Sunteți pe pagina 1din 50

RAPORT

ANUAL DE ACTIVITATE
- 2017 -

DEPARTAMENTUL PENTRU
LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
CUPRINS

Pag. 2 CUPRINS

Pag. 3 CUVÂNT ÎNAINTE

Pag. 4 CAP. I. CONTEXTUL ȘI PREMISELE ANULUI 2017

Pag. 6 CAP. II. MISIUNEA DEPARTAMENTULUI PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF

Pag. 7 CAP. III. PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UE ÎN ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA
ACTIVITĂȚILOR DLAF ÎN ANUL 2017

Pag. 39 CAP. IV. ACTIVITATEA DE SUPORT ORGANIZAȚIONAL

Pag. 44 CAP. V. CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚI

Pag. 45 ABREVIERI

Pag. 47 ANEXA 1 – SCHEMĂ - MODELUL PIF ÎN ROMÂNIA

Pag. 48 ANEXA 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DLAF

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |2
CUVÂNT ÎNAINTE

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România este


una dintre valorile care stă la temelia integrității publice naționale și europene.

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, ca instituție de tip


european, susține, prin activitatea sa zilnică, o societate în care integritatea
publică să devină o valoare constituțională de sine stătătoare, la fel de
importantă ca integritatea teritorială. Pentru acest lucru este însă necesară
crearea unei culturi de integritate publică, în care contribuția tuturor actorilor
sociali este esențială.

Totodată, în linie cu tendințele europene, DLAF consideră că


integritatea publică trebuie să fie baza dezvoltării unui sistem eficient de
prevenire a fraudei prin conjugarea loială a eforturilor tuturor entităților
publice, indiferent de pilonul constituțional.

În cei 10 ani care au trecut de la intrarea României în Uniunea Europeană, DLAF a reușit să-și
îndeplinească mandatul instituțional, aducându-și contribuția la crearea unui model național coerent în ceea
ce privește protecția intereselor financiare ale UE în România. Ca un obiectiv important al perioadei imediat
următoare, DLAF își propune ca Strategia națională de luptă antifraudă să treacă de la deziderat la certitudine.

În anul 2018, care marchează Centenarul Marii Uniri, Departamentul se află angajat în efortul comun,
național și european, de consolidare a instituțiilor statului român, în vederea desăvârșirii unui etalon de
integritate publică.

Prezentul Raport constituie un prilej de analiză și reflecție, deopotrivă.

Marius – Cătălin VARTIC,

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |3
CAP. I. CONTEXTUL ȘI PREMISELE ANULUI 2017

Anul 2017 a fost marcat de închiderea formală a programelor operaționale finanțate în perioada 2007
– 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și
Fondul European pentru Pescuit.

Totodată, în anul de referință, s-au dinamizat măsurile pentru accelerarea absorbției pe Cadrul financiar
multianual 2014 – 2020.

Din punct de vedere financiar și al legăturii de interdependență între bugetul național și cel european,
România a beneficiat, în anul 2017, de o plusvaloare rezultată din diferența dintre contribuția pe care a plătit-
o la bugetul Uniunii Europene și sumele încasate prin finanțări nerambursabile.

Conform datelor publice furnizate de Ministerul Finanțelor Publice în anul 2017, această
plusvaloare a fost de 3,3 mld. Euro.

Schematic, modelul de interdependență dintre Bugetul național – Bugetul Uniunii Europene se


prezintă astfel:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |4
În cadrul acestui model, o parte din veniturile colectate la bugetul național reprezintă resurse care
alimentează bugetul european. Întrucât Uniunea Europeană funcționează pe baza unui buget echilibrat,
cheltuielile trebuie să fie finanțate în întregime din resursele proprii ale acesteia.

Bugetul UE este constituit ca un buget de investiții. El reunește resursele statelor membre și creează
economii de scară pentru finanțarea acțiunilor pe care statele membre le pot susține mai eficient lucrând
împreună.

Din punct de vedere normativ, trei norme europene de referință pentru protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene s-au reflectat în anul 2017, respectiv:

• Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului, din 5 iulie 2017, privind
combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal;

• Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, din 12 octombrie 2017, de punere în aplicare a


unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO);

• Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind
protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente
în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și
privind libera circulație a acestor date.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |5
CAP. II. MISIUNEA DEPARTAMENTULUI PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF

Departamentul asigură, sprijină și coordonează îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind


protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene. Conform prevederilor Legii nr. 61/2011 privind organizarea și
funcționarea DLAF, Departamentul are atribuții specifice de control, coordonare, reglementare și
reprezentare.

În exercitarea atribuțiilor, DLAF beneficiază de sprijinul autorităților administrative și judiciare


(conform modelul PIF prezentat în Anexa nr. 1).

Modelul național PIF, construit și consolidat în timp, se bazează pe cooperare între autoritățile
administrative, între acestea și autoritățile judiciare și reflectă modul în care România și-a asumat lupta
antifraudă. DLAF este punctul de coordonare a activităților administrative antifraudă și punct de legătură cu
autoritățile judiciare și cu cele europene. Lupta antifraudă la nivel național nu se bazează doar pe actorii
instituționali implicați în gestionarea fondurilor europene, ci și pe alte instituții cu atribuții incidentale
domeniului, astfel încât doar efortul conjugat al tuturor poate asigura garanția protecției naționale a intereselor
financiare ale UE în România.

Se observă natura mixtă și complexă a acestui model în care componenta administrativă națională și
europeană se intersectează cu cea judiciară națională, toate deservind același scop al respectării legii pe
componenta PIF ale Uniunii Europene în România. Pe cale de consecință, colaborarea interinstituțională este
vitală pentru succesul acestei misiuni.

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a fost reorganizat în anul 2017 în scopul întăririi
capacității administrative a instituției și eficientizării activităților specifice. Astfel, au fost înființate două
compartimente operative noi, în cadrul Direcției Control, respectiv, Direcției Managementul Informațiilor
(structura organizatorică este prezentată în Anexa 2).

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |6
CAP. III. PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UE ÎN ROMÂNIA DIN
PERSPECTIVA ACTIVITĂȚILOR DLAF ÎN ANUL 2017

Abordarea analizei activității urmărește etapele ciclului antifraudă, conform schemei de mai jos:

INVESTIGAREA
PREVENIREA DETECTAREA ADMINISTRATIVĂ RECUPERAREA
FRAUDEI FRAUDEI ȘI URMĂRIREA FONDURILOR ȘI
PENALĂ IMPUNEREA DE
III.A. III.B. SANCȚIUNI*
III.C.

* funcție de tipul de răspundere

Acest model este agreat la nivel european, așa cum rezultă din:

- Ghidul DG REGIO referitor la Evaluarea riscului de fraudă și măsuri antifraudă eficace și


proporționale - EGESIF_14-0021-00 din 16/06/2014 și

- Ghidul OLAF referitor la Orientări destinate elaborării strategiilor naționale de lupta antifraudă
în domeniul FESI - ARES (2014) 4344594 din 23/12/2004.

Raportat la mandatul și funcțiile DLAF în cadrul modelului PIF ale Uniunii Europene în România, dar
și la etapele ciclului antifraudă prezentat, Raportul de activitate pe anul 2017 are în vedere o descriere a
activității desfășurate la nivelul direcțiilor de specialitate din DLAF, după cum urmează:

• Prevenirea fraudei – se realizează prin exercitarea funcțiilor de coordonare, reglementare și


reprezentare de către Direcția Afaceri Juridice (prin dezvoltarea unor măsuri administrative sau a unui cadru
legal și procedural adecvat, național sau european, bazat pe politici publice coerente sau prin activități de
formare profesională antifraudă) și de către Serviciul Relații Mass-Media, Protocol și Registratură (prin
activități de informare și comunicare publică antifraudă, la nivel național și european);

• Detectarea fraudei – se realizează de către Direcția Managementul Informațiilor prin


exercitarea atribuțiilor specifice prevăzute în legislația europeană prin raportarea neregulilor și suspiciunilor
de fraudă către OLAF, precum și prin exercitarea atribuțiilor de coordonare la nivel național a rețelei de
raportare a neregulilor;

• Investigarea administrativă – se realizează de Direcția Control prin exercitarea funcției


specifice, prin identificarea și investigarea suspiciunilor de fraude și a altor activități ilicite care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, cu sprijinul Direcției Managementul Informațiilor
prin verificări preliminare și suport operațional pe parcursul desfășurării acțiunilor de control;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |7
• Recuperarea fondurilor și impunerea de sancțiuni – se realizează de instituțiile statului cu
competențe în acest sens, DLAF având doar un rol de coordonator în domeniul PIF.

