Sunteți pe pagina 1din 134

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI Anexa nr.

3/35
SI TURISMULUI

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale


ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Proiecte cu finantare nerambursabila


20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si
instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2021 şi perspectiva 2022-2024

1. TITULAR: MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI


TURISMULUI
COD TITULAR: 35

2. MISIUNEA INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI CADRUL LEGAL DE FUNCŢIONARE

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului înființat în baza Ordonanței de


Urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative nr.212/2020 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, se organizează și functionează ca organ de specialitate
al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului care aplică strategia și
Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate,
industria de apărare, resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă, proprietate
intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, infrastructura calității și
supravegherea pieței, întreprinderilor mici si mijlocii, cooperației și mediului de afaceri,
comerțului, politicii comerciale și al relațiilor economice internaționale și investitiilor străine,
în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor
economici.

3. PRIORITĂŢI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

3.1. În domeniul economie, politici industriale, competitivitate, industria


de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate
intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, infrastructura calităţii şi
supravegherea pieţei

3.1.1 Dezvoltarea competitivă și durabilă a industriei

Obiectiv:
România, ca stat membru al Uniunii Europene, are ca obiectiv general atingerea țintelor
strategice privind dezvoltarea industrială durabilă în concordanță cu strategiile de mediu și
cele privind energia și schimbările climatice în vederea creșterii competitivității și
performanțelor acelor sectoare industriale în care România consideră că poate avea un
avantaj competitiv.
Măsuri:
- Constituirea unor noi instrumente de investiții publice pentru sprijinirea dezvoltării
economice prin investiții în infrastructura și în companii din domenii strategice;
- Optimizarea eficienței economice a operatorilor economici aflați sub autoritatea
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- Implementarea programului de creștere a competitivitțăii produselor industriale
românești.

3.1.2 Management-ul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile

Obiectiv:
Îmbunătățirea cadrului legislativ și operațional de exploatare a resurselor minerale
neenergetice, pentru alinierea la legislația europeană în domeniu.

3.1.2.1. Programul de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități


post-închidere a minelor

Măsuri:
- Conservarea, proiectarea, închiderea propriu-zisă conform specificului substanței
minerale utile, ecologizarea suprafețelor, asistența tehnică de etapă, monitorizarea
post-închidere;
Rezultate:
- Creșterea numărului de obiective miniere închise cu recepții finale sau la
terminarea lucrărilor și redarea a cât mai multor suprafețe afectate de activitate
minieră deținătorilor inițiali, dupa ce acestea au fost dezafectate și ecologizate.

3.1.3 Implicarea industriei naționale de apărare în procesele privind înzestrarea


armatei române

Sprijinirea înzestrării armatei române prin aportul industriei naționale de apărare

Obiectiv:
Implicarea operatorilor economici autorizați din industria națională de apărare la
derularea/realizarea programelor de înzestrare și modernizare ale Ministerului Apărării
Naționale

Măsuri:
- alocarea de resurse bugetare operatorilor economici autorizați cu capital de stat
pentru asigurarea protecției intereselor esențiale de securitate națională a
României;
- facilitarea și încurajarea participării operatorilor economici autorizați din industria
națională de apărare la programele de înzestrare și modernizare ale instituțiilor din
cadrul fortelor sistemului national de aparare (FSNA), în special al Ministerului
Apărării Naționale;
- implicarea operatorilor economici autorizați în operațiunile de compensare
tehnologică și industrială.

Rezultate:
- creșterea capacității și resurselor investiționale la nivelul operatorilor economici din
sectorul industriei de apărare în vederea satisfacerii necesităților de înzestrare ale
instituțiilor din cadrul FSNA, în raport cu necesitatea protejării intereselor esențiale
de securitate ale României și cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al UE;
- îmbunătățirea cooperarii tehnice internaționale în domeniul industriei naționale de
apărare în relațiile cu alte state, precum și cu organizații de profil din cadrul ONU,
NATO și Uniunii Europene.

3.1.4 Consolidarea protecției consumatorilor

Obiectiv:
Îmbunătățirea gradului de informare a consumatorilor cu privire la drepturile de care
beneficiază în această calitate și de consiliere a operatorilor economici în vederea
interpretării și aplicării corecte și unitare a legislației din domeniu.

Măsuri:
- Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor pentru a-și crește nivelul performanței serviciilor atât din punct de
vedere al prevenției, cât și al creșterii gradului de conformare al operatorilor
economici.

Rezultate:
- O mai bună și aplicată informare a consumatorilor privind drepturile acestora;
- Soluționarea mai rapidă a sesizărilor;
- Creșterea gradului de prevenție a agenților economici.

3.3. În domeniul turismului

3.3.1 Reprezentarea României în țările membre ale Uniunii Europene și în țări terțe
Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de
turism în România, cu modificările și completările ulterioare, statul sprijină și încurajează
libera inițiativă în domeniul promovării și dezvoltării activității de turism și, îndeosebi, în
stimularea și atragerea turiștilor străini în România, precum și în dezvoltarea activității
stațiunilor turistice, prin organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern,
cât și pe plan extern prin birourile de promovare turistică din străinătate și atașații de
turism, iar în vederea asigurării reprezentării României atât în țările membre ale Uniunii
Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și
serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, în cadrul structurii de
specialitate din Ministerul Economiei, Antreprenoriat și Turism se înființează funcția de
atașat de turism.

3.3.2 Îndeplinirea rolului strategic privind promovarea turistică a României în


conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind
aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a
Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor
turistice, cu modificările și completările ulterioare

3.3.2.1.Programul multianual de marketing și promovare turistică urmărește promovarea


celor mai importante destinații și forme de turism din România pe piața internă și pe
principalele piețe turistice din străinătate.

Obiectiv general:
Proiectarea imaginii României ca destinație turistică de calitate, unică, inovativă și verde,
prin continuarea exercițiului de poziționare realizat în anii anteriori și adaptarea
permanentă a acestuia prin politici și instrumente moderne.

Obiectiv specific:
Creșterea notorietății pe piețele țintă și emergente, ca o destinație turistică de calitate, prin
reconceptualizarea elementelor de diferențiere pe piața internațională a turismului și
eficientizarea acțiunilor de promovare.

Măsuri:
- Desfășurarea unei campanii de promovare integrate în anul 2021 pentru
repoziționarea pe piața internațională a turismului;
- Efectuarea studiilor de marketing şi cercetărilor de piaţă;
- Derularea activităţilor de marketing digital, fără a se limita la acestea: motoarelor de
căutare, reţelelor de socializare, platformelor, diverselor site-uri web şi blogurilor cu
impact în creşterea circulaţiei turistice în România;
- Publicitatea prin intermediul printurilor digitale-offset, indoor şi outdoor;
- Elaborarea strategiei de promovare turistică a României;
- Organizarea vizitelor de documentare și informare pentru reprezentanți ai mass-
media, turoperatori, lideri de opinie, specialiști în turism din țară și din străinătate;
- Participarea la manifestări expoziționale de turism din străinătate;
- Organizarea de evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în
România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în
țară și în străinătate;
- Realizarea de acțiuni de promovare și publicitate cu rol în creșterea notorietății
destinațiilor și produselor turistice românești prin intermediul unor personalități cu
recunoaștere națională și internațională din diferite domenii de activitate, cum ar fi:
artistice, culturale, sportive, științifice și altele asemenea, ca vectori de promovare a
brandului turistic al României;
- Promovarea și publicitatea prin intermediul companiilor aeriene și prin intermediul
principalelor aeroporturi din România și din străinătate, constând în inserții
publicitare, în materialele de promovare ale companiilor aeriene și ale
aeroporturilor, difuzarea de clipuri TV promoționale, filme publicitare de turism,
materiale promoționale în aeroporturi și în aeronave, precum și alte tipuri de
activități de promovare și publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu
aeroporturile;
- Promovarea prin intermediul inserțiilor publicitare în ziare și în reviste de interes
general, precum și în cataloagele turistice și în alte publicații de profil (ghiduri, hărți,
pliante, flyere).

3.3.2.2 Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice


urmărește susținerea turismului intern în vederea îmbunătățirii circulației turistice în paralel
cu conservarea patrimoniului natural și cultural.

Programul anual de dezvoltare a formelor de turism urmărește dezvoltarea turismului


intern și a turismului de incoming în vederea îmbunătățirii circulației turistice în paralel cu
conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea notorietății destinațiilor turistice din
România pe piața internă și internațională, diversificarea și dezvoltarea produselor turistice
românești și creșterea calității serviciilor turistice în România pentru perioada 2021-2023.

Obiectiv general : Susținerea dezvoltării și revitalizării turismului în România.

Obiective specifice :
- Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor și
destinațiilor turistice specifice și a activităților de marketing specifice;
- Crearea de locuri de muncă în comunitățile locale, inclusiv pentru grupurile
vulnerabile, precum femeile, tinerii și persoanele din mediul rural, prin dezvoltarea
sustenabilă a turismului;
- Creșterea ponderii turismului în economie;
- Dezvoltarea turismului de agrement;
- Creșterea atractivității turismului rural, ecoturismului și turismului de aventură,
turismului cultural, turismului de sănătate, turismului de litoral, turismului de afaceri,
turismului balnear, etc;
- Îmbunătățirea calității serviciilor turistice din România prin specializarea tematică a
pensiunilor turistice;
- Îmbunătățirea formării profesionale a personalului din stațiunile turistice de interes
național/local;
- Realizarea de investiții publice în infrastructura turistică;
- Perfecționarea cadrului legal și instituțional din sectorul turismului în conformitate cu
bunele practici de la nivelul Uniunii Europene;
- Îmbunătățirea calității formării profesionale a angajaților din sectorul turismului, în
special a celor din structurile de primire turistică;
- Creșterea numărului de evenimente de nivel internațional;
- Realizarea obiectivului privind plata cotizațiilor organizațiilor internaționale;
- Realizarea acțiunilor privind deplasările externe și interne;
- Perfecționarea acțiunilor privind derularea proiectelor internaționale în domeniul
turismului.

