Sunteți pe pagina 1din 56

T ra s to rn o s

d e l n e u ro d e s a r ro lo
ı

Lo s tra s to r n o s d e l n e s a r r o l l o s o n u n g r u p o d e a fe c c io n e s c o n in ic io e n e l p e r io d o d e l
d e s a r r o llo L o s t r a s t o r n o s s e m a n ffie s ta n n o r m a lm e n te d e m a n e r a p r e c o z e m e l d e s a r r o llo , a m e n u d o
a n te s d e q u e e l n iñ o e ï n p ie c e la e s c tıe la p r im a r ia y s e c a r a c te r iz a n p o r u n
,
d f f id t d e l d e s a m »llo q u e
i d Ĥ n ic o u o c u p a c io n a l E 1 r a n g o d e lo s
p r o d u c e d e fic ie n c ia s d e ifu n c io n a m ie n to p e r s o n a , s o c a , a c a
i l
d ffic its d e l d e s a r r o llo v a r ia d e s d e lim ita c io n e s m u y especificas d e l a p r e n d iz a je o d e l c o n tr o l d e Ia s
fu n c io n e s e je c u tiv a s h a s ta deficiencias g lo b a le s d e 】 a s h a b ilid a d e s sociales o d e la inteligencia L o s

t r a s t o r n o s d e l n e u i o d e s a m »llo c o n c u r r e n h e c u e n te m e n te p o r e je m p lo i lo s in d iv id u o s c o n u n
t D m o d e l e s p e c tr o a u tis ta a m e n u d o tie n e n d is c a p a c id a d in r e le c h ıa l (t r a s t o r n o d e l d e s a r r o llo
in te le c t u a l) y ın u c h o s n iñ o s c o n u n b a s to m o p o r déficit d e a te n c ió n / h i\ c tiv id a d (T D A H ) ta m

b iM tie n e n m t r a s t o r n o e s p e ċ iñ c o d e l a p r e n d iz a je P a r a a l\ o s t r a s t o r n o s , la p r e s e n ta c ió n c lin ic a

in c lu y e s in to m a s p o r e x c e s o a d e m á s d e lo s d e b id o s a l d f f ic it y a l r e tr a s o e n e l a lc a n c e d e lo s M to s
e sp e ra d o s P o r e j e m p lo e l t r a s t o r n o d e l e s l e c tr c» a u tis ta s e d ia g n o s t ic a s o la m e n te c u a n d o lo s d f f ic its
, »

c a r a c te r is tic o s d e la c o m u n ic a c ió n s o c ia ıe s tá n a c o m p a ñ a d o s p o r c o m p o r ta m ie n to s e x c e s iv a m e n te

r e p e titiv o s p o r in te r e s e s r e s tr in g id o s y p o r la in s is te n c ia e n 】
,
a m o n o to n fa
) L a d is c a p a c id a d in te le c tu a l (t r a s t o r n o d e l d e s a r m llo in te le c tu a l) s e c a r a c te r iz a p o r u n d é lic it d e
la s c a p a c id a d e s m e n ta le s g e n e r a le s , c o m o e l r m o n a m ie n to la r e s o ı u c ió n d e p r o b le m a s , la p la n ffic a
) ,

c ió n e l p e n s a m ie n to a b s tr a c to e 1 İ u ic io e l a p r e n d iz a je a c a d é m ic o y e ıa p r e n d iz a je d e la e x p e r ie n c ia
, , ,

ー t s to s p r o d u c e n d e fic ie n c ia s d e l c i o n a m i e n t o a d a p ta t iv o d e ta l m a n e r a q u e e l in d iv id u o n o
,

ヘ a lc a m ? e n d e n đa p e r s o n a l y d e r e s p o n s a b ilid a d s o c ia l e n u n o o m á s \
a lo s e s tá n d a r e s d e in d e 】 c to s

d e la v id a c o tid ia n a in c lu id o s la c o m u n ic a c ió n a p a r t c p a c ó n social e l fu n c io n a m ie n to a c a d é m ic o
,
ı ,
i i i ,

