Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
MASTER: INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCȚII

LUCRARE DE DISERTAȚIE

STUDIU PRIVIND ELABORAREA ȘI


IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT STRATEGIC CU
FINANȚARE DIN FONDURI STRUCTURALE PRIN
POSDRU/POCU
ÎNDRUMĂTOR: MASTERAND:
Ș.L.Dr.Ing. Cosmin Filip ing. Georgiana Grigoraș
CUPRINS
 Capitolul 1. INTRODUCERE
 Capitolul 2. CADRU DE ABORDARE
 Capitolul 3. CONTEXTUL GENERAL AL FINANȚĂRILOR ATRASE DE
ROMÂNIA
 Capitolul 4. PROGRAME DE FINANTARE PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
 Capitolul 5. STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT
IN CADRUL POS DRU si POCU
 Capitolul 6. CONCLUZII
 BIBLIOGRAFIE
Anexa 1 – Buget POSDRU Anexa 5 – Fisa Post Formator
 ANEXE Anexa 2 – Fisa Post teorie
Asistent proiect Anexa 6 – Fisa Post Instructor
Anexa 3 – Fisa Post practică
Asistent formare Anexa 7 – raport de activitate
Anexa 4 – Fisa Post Anexa 8 – Model fisa pontaj
Facilitator grup țintă Anexa 9 – Buget POCU
ALEGEREA ACESTEI TEME ESTE INSPIRATĂ DE:
 Experiența profesională
 Curiozitatea profesională
 Dorința de întelegere a obiectivelor POSDRU
 Documentarea in legatura cu obiectivele POCU
CADRU DE ABORDARE:

Abordare teoretică prin prezentarea fondurilor structurale


și a programele operaționale cu accent în special pe POS DRU și
POCU
Abordare practică prin realizarea unui studiu de caz având
ca temă, un proiect implementat finanțat prin POS DRU și
propunerea adaptării acestui proiect pentru finanțare prin
POCU
CADRU DE ABORDARE:
Imagine de ansamblu asupra instrumentelor de
asistenţă financiară ale UE de care România a
beneficiat.
Documentare cu privire la istoricul Fondurilor
Structurale Europene.
Descrierea programelor POS DRU 2007-2013 si POCU
2014-2020, prin abordarea teoretica si practica.
INTRODUCERE. FUNDAMENTARE

Preaderare
Postaderare
(2000-2007)
(2007-2013) :

Instrumente Fonduri Actiuni


Structurale Complementare
•Fondul European
•PHARE •Fondul European de pentru Agricultura
•ISPA(Instrument pentru Politici Dezvoltare Regional si Dezvolare Rurala
(FEADR),
Structurale de Pre-Aderare) (FEDR),
•Fondul European
•SAPARD (Programul Special de •Fondul Social pentru Pescuit
Pre-Adreare pentru Agricultură European (FSE) (FEP).

şi Dezvoltare Rurală). •Fondul de Coeziune


(FC)
POS DRU 2007-2013 (+2 ANI)

 Obiectiv general - dezvoltarea capitalului  uman, prin corelarea


educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii;

Obiective specifice:
 Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare
profesională iniţială şi continuă;
 Promovarea culturii şi îmbunătăţirea calităţii muncii;

 Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor pe piaţa muncii;

 Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;

 Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor

 vulnerabile.
 
POCU 2014-2020

Obiective:

 Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și


sprijinirea mobilității lucrătorilor;
 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei
forme de discriminare;
 Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al
formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a
învățării pe tot parcursul vieții;
POCU 2014-2020

Diferenţa majoră între cele 2 programe POS DRU şi POCU este


abordarea integrată în cazul programului POCU, prin
 implementarea de proiecte care să urmărească ajutorarea
persoanelor defavorizate prin formarea şi reconversia profesională
în paralel cu ajutarea acestora să obţină locuri de muncă,
 sprijinirea operatorilor economici locali din zonele defavorizate,

 susţinerea financiară a familiilor din zonele defavorizate pentru a


împiedica abandonul şcolar,
 uşurarea accesului la servicii sociale şi medicale a persoanelor ce
fac parte din aceste zone.
POCU 2014-2020

Diferenţa presupune asocierea unor parteneri cu activităţi variate:


 ONG-uri care să susţină dezvoltarea zonelor defavorizate,

 instituţii publice din aceste zone,

 agenţi economici privaţi autorizaţi în formarea profesională,

 firme de consiliere profesională, etc.