Măsuri :
- Valorificarea și conservarea arhitecturii tradiționale;
- Susținerea gastronomiei locale;
- Dezvoltarea și promovarea rețelei naționale de destinații de ecoturism conform
Strategiei Naționale de Ecoturism;
- Realizarea unui sistem de atestare a rutelor culturale dezvoltate la nivel național
pentru promovarea eficace și eficientă a acestora;
- Realizarea unui sistem voluntar de specializare tematică a pensiunilor turistice,
complementar sistemului de clasificare;
- Organizarea unor seminarii de instruire a autorităților publice locale (U.A.T) din
stațiunile turistice de interes național/local;
- Conectarea României la infrastructura turistică europeană pentru turismul activ;
- Îmbunătățirea instrastructurii aferente destinațiilor de ecoturism și ariilor protejate;
- Valorificarea Deltei Dunării;
- Dezvoltarea și promovarea unei rețele de drumuri verzi ce pot fi parcurse
nemotorizat;
- Valorificarea potențialului speologic și al salinelor;
- Dezvoltarea turismului sportiv;
- Dezvoltarea rutelor culturale, europene/naționale;
- Crearea și dezvoltarea de rute turistice rurale, care să evidențieze unicitatea și
paricularitățile specifice zonelor etnofolclorice;
- Promovarea rutelor gastronomice (ruta vinului, drumul brânzei);
- Dezvoltarea turismului gastronomic și oenologic;
- Valorificarea patrimoniului cultural;
- Organizarea unui calendar de evenimente culturale “all year long” la nivel național
și internațional;
- Susținerea inițiativelor de dezvoltare a circuitelor verzi;
- Dezvoltarea multiculturalismului prin turism;
- Promovarea conceptului de contemporaneitate prin prezentarea patrimoniului
cultural într-un mod original;
- Favorizarea procesului de modernizare a capacităților de cazare și a centrelor de
tratament;
- Îmbunătățirea formării profesionale a personalului din stațiuni;
- Sprijinirea inovației în domeniul tratamentelor și produselor wellness;
- Revigorarea sectorului de tratamente și terapia anti-ageing;
- Dezvoltarea turismului medical/stomatologic/estetic;
- Sprijinirea dezvoltării componentei de divertisment a stațiunilor;
- Atragerea în stațiunile din România a reprezentanților caselor de sănătate din
Europa;
- Diversificarea ofertei de litoral, susținând și promovând pachete integrate de
vacanță;
- Înlăturarea efectelor sezonalității prin susținerea măsurilor care să reducă migrația
forței de muncă în extrasezon;
- Intensificarea acțiunilor de conștientizare a beneficiilor Programului Steagul
Albastru – Blue Flag în rândul operatorilor de plajă;
- Îmbunătățirea accesibilității la/și a infrastructurii destinate turismului pentru siturile
arheologice, monumente istorice și patrimoniul natural, cu potențial ridicat din
regiune;
- Îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere de pe litoral;
- Crearea instrumentelor moderne pentru promovarea atributelor unice de poziționare
a României pe segmentul turismului de afaceri;
- Încurajarea furnizorilor de servicii MICE de a se alătura asociațiilor internaționale de
profil, pentru creșterea vizibilității pe acest segment, îmbunătățirea networking-ului
și schimbul de bune practici;
- Dezvoltarea și valorificarea centrelor istorice ale marilor orașe,
- Promovarea conceptului de ”Orașe inteligente”, astfel încât acestea să devină
atractive din punct de vedere turistic;
- Susținerea creării de circuite turistice, care să includă obiectivele turistice din
împrejurimile marilor orașe, precum și coordonarea infrastructurii de transport,
astfel încât aceste obiective să poată fi conectate;
- Promovarea turismului pentru tineret, prin dezvoltarea și promovarea pachetelor
turistice city break, în marja unor evenimente culturale și artistice de referință;
- Atribuirea de brand-uri și slogane de promovare care să definească și să
diferențieze varietatea de city break;
- Atragerea lanțurilor hoteliere naționale și internaționale;
- Digitalizarea orașelor;
- Dezvoltarea turismului în zone în care densitatea obiectivelor cu atractivitate
turistică este mai redusă;
- Dezvoltarea și aplicarea conceptului de zonare pentru recreere și turism;
- Contribuirea la bunăstarea locală prin conservarea și promovarea autenticității
culturale;
- Popularizarea schimburilor de bune practici între diferite zone etnofolclorice din țară
și din străinătate;
- Încurajarea legislativă a cultivării de produse agricole în mod tradițional, precum și
prepararea și servirea meselor pentru turiști, din produse din propria gospodărie;
- Implicarea statului prin susținere financiară pentru păstrarea arhitecturii tradiționale
a satului românesc;
- Atestarea unor localităţi ca ,,Sate Turistice”, pentru a beneficia de punctaje
suplimentare la accesarea de fonduri pentru dezvoltare;
- Evidențierea și promovarea obiectivelor culturale: monumente UNESCO, castele,
biserici, cetăți fortificate, cule, muzee, capodopere arhitectonice, situri arheologice,
opere de artă, artiști și case memoriale etc., în vederea creșterii notorietății
acestora;
- Susținerea legislativă și financiară, din partea statului pentru conservarea
patrimoniului cultural material și imaterial;
- Crearea și dezvoltarea traseelor de cicloturism și a celor de drumeție, în vederea
racordării României la traseele europene de acest gen;
- Reglementarea activităților de turism activ (rafting, cățărare, parapantă, tiroliană,
etc.);
- Crearea și dezvoltarea unor alternative la activitățile sportive sezoniere, în scopul
reducerii sezonalității în stațiunile turistice;
- Promovarea meșterilor populari și a meșteșugurilor tradiționale;
- Promovarea patrimoniului natural. Creșterea gradului de cunoaștere a României ca
destinație autentică pentru vacanțe în natură;
- Promovarea destinațiilor de excelență, din rețeaua EDEN;
- Evidențierea proprietăților resurselor balneoclimaterice ale României (1/3 din apele
minerale ale Europei, densitatea mofetelor) pentru dezvoltarea și promovarea
turismului medical/balnear;
- Promovarea tururilor pietonale din centrele istorice ale marilor orașe;
- Realizarea unei strategii de Marketing & Promovare cu valabilitate de minim 4 ani;
- Creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti ori în conştientizarea
importanţei turismului românesc, prin email marketing, dispozitive mobile, precum şi
prin alte activităţi de promovare şi publicitate prin internet şi alte mijloace
electronice;
- Modernizarea portalului www.romania.travel și revitalizarea aplicației mobile
asociate site-ului.

3.3.3 Politica în domeniul investițiilor publice

Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism


- și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 558/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Obiective generale:
- dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin
creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică;
- dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe
forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice;
- dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional;
- identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin
dezvoltarea durabilă a turismului.

Obiective specifice:
- dezvoltarea turismului de sănătate;
- dezvoltarea domeniului schiabil;
- dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement;
- dezvoltarea turistică echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a
litoralului Mării Negre;
- dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării;
- dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă.

Măsuri:
Programul are în vedere susținerea financiară a unităților administrativ-teritoriale, în
completarea surselor proprii ale acestora prin transferuri de la bugetul de stat, către
bugetele locale. Astfel, se încheie contracte de finanţare multianuale cu autorităţile
administraţiei publice locale pentru finanţarea investiţiilor în turism prevăzute în Anexa nr.
1 lit. A (pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate şi nedecontate
din contractele de lucrări aflate în derulare) şi lit. B la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017
privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul
investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, pe o
perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor
bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. În funcţie
de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de
finanţare poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
Pentru finalizarea, respectiv continuarea în bune condiții a Programului pentru dezvoltarea
investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism, țintele se vor încadra în limitele
bugetare/de angajament aprobate.

Rezultate așteptate:

Industria turistică generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investiţiile în


acest domeniu au o durată de amortizare relativ scurtă. Turiştii creează o cerere
suplimentară de servicii şi bunuri de consum, stimulând astfel sectorul terţiar al economiei
(serviciile, comerţul, industriile artizanale etc.). În acelaşi timp, localităţile turistice tind să
aibă o infrastructură edilitară şi de servicii mai dezvoltată. Sectorul transporturilor şi
sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante ce au de câştigat prin dezvoltarea
turismului. Dacă în prezent ponderea turismului în produsul intern brut este redusă atât la
nivel naţional, cât şi la nivel regional (cca 2-3%), pe termen mediu aceasta se poate dubla
cu uşurinţă, chiar şi fără extinderea structurilor de primire turistică.
Realizarea de investiţii produce numeroase efecte economice, respectiv: creşterea cererii
de bunuri şi servicii; creşterea şi diversificarea ofertei agenţilor economici; creşterea cifrei
de afaceri, a veniturilor şi profitului; favorizarea circulaţiei capitalurilor; creşterea gradului
de participare a ţării la circuitul economic internaţional; accelerarea şi promovarea
progresului tehnic, dezvoltarea, retehnologizarea şi înnoirea capacităţilor de producţie
existente; stimularea şi creşterea eficienţei în toate domeniile; îmbunătăţirea mediului
economic.
Dintre multiplele efecte sociale ale investiţiilor menţionăm: creşterea calităţii vieţii şi a
nivelului de trai; creşterea numărului de locuri de muncă şi a gradului de ocupare a forţei
de muncă; reducerea şomajului; dezvoltarea culturii şi educaţiei; creşterea calităţii forţei de
muncă; ocrotirea sănătăţii; protecţia mediului.

3.4 În domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de


afaceri, comerțului, politicii comerciale și al relațiilor economice internaționale și
investițiilor străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru
stimularea inițiativei operatorilor economici.

3.4.1 Eficientizarea exporturilor

Programul Stimularea exporturilor

Obiective:
Dezvoltarea capacității administrative a factorilor din sectorul public implicați în
dezvoltarea României prin creșterea exportului, precum și a investițiilor firmelor românești
în afara UE.

Măsuri:
- Acordarea de consultanță pentru operatorii economici cu activitate de export în
scopul elaborării și implementării strategiilor de export și prezentării celor mai bune
practici în domeniul promovării ofertei de export în vederea identificării de
oportunități de export;
- Dezvoltarea portalului de comerț exterior;
- Consultanță pentru elaborarea unei stategii de susținere a formării și dezvoltării de
clustere în sectoare cu potențial de creștere a exporturilor;
- Realizarea de programe și campanii de promovare a brandurilor/mărcilor românești
pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare și operatorii economici cu potențial de
export.

Rezultate:
- Creșterea competitivității la export a firmelor din România;
- Creșterea anuală a exportului.

3.4.2 Crearea cadrului instituțional, legislativ și financiar favorabil susținerii IMM-


urilor

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up


Nation - ROMÂNIA”

Obiectiv:
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu
prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-
urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă,
inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Măsuri:
Finanțarea IMM-urilor noi înființate și facilitarea accesului acestora la creditare.

Rezultate:
Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii, creșterea numărului de locuri de
muncă în economie, creșterea gradului de tehnologizare a societăților nou înființate prin
achiziționarea de tehnologii noi, inovative.

Programul pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul


turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror
activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

Obiectiv:
Obiectivul principal a sprijinului financiar este să asigure continuitatea activităţii
operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentaţie,
agenţii de turism, grav afectaţi de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin
îmbunătăţirea accesului la lichidităţi, pentru a-i ajuta să îşi continue activitatea şi să
păstreze locurile de muncă.

Măsuri:
Acordarea de ajutoare de stat pentru supravieţuirea şi relansarea sectorului turismului.
Rezultate:
- Salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector şi
salvarea locurilor de muncă generate de aceştia.
- Stimularea întreprinderilor din acest sector să menţină activitatea pentru o perioadă
de minimum 6 luni.

Programul Granturi pentru investiții

Obiectiv:
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate
2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru
beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului
SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada
stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Măsuri
Prin program se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat
în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat
prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în
contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Măsura se
aplică regional în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Programul ‘‘Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice``

Obiectiv :

Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual și se derulează până la data de
31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire.

Prin acordarea ajutoarelor de stat se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:


a) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;
b) susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film;
c) crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe;
d) promovarea identităţii culturale naţionale, a minorităţilor naţionale din România, a
destinaţiilor şi obiectivelor turistice autohtone prin realizarea filmelor şi promovarea în
circuitul mondial de valori;
e) sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Măsuri :
Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme constă în:
a) alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu
achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de producția de film,
precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării
proiectului în România;
b) alocări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste alocarea prevăzută la lit. a),
cu condiția ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraș sau România,
destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat ori
limba, tradițiile și obiceiurile românești în producțiile audiovizuale finanțate în cadrul
aceleiași producții cinematografice, iar desfășurarea subiectului filmului să fie explicită
vizual.
Rezultate :
Sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, constând atât în filme
cinematografice, cât şi în filme şi seriale de televiziune, precum şi orice alte producţii
audiovizuale astfel cum sunt definite în Convenţia Europeană asupra coproducţiilor
cinematografice, inclusiv prin atragerea de producţii străine.