ノ u o c tıp a c io n al y la in d e p e n d e n c ia p e r s o n a l e n c a s a o e n la c o m u n id a d E l r e tr a s o g e n e r a l d e l d e s a
ヘ r r o llo c o m o s u g ie Jre s u n o m b r e , s e d ia g n o s t ic a c tıa n d o m
,
in d iv id u o n o a lc a n z a lo s M to s e s p e r a d o s

d e l d e s a r r o llo e n v a r ia s á r e a s d e l ń in d o m m im to in te le c h ıa 1 n d ia g n ó s tic o s e u tiliz a e r ılo s in d iv i
ー d u o s q u e s o n in c a p a c e s d e s o m e te r s e a e v a lu a c io n e s s is te m á t ic a s d e l ń ın c io n a m im to in te le c h ıa l ,in c lu id o s lo s n iñ o s d e n ıa s ia d o p e q u e iio s p a r a q u e le s a d m in is ir e l ı p r u e b a s e s ta n d a r iz a d a s L a

c a p a c id a d in te le c tu a l p u e d e d e b e r s e a u n d a ñ o a d q u ir id o d u r a n te e l p e r fo d o d e l d e s a r r o llo a c a tıs a ,

ー p o r e je m p lo , d e u n a le s ió n c e r e b r a l g r a v e , e n c u y o c a s o t a m b i p u e d e d ia g n o s tic a r s e u n t r a s t o r n o
ン ocognitivo
L o s t r a s t o r n o s d e la c o m u n ic a c ió n in c lu y e n e l t r a s t o r n o d e l le n g tıa ie , e l t r a s t o r n o fo n o ıó g ic o , e l
\
r trastorno d e 】 a co m u n c i a c ió n s o c i a l (p g
r a m á t ic o )y e ı t r a s t o r n o d e la flu id ez d e n
i i i
c o en la in fa n c ia

(ta r ta m u d e o ) L o B p r im e r o s tr e s t r a s t o r n o s s e c a r a c te r i2 a n p o r d f fic its e n e l d e s a n o llo y e n e l u s o d e l


)
W e , e l h a b la y ı a c o m u n ic a c ió n s o c ia l, r e s p e c tiv a m e n te E l t r a s t o r n o d e la flu id e z d e in iđo e n la

ゆ in fa n c ia B e c a r a c te r iz a p o r a lte r a c io n e s d e la flu id e z n o r n ıa l y la p r o d u c c ió n m o to r a d e l h a b la , c o m o
】a re p e tic ió n d e s o n id o e o B fla b a e , la p r o ı o n g a d ó n d e lo s s o n id o s d e la s c o n s o ıu n tre s o la s v o c a le s la s
ー p a la b r a s fr a g m e n ta d a s , lo s b lo q u e o e y a e p a la b r a s p r o d u c id a s c o n e x c e s o d e te n s ió n Ħs ic a C o m o
l
ı

g o tr a s a ı te r a c io n e a d e l n e u r o d e e a r r o llo , lo 8 tr a e to m o e d e la c o m u n i c a c i ó n c o m ie n z a n p r e c o z m e n te y
p u e d m p r o d u c ir deficienciae fu n c k m a e s d u r a n te to d a a v i a
l l d
E l tr a 8 to m o ? l e e p e c tr o a u tie ta a e c a r a c te r iz a p o r d é fic its p e r s is te n te s e n la c o ın u n ic a d ó n s o d a t
I l id l d é Ħd ts d e la r e c i p d a d s o c ia l lo s c o ın
y la in te r a c c ió n e o c ia l e n m ú ltip le e c o n te x o e , n c u o s o 8
t ,

l d l interacción s o c ia l y la s h a b ilid a d e s p a r a d e s a
p o r ta m ie n t o s c o m u n ic a tiv o e n o v e rb a e s u s a o s p a r a a
r r o lla i , m a n te n e r y e n te n d e r ı a e r e la c io n e s A d e m á s d e lo s d e i t e d e ı a c o m u n ic a c ió n s o d a t e l d i a
,

n ó s t ic o d e l t r a s t o r n o d e l e e p e c tr o a u tis t a r e q u ie r e la preeencia d e p a tr o n e s d e c o m p o r ta m ie n to ,
in te r e s e s o a c tiv id a d e s d e tip o r e e tr ic tiv o o r e p e titiv o C o m o lo s s lh to m a s c a m b ia n c o n e l d e s a m o llo
l d ó s t ic o s p u e d e n c u m p lir s e
y p u e d e n e n m a s c a r a r s e p o r ın e c a n ie m o s c o m p e m to r o s , o s c r ite r io s ia \
i

