Sunteți pe pagina 1din 49

UNIVERSITATEA ’’BABEȘ-BOLYAI’’

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


ȘI GESTIUNEA AFACERILOR
CLUJ-NAPOCA

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Coordonator științific:
Conf. Univ. Dr. Crina Ioana Filip

Masterand:
Ardelean Ioana Marilena

2019
1
CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………………………3
Cap.1 Informatii generale POR 2014-2020……………………………………………………….5
1.1. Axele prioritare…………………………………………………………………..………5
1.2. Alocarea financiară………………………………………………………………………6
1.3. Etapele procesului de management POR 2014-2020……………………………………6
1.4. Criterii de eligibilitate si selectie…………………………………………………...……7
1.5. Completarea cererilor de finantare…………………………………………………..…12
1.6. Verificarea, evaluarea, selectia si contractarea proiectelor……………………………..23

Cap. 2 Studiu de caz.........................................................................................................................29


2.1. Denumirea firmei............................................................................................................29
2.1.1. Date de identificare...........................................................................................29
2.1.2. Scurtă descriere a firmei...................................................................................30
2.2. Investitia..........................................................................................................................32
2.2.1. Domeniul de activitate......................................................................................32
2.2.2. Justificarea necesitatii realizarii investitiei.......................................................32
2.2.3. Descrierea locului de implementare si exploatare a investitiei........................33
2.3. Produse si servicii............................................................................................................39
2.4. Strategia de marketing.....................................................................................................39

Cap. 3 CONCLUZII.........................................................................................................................48

BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................................49

2
INTRODUCERE
În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de
dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul
Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-
teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului
Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a
Deltei Dunării).

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea
spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv
instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a


ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei
întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani
fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este
de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a
proiectului.

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre
programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de
23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să
își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a
progresului tehnologic.

3
Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea proiectului ,,Achizitia unor echipamente
tehnologice pentru modernizarea serviciilor de cazare’’ din localitatea Vadu Izei care va fi finanţat
prin intermediul Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 care se adresează doar societățile
comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. În altă ordine de idei
am elaborat un proiect în domeniul turistic, având ca şi scop principal accesarea de fonduri
europene. Principala motivaţie care a stat la baza alegeri temei a fost să îmi pun în aplicare
cunostinţele în ceea ce priveste elaborare de proiecte cu finanţare europeană dar şi să dobândesc noi
cunostinţe legate de elaborarea şi implementarea proiectelor cu acest tip de finanţare. De asemenea,
prin realizarea lucrării am încercat să concep şi o idee de afacere. Scopul temei pe care am ales să o
prezint ,,Achizitia unor echipamente tehnologice pentru modernizarea serviciilor de cazare’’ a fost
să acumulez şi să prezint într-o manieră cât mai concisă, o serie de informaţii cât mai detaliate
despre elaborarea de proiecte cu finanţare europeană în domenii cât mai diversificate. Pentru a
surprinde în lucrarea de față cât mai clar procesul de accesare al sprijinului financiar acordat prin
intermediul Programului Operațional Regional-POR 2014-2020 dar şi elaborarea proiectului, am
structurat lucrarea în trei capitole. În primul capitol am prezentat aspecte teoretice ale programului
menţionat anterior, în al doilea capitol am prezentat aspecte legate de elaborarea proiectului,
studiulde caz. În primul capitolul, am prezentat cele mai importante noţiuni teoretice cu privire la
program, mai exact am prezentat modul de funcţionare în ceea ce priveste accesarea de sprijin
financiar. În mod adiţional am prezentat scopul, beneficiarii, măsurile programului şi am evidenţiat
condiţiile şi cheltuielile de eligibilitate. În capitolul doi, am prezentat aspectele cu privire la modul
de elaborare a proiectului. Astfel am descris datele generale, obiectivele proiectului, investitia,
strategia, produsele si serviciile.

4
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Cap.1 Informatii generale POR 2014-2020
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de
Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții.
Operațional Regional (POR) 2014-2020 are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în
cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin Strategia Națională de Dezvoltare
Regională (SNDR), fiind corelat cu celelalte programe operaționale pentru acceași perioadă de
programare sau cu strategiile naționale în domeniile sale de intervenție, precum și cu alte
documente strategice la nivel european.

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și


îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor
de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

1.1. Axele prioritare

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervențiilor financiare în anumite
priorități de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea
activităților de implementare a programului.
Cele 12 axe prioritare din cadrul POR 2014-2020 sunt:

AXA PRIORITARĂ 1 - Promovarea transferului tehnologic


AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
AXA PRIORITARĂ 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului

5
AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban
AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
AXA PRIORITARĂ 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în
cadastru şi cartea funciară
AXA PRIORITARĂ 12 – Asistență tehnică

1.2. Alocarea financiară


În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional îi sunt alocate 8,25
miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,5 miliarde euro contribuția națională (buget de stat,
bugete locale).
Repartizarea resurselor financiare aferente POR 2014-2020 s-a realizat în baza nevoilor comune de
dezvoltare identificate în procesul de programare, asigurându-se corelarea cu strategiile regiunilor
de dezvoltare, precum și cu strategiile naționale sectoriale.
Pentru a răspunde acestor cerințe specifice, în cadrul POR 2014-2020 sunt abordate 9 din cele 11
obiective tematice prin stabilirea priorităților de investiții și a obiectivelor specifice
corespunzătoare.
Alocările financiare aferente apelurilor de proiecte vor fi stabilite în cadrul Comitetului de
Monitorizare al POR și vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

1.3. Etapele procesului de management POR 2014-2020


Pentru implementarea POR 2014-2020, organismele anterior menționate cooperează pentru
utilizarea eficientă a fondurilor alocate în cadrul programului.

Lansarea apelurilor de proiecte


În cadrul POR 2014-2020 se lansează, în principiu, apeluri de proiecte pentru fiecare axă prioritară
prioritate de investiții sau operațiune, după caz, cu termen limită pentru depunere a cererilor de
finanțare şi în limita alocării financiare aferente apelului de proiecte.
Pentru implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii și pentru instrumentele
de dezvoltare teritoriale integrate vor exista etape anterioare depunerii cererii de finanțare, care
constau în prioritizarea sau conformarea propunerilor de proiecte cu anumite documente strategice
relevante.

6
Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează preponderent într-un un sistem competitiv.

Monitorizarea proiectelor
Activitatea de urmărire a implementării activităților prevăzute în contractul de finanțare, a
indicatorilor asumați în cadrul proiectului. Această activitate va fi realizată de către Organismul
intermediar.

Rambursarea/ plata cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare


Cheltuielile efectuate de către beneficiar vor fi rambursate ulterior în urma unui proces de verificare
și autorizare a cheltuielilor. Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină
registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale
implementării proiectului.

Monitorizarea ex-post a contractelor de finanțare


În urma finalizării contractelor de finanțare, în cazul unei investiții în infrastructură sau producție,
beneficiarul trebuie să mențină investiția realizată din contribuția din FEDR pe o perioadă de cinci
ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.
Termenul anterior menționat se reduce la trei ani în situații în care prin proiect se vizează
menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

În cuprinsul termenelor anterior menționate, beneficiarii au obligaţia:


 de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, inventarul asupra activelor
dobândite prin POR.
 de a acorda dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost
implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate
documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.

1.4. Criterii de eligibilitate si selectie


Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de
finanţare, precum şi pe tot parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare. Criteriile de
eligibilitate, unele vor fi menţinute şi pe durata de valabilitate a contractelor de finantare, iar
excepţiile de la această obligaţie vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice fiecărui apel de
proiecte.

7
Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor
Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ
criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.
Forma de constituire a solicitantului
Solicitanții de finanțare pot fi:
A. Unităţi administrativ-teritoriale, organisme, autorităţi şi instituţii publice, alte entităţi
de drept public.
B. Entități de drept privat
C. Forme asociative, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice apelurilor de
proiecte referitoare la tipul de solicitanți eligibili..

1.Acreditari solicitate
În funcție de specificul proiectelor din cadrul axelor prioritare de investiie sau operațiunilor,
solicitanții trebuie să prezinte anumite acreditări care sunt diferențiate și detaliate în cadrul
ghidurilor specifice apelurilor respective.

2.Incadrarea in categoria IMM pentru stabilirea cuantumului intensitatii ajutorului de stat


Unitățile administrativ teritoriale și instituțiile de drept public sunt considerate întreprinderi
mari, iar cuantumul intensității ajutorului de stat regional se va stabili în consecință.
Pentru unitățile adminstrativ teritoriale și entităţile de drept privat, cuantumul intensității
ajutorului de stat regional se stabilește în funcție de numărul mediu de salariaţi şi valoarea activelor
totale/ cifrei de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare1:

Microîntreprinderi, dacă au până la 9 angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală, şi al căror rezultat
al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane de euro, echivalent în lei.
Întreprinderi mici, dacă au între 10 şi 49 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală şi al căror
rezultat al bilanţului anual nu depăseşte 10 milioane de euro, echivalent în lei.
Întreprinderi mijlocii, dacă au între 50 şi 249 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu
depăşeste 50 milioane euro şi/sau al căror rezultat al bilanţului anual nu depăşeste 43 milioane de
euro, echivalent în lei.

În ceea ce privește ajutorul de minimis, cuantumul maxim ce poate fi acordat este de 200.000 euro.
În cadrul acestei scheme, solicitanții eligibili nu sunt decât entităţi de drept privat.
Ajutoarele regionale/finanţările din FEDR nu acordă sprijin întreprinderilor aflate în dificultate în

1 Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
8
sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum au fost modificate sau înlocuite.
Verificarea acestor aspecte se va realiza de către Organismul intermediar la momentul depunerii
cererii de finanţare și la momentul contractării.

