gaze, comunicatii
 Curatenia in santier si serviciile sanitare
 Capitolul II – Caietele de sarcini pe specialitati
 Descrierea scrisa a lucrarilor si ordinea de executie a acestora
 Descrierea solutiilor tehnice si tehnologice
 Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate
 Capitolul III – Listele cantitatilor de lucrari
 Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (F3)
 Listele cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice (F4)
 Fise tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (F5)
 Liste cu cantitati de lucrari pentru organizarea de santier
 Capitolul IV – Graficul general de realizare a lucrarilor
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
proiectul TEHNIC
ELEMENTE DIN CADRUL PROIECTULUI TEHNIC (HG 28/2008)
- PIESE DESENATE –
 Planse generale
 Plansa de incadrare in zona
 Planse topografice principale
 Plansele principalelor obiecte
 Planse de utilaje si echipamente tehnologice (planse de ansamblu, scheme de
flux tehnologic, scheme cinematice cu indicarea principalilor parametri,
diagrame si normograme de montaj, liste cu utilaje si echipamente din
componenta planselor tehnologice)
 Planse de dotari (cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote,
dimensiuni, sectiuni vederi, tablouri de dotari) pentru:
o Piese de mobilier
o Elemente de inventar gospodaresc
o Dotari SSM si PSI
o Alte dotari necesare functie de specific
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
proiectul de organizare faza I - dtoe
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
(Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii)
- PIESE SCRISE –
 Lista si semnăturile proiectanţilor (se completează cu numele în clar si calitatea
proiectanţilor, precum si cu partea din proiect pentru care răspund)
 Memoriu Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a
construcţiilor,
- amenajărilor si depozitelor de materiale;
- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona
amplasamentului;
- precizări cu privire la accese si împrejmuiri;
- precizări privind sanatatea si securitatea in munca
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă,
necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fiselor tehnice
întocmite în Proiectul D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
proiectul de organizare faza I - dtoe
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
(Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii)
- PIESE DESENATE –
 Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o plansă realizată conform
planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând
amplasamentul investiţiei si toate amenajările si construcţiile provizorii necesare
realizării acesteia;

b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor


vor putea fi prezentate si în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor
investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
ANTEMASURATOAREA (DEFINITIE)
ANTEMASURATOAREA – piesa scrisa prin care se
estimeaza cantitatile de lucrari pentru fiecare articol ce
urmeaza sa se execute intr-o categorie de lucrari din
cadrul obiectului de constructie.
ANTEMASURATOAREA
- se elaboreaza pe baza analizarii si masurarii
PROIECTULUI TEHNIC
- sta la baza elaborarii:
- documentatiei tehnico economice de deviz
(evaluarii costului unei constructii)
- proiectului (planului) de organizare de santier.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
ANTEMASURATOAREA (etape de INTOCMIRE)

1. Structurare ETAPE TEHNOLOGICE conform


tehnologiei de executie a lucrarii:
a. Obiectivul de investitie
b. Obiecte de investitie (functionalitate diferita – functii
diferite in cadrul obiectivului)
c. Stadii fizice / categorii de lucrari (lucrari de terasamente;
fundatii; structura subsol; suprastructura; inchideri si
compartimentari; tamplarii; tencuieli interioare; pardoseli;
finisaje interioare; finisaje exterioare)
d. Articole de lucrare cu specificarea variantei de lucrare
e. Incadrare articole in indicatori de norme de deviz
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
ANTEMASURATOAREA (etape de INTOCMIRE)

2. Elaborare DOCUMENTATIE (LISTE DE RESURSE) referitoare :


a. Resurse materiale:
- tipuri , sortimente si cantitati de materii prime si materiale
b. Resurse mecanice:
- utilaje si echipamente tehnologice (servesc proceselor
tehnologice) si/sau functionale (aferente instalatiior din interiorul
obiectivului)
- mijloace de transport (specificul transportului si distante,
conditii de folosire)
c. Resurse umane: forta de munca
Listele ce cuprind consumul de resurse se realizeaza pe parti de obiecte
de constructie
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
planificarea lucrarilor (definitie)
Planificarea executiei produsului de constructie este un proces de
proiectare a desfasurarii lucrarilor de constructie in timp si spatiu,
in baza unor principii si parametri ce fundamenteaza metode,
tehnici si proceduri specifice.
- concretizarea partii exploatatorii la nivelul prognozelor;
- organizarea si conducerea activitatilor de productie intocmind un
PLAN , dupa care se vor desfasura diferitele faze ale proceselor de
executie;
Planul de executie – document realizat cu anticipare ce cuprinde o
suita ordonata de actiuni, plasate pe scara timpului de executie, in
vederea realizarii unui obiectiv prestabilit – produsul de constructie;
Programarea stabileste ordinea actiunilor in succesiunea tehnologico-
organizatorica a desfasurarii lor, plasandu-le pe scara timpului
imediat.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
planificarea lucrarilor (principii de baza)