III.A. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România - prin prevenirea
fraudei

În îndeplinirea acestei funcții, DLAF, prin Direcția Afaceri Juridice, a contribuit prin mai multe acțiuni,
atât directe, cât și de coordonare națională, care au avut ca obiect măsuri legislative și administrative, rezultate
inclusiv din cooperarea cu OLAF sau cu servicii de coordonare antifraudă/ alte autorități competente din
statele membre.

În acest sens, au fost desfășurate activități specifice de protecție a intereselor financiare ale Uniunii
Europene, de reprezentare europeană și de formare profesională în domeniul PIF, după cum urmează:

III.A.1. Acțiunile de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene s-au concretizat prin
mai multe activități de coordonare și reglementare, precum:

III.A.1.1. Participarea la RAPORTUL ANUAL AL ROMÂNIEI privind PIF ale Uniunii


Europene – LUPTA ANTIFRAUDĂ:

Art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune standardul de cooperare strânsă
și regulată între statele membre și Comisia Europeană și de adoptare a unor măsuri efective și echivalente
pentru PIF ale UE. În consecință, anual, Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, prezintă
Parlamentului European și Consiliului UE un raport1 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii
Europene - combaterea fraudei, care detaliază măsurile adoptate la nivel european și național în lupta
antifraudă, precum și rezultatele acesteia.

În calitatea sa de coordonator național al luptei antifraudă, DLAF a elaborat, în cooperare cu instituțiile


naționale implicate, și a transmis contribuția României la raportul anual menționat, care conține măsurile
legislative, administrative, organizatorice și operaționale, adoptate la nivel național, în anul de referință, pentru
PIF ale Uniunii Europene, precum și raportul de progrese la recomandările formulate de Comisia Europeană
în anul anterior.

1
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |8
III.A.1.2. Realizarea de POLITICI PUBLICE pentru PIF ale Uniunii Europene:

În acord cu rigorile și cu cerințele europene, precum și cu obligațiile asumate la nivel național,


Strategia Națională de Luptă Antifraudă – SNLAF 2017 – 20232, elaborată de DLAF, în anii anteriori, a
parcurs în anul 2017 etapele de consultare publică și interministerială, având ca rezultat adaptarea prevederilor
la nevoile partenerilor implicați, parcurgând, ulterior, procesul de avizare interministerială, în scopul adoptării
acesteia prin hotărâre a Guvernului, proces nefinalizat în prezent.

Conform Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, DLAF este membru al Platformei de
cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, coordonate de Ministerul Justiției, și, în
această calitate, raportează3 constant evoluția mecanismelor interne anticorupție și a rezultatelor luptei
antifraudă, împărtășind bune practici cu celelalte instituții membre.

În anul 2017, DLAF a operaționalizat Comisia internă pentru implementarea SNA și a adoptat două
documente strategice, Planul de Integritate și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de
prevenire a corupției. În consecință, DLAF și-a menținut atitudinea orientată către respectarea rigorilor
interne de integritate și către o autoevaluare continuă a gradului de implementare a mecanismelor interne
anticorupție, punând în practică 85% dintre măsurile cuprinse în Planul de integritate propriu, aceasta
reprezentând o dublare a măsurilor îndeplinite în anul 2016.

III.A.1.3. Contribuția la MODIFICAREA CADRULUI NORMATIV pentru PIF ale Uniunii


Europene:

În anul 2017, au fost adoptate două norme europene de referință pentru PIF ale UE, și anume:

• Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului, din 5 iulie 2017,


privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de
drept penal și

• Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, din 12 octombrie 2017, de punere în aplicare


a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO),
față de care DLAF a contribuit prin poziția sa și a colaborat la nivel național încă din faza de negociere a
propunerilor normative.

DLAF a contribuit la modificarea Regulamentului financiar al UE, în sensul îmbunătățirii sistemului


de detectare timpurie a riscurilor, de excludere și de impunere a unor penalități financiare în scopul PIF ale
UE, propunere aflată încă în faza de negociere.

2
http://www.antifrauda.gov.ro/ro/informare_publica/proiecte_in_dezbatere/1
3
http://sna.just.ro/index.php

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . |9
Continuând buna colaborare interinstituțională, din perioada de negociere a propunerii Comisiei,
devenită, ulterior, Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a
fundațiilor politice europene, DLAF a avizat propunerea normativă de reglementare și de stabilire a
competențelor naționale pentru aplicarea conformă a normei europene.

Pentru alinierea funcțiilor și atribuțiilor DLAF la cerințele europene, cu scopul imediat de asigurare a
deplinei funcționalități a serviciului național de coordonare antifraudă, conform standardelor OLAF, DLAF a
promovat un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea
și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, acesta aflându-se, în prezent, în faza
de avizare instituțională.

De asemenea, în exercitarea funcției de reglementare, DLAF a contribuit la reglementarea sau la


îmbunătățirea cadrului legal existent la nivel național din domeniul PIF (ex.: referitor la modificarea și
completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea
și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice aferente acestora sau introducerea unor contracte
reglementate tip FIDIC).

III.A.1.4. OPINII LEGALE formulate pentru PIF ale Uniunii Europene:

La solicitarea instituțiilor naționale sau europene, DLAF a formulat opinii privind modul de aplicare a
legislației din domeniul PIF ale Uniunii Europene (ex.: cu referire la Legea nr. 18/2008 pentru aderarea
României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în
detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004, Legea nr.
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date, OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea
acestora pentru obiectivul convergență, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, Codul de procedură
penală).

III.A.1.5. GHIDURI DE BUNE PRACTICI elaborate pentru PIF ale Uniunii Europene:

Pornind de la realitatea că achizițiile publice, cel mai mare canal de cheltuire a fondurilor publice,
constituie un domeniu cu vulnerabilitate specifică la fraude și la nereguli, OLAF a coordonat grupul statelor
membre (printre care și România, reprezentată de DLAF), care a elaborat Ghidul OLAF ”Frauda în
achizițiile publice: o colecție de stegulețe roșii și bune practici”. Documentul este structurat pe fiecare fază
a procedurii de achiziție publică și are drept scop să sprijine statele membre în procesul intern de detectare
timpurie a fraudelor și neregulilor ce pot apărea în cadrul acestora.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 10
În cadrul Proiectului ”Cooperare transnațională între autorități de aplicare a legii pentru întărirea
activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri europene/subvenții acordate în domeniul
agriculturii”, derulat de IPJ Călărași, DLAF, alături de partenerii săi, a contribuit la elaborarea Broșurii pentru
polițiștii și specialiștii care desfășoară activități în domeniul combaterii fraudei, în special în domeniul
combaterii neregulilor frauduloase comise cu subvenții în agricultură.

III.A.1.6. ANALIZE efectuate în domeniul PIF ale Uniunii Europene:

Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European și Consiliului un Raport4 de evaluare


privind aplicarea Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului, din 11 septembrie 2013, privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și
a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului. DLAF a participat la discuțiile organizate de OLAF
sau de Consiliul UE pe această temă, care au contribuit la elaborarea, și, ulterior, la pregătirea punerii în
aplicare a recomandărilor raportului menționat.

Comisia Europeană a realizat Raportul intermediar de evaluare a Programului de finanțare


europeană ”Hercule III”, în vederea promovării unor activități în domeniul PIF ale Uniunii Europene.
Din perspectiva României, DLAF a participat la evaluarea realizării obiectivelor tuturor acțiunilor, rezultatelor
și impactului acestui program, a eficienței utilizării resurselor, precum și a valorii sale adăugate pentru UE.

Comisia Europeană a realizat un Studiu de evaluare a impactului referitor la necesitățile unor noi
acțiuni europene, orizontale sau sectoriale, care să întărească protecția avertizorilor de integritate. Întrucât
studiul a inclus și o secțiune a protecției intereselor financiare ale UE, DLAF, la solicitarea OLAF, a contribuit
la reliefarea unor aspecte naționale, în aria de referință.

DLAF a participat la atelierele de lucru derulate pentru realizarea Studiului Parlamentului European
”Mecanismul de cooperare și verificare în Bulgaria și România – 10 ani de la instituire”.

