Sunteți pe pagina 1din 33

PROPUNERE TEHNICA

CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT COCORA, COMUNA COCORA,


JUDEŢUL IALOMIȚA
Continut propunere tehnica

Formular nr. 3 - Organizarea lucrarilor

Formular nr. 4 - Caracteristici tehnice ale Ofertei

Formular nr. 5 - Metodologia pentru realizarea lucrarii

Formular nr. 6 - Program

Formular nr. 7 - Resurse

Formular nr. 8 - Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă
pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări
Formular nr. 3

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

ORGANIZAREA LUCRARILOR

Ofertantul va furniza cel putin urmartoarele informatii minime:

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamanetul in cauza,
prin realizarea unei descrieri privind:

1. Cladiri existente pe amplasament

2. Zone de depozitare

3. Accese in santier

4. Lucrari temporare

5. Etape esentiale

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
Caracteristicile amplasamentului
Descrierea terenului:
Terenul este situat in intravilanul Jud. Ialomita, com. Cocora, str. Stadionului, nr.8 si are nr. cad.21577, si are o
suprafata totala de 2593 mp conform masuratorilor cadastrale. Terenul este situat in zona centrala, zona a
constructiilor cu cladiri de maxim P+1E+M niveluri, cu regim de contruire discontinuu.
Elementele caracteristice privind amplasarea cladirii sunt urmatoarele:
- Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona II
- Accesul principal in cladire se face pe fatada SV, in zona de studiu si catre sala de festivitati, iar fatada NV
fiind prevazuta cu o cale de acces secundara pentru scena. Pe fatada SE este prevazuta o cale de evacuare pentru
incendiu. Pe fatada NE este prevauta o cale de evacuare pentru incendiu.
-Zona eoliana in care este amplasata cladirea: zona II
-Amplasament mediu adapostit: Clădirea este moderat adăpostită.
-Categoria de importanta a cladirii: C
-Clasa de importanta a cladirii: III
-Adancimea de inghet: 90 cm-100 cm
-Natura teren de fundare: Din pct de vedere geologic depozitele de mica adancime apartin cuaternarului inf.
)pleistocen superior) fiind repezentate de terase (pietrisuri si nisipuri ). Aceste depozite sunt discordante peste depozite
neomogene (epoca miocena), de varsta: badenian superior formate din calcare, marne cenusii gresii calcaroase si
gipsuri; sarmatian (bulgovian), formate din marne argiloase cu intercalatii de nisip.
Terenul are urmatoarele vecinatati:
- la Nord: MD Carjan Ivan,
- la Sud:Strada Stadionului,
- la Est: Domeniu privat al comunei Cocora (Stadion),
- la Vest: Strada Caminului
Imobilul este racordat partial la utilitati. Se vor mentine bransamentele existente si se vor extinde doar de catre
persoane fizice si juridice autorizate. Accesul principal se va face din str. Stadionului.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

Accesul in santier se va face din partea de Sud, respectiv de pe Strada Stadionului.

Avand in vedere ca lucrarile se executa in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu ridica probleme
speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi amplasate in perimetrul amplasamentului. Societatea
noastra de obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfasurarii in conditii optime a executiei
lucrarilor,a activitatiii de supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului
proiect.
Proiectul de organizare de santier va fi întocmit de executantul lucrarii.
Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre societatea noastra, astfel incat sa nu afecteze constructiile
din vecinatate si circulatia in zona. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajarii
prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.
Pentru executia lucrarilor de constructii, constructorul se va preocupa de organizarea santierului. Utilitatile
existente, energie electrica, apa potabila, drumul de acces vor fi utilizate și de constructor.

MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI, PROTECTIE A MUNCII SI PSI


In perioada executiei lucrarilor, antreprenorul va intreprinde masurile prevazute de legislatia in vigoare cu
privire la:

* Protectia mediului:
Protectia mediului presupune obligatii legale cuprinse in Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 care, in cuprinsul prezentei
documentatii sunt solutionate dupa cum urmeaza:
- colectarea si evacuarea in locuri special amenajate a deseurilor provenite din desfasurarea executiei lucrarilor.
In proiectare si in conformitate cu prevederile legale masurile sus mentionate sunt de natura sa asigure
indeplinirea exigentelor prevazute de normele legale privind igiena, sanatatea populatiei si protectia mediului
inconjurator.
Deseurile menajere vor fi colectate in europubele conf. STAS 8127 amplasate in incinta si ridicate periodic de
catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria locala.
* Protectia muncii :
S-au avut in vedere asigurarea condiţiilor normale de muncă şi evitarea accidentelor (îmbolnăvirilor).
Stabilirea măsurilor de protecţie a muncii pentru perioada executării lucrărilor reprezintă responsabilitatea
executantului şi se vor respecta prevederile din:
• Legea nr.90/1996 a protectiei muncii,
• Regulamentul de protecţie şi igiena a muncii in construcţii, aprobat cu ordinul MLPAT nr.
9/N/1993;
• Norme generale de protecţia muncii – ediţia 2002;
• Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);
• Norme specifice pentru protectia muncii manipularea, transportul si depozitarea materialelor
emise prin Ordin MMPS nr.235 / 1995,
La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse
în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.
In afară de măsurile indicate în legislaţia în vigoare, societatea noastra se va sigura ca se respecta şi următoarele:
• personalul muncitor să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii, privind acordul primului ajutor
în caz de accidente;
• se vor face instructaje periodice cu întreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a
investiţiei, precum şi verificări ale cunoştinţelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu
pentru întreg personalul muncitor din şantier, precum şi pentru toate persoanele care vin pe şantier în
interes de serviciu sau personal;
• pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecţie
corespunzătoare, în timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier (căşti de protecţie, mănuşi, etc);
• operaţiunile de încărcare şi descărcare manuală, se vor face prin rostogolire pe plan înclinat, cu ajutorul
unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi vor fi controlate înainte de începerea lucrărilor.
Prevenirea si stingerea incendiilor
La executia lucrarilor, vom respecta legislaţia în vigoare privind protecţia la acţiunea focului, având în vedere
prevederile din:
• O. G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Ordinul MI pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 775/98;
• Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 118/99;

Gospodarirea deseurilor:

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata si
depoziate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.
Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere, separat pe tipuri.
Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o platforma din incinta si ridicate periodic de catre o
unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

Masuri de protectia muncii si P.S.I.