1. Principiul continuitatii: - desfasurarea executiei proceselor de


constructii trebuie sa se faca fara intreruperi sau asteptari atat la
nivelul fortei de munca, a mijloacelor de munca si a obiectului
muncii;
2. Principiul uniformitatii: - utilizarea cat mai uniforma (constanta)
a fortelor de productie, evitandu-se variabilitatea in timp a
acestora;
3. Principiul ritmicitatii – modalitate de desfasurare in timp a
fiecarui proces de constructie pe succesiunea de sector, care sa
asigure executia si predarea lucrarilor la intervale egale de timp;
4. Principiul sincronizarii: - executia pe sectoare succesive , in mod
simultan, a cat mai multor procese consecutive, fiecare efectuandu-
se pe un alt sector.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
planificarea lucrarilor (parametri)
1. Parametri organizatorici cantitativi
a. Volumul de lucrari pentru procesul “i” pe obiect/sector
b. Volumul de munca pentru procesul “i” pe obiect/sector
c. Nr. de muncitori din formatia de lucru ce executa procesul “i”
pe un sector oarecare
2. Parametri de organizare in spatiu
a. Zona de lucru a santierului (obiectivul de investitie/ obiect de
constructie)
b. Frontul de lucru pentru procesul “i” (spatiul total pentru
procesul “ i “ )
c. Sectorul de lucru (spatiul de lucru in care se executa o cantitate
determinata de lucrari din procesul “ i “ )
d. Nivelul de lucru (diviziunea pe verticala a unui sector
e. Locul de lucru (spatiul limitat dintr-un sector unde isi
desfasoara activitatea o formatie de lucru.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
planificarea lucrarilor (parametri)
3. Parametri de organizare in timp
a. Ritmul de lucru (durata de executie pentru procesul “i” pe un
sector oarecare)
b. Pasul lantului (intervalul de timp intre inceperea a doua procese
succesive i si i+1)
 Egal cu ritmul de lucru
 Mai mare decat ritmul de lucru (decalaj tehnologic sau
organizatoric)
 Mai mic ca ritmul de lucru (suprapunerea proceselor
tehnologice)
c. Modulul de ritmicitate (intervalul de timp intre inceperea
respectiv terminarea executiei aceluiasi proces “i” pe doua
sectoare succesive, procesul fiind realizat in ritm constant, de
formatii de lucru cu dotare asemanatoare)
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
planificarea lucrarilor (metode)
1. Metode de planificare si organizare pentru procese simple de
constructii
a. Metoda succesiunii
b. Metoda in paralel
c. Metode mixte
i. Metoda paralel succesiva / succesiv - paralela
ii. Mettoda lantului elementar divizat
2. Metode de planificare si organizare pentru procese complexe de
constructii
a. Metoda in lant
b. Metoda DRUMULUI CRITIC
c. Metoda POTENTIALELOR
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIEr
dotari social administrative
(dimensionarea populatiei santierului)

Populatia santierului = totalitatea personalului care activeaza in cadrul


santierului de constructii
TIP NUMAR STRUCTURA DUPA DOMICILIUL STABIL
PERSONAL PERSOANE
LOCALNICI NAVETISTI NELOCALNICI
FAMILISTI NEFAMILISTI

Personal calif. N1 N11 N12 N13 N14


sup (categ4)

Personal necalif. N2 N21 N22 N23 N24


(categ4)

Personal TESA N3 N31 N32 N33 N34

TOTAL NT0 NT1 NT2 NT3 NT4


Membrii familie Nmf - - 1.7 NT3 -

Personal santier P P1 P2 P3 P4
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIEr
dotari social administrative
(structura populatiei santierului)