Este obligatorie implicarea autorităţilor locale din zona defavorizată


în implementarea proiectului.
Abordarea practică pentru aceste tipuri de proiecte a fost
împărțită în 2 studii caz – Proiect implementat în POS DRU și
propunere proiect POCU.
POS DRU 2007-2013 (+2 ANI)

 
 Lista partenerilor ce au implementat proiectul:

Firmă Judeţ Calitate


SC Velis Construct SRL Iaşi Solicitant
SC Maxim Special Construct SRL Botoșani Partenerul 1
SC Global Construct SRL Constanța Partenerul 2
SC Consteh SRL Galați Partenerul 3
POS DRU

AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”,


„Îmbunătăţirea accesului şi a participării
DMI 6.2
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
“Rețea de incluziune sociala pentru
responsabilizarea mediului de afaceri,
îmbunătățirea accesului si participarea
grupurilor vulnerabile pe piața muncii”
POS DRU 2007-2013 (+2 ANI)

Obiective:
Furnizarea de servicii de ICP pentru 1000 persoane vulnerabile din
grupul ţintă ales;
Furnizarea a 35 programe de formare profesionala pentru 980
persoane vulnerabile din grupul ţintă ales;
Furnizarea de servicii de mediere între angajatori şi posibili
candidaţi pentru 980 persoane vulnerabile.
POS DRU 2007-2013 (+2 ANI)

Activități:
A1 A1. Managementul proiectului;
A2 A2. Selectarea a 1000 beneficiari si evaluarea cerintelor si
caracteristicilor specifice ale acestora;
A3 A3. Furnizarea de servicii de informare si consiliere
profesionala pentru 1000 persoane vulnerabile;
A4 A4. Furnizarea a 35 programe de formare profesionala
pentru 980 persoane vulnerabile;
A5. Furnizarea de servicii de mediere pentru 980 persoane
A5
vulnerabile;
A6. Realizarea de acţiuni de informare si publicitate privind
A6 proiectul si rezultatele sale.
POS DRU
Bugetul proiectului
 1. Resurse umane

 2. Participanţi

 3. Alte tipuri de costuri

 4. Rezervă de contingenţă

 5. Total costuri directe

 6. Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie ale


proiectului
 7. Valoarea eligibila a proiectului

 8. Valoare activităţi transnaţionale

 9. Valoare TVA nedeductibila estimata

 10. Contribuţia solicitantului (solicitant şi parteneri)

 11. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată


POS DRU
Bugetul proiectului
Proiectul a fost implementat în regiunile de dezvolare Sud-Est şi
Nord-Est de 4 parteneri.
Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 7.925.094 lei
(aproximativ 1.780.000 euro).
 Valoarea eligibilă a proiectului pentru partenerul P2 este de
1.407.350 lei, conform bugetului proiectului (Anexa 1).
POS DRU - ACHIZIȚII
POS DRU - ACHIZIȚII
Linie bugetară Buget Buget Econo
contrac real mie
tat (LEI) (LEI) realiza
tă (LEI)
Transport personal propriu (dus - intors) cu
auto/tren din Constanta in Piatra Neamt si
2800 2625 175
Iasi pentru a participa la 7 comitete de pilotaj
si intalniri de lucru - P2
Transport personal propriu in localitatile din
RSE (selectare grup tinta, formare teoretica si 22000 20680 1320
practica etc.) - P2
Cazare personal propriu in localitati din RSE -
3000 2310 690
P2 (pt. recrutare beneficiari, formare etc.)
Cazare personal propriu in Piatra Neamt si
Iasi, pentru a participa la comitete de pilotaj
2800 2646 154
si intalniri extraordinare (7 comitete de
pilotaj)- P2
Diurna personal propriu pt. deplasari in
localitati din RSE - P2 (pt. recrutare 4500 3300 1200
beneficiari, formare etc.)
Subventii beneficiari pentru stimularea
participarii la cursurile de calificare nivel I - - 2700
(112 persoane x 2,5 luni/pers.)
Subventii beneficiari pentru stimularea
participarii la cursurile de calificare nivel II - - 14400
(140 persoane x 5 luni/pers.)
Achizitionarea de materiale consumabile
61500 59326 2174
pentru cursuri si materii tehnice
Produse (racoritoare, cafea, gustare) pentru
pauza de cafea pentru actiunile de consiliere, 77000 75245 1755
formare, mediere din cadrul proiectului
Calculator portabil - laptop - (2 nuclee,
Frecventa procesor 1,60 GHz, 4 GB, diagonala
14 inch, Capacitate stocare 500GB, Tip
4400 4380 20
memorie video - Dedicata 2048 MB, DVD-
writer) - 2 buc.

