Sunteți pe pagina 1din 50

1

Prezentul raport reflectă activitatea drepturi, însă acest lucru era obligatoriu să
Avocatului Poporului în perioada de criză se întâmple, așa cum prevede legea
pe care o traversăm, precum și răspunsurile fundamentală, în cazul situațiilor
și reacțiile autorităților. excepționale. Acestea sunt exigențele
statului de drept, în care restrângerea unor
În ciuda dificultăților create de drepturi și libertăți nu poate fi făcută decât
epidemia COVID-19, Avocatul Poporului a în condițiile art. 53 din Constituție.
continuat și va continua să își îndeplinească În perioada stării de urgență și a
misiunea constituțională și legală. stării de alertă, Avocatul Poporului a
Toate demersurile întreprinse de continuat să-și exercite activitatea uzuală,
Avocatul Poporului încă de dinainte de cu restricțiile impuse de lupta împotriva
instituirea stării de urgență pe teritoriul pandemiei de coronavirus. În ceea ce
României au fost realizate pentru privește prevenirea răspândirii virusului
îndeplinirea mandatului său constituțional COVID-19, Avocatul Poporului a
de garant al drepturilor și libertăților implementat desfășurarea activității în
prevăzute de Legea fundamentală a regim de telemuncă, dar a asigurat
României. permanența atât la sediul central, cât și la
Referitor la situația drepturilor birourile teritoriale.
omului, Avocatul Poporului, luând act de Totodată, pentru evitarea
instituirea stării de urgență și a stării de deplasărilor, persoanele au fost îndrumate
alertă pe teritoriul României, a monitorizat ca pe durata stării de urgență să depună
cu atenție aplicarea acestor măsuri. petițiile exclusiv prin mail, poștă, sau prin
Încă de la instituirea stării de fax.
urgență pe teritoriul României prin Decretul
nr. 195 din 16 martie 2020, Avocatul Pentru a arăta transparența totală,
Poporului a făcut apel public la persoane și dar și deschiderea față de cetățeni,
mass-media să semnaleze telefonic, prin autorități, mass-media, precum și orice altă
mail, poștă sau fax orice acte sau fapte în persoană interesată, pe pagina de start a
legătură cu care există suspiciuni privind site-ului instituției au fost create 2 rubrici:
eventuala încălcare a unor drepturi sau §ACȚIUNI ALE AVOCATULUI
libertăți fundamentale. POPORULUI LEGATE DE DECIZIILE
Anterior acestei date, Avocatul PRIVIND STAREA DE URGENȚĂ ȘI
Poporului, văzând măsurile administrative STAREA DE ALERTĂ, în care pot fi
adoptate în acțiunea de combatere a consultate solicitările și recomandările
răspândirii virusului COVID-19, a solicitat adresate autorităților în legătură cu deciziile
Președintelui României să declare starea de acestora privind starea de urgență și starea
urgență, iar Parlamentului României să o de alertă -
încuviințeze, în conformitate cu art. 93 alin. http://www.avp.ro/index.php?option=com
(1) și (2) din Constituție. Cu această ocazie, _content&view=article&id=526&lang=ro-
nu a fost pusă în discuție oportunitatea ro&Itemid=208
măsurilor luate până în acel moment,
necesitatea restrângerii exercițiului unor
2

§AVOCATUL POPORULUI VĂ medici, care își exprimau nemulțumirea


INFORMEAZĂ, unde se regăsesc Acte față de lipsa de proporționalitate a măsurii
normative referitoare la drepturile omului internării obligatorii a pacienților
adoptate/emise în perioada stării de urgență asimptomatici depistați pozitiv COVID-19,
și a stării de alertă - pe care o apreciază ca fiind mult prea
http://www.avp.ro/index.php?option=com restrictivă în raport cu instituirea izolării la
_content&view=article&id=525:informare domiciliu, pe care o consideră mult mai
a-cu-privire-la-actele-normative-cu- adecvată diagnosticului și finalității de
incidenta-in-materia-drepturilor- combatere a bolii contagioase. Mai mult,
cetatenilor&catid=2&lang=ro- dacă persoanele asimptomatice refuză
ro&Itemid=121 internarea, li se întocmește dosar penal.

Deși România nu a avut în perioada În ceea ce privește impactul


stării de urgență un număr de victime epidemiei COVID-19 asupra drepturilor
comparabil cu al țărilor care au fost puternic omului, instituția Avocatul Poporului a
lovite de pandemie - Regatul Unit, Spania, efectuat numeroase demersuri în această
Italia, Franţa și Germania - și nici un număr perioadă, dovadă fiind numărul crescut al
semnificativ de persoane internate în sesizărilor din oficiu, dar și al petițiilor
secțiile ATI ale spitalelor, este singura primite, care s-a triplat (Anexa 1). A
țară din Uniunea Europeană în care: scăzut numărul de audiențe, anchete și
• au fost luate cele mai drastice vizite efectuate, întrucât aceste activități au
măsuri în sensul restrângerii unor fost suspendate pe perioada stării de
drepturi și libertăți; o parte a acestor urgență și a stării de alertă. Dispeceratul
măsuri au fost benefice, în sensul în care instituției Avocatul Poporului a continuat să
s-a împiedicat răspândirea comunitară a fie la dispoziția persoanelor care au dorit să
virusului COVID-19; adreseze petiții telefonic, să solicite
• au fost înregistrate cele mai informații, sprijin etc.
multe amenzi, 310.000, cuantumul lor Totodată, au fost formulate peste 65
fiind de 120 milioane Euro, în contextul de acțiuni - scrisori și recomandări -
în care venitul mediu este de 3.189 lei; adresate: prim-ministrului, Grupului de
• a fost instituită cea mai lungă Comunicare Strategică, ministrului
perioadă de restricții începând cu data afacerilor interne, ministrului sănătății,
de 16 martie 2020, însumând 180 de zile, ministrului muncii și protecției sociale,
și anume: de două ori starea de urgență ministrului educației și cercetării,
și de patru ori starea de alertă, fiecare ministrului finanțelor publice, în legătură
pentru o perioadă de 30 de zile; cu deciziile acestora privind starea de
• au fost internate obligatoriu și urgență și starea de alertă, toate regăsindu-
pe perioada stării de urgență și pe se pe site-ul instituției la secțiunea Acțiuni
perioada stării de alertă toate persoanele ale Avocatului Poporului legate de
infectate, chiar dacă nu au prezentat deciziile privind starea de urgență și starea
simptome, această situație menținându- de alertă -
se și în prezent. Acest lucru a făcut ca unele http://www.avp.ro/index.php?option=com
persoane asimptomatice să stea internate în _content&view=article&id=526&lang=ro-
spital 40-50 de zile și chiar până la 63-65 de ro&Itemid=208.
zile, până la negativarea a 2 teste PCR, în Multe dintre acțiunile întreprinse
timp ce mulți pacienți cu boli cronice grave, de instituție s-au materializat în decizii
nu au primit asistenţa medicală necesară ale factorilor responsabili de gestionarea
patologiilor specifice. În acest sens, acestei crize, numai după ce Avocatul
Avocatul Poporului a fost sesizat printr-un Poporului a atras atenția asupra lor, prin
document-apel, semnat de către 722 de adrese și recomandări, cum ar fi:
3

includerea bolii COVID-19 în grupa medicamente, dispozitive medicale și


bolilor infectocontagioase din categoria produse sanitare, în condițiile în care oferta
A, astfel încât incapacitatea temporară este mult mai redusă decât în mod obișnuit,
de muncă să fie plătită în proporție de și pentru a preveni anumite comportamente
100%; desfășurarea actului de predare- comerciale incorecte sau nelegale, a
învățare-evaluare în mediul online în recomandat, pe o perioadă determinată,
sensul în care au fost identificate și plafonarea preturilor produselor mai sus
valorificate sursele de finanțare necesare indicate, în scopul protejării cetățenilor în
achiziționării terminalelor de tip fața unor posibile creșteri bruște și
desktop, laptop, tabletă sau telefon substanțiale de prețuri, aspecte care conduc,
inteligent necesare desfășurării actului nemijlocit, la încălcarea dreptului la
de predare-învățare-evaluare în mediul ocrotirea sănătății acestora.
online; emiterea ordinului ministrului Răspuns -
sănătății prin care pacienții
asimptomatici care sunt pozitivi la testul  1 aprilie 2020
de control pot fi externați după 10 zile, cu ‣ Solicitare privind plafonarea prețului
condiția izolării la domiciliu până la la alimentele de strictă necesitate;
împlinirea celor 14 zile ale perioadei de http://www.avp.ro/rec/doc6.pdf
izolare care decurge de la momentul În contextul actual al stării de urgență
internării (4 zile de la externare); generată de răspândirea coronavirusului
pacienții asimptomatici care sunt SARS-CoV-2, în perioada februarie -
negativi la testul de control pot fi martie 2020, presa centrală și locală a
externați după 10 zile, fără a fi necesară difuzat mai multe știri referitoare la
izolarea la domiciliu. prețurile alimentelor de bază care au crescut
brusc odată cu declararea stării de urgență,
În prezentul raport intenționăm să în vederea luării cu celeritate a tuturor
ne aplecăm asupra situației de ansamblu măsurilor de protecție socială ce se impun,
traversată de România în această perioadă, dar și pentru a preveni apariția unor
încercând să identificăm astfel comportamente comerciale abuzive pe
disfuncționalitățile la nivel de sistem, fondul creșterii substanțiale a cererii pentru
cazurile individuale fiind tratate potrivit alimentele de bază, în contextul actual, am
procedurii obișnuite de soluționare a sesizat prim-ministrul cu privire la
petițiilor. oportunitatea adoptării unor măsuri
economice, pe perioada situației de urgentă,
în sensul plafonării prețurilor la alimentele
de strictă necesitate, în limita prețului
mediu din ultimele 3 luni, înaintea
Guvernul României – Prim-ministrul: declarării stării de urgentă, conform art. 15
 31 martie 2020 din Decretul nr. 195/2020 privind
‣ Solicitare privind plafonarea prețurilor instituirea stării de urgență pe teritoriul
la anumite medicamente, dispozitive României.
medicale și produse sanitare; Răspuns Secretariatul General al
http://www.avp.ro/rec/doc1.pdf Guvernului
Avocatul Poporului, luând act de evoluția Din răspunsul Secretariatului General al
situației epidemiologice pe teritoriul Guvernului reiese că Guvernul României
României, care indică o creștere are în vedere și analizează aspectele pe
semnificativă a numărului de persoane care le-am sesizat.
infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 și
având în vedere că există o creștere
substanțială a cererii pentru anumite
4

 27 mai 2020 și condițiile efectuării acestui transfer;


‣ Solicitare privind formularea unui titularul dreptului de acces la datele
punct de vedere – analize și statistici transmise și condițiile realizării acestui
privind mobilitatea persoanelor în acces; perioada pentru care sunt puse la
timpul epidemiei COVID-19; dispoziție datele astfel transmise și măsurile
http://www.avp.ro/rec/doc42.pdf ce se dispun după expirarea acestei
Avocatul Poporului a solicitat o serie de perioade; modalitatea de interpretare și
informații referitoare la realizarea de eventuală aplicare a prevederilor art. 25 din
analize și statistici pentru prevenția și Legea nr. 46/2003, privind drepturile
combaterea COVID-19 de către compania pacientului; o copie a actului administrativ
Vodafone România S.A. și anume: dacă au prin care se realizează transmiterea bazei de
solicitat autoritățile române operatorilor de date a Ministerului Sănătății către
telefonie mobilă să realizeze o astfel de Ministerul Afacerilor Interne.
analiză a mobilității persoanelor?; ce alți Răspuns -
operatori de telefonie mobilă, în afară de
Vodafone România S.A., mai practică Grupul de Comunicare Strategică:
această analiză a mobilității persoanelor?; a  31 martie 2020
transmis Vodafone România S.A. analize și ‣ Solicitare privind asistența psihologică
statistici care vizează mobilitatea pentru cadrele medicale și personalul
persoanelor, în contextul monitorizării auxiliar; http://www.avp.ro/rec/doc2.pdf
efectuate de către acesta. Având în vedere că sub aspectul siguranței
Răspuns Autoritatea pentru Digitalizarea și securității în muncă, cele mai importante,
României par problemele fizice, dar, în aceeași
Guvernul României a redirecționat măsură, și problemele emoționale pot
solicitarea către Autoritatea pentru genera stări de incapacitate profesională, pe
Digitalizarea României, care ne-a diferite perioade sau, mai grav, ireversibile,
comunicat că nu are atribuții de Avocatul Poporului a avansat, ca soluție
monitorizare şi analiză a mobilității pentru gestionarea corespunzătoare a unor
persoanelor, astfel că, solicitarea instituției astfel de situații, aceea ca tot personalul
Avocatul Poporului nu se circumscrie medico-sanitar și auxiliar, aflat în prima
competențelor acesteia. linie de luptă cu această pandemie, să fie
luat în evidența unui psiholog clinician și,
 21 iulie 2020 în funcție de nevoile identificate sau la
‣ Solicitare privind transmiterea bazei de cerere, să beneficieze de asistentă și suport
date a Ministerului Sănătății către de specialitate.
Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Această asistență psihologică, consiliere în
comunicarea actului administrativ prin situații de criză sau psihoterapie pe o durată
care se realizează transmiterea bazei de limitată de timp, poate fi acordată față în
date; față sau prin intermediul aplicațiilor online.
http://www.avp.ro/rec/solicitare_21iulie20 În acest context, au fost menționați, ca
20_1.pdf resursă umană, necesară implementării
În contextul preconizării transmiterii acestui proiect, specialiștii necesari la
întregii baze de date a Ministerului câteva instituții cum ar fi: la nivelul
Sănătății către Ministerul Afacerilor unităților militare din zonele respective,
Interne, măsură de natură a conduce la o atât a celor care aparțin de Ministerul
posibilă încălcare a dreptului la
confidențialitatea informațiilor și viaţa
privată a pacientului, Avocatul Poporului a
solicitat comunicarea următoarelor:
obiectul datelor ce urmează a se transmite
5

Apărării Naționale, cât și a celor din cadrul interpretarea faptelor, proceselor şi


Ministerului Afacerilor Interne; pentru fenomenelor sociale la nivelul fiecărei
personalul serviciilor de ambulanță, structuri subordonate, printr-o reţea de
furnizarea asistenței psihologice, în situația aproape 300 de psihologi;
lor actuală (sub comanda I.G.S.U.), se poate ◦ Centrul de Psihosociologie asigură
face de către specialistul/specialiștii de la activitatea de asistenţă psihologică a
nivelul Inspectoratelor pentru Situații de personalului unităţilor din componenţa
Urgență. aparatului central al ministerului şi
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne - subordonate acestuia care nu au încadrată
Departamentul pentru Situații de Urgență funcţia de psiholog.
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne -
Centrul de Psihosociologie ‣ Solicitare privind asistența psihologică
Din răspunsurile primite de la pentru persoanele carantinate;
Departamentul pentru Situații de Urgență și http://www.avp.ro/rec/doc4.pdf
Centrul de Psihosociologie din cadrul S-a apreciat că plasarea în carantină a
Ministerului Afacerilor Interne au reieșit persoanelor care vin din zone roșii de
următoarele: epidemie, dat fiind caracterul restrictiv
◦ au fost identificaţi psihologi clinicieni la (restrângere severă a libertății de mișcare
nivelul unităţilor medicale, în cadrul pentru 14 zile) ar trebui să fie acompaniată,
instituţiilor de apărare, ordine publică etc.; cel puțin pentru cei cu decompensări
◦ în ceea ce privește personalul MAI, care comportamentale severe sau alte
se găsește în prima linie a luptei împotriva vulnerabilități de natură psihică, la cererea
pandemiei, la nivelul ministerului, acestora sau în urma sesizării unor
asigurarea asistenței psihologice de comportamente indezirabile sau de istoric
specialitate este asigurată de către personal cu o astfel de patologie, de
specialiștii Centrului de Psihosociologie al evaluare și asistență psihologică, față în față
MAI şi, implicit, de către psihologii de sau online.
unitate; Răspuns -
◦ începând cu data 1.03.2020, Centrul de
Psihosociologie pune la dispoziția  27 aprilie 2020
personalului MAI servicii de e-mental ‣ Solicitare privind restrângerea
health, de clinică virtuală, pentru evaluarea libertății de exprimare;
rapidă şi terapia ştiinţifică a anxietăţii, http://www.avp.ro/rec/doc20.pdf
depresiei, a problemelor legate de controlul În perioada ce a urmat instituirii stării de
emoţiilor, atacurilor de panică, precum şi a urgență pe teritoriul României, Avocatul
celor generate de stres. Această soluţie Poporului a luat act despre solicitările
vizează facilitarea accesului beneficiarilor adresate Autorității Naționale pentru
la serviciile de asistenţă psihologică Administrare și Reglementare în
specializată (structurate pe module Comunicații (ANCOM) de către Ministerul
terapeutice multimedia), în sistem online, Afacerilor Interne, la propunerea Grupului
sub îndrumarea specialiştilor acreditaţi în de Comunicare Strategică, în sensul
acest sens, prin intermediul platformelor închiderii mai multor site-uri despre care
profesionale de prevenţie şi psihoterapie s-a apreciat că difuzează știri false cu
DEPRETER şi PAXonline; privire la evoluția epidemiei de SARS-
◦ pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CoV-2, cu potențial a crea panică în rândul
structurile de psihologie din cadrul MAI populației.
desfăşoară activităţi specializate care Avocatul Poporului a solicitat Grupului de
vizează descrierea, clasificarea, explicarea, Comunicare Strategică lămurirea
predicţia şi optimizarea comportamentului următoarelor aspecte:
uman, precum şi măsurarea, analiza şi
6

· Care este procedura de sesizare şi cea prin (240/2020), iar procesul de analiză a fost
care monitorizează apariţia ştirilor false în unul complex, fundamentat pe: modul în
contextul actualei crize cauzate de epidemia care Uniunea Europeană a reuşit, prin
de SARS-CoV-2? Indicarea cadrului legal Stratcom din cadrul SEAE, să identifice
aplicabil; anumite portaluri care promovează în mod
· Din ce perspectivă sunt analizate știrile în constant informaţii false şi care sunt
legătură cu care există suspiciuni în ceea ce catalogate ca surse necredibile de
privește autenticitatea, credibilitatea informare; procesul de verificare a
surselor, dar și a celor fără fundament informațiilor publicate de anumite site-uri,
științific? verificări care se făceau inclusiv la sursa
· Cum se realizează analiza, în raport de zero a respectivelor informații, atunci când
conținutul informațiilor, autenticitatea și acest lucru era posibil; scopul putea fi
exactitatea acestora, credibilitatea site- stabilit clar din modul în care sunt realizate
urilor care găzduiesc informația, materialele, de exemplu îndemnuri la a
credibilitatea surselor, dar și scopul urmărit ataca forţele de ordine sau medicii,
prin publicarea respectivelor informații; coroborate cu informații false despre
· Există la nivelul Grupului intenția modalitatea cum toţi cetăţenii vor fi
identificării și dezvoltării altor modalități injectați cu cipuri care să le controleze
de avertizare a populației cu privire la știrile mintea.
false?
Solicitarea a avut în vedere opinia Ministerul Afacerilor Interne:
exprimată în mod constant de Avocatul  31 martie 2020
Poporului, în sensul că nu se poate vorbi ‣ Solicitare privind suplimentarea
despre libertatea de exprimare fără efectivelor de polițiști și jandarmi care
existența libertății de opinie, deoarece operează în mediul rural;
aceasta permite oricăror persoane fizice să http://www.avp.ro/rec/doc3.pdf
participe la viața politică, socială, culturală, S-a solicitat intervenția ministrului
manifestându-și public opiniile, gândurile, afacerilor interne în exercitarea
credințele. competențelor ce îi sunt recunoscute prin
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne art. 18 și art. 19 din Ordonanța de urgență a
Ministerul Afacerilor Interne ne-a Guvernului nr. 1/1999, în identificarea
comunicat următoarele: celor mai potrivite soluții pentru a
◦ nu s-a instituit o interdicție pentru suplimenta efectivele de polițiști și
jurnaliști de a comunica date şi informații, jandarmi care operează în mediul rural.
opinii sau materiale informative despre Răspuns Ministerul Afacerilor Interne
evoluția situației generate de noul tip de Din răspunsul Ministerului Afacerilor
coronavirus; Interne au reieșit următoarele:
◦ Grupul de Comunicare Strategică a avut şi ◦ structurile de profil din Ministerul
are dialog constant cu jurnaliștii şi cu Afacerilor Interne au elaborat Procedura
instituţiile media cu identitate asumată, iar privind ocuparea, fără concurs, a posturilor
măsura de blocare a accesului la conținutul vacante în unitățile MAI, pe durată de 6
anumitor site-uri a fost propusă de Grup luni, în contextul instituirii stării de urgenţă
doar în cazul portalurilor a căror identitate pe teritoriul României, creându-se astfel,
nu era asumată şi care reprezentau un mecanismele ca structurile ministerului să
pericol clar de a fi motoare de dezinformare demareze procedurile de selecție de
a populației; personal din sursă externă, în vederea
◦ măsurile de blocare a ştirilor false au fost ocupării, pe o perioadă determinată;
stipulate în cele două Decrete Prezidenţiale,
de instituire a stării de urgenţă (195/2020),
respectiv de prelungire a stării de urgenţă
7