Structura populatiei dupa calificarea personalului


N1 - Personal muncitor cu calificare superioara (categ 4)
N1 = 0.50 NC +0.62 NI +0.71 NM
N2 - Personal muncitor cu calificare medie (categ4)
N2 = 0.40 NC +0.20 NI +0.15 NM
N3 - Personal TESA
N3 = 0.10 NC +0.18 NI +0.14 NM

Structura populatiei dupa activitatea pe care o desfasoara


NC - personal muncitor cu activitate in constructi
NI - personal muncitor cu activitate in instalatii pentru constructi
NM - personal muncitor cu activitate in domeniul utilaje si echipamente pentru constructi

Structura populatiei dupa domiciliul stabil


NT1 – personal localnic
NT2 – personal din imprejurimi (navetisti)
NT3 – personal nefamilist
NT4 – personal familist
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIEr
dotari social administrative
(asigurarea necesitatilor populatiei santierului)

CLASIFICARE CONSTRUCTII SOCIAL ADMINISTRATIVE


DUPA DESTINATIA ACESTORA
1. Constructii pentru functii sociale: vestiare, dormitoare,
grupuri sanitare, puncte de sanatate (dispensare), cantina (cu
sala de mese)
2. Constructii pentru functii tehnico-administrative si culturale:
birouri, laboratoare, cluburi, gradinita
3. Constructii pentru functii auxiliare anexe: gherete de paza,
depozit pentru cazarmament, pichete PSI, chioscuri cu
diverse functionalitati.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIEr
dotari social administrative
(asigurarea necesitatilor populatiei santierului)

TIPURI DE CONSTRUCTII SOCIAL ADMINISTRATIVE


1. Constructii fixe cu caracter definitiv
2. Constructii ce fac parte din obiectivul de constructii
3. Inchirieri din zona sau preluari de constructii din
amplasamentul santierului
4. Obiecte de organizare de santier cu caracter mobil,
demontabil si transportabil: continere multifunctionale tip
ISO, c-tii armonice, c-tii gonflabile si pneumatice, vagoane
mobile si autovagoane
5. Constructii provizorii nerecuperabile
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIEr
calculul necesarului de dotari social administrative

 Alegerea dotarilor in functie de suprafata


Sdotare = si dotare x ri dotare  mp 
si dotare – indice de suprafata pe unitate de folosinta (persoana)
ri dotare – numar persoane utilizatoare

 Alegerea dotarilor in raport cu numarul utilizatorilor si


cu capacitatea dotarii.
Nr. buc. dotare = ri dotare / capacitate dotare
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIEr
calculul necesarului de dotari social administrative
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(ORGANIZAREA DEPOZITELOR)

Rol DEPOZITE: aprovizionarea continua a productiei


constructiilor cu materiale si alte resurse
(stoc maxim de materiale)

Rol STOC: compenseaza neuniformitatile care intervin datorita:


- intervalului de aprovizionare cu materiale
- viteza de rotatie a materialelor in depozit
- depozitarilor intermediare si manipularilor initiale
- incarcarea si descarcarea manuala a materialelor
- pierderea de materiale prin depozitare si conservare
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(reguli de proiectare a DEPOZITELOR)
1. Amenajarea depozitului sa se realizeze cu investitii minime
2. Terenul de amplasare sa fie de forma rectangulara, neinundabil si
usor de supravegheat
3. Terenul de amplasare trebuie sa fie deservit de cai de circulatie
interioare si exterioare
4. Sa fie prevazut cu disponibilitati: sisteme mecanizate de
incarcare/descarcare/manipulare
5. Modul de asezare a materialelor sa asigure integritatea calitativa si
cantitativa a acestora
6. Elementele structurale ale depozitelor sa fie calculate la solicitarile
materialelor si utilajelor de deservire
7. Sa fie dotate cu sisteme de iluminare si de prevenire si stingere a
incendiilor
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(reguli de proiectare a DEPOZITELOR)