3.Drepturi asupra infrastructurii (imobil)


Solicitantul trebuie să demonstreze deţinerea drepturilor de administrare, după caz, pe o perioadă de
cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.
Termenul anterior menționat se reduce la trei ani în situațiile în care prin proiect se vizează
menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.
Pentru proiectele exclusiv de servicii, dotări și lucrări de construire fără autorizație de construire
Pentru aceste proiecte, pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului, solicitanții la
finanțare trebuie să demonstreze unul din următoarele drepturi:

a) dreptul de proprietate privată/publică;


b) dreptul de concesiune;
c) dreptul de administrare;
d) dreptul de superficie;
e) dreptul de uzufruct;
f) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;
g) împrumutul de folosință (comodat);
h) dreptul de închiriere/locațiune.
Eligibilitatea
1. Încadrarea proiectului în obiectivele priorității de investiții

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate


prin POR 2014-2020.

2. Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost încheiate din punct de
vedere fizic sau financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (eg. a fost efectuată
recepţia la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Cererea de finanţare va avea anexat contractul de achiziţie. Proiectul propus nu a mai beneficiat de
9
finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de
activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi
segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

3. Încadrarea valorii proiectului/valorii eligibile a proiectului în limitele minime și maxime


pentru fiecare prioritate de investiție

Limitele minime și maxime orientative ale finanțării acordate în cadrul POR 2014-2020 în cadrul
fiecărei priorități de investiție.
Cursul valutar la care se vor calcula valorile exprimate în euro este 4,43 lei/euro2. Acest curs
valutar se va utiliza inclusiv regula de cumul a ajutorului de stat.

4. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 sau


prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis
Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de
depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul
contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare
pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Eligibilitatea cheltuielilor
Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă nu sprijină:

(a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;


(b) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
(c) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii
privind ajutoarele de stat;
(d) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția
mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea
impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

La aceste elemente se adaugă criteriile de eligibilitate a cheltuielilor legate de implementarea

2Cursul de schimb lei/euro a fost calculat ca medie a prognozelor estimate pentru cursul de schimb annual pentru perioada 2015-
2018,date estimate de către Comisia nationala de prognoză în Proiectia principalilor indicatori macro-economici, primăvara 2015,
http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2015_2018_varianta_de_primavara_2015.pdf
10
fondurilor structurale, respectiv a POR 2014-2020 și a schemelor de ajutor de stat aplicabile.

Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul


european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, o
cheltuială este eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POR 2014-2020,
dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

1) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de beneficiar în condiţiile legii între 1 ianuarie
2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin
contractul de finanţare;

Perioada menționată poate fi limitată de prevederile schemelor de ajutor de stat financiare


aplicabile, dacă este cazul, precum și de prevederile contractuale aferente investiției finanțate.

2) să fie însoţită de documente justificative;

Cheltuielile sunt însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau ale
statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează
obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

3) să fie în conformitate cu prevederile programului ;

4) să fie cuprinsă în contractul de finanțare și să fie în conformitate cu prevederile acestuia

5) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii


Se vor utiliza ca modalităţi de justificare, raportarea la standardele de cost sau acolo unde acestea
nu există se vor transmite oferte de preț.

6) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației


naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității,
regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

7) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce


priveşte:
11
 ajutorul de stat/minimis/altor tipuri de ajutoare în conformitate cu prevederile ghidurilor
specifice apelurilor de proiecte
 regimul achiziţiilor publice, prin respectarea legislaţiei în vigoare.

1) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din


Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

În cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte se vor detalia caracteristicile categoriilor de


cheltuieli eligibile și listele de cheltuieli neeligibile pentru fiecare tip de investiție în parte.

1.5. Completarea cererilor de finantare


Formatul cererii de finanțare, ce va fi anexat la ghidurile specifice, cuprinde toate informațiile
necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației, indiferent de axa prioritară/prioritatea
de investiții/operațiunea în cadrul căreia se dorește solicitarea finanțării.

În acest sens, cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și
obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul axei prioritare și a obiectivului tematic,
activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor
țintă și sustenabilitatea proiectului.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea
tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de
verificare, evaluare și selecție.

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare


Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de
finanţare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în
altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: SF, statut, act de
înființare, etc).
Completarea cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de evaluare a
acesteia.

12
Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare
Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora
este esențială în procesul de evaluare și selecție.
În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere aplicarea standardelor de cost,
acolo unde acestea există, precum și justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței,
anexându-se documente justificative în acest sens.
De asemenea, se va lua în calcul contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care
reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea finanţării
nerambursabile/rambursabile acordate.
Solicitanții trebuie să asigure o cofinanțare a proiectului la cheltuielile eligibile precum și
contribuţia la cheltuielile neeligibile ale acestuia. În plus, solicitantul va suporta în totalitate
cheltuielile neeligibile ale proiectului.
De exemplu, proiectele depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat regional, pot obţine finanţare
nerambursabilă în limita intensităţilor maxime pentru ajutor de stat regional în funcţie de categoria
IMM. Pentru schemele de ajutor de minimis, finanţarea nerambursabilă maximă poate fi 200.000
euro, excepţie pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau
contra cost care pot obţine maxim 100.000 euro. La acestea se adaugă condiţiile privind limita
minimă şi maximă a valorii totale a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile), dacă este
cazul.
Pentru ajutorul de stat regional valoarea finanţării nerambursabile se determină ca procent din
valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperită din fonduri publice.
Procentul aplicat reprezintă intensitatea ajutorului regional stabilită în funcţie de locul de
implementare a proiectului precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria
întreprinderilor mari, mijlocii sau mici). În cazul ajutorului de stat regional, finanţarea costurilor
eligibile ale unei investiţii este limitată la un procent maxim.
Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare
negarantate/garantate de stat, aport al acţionarilor, contribuţia altor organisme ale statului sau alte
surse private.

Echipa de implementare a proiectului


În cazul în care se recurge la serviciile unei firme de consultanță în gestionarea proiectului finanțat
prin POR 2014-2020, în cadrul cererii de finanțare se vor include atribuțiile pe care aceasta le va
avea în implementarea și monitorizarea proiectului. Achiziţia serviciilor respective va respecta
legislaţia în vigoare.

13
În cazul în care nu se recurge la serviciile unei firme de consultanță în gestionarea proiectului
finanțat prin POR 2014-2020, în cadrul cererii de finanțare, se vor menționa posturile cu atribuții în
gestionarea proiectului, precum și minimul de competență necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor.
De asemenea, se vor menţiona inclusiv posturile vacante cu atribuţii în implementarea proiectului.
Se recomandă ca echipa de implementare a proiectului să fie formată din cel puțin 2 persoane cu
atribuții legate de managementul tehnic și financiar al proiectului. Aceste persoane nu vor fi
retribuite prin proiect, în cazul utilizării personalului propriu angajat.
Prin excepție, în cazul unor priorități de investiție, cheltuielile pentru serviciile de management al
proiectului sunt eligibile într-un anumit procent ce va fi determinat în cadrul ghidurilor specifice.
Cu toate acestea, atribuțiile membrilor echipei de implementare din partea solicitantului nu se pot
suprapune cu atribuţiile realizate prin serviciile prestate de către firmele contractate pentru
managementul proiectului.

Anexele la cererea de finanțare


În cadrul POR, în funcție de fiecare axă prioritară sau prioritate de investiție, tipurile de proiecte
finanțate sunt diferite. Fiind vorba de proiecte complexe, acestea presupun activități de construire și
de dotări și servicii.
Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, cât şi anexe facultative. Astfel,
anexele obligatorii la cererea de finanțare urmăresc asigurarea unor informații esențiale atât pentru
implementarea proiectului, cât și pentru identificarea solicitantului.
De asemenea, unele anexe sunt solicitate obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare, iar
altele în etapa precontractuală. Acestea fac parte integrantă din cererea de finanțare.
Pentru toate proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt solicitate documente obligatorii
privind solicitantul şi proiectul. Momentele solicitării acestora sunt:
 depunerea cererii de finanțare
 etapa precontractuală.

Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare


În cazul în care cererile de finanțare se vor transmite prin sistemul MYSMIS, toate documentele
anexate la cererea de finanțare vor fi în copie conformă cu originalul, semnate de către
reprezentantul legal/persoana imputernicită, încărcate în format pdf, cu excepția declarațiilor care se
pot semna cu semnătură electronică.
Pentru cererile de finanțare depuse la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională, anexele se vor
depune în copie conformă cu originalul, cu excepția declarațiilor pe proprie răspundere ale
solicitantului, care se vor depune în original. De asemenea, documentația tehnico-economică se va
14
depune în copie conformă cu originalul, scanată, în format pdf pe CD-ul aferent cererii de finanțare

1) Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor

Aceste documente vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte în funcție de
tipul de beneficiar.
Ele se referă de exemplu la actul de constituire, la certificatele de înregistrare, la certificatul
constator ORC și la statutul în cazul beneficiarilor privați. Referitor la documentele statutare,
acestea se vor anexa în copii conforme cu originalul a documentului statutar consolidat sau copii
conforme cu originalul de pe documentele statutare iniţiale cu toate modificările aferente.

2) Documente privind identificarea reprezentantului legal3 al solicitantului și partenerilor

Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o


copie după un document de identificare. Aceeași observație se aplică și partenerilor în cazul în care
proiectul este implementat în parteneriat.

3) Acreditări (dacă este cazul)

În funcție de specificul fiecărei priorități de investiții se pot solicita diferite acreditări precum
acreditarea ca centru de transfer tehnologic, ca furnizor de servicii sociale, etc.
4) Documente privind datele financiare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul

În funcție de prioritatea de investiții, precum și de schemele de ajutor de stat aplicabile pot fi


solicitate următoarele documente financiare: ultimul bilanț fiscal încheiat, cu toate anexele aferente:
 Bilanţul prescurtat
 Contul de profit şi pierdere
 Datele informative
 Situația activelor imobilizate
 Documentele de mai sus se vor anexa inclusiv pentru fiecare întreprindere legată/parteneră,
dacă este cazul, în conformitate cu cele menţionate în Declaraţia privind încadrarea în
categoria IMM.

