Sunteți pe pagina 1din 82

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, Anexa nr.

3/60
COMERT SI ANTREPRENORIAT

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale


ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Proiecte cu finantare nerambursabila


22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor
facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE
pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

1. TITULAR: MINISTERUL PENTRU MEDIU DE AFACERI, COMERT SI


ANTREPRENORIAT
COD TITULAR: 60

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul pentru Mediu de Afaceri Comert si Antreprenoriat functionează ca organ


de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, infiintat potrivit
prevederilor art.5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor
masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea
unor acte normative, prin preluarea activitatilor si a structurilor din domeniul
intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si
investitiilor straine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
In activitatea sa ministerul aplica politici stabilite in conformitate cu Programul de
guvernare, aplica strategia si Programul de guvernare in domeniile intreprinderilor mici si
mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine, in
concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor
economici.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI.

A EFICIENTIZAREA EXPORTURILOR

Programul: Stimularea exporturilor

Obiective:Dezvoltarea capacitatii administrative a factorilor din sectorul public implicati in


dezvoltarea Romaniei prin cresterea exportului, precum si a investitiilor firmelor romanesti
in afara UE.
Masuri:
- Acordarea de consultanta pentru operatorii economici cu activitate de export in
scopul elaborarii si implementarii strategiilor de export si prezentarii celor mai bune
practici in domeniul promovarii ofertei de export in vederea identificarii de oportuniti
de export.
- - Dezvoltarea portalului de comert exterior;
- - Consultanta pentru elaborarea unei stategii de sustinere a formarii si dezvoltarii de
clustere in sectoare cu potential de crestere a exporturilor.
- - Realizarea de programe si campanii de promovare a brandurilor/marcilor
romanesti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare si operatorii economici cu
potential de export.
Rezultate:
- Cresterea competitivitatii la export a firmelor din Romania;
- Cresterea anuala a exportului

B. CREAREA CADRULUI INSTITUTIONAL, LEGISLATIV SI FINANCIAR FAVORABIL


SUSTINERII IMM-URILOR – ROMANIA START UP NATION

pag.3
Program: Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale
în răndul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Obiective: Programul urmareste stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor


economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare,
creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor
antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea
echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la
nivel local.

Masuri: Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri
depuse de femeile antreprenor.

Rezultate:
¯ Promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze accesul femeilor
pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in
scopul implicarii lor in structuri economice private in contextul problemelor legate
de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al
prejudecatilor existe la nivel local precum si stimulare autoangajarii, cresterea
gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor;
¯ Cresterea numarului de IMM conduse de catre femei;
¯ Crearea unei retele de antreprenoriat feminin in Romania in colaborare cu asociatii
ale femeilor de afaceri;
¯ Imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor conduse de femei prin
cresterea gradului de pregatire a personalului acestora ca urmare a educatiei
antreprenoriale;
¯ Crearea de noi locuri de munca in economie;

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Obiective:
- Stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi
clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau
organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile
rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de
operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor
realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă
populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și
internaționale.Un alt obiectiv este acela de crestere a numarului de locuri de munca
prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor in toate zonele
tarii;

Masuri: Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si


Meșteșuguri
Rezultate:
- Castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii;
- Stimularea cererii interne de servicii si produse care presupun un grad important de
prelucrare manuala;

pag.4
- Cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate
de acestia;
- Imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii
acestor informatii, inclusiv prin comertul electronic;
- Promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si
avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se
tehnologii traditionale.

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor


de piata

Obiective:Programul urmareste sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi


cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul
României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate,
crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii
alimentare.

Masuri:Facilitarea accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de


lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport
marfa.

Rezultate:
- Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si servicilor
de piata;
- Cresterea nivelului de competitivitate;
- Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie;
- Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de
piata;

Programul UNCTAD/EMPRETEC - Romania pentru sprijinirea dezvoltarii


intreprinderilor mici si mijlocii

Obiective: Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de


muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă
competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Masuri:
Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru
dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu
aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Rezultate:
a) identificarea întreprinzătorilor de succes;
b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu
carcter inovativ;
d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de
afaceri și de produse noi;

pag.5
e) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului
antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
f) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la
nivel internaţional;
g) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa
strategii de afaceri competitive;
h) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi
creşterea exporturilor;
i) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de
cooperări transfrontaliere.

Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici Si Mijlocii


Obiective:
Promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei
de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii
întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau
private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului
întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM,
stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti,
stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Masuri: Organizarea unei expozitii structurată pe sectiuni concomitente dedicate:


- institutiilor si agentilor economici care furnizează facilităti, produse si servicii de
asistenta pentru IMM;
- promovării produselor si serviciilor realizate de către întreprinderile mici si mijlocii
românesti;
- promovării debutantilor în afaceri;
- promovării IT, inventică si creatie stiintifică;
- promovării educatiei antreprenoriale;
- promovării produselor si serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept
public sau privat pentru întreprinderile mici si mijlocii din România;
Organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentări în
scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si a competentelor antreprenoriale,
îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor
inovative, promovării produselor si serviciilor românesti, precum si stimulării si sustinerii
internationalizării IMM;

Rezultate:
- dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM,
bănci şi fonduri de garantare;
- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri
în cadrul evenimentului;
- dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv;
- creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei
naţionale de către aplicanţi;

Programul national multianual de microindustrializare

Obiectiv: Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare îl


constituie sustinerea investitiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura
programului, cresterea volumului de activitate si a competitivitătii IMM din aceste sectoare.

pag.6
Masuri : Acordare ajutoare de minimis in vederea facilitarii accesului la achizitionarea
de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control
si reglare, tehnica IT, masini transport marfa.