◦ au fost iniţiate demersuri pentru ocuparea instanțelor care s-ar putea confrunta cu un
a peste 500 de posturi vacante, la număr semnificativ de contestații având ca
solicitarea: Direcției Generale Management obiect sancțiunile aplicate.
Urgențe Medicale, Direcției Medicale, În acest context, s-a considerat imperios
Jandarmeriei Române, Inspectoratului necesară intervenția ministrului de interne,
General pentru Situaţii de Urgenţă, în identificarea celor mai potrivite soluții
Inspectoratului General al Poliției de pentru asigurarea elaborării de norme
Frontieră, Inspectoratului General pentru riguros exacte în materia definirii
Imigrări şi Inspectoratului General de contravențiilor, precum și pentru asigurarea
Aviație; interpretării și aplicării unitare a normelor
◦ s-a dispus delegarea către structurile incriminatorii și sancționatorii prevăzute de
operative ale Poliţiei Române, a unui număr ordonanțele militare.
de 1.868 de lucrători din cadrul structurilor Răspuns -
din Aparatul Central şi celor subordonate
ministerului, care şi-au diminuat activitatea ‣ Solicitare privind asigurarea pentru
pe fondul evoluţiei situaţiei epidemiologice medici a echipamentelor de protecție și a
determinată de răspândirea virusului aparaturii necesare combaterii COVID-
SARS-CoV-2. 19; http://www.avp.ro/rec/doc7.pdf
Avocatul Poporului a adus la cunoștința
 1 aprilie 2020 ministrului sănătății și a ministrului
‣ Solicitare privind utilizarea, în afacerilor interne demisiile lanț ale
viitoarele ordonanțe militare, de personalului medical, generate de lipsa
formulări riguros exacte în definirea echipamentului necesar combaterii
conținutului constitutiv și juridic al COVID-19 și s-a subliniat că în lipsa
faptelor ce constituie contravenții și echipamentelor și aparaturii de protecție
privind instruirea persoanelor care necesare, personalul medical nu își poate
răspund de aplicarea acestor norme; desfășura activitatea, cu respectarea
http://www.avp.ro/rec/doc5.pdf condițiilor de sănătate și securitate în
Plecând de la petițiile adresate instituției muncă și în condiții de deplină siguranță,
Avocatul Poporului, de la aspectele din punctul de vedere al asigurării sănătății,
evidențiate de presa scrisă, prin care s-au atât pentru colegi, pentru pacienți, pentru
sesizat cazuri de posibilă aplicare nelegală familie, și cât pentru comunitate, în general.
și/sau netemeinică a prevederilor Autoritățile abilitate trebuie să ia măsurile
incriminatorii și sancționatorii prevăzute de necesare pentru ca personalul medical să
ordonanțele militare, situație generată poată lua măsurile de precauție pentru a se
inclusiv de interpretarea și aplicarea proteja și a preveni transmiterea virusului în
neunitară a dispozițiilor legale în materie, timpul îngrijirilor medicale. De asemenea,
precum și de la faptul că simplele lămuriri în lipsa echipamentelor de protecție și a
pe care Ministerul Afacerilor Interne le aparaturii necesare combaterii epidemiei
oferă publicului nu sunt suficiente, pentru a COVID-19, personalul medical se află în
asigura respectarea principiului legalității imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile de
faptei contravenționale, care presupune că serviciu în mod corespunzător și de a
nu se poate aplica o sancțiune unei persoane realiza actul medical, în scopul vindecării
decât dacă aceasta este prevăzută de lege, pacientului și în vederea protejării și
s-a considerat că o acțiune preventivă, de promovării sănătății populației.
instruire a persoanelor răspunzătoare cu
aplicarea acestor norme, ar fi o abordare
eficientă în contextul actual, deopotrivă
prin prisma drepturilor destinatarilor
normelor avute în vedere, cât și a activității
8

Astfel, Avocatul Poporului a solicitat să fie concret, pentru garantarea siguranței


informat cu privire la situația actuală a persoanelor și a bunurilor; există un
personalului medical din spitale și cu asemenea proiect, să ne fie comunicat;
privire la măsurile care s-au luat pentru instituția Avocatul Poporului poate să le fie
asigurarea necesarului corespunzător de utilă în elaborarea unei astfel de strategii.
mijloace/echipamente de protecție și Răspuns Ministerul Afacerilor Interne
aparatură necesară în lupta cu virusul Din răspunsul Ministerului Afacerilor
COVID-19, pentru personalul medical, la Interne au reieșit următoarele:
nivelul întregii țări. Totodată, au fost ◦ în materia asigurării unui climat de ordine
solicitate clarificări cu privire la o posibilă şi siguranţă publică pentru cetăţeni, în baza
ordonanță militară care să împiedice documentelor de planificare la nivelul MAI
demisia personalului medical. au fost desfăşurate activităţi în principal
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne – pentru: intensificarea/adaptarea măsurilor
Departamentul pentru Situații de Urgență din competenţa structurilor de specialitate
Prin răspunsul Departamentului pentru din cadrul MAI şi creşterea numărului de
Situații de Urgență am fost informați că efective angrenate în misiuni de gestionare
până la data de 1 mai 2020, au fost a ordinii publice în vederea prevenirii şi
repartizate către toate unitățile sanitare combaterii faptelor
implicate în combaterea extinderii antisociale/infracţionale; desfăşurarea de
epidemiei provocate de Sars-Cov-2 acţiuni specifice, potrivit competenţelor,
următoarele materiale de protecție și pentru identificarea persoanelor cunoscute
dezinfectanți: 448870 combinezoane, cu preocupări infracţionale;
5609450 măști de protecție, 14500 litri ◦ la nivelul MAI a fost elaborat Planul de
dezinfectant, 706000 viziere, 61300 perechi implementare a angajamentelor MAI din
de mănuși. Programul de Guvernare, printre care se
regăsesc, ca principale priorităţi ale
 6 aprilie 2020 ministerului, creşterea calităţii serviciului
‣ Solicitare privind strategia de de ordine şi siguranţă publică în beneficiul
contracarare a fenomenului infracțional cetăţeanului, prin asigurarea unui grad
pentru garantarea siguranței ridicat de siguranţă a persoanelor şi de
persoanelor și a bunurilor; protecţie a patrimoniului;
http://www.avp.ro/rec/doc8.pdf ◦ toate demersurile întreprinse la nivelul
În cadrul acestui demers s-au subliniat MAI pe palierul ordinii publice în perioada
cazurile de înmulțire a actelor săvârșite, stării de urgenţă se subsumează unui sistem
unele chiar cu violență, la adresa integrat de acţiune, bazat pe principiile
persoanelor sau a bunurilor acestora. Având legalităţii şi folosirii judicioase a resurselor,
în vedere că aplicarea măsurilor specifice astfel încât principalele instituţii ale
stării de urgență presupune concentrarea în ministerului (Poliţie şi Jandarmerie) să
această sferă, a prevenirii răspândirii ofere un răspuns adecvat, rapid şi
virusului, a activității autorităților cu corespunzător provocărilor specifice;
atribuții în sfera prevenirii fenomenului ◦ corelat cu nevoile generate de situaţia la
infracțional, ne-am exprimat îngrijorarea în nivel naţional, structurile de aplicare a legii
legătură cu efectul nedorit al creșterii îşi adaptează permanent modul de acţiune,
numărului de infracțiuni privind bunurile și prin creşterea gradului de vizibilitate a
persoanele în perioada următoare, efectivelor, intensificarea activităţilor de
Avocatul Poporului a solicitat ministrului patrulare, generarea unor reacţii echilibrate
de interne să comunice dacă: a fost stabilită şi în acelaşi timp ferme, de o manieră
deja sau este în curs de elaborare o strategie integrată şi unitară, în scopul asigurării
de contracarare a fenomenului infracțional climatului de normalitate publică.
ce se poate manifesta în acest context
9

- care au fost sancțiunile aplicate în


 8 aprilie 2020 perioada stării de urgență;
‣ Solicitare privind luarea în considerare - cum se asigură paza pădurilor;
a sistării tăierilor de pădure pe perioada - care sunt soluțiile identificate
stării de urgență și intensificarea pentru prevenirea producerii unor situații
controalelor în păduri de către similare în viitor, pentru respectarea
reprezentanții Gărzilor Forestiere, dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului
împreună cu forțele de ordine, și de proprietate publică și privată a
efectuarea în trafic a persoanelor/entităților îndreptățite.
activităților/controalelor specifice pe ◦ Comitetului Național pentru Situații
linie de control silvic; Speciale de Urgență:
http://www.avpoporului.ro/rec/doc10.pdf - analizarea, împreună cu Ministerul
Având în vedere materialele apărute în Mediului, Apelor și Pădurilor și Regia
mass-media, privind defrișările terenurilor Națională a Pădurilor – Romsilva, și luarea
forestiere, pentru protejarea dreptului de în considerare a sistării tăierilor de pădure
proprietate (publică și privată), și ținând pe perioada stării de urgență și
cont că, în prezent, procesul de retrocedare intensificarea controalelor în păduri de
a terenurilor forestiere este blocat (atât în către reprezentanții Gărzilor Forestiere,
ceea ce privește restituirea dreptului de împreună cu forțele de ordine, și efectuarea,
proprietate asupra vechilor amplasamente în trafic, a activităţilor/controalelor
ale proprietarilor deposedați, cât și în cazul specifice pe linie, de control silvic.
aprobării restituirii suprafețelor stabilite Răspuns Ministerul Afacerilor Interne
prin hotărâri judecătorești), dar și pentru Ministerul Afacerilor Interne ne-a
respectarea dreptului la ocrotirea sănătății și comunicat că solicitarea Avocatului
a dreptului la un mediu sănătos, Avocatul Poporului a fost transmisă spre soluționare
Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
demersuri la: Ministerul Mediului, Apelor întrucât vizează domeniul forestier, iar
și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor - analiza celor sesizate va fi realizată de
Romsilva și Comitetul Național pentru specialiștii din cadrul acestui minister.
Situații Speciale de Urgență, solicitând
următoarele:  9 aprilie 2020
◦ Ministerului Mediului, Apelor și ‣ Recomandare privind dreptul la
Pădurilor: ocrotirea sănătății și dreptul la protecție
- care sunt măsurile luate de socială al categoriei persoanelor
minister, în vederea reducerii exploatării vulnerabile aflate în îngrijire
ilegale a lemnului, pentru a preveni instituționalizată;
distrugerea pădurilor; http://www.avp.ro/rec/doc11.pdf
- dacă a fost întocmită o hartă pentru ‣ Recomandare privind dreptul la
identificarea zonelor privind tăierile ilegale, ocrotirea sănătății și dreptul la protecție
cu scopul creșterii eficiente a măsurilor de socială al persoanelor cu dizabilități care
prevenire și combatere a tăierilor ilegale; nu se află în îngrijire instituționalizată;
- care sunt soluțiile identificate http://www.avp.ro/rec/doc12.pdf
pentru prevenirea producerii unor situații Având în vedere cazurile de infectare cu
similare în viitor, pentru respectarea Covid-19 a persoanelor vârstnice
dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului instituționalizate în centre publice sau
de proprietate publică și privată a private, Avocatul Poporului a recomandat
persoanelor/entităților îndreptățite. ministrului afacerilor interne să solicite
◦ Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva: prefecților să dispună notificarea tuturor
- în ce măsură Romsilva și-a centrelor de stat și private cu privire la
îndeplinit atribuțiile legale de control; necesitatea înăspririi regulilor de protejare
10

a persoanelor instituționalizate privind personalului salariat al centrului către


accesul angajaților în centre, instruirea reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate
personalului de către reprezentanți ai Publică, astfel încât în centrele de îngrijire,
direcțiilor de sănătate publică județene cu persoanele cele mai vulnerabile să
privire la modul de utilizare corectă a beneficieze de măsuri de protecţie adecvată
echipamentelor de protecție, precum și și eliminare a oricărui risc de contaminare a
constituirea de circuite de aprovizionare, acestora.
curățenie pentru eliminarea oricărui risc de
contaminare.  10 aprilie 2020
De asemenea, Avocatul Poporului a mai ‣ Solicitare referitoare, între altele, la
recomandat completarea Planului de măsuri clarificări privind conținutul Ordinului
pentru gestionarea infecțiilor cu nr. 74553/2020, mai exact interpretarea
coronavirus la nivel de județe, cu măsuri noțiunii de urgențe medicale;
care să vizeze categoria persoanelor cu http://www.avp.ro/rec/doc13.pdf
dizabilități care nu sunt instituționalizate, Avocatul Poporului a luat cunoștință din
printre care: - alocarea, la nivelul fiecărei mass-media despre faptul că „începând din
primării, a unui număr de telefon și a unei 7 aprilie, atât spitalele publice, cât și cele
adrese de email dedicată persoanelor cu private nu mai au voie să facă internări
dizabilități și instituirea unei proceduri de altele decât cele care reprezintă urgențe.
raportare de îndată a situațiilor semnalate, De asemenea, s-au suspendat consultațiile
astfel; - punerea la dispoziția DGASPC- în ambulatoriu”. Totodată, explicațiile date
urilor de către direcțiile de sănătate publică de autorități în zilele de după adoptarea
județene a echipamentului de protecție Ordinului nr. 74553 oferă o interpretare
gratuit (măști, dezinfectant) pentru prin care lasă la latitudinea medicilor
persoanele cu dizabilități, asistenții decizia privind modul de aplicare a
personali ai acestora. prevederilor, măsură ce poate duce la o
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne – interpretare neunitară a dispozițiilor care va
Instituția Prefectului Municipiul București cauza o serie de neregularități în sistem și
Instituția Prefectului Municipiului va obstrucționa accesul egal al cetățenilor la
București a transmis o solicitare primarului serviciile de sănătate.
general al Municipiului București, În acest context, Avocatul Poporului a
primarilor de sectoare și Direcției de solicitat ministrului afacerilor interne și
Sănătate Publică București privind ministrului sănătății să ne ofere clarificări
realizarea unei informări la nivelul în ceea ce privește conținutul Ordinului nr.
conducerii tuturor centrelor de îngrijire - de 74553/2020, mai exact interpretarea
stat sau private, aflate pe raza noțiunii de urgențe medicale, în condițiile
municipiului/sectoarelor municipiului în care acesta ridică semne de întrebare, atât
Bucureşti cu privire la necesitatea înăspririi pentru medici, cât și pentru pacienți, și să:
regulilor de protejare a persoanelor ◦ revină asupra ordinului respectiv, în
instituţionalizate. condițiile în care și incertitudinea cu privire
Pentru atingerea acestui obiectiv este la noțiunea despre ce e urgent și ceea ce nu
necesară instituirea unor măsuri concrete este urgent, sau ce este reprogramabil sau
referitoare la accesul angajaţilor în centrele nu, poate conduce la mai multe pierderi de
de îngrijire, folosirea echipamentelor de vieți omenești, decât în cazul COVID-19;
protecţie, constituirea de circuite de, ◦ permită managerilor, șefilor de secție,
aprovizionare, curăţenie şi contact cu precum și medicilor care efectuează gărzi în
persoanele beneficiare ale centrului. spitale să nu refuze a oferi tratament
În acest sens, primarii vor asigura fiecărui pacienților care vin în spitale, pe motiv că
centru de îngrijire din aria teritorială de nu există confirmarea sau infirmarea
competenţă efectuarea unei instruiri a întreg
11

faptului că sunt pozitivi sau negativ măsurilor la nivel național și pentru a se


COVID-19; evita crearea unei stări de confuzie în rândul
◦ se asigure că toate unitățile sanitare au populației (informarea privind noile măsuri
dotarea necesară pentru protecția trebuia să cuprindă toate elementele ce țin
personalului medical. de încheierea căsătoriei civile: actele
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne - necesare și oficierea căsătoriei civile). Or,
Departamentul pentru Situații de Urgență în cazul căsătoriei civile, restrângerea
Instituția sesizată a precizat următoarele: privind exercitarea unui drept fundamental
◦ Ordinul nr. 74553/2020 a avut a avut loc printr-o radiogramă a
aplicabilitate pe durata stării de urgență; Ministerului Afacerilor Interne (nr.
◦ prevederile art. 1 din Ordinul nr. 3220473/27.03.2020), în conformitate cu
74553/2020 se refereau la asistența dispozițiile căreia, pe perioada stării de
spitalicească acordată în unitățile publice urgență, toate direcțiile județene de
sau private, precum și la asistența medicală Evidența Persoanelor și Administrarea
ambulatorie de specialitate acordată în Bazelor de Date au suspendat depunerea
structurile ambulatorii; declarațiilor de căsătorie și oficierea
◦ interdicțiile prevăzute la art. 1 din ordinul căsătoriilor civile.
amintit nu s-au aplicat în mod absolut și Prin măsura privind suspendarea încheierii
automat, ci pe baza analizei medicului căsătoriilor civile, dreptul persoanelor de a
curant de specialitate, care să justifice: se căsători și de a întemeia o familie a
necesitatea internării sau externării suferit o îngrădire care afectează însuși
pacienților, pentru asistența spitalicească dreptul la încheierea căsătoriei și nu
acordată în spitalele publice și private sau înțelegem de ce nu au fost avute în vedere
amânarea/reprogramarea consultațiilor sau măsuri precum: efectuarea oficierii online a
a tratamentelor în ambulatoriu, în unitățile căsătoriei civile sau efectuarea oficierii
publice sau private care acordă asistență căsătoriei civile în condiții similare celor
medicală ambulatorie; impuse pentru căsătoria religioasă, în cazul
◦ personalul medical calificat avea obligația căreia restricția viza numai limitarea
de a analiza fiecare caz medical și, ulterior, numărului persoanelor prezente, în condiții
de a dispune asupra actului medical. care să respecte regulile privind distanțarea
socială.
 6 mai 2020 Răspuns Ministerul Afacerilor Interne -
‣ Punct de vedere al Avocatului Departamentul pentru Situații de Urgență
Poporului referitor la suspendarea Instituția sesizată a clarificat aspectele
încheierii căsătoriilor civile în perioada semnalate cu această ocazie și ne-a
stării de urgență; comunicat că statele au deplină competență
http://www.avp.ro/rec/doc25.pdf de a dispune asupra tuturor măsurilor, fie
Lipsa referințelor privind încheierea preventive, fie combative, pe care consideră
căsătoriilor la starea civilă, în perioada că este necesar să le adopte în scopul
stării de urgență, reprezintă o lacună a apărării sănătății publice. Interpretarea
măsurilor dispuse prin ordonanțele militare. celor de mai sus este aceea că atât timp cât
Astfel, având în vedere că, în Ordonanța nu este stipulată în mod expres interdicția
militară nr. 2/2020, s-au făcut precizări cu încheierii căsătoriilor civile, critica nu
privire la permisiunea oficierii de căsătorii poate fi reținută.
religioase cu participarea a maximum 8 Răspuns Ministerul Afacerilor Interne -
persoane și că, potrivit art. 48 alin (2) din Departamentul pentru Situații de Urgență
Constituție, măsurile privind căsătoria În completarea răspunsului anterior,
civilă și căsătoria religioasă ar fi trebuit instituția sesizată ne-a comunicat că nu a
tratate împreună și tot astfel aduse la fost dispusă suspendarea depunerii
cunoștința publicului, pentru uniformitatea declarațiilor de căsătorie și oficierii
12

căsătoriilor, un fapt doveditor fiind situația gradului de siguranță al cetățenilor,


statistică vizând încheierea de căsătorii în gestionarea situațiilor de urgență și
perioada martie-aprilie 2020, conform coordonarea măsurilor de răspuns cu
căreia, la nivel național au fost oficiate caracter medical, precum și pentru
4.304 căsătorii. realizarea unui management integrat, atât la
nivel intrainstituțional, cât și
 27 mai 2020 interinstituțional, inclusiv pentru aplicarea
‣ Solicitare privind formularea unui Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor
punct de vedere – analize și statistici măsuri în domeniul sănătății publice în
privind mobilitatea persoanelor în situații de risc epidemiologic și biologic.
timpul epidemiei COVID-19; Având în vedere răspunsul primit, s-a
http://www.avp.ro/rec/doc43.pdf revenit la Ministerul Afacerilor Interne și
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne – s-au reiterat aspectele deja sesizate.
Departamentul pentru Situații de Urgență
Departamentul pentru Situații de Urgenţă,
care prin prisma obligaţiilor legale a Ministerul Sănătății:
asigurat „comanda acțiunii” (comandantul  1 aprilie 2020
acţiunii) la nivel naţional, nu a solicitat ‣ Solicitare privind asigurarea pentru
operatorilor de telefonie mobilă date sau medici a echipamentelor de protecție și a
informații referitoare la mobilitatea aparaturii necesare combaterii COVID-
persoanelor pe timpul gestionării situației 19; http://www.avp.ro/rec/doc7.pdf
de urgenţă create de epidemia de COVID- Răspuns -
19; Vodafone România S.A. nu a transmis
la nivelul comenzii acțiunii analize și  10 aprilie 2020
statistici care vizează mobilitatea ‣ Solicitare referitoare, între altele, la
persoanelor. clarificări privind conținutul Ordinului
nr. 74553/2020, mai exact interpretarea
 21 iulie 2020 noțiunii de urgențe medicale;
‣ Solicitare privind transmiterea bazei de http://www.avp.ro/rec/doc14.pdf
date a Ministerului Sănătății către Răspuns Ministerul Sănătății
Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Din răspunsul Ministerului Sănătății au
comunicarea actului administrativ prin reieșit următoarele:
care se realizează transmiterea bazei de ◦ potrivit Ordinului nr. 74553/2020, au fost
date; suspendate internările pentru intervenții
http://www.avp.ro/rec/solicitare_21iulie20 chirurgicale și alte tratamente și investigații
20_2.pdf medicale spitalicești care nu reprezintă o
Răspuns Ministerul Afacerilor Interne urgență și care pot fi reprogramate,
Din răspunsul Ministerului Afacerilor respectiv nu pun în pericol viața pacienților
Interne au reieșit următoarele: li nu conduc spre un pronostic rezervat
◦ la nivelul structurilor de specialitate ale evoluția patologică a acestora;
ministerului nu se dețin informații ◦ medicul curant stabilește conduita
referitoare la transmiterea întregii baze de terapeutică a pacientului, astfel încât
date a Ministerului Sănătății către aceasta să nu conducă la o evoluție
Ministerul Afacerilor Interne; nefavorabilă a bolii sau către alte efecte
◦ structurile Ministerului Afacerilor Interne nedorite;
cu responsabilități în aplicarea măsurilor ce ◦ având în vedere standardizarea tipurilor de
vizează prevenirea și limitarea răspândirii tratament în patologia oncologică, medicul
noului coronavirus cooperează cu alte specialist care a stabilit conduita medicală
autorități și instituții publice pentru poate aprecia care sunt cazurile
menținerea și asigurarea ordinii publice, a reprogramabile sau nu.
13

sănătății pe perioada instituirii stării de


 14 aprilie 2020 urgentă pe teritoriul României.
‣ Solicitare privind acordarea asistenței S-a evidențiat situația discriminatorie
psihologice pentru personalul medical și creată în aplicarea Hotărârii de Guvern nr.
auxiliar; http://www.avp.ro/rec/doc15.pdf 252/2020 pentru bolnavii cu afecțiuni
Referitor la unele cadre medicale aflate în psihice grave care, spre deosebire de ceilalți
prima linie de luptă cu noul coronavirus bolnavi aflați sub medicație, sunt obligați să
care se confruntă la locul de muncă cu o se deplaseze mai întâi la medic pentru a
serie de lipsuri și disfuncționalități s-a putea prezenta farmacistului prescripția
apreciat că stabilirea unor obiective medicală în original (pe hârtie) și a li se
adecvate pentru intervenția în criza elibera medicamentele de care au nevoie.
psihologică, generată de acțiunea unor Pentru acest motiv, s-a solicitat analizarea
evenimente cu potențial traumatic, în în urgență a acestei situații și dispunerea
situații de urgență, trebuie să se bazeze pe o măsurilor legale necesare corectării acestei
formulare realistă a ceea ce înseamnă situații, astfel încât această categorie de
intervenția în criză. Astfel, în opinia bolnavi să nu fie expusă inutil riscului de
Avocatului Poporului, o soluție pentru îmbolnăvire cu noul coronavirus. În acest
gestionarea corespunzătoare a unor astfel sens, vor putea fi instituite proceduri de
de situații ar fi aceea ca personalul medico- verificare a prescripției medicale care să nu
sanitar și auxiliar, din unitățile sanitare al implice expunerea bolnavului, într-o
căror management se asigură de către cadre perioadă în care sunt impuse populației
medico-militare, aflate în prima linie de restricții de circulație în vederea protejării
luptă cu această pandemie, să fie luat în față de infectarea cu coronavirusul SARS-
evidența unui psiholog clinician și în CoV2 (spre exemplu, corespondența
funcție de nevoile identificate sau la cerere, medicală online între medicul de
să beneficieze de asistentă și suport de familie/medicul de specialitate și
specialitate. Formele de intervenție farmacistul de proximitate/care eliberează
psihologică, pot fi acordate față în față sau rețeta bolnavului în tratament pentru boală
prin intermediul aplicațiilor on-line. În psihică sau trimiterea de către medici a
context, s-a amintit și contribuția rețetelor prin poștă, cu scrisoare
psihologilor și a psihoterapeuților recomandată, alte măsuri).
voluntari, însă pentru o mai bună gestionare Răspuns Ministerul Sănătății – Direcția
a resurselor, s-a apreciat că aceștia ar trebui Politica Medicamentului și a Dispozitivelor
să fie într-o evidență a unității sanitare la Medicale
care doresc să furnizeze servicii și să li se Din răspunsul Ministerului Sănătății rezultă
repartizeze cazuri, în funcție de că nu sunt necesare măsuri suplimentare de
competențele pe care le au. protejare a pacienților cu afecțiuni psihice
Răspuns - grave, dat fiind că:
- în conformitate cu Ordinul Ministrului
 16 aprilie 2020 Sănătății nr. 1283/2010, terapia de fond
‣ Solicitare privind situația recomandată pacienților cu boli psihice
discriminatorie creată pentru bolnavii cu grave este reprezentată de medicamente
afecțiuni psihice grave, în aplicarea care nu sunt sub control național, nefiind
Hotărârii de Guvern nr. 252/2020; incluse în tabelele II, respectiv III ale
http://www.avp.ro/rec/doc16.pdf Anexei la Legea nr. 339/2005 privind
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în regimul juridic al plantelor, cu modificările
legătură cu situația discriminatorie pentru și completările ulterioare.
bolnavii cu afecțiuni psihice, creată în - doar prescrierea substanțelor și
aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 252/2020 preparatelor stupefiante și psihotrope
privind stabilirea unor măsuri în domeniul prevăzute în tabelele II și III ale Anexei la
14