3 reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept


15
1) Declarații pe proprie răspundere ale rezentantului legal 4 cu privire la eligibilitate, privind
încadrarea în categoria IMM și calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (acolo
unde este cazul),

În acest sens, se va solicita completarea unor modele standard de declarații pe proprie răspundere
ale reprezentantului legal, care se vor actualiza la momentul contractării.
În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.

2) Declarație privind nedeductibilitatea TVA

3) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul)

4) Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a


partenerilor în proiect, dacă este cazul

În acest sens, se va solicita completarea unui model standard de declarație pe proprie răspundere a
reprezentantului legal, care se va actualiza la momentul contractării.

5) Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea
de finanțare (dacă este cazul), conform legii.

Actul de împuternicire în cazul în care anumite secțiuni din Cererea de finanţare nu sunt semnate de
reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.
Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, alte declarații în nume
personal care angajează organizatia în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se
acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Nerespectarea acestei
prevederi va conduce la respingerea cererii de finanțare.

6) Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului


Pentru prioritățile de investiții unde sunt eligibile parteneriatele se va anexa în mod obligatoriu
acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între actorii respectivi.

7) Documente privind proprietatea/concesiunea/administrarea/superficia (pentru proiectele


ce implică realizarea de lucrări de construcţie cu autorizație de construire)

4 reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept


16
Pentru proiectele ce presupun lucrări de construcţie (cu autorizație de construire), solicitantul
trebuie să anexeze documentele care atestă proprietatea/concesiunea/dreptul de administrare/dreptul
de superficie asupra infrastructurii (imobilului) pe care se propune a se realiza investiția.
Respectivele documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul
documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/poziționarea investiției.

8) Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/


folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de
servicii/dotări și lucrări de construcţie care nu necesită autorizaţie de construire)
Pentru proiectele de servicii și/sau dotări cu sau fără lucrări pentru care nu este necesară prezentarea
autorizaţiei de construire este necesară anexarea la cererea de finanțare a documentelor care atestă
dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/folosință cu titlu gratuit/de
comodat/închiriere.
Toate documentele anexate trebuie să dovedească dreptul solicitantului de a realiza și menține
investiția pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului și respectiv pentru o perioadă de 3
ani de la finalizarea proiectului pentru IMM.
Documentele de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea
funciară a respectivului drept.

9) Documentația tehnico - economică și/sau Planul de afaceri sau documentaţia de achiziţie,


inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acestea, dacă este cazul

În funcţie de tipul de investiţie, precum şi de stadiul lucrărilor aferente investiţiilor pentru care se
solicită finanţare, documentele ce se vor anexa la cererea de finanţare pot fi diferite:
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data
depunerii cererii de finanţare
Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări de construcție, la cererea de finanțare se va anexa
documentația tehnico-economică. În plus, pot exista priorităţi de investiţie pentru care pe lângă
documentaţia tehnico-economică se solicită inclusiv planul de afaceri.
Pentru apelurile de proiecte cu depunere la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională,
documentaţia tehnico-economică se depune doar în format electronic, scanată. Planşele se pot
depune scanat sau în formatul în care au fost elaborate electronic însoţite de declaraţia pe proprie
răspundere a reprezentantului legal al solicitantului şi viza proiectantului cu privire la conformitatea
acestora.

17
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-
au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare
Pentru aceste proiecte la cererea de finanţare se va anexa contractul de lucrări încheiat, inclusiv cu
toate actele adiţionale încheiate la acesta.

De asemenea, se vor mai anexa în mod obligatoriu:


 Raportul privind stadiul fizic al investiţiei
 Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor, precum şi documentele cadastrale privind
intabularea parţială a acestora.
 Autorizaţia de construire
Aceste proiecte vor obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului.

În cazul în care proiectele prevăd doar achiziția de servicii și/sau dotări se va anexa la cererea de
finanțare planul de afaceri.
De asemenea, indiferent de situaţiile descrise mai sus, în funcție de specificul fiecărei priorități de
investiții se mai pot solicita documente ca: Planul de marketing, expertiza tehnică a clădirii; raportul
de audit energetic, etc. În acest sens, se vor consulta ghidurile specifice apelurilor de proiecte pentru
mai multe detalii.

1) Certificatul de urbanism /Autorizația de construire(acolo unde este cazul)

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele care
prevăd lucrări de construcţie. Cu toate acestea, pentru a demonstra un grad mai avansat de
maturitate al proiectului se poate anexa inclusiv autorizația de construire.
Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să
fie valabil la data depunerii cererii de finanţare, în caz contrar cererea de finanţare va fi respinsă ca
neconformă administrativ. Sigura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a
certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației
de construire eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate.
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată este obligatorie
anexarea inclusiv a autorizației de construire.

18
2) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate
cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data
depunerii cererii de finanţare.
Modificările şi completările ulterioare privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape,
după cum urmează:
a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra
mediului;
c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.
La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai
sus menționată.
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, și care nu au fost
încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa doar
decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului

3) Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul)


Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul
conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia. Pentru
unităţile administrativ-teritoriale, organisme, autorităţi şi instituţii publice se vor anexa hotărârile
organelor de conducere: consiliul local, consiliul judeţean, etc.
Această hotărâre va avea anexat descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate, întocmită conform
legislației în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), hotărârea anterior
menționată va fi actualizată cu modificările și completările intervenite la faza PT.

4) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă


este cazul) – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
19
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
Devizul general se va anexa o singură dată la cererea de finanțare.
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi
actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.
În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se
vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de
finanțare un o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general. Pentru detalii
vă rugăm să aveți în vedere modelul privind lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu
încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile anexată la cererea de finanțare.
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au
încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa un raport
privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către
dirigintele de şantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi însoţit de un buget detaliat al
lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează
a mai fi executate.

5) Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de


cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)
Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele
două tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), iar informaţiile vor fi corelate cu bugetul proiectului,
cu precizarea caracteristicilor tehnice minime.

6) Raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat, dacă este cazul, în
copie conformă cu originalul
In cazul în care prin proiect sunt incluse la secțiunea de cheltuieli eligibile costuri legate de
achiziționarea terenului necesar implementării proiectului, la cererea de finanțare se va atașa și
raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat.
7) Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este
cazul)
În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare acestea se
vor anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.
De asemenea, acolo unde este cazul se transmite extrasul ORC actualizat la momentul contractării.

20
8) Ultimele situații financiare încheiate (dacă este cazul) ale solicitantului și partenerilor
(dacă este cazul)
În cazul în care pe parcursul procesului de evaluare și selecție intervine încheierea unui an fiscal și
termenul limită de depunere a situațiilor financiare a anului respectiv, se vor anexa ultimele situații
financiare încheiate.
De asemenea, la etapa de contractare se pot solicita documente suplimentare legate de verificarea
încadrării în categoria IMM ca de exemplu bilanțurile firmelor partenere și/sau legate, precum și
situațiile financiare ale solicitantului pe ultimii 1-3 ani fiscali încheiați, după caz. Detalii cu privire
la aceste aspecte se vor realiza în cadrul ghidurilor specifice apelului de proiecte.

9) Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de


finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat, asupra declarației de angajament,
precum și asupra mandatului special (dacă este cazul)

La etapa de contractare se pot solicita documente suplimentare legate de verificarea încadrării în


categoria IMM ca de exemplu bilanțurile firmelor partenere și/sau legate, precum și situațiile
financiare ale solicitantului pe ultimii 3 ani fiscali încheiați, după caz, inclusiv a firmelor partenere
și/sau legate relevante pentru reverificarea încadrării în categoria IMM. În cazul parteneriatelor toţi
membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.
Acordul de parteneriat va respecta ultima formă a bugetului proiectului.

10) Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de
stat, dacă este cazul

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.


Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, dacă este cazul
Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate.

11) Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de
evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor
documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul)
Acest document nu va face parte din contractul de finanțare.

12) Actualizări asupra documentelor privind dreptul de


proprietate/concesiune/administrare/folosință/de uz/ de uzufruct/ de

21
superficie/comodat/inchiriere – extras de carte funciară actualizat, acte adiționale la
contractele de concesiune/uz/uzufruct/superficie, etc.

Se vor solicita extrase de carte funciară actualizate și în termen de valabilitate (emise cu maxim 30
de zile înaintea depunerii documentelor la sediul ADR) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de
eligibilitate la momentul contractării

13) Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat


în urma etapei de evaluare și selecție

Pentru unităţile administrativ-teritoriale, organisme, autorităţi şi instituţii publice se vor anexa


hotărârile organelor de conducere: consiliul local, consiliul judeţean, etc.
Pentru beneficiarii de drept privat, hotărârea/documentul de aprobare a bugetului proiectului va
trebui depusă la ORC, în conformitate cu prevederile legale, făcând dovada în acest sens.
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au
fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, hotărârea de
aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea şi asumarea suportării din
bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

14) Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)
Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra
mediului

15) (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)
Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG
57/2007 privind regimul ariiilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare .

16) (dacă e cazul) Avizul/ Acordul ISC , copie conformă cu originalul


Aceste documente se depun în copie conform cu originalul.

Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate


Reprezentantul legal va semna personal, sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe
fiecare pagină în parte, următoarele documente:
 cererea de finanţare, cu excepţia certificării aplicaţiei

22
 bugetul cererii de finanțare, devizul general și/sau detalierile acestuia pentru cheltuieli
eligibile/neeligibile
 lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de
cheltuieli (eligibile/ neeligibile)
Documentele prezentate în copie vor purta mențiunea conformităţii cu originalul, aplicată pe fiecare
pagină în parte, precum și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special.
În cazul în care cererile de finanțare se vor transmite online, prin aplicația MySMIS, semnătura
electronică a reprezentantului legal, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este
obligatorie pentru transmiterea cererii de finanțare și semnarea certificării aplicației și declarațiile
date pe proprie răspundere.