3.4.3 Politica în domeniul investițiilor publice

Pentru anul 2021, Ministerul Economiei Antreprenariatului și Turismului are prevăzute


cheltuieli de capital reprezentând dotări independente necesare întreținerii securității
cibernetice a sistemelor de operare IT în domeniul investițiilor.
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Mii lei
Capitolul bugetar finantat prin Executie
Propuneri Estimări Estimări Estimări
proiectul de buget/programe Cod CA/CB până la 2020
2021 2022 2023 2024
bugetare Cod

1 2 3 4 5 6 7 8
I 5.965.324 2.877.176 116.003 115.161 104.763
Program
II 4.715.030 1.871.497 568.284 614.847 653.203
Programul 1 I 79.453 233.000
Schema de ajutor de stat privind
1885
sprijinirea industriei II 2.406 100.000
cinematografice
I 2.500.000
Program 2
Program privind unele masuri
2170
pentru acordarea de sprijim II 1.000.000 451.904 499.686 548.410
financiar pentru intreprinderi

Program 3 I 391.234 1.500 50.000 50.000 50.000


647
Stimularea exporturilor II 351.960 1.500 50.000 50.000 50.000
Program 4 I 3.242.806 14.661 11.697 10.469
Programul pentru stimularea
1786
înfiinţării întreprinderilor mici și
mijlocii “Start-up Nation - II 2.379.281 641.982 12.074 10.469
ROMANIA”
I 996.849 70.000 41.315 41.315 41.315
Programul 5
Programe de conservare sau de 642
inchidere a minelor II 996.849 70.000 41.315 41.315 41.315

I 155.295 6.760 6.760 7.047 7.047


Programul 6
Program de marketing si 354
promovare turistica II 155.075 6.760 6.760 7.047 7.047

I 701.984 50.230 5.206 5.280 5.356


Program 7
355
Dezvoltarea produselor turistice II 701.756 50.230 5.206 5.280 5.356

I 127.703 1.025 1.025 1.050 1.075


Program 8
Program geologic la nivel national
privind directiile de desfasurare a 173
activitatii de cercetare geologica a II 127.703 1.025 1.025 1.050 1.075
resurselor minerale
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 3.245.408 9.198.042 183,42 896.136 719.593 721.600
II.Credite bugetare 320.384 2.300.348 6.596.397 186,76 1.348.417 1.219.279 1.270.010
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.115.113 9.194.442 195,16 852.574 675.031 676.038
II.Credite bugetare 205.157 2.175.293 6.592.797 203,08 1.304.855 1.174.717 1.224.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 28.884 41.990 45,37 43.455 44.777 44.777
II.Credite bugetare 11.983 28.884 41.990 45,37 43.455 44.777 44.777
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 141.582 316.500 123,55 147.161 101.315 101.315
II.Credite bugetare 48.709 64.535 183.500 184,34 147.161 101.315 101.315
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 3.900 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.613.624 2.598.734 61,05 193.818 194.091 194.367
II.Credite bugetare 66.086 750.851 1.726.055 129,88 646.099 693.777 742.777
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.753 6.055.537 411,12 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.506 1.184.753 4.459.571 276,41 331.040 197.021 197.021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 130.295 3.600 -97,24 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 115.983 130.295 3.600 -97,24 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -759 -5.240
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -759 -5.240
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 1.351.080 6.233.516 361,37 550.989 419.758 421.513
II.Credite bugetare 99.749 1.346.555 4.637.550 244,40 550.989 419.758 421.513
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.349.885 6.229.916 361,51 507.427 375.196 375.951
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 89.745 1.349.885 4.633.950 243,28 507.427 375.196 375.951
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
II.Credite bugetare 11.983 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.753 6.055.537 411,12 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.506 1.184.753 4.459.571 276,41 331.040 197.021 197.021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 1.580.570 2.748.060 73,87 198.544 198.692 198.843
II.Credite bugetare 8.010 640.035 1.742.381 172,23 650.825 698.378 747.253
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.580.570 2.748.060 73,87 198.544 198.692 198.843
II.Credite bugetare 8.010 640.750 1.742.381 171,93 650.825 698.378 747.253
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 92.774 234.500 152,76 60.000 60.000 60.000
II.Credite bugetare 15.727 101.500 545,39 60.000 60.000 60.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
II.Credite bugetare 3.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.487.796 2.513.560 68,95 138.544 138.692 138.843
II.Credite bugetare 4.110 625.023 1.640.881 162,53 590.825 638.378 687.253
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -715
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -715
8200 INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
I.Credite de angajament 296.239 158.451 -46,51 133.612 87.766 87.766
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 212.625 296.239 158.451 -46,51 133.612 87.766 87.766
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 167.139 158.451 -5,20 133.612 87.766 87.766
II.Credite bugetare 107.402 167.139 158.451 -5,20 133.612 87.766 87.766
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 48.808 82.000 68,01 87.161 41.315 41.315
II.Credite bugetare 48.709 48.808 82.000 68,01 87.161 41.315 41.315
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
II.Credite bugetare 58.693 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7
8600 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
8700 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
II.Credite bugetare 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 3.244.957 9.185.471 183,07 850.290 719.593 721.600
II.Credite bugetare 319.997 2.299.897 6.583.826 186,27 1.302.571 1.219.279 1.270.010
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.114.662 9.181.871 194,80 806.728 675.031 676.038
II.Credite bugetare 204.770 2.174.842 6.580.226 202,56 1.259.009 1.174.717 1.224.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 28.884 41.990 45,37 43.455 44.777 44.777
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 11.983 28.884 41.990 45,37 43.455 44.777 44.777
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 141.582 304.500 115,07 101.315 101.315 101.315
II.Credite bugetare 48.709 64.535 171.500 165,75 101.315 101.315 101.315
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 3.900 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.613.624 2.598.734 61,05 193.818 194.091 194.367
II.Credite bugetare 66.086 750.851 1.726.055 129,88 646.099 693.777 742.777
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.302 6.054.966 411,27 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.119 1.184.302 4.459.000 276,51 331.040 197.021 197.021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 130.295 3.600 -97,24 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 115.983 130.295 3.600 -97,24 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -759 -5.240
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -759 -5.240
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 1.350.629 6.232.945 361,48 550.989 419.758 421.513
II.Credite bugetare 99.362 1.346.104 4.636.979 244,47 550.989 419.758 421.513
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.349.434 6.229.345 361,63 507.427 375.196 375.951
II.Credite bugetare 89.358 1.349.434 4.633.379 243,36 507.427 375.196 375.951
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
II.Credite bugetare 11.983 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.302 6.054.966 411,27 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.119 1.184.302 4.459.000 276,51 331.040 197.021 197.021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 1.350.629 6.232.945 361,48 550.989 419.758 421.513
II.Credite bugetare 99.362 1.346.104 4.636.979 244,47 550.989 419.758 421.513
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.349.434 6.229.345 361,63 507.427 375.196 375.951
II.Credite bugetare 89.358 1.349.434 4.633.379 243,36 507.427 375.196 375.951
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
II.Credite bugetare 11.983 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.302 6.054.966 411,27 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.119 1.184.302 4.459.000 276,51 331.040 197.021 197.021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 1.894.328 2.952.526 55,86 299.301 299.835 300.087
II.Credite bugetare 220.635 953.793 1.946.847 104,12 751.582 799.521 848.497
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.765.228 2.952.526 67,26 299.301 299.835 300.087
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 115.412 825.408 1.946.847 135,86 751.582 799.521 848.497
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
II.Credite bugetare 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 141.582 304.500 115,07 101.315 101.315 101.315
II.Credite bugetare 48.709 64.535 171.500 165,75 101.315 101.315 101.315
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 3.900 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.606.127 2.591.036 61,32 186.020 186.193 186.369
II.Credite bugetare 62.803 743.354 1.718.357 131,16 638.301 685.879 734.779
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7 -715
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7 -715
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 1.580.570 2.748.060 73,87 198.544 198.692 198.843
II.Credite bugetare 8.010 640.035 1.742.381 172,23 650.825 698.378 747.253
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.580.570 2.748.060 73,87 198.544 198.692 198.843
II.Credite bugetare 8.010 640.750 1.742.381 171,93 650.825 698.378 747.253
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 92.774 234.500 152,76 60.000 60.000 60.000
II.Credite bugetare 15.727 101.500 545,39 60.000 60.000 60.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
II.Credite bugetare 3.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.487.796 2.513.560 68,95 138.544 138.692 138.843
II.Credite bugetare 4.110 625.023 1.640.881 162,53 590.825 638.378 687.253
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -715
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -715
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
I.Credite de angajament 296.239 146.451 -50,56 87.766 87.766 87.766
II.Credite bugetare 212.625 296.239 146.451 -50,56 87.766 87.766 87.766
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 167.139 146.451 -12,38 87.766 87.766 87.766
II.Credite bugetare 107.402 167.139 146.451 -12,38 87.766 87.766 87.766
40 TITLUL IV SUBVENTII
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 48.808 70.000 43,42 41.315 41.315 41.315
II.Credite bugetare 48.709 48.808 70.000 43,42 41.315 41.315 41.315
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
II.Credite bugetare 58.693 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
II.Credite bugetare 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
01 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 01 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
8210 INDUSTRIA
EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 3.244.957 9.185.471 183,07 850.290 719.593 721.600
II.Credite bugetare 319.997 2.299.897 6.583.826 186,27 1.302.571 1.219.279 1.270.010
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.114.662 9.181.871 194,80 806.728 675.031 676.038
II.Credite bugetare 204.770 2.174.842 6.580.226 202,56 1.259.009 1.174.717 1.224.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 28.884 41.990 45,37 43.455 44.777 44.777
II.Credite bugetare 11.983 28.884 41.990 45,37 43.455 44.777 44.777
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 141.582 304.500 115,07 101.315 101.315 101.315
II.Credite bugetare 48.709 64.535 171.500 165,75 101.315 101.315 101.315
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 15.727
II.Credite bugetare 15.727 1.500 -90,46
16 Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
I.Credite de angajament 48.808
II.Credite bugetare 48.709 48.808 70.000 43,42
30 Alte subventii
I.Credite de angajament 77.047
II.Credite bugetare 100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 3.900 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
01 Transferuri curente
II.Credite bugetare 3.900
01 Transferuri catre institutii publice
II.Credite bugetare 3.900
02 Transferuri de capital
I.Credite de angajament 16.268
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35
21 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism
I.Credite de angajament 16.268
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.613.624 2.598.734 61,05 193.818 194.091 194.367
II.Credite bugetare 66.086 750.851 1.726.055 129,88 646.099 693.777 742.777
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 1.606.127
II.Credite bugetare 62.803 743.354 1.718.357 131,16
01 Restructurarea industriei de aparare
I.Credite de angajament 85.926
II.Credite bugetare 53.150 85.926 70.300 -18,19
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 32.405
II.Credite bugetare 5.543 32.405 6.151 -81,02
16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
I.Credite de angajament 1.484.421
II.Credite bugetare 621.648 1.634.731 162,97
49 Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
II.Credite bugetare 1.025
53 Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
I.Credite de angajament 3.375
II.Credite bugetare 4.110 3.375 6.150 82,22
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 7.497
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 7.497
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.302 6.054.966 411,27 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.119 1.184.302 4.459.000 276,51 331.040 197.021 197.021
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 1.170.981
II.Credite bugetare 1.170.981 4.415.451 277,07
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 162.705
II.Credite bugetare 162.705 662.318 307,07
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 1.008.276
II.Credite bugetare 1.008.276 3.753.133 272,23
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 13.121
II.Credite bugetare 906 13.121 42.567 224,42
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 2.013
II.Credite bugetare 145 2.013 17.661 777,35
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 11.108
II.Credite bugetare 761 11.108 24.906 124,22
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 213 200 982 391,00
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 213 200 317 58,50
02 Finantare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 665
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 712
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 130.295 3.600 -97,24 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 115.983 130.295 3.600 -97,24 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
01 Active fixe
I.Credite de angajament 1.195
II.Credite bugetare 10.724 1.195 2.000 67,36
01 Constructii
I.Credite de angajament 1.195
II.Credite bugetare 4.017 1.195 1.000 -16,32
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 6.125 500
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 477 150
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 105 350
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
II.Credite bugetare 29 1.600
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
01 Active financiare
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
01 Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -759 -5.240
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -759 -5.240
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -759 -5.240
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -759 -5.240
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 1.350.629 6.232.945 361,48 550.989 419.758 421.513
II.Credite bugetare 99.362 1.346.104 4.636.979 244,47 550.989 419.758 421.513
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.349.434 6.229.345 361,63 507.427 375.196 375.951
II.Credite bugetare 89.358 1.349.434 4.633.379 243,36 507.427 375.196 375.951
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
II.Credite bugetare 11.983 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.302 6.054.966 411,27 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.119 1.184.302 4.459.000 276,51 331.040 197.021 197.021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 1.350.629 6.232.945 361,48 550.989 419.758 421.513
II.Credite bugetare 99.362 1.346.104 4.636.979 244,47 550.989 419.758 421.513
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.349.434 6.229.345 361,63 507.427 375.196 375.951
II.Credite bugetare 89.358 1.349.434 4.633.379 243,36 507.427 375.196 375.951
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
II.Credite bugetare 72.271 129.290 130.500 0,94 130.500 131.153 131.808
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
II.Credite bugetare 11.983 27.633 35.000 26,66 36.465 37.500 37.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68 7.798 7.898 7.998
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 7.497
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 7.497
II.Credite bugetare 3.283 7.497 7.698 2,68
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.184.302 6.054.966 411,27 331.040 197.021 197.021
II.Credite bugetare 1.119 1.184.302 4.459.000 276,51 331.040 197.021 197.021
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 1.170.981
II.Credite bugetare 1.170.981 4.415.451 277,07
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 162.705
II.Credite bugetare 162.705 662.318 307,07
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 1.008.276
II.Credite bugetare 1.008.276 3.753.133 272,23
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 13.121
II.Credite bugetare 906 13.121 42.567 224,42
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 2.013
II.Credite bugetare 145 2.013 17.661 777,35
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 11.108
II.Credite bugetare 761 11.108 24.906 124,22
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 213 200 982 391,00
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 213 200 317 58,50
02 Finantare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 665
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87 1.624 1.624 1.624
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 712
II.Credite bugetare 702 712 1.181 65,87
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
II.Credite bugetare 10.753 1.195 3.600 201,26 43.562 44.562 45.562
01 Active fixe
I.Credite de angajament 1.195
II.Credite bugetare 10.724 1.195 2.000 67,36
01 Constructii
I.Credite de angajament 1.195
II.Credite bugetare 4.017 1.195 1.000 -16,32
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 6.125 500
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 477 150
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 105 350
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
II.Credite bugetare 29 1.600
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -752 -4.525
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -752 -4.525
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -752 -4.525
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 1.350.629
II.Credite bugetare 99.362 1.346.104 4.636.979 244,47
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 1.350.629
II.Credite bugetare 99.362 1.346.104 4.636.979 244,47
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 1.894.328 2.952.526 55,86 299.301 299.835 300.087
II.Credite bugetare 220.635 953.793 1.946.847 104,12 751.582 799.521 848.497
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.765.228 2.952.526 67,26 299.301 299.835 300.087
II.Credite bugetare 115.412 825.408 1.946.847 135,86 751.582 799.521 848.497
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
II.Credite bugetare 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 141.582 304.500 115,07 101.315 101.315 101.315
II.Credite bugetare 48.709 64.535 171.500 165,75 101.315 101.315 101.315
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 3.900 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.606.127 2.591.036 61,32 186.020 186.193 186.369
II.Credite bugetare 62.803 743.354 1.718.357 131,16 638.301 685.879 734.779
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7 -715
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7 -715
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 1.580.570 2.748.060 73,87 198.544 198.692 198.843
II.Credite bugetare 8.010 640.035 1.742.381 172,23 650.825 698.378 747.253
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.580.570 2.748.060 73,87 198.544 198.692 198.843
II.Credite bugetare 8.010 640.750 1.742.381 171,93 650.825 698.378 747.253
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 92.774 234.500 152,76 60.000 60.000 60.000
II.Credite bugetare 15.727 101.500 545,39 60.000 60.000 60.000
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 15.727
II.Credite bugetare 15.727 1.500 -90,46
30 Alte subventii
I.Credite de angajament 77.047
II.Credite bugetare 100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
II.Credite bugetare 3.900
01 Transferuri curente
II.Credite bugetare 3.900
01 Transferuri catre institutii publice
II.Credite bugetare 3.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.487.796 2.513.560 68,95 138.544 138.692 138.843
II.Credite bugetare 4.110 625.023 1.640.881 162,53 590.825 638.378 687.253
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 1.487.796
II.Credite bugetare 4.110 625.023 1.640.881 162,53
16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
I.Credite de angajament 1.484.421
II.Credite bugetare 621.648 1.634.731 162,97
53 Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
I.Credite de angajament 3.375
II.Credite bugetare 4.110 3.375 6.150 82,22
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -715
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -715
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -715
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -715
01 Actiuni generale economice si comerciale
I.Credite de angajament 1.580.570
II.Credite bugetare 8.010 640.035 1.742.381 172,23
01 Administratie centrala
II.Credite bugetare 3.900
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 15.727
II.Credite bugetare 15.727 1.500 -90,46
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
I.Credite de angajament 1.564.843
II.Credite bugetare 4.110 624.308 1.740.881 178,85
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
I.Credite de angajament 296.239 146.451 -50,56 87.766 87.766 87.766
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 212.625 296.239 146.451 -50,56 87.766 87.766 87.766
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 167.139 146.451 -12,38 87.766 87.766 87.766
II.Credite bugetare 107.402 167.139 146.451 -12,38 87.766 87.766 87.766
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 48.808 70.000 43,42 41.315 41.315 41.315
II.Credite bugetare 48.709 48.808 70.000 43,42 41.315 41.315 41.315
16 Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
I.Credite de angajament 48.808
II.Credite bugetare 48.709 48.808 70.000 43,42
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
II.Credite bugetare 58.693 118.331 76.451 -35,39 46.451 46.451 46.451
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 118.331
II.Credite bugetare 58.693 118.331 76.451 -35,39
01 Restructurarea industriei de aparare
I.Credite de angajament 85.926
II.Credite bugetare 53.150 85.926 70.300 -18,19
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
I.Credite de angajament 32.405
II.Credite bugetare 5.543 32.405 6.151 -81,02
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
01 Active financiare
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
01 Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
I.Credite de angajament 129.100
II.Credite bugetare 105.230 129.100
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -7
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -7
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
I.Credite de angajament 296.239
II.Credite bugetare 212.625 296.239 146.451 -50,56
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
01 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 02 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.025 1.025 1.050 1.075
II.Credite bugetare 1.025 1.025 1.050 1.075
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 1.025
49 Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
II.Credite bugetare 1.025
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucratoare si constructiilor
II.Credite bugetare 1.025
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30 11.966 12.327 12.403
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
II.Credite bugetare 1.251 6.990 458,75 6.990 7.277 7.277
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35 4.976 5.050 5.126
02 Transferuri de capital
I.Credite de angajament 16.268
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35
21 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism
I.Credite de angajament 16.268
II.Credite bugetare 16.268 50.000 207,35
04 Turism
I.Credite de angajament 17.519
II.Credite bugetare 17.519 56.990 225,30
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 35 / 11 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 451
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 451
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 451 571 26,61
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 451
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 451
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 451
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 451
II.Credite bugetare 387 451 571 26,61
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI
TURISMULUI
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 35 / 13 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 12.000 45.846
0002 10 I.VENITURI CURENTE 12.000 45.846
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 12.000 45.846
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12.000 45.846
3610 DIVERSE VENITURI 12.000 45.846
50 Alte venituri 12.000 45.846
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
16 Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
II.Credite bugetare 12.000
8210 INDUSTRIA
EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 12.000 45.846
II.Credite bugetare 12.000 45.846
16 Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
II.Credite bugetare 12.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
II.Credite bugetare 12.000
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3/ 35 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 3
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament 3.877 1.673 651 1.553 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.877 1.673 651 1.553 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 3.877 1.673 651 1.553 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.877 1.673 651 1.553 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 3.877 1.673 651 1.553 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.877 1.673 651 1.553 0 0 0 0

Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 1.773 591 200 982 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.773 591 200 982 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 1.773 591 200 982 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.773 591 200 982 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 1.773 591 200 982 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.773 591 200 982 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3/ 35 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 3
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 2.104 1.082 451 571 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.104 1.082 451 571 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 2.104 1.082 451 571 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.104 1.082 451 571 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 2.104 1.082 451 571 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.104 1.082 451 571 0 0 0 0

Proiect: 12088 Centrul European al Consumatorilor din Romania


5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0
Proiect: 13921 SDITO ROMAN
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 133 133 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 133 133 0 0 0 0 0 0
Proiect: 13922 Romania EDEN Contest 2019
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 120 120 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 120 120 0 0 0 0 0 0
Proiect: 13923 Romania EDEN Destinationas Promotions
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3/ 35 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 3
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 100 100 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 100 100 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3 / 35 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 6
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

Proiect: 12088 Centrul European al Consumatorilor din Romania

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 3.524 1.320 651 1.553 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 1.666 484 200 982 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.666 484 200 982 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.666 484 200 982 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.666 484 200 982 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.666 484 200 982 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.666 484 200 982 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3 / 35 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 6
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.858 836 451 571 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.858 836 451 571 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.858 836 451 571 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.858 836 451 571 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.858 836 451 571 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.858 836 451 571 0 0 0 0
Proiect: 13921 SDITO ROMAN

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 133 133 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 133 133 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 133 133 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 133 133 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 133 133 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 133 133 0 0 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 65 65 0 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3 / 35 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 6
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 65 65 0 0 0 0 0 0


500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 65 65 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 65 65 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 65 65 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 65 65 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 68 68 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 68 68 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 68 68 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 68 68 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 68 68 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 68 68 0 0 0 0 0 0
Proiect: 13922 Romania EDEN Contest 2019

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 120 120 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 120 120 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3 / 35 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 4 din 6
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 120 120 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 120 120 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 120 120 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 120 120 0 0 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 84 84 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 84 84 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 84 84 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 84 84 0 0 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3 / 35 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 5 din 6
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 84 84 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 84 84 0 0 0 0 0 0
Proiect: 13923 Romania EDEN Destinationas Promotions

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 100 100 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 100 100 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 100 100 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 100 100 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 100 100 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 100 100 0 0 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 6 6 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 6 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6 6 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 6 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6 6 0 0 0 0 0 0


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

ANEXA nr. 3 / 35 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 6 din 6
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 6 6 0 0 0 0 0 0


Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 94 94 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 94 94 0 0 0 0 0 0
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 35 / 22


II. Credit bugetar Pag. 1 din 1
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2018 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
2020

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 9.022.213 1.012.782 41.702 1.184.102 6.053.984 331.040 197.021 197.021 4.561
II. Credite bugetare 7.262.565 855.499 33.255 1.184.102 4.458.018 331.040 197.021 197.021 6.609
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 1 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 321 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, D.M.I. 5.3 - Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca
destinatie turistica prin definirea, promovarea si
dezvoltarea brandului turistic national
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 481.023 480.863 160 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 323.561 323.401 160 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 481.023 480.863 160 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 323.561 323.401 160 0 0 0 0 0 0

8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE


I. Credite de angajament 481.023 480.863 160 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 323.561 323.401 160 0 0 0 0 0 0

870156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 481.023 480.863 160 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 323.561 323.401 160 0 0 0 0 0 0

87015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


I. Credite de angajament 481.023 480.863 160 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 323.561 323.401 160 0 0 0 0 0 0

8701560101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 62.268 62.268 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40.496 40.496 0 0 0 0 0 0 0

8701560102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 404.680 404.680 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 267.348 267.348 0 0 0 0 0 0 0

8701560103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 14.075 13.915 160 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.717 15.557 160 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 2 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 11496 Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul
Programului de cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 95.019 89.363 5.656 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 95.019 90.211 4.808 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 95.019 89.363 5.656 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95.019 90.211 4.808 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 95.019 89.363 5.656 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95.019 90.211 4.808 0 0 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 95.019 89.363 5.656 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95.019 90.211 4.808 0 0 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 95.019 89.363 5.656 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95.019 90.211 4.808 0 0 0 0 0 0