CAPACITATEA UNUI DEPOZIT ESTE FUNCTIE DE


URMATORII FACTORI

 Modul de depozitare a materialelor functie de natura


materialului (in vrac, in saci, in lazi, in boxpaleti, in
containere)
 Indicele de suprafata a materialului (cantitatea specifica de
material pe m2)
 Rezistenta ambalajelor utilizate (la stivuire)
 Rezistenta pardoselii, a planseului sau a terenului
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(CLASIFICAREA DEPOZITELOR)
 In raport cu pozitia fata de santierele deservite
 In cadrul / inafara santierului
 Dupa destinatie
 Depozite de tranzit (in gari sau statii CF)
 Depozite de baza – centrale (deservesc mai multe santiere sau unitati de constructii; pot
fi unitati de sine statatoare)
 Depozite la nivel de santier (pentru pastrarea materialelor nevoluminoase de folosinta
curenta: scule, unelte, materiale SSM)
 Depozite la nivel de obiect de constructie (se amplaseaza in raza de actiune a
macaralei, cat mai aprope obiectul de constructie, deservite de cai de circulatie
provizorii sau definitive)
 Depozite auxiliare la nivelul unitatilor de productie auxiliare
 Depozite temporare – operative (deservesc un utilaj tehnologic sau un loc de munca
 Din puct de vedere al protejarii materialelor la actiunea factorilor atmosferici
 Depozite deschise (platforme)
 Depozite acoperite (soproane)\
 Depozite inchise (magazii si silozuri)
 Depozite speciale (de alimente, materiale de cazarmament, materiale
inflamabile etc.)
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(calculul suprafetei unui depozit)

DEPOZITE CU CAPACITATE MARE


STD =   SU + SC + SO m2
=1.15  1.25
 : coeficient de neuniformitate (tine cont de gradul de ocupare a
suprafetei)
SU : suprafata utila /efectiva de depozitare m2
SC : suprafata de circulatie prin depozit stabilita pe baza
gabaritului utilajului de deservire folosit
SO : suprafata operativa (pentru activitatile de primire, sortare,
ambalare, gestionare, livrare in functie de tipul depozitului)
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(calculul suprafetei unui depozit)

DEPOZITE CU CAPACITATE MICA


STD = K x SU m2
SU = K1 x Qmax stoc / qd m2
SU = K1 x Qmax stoc / sd m2
K = f  , SC , SO  = 1.5  2.0
K : coeficient ce tine seama de influenta factorului , a ponderii SC si SO
K1 : coeficient de neuniformitate K1 = 1.10
SU : suprafata utila
Qmax stoc : stocul maxim pentru un anumit material / materie prima
qd : cantitatea de material pe unitatea de suprafata (indice normat)
sd : suprafata de depozitare a unei unitati de masura material (indice normat)
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(calculul graficului diferential de
aprovizionare , consum si stoc)
Etape:
- calculul cantitatii unui anumit material / sector
- calculul consumului zilnic de material
- trasarea profilului consumului zilnic
- calculul cantitatii de material ce trebuie aprovizionata
- calculul aprovizionarii zilnice (trasarea profilului)
- calculul stocului diferential zilnic (trasarea profilului)
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea depozitelor de materii prime si materiale
(calculul graficului integral de
aprovizionare , consum si stoc)
Etape:
- calculul cantitatii unui anumit material / sector
- calculul consumului zilnic de material
- trasarea profilului consumului zilnic
- calculul cantitatii de material ce trebuie aprovizionata
- calculul aprovizionarii zilnice (trasarea profilului)
- calculul stocului diferential zilnic (trasarea profilului)
- calculul consumului integral - cumulat (trasarea
profilului)
- determinarea stocului pentru o zi oarecare
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
dimensionarea bazei de productie auxiliare

1. Stabilirea cantitatilor de lucrari /an : beton, mortar, prefabricate,


otel-beton
2. Dimensionarea statiei (centralei) de beton
3. Dimensionarea statiei (centralei) de mortar
4. Dimensionarea depozitului de ciment
5. Dimensionarea depozitului de agregate
6. Dimensionarea poligonului de prefabricate
7. Dimensionarea atelierului de fasonat otel-beton
SE DIMENSIONEAZA TOATE PLATFORMELE
CORESPUNZATOR
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
ETAPELE PLANULUI DE ORGANIZARE DE SANTIER

1. Se pozitioneaza obiectul de constructie in amplasament


2. Se amplaseaza utilajul de ridicat (macaraua) si se deseneaza tancul
macaralei
3. In lungul razei de actiune a utilajului ridicator se amplaseaza
platformele de depozitare
4. In lungul platformelor de depozitare se amplaseaza calea de acces
exterioara/interioara
5. De partea opusa a obiectului de constructie se amplaseaza dotarile
social administrative (la limita suprafetei santierului)
6. Se pozitioneaza caile de circulatie interioara
7. Se pozitioneaza traseele utilitatilor intre obiectul de constructie si
dotarile social administrative; se pozitioneaza racordurile necesare
8. Se amplaseaza restul cazarmamentului.
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
proiectul de organizare faza Ii - POS