Numerotarea cererii de finanțare și a documentelor anexate


Dosarul original al cererii de finanțare, în cazul în care nu se utilizează aplicația MySMIS, se
îndosariază, paginează şi opisează, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la „n”, în partea de
jos a fiecărui document.
Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finanţare, inclusiv anexele acesteia, va fi ştampilată
cu ştampila instituţiei pe fiecare pagină în parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este
obligatorie ştampilarea cererii de finanţare pe fiecare pagină, ci menţiunea olografică şi semnătura
reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare”.

Pentru cererile de finanțare transmise prin aplicația MYSMIS numerotarea cererii de finanțare nu
este necesară, fiind vorba de informație structurată inclusă direct în cadrul sistemului electronic, Cu
toate acestea certificarea aplicației va conține lista de documente anexate.

1.6. Verificarea, evaluarea, selectia si contractarea proiectelor


Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, evaluare și
selecție în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate
și care în urma evaluării tehnice și financiare se încadrează în alocarea apelului respectiv de
proiecte. Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt:
Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificări
Depunerea cererii de finanţare, reprezentanții Organismului Intermediar (OI) la sediul căruia a fost
depusă cererea de finanțare, vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate
administrativă și eligibilitate menționate în prezentul ghid.
Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii va urmări, în principal, existenţa şi forma
cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de
23
eligibilitate anterior menţionate.
Cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile
din grila de verificare a conformităţii administrative) şi eligibile în conformitate cu criteriile anterior
menţionate, sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică şi financiară.
Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul
lansării apelului de proiecte.
Nerăspunderea completă și în termen la solicitarea de clarificari poate conduce la respingerea
cererii de finanţare.
Pentru apelurile de proiecte lansate on-line, în cadrul ghidurilor specifice se va menționa despre
posibilitatea solicitării de clarificări, precum și despre modalitatea de transmitere a acestora.

Evaluarea tehnică și financiară. Aspecte generale - criterii, procesul general, clarificări, vizita la
fața locului
Evaluarea și selecția proiectelor
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul POR 2014-2020 are la bază prevederile
ghidului, precum și prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte aferente fiecărei priorități
de investiții/axe prioritare/operațiuni și/sau ghidurilor specifice apelurilor naționale. În cadrul
acestor documente sunt detaliate criteriile generale și specifice de verificare, evaluare și selecție.
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează la nivelul Organismului Intermediar din cadrul
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, în baza unui sistem competitiv. Evaluarea tehnică şi
financiară este realizată de o echipă de experţi evaluatori independenţi 5, având la bază documentația
tehnico-economică anexată la cererea de finanțare.
Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde
obiectivelor axei prioritare/priorității de investiție/operațiunii, a coerenţei şi clarităţii metodologiei
propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului, etc.
Experţii evaluatori pot solicita o singură clarificare privind cererea de finanţare în cadrul apelurilor
de proiecte în care se aplică exclusiv principiul competițional. Termenul de răspuns la această
clarificare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către Organismul
intermediar şi nu poate fi prelungit. Temele ce pot face subiectul clarificărilor în cadrul etapei de
evaluare tehnică şi financiară sunt limitate pentru a nu afecta principiul competiţional al proiectelor.
Acestea se referă la următoarele aspecte:
 buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic;
 necorelarea bugetului cu activităţile proiectului şi cu planul de achiziţii;
5 Experţii evaluatori sunt contractaţi de către Autoritatea de management/OI, după caz, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor
şi îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte rezultatul evaluării. Contractarea experților evaluatori independenți de către OI se va realiza numai în
baza unei instrucțiuni emise de AMPOR în acest sens.
24
 necorelarea calendarului de activităţi cu planul de achiziţii;
 declararea anumitor cheltuieli ca fiind neeligibile şi reasumarea acestora de către solicitant;
 necorelări de informaţii în diferite părţi ale cererii de finanţare, care să nu afecteze
principiile de competitivitate în cadrul procesului, depunctând în mod corespunzător;
 Necorelări între cererea de finanțare și documentația tehnico-economică.

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul


lansării apelului de proiecte.
Nerăspunderea completă și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la respingerea
cererii de finanţare.
Pentru apelurile de proiecte lansate on-line, în cadrul ghidurilor specifice se va menționa despre
posibilitatea solicitării de clarificări, precum și despre modalitatea de transmitere a acestora.

Vizita propusă va avea loc în 6 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării către beneficiar, cu
confirmare de primire. În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la
vizita la faţa locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituţiei pentru a
participa la vizita la faţa locului. În cazul în care vizita la faţa locului nu se realizează în maximum
15 zile lucrătoare de la notificarea OI, proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare şi
selecţie.
În urma efectuării vizitei la fața locului evaluatorii vor putea finaliza punctajul acordat pentru
criteriile ce țin de coerența documentației tehnico-economice menționând neconcordanțele din
cererea de finanțare și cele constatate la vizita pe teren, cu justificarea și dovezile aferente.
Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației

În situaţia renunțării la solicitarea finanțării , solicitantul va trebui să completeze, semneze şi


ştampileze o cerere pe care o va depune la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională unde a fost
depus proiectul. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/
persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire specială.
Retragerea solicitării de finanțare depuse on-line se va realiza prin sistemul prin care cererea de
finanțare a fost depusă.

25
Contestații
Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de
evaluare şi selecţie şi contractare, poate formula în scris o singură contestaţie care va fi trimisă spre
soluţionare AMPOR/MDRAP și în copie la OI.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 Datele de identificare a solicitantului (contestatarului),


 Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului,
 Codul SMIS
 Obiectul contestaţiei,
 Motivele de fapt şi de drept,
 Documentele pe care se întemeiază motivaţia,
 Semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, precum şi
ştampila organizației,după caz.
 Mandatul special pentru împuternicit.
 Copia scrisorii OI de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi
selecţie, scrisoare al cărei conținut face obiectul contestaţiei.

Contastația și documentele anexate sunt numerotate și opisate.


Contestaţiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depun direct la registratura
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. O copie a respectivei contestaţii va fi
transmisă spre informare de către contestatar şi Organismului Intermediar unde a fost depusă
cererea de finanţare şi unde s-a desfăşurat procesul de evaluare.
Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării de către
Organismul intermediar a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție.
Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei și nu poate să modifice
conținutul cererii de finanțare.
În situaţia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este
necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile
calendaristice în care se poate emite o opinie asupra contestaţiei, contestatarul va fi notificat în scris
asupra termenului de soluţionare.

26
Etapa precontractuală
Această etapă debutează concomitent cu etapa de soluționare a contestațiilor în cadrul apelului de
proiecte. In funcție de specificul apelului de proiecte, respectiv de numărul de proiecte depuse.
Etapa precontractuală se aplică proiectelor finanțabile în ordinea rezultatelor înregistrate în urma
evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu lista proiectelor finanțabile rezultată în urma
parcurgerii etapei de evaluare tehnică și finaciară pentru proiectele depuse în cadrul unui apel de
proiecte.
Pentru apelurile competitive, demararea etapei precontractuale se realizează respectându-se
următoarele condiții:
 Pentru proiectele depuse în primele 2 sau 3 luni ale apelului (după caz), care au intrunit
punctajul minim de calitate definit în conformitate cu ghidurile specifice, se va demara
etapa precontractuala, în ordine descrecătoare a punctajelor obținute în urma etapei de
evaluare tehnică și financiară. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul
proiectelor care au obținut punctajul minim pentru a fi acceptate vor fi menținute în
competiția cu proiectele din lunile următoare.
 Acest mecanism se repetă și pentru proiectele depuse în lunile următoare ale apelului de
proiecte, respectiv pană la finalizarea evaluării tehnice și financiare a tuturor proiectelor
depuse în cadrul apelului respectiv, demarându-se etapa precontractuală doar pentru
proiectele care au întrunit punctajul minim de calitate. Procedeul se repeta pana la
finalizarea evaluarii și pana la acoperirea alocarii apelului de proiecte.
 În cazul în care valoarea alocată a apelului nu se acoperă prin mecanismul de mai sus,
contracându-se doar proiectele care au întrunit punctajul minim de calitate, pentru celelalte
proiecte incluse finantabile Organismul intermediar va demara etapa de contractare în ordine
descrescătoare a punctajului obținut până la acoperirea alocării prezentului apel, cu condiția
ca acestea să fi obținut în urma evaluării tehnice și financiare punctajul minim pentru a fi
acceptate definit în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice.

Apelurile necompetitive, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în


alocarea apelului de proiecte și respectiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat.
De asemenea, pentru demararea etapei precontractuale proiectele trebuie să obțină punctajul minim
pentru a fi admis în urma evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu prevederile ghidurilor
specifice.
Solicitanții la finanțare au un termen de maxim 30 zile lucrătoare în vederea transmiterii
documentelor respective și soluționării observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare și selecție.
27
Semnarea contractului de finanțare
Contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională din regiunea respectivă, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi solicitant.
Formularul cererii de finanţare completat şi anexele la aceasta vor face parte integrantă din
contractul de finanţare ca anexe la acesta.

Obligațiile beneficiarului
Finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile contractului
de finanțare. Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi
implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi
naţionale, aplicabile.
Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria
răspundere în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale
legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
În acest sens, beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice,
prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin
asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia.
Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum
și să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile
în vederea implementării proiectului.

Modificarea contractului de finanțare


Pe durata contractului de finanțare părțile pot conveni la modificarea clauzelor şi Anexelor acestuia,
prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul. În acest sens, în cazul în care
propunerea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, acesta are obligaţia de a o
transmite Organismul intermediar însoțită de toate documentele justificative necesare.
Modificările contractuale legate de perioda de implementare nu pot depăși termenul maxim de 31
decembrie 2023. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un
caz după expirarea acesteia.
De asemenea, modificările cu privire la bugetul proiectului nu pot conduce la modificarea valorii
totale a proiectului în afara valorilor minime și maxime admise pentru fiecare prioritate de investiții.
În plus, cuantumul finanțării nerambursabile acordate nu poate crește, însă se poate ajusta în sensul
28
diminuării acestuia în funcție de scăderea valorii totale eligibile a proiectului.