Rezultate:
- Intarirea capacitatii operatorilor economici din domeniile de productie;
- Cresterea nivelului de competitivitate al operatorilor economici din domeniile de
productie ;
- Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie;
- Dezvoltarea si modernizarea activitatii producatorilor autohtoni.

Programul: Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici


români

Obiective: Crerea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de


dezvoltare economică a ROMÂNIEI şi a stimulării internationalizarii mediului de afaceri
autohton.
Masuri:
Prin Program se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de
activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români: participări individuale
la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu; participări
individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identităţii vizuale a unui
operator economic român (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe Internet/aplicaţie
pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în
limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; participări la cursuri de
pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a
produselor/serviciilor pe noi pieţe; documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de
promovare şi susţinere a internaţionalizării.
Rezultate:
Dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerea şomajului
prin crearea de noi locuri de muncă;

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up


Nation - ROMANIA”

Obiectiv: Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi


întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale start-up-urilor,
creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului acestora
la creditare.

Masuri: Finantarea IMM-urilor noi infiintate si facilitarea accesului acestora la creditare.

Rezultate: Cresterea numarului de întreprinderi mici și mijlocii, cresterea numarului de


locuri de munca in economie, cresterea gradului de tehnologizare a societatilor nou
infiintate prin achizitionarea de tehnologii noi, innovative.

C PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA

pag.7
Programul National de Dezvoltare a Antreprenoriatului

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale la nivel local.

Măsuri: Finanțează infrastructura antreprenorială la nivelul comunităților locale, respectiv:


înființarea a cel puțin un incubator/parc industrial/parc tehnologic.

Rezultate:
- creșterea atractivității comunităților marginalizate pentru realizarea de investiții;
- dezvoltarea infrastructurii de afaceri din România;
- creșterea atractivității României ca destinație de investiții.

Programul “ROMANIA PROFESIONALA”

Obiectiv: Oferirea de forță de muncă adecvată nevoilor venite din partea mediului de
afaceri prin susținerea dezvoltării învățământului tehnic și profesional.

Măsuri: Program de susținere în parteneriat public-privat a școlilor profesionale și de


meserii, program care să susțină formarea tinerilor în meserii necesare economiei, în
acest moment una dintre problemele cele mai stringente ale economiei reprezentând-o
lipsa forței de muncă adecvată.

Rezultate:
- minimum 1 școală profesională dezvoltată/susținută per județ;
- susținerea mediului de afaceri prin oferirea de forță de muncă adecvată.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE


Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total


-%-
Buget de stat 100
Total surse 100,00

5. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE


Pentru anul 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat are
prevazute cheltuieli de capital reprezentând dotari independente necesare
intretinerii securitatii cibernetice a sistemelor de operare IT in domeniul investitiilor.

pag.8
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
-mii lei-
Capitolul bugetar finantat prin proiectul de Cod CA/ Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari
buget/programe bugetare Cod CB 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
2017
Capitole bugetare finantate total 1 2 3 4 5 6 7 8
I 403.169 1.932.177 883.141 100.713 200.713 200.713
Capitol 1 5001 II 403.169 839.201 1.146.939 800.713 200.713 200.713

din care: I 403.169 1.932.177 883.141 100.713 200.713 200.713


8001
II 403.169 839.201 1.146.939 800.713 200.713 200.713
Programul 1
647 I 206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011
Stimularea exporturilor II 206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011
Programul 2
Programul de sustinere a internationalizarii I 5.010 10.000 22.000 24.000
operatorilor economici romani, pentru perioada 1785 II 0 5.010 10.000 22.000 24.000 0
2017-2020

Programul 3 I 10.472 890 890 890 890 890


II 10.472 890 890 890 890 890
342
Programul national mutianual pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Programul 4 I 4.225 504 504 504 504 504
344 II 4.225 504 504 504 504 504
Program UMCTAD EMPRETEC Romania
pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

Programul 5
Programul national mutianual pentru I 5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
441
dezvoltarea antreprenoriatului in randul II 5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
femeilor din sectorul intreprinderilor mici si
mijlocii
Program 7
Programul de dezvoltare a activitatilor de I 128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949
518
comercializare a serviciilor de piata II 128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949

pag.9
Programul 8
I 53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
1426 II 53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Programul pentru organizarea Targului
Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Programul 9 I 47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359
Programul national multianual de 1425 II 47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359
mocroindustrializare
Program 10
Programul national pentru infiintarea si I 1.713.798 700.000 0 0 0
1786 II 0 680.832 963.798 700.000
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in
mediul rural START-UP NATION ROMANIA

Program 11 I 5.000 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000


Program pentru stimularea inființării și II 5.000 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000
926
dezvoltării microintreprinderilor apartinănd
intreprinzătorilor tineri
Program 12
Cresterea capacității administrative MMACA de I 168 4.557 0 0 0
1877 II 0 168 4.557
dezvoltare și implementare a sistemului de
politici publice bazate pe dovezi

pag.10
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2016-2021

Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 973.330 260.554 262.845 265.209
II.Credite bugetare 934.676 1.237.128 32,36 860.554 262.845 265.209
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 972.830 259.812 262.103 264.467
II.Credite bugetare 931.797 1.236.628 32,71 859.812 262.103 264.467
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 846.884 162.202 162.202 162.202
II.Credite bugetare 381.491 1.110.682 191,14 762.202 162.202 162.202
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 94.746 59.841 62.132 64.496
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00 59.841 62.132 64.496
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 94.246 59.099 61.390 63.754
II.Credite bugetare 523.596 94.246 -82,00 59.099 61.390 63.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.300 3.500 3.500 3.500
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00 3.500 3.500 3.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

