Sunteți pe pagina 1din 2

Notificare salariat-desfiintare post

Tematic: Incetarea contractului individual de munca Desfiintarea postului Nr NOTIFICARE Catre: Dl/D-na .................................... , domiciliat/a in............. , judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., CNP .......................... Sc .................. Srl, societate organi at! "i care func#ionea ! $n conformitate cu legisla#ia din %om&nia, cu sediul social $n 'tr. .......... ,Nr. ... ,(l. ,'c. ,)t. .,*p. , sector...., localitate ........., av&nd CI+, ............. , $nregistrat! la %egistrul Comer#ului sub nr. .............. , repre entat! legal de c!tre domnul ............. , $n calitate de administrator -denumit! $n continuare .'ocietatea/0, Av nd !n vedere:

1ot!r&rea *sociatului 2nic cu nr.......... prin care s-a decis desfiin#area unui post $n cadrul Sc .............. Srl" Desfiin#area postului de ......, post ocupat de dumneavoastr!.

# com$nicm $rmtoarele: 3. 4ncep&nd cu data de ....................postul de....................pe care-l ocupa#i $n cadrul Sc ......................... Srl a fost desfiin#at, $n temeiul preevederilor art. 56 din 7egea nr. 68/9::8 ; Codul <uncii. 9. Ca urmare a acestui fapt, contractul individual de munc! $nc=eiat $ntre dumneavoastr! "i Sc .................... Srl pentru acest post, $nregistrat la Inspectoratul >eritorial de <unc! .......... sub nr. ......................, va $nceta $n termen de 9: ile lucr!toare de la comunicarea pre entei notific!ri, scop $n care se va emite deci ia de concediere conform dispo i#iilor legale $n vigoare. 8. 4n cadrul 'ociet!#ii nu sunt disponibile alte locuri de munc! corespun !toare preg!tirii profesionale "i capacit!#ii dumneavoastr! de munc! . ?. >otodat!, v! facem cunoscut faptul c! beneficia#i de drepturile prev! ute de art. 5? -90, art. 5@ din Codul <uncii "i respectiv de art. @A din Contractul Colectiv de <unc!. 6. Pre enta notificare N% RE&RE'INT( )ECI'IE )E CONCE)IERE, repre ent&nd informare privind desfiin#area postului ocupat $n pre ent de dumneavoastr! "i acordarea termenului de preavi prev! ut de dispo i#iile legale aplicabile. 5. 7a eBpirarea termenului de preavi , acordat prin pre enta "i preci at la punctul 9 de mai sus, se va proceda la $ncetarea contractului individual de munc! al dumneavoastr! cu 'ocietatea, $n conformitate cu dispo i#iile art. 56 "i @6 din 7egea nr. 68/9::8 Codul muncii, cu modific!rile "i complet!rile ulterioare, prin emiterea unei deci ii de concediere. Sc ...................... Srl *m luat la cuno"tin#! a i,...............

Prin, ............................... Salariat: )l*)-na .....................

S-ar putea să vă placă și