Cap. 2 Studiu de caz

Programul Operational Regional 2014-2020


Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea
exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri

“Achizitia unor echipamente tehnologice pentru modernizarea


serviciilor de cazare”

2.1 Denumirea firmei:


„Beraria Transilvania Srl“

2.1.1 Date de identificare


„Sc Beraria Transilvania Srl“ este o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital privat
românesc, ce se încadrează în categoria micro-întreprinderilor.
Firma este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș nr:
J24/1433/1991, având cod unic de înregistrare: 2214043.
Sediul social al societății este situat în Sighetu Marmatiei, P-ta De Alimente, Județul Maramureș.
Investitia propusa va fi implementata la punctul de lucru in Municipiul Sighetu Marmatiei, Strada
Lazu Baciului, Nr. 167A, Județul Maramureș.
Prin înregistrarea în Registrul Comerţului societatea a dobândit personalitate juridicǎ. Societatea
este plǎtitoare de TVA.
Capitalul societǎţii este de naturǎ privatǎ, societatea este deținută de către cei doi asociați: Gampe
Ioan, detinand un procent de 50% din valoarea societatii și Gampe Marinela, detinand un procent de

29
50% din valoare societatii. Capitalul social subscris şi vǎrsat este de 210 RON, constituit din 20
pǎrţi sociale a câte 10.5 RON fiecare parte şi care revin asociatului Gampe Ioan un capital social
subscris varsat de 105 RON, constituit din 10 pǎrţi sociale a câte 10 RON fiecare parte si asociatei
Gampe Marinela un capital social subscris varsat de 105 RON, constituit din 10 pǎrţi sociale a câte
10 RON fiecare parte.
In toate actele, facturi, anunţuri, publicaţii şi alte acte emise de societate vor fi precedate de forma
societǎţii, cu înscrierea completǎ a iniţialelor, codul unic de înregistrare, de capitalul social subscris
şi numarul de înregistrare de la Registrul Comerţului.
Activitatile autorizate conform art. 15 din legea 359/2004 sunt activitati autorizate a fi desfasurate
la punctul de lucru din Sighetu Marmatiei, Strada Lazu Baciului, Nr. 167A, Județul Maramureș, si
se refera la urmatoarele clase CAEN, conform certificatului constatator eliberat de Registrul
Comertului:
–5610 – Restaurante
–5590 – Alte servicii de cazare
–5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată.
Proiectul de investitii pentru care se doreste finantarea se va adresa codului CAEN 5520 – Facilităţi
de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată.

2.1.2. Scurtă descriere a firmei:


Societatea comercialǎ ,,BERARIA TRANSILVANIA SRL”, societate cu rǎspundere limitatǎ, a
fost infiinţatǎ în anul 1991, în baza Legii nr.31/1990.
Evolutia activitatii firmei se reflecta in evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii
trei ani:

Tabel 1 – Evolutia activitatii


2014 2015 2016
Total venituri 308845 342302 363281
Rezultat al exercitiului 13918 32338 42861
Capitalul propriu 88868 121206 164067
Numarul de angajati 10 10 8
Indicatorii de 1.31 1.51 1.75
solvabilitate
-solvabilitatea
-grad de indatorare 76 66 57

30
Indicatorii de 5 9 12
performanta
R_RN
Sursa: Proiecţia autoarei (pe baza datelor din bilant)

Interpretarea solvabilitatii măsoară procentajul din activele totale finanţat prin datorii. În general, o
datorie mai mare presupune risc financiar mai ridicat şi deci solvabilitate mai scăzută.
Interpretatrea gradului de indatorare măsoară raportul dintre datoriile totale şi capitalurile propri ale
companiei. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât solvabilitatea este mai scăzută.
Firma dispune de un spatiu luat in comodat pentru desfasurarea activitatii.
Este o firmǎ care are un asociat ce îşi desfǎşoarǎ activitatea în domeniul serviciilor de cazare, avand
experienta in acest domeniu.
Resursele umane implicate in activitatea firmei: Pentru realizarea obiectului de activitate firma are
momentan patru angajati. Odatǎ cu creşterea cifrei de afaceri, firma va creste şi numǎrul de angajaţi.
Angajarea şi salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii.
Forta de munca implicata in realizarea obiectivelor firmei este formata din doi lucratori comerciali,
un vanzator si un ingrijitor cladiri.
La firma ,,BERARIA TRANSILVANIA SRL” activitatea este condusǎ de administrator, deci
personalul are funcţie de execuţie.
Resursele financiare necesare pentru realizarea afacerii sunt resurse proprii. Firma are contul curent
prin care efectueazǎ operaţiuni de încasǎri şi plǎţi deschis la Banca Comerciala Romana.
Nu avem experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare publica deoarece firma nu a
beneficiat de finantare publica.
Avem experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare proprie conform datelor din bilant:
Am achizitionat alte instalatii, utilaje si mobilier.
Viziunea noastra va reprezenta o stare ideala proiectata in viitor si care configureaza o posibila si
dezirabila dezvoltare a intreprinderii. Viziunea presupune o gandire dinamica si capabila sa
evalueze pe termen lung sansele reale de dezvoltare ale organizatiei:
–o inalta calitate, accesibile de promovare;
–o puternica motivatie, angajare si atitudini profesionale.
Misiunea firmei este îndreptatǎ spre clientii care i-au trecut pragul pentru ca aceştia sǎ fie mulţumiţi
de serviciile cu care au fost trataţi si de produsele cu care au fost serviti.
Scopul activitatilor desfasurate de firma este cresterea competitivitatii pe piata a serviciilor oferite
de BERARIA TRANSILVANIA SRL, centru de servicii in domeniu serviciilor de cazare, prin
diversificarea serviciilor oferite, diversificare care se face prin achizitia unor echipamente de ultima
31
generatie, mobilier si vesela.
Strategia preconizatǎ pentru menţinerea capacitǎţii concurenţiale se referǎ la oferirea de servicii de
calitate si produse la preturi mici.
Obiectivul general urmarit prin realizarea proiectului de investitii consta in cresterea eficientei
activitatii serviciilor de cazare a microintreprinderii prin modernizarea si imbunatatirea calitatii
serviciilor oferite clientilor. Realizarea obiectivului general se va putea face prin achizitia de
echipamente, mobilier si vesela necesare dotarii intreprinderii astfel incat activitatea per total sa fie
mai eficienta si sa ofere o paleta de servicii mai performante consumatorilor.
Obiectivul principal al firmei este acela de a mări numărul de clienti în vederea creșterii cifrei de
afaceri și a profitului obținut. Pentru atingerea acestor obiective societatea va achiziționa
echipamente noi, vesela si mobilier care vor fi destinate pentru diversificarea serviciilor prestate.
Scopul proiectului este diversificarea serviciilor existente in cadrul serviciilor de cazare prin
achizitia urmatoarelor echipamente asigurandu-se astfel o imbunatatire in acest domeniu.

2.2 Investitia
2.2.1 Domeniul de activitate
Investitia se adreseaza domeniului de activitate codul CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru
vacante si perioade de scurta durata.
Domeniul de activitate in care se va realiza investitia propusa prin proiect sunt serviciile de cazare
respectiv codul CAEN 5520 ”Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”
Aceasta clasa include asigurarea cazarii de scurta durata, de obicei zilnica sau saptamanala, pentru
vizitatori, in locuinte separate (independente) constand in camere complet mobilate sau spatii pentru
servirea mesei si dormit, cu facilitati pentru gatit sau bucatarii complet echipate. Aceste servicii se
asigura in apartamente sau in cladiri multi-locuinta independente, cu mai multe etaje, sau in
complexe de cladiri, in bungalow-uri, sau in cabane, case taranesti si casute. Uneori se asigura si
servicii complementare de minim nivel. Aceasta clasa include servicii de cazare asigurate de:
-tabere de copii si alte case de vacante -case de oaspeti si bungalow-uri -case taranesti si casute fara
servicii de menaj -caminele de tineret si refugii montane.

2.2.2 Justificarea necesitatii realizarii investitiei


Analiza problemei pe care proiectul doreste sa o rezolve (date exacte despre situatia/stadiul
problemei).
Necesitatea de a investi in capacitatea serviciilor de cazare apare ca o problema stringenta la nivelul
entitatii. Fara echipamentele mentionate in proiect societatea nu se poate dezvolta economic.

32
Problema pe care proiectul doreste sa o rezolve este lipsa unor echipamente tehnologice, vesela si
mobilier in municipiul Sighetu Marmatiei, echipamente care ar servi la imbunatatirea serviciilor in
domeniul serviciilor de cazare.
Cauzele care au determinat aparitia acestei probleme sunt:
-Lipsa de interes a altor societati privind achizitia echipamentelor tehnologice de acest tip, vesela si
mobilier.
-Lipsa de fonduri pentru achizitia acestora la BERARIA TRANSILVANIA.

Proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor si reducerea efectelor negative asupra mediului


inconjurator si de crestere a eficientei energetice.

Pentru reducerea efectelor negative ale activitatii asupra mediului inconjurator firma va lua
urmatoarele masuri:

-asigurarea colectarii si evaluarii apelor uzate

-managementul corespunzator al deseurilor

-dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel
incat sa nu conduca prin functionarea acestora la depasirea nivelurilor limita a zgomotului
ambiental.

Dintre masurile de promovare a eficientei energetice luate de firma mentionam urmatoarele:

-imbunatatirea contorizari consumurilor prin utilizarea aparatelor de masura si reglare a


consumatorilor

-reabilitarea termica pentru eliminarea pierderilor de energie (izolarea peretilor)

-utilizarea resurselor regenerabile

-modernizarea proceselor tehnologice


33
-utilizarea echipamentelor si utilajelor moderne care au consumuri reduse de energie

-economii de carburanti.