Legea nr. 339/2005 se realizează pe și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
formulare speciale, securizate, cu privind reforma în domeniul sănătății,
valabilitatea de 30 de zile, care se rețin în republicată, cu modificările și completările
farmacie, aceste măsuri reprezentând un ulterioare, care prevede că măsurile privind
mecanism de control al trasabilității prevenirea și gestionarea situațiilor de
medicamentelor stupefiante și psihotrope urgenta generate de epidemii, precum și
pe relația medic prescriptor-farmacie- bolile transmisibile pentru care declararea,
pacient. Cu privire la medicamentele tratamentul sau internarea sunt obligatorii,
incluse în această categorie, Colegiul se stabilesc prin ordin al ministrului
Farmaciștilor din România a exprimat un sănătății.
punct de vedere, precizând fără echivoc, Avocatul Poporului a solicitat ministrului
faptul că ele nu trebuie să facă obiectul unor sănătății examinarea situației create și
modificări legislative care să permită comunicarea unui punct de vedere referitor
prescripția on-line, datorită regimului la impunerea emiterii unui ordin care să
special pe care îl dețin. reglementeze obligativitatea
internării/spitalizării persoanelor depistate
 27 aprilie 2020 pozitiv cu COVID-19 asimptomatice.
‣ Solicitare privind excluderea prin Răspuns Ministerul Sănătății
Ordinul nr. 629/2020 a categoriei Ministerul Sănătății ne-a comunicat că nu
persoanelor asimptomatice confirmate se mai impune emiterea unui ordin de
cu coronavirus dintre cele pentru care se ministru care să reglementeze solicitările
instituie carantina la domiciliu, fără însă noastre, având în vedere următoarele:
ca această categorie de persoane să fie ◦ în conformitate cu prevederile art. 6 alin.
încadrată nici la carantina (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr.
instituționalizată – sesizare din oficiu a 414/2020, la persoanele aflate în carantină
Avocatului Poporului; instituţionalizată se efectuează un test
http://www.avp.ro/rec/doc19.pdf pentru COVID-19 numai dacă devin
Avocatul Poporului s-a sesizat cu privire la simptomatice. Până la primirea rezultatelor,
existența unui vid legislativ în ceea ce acestea vor fi izolate corespunzător. În
privește obligativitatea cazul în care rezultatul este pozitiv pentru
internării/spitalizării persoanelor depistate COVID-19, acesta vor fi transportate şi
pozitiv cu COVID-19 asimptomatice, izolate în spital;
acesta fiind necesar a fi complinit în ◦ conform Recomandărilor de prioritizare a
condițiile legii, prin emiterea unui ordin de testării pentru COVID-19, testarea în
ministru. vederea depistării infecţiei cu virusul
Acest vid legislativ este dat de existența mai SARS-CoV-2 se face numai pentru
multor acte normative: Ordinul Ministrului persoanele simptomatice, inclusiv cadrele
Sănătății nr. 533 din 29 martie 2020, medicale, cu unele excepţii;
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 622 din 14 ◦ pentru încadrarea suspecţilor cu virusul
aprilie 2020, pentru modificarea și SARS-CoV-2 se utilizează definiţia de caz
completarea Ordinului ministrului sănătății pentru sindromul respirator acut cu noul
nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de coronavirus (COVID-19). În funcţie de
carantină pentru persoanele aflate în situația caracteristicile judeţene, afecţiunile
de urgentă de sănătate publică asociate şi de posibilitatea asigurării
internațională determinată de infecția cu circuitelor separate pentru pacienţii
COVID-19 și stabilirea unor măsuri în suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 până la
vederea prevenirii și limitării efectelor confirmarea prin testare, direcţiile de
epidemiei, Ordinul comandantului acțiunii, sănătate publică judeţene şi a municipiului
secretar de stat, șef al Departamentului Bucureşti pot stabili şi alte unităţi sanitare
pentru Situații de Urgență, nr. 74.546/2020 pentru internarea acestor pacienţi,
15

prevedere din care rezultă că sunt internaţi contacților asimptomatici ai cazurilor


în spitalele suport (până la confirmare) şi confirmate cu COVID-19?
pacienţii suspecţi; ◦ Cunoscând faptul că testul pentru
◦ prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. diagnosticare moleculară (Real Time PCR)
753/2020 pentru modificarea Ordinului stabilește dacă virusul COVID-19 este sau
ministrului sănătăţii nr. 555/2020, sunt nu prezent în organismul pacientului, iar
prevăzute criteriile privind internarea şi obținerea rezultatului, la nivel teoretic,
externarea pacienţilor cu COVID-19. durează câteva ore de la momentul
recoltării, am rugat să ne precizeze care
 30 aprilie 2020 este durata medie de eliberare a acestor
‣ Solicitare referitoare la metodologia de rezultate în prezent și ce măsuri
supraveghere a sindromului respirator intenționează să ia în vederea scăderii
acut cu noul coronavirus, în prezent și acestei durate?
după 15 mai 2020; Răspuns Ministerul Sănătății
http://www.avp.ro/rec/doc21.pdf Din răspunsul Ministerului Sănătății au
În contextul evoluției epidemiei de SARS- reieșit următoarele:
Cov-2, Avocatul Poporului a luat act despre ◦ noțiunile de Definiţie de caz, respectiv de
conținutul metodologiei de supraveghere a Metodologie de supraveghere a
sindromului respirator acut cu noul sindromului respirator acut cu noul
coronavirus (COVID- 19), document coronavirus (COVID-19) au fost introduse
elaborat de Institutul Național de Sănătate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
Publică în luna ianuarie 2020 și modificat 313/2020. Concomitent, Ministerul
ultima dată în 28 aprilie 2020. Scopul Sănătăţii a elaborat la data de 23.01.2020 o
declarat al documentului a fost cunoașterea primă Normă de Prevenirea şi controlul
situației epidemiologice a Sindromului infecţiilor suspecte cu noul Coronavirus
respirator acut cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) în unităţile sanitare.
(COVID- 19) în România și recomandarea Aceasta a fost urmată de o actualizare şi
de măsuri/intervenții pentru prevenirea adaptare permanentă prin Metodologia de
apariției de cazuri secundare sau a unei supraveghere a sindromului respirator acut
epidemii pe teritoriul României. cu noul coronavirus cu actualizări la datele
În opinia Avocatului Poporului, din de: 16, 23, 27 martie 2020, 3, 10, 16, 28
prezentările realizate de autoritățile aprilie 2020 şi 14 mai 2020;
competente, inclusiv de Președintele ◦ în ceea ce privește recomandările de
României și prin comparație cu alte state, prioritizare a testării pentru COVID-19,
numărul de testări realizate este foarte mic, acestea sunt: persoane simptomatice,
dar chiar și în aceste condiții, se constată o inclusiv personal medico-sanitar și auxiliar;
creștere a numărului de persoane infectate contacţi apropiaţi simptomatici ai cazurilor
cu noul coronavirus. confirmate; pacienţi cu maximum 48 de ore
Avocatul Poporului a solicitat ministrului înainte de procedura de transplant
sănătății lămurirea următoarelor aspecte: (asimptomatici) şi donatorii de organe,
◦ Cum se va adapta metodologia de ţesuturi şi celule stern hematopoietice
supraveghere a sindromului respirator acut înainte de donare; pacienţi cu transplant de
cu noul coronavirus (COVID-19) după organe, ţesuturi şi celule stern
încetarea stării de urgență pe teritoriul hematopoietice aflaţi în tratament
Românei? imunosupresor, înaintea fiecărei internări
◦ Are în vedere Ministerul Sănătății din perioada de monitorizare post-
completarea sistemului de prioritizare a transplant; pacienţi asimptomatici cu
testării pentru COVID-19? Cu titlu de imunosupresie în contextul bolii sau indusă
exemplu, va fi avută în vedere și categoria medicamentos, cu maximum 48 de ore
înainte de internarea în spital; pacienţi
16

oncologici asimptomatici aflaţi în curs de infectocontagioase din grupa A,


chimioterapie şi/sau radioterapie; pacienţi prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
oncologici asimptomatici înainte de 1186/2020, și, în consecință, asigurații să
intervenţii operatorii sau manevre invazive; beneficieze de indemnizație pentru
pacienţi hemodializaţi asimptomatici; incapacitate temporară de muncă plătită
pacienţi hemodializati asimptomatici în procent de 100% - sesizare din oficiu a
contacţi cu caz confirmat; pacienţi Avocatului Poporului;
hemodializaţi simptomatici; persoane http://www.avp.ro/rec/doc23.pdf
instituţionalizate asimptomatice - la Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și
internarea într-un centru rezidenţial sau la a solicitat Ministerului Muncii și Protecției
revenirea în centrul rezidenţial din Sociale și Ministerului Sănătății să dispună
familie/unitate sanitară; persoane măsuri urgente pentru ca boala COVID-19
instituţionalizate simptomatice; personalul să fie inclusă în grupa bolilor
de îngrijire şi personalul de asistenţă din infectocontagioase din grupa A, prevăzute
centre rezidenţiale - de 2/lună; gravidele în Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000, și,
asimptomatice care se află în carantină / în consecință, asiguraţii să beneficieze de
izolare la domiciliu sau au fost contact indemnizaţie pentru incapacitate temporară
apropiat cu un caz confirmat - în ziua 14, de muncă plătită în procent de 100%.
dacă nu au devenit simptomatice; personal Aceasta în condițiile în care, potrivit
medico-sanitar și auxiliar asimptomatic specialiștilor, boala este extrem de
contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi contagioasă și cu o arie de răspândire foarte
de la ultimul contact posibil infectant; mare. În prezent, conform legislației în
◦ Ministerul Sănătăţii a luat o serie de vigoare, cei aflați în incapacitate temporară
măsuri pentru optimizarea şi creşterea de muncă din cauza
capacităţii procesului de testare la nivel îmbolnăvirii cu COVID-19 primesc o
naţional, încă de la început. Prin Ordinul nr. indemnizație plătită în proporție de numai
807/2020 s-a stabilit că procesul de 75%.
eliberare a rezultatelor la testele RT- PCR Răspuns Ministerul Sănătății
nu poate fi mai mare de 24 de ore, indiferent În răspunsul primit în cursul lunii iunie
de numărul de probe aflate în lucru. 2020, Ministerul Sănătății ne-a comunicat
Numărul de laboratoare unde se efectuează că a fost adoptată Hotărârea nr. 423 din 27
teste RT-PCR a sporit de la 10 în luna mai 2020 pentru aprobarea Listei
martie, la 98 în prezent, iar acest proces cuprinzând urgențele medico-chirurgicale,
continuă. În acest fel se intenţionează precum și bolile infectocontagioase din
optimizarea procesului de testare prin grupa A, pentru care asigurații beneficiază
creşterea capacităţii, a vitezei de reacţie şi a de indemnizație pentru incapacitate
optimizării distribuţiei probelor la temporară de muncă, fără îndeplinirea
laboratoarele care au timpi morţi fără a condiției de stagiu de asigurare, de 100%
influenţa calitatea procesului de testare sau din salariu.
a calităţii rezultatelor obţinute;
◦ prin Metodologia de supraveghere a  13 mai 2020
sindromului respirator acut cu noul ‣ Solicitare privind:
coronavirus (COVID-19) actualizată la  cadrul legal prin care se instituie
14.05.2020 sunt definite seturile de măsuri măsurile de protecție a bolnavilor cu
pentru situaţia transmiterii comunitare şi nu afecțiuni oncologice care în mod
numai precum şi indicaţiile de prioritizare a obligatoriu trebuie să se prezinte
testării. pentru a-și desfășura tratamentele
necesare;
‣ Solicitare privind includerea bolii
Covid-19 în grupa bolilor
17

 posibilitatea ca persoanele suspecte luna februarie activitatea din ambulatorii,


de afecțiuni oncologice să se prezinte cu excepția pacienților cronici sau femeilor
pentru a-și efectua investigațiile însărcinate care necesită intervenții
necesare depistării afecțiunii diagnostice sau terapeutice, a căror
oncologice, precum și care sunt temporizare poate duce la reducerea
aceste modalități puse la dispoziție, șanselor de supraviețuire. În acest sens,
în contextul pandemiei Covid-19; unitățile sanitare vor lua măsuri în
http://www.avp.ro/rec/doc29.pdf conformitate cu reglementările în vigoare
În urma unei sesizări din oficiu referitoare pentru a preveni răspândirea infecției cu
la pacienții oncologici externați din spitale COVID-19;
de stat și trimiși acasă, uneori fără ◦ toate unitățile sanitare din sistemul public
tratament, Avocatul Poporului a efectuat și privat au obligația asigurării acordării
demersuri la Ministerul Sănătății, care a îngrijirilor medicale tuturor pacienților.
comunicat unele informații generale Refuzul asigurării acordării îngrijirilor
referitoare la evaluarea, monitorizarea și medicale conform atribuțiilor specifice se
tratarea tuturor categoriilor de persoane, sancționează conform prevederilor legale;
indiferent de diagnostic. ◦ pe toată perioada stării de urgență au fost
Întrucât Ministerul Sănătății nu a comunicat suspendate internările pentru intervenții
un anumit cadru legal aplicabil la nivel chirurgicale, alte tratamente și investigații
național, fiind luate doar măsuri generale cu medicale care nu au reprezentat o urgență și
caracter de recomandare care pot conduce au putut fi reprogramate, din toate unitățile
la disfuncționalități în cadrul unităților sanitare cu paturi, publice și private,
sanitare privind protecția persoanelor precum și consultațiile și tratamentele care
suspecte de afecțiuni oncologice sau care s-au putut reprograma, în toate structurile
trebuie să își continue aceste tratamente, în ambulatorii, atât publice, cât și private.
contextul continuității pandemiei COVID- Potrivit acestora, interdicțiile nu au fost
19, s-a revenit cu o nouă solicitare la aplicabile în mod absolut și automat, ci pe
ministrul sănătății. baza analizei medicului curant de
În acest context, Avocatul Poporului a specialitate;
solicitat să se comunice care este cadrul ◦ având în vedere standardizarea tipurilor de
legal prin care se instituie măsurile de tratament în patologia oncologică, a căror
protecție a bolnavilor cu afecțiuni temporizare poate conduce spre un
oncologice, care în mod obligatoriu trebuie pronostic rezervat, decizia de
să se prezinte pentru a-și desfășura continuare/întrerupere a curelor de
tratamentele necesare, dar și dacă există chimioterapie și radioterapie aflate în curs
posibilitatea ca persoanele suspecte de fiind la latitudinea medicilor curanți, care
afecțiuni oncologice să se prezinte pentru a au luat decizia în funcție de riscul de
efectua investigațiile necesare depistării infecție cu virusul SARS-COV-2, și
acestor afecțiuni, precum și care sunt beneficiile aduse bolnavului de continuarea
modalitățile puse la dispoziție, în contextul administrării terapiei oncologice, ținând
pandemiei COVID-19. cont că interdicțiile nu au fost aplicabile
Răspuns Ministerul Sănătății pacienților cu afecțiuni oncologice cronice.
Din răspunsul Ministerului Sănătății au Răspuns Ministerul Sănătății – Direcția
reieșit următoarele: Generală de Asistență Medicală și Sănătate
◦ potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. Publică
555/2020, s-au redus cu până la 80% Direcția Generală de Asistență Medicală și
internările programate, precum intervențiile Sănătate Publică ne-a comunicat
chirurgicale programate pentru pacienții următoarele:
cronici în unitățile sanitare cu paturi din ◦ furnizorii de servicii medicale aflați în
centrele universitare și până la 50% față de relație contractuală cu casele de asigurări de
18

sănătate au obligația de a lua toate măsurile, multe persoane, atât din rândul
pe perioada stării de urgență pentru a beneficiarilor, cât și dintre angajați, au fost
asigura o corectă evaluare, monitorizare și transportate la spital după ce s-au infectat
tratare a tuturor categoriilor de persoane, cu noul coronavirus. Cele trei asistente
indiferent de diagnostic, iar în timpul medicale aflate în tură au fost transportate
tratării acestea să fie monitorizate și din la spital, iar centrul a rămas cu un singur
perspectiva COVID-19, în vederea limitării cadru medical. În lipsa asistentelor, cei 61
extinderii pandemiei; pe site-ul de beneficiari aflați acolo erau tratați de
Ministerului Sănătății, sunt publicate persoane fără calificare: contabil,
recomandările Societății Naționale de administrator, muncitor necalificat, la
Oncologie Medicală din Romania privind indicațiile singurului medic aflat în tură.
masurile de protecție a bolnavilor Conducerea Centrului Neuropsihiatric din
oncologici care trebuie să se prezinte la Dărmănești a declarat că nu a solicitat
medic; testarea beneficiarilor, deoarece i-a bănuit
◦ pentru reducerea aglomerării în serviciile pe aceștia că mimează o eventuală
de oncologie, pacienții care necesită afecțiune.
exclusiv îngrijiri paliative vor fi îndrumați La data de 12 mai 2020, în Centru se afla un
către alte unități medicale. În cazul în care număr de 41 de beneficiari confirmați
există doar un singur serviciu de oncologie pozitiv cu virusul SARS-CoV2, care sunt
județean, cu sprijinul DSP, vor fi supravegheați de 4 salariați și 20 de
identificate spitalele/secțiile de suport din beneficiari confirmați negativ cu un singur
teritoriu unde pot fi direcționați pacienții terapeut ocupațional, astfel că în lipsa
care au nevoie exclusivă de îngrijiri personalului de specialitate, crizele
paliative; psihomotorii și alte episoade de agitație
◦ în ceea ce privește evitarea virusului și specifice diagnosticelor psihice nu pot fi
scurtarea timpului în sălile de așteptare gestionate, personalul fiind extrem de puțin
(consultație), toți pacienții oncologici și epuizat din toate punctele de vedere.
trebuie să poarte măști în sălile de așteptare, Situația expusă mai sus nu este singulară,
puse la dispoziție de unitățile sanitare; se instituția Avocatul Poporului sesizându-se
păstrează 2 metri distanță minim, între și în alte două cazuri, respectiv Centrul de
pacienți; se programează pacienții la Recuperare a Persoanelor cu Handicap
intervale de 20-30 minute (unde este Păstrăveni și Centrul de Recuperare a
posibil) și recoltarea analizelor să fie făcută Copiilor cu Dizabilități Piatra Neamț unde,
etapizat, pe ore; evitarea contactului cu de asemenea, Direcția de Sănătate Publică
personalul medical atunci când nu este Neamț și Instituția Prefectului Județului
absolut necesar etc.; Neamț nu au luat măsuri de gestionare
◦ se vor reduce procedurile birocratice corespunzătoare a aspectelor sesizate.
excesive, asociate activității medicale, care Avocatul Poporului a solicitat ministrului
sunt consumatoare de timp și care sănătății și ministrului muncii și protecției
împiedică internarea și externarea sociale, luarea tuturor măsurilor care se
operativă. impun în vederea asigurării condițiilor
impuse de legislația în domeniu, atât pentru
‣ Solicitare privind luarea de măsuri beneficiari, cât și pentru salariați, dar și
urgente față de situația dramatică de la pentru asigurarea respectării drepturilor
Centrul de Recuperare și Reabilitare acestora, formularea unui punct de vedere
Neuropsihiatrică Dărmănești; cu privire la măsurile pe care le au în vedere
http://www.avp.ro/rec/doc28.pdf pentru perioada ulterioară încetării stării de
Avocatul Poporului a luat act de situația de urgență pe teritoriul României, în vederea
la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică respectării dreptului la ocrotirea sănătății și
Dărmănești, județul Bacău, după ce mai la protecție socială al categoriei persoanelor
19