31

Scanned by CamScanner
Trastornos d e
ın e u ï u u
32

u n d e ü e r io ro
e c a u sa r
b a s án d o la in fo a c tu a ıtie n e \
se e n rm a c ió n h is tó ń ca ,
au n qu e la p r e s e n ta c ió n

e s ta b le c id a s g ra v e d a d ) E s to s e\ ific a d o r e s o fn e c e n a io s c li
n ic o

r a h o ra re c b r
i ia n u n d ia ç
p lo m u c h o s ĵn d iv id u o s p r e v ĵ a m e n te d ia g n o s tic a d o s d e tr a s to r n o d e A s p e r g e
,

n ó s tic o d e trastorno d e l e s e c h o a u t i s t a d e te r io r o in te le c tu a l n i d d le n g u a i e
p
E IT D A H e s u n trastorno de l ne x od e sa r ml l o d e ó n id o p o r n iv e le s p r o i b le m á tic o s deirı atención d e s o 】
g a n iz a c ió n y o h i p e r a d a & ? į hmnyhdđámjmplican】ain c a p a c id a d
i co m r
d e s e g u ir ta r e a s , q u e p a r e z c a q u e n o e s c u c h a n y q u e p ie r id a n lo s m a te r ia le s a u n o s n iv e le s q u e s o n n
Patbles c o n la e d a d o e l n iv e l d e l d e s a ir o 】 1o i h iw c tiv id a d im p u ls iv id a
d i】m p lic a a c tiv i a e c e s iv ą
į d d x

m o v i n n ie n to s n e r v io s o s in c a p a c id a d d e p e rm a n e E e r s e n ta d o , in b Jo m is iá m e n 】 a s a c tiv id a d e s d e o tr a s W
,

s o n a s e in c a p a c id a d p a r a e s p e r a r q u e s o n e x c e s iv o s p a r a ta e d a d o e ln iv e l d e ld e s a m )llo
E h la in fa n c ia , e l
T D A H fn e c u e n te ın e n te s e s o la p a c o n tr as t or no s q u e a m e n u d o s e c o in s id e ra n m o s exteriorizadc °

r e s , c o ın o e l tr a s t o r n o n e g a tiv is ta d e s a fia n te y e l tr a s to m o d e c o n d u E lT D A H a m e n u d o p e r s is te
" h a s ta
la e d a d a d u lta c o n c o n s e c u e n be s d e te r io r o s d e l fu n c io n a m ie n to S a c a d é m ic o y o c u p a c io n a L
,

L o s t r a s t o r n o s m o to r e s d e l n e u r o d e s a i r o llo incluyen e l tra sto rno e l d e s a r r o llo d e la c o o r d ir ıa c ió n ,


d
e l trastorno d e m o v im ie n to s e s te r e o tip a d o s y lo s tras tor nos d e tie s U t r a s t o r n o d e ıd e s a r r o llo d e 】
a

d in a das y ,
se m an ffie s ta con u n a to r p e z a y le n titu d o in exac tit u d en la j
e e c u c ió n d e la s h a b ilid a d e s
m o to ra s qu e in te r fie JE con la s ac tiv id a d e s d e la v id a c o tid ia n a E 1 trastorno d e m o v in ı
ie n to s e s te r \

tip a d o s se d ia \ o s t ic a c u a n do e l in d iv id u o tie n e c o m p o r ta m ie n to s m o to r e s r e p e titiv o s , a p a r e r ıte


m e n te g u ia d o s y s in o b je tiv o ,
com o a g it a r la s ı
n a n o s m e c e r e l c u e r p o ı g o lp e a r s e la c a b e z a m o r d e r s e
, r

o d a r s e g o lp e s L o s m o v im ie n to s in te r fie i e n con la s ac đH d a d e s s o c ia le s , a c a d é n ıic a s u o tr a s S i lo s


c o m p o r ta m ie n to s c a u san a u to le s io n es e s to s e d e b e r ía e sp e ? car com o p a r te d e la d e s c r ip c ió n d ia
,
gr
ó s t ic a L o s t r a s t o r n o s d e t ie s s e c a r a c te r iz a n po r Ia p r e s e n c ia d e tie s m o to r e s o v o c a le s
, q
n u e s o n
im ie t o s o v o c a liz a c io n e s s tib ito s , r áp id o s , r e c u 】T e n te s , n o r im e s te r e o t ip a do ıa d u
m o v n co s y s ra