Vom avea in vedere asigurarea condiţiilor normale de muncă şi evitarea accidentelor (îmbolnăvirilor).
Stabilirea măsurilor de protecţie a muncii pentru perioada executării lucrărilor reprezintă responsabilitatea
executantului şi se vor respecta prevederile din:
- Legea nr.90/1996 a protectiei muncii,
- Regulamentul de protecţie şi igiena a muncii in construcţii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;
- Norme generale de protecţia muncii – ediţia 2002;
- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);
- Norme specifice pentru protectia muncii manipularea, transportul si depozitarea materialelor emise prin Ordin MMPS
nr.235 / 1995,
La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse
în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.
In afară de măsurile indicate în legislaţia în vigoare, este necesar a se respecta şi următoarele:
- personalul muncitor să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii, privind acordul primului ajutor în caz de
accidente;
- se vor face instructaje periodice cu întreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a investiţiei,
precum şi verificări ale cunoştinţelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul
muncitor din şantier, precum şi pentru toate persoanele care vin pe şantier în interes de serviciu sau personal;
- pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare, în
timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier (căşti de protecţie, mănuşi, etc);
- operaţiunile de încărcare şi descărcare manuală, se vor face prin rostogolire pe plan înclinat, cu ajutorul unor
dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi vor fi controlate înainte de începerea lucrărilor.

MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER

Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor
tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor
şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, aceasta fiind in sarcina executantului.
Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de
incendiu vizează în principal :
a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;
b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie; c
dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea
corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare;
d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum şi
constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;
e. organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de
evacuare;
f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol
deosebit;
g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă împotriva
incendiilor.
Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază
împotriva incendiilor.
Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum şi
normele de prevenire a incendiilor. La terminarea lucrului se va asigura :
a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă ;
b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile ;
c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.
Marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor SRAS 297/1 şi STAS 297/2;
Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu condiţia de
a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă.
Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau materialele combustibile fără
luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru,
zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri
special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.
Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul.
Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu protecţiile necesare. Şantierul va fi echipat cu un
post de incendiu, care cuprinde:
– găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)
– lopeţi cu coadă (2 buc.)
– topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
– căngi cu coadă (2 buc.)
– răngi de fier (2 buc.)
– scară împerechere din trei segmente (1 buc.)
– ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
– stingătoare portabile

SANTIERUL
ASIGURAREA SANTIERULUI IN TIMPUL LUCRARILOR:
Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei de constructie pe perioada
lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:
a) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce intreprind activitati ce au
legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrari;
b) Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;
c) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si placi de dare in folosinta.

PROTECTIA MEDIULUI IN TIMPUL LUCRARILOR


Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului inconjurator,
pe santier, acordand o atentie speciala:
▪ limitarii emisiilor de zgomot;
▪ limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;
▪ prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
▪ protejarii spatiilor verzi.

CONSTRUCTIILE PROVIZORII
Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare, planul pentru
amplasarea:
▪ magaziilor si curtilor de depozitare temporara ale Antreprenorului;
▪ vehiculelor si flotei de echipamente;
▪ altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse in prezentul contract;
▪ panourilor cu informatii in conformitate cu LNR.

DEPOZITAREA TEMPORARA A MATERIALELOR


Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor, respectându-
se cu strictete instructiunile producătorului. Pe parcursul executiei lucrării, Antreprenorul are obligatia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare.
Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de
garantie.
CAILE DE ACCES
Vom avea obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru căile de acces cu destinatie specială si/sau temporară
care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,vom obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa,
orice alte facilităti suplimentare din afara santierului, care îi pot fi necesare la executia lucrărilor care fac obiectul
Contractului. Vom fi responsabili (în relatia dintre părti) de lucrările de întretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Sociatatea noastra are obligatia de a asigura toate marcajele si
indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritătilor competente pentru marcaje si
indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate
de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, sociatatea noastra
are obligatia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietătile
aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane si Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva
tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura
lor, rezultând din sau în legătură cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
sociatatea noastra are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre
subcontractantii săi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile,
în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să
nuproducă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe
traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, sociatatea
noastra are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.
Sociatatea noastra este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care
comunică cu sau care se află pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face
receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala .
Formular nr. 4
Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI

Ofertantul va furniza cele putin urmatoarele informatii minime:

1. Descrierea detaliata a componentelor majore ale Lucrarilor

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
Caracteristicile constructiei:
Constructie propusa: Functiunea: camin cultural
Dimensiunile maxime ale constructiei: 25.20 m x 26.94 m Regim de inaltime: P+1E
H streasina = 6.39 m (fata de cota 0,00) H coama = 8.25 m
Suprafata construita – Sc = 578.55 mp
Suprafata construita desfasurata – Sdc = 644.10 mp Suprafata utila = 564.75 mp
POT = 22 % CUT = 0.25
Parcarea autoturismelor se face in incinta terenului fiind asigurate 11 locuri.
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA
„a
III-a” DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

Elemente de trasare
Distantele constructiei PROPUSA fata de vecinatati:
- Min. 10.44 m - fata de limita laterala -Vest;
- Min. 16.69 m - fata de limita laterala -Nord;
- Min. 8.34 m - fata de limita laterala -Est;
- Min. 11.73 m - fata de limita de posterioara- Sud;
Cota 0,00 a constructiei este la 0,60 m deasupra cotei terenului natural.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

PARTER cota +0.00 - Sala festivitati, 180 locuri (338.60 mp)


- Depozitare (19.49 mp)
- Depozitare (8.10 mp)
- Sala de lectura (60.75 mp)
- Windfang (7.19 mp)
- Grup sanitar barbati (8.03 mp)
- Grup sanitar femei (11.87 mp)
- Grup sanitar pers. cu handicap (3.65 mp)
- Casa scarii (6.60mp)
- Camera tehnica si statie de pompare (13.30mp)
- Vestiar (20.70mp)

ETAJ 1 cota +3.80 - Birou (18.20 mp)


- Birou (14.06 mp)
- Grup sanitar (3.25 mp)
- Casa scarii (3.25 mp)
- Hol (3.28 mp) Spatiile interioare au inaltimea libera de min. 2.60 m.

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Sistemul constructiv

Fundatia este din beton armat tip fundatii continue.


Suprastructura este din cadre de beton, iar inchiderile din zidarie tip porotherm 30 cm. CIMENTURI
Ciment Portland (P40, P45)
AGREGATE (se lasă la latitudianea Fabricantului de beton)
Nisip cu granulatia 0......7 mm.
Pietris si piatra sparta cu granulatia 7......15 mm Pietris si piatra sparta cu granulatia 30.....70 mm
Agregate mari la beton simplu, cu granulatia 30....70 mm ADAOSURI
Apa pentru prepararea betonului nu trebuie sa conţină ingrediente ca produse chimice, resturi
vegetale, argila, praf, etc.