III.A.1.7. INSTRUMENTE DE COOPERARE pentru PIF ale Uniunii Europene:

Având în vedere necesitatea dezvoltării unor parteneriate cu alte instituții implicate în protecția
intereselor financiare ale UE, pe parcursul anului 2017, DLAF:

- a perfectat protocoale de cooperare, complementar formelor de colaborare de tip bilateral, deja


încheiate, cu: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management pentru Programul

4
COM(2017) 589 final - Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluarea aplicării Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 11
Operațional pentru Pescuit și Afaceri maritime, cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu Agenția
Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

- a colaborat cu membrii Sistemului Național de Coordonare EUROJUST, în calitate de


corespondent național EUROJUST, în vederea consolidării cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii
Europene;

- a colaborat cu Grupul de lucru Contencios UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care
dezbate aspecte orizontale privind reprezentarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum
și implicațiile pentru instituțiile române ale jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- a colaborat cu Agenția europeană CEPOL, prin derularea de activități de formare profesională și de


învățare pentru agenții de aplicare a legii pe teme fundamentale pentru securitatea Uniunii și a cetățenilor săi.
DLAF a participat la 15 evenimente de formare, de tipul: schimb de personal, cursuri clasice, cursuri online,
seminare online – webinare, prin 22 de reprezentanți;

- a colaborat cu Institutul Național al Magistraturii, prin derularea de seminare de formare


profesională continuă a magistraților, în domeniul PIF ale UE activități cuprinse în Programul INM de formare
continuă pentru 2017;

- a perfectat acorduri de colaborare cu instituții de învățământ superior, considerând că prevenția prin


educație este primul pas în diminuarea fenomenului de fraudă: cu Facultatea de Științe Politice
Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, cu
Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, cu Facultatea de Administrație Publică
din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București; în această tendință,
se înscrie și aderarea DLAF la Protocolul de colaborare privind educația juridică, încheiat la 20 iulie
2017, între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii,
Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție.

III.A.2.1. Reprezentarea la COMISIA EUROPEANĂ și la CONSILIUL UNIUNII EUROPENE


s-a realizat prin mai multe activități:

- participarea la reuniunile Plenare ale COCOLAF (Comitetul Consultativ pentru Coordonarea


Luptei Antifraudă) și ale grupurilor de lucru OLAF, pe teme precum: Prevenirea Fraudei, Raportarea și
Analiza Fraudelor și ale altor Nereguli, Grupul AFCOS, Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă OLAF
(OAFCN);

- participarea la Grupul de lucru pentru combaterea fraudei, care asistă Consiliul UE în


coordonarea politicilor statelor membre referitoare la PIF ale UE și lupta împotriva fraudei și a altor activități
ilegale care aduc atingere intereselor respective. În cadrul acestui grup de lucru au fost abordate inclusiv
aspecte referitoare la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), la propunerile legislative privind

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 12
combaterea fraudei și activitățile OLAF sau la analiza rapoartelor anuale privind protecția intereselor
financiare ale UE.

În acest context și în perspectiva exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către


România, în primul semestru al anului 2019, DLAF va asigura Președinția Grupului de lucru pentru
combaterea fraudei - GAF din cadrul Consiliului UE; în acest sens, DLAF, în strânsă cooperare cu Unitatea
pentru pregătirea Președinției Consiliului UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a demarat procesul
de pregătire a acestui exercițiu, constituind și operaționalizând echipa care va gestiona aceste atribuții.

III.A.2.2. Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF:

Referitor la activitatea de cooperare cu OLAF, aceasta s-a realizat în conformitate cu prevederile art.
23-31 din Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF,
aprobat prin H.G. nr. 738/2011. Activitatea de cooperare are în vedere: cooperare prin acțiuni
administrative, cooperare prin măsuri operaționale (sub forma desfășurării unor acțiuni comune de
control, respectiv de acordare sprijin operațional/ asistență tehnică în cadrul investigațiilor ş.a.),
cooperare prin asistență tehnică.

Astfel, la nivelul anului 2017, au existat:

- 46 de solicitări de asistență tehnică din partea OLAF,

- 1 solicitare a DLAF de obținere acces la baze de date europene,

- 2 solicitări naționale (ale instituțiilor publice naționale) către OLAF,

- 9 solicitări ale OLAF de sprijin operațional (în care echipe de control ale DLAF au participat la
acțiuni ale OLAF desfășurate în România),

- 2 solicitări ale DLAF adresate OLAF pentru sprijin în investigații efectuate în diferite state europene.

III.A.3. Formarea profesională continuă și schimbul de bune practici a reprezentat și în anul


2017 o prioritate, DLAF participând și inițiind numeroase activități naționale și internaționale pentru
PIF ale Uniunii Europene, după cum urmează:

III.A.3.1. ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE:

• 02 februarie 2017, Bruxelles, Belgia - prima reuniune a Grupului de lucru ”Frauda în


Achizițiile Publice”, din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF),
eveniment organizat de OLAF;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 13
• 16 – 17 februarie 2017, Bruxelles, Belgia - a 27-a reuniune a Rețelei Comunicatorilor
Antifraudă OLAF (OAFCN), eveniment organizat de OLAF; în cadrul întâlnirii au fost discutate Planul de
Acțiune OAFCN pe anul 2016, comunicarea în situații de criză, comunicarea publică pentru cazurile de fraudă
cu fonduri europene;

• 01 – 02 martie 2017, Bruxelles, Belgia - Conferința partenerilor antifraudă pentru evaluarea


Regulamentului 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
evenimentul organizat de OLAF a reunit reprezentanți ai serviciilor de coordonare antifraudă (AFCOS) din
statele membre, reprezentanți ai instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor UE (IBOAs), ai organizațiilor
internaționale, cadre universitare, practicieni în domeniul judiciar, care au abordat teme referitoare la stadiul
actual și rezultatele preliminare ale evaluării Regulamentului UE nr. 883/2013 și viitoarea legătură între OLAF
și Procurorul European;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 14
• 27 aprilie 2017, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea
Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli,
eveniment organizat de OLAF;

• 23 mai 2017, Bruxelles, Belgia - a 48-a Reuniune plenară a Comitetului Consultativ pentru
Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF), eveniment organizat de OLAF, având pe agendă: proiectul
Raportului Articolul 325 pe anul 2016 și chestionarul realizat pe acest subiect pentru anul 2017, informări
despre politici și inițiative legislative privind procurorul european și protecția intereselor financiare ale UE,
evaluarea Regulamentului 883/2013 referitor la investigațiile coordonate de OLAF;

• 07 - 09 iunie 2017, Budva, Muntenegru - Seminarul AFCOS, organizat anual de către OLAF,
centrat pe tema ”Cum se detectează și raportează fraudele”;

• 12 – 16 iunie 2017, Warnsveld, Regatul Țărilor de Jos - cursul CEPOL 75/2017 ”Spălarea
banilor”, organizat de CEPOL, centrat pe dobândirea de cunoștințe și abilități, dar și a unei înțelegeri strategice

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 15
în ceea ce privește modalitățile de investigare a spălării banilor, de către experți și lideri ai echipelor de
investigare a infracțiunilor din domeniul economico-financiar;

• 02 – 06 octombrie 2017, Bulgaria și Serbia - două delegații ale DLAF au efectuat vizite de
lucru la sediul Serviciilor de coordonare a luptei antifraudă – AFCOS din Bulgaria și din Serbia, în cadrul pro-
gramului de schimb CEPOL Exchange Programme 2017;

• 11 – 12 octombrie 2017, Kiev, Ucraina – participarea unui reprezentant DLAF, în calitate de


lector, la cursul de pregătire profesională din cadrul proiectului Misiunii Consultative a Uniunii Europene
(EUAM) Ucraina privind sprijinirea AFCOS Ucraina, curs organizat de EUAM Ucraina;

• 06 decembrie 2017, Bruxelles, Belgia - reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea


fraudei (GAF), din cadrul Consiliului Uniunii Europene, eveniment organizat de Consiliul Uniunii Europene;

• 19 – 20 octombrie 2017, Barcelona, Spania - Seminarul privind gestionarea conflictelor de


interese pentru prevenirea fraudei și corupției în UE, eveniment organizat de Oficiul Antifraudă din Catalonia;

• 26 octombrie 2017, Bruxelles, Belgia - întâlnirea grupului de lucru AFCOS din cadrul
Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF); în cadrul evenimentului
organizat de OLAF s-a dezbătut cooperarea dintre structurile AFCOS și OLAF, cu accent pe schimbul de
experiență în ceea ce privește verificările la fața locului și operațiunile tehnico-criminalistice, evaluarea
Regulamentului nr. 883/2013 și viitorul OLAF, în contextul înființării instituției Procurorului European;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 16
• 09 noiembrie 2017, Bruxelles, Belgia – a 5-a reuniune COCOLAF – Grupul de lucru
Prevenirea fraudei, eveniment organizat de OLAF;

• 06 decembrie 2017, Bruxelles, Belgia - reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea


fraudei (GAF), din cadrul Consiliului Uniunii Europene, eveniment organizat de Consiliul Uniunii Europene.