nostic l t r a s t o r n o d e la T o tır e tte , e l t r a s t o r n o d e tie s m o t o r e s o v o c a ı


e e s p e r s is te n te s c r d n i
( c o ), e l
trastorno d e t e s
i t r a n s ito r io o tr o t r a s t o r n o d e t ie s e s p e ? c a d o y e ıtrastorno d e tie s n o e s e ? c a d
,
p o
E 1 trastorno d e la T o u r e tte s e d ia g n o s tic a c u a n d o e l in d iv id u o tie n e m tilti le s tie s p m o to r e s y v o c a le s
d o p re s e te s d u r a n te a lm en o s 1 a ñ o y q u e tie n c u r s o s in to m
q u e h a n e s ta á tic o flu ç tu a n te
n en u n

E l t r a s t o r n o e s p e ? c o d e l a p r e n d iz a je ,
c o m o s u g ie r e s u
n o m b r e , s e d ia n o s tic a
g w d o h a y d ffi
ifi l c a p a c id a d d e l in d iv id u o p a r a percibir o i fo r m a c ió n e ñ c ie n te
c iŁs e s p e c c o s e n a p r o c e s a r n
m e n te
trastorno d e ın e u r o d e s a r r o llo s e manifiesta p r iın e « » d u r a n te lo s a ñ y
c o n p r e c is ió n E s te o s e s c o la r e s
d ific u lta d e s p e r s is te n te s q u e im p id m e l a p r e n d iz a je d e la s a tih ıd y
s e c a r a c te r iz a p o r p e s a ca d ģ n i
c a s
t á tic a s E 1 r e n d im ie n to d e l in d iv id u o e l
b á s ic a s ? le c tu r a , e s a ritu r a y m a e m n a s h a b ilid a d e
s acadm
c a s a fe c ta d a s e s
tfi p o r d e b a jo d e la m e d ia d e s u e d a d o s e a lc a n z a n lo s n iv e le s a c e t b
p a le s d e r e n d i
m ie r ı to a «»la m e n te c o m ın e s u Įe r z o e
f
m ıin te lig e n c ii
x tr a o r d in a r io E 1 trastorno e s e c ffi
"
p
d o ta d a " y m a n ife s ta r s e s o la m e n te
co
delaprerı
zaiepuede
ta r a in d iv id t ıo s c o n u
a
c u a n d o la s
e ia s d e l
l d i ie n to a d e e v a lu a c ió n (P e j, la s b
a p re n d z a j
o c e m
i e o o a p r p r u e a s c r o n o m e tr a d a s
) p n e n b a m e raıs
o
d e n e u p e r a r c o n e u fn te llg e n c la In n a ta y e u e e s tr a te g ia s compeı atorias E n 加以o s l
q u e m 》p u e
e s p e c fflc o d e l a p re n d iz a j e pu ede
producir deficiencias d u r a n te to d o s
in d iv id u o s e l b a s to m o
,
l
b d d a i d
d e a q u e d e p e n d e n d e ha lli a e e y c o n e n t o s in 1 i a v a
c u d o e lm
e n la s a c tiv id a , d im ie n to
l d l ó tl d m p ac
i fi d p a r a e a g n s c o e traetorno d e ın e u r o d e s a r r o ll
w i
o r e e
E l u s o d e e sp e c c a
o
la d e
a rip c ió l
c nni i c a d e l c t ır 8 o c lln le o d e l In d lv ld u o y d e la s ln to ın a to lo fa a c h
g ıa l A d e n M i
s d e lo s e
°

los
s p e c ió

Scanned by CamScanner
n te ı
dad ı e c tu a ıÑ a s to rn o d e l d e ııo ı e c tu a t)
n te ı 33
sc a pa c ı

l ĺ d l t r a s t o r n o , a d e m á s d e lo s q u e
m en ta r fa c to p o d r fa n h a b e r in te r v m id o e n la e d o o g a e
re s qu e

l u clfnico E n tr e lo 8 e je ın p lo 8 s e in c lu y e n lo s tr a e to m s g e n é tic o s , c o m o e l s ln
p o d r ía n a fe c a r a c r s o
t .