cu dizabilități aflate în îngrijire împreună cu familia, în baza statutului de


instituționalizată. contact cazuri confirmate;
Răspuns Direcţia de Sănătate Publică ◦ pe toată perioada manifestării focarului
Bacău COVID-19, Direcţia de Sănătate Publică a
Din răspunsul Direcției de Sănătate Publică Judeţului Bacău a ţinut legătura cu
Bacău reies următoarele: reprezentanţii centrului pentru a identifica
◦ în urma apariţiei focarului de colectivitate şi soluţiona toate problemele legate de
COVID-19 la nivelul Centrului de acordarea asistenţei medicale şi
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică desfăşurarea activităţii specifice la nivelul
Dărmăneşti, Compartimentul Supraveghere unităţii: izolarea beneficiarilor confirmaţi
şi Control Boli Transmisibile din cadrul pozitiv de beneficiarii care au ieşit negativ
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului la test; personalul medical testat pozitiv
Bacău a efectuat ancheta epidemiologică în iniţial a fost cazat separat de personalul
cauză, prezentând următoarele concluzii (la negativ; propunerile privind izolarea
data de 24.05.2020): beneficiarilor şi a personalului angajat au
- focar COVID-19 de colectivitate (focar cu fost verificate de reprezentanţii Serviciului
107 cazuri), cu debut în comunitate, de Control în Sănătate Publică din cadrul
evoluţie ulterioară în centru şi extindere în Direcţiei de Sănătate Publică Bacău;
familii: 55 cazuri la beneficiari (7 cazuri identificarea unui medic din specialitatea
simptomatice + 49 cazuri asimptomatice), pneumoftiziologie, pentru a sprijini
50 cazuri la personal (25 cazuri activitatea medicală la nivelul centrului (au
simptomatice + 25 asimptomatice) şi 2 fost consultaţi de un pneumolog şi s-a decis
cazuri simptomatice - extindere în familie; internarea unui membru al personalului);
- au fost testate 92 persoane în 03.05.2020 acesta a efectuat consultaţii medicale pentru
(62 beneficiari şi 30 personal = 50% toate persoanele aflate în centru, precum şi
personal) şi 8 cadre din personal în alte servicii medicale; identificarea unui
10.05.2020, urmând alte testări și în: 11, 16, medic din specialitatea boli infecţioase,
19 mai 2020; pentru a sprijini activitatea medicală la
- în 20.05.2020 au fost testate toate nivelul centrului; testările ulterioare ale
persoanele din centru care au avut rezultat pozitivilor asimptomatici (beneficiari +
negativ la testările anterioare (16 personal) vor fi efectuate funcţie de
beneficiari pozitivi în 03.05.2020 şi recomandările medicului infecţionist.
negativi în 16.05.2020, 16 beneficiari ◦ în 23.05.2020, întreg personalul şi toţi
negativi în 03.05.2020 şi 11 personal din beneficiarii testaţi pozitiv, asimptomatici,
jumătatea de personal necarantinată, aflată care mai erau prezenţi în Centru au fost
la domiciliu) şi 2 teste la 2 beneficiari cu internaţi şi astfel, măsura carantinării
câte două probe negative anterior în urma instituită în 05.05.2020 pentru beneficiari şi
testărilor au fost depistate încă 5 cazuri noi, personal şi-a pierdut valabilitatea;
două la beneficiari şi trei la personal; ◦ în 24.05.2020, s-au desfăşurat acţiuni de
- în 21.05.2020, s-a stabilit mutarea curăţenie şi dezinfecţie la nivelul tuturor
temporară într-un alt centru (clădire spaţiilor din centru; după aerisire,
distinctă), cu acelaşi profil al beneficiarilor personalul şi beneficiarii testaţi negativ
cu două teste negative, a externaţilor urmând a fi readuşi în centru, iar pe
beneficiari vindecaţi într-o altă locaţie, parcursul externării celor testaţi pozitiv şi
internarea beneficiarilor şi personalului aceştia să revină în centru.
asimptomatic în vederea efectuării
curăţeniei şi dezinfecţiei în centru; ulterior ‣ Solicitare privind asigurarea unui
personalul şi beneficiarii negativi se vor cadru legal care să readapteze măsurile
reîntoarce, mai puţin personalul carantinat de prevenire și combatere a răspândirii
la acest moment care va intra în autoizolare Covid-19, pentru persoane aflate în
20

centre de tip rezidențial (beneficiarii și programul de lucru al angajaților, în


salariații centrelor); condițiile legii ” va fi adoptată, dacă se are
http://www.avp.ro/rec/doc31.pdf în vedere emiterea de acte subsecvente prin
Începând cu data de 11 aprilie 2020 și până care să reglementeze finanțarea menținerii
la data de 14 mai 2020, s-a aplicat măsura măsurilor de izolare preventivă (măsuri
izolării preventive la locul de muncă, care implică acoperirea cheltuielilor pentru
respectiv a izolării preventive la domiciliu, cazare și masă pentru salariați) sau inițierea
prevăzută la art. 10 în Ordonanța militară unui program de lucru prin care angajaților
nr. 8/2020. Odată cu aplicarea măsurii de să le fie respectate dispozițiile art. 116 din
izolare preventivă la locul de muncă a Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit
salariaților s-a impus restricționarea tuturor cărora „modul concret de stabilire a
intrărilor și ieșirilor în/din unitate, conform programului de lucru inegal în cadrul
art. 10 alin. (7) din Ordonanța militară nr. săptămânii de lucru de 40 de ore; în cadrul
8/2020. De la data de 15 mai 2020, nu mai săptămânii de lucru comprimate va fi
există nicio reglementare care să impună negociat prin contractul colectiv de muncă
izolare preventivă la locul de muncă, la nivelul angajatorului sau, în absența
Ordonanța militară nr. 8/2020 încetându-și acestuia, va fi prevăzut în regulamentul
aplicabilitatea. intern”.
Având în vedere că neadoptarea de măsuri Răspuns Ministerul Sănătății
necesare pentru sprijinirea persoanelor Ministerul Sănătății ne-a informat că atât
vârstnice din centre de îngrijire ar avea un personalul angajat, cât și persoanele
impact deosebit de grav, în principal asupra internate sunt incluse în algoritmul de
dreptului la viață și, în subsidiar, asupra testare în continuare, Testarea prin RT-PCR
dreptului la sănătate, Avocatul Poporului a este recunoscută ca metodă de confirmare
solicitat ministrului sănătății și ministrului pentru COVID-19 la nivel mondial,
muncii și protecției sociale, examinarea inclusiv european și este inclusă în
situației și comunicarea următoarelor definițiile de caz pentru COVID-19, la
informații: recomandarea OMS și ECDC.
◦ dacă se are în vedere asigurarea unui Totodată, se menționează că în
cadrul legal care să readapteze măsurile de conformitate cu prevederile art. 19 din
prevenire și combatere a răspândirii Legea nr. 55/2020, conducătorii centrelor
COVID-19, pentru persoane aflate în centre rezidențiale de îngrijire și asistență a
de tip rezidențial (beneficiarii și salariații persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
centrelor); pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități,
◦ în situația în care încetează măsura izolării precum și pentru alte categorii vulnerabile,
preventive a salariaților, ce măsuri se prevăzute în Nomenclatorul serviciilor
aplică/se iau pentru personalul care a sociale, precum și în regulamentele-cadru
asigurat activitatea din afara unității (de ex. de organizare și funcționare a serviciilor
șoferii) și cei care au fost în concediu de sociale, au obligația de a asigura măsurile
odihnă, ținând cont că aceștia nu au fost de continuitate a activității pe durata stării
testați COVID-19; în cazul în care de alertă, având dreptul să stabilească
dispoziția din proiectul de lege privind programul de lucru al angajaților, în
unele măsuri pentru prevenirea și condițiile legii.
combaterea efectelor pandemiei de Referitor la strategia de prevenire a infecției
COVID-19, și anume „conducătorii cu SARS-CoV-2 pentru personalul
centrelor rezidențiale de îngrijire și medical, aceasta este reprezentată de
asistență a persoanelor vârstnice (...) au respectarea precauțiunilor universale care
obligația de a asigura măsurile de implică purtarea corectă a echipamentului
continuitate a activității pe durata stării de personal de protecție (inclusiv echipare-
alertă având dreptul să stabilească
21

dezechipare) și igiena corectă a mâinilor în  5 iunie 2020


cei 5 pași. ‣ Recomandarea nr. 116/2020, adresată
ministrului sănătății;
 29 mai 2020 http://www.avp.ro/recomandari2020/reco
‣ Solicitare privind restrângerea mandare116_2020.pdf
accesului pacienților cu boli cronice în Avocatul Poporului a primit mai multe
spitale desemnate suport Covid-19 prin petiții de la pacienți, aparținători ai
ordine de ministru, fundamentate pe acestora, dar și de la organizații ale
prevederile Decretului nr. 195/2020 pacienților, prin care aceștia și-au exprimat
privind instituirea stării de urgență pe nemulțumirea față de interzicerea accesului
teritoriul României, respectiv ale în spitale pentru efectuarea procedurilor
Decretului nr. 240/2020 privind medicale complexe ce nu pot fi realizate
prelungirea stării de urgență pe decât în unități spitalicești.
teritoriul României; Avocatul Poporului a întreprins demersuri
http://www.avp.ro/rec/doc33.pdf încă din 13 mai 2020, arătând la acel
Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din moment Ministerului Sănătății că nu se mai
oficiu întrucât, odată cu declanșarea justifică îngrădirea accesului pacienților în
pandemiei de COVID-19, accesul în spitale spitalele desemnate suport COVID-19,
al pacienţilor cu boli cronice a fost restrâns. întrucât există mai mulți pacienți cu boli
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 753 din 7 cronice grave pentru care urgența este
mai 2020 pentru modificarea Ordinului imperioasă, pacienți care necesită proceduri
ministrului sănătăţii nr. 555/2020 era medicale complexe, care nu se pot realiza
fundamentat pe prevederile Decretului nr. decât în spital.
195/2020 privind instituirea stării de Deși apariția Ordinului nr. 961 din 29 mai
urgenţă pe teritoriul României şi ale 2020 prevede faptul că după încetarea stării
Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea de urgenţă, în funcţie de evoluţia
stării de urgenţă pe teritoriul României; epidemiologică locală, se pot relua
prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale internările şi intervenţiile chirurgicale
art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 programate, precum şi activitatea din
privind reforma în domeniul sănătăţii, ambulatorii, situația rămâne neschimbată în
republicată, cu modificările şi completările multe unități sanitare. Acest fapt duce la
ulterioare. agravarea stării de sănătate a multor
Astfel, măsurile instituite prin Ordinul persoane, și chiar la pierderi de vieți
753/2020 nu sunt legale, în condiţiile în omenești.
care starea de urgenţă a încetat. În context, Avocatul Poporului a emis o
Avocatul Poporului a considerat că nu se Recomandare în care a solicitat
mai justifică îngrădirea accesului Ministerului Sănătății, emiterea în regim de
pacienţilor în spitalele desemnate suport urgență, a unei circulare către toate spitalele
Covid-19, întrucât există mai mulţi pacienţi suport COVID-19, în sensul în care acestea
cu boli cronice grave pentru care urgenţa să reia internările şi intervențiile
este imperioasă, pacienţi care necesită chirurgicale programate, precum şi
proceduri medicale complexe, care nu se activitatea din ambulatorii, în condiții de
pot realiza decât în spital și a solicitat siguranță, respectându-se astfel, dreptul la
ministrului sănătății comunicarea măsurilor ocrotirea sănătății pacienților.
dispuse pentru a permite reluarea activităţii Răspuns -
acestor spitale.
Răspuns -
22

 10 iunie 2020 dreptului la educație, în condiții egale, al


‣ Solicitare privind analizarea elevilor care ar urma să fie excluși de la
oportunității modificării Ordinului nr. examenele de evaluare națională și
4267/841/2020, în sensul renunțării la bacalaureat, afectând astfel rezultatele
utilizarea tunelurilor de dezinfecție; acestora pentru accesul la studiile liceale
http://www.avp.ro/rec/doc36.pdf sau universitare.
Potrivit art. 5 din Ordinul comun al Astfel, a solicitat Ministerului Educației și
ministerului educației și cercetării și al Cercetării și Ministerului Sănătății:
ministrului sănătății nr. 4267/841/2020 ◦ identificarea și dispunerea, în regim de
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi urgență, a tuturor măsurile care se impun în
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- vederea asigurării dreptului la educație în
2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, condiții de egalitate, în contextul prevenirii
instituţiile publice şi toate structurile aflate răspândirii SARS-CoV-2;
în subordonarea sau coordonarea ◦ eliminarea prevederilor discriminatorii
Ministerului Educaţiei şi Cercetării prevede din actul normativ criticat și permiterea
că unităţile de învăţământ în colaborare cu accesului candidaților, în condiții de
autorităţile publice locale pot lua şi alte egalitate, la examene în sesiunile regulate
măsuri suplimentare pentru prevenirea şi din calendarul de desfăşurare a evaluării
combaterea infectării cu SARS-CoV-2 naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,
(instalarea de tuneluri de dezinfecţie, în anul şcolar 2019-2020 și din calendarul
lavoare suplimentare pentru spălarea examenului de bacalaureat naţional – 2020.
mâinilor, măsuri privind siguranța elevilor Răspuns Ministerul Sănătății
pe traseul de la unitatea de învățământ la Ministerul Sănătății a făcut următoarele
domiciliu şi retur etc.). precizări:
Urmare a acestui fapt, potrivit ◦ elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv
numeroaselor articole de presă publicate pe cu noul coronavirus vor susține probele
acest subiect, zeci de școli au instalat astfel pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat
de tuneluri, aspect de natură a pune în conform unei proceduri speciale, în
pericol atât sănătatea elevilor, cât și a perioada 22 iunie-4 iulie și 29 iunie-12
personalului didactic și auxiliar. iulie. La această etapă vor participa doar
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și absolvenții care au avut temperatura peste
a solicitat ministrului sănătății și ministrului maximul admis, au fost în izolare,
educației naționale, analizarea oportunității carantină, au afecțiuni cronice care pot
modificării Ordinului nr. 4267/841/2020, în crește receptivitatea sau severitatea
sensul renunțării la utilizarea tunelurilor de afecțiunii în contextul pandemiei, sunt
dezinfecție. spitalizați/internați, în prima etapă a
Răspuns - examenelor naționale, pentru diverse
afecțiuni;
 12 iunie 2020 ◦ în zilele probelor de examen, la intrarea în
‣ Recomandarea nr. 119/2020 referitoare centrul de examen/unitatea de învățământ,
la respectarea dispozițiilor art. 16 din cadrele medicale vor efectua triajul
Constituția României, privind egalitatea epidemiologic al elevilor;
în drepturi și art. 32 din Constituția ◦ măsura privind termoscanarea cu pragul
României privind dreptul la învățătură; temperaturii de 37,30C este o referință
http://www.avp.ro/recomandari2020/reco indicată de Organizația Mondială a
mandare119_2020.pdf Sănătății, iar organizarea sub procedură
Avocatul Poporului a apreciat că specială a Evaluării Naționale și a
interzicerea accesului elevilor care Bacalaureatului reprezintă măsuri de
depășesc nivelul temperaturii corporale combatere a discriminării.
permise, 37,30C, are ca efect încălcarea
23

 17 iunie 2020 ministrului sănătății 414 din 11 martie


‣ Solicitare privind reglementarea 2020. Ulterior, acesta a fost înlocuit de
expresă de asigurare a finanțării testării Ordinul ministrului sănătății nr. 622 din 14
COVID-19 a tuturor angajaților și a aprilie 2020, potrivit căruia „se instituie
beneficiarilor din serviciile sociale de tip măsura de carantină la domiciliu (…),
rezidențial prin Programul Național de numai în situația în care spațiul permite
Sănătate Publică; carantina individuală sau în condiții de
http://www.avp.ro/rec/doc51.pdf separare completă de restul locatarilor din
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu același domiciliu, pe bază de declarație pe
referitor la disfuncțiile și dificultățile propria răspundere”, inclusiv pentru
apărute în procesul de testare a personalului „persoanele asimptomatice confirmate cu
și beneficiarilor din centrele rezidențiale coronavirus (COVID-19)”(s.n.).
reglementate de Hotărârea Guvernului nr. După numai o zi, acesta a fost modificat
867/2015 pentru aprobarea prin Ordinul nr. 629 din 16 aprilie 2020 care
Nomenclatorului serviciilor sociale, a exclus categoria persoanelor
precum și a regulamentelor cadru de asimptomatice confirmate cu coronavirus
organizare și funcționare a serviciilor dintre cele pentru care se instituie carantina
sociale și în aplicarea art. 50 alin. (l) din la domiciliu, practic revenindu-se la
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea internarea obligatorie a persoanelor care nu
stării de urgență în România. prezinta simptome, împotriva voinței lor și
Prevenirea infectării cu SARS-CoV-2 a care au posibilitatea autoizolării la
persoanelor vulnerabile din centrele sociale domiciliu.
rezidențiale reprezintă o problemă de În același timp însă, Avocatul Poporului a
sănătate publică națională, motiv pentru întreprins mai multe demersuri scrise la
care este necesară o reglementare expresă Ministerul Sănătății, solicitând examinarea
de asigurare a finanțării testării COVID-19 situaţiei create şi renunțarea la
a tuturor angajaților și a beneficiarilor din obligativitatea internării și menținerii în
serviciile sociale de tip rezidențial prin spital a persoanelor depistate pozitiv cu
Programul National de Sănătate Publică. COVID-19 asimptomatice. În răspunsurile
În acest sens, a solicitat identificarea unei primite, Ministerul Sănătății ne-a informat
soluții optime de reglementare a acestei în legătură cu actele normative elaborate în
situații, ținând cont de toate tipurile de contextul epidemiologic actual, menite să
servicii rezidențiale aflate în reglementeze modalitatea de instituire a
subordinea/coordonarea direcțiilor generale măsurilor de carantină și de izolare la
de asistență socială. domiciliu a persoanelor confirmate pozitiv
Răspuns - cu COVID-19, inclusiv cele asimptomatice,
fără însă a reveni asupra ordinului care
 18 iunie 2020 obligă la internarea persoanelor
‣ Recomandarea nr. 125 din 18 iunie asimptomatice.
2020 privind obligativitatea internării La nivel internațional, din informațiile
persoanelor asimptomatice depistate comunicate pe site-ul oficial al Organizației
pozitiv cu COVID-19; Mondiale a Sănătății, rezultă că statele
http://www.avp.ro/recomandari2020/reco membre ale Uniunii Europene, cât și Marea
mandare125_2020.pdf Britanie și Elveția nu au luat măsura
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu internării obligatorii a persoanelor
urmare unor articole apărute în mass-media confirmate pozitiv cu COVID-19, care sunt
în legătură cu situația juridică a persoanelor asimptomatice. De altfel, atât Organizația
infectate și internate în spitale pe perioada Mondială a Sănătății, cât și Centrul
pandemiei COVID-19. Inițial, internările European de Prevenire și Control a Bolilor
obligatorii s-au dispus pe baza Ordinului Infecțioase din cadrul Uniunii Europene
24

recomandă posibilitatea carantinării la bolnavilor de tiroidă;


domiciliu a persoanelor confirmate pozitiv http://www.avp.ro/rec/solicitare_16iulie20
cu COVID-19 care nu prezintă simptome 20.pdf
sau reprezintă cazuri ușoare. Mai mult, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu,
ghidul privind criteriile de ieșire din izolare după ce în data de 25 martie 2020,
pentru pacienții COVID-19, actualizat pe Observatorul de Covasna a publicat un
data de 17 iunie 2020, prevede externarea articol din care reiese că există o criză la
pacienților după un număr maxim de 10 nivel național de Euthyrox, un medicament
zile, fără a mai fi necesară testarea necesar bolnavilor de tiroidă.
persoanelor în cauză. Țara noastră se situează pe zona endemică
(https://www.who.int/news- în cazul bolilor tiroidiene, numărul
room/commentaries/detail/criteria-for- persoanelor cu probleme de tiroidă
releasing-covid-19-patients-from- ridicându-se la aproximativ 738.000 de
isolation). România este singurul stat din pacienți adulți cu hipotiridism, și 20.000 de
Uniunea Europeană care a internat copii (potrivit datelor citate de Ministerul
obligatoriu și pe perioada stării de urgență Sănătății). Prin urmare, pentru mulți
și pe perioada stării de alertă, toate bolnavi care folosesc Euthyrox, lipsa
persoanele infectate, chiar dacă nu au acestui medicament de pe piață reprezintă o
prezentat simptome. problemă deosebit de gravă. Euthyroxul
În acest context, Avocatul Poporului a este un medicament esențial pentru
recomandat ministrului sănătății: pacienții cu afecțiuni ale tiroidei. Or,
◦ întreprinderea măsurilor necesare pentru bolnavi de tiroidă au început a semnala
asigurarea respectării prevederilor legale în lipsa medicamentului de care sunt
vigoare referitoare la consimțământul dependenți încă din luna februarie 2020,
pacienților, cu ocazia internării persoanelor reclamațiile crescând brusc în luna martie
depistate pozitiv cu COVID-19 în unități 2020.
spitalicești; În acest context, Avocatul Poporului a
◦ analizarea cu maximă celeritate a recomandat ministrului sănătății:
necesității reglementării situației ◦ să dispună măsurile necesare pentru
persoanelor asimptomatice depistate prevenirea, identificarea rapidă și
pozitiv cu COVID-19, ținând cont de soluționarea crizelor de medicamente,
recomandările forurilor internaționale; respectiv pentru gestionarea eficientă a
Răspuns: Nu s-a primit răspuns, dar a situaţiei medicamentelor deficitare;
fost emis Ordinul ministrului sănătății ◦ să dispună măsurile care se impun pentru
nr. 1137 din 23 iunie 2020, prin care ca Sistemul electronic de raportare a
pacienții asimptomatici care sunt pozitivi stocurilor-SER, să fie unul funcțional,
la testul de control pot fi externați după pentru a declanșa nivelul național de alertă
10 zile, cu condiția izolării la domiciliu și pentru a se putea proceda la luarea de
până la împlinirea celor 14 zile ale măsuri adecvate în vederea preîntâmpinării
perioadei de izolare care decurge de la lipsei de pe piață a medicamentelor;
momentul internării (4 zile de la ◦ să procedeze la luarea măsurilor legale
externare); pacienții asimptomatici care necesare pentru ca Mecanismul de
sunt negativi la testul de control pot fi preîntâmpinare a lipsei de pe piață a
externați după 10 zile, fără a fi necesară medicamentelor, descris în Ordinul
izolarea la domiciliu. ministrului sănătăţii nr. 269/2017, să devină
funcțional;
 16 iulie 2020 ◦ Agenția Națională a Medicamentului și a
‣ Recomandarea nr. 133 din 16 iulie 2020, Dispozitivelor Medicale să procedeze la
privind criza de Euthyrox existentă la identificarea și aplicarea sancțiunilor pentru
nivel național, medicament necesar nerespectarea obligației de serviciu public
25

