Sunteți pe pagina 1din 1

Înregistrat la C.

L al Comunei ___________________
Judeţul ___________
Nr. _____ din _______________

ACT ADITIONAL LA
CONTRACTUL DE ARENDA NR. _____din data
de____________

Părţi contractante:
În temeiul prevederilor art. 1836-1850 din Codul Civil, cu modificările şi completările
ulterioare,
Între

_______________________, cu domiciliul in___________________, str.


___________________________, nr. ______, ap. _____, judet ________, identificat cu ____
seria _____, nr. _________, CNP _________________, în calitate de titular al dreptului de
proprietate conform _______________________________________ denumit în continuare
arendator,

Şi

______________________________, cu sediul în _________________, comuna


________________, nr. _____, judet ________, inscris la Registrul Comertului Bihor sub nr
inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. ______________, avand
codul de inregsitrare ___________, reprezentata legal prin titular _____________________
denumit/denumită în continuare arendaş

a intervenit prezentul Act Aditional la Contractul de arenda nr._____ din__________,


părţile, de comun acord şi în deplină cunoştinţă cu prevederile legale, convenind următoarele
clauze:

1. Obiectul Actului Aditional:


ART. 1
(1) Obiectul prezentului Act Aditional il reprezinta rezilierea prin acordul partilor a
Contractului de Arenda inregistrat la Consiliul Local al comunei __________________ cu nr.
____ din data de ______________.

Arendator, Arendas,