pag.11
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 843.584 158.702 158.702 158.702
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81 758.702 158.702 158.702
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 973.330 260.554 262.845 265.209
II.Credite bugetare 934.676 1.237.128 32,36 860.554 262.845 265.209
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 972.830 259.812 262.103 264.467
II.Credite bugetare 931.797 1.236.628 32,71 859.812 262.103 264.467
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 846.884 162.202 162.202 162.202
II.Credite bugetare 381.491 1.110.682 191,14 762.202 162.202 162.202
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
pag.12
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 94.746 59.841 62.132 64.496
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00 59.841 62.132 64.496
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 94.246 59.099 61.390 63.754
II.Credite bugetare 523.596 94.246 -82,00 59.099 61.390 63.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.300 3.500 3.500 3.500
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00 3.500 3.500 3.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 94.746 59.841 62.132 64.496
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00 59.841 62.132 64.496
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 94.246 59.099 61.390 63.754
II.Credite bugetare 523.596 94.246 -82,00 59.099 61.390 63.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.300 3.500 3.500 3.500
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00 3.500 3.500 3.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE

pag.13
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 843.584 158.702 158.702 158.702
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81 758.702 158.702 158.702
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 843.584 158.702 158.702 158.702
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81 758.702 158.702 158.702

pag.14
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2016-2021
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 973.330 260.554 262.845 265.209
II.Credite bugetare 934.676 1.237.128 32,36 860.554 262.845 265.209
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 972.830 259.812 262.103 264.467
II.Credite bugetare 931.797 1.236.628 32,71 859.812 262.103 264.467
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
01 Cheltuieli salariale in bani
II.Credite bugetare 30.632 46.698 52,45
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 30.325 45.295 49,37
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
II.Credite bugetare 2 276 13.700,00
13 Indemnizatii de delegare
II.Credite bugetare 232 916 294,83
14 Indemnizatii de detasare
II.Credite bugetare 10
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 73 201 175,34
03 Contributii
II.Credite bugetare 2.592 9.691 273,88
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 1.856 7.984 330,17
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 61 127 108,20
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 586 1.312 123,89
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
II.Credite bugetare 29 54 86,21
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 60 214 256,67
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
01 Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 4.310 4.749 10,19
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 161 155 -3,73
02 Materiale pentru curatenie
II.Credite bugetare 117 143 22,22
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
II.Credite bugetare 1.019 1.201 17,86
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 272 347 27,57
05 Carburanti si lubrifianti
II.Credite bugetare 373 395 5,90
06 Piese de schimb

pag.15
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 112 128 14,29
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 563 694 23,27
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
II.Credite bugetare 120 284 136,67
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
II.Credite bugetare 1.573 1.402 -10,87
02 Reparatii curente
II.Credite bugetare 134 105 -21,64
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 195 558 186,15
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 195 558 186,15
06 Deplasari, detasari, transferari
II.Credite bugetare 1.165 2.110 81,12
01 Deplasari interne, detasari, transferari
II.Credite bugetare 330 727 120,30
02 Deplasari in strainatate
II.Credite bugetare 835 1.383 65,63
11 Carti, publicatii si materiale documentare
II.Credite bugetare 11 4 -63,64
12 Consultanta si expertiza
II.Credite bugetare 11 9 -18,18
13 Pregatire profesionala
II.Credite bugetare 114 265 132,46
14 Protectia muncii
II.Credite bugetare 3 145 4.733,33
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 9.257 12.055 30,23
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 1.152 147 -87,24
04 Chirii
II.Credite bugetare 7.264 9.773 34,54
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
II.Credite bugetare 10
09 Executarea silita a creantelor bugetare
II.Credite bugetare 101 250 147,52
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 730 1.885 158,22
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 846.884 162.202 162.202 162.202
II.Credite bugetare 381.491 1.110.682 191,14 762.202 162.202 162.202
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81
16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81

pag.16
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 164 164 0,00
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 30 30 0,00
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 134 134 0,00
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 40.708 9.836 -75,84
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 540 350 -35,19
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 40.168 9.486 -76,38
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 75.000 729 -99,03
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 356.000 3.828 -98,92
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
01 Active fixe
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 986 249 -74,75
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 1.368 151 -88,96
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 525 100 -80,95
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 94.746 59.841 62.132 64.496
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00 59.841 62.132 64.496
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 94.246 59.099 61.390 63.754
II.Credite bugetare 523.596 94.246 -82,00 59.099 61.390 63.754
pag.17
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.300 3.500 3.500 3.500
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00 3.500 3.500 3.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 94.746 59.841 62.132 64.496
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00 59.841 62.132 64.496
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 94.246 59.099 61.390 63.754
II.Credite bugetare 523.596 94.246 -82,00 59.099 61.390 63.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 56.389 38.208 40.118 42.124
II.Credite bugetare 33.224 56.389 69,72 38.208 40.118 42.124
01 Cheltuieli salariale in bani
II.Credite bugetare 30.632 46.698 52,45
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 30.325 45.295 49,37
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
II.Credite bugetare 2 276 13.700,00
13 Indemnizatii de delegare
II.Credite bugetare 232 916 294,83
14 Indemnizatii de detasare
II.Credite bugetare 10
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 73 201 175,34
03 Contributii
II.Credite bugetare 2.592 9.691 273,88
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 1.856 7.984 330,17
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 61 127 108,20
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 586 1.312 123,89