III.A.3.2. ACTIVITĂȚI NAŢIONALE:

• 16 februarie 2017, București, România - participarea a trei reprezentanți DLAF, în calitate


de lectori, la întâlnirea cu tema ”Combaterea fraudelor și a corupției la nivelul contractelor de
finanțare/achizițiilor publice în contextul Programului Interreg V-A România – Bulgaria”, eveniment
organizat de Autoritatea de Management a Programului Interreg V-A România – Bulgaria, din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

• 07 – 08 martie 2017, București, România - workshop-ul ”Business without corruption: Bune


practici anticorupție din SUA ajustate la nevoile comunității de afaceri din România”, eveniment organizat de
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR);

• 16 martie 2017, București, România - Conferința internațională pentru combaterea traficului


ilicit cu țigarete, eveniment organizat de ANAF - Direcția Generală a Vămilor, care a reunit șefi ai
administrațiilor vamale din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, șefii SELEC și ai EUBAM,
precum și alți atașați vamali la București;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 17
• 03 aprilie 2017, București, România - dezbaterea cu tema ”Cadrul financiar multianual post-
2020 – un răspuns pentru viitorul UE”, eveniment organizat de Institutul European din România (IER);

• 03 – 04 aprilie 2017, București, România – seminarul ”Schimb de bune practici în domeniul


PIF ale Uniunii Europene în România – abordarea penală”, primul seminar din cadrul proiectului național de
formare profesională continuă a magistraților în domeniul PIF ale UE, derulat de DLAF în colaborare cu
Institutul Național al Magistraturii (INM), eveniment inclus în Programul de formare continuă a judecătorilor
și procurorilor pentru anul 2017;

• 14 martie 2017, Călărași, România - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate de


lector, la atelierul de lucru cu tema ”Activități frauduloase săvârșite în România în domeniul agricol, cu accent
pe subvențiile acordate în agricultură”, eveniment din cadrul Proiectului ”Cooperare transnațională între
autorități de aplicare a legii pentru întărirea activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri
europene/subvenții acordate în domeniul agriculturii”, organizat de IPJ Călărași și finanțat prin Programul
Hercule III;

• 03 mai 2017, București, România - reuniunea ”Închiderea programelor operaționale aferente


perioadei de programare 2007 – 2013”, eveniment organizat de Autoritatea de Audit;

• 11 mai 2017, București, România - consultarea publică privind ”Metodologia de management


al riscurilor”, eveniment organizat de Secretariatul General al Guvernului în cadrul Proiectului ”Consolidarea
implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local”, finanțat prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă (POCA);

• 15 – 17 mai 2017, Iași, România – participarea reprezentanților DLAF, în calitate de lectori


și cursanți, la sesiunea de formare profesională în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție,
inclusiv al infracțiunilor privind PIF ale UE, eveniment din cadrul proiectului european ”Mecanisme eficiente
pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică”, derulat de Direcția Generală Anticorupție
(DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

• 17 mai 2017, București, România - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate de lector,
la cursul CEPOL 32/2017 cu titlul ”Investigating and preventing corruption”;
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 18
• 18 mai 2017, București, România - Conferința de sărbătorire a 20 ani de la implementarea
Legii Concurenței în România, eveniment organizat de Consiliul Concurenței, în prezența Comisarului
european pentru concurență, doamna Margareth Vestager, a experților din cadrul Comisiei Europene, ai altor
autorități de concurență din Uniunea Europeană, a reprezentanților Guvernului, ai Parlamentului României, ai
autorității de reglementare, ai camerelor de comerț și industrie, ai asociațiilor profesionale, ai mediului juridic,
ai mediului academic și ai organizațiilor societății civile;

• 07 – 09 iunie 2017, Oradea, România - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate de


lector, la sesiunea de formare profesională în domeniul identificării și investigării faptelor de corupție în
achiziții publice și gestionarea fondurilor europene, sesiune în cadrul Proiectului ”Mecanisme eficiente pentru
prevenirea și combaterea corupției în administrația publică”, derulat de Direcția Generală Anticorupție (DGA)
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

• 10 iunie 2017, Cluj-Napoca, România - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate de


lector, la cursul privind frauda în achizițiile publice, în cadrul programului postuniversitar ”Achiziții publice,
concesiuni și Parteneriat Public Privat”, derulat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;

• 14 iunie 2017, București, România - evenimentul anual dedicat prevenirii fenomenului


fraudei, ca urmare a lansării studiului EMEIA Fraud Survey 2017, eveniment organizat de Ernst & Young
România; studiul realizat la nivel global, regional și sectorial prezintă opiniile exprimate de peste 4.100 de
manageri și angajați din companiile private și agenții guvernamentale din 41 de țări din zona EMEIA (Europa,
Orientul Mijlociu, India și Africa), oferind o privire de ansamblu asupra percepțiilor privind fenomenele de
fraudă, mită și corupție;

• 29 iunie 2017, București, România - seminarul ”Concurența în achiziții publice – Regulile


jocului pentru consorții”, eveniment organizat de Consiliul Concurenței;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 19
• 29 – 30 august 2017, București, România - Reuniunea Anuală a Diplomației Române,
eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe, la care a fost prezentat bilanțul activității din ultimul
an al instituției și principalele direcții de acțiune ale diplomației românești;

• 07 – 08 septembrie 2017, București, România - participarea unui reprezentant DLAF, în


calitate de lector, la conferința internațională ”Banii și politica - legătura dintre resursele publice și finanțarea
ilegală a partidelor politice”, eveniment organizat de Asociația Expert Forum și finanțat prin Programul
HERCULE III;

• 21 septembrie 2017, București, România - evenimentul de lansare oficială a Asociației pentru


combaterea traficului ilicit ”VIITORUL” (ACTIV);

• 25 – 29 septembrie 2017, București, România - vizita de studiu, la sediul DLAF, a


delegațiilor Serviciilor de coordonare a luptei antifraudă – AFCOS din Bulgaria și Serbia, eveniment organizat
în cadrul programului CEPOL Exchange Programme 2017;

• 26 septembrie 2017, București, România - prima ediție a Simpozionului național –


Dezvoltarea durabilă a mediului rural, eveniment organizat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR);

• 29 septembrie 2017, București, România - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate


de lector, la evenimentul dedicat eticii și conflictului de interese, organizat de către Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), pentru un număr de 100
de beneficiari și potențiali beneficiari;

• 9 – 10 octombrie 2017, București, România – seminarul ”Schimb de bune practici în


domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea administrativă”, cel
de-al doilea seminar organizat de DLAF în cadrul proiectului național de formare profesională continuă a

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 20
magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE , derulat de DLAF în colaborare cu (INM);
seminarul a reunit experți ai Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), judecători de la Înalta Curte de
Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal, din cadrul curților de apel – secția de
contencios administrativ, procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, reprezentanți ai Curții Constituționale
a României, ai autorităților de management, ai Autorității de Audit și ai Agenției Naționale pentru Achiziții
Publice.