conform legii în vigoare, atât la nivelul drept condiţie pentru internare să-şi facă
companiei care deține autorizația de punere înainte testul pentru noul coronavirus, fapt
pe piață, cât și la nivelul distribuitorilor considerat nu doar un abuz, dar şi un
angro, mai exact, respectarea obligației de pericol de izbucnire a unor noi focare, în
asigurare de stocuri adecvate și continue condiţiile în care nu toţi îşi permit costurile
care să acopere necesarul din respectivul testării pe cont propriu.
medicament, pe tot cuprinsul țării, conform https://www.capital.ro/abuzuri-in-
prevederilor art. 699 pct. 19 și art. 804 alin. spitalele-din-romania-cum-sunt-santajati-
(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma pacientii-la-internare.html
în domeniul sănătății, republicată. Considerând că rezolvarea urgențelor
Răspuns - medicale (altele decât cele generate de
COVID-19), cât și internările programate
 21 iulie 2020 sunt de maximă importanță pentru
‣ Solicitare privind transmiterea bazei de respectarea dreptului la sănătate al
date a Ministerului Sănătății către oamenilor, Avocatul Poporului s-a sesizat
Ministerul Afacerilor Interne, respectiv din oficiu și a întreprins demersuri la
comunicarea actului administrativ prin Ministerul Sănătății.
care se realizează transmiterea bazei de Din răspunsul primit au rezultat
date; următoarele:
http://www.avp.ro/rec/solicitare_21iulie20 ◦ referitor la solicitarea efectuării testului
20_3.pdf RT-PCR, potrivit prevederilor Ordinului
Răspuns Ministerul Sănătății ministrului sănătății nr. 828/2020 cu
Ministerul Sănătății ne-a comunicat că: modificările și completările ulterioare, la
◦ la nivelul ministerului nu a fost prezentarea în spital se realizează triajul
identificată baza de date la care am făcut tuturor persoanelor și, în funcție de
referire în adresa transmisă; simptomatologia prezentată, cazurile
◦ Ministerul Sănătății nu deține informații suspecte vor fi internate în zone speciale de
referitoare la preconizarea transmiterii izolare (zone-tampon), urmând a fi testate
întregii baze de date a Ministerului prin RT-PCR pentru infecția cu SARS-
Sănătății către Ministerul Afacerilor CoV-2, în zona-tampon vor primi toată
Interne. asistența medicală necesară pentru
Având în vedere răspunsul primit, s-a afecțiunea/afecțiunile lor până la sosirea
revenit la Ministerul Sănătății și s-au rezultatului acestui test. Pacienții care în
reiterat aspectele deja sesizate. urma triajului nu au motiv să fie
considerați cazuri suspecte pentru
infecția cu SARS-CoV-2 vor fi internați
 7 august 2020 în secțiile aferente patologiei pe care o
‣ Solicitare privind analizarea prezintă, cu asigurarea unei distanțe de
oportunității modificării Ordinului nr. minimum 2 metri între pacienți;
1092/2020 în concordanță cu dispozițiile ◦ începând din data de 15.05.2020 au fost
legii, în așa fel încât persoanele suspecte reluate internările și intervențiile
de COVID-19 care au stat în carantină o chirurgicale programate, precum și
perioadă determinată, să poată beneficia activitatea din ambulatorii, iar în ceea ce
de indemnizația de concediu medical în privește situația pacienților care nu sunt
cuantum de 100%; suspecți COVID-19, în urma triajului,
https://www.avp.ro/rec/solicitare_7august2 aceștia vor fi internați în secțiile aferente
020_1.pdf patologiei fără RT-PCR. Pacienții
Potrivit unui articolul publicat în revista suspecți vor fi internați în zone speciale
Capital, în data de 1 iunie 2020, multe de izolare (zone-tampon), urmând a fi
persoane au reclamat faptul că li s-a cerut testați prin RT-PCR pentru infecția cu
26

SARS-CoV-2, testări decontate unităților organizate pentru ocuparea posturilor


sanitare prin Programul Național de Boli vacante de medici, începând cu instituirea
Transmisibile Prioritare. stării de urgență pe teritoriul României.
Așadar, persoanele care reprezintă urgențe Având în vedere lipsa de medici specialiști
medicale sau sunt programate pentru cu care se confruntă spitalele din România,
internare, nu trebuie să fie condiționate de pe fondul actualei pandemii, dar și faptul că
efectuarea unui test COVID-19 în prealabil în luna martie 2020, potrivit informațiilor
și de prezentarea rezultatului acestuia la difuzate de presă, peste 700 de medici se
internare, iar în situația în care o unitate înscriseseră la examenul de specialitate,
spitalicească solicită unei persoane altceva, examen anulat și care nu a mai fost
aceasta are inclusiv posibilitatea de se organizat, în contextual existenței unităților
adresa instanței judecătorești. sanitare care înregistrează deficit major de
Răspuns - personal, dar și al creșterii semnificative a
numărului pacienților care au nevoie de
 14 august 2020 asistență medicală, organizarea cu celeritate
‣ Solicitare privind analizarea a examenului de specialitate pentru medicii
oportunității organizării cu celeritate a care și-au finalizat rezidențiatul, reprezintă
examenului de specialitate pentru medicii un minim ajutor pentru personalul medical
care și-au finalizat rezidențiatul și epuizat, care lucrează cu cazurile cele mai
așteaptă de mai mult de 5 luni grave din secțiile ATI, dar și din restul
participarea la acest examen pentru a secțiilor medicale.
dobândi drept de practică; Răspuns: Nu s-a primit răspuns, dar au
https://www.avp.ro/rec/solicitare_14august fost stabilite datele examenelor de
2020_1.pdf specialitate.
În contextul creșterii numărului persoanelor
infectate cu noul coronavirus, presa a
difuzat reportaje privind situația Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
îngrijorătoare care se înregistrează la nivelul  6 aprilie 2020
anumitor spitale, cum ar fi Spitalul Județean ‣ Solicitare privind informarea
de Urgență Ploiești, dar și în alte spitale din permanentă a Avocatului Poporului cu
țară, pe fondul lipsei personalului medical privire la evoluția situației în
de specialitate („Situație tensionată la Secția căminele/centrele pentru persoane
de Terapie Intensivă de la Județean. vârstnice (eventuale suspiciuni sau
Demersuri pentru menținerea celei de-a cazuri confirmate de infectare cu Covid-
doua linii de gardă”, „Camionul ATI de la 19, procedura adoptată în astfel de
SJU Ploiești este deocamdată decorativ. situații); http://www.avp.ro/rec/doc9.pdf
Întrebări la care așteptăm răspunsuri în Având în vedere că Mecanismul Național
regim de urgență”), publicate pe pagina de de Prevenire monitorizează în mod regulat
internet a publicației Observatorulph. condițiile de viață și tratamentul aplicat
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, persoanelor aflate în locuri de detenție, în
fiind efectuate demersuri la Direcția de scopul consolidării protecției persoanelor
Sănătate Publică Prahova, dar și la Spitalul private de libertate împotriva torturii și a
Județean de Urgență Ploiești. pedepselor și tratamentelor inumane sau
Atât conducerea Direcției de Sănătate degradante și a exercitării fără discriminare
Publică Prahova, cât și cea a Spitalului a drepturilor și libertăților fundamentale ale
Județean de Urgență Ploiești au avut un acestora, precum și a faptului că, printre
punct de vedere similar, din care reiese că locurile supuse monitorizării MNP se află
printre dificultățile întâmpinate în căminele/centrele pentru persoanele
asigurarea necesarului de cadre medicale, se vârstnice, instituția Avocatul Poporului, a
regăsește suspendarea concursurilor
27

solicitat ministrului muncii și protecției simptomelor specifice unei infecții cu


sociale să ne comunice următoarele: COVID-19 sau altora similare unei infecții
◦ situația căminelor/centrelor pentru respiratorii, numărul personalului angajat
persoane vârstnice, publice și private aflat în izolare sau carantină, demisii ale
(indicarea numărului total de personalului angajat pe perioada stării de
cămine/centre, precum și a celor care și-au urgență, noi angajări în această perioadă,
suspendat/încetat activitatea în perioada strategii de protejare a personalului etc).
stării de urgență); De asemenea, am solicitat să dispună
◦ situația beneficiarilor din măsurile necesare pentru informarea
căminele/centrele pentru persoane permanentă a Avocatului Poporului cu
vârstnice (cu indicarea numărului privire la evoluția situației în
beneficiarilor existenți la data decretării căminele/centrele pentru persoane
stării de urgență, a numărului beneficiarilor vârstnice (eventuale suspiciuni sau cazuri
admiși și al celor pentru care s-a dispus confirmate de infectări cu COVID-19,
încetarea serviciilor în perioada stării de procedura adoptată în astfel de situații).
urgență); Răspuns -
◦ măsurile întreprinse, în scopul protecției
beneficiarilor împotriva contaminării cu  30 aprilie 2020
COVID - 19 și pentru respectarea ‣ Solicitare privind includerea bolii
drepturilor fundamentale (dreptul la Covid-19 în grupa bolilor
sănătate fizică și mentală, asigurarea igienei infectocontagioase din grupa A,
personale și a camerelor, condițiile de prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
cazare - număr de paturi/cameră, asistența 1186/2020, și, în consecință, asigurații să
psihosocială, precum și informarea beneficieze de indemnizație pentru
corespunzătoare a beneficiarilor cu privire incapacitate temporară de muncă plătită
la COVID-19, dificultăți întâmpinate în în procent de 100% - sesizare din oficiu a
asigurarea unui tratament și a unor condiții Avocatului Poporului;
de viață corespunzătoare pe perioada stării http://www.avp.ro/rec/doc24.pdf
de urgență); Răspuns -
◦ situația deceselor survenite pe durata stării
de urgență, cu indicarea următoarelor  12 mai 2020
aspecte: diagnosticele medicale ale ‣ Solicitare privind prelungirea
beneficiarilor, cauzele deceselor, cine a valabilității certificatelor de încadrare în
constatat decesul (medicul grad de handicap;
căminului/centrului, medicul de http://www.avp.ro/rec/doc26.pdf
ambulanță), locul unde s-a produs decesul, Având în vedere încetarea valabilității
dacă a fost efectuată autopsie medico- certificatele de încadrare în grad și tip de
legală; handicap, eliberate de comisia de evaluare
◦ eventuale sincope în asigurarea asistenței a persoanelor adulte cu handicap la data
medicale (apeluri la 112 și soluționarea încetării stării de urgență (prevederile art.
acestora, prezentarea la consulturi 39 din Decretul nr. 195/2020 privind
medicale, asigurarea tratamentului necesar instituirea stării de urgență pe teritoriul
etc.); României, coroborate cu ale art. 58 din
◦ măsurile întreprinse pentru asigurarea Anexa nr. I din 14 aprilie 2020 la Decretul
legăturii beneficiarilor cu familia sau cu nr. 240/2020 privind prelungirea stării de
alte persoane relevante pentru aceștia; urgență pe teritoriul României, prevăd că
◦ măsurile luate cu privire la personal certificatele de încadrare a copilului într-un
(conștientizarea angajaților cu privire la grad de handicap și atestatele de asistent
necesitatea anunțării medicului de familie și maternal eliberate de comisia pentru
a angajatorului în eventualitatea apariției protecția copilului, precum și certificatele
28

de încadrare în grad și tip de handicap Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,


eliberate de comisia de evaluare a Copii şi Adopţii
persoanelor adulte cu handicap, a căror Din răspunsul Autorității Naţionale pentru
valabilitate expiră în perioada stării de Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,
urgență declarată, își prelungesc Copii şi Adopţii reies următoarele:
valabilitatea până la încetarea stării de ◦ în data de 21.04.2020, Direcția Generală
urgență), Avocatul Poporului a solicitat de Asistență Socială și Protecția Copilului
ministrului muncii și protecției sociale, Bacău a solicitat Direcţiei de Sănătate
elaborarea unui act normativ care să Publică Judeţeană Bacău testarea
reglementeze situația persoanelor cu personalului în vederea prevenirii infectării
handicap în sensul prelungirii termenului de beneficiarilor din centru cu noul virus;
valabilitate a certificatelor de încadrare în ◦ în data de 3 mai 2020, reprezentanţii
grad de handicap. Direcţiei de Sănătate Publică au testat
Răspuns Ministerul Muncii și Protecției salariaţii şi personalul din cadrul centrului,
Sociale - Autoritatea Naţională pentru 43 de beneficiari şi 20 salariaţi fiind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, depistaţi pozitiv;
Copii şi Adopţii ◦ în data de 05.05.2020, Direcția Generală
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a de Asistență Socială și Protecția Copilului
elaborat prin Autoritatea Naţională pentru Bacău a solicitat Direcţiei de Sănătate
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Publică Judeţeană Bacău, internarea
Copii şi Adopţii, o dispoziţie legală menită beneficiarilor infectaţi cu COVID-19 din
să asigure continuitate certificatelor de centru în unităţi medicale specializate,
încadrare în grad de handicap şi implicit întrucât personalul medical existent în
continuitatea asigurării drepturilor care unitate nu este calificat a oferi asistenţă în
decurg din acest document. cazul bolilor infecţioase;
Astfel, conform prevederilor art. 6 alin. (3) ◦ deşi, în nenumărate rânduri, s-a adus la
din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020, se cunoştinţă conducerii Direcției de Sănătate
menţine pentru o perioadă de 60 de zile de Publică Bacău faptul că se află în
la încetarea stării de urgenţă, valabilitatea imposibilitatea de a detaşa personal de
următoarelor documente: certificatele de specialitate din alte centre rezidenţiale,
încadrare a copilului într-un grad de întrucât toată resursa umană se află, fie în
handicap, eliberate de comisia pentru izolare preventivă la locul de muncă, fie la
protecţia copilului; certificatele de domiciliu, DSP Bacău a solicitat
încadrare în grad şi tip de handicap, „desemnarea de personal din personalul
eliberate de comisia de evaluare a aparţinând altor centre cu acelaşi specific
persoanelor adulte cu handicap; atestatele de activitate”; DSP Bacău a adus la
de asistent maternal, eliberate de comisia cunoştinţa DGASPC Bacău faptul că nu are
pentru protecţia copilului și atestatele de atribuţii în asigurarea asistenţei medicale în
persoană sau familie aptă să adopte, centrele socio-medicale, recomandând,
eliberate de direcţia generală de asistenţă repetitiv, detaşarea personalului din alte
socială şi protecţia copilului. centre; DGASPC Bacău a solicitat din nou,
DSP Bacău să procedeze la internarea în
 13 mai 2020 regim de urgenţă a beneficiarilor infectaţi
‣ Solicitare privind luarea de măsuri cu COVID-19 în unităţi medicale
urgente față de situația dramatică de la specializate pentru a putea beneficia de
Centrul de Recuperare și Reabilitare tratament medical corespunzător;
Neuropsihiatrică Dărmănești; ◦ Autoritatea Naţională pentru Drepturile
http://www.avp.ro/rec/doc27.pdf Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
Răspuns Ministerul Muncii și Protecției s-a autosesizat şi a solicitat Consiliului
Sociale - Autoritatea Naţională pentru Judeţean Bacău, respectiv Instituţiei
29

Prefectului Bacău luarea tuturor măsurilor o încălcare a prevederilor art. 41 din


care se impun pentru remedierea situaţiei Constituție, privind dreptul la muncă și la
din această instituţie şi asigurarea aceluiași protecția socială a muncii, întrucât
tratament atât pentru beneficiarii din personalul care deși în luna martie și aprilie
centrele rezidenţiale, cât şi pentru 2020 a efectuat muncă de noapte și muncă
personalul acestora, respectiv asigurarea pe perioada de repaus săptămânal peste
unui tratament medical corespunzător. nivelul efectuat în luna februarie 2020, nu
va fi plătit corespunzător muncii prestate,
‣ Solicitare privind asigurarea unui potrivit prevederilor legale menționate.
cadru legal care să readapteze măsurile Astfel, este posibil ca în luna anterioară
de prevenire și combatere a răspândirii decretării stării de urgenţă (februarie 2020),
Covid-19, pentru persoane aflate în lună scurtă, respectivul salariat să nu fi
centre de tip rezidențial (beneficiarii și efectuat muncă de noapte, sau să fi efectuat
salariații centrelor); un număr redus de ore, sau să fi fost în
http://www.avp.ro/rec/doc30.pdf concediu medical/de odihnă, iar prin
Răspuns Ministerul Muncii și Protecției aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanța
Sociale de urgență a Guvernului nr. 59/2020,
Răspuns Inspecția Muncii drepturile salariale vor fi acordate fără a se
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a ține cont de timpul efectiv lucrat.
înaintat solicitarea spre competentă În aceste condiții, am solicitat ministrului
soluționare Inspecției Muncii. muncii și protecției sociale să ne comunice
În răspunsul primit în cursul lunii iulie dacă au fost transmise autorităților în cauză
2020, Inspecția Muncii ne-a comunicat că lămuriri, precizări legate de o aplicare
măsurile de prevenire și combatere a unitară a prevederilor legale menționate în
răspândirii COVID-19, pentru persoanele sesizare.
aflate în centrele de tip rezidențial Răspuns Ministerul Muncii și Protecției
(beneficiarii și salariații centrelor) sunt Sociale
reglementate de prevederile Legii nr. Din răspunsul Ministerului Muncii și
55/2020, respectiv ale Hotărârii Guvernului Protecției Sociale reies următoarele:
nr. 476/2020. ◦ s-a solicitat Inspecției Muncii un punct de
vedere avizat și unitar pe această temă,
 29 mai 2020 ulterior fiind transmise o serie de precizări
‣ Solicitare privind formularea unui privind regimul de muncă al angajaților
punct de vedere legat de modul de centrelor rezidențiale în contextul aplicării
aplicare a dispozițiilor art. 2 din prevederilor Ordonanței Militare nr.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2020;
59/2020 pentru stabilirea unor măsuri ◦ personalul aflat în izolare preventivă la
suplimentare în domeniul protecției locul de muncă va prelua, în cele 14 zile și
sociale în contextul situației sarcinile de serviciu ale personalului aflat,
epidemiologice determinate de în aceeași perioadă de timp, în izolare
răspândirea coronavirusului SARS- preventivă la domiciliu, durata timpului
CoV-2; http://www.avp.ro/rec/doc35.pdf zilnic de muncă va depăși 8 ore/zi, aceștia
Conform dispozițiilor art. 2 din Ordonanța prestând, în cele două săptămâni în care se
de urgență a Guvernului nr. 59/2020, află în centru, orele de muncă aferente unei
drepturile salariale ale personalului din luni;
centrele rezidenţiale izolat la locul de ◦ perioada în care personalul centrului se
muncă se acordă, indiferent de timpul află în izolare la domiciliu nu poate fi
efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna pontată ca timp de muncă, ci va fi
anterioară decretării stării de urgenţă. evidențiată ca atare, respectiv, izolare
Aplicarea acestor dispoziții ar putea genera preventivă la domiciliu (recuperare), fapt ce
30

nu va afecta drepturile salariaților izvorâte interpretarea și aplicarea Ordinului nr.


