Sunteți pe pagina 1din 27

GHIDURI

OLAF

1
COCOLAF 2013

2013 - IDENTIFICAREA CONFLICTELOR DE INTERESE


ÎN PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE
REFERITOARE LA ACȚIUNI STRUCTURALE

- Ghid practic destinat membrilor structurilor de conducere


- Elaborat de un grup de experți din SM, din cadrul OLAF și din DG
ale Comisiei responsabile de acțiunile structurale
- Scopul: de a facilita punerea în aplicare a programelor operaționale
și de a încuraja bunele practici
- Nu este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele
membre

2
Structura Ghidului

- Definiții ale conflictului de interese

- Declarații privind existența unui conflict de interese

- Verificarea declarării absenței conflictului de interese

- Lista steagurilor roșii

3
Context

- Noțiunea de conflict de interese nu este armonizată în întreaga Uniune


Europeană
- Ghidul OCDE „Gestionarea conflictelor de interese în funcția publică”
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf (conflictul de interese
real, aparent și potențial)
- Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Uniunii Europene (Regulamentul nr. 966/2012)
- În cazul în care un conflict de interese apărut în contextul unei
proceduri de achiziții publice nu este abordat în mod
corespunzător, acesta are un impact asupra regularității
procedurilor - încălcarea principiilor transparenței, egalității de
tratament și/sau nediscriminării
4
Politica în domeniu

Elaborarea unei politici în materie de conflicte de interese care să


atenueze riscurile:

- să prevadă măsuri de prevenire, de detectare, de gestionare și de


sancționare a conflictelor de interese;
- să fie instituită în cadrul fiecărui organism care face parte din
sistemul de gestiune și de control al unui PO, precum și
beneficiarilor care realizează proceduri de achiziție;
- să acopere întregul proces de achiziții publice și gestionarea
contractelor;
- să abordeze situațiile ulterioare, în care angajații părăsesc o
organizație din sectorul public.
5
Declarațiile

Declarațiile referitoare la absența conflictelor de interese

- Cine este responsabil de depunerea și semnarea declarației?


- În ce situații se poate considera că există un conflict de interese real,
potențial sau aparent?
- În ce etapă a procedurii de achiziții publice ar trebui să fie depusă
declarația?
- Importanța actualizării declarațiilor
- Verificarea și monitorizarea declarației
- Acțiuni și sancțiuni

6
Declarațiile

Verificarea declarației
Două tipuri de controale: prevenirea vs. detectarea (ex-post)

Organisme care efectuează controale:


- personalul cu atribuții de control intern al beneficiarului
- autoritatea de gestionare (sau organismele cărora AM le-a delegat sarcinile)

Surse de informații / motive de control:


- informații externe (avertizori de integritate, mass-media)
- analiza riscurilor și steagurile roșii
- verificări standard / planificate
- informații constatate în cursul altor controale

7
Domenii de risc

- Pregătirea procedurii - influențarea procedurii de licitație, scurgeri de


informații

- Evaluarea ofertelor - manipularea ofertelor, presiunea asupra celorlalți


membri ai comitetului de evaluare

- Executarea și modificarea contractelor publice - monitorizarea


necorespunzătoare a contractului, executarea necorespunzătoare

8
Steaguri roșii

Steaguri roșii: Exemple în procedurile de achiziții publice

- documentele aferente procedurii de ofertare


- comportamentul personalului implicat în proiect
- elaborarea documentelor de licitație
- modificări ale contractului după atribuire
- după atribuire, contractul este prost executat

9
Steaguri roșii

Sugestii OLAF

- Revizuirea documentelor aferente procedurii de ofertare pentru identificarea


steagurilor roșii

- Proceduri robuste de audit necesare monitorizării contractului după atribuire

- Cod de conduită clar și bine elaborat pentru personalul autorității contractante

- Instrucțiuni clare pentru implementarea, monitorizarea sau auditarea


performanței contractului

- Un accent deosebit pe modificarea contractelor publice


10
Exemple

- documentele care au acceptat o companie ca furnizor pentru materialele de


construcție au fost semnate de președintele consiliului județean care avea o
relație de rudenie de prim rang cu unul dintre proprietarii societății;

