Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE ELIBERARE ADEVERINTA DE VECHIME

CATRE ....................................................

Subsemnatul...............…..........................................……………………………domiciliat in
…………….......………....., str……………………, nr.…., bl….., sc……, ap…...., sect……,
jud…………………………, posesor al CI seria....…, nr………........, eliberat la data
de ............................, de catre .............................................,
CNP……………………………………., am fost salariat la SC…………….............
……………….......................
Avand in vedere dispozitiile art. 34 alin. (5) din Legea 53/2003 Codul muncii , republicata,
solicit, eliberarea unei adeverinte care sa ateste activitatea desfasurata de subsemnatul, durata
activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.
Prezentei anexez copie dupa cartea de identitate a subsemnatului.

Numar de contact:...........................................

Data, Semnatura,

S-ar putea să vă placă și