5101562502 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 95.019 89.363 5.656 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95.019 90.211 4.808 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 3 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12115 Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului
de cooperare Elvetiano - Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 876 476 400 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 876 312 564 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 876 476 400 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 312 564 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 876 476 400 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 312 564 0 0 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 876 476 400 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 312 564 0 0 0 0 0 0

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 876 476 400 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 312 564 0 0 0 0 0 0

5101562001 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 157 97 60 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 157 67 90 0 0 0 0 0 0

5101562002 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 719 379 340 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 719 245 474 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 4 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12116 Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano -
Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 11.711 7.514 4.197 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 11.711 7.009 3.297 0 0 0 0 0 1.405

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 11.711 7.514 4.197 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11.711 7.009 3.297 0 0 0 0 0 1.405

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 11.711 7.514 4.197 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11.711 7.009 3.297 0 0 0 0 0 1.405

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 11.711 7.514 4.197 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11.711 7.009 3.297 0 0 0 0 0 1.405

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 11.711 7.514 4.197 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11.711 7.009 3.297 0 0 0 0 0 1.405

5101562501 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.921 2.224 697 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.921 1.719 497 0 0 0 0 0 705

5101562502 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 8.790 5.290 3.500 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.790 5.290 2.800 0 0 0 0 0 700
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 5 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 60 Programul Operaţional Regional 2014 - 2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13725 STAR CITIES- TURISM SUSTENABIL PENTRU ACTIUNI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI
RIVERAN IN ORASE
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 595 0 595 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 595 0 595 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 595 0 595 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 595 0 595 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 595 0 595 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 595 0 595 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 595 0 595 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 595 0 595 0 0 0 0 0 0

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 595 0 595 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 595 0 595 0 0 0 0 0 0

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 90 0 90 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 90 0 0 0 0 0 0

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 505 0 505 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 505 0 505 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 6 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 60 Programul Operaţional Regional 2014 - 2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13928 Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar pentru Turism pentru sprijinirea activitatilor de inchidere a
POR 2007 - 2013, respectiv monitoizarea ex-post a contractelor de finantare in gestiune
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 864 176 367 76 245 0 0 0 0

II. Credite bugetare 864 176 367 76 245 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 864 176 367 76 245 0 0 0 0
II. Credite bugetare 864 176 367 76 245 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 864 176 367 76 245 0 0 0 0
II. Credite bugetare 864 176 367 76 245 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 864 176 367 76 245 0 0 0 0
II. Credite bugetare 864 176 367 76 245 0 0 0 0

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 864 176 367 76 245 0 0 0 0
II. Credite bugetare 864 176 367 76 245 0 0 0 0

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 453 88 184 38 143 0 0 0 0
II. Credite bugetare 453 88 184 38 143 0 0 0 0

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 411 88 183 38 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 411 88 183 38 102 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 7 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 70 Programul transnational Dunarea

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 11275 DanuBioValNet - DTP1 - 095-1.1


Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 88 72 16 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 88 72 16 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 88 72 16 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 88 72 16 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 88 72 16 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 88 72 16 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 88 72 16 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 88 72 16 0 0 0 0 0 0

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 88 72 16 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 88 72 16 0 0 0 0 0 0

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 17 14 3 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17 14 3 0 0 0 0 0 0

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 71 58 13 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 71 58 13 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 8 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 9256 Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei, Comertului si Relariilor cu Mediul de Afaceri
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 9.817 2.551 5.713 107 1.446 0 0 0 0

II. Credite bugetare 9.817 2.551 199 107 6.960 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 9.817 2.551 5.713 107 1.446 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.817 2.551 199 107 6.960 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 9.817 2.551 5.713 107 1.446 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.817 2.551 199 107 6.960 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 9.817 2.551 5.713 107 1.446 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.817 2.551 199 107 6.960 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 9.817 2.551 5.713 107 1.446 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.817 2.551 199 107 6.960 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.573 409 915 17 232 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.573 409 32 17 1.115 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 8.244 2.142 4.798 90 1.214 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.244 2.142 167 90 5.845 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 9 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12098 Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de
dezvoltare si implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.151 332 597 222 0 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 185 53 96 36 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 185 53 96 36 0 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 966 279 501 186 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 966 279 501 186 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 10 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13255 Simplificarea legislatiei in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.947 60 384 956 1.547 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 472 10 62 153 247 0 0 0 0
II. Credite bugetare 472 10 62 153 247 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.475 50 322 803 1.300 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.475 50 322 803 1.300 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 11 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13724 ANALIZA, EFICIENTIZAREA SI ACTUALIZAREA CADRULUI LEGAL IN DOMENIUL TURISMULUI


cod SIPOCA 392, cod MySMIS 2014 116156
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18

II. Credite bugetare 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18
II. Credite bugetare 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18
II. Credite bugetare 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18
II. Credite bugetare 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18
II. Credite bugetare 1.516 0 117 46 1.335 0 0 0 18

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 243 0 19 7 214 0 0 0 3
II. Credite bugetare 243 0 19 7 214 0 0 0 3

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.273 0 98 39 1.121 0 0 0 15
II. Credite bugetare 1.273 0 98 39 1.121 0 0 0 15
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 12 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13785 Consolidarea integritatii in institutiile publice si in mediul de afaceri


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.736 0 700 207 1.829 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 438 0 112 33 293 0 0 0 0
II. Credite bugetare 438 0 112 33 293 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.298 0 588 174 1.536 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.298 0 588 174 1.536 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 13 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13951 Cresterea capacitatii administrative a ME in vederea monitorizarii, evaluarii si coordonarii politicilor publice
din domeniul competitivitatii economice - finantat din PRogramul operation 71 si Fond 02
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 10.484 0 1.434 2.234 6.816 0 0 0 0

II. Credite bugetare 10.484 0 728 2.234 7.522 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 10.484 0 1.434 2.234 6.816 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10.484 0 728 2.234 7.522 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 10.484 0 1.434 2.234 6.816 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10.484 0 728 2.234 7.522 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 10.484 0 1.434 2.234 6.816 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10.484 0 728 2.234 7.522 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 10.484 0 1.434 2.234 6.816 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10.484 0 728 2.234 7.522 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.802 0 353 358 1.091 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.679 0 117 358 1.204 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 8.682 0 1.081 1.876 5.725 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.805 0 611 1.876 6.318 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 14 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15940 Eficientizarea activitatilor de autorizare si control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem
informatic integrat dedicat My SMIS 127623/ Cod SIPOCA 595
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966

II. Credite bugetare 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966
II. Credite bugetare 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966
II. Credite bugetare 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966
II. Credite bugetare 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966
II. Credite bugetare 11.797 0 195 145 6.844 1.647 0 0 2.966

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.890 0 31 23 1.097 264 0 0 475
II. Credite bugetare 1.890 0 31 23 1.097 264 0 0 475

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 9.907 0 164 122 5.747 1.383 0 0 2.491
II. Credite bugetare 9.907 0 164 122 5.747 1.383 0 0 2.491
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 15 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16399 Consolidarea capacitatii administrative si evaluare a strategiilor/politicilor publice


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 74 0 0 6 12 0 0 0 56

II. Credite bugetare 74 0 0 6 12 0 0 0 56

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 74 0 0 6 12 0 0 0 56
II. Credite bugetare 74 0 0 6 12 0 0 0 56

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 74 0 0 6 12 0 0 0 56
II. Credite bugetare 74 0 0 6 12 0 0 0 56

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 74 0 0 6 12 0 0 0 56
II. Credite bugetare 74 0 0 6 12 0 0 0 56

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 74 0 0 6 12 0 0 0 56
II. Credite bugetare 74 0 0 6 12 0 0 0 56

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 12 0 0 1 2 0 0 0 9
II. Credite bugetare 12 0 0 1 2 0 0 0 9

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 62 0 0 5 10 0 0 0 47
II. Credite bugetare 62 0 0 5 10 0 0 0 47
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 16 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18262 Consolidarea capacitatii de reglementare, implementare, evaluare si derulare a activitatilor de solutionare
alternativa a litigiilor de sfasurate de entitati aflate in coordonarea Ministerului Economiei si Autoritatii
Nationale pentru Protectia Consumatorilor FSE - SIPOCA - ANPC
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218

II. Credite bugetare 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218
II. Credite bugetare 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218
II. Credite bugetare 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218
II. Credite bugetare 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218
II. Credite bugetare 6.168 0 0 18 5.344 588 0 0 218

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 988 0 0 3 856 94 0 0 35
II. Credite bugetare 988 0 0 3 856 94 0 0 35

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 5.180 0 0 15 4.488 494 0 0 183
II. Credite bugetare 5.180 0 0 15 4.488 494 0 0 183
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 17 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18263 Management de calitate si performanta in cadrul MEEMA, pentru reducerea poverii administrative si
dezvoltarii IMM inovatoare FSE -SIPOCA 129959
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266

II. Credite bugetare 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266
II. Credite bugetare 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266
II. Credite bugetare 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266
II. Credite bugetare 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266
II. Credite bugetare 16.676 0 0 100 3.828 11.102 1.380 0 266

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.671 0 0 16 613 1.778 221 0 43
II. Credite bugetare 2.671 0 0 16 613 1.778 221 0 43

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 14.005 0 0 84 3.215 9.324 1.159 0 223
II. Credite bugetare 14.005 0 0 84 3.215 9.324 1.159 0 223
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 18 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12117 Start-up Nation Romania


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0

II. Credite bugetare 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0
II. Credite bugetare 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0
II. Credite bugetare 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0
II. Credite bugetare 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0
II. Credite bugetare 441.695 430.832 2.701 911 7.251 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 76.608 74.978 405 137 1.088 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76.608 74.978 405 137 1.088 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 365.087 355.854 2.296 774 6.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 365.087 355.854 2.296 774 6.163 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 19 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13929 START UP BANATcod MYSMIS 103886


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 420 112 139 47 0 0 0 0 122

II. Credite bugetare 420 112 139 47 0 0 0 0 122

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 420 112 139 47 0 0 0 0 122
II. Credite bugetare 420 112 139 47 0 0 0 0 122

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 420 112 139 47 0 0 0 0 122
II. Credite bugetare 420 112 139 47 0 0 0 0 122

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 420 112 139 47 0 0 0 0 122
II. Credite bugetare 420 112 139 47 0 0 0 0 122

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 420 112 139 47 0 0 0 0 122
II. Credite bugetare 420 112 139 47 0 0 0 0 122

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 62 16 20 7 0 0 0 0 19
II. Credite bugetare 62 16 20 7 0 0 0 0 19

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 350 93 116 40 0 0 0 0 101
II. Credite bugetare 350 93 116 40 0 0 0 0 101

5101580203 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 8 3 3 0 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 8 3 3 0 0 0 0 0 2
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 20 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13930 Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din regiunea nord est cod MYSMIS
105760
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787

II. Credite bugetare 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787
II. Credite bugetare 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787
II. Credite bugetare 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787
II. Credite bugetare 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787
II. Credite bugetare 7.976 171 5.167 1.851 0 0 0 0 787

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.197 26 777 278 0 0 0 0 116
II. Credite bugetare 1.197 26 777 278 0 0 0 0 116

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 6.779 145 4.390 1.573 0 0 0 0 671
II. Credite bugetare 6.779 145 4.390 1.573 0 0 0 0 671
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 21 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13931 START UP YOUSELF cod MYSMIS 104206


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 283 33 30 125 95 0 0 0 0

II. Credite bugetare 283 33 30 125 95 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 283 33 30 125 95 0 0 0 0
II. Credite bugetare 283 33 30 125 95 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 283 33 30 125 95 0 0 0 0
II. Credite bugetare 283 33 30 125 95 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 283 33 30 125 95 0 0 0 0
II. Credite bugetare 283 33 30 125 95 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 283 33 30 125 95 0 0 0 0
II. Credite bugetare 283 33 30 125 95 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 124 5 5 19 95 0 0 0 0
II. Credite bugetare 124 5 5 19 95 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 159 28 25 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 159 28 25 106 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 22 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13932 Antreprenor 2020 ID 105025