din raportul de muncă; 4135/2020;
◦ prin urmare, în situația prezentată, Avocatul Poporului a primit mai multe
salariații prevăzuți la art. 10 din Ordonanța petiții în care au fost exprimate temeri
Militară nr. 8/2020 au dreptul la veniturile referitoare la desfășurarea actului de
salariale care includ și orele prestate în predare-învățare-evaluare în mediul online,
zilele de sărbători legale/repaus astfel cum este acesta reglementat prin
săptămânal, spor pentru munca în ture sau Ordinul MEC nr. 4135/2020, dar și aspecte
spor pentru munca de noapte și nu la venitul care vizează lipsa infrastructurii necesare
efectiv realizat din luna anterioară desfășurării cursurilor, atât pentru elevi, cât
decretării stării de urgență care poate fi și pentru cadrele didactice.
diminuat în situația în care salariatul s-a Avocatul Poporului a solicitat ministrului
aflat în concediu pentru incapacitate educației și cercetării clarificări privind
temporară de muncă, concediu de odihnă următoarele aspecte:
etc. · Care este orizontul de timp în care se vor
efectua activitățile de formare și webinariile
 19 iunie 2020 recomandate de către Ministerul Educației
‣ Solicitare adresată ministrului muncii și Cercetării, ISJ/ISMB și conducerea
și protecției sociale referitoare la situația unității de învățământ și modalitatea
salarială a angajaților din cadrul concretă în care vor avea loc? Există în
Direcției Generale de Asistență Socială și bugetul Ministerului Educației și Cercetării
Protecția Copilului Giurgiu; fonduri pentru astfel de cursuri de pregătire
fundamentarea fondurilor necesare a tuturor cadrelor didactice din România?
finanțării serviciilor sociale din sistemul · Având în vedere că învățământul
de protecție a copilului, a centrelor preuniversitar în România este obligatoriu
publice pentru persoane adulte cu și gratuit, cum își propune Ministerul
handicap și a căminelor pentru persoane Educației și Cercetării să identifice și să
vârstnice; valorifice sursele de finanțare necesare
http://www.avp.ro/rec/doc52.pdf achiziționării terminalelor de tip desktop,
Președintele Sindicatului Protecția laptop, tabletă sau telefon inteligent
Copilului Giurgiu ne-a sesizat cu privire la necesare desfășurării actului de predare-
faptul că din cauza lipsei fondurilor bănești, învățare-evaluare în mediul online?
salariile angajaților Direcției Generale de · Ce soluții urmează a fi identificate pentru
Asistență Socială și Protecția Copilului familiile cu mai mulți copii, cu un singur
Giurgiu nu mai pot fi achitate începând cu terminal de tip desktop, laptop, tabletă,
luna mai 2020. telefon inteligent și care sunt nevoiți să-l
Având în vedere situația cu care se utilizeze în același timp, având în vedere
confruntă aproximativ 1000 de salariați din programul activităților didactice al
cadrul Direcției Generale de Asistență acestora?
Socială și Protecția Copilului Giurgiu, am · Care este modalitatea prin care Ministerul
solicitat comunicarea unui punct de vedere Educației și Cercetării înțelege să
cu privire la această situație. gestioneze situația lipsei de acoperire a
Răspuns - semnalului GSM pentru serviciile de voce
și date în anumite comunități rurale din
România?
Ministerul Educației și Cercetării: · Ce modalități de suportare a costurilor
 24 aprilie 2020 pentru serviciile de internet are în vedere
‣ Solicitare adresată ministerului Ministerul Educației și Cercetării?
educației și cercetării privind · Deține în prezent Ministerul Educației și
clarificarea mai multor aspecte privind Cercetării o situație statistică referitoare la
31

numărul elevilor din mediul rural și gradul  29 mai 2020


de accesibilitate al acestora la terminalele ‣ Solicitare cu privire la situația tinerilor
de tip desktop, laptop, tabletă și telefon care împlinesc vârsta de 18 ani în
inteligent și la serviciile de voce și date? perioada înscrierii la examenul de
Dacă nu, în cât timp consideră că va avea Bacalaureat național 2020 sau chiar în
aceste date? timpul desfășurării probelor de examen,
· Clarificarea situațiilor în care actul de și cărora trebuie să le fie eliberate noi
predare-învățare-evaluare în mediul online cărți de identitate;
devine obligatoriu, dat fiind că ordinul nu http://www.avp.ro/rec/doc34.pdf
precizează. Instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată
Răspuns - cu privire la situația tinerilor care împlinesc
vârsta de 18 ani în perioada înscrierii la
 15 mai 2020 examenul de Bacalaureat 2020 sau chiar în
‣ Solicitare privind reglementarea de timpul desfășurării probelor de examen și
urgență a metodologiei de organizare și cărora trebuie să le fie eliberate noi cărți de
desfășurare și a structurii probelor de identitate.
aptitudini pentru admiterea în liceele Potrivit informațiilor furnizate de petenți, în
vocaționale, dar și cele referitoare la vederea obținerii cărților de identitate,
probele de aptitudini din cadrul Serviciile publice comunitare de evidență a
examenului de Bacalaureat, adaptate persoanelor solicită ca depunerile și
condițiilor impuse de epidemia SARS- eliberările de acte să fie efectuate doar cu
CoV2; http://www.avp.ro/rec/doc32.pdf programare telefonică, fără ca solicitanții să
Problema semnalată viza probele practice aibă certitudinea eliberării acestora în timp
specifice acestui tip de învățământ ce nu pot util.
fi organizate în sistem on-line și nici În condițiile în care persoanele care
finalizate printr-o formă de echivalare, împlinesc vârsta de 18 ani au obligația
acestea având caracter preponderent schimbării cărții de identitate, iar termenul
practic. comunicat de Serviciile publice comunitare
La momentul sesizării Ministerului de evidență a persoanelor pentru
Educației și Cercetării, respectiv data de 15 soluționarea cererilor de eliberare a actelor
mai 2020, nu existau calendar și de identitate este de cel puțin 10 zile, există
metodologie pentru probele de aptitudini, riscul ca mulți tineri care împlinesc vârsta
adaptate situației prezente, petenții apreciau de 18 ani în această perioadă să nu se poată
că soluția decalării acestor examene, după înscrie la examenul de bacalaureat 2020 sau
probele scrise la evaluarea națională, să nu poată susține acest examen, întrucât
respectiv bacalaureat, ar reprezenta singura nu dețin o carte de identitate valabilă.
soluție viabilă în acest moment. Avocatul Poporului a solicitat Ministerului
Răspuns Ministerul Educației și Cercetării Educației și Cercetării să dispună, în regim
În ceea ce privește situația sesizată, de urgență, efectuarea demersurilor
Ministerul Educației și Cercetării ne-a instituționale corespunzătoare, astfel încât
comunicat că au fost elaborate o serie de tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani în
reglementări (ordine comune ale perioada înscrierii la examenul de
ministrului educaţiei şi cercetării şi ale Bacalaureat 2020, să li se asigure accesul
ministrului sănătăţii), prevederile acestor neîngrădit la înscriere și participare la
acte normative având în vedere şi examenul de Bacalaureat 2020.
modalităţile de soluţionare a eventualelor Răspuns Ministerul Educației și Cercetării
situaţii speciale care pot apărea în contextul Instituția sesizată a clarificat aspectele
epidemiologic actual, asigurând egalitatea semnalate cu această ocazie și ne-a dat
de şanse pentru toţi elevii. asigurări că documentele tinerilor aflați în
situația de mai sus și-au prelungit
32

valabilitatea pe o perioadă de 90 de zile de naţionale. Cenzurarea acestuia ar genera o


la încetarea stării de alertă. creştere a riscului de îmbolnăvire pentru
elevi şi cadrele didactice şi afectarea
 10 iunie 2020 iremediabilă a dreptului la sănătate. În
‣ Solicitare privind analizarea situaţia în care nu s-ar fi prevăzut aceste
oportunității modificării Ordinului nr. măsuri, susţinerea examenelor în aceeaşi
4267/841/2020, în sensul renunțării la etapă ar putea conduce la îmbolnăvirea unui
utilizarea tunelurilor de dezinfecție; număr mult mai mare de persoane. Această
http://www.avp.ro/rec/doc37.pdf etapă chiar dacă este organizată separat, ea
Răspuns Ministerul Educației și Cercetării face parte din cadrul aceleiaşi sesiuni de
În ceea ce privește situația sesizată, examene, de unde rezultă fără dubiu că
Ministerul Educației și Cercetării ne-a dreptul tuturor elevilor de a participa la
comunicat că a solicitat un punct de vedere această sesiune de examene nu a fost în nici
Ministerului Sănătății cu privire la un fel îngrădit.
oportunitatea modificării Ordinului comun
nr. 4267/841/2020.  14 august 2020
‣ Solicitare privind modul în care va avea
 12 iunie 2020 loc deschiderea noului an școlar;
‣ Recomandarea nr. 119/2020 referitoare https://www.avp.ro/rec/solicitare_14august
la respectarea dispozițiilor art. 16 din 2020_2.pdf
Constituția României, privind egalitatea Avocatul Poporului a luat cunoștință din
în drepturi și art. 32 din Constituția mass-media despre situația incertă în ceea
României privind dreptul la învățătură; ce privește modul în care va avea loc
http://www.avp.ro/recomandari2020/reco deschiderea noului an școlar în 14
mandare119_2020.pdf septembrie 2020, în contextul pandemiei de
Răspuns Ministerul Educației și Cercetării COVID-19. În acest sens, presa semnalează
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a făcut faptul că Ghidul privind măsurile de
următoarele precizări: funcționare a unităților de învățământ pe
◦ Ordinul comun al ministrului educaţiei şi perioada pandemiei COVID-19 nu a fost
cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. finalizat la acest moment.
4267/841/2020 prevede toate măsurile care Având în vedere aspectele menționate,
se impun din perspectiva organizării actului Avocatul Poporului, a solicitat ministrului
educațional în cele mai bune condiţii; educației și cercetării să ne comunice
◦ în ceea ce priveşte pretinsa faptă de stadiul în care se află adoptarea Normelor
discriminare, prin măsurile luate de metodologice și a Ghidului de reguli
autorităţi, este asigurat accesul elevilor la sanitare, precum și soluțiile identificate în
sistemul de educaţie, respectiv participarea vederea:
la examenele naţionale, inclusiv pentru ◦ asigurării accesului tuturor elevilor la
elevii cu probleme de sănătate, însă pentru mijloace electronice care să le asigure
aceștia din urmă este organizată o etapă posibilitatea efectuării studiului la distanță,
separată, în cadrul aceleiași sesiuni, precum și a conectării la rețelele de internet
conform calendarelor anexe la a tuturor unităților de învățământ;
Metodologiile care reglementează ◦ asigurării transportului tuturor elevilor,
organizarea şi desfășurarea examenelor inclusiv a celor aflați în zone greu
naţionale aprobate prin ordin de ministru; accesibile, în condiții sanitare adecvate;
◦ măsura a fost luată în scopul de a proteja ◦ garantării calității actului educațional în
sănătatea tuturor celor implicaţi în toate localitățile țării, astfel încât să nu
activitatea educaţională, creând o serie de existe discrepanțe între diferite zone ale
obligații pentru autorităţile implicate în țării și să se asigure o pregătire
procesul de organizare a examenelor corespunzătoare tuturor elevilor indiferent
33

de domiciliul acestora și de situația fondului forestier național, precum și


pandemică de la nivelul localității în care economiei naționale.
aceștia își desfășoară studiile; Răspuns Regia Națională a Pădurilor -
◦ asigurării egalității de șanse în examinarea Romsilva
de sfârșit de ciclu pentru elevii care au Din răspunsul Regiei Naționale a Pădurilor
parcurs anul școlar în condiții diferite; – Romsilva reies următoarele:
◦ oferirii posibilității părinților de a hotărî ◦ procesul de retrocedare a terenurilor
împreună cu elevul dacă se va opta pentru forestiere nu este blocat, însă în urma
învățământ efectuat în unitatea de Deciziei Curții Constituționale nr.
învățământ sau prin mijloace tehnice. 395/2017, procedura de reconstituire se
Întrucât nu s-a primit răspuns, în data de prelungește, terenurile forestiere care fac
7 septembrie s-a revenit la Ministerul obiectul reconstituirii trebuind să treacă,
Educației și Cercetării. mai întâi, din domeniul public al statului în
domeniul privat al statului (care nu este
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: reglementat), prin hotărâre de guvern și
 8 aprilie 2020 apoi pot fi puse în posesie;
‣ Solicitare privind luarea în considerare ◦ în primul trimestru al anului 2020, au fost
a sistării tăierilor de pădure pe perioada desfășurate 22.345 de acțiuni de control al
stării de urgență și intensificarea circulației materialului lemnos, care s-au
controalelor în păduri de către concretizat în 373 de procese-verbale de
reprezentanții Gărzilor Forestiere, constatare a infracțiunilor silvice și în 2525
împreună cu forțele de ordine, și de procese-verbale de constatare a
efectuarea în trafic a contravențiilor silvice, au fost aplicate
activităților/controalelor specifice pe amenzi cu o valoare totală de 4.284.350 lei
linie de control silvic; și s-au confiscat materiale lemnoase cu un
http://www.avp.ro/rec/doc10.pdf volum de 4.060 mc. De asemenea, au fost
Răspuns Ministerul Mediului Apelor și desfășurate și 58 de acțiuni pentru controlul
Pădurilor instalațiilor de debitat, care s-au concretizat
Din răspunsul Ministerului Mediului prin întocmirea a 18 procese-verbale de
Apelor și Pădurilor reies următoarele: constatare a contravențiilor silvice. S-au
◦ din inițiativa ministrului, a fost depus la efectuat 6.180 de controale de fond și
Parlament, un proiect de lege de modificare parțiale, la nivel de canton silvic, și a fost
și completarea a Legii nr. 46/2008 - Codul constatat un volum de 10.388 mc. material
silvic (PL-x nr. 356/2020), care vizează, lemnos tăiat ilegal.
între altele, îmbunătățirea modului de
gestionare a lemnului, măsurile de Ministerul Economiei, Energiei și
prevenire și descurajare a tăierilor ilegale Mediului de Afaceri:
de arbori etc. Totodată, a fost inițiat un  27 aprilie 2020
proiect de lege (L59/2020), aflat în ‣ Solicitare privind procedura obținerii
procedura de aprobare la Senat, prin care se Certificatului de situație de urgență de
are în vedere, în principal, facilitarea către operatorii economici a căror
accesului necondiționat al agenților activitate a fost suspendată ca urmare a
constatatori în proprietățile forestiere, prevederilor exprese din ordonanțele
precum și aplicarea de sancțiuni pentru militare emise – sesizare din oficiu a
întârzierea furnizării informațiilor necesare Avocatului Poporului;
derulării controalelor; http://www.avp.ro/rec/doc22.pdf
◦ nu este necesar și nici oportun să se adopte Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu
măsura de „sistare a tăierilor de pădure”, după ce mai multe publicații au prezentat
care ar crea deservicii și ar aduce prejudicii știri potrivit cărora orice operator economic
a cărui activitate este afectată în contextul
34

pandemiei SARS-CoV-2 și a înregistrat aflate în afara validității, fie de eroarea


reducerea încasărilor sau veniturilor în luna materială a utilizatorului platformei care a
martie 2020, cu un procent de minim 25% selectat greșit tipul de certificat.
față de media încasărilor sau veniturilor din
perioada ianuarie - februarie 2020 sau este Ministerul Transporturilor,
închis poate solicita Certificatul de situație Infrastructurii și Comunicațiilor:
de urgență, pentru a fi ajutat în relațiile cu  27 mai 2020
instituțiile publice pentru obținerea, în ‣ Solicitare privind formularea unui
condițiile legii, de facilități/ măsuri de punct de vedere – analize și statistici
sprijin (cum ar fi plata utilităților, în privind mobilitatea persoanelor în
relațiile comerciale etc.). timpul epidemiei COVID-19;
Avocatul Poporului a solicitat identificarea http://www.avp.ro/rec/doc44.pdf
unei soluții adecvate pentru operatorii Răspuns Secretariatul General al
economici a căror activitate a fost Guvernului
închisă/suspendată total ca efect direct al Secretariatul General al Guvernului ne-a
implementării Decretului nr. 195/2020 comunicat că nici Departamentul pentru
privind instituirea stării de urgență pe Situații de Urgență, care a asigurat
teritoriul României, ordonanțelor militare „comanda acțiuni” la nivel național în
care au închis activitățile în restaurante, perioada gestionării situației create de
baruri, cafenele etc., astfel încât acești epidemia de COVID-19, nici Ministerul
agenți economici să beneficieze de măsuri Transporturilor, Infrastructurii și
facile de sprijin și susținere în obținerea Comunicațiilor și nici Asociația
rapidă a facilităților acordate de legiuitor, Operatorilor Mobili din România nu au
prin eliminarea condițiilor și restricțiilor de solicitat nici un fel de date, informații,
birocrație excesivă, care conduc în final, la analize sau statistici referitoare la
neacordarea de ajutoare angajaților și mobilitatea persoanelor.
angajatorilor pe timpul pandemiei.
Răspuns Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri Ministerul Finanțelor Publice:
Din răspunsul Ministerului Economiei,  19 iunie 2020
Energiei și Mediului de Afaceri reies ‣ Solicitare adresată ministrului
următoarele: finanțelor publice în sensul formulării
◦ Guvernul României a venit în unui punct de vedere referitor la situația
întâmpinarea întreprinderilor mici și salarială a angajaților din cadrul
mijlocii, prin obținerea, în mod gratuit, a DGASPC Giurgiu;
acestor certificate, care sunt opozabile http://www.avp.ro/rec/doc53.pdf
terților pe perioada stării de urgență; Răspuns –
◦ în ceea ce privește depunerea
documentației în vederea decontării
șomajului tehnic, procedura a fost Autoritatea Națională de Supraveghere a
simplificată și nu mai este necesară Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
obținerea în prealabil a certificatului pentru  22 mai 2020
situații de urgență; ‣ Solicitare privind formularea unui
◦ procedura de obținere a certificatului punct de vedere din perspectiva
pentru situații de urgență a fost flexibilizată, nerespectării drepturilor
fiind necesară declarația pe proprie consumatorilor, care pentru a avea
răspundere, validată de semnătura digitală, acces, de exemplu, într-un magazin
iar revocările (erorile) despre care se vorbea pentru achiziția de produse alimentare
în presă au fost cazuri izolate determinate sunt obligați să accepte verificarea
fie de utilizarea unor semnături electronice
35

temperaturii corporale; personal se realizează cu consimțământul


http://www.avp.ro/rec/doc39.pdf persoanei vizate, sau în alte situații, în
Avocatul Poporului a solicitat un punct de funcție de natura datelor și categoriilor de
vedere referitor la nerespectarea drepturilor date colectate și prelucrate. Într-o astfel de
consumatorilor, care pentru a avea acces, de situație, întotdeauna, operatorul este obligat
exemplu, într-un magazin pentru achiziția să informeze persoanele vizate într-o
de produse alimentare, sunt obligați să manieră concisă, transparentă și ușor
accepte verificarea temperaturii corporale, accesibilă. De asemenea, Autoritatea ne-a
act efectuat de o persoană fără calificare asigurat de faptul că aspectele semnalate de
medicală, fără respectarea protecției instituția noastră au fost reținute în vederea
datelor, pentru că la intrarea într-un analizării și exercitării competențelor de
magazin nu întotdeauna se respectă distanța control.
fizică, iar cei din jur aud discuția dintre cel
care măsoară temperatura - de cele mai
multe ori agentul de pază - și persoana Consiliul Național pentru Combaterea
căreia i se măsoară temperatura. Discriminării:
Răspuns Autoritatea Națională de  22 mai 2020
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu ‣ Solicitare privind formularea unui
Caracter Personal punct de vedere față de interzicerea
Din răspunsul Autorității Naționale de accesului persoanelor a căror
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu temperatură corporală, măsurată la
Caracter Personal reies următoarele: intrarea în incintă, depășește 37,3℃ în
◦ numai în măsura în care informaţiile unitățile/ instituțiile de învățământ,
privind temperatura corporală a unei instituțiile publice și toate structurile
persoane fizice identificate sau aflate în subordonarea sau coordonarea
identificabile se înregistrează într-un sistem Ministerului Educației și Cercetării;
de evidenţă, dispoziţiile Regulamentului http://www.avp.ro/rec/doc38.pdf
(UE) 2016/679 devin aplicabile; Avocatul Poporului a solicitat un punct de
◦ în măsura în care este necesar a se asigura vedere referitor la o posibilă situație
obiective importante de interes public discriminatorie, creată ca urmare a
general ale unui stat membru, cum ar fi în reglementărilor Ordinului comun al
domeniul sănătăţii publice, dreptul intern ministrului educației și cercetării și
care se aplică operatorului de date poate ministrului sănătății nr. 4.259/827/2020, în
restricţiona, printr-o măsură legislativă, contextul în care temperatura corporală
domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al peste limita admisă, de 37,30C, din alte
drepturilor prevăzute de Regulamentul cauze decât cele legate de virusul SARS-
(UE) 2016/679. CoV-2, poate conduce la încălcarea
dreptului la educație al participanților la
 27 mai 2020 examenele de admitere/absolvire.
‣ Solicitare privind formularea unui Răspuns Consiliul Național pentru
punct de vedere – analize și statistici Combaterea Discriminării
privind mobilitatea persoanelor în Consiliul Național pentru Combaterea
timpul epidemiei COVID-19; Discriminării a analizat o posibilă faptă de
http://www.avp.ro/rec/doc46.pdf discriminare indirectă, deoarece condiția de
Răspuns Autoritatea Națională de participare la examenele sus amintite este
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu una neutră, temperatura corporală fiind
Caracter Personal măsurată tuturor participanților. În opinia
Autoritatea ne-a comunicat că dispozițiile Consiliului, condiția aparent neutră
Regulamentului (UE) 2016/679 prevăd dezavantajează participanții a căror
faptul că prelucrarea datelor cu caracter temperatură corporală depășește limita
36

impusă prin ordin, iar măsura excluderii de ◦ la data de 3 iunie 2020, Vodafone
la examene se realizează pe baza unei Romania S.A. a adus la cunoştinţa
prezumții simple, aceea că toți participanții ANCOM faptul că Fondul Monetar
care ating o anumită temperatură corporală Internaţional i-a solicitat datele menţionate
sunt suspecți de a fi purtători de SARS- mai sus în vederea corelării acestora cu
CoV-2. Această prezumție simplă are ca diverşi parametri ai activităţii economice;
efect o discriminare prin asociere, ◦ ANCOM nu a fost notificată cu privire la
participantul la examen cu o temperatură ştergerea datelor obţinute pentru controlul
corporală peste limită, fiind tratat ca și când şi combaterea răspândirii infecţiei cu
ar fi purtător de SARS-CoV-2, deși nu COVID-19.
există o confirmare medicală în acest sens.
Așadar, rezultă că tratamentul diferențiat se
face pe criteriul unei boli cronice În perioada de referință, Avocatul
neconfirmate. Poporului a păstrat o legătură constantă cu
Concluzionând, Consiliul Național pentru instituțiile Ombudsman din Europa, dar și
Combaterea Discriminării a constatat că cu alte autorități de la nivel european.
fapta sesizată de instituția Avocatul
Poporului reprezintă discriminare indirectă,
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor
(3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 Sociale din Republica Federală
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor Germania:
formelor de discriminare, republicată.  22 aprilie 2020
‣ Solicitare privind siguranța sanitară a
muncitorilor români sezonieri;
Autoritatea Națională pentru http://www.avp.ro/rec/doc18.pdf
Administrare și Reglementare în În contextul dezvăluirilor din presă privind
Comunicații: condițiile în care sunt cazați și lucrează
 27 mai 2020 muncitorii plecați din România pentru
‣ Solicitare privind formularea unui activități sezoniere în agricultură în
punct de vedere – analize și statistici Germania, Avocatul Poporului a trimis o
privind mobilitatea persoanelor în scrisoare ministrului federal al muncii din
timpul epidemiei COVID-19; Germania, precum și președintelui
http://www.avp.ro/rec/doc45.pdf Comisiei pentru petiții din Parlamentul
Răspuns Autoritatea Națională pentru german, solicitând câteva lămuriri privind
Administrare și Reglementare în situația muncitorilor români sezonieri:
Comunicații - dacă angajatorilor germani li s-a permis
Autoritatea Națională pentru Administrare aducerea muncitorilor sezonieri după ce au
și Reglementare în Comunicații ne-a făcut dovada respectării, în locurile de
comunicat următoarele: cazare și cele de muncă, a standardelor de
◦ ANCOM nu are cunoștință despre igienă firești în această perioadă ?
existența unor solicitări din partea - ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla cu
autorităţilor publice ale statului român, muncitorii sezonieri depistați cu
adresate furnizorilor de reţele sau servicii coronavirus? Dacă există posibilitatea
de comunicaţii electronice, cu privire la instituirii izolării sau a carantinei, cu
realizarea unei analize a mobilităţii posibilitatea de a munci pentru muncitorii
persoanelor şi nici despre practicile altor nou sosiți, care trebuie să lucreze separat de
furnizori de reţele sau servicii de ceilalți angajați timp de 14 zile și nu au voie
comunicaţii electronice de realizare a unor să părăsească sediul companiei?
analize care vizează mobilitatea - ce se întâmplă cu muncitorii sezonieri care
persoanelor; se îmbolnăvesc și au nevoie de asistență
37