d r o m e d e la X fr á g il, la e s c le r o s is tu b e r o s a y e l e fn d r o m e d e R e tt a fe c c io n e s m é d ic a 8 c o m o la e p ile p
s ia y fa c to r e s a m b ie n ta le s c o m o e l p e s o a l n a c e r m u y
,
b a jo y la e x p o s ic ió n fe ta l a l a k o h o l (in c lu s o e n
a m e n c ia d e lo s e s tig m a s d e l s h d r o m e a lc o h ó lic o fe ta l)

D is c a pa c id a d e s in t e le c t u a le s

D is c a p a c id a d in te ıe c tu a ı

(fra s to r n o d e l d e s a r ro ı
lo in te le c tu a ı)
C r ite r io s d ia g n ó s tic o s

La d is c a pa c id a d in te ı
e c tu a ı(trastorno d e ıd e s a r ro ı
ıo in te ı
e c tu a l) e s u n t r a s t o r n o q u e c o m ie n z a
d u ra n te e ıp e r io d o d e d e s a rr o ı
ıo y q u e in c ı
u ye ı
im ita c io n e s d e l fu n c io n a m ie n to in te le c tu a ıc o m o
ta m b ié n d e ıc o m p o r ta m ie n to a d a ta tiv o e n lo s d o m in i
p o s c o n c e p tu a l, s o c ia ıy p n ác tic o Se de be n
c u m pı ir ıo s tr e s c r ite r io s s ig u ie n te s
k D e fic ie n c ia s d e ı a s fu n c io n e s in te ı
e c tu a ı ıra z o
e s ,
co m o e n a m ie n to ,
ı
a re s o lu c ió n d e p ro b le m a s
ıa planíficación , e ıp e n s a m ie n to a b s tra
,

c to e ıju ic io e l a p re d iz ș je d é m ic
, , n a ca o y e ıa p re n d iz a je a
p a r tir d e ı a e x p e r ie n c ia , c o n fir m a d o s m e d ia n te la e v a ı
u a c ió n c lin ic a y
p r u e b a s d e in te ı ig e n c ia
e s ta n d a r iz a d a s in d iv id u a ıiz a d a s
B D e fic ie n c ia s d e ıc o m p o r ta m ie n to a d a ta tiv o
p q u e p ro d u c e n » a c a s o d e l c u m p ı im ie n to d e lo s
) e s tá n d a r e s d e d e s a iT o lı o y s o c io c u ltu r a ıe s p a ra ı a a u to n o m ía
p e r s o n a ıy ı a re s p o n s a b iı id a d
s o c ia l S in a p o y o c o n tin u o 1日s d e fic ie n c ia
) a c tiv id a d e s d e ı
, s a d a p ta tiv a s ı im ita n e ıfu n c io n a m ie n to e
n u n a o m ás
a v id a c o tid ia n a , c o m o la c o m u n ic a c ió
ヘ n , ı
a p a r tic ip a c ió n s o c ia ı l
d ie n te e n m ú tü p ı y a v id a in d e p e n
甲 e s e n to r n o s , ta ıe s c o m o e lho a r ı
g a esc u e ı a , e ı
, tra b a jo y ı a c o m u n id a d
C ın ic io d e la s d e fic ie n c ia s in te le c tu a ı
1 e s y a d a Ħa tiv a s d u ra n t
e e lp e o d e d e s a r m llo
) E P e e ı a g r a v e d a d a c tu a ı(v é a s e ı a T a b la 1 )
3 1 7 (F TO ) L e v e
っ 3 1 8 0 (F 7 1 ) M o d e r a d o
a 1 8 1 P W 2 ) G ra v e
っ a l b a (F 7 a ) P r o M n d o

静 E s pe c ı
fıc a d o re a
L o s d iv
卧 e ra e a n iv e le s ? g r a v e d a d e e d e ftn
en ee s ť in e l clornamlento a d
P m n e s a p ta t iv
? c o c ie n te In te ıe c tu a l (C I)
o y n o s e g ıĵ n la s