De asemenea, evenimentul a beneficiat de prezența reprezentanților facultăților de drept din cadrul


Universității “Babeș – Bolyai”, Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al Universității din București;

• 20 octombrie 2017, Iași, România - participarea Șefului DLAF, în calitate de lector, la


dezbaterea cu tema ”Dezvoltarea regională și reforma politicii de coeziune post – 2020”, eveniment organizat
de către Institutul European din România în parteneriat cu Centrul de Studii Europene al Facultății de Drept,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

• 25 - 27 octombrie 2017, Baia Mare, România - participarea unui reprezentant DLAF, atât în
calitate de lector, cât și de cursant, la sesiunea de formare profesională în domeniul identificării și investigării
faptelor de corupție în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor europene, eveniment din cadrul
Proiectului “Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică”, derulat
de Direcția Generală Anticorupție (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

• 01 – 03 noiembrie 2017, Sinaia, România - participarea reprezentanților DLAF, în calitate de


lectori și cursanți, la sesiunea de formare profesională în domeniul investigării și cercetării faptelor de
corupție, inclusiv al infracțiunilor privind interesele financiare ale UE, eveniment din cadrul Proiectului
“Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică”, derulat de Direcția
Generală Anticorupție (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 21
• 01 noiembrie 2017, București, România - Conferința femeilor francofone “Creație, inovație,
antreprenoriat, creștere și dezvoltare: femeile se impun!”, eveniment organizat de Ministerul Afacerilor
Externe;

• 03 noiembrie 2017, București, România - prelegerea susținută pe tema Parchetului European,


de către procurorul general al Curții de Casație a Republicii Franceze, Jean - Claude Marin; la eveniment
organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au participat Excelența Sa, doamna
Ambasador a Republicii Franceze în România, Michèle Ramis, Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader,
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr,
membrii Consiliului Superior al Magistraturii, procurori din cadrul Ministerului Public și studenți ai Facultății
de Drept;

• 06 - 07 noiembrie 2017, Craiova, România - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate


de lector, la grupul de lucru din cadrul Proiectului “Cooperare transnațională între autorități de aplicare a legii
pentru întărirea activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri europene/subvenții acordate în
domeniul agriculturii”, eveniment organizat de Inspectoratul Poliției Județene Dolj, prin Programul Hercule
III;

• 13 noiembrie 2017, București, România - conferința cu tema “România și aderarea la zona


Euro”, eveniment organizat de Institutul European din România (IER) și Ministerul Afacerilor Externe, prin
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene;

• 23 noiembrie 2017, București, România - conferința “Concurența 2.0”, organizată cu ocazia


prezentării Raportului anual ”Evoluția concurenței în sectoarele cheie ale economiei românești”, eveniment
organizat de Consiliul Concurenței;

• 07 - 08 decembrie 2017, București - participarea unui reprezentant DLAF, în calitate de lector,


la masa rotundă comună, activitate în cadrul Proiectului “Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere pentru

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 22
prevenirea și combaterea fraudei, corupției și a infracțiunilor conexe în sud-estul Europei”, derulat de DGA și
finanțat prin Programul HERCULE III;

• 13 decembrie 2017, București, România - conferința “Președinția română a Consiliului UE


văzută prin ochii tinerilor”, eveniment organizat de Institutul European din România (IER) și Ministerul
Afacerilor Externe;

• 14 decembrie 2017, București, România - evenimentul dedicat actorilor implicați în Pacte de


Integritate (Integrity Pact Stakeholder Event), organizat de Transparency International, Berlin, Germania, și
finanțat de Comisia Europeană;

• 15 – 17 decembrie 2017, Brașov, România - seminarul privind pregătirea Președinției


României la Consiliul UE, dedicat persoanelor cu responsabilități în domeniul comunicării și relaționării cu
mass-media, eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe.

III.A.4. Prevenirea fraudei din perspectiva comunicării publice și a relațiilor cu mass-media

În accepțiunea europeană, comunicarea publică este unul dintre pilonii esențiali în politicile privind
PIF ale Uniunii Europene în Statele Membre.

În anul 2017, DLAF și-a asumat, în mod transparent, rolul pe care îl exercită și a adus la cunoștința
opiniei publice acțiunile derulate direct sau prin coordonare națională. Având în vedere dreptul cetățenilor de
a fi informați și conștienți fiind de faptul că interoperabilitatea este cheia realizării beneficiilor transparenței,
DLAF a pus la dispoziția publicului, în proporție de 80%, date în formate deschise. Astfel, au fost asigurate
pârghiile necesare promovării, dând posibilitatea reutilizării și redistribuirii informațiilor privind lupta
antifraudă.

În perioada de referință, Departamentul a publicat pe pagina de Internet (www.antifrauda.gov.ro) peste


300 de materiale de informare publică, din care:

53 de comunicate de presă ale DLAF referitoare la activitatea instituției;

23 de comunicate privind agenda publică a conducerii DLAF;

19 comunicate de presă ale OLAF/OAFCN (Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă OLAF);

15 comunicate privind rezultatele înregistrate de Poliția de Frontieră Română în domeniul


combaterii contrabandei cu țigări ce afectează bugetul Uniunii Europene;

20 de comunicate privind consultările organizate pe parcursul anului 2017, pe marginea


proiectului Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă – SNLAF, aferente Cadrului Financiar Multianual 2014
– 2020, inițiat de DLAF, în calitatea sa de coordonator național al luptei antifraudă în România;

8 anunțuri;
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 23
7 rapoarte (printre acestea, se regăsesc: Raportul anual al DLAF, Raportul anual al OLAF,
Raportul de evaluare privind transparența decizională în administrația publică și Raportul privind aplicarea
prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public);

alte informații de interes public (declarații de avere/interese, documente financiare, structura


organizatorică, acte normative, centralizator bunuri primite cu titlu gratuit, documente produse și gestionate
de DLAF, buletin informativ etc.).

Reprezentanții mass-media au adresat, în cursul anului 2017, un număr de 17 solicitări privind


acțiunile de control efectuate de DLAF în vederea identificării neregulilor, fraudelor și a altor activități ilicite
în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum
și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene. În funcție de
complexitatea solicitării, timpul minim de răspuns a fost de 1 oră, iar cel maxim, de 9 zile.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 24
Pe parcursul anului, conducerea instituției a acordat mai multe interviuri publicațiilor de specialitate.

La nivelul Departamentului, a fost asigurată, zilnic, activitatea de monitorizare a mass-media (presă


scrisă, audiovizuală, radio, online, inclusiv bloguri și forumuri de discuții), pentru identificarea articolelor de
interes care privesc activitatea fiecărui compartiment. În anul 2017, au fost elaborate 313 rapoarte de
monitorizare a presei, fiind identificate în presa audio-vizuală și online peste 250 de referiri la DLAF.

Creșterea gradului de expunere publică s-a realizat și prin crearea paginii Wikipedia – dedicată
Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF (https://ro.wikipedia.org).

În anul 2017, conform Google Analytics, interesul public pentru activitatea DLAF s-a materializat
prin:

cele mai multe accesări (1.489) într-o singură zi, 13 noiembrie, de la lansarea Website-ului
DLAF (www.antifrauda.gov.ro) în anul 2007;

87.691 de accesări ale paginii de Internet;

16.137 utilizatori;

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 25
2 minute și 51 de secunde – durata medie a unei sesiuni pe pagina de Internet.

În calitate de punct de contact și membru al Rețelei OAFCN, DLAF și-a îndeplinit angajamentele
asumate prin Planul de comunicare al OAFCN aferent anului 2017, după cum urmează:

promovarea, prin intermediul paginii Web a Oficiului (https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-


corner/press-releases/partners-press-releases_en), a rezultatelor obținute de către Poliția de Frontieră Română
în domeniul combaterii contrabandei cu țigări care afectează interesele financiare ale UE,

diseminarea pe Website-ul propriu (www.antifrauda.gov.ro) și la nivel național a campaniei de


comuni-care a OLAF, intitulată ”Regulation 515”, referitoare la noile instrumente electronice de combatere a
fraudei vamale pentru protecția bugetului Uniunii Europene,

publicarea pe pagina de Internet a Departamentului (www.antifrauda.gov.ro) a comunicatelor


de presă ale OLAF și ale instituțiilor partenere, membre ale OAFCN,

monitorizarea mass-media și transmiterea către OLAF, spre informare, a rapoartelor privind


modul în care activitatea Oficiului este reflectată în presa națională,

participarea la cea de-a 27-a reuniune a OAFCN.

III.B. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – prin detectarea fraudei

Activitatea de raportare a neregulilor către OLAF – parte a măsurilor de detectare a fraudei este
coordonată la nivel național de DLAF, care în anul 2017, a desfășurat o serie de activități care au avut ca
scop îndeplinirea obligațiilor ce revin României, conform prevederilor regulamentelor europene și a
memorandumurilor de finanțare, în materia raportării neregulilor.

III.B.1. Raportarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă către OLAF prin intermediul


Sistemului de informații antifraudă (AFIS) - Sistemului de management al neregulilor (IMS):

În anul 2017, autoritățile naționale au identificat și raportat un număr de 1270 de cazuri de încălcare
a legalității, conformității și regularității, aferente perioadelor de programare 2007-2013 și 2014-2020,
dintre care 1096 cazuri de nereguli, 161 cazuri de suspiciuni de fraudă și 13 cazuri de fraudă constatate
de instanțele de judecată.