medicală? Cine le pune la dispoziție sănătate ocupațională pentru industria


medicamente? În ce condiții au acces la cărnii;
asistență medicală specializată în spital? ◦ s-a decis extinderea canalelor de
Răspuns Ministerul Federal al Muncii și informare existente privind infectarea cu
Afacerilor Sociale coronavirus în rândul muncitorilor din alte
Din răspunsul Ministerului Federal al țări, care lucrează în Germania, astfel încât
Muncii și Afacerilor Sociale au reieșit, între Guvernul Federal să poată informa cu
altele, următoarele: promptitudine, ambasadele țărilor de
◦ Guvernul Federal German a întreprins origine privind potențialele riscuri. Aceste
măsuri pentru asigurarea siguranței și puncte cheie prevăd, de asemenea, dublarea
sănătății la locul de muncă, precum și amenzii pentru angajatorii care încalcă
pentru protecția împotriva infecției, în regulile privind timpul de muncă, de la
special în timpul crizei COVID-19; 15.000 la 30.000 de Euro.
◦ pentru toți muncitorii sezonieri care
sosesc în Germania, va fi efectuat un
control al stării de sănătate, la aeroport, Comisia pentru Petiții din Parlamentul
înainte de check-in-ul la poliția federală; German:
◦ landurile sunt responsabile cu  22 aprilie 2020
monitorizarea respectării măsurilor de ‣ Solicitare privind siguranța sanitară a
siguranță ocupațională, sănătate și de muncitorilor români sezonieri;
protecție împotriva infectării; sunt http://www.avp.ro/rec/doc17.pdf
planificate să aibă loc verificări efectuate de Răspuns Comisia pentru Petiții din
autoritățile de frontieră, autoritățile privind Parlamentul German - Ministerul Federal al
siguranța și sănătatea ocupațională ale Alimentației și Agriculturii
landurilor, precum și de către serviciile de Din răspunsul Ministerului Federal al
supraveghere a asigurărilor privind Alimentației și Agriculturii, reies
accidentele, în sectoarele unde angajații următoarele:
sunt cazați în mod regulat în spații de locuit ◦ în scopul asigurării sănătății și securității
comune; în muncă, în timpul acestei pandemii de
◦ angajatorul are obligația de a asigura spații Coronavirus – inclusiv pentru lucrătorii
separate de cazare pentru persoanele sezonieri din străinătate care lucrează în
confirmate sau suspecte de infectare. Dacă ferme – Ministerul Federal al Alimentației
există motive care indică faptul că un și Agriculturii a publicat un plan de acțiune,
muncitor este infectat cu noul coronavirus, pe 2 aprilie 2020;
acesta trebuie izolat imediat, după care va fi ◦ instituția Asigurărilor Sociale pentru
contactat un medic, pentru ca muncitorului Agricultură, Silvicultură și Horticultură,
să i se facă testarea specifică. Pentru a nu care este responsabilă pentru sănătatea și
lăsa muncitorii sezonieri fără protecție în securitatea muncii în exploatațiile agricole
cazul îmbolnăvirii, angajatorul din Germania, a publicat o serie de măsuri
contractează de obicei o asigurare medicală complementare.
privată pentru întregul grup de muncitori.
Aceste asigurări acoperă toate serviciile
medicale necesare, precum tratamentul European Data Protection Supervisor:
ambulatoriu, internarea în spital și  22 mai 2020
medicamentele necesare; ‣ Solicitare privind formularea unui
◦ la data de 20 mai 2020, în contextul punct de vedere din perspectiva
valului de infectări din industria cărnii, nerespectării drepturilor
Cabinetul Federal a decis stabilirea unor consumatorilor, care pentru a avea
puncte cheie într-un program de siguranță și acces, de exemplu, într-un magazin
pentru achiziția de produse alimentare
38

sunt obligați să accepte verificarea timpul epidemiei COVID-19;


temperaturii corporale; http://www.avp.ro/rec/doc50.pdf;
http://www.avp.ro/rec/doc41.pdf http://www.avp.ro/rec/doc49.pdf
Răspuns - Răspuns comun al Comisarului european -
O Europă pregătită pentru era digitală și al
 27 mai 2020 Comisarului european - Valori și
‣ Solicitare privind formularea unui transparență
punct de vedere – analize și statistici Din răspunsul primit reies următoarele:
privind mobilitatea persoanelor în ◦ Comisia Europeană a solicitat operatorilor
timpul epidemiei COVID-19; de rețele de telefonie mobilă europene să
http://www.avp.ro/rec/doc48.pdf comunice date anonimizate și agregate
Răspuns – Centrului său Comun de Cercetare (JRC).
Obiectivul inițiativei este acela de a oferi
informații care pot ajuta la înțelegerea
Ombudsmanul European: dinamicii teritoriale a COVID-19, de a
 22 mai 2020 evalua impactul măsurilor de distanțare
‣ Solicitare privind formularea unui fizică asupra mobilității, inclusiv
punct de vedere din perspectiva eliminarea treptată a acestor măsuri,
nerespectării drepturilor alimentarea cu date a modelelor
consumatorilor, care pentru a avea epidemiologice, estimarea costurilor
acces, de exemplu, într-un magazin, economice ale diferitelor intervenții,
pentru achiziția de produse alimentare, precum și impactul măsurilor de control
sunt obligați să accepte verificarea specifice asupra fluxurilor transfrontaliere
temperaturii corporale/ interzicerea intra-UE, din cauza pandemiei.
accesului persoanelor a căror ◦ Comisia Europeană poartă discuții la nivel
temperatură corporală, măsurată la tehnic cu operatorii de rețele mobile care s-
intrarea în incintă, depășește 37,3℃, în au oferit să furnizeze date, inclusiv date
unitățile/ instituțiile de învățământ, care acoperă România;
instituțiile publice și toate structurile ◦ cererea către operatorii de rețele mobile
aflate în subordonarea sau coordonarea este limitată strict la date anonimizate și nu
Ministerului Educației și Cercetării; va conduce în niciun fel la urmărirea
http://www.avp.ro/rec/doc40.pdf persoanelor. Comisia nu este în posesia și
Răspuns - nu va încerca să utilizeze nicio altă bază de
date sau mijloace tehnice care teoretic ar
 27 mai 2020 putea duce la reidentificarea sau
‣ Solicitare privind formularea unui identificarea neintenționată a persoanelor;
punct de vedere – analize și statistici ◦ JRC va păstra datele pentru cel mult 90 de
privind mobilitatea persoanelor în zile sau până la sfârșitul crizei COVID-19,
timpul epidemiei COVID-19; în funcție de termenul care se împlinește
http://www.avp.ro/rec/doc47.pdf primul. Această perioadă poate fi
Răspuns - prelungită, cu acordul operatorilor de
telecomunicații, dacă criza COVID-19
Comisarul European – Valori și continuă. Comisia va partaja rezultatele
Transparență: analizei cu autoritățile din statele membre și
Comisarul European – O Europă cu Centrul European pentru Prevenirea și
pregătită pentru era digitală: Controlul Bolilor.
 27 mai 2020
‣ Solicitare privind formularea unui
punct de vedere – analize și statistici
privind mobilitatea persoanelor în
39

se pune presiune din partea politicului și a


*** mass-media. Astfel, amintim: în anul 2012,
Avocatul Poporului la acea dată a fost
Avocatul Poporului se poate revocat din funcție; în anul 2013, Avocatul
implica în controlul de constituţionalitate Poporului a demisionat după un mandat de
a legilor şi ordonanţelor, realizat de către numai 11 luni; următorul Avocat al
Curtea Constituţională. Astfel, Avocatul Poporului a fost criticat că nu atacă legile și
Poporului poate sesiza Curtea ordonanțele de urgență la Curtea
Constituţională cu privire la Constituțională; acum, se pune presiune pe
neconstituţionalitatea legilor adoptate de Avocatul Poporului că întreprinde prea
Parlament, înaintea promulgării acestora multe acțiuni.
de către Preşedintele României; poate De asemenea, în ultimii ani, sediul
ridica în faţa Curţii Constituţionale, instituției a fost luat cu asalt/pichetat de
excepţii de neconstituţionalitate privind diverse ONG-uri, reprezentanți ai partidelor
legile şi ordonanţele în vigoare; politice etc.: (protestele de la sediul
formulează, la solicitarea Curţii instituţiei Avocatul Poporului din data de
Constituţionale, puncte de vedere la 10 decembrie 2013; protestele pentru
excepţiile de neconstituţionalitate a legilor atacarea la Curtea Constituțională a
şi ordonanțelor, care se referă la drepturile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
şi libertăţile cetățenilor. 13/2017; a Ordonanței de urgență a
Este evident că prin această Guvernului nr. 92/2018; presiunile pentru
importantă atribuţie, Avocatul Poporului atacarea Codului administrativ – Ordonanța
dispune de o pârghie serioasă şi eficientă de urgență a Guvernului nr. 57/2019, și, nu
pentru îndeplinirea rolului său în ultimul rând, „sprijinul” protestatarilor
constituţional. începând cu data de 20 iulie 2020, pentru
Deși nici Constituţia şi nici legea sa atacarea Legii nr. 136/2020, privind
organică nu reglementează cazurile în care instituirea unor măsuri în domeniul
se ridică excepția de neconstituţionalitate, sănătății publice în situații de risc
se poate concluziona că raţiunea acestei epidemiologic și biologic).
învestiri circumscrie obiectivele excepţiei
la funcția constituţională a Avocatului Posibilitatea sesizării Curții
Poporului - apărarea drepturilor şi Constituționale, atribuită Avocatului
libertăţilor cetăţeneşti. Poporului, vizează aducerea la îndeplinire a
Prin posibilitatea sesizării Curţii menirii sale fundamentale – apărarea
Constituţionale nu s-a urmărit ca instituţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – şi nu
Avocatul Poporului să fie transformată într- transformarea acestei instituţii într-un
un arbitru între autorităţile publice şi nici să centru de putere, care să se situeze deasupra
se substituie Curţii Constituţionale sau autorităţilor publice, pe care să le arbitreze
Parlamentului. Tocmai din acest motiv, sau să le soluţioneze diferendele politice.
ridicarea directă a excepţiei de Avocatul Poporului manifestă
neconstituţionalitate este şi rămâne la neutralitate, imparțialitate şi
aprecierea exclusivă a Avocatului obiectivitate, fără a se angaja în disputele
Poporului ca parte a independenţei cu nuanță politică dintre instituţiile
instituţionale şi funcţionale de care se statului.
bucură, acesta neputând fi obligat sau Este imperios necesar ca instituţia
împiedicat de nicio autoritate publică să Avocatul Poporului să-și păstreze
ridice o atare excepţie. independența, astfel încât să nu existe
posibilitatea ca aceasta să fie folosită de
În România, în mod constant, reprezentanți din sfera politicului, o situaţie
Avocatul Poporului este o instituție pe care contrară fiind de natură a aduce atingere
40

valorilor antemenționate și de a denatura art. 14 lit. c1)-f) din Ordonanța de urgență a


rolul său de apărător al drepturilor și Guvernului nr. 1/1999, apreciindu-le ca
libertăților fundamentale ale omului. fiind neconstituționale întrucât permit
Președintelui României să legifereze în
domenii pentru care Legea fundamentală
cere intervenția legiuitorului primar sau a
În perioada stării de urgență și a celui delegat prin modificarea unor legi
stării de alertă, instituite ca urmare a organice și prin restrângerea efectivă a
declarării pandemiei de coronavirus exercițiului drepturilor omului.
(COVID-19), în exercitarea atribuțiilor sale Avocatul Poporului a subliniat că,
constituționale și legale privind verificarea potrivit Constituției, drepturile și
constituționalității legilor sau ordonanțelor, libertățile fundamentale nu pot fi
contribuind la respectarea drepturilor și restrânse decât prin lege ca act al
libertăților fundamentale, Avocatul Parlamentului, iar nu prin decret al
Poporului a sesizat Curtea Președintelui.
Constituțională cu 5 excepții de Soluția Curții Constituționale:
neconstituționalitate prin care a urmărit În considerentele Deciziei nr.
clarificarea, îmbunătățirea și 152/2020, Curtea Constituțională a apreciat
consolidarea cadrului legal în materia că nicio dispoziție legală din Ordonanța
instituirii stărilor de urgență, de alertă și de urgență a Guvernului nr. 1/1999 nu
a măsurilor de carantină și izolare, astfel îndrituiește Președintele să adopte
încât acestea să fie compatibile cu norme cu rang de lege, astfel încât instanța
exigențele constituționale ale obligativității constituțională să poată reține încălcarea
restrângerii unor drepturi și libertăți normelor constituționale invocate. Prin
fundamentale prin lege, ca act formal al urmare, măsurile de primă urgență pe
Parlamentului. care Președintele le poate adopta au
Astfel, prin demersurile sale caracter administrativ și nu pot viza
constituționale și legale, Avocatul decât aspectele reglementate de lege.
Poporului a contribuit la: Cu toate acestea, Curtea a observat
 Respectarea limitelor că modul în care Președintele și-a exercitat
constituționale în cadrul cărora pot fi atribuția constituțională, prin depășirea
restrânse drepturi și libertăți cadrului legal, nu este consecința vreunui
fundamentale, prin sesizarea Curții viciu de neconstituționalitate a actului
Constituționale cu: normativ de reglementare primară în
virtutea și în limitele căruia autoritatea
‣ Excepția de neconstituționalitate publică era abilitată să acționeze.
având ca obiect Ordonanța de urgență nr. În final, este important de subliniat
1/1999 privind instituirea stării de urgență că instanța constituțională a reținut că
În contextul emiterii Decretului nr. regimul juridic al stării de asediu și al
195/2020 al Președintelui României privind stării de urgență, în actualul cadru
instituirea stării de urgență, act constituțional, nu poate fi reglementat
administrativ prin care au fost decât printr-o lege, ca act formal al
restrânse/îngrădite numeroase drepturi și Parlamentului, adoptată cu respectarea
libertăți fundamentale (libertatea de dispozițiilor art. 73 alin. (3) lit. g) din
circulație, dreptul la viață intimă, familială Constituție, în regim de lege organică.
și privată, dreptul la muncă, dreptul la
grevă, dreptul de proprietate privată, ‣ Excepţia de neconstituţionalitate
accesul liber la justiție, libertatea a dispozițiilor Ordonanței de urgență a
economică ș.a.) Avocatul Poporului a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
sesizat Curtea Constituțională în privința Național de Management al Situațiilor de
41

Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, normei primare nu poate fi atenuată prin
cu modificările și completările ulterioare acte infralegale care să completeze
Avocatul Poporului a formulat cadrul normativ existent.
critici de neconstituționalitate cu privire la Măsurile care organizează
dispozițiile Ordonanței de urgență a executarea dispozițiilor legale și
Guvernului nr. 21/2004 prin raportare la art. particularizează și adaptează respectivele
1 alin. (4) și (5), art. 53 și art. 61 alin. (1) dispoziții la situația de fapt existentă, la
din Constituție, întrucât permit dispunerea domeniile de activitate esențiale pentru
unor măsuri de restrângere a exercițiului gestionarea situației care a generat
unor drepturi fundamentale prin acte instituirea stării de alertă nu se pot abate
administrative (regulamente, planuri, (prin modificări sau completări) de la
programe sau documente operative cadrul circumscris prin normele cu putere
aprobate prin decizii, ordine ori dispoziții) de lege, deci nu pot viza drepturi și
emise de organe eminamente libertăți fundamentale.
administrative (Comitetul Național pentru Prin urmare, cu privire la critica
Situații de Urgență, comitetele județene Avocatului Poporului ce vizează
pentru situații de urgență). posibilitatea dispunerii de măsuri restrictive
În argumentele sale, Avocatul în privința unor drepturi fundamentale prin
Poporului a apreciat că, în lipsa unei acte administrative, Curtea a reținut că
definiții clare și complete a stării de alertă acțiunile și măsurile dispuse pe durata
și a unei proceduri care să asigure stării de alertă, în temeiul dispozițiilor
legalitatea măsurilor dispuse, ingerința Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
generată de această stare poate viza drepturi 21/2004, nu pot viza drepturi sau
fundamentale, respectiv dreptul la libertate libertăți fundamentale. De asemenea,
individuală, dreptul la liberă circulație, Curtea a constatat că legiuitorul delegat nu
dreptul la viață intimă, familială și privată, poate delega la rândul său unei
libertatea întrunirilor, munca și protecția autorități/entități administrative ceea ce el
socială a muncii, libertatea economică și însuși nu deține în competență.
altele, cu încălcarea prevederilor art. 53 din
Constituție.  Respectarea interdicției de
În aceste condiții, Avocatul adoptare a ordonanțelor de urgență care
Poporului a susținut că dispozițiile antrenează consecințe negative în planul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. restrângerii unor drepturi și libertăți
21/2004 nu respectă condiția ca măsura fundamentale
restrângerii exercițiului unor drepturi să fie ‣ Excepția de neconstituționalitate
prevăzută prin lege. a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
Soluția Curții Constituționale: 34/2020
În considerentele Deciziei nr. Soluția Curții Constituționale:
157/2020, Curtea Constituțională a reținut Curtea Constituțională a constatat
că legislația care prevede regimul juridic al că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
unor situații de criză ce impun luarea unor 34/2020 pentru modificarea și completarea
măsuri excepționale presupune un grad mai Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
sporit de generalitate față de legislația 1/1999 a fost adoptată cu încălcarea art. 115
aplicabilă în perioada de normalitate, alin. (6) din Constituție.
tocmai pentru că particularitățile situației de ‣ Excepția de neconstituționalitate
criză sunt abaterea de la normal a art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență
(excepționalitatea) și imprevizibilitatea a Guvernului nr. 11/2020
pericolului grav care vizează atât societatea Soluția Curții Constituționale:
în ansamblul său, cât și fiecare individ în Curtea a admis și acest argument de
parte. Cu toate acestea, generalitatea neconstituționalitate, reiterând că potrivit
42

prevederilor art. 115 alin. (6) din contravenţiilor, pentru a respecta principiul
Constituţie, reglementările care afectează legalităţii, legiuitorul trebuie să indice în mod
drepturile şi libertăţile fundamentale nu pot clar şi neechivoc obiectul material al acestora
constitui obiectul unor ordonanţe de în chiar cuprinsul normei legale sau acesta să
urgenţă. poată fi identificat cu uşurinţă prin trimiterea
Curtea a precizat că art. 53 din fie la un text de lege din cuprinsul legii, fie la
Constituţie are în vedere legea stricto sensu, un alt act normativ de rang egal cu care textul
ca act juridic adoptat de Parlament, fiind sancţionator se află în conexiune, în vederea
excluse ordonanţele de urgenţă, aşa cum de stabilirii existenţei contravenţiei.
altfel prevăd şi art. 115 alin. (6) din Soluția Curții Constituționale:
Constituţie şi legislaţia infralegală. Curtea Constituțională a admis
ambele excepții invocate de Avocatul
 Garantarea drepturilor Poporului.
persoanelor fizice prin adoptarea unei
legislații contravenționale previzibile și  Respectarea statului de drept și
proporționale a principiului separației puterilor în stat
Pentru atingerea acestui deziderat, Prin excepția de
Avocatul Poporului a invocat neconstituționalitate a art. 4 alin. (3) și (4)
neconstituționalitatea următoarelor acte din Legea nr. 55/2000, Avocatul Poporului
normative: a atras atenția asupra faptului că aprobarea
• Dispozițiile art. 9 și art. 28 din de către Parlament a unei hotărâri a
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Guvernului de instituire a stării de alertă
1/1999 au fost considerate a încălca determină încălcarea principiului
prevederile art. 1 alin. (5) și art. 23 alin. (11) separației puterilor în stat, consacrat de art.
din Constituție, întrucât, pe de o parte, prin 1 alin. (4) din Constituție, deoarece o
formularea generică utilizată la art. 9, se asemenea intervenție a puterii legiuitoare
impune o obligație generală de a respecta în activitatea puterii executive nu are o
anumite norme, fără a incrimina o faptă consacrare constituțională. Din analiza
concretă, și se stabilesc sancțiuni modului în care legiuitorul primar a înțeles să
contravenționale, fără a oferi minime reglementeze instituirea stării de alertă, se
criterii obiective în aplicarea acestora în observă că s-a încercat o analogie cu
mod diferențiat, și, pe de altă parte, este instituirea stării de urgență, fără a ține cont
inversată sarcina probei, fiind prezumate a de faptul că aceasta din urmă are o
fi reale aspectele reținute în procesele- reglementare constituțională, fapt care
verbale de constatare a contravenției. conduce și la o diferență de regim juridic între
• Dispozițiile art. 65 lit. s), ș), art. 66 decretul Președintelui și hotărârea
lit. a), b) și c) și art. 67 alin. (2) lit. b) din Guvernului. Excepția reglementată de
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri Parlament în privința instituirii stării de alertă,
pentru prevenirea şi combaterea efectelor de la regimul juridic al instituțiilor consacrate
pandemiei de COVID-19. Avocatul la nivel constituțional, reprezintă o imixtiune
Poporului a constatat că normele legale nepermisă în atributele puterii executive.
criticate sunt lipsite de claritate și Soluția Curții Constituționale:
previzibilitate, din moment ce obiectul Curtea Constituțională a constatat
material al contravenției este incert și că sunt întemeiate criticile formulate de
ambiguu, din cauza trimiterii la o normă Avocatul Poporului, cu consecinţa
legală inexistentă în fondul activ al neconstituţionalităţii art. 4 alin. (3) şi (4)
legislației. De altfel, problema legislativă nu din Legea nr. 55/2020 în raport cu
este lipsită de efecte practice, deoarece modul prevederile art. 1 alin. (4), art. 21, art. 52,
inadecvat de reglementare intervine în art. 108 şi art. 126 alin. (6) din Constituţie,
domeniul contravențiilor. Or, în ipoteza întrucât, prin aceste texte de lege:
43