MATERIALE BETON
Beton clasa C8/10 Beton clasa C16/20 Beton clasa C20/25
MATERIALE OTEL
Otel beton rotund neted şi cu profil periodic, conform STAS 438/1-80.
ACCESORII
Sîrma moale de legat, conform STAS 889-76.
La acest contract toate elementele din beton şi beton armat se execută monolit.
La acest contract betonul pentru structură se prepară în staţii de beton specializate şi autorizate.
Se vor folosi exclusive cofraje realizate din panouri (din lemn sau metalice) cu sprijinirile prefabricate aferente. Nu se
accepta folosirea cofrajelor realizate din scanduri.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie porotherm 30 cm, placate in zona fatadei cu polistiren expandat de 10
cm cu densitatea 20 kg/mc, clasa de reactie la foc B s2 d0 si finisate cu tencuiala decorativa bej deschis, in zona
soclului se va termoizola cu polistiren extrudat de 5 cm, dupa care se va placa cu caramida aparenta bej deschis. Spre
exterior, golurile ferestrelor (glafuri si spaleti) se vor borda cu vata minerala bazaltica, cu o grosime de 2 cm, clasa de
reactie la foc A1, A2-s1 d0. In dreptul centurilor si pe perimetrul exterior ferestrelor pe o distanta de 50 cm fata de
acestea, se va izola termic cu vata minerala de 10 cm grosime, clasa de reactie la foc: A1, A2-s1 d0, pentru fiecare
nivel in parte, pentru a evita propagarea focului pe verticala, in caz de incendiu. Intregul ansamblu al termosistemului
trebuie sa fie agrementat.
Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie porotherm de 15 cm ce se vor tencui si se vor finisa cu vopsitorie
lavaliba culoare alb.
Tamplaria exterioara este din PVC pentacameral cu geam termoizolant, culoare maro.
Inchiderea la partea inferioara a cladirii catre fundatie va avea urmatoarele straturi de jos in sus: pamanat natural,
pamnat bine compactat, straturi de rupere a capilaritatii (nisip +pietris), membrana hidroizolatoare, termoizolatie
polistiren extrudat 5 cm, placa beton armat 10 cm, sapa mortar de 10 cm, si pardoseala din pachet de trafic intens.

Finisaje interioare

Pardoseli – gresie ceramica antiderapanta pentru zona intrarilor,si covor din cauciuc pentru rampa situata intre axele
5-6, gresie ceramica de interior pentru bai, vestiare, camere tehnice, circulatie si depozitare; parchet de trafic intens
pentru sala de festivitati, parchet pentru scara, holul de la etaj si birouri.
Pereti si tavane – vopsea lavabila tip vinarom culoare alb.
Scara va avea balustrada si mana curenta din inox, modelul fiind potrivit cu conditiile de buna exploatare a spatiului,
tinand cont faptul ca acest ava fi cu precadere pe verticala si nu pe orizontala pentru a evita accidentarile.
In sala de festivitati in zona scenei se va instala o cortina din material textil ignifug.

Finisaje exterioare

Fatada este finisata cu tencuiala decorativa culoare crem iar soclu va fi finisat cu caramida aparenta bej deschis.
Scarile exterioare vor avea balustrada si mana curenta din fier forjat..Se va avea in vedere pozitionarea traveselor
dintre montanti pentru a evita accidentarile copiilor in mod special.
Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul este tip sarpanta pe structura din lemn ecarisat, ignifugat si antiseptizat, iar invelitoarea din tabla metalica
tip tigla, culoarea maro.
Sarpanta propusa va avea structura din lemn, si va fi compusa din urmatoarele straturi: invelitoare din tabla tip tigla
culoare maro, sipci batute pe doua directii pentru strat ventilat, hidroizolatie din membrana bituminoasa, astereala-
scanduri de lemn, capriori din lemn 10cm x 12cm-interax 80cm, termoizolatie-vata minerala de 12cm, bariera contra
vaporilor-folie polietilena, inchidere interioara din lemn. Preluarea apei se va face prin jgheaburi si burlane din acelasi
tip de tabla ca si invelitoarea.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Cerinta „A” REZISTENTA SI STABILITATE

Structura de rezistenta se va face conform proiectului de specialitate, verificat tehnic MLPTL. MATERIALE SI
PRODUSE
CIMENTURI
Ciment Portland (P40, P45)
AGREGATE (se lasă la latitudianea Fabricantului de beton)
Nisip cu granulatia 0......7 mm.
Pietris si piatra sparta cu granulatia 7......15 mm Pietris si piatra sparta cu granulatia 30.....70 mm
Agregate mari la beton simplu, cu granulatia 30....70 mm.
ADAOSURI
Apa pentru prepararea betonului nu trebuie sa conţină ingrediente ca produse chimice, resturi vegetale, argila, praf,
etc.
MATERIALE BETON
Beton clasa C8/10 Beton clasa C16/20 Beton clasa C20/25
MATERIALE OTEL
Otel beton rotund neted şi cu profil periodic, conform STAS 438/1-80.
ACCESORII
Sîrma moale de legat, conform STAS 889-76.
La acest contract toate elementele din beton şi beton armat se execută monolit.
La acest contract betonul pentru structură se prepară în staţii de beton specializate şi autorizate.
Se vor folosi exclusive cofraje realizate din panouri (din lemn sau metalice) cu sprijinirile prefabricate aferente. Nu se
accepta folosirea cofrajelor realizate din scanduri.
Cu acordul Consultantului, Contractorul va putea prepara betonul de egalizare în şantier, caz în care se vor respecta
toate prevederile normativelor în vigoare privitoare la verificarea condiţiilor de preparare, punere în operă şi recepţie.
Confecţionarea armăturilor se poate realiza pe şantier sau în ateliere.
Inădirile prin sudură ale barelor de oţel beton se vor executa de sudori specializaţi în sudarea oţelurilor beton.
Cofrajele utilizate vor trebui sa satisfaca urmatoarele cerinte:
1. Rezistenţă şi rigiditate la încarcarile care le revin din greutatea şi împingerea betonului şi din circulaţie şi
depozitări în timpul execuţiei;
2. Exactitate în privinţa redării corecte a geometriei elementelor din beton şi beton armat, conform cu proiectul,
în limita unor abateri acceptabile, în funcţie de caracteristicile şi importanţa elementelor respective;
3. Siguranţă din punct de vedere al respectării normelor de protecţia muncii;
4. Etanşeitate pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi;
5. Simplitate pentru realizarea uşoara a operaţiunilor de transport, montare şi demontare.
Proiectarea cofrajelor este sarcina contractorului.
Pentru fiecare fază tehnologica, contractorul va întocmi fişe tehnologice care vor stabili soluţiile de cofrare, susţinere,
materialele folosite.
Contractorul va supune aprobarii consultantului fişele tehnologice pentru elementele de cofrare a elementelor de beton
şi beton armat şi va începe operaţiunile de execuţie a cofrajelor numai după obţinerea aprobării consultantului.
Fişele tehnologice vor cuprinde precizări de detaliu privind:
- lucrarile pregatitoare;
- fazele de execuţie;
- poziţia eventualelor ferestre de curăţire sau betonare;
- programul de control al calităţii pe fazele de execuţie a cofrajelor

IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE


Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei. Dintre
masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim:
izolarea termica a fatadei - parte vitrata
izolarea termica a fatadei - parte opaca
izolarea termica a acoperisului
izolarea termica a planseului peste fundatie
Inchiderile asigura normele minime de izolare termica si economie de energie.
IZOLAREA HIDROFUGA
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei. Se
respecta prevederile Normativelor NP 040-2002 si NP 069-2002.
Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim:
La fundatiei dupa compactarea terenului se vor pune un straturi de rupere a pilaritatii format edin nisip si pietris pentru
impiedicarea apei pluviale sa urce din pamanat in placa prin fenomenul de capilaritate. Tot din acelasi motiv peste
aceaste straturi se monteaza o membrana hidroizolatoare. Perimetral se va aplica inaintea stratului termoizolant
hidroizolatia verticala in zona soclului.
La acoperis se monteaza hidroizolatie din folie bituminoasa ce va actiona impotriva apelor meteorice si o bariera contra
vaporilor din folie polietilena pentru evitarea condensului.

Cerinta „F” PROTECTIA LA ZGOMOT

Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei, fiind
respectate prevederile Normativului C 125-2005.
In cadrul prezentei documentatii nu au fost prevazute masuri specifice pentru protectia la zgomot insa lucrarile de
termoizolatie, desi au destinatie specifica, aduc indirect o crestere a gradului de protectie la nivelul anvelopei.
Lucrarile vor fi conduse de personal atestat MTCT, dirigintele de santier va supraveghea calitatea lucrarilor, nu se vor
utiliza alte materilae decat cele din caitele de sarcini si cu certificate de calitate.
Se propune refacerea imprejmuirii catre strazi din stalpisori din beton armat de 25/25 cm la interax de 3 m placat cu
caramida aparenta si cu feronerie ornamentala, ce vor avea maxim 2,00 m inaltime cu un soclu din beton armat de
0,30 m tot placat, acesta fiind tipul A si pe latura estica dinspre stadion se propune gard din elemente prefabricate
opace, ce vor avea stalpi de 25/25 cm din beton armat turnati monolit la interax de 2,5 m, acesta fiind tipul B.

Durata estimată a executării lucrărilor, inclusiv procurarea si montajul utilajelor si dotarilor este de 16 luni.

Perioada de garantie este de 36 luni.


Formular nr. 5

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va furniza cele putin urmatoarelor informatii minime:

Ofertantul va descrie abordarea generala, metodologia pentru realizarea lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru
metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.

Ofertant/ Lider asociere ,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
Descrierea sistemului structural

Suprastructura pentru cladirea proiectata este de tip cadre din beton armat dispuse pe directiile principale,
alcatuita din doua corpuri. Primul corp are o deschidera de 13.10 m si 5 travei de 5.25 m , regimul de inaltime fiind
parter.
Al doilea corp are 2 deschideri de 4.10m si, respectiv de 5.05 m, si 4 travei de 3.85 - 8.30 m. Regimul de inlatime este
P+1E partial. Sistemul de planseu pentru structura parter este grinzi principale si grinzi secundare cu placa de 13 cm,
din beton armat. Structura cu regimul de inaltime P+E1 are planseul alcatuit din placa de beton armat.
Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate rigide de tip cuzinet din beton armat si bloc de beton simplu
pentru corpul cu regimul de inaltime parter si, fundatii de tip talpa continua pentru corpul care se dezvolta pe regimul
de inaltime P+1E partial.

Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:

• NP 074 - 2007 - Normativul privind documentaţiile geotehnice


pentru construcţii;
• NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directă;
• STAS 3300/1,2-1985 - Teren de fundare, principii fundamentale de
calcul, calculul terenului de fundare in cazul
fundarii directe;
• GP 014-97 - Calculul terenului
de fundare la actiuni seismice
in cazul fundarii directe;
• C169-88: Normativ pentru executarea
lucrărilor de
terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile si
industriale;
• C56-85: Normativ pentru verificarea
calităţii si recepţia
lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente;
• NP 124-2010 - Normativ privind proiectarea geothenica a
lucrarilor de sustinere;
• GP 089-03 - Ghid pentru proiectarea scarilor si rampelor la
cladiri;
• NP 063-02 - Normativ privind criteriile de performanta
specifice scarilor si rampelor pentru circulatia pietonala in constructii;
• P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismică. Prevederi de
proiectare pentru clădiri;
• STAS 10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor din
beton,
beton armat si beton precomprimat;
• C 28-83- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor
de otel beton;
• NP 007-1997 - Normativ pentru proiectarea structurilor în
cadre din beton armat;

Materialele prevăzute:

• Betonul armat de clasa C16/20 pentru infrastructura, C25/30 pentru


suprastructura.
• Betonul din pardoseala va avea grosimea de 10cm.
• Armaturi din otel beton S500C - clasa de ductilitate C.
Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de 1.5 cm la placi, 3.5 cm la stâlpi, 2.5 la grinzi de 5 cm la
fundaţii.
Executarea lucrărilor de beton armat se va face respectând prevederile NE 012-2007/2010 - "Cod de practica
privind executarea lucrarilor de beton si beton armat"
Verificarea calitatii lucrărilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in vedere toate categoriile
de lucrări (de la săpătura pana la acoperiş).
Pe toata durata execuţiei se vor respecta:

• Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii - Buletinul


construcţiilor nr. 5-8/1993;
• Normele generale de protecţia muncii B.C. nr. 1/1996;
• Legea protecţiei muncii nr. 90/1996

INSTALATII ELECTERICE

Descrierea soluţiilor tehnice


Descrierea solutiilor tehnice este prezentata in memoriul tehnic anexat.
Ordinea de executare a lucrărilor:
- stabilirea locurilor de montaj al corpurilor de iluminat, a aparatajului;
- trasarea circuitelor;
- fixarea canalelor;
- fixarea tuburilor de protecţie şi a dozelor;
- montarea cablurilor şi a conductoarelor;
- executarea legăturilor în doze;
- montarea corpurilor de iluminat;
- montarea aparatelor de conectare;
- montarea echipamentelor electrice;
- executarea legăturilor la tablourile electrice;
- realizarea verificărilor;;
- măsurători ale rezistenţei de izolaţie a circuitelor;

- realizarea probelor de funcţionare a corpurilor de iluminat şi echipamentelor electrice

APARATE LOCALE - CONDIŢII DE INSTALARE


Condiţii generale
Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate şi materiale omologate respectiv cu agrement
tehnic. Fiecare aparat trebuie să fie prevăzut cu o plăcuţă indicatoare care să cuprindă datele sale tehnice.
Aparatele electrice individuale care se instalează pe teren, conform proiectului (întreruptoare, prize, corpuri de iluminat
etc.) vor fi însoţite de certificat de calitate şi după caz de garanţie.
Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominală şi ceilalţi parametri prevăzuţi în mod expres în proiect şi în mod
special gradul de protecţie conform SR EN 60529.
În spaţiile tehnologice pot fi amplasate instalaţii electrice după caz de tip “închis” sau “capsulat”.
Amplasarea şi montarea aparatelor trebuie să se facă în aşa fel încât ele să nu stânjenească circulaţia pe coridoare,
holuri,camere.
Amplasarea şi montarea aparatelor locale trebuie să se facă în aşa fel încât întreţinerea, verificarea, localizarea
defectelor şi reparaţiile să se poată realiza cu uşurinţă.
Se va evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare, ca urmare
a loviturilor mecanice sau a acţiunii agenţilor corozivi.

