Sunteți pe pagina 1din 3

ANTET

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..................................dl/d-na........................;

Avand in vedere Referatul nr. ………din data de …………in scopul


asigurarii functionarii ………………….la beneficiarul S.C. ………………..

in temeiul dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. a) - c) din Codul muncii coroborate cu
art. 42 – 43 din Codul muncii.

D E C I D E:

Art. 1. – Incepand cu data de ………….dl/dna……………., avand functia de


…………….. in cadrul SC……………………, se delega pe acelasi post in cadrul
S.C………………………., unde isi va exercita temporar sarcinile corespunzatoare
atributiilor de serviciu, in afara locului sau obisnuit de munca.

Art. 2. Pe perioada delegarii, dl/dna………………………… va beneficia de


acelasi salariu, precum si de urmatoarele drepturi acordate in conditiile legii si ale
contractului colectiv de munca incheiat:

– indemnizatia zilnica de delegare acordata pe perioada delegarii, pentru


compensarea cheltuielilor personale;
– decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de
serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea salariatul/a;
– decontarea cheltuielilor de transport dus-intors;
– decontarea cheltuielilor de cazare efectuate.

Art. 3. – Prezenta decizie are caracter temporar, delegarea fiind dispusa pentru
perioada………-………….
Art. 4. – In drept, prezenta decizie se intemeiaza pe art. 40 alin. (1) lit. a) - c),
coroborate cu art. 42 – 43 din Codul muncii.
ANTET

Art. 5. Decizia de delegare poate fi contestata la Tribunalul …………………….in


termen de 30 de zile de la data comunicarii.

Art. 6. Prin grija comp. Resurse Umane, cate un exemplar din prezenta decizie va
fi inaintata dlui/dnei…………… si Compartimentelor functionale ale societatii
care se insarcineaza cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

ADMINISTRATOR,

L.S.

Am primit un exemplar,
ANTET

Data…………………Semnatura……………………

S-ar putea să vă placă și