,
, p o rq u e ea e l ftın c lo n a m le n to a d
a p ta lt lv o e l q u e d e tle r m in a
の m á e b a ja B d e ir a n g o ? C IScanned by CamScanner
e a a
o o
n y e e
u e a a a a
d d E a o d ・
a e ß d b y
r
c a o y a L a r e r
v s s
l
d u r a
a
i
a e e ß
L y r t
r
a a d u p
t e z
d e
l
a n é ß a a n ß e p u q
n o o d t a
m o
l l l l
p u e r a e o a a a a e
d
e c r
m
l
g e t e
e m d
o e
n a l
e n n m d e
a
o
r e u
o d p u
a y
o s a e e t e l a u
a L c u n d a c l
e y a
m n b
l
d e q
m e
a
B
r
ó ó e
e
e
e
n d
u
a
c
n
a
d
r
e
n t
e
r a n o c e d n d
o n e c d r
e a o a o ó n
r o n a a a l n e
f
o c z r y u n a v c t
d c
a e
e e
r
t
n
a
c
i
n
a
a m q o
c
d t
e
e
a a r a m
d e s p n e d p p
ó a r v t
d c a
r p a e e u o e a u
p g u
a c
r
r
p
a
c n
a d a p a e
n a c m
n o n a
r m o n o
a
m
d c
r o r

"
o d o a a a d n n e l
e a o
i a c a e
o l t a
c p a b a o E b n p n n
d e
d c e
a d
i
d m u e
s
o n a
e
c
o a h
a e
b
r y u n
u
c u o y
t
r
ó v
a
a
c v m o a
e
t

ß
c o h
i t e r n l t
l y a t
s a m r o e e a a e n e
e a n a
p 8 e e a r B e c a
e e o e a e
n a l
u o g r
i e b n e g
t

e t
a i c
m c d o a n n e n
a a a e e
r
n e c e o p e m
d e t r r u n e a g
a c
a l
u
t d
y s
a
ó e t a a m S n
o e s e a f
d d d e e a a o c o
»
e n i
a d
e
o d d
c
a c d
e
u e m c d n
a
a t
a a t a o d e a n
a t o a d s t z n d a
d
u i
c r d n c ı o t
r u
l
s d p e i o n e r
e
t
a e a
i
u
l
p
e
u n v a e l
r
c r c d v m c m b u
p a
g c e
i
d m b
r n
a b a
e a e o i
a r
a
r e u a
o
e
p n v a
c e
l
a h g
e
r o f
r
q
n
t
o
e m h
r
c
t
n

o r B
a
a e e n e
s o b ó d o
o i
r
a a
r c a
r 8 e a u h c t a 8 o r

a
s
' e s
e r
r
p
L d
a e
o
m
l
u
e
a n
e
d
u o
p
o n e e d c e
e
d
,
u o b a
s
e y m e e f n
a
v o
o
d d c
a m a n
n u a a
d
e
g
c
o d
d
8
o v a h r
u ó
p m e
a
n s e n
a
e l
e o o e r e e e u
p e f g d a u o
d d r d c 8 d o t a p
u n e e a o a
f
e e
r
e n u c e
o r a
u d e t
d e e t
n
a u r e ó g s e u y
n p e e e d a
r " e
l r r i
d x
d
o '
a
b e v c
n
a
c
a o a s
E a
d m
r o d n t u e a
t
s " l
i
a o
t
n
l
p
c
r e
o
c
o
c
a
r
u
g
n
e
d
e
e
r
e
d
a s
d
e
r
e
a ' e e e e e )
m
t
r m a
p a e a e
m
a o d

X
' p a e
t u e a á r
p a m a
d
a
m a
(
ß c a o e a c d
e r
c
n t r e
i
c a
a o n a o d d r a a o o r o
r e ó n o e n a u
u l e o p a s p d ß g
o s c o r e p l e á e p a n
t
o p d e a e e a b e e e
c
e
r
r r
a l c e p
d
a
m d n
e
n
e
n
o
r g
a u s a o
c r
e d e
t
l ñ n a
s
e
t
c
a r o e o u n
e e u e r e
t a a e u u u p p c
p c d (

d c s g o o
n m c m c e a
m
a a e o
m
i
e f s n f d r n u u r o
n o i o e p t r r
d d a e o o t
d s l c d d y a e
l n o t
e c e c o
a
d
c e e
a n e a n e
p n e d v e o o
p
E a i n d f n e n
a y a E n y d

a
t
t
a ,
c ó d o ó
c s r a d ó o e a ) z p y i

a a u u
i t c a ( ) c a
a e e e d c c d d a a
o i a
d
t
s
l
o l
c e
a
r a
r o y
a
r a a a a ß
n r
v
p
n
o
i
a r a r m
f
v