MATERIALE PENTRU CIRCUITE ELECTRICE


Condiţii generale
Materialele circuitelor electrice se consideră mijloace prin carese realizează funcţiuni de izolare, legătura
electrică şi mecanică (puse în operă individual sau în teren şi necuprinse în tablouri electrice) ca de
exemplu:
- conductoare, bare, cabluri;
- izolatoare;
- cleme;
- alte materiale de montaj.
La alegerea materialelor se va ţine seama de destinaţia construcţiei şi condiţiile de utilizare şi montare.
Materialele şi produsele folosite de executant trebuie însoţite de certificate sau agremente tehnice.
Se vor utiliza ca materiale de protecţie, de izolare sau pentru suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile,
încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripţiilor specifice în vigoare (I7-11).
Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice şi cabluri cu manta din materiale plastice armate sau nearmate
în funcţie de indicaţiile I7-11.

Cabluri electrice
Cablurile pentru instalaţiile de iluminat şi forţă prevăzute din cupru (conform reglementărilor din I7-11) vor respecta
standardele de calitate româneşti în vigoare.
În interiorul canalelor, tunelelor, puţurilor se vor folosi numai cabluri care au întârziere la propagarea flăcării. În alte
medii (în pământ sau apă se admite folosirea aceloraşi tipuri de cabluri în cazul în care traseul se continuă într-unul
din mediile enumerate) cablurile vor avea determinată comportarea la foc.
Nivelul de izolaţie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale (U0 şi U) şi de valorile rigidităţii
dielectrice (normativul NTE 007/08/00). În cazul instalaţiilor, cablurile vor avea tensiunile nominale U0=0,6 KV şi U=1
KV.
Rigiditatea dielectrică a cablurilor caracterizează nivelul de izolaţie la supratensiuni şi are valorile indicate în
standardele şi normele interne de produs, funcţie de tensiunea cea mai ridicată a reţelei. În majoritatea cazurilor se
consideră tensiunea maximă de 1,2 kV.
Rigiditatea dielectrică a cablurilor de comandă - control supuse influenţei instalaţiilor de energie se verifică la
supratensiunile induse prin cuplaj de la aceste instalaţii, conform SR 832:2008

Alte materiale
Conductele instalaţiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform I7/2011. Centurile interioare din clădiri vor fi
din bandă de oţel zincat.
Construcţiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj vor fi din oţel sau tablă care se vor
vopsi pentru protecţie şi după caz anticoroziv.
Dispoziţie generală
Utilizarea altor materiale decât cele indicate în proiect şi în detaliile de execuţie se va putea face numai cu avizul
expres al proiectantului.