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 84 4.569 1.157 0 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 872 13 683 176 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 872 13 683 176 0 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.938 71 3.886 981 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.938 71 3.886 981 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 23 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13933 Antreprenorium ID 105026


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4.398 56 3.531 696 0 0 0 0 115

II. Credite bugetare 4.398 56 2.888 696 0 0 0 0 758

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 4.398 56 3.531 696 0 0 0 0 115
II. Credite bugetare 4.398 56 2.888 696 0 0 0 0 758

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 4.398 56 3.531 696 0 0 0 0 115
II. Credite bugetare 4.398 56 2.888 696 0 0 0 0 758

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.398 56 3.531 696 0 0 0 0 115
II. Credite bugetare 4.398 56 2.888 696 0 0 0 0 758

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 4.398 56 3.531 696 0 0 0 0 115
II. Credite bugetare 4.398 56 2.888 696 0 0 0 0 758

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 660 8 433 104 0 0 0 0 115
II. Credite bugetare 660 8 433 104 0 0 0 0 115

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 3.738 48 3.098 592 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.738 48 2.455 592 0 0 0 0 643
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 24 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13934 START UP PLUS INTEGRARE ANTREPRENOR NORD VEST


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.414 87 5.034 4.293 0 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.413 13 755 645 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.413 13 755 645 0 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 8.001 74 4.279 3.648 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.001 74 4.279 3.648 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 25 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18041 Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID-19
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 7.898.178 0 0 1.170.866 6.017.162 317.488 195.641 197.021 0

II. Credite bugetare 6.295.992 0 0 1.170.866 4.414.976 317.488 195.641 197.021 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 7.898.178 0 0 1.170.866 6.017.162 317.488 195.641 197.021 0
II. Credite bugetare 6.295.992 0 0 1.170.866 4.414.976 317.488 195.641 197.021 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 7.898.178 0 0 1.170.866 6.017.162 317.488 195.641 197.021 0
II. Credite bugetare 6.295.992 0 0 1.170.866 4.414.976 317.488 195.641 197.021 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 7.898.178 0 0 1.170.866 6.017.162 317.488 195.641 197.021 0
II. Credite bugetare 6.295.992 0 0 1.170.866 4.414.976 317.488 195.641 197.021 0

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 7.898.178 0 0 1.170.866 6.017.162 317.488 195.641 197.021 0
II. Credite bugetare 6.295.992 0 0 1.170.866 4.414.976 317.488 195.641 197.021 0

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.085.485 0 0 162.661 816.300 47.623 29.346 29.555 0
II. Credite bugetare 931.326 0 0 162.661 662.141 47.623 29.346 29.555 0

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 6.812.693 0 0 1.008.205 5.200.862 269.865 166.295 167.466 0
II. Credite bugetare 5.364.666 0 0 1.008.205 3.752.835 269.865 166.295 167.466 0
Anexa nr. 03 / 35 / 23
Pag. 26 din 26

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18042 Ecosisteme participative pentru stimularea revitalizarii cooperarii rural-urban prin guvernarea bioeconomiei
circulare in regiunea Dunarii, cod DTP3-471-4.1 GoDanuBio
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 497 0 0 39 230 215 0 0 13

II. Credite bugetare 497 0 0 39 230 215 0 0 13

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 497 0 0 39 230 215 0 0 13
II. Credite bugetare 497 0 0 39 230 215 0 0 13

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 497 0 0 39 230 215 0 0 13
II. Credite bugetare 497 0 0 39 230 215 0 0 13

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 497 0 0 39 230 215 0 0 13
II. Credite bugetare 497 0 0 39 230 215 0 0 13

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 497 0 0 39 230 215 0 0 13
II. Credite bugetare 497 0 0 39 230 215 0 0 13

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 74 0 0 6 34 32 0 0 2
II. Credite bugetare 74 0 0 6 34 32 0 0 2

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 423 0 0 33 196 183 0 0 11
II. Credite bugetare 423 0 0 33 196 183 0 0 11
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 1 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
4.416.763 1.685.159 2.877.176 258.397 257.555 247.187 9.742.237
II. Credite bugetare
4.416.763 704.865 1.871.497 710.678 757.241 795.597 9.256.641
Buget de stat

I. Credite de angajament
4.396.306 1.685.159 2.877.176 258.397 257.555 247.187 9.721.780
II. Credite bugetare
4.396.306 704.865 1.871.497 710.678 757.241 795.597 9.236.184
Venituri proprii

I. Credite de angajament
20.457 20.457
II. Credite bugetare
20.457 20.457
173 PROGRAM

173 Program geologic la nivel national privind directiile de desfasurare a activitatii de cercetare geologica a resurselor minerale

173 TOTAL PROGRAM

173 I. Credite de angajament


127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
173 II. Credite bugetare
127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 2 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 173 Buget de stat

173 I. Credite de angajament


127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
173 II. Credite bugetare
127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
342 PROGRAM

342 Program national multianual pentru sustinerea mestegurilor si artizanatului

342 TOTAL PROGRAM

342 I. Credite de angajament


11.680 890 890 890 14.350
342 II. Credite bugetare
11.680 890 890 890 14.350
342 Buget de stat

342 I. Credite de angajament


11.680 890 890 890 14.350
342 II. Credite bugetare
11.680 890 890 890 14.350
344 PROGRAM

344 Program UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

344 TOTAL PROGRAM

344 I. Credite de angajament


5.217 504 504 504 6.729
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 3 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 344 II. Credite bugetare


5.217 504 504 504 6.729
344 Buget de stat

344 I. Credite de angajament


5.217 504 504 504 6.729
344 II. Credite bugetare
5.217 504 504 504 6.729
354 PROGRAM

354 Marketing si promovare turistica

354 TOTAL PROGRAM

354 I. Credite de angajament


153.827 1.468 6.760 6.760 7.047 7.047 182.909
354 II. Credite bugetare
153.827 1.248 6.760 6.760 7.047 7.047 182.689
354 Buget de stat

354 I. Credite de angajament


153.827 1.468 6.760 6.760 7.047 7.047 182.909
354 II. Credite bugetare
153.827 1.248 6.760 6.760 7.047 7.047 182.689
355 PROGRAM

355 Dezvoltarea produselor turistice

355 TOTAL PROGRAM


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 4 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 355 I. Credite de angajament


685.485 16.499 50.230 5.206 5.280 5.356 768.056
355 II. Credite bugetare
685.485 16.271 50.230 5.206 5.280 5.356 767.828
355 Buget de stat

355 I. Credite de angajament


685.485 16.499 50.230 5.206 5.280 5.356 768.056
355 II. Credite bugetare
685.485 16.271 50.230 5.206 5.280 5.356 767.828
441 PROGRAM

441 Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

441 TOTAL PROGRAM

441 I. Credite de angajament


6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
441 II. Credite bugetare
6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
441 Buget de stat

441 I. Credite de angajament


6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
441 II. Credite bugetare
6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
518 PROGRAM

518 Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 5 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 518 TOTAL PROGRAM

518 I. Credite de angajament


197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
518 II. Credite bugetare
197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
518 Buget de stat

518 I. Credite de angajament


197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
518 II. Credite bugetare
197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
641 PROGRAM

641 Dezvoltarea infrastructurii calitatii si protectia mediului

641 TOTAL PROGRAM

641 I. Credite de angajament


7.752 780 8.532
641 II. Credite bugetare
7.752 780 8.532
641 Buget de stat

641 I. Credite de angajament


7.752 780 8.532
641 II. Credite bugetare
7.752 780 8.532
642 PROGRAM
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 6 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 642 Programe de conservare sau de inchidere a minelor

642 TOTAL PROGRAM

642 I. Credite de angajament


948.040 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.190.794
642 II. Credite bugetare
948.040 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.190.794
642 Buget de stat

642 I. Credite de angajament


927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
642 II. Credite bugetare
927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
642 Venituri proprii

642 I. Credite de angajament


20.457 20.457
642 II. Credite bugetare
20.457 20.457
647 PROGRAM

647 Stimularea exporturilor

647 TOTAL PROGRAM

647 I. Credite de angajament


336.234 55.000 1.500 50.000 50.000 50.000 542.734
647 II. Credite bugetare
336.234 15.726 1.500 50.000 50.000 50.000 503.460
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 7 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 647 Buget de stat

647 I. Credite de angajament


336.234 55.000 1.500 50.000 50.000 50.000 542.734
647 II. Credite bugetare
336.234 15.726 1.500 50.000 50.000 50.000 503.460
1425 PROGRAM

1425 Programul national multianual de microindustrializare

1425 TOTAL PROGRAM

1425 I. Credite de angajament


148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
1425 II. Credite bugetare
148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
1425 Buget de stat

1425 I. Credite de angajament


148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
1425 II. Credite bugetare
148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
1426 PROGRAM

1426 Program pentru organizarea Tirgului IMM-urilor

1426 TOTAL PROGRAM

1426 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 15.053
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 8 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 1426 II. Credite bugetare


53 5.000 5.000 5.000 15.053
1426 Buget de stat

1426 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 15.053
1426 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 15.053
1785 PROGRAM

1785 Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020

1785 TOTAL PROGRAM

1785 I. Credite de angajament


6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
1785 II. Credite bugetare
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
1785 Buget de stat

1785 I. Credite de angajament


6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
1785 II. Credite bugetare
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
1786 PROGRAM

1786 Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA"

1786 TOTAL PROGRAM


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 9 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 1786 I. Credite de angajament


1.757.474 1.485.332 14.661 11.697 10.469 3.279.633
1786 II. Credite bugetare
1.757.474 621.807 641.982 12.074 10.469 3.043.806
1786 Buget de stat

1786 I. Credite de angajament


1.757.474 1.485.332 14.661 11.697 10.469 3.279.633
1786 II. Credite bugetare
1.757.474 621.807 641.982 12.074 10.469 3.043.806
1877 PROGRAM

1877 Cresterea capacitatii administative MMACA de dezvoltare si implementare a sisitemului de politici publice bazate pe dovezi

1877 TOTAL PROGRAM

1877 I. Credite de angajament


21.402 222 21.624
1877 II. Credite bugetare
21.402 222 21.624
1877 Buget de stat

1877 I. Credite de angajament


21.402 222 21.624
1877 II. Credite bugetare
21.402 222 21.624
1885 PROGRAM

1885 Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 35 / 26

Pag. 10 din 10 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 TOTAL
2020

35 24931499 1885 TOTAL PROGRAM

1885 I. Credite de angajament


2.406 77.047 233.000 312.453
1885 II. Credite bugetare
2.406 100.000 102.406
1885 Buget de stat

1885 I. Credite de angajament


2.406 77.047 233.000 312.453
1885 II. Credite bugetare
2.406 100.000 102.406
2170 PROGRAM

2170 Program privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de
alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale

2170 TOTAL PROGRAM

2170 I. Credite de angajament


2.500.000 2.500.000
2170 II. Credite bugetare
1.000.000 451.904 499.686 548.410 2.500.000
2170 Buget de stat

2170 I. Credite de angajament


2.500.000 2.500.000
2170 II. Credite bugetare
1.000.000 451.904 499.686 548.410 2.500.000
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 1 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

173 PROGRAM :

Program geologic la nivel national privind directiile de desfasurare a activitatii de cercetare geologica a resurselor minerale

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Societatile comerciale abilitate urmare a selectiei de oferte

DESCRIERE :

Programul este destinat cunoasterii potentialului rezervelor/resurselor de substante minerale utile.