- un membru al comitetului de evaluare care a atribuit contractul a avut un


conflict de interese, fiind în relații contractuale cu unul dintre ofertanți;

- doi funcționari publici care au exercitat funcția de membru al comitetului de


evaluare a procedurii de achiziție au fost angajați de subcontractantul
ofertantului câștigător;

- un manager al unei instituții de interes public a semnat un contract cu el însuși


pe de o parte, ca rector și reprezentant legal al angajatorului și, pe de altă
parte, ca angajat și membru al echipei de implementare a proiectului.
11
COCOLAF 2017

2017 – FRAUDA IN ACHIZITII PUBLICE

- Colaborarea între experți ai SM, OLAF și departamente din cadrul


Comisiei Europene
- Elaborarea unui document practic privind frauda în achiziții publice
- Colectarea de studii de caz, steaguri roșii, soluții și bune practici

12
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

I. Etapa de PLANIFICARE/PREGĂTIRE a unui proces de achiziție


publică

A. TRAFIC INFLUENTA
- identificarea acţionariatului celui căreia i-a fost atribuit contractul;
- solicitarea de documente pentru identificarea nevoilor reale ale beneficiarului;
- verificarea conturilor contractantului pentru a se stabili adevăratul beneficiar al sumelor primite
pentru realizarea lucrărilor/furnizarea bunurilor/prestarea serviciilor.

B. DARE/PRIMIRE MITA
- verificarea acţionariatului organizaţiei;
- verificarea obiectului de activitate al organizaţiei;
- stabilirea legăturilor între autoritatea contractantă şi respectiva organizaţie;
- verificarea documentelor care atestă existenţa unei exclusivităţi;
- urmărirea traseului banilor primiţi de respectiva organizaţie.
13
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

II. Etapa de DESFASURARE A ACHIZITIEI PUBLICE

A) MITĂ ŞI COMISIOANE ILEGALE

- verificarea modului în care s-a realizat evaluarea;


- identificarea criteriilor unde a fost acordat un punctaj nejustificat;
- verificarea declaraţiilor de avere a membrilor comisiei de evaluare;
- verificarea conturilor membrilor comisiei de evaluare.

14
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

B) NEDECLARAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

- verificarea legăturilor de rudenie a membrilor comisiei de evaluare;

- verificarea locurilor de muncă unde au fost angajaţi membrii comisiei de


evaluare a ofertelor;

- verificarea legăturilor dintre acţionariatul ofertanţilor şi membrii comisiei de


evaluare a ofertelor;

- identificarea interesului avut de membrul comisiei de evaluare pentru a fi


desemnat câştigător un anumit ofertant (relaţii de prietenie, avantaje materiale
etc.).
15
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

C) PRACTICI DE COOPERARE SECRETĂ

Cooperarea secretă se poate manifesta prin depunerea de oferte de curtoazie,


abţinerea de la participare, rotaţia ofertelor, împărţirea pieţelor.

- verificarea legăturilor dintre ofertanţi;


- verificarea valorii ofertelor depuse comparativ cu estimările de costuri;
- identificarea altor proceduri în care s-a procedat în mod similar de către
respectivii ofertanţi;
- se va stabili dacă ofertantul câştigător a subcontractat în favoarea unui
ofertant care s-a retras sau dacă acesta este furnizor;
- identificarea motivelor reale care au stat la baza retragerii ofertelor.

16
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

D) OFERTE DISCREPANTE

- identificarea ofertelor pentru anumite activităţi care par a fi nejustificat de


scăzute;

- verificarea modificărilor sau eliminărilor unor cerinţe după atribuirea


contractului;

- verificarea legăturilor dintre ofertant şi personalul responsabil cu achiziţiile


sau care a participat la redactarea specificaţiilor.

17
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

E) MANIPULAREA SPECIFICAŢIILOR

- verificarea ofertanţilor care au răspuns cererilor de ofertă;


- verificarea similitudinilor între specificaţii şi produsele sau serviciile
contractantului câştigător;
- verificarea aspectelor reclamate de ceilalţi ofertanţi;
- verificarea legăturilor dintre personalul responsabil cu contractarea şi
ofertanţi.