Copiator (cu functie de copiere, imprimare,


scanare) 6000 5890 110
Birotica si papetarie (hartie xerox, tonner,
pixuri, markere, dosare, plicuri etc.) si
materiale curatenie (sapun, hartie igienica, 19800 18532 1268
detergenti etc.)

TOTAL 25966
POS DRU 2007-2013 (+2 ANI)

 Rezultate:
 Pentru firma SC Global Construct SRL:

 240 de persoane vulnerabile instruite si certificate in meseria de


zugrav si finisor.
 31 femei
 43 persoane de etnie roma,
 19 tineri ce au parasit sistemul de stat de protecţie a copilului.
POS DRU - INDICATORI
INDICATORI DE PROGRAM propus realizat validat
Indicatori de realizare imediată (output)
Numărul participanţilor la programele de calificare destinate 252 252 DA
grupurilor vulnerabile, din care
persoane de etnie romă 43 43 DA
tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului 19 19 DA
Indicatori de rezultat (result)
Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare 100% 100% DA
pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare, din care:
persoane de etnie romă 15% 17.06% DA
tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului. 7.54% 7.54% DA
INDICATORI SUPLIMENTARI
Indicatori de realizare imediată (output)
Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 252 252 DA
Număr de persoane care au beneficiat de consiliere pe piaţa muncii 280 260 DA
Număr de participanţi FSE – femei 30 31 DA
Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma 43 43 DA
Indicatori de rezultat (result)
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la 3.5% 3.97% DA
programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)
Număr de participanţi la instruire certificaţi - acces pe piaţa muncii 234 240 DA
Numărul persoanelor care au abandonat 38 12 DA
Procent abandon 15% 4.76% DA
POCU- PROPUNERE PROIECT
Incluziunea socială  și
AXA combaterea sărăciei
PRIORITARĂ
4

Incluziunea socială și
combaterea sărăciei în
DMI 4.1 comunitățile marginalizate
roma
Obiective:
 Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate
și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a
oricărei forme de discriminare;
 Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării
și al formării profesionale în vederea dobândirii de
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții;
POCU- ACTIVITATI:
A1 Managementul proiectului;
A2 Selectarea a 1000 beneficiari din care cel puțin 100 romi si evaluarea
cerintelor si caracteristicilor specifice ale acestora;
A3 Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru cele
1000 persoane din comunitățile marginalizate;
A4 Furnizarea unor programe de formare profesionala pentru cele 1000
persoane din comunitățile marginalizate;
A5 Furnizarea de servicii de mediere pentru cele 1000 persoane din
comunitățile marginalizate;
A6 Realizarea de campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în
domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității
în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
A7 Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia
timpurie/învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii prin acordarea unor pachete integrate.
BUGETUL PROIECTULUI

 Valoarea totală a implementării proiectului pentru P1,


reprezentat de GLOBAL CONSTRUCT, este de 1.377.930 lei,
din care :

 68.896.50 lei (5%) reprezintă contribuţia partenerului


GLOBAL CONSTRUCT
 137.793 (10%), co-finanţare din fonduri publice naţionale.

 Bugetul estimativ al proiectului se găseşte în anexa 9.