Data inceperii :01-01-2001

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
II. Credite bugetare
127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
Indicatori de finantare
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 2 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 173 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
5001 II. Credite bugetare
127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC

8601 I. Credite de angajament


127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
8601 II. Credite bugetare
127.703 1.025 1.025 1.050 1.075 131.878
860120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

860120 I. Credite de angajament


108.482 108.482
860120 II. Credite bugetare
108.482 108.482
860155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

860155 I. Credite de angajament


19.221 1.025 1.025 1.050 1.075 23.396
860155 II. Credite bugetare
19.221 1.025 1.025 1.050 1.075 23.396
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 3 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 173 I. Credite de angajament


100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea de rezerve/resurse puse in evidenta, urmare a executiei lucrarilor de prospectiuni aprobate anual. Evidentierea de noi
acumulari de substante minerale utile cu parametri calitativi si cantitativi superiori.

COMENTARII :

342 PROGRAM :

Program national multianual pentru sustinerea mestegurilor si artizanatului

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Stimularea practicarii mestesugurilor si a meseriilor tipice micii industrii, promovarea serviciilor si produselor realizate

Data inceperii :01-01-2002


Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 4 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 342 Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
11.680 890 890 890 14.350
II. Credite bugetare
11.680 890 890 890 14.350
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


11.680 890 890 890 14.350
5001 II. Credite bugetare
11.680 890 890 890 14.350
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


11.680 890 890 890 14.350
8001 II. Credite bugetare
11.680 890 890 890 14.350
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


3.681 3.681
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 5 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 342 800151 II. Credite bugetare


3.681 3.681
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


7.999 890 890 890 10.669
800155 II. Credite bugetare
7.999 890 890 890 10.669
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

sustinerea mestesugurilor

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

344 PROGRAM :

Program UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

PRIORITATEA : 1
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 6 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 344 PARTENERI :

DESCRIERE :

Instruirea intreprinzatorilor in vederea unei mai bune gestionari a afacerilor si stabilitatii economice

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
5.217 504 504 504 6.729
II. Credite bugetare
5.217 504 504 504 6.729
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


5.217 504 504 504 6.729
5001 II. Credite bugetare
5.217 504 504 504 6.729
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 7 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 344 8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


5.217 504 504 504 6.729
8001 II. Credite bugetare
5.217 504 504 504 6.729
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


694 694
800151 II. Credite bugetare
694 694
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


4.523 504 504 504 6.035
800155 II. Credite bugetare
4.523 504 504 504 6.035
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

stabilirea a 4 centre regionale Empretec, organizarea a 6 workshop-uri, instruirea a 150 antreprenori, crearea retelei
absolventilor Empretec
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 8 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 344

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

354 PROGRAM :

Marketing si promovare turistica

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Asociatiile profesionale, agenti economici din tara si din strainatate

DESCRIERE :

Programul este destinat promovarii serviciilor turistice.

Data inceperii :01-01-2003

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
153.827 1.468 6.760 6.760 7.047 7.047 182.909
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 9 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 354 II. Credite bugetare


153.827 1.248 6.760 6.760 7.047 7.047 182.689
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


153.827 1.468 6.760 6.760 7.047 7.047 182.909
5001 II. Credite bugetare
153.827 1.248 6.760 6.760 7.047 7.047 182.689
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE

8701 I. Credite de angajament


153.827 1.468 6.760 6.760 7.047 7.047 182.909
8701 II. Credite bugetare
153.827 1.248 6.760 6.760 7.047 7.047 182.689
870120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

870120 I. Credite de angajament


152.941 1.468 6.760 6.760 7.047 7.047 182.023
870120 II. Credite bugetare
152.941 1.248 6.760 6.760 7.047 7.047 181.803
870171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

870171 I. Credite de angajament


886 886
870171 II. Credite bugetare
886 886
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 10 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 354 Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania

COMENTARII :

Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala.

355 PROGRAM :

Dezvoltarea produselor turistice

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Centrul Carpato Danubiano Pontic, patronatele din turism, asociatiile profesionale din turism, agenti economici,SRAC,,
autoritatile administratiei publice locale

DESCRIERE :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 11 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 355 Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii turismului in Romania, a produselor turistice

Data inceperii :01-01-2003

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
685.485 16.499 50.230 5.206 5.280 5.356 768.056
II. Credite bugetare
685.485 16.271 50.230 5.206 5.280 5.356 767.828
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


685.485 16.499 50.230 5.206 5.280 5.356 768.056
5001 II. Credite bugetare
685.485 16.271 50.230 5.206 5.280 5.356 767.828
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE

8701 I. Credite de angajament


685.485 16.499 50.230 5.206 5.280 5.356 768.056
8701 II. Credite bugetare
685.485 16.271 50.230 5.206 5.280 5.356 767.828
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 12 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 355 870120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

870120 I. Credite de angajament


35.319 230 230 230 230 230 36.469
870120 II. Credite bugetare
35.319 3 230 230 230 230 36.242
870151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

870151 I. Credite de angajament


650.166 16.269 50.000 4.976 5.050 5.126 731.587
870151 II. Credite bugetare
650.166 16.268 50.000 4.976 5.050 5.126 731.586
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania

COMENTARII :

Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala.

441 PROGRAM :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 13 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 441 Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM, promovarea unui sistem informativ care sa
faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca

Data inceperii :01-01-2005

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
II. Credite bugetare
6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
Indicatori de finantare

Buget de stat
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 14 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 441 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
5001 II. Credite bugetare
6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
8001 II. Credite bugetare
6.138 1.000 1.000 1.000 9.138
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


1.480 1.480
800151 II. Credite bugetare
1.480 1.480
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


4.658 1.000 1.000 1.000 7.658
800155 II. Credite bugetare
4.658 1.000 1.000 1.000 7.658
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 15 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 441 II. Credite bugetare


100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

stimularea auto-angajarii, cresterea gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

518 PROGRAM :

Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul se adreseaza modernizarii activitatii de comercializare a produselor si serviciilor pe piata

Data inceperii :01-01-2006

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 16 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 518 TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
II. Credite bugetare
197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
5001 II. Credite bugetare
197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
8001 II. Credite bugetare
197.666 1 50.000 50.000 50.000 347.667
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


33.777 33.777
800151 II. Credite bugetare
33.777 33.777
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 17 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 518 800155 I. Credite de angajament


164.853 1 50.000 50.000 50.000 314.854
800155 II. Credite bugetare
164.853 1 50.000 50.000 50.000 314.854
800185 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

800185 I. Credite de angajament


-964 -964
800185 II. Credite bugetare
-964 -964
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

crestrea numarului de comercianti care isi imbunatatesc activitatile de comert

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

641 PROGRAM :

Dezvoltarea infrastructurii calitatii si protectia mediului


Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 18 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 641 PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

ASRO, RENAR

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii participarii ASRO/RENAR la lucrarile Comitetelor organizatiilor europene/internationale de
profil, adoptarii prin traducere a standardelor europene/internationale,intretinerii etaloanelor si achizitionarii de etaloane
noi,efectuarii actiunilor de supraveghere a pietei,esantionarii combustibililor si evaluarii de mediu a strategiei nationale privind
biocarburantii

Data inceperii :01-01-2009

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
7.752 780 8.532
II. Credite bugetare
7.752 780 8.532
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 19 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 641 5001 I. Credite de angajament


7.752 780 8.532
5001 II. Credite bugetare
7.752 780 8.532
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


7.752 780 8.532
5101 II. Credite bugetare
7.752 780 8.532
510110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

510110 I. Credite de angajament


1.499 1.499
510110 II. Credite bugetare
1.499 1.499
510120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510120 I. Credite de angajament


6.253 780 7.033
510120 II. Credite bugetare
6.253 780 7.033
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 20 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 641 REZULTATE ASTEPTATE :

Adoptarea prin traducere anual a minim 400 de standarde europene/internationale, intretinerea, conservarea si utilizarea
etaloanelor nationale,anual in proportie cuprinsa intre 40 si 60%, efectuarea actiunilor de supraveghere a pietei,anual,la un
numar de minim 80 operatori economici, monitorizarea calitatii combustibililor prin prelevarea anuala a unui numar de minim
400 esantioane de benzina,motorina si pacura in vederea analizei

COMENTARII :

642 PROGRAM :

Programe de conservare sau de inchidere a minelor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul este destinat inchiderii obiectivelor miniere cu activitatea sistata definitiv,activitate complexa datorita etapelor
incluse in proces:conservarea, proiectarea, obtinerea tuturor avizelor, inchiderea propriu-zisa conform specificului substantei
minerale utile, ecologizarea suprafetelor, asistenta tehnica de etapa, monitorizarea postinchidere

Data inceperii :01-01-2009

Data inchiderii :31-12-2025


Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 21 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 642 FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
948.040 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.190.794
II. Credite bugetare
948.040 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.190.794
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
5001 II. Credite bugetare
927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII

8201 I. Credite de angajament


927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
8201 II. Credite bugetare
927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
820140 TITLUL IV SUBVENTII

820140 I. Credite de angajament


927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
820140 II. Credite bugetare
927.583 48.809 70.000 41.315 41.315 41.315 1.170.337
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 22 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 642 Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


20.457 20.457
5010 II. Credite bugetare
20.457 20.457
8210 INDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII

8210 I. Credite de angajament


20.457 20.457
8210 II. Credite bugetare
20.457 20.457
821040 TITLUL IV SUBVENTII

821040 I. Credite de angajament


20.457 20.457
821040 II. Credite bugetare
20.457 20.457
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 23 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 642 Cresterea numarului de obiective miniere inchise cu receptii la terminarea lucrarilor sau receptii finale si redarea circuitelor
adecvate de folosire a cat mai multor suprafete afectate de activitatea miniera

COMENTARII :

647 PROGRAM :

Stimularea exporturilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul urmareste promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, stimularea
comunicarii si a parteneriatului in afaceri, pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a exportului

Data inceperii :01-01-2009

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 24 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 647 I. Credite de angajament


336.234 55.000 1.500 50.000 50.000 50.000 542.734
II. Credite bugetare
336.234 15.726 1.500 50.000 50.000 50.000 503.460
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


336.234 55.000 1.500 50.000 50.000 50.000 542.734
5001 II. Credite bugetare
336.234 15.726 1.500 50.000 50.000 50.000 503.460
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


336.234 55.000 1.500 50.000 50.000 50.000 542.734
8001 II. Credite bugetare
336.234 15.726 1.500 50.000 50.000 50.000 503.460
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament


336.234 55.000 1.500 50.000 50.000 50.000 542.734
800140 II. Credite bugetare
336.234 15.726 1.500 50.000 50.000 50.000 503.460
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 25 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 647 I. Credite de angajament


100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, valorificarea potentialului de export

COMENTARII :

1425 PROGRAM :

Programul national multianual de microindustrializare

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romanieisi de stimulare
amediului de afaceri, in vederea mentinerii activitatii si a locurilor de munca in randul IMM-urilor

Data inceperii :01-01-2016


Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 26 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1425 Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
II. Credite bugetare
148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
5001 II. Credite bugetare
148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
8001 II. Credite bugetare
148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 27 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1425 800155 II. Credite bugetare


148.761 75.000 75.000 75.000 373.761
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1426 PROGRAM :

Program pentru organizarea Tirgului IMM-urilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Asociatiile profesionale, agenti economici din tara si din strainatate

DESCRIERE :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 28 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1426 Organizarea targului bianual (primavara si toamna) pentru promovarea produselor autentice romanesti

Data inceperii :01-01-2016

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
53 5.000 5.000 5.000 15.053
II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 15.053
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 15.053
5001 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 15.053
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 15.053
8001 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 15.053
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 29 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1426 800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 15.053
800155 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 15.053
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1785 PROGRAM :

Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 30 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1785

DESCRIERE :

Programul urmareste, prin acordarea de ajutoare de minimis urmatoarele: a) promovarea produselor si serviciilor
întreprinderilor mici si mijlocii romanesti pe noi piete externe; b) stimularea comunicării si a parteneriatului in afaceri; c)
pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete

Data inceperii :30-01-2017

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
II. Credite bugetare
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
5001 II. Credite bugetare
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 31 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1785 8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
8001 II. Credite bugetare
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament


6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
800140 II. Credite bugetare
6.925 1 10.000 10.000 10.000 36.926
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

COMENTARII :

1786 PROGRAM :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 32 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1786 Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA"

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA” este un program
multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de catre Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), prin Directia de Antreprenoriat si Programe IMM si Oficiile
teritoriale pentru IMM si Cooperatie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin program se instituie o schemă de
ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind
ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L352/24.12.2013.