pag.18
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
04 Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 29 54 86,21
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 60 214 256,67
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 17.391 17.772 18.130
II.Credite bugetare 15.200 20.000 31,58 17.391 17.772 18.130
01 Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 4.310 4.749 10,19
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 161 155 -3,73
02 Materiale pentru curatenie
II.Credite bugetare 117 143 22,22
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
II.Credite bugetare 1.019 1.201 17,86
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 272 347 27,57
05 Carburanti si lubrifianti
II.Credite bugetare 373 395 5,90
06 Piese de schimb
II.Credite bugetare 112 128 14,29
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 563 694 23,27
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
II.Credite bugetare 120 284 136,67
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
II.Credite bugetare 1.573 1.402 -10,87
02 Reparatii curente
II.Credite bugetare 134 105 -21,64
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 195 558 186,15
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 195 558 186,15
06 Deplasari, detasari, transferari
II.Credite bugetare 1.165 2.110 81,12
01 Deplasari interne, detasari, transferari
II.Credite bugetare 330 727 120,30
02 Deplasari in strainatate
II.Credite bugetare 835 1.383 65,63
11 Carti, publicatii si materiale documentare
II.Credite bugetare 11 4 -63,64
12 Consultanta si expertiza
II.Credite bugetare 11 9 -18,18
13 Pregatire profesionala
II.Credite bugetare 114 265 132,46
14 Protectia muncii
II.Credite bugetare 3 145 4.733,33
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 9.257 12.055 30,23
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 1.152 147 -87,24
04 Chirii
II.Credite bugetare 7.264 9.773 34,54

pag.19
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
II.Credite bugetare 10
09 Executarea silita a creantelor bugetare
II.Credite bugetare 101 250 147,52
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 730 1.885 158,22
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.300 3.500 3.500 3.500
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00 3.500 3.500 3.500
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
II.Credite bugetare 3.300 3.300 0,00
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.000
II.Credite bugetare 40.872 10.000 -75,53
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
II.Credite bugetare 164 164 0,00
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 30 30 0,00
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 134 134 0,00
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 40.708 9.836 -75,84
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 540 350 -35,19
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 40.168 9.486 -76,38
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.557
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II.Credite bugetare 431.000 4.557 -98,94
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 75.000 729 -99,03
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 356.000 3.828 -98,92
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 742 742 742
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63 742 742 742
01 Active fixe
II.Credite bugetare 2.879 500 -82,63
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 986 249 -74,75

pag.20
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 1.368 151 -88,96
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 525 100 -80,95
01 Autoritati executive si legislative
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00
03 Autoritati executive
II.Credite bugetare 526.475 94.746 -82,00
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 843.584 158.702 158.702 158.702
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81 758.702 158.702 158.702
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 878.584 200.713 200.713 200.713
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86 800.713 200.713 200.713
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 35.000 42.011 42.011 42.011
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63 42.011 42.011 42.011
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 843.584 158.702 158.702 158.702
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81 758.702 158.702 158.702
01 A. Transferuri interne
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81
16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81
01 Actiuni generale economice si comerciale
II.Credite bugetare 408.201 1.142.382 179,86
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
II.Credite bugetare 30.010 35.000 16,63
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
II.Credite bugetare 378.191 1.107.382 192,81

pag.21
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22


II. Credit bugetar Pag. 1 din 3
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2015 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
2017

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 564.909 0 10.859 532.731 21.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 495.577 0 9.148 471.872 14.557 0 0 0 0

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

12115 Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului de cooperare
Elvetiano ?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

51015620

5101562001 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 97 0 37 30 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 97 0 37 30 30 0 0 0 0

51015620

5101562002 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 379 0 111 134 134 0 0 0 0
II. Credite bugetare 379 0 111 134 134 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
I. Credite de angajament 59.708 0 10.711 32.399 16.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 59.544 0 9.000 40.708 9.836 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
11496 Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul Programului de
cooperare Elvetiano –Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
12116 Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano ?Roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

pag.22
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22


II. Credit bugetar Pag. 2 din 3
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2015 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
2017

I. Credite de angajament 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

51015625
5101562501 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 890 0 0 540 350 0 0 0 0
II. Credite bugetare 890 0 0 540 350 0 0 0 0

51015625
5101562502 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 58.818 0 10.711 31.859 16.248 0 0 0 0
II. Credite bugetare 58.654 0 9.000 40.168 9.486 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 504.725 0 0 500.168 4.557 0 0 0 0
II. Credite bugetare 435.557 0 0 431.000 4.557 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12098 Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de dezvoltare si
implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5
I. Credite de angajament 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12117 Start-up Nation Romania

I. Credite de angajament 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 430.832 0 0 430.832 0 0 0 0 0

51015802
5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 75.751 0 0 75.022 729 0 0 0 0
II. Credite bugetare 75.729 0 0 75.000 729 0 0 0 0

51015802
5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 428.974 0 0 425.146 3.828 0 0 0 0

pag.23
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22


II. Credit bugetar Pag. 3 din 3
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2015 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
2017

II. Credite bugetare 359.828 0 0 356.000 3.828 0 0 0 0

pag.24
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 1 din 5

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
de finantare 2015 2017

Proiectul: 11496 Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul
Programului de cooperare Elvetiano –Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0

II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

5101562502 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 53.528 0 10.711 29.309 13.508 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53.364 0 9.000 37.618 6.746 0 0 0 0

pag.25
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 2 din 5

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
de finantare 2015 2017

Proiectul: 12115 Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului
de cooperare Elvetiano ?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0

II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 476 0 148 164 164 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 0 148 164 164 0 0 0 0

5101562001 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 97 0 37 30 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 97 0 37 30 30 0 0 0 0

5101562002 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 379 0 111 134 134 0 0 0 0
II. Credite bugetare 379 0 111 134 134 0 0 0 0

pag.26
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 3 din 5

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
de finantare 2015 2017

Proiectul: 12116 Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano
?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

II. Credite bugetare 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.180 0 0 3.090 3.090 0 0 0 0

5101562501 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 890 0 0 540 350 0 0 0 0
II. Credite bugetare 890 0 0 540 350 0 0 0 0