TABLOURI ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 0,4 kV


Prescripţii generale
Tablourile electrice se comandă pentru execuţie la furnizori specializaţi şi autorizaţi în construcţia acestora.
Comanda pentru tablourile electrice unicat formate din dulapuri sau cutii metalice cu uşă echipate conform
proiectului, va fi însoţită de documentaţia de uzinare.
Comanda pentru tablourile formate din cutii capsulate prefabricate din tablă de oţel sau material plastic, va fi însoţită
de desenele conţinând schema monofilară şi desenul de asamblare a cutiilor.
Tablourile electrice prefabricate, de serie nu necesită documentaţie pentru aprovizionarea lor.
Tablourile electrice din zonele tehnice( camera electrică, statia pompe, subsol) vor fi in executie metalica,
tinandu-se seama si de gradul de protectie conform mediului incaperii. Tablourile de nivel pot fi in executie din plastic
rezistent la socuri mecanice.
Aparatele de conectare trebuie să fie astfel montate încât să întrerupă simultan toate fazele circuitului pe care îl
deservesc. Nu se admite întreruperea conductorului de protecţie. Conductorul neutru poate fi întrerupt numai în
instalaţiile în care acesta nu este este comun cu conductorul de protecţie.
Aparatele de conectare se vor amplasa astfel încât arcurile sau scânteile ce apar în timpul exploatării normale să nu
fie periculoase pentru personalul de deservire şi să nu poată cauza scurtcircuite, puneri la pământ sau deteriorarea
obiectelor înconjurătoare.
Aparatele cu contacte în formă de cuţite se vor monta astfel încât să nu se poată închide sub acţiunea greutăţii proprii
a părţilor mobile, prin vibraţie sau prin lovirea aparatului.
La dispozitivele de acţionare a aparatelor de conectare închise cu capac, sau acţionate de pe exteriorul tabloului,
trebuie indicate clar poziţiile “închis” sau “deschis”:.
La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere şi compensare, care să permită dilatarea
barelor şi preluarea vibraţiilor produse de acţionarea aparatelor de conectare.
Imbinările între căile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor face prin metode care să asigure
posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secţinii curente, rezistenţa
mecanică necesară şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi electrice a circuitului.
În interiorul tablourilor trebuie să se prevadă pe bare puncte neizolate şi nevopsite pentru a face posiilă scurtcircuitarea
şi legarea la pământ.
Toate circuitele din tablourile electrice de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile şi neechivoce în care să se
indice destinaţia fiecărui circuit. Nu se acceptă etichete metalice ambutisate.
Vor fi prevăzute şi etichete care vor conţine simbolizarea sau destinaţia tabloului, tensiuni de lucru, indicaţii de acţiune,
situaţii de stare (după caz).
Tablourile electrice în ansamblu şi elementele componente trebuie să corespundă condiţiilor normale de funcţionare
la scurtcircuit.
Recepţia tablourilor unicat la furnizor se face în prezenţa delegatului autorizat al antreprenorului şi beneficiarului
urmărindu-se corectitudinea respectării proiectului. Tabloul va fi însoţit de certificat de calitate.
Se va prevede eticheta de identificare a tabloului (înscrierea denumirii tabloului şi a obiectului unde este instalat şi
eticheta de produs a fabricantului).
Instalarea tablourilor electrice
Tablourile de distribuţie trebuie montate perfect vertical şi fixate bine, pentru a nu fi supuse vibraţiilor sau deplasărilor
ce pot surveni în caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.
Înălţimea minimă faţă de pardoseală a laturilor de jos ale tablourilor trebuie să fie astfel stabilită încât să permită
posibilitatea realizării razei de curbură a cablului cu diametrul cel mai mare, iar înălţimea maximă faţă de pardoseală
(sau teren, la amplasarea în exterior a tablourilor), a laturii de sus a tabloului să fie de cel mult 2,2m.
În încăperile tehnice distanţa între marginea tablourilor de distribuţie şi conductele de apă, abur, aer comprimat, gaze
sau lichide inflamabile etc. trebuie să fie de cel puţin 1,25m.
] Nu se admit denivelări ale pardoselilor şi praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice.
Se vor lua măsuri pentru evitarea pătrunderii animalelor mici în încăperile tablourilor şi instalaţiilor electrice.
Verificarea tablourilor electrice
Verificarea vizuală a integrităţii construcţiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.
Verificarea existenţei şi integrităţii marcajelor şi etichetelor tabloului, circuitelor, aparatelor conform proiectului.
Verificarea legăturilor de protecţie, prin punerea la pământ (sub 0,1Ohm) a aparatelor, precum şi între bara generală
de pământ şi centura de legare la pământ.
Verificarea rezistenţei de izolaţie între circuite şi masă se va face conform SR EN 60947-1:2001.
EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE
Prevederi generale
Se va avea în vedere încadrarea stabilită în proiect a consumatorului şi a receptorilor conform prescripţiilor Ord. ANRE
45/2006, M.Of. nr. 23/15.01.2007, din punct de vedere al nivelului de siguranţă în continuarea alimentării cu energie
electrică. Această încadrare stă la baza concepţiei proiectului şi execuţiei.
Se va identifica conform proiectului de detalii de execuţie categoria încăperilor, spaţiilor, zonelor în funcţie de mediu
(normativ l7-11).
În instalaţiile electrice se vor lua măsuri de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere directă şi a electrocutărilor
prin atingere indirectă (I7-11) respectându-se standardele şi normativele în vigoare, atât în conţinutul proiectului cât şi
la execuţie şi exploatare.
Se interzice folosirea de prize de pământ separate şi se va folosi o instalaţie de legare la pământ comună (vezi I7/2011)
când coexistă ambele sisteme de protecţie.
Se va evita amplasarea elementelor instalaţiilor electrice (tuburi, conducte etc) în structura de rezistenţă a construcţiilor.
Se exceptează situaţiile prevăzute în proiect, unde s-au luat măsurile corespunzătoare de înglobare a instalaţiilor
electrice.
Se interzice spargerea de şanţuri, goluri etc. în elementele de beton, dacă nu sunt prevăzute în proiect, în vederea
amplasării instalaţiilor electrice, afectând structura de rezistenţă a construcţiei.
Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor
altor instalaţii. Excepţiile se rezolvă conform prevederilor normativului I7/2011 şi normativ NTE 007/08/00.
În toate cazurile în care se utilizează cabluri trebuie respectate prevederile normativului NTE 007/08/00, precum şi
indicaţiile fabricii constructoare de cabluri. Distanţele minime între cabluri şi alte instalaţii şi construcţii atât la instalarea
în interiorul construcţiilor cât şi în exterior sunt prevăzute în normativul NTE 007/08/00 şi respectarea lor este obligatorie.
Se va evita traversarea elementelor de construcţie din materiale combustibile a conductelor cablurilor, tuburilor din PVC,
aparatelor şi echipamentelor electrice. Excepţiile se rezolvă conform normativului l7/2011.
Traversarea elementelor de construcţie incombustibile cu elemente ale instalaţiei electrice se va face conform
prevederilor normativului l7/2011.
Traversarea elementelor de construcţie combustibile se va face conform prevederilor normativului l7/2011.
Se interzice montarea dispozitivelor de protecţie electrică (siguranţe fuzibile, intrerupatoare automate etc.) pe
conductele instalaţiilor de protecţie (pământ, nul de protecţie).
Conductele conductoarelor vor fi marcate (prin culoarea izolaţiei, tub varnisch colorat montat la capete etc.) în scopul
asigurării unei uşoare identificări în caz de verificări şi reparaţii cât şi pentru evitarea pericolelor de accidente prin
electrocutare.
Marcarea conductoarelor se va face cu următoarele culori:
- verde-galben, pentru conductoarele de protecţie;
- albastru deschis pentru conducte neutre;
culori diferite de cele de mai sus şi diferite între ele pentru conductele de fază recomandându-se să se folosească
pentru marcarea fazelor: rosu, albastru închis şi maro conf. I7/2011
În întreaga instalaţie electrică din cadrul unei lucrări se va menţine aceeaşi culoare de marcare pentru ficare conductă
de fază.
Condiţii generale de montare a cablurilor
Cablurile vor fi montate astfel încât în timpul montării şi exploatării să nu fie supuse solicitărilor mecanice. Se vor lua
măsurile prevăzute în normativul I7/2011, se vor respecta distanţele prescrise în normativul NTE 007/08/00 la
instalarea cablurilor în aer.
Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate confecţiile metalice au fost montate, vopsite şi legate la pământ.
Se interzic suduri după instalarea cablurilor.
Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete.
Legarea la pământ pentru protecţie a cablurilor şi construcţiilor metalice de menţinere acablurilor seva
face conform prevederilor normativ I7/2011.
Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta prevederile din normativul
I7/2011 şi NTE 007/08/00 corelat cu acţiunile prevăzute în proiectul de detalii de execuţie.
În cazul montării aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fără înveliş de protecţie în
locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe porţiunea expusă, cablul va fi protejat în tuburimetalice. În
locurile accesibile persoanelor neautorizate protecţia se va realiza până la înălţimea de 2 de
la pardoseală.
În cazul montării cablurilor pe trasee expuse acţiunii razelor solare, se vor utiliza cabluri cu înveliş rezistent la
intemperii.
Într-un tub de protecţie se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite montarea mai multor cabluri de
semnalizare,control etc. în acelaşi tub.
Se interzice montarea cablurilor în canale şi tuneluri în care sunt instalate conductele de gaze, lichide inflamabile sau
conducte termice. Intersecţiile care sunt inevitabile, se tratează conform I7/2011.
Condiţii de alimentare şi montare a corpurilor de iluminat
Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare prin cleme de legătură, cu condiţia respectării prevederilor
normativului I7/2011.
La contactul exterior (partea filetată) al duliei lămpii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la borna de
interior a duliei, conducta de fază trecută prin întrerupător.
TEHNICA VERIFICĂRII INSTALAŢIILOR ELECTRICE
Verificarea în timpul execuţiei şi înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice se va realiza urmărind în
principal prevederile normativului I7/2011 si PE116.
Procedura de verificări, încercări, probe se va desfăşura având în vedere prevederile capitolului de “verificări” din
prezentul caiet de sarcini.
GHID METODOLOGIC PENTRU PROGRAMUL DE VERIFICĂRI, PROBE ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Obligaţiile părţilor
Antreprenorul este obligat să execute lucrările conform proiectului, condiţiilor contractuale şi prescripţiilor tehnice în
vigoare.
Locul pe care urmează să se execute lucrările de instalaţii electrice trebuie pus la dispoziţia executantului în vederea