2.2.3. Descrierea locului de implementare si exploatare a investitiei


Investitia propusa va fi implementata la punctul de lucru in Municipiul Sighetu Marmatiei, Strada
Lazu Baciului, Nr. 167A, Județul Maramureș.
Societatea comerciala pentru realizarea acestui proiect nu va avea parteneri.
Lista cu bunuri care fac obiectul investitiei propuse in cererea de finantare, cu incadrarea acestora
pe liniile bugetare aferente si in categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:
Tabel 2 – Lista cu bunuri care fac obiectivul investitiei propuse in cererea de finantare
Nr. Denumirea UM Cantita Pret Valoare totala Eligibil
crt lucrurilor / bunurilor te unitar(fara (fara TVA) /Neeligibil
TVA)
Dotari(active
corporale)
1 Masina de gatit buc 1 5906 RON 5906 RON Eligibil
profesionala cu 6
arzatoare si dulap
deschis
2 Hota de perete tip buc 1 1652 RON 1652 RON Eligibil
cutie cu filtre labirint
anti-flacara, canal de
colectare grasimi si
robinet de scurgere
3 Masina de spalat buc 1 4896 RON 4896 RON Eligibil
vesela si pahare
profesionala
4 Robot COUPE – CL buc 2 5181.5 RON 10363 RON Eligibil
50
5 Friteuza profesionala buc 1 9109 RON 9109 RON Eligibil
cu doua cuve 14+14
litri cu suport neutru
cu usi.
34
6 Dulap frigorific cu o buc 2 4487 RON 8974 RON Eligibil
usa
7 Dulap congelator din buc 2 4704 RON 9408 RON Eligibil
inox
8 Cuptor electric – 6 buc 1 9761 RON 9761 RON Eligibil
tavi
9 Espressor profesional buc 1 5381 RON 5381 RON Eligibil
10 Feliator de mezeluri buc 2 1253.5 RON 2507 RON Eligibil
11 Oala profesionala din buc 2 407.5 RON 815 RON Eligibil
inox cu baxa tripla
12 Oala profesionala din buc 2 400.1 RON 801 RON Eligibil
inox, capacitate: 37.5
l
13 Oala din inox, buc 2 251 RON 502 RON Eligibil
profesionala,
capacitate: 25 l
14 Oala din inox, buc 2 174 RON 348 RON Eligibil
profesionala,
capacitate: 17 l
15 Cratita profesionala buc 2 692.5 RON 1385 RON Eligibil
din inox, capacitate:
63 l
16 Cratita din inox, buc 2 373.5 RON 747 RON Eligibil
profesionala,
capacitate: 32.5 l
17 Cratita din inox, buc 2 271.5 RON 543 RON Eligibil
profesionala,
capacitate: 22 l
18 Cratita din inox, buc 2 217 RON 434 RON Eligibil
profesionala,
capacitate: 16 l
19 Semi-oala buc 2 240 RON 480 RON Eligibil
profesionala, din inox
20 Semi-oala buc 2 172 RON 344 RON Eligibil
profesionala din inox

35
alimentar AISI304,
18/10
21 Capac din inox cu buc 2 68 RON 136 RON Eligibil
maner din inox,
diametru: 400 mm
22 Capac din inox buc 2 50 RON 100 RON Eligibil
23 Capac din inox cu buc 2 34 RON 68 RON Eligibil
maner din inox,
diametru: 280 mm
24 Capac din inox cu buc 2 83.5 RON 167 RON Eligibil
maner din inox,
diametru: 450 mm
25 Capac din inox cu buc 2 59 RON 118 RON Eligibil
maner din inox,
diametru: 360 mm
26 Masa de lucru cu buc 2 1228.5 RON 2457 RON Eligibil
polita inferioara,
FARA REBORD
Constructie din inox
cu picioare reglabile
si blat fono-absorbant
27 Carucior farfurii buc 2 957 RON 1914 RON Eligibil
inchis cu geam
plexiglas
28 Carucior profesional buc 2 475 RON 950 RON Eligibil
de servire, din inox,
cu doua polite
29 MASINA CUBURI buc 1 2810 RON 2810 RON Eligibil
DE GHEATA, 25 KG
30 Rastel din inox cu 4 buc 2 1785 RON 3570 RON Eligibil
polite performante
31 Rastel din inox buc 2 1608.5 RON 3217 RON Eligibil
pentru depozitare cu
4 polite
32 Gratar profesional cu buc 1 5906 RON 5906 RON Eligibil

36
placa striata cu suport
neutru deschis
33 Centrala buc 1 54563 RON 54563 RON Eligibil
34 Scaune buc 200 140 RON 28000 RON Eligibil
35 Mese buc 30 550 RON 16500 RON Eligibil
TOTAL 194832 RON Eligibil
Sursa: Proiecţia autoarei (date luate pe baza ofertei solicitate)

Scopul proiectului este diversificarea serviciilor existente in domeniul serviciilor de cazare prin
achizitia echipamentelor tehnologice, vesela si mobilier care ne ajuta la efectuarea urmatoarelor
servicii: asigurarea unor mai bune conditii de odihna, igiena, confort si satisfacerea pentru toti
turistii in orice moment a nevoiei de hrana cat si cea de agrement.
Necesarul de personal pentru faza de operare a investitiei va creste, datorita faptului ca vom avea
nevoie de personal pentru realizarea investitiei. In viitor se vor mai face angajari in functie de
realizari si comenzi.
Obiectivele proiectului:
OBIECTIVUL 1) Introducerea unui serviciu nou in vederea acoperirii nevoilor a cel putin 100 de
clenti pe an.
OBIECTIVUL 2) O campanie pentru dezvoltare prin desfasurarea unor programe de informare si
constientizare a populatiei atat de pe raza Maramuresului Istoric cat si din afara acesteia.
Descrierea activitatilor propuse pentru atingerea obiectivelor si rezultatele previzionate:
Activitatile propuse pentru Obiectivul 1.- Introducerea unui serviciu nou in vederea acoperirii
nevoilor a cel putin 100 de clienti intr-un an, sunt urmatoarele:
a)Amenajarea spatiului in care se va desfasura activitatea, igienizarea, dotare cu mobilier.
b)Procurarea echipamentelor tehnologice.
c)Recrutarea si selectia personalului.
d)Realizarea de pachete de servicii pentru populatie aplicand reduceri pentru persoanele aflate intr-o
stare de dificultate.
Activitatile propuse pentru Obiectivul 2.-O campanie prin desfasurarea unor programe de informare
si constientizare a populatiei atat de pe raza Maramuresului Istoric cat si din afara acesteia, care ar
servi un numar de 100 de persoane pe an, este urmatoarea:
-distribuirea unor materiale informative de tip fluturasi prin intermediul agentiilor din municipiul
Sighetu Marmatiei si la nivelul celor 20 de localitati invecinate intr-o perioada de un an.

Rezultatele obtinute in urma desfasurarii activitatilor propuse:


37
1.Acoperirea nevoilor a cel putin 100 de persoane prin introducerea acestor echipamente, vesela si
mobilier acestia putand participa la serviciile oferite in cadrul firmei BERARIA TRANSILVANIA.
2.Informarea si constientizarea unui numar de 100 de persoane atat de pe raza Maramuresului
Istoric cat si din afara acesteia in urma campaniei desfasurate in cadrul proiectului.
Recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create)
Etapele procesului de recrutare a personalului:
1. Redactarea anuntului de recrutare
2. Publicarea anuntului de recrutare
3. Primirea CV-urilor si a scrisorilor de intentie
4. Completarea formularelor de candidatura
5. Compararea CV-urilor, a scrisorilor de intentie si/sau a formularelor de candidatura
Etapele procesului de selectie sunt urmatoarele:
1. Anuntarea si sustinerea interviurilor
2. Testarea candidatilor
3. Luarea deciziei de angajare
4. Acceptarea/respingerea candidatilor
5. Pregatirea inceperii propriu-zise a activitatii angajatului.
Etapele procesului de integrare profesionala sunt:
1. Acomodarea noilor angajati la locul de munca
2. Urmarirea integrarii lor
3. Tinerea dosarelor si a rapoartelor adecvate
Modul in care se va realiza fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate si
durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor din graficul Gantt sunt urmatoarele:
Tabel 3 – Graficul Gantt
Activitate Descriere Depinde de Durata
(saptamani)
A Alegerea personalului administrativ - 2
B Alegerea echipamentului A 4
C Intervievarea potentialilor angajati si ocuparea A 4
posturilor
D Achizitionarea si luarea in primire a echipamentului B 2
E Dezvoltarea unui sistem de informatii A 2
F Instalarea echipamentului D 2
G Pregatirea personalului C, E, F 2
Sursa: Proiecţia autoarei (ordinea in care sa va realiza activitatile
conform planului de afaceri dupa implementarea proiectului pentru a vedea timpul care trebuie
38
alocat pentru fiecare activitate in parte conform ghidului).

2.3 Produse si servicii


În urma implementării proiectului echipamentele tehnologice, vesela si mobilierul va oferii
clientilor servicii noi: comenzi mai repede finalizate si in acelasi timp calitate superioara.
Echipamentele achizitionate prin acest program cu finantare europeana permite efectuarea unor
servicii in domeniul facilitatii de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (care va fi un
produs nou oferit de firma clientilor).
Acestea ne vor permite sa efectuam urmatoarele servicii: asigurarea unor mai bune conditii de
odihna, igiena, confort si satisfacerea pentru toti turistii in orice moment a nevoiei de hrana cat si
cea de agrement.
Serviciile firmei se adreseazǎ tuturor categoriilor de clienţi, şi persoanelor mai tinere şi persoanelor
mai în vârstǎ, şi persoanelor cu venituri mai modeste şi persoanelor cu venituri mai mari.
Putem vorbi despre dezvoltare atunci cand se doreste extinderea gamei de produse/servicii,
specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului de
activitate.
Modul in care investitia patrunde la extinderea gamei de produse/servicii, specializarea produselor
oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta si largirea domeniului de activitate se datoreaza faptului
ca beneficiem de personal calificat, spatiu si utilaje, investitii, cercetare si importanta acordata.