5101562502 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 5.290 0 0 2.550 2.740 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.290 0 0 2.550 2.740 0 0 0 0

pag.27
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 4 din 5

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
de finantare 2015 2017

Proiectul: 12098 Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de
dezvoltare si implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

II. Credite bugetare 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.725 0 0 168 4.557 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 751 0 0 22 729 0 0 0 0
II. Credite bugetare 751 0 0 22 729 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 3.974 0 0 146 3.828 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.974 0 0 146 3.828 0 0 0 0

pag.28
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 5 din 5

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
de finantare 2015 2017

Proiectul: 12117 Start-up Nation Romania


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 430.832 0 0 430.832 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 430.832 0 0 430.832 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 430.832 0 0 430.832 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 430.832 0 0 430.832 0 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 430.832 0 0 430.832 0 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 75.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 74.978 0 0 74.978 0 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 425.000 0 0 425.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 355.854 0 0 355.854 0 0 0 0 0

pag.29
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 1 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
877.385 1.932.177 883.141 100.713 200.713 200.713 4.194.842
II. Credite bugetare
863.502 839.201 1.146.939 800.713 200.713 200.713 4.051.781
Buget de stat

I. Credite de angajament
877.385 1.932.177 883.141 100.713 200.713 200.713 4.194.842
II. Credite bugetare
863.502 839.201 1.146.939 800.713 200.713 200.713 4.051.781
338 PROGRAM

338 Program national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

338 TOTAL PROGRAM

338 I. Credite de angajament


22.717 22.717
338 II. Credite bugetare
22.717 22.717
338 Buget de stat

338 I. Credite de angajament


22.717 22.717
338 II. Credite bugetare
22.717 22.717

pag.30
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 2 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 342 PROGRAM

342 Program national multianual pentru sustinerea mestegurilor si artizanatului

342 TOTAL PROGRAM

342 I. Credite de angajament


10.472 890 890 890 890 890 14.922
342 II. Credite bugetare
10.472 890 890 890 890 890 14.922
342 Buget de stat

342 I. Credite de angajament


10.472 890 890 890 890 890 14.922
342 II. Credite bugetare
10.472 890 890 890 890 890 14.922
344 PROGRAM

344 Program UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

344 TOTAL PROGRAM

344 I. Credite de angajament


4.225 504 504 504 504 504 6.745
344 II. Credite bugetare
4.225 504 504 504 504 504 6.745
344 Buget de stat

344 I. Credite de angajament


4.225 504 504 504 504 504 6.745

pag.31
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 3 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 344 II. Credite bugetare


4.225 504 504 504 504 504 6.745
441 PROGRAM

441 Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

441 TOTAL PROGRAM

441 I. Credite de angajament


5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
441 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
441 Buget de stat

441 I. Credite de angajament


5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
441 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
454 PROGRAM

454 Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare-START

454 TOTAL PROGRAM

454 I. Credite de angajament


114.741 114.741
454 II. Credite bugetare
114.741 114.741
454 Buget de stat

pag.32
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 4 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 454 I. Credite de angajament


114.741 114.741
454 II. Credite bugetare
114.741 114.741
518 PROGRAM

518 Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

518 TOTAL PROGRAM

518 I. Credite de angajament


128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
518 II. Credite bugetare
128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
518 Buget de stat

518 I. Credite de angajament


128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
518 II. Credite bugetare
128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
647 PROGRAM

647 Stimularea exporturilor

647 TOTAL PROGRAM

647 I. Credite de angajament


206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011 396.877
647 II. Credite bugetare
206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011 336.867

pag.33
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 5 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 647 Buget de stat

647 I. Credite de angajament


206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011 396.877
647 II. Credite bugetare
206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011 336.867
926 PROGRAM

926 Programul pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri

926 TOTAL PROGRAM

926 I. Credite de angajament


40.758 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 123.640
926 II. Credite bugetare
96.875 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 179.757
926 Buget de stat

926 I. Credite de angajament


40.758 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 123.640
926 II. Credite bugetare
96.875 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 179.757
1325 PROGRAM

1325 Programul national pentru ajutoarele de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

1325 TOTAL PROGRAM

1325 I. Credite de angajament


287.562 287.562

pag.34
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 6 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 1325 II. Credite bugetare


217.562 217.562
1325 Buget de stat

1325 I. Credite de angajament


287.562 287.562
1325 II. Credite bugetare
217.562 217.562
1424 PROGRAM

1424 Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural

1424 TOTAL PROGRAM

1424 I. Credite de angajament


8.438 8.438
1424 II. Credite bugetare
8.438 8.438
1424 Buget de stat

1424 I. Credite de angajament


8.438 8.438
1424 II. Credite bugetare
8.438 8.438
1425 PROGRAM

1425 Programul national multianual de microindustrializare

1425 TOTAL PROGRAM

pag.35
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 7 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 1425 I. Credite de angajament


47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
1425 II. Credite bugetare
47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
1425 Buget de stat

1425 I. Credite de angajament


47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
1425 II. Credite bugetare
47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
1426 PROGRAM

1426 Program pentru organizarea Tirgului IMM-urilor

1426 TOTAL PROGRAM

1426 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
1426 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
1426 Buget de stat

1426 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
1426 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
1785 PROGRAM

1785 Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020

pag.36
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 8 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 1785 TOTAL PROGRAM

1785 I. Credite de angajament


5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
1785 II. Credite bugetare
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
1785 Buget de stat

1785 I. Credite de angajament


5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
1785 II. Credite bugetare
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
1786 PROGRAM

1786 Programul pentru stimularea înfiintarii intreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA”

1786 TOTAL PROGRAM

1786 I. Credite de angajament


1.713.798 700.000 2.413.798
1786 II. Credite bugetare
680.832 963.798 700.000 2.344.630
1786 Buget de stat