Data inceperii :15-07-2017

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
1.757.474 1.485.332 14.661 11.697 10.469 3.279.633
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 33 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1786 II. Credite bugetare


1.757.474 621.807 641.982 12.074 10.469 3.043.806
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


1.757.474 1.485.332 14.661 11.697 10.469 3.279.633
5001 II. Credite bugetare
1.757.474 621.807 641.982 12.074 10.469 3.043.806
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


402.032 911 7.251 11.697 10.469 432.360
5101 II. Credite bugetare
402.032 911 7.251 11.697 10.469 432.360
510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

510158 I. Credite de angajament


402.032 911 7.251 11.697 10.469 432.360
510158 II. Credite bugetare
402.032 911 7.251 11.697 10.469 432.360
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


1.355.442 1.484.421 7.410 2.847.273
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 34 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1786 8001 II. Credite bugetare


1.355.442 620.896 634.731 377 2.611.446
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


1.397.748 1.484.421 7.410 2.889.579
800155 II. Credite bugetare
1.397.748 620.896 634.731 377 2.653.752
800185 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

800185 I. Credite de angajament


-42.306 -42.306
800185 II. Credite bugetare
-42.306 -42.306
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

COMENTARII :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 35 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1877 PROGRAM :

Cresterea capacitatii administative MMACA de dezvoltare si implementare a sisitemului de politici publice bazate pe dovezi

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Academia Romana

DESCRIERE :

Organizare si desfasurare sesiuni de instruire

Data inceperii :01-06-2017

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
21.402 222 21.624
II. Credite bugetare
21.402 222 21.624
Indicatori de finantare

Buget de stat
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 36 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1877 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


21.402 222 21.624
5001 II. Credite bugetare
21.402 222 21.624
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


21.402 222 21.624
5101 II. Credite bugetare
21.402 222 21.624
510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

510158 I. Credite de angajament


21.402 222 21.624
510158 II. Credite bugetare
21.402 222 21.624
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100
REZULTATE ASTEPTATE :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 37 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1877 Elaborare de politici publice de dezvoltare a imm si imbunatatirea mediului de afaceri

COMENTARII :

1885 PROGRAM :

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Scopul schemei de ajutor de stat il reprezinta sprijinirea culturii de film si productie de film in Romania, constand atat in filme
cinematografice cat si in filme si seriale de televiziune, precum si orice alte productii audiovizuale astfel cum sunt definite in
Conventia Europeana asupra coproductiilor cinematografice, prin atragerea de productii straine.

Data inceperii :24-06-2018

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 38 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1885 I. Credite de angajament


2.406 77.047 233.000 312.453
II. Credite bugetare
2.406 100.000 102.406
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


2.406 77.047 233.000 312.453
5001 II. Credite bugetare
2.406 100.000 102.406
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


2.406 2.406
5101 II. Credite bugetare
2.406 2.406
510140 TITLUL IV SUBVENTII

510140 I. Credite de angajament


2.406 2.406
510140 II. Credite bugetare
2.406 2.406
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


77.047 233.000 310.047
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 39 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1885 8001 II. Credite bugetare


100.000 100.000
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament


77.047 233.000 310.047
800140 II. Credite bugetare
100.000 100.000
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100
II. Credite bugetare
100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

5986 Numar total de cereri aplicate pentru ajutor de stat / Numar total de cereri eligibile
100
REZULTAT

5987 Numar total estimat de beneficiari / Numar de beneficiari


100
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 40 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 1885 COMENTARII :

2170 PROGRAM :

Program privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri
de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19,
precum si privind unele masuri fiscale

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Schema de ajutor se adreseaza intreprinderilor din industria ospitalitatii, structuri de cazare, structuri de alimentatie, agentii de
turism, afectate de efectele pandemiei in perioada martie-iunie 2020.

Data inceperii :01-01-2021

Data inchiderii :30-12-2021

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
2.500.000 2.500.000
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 41 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 2170 II. Credite bugetare


1.000.000 451.904 499.686 548.410 2.500.000
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


2.500.000 2.500.000
5001 II. Credite bugetare
1.000.000 451.904 499.686 548.410 2.500.000
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


2.500.000 2.500.000
8001 II. Credite bugetare
1.000.000 451.904 499.686 548.410 2.500.000
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


2.500.000 2.500.000
800155 II. Credite bugetare
1.000.000 451.904 499.686 548.410 2.500.000
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 35 / 27
Pag. 42 din 42
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2019 Executie preliminata Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Total
program 2020

35 24931499 2170 II. Credite bugetare


100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Salvarea de la faliment a unui numar important de actori economici din sector si salvarea locurilor de munca generate de
acestia, stimularea intreprinderilor din acest sector

COMENTARII :
Pag. 1
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
II 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
II 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
500155 TITLUL VII ALTE I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
TRANSFERURI II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
50015501 A. Transferuri interne I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
5001550112 Investitii ale agentilor I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
economici cu capital de stat II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
NEFINANCIARE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
50017101 Active fixe I 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
II 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
5001710101 Constructii I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
5001710102 Masini, echipamente si I 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
mijloace de transport II 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
alte active corporale II 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
5001710130 Alte active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
50017103 Reparatii capitale aferente I 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
activelor fixe II 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
Pag. 2
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
II 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
II 211.786 16.296 33.600 9.751 49.713 50.713 51.713
500155 TITLUL VII ALTE I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
TRANSFERURI II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
50015501 A. Transferuri interne I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
5001550112 Investitii ale agentilor I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
economici cu capital de stat II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
NEFINANCIARE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
50017101 Active fixe I 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
II 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
5001710101 Constructii I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
5001710102 Masini, echipamente si I 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
mijloace de transport II 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
alte active corporale II 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
5001710130 Alte active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
50017103 Reparatii capitale aferente I 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
activelor fixe II 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
Pag. 3
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 116.981 12.145 19.582 6.801 26.151 26.151 26.151
II 116.981 12.145 19.582 6.801 26.151 26.151 26.151
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 116.981 12.145 19.582 6.801 26.151 26.151 26.151
II 116.981 12.145 19.582 6.801 26.151 26.151 26.151
500155 TITLUL VII ALTE I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
TRANSFERURI II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
50015501 A. Transferuri interne I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
5001550112 Investitii ale agentilor I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
economici cu capital de stat II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
NEFINANCIARE II 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
50017101 Active fixe I 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
II 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
5001710102 Masini, echipamente si I 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
mijloace de transport II 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
alte active corporale II 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
Pag. 4
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
NEFINANCIARE II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
50017101 Active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
5001710130 Alte active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
Pag. 5
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte
categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 80.664 4.046 14.018 2.600 20.000 20.000 20.000
II 80.664 4.046 14.018 2.600 20.000 20.000 20.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 80.664 4.046 14.018 2.600 20.000 20.000 20.000
II 80.664 4.046 14.018 2.600 20.000 20.000 20.000
500155 TITLUL VII ALTE I 12.823 12.823
TRANSFERURI II 12.823 12.823
50015501 A. Transferuri interne I 12.823 12.823
II 12.823 12.823
5001550112 Investitii ale agentilor I 12.823 12.823
economici cu capital de stat II 12.823 12.823
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
NEFINANCIARE II 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
50017101 Active fixe I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
5001710101 Constructii I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
50017103 Reparatii capitale aferente I 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
activelor fixe II 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
Pag. 6
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
EXTERNE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
EXTERNE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
NEFINANCIARE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
51017101 Active fixe I 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
II 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
5101710101 Constructii I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
5101710102 Masini, echipamente si I 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
mijloace de transport II 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
alte active corporale II 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
5101710130 Alte active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
51017103 Reparatii capitale aferente I 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
activelor fixe II 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
Pag. 7
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 82 -- INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
8200 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
BUGET DE STAT

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
820155 TITLUL VII ALTE I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
TRANSFERURI II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
82015501 A. Transferuri interne I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
8201550112 Investitii ale agentilor I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
economici cu capital de stat II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
Pag. 8
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
EXTERNE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
EXTERNE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
NEFINANCIARE II 149.234 10.753 1.195 3.600 43.562 44.562 45.562
51017101 Active fixe I 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
II 117.605 10.724 1.195 2.000 33.562 34.562 35.562
5101710101 Constructii I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
5101710102 Masini, echipamente si I 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
mijloace de transport II 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
alte active corporale II 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
5101710130 Alte active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
51017103 Reparatii capitale aferente I 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
activelor fixe II 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
8200 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
BUGET DE STAT

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
Pag. 9
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
820155 TITLUL VII ALTE I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
TRANSFERURI II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
82015501 A. Transferuri interne I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
8201550112 Investitii ale agentilor I 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
economici cu capital de stat II 62.552 5.543 32.405 6.151 6.151 6.151 6.151
Pag. 1

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 116.981 12.145 19.582 6.801 26.151 26.151 26.151
II 116.981 12.145 19.582 6.801 26.151 26.151 26.151
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
ACTIUNI EXTERNE II 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000


ACTIUNI EXTERNE II 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
NEFINANCIARE II 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
51017101 Active fixe I 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
II 67.252 6.602 650 20.000 20.000 20.000
5101710102 Masini, echipamente I 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
si mijloace de transport II 36.625 6.125 500 10.000 10.000 10.000
5101710103 Mobilier, aparatura I 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
birotica si alte active corporale II 30.627 477 150 10.000 10.000 10.000
8200 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
PRELUCRATOARE SI II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
CONSTRUCTII
BUGET DE STAT

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
PRELUCRATOARE SI II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
CONSTRUCTII
820155 TITLUL VII ALTE I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
TRANSFERURI II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
82015501 A. Transferuri interne I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
8201550112 Investitii ale agentilor I 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
economici cu capital de stat II 49.729 5.543 19.582 6.151 6.151 6.151 6.151
Pag. 2

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
ACTIUNI EXTERNE II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562


ACTIUNI EXTERNE II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
NEFINANCIARE II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
51017101 Active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
5101710130 Alte active fixe I 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
II 14.141 105 350 3.562 4.562 5.562
Pag. 3

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 29


COD OBIECTIV 1078 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte
categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 1078
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 80.664 4.046 14.018 2.600 20.000 20.000 20.000
II 80.664 4.046 14.018 2.600 20.000 20.000 20.000
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
ACTIUNI EXTERNE II 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
ACTIUNI EXTERNE II 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
NEFINANCIARE II 67.841 4.046 1.195 2.600 20.000 20.000 20.000
51017101 Active fixe I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
5101710101 Constructii I 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
II 36.212 4.017 1.195 1.000 10.000 10.000 10.000
51017103 Reparatii capitale I 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
aferente activelor fixe II 31.629 29 1.600 10.000 10.000 10.000
8200 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 12.823 12.823
PRELUCRATOARE SI II 12.823 12.823
CONSTRUCTII
BUGET DE STAT

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, I 12.823 12.823


PRELUCRATOARE SI II 12.823 12.823
CONSTRUCTII
820155 TITLUL VII ALTE I 12.823 12.823
TRANSFERURI II 12.823 12.823
82015501 A. Transferuri interne I 12.823 12.823
II 12.823 12.823
Pag. 4

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI Anexa nr. 3 / 35 / 29


COD OBIECTIV 1078 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte
categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2021 2022 2023 2024 anii ulteriori
la 31.12.2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8201550112 Investitii ale agentilor I 12.823 12.823
economici cu capital de stat II 12.823 12.823