Proiectul de Organizare de Santier – faza II (POS) se


intocmeste in baza urmatoarelor documente:
 Documentatia tehnica de organizare a lucrarilor – faza I – POE
 Proiectul tehnic si caietele de sarcini
 Autorizatia de constructie
 Aprobarea investitiei si deschiderea finantarii la nivelul bancii
finantatoare
 Acorduri si avize intre executanti si autoritatile locale (politie, primarie,
domeniul public)
 Raportul de constatare pe teren
 Lista cu disponibilul de obiecte de santier ale constructorului
PROIECT DE ORGANIZARE DE SANTIER
proiectul de organizare faza Ii - POS
Proiectul de Organizare de Santier – faza II (POS) contine:
 Piese scrise
 Memoriu tehnic si justificativ
 Necesar de forta de munca, materiale, utilaje si mijloace de transport
 Graficul de executie a lucrarilor in constructii
 Lista de dotari pentru organizarea de santier
 Piese desenate
 Planul de situatie al santierului cu incadrarea acestuia in zona la scara
planului topografic
 Planul de organizare la nivel de obiect de investitie
 Planul de organizare la nivelul bazei de productie auxiliare
 Planul de organizare al grupului de cazare
 Planul de organizare al lucrarilor pe timp friguros
 Planuri de detalii de executie si de dotari aferente organizarii de santier si
unitatilor de productie auxiliare.
Planul general de sanatate si securitate
- continut-

1. INFORMATII GENERALE – BAZA LEGISLATIVA


1.1. Obiectul planului de securitate si sanatate in munca;
1.2. Masuri organizatorice generale privind sanatatea si securitatea in munca;
2. DESCRIEREA PROIECTULUI SI INFORMATII ADMINISTRATIVE
2.1. Descrierea proiectului si datele importante in derularea acestuia (calendarul
general de executie);
2.2. Date de contact;
2.3. Continutul si localizarea inregistrarilor si planurilor referitoare la sanatatea si
sanatatea muncii pe santier;
3. PLANUL DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
3.1. Programul de lucru in ceea ce priveste controlul riscului rezidual pe santier;
3.2.Organigrama si atributiile fiecarui factor implicat in managementul sanatatii si
securitatii in munca;
3.3. Declararea standardelor tinta in managementul sanatatii si securitatii in munca;
3.4. Masuri de organizare si coordonare generala a santierului
Planul general de sanatate si securitate
- continut-

4. ACTIVITATI CU RISC CRESCUT IN SANTIER


4.1. Depozitarea si distribuirea materii prime si material
4.2. Miscarea autovehiculelor in santier
4.3. Depozitarea, controlul si evacuarea deseurilor
4.4. Cai comune de acces la locul de munca pentru oameni si echipamente
tehnice
4.5. Utilizarea in comun de echipamente tehnice de mai multi sub-antreprenori
4.6. Dispositive de folosire temporara a sursei de electricitate
4.7. Folosirea structurilor temporare de constructive
4.8. Folosirea sistemului de premise de lucru
4.9. Protectia impotriva caderii obiectelor si materialelor de la inaltme
4.10. Excluderea din incinta santierului a persoanelor neautorizate
4.11. Protectia publicului
Planul general de sanatate si securitate
- continut-

5. METODE SI TEHNICI DE IDENTIFICARE, EVALUARE SI


CONTROL / MONITORIZARE A RISCURILOR
5.1. Metode si tehnici de identificare si evaluare riscuri
5.2. Metode de control si monitorizare riscuri
• Monitorizare active
• Monitorizare reactiva
• Procedure de monitorizare
6. PROCEDURI IN CAZUL SITUATIILOR DE URGENTA
6.1. Accidente
6.2. Boli profesionale
6.3. Aparitia situatiilor periculoase
6.4. Incendiu si explozie
6.5. Raportarea incidente, accidente, boli si situatii periculoase (prevederi
legale)
6.6. Planul de evacuare in caz de urgenta
Ing. Dr. Diana BOTA
Tel: 0744/486.611; 0725/095.043
E-mail: bota_n_diana@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și