Parlamentul cumulează funcţiile legislativă executarea măsurilor, aplicarea graduală a


şi executivă, situaţie incompatibilă cu măsurilor în funcţie de severitatea cazurilor
principiul separaţiei şi echilibrului puterilor şi posibilitatea revizuirii judiciare a
în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din măsurilor dispuse; observarea faptului că
Constituţie; se denaturează regimul juridic omisiunea de reglementare are relevanţă
al hotărârilor Guvernului, ca acte de constituţională.
executare a legii, consacrat de art. 108 din Soluția Curții Constituționale:
Constituţie; se creează un regim juridic Curtea Constituțională a admis
confuz al hotărârilor Guvernului, de natură sesizarea Avocatului Poporului și a reținut
să ridice problema exceptării acestora de la că simpla menţionare a unei măsuri
controlul judecătoresc în condiţiile art. 126 privative de libertate, aşa cum este
alin. (6) din Constituţie, cu consecinţa internarea obligatorie pentru prevenirea
încălcării prevederilor art. 21 şi art. 52 din răspândirii unor boli transmisibile, nu poate
Constituţie, care consacră accesul liber la fi considerată însă ca fiind suficientă pentru
justiţie şi dreptul persoanei vătămate de o a întruni condiţia legalităţii. Aşa cum reiese
autoritate publică. din prevederile constituţionale şi
internaţionale invocate, tot la nivelul legii,
 Protecția persoanelor față de şi nu prin acte normative subordonate
arbitrariul unor măsuri restrictive de acesteia, trebuie stabilite motivele şi
libertate necesare prevenirii și combaterii condiţiile în care o astfel de măsură se poate
bolilor contagioase, având ca finalitate dispune, procedura aplicabilă, dreptul
adoptarea unor reglementări detaliate persoanei de a ataca în justiţie actul în
menite să asigure garanții solide pentru temeiul căruia s-a dispus internarea sa
protecția drepturilor și libertăților obligatorie şi asigurarea garanţiilor pentru
fundamentale un acces la justiţie efectiv.
Constatând inexistența la nivelul În acest sens, se impune amintit că
legislației primare a unor acte normative art. 5 paragraful 4 din Convenţia pentru
care să cuprindă garanții împotriva apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
dispunerii arbitrare a unor măsuri restrictive fundamentale prevede că "Orice persoană
de libertate necesare prevenirii și lipsită de libertatea sa prin arestare sau
combaterii bolilor contagioase, Avocatul detenţie are dreptul să introducă recurs în
Poporului a sesizat Curtea Constituțională faţa unui tribunal, pentru ca acesta să
cu excepția de neconstituționalitate a art. statueze într-un termen scurt asupra
25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind legalităţii detenţiei sale şi să dispună
reforma în domeniul sănătății, republicată, eliberarea sa dacă detenţia este ilegală". De
cu modificările și completările altfel, şi Curtea Constituţională, în
ulterioare, și cele ale art. 8 din jurisprudenţa sa, a subliniat că un drept de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. acces la justiţie efectiv "nu se
11/2020 privind stocurile de urgenţă caracterizează doar prin posibilitatea
medicală, precum şi unele măsuri instanţei de judecată de a examina
aferente instituirii carantinei. ansamblul mijloacelor, argumentelor şi
Argumentele invocate de Avocatul probelor prezentate şi de a pronunţa o
Poporului au pornit de la următoarele soluţie, ci şi prin faptul că soluţia
premise: natura juridică de măsură pronunţată determină înlăturarea încălcării
restrictivă de libertate pe care o are denunţate şi a consecinţelor sale pentru
carantina în toate formele ei; lipsa la nivelul titularul dreptului încălcat." [Decizia nr. 17
legislaţiei primare a unor reglementări din 17 ianuarie 2017, publicată în
concrete privind procedura şi condiţiile Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
instituirii măsurilor restrictive de libertate, 261 din 13 aprilie 2017, paragraful 42].
atribuţiile fiecărei autorităţi publice în
44

De asemenea, legiuitorul trebuie să reglementa măsura izolării obligatorii ca


aibă în vedere că dispoziţiile referitoare la măsură de ultim resort.
internarea obligatorie reprezintă ultima Avocatul Poporului apreciază că
opţiune la care autorităţile pot recurge reglementarea posibilității măsurii izolării
pentru a realiza obiectivul de prevenire a la domiciliu și pentru bolile apreciate ca
răspândirii unei boli transmisibile, astfel fiind înalt contagioase (nu doar pentru
că este necesar să fie reglementate şi alte bolile cu risc scăzut de contagiozitate),
măsuri de o severitate mai scăzută, care precum și dreptul judecătorului de a
să fie aplicate, dacă sunt eficiente, aşa dispune înlocuirea măsurii izolării într-o
cum a precizat Curtea Europeană a unitate sanitară cu măsura izolării la
Drepturilor Omului în jurisprudenţa domiciliu ar fi răspuns exigențelor instituite
antereferită. de Curtea Constituțională și de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
 Respectarea de către puterea Argumentele invocate de Avocatul
legiuitoare a deciziilor Curții Poporului au pornit de la necesitatea
Constituționale pronunțate în materia respectării deciziilor Curții Constituționale
măsurilor privative de libertate impuse în și, implicit, a drepturilor și libertăților
scopul prevenirii și combaterii bolilor fundamentale ale cetățenilor, prin
contagioase asigurarea unui cadru legislativ coerent,
Avocatul Poporului a sesizat Curtea previzibil, care să permită restrângerea
Constituțională cu excepția de proporțională și justificată a drepturilor și
neconstituționalitate a art. 8 alin. (3)-(9) din libertăților fundamentale în situații
Legea nr. 136/2020, apreciind că soluția excepționale determinate de răspândirea
legislativă referitoare la izolarea într-o largă a bolilor contagioase.
unitate sanitară sau la o locație alternativă
atașată unității sanitare este constituțională,  Garantarea drepturilor
prin raportare la considerentele Deciziei nr. personalului medical, paramedical şi
458/2020, numai în măsura în care acest tip auxiliar specializat din sistemul public
de izolare se impune ca măsură de ultim față de dispunerea unor măsuri de
resort, după ce toate celelalte măsuri, de o transfer abuzive determinate de
severitate mai scăzută, au fost epuizate. În insuficienta reglementare a naturii
mod contrar, izolarea într-o unitate sanitară juridice a acestor măsuri
sau la o locație alternativă atașată unității În excepția invocată, Avocatul
sanitare, stabilită ope legis, are drept Poporului a arătat că dispozițiile art. 19 alin.
consecință nerespectarea de către legiuitor (1) din Legea nr. 136/2020, prin care se
a deciziei Curţii Constituţionale, reglementează o nouă instituție juridică ce
nesocotind atât considerentele cât și decurge din raporturile de muncă, denumită
dispozitivul deciziilor pronunţate de detașare, dar având caracteristicile unui
instanţa de contencios constituţional. transfer forțat, sunt neconstituționale,
Legiferând obligativitatea izolării contravenind art. 1 alin. (5) și art.73 alin.(3)
obligatorii ca măsură de prim resort, lit. p) din Constituție, întrucât, în primul
fără reglementarea posibilității înlocuirii rând, lasă loc arbitrariului în raporturile de
acesteia cu o măsură cu un grad de muncă ale personalului medical,
severitate mai scăzut, statul eșuează atât paramedical şi auxiliar specializat din
în obligația sa de a apăra sănătatea sistemul public și, în al doilea rând, pentru
publică (prin punerea în libertate a unei că nu prevăd modalități concrete de încetare
persoane contagioase, fără aplicarea unor a detașării dispuse și nici nu prevăd garanții
restricții domiciliare, în situația infirmării exprese față de prelungirea sine die a
măsurii izolării în unitatea sanitară), cât și acestei detașări, prin acte succesive dispuse
în obligația constituțională de a pe 30 maxim de zile.
45

Soluția Curții Constituționale: azil, centrele pentru cazarea străinilor luați


Până la data întocmirii prezentului în custodie publică);
raport, Curtea Constituțională nu a - referitor la locurile de carantină
soluționat excepția de neconstituționalitate instituționalizată: 53 adrese (prefecturi).
invocată. • Întocmirea unui număr de 68 de
adrese către alte
Concluzii: instituții/organizații/asociații implicate în
În concret, implicarea Avocatului monitorizarea tratamentului aplicat
Poporului în protecția drepturilor și a persoanelor private de libertate: organizații
libertăților omului prin intermediul neguvernamentale – 26 adrese, barouri
controlului de constituționalitate exercitat de avocați – 42 adrese.
în perioada stării de urgență și a stării de • Monitorizarea zilnică a site-
alertă a creat premisele adoptării de către urilor autorităților: Ministerul Afacerilor
Parlament a următoarelor acte Interne, Guvern, Ministerul Sănătății,
normative: Institutul Național de Sănătate Publică,
- Legea nr. 55/2020 privind unele Departamentul de Situații de Urgență, în
măsuri pentru prevenirea şi combaterea vederea identificării tuturor măsurilor
efectelor pandemiei de COVID-19; adoptate pe parcursul stării de urgență și
- Legea nr. 136/2020 privind analizarea celor care intră în competența
instituirea unor măsuri în domeniul MNP pentru a identifica existența riscului
sănătăţii publice în situaţii de risc de tortură sau alte rele tratamente.
epidemiologic şi biologic. Toate informațiile primite în urma
comunicărilor efectuate sunt analizate, iar
concluziile vor fi incluse în Raportul
special întocmit de Mecanismul Național de
Pe parcursul stării de urgență: Prevenire cu privire la monitorizarea
• Întocmirea unui număr de 737 de locurilor de detenție în contextul epidemiei
adrese către conducerile locurilor de COVID-19.
detenție/autoritățile care le au în Pe parcursul stării de alertă și
subordine/ministere: până în prezent:
- referitor la căminele pentru • Monitorizarea locurilor de
persoane vârstnice, centrele rezidențiale detenție prin efectuarea unor vizite în
pentru copii și centrele rezidențiale pentru penitenciare și în alte locuri de detenție:
persoane adulte cu dizabilități: 545 adrese Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Spital
(Autoritatea Națională pentru Drepturile Târgu Ocna, Penitenciarul Craiova – Secția
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Exterioară Ișalnița, Penitenciarul Craiova
Adopții, Ministerul Muncii, direcții Pelendava, Penitenciarul Deva,
generale de asistență socială și protecția Penitenciarul Bistrița, Centrul de Îngrijire și
copilului, cămine private pentru persoane Asistență Socială Suseni județul Gorj,
vârstnice, primării); Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta
- referitor la unitățile psihiatrice: Maria Sisești, județul Mehedinți.
129 adrese (Ministerul Sănătății, spitalele Pentru organizarea vizitelor au fost
de psihiatrie, spitalele de psihiatrie și pentru elaborate obiective specifice perioadei
măsuri de siguranță, secțiile de psihiatrie pandemiei, personalul MNP consultând
din cadrul spitalelor generale, curți de apel); experiența MNP-urilor internaționale și
- referitor la centrele pentru adaptând obiectivele, printre acestea fiind și
migranți: 10 adrese (Inspectoratul General următoarele: monitorizarea incidentelor,
Pentru Imigrări, centrele regionale de verificarea camerelor de înregistrare video,
cazare și proceduri pentru solicitanții de asistența medicală pe perioada pandemiei,
gestionarea incidentelor, suficienta
46

distribuire a materialelor de pe Skype și Zoom cu reprezentanții


dezinfectare/igienizare și a mijloacelor de unităților monitorizate.
protecție, distribuirea și analizarea • Monitorizarea spitalelor care
chestionarelor destinate persoanelor aflate asigură asistența medicală pacienților
în locurile de detenție și a personalului, alte infectați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
aspecte cu relevanță pentru activitatea (faza I, faza a II-a și de suport), având în
MNP. vedere că spitalele COVID-19 sunt locuri
• Monitorizarea spitalelor de noi în care persoanele sunt lipsite de
psihiatrie și a centrelor de carantină: libertate, apărute în contextul epidemiei de
- Spitalul de Psihiatrie și pentru coronavirus.
Măsuri de Siguranță Săpoca și Spitalul În luna februarie 2020,
de Psihiatrie Săpunari. Activitatea de Subcomitetul Naţiunilor Unite pentru
monitorizare a avut ca obiectiv principal Prevenirea Torturii - SPT a menționat că:
verificarea implementării recomandărilor orice loc în care o persoană este ținută în
Avocatului Poporului, formulate cu ocazia carantină și pe care nu este liberă să îl
vizitelor efectuate în perioada 2016-2017, părăsească, este loc de detenție, conform
dar și monitorizarea altor aspecte cu art. 4 din Protocolul Opțional.
relevanță pentru activitatea MNP, inclusiv În contextul actual, trebuie avut în
obiective specifice perioadei pandemiei. vedere faptul că persoanele internate în
- Centrele de carantină aflate pe spitalele Covid nu au posibilitatea părăsirii
raza județului Constanța. Având în acestora decât în baza deciziei unei
vedere că locurile de carantină autorități. Mai mult decât atât, în aceste
instituționalizată sunt locuri noi de detenție, spitale sunt internați atât pacienți
apărute în contextul epidemiei de simptomatici, dar și asimptomatici și
coronavirus, am optat pentru monitorizarea suspecți de Covid, aceștia neavând
centrelor de carantină aflate pe raza posibilitatea refuzului internării.
județului Constanța (Sanatoriul Balnear și În baza mandatului și în aplicarea
de Recuperare Techirghiol). acestuia, MNP are obligația să
Monitorizarea s-a efectuat prin monitorizeze tratamentul aplicat oricărei
metode alternative la vizitele clasice, persoane aflate în locurile de detenție, iar
avându-se în vedere, în măsura prin activitatea de monitorizare se dorește
posibilităților, triangularea informațiilor asigurarea că persoanelor internate le sunt
(caracteristică vizitelor clasice) prin: respectate drepturile fundamentale, dar și
obținerea de informații de la persoanele demnitatea.
private de libertate, aparținătorii acestora, În activitatea noastră de
obținerea de informații de la conducerea monitorizare am solicitat mai multe
unității și de la membri ai personalului și informații și documente și am solicitat ca
studierea documentelor transmise de către pacienţii să fie informați cu privire la
conducerile unităților monitorizate la desfășurarea monitorizării spitalului de
solicitarea MNP, accesul la sistemul de către Avocatul Poporului, dar și cu privire
supraveghere video, cu privire strict la la posibilitatea de a accesa și completa
spațiile comune (acces în unitate și în online un chestionar întocmit de instituţia
pavilioane, holuri, spații destinate noastră. Mai mult, acțiunile noastre din
activităților, sala de mese etc.) și camerele ultima perioadă au presupus efectuarea de
de izolare (în cazul spitalelor de psihiatrie), activități de monitorizare similare și în
elaborarea unor chestionare pentru centre de carantină, spitale de psihiatrie,
pacienți/foști pacienți din spitale de centre rezidenţiale pentru copii și persoane
psihiatrie și persoane aflate (sau care au adulte cu dizabilități, cămine pentru
fost) în carantină instituționalizată, precum persoane vârstnice, penitenciare, centre
și pentru aparținătorii acestora, întrevederi pentru migranți, bucurându-ne de întreaga
47

deschidere a acestor entități în oferirea - spitale de suport: Spitalul


informațiilor și documentelor solicitate. Municipal Râmnicu Sărat (județul Buzău);
Pentru că nu exista posibilitatea Spitalul Municipal Oltenița (județul
efectuării unor vizite, am trimis tuturor Călărași); Spitalul Municipal Medgidia
chestionare adaptate fiecărei categorii de (județul Constanța); Spitalul Orășenesc
instituție. Această inițiativă a declanșat un Pucioasa, Spitalul Județean de Urgență
atac furibund din partea Guvernului, care a Târgoviște (județul Dâmbovița); Spitalul
prezentat complet greșit inițiativa noastră, Orășenesc Bolintin Vale (județul Giurgiu);
afirmând public că Avocatul Poporului Spitalul Municipal Fetești (județul
acuză medicii că torturează. Ialomița); Spitalul Municipal Câmpina;
În anii 2014 și 2016, în România au Spitalul CF Ploiești (județul Prahova);
avut loc misiuni de evaluare ale Spitalul Caritas Municipal Roșiori de Vede
Comitetului pentru Prevenirea Torturii, (județul Teleorman); Spitalul Județean
respectiv ale Subcomitetului pentru Tulcea – Secția de Boli infecțioase (județul
Prevenirea Torturii, în cadrul cărora au fost Tulcea); Spitalul Clinic Colentina, Centrul
vizitate, între altele, spitale, centre de Medical Policlinico di Monza - punct de
plasament etc. De asemenea, membrii lucru „Monza Metropolitan Hospital”
misiunilor au avut întâlniri cu reprezentanți (Municipiul București).
ai Ministerului Justiției, Ministerului Activitatea de monitorizare se
Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, efectuează prin metode alternative la
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vizitele clasice, avându-se în vedere, în
Vârstnice și cu cei ai Ministerului Sănătății, măsura posibilităților, triangularea
în vederea prezentării concluziilor informațiilor. A fost contactată în scris
misiunilor. conducerea spitalelor, fiind
comunicate/solicitate următoarele:
Fac obiectul activității de posibilitatea completării unui chestionar pe
monitorizare următoarele instituții: site-ul instituției Avocatul Poporului;
- spitale faza I: Institutul Național transmiterea de documente (în format de
de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, hârtie și/sau electronic), inclusiv foi de
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. observație care pot fi anonimizate.
Victor Babeș” (Municipiul București); • Un alt aspect esențial în perioada
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase stării de urgență și de alertă a însemnat
Constanța; menținerea legăturii cu organismele
- spitale faza a II-a: Institutul de internaționale, în special cu: Asociația
Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Spitalul pentru Prevenirea Torturii - APT, celelalte
Universitar de Urgență Militar Central „Dr. MNP-uri, experți internaționali, prin
Carol Davila”, Institutul Național de schimburi de experiențe și participarea
Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” personalului MNP la webinarii pe teme
(Municipiul București); Secția exterioară specifice contextului actual.
Agigea a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Constanța, Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Constanța, Spitalul ***
Militar de Urgență „Dr. Alexandru
Gafencu” Constanța (județul Constanța); În prezentul raport este important să
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu - menționăm, de asemenea, că atacurile de
secția de boli infecțioase (județul Giurgiu); maximă intensitate asupra instituției, dar și
Spitalul Județean de Urgență Ploiești – asupra Avocatului Poporului, precum și
secția de boli infecțioase adulți, secția de presiunea care se pune pe Avocatul
boli infecțioase copii și secția de Poporului pentru a acționa într-un anumit
pneumologie (județul Prahova); mod, sunt de natură a duce pe de o parte la
48

scăderea încrederii pe care persoanele o au Parlament, care alege titularul funcţiei.


în instituție, a credibilității acesteia, iar pe Având în vedere această nevoie de
de altă parte, pot reprezenta un îndemn independenţă, sunt necesare garanţii
indirect pentru ca autoritățile publice să nu speciale împotriva demiterii nejustificate,
respecte acțiunile instituției Avocatul precum şi trimiteri la principiul simetriei.
Poporului. Lipsa unor astfel de garanţii poate duce la
probleme grave, nu numai în ceea ce
Pentru Avocatul Poporului este de priveşte protecţia drepturilor omului, care
maximă importanță păstrarea este o sarcină esenţială a Avocatului
independenței sale, așa cum însăși Poporului, ci, de asemenea, în ceea ce
Constituţia a gândit-o, astfel încât să nu priveşte controlul ordonanţelor de urgenţă
existe posibilitatea ca instituţia să fie ale Guvernului şi, în consecinţă, asupra
folosită de reprezentanți din sfera statului de drept.
politicului, o situație contrară fiind de
natură a denatura însăși rolul de apărător al Totodată, Institutul Internațional al
drepturilor și libertăților fundamentale ale Ombudsmanului (IOI) în Declarația de la
omului. Wellington din noiembrie 2012, a subliniat
că în special în perioadele de criză
economică, dificultăți financiare și sociale
Așa cum a reținut Comisia de la care afectează părți mari ale societății,
Veneţia în Avizul nr. 685/2012, adoptat în instituțiile Ombudsman puternice sunt
17 decembrie 2012, CDL-AD(2012)026, esențiale pentru a garanta respectarea
respectarea statului de drept nu poate fi drepturilor fundamentale ale tuturor
limitată numai la punerea în aplicare a persoanelor și că reprezintă o expresie a
prevederilor explicite şi formale ale legii şi maturității democratice și a statului de
ale Constituţiei. Aceasta implică, de drept ca guvernele și majoritățile
asemenea, comportament şi practici parlamentare să permită exprimarea
constituţionale, care să faciliteze criticilor de către instituțiile Ombudsman
conformitatea cu regulile formale de către independente.
toate organele constituţionale şi respectul În consecință, Ombudsmanul care
reciproc între acestea. își îndeplinește cu diligență mandatul, nu
(…) Pentru a fi eficient în protecţia va fi supus niciunei forme de constrângere
drepturilor omului, Avocatul Poporului fizică, mentală sau juridică nejustificată.
trebuie să fie independent, inclusiv faţă de
49

Indicatori comparativi Trim. I, anii 2019, Indicatori comparativi Trim. II, anii 2019,
2020 2020

4379
3500 3006 3130 4500
3000 4000
2104 3500
2500 2527
3000 2182
2000 1506 1395 1636 2500
1627
1500 2000
1000 1500
300228 1000 307313
500 0 4 16 86 0 6 18 40
500
0 0

Trim. I 2019 Trim. I 2020 Trim. II 2019 Trim. II 2020

INDICATORI LUNA MARTIE, ANII 2019, INDICATORI LUNA APRILIE, ANII 2019,
2020 2020

1097 1046
1200 1200
934
1000 1000 841
800 800
600 600
400 400
105 122
24 105 142
200 6 200 7 16
0 0
Petiții Sesizări Recomandări Petiții Sesizări Recomandări

Martie 2019 Martie 2020 Aprilie 2019 Aprilie 2020

INDICATORI LUNA MAI, ANII 2019, 2020 INDICATORI LUNA IUNIE, ANII 2019,
2020
1848
2000 1486
1500
1500
844
842 1000
1000

500
500 133 90 70 81
7 13 4 11

0 0
Petiții Sesizări Recomandări Petiții Sesizări Recomandări

Mai 2019 Mai 2020 Iunie 2019 Iunie 2020