1786 I. Credite de angajament


1.713.798 700.000 2.413.798
1786 II. Credite bugetare
680.832 963.798 700.000 2.344.630
1877 PROGRAM

pag.37
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 9 din 9 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

60 36904021 1877 Cresterea capacitatii administative MMACA de dezvoltare si implementare a sisitemului de politici publice bazate pe dovezi

1877 TOTAL PROGRAM

1877 I. Credite de angajament


168 4.557 4.725
1877 II. Credite bugetare
168 4.557 4.725
1877 Buget de stat

1877 I. Credite de angajament


168 4.557 4.725
1877 II. Credite bugetare
168 4.557 4.725

pag.38
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 1 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

338 PROGRAM :

Program national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Contributia la cresterea competitivitatii economice in Romania, prin dezvoltarea IMM si crearea de noi locuri de munca

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
22.717 22.717
II. Credite bugetare
22.717 22.717
Indicatori de finantare

pag.39
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 2 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 338 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


22.717 22.717
5001 II. Credite bugetare
22.717 22.717
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


22.717 22.717
8001 II. Credite bugetare
22.717 22.717
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


11.050 11.050
800151 II. Credite bugetare
11.050 11.050
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


11.667 11.667
800155 II. Credite bugetare
11.667 11.667
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

pag.40
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 3 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 338 I. Credite de angajament


100
II. Credite bugetare
100
REZULTATE ASTEPTATE :

infiintarea a 5 noi incubatoare de afaceri, infiintarea a 50 noi IMM, crearea a 450 noi locuri de munca, incubarea a 100 IMM

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

342 PROGRAM :

Program national multianual pentru sustinerea mestegurilor si artizanatului

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Stimularea practicarii mestesugurilor si a meseriilor tipice micii industrii, promovarea serviciilor si produselor realizate

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2022

pag.41
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 4 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 342 FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
10.472 890 890 890 890 890 14.922
II. Credite bugetare
10.472 890 890 890 890 890 14.922
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


10.472 890 890 890 890 890 14.922
5001 II. Credite bugetare
10.472 890 890 890 890 890 14.922
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


10.472 890 890 890 890 890 14.922
8001 II. Credite bugetare
10.472 890 890 890 890 890 14.922
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


3.681 3.681
800151 II. Credite bugetare
3.681 3.681

pag.42
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 5 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 342 800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


6.791 890 890 890 890 890 11.241
800155 II. Credite bugetare
6.791 890 890 890 890 890 11.241
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

sustinerea mestesugurilor

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

REZULTAT

1800 Numar de beneficiari eligibili


77 140 140 140 140
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

pag.43
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 6 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 344 PROGRAM :

Program UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Instruirea intreprinzatorilor in vederea unei mai bune gestionari a afacerilor si stabilitatii economice

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
4.225 504 504 504 504 504 6.745
II. Credite bugetare
4.225 504 504 504 504 504 6.745
Indicatori de finantare

Buget de stat

pag.44
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 7 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 344 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


4.225 504 504 504 504 504 6.745
5001 II. Credite bugetare
4.225 504 504 504 504 504 6.745
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


4.225 504 504 504 504 504 6.745
8001 II. Credite bugetare
4.225 504 504 504 504 504 6.745
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


694 694
800151 II. Credite bugetare
694 694
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


3.531 504 504 504 504 504 6.051
800155 II. Credite bugetare
3.531 504 504 504 504 504 6.051
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100

pag.45
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 8 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 344 II. Credite bugetare


100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

stabilirea a 4 centre regionale Empretec, organizarea a 6 workshop-uri, instruirea a 150 antreprenori, crearea retelei
absolventilor Empretec

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

REZULTAT

2957 numar de antreprenori instruiti


120 120 120 120
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

441 PROGRAM :

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

pag.46
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 9 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 441 DESCRIERE :

Dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM, promovarea unui sistem informativ care sa
faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca

Data inceperii :01-01-2005

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
5001 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

pag.47
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 10 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 441 8001 I. Credite de angajament


5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
8001 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


1.480 1.480
800151 II. Credite bugetare
1.480 1.480
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


3.658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.658
800155 II. Credite bugetare
3.658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.658
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

stimularea auto-angajarii, cresterea gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor

Indicatori de fundamentare

pag.48
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 11 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 441 EFICIENTA

2543 Dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor (nr.)


1.000 10.500 10.500 10.500
REZULTAT

2261 Numar de intreprinzatori (nr.)


9
2544 Numar participante (nr.)
1.200 1.200 1.200 1.200
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

454 PROGRAM :

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare-
START

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Promovarea unui sistem formativ care sa faciliteze mobilitatea tinerilor in sistemul de invatamant si piata fortei de munca
precum si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private

pag.49
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 12 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 454 Data inceperii :01-01-2004

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
114.741 114.741
II. Credite bugetare
114.741 114.741
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


114.741 114.741
5001 II. Credite bugetare
114.741 114.741
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


114.741 114.741
8001 II. Credite bugetare
114.741 114.741
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

pag.50
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 13 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 454 800151 I. Credite de angajament


44.602 44.602
800151 II. Credite bugetare
44.602 44.602
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


70.139 70.139
800155 II. Credite bugetare
70.139 70.139
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100
II. Credite bugetare
100
REZULTATE ASTEPTATE :

dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si gestionarea optima a resurselor, sprijinirea demararii si dezvoltarii intreprinderilor
nou-infiintate si facilitarea accesului acestora la finantare

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2902 numar de planuri de afaceri elaborate


131 180

pag.51
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 14 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 454 REZULTAT