desfăşurării normale şi în siguranţă a lucrărilor prevăzute.
În timpul execuţiei, orice modificări sau completări ale proiectului se fac numai cu respectarea
dispoziţiilor legale şi cu acordul scris al proiectantului detaliilor de execuţie.
Cand executantul constată necesitatea unor lucrări neprevăzute în proiect, neconcordanţa între proiect şi situaţia de
pe teren, nerespectarea prescripţiilor tehnice, lipsa unor detalii care împiedică continuarea până la consultarea
planificată a proiectantului, precum şi alte deficienţe ale proiectului, este obligat să comunice beneficiarului şi
proiectantului propuneri de soluţionare şi să ceară indicaţii de urmat.
Cu ocazia deplasărilor pe şantier, proiectantul va verifica calitatea şi aspectul lucrărilor şi materialelor, fără a interveni
însă în activitatea operativă şi economică a executantului. Constatările şi dispoziţiile date vor fi consemnate în carnetul
de dispoziţii şi comunicări ale şantierului. În cazul constatării unor abateri grave de la proiect, care ar afecta siguranţa
şi calitatea lucrărilor, proiectantul este obligat să ceară în scris executantului oprirea lucrărilor necorespunzătoare,
comunicând aceasta beneficiarului. Responsabilitatea luării deciziei de întrerupere a lucrărilor revine dirigintelui de
şantier. În termen de 2 zile se va forma o comisie de analiză pentru constatarea temeiniciei măsurilor luate de
dirigintele de şantier sau proiectant, stabilind responsabilităţile. În cazul în care măsura este luată de diriginte se
solicită şi prezenţa proiectantului în comisie.
Se considera ca executantul este calificat corespunzator si cunoaste regulile de executiesi protectia
muncii in instalatiile electrice astfel ca in prezentul caiet de sarcini nu sunt date elemente care tin de
cunostintele elementare ale acestuia.
Vom avea pe santier cel putin un electrician autorizat Electrica gradul 3 care sa supravegheze lucrarile, sa depuna
dosarul instalatiilor la Electrica si sa participe impreuna cu repezentantii acestora la punerea sub tensiune a
instalatiilor..
Verificarea şi recepţia lucrărilor
Prevederi cu caracter general
Instalaţiile electrice se dau în exploatare numai după ce s-au executat lucrările principale de organizare de şantier, şi
anume:
- incadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuţiilor ce-i revin şi dotat cu
echipamentul şi aparatura necesară exploatării;
- întocmirea şi distribuirea sau afişarea instrucţiunilor de exploatare la locul de muncă unde complexitatea
operaţiilor de executat o pretind;
- asigurarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor (desenele utilajelor, schemele electrice de principiu şi de
montaj, jurnalele de cabluri), care să conţină realizarea execuţiei;
- asigurarea unui stoc de rezervă minimal de aparataj, corespunzător specificului şi importanţei instalaţiilor
respective.
Verificările, încercările şi probele premergătoare dării în exploatare se fac după cum urmează:
- la început, în timpul şi la terminarea montajului se fac după caz probe mecanice şi electrice inclusiv
rodajul individual şi al subansamblurilor; aceste probe intră în volumul lucrărilor de construcţii-montaj;
- în timpul perioadelor de punere în funcţiune şi de exploatare de probă se face rodajul în subansamblu şi
probele tehnologice;
- la începutul perioadei de exploatare continuă (după trecerea instalaţiilor în exploatare planificată) se
verifică principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului prin probe de garanţie.
Înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica cu minuţiozitate condiţiile tehnice şi organizatorice în care urmează
să se desfăşoare proba, astfel încât să fie exclusă posibilitatea defectării şi avariei instalaţiilor sau accidentării
personalului de deservire.
Verificări, încercări şi probe în perioada de la începutul, din timpul şi după terminarea montajului
Scopul acestor operaţii este de a se constata calitatea montajului şi de a se lua măsurile necesare înlăturării
eventualelor diferenţe, precum şi de a stabili în conformitate cu nomenclatorul de probe al Electrica probele ce
trebuiesc executate; totodată se dovedeşte că lucrările de montaj sunt terminate şi corect executate, putându-se trece
la recepţia provizorie a instalaţiilor.
Probele se fac de către societatea de construcţii montaj, se verifică, se încearcă şi se probează materialele şi
echipamentele care vor fi folosite la executarea instalaţiei şi anume:
- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificări şi probe
în laboratoarele de specialitate, conform normelor în vigoare sau uzanţelor şi înţelegerilor intervenite între
cumpărător şi furnizor, pentru toate materialele principale;
- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanţie emise de organele de
control ale furnizorului sau, în cazuri speciale, prin verificări şi probe la furnizor în prezenţa delegatului
cumpărătorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului energetic.
Materialele şi echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractelor sau normelor legale vor fi respinse
şi nu se vor introduce în lucrările respective.
În timpul şi la terminarea lucrărilor de construcţii montaj se vor face verificările şi probele corectitudinii şi calităţii
execuţiei în conformitate cu normele tehnice în vigoare pentru categoria de instalaţie respectivă.
Clientul va asigura, când este necesar, personal calificat propriu necesar efectuării probelor.
Coordonarea şi răspunderea executării acestor probe revin integral, după caz executantului sau furnizorului.
După terminarea de către executant a lucrărilor de construcţii-montaj, inclusiv a încercărilor, verificărilor şi probelor
aferente perioadei de execuţie şi a rodajului individual şi în subansambluri, se face recepţia provizorie a lucrărilor, cu
condiţia asigurării utilităţilor necesare perioadei următoare de rodaj în ansamblu şi de probe tehnologice: în acest scop
clientul va urmări şi convoca din timp comisia de recepţie şi punere în funcţiune. În ordinul de numire a acestei comisii
se vor preciza sarcinile pe care le are în legătură cu punerea în funcţiune. Sarcina tehnică de bază a acestei comisii
este de a stabili dacă instalaţia poate trece la perioada următoare de punere în funcţiune şi exploatare de probă, în
condiţii de deplină securitate atât pentru instalaţia respectivă cât şi pentru cele la care se racordează.
La recepţia provizorie, executanţii şi furnizorii vor trebui să probeze prin documente tehnice legale calitatea
corespunzătoare a bazei introduse în lucrări şi execuţia corectă a tutror lucrărilor ascunse precum şi rezultatele
probelor prevăzute a se executa înaintea, în timpul şi la terminarea lucrărilor.
Dacă instalaţiile au fost admise la recepţia lucrărilor de construcţii montaj sunt terminate, se va încheia un act unic
de recepţie cu constructorul şi cu montorul, precizându-se obligaţiile şi răspunderea fiecăruia.
Prin recepţionarea provizorie a lucrărilor de construcţii montaj, executanţii rămân numai cu obligatia eventualelor
completări şi remedieri, stabilite prin procesul verbal de recepţie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii
ascunse, respectiv cu răspunderea realizării probelor de garanţie.
Recepţia provizorie şi luarea în primire de către beneficiar a construcţiilor şi instalaţiilor electroenergetice se poate
face şi pe părţi ale lor, dacă pot funcţiona separat.
Verificări, încercări şi probe în perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă
Scopul acestor operaţii este de a regla funcţionarea în ansamblu a instalaţiei în vederea atingerii regimului normal de
lucru proiectat, pentru a se trece cu rezultate bune la proba tehnologică complexă de 72 ore precum şi pentru a putea
executa lucrările de completarea montajului nerealizate în faza anterioară deoarece cereau ca instalaia să fie în
funcţiune.
Trecerea la perioada de punere în funcţiune şi exploatarea de probă a întregii instalaţii sau a părţilor funcţionale ale
acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de recepţie şi de punere în funcţiune. Împreună cu executantul,
furnizorul şi beneficiarul, comisia stabileşte schema şi nominalizarea exactă a probelor şi întocmeşte programul
desfăşurărilor. Executarea probelor se face de către beneficiar cu asistenţa tehnică a proiectantului, executantului şi
furnizorului şi în conformitate cu prevederile din proiect, contract şi acte normative.
Responsabilitatea manevrelor şi aplicării normelor de protecţia muncii revine personalului de exploatare, care va lua
măsurile necesare (delimitare şi îngrădirea spaţiilor periculoase, interzicerea accesului personalului neautorizat în
aceste spaţii, afişarea plăcilor avertizoare, accesul la lucru prin dispoziţie scrisă, asigurarea respectării normelor de
protecţia muncii specifice locului de muncă etc.).
Instalaţiile electrice vor fi supuse probelor, conform normelor respective sau prevederilor proiectantului. Pentru
aceasta instalaţiile vor trebui să fie complete; dacă lipsesc totuşi unele părţi care pot fi înlocuite prin provizorat, iar
punerea în funcţiune este imperioasă, se pot face probele finale şi darea în funcţiune pe timp limitat, la propunerea
comisiei de recepţie şi punere în funcţiune, însuşită de proiectant, aprobată de Secţia de distribuţie a Energiei
Electrice.
În urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere în funcţiune, semnat de membrii comisiei. Cu
punerea în funcţiune poate începe activitatea de exploatare.
Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie
Probele de garanţie se fac în mod obişnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalaţiilor în exploatare, în vederea
verificării parametrilor şi performanţelor din proiect. Se execută de către organizaţia de exploatare singură sau cu
ajutorul altor întreprinderi specializate şi în prezenţa delegaţiilor executantului şi furnizorilor de echipamente (după
caz).
Dacă rezultatele probelor arată că instalaţiile nu realizează parametrii garantaţi, clientul are dreptul să ceară
remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar respingerea furniturii.
Daca probele de garanţie se termină cu succes, se efectuează recepţia contractuală a echipamentelor şi instalaţiilor,
încheindu-se un proces verbal prin care se confirmă că furnizorii şi executanţii şi-au îndeplinit cantitativ şi calitativ
obligaţiile asumate; în cazul în care rămân sau apar unele deficienţe nerezolvate în perioada de garanţie, se vor
prevedea în proces-verbal modul şi termenul de rezolvare, precum şi sarcinile ce revin furnizorului, executantului şi
clientului în acest scop.
Dacă la sfârşitul perioadei de garanţie nu există litigii, se închide de către client cu delegaţii furnizorului şi ai
executantului un proces verbal de recepţie definitivă, în care se trec rezultatele probelor de garanţie şi se confirmă că
deficienţele consemnate în procesul verbal de recepţie provizorie de recepţie contractuală sau în cursul perioadei de
garanţie au fost remediate
Formular nr. 6