18
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

F) DIVULGAREA DATELOR REFERITOARE LA LICITAŢII

- verificarea procedurii de atribuire;


- verificarea diferenţelor de preţ dintre oferte;
- verificarea datei când au fost deschise ofertele şi prezenţei tuturor ofertanţilor
la şedinţa de deschidere a ofertelor;
- se va verifica dacă au fost acceptate oferte după termenul limită;
- legăturile dintre acţionariatul ofertantului declarat câştigător şi personalul
însărcinat cu contractarea.

19
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

G) MANIPULAREA OFERTELOR

De ex. Într-o procedură de cerere de oferte personalul însărcinat manipulează


ofertele după depunere în vederea selectării contractantului favorit (modifică
oferta).

- verificarea aspectelor reclamate de ceilalţi ofertanţi;


- identificarea modificărilor din ofertă;
- verificarea motivelor care au stat la baza descalificării altor ofertanţi sau
anulării licitaţiei;

20
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

H) FRAGMENTAREA ACHIZIŢIILOR

- verificarea modalităţii în care a fost stabilită procedura de achiziţie;


- verificarea legăturilor dintre personalul Autorităţii contractante şi cel care a
obţinut contractul.

I) DOCUMENTE FALSE

- verificări ale documentelor direct la emitent;


- verificarea acţionariatului ofertanţilor.

21
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

J) OMITEREA FURNIZĂRII UNOR DATE DE CĂTRE OFERTANŢI

- verificarea acţionariatului ofertantului;


- verificarea numărului de angajaţi şi a cifrei de afaceri;
- verificarea legăturilor acţionarilor cu alte societăţi comerciale;
- verificarea existenţei unor grupuri de acţionari care ar putea fi legaţi/parteneri
cu ofertantul;
- stabilirea cifrei de afaceri şi a angajaţilor tuturor întreprinderilor
legate/partenere cu ofertantul, conform metodologiei prevăzute de lege.

22
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

III. ETAPA POST-LICITAȚIE

A) DAREA DE MITĂ
Acordarea de comisioane ilegale = după ce primeşte o plată, contractantul plăteşte sau
returnează un procent stabilit în prealabil din fiecare sumă încasată. Indiferent de
maniera de plată a mitei, preţurile sunt de obicei majorate artificial sau calitatea
mărfurilor şi serviciilor este redusă, în vederea recuperării sumelor plătite.

- verificarea situaţiei reale din teren;

- solicitarea unor expertize;

- verificarea modului în care au fost folosite sumele de bani destinate realizării


contractului.
23
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

B) FACTURI FALSE, DUBLE SAU CU PREŢURI EXCESIVE

- verificarea sumelor percepute pentru forţa de muncă;


- verificarea modului de realizare a lucrărilor, livrării bunurilor, prestării
serviciilor;
- verificarea furnizorilor/prestatorilor.

24
TIPOLOGII FRAUDA / RED FLAGS

C) NEÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
• Deturnarea de către contractant a fondurilor primite pentru îndeplinirea
contractului.
- verificarea periodică a stadiului executării contractului;
- verificarea conturilor contractantului.
• Subcontractarea unor lucrări fără a obţine aprobările necesare.
- identificarea executantului real al contractului;
- identificarea posibilităţilor reale ale ofertantului câştigător de a realiza
contractul;
- verificări privind sumele de bani plătite de contractant către subcontractant;
- verificarea motivului pentru care subcontractantul nu a fost notificat
- identificarea lucrărilor efectiv executate de subcontractant.

25
BUNE PRACTICI

IV. Instrumente orizontale de prevenire a fraudei

4.1 Transparența (achizițiile publice electronice, publicarea ofertelor,


instrumentele de evaluare a riscurilor)

4.2 Etica și integritatea (Creșterea gradului de conștientizare și instruire,


informarea publicului, avertizorul de integritate)

4.3 Strategia națională privind achizițiile publice

26
Bune practici

E-licitație

1) Achiziții publice în sistem electronic


2) Registrul electronic de afaceri
3) Profilul electronic al autorităților contractante
4) Lista neagră
5) Dezvăluirea obligatorie a informațiilor
6) Registrul deținătorilor efectivi
7) Registrul contractelor

27