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

518 PROGRAM :

Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul se adreseaza modernizarii activitatii de comercializare a produselor si serviciilor pe piata

Data inceperii :01-01-2006

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521

pag.52
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 15 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 518 II. Credite bugetare


128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
5001 II. Credite bugetare
128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
8001 II. Credite bugetare
128.776 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 343.521
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


33.777 33.777
800151 II. Credite bugetare
33.777 33.777
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


94.999 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 309.744
800155 II. Credite bugetare
94.999 49.949 49.949 14.949 49.949 49.949 309.744

pag.53
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 16 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 518 Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

crestrea numarului de comercianti care isi imbunatatesc activitatile de comert

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

2926 numar de beneficiari


151 200 200 200 200
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

647 PROGRAM :

Stimularea exporturilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

pag.54
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 17 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 647

DESCRIERE :

Programul urmareste promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, stimularea
comunicarii si a parteneriatului in afaceri, pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a exportului

Data inceperii :01-01-2009

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011 396.877
II. Credite bugetare
206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011 336.867
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011 396.877
5001 II. Credite bugetare
206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011 336.867

pag.55
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 18 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 647 8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011 396.877
8001 II. Credite bugetare
206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011 336.867
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament


206.834 85.010 25.000 20.011 18.011 42.011 396.877
800140 II. Credite bugetare
206.834 25.000 25.000 20.011 18.011 42.011 336.867
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, valorificarea potentialului de export

COMENTARII :

926 PROGRAM :

pag.56
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 19 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 926 Programul pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Data inceperii :01-11-2010

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
40.758 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 123.640
II. Credite bugetare
96.875 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 179.757
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

pag.57
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 20 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 926 5001 I. Credite de angajament


40.758 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 123.640
5001 II. Credite bugetare
96.875 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 179.757
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


40.758 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 123.640
8001 II. Credite bugetare
96.875 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 179.757
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament


52.000 52.000
800151 II. Credite bugetare
52.000 52.000
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 82.882
800155 II. Credite bugetare
56.117 5.000 11.882 12.000 27.000 27.000 138.999
800185 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

800185 I. Credite de angajament


-11.242 -11.242
800185 II. Credite bugetare
-11.242 -11.242
Rata de finantare din :

pag.58
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 21 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 926 Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

4246 Numar de beneficiari eligibili


145
COMENTARII :

Programul are ca scop stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de
finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private

1325 PROGRAM :

Programul national pentru ajutoarele de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

pag.59
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 22 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1325

DESCRIERE :

Obiectivul Programului este stimularea realizarii de investitii de catre intreprinderile mici si mijlocii si crearea de noi locuri de
munca

Data inceperii :01-01-2014

Data inchiderii :31-12-2015

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
287.562 287.562
II. Credite bugetare
217.562 217.562
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


287.562 287.562
5001 II. Credite bugetare
217.562 217.562

pag.60
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 23 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1325 8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


287.562 287.562
8001 II. Credite bugetare
217.562 217.562
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


287.562 287.562
800155 II. Credite bugetare
217.562 217.562
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100
II. Credite bugetare
100
REZULTATE ASTEPTATE :

Crestere locurilor de munca si dezvoltarea economica pe regiuni si stimularea realizarii de investitii de catre intreprinderi mici
si mijlocii

COMENTARII :

pag.61
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 24 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1424 PROGRAM :

Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Se urmareste dezvoltarea intreprinderilor agricole si nonagricole avand ca scop promovarea fortei de mnca si crearea de locuri
de munca de calitate in zonele rurale, mentinerea locurilor de munca existente si reducerea fluctuatiilor sezoniere in domeniul
ocuparii fortei de munca

Data inceperii :01-01-2016

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
8.438 8.438
II. Credite bugetare
8.438 8.438
Indicatori de finantare

pag.62
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 25 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1424 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


8.438 8.438
5001 II. Credite bugetare
8.438 8.438
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


8.438 8.438
8001 II. Credite bugetare
8.438 8.438
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


8.438 8.438
800155 II. Credite bugetare
8.438 8.438
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100
II. Credite bugetare
100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag.63
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 26 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1424 .

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1425 PROGRAM :

Programul national multianual de microindustrializare

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romanieisi de stimulare
amediului de afaceri, in vederea mentinerii activitatii si a locurilor de munca in randul IMM-urilor

Data inceperii :01-01-2016

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

pag.64
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 27 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1425 I. Credite de angajament


47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
II. Credite bugetare
47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
5001 II. Credite bugetare
47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
8001 II. Credite bugetare
47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
800155 II. Credite bugetare
47.671 65.848 74.359 24.359 74.359 74.359 360.955
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

pag.65
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 28 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1425 I. Credite de angajament


100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

4927 Numar de beneficiari eligibili


400 400 400 400
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1426 PROGRAM :

Program pentru organizarea Tirgului IMM-urilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Asociatiile profesionale, agenti economici din tara si din strainatate

DESCRIERE :

pag.66
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 29 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1426 Organizarea targului bianual (primavara si toamna) pentru promovarea produselor autentice romanesti

Data inceperii :01-01-2016

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
5001 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
8001 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053

pag.67
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 30 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1426 800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
800155 II. Credite bugetare
53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.053
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

4946 Numar de participanti la cele 2 editii ale tirgului


450 450 450 450
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1785 PROGRAM :

pag.68
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 31 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1785 Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul urmareste, prin acordarea de ajutoare de minimis urmatoarele: a) promovarea produselor si serviciilor
întreprinderilor mici si mijlocii romanesti pe noi piete externe; b) stimularea comunicării si a parteneriatului in afaceri; c)
pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete

Data inceperii :30-01-2017

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
II. Credite bugetare
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
Indicatori de finantare