POCU 2014-2020

Din experinţa POS DRU s-au evidentiat o serie de aspecte:


 este necesar un număr de ore mai mare pentru activitatea
contabilului şi a asistentului de proiect;
 numărul de ore pentru evaluarea cursanţilor a fost propus a fi
marit de la 18 ore la 24 de ore pentru o grupă;
 mărirea numărului de ore pentru asistent formare la
360h/proiect;

Per ansamblu, diferențele constau în mărirea normelor de timp


pentru echipa de implementare, pentru o mai bună gestiune a
activităților desfășurate.
POCU- ACTIVITATI:
Valoarea proiectului
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte,
pentru regiunile mai puțin dezvoltate:
 valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de
1.000.000 euro
 valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate
depăși echivalentul în lei a 2.000.000 euro, calculat
la cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2015.
POCU- ACTIVITATI:
Valoarea proiectului
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
Sub-
Tipuri Sub-total
Linii de Cost Cost total AN
de chelt Detalii cheltuieli directe AN 1 TOTAL
chelt directe unitar total 2
directe implem
implem
Birotica si papetarie(hartie xerox, tonner, pixuri, markere,
dosare, plicuri etc.) si materiale curatenie (sapun, hartie 1100   13200 6600 19800
igienica, detergenti din experienta POS DRU
Echipamente de protectie pentru activitatile de instruire
Chelt practica pentru ocupatia de finisor (1 casca protectie/ 1
directe sapca protectie,1 masca protectie praf, 1 ochelari
120   19800 19800 39600
care nu protectie,1 manusi protectie, 1 incaltaminte protectie,1
Materiale
sunt salopeta protectie, 1 vesta reflectorizanta,1 centura port
consumabile
sub- scule per tinuta) - 330 bucati
contrac Achizitionarea de materiale consumabile pentru cursuri
    37125 37125 74250
tate (toner, hartie, dosare) si materii prime tehnice
Produse (racoritoare, cafea, gustare) pentru pauza de
cafea pentru actiunile de consiliere,
formare, mediere din cadrul proiectului, evaluat pe baza
    18150 18150 36300
experientei POS DRU (110lei/zi * 330 zile)
Subventii beneficiari pentru stimularea participarii la
Subventii/ 150   12000 12750 24750
Particip cursurile de calificare nivel I (150 lei x 2.5 luni/pers)
ajutoare/pre
anti Subventii beneficiari pentru stimularea participarii la
mii/burse 300 24000 25500 49500
cursurile de calificare nivel II (300 lei x 5 luni/pers)  
TOTAL   244200
POCU- ACTIVITATI:
Indicatori:
Indicatori de rezultat imediat
Valoare
Denumire indicator
propusă
Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
zona rurală din comunitățile marginalizate care dobândesc o 100
calificare la încetarea calității de participant, din care:
 Romă 10
Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
zona rurală, din comunitățile marginalizate care au un loc
66
de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității de participant, din care:
 Romă 7
POCU-PROIECȚIA ÎN TIMP
Activitatea luna 1 luna 2 luna 4 luna 5 luna 7 luna 8 luna 9
Activitatea luna 1 luna 2 luna 3
luna 3 luna 4 luna 5 luna 6
luna 6 luna 7 luna 8 luna 9
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7

Activitatea luna 10 luna 11 luna 12 luna 13 luna 14 luna 15 luna 16 luna 17 luna 18
Activitatea luna 10 luna 11 luna 12 luna 13 luna 14 luna 15 luna 16 luna 17 luna 18
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7
CONCLUZII
 Tema abordată iși are rădăcinile în activitatea profesională pe
care am desfasurat-o in perioada 2014-2015,
 Proiectul a urmarit furnizarea de servicii de formare
profesională, consiliere profesionala si mediere pe piata muncii
pentru persoane vulnerabile pe piata muncii,
 Functii in cadrul proiectului:
 asistent formare
 facilitator grup țintă
 Avand experienta POSDRU, ma pregatesc din punct de vedere
profesional pentru urmatoarea etapa a finantarilor ce vor fi
destinate proiectelor de formare profesionala.
BIBLIOGRAFIE – SELECȚIE
  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013 – document elaborat de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
 Raportul anual de implementare POS DRU 2014 – elaborat de
Ministerul Fondurilor Europene
 Aderarea României la Uniunea Europenă. Capitolele de negociere –
publicaţie a site-ului www.infoeuropa.ro
 www.fonduri-ue.ro – site-ul oficial al Ministerului Fondurilor
Europene
 Politica de coeziune a UE între 1988-2008: o investiţie în viitorul
Europei – elaborat de Comisia Europeană Direcţia Generală pentru
Politică Regională
 Ghidul solicitantului, condiţii generale POCU 2014-2020 – elaborat
de Ministerul Fondurilor Europene.
Va
multumesc
!