2.4 Strategia de marketing


Segmentul de piata grupeaza in randul sau consumatori cu nevoi cat mai apropiate – procedeul de
identificare segmentare – firma selecteaza cele mai avantajoase.
Segmentul tinta este segmentul selectat asupra caruia firma isi concentreaza eforturile si actiunile de
marketing.
Cand ne gandim la segmentarea pieţei, avem în vedere urmatorii factori: ocupaţia, vârsta, venitul
mediu lunar. Segmentarea este dupa două variabile: vârsta şi venitul, ca fiind principalele forme de
segmentare, dar şi la segmentarea pe stilul de viata. Posibilii clienţi sunt atât persoane fizice cât şi
persoane juridice.
Grupul tinta il reprezinta populatia din Sighetu Marmatiei și zonele limitrofe din Maramuresul
istoric.
Piata tinta este formata dintr-o diversitate de tipuri si segmente aflate intr-o continua modificare si
transformare.
Marimea pietei depinde de numarul persoanelor care manifesta o anumita dorinta fata de un obiect,

39
are resursele necesare pentru a il dobandi si are vointa de a schimba aceste resurse pentru a dobandi
obiectul dorit.
Aria geografica de acoperire a produsului/serviciului este la nivel local, nivelul de dezvoltare a
pietei este in crestere.

Analizati stadiul actual al pietei – nevoi si tendinte:


Nevoile populatiei

Pentru serviciile in acest domeniul deosebit de importanta este abordarea calitatii din punctul de
vedere al consumatorului, respectiv al nevoilor populatiei. Abordarea calitatii din perspectiva
consumatorului se refera la ce se asteapta clientii de la serviciile in acest domeniul in functie de
experienta acestora.

Important pentru managerii din aceste domenii este sa cunoasca:


-cum percep consumatorii serviciul acordat;
-cum sa stabileasca standardele si sa masoare calitatea serviciului;
-care sunt etapele pentru imbunatatirea continua a calitatii.
Recunoasterea nevoii depinde de discrepanta care exista intre starea reala si starea dorita,
dependenta de influienta unor factori precum: reducerea stocului disponibil, insatisfactia stocului
curent, timpul, schimbarea circumstantelor, diferente individuale, influiente de marketing.
Nevoia este dezechilibrul resimtit de consumator intre starea curenta si cea dorita a existentei sale.
Clasificarea nevoilor:
1.Gradul de manifestare – nevoi constiente si lente;
2.Origine – nevoi naturale, sociale sau culturale si psihologice;
3.Natura nevoilor – nevoi primare, secundare.
Marketingul nu creeaza nevoi ci propune mijloace de a le satisface prin influientarea
dorintelor si incearca sa actioneze asupra cererii facand produsul atragator, accesibil si disponibil.

Analizati potentialul de crestere a pietei:


Orientarea spre productie:
-piata: C>O;
-obiectiv: productia de masa pentru reducerea costurilor;
-actiuni: perfectionarea calitatii tehnice si a procesului de productie.
Orientarea spre vanzari
-piata: C<O;
-obiectiv: vanzarea produselor, gasirea de clienti pentru produsele fabricate;

40
-actiuni:dezvoltarea distributiei de masa, promovarea vanzarilor, recrutarea si formarea
reprezentantilor.
Orientarea spre client
-piata: concurenta acerba, saturarea cererii, tehnologii evoluate si capitaluri abundente;
-obiectiv: satisfacerea cat mai buna a nevoilor in conditii de rentabilitate;
-actiuni: studierea nevoilor consumatorilor, producerea in functie de cerere, diferentierea produselor
si comunicatii cu consmatorii.
Strategia preconizatǎ pentru menţinerea capacitǎţii concurenţiale se referǎ la oferirea de servicii de
calitate si produse la preturi mici.
Obiectivele principale ale firmei fiind ca firma sǎ fie recunoscutǎ prin servicii de calitate şi
profesionalism.
Misiunea firmei este îndreptatǎ spre clienţii care i-au trecut pragul pentru ca aceştia sǎ fie mulţumiţi
de serviciile cu care au fost trataţi si serviti.
Pentru realizarea obiectivului de activitate firma dispune de un spatiu comodat situat in orasul
Sighetu Marmatiei.
Clientii vor fi atraşi de calitatea serviciilor, de calitǎţile şi abilitǎţile profesionale ale personalului
care pot sǎ satisfacǎ cele mai exigente cerinţe ale clienţilor, de condiţiile pe care le oferǎ sediul
nostru.
Sursele de aprovizionare existente sunt persoanele juridice din toatǎ ţara din domeniul serviciilor de
cazare. Firma lucreazǎ cu adaosuri mici deoarece are contracte avantajoase cu furnizorii,
beneficiind de discounturi din partea acestora.
Concurenta sunt firmele cu profil similar din orasul Sighetu Marmatiei. Concurenta este cunoscuta
de catre societate. Fata de ceilalti concurenti ar avea urmatoarele avantaje sau puncte tari: preturi
mici, echipamente, vesela si mobilier nou.
Tipul de cercetare folosit: Colectarea informatiilor prin cercetare directa.
Procesul de prestare în acest domeniu constǎ în informarea clientilor şi punerea la dispoziţia
acestora a produselor potrivite pentru fiecare. Pentru succesul acestei afaceri, pe lângǎ baza
materialǎ de înaltǎ calitate este necesar ca personalul antrenat în aceastǎ activitate sǎ fie bine instruit
şi calificat.
Avantajele competitive ale obiectivului proiectului rezulta din atragerea de noi clienti si mentinerea
celor existenti.
Egalitatea de gen a fost integrata in elaborarea si implementarea proiectului, concentrandu-se pe
cinci domenii prioritare:

-creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă și egalitate în ceea ce privește independența

41
economică;

-reducerea diferenței de remunerare, de câștiguri și a diferențelor de pensie dintre bărbați și femei;

-promovarea egalității între femei și bărbați în procesul decizional;

-combaterea violenței pe criterii de gen și protejarea și sprijinirea victimelor;

-promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.

Obiectivele marketingului si marketing mix

Strategia de marketing predominant folosita este cea de tipul “pull” in care activitatea de marketing
vizeaza in principal o crestere a cererii si poate fi realizata prin reclame si actiuni de promovare
adresate consumatorilor (reduceri de pret la urmatoarea cazare, al zecele serviciu oferit o sa fie
gratis, reduceri la cazarea unor grupuri de persoane etc.). Stragia “pull” se adreseaza in principal
clientului individual, pentru a-l stimula pe acesta sa cumpere produsele sau serviciile oferite.

Fiind adaptata la caracteristicile populatiei romanesti, interesanta de pret, firma a incercat


intotdeauna sa raporteze serviciul la posibilitatile financiare ale clientelei, promovand preturi
acceptabile pentru mai multe categorii de oameni.

Astfel, atributele intreprinderii sunt:

 competenta personalului

 calitatea materialelor folosite

 executie foarte buna a lucrarilor

 amabilitate - clientul se simte bine, important;

 durabilitatea lucrarilor

 raport bun calitate-pret

 se ofera bonusuri la un anumit numar de vizite

Transformand toate aceste atribute in avantaje, clientul:

 va frecventa mai des intreprinderea si ii va ramane fidel;

42
 va accepta noile propuneri;

 va face reclama;

 va acorda mai putina atentie concurentei;

 va fi mai putin influentat de factorul pret;

 carti de vizita;

Analiza reclamei

O reclama eficienta trebuie sa respecte cateva reguli esentiale :

 Sa se adreseze unui segment de public cu un profil bine definit;

 Sa evidentieze importanta pentru cumparatori a produsului si sa vina in intampinarea


nevoilor acestora;

 Valoarea produsului sa fie exprimata in termenii cumparatorului (pret, durata de


intrebuintare);

 Promovarea produsului sa vizeze un avantaj unic pe care nu il poate oferi nici un alt
concurent;

 Propunerea de vanzare sa fie exprimata clar sub forma unei relatii cauzale in termeni de
conditie si consecinte;

 Sa scoata in evidenta personalitatea, prestigiul, credibilitatea ofertantului si a produsului;

 Sa ceara un raspuns sau o actiune din partea receptorului.

Mixul de marketing reprezinta ansamblu de instrumente tactice de marketing, controlabile pe care


firma le combina cu scopul de a produce, pe piata tinta, reactia dorita. El cuprinde toate elementele
de care se poate folosi o firma pentru a influienta cererea pentru produsul sau.
Elementele componente:
- Strategia de produs: Echipamentele tehnologice, vesela si mobilierul ne va usura si in acelas
timp accelera munca pentru a se asigura o perfecta fiabilitate a procesului, oferindu-le astfel
avantaje clientilor.
- Strategia sau politica de pret: pretul ofertei este de 194832 RON fara TVA, TVA 20%,
valoarea totala fiind 233798 RON. Aprecierile clientilor fata de serviciul oferit va fi la standarde
inalte, oferind astfel servicii de care nu ar putea beneficia decat deplasandu-se la distante foarte
mari. Pretul este unul variat in functie de serviciile dorite, dificultate, dar nu in ultimul rand trebuie
sa ne diferentiem clienti fideli prin acordarea de reduceri de oferte avantajoase pentru a-i pastra in
43
continuare fata de cei ocazionali. Pentru clienti ocazionali societatea va aplica preturi standard dar ii
va servi cu acelasi profesionalism ca pe clienti fideli si le vom comunica de existenta ofertelor si
reducerilor ce le aplicam clientilor fideli. Aprecierile clientilor fata de produsul/serviciul oferit va fi
la standarde inalte, oferind astfel servicii de care nu ar putea beneficia decat deplasandu-se la
distante foarte mari.
–Strategia de vanzari si distributie: canalul de distributie reprezinta ansamblu organizatilor
interdependente care isi asuma functiile necesare transferului de produse de la producator la
consumator. Canalul folosit pentru intreprinderea noastra este canalul de distributie direct:
producator-consumator.
- nu imparte profitul cu alti intermediari;
- este cunoscut pe piata;
- poate culege date, informatii privind starea pietei;
- asigura un control sporit al actiunilor comerciale.
–Strategia de promovare si relatii publice:
- reclame:- in cazul reclamei prezente strategia este una bazata pe client, intrucat serviciul oferit este
asociat cu un anumit stil de viata, produsul fiind o solutie la problemele clientului.
Metoda de abordare se caracterizeaza printr-un ton factual folosit pentru stimularea interesului si
determinarea actiunii.