Buget de stat

pag.69
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 32 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1785 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
5001 II. Credite bugetare
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
8001 II. Credite bugetare
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament


5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
800140 II. Credite bugetare
5.010 10.000 22.000 24.000 61.010
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag.70
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 33 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1785 Indicatori de fundamentare

REZULTAT

5506 numar firme participante


100 500 500 500
COMENTARII :

1786 PROGRAM :

Programul pentru stimularea înfiintarii intreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA”

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA” este un program
multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de catre Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), prin Directia de Antreprenoriat si Programe IMM si Oficiile
teritoriale pentru IMM si Cooperatie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin program se instituie o schemă de
ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind
ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L352/24.12.2013.

pag.71
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 34 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1786

Data inceperii :15-07-2017

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
1.713.798 700.000 2.413.798
II. Credite bugetare
680.832 963.798 700.000 2.344.630
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


1.713.798 700.000 2.413.798
5001 II. Credite bugetare
680.832 963.798 700.000 2.344.630
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


500.000 500.000
5101 II. Credite bugetare
430.832 430.832

pag.72
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 35 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1786 510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

510158 I. Credite de angajament


500.000 500.000
510158 II. Credite bugetare
430.832 430.832
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament


1.213.798 700.000 1.913.798
8001 II. Credite bugetare
250.000 963.798 700.000 1.913.798
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament


1.213.798 700.000 1.913.798
800155 II. Credite bugetare
250.000 963.798 700.000 1.913.798
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag.73
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 36 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1786

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

REZULTAT

5511 numar IMM finantate


10.000 10.000 10.000 10.000
COMENTARII :

1877 PROGRAM :

Cresterea capacitatii administative MMACA de dezvoltare si implementare a sisitemului de politici publice bazate pe dovezi

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Academia Romana

DESCRIERE :

Organizare si desfasurare sesiuni de instruire

Data inceperii :01-06-2017

pag.74
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 37 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1877 Data inchiderii :30-12-2019

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
168 4.557 4.725
II. Credite bugetare
168 4.557 4.725
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


168 4.557 4.725
5001 II. Credite bugetare
168 4.557 4.725
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


168 4.557 4.725
5101 II. Credite bugetare
168 4.557 4.725
510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

pag.75
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 38 din 38
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

60 36904021 1877 510158 I. Credite de angajament


168 4.557 4.725
510158 II. Credite bugetare
168 4.557 4.725
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Elaborare de politici publice de dezvoltare a imm si imbunatatirea mediului de afaceri

COMENTARII :

pag.76
Pag. 1
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
NEFINANCIARE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
50017101 Active fixe I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
5001710102 Masini, echipamente si I 3.503 642 986 249 542 542 542
mijloace de transport II 3.503 642 986 249 542 542 542
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.919 100 1.368 151 100 100 100
alte active corporale II 1.919 100 1.368 151 100 100 100
5001710130 Alte active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100

pag.77
Pag. 2
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
NEFINANCIARE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
50017101 Active fixe I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
5001710102 Masini, echipamente si I 3.503 642 986 249 542 542 542
mijloace de transport II 3.503 642 986 249 542 542 542
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.919 100 1.368 151 100 100 100
alte active corporale II 1.919 100 1.368 151 100 100 100
5001710130 Alte active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100

pag.78
Pag. 3
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
NEFINANCIARE II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
50017101 Active fixe I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
5001710102 Masini, echipamente si I 3.503 642 986 249 542 542 542
mijloace de transport II 3.503 642 986 249 542 542 542
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.919 100 1.368 151 100 100 100
alte active corporale II 1.919 100 1.368 151 100 100 100

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor


5000 TOTAL GENERAL I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 925 525 100 100 100 100
NEFINANCIARE II 925 525 100 100 100 100
50017101 Active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100
5001710130 Alte active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100

pag.79
Pag. 4
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
EXTERNE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
EXTERNE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
NEFINANCIARE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
51017101 Active fixe I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
5101710102 Masini, echipamente si I 3.503 642 986 249 542 542 542
mijloace de transport II 3.503 642 986 249 542 542 542
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.919 100 1.368 151 100 100 100
alte active corporale II 1.919 100 1.368 151 100 100 100
5101710130 Alte active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100

pag.80
Pag. 5
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
EXTERNE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
EXTERNE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
NEFINANCIARE II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
51017101 Active fixe I 6.347 742 2.879 500 742 742 742
II 6.347 742 2.879 500 742 742 742
5101710102 Masini, echipamente si I 3.503 642 986 249 542 542 542
mijloace de transport II 3.503 642 986 249 542 542 542
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.919 100 1.368 151 100 100 100
alte active corporale II 1.919 100 1.368 151 100 100 100
5101710130 Alte active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100

pag.81
Pag. 1

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
ACTIUNI EXTERNE II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
ACTIUNI EXTERNE II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
NEFINANCIARE II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
51017101 Active fixe I 5.422 742 2.354 400 642 642 642
II 5.422 742 2.354 400 642 642 642
5101710102 Masini, echipamente I 3.503 642 986 249 542 542 542
si mijloace de transport II 3.503 642 986 249 542 542 542
5101710103 Mobilier, aparatura I 1.919 100 1.368 151 100 100 100
birotica si alte active corporale II 1.919 100 1.368 151 100 100 100

pag.82
Pag. 2

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 925 525 100 100 100 100
ACTIUNI EXTERNE II 925 525 100 100 100 100
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 925 525 100 100 100 100


ACTIUNI EXTERNE II 925 525 100 100 100 100
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 925 525 100 100 100 100
NEFINANCIARE II 925 525 100 100 100 100
51017101 Active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100
5101710130 Alte active fixe I 925 525 100 100 100 100
II 925 525 100 100 100 100

pag.83