Astfel, în anul de referință, DLAF în calitatea sa de AFCOS România, a centralizat, analizat și transmis
către OLAF un număr de 3.007 de cereri de deschidere cazuri noi sau de actualizare, închidere, anulare
sau redeschidere, cereri ce au fost transmise pentru neregulile constatate în anul 2017 sau în anii precedenți.
Dintre aceste cereri, un număr de 379 de cereri au fost returnate autorităților naționale pentru a fi completate
și/sau modificate în acord cu reglementările în domeniu.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 26
Programele operaționale care au înregistrat un număr mai mare de nereguli detectate și raportate, sunt:

 PNDR cu un număr total de 657 cazuri, dintre care 575 de cazuri de nereguli, 71 de cazuri
de suspiciuni de fraudă și 11 cazuri de fraudă constatate de instanțele de judecată, valoarea afectată fiind în
cuantum de 42.994.181 Euro.

 POSDRU cu un număr total de 248 cazuri, dintre care 238 de cazuri de nereguli și 10 cazuri
de suspiciuni de fraudă, valoarea afectată fiind în cuantum de 21.502.090 Euro.

 POSCCE cu un număr total de 104 cazuri, dintre care 94 de cazuri de nereguli și 10 cazuri
de suspiciuni de fraudă, valoarea afectată fiind în cuantum de 30.285.267 Euro.

 POR cu un număr total de 96 de cazuri, dintre care 94 de cazuri de nereguli și 2 cazuri de


suspiciuni de fraudă, valoarea afectată fiind în cuantum de 27.986.200 Euro.

 POSM cu un număr total de 72 cazuri de nereguli, valoarea afectată fiind în cuantum de


21.060.769 Euro.

 POST cu un număr total de 47 cazuri, dintre care 46 de cazuri de nereguli și un caz de


suspiciune de fraudă, valoarea afectată fiind în cuantum de 34.444.965 Euro.

 PODCA cu un număr total de 8 cazuri, dintre care 7 cazuri de nereguli și un caz de suspiciune
de fraudă, valoarea afectată fiind în cuantum de 724.807 Euro.

Structura națională de raportare a neregulilor a suferit unele modificări de raportate pentru noul cadru
financiar.

Astfel, pentru cadrul financiar multianual 2007 – 2013, pentru instrumente structurale (FEDR,
FSE și FC), modul de raportare al neregulilor era format din 4 niveluri, la care se adaugă nivelul 0, OLAF.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 27
Schematic, acest model se prezintă astfel:

Pentru noul cadru financiar multianual 2014 – 2020, pentru instrumente structurale (FEDR, FSE
și FC), structura națională de raportare a fost schimbată, ea cuprinzând 2 niveluri de raportare, la care se
adaugă nivelul 0, OLAF.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 28
La nivelul 2, baza structurii, se găsesc autoritățile de management și autoritățile naționale pentru
programele de cooperare teritorială. La acest nivel, Romania inițiază comunicările cazurilor de nereguli.
Utilizatorii desemnați la nivelul instituțiilor IMS au roluri de creator, observator și manager. In acest fel,
comunicarea poate fi creată, validată și transmisă mai departe către nivelul superior. Ulterior transmiterii,
aceasta va putea fi vizualizată de autoritatea de la nivelul 1.

La nivelul 1, se află DLAF, unde, utilizatorii IMS de la acest nivel au responsabilitatea de a verifica
informațiile primite de la autoritățile de management și autoritățile naționale și ulterior constatării îndeplinirii
tuturor condițiilor de raportare acestea vor fi transmise OLAF, sau după caz, returnate când informațiile nu
sunt conforme sau complete.

III.B.2. Gestionarea conturilor de acces în Sistemul de informații antifraudă (AFIS) - Sistemul


de management al neregulilor (IMS) și a autorităților înregistrate în structura de raportare:

Managementul structurii organizaționale a României pentru raportarea neregulilor către OLAF este
asigurat de DLAF, în dubla sa calitate de AFCOS și de punct național de contact în ceea ce privește Sistemul
de management al neregulilor - IMS, sistem gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Astfel, în vederea asigurării cadrului operațional optim pentru desfășurarea activității de raportare,
DLAF a soluționat un număr de peste 100 de solicitări ale autorităților naționale, cu privire la revocarea și
acordarea de drepturi de acces la Sistemul de management al neregulilor - IMS, crearea de noi organizații în
structura de raportare, cât și de acordare de asistență pentru înregistrarea corectă și conformă a datelor.

III.C. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – prin investigarea
administrativă și de urmărire penală

Activitatea de control reprezintă una din cele mai importante funcții pe care DLAF și-a asumat-
o încă de la înființare și prin care realizează eficient PIF ale Uniunii Europene în România.

În vederea identificării de fraude care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în
România, Direcția de Control, cu suportul Direcției Managementul Informațiilor, au desfășurat activități
specifice, susținând prin rezultate mandatul instituțional.

În anul 2017, Direcția managementul informațiilor a avut în lucru un număr total 1.047 de dosare
de verificări preliminare, din care 371 au fost dosare noi intrate în anul de referință.

Din cele 1.047 de dosare, au fost soluționate 362 de dosare, iar soluțiile dispuse au fost:
- 154 – au fost clasate,
- 97 – propuneri de deschidere a acțiunilor de control,

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 29
- 58 – au fost declinate spre competență altor instituții,
- 46 – au fost conexate la alte dosare aflate în lucru,
- 7 – alte situații.
Din datele prezentate se constată că aproximativ 43% din cazuri au fost clasate, întrucât aspectele
sesizate nu au fost confirmate.

Din cele 1.047 de dosare, 235 au avut ca sursă a sesizării DNA. Din acestea, s-au finalizat în anul 2017
un număr de 79 de dosare, după cum urmează:

- 52 de propuneri pentru deschiderea unor acțiuni de control,

- 21 de lucrări au fost clasate ca urmare a neconfirmării aspectelor sesizate,

- 6 dosare au fost conexate la alte lucrări.

Gradul de încărcare al consilierilor cu atribuții în domeniul verificărilor preliminare a fost, în medie,


de 100 lucrări/consilier, iar numărul mediu de lucrări soluționate a fost de 50 lucrări/consilier.

Totodată, în anul 2017, Direcția Managementul Informațiilor a avut în lucru un număr de 233 de
petiții.

În comparație cu anul precedent, s-a constatat o creștere a numărului de petiții cu aproximativ 33%.

233
250

200
175

150

100

50

0
TOTAL petiții intrate în anul 2016 în DLAF TOTAL petiții intrate în anul 2017 în DLAF

Din cele 233 petiții înregistrate, au fost soluționate un număr de 204, adică un grad de realizare de
peste 85%.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 30
În anul 2017, în îndeplinirea atribuțiilor legale de asigurare a liberului acces a cetățenilor la informații
de interes public, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 544/2001, s-a realizat o dublare a activității de
soluționare a acestora comparativ cu anul 2016.

30
25 25
25

20

15
12

10

0
TOTAL solicitări L544/2001 intrate în TOTAL solicitări L544/2001 intrate în Soluționate până la data de
2016 în DMI 2017 în DMI 31.12.2017

În anul 2017, Direcția Control a avut în lucru 528 de cauze care au vizat un număr de 448 de proiecte
finanțate din bugetul general al Uniunii Europene prin fonduri nerambursabile și 424 de subvenții agricole
acordate în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, provenite din fonduri comunitare și fonduri alocate de la
bugetul de stat. Din acest total, au fost finalizate 258 de cauze, fiind constatate următoarele:

• indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale
în 150 Uniunii Europene, fiind sesizate organele de urmărire penală
cauze

• faptele sesizate nu s-au confirmat


în 87
cauze

• necesitatea clasării, deoarece, în perioada derulării controlului, organul de


în 17 urmărire penală a dispus asupra cauzei penale
cauze

• existența unor nereguli de implementare


în 4
cauze

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 31
Evoluția acțiunilor de control finalizate - comparație anii 2015, 2016 și 2017, acțiuni prin care au
fost verificate fondurile provenite din bugetul general al Uniunii Europene:

Din datele prezentate, se constată un trend ascendent al numărului de cauze finalizate, creșterea în anul
de referință față de anul 2015 fiind de peste 50%.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 32
Valoarea totală a proiectelor aferente celor 258 de cauze finalizate a fost de 566.170.626,57 Euro,
iar valoarea proiectelor în cazul celor 150 de acțiuni finalizate cu suspiciune de fraudă a fost de
187.337.816,72 Euro.

