Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR 7

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind partea/partile din Propunerea tehnica si Propunerea financiara care au


caracter confidential

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului


economic), declar pe propria răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică .................... (se menţionează procedura), având ca obiect ..................................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an),
organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
ofertă elaborata in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si raspunsurile la
clarificari postate in SEAP, atasate invitatiei de participare;

2. Subsemnatul declar că urmatoarele parti din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

a) …………………………………
b) …………………………………
c) ……………………………. ….
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveste
secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuală, avand in conformitate cu art.70 din
Legea nr.99/2016 si art.129 alin.(1) din HG nr.394/2016.

205 alin. (1), […] (4)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul
achiziŃiei publice depuse de autoritate la Consiliu, cu excepŃia propunerilor tehnice ale
celorlalŃi ofertanŃi la procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de
contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti, acord care se anexează la cererea
pe care contestatorul o adresează Consiliului.”

NOTA: Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete


tehnice sau comerciale si eleméntele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada
care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 70
alin (1) din Legea 99/2016 .

Operator economic,
.....................
(semnătură autorizată)