Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul IAGAR PETRU, domiciliat în loc. Calacea, nr. 266, comuna


Olcea, Judet Bihor, identificata cu CI seria ZH nr. 186051, eliberata de SPCLEP
Tinca la data de 11.05.2018, CNP 1740508057051 in calitate de Titular al IAGAR
PETRU PFA, cu sediul profesional in loc. Calacea, nr. 266, comuna Olcea, Judet
Bihor, inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr.
F05/382/10.02.2012, avand codul de inregsitrare 29670114, reprezentata legal prin
titular IAGAR PETRU, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326
din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că subsemnatul nu detin loc de
munca.

Data: IAGAR PETRU


11.07.2019