Sursa sesizării pentru cele 150 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă a fost:
• Autorități de gestionare: 79;
• Direcția Națională Anticorupție: 46;
• Sesizări din oficiu: 10;
• Persoane fizice: 8;
• Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 4;
• Oficiul European de Luptă Antifraudă: 2;
• Alte instituții sau autorități naționale: 1.

Fondurile asupra cărora au existat suspiciuni de fraudă, în cadrul celor 150 acțiuni de control finalizate
în anul 2017, au pondere majoritară (de 99,33% - 149 acțiuni de control) în fonduri post-aderare, iar diferența
din fonduri preaderare (SAPARD – 1 acțiune de control).

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 33
În funcție de tipul programelor sau a schemei de plată pe suprafață finanțate prin fonduri post-aderare,
cele 149 acțiuni de control, finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2017, au fost distribuite astfel:

Tipul programului sau a schemei de plată, finanțate din fonduri post-aderare, verificate în cadrul
acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă - comparație anii 2015, 2016 și 2017:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 34
Din datele prezentate, se poate constata că cele mai multe acțiunile de control finalizate cu suspiciuni
de fraudă sunt pe fondurile agricole, acestea având în fiecare an o pondere semnificativă din totalul acțiunilor
de control, astfel, la nivelul anului 2017, ponderea acestora fiind de 57%.

Valorificarea administrativă a acțiunilor de control finalizate în anul 2017:

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a transmis autorităților de gestionare a fondurilor


europene sau altor autorități naționale/europene un număr de 172 note de control, din care 128 – pentru cazuri
în care s-au constatat suspiciuni de fraudă, 40 – pentru cazuri în care aspectele sesizate nu s-au confirmat, 2 –
pentru care DLAF a clasat lucrarea deoarece, în perioada derulării controlului, organul de urmărire penală a
dispus asupra cauzei penale și 2 – pentru care DLAF a constatat nereguli în implementare, după cum urmează:

AFIR: 49;

APIA: 46;

AM POR: 30;

AM POSDRU (și Centrele Regionale): 17;

AM POSCCE: 7;

AM POPAM: 6;

AM PODCA: 5;

AM POS Mediu: 3;

MDRAPFE – PHARE: 2;

Cooperare Transfrontalieră: 2;

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 2;

AM POS Transport: 1;

ANPCDEFP: 1;

Ministerul pentru Societatea Informațională – OIPSI: 1

Valorificarea judiciară a acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă:

În cazul celor 150 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă, DLAF a sesizat Direcția
Națională Anticorupție (147 cazuri) și parchetele ordinare (3 cazuri).

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 35
Din perspectiva categoriei persoanelor, a rezultat faptul că, în cele 150 de acțiuni de control finalizate
de către DLAF cu suspiciune de fraudă, au fost implicate 528 de persoane fizice. Dintre acestea, 119 persoane
au deținut la data faptelor următoarele calități:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 36
Valoarea estimată a impactului financiar rezultat în urma investigaților DLAF a fost de 45.832.368
Euro, din care:

- cea mai mare sumă constatată a fost de 12.289.342,82 Euro,

- în 88 cazuri au fost constatate sume ce au fost sub valoarea de 100.000 Euro,

- în 44 de cazuri au fost constatate sume cuprinse între 100.000 Euro - 1.000.000 Euro,

- în 11 cazuri s-au constatat prejudicii mai mari de 1.000.000 Euro,

- în 6 cazuri nu s-a realizat estimarea impactului financiar întrucât aceasta presupunea o evaluare
financiar contabilă.

Sesizările penale ale DLAF primesc girul calității în cele două faze ale procesului penal:

- o primă fază este dată de filtrul de analiză judiciară al DNA – în faza de urmărire penală;

- a doua fază este dată de filtrul de analiză judiciară al instanțelor de judecată.

Astfel, în anul de referință, DNA a întocmit un număr de 44 rechizitorii și acorduri de


recunoaștere a vinovăției, având la bază sesizări și analize ale DLAF, din care:

- 38 – au fost rechizitorii;

- 2 – rechizitorii urmate de încheierea a 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției;

- 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Prin cele 44 de rechizitorii ale DNA și acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-au valorificat
constatările din 72 acțiuni de control instrumentate de către DLAF, iar măsurile dispuse au fost trimiterea în
judecată a 112 persoane fizice și a 9 persoane juridice. Aceste cifre relevă un coeficient de calitate superior
din perspectiva primului filtru judiciar, respectiv cel al procurorului.

În ceea ce privește filtrul de analiză judiciară al instanțelor de judecată, în anul 2017 au rezultat
următoarele:

- instanțele de judecată au soluționat definitiv un număr de 65 de dosare având ca obiect


infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, din care în 22 de cazuri, DLAF și-a adus
contribuția investigativă.

- hotărârile definitive au vizat un număr de 31 de persoane condamnate, din care: 26 de


persoane fizice și 5 persoane juridice.

Cele 26 de persoane fizice condamnate definitiv au avut pedepse cuprinse între 8 luni și 3 ani de
închisoare cu suspendarea executării condiționate a pedepsei.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 37
Calitatea pe care o dețineau la data săvârșirii faptelor cele 26 de persoane fizice condamnate a fost:

- 1 primar de comună;

- 1 secretar al primăriei unei comune;

- 1 persoană ce a avut calitatea de membru în comisia de evaluare a ofertelor;

- 3 persoane ce au avut calitatea de fermieri;

- 1 persoană ce a avut calitatea de agent agricol;

- 1 persoană ce avut calitatea de expert tehnic în cadrul unui proiect;

- 18 reprezentanți legali ai unor entități comerciale ce au avut calitatea de beneficiari ai


proiectelor.

Celor 5 persoane juridice condamnate le-au fost aplicate amenzi penale cuprinse între 10.000 Lei și
240.000 Lei.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 38
CAP. IV. ACTIVITATEA DE SUPORT ORGANIZAȚIONAL

IV.A. Resurse umane

Departamentul dispune de un număr total de 131 posturi, din care 123 – aferente funcției publice, 7 –
aferente funcției contractuale și 1 – post de demnitar, cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției.

Din acestea, la data de 31.12.2017, în cadrul DLAF erau angajate 91 de persoane, din care 90 de
persoane cu studii superioare de lungă durată (aprox. 99% din personal) și 1 persoană cu studii superioare de
scurtă durată (aprox. 1% din personal). Un număr de 52 angajați din DLAF sunt femei (aprox. 57%), iar 39
bărbați (aprox. 43%).

Din totalul posturilor ocupate, cele aferente funcțiilor publice reprezintă 97,8%, iar cele cu contract
individual de muncă reprezintă 2,2%.

Pe parcursul anului 2017, un număr de 46 de persoane, reprezentând un procent de aproximativ 51%


din personalul încadrat la DLAF, a participat la diverse forme de perfecționare profesională în domenii
specifice funcționarilor publici. Din cele 46 de sesiuni de perfecționare profesională la care au participat
funcționarii publici din cadrul DLAF, aproximativ 7% au fost finanțate din bugetul propriu.

În cursul anului 2017, au fost angajate prin transfer 4 persoane și au încetat raportul de serviciu cu
DLAF un număr de 2 angajați.

Venitul mediu brut în anului 2017, inclusiv sporul de condiții vătămătoare, a fost de 9.772 lei/salariat.

În anul 2017, la nivelul DLAF, s-au organizat și s-au întocmit lucrările de secretariat aferente a două
examene de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici și a unui concurs de promovare în
funcție publică de conducere.

În cursul anului 2017, au fost înființate două funcții de conducere. Din totalul funcțiilor de conducere,
una nu a primit finanțare bugetară pe tot parcursul anului 2017.

Pentru exercitarea funcției manageriale, numărul funcțiilor de conducere exercitate temporar a variat
pe parcursul anului între 2 și 5, datorită restricționării ocupării posturilor vacante prin examen/ concurs.

IV.B. Resurse financiare

DLAF funcționează ca instituție cu personalitate juridică, cu structuri interne proprii și în calitate de


ordonator terțiar de credite, fiind finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 39
Conform situației financiare de la finele anului 2017, execuția bugetară a fost în valoare de
14.157.286,00 Lei.