J
a r l

a
e c
e
l

d
l

e
e
a t
ı
t
o a
a
p t
d
e e u
(
e f
e
o l
l
o c
e e
n o m a
p
a

m m
f c t e n o
i e
d i
p t a b d r t
n m g
n n r 8 a a a
p g r
d
m
l t
m
l
e d e e c e o c a v a o o u d a b a
d a
a e e e e f o o
t
e p e n o H c d

l

m
é
d
m d i
e a
d
e c
e m p o
t
a t
u
a d
c
a e a
e e
u
r c
e
e x i
z
a
t
x c n c
n l
d a c
r p n d
a s a n x ó n a q
m
l
e l a e a a u e
e e d c e e e
e e e
á
a l
d n a e c a d e o o a
l
d s a 8 a c r l
e a o a
,
e e
d o m e l l
c o
]
e
i
n
f
l o
v m u s t
e
r
e
e
r
u c y á
a
a
o a n
a
c
g
e a
m d d
e
n
n
e e
e
n p
l t o l
p t l
m t
ó n b u
a
r
p ñ u
a
d c
t
é o
, i
r
n
o
l
u
a
n
f t
a x
o o u m n
d o
r
e d u e c t l

g
æ c
i
n a
l
e
t l
m r
e
o p
c
d e
n
n
a t
r
m e m m t
>
f
u t
o c
u
g
n
i
t a t o m a p u e r O o p e e e 8
e u 8 e
p l n a e e a e
l
o o o n r i n u 8 l f p a c a t r
o o
d p c l l e a a a d ı e o e e
t
e f b c ¡ l
d
c
:a :a e n
t
d a
m
r
! - ,
a d d r x n ı
y d a a o i
l a ß c a e d
a J c o
c

E
a .
1
.
A
L
B
A
T

Scanned by CamScanner
立国ユ ー
コーのー
の门一. のー ロ ー
ヨ 田m 一0 1コロ ユのーユの仍骂 으ー コーのー
苎 0 邕) 8
佛ののでの门一
ロー

s y
a o a
y v s l t
y s i a a d n
r
n e a e s
t t
s
n o e
ı
a d s e a o i
s
e u e r
c l
e o E r
s d e a s n c a
i
e e
o a s e l
g n c
r s
b h a s e n o e ı n s i p
r
p
s
t
s
m o
g
o i
s e d e
u y
v
r
a
a
r
ó i
s
p o s
d
e a d
n e
a
u o i
v x o v a s
u e o r e u q n
c e c s
m u t
u
m r e a e
t i
s v c a d c
q
e i a c
i
t a n
l i e n n n u c a e
s
l
o u a d e a
e e a p a c
y o
v n e e u z u q i d a y c f
p e u
t t
d n i
n a i
r
e n u u l e r n r e
r e d d a r i
r u s
s n e y
e e
g o n i
r
e a
a
d
n
a m r
e n
y s r
a
e
a
e S
c
e a
a
r
o
p
u
s
r m i
d
t p t r u a y r
l
a b r ı q
u
m
ı
e
a o M r
e
l
e o e
i
c
l
u
e
r
g
o a
s
q
o
c
s
t
s o
r n s o
r
s t d
t

o
z c p p u i
d p o i e o e n
i a e q t
l
á s e r n b l
e
d e e a d
l
o l
n u y r a a a o e a m n a
d m f
i i
r a
b
a
m y u q I
o a
p a
d
e r
a d a
y
á
r
ñ
a
m ı

s
e
ń
e i
d ? z
r
o t
u o s
a a
s
o n a
d p o b a
p d e l l
i
l a
i
d n p
a o
r
c
r
t
i
r
a p e i
r
i
v o
g a
P a
r
s
e
t
i
m
a d p
p d
e i
b m n n a
o o s d s
a a m r
m d u a e

m
s t l
p t e p a r o a e o r d o r
ı
d
e e c
r
o l a n t s c o n h a
s l
o a e l
o u e
c a i
ó n p
e a r e c u p e
l
t u t
s p c s a n o
c p o l
n e r i
s
r n n c d n d p t a n U t
x s n u l t
n e
e o e e m o e
ï
a s
d
o
o a e
e
c
e s s
a
p s
e l
s
e
s
r t
a
d
e
e
l
a
}
o d s
r s
s e t
s
r l a i
c
o n
s
e n m d e
g e i o i

m
i