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

PROGRAM

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Un program de lucru (tip Gantt) pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari cu descrierea pe scurt
a activitatilor principale, aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile.

Atasat se regaseste Graficul de executie tip Gantt

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
Formular nr. 7

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul responsabil de indeplinirea
contractului, inclusiv echipa de executie si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la
realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
ORGANIGRAMA

MANAGENET PROIECT EXECUTIE LUCRARI

MANAGER PROIECT
RTE SEF SANTIER

RESPONSABIL MANAGER SISTEMELE DE electrician ANRE


SSM MANAGEMENT AL CALITATII Instalator ANRE

PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR

Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului conform


standardelor de management de proiect si a legislaţiei în vigoare.
➢ Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,
➢ Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea realizarii
activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;
➢ Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;
➢ Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului
➢ Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie
➢ În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul de
proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care să
explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente
pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor;

Sef de santier – persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate


pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea
mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe
santier.
Responsabil tehnic cu executia pentru lucrări de constructii civile si industriale – persoana responsabila
cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 777/2003.
Electrician autorizat ANRE - – persoana responsabila cu executarea instalaţii electrice, cu
respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare;
Responsabil pentru activitati de instalare/modificare/intretinere sisteme de supraveghere / alarmare impotriva
efractiei, pentru a desfasura activitati de instalare, modificare, sau intretinere sisteme de alarmare impotriva
efractiei si /sau servicii pentru sistemele de securizare (conform Legii 333/2003), in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementarile in vigoare.
Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier – persoana absolventa de studii/cursuri
autorizate, recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor
privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,
elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
Manager in Sistemele de Management al Calitatii – persoana responsabila cu elaborarea si
implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea
masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,
evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si
incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.
Formularul 8

Operator economic
MEVA CONCEPT

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă


pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări

Subsemnatul PARASCHIV LIGIA ANDREEA, reprezentant al ASOCIEREA MEVA CONCEPT -


ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL declar pe propria raspundere ca ma angajez sa
prestez serviciile si sa execut lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului „CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN SAT COCORA, COMUNA COCORA, JUDEŢUL IALOMIȚA”, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la
relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in
România.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe
toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Data :09/11/2018

PARASCHIV LIGIA ANDREEA,


(nume, prenume şi semnătură),

L.S.
în calitate de REPREZENTANT legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

S-ar putea să vă placă și