Componența bugetului DLAF pentru anul 2017:

CHELTUIELI CHELTUIELI TOTAL


CHELTUIELI
DE CU BUNURI ȘI
DE CAPITAL (LEI)
PERSONAL SERVICII

BUGET INIȚIAL 10.000.000,00 1.550.000,00 0,00 11.550.000,00

BUGET FINAL 12.577.000,00 1.535.000,00 238.000,00 14.350.000,00

Situația creditelor deschise, în anul 2017, pentru sumele de la bugetul de stat, a fost următoarea:

CREDITE PLĂȚI DISPONIBIL LA


DENUMIRE INDICATOR
DESCHISE EFECTUATE 30.12.2015
(LEI)
CHELTUIELI DE
12.574.833,00 12.503.011,97 71.821,03
PERSONAL
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI
1.498.259,00 1.468.299,41 29.959,59
SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL 234.012,00 234.010,49 1,51
SUME UTILIZATE ÎN ANII
PRECEDENȚI ȘI
48.035,85
RECUPERATE ÎN ANUL
CURENT
TOTAL 14.307.104,00 14.205.321,87 149.817,98

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 40
Situația execuției bugetare a DLAF în anul 2017:

COD SUMĂ
DENUMIRE INDICATOR
INDICATOR (LEI)
TOTAL CHELTUIELI 50.00 14.157.286,02
CHELTUIELI CURENTE 1 13.971.311,38
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12.503.011,97
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI 10.01 10.301.350,97
SALARII DE BAZĂ 10.01.01 10.034.889,00
ALTE SPORURI 10.01.06 182.593,00
INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN
10.01.12 331,00
AFARA UNITĂȚII

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE 10.01.13 28.393,97

ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI 10.01.30 55.144,00

CONTRIBUȚII 10.03 2.201.661,00

CONTRIBUȚII DE ASIG. SOCIALE DE STAT 10.03.01 1.324.051,00


CONTRIBUȚII DE ASIG. DE ȘOMAJ 10.03.02 42.246,00
CONTRIBUȚII DE ASIG. SOCIALE DE SĂNĂTATE 10.03.03 534.321,00
CONTRIBUȚII DE ASIG. PT. ACCIDENTE DE
10.03.04 12.792,00
MUNCĂ
CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII ȘI
10.03.06 288.251,00
INDEMNIZAȚII
BUNURI ȘI SERVICII 20 1.468.299,41
BUNURI ȘI SERVICII 20.01 1.296.232,79
FURNITURI DE BIROU 20.01.01 27.603,91
POȘTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV,
20.01.08 31.109,20
INTERNET
MATERIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII CU
20.01.09 1.234.716,04
CARACTER FUNCȚIONAL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 41
ALTE BUNURI ȘI SERVICII PT. ÎNTREȚINERE ȘI
20.01.30 2.803,64
FUNCȚIONARE
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE
20.05 37.446,73
INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR 20.05.30 37.446,73

DEPLASĂRI, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI 20.06 47.319,23

DEPLASĂRI INTERNE, DETAȘĂRI,


20.06.01 41.180,07
TRANSFERĂRI
DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE 20.06.02 6.139,16
CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE
20.11 859,75
DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 20.13 19.000,00

PROTECȚIA MUNCII 20.14 2.528,00


ALTE CHELTUIELI 20.30 64.912,91

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE 20.30.02 1.551,14

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII 20.30.30 63.361,77


CHELTUIELI DE CAPITAL 70 234.010,49
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 234.010,49
Active fixe 71.01 234.010,49
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 155.863,19
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 78.147,30
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
85 -48.035,85
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

În decursul anului 2017, DLAF a realizat un număr de 192 de achiziții directe, din care 171 achiziții
online prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice – SEAP și 21 de achiziții offline.

Toate achizițiile efectuate în Sistemului Electronic de Achiziții Publice – SEAP sunt publicate pe
adresa Web www.e-licitație.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și
finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii s-au realizat ca urmare a prevederilor bugetare aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2017, cu încadrarea în limitele bugetare estimate și au constat în achiziții de furnituri
de birou, servicii de utilități, telefonie, Internet, deplasări interne și externe și alte cheltuieli.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 42
În anul 2017, DLAF a înregistrat cheltuieli de capital, ca urmare a necesității de a asigura un nivel
optim din punct de vedere al securității și al serviciilor implementate pentru infrastructura de comunicații.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 43
CAP. V. CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚI

În anul 2017, DLAF și-a asumat activ funcția de coordonator al îndeplinirii obligațiilor ce revin
României pentru PIF ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile art. 325 din TFUE.

Pentru întărirea capacității administrative a instituțiilor naționale angrenate în PIF este


esențială înțelegerea interdependenței de performanță dintre bugetul național și cel european, atât pe
partea de colectare, cât și de cheltuire judicioasă a banului public.

În acest context, activitatea DLAF și-a urmat trendul ascendent al ultimilor ani privind creșterea
numărului cauzelor soluționate, respectiv al sesizărilor către DNA. Aceasta este de 23% față de anul
precedent, procentul căpătând relevanță în contextul în care anul 2017 a fost unul pozitiv atât din punct
de vedere al activității DNA, în ceea ce privește protecția intereselor financiare, cât și al instanțelor de
judecată, care au soluționat definitiv mai multe cauze penale. Această creștere are la bază doi factori:
primul, de reorganizare administrativă internă a celor două direcții – Direcția Managementul
Informațiilor și Direcția Control, și cel de-al doilea, de intensificare a cooperării loiale
interinstituționale, DLAF asigurând legătura dintre zona de control administrativ și cea judiciară.
Acest fapt duce la concluzia că modelul actual de PIF ale Uniunii Europene în România, deși nu este
unul perfect (în special pe zona de celeritate), este unul performant pe partea de detectare și investigare
reală a fraudelor inclusiv de cercetare judiciară a acestora.

Din păcate, unul dintre obiectivele anului 2017, respectiv adoptarea Strategiei Naționale de Luptă
Antifraudă, a rămas nerealizat, urmând ca aprobarea strategiei să fie transferată în anul 2018.
Adoptarea acesteia ar crea premisele unei dinamizări a comunicării loiale interinstituționale pentru toți
actorii care fac parte din modelul de PIF al Uniunii Europene în România. În acest caz, este esențială
manifestarea voinței politice de asumare a acesteia, prin Hotărâre de Guvern.

Ca și prioritate din perspectiva implementării Directivei PIF 2017/1371 și a Regulamentului


EPPO 2017/1939 este importantă întărirea rolului DLAF în noului model în care un nou actor european
judiciar va deveni un reper în lupta antifraudă și anticorupție.

Una din cele mai importante provocări ale anilor 2018 – 2019 va fi exercitarea de către România
în primul semestru al anului 2019 a Președinției Consiliului Uniunii Europene. În acest sens, DLAF va
asigura Președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei - GAF din cadrul Consiliului Uniunii
Europene. În strânsă cooperare cu Unitatea pentru pregătirea Președinției Consiliului Uniunii
Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a fost demarat procesul de pregătire a acestui
exercițiu, constituind și operaționalizând echipa care va gestiona aceste atribuții.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 44
ABREVIERI

AFCOS Serviciul de Coordonare Antifraudă

AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

AM Autoritate de Management

AM POAT Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență


Tehnică

AM PODCA Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea


Capacității Administrative

AM POP Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit

AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

AM POS Transport Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial


Transport

AM POS Mediu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial


Mediu

AM POSCCE Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial


”Creșterea Competitivității Economice”

AM POSDRU Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial


Dezvoltarea Resurselor Umane

APIA Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură

CE Comisia Europeană

CJUE Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COCOLAF Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă

CEPOL Colegiul European de Poliție

FC Fondul de Coeziune

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 45
FEGA Fondul European de Garantare Agricolă

FSE Fondul Social European

PIF Protecția intereselor financiare

PNDR Programul National de Dezvoltare Rurală

PO DCA Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

POR Programul Operațional Regional

POS DRU Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

POS CCE Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

POS Mediu Programul Operațional Sectorial Mediu

SAPARD Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare


Rurală

SAPS Schema de Plată Unică pe Suprafață

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 46
ANEXA NR. 1 – SCHEMA PIF

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 47
ANEXA NR. 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DLAF

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017 DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF
P a g . | 48