- publicitate:- se va face prin televiziune si afise, acestea continand esentialul serviciilor noastre
dorind sa cuprindem calitatea si perfectionarea serviciilor oferite pentru satisfacerea clientilor.
-promovare: tehnici de promovare pe care le vom aplica vor fi reducerile de pret pe baza unor oferte
speciale, efectuarea unor servicii in plus clientilor care vor accesa mai des serviciile noastre.
Mesajul sau este axat pe un avantaj legat de cumparare in timp ce mesajul publicitatii media are un
camp mai vast de exprimare. Actiunea este punctuala, in timp ce publicitatea incearca sa
influienteze atitudinile si comportamentele pe o perioada mai lunga de timp.
Relatiile publice vizeaza promovarea unei imagini favorabile de marca a intreprinderii in scopul
dezvoltarii activitatii sale pe termen lung, iar ca instrumente de baza ar fi urmatoarele: ziarul
intreprinderii, comunicate de presa, operatiuni „porti deschise”, seminarii, conferinte si discutii,
sponsorizari, activitati caritabile, raportul anual, evenimente speciale.
Tabel 4 - Strategii de marketing
LANSARE CRESTERE MATURITATE DECLIN
Produs Standard, de baza Extinderea linei de Relansare, Abandon
produs diferentiere
Pret In functie de In scadere, de Redus la nivelul In scadere

44
costuri penetrare concurentilor continua
Distributie Selectiva Intensiva Intensiva, Selectiva, in
selectiva retragere
Promovare Publicitate de Cresterea Publicitate de Reducerea la
informare; forta de notorietatii; reamintire; minim
vanzare puternica crearea imaginii consolidarea
pentru a invinge produsului; imaginii; sporirea
promovarea fidelitatii
vanzarilor
Sursa: Proiecţia autoarei (pe baza ghidului solicitantului)

Ciclul de viata al produsului


Tabel 5 - Actiuni comerciale in functie de faza ciclului de viata
LANSARE CRESTERE MATURITATE DECLIN
Vanzari Nivel scazut Cresc rapid Nivel maxim Scad rapid
Profit Mici, chiar In crestere Maxime In scadere
negative
Cost Mari In scadere Mici Mici
Clienti Inovatori Acceptanti Mojoritate Conservatori fideli
timpurii (timpurie si tarzie)
Concurenta Slaba In crestere Nivel constant de In scadere
ridicat
Obiective Notorietate si Cresterea pozitiei Maximizarea Reducerea
stimularea concurentiale si a profitului, cheltuielilor si
incercarii preferintei pentru mentinerea valorificarea
marca pozitiei stocurilor
concurentiale,
sporirea fidelitatii
Sursa: Proiecţia autoarei (pe baza ghidului solicitantului )

Activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing si implementarea strategiei:


–Va permite să organizeze un plan intern, în scopul de a înțelege pe deplin impactul și rezultatele
deciziilor de marketing anterioare.

–Va cauta în exterior, cu scopul de a înțelege pe deplin piața pe care o vizează și concurența din acel
45
spațiu.

–Va stabili obiectivele viitoare și va oferi direcție pentru inițiative de marketing viitoare.

–Obiectivele trebuie să fie înțelese și susținute de tot personalul responsabil cu organizarea


companiei.

Intreprinderea trebuie sa isi asigure permanenta pe piata si mai ales dezvoltarea in ansamblu. Ofera
posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si permite adaptarea rapida la modificarile
aparute pe piata, cu maxima eficienta.
,,SC BERARIA TRANSILVANIA SRL” este administrata de asociatii care reprezintǎ societatea in
relaţiile cu terţii. Ei reprezintǎ şi angajeazǎ societatea în relaţiile cu instituţiile publice, cu
persoanele fizice şi juridice, asigurând rezolvarea operativǎ a întregii activitǎţi a societǎţii şi ţinerea
evidenţelor tehnico-operative şi contabile. Asociatii au puteri depline egale in gestionarea
patrimoniului societǎţii, în angajarea şi salarizarea personalului necesar.
Pentru realizarea obiectului de activitate firma are patru angajati. Odatǎ cu creşterea cifrei de afaceri
firma daca va fi cazul va creste şi numǎrul de angajaţi.
Angajarea şi salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii.
Forta de munca implicata in realizarea obiectivelor firmei este formata din doi lucratori comerciali,
un vanzator si un ingrijitor cladiri.. Personalul necesar pentru punerea in practica a proiectului de
investitii va trebui suplimentat cu un inca cinci persoane ce vor fi angajate pe parcursul derularii
proiectului. Deci prin adoptarea proiectului de investitii finantat prin programul Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor
mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin
facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri, va creste numarul de salariati.

Tabel 6 - Graficul activitatilor


ACTIVITATEA DURATA (luni)

Activitatea de management a proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Activitatea de informare si publicitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Activitatea de procurare de echipamente 1 2 3
tehnologice
Recrutare, selectie, angajarea personalului 4

46
Realizarea de pachete de servicii pentru 5 6 7 8 9 10 11 12
populatia defavorizata
Distribuire materiale informative referitoare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
la serviciile prestate
Sursa: Proiecţia autoarei (pe baza ghidului solicitantului)

Tabel 7 - Analiza riscurilor.


Riscul identificat Posibilitatea de a se Impact asupra Masuri alternative
produce proiectului
Intarzieri in eliberarea Mare Mare 1.Angajarea unui
autorizatie de expert care sa se ocupe
functionare a de intocmirea dosarului
echipamentelor de pentru autorizare
catre organism 2.Rezerva financiara
daca autoritatea solicita
niste masuri speciale
Defectiunea Medie Mare Contract de mentenanta
echipamentelor cu furnizorul
tehnologice echipamentelor
tehnologice
Intarzieri in finantare Mare Mare Negocierea cu
furnizorii a unor
termene mai flexibile
Sursa: Proiecţia autoarei (pe baza ghidului solicitantului)

CONCLUZII:
Ceea ce se urmareste în prim plan este promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi.
Numărul mediu de microîntreprinderi la 1000 de locuitori înregistrează o valoare situată la mai
puțin de jumătate din valoarea înregistrată la nivelul UE, ceea ce înseamnă că această prioritate de
investiții vizează valorificarea potențialului antreprenorial al economiilor regionale, în special prin

47
sprijinirea afacerilor aflate în primii ani de activitate, acțiune care va contribui la creșterea
competitivității economiilor regionale și crearea de locuri de muncă.
Faptul că numărul microîntreprinderilor este sub-optim pentru funcționarea eficientă a economiei,
precum și faptul că gradul de reziliența pe piață a acestor afaceri trebuie îmbunătățit, pot fi definite
ca eșec al pieței, având în vedere că operatorii economici respectivi nu găsesc în piață sprijinul
necesar din cauza unui acces dificil la finanțare și resurse. Aceste aspecte determină efecte negative
asupra competitivității naționale, pe care POR își propune să le abordeze în cadrul acestei priorități
de investiții. Un sector competitiv al IMM-urilor, respectiv microîntreprinderilor, este un sector care
în primul rând există și produce efecte în piață, fiind definit atât ca număr minim de operatori
economici, cât și ca efecte ale activității desfășurate vizibile în economia națională. Din aceste
motive, POR propune ca sprijinul pe care îl are în vedere în cadrul acestei priorități de investiții, să
fie oferit sub forma ajutorului nerambursabil.
Consolidarea sectorului microîntreprinderilor în sensul sprijinirii lor prin asigurarea unor costuri
mai mici pentru investițiile în vederea facilitării dezvoltării firmelor, este foarte importantă, având
în vedere că microîntreprinderile contribuie într-o proporție covârșitoare la asigurarea masei de
critice a IMM-urilor, necesară funcționării optime a economiei, și având impact, totodată, și în ceea
ce privește creșterea gradului de cultură antreprenorială din România.
Având în vedere faptul că 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață,
această prioritate se va adresa microintreprinderilor cu un istoric de funcționare de minim 1 an din
mediul urban, precum și incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți
economici), din mediul urban și rural. De asemenea, sprijinirea sectorului microîntreprinderilor în
vederea consolidarii pe piață reprezintă o premisă pentru dezvoltarea firmei dintr-o categorie de
dimensiune în alta sau din punct de vedere al avansării în ciclul de viață (de la creare, la creștere și
avansare spre piețe naționale sau export).
Astfel, principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţie vizează:
• construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor,
inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale.

BIBLIOGRAFIE:

Boghean Florin, (2010) Contabilitatea în procesul de asistare a deciziilor, Editura Accent, Cluj-
Napoca.
Boghean Florin, (2014) Rolul costurilor nationale în cadrul economiei regionale, In: Dezvoltarea
regionala în contextul integrării în Uniunea Europeană.
48
Hlaciuc Elena, (1999) Metode moderne de calculatie a costurilor, Editura Polirom, Iași.
Mihailescu, G., 2012, Două ţări est-europene cu trasee diferite.
Silverman, David. [1993] (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analizã a comunicãrii,
textului și interactiunii. Iași: Editura Polirom.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:249:FULL&from=RO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=RO

http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2015_2018_varianta_de_primavara_2015.pdf

www.fonduri-ue.ro
www.fonduri-structurale.ro
www.finantare.